Нарық жағдайында кәсіпорын салық толеуші ретінде

Жоспар

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

1. Қазіргі экономикалық жағдайдағы салықтардың теориялық
негіздері.
1.1 Салықтардың әлеуметтік . экономикалық мәні және атқаратын
қызметтері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2 Қазақстан Республикасының салық жүйесінің ерекшеліктері ... ... ...

2. Қазақстан Республикасының салық салудың қазіргі
тенденциялары (ОҚО.ның шағын және орта бизнес кәсіпорындары мысалында)
2.1 Экономиканы салықтық рәттеу және оның шаруашылық
қызметтегі рөлі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2 Салықтық рәттеудің механизмдері және жетілдіру жолдары ... ... ... ... ..

3. Қазақстан Республикасында экономиканы салықтық рәттеуды
дамыту жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
КІРІСПЕ
Салықтар кез-келген елдерде мемлекеттің қоғамдық-экономикалыққұрылысы мен саяси іс-бағытына қарамастан үлттық мемлекеттік кірістердің негізгі көзі болып табылады. Барлық елдерде мемлекеттік шығындар мен салық салу мэселелеріне үлкен көңіл белінеді. Нарықтық қатынастар қалыптасқан елдерде салықтар мемлекеттік жэне муниципиалдық табыстарды қалыптастыруда бастырөл атқарады, экономиканы басқарудың күшті негізгі қүралы болып табылады. Псіресе олар ғылыми-техникалық прогрессті жеделдетуге, антиинфляциялық жэне қүрылымдық саясатты жүзеге асыруда белсенді қызмет атқарады. Сондықтан мемлекет алдында салық механизмін жетілдіру әте қажетті мәселеге айналған.
Салықтар ез қызметін жүзеге асыруда мемлекет экономикасына өз ықпалын тигізеді, яғни салықтық реттеу механизмы жүзеге асырылады. Салықтық реттеудің ең басты мақсаты - ендірістің дамуына ықпал ету болып табылады.
Салықтық реттеудің механизмдері тек қана өндірістің дамуын реттеп қана қоймайды. Сонымен қатар ақша жэне баға саясаты, шетелдік инвесторларды ынталандыру, шағын және кіші кэсіпкерлікті дамыту жүмыстарын жүзеге асырады. Макро деңгейде салықтық реттеу экономиканы реттеу болып табылса, ал микро деңгейде шаруашылық қызметті реттеу қүралы болып табылады.
Әлемдік тэжірибе көрсетгеніндей бүкіл дамыған мемлекеттердегі салықтық реттеу - несие-қаржылық реттеумен бірігіп отырып нарықтық экономиканы жүргізудің аса тиімді формасы болып табылады. Ол нарықтық қатынастардың қалыптасуы арқылы мемлекеттік экономикаға тигізетін эсерін реттеп отырады.
Курстық жүмыс екі бөлімнен түрады: 1-бөлімде, қазіргі экономикалық жағдайдағы салықтардың дамуының теориялық негіздері, салық салудың әлемдік тәжірибесі, қазақстан Республикасының салық жүйесінің ерекшеліктері, ал 2-бөлімде, экономиканы салықтық реттеу мәні, салықтық реттеу механизмдерін жетілдіру жолдары қаралған
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасы Президентінің қазақстан халқына Жолдауы
18 ақпан 2005 жыл.
2. «Салық жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы»
Қазақстан Республикасының Кодексі (Салық Кодексі) 12.06.2001 г. № 209-
2 «Жеке кэсіпкерлік туралы» қР-ң Заңы / Юрист -анықтамалық құқықтық
жүйе.
3 «Жылжымайтын мүлікке және олармен мэмілелерге қүқықтық
мемлекеттік тіркеу туралы» ҚР Президентінің 1995 жыл 25 желтоқсандағы Заң күші бар Жарлығы/ Юрист - қүқықтық анықтамалық жүйе.
4 «Шаруа (фермер) қожалығы туралы» қазақстан республикасының 1998
жылғы 31 наурыз № 2198 Жарлығы/ Юрист - қүқықтық ақпараттық жүйе.
5 «Заңды түлғаларды мемлекеттік тіркеу туралы» қР Президентінің 1995
жылғы 17 сэуірдегі Заң күші бар № 2198 Жарлығы/ Юрист – қүқықтық ақпараттық жүйе.
6 Әкімов А.қ. Арнаулы салық режимі бойынша шағын бизнес субъектілері
үшін «Салық жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» қР-ң Кодексінің (Салық Кодексінің) негізгі ережелеріне түсіндіру жөніндегі Жинақ. Астана,- 2002.
7 Бранхаева Ф.Х. «Налоговое регулирование предпринимательской
деятельности». -Москва, 1995.
8 Ермекбаева Б.Ж. «Жалпы мемлекеттік салықтар». -Алматы, 1997.
9 Жанбулатова Ж. Специальный налоговый режим на основе разового
талона/ Вестник МГД РК. - 2002. -№2. -С. 19-21.
10 Жарасбай А. Совершенствование механизма государственной
поддержки малого и среднего предпринимательство в Казахстане. -Алматы: Университет «Түран», 2002.-140 с.
11 Кобор X. Налогообложение юридических лиц в ФРГ/ Налоговый
консультант (Налоговый эксперт). -2003. №4. 26-27 с.
12 Қазақстан аймақтарының цифрлары/қазақстан Республикасының
статистика басқармасы, ОҚО бойынша статистика басқармасы -Шымкент
2003.
13 Қазақстан республикасының элеуметтік экономикалық дамуы /ҚР-ң
статистика жөніндегі Агенттігі 2003.
14 Қазақстан цифрларда. Статистикалық жинақ/ Смаилов П.А.
редакциясынан. - Алматы. - 2002. -226 б.
15 Қазақстан цифрларда. /Статистикалық жинақ/.
16 Лекбедова Л. Налоги в США/ Банки Казахстана. -1999.- №12. 39-40 с.
17 Малые предприятия: Организация, экономика, учет, налоги: Учебное
пособие / Под ред. В.Я.Торфинкеля, В.А.Швандыря. - М.ІЮнити - Дана,
2001. 357 с.
18 Майере У. Налогообложение в США / Налоговый эйсперт. - 1999.-№3.-
33-35 с.
19 Мещерякова О.В. «Налоговые системы развитых стран мира»
(справочник).- Москва, Фонд «Правовая культура», Международное налогообложения / Бюллетень бухгалтера. 2002. №20 - 8с.
20 ОҚО бойынша 2002 жылғы элеуметтік-экономикалық қүжат / ОқО
бойынша экономика Департаменті, қаңтар 2003 ж. ОҚО бойынша Салық Комитеті 2003 ж. 1 қаңтарына есебі.
21 Полонова Н. Налоговые органы Франции / Финансы. - 2002. -№1. - 73-
76 с.
22 Русаков И. Налоги и налогообложения: Учебник для ВУЗов -М.:
Юнити, 2000. -495 с.
23 Сэбден О. Шағын кэсіпкерлікті басқару. -Алматы: Білім, 2002. -304 б.
24 Сельское хозяйство Казахстан и страны СНГ / Алматы - 2002. №4.
25 Смурыгина И. Специальный налоговый режим на основе разового
талона / Файл бухгалтера. -2002. №15.
        
        Нарық жағдайында кәсіпорын салық толеуші ретінде
Жоспар
Кіріспе……………………………………………………………………………...
1. ... ... ... ... теориялық
негіздері.
1.1 Салықтардың әлеуметтік - экономикалық мәні және атқаратын
қызметтері…………………………………………………………………………
1.2 Қазақстан Республикасының салық ... ... ... ... ... ... қазіргі
тенденциялары (ОҚО-ның шағын және орта бизнес кәсіпорындары мысалында)
2.1 ... ... ... және оның ... рөлі………………………………………………………………….
2. Салықтық рәттеудің механизмдері және жетілдіру жолдары……………...
3. Қазақстан Республикасында экономиканы салықтық ... ... ... ... ... ... ... қоғамдық-экономикалыққұрылысы
мен саяси іс-бағытына қарамастан үлттық мемлекеттік кірістердің негізгі
көзі болып табылады. Барлық елдерде мемлекеттік шығындар мен ... ... ... көңіл белінеді. Нарықтық қатынастар қалыптасқан елдерде
салықтар мемлекеттік жэне муниципиалдық табыстарды қалыптастыруда бастырөл
атқарады, экономиканы ... ... ... ... ... табылады.
Псіресе олар ғылыми-техникалық прогрессті жеделдетуге, антиинфляциялық жэне
қүрылымдық саясатты жүзеге асыруда белсенді қызмет ... ... ... ... механизмін жетілдіру әте қажетті мәселеге айналған.
Салықтар ез қызметін жүзеге асыруда мемлекет экономикасына өз ... яғни ... ... ... ... асырылады. Салықтық
реттеудің ең басты мақсаты - ендірістің дамуына ... ету ... ... ... механизмдері тек қана өндірістің дамуын реттеп қана
қоймайды. Сонымен қатар ақша жэне баға ... ... ... ... және кіші ... ... ... жүзеге
асырады. Макро деңгейде салықтық реттеу экономиканы реттеу болып ... ... ... ... ... ... қүралы болып табылады.
Әлемдік тэжірибе көрсетгеніндей бүкіл дамыған мемлекеттердегі салықтық
реттеу - несие-қаржылық реттеумен бірігіп отырып ... ... аса ... формасы болып табылады. Ол нарықтық қатынастардың
қалыптасуы арқылы мемлекеттік экономикаға тигізетін эсерін ... ... ... екі ... ... ... қазіргі экономикалық
жағдайдағы салықтардың дамуының теориялық негіздері, салық салудың әлемдік
тәжірибесі, қазақстан Республикасының ... ... ... ал ... ... салықтық реттеу мәні, салықтық ... ... ... ... ... экономикалық жағдайдағы салықтардың дамуының теориялық негіздері
1.1 Салықтардың әлеуметтік - ... мәні және ... ... ... - бұл ... біржақты тәртіппен
заң жүзінде ... ... бір ... жэне ... ... ... жэне ... сипаттағы міндетті ақшалай төлемдер.
Салықтардың экономикалық мэні олардың өзінің функциялары (қызметтері)
мен міндеттерін жүзеге асыру үшін мемлекет жүмылдыратын үлттық табыстың бір
бөлігі ... ... ... ... категориясы болып табылады.
Салықтар мемлекетпен бірге пайда болды және мемлекеттің өмір сүріп,
дамуының негізі болып табылады. Адамзат ... ... ... бойына салық
нысандары мен эдістері өзгерді, игерілді, мемлекеттің қажеттіліктері мен
сүрау салуларына бейімделді. Салықтар тауар-ақша ... ... ете ... ... дамыған жүйесінде айтарлықтай өрбіді. Мемлекет
қүрылымының өзгеруі, әркендеуі эрқашан салық жүйесінің ... ... ... жүреді.
Салықтар барлық елдерде олардың қоғамдық-экономикалық қүрылысы ... ... ... үлттық мемлекет кірістерінің негізгі кезі -
үлттық табысты қайта бөлудің басты ... ... ... кірістерін
жэне бюджеттің кірістерін қалыптастырудың шешуші кезі болып табылады.
Салықтарда мемлекеттің экономикалық ... ... ... ... ... ... мэні, олардың түрлері мен рөлі қоғамның
экономикалық қүрылысымен, мемлекеттің табиғатымен жэне функцияларымен
айқындалады.
Қазақстан ... ... 35-ші ... заңды түрде
белгіленген салықтарды, алымдар жэне өзге де ... ... ... ... әрі ... болып табылады, - деп жазылған.
Салықтарда ежелден салық жүтемесін (салық ауыртпалығын) бөлудің екі
қағидаты қалыптасқан:
- пайда (алынған игіліктер) қағидаты;
- «қайыр ... ... ... қағидаты.
Алынған игіліктерге жэне төлем қабілеттілігіне ... ... ... салық мөлшерлемелерін белгілеуге жэне табыстың
өсуіне қарай ... ... ... ... ... ... ... бұрын А.Смит
үсынған еді. Олар мынаған саяды:
- салық салық төлеушінің ... ... ... ... ... қағидаты);
- салықтың мөлшері мен оны төлеу ... ... ала және ... ... (анықтылық қағидаты);
- әрбір салық салық төлеуші үшін неғүрлым ... ... ... ... тиіс ... ... ... алудың шығындары өте аз болуы тиіс (үнем қағидаты).
Бүл қағидаттарды пайдалану салық салудағы зорлық-зомбылықты жоқ ... ... ... ... жэне А.Смитке «салықтар - ... ... ... емес, бостандықтың нышаны» деп қорытынды
жасауға ... ... ... салудың кейінгі даму ... ... ... ... рет қазақстан Республикасында заңнамалық деңгейде салық салудың
қағидаттары баянды етілген. қазақстанның салық заңнамасында сонымен ... жэне ... ... ... да міндетті төлемдерді төлеудің
міндеттілігі, салық салудың ... ... ... ... жэне ... ... ... қағидаттары негізделді.
Салық төлеуші салық заңнамасына сэйкес салықтық міндеттемелерін ... жэне ... ... ... ... жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер айқын болуға
тиіс. Салық салудың ... ... ... ... ... ... жэне тоқталуының барлық негіздері мен тэртібін
салық заңнамасында белгілеу мүмкіндігін білдіреді.
Еліміздегі салық салу жалпыға ... және ... ... ... ... салық жеңілдіктерін беруге тыйым салынады.
Қазақстанның салық жүйесі оның ... ... ... ... ... бірыңғай болып табылады.
Салық салу мәселелерін реттейтін нормативтік құқықтық актілер ресми
басылымдарда міндетті түрде жариялануға жатады.
Мемлекетке түсетін салық ... ... ... ... ... ... ... кейін иесіз пайдаланылуы болып табылады. Осысымен
салықтардың мемлекет, сондай-ақ басқа ... ... ... ... ... ... ... аударымдарынан айырмашылығы болады;
бүған элеуметтік сақтандыруға аударылатын қатаң мақсатты аударымдар, соның
ішінде бюджеттен тыс қорларға ... ... мен ... жатады,
олар белгілі бір, үзақ мерзімді көлемде өнімнің, жүмыстың жэне ... ... ... ... ... ... ақы ... қорынан,
амортизациядан жэне басқа көздерден есептелінеді.
Салықтардың элеуметтік-экономикалық мэні мен мазмүны олар ... ... ... түседі. Жалпы қаржы категориясы түрғысынан
салықтар қосалқы категория болып табылатындығын есте үстаған жөн, сондықтан
қаржыға қатысты ... ... ... ... ... қосалқы функциясы ретінде қарастырған жөн.
Қазіргі кезде салықтар фискалдық, ... жэне ... бөлу ... үш ... ... ... эрқайсысы осы қаржы категориясының
ішкі белгілері мен өзіндік ерекшеліктерін білдіреді.
Фискалдық функция - ... ... тэн ... ... ... ... қор ... мүның өзі салықтардың қоғамдық
міндеттерін арттыра түседі. ... ... ... ... толыстыра отырып, экономиканы, элеуметтік мэдени шараларды
жүзеге асыруды қамтамасыз етеді.
Салықтардың реттеуші функциясы ... ... ... ... ... ... Ол ... шаруашылықтың дамуына
қабылданатын бағдарламаларға сэйкес ықпал етеді. Бүл орайда салықтардың
нысандарын таңдау, ... ... алу ... өзгеруі,
жеңілдіктер мен шегерімдер пайдаланылады. Бүл реттеуіштер қоғамдық ұдайы
өндірістің құрылымы мен үйлесіміне, ... мен ... ... ... бөлу ... ... ... субъектілер табысының бір бөлігі
мемлекеттің қарамағына өтеді. Бұл функцияның іс-эрекетінің ... ... ... (ЖІҮ) салықтардың алатын үлесі арқылы анықталады; ол ұлттық
табыстың мемлекеттендірілуі дэрежесін көрсетеді.
Мемлекет ... ... - ... ... ... жүйесін қоғамның
оның нақтылы ... ... - ... ... ... ... әзірленген экономикалық саясатқа сәйкес жүргізіледі.
Нарықтық қатынастардың қалыптасу жағдайындағы салық саясатының негізгі
бағыты түтынудың орталықтандырылған қоғамдық қорлары арқылы халықтың нақты
табыстарының ... ... ... өзін ақтамаған қағидатынан бас
тарту болып табылады. Бүл еңбек белсенділігінің күшеюіндегі экономикалық
ынталылықтың ... ... ... ... еңбекке жарамды бөлігінің
табыстарын айтарлықтай арттыруға мүмкіндік жасайды. Салық жүйесі арқылы
қоғамның еңбекке жарамсыз мүшелерінің неғүрлым тиімді жэне ... ... ... ... ... Республикасының салық жүйесінің ерекшеліктері
Мемлекетте алынатын салық түрлерінің, оны қүру мен ... ... ... ... қызметі органдарының жиынтығы эдетте мемлекеттік
салық жүйесін қүрайды.
1991 жылға дейін елде көбінесе экономиканы басқарудың ... ... ... ... ... сэйкес келетін салық жүйесі
қызмет етті. Бюджеттің басты кіріс көздерінің бірі болған ... ... ... ... жэне ... ... алу ... қолдануға жэне
мемлекеттік реттеп отыруға бағытталған болатын. қазақстан егемендікке ие
болғаннан кейін 1991-1995 ... ... ... заңдарға сэйкес
республикада жаңа салық жүйесі қалыптасты.
1991 жылғы желтоқсанның 25-інен бастап біздің елімізде түңғыш салық
жүйесі жүмыс істей ... Ол ... ... ... жүйесі
туралы» заңға негізделді. Бүл заң ... ... ... ... мен алымдардың түрлерін, олардың бюджетке түсу тэртібін белгілеген
алғашқы қүжат еді. Осы заңға сэйкес ... 1992 ... ... 1-інен
бастап 13 жалпы м^млекеттік салық, 18 жергілікті ... мен ... ... үкіметі 1995 жылдың басында ... үзақ ... ... ... онда ... салық
жүйесі мен салық заңнамасын бірте-бірте халықаралық ... ... ... ... Осыған байланысты «Салық ... ... ... да ... ... ... 1995 ... сэуірдің
24-інде қазақстан Республикасы Президентінің заң күші бар ... ... ... 42 ... мен ... ... ... олардың саны
небэрі 11 болып қалды.
Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы сэуірдің 24-індегі заң
күші бар жарлығы ... ... 1999 ... ... ... заңына сәйкес заң мэртебесін алды. Осы уақыт аралықтарында Президент
жарлықтарымен жэне қазақстан Республикасының заңдарымен бүл ... мен ... ... ... бір ... ... түрып қалуы мүмкін емес. Ел
экономикасының дамуы, ... ... көшу ... қалыптасатын іс-
тәжірибелер, экономикасы дамыған елдердің тэжірибелерін талдап-жиынтықтау
барысында, салық жүйесіде өзгеріп, дамып, бара-бара жақсара ... ... ... болған соңғы салық реформасынан кейін ел экономикасында
көптеген өзгерістер болды. Бұл ... ... ... ... ... жэне ... төленетін басқа да міндетті
төлемдер туралы барлық ... мен ... ... ... ... барлығы елге жаңа салық кодексі қажеттігін дэлелдеді.
Салық кодексі ... ... ... ... ... ... Жаңа ... заңының жобасын талқылау барысында көптеген
конференциялардың да өткізілгенін айта ... ... ... ... ... ... ... заңдылықтары саласындағы ірі халықаралық
үйымдар өкілдеріде атсалысты. Конференциялар ... ... ... Халықаралық сарапшылар талқылаудың барлық кезеңіне
қатысты. Халықаралық өлшемдерге жақын жаңа салық заңы ... оң ... ... Мүндай іс-шаралардан көзделген мақсат
салық жүйесінде өткен жылдардағы ... ... ... ... жаңа ... ... жалпы мемлекеттің және барлық шаруашылық
субъектілерінің аспектілеріне эсер ... ... ... ... ... ... ... келсек, ол шағын заңнан жэне
көптеген нормативтік актілерден түрады. Яғни, мүның барлығы салық ... ... ... ... Ал, жаңа ... ... іс жүзінде
енді бір ғана заң болды. Заңға Ел Президенті 2001 ... 12 ... ... ... жаңа салық кодексін дайындау қажеттілігі, біріншіден, салық
жинаудың барлық аспектілерін қорғайтын ... ... ... ... ... ... ... мен динамикасы
түбегейлі өзгерді. Экономика субъектілері ... ... Бұл ... ... заңдылықтарын жетілдіру талабын қойды.
Қазақстан Республикасы салық жүйесінің қалыптасуы жэне дамуының негізгі
кезеңдерін ... ... ... ... ... ... мемлекетіміз экономикасы дамуының жаңа кезеңінде түр.
Сондықтан да ... даму ... ... ... ... ... нарықты ескеру қажет. Сондықтанда ... ... ... ... қүқықтық аспектілерді күшейту Салық
кодексінде шешілуі қажет басым міндеттер болды.
Барлық ... ... ... бүкіл жиынтығы әр түрлі
қағидаттар ... ... ... ... салу ... бойынша;
- салықты алатын және салықтан жиналған сомаға билік жасайтын органға
қарай;
- падалану тәртібі бойынша;
- объектінің ... ... ... салу ... ... олар тура және ... ... бөлінеді.
1-Кесте. Қазақстан Республикасы салық жүйесінің қалыптасуы және даму
кезеңдері.
|Кезеңдер |Салық жүйесінің ... ... |
| ... жэне ... ... |-экономикалық |
| ... ... ... ... |нәтижесі |
| | ... | | |
| | ... ... | ... ... ... |Ағымдағы жэне |Төмен |Ретсіздік ... ... ... | ... мен ... |экономикадағы жэне |мэселелер | ... ... ... ... | ... ... |
| ... ... | |салу жүйесі |
| ... | | ... |
| ... | | | |
| ... жэне | | | |
| ... ... | | | |
| ... ... бағыт-| | | |
| | | | | |
| ... | | | |
| ... | | | ... ... |Қысқа-орта |Орташа |Макроэкономикалық |
|кезең |тұрақтылық және ... | ... ... ... ... | ... ... |ынталандыру жолымен|шешу. Орта | ... ... |
| ... ... |мерзімді | ... ... ... ... ... | ... ... |
| ... жету ... | ... |
| ... реттеу | | ... ... ... жаңа ... ... ... |Экономикалық даму |
|кезең |принциптеріне өту |мэселелерді | ... ... ... ... жэне ... ... жэне ... |дамуға жету, ... | ... салу ... |
| ... ... |бағдарлама | |кеңейе ... |
| ... ... | | |
| ... және ... | | |
| ... ... | | |
| ... ... ... | | |
| | ... | | ... ... жэне ұзақ| |Мемлекеттің жэне |
|кезең | | ... ... ... ж. ... ... |мерзімді | ... ... бас- ... ... ... | ... ... |дыруды |шешу. | ... |
| ... ... | ... экономикалық|
| |мақсатымен салық |стратегиялық | | |
| ... ... | ... |
| ... ... | ... |
| ... |бағдарлау. | | |
| ... ... | | | |
| ... ... | | |
| | | | | |
| ... ... | | | |
| ... | | | ... ... - ... ... кірісі мен мүлкінен тікелей төленген
салықтар. Олар өз кезегінде нақты жэне жеке ... ... ... салық төлеушілердің мүлкінің (меншігінің) кейбір түрлеріне (үй,
жер, ... ... ... жэне ... ... Жеке тура ... - ... адамдар мен заңды үйымдардың табыстары мен мүлкіне салынатын салықтар.
Нақты салықтардың айырмашылығы - жеке салық салу ... ... ... ... мен ... де, оның ... ... да ескереді.
Жанама салықтар - баға немесе тарифке үстеме түрінде белгіленген салық
төлеушінің кірістері мен мүлкіне тікелей байланысты емес салықтар. ... ... ... ... ... акциздер жатады. Жанама
салықтарға сондай-ақ сыртқы ... ... ... ... де
(кеден баждары түріндегі, экспортқа жэне импортқа салынатын ... ... ... ішкі ... сатылатын тауарлар бағасы мен олардың
фактуралық қүнының ... ... ... ... ... ... ... мыналарды қамтиды:
I. Салықтар:
- Корпорациялық табыс салығы.
- Жеке табыс салығы.
- Қосылған ... ... ... ... Жер ... пайдаланушылардың салықтары мен ... ... ... Жер ... ... ... салынатын салық.
- Мүлікке салынатын салық.
II. ... ... ... мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым.
❖ Жеке кәсіпкерлерді мемлекеттік тірегені үшін алынатын алым.
❖ Жылжымайтын ... ... жэне ... ... мемлекеттік тіркегені үшін алым.
❖ Жылжымалы мүлік кепілін мемлекеттік тіркегені үшін алым.
❖ Радиоэлектрондық ... және ... ... ... тіркегені үшін алым.
❖ Механикалық көлік қүралдары мен тіркемелерді ... үшін ... ... өзен ... мен ... ... кемелерді мемлекеттік
тіркегені үшін алым.
... ... ... ... ... ... мемлекеттік
тіркеу үшін алым.
❖ Азаматтық эуе кемелерін мемлекеттік ... үшін ... ... ... қүралдарын мемлекеттік тіркегені үшін алым.
❖ Автокөлік қүралдарының қазақстан ... ... жүру ... ... алынатын алым.
❖ Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу қүқығы үшін лицензиялық ... ... жэне ... хабарларын ... ... ... ... рүқсат беру үшін алым.
III. Төлемақылар:
❖ Жер участкелерін пайдаланғаны үшін ... Жер ... ... су ... ... үшін
төлемақы.
❖ Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемақы.
❖ Жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлемақы.
❖ Орманды пайдаланғаны үшін төлемақы.
❖ Ерекше ... ... ... ... ... ... ... пайдаланғаны үшін төлемақы.
❖ Қалааралық жэне (немесе) халықаралық телефон байланысын ... ... Кеме ... су ... ... үшін ... Сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастыру үдпін төлемақы.
IV. ... ... ... ... ... ... ... бажы.
❖ Кеден алымдары.
❖ Алдын ала шешім қабылдағаны үшін төлемақы.
❖ Алымдар.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетінің ... ... ... шамасы салықтардан түсетін түсімдерден қүралады.
Қазақстан Республикасы қаржы министрлігінің ... ... ... ... ... 2003 ... ... негізгі бөлігі
корпоративтік табыс салығынан (28,8%) жэне ... қүн ... ... Ал 2004 ... бүл ... ... ... табыс салығы
32,2%-ды жэне ... қүн ... ... қүраған. 2004 жылда
корпоративтік табыс салығы 2003 жылға қарағанда 3,4%-ға көбейген, ... ... ... ... ... ... 2004 жылда бюджетке салық
түсімдерінің 14,2% -ын ... бүл 2003 жыл мен ... ... ... ... ... көбеюі, біріншіден, салық төлеуші заңды
тұлғалар табысының көбейгенін, екіншіден, ... ... ... ... көрсетеді. 2004 жылда қосылған қүн салығының жэне элеуметтік
салықтың азаюына салық ... 2004 ... 1 ... ... ... ... себеп болған, яғни,
- қосылған қүнға салынатын салық ставкасы 15-дан ... ... ... ... салық ... ... ... ... ... ... ... есептелетін болды.
2. Кесте. Мемлекеттік бюджеттің салықтық түсімдерінің қүрылымы ... |2003 жыл |2004 жыл |
| ... ... % ... ... % |
| ... | ... | ... |272632 |28,8 |382814 |32,2 ... ... | | | | ... ... |93281 |9,9 |98535 |8,3 ... | | | | ... қүн |231338 |24,4 |242955 |20,5 ... | | | | ... ... |16,6 |167995 |14,2 ... ... |192324 |20,3 |293839 |24,8 ... ... |947251 |100 ... |100 ... | | | | |
2. ... республикасында салық салудың қазіргі тенденциялары (ОҚО-
ның шағын жэне орта бизнес кәсіпорындары ... ... ... ... жэне оның ... ... ... жағдайда салықтар нарықтық экономиканы мемлекеттік реттеу
механизмі ретінде фискалдық, реттеушілік және ... бөлу ... ... Тарихи тэжірибе көрсетгеніндей XX ғасырда ... ... ... ... ... өскендігін жэне оның
экономиканың түрлі салаларында қызмет ... ... ... түсімдері мемлекет тарапынан қөғамдық қайта өндіріс процесіне
араласуда маңызды фактор бола ... ... үлы Отан ... ... ... ... түсімдерінен: темір жол, ... ... жэне ... ... ... ... ... өңдеу,
жаңа түрдегі өндірістерді іске асыру, ауылшаруашылық, ғылыми жобалар, оқу
орындарын, ... ... ... ... ... жэне ... ... тарапынан қаржы бөлінді.
50-жылдарда Европалық Одаққа мүше елдердің заңдылықтарында салықтар
фискалдық мақсаттан ... ... яғни ... экономиканы реттеу
жэне сыртқы экономикалық қатынастарды жүзеге асыруда қолданылды. ... ... ... ... ... ... экономика дамуының
келесі бағыттарына эсер еткен:
o өнеркэсіп ... ... жэне ... ... ... жеке ... жэне ірі кәсіпорындарға жайлы ... ... ... ... ... жылдам өтуді;
o сыртқы экономикалық жэне ... ... ... ... ұлттық өндірушілердің бэсекелестігінің артуын
реттеу;
o ұлттық ауылшаруашылық өнімдерін өндірушілерді қолдау;
o ... ... ... ... ... ... ... экономика дамыған елдерде салық
түсімдерінің біртектес ... ... ... салықтармен бірге
жинақталған: яғни, жеке түлға табыс салығы, корпорация ... ... ... жеке ... ... ... салық салу
жүйесі белсенді дамыды.
Егер осы уақытқа дейін салықтың жоғары ... жэне ... ... ... ... ... ... жэне халықтың
элеуметтік қорғалуына экеледі деп есептелсе, батыс ... ... салу ... салу ... жалпы тенденциясында корпорация жэне жеке
түлғалардың салықтық ауыртпалығын төмендету ... ... ... ... ... мен ... іс-бағытына қарамастан үлттық мемлекеттік кірістердің
негізгі көзі болып табылады. Барлық елдерде мемлекеттік ... мен ... ... ... ... ... ... қатынастар қалыптасқан
елдерде салықтар мемлекеттік және ... ... ... рөл ... , экономиканы басқарудың күшті негізгі қүралы болып
табылады. Әсіресе олар ... ... ... жэне ... ... ... асыруда белсенді қызмет
атқарады. Сондықтан мемлекет алдында салық механизмін жетілдіру өте қажетті
мэселеге айналған.
2001 жылғы ... ... ... ... арнаулы салық
режимінің пайда болғанынан бері шағын бизнес ... ... ... ... жылдардағы көрсеткіштерді салыстыра келетін болсақ,
онда жоғары ырғазтағы өсім ... Оны ... ... ... ... ... одан бюджетке нақты 985,9 млн теңге түсіп, бекітілген
жоспар 101,2 пайызға орындалды.
2004 жылдың 1 ... ОқО ... ... ... 8505 шағын
кэсіпкерлік субъектілері тіркелген болса, оның 7470-і ғана салық ... Оның ... 318 ... - ... ... 8187 ... - жеке
кэсіпкерлер болып табылады. Сондай-ақ, шағын кэсіпкерлік субъектілерін
салық режимдеріне ... ... ... 3. ОҚО бойынша арнаулы салық режимі ... ... ... ... жылға салыққа тартылғандарының көрсеткіштері
|Заңды түлғалар бойынша ... ... |
| | ... |
|- ... ... белгіленген тәртіп, |16418 |3548 ... ... ауыл ... | | ... ... ... ... |2248 |916 |
|- ... ... ... |556 |294 |
|- ... негізінде |310 |302 |
|- ... ... |17 |12 ... | | ... ... ... ... | | ... |17301 |4156 ... ... ... | | |
|- бір ... талон негізінде |3302 |3302 |
|- ... ... |16665 |11133 |
|- ... ... ... |4769 |4362 |
|- ... ... ... ... |1654 |978 |
|- ... қожалықтары |53261 |51116 |
|- ... ... |198 |181 ... | | ... ... салық режимі | | ... |79849 |71072 ... ... ... |97150 |75228 ... ... бойынша бюджетке түсетін салық түсімінің ішіндегі шағын
бизнестен түскен салық түсімінің үлесі 10,5%-ды қүрап отыр (2003 жылдың ... ... ... ... жылдың 6 айындағы көрсеткішпен салыстырғанды (2003 ж. 6 ... 7483 ... ... 1022 ... ... ... ... кэсіпкерлік субъектілерінен түскен жалпы салық түсімі 177700,5 мың
теңгені қүрады.
ОҚО ... ... ... ... бойынша бюджетпен ... 2004 ... 1 -ші ... ... 2003 ... 1 -жарты
жылдығымен салыстырғанда өзгерістерді төмендегі кестеден көруге болады (4-
кесте).
|№ |Салық режимі |01. 07.2003 ж|01. 07.2004 ж |
| ... ... ... | | ... |Біржолғы талон негізінде ... ... ... ... негізінде |73628,3 ... ... ... декларация негізінде |41735,3 |78612,2 ... ... ... ... ... |40303,2 |47455,5 ... ... ... |81055,1 |95359,7 ... ... ... | | |
| ... |11657,6 |29822,6 |
| ... ... ... ... | |
| | | | |
| ... | | |
| ... ... ... ... ... ... ... |26786,8 |72066,9 ... |Патент негізінде |58471,8 |84426,9 ... ... ... негізінде |1672009,5 |1649738,6 ... ... ... ... ... |5214,7 |13295,5 |
| ... ... | | |
| ... | | |
| ... ... ... ... | |
| | | | |
| ... | | |
| ... ... ... |
| ... ... ... ... кесте мэліметтері бойынша облыста 2004 жылдың 1 ... 2003 ... осы ... мен ... ... арнаулы салық
режимі негізінде түскен салық түсімдері 170912,0 мың теңгеге артқан.
2.2 Салықтық реттеудің механизмдері жэне оны жетілдіру жолдары
Салықтар өз ... ... ... ... ... өз ... яғни ... реттеу механизмы жүзеге асырылады. ... ең ... ... - ... дамуына ықпал ету болып табылады.
«Салық түрлері, салық ставкалары, салық жеңілдіктері, салық салу ... ... ... болып саналады».
Осы салықтық реттеудің механизмдері тек қана өндірістің дамуын реттеп
қана ... ... ... ақша жэне баға саясаты, шетелдік инвесторларды
ынталандыру, шағын жэне кіші ... ... ... ... ... деңгейде салықтық реттеу экономиканы реттеу болып табылса,
ал микро деңгейде ... ... ... ... ... ... ... көрсетгеніндей бүкіл дамыған ... ... - ... ... ... ... ... жүргізудің аса тиімді формасы болып табылады. Ол нарықтық
қатынастардың қалыптасуы арқылы мемлекеттік экономикаға ... ... ... реттеуде салық ставкалары мен салық жеңілдіктерінің алатын
орны ерекше. Салық ставкаларының шектен тыс жоғары ... ... ... қызығушылықты төмендетіп, оның қарқынын бэсеңдетеді. Ал
шектен тыс төмен ставкалар салық төлеушілердің жауапкершілігін ... ... жэне ... ... ... ... ... Сол сияқты салық жеңілдіктерінің тиімсіз жағы да бар. Өйткені салық
жеңілдіктері көп болған сайын, оларға түрлі заңды жэне ... ... ... саны ... түседі. Сондықтан салықтық реттеуде бүл
жағдайлар жан-жақты ескеріліп, ғылыми негіздемелерге ... ... ... ... ... ... ... салық ставкалары жөнінде
мынаны байқауға болады:
• барлық салық ... ... ... ... ... 50 пайызынан асып кетсе, өндірістің тоқтап қалуына экеледі;
• барлық ... ... ... ... ... ... 45-50 пайызы аралығында болса, онда жай, үдайы өндіріске
әкеледі;
• егер барлық салық түрлерін қоса есептегенде олар ... ... 35-40 ... ... аралығында болуы үлғаймалы үдайы
өндірісті қамтамасыз етеді.
Салықтық ... ... эр ... ... ... ... ынталандыра отырып, капиталдың қорлануына жағдайлар
жасап, кэсіпорындардың ... ... ... ... ... Бүл ... ... төлеуге түрлі
жеңілдіктер пайда болады. Салықтық жеңілдіктердің ... ... ... ... орналастыруға, инфрақүрылымдық объектілерді
қүруға жэне тағы да басқа іс-эрекеттерді жүзеге ... ... ... ... міндеті қоғам дамуын қамтамасыз ететін өндірістік
емес салаларды ... ... ... ... ... ... табыстарының бір бөлігін салық арқылы шегеріп отырады да
бюджетке аударып, белгілі бір ... ... ... ... салықтардың ставкаларын төмендетіп, ... ... ... ... зиян ... де ... ... естен
шығармау қажет.
Осы айтылғандарға қарап мемлекеттің экономиканы түрақты дамуы үшін
реттеу функциясындағы ең ... ... бірі ... ... ... тағы
да көз жеткіземіз.
2.4 Қазақстан Республикасында экономиканы салықтық реттеуді ... ... ... ... ... шын ... экономиканы
реттеуге толық мүмкіндігі бар. Жаңа экономикалық ... ... ... ... күні одан эрі экономикалық процестерге икемді
болуын, яғни эр қашан жаңарып модернизацияланып отыруды талап ... ... ... ... ... мен ставкалар төмендігі, кэсіпкерлік
саласын ынталандырып, отандық тауар өндірушілерге қолдау көрсету бағытын
үстанады да, ... жэне ... емес ... толтыруға ат
салысады. Бүл өз ... ... ... кеңейтеді жэне соның эсерінен
салық түсімдері де ... ... ... ... ... келесідей мэселелерді
шешуге мүмкіндік береді: экономиканы кризистен ... ... ... ... қүрылымын қалыптастыру, мемлекеттік
шығындарды азайту, халықты элеуметтік қолдау. ... ... ... мен ... реттеудің басқа да түрлері тағы да сыртқы
экономикалық ... ... ... ... қоршаған ортаны
қорғау, білім беру ... ... ... ... жэне ... ... ... қүралы.
Әр түрлі экономикалық кезеңдерде жэне эр түрлі экономикалық салаларда
қаржы-бюджеттік механизм, ақша-несие саясатын, баға ... жэне ... ... ... ... ... ... (яғни, мемлекеттің тікелей
араласуы) немесе жанама эсер етуді үйымдастырады. Экономикалық тетіктердің
ішіндегі экономикалық қатынастар мен ... ... эсер ... ең ... ол - ... Кез келген елдегі нарықтық
экономиканың дамуы ... ... жэне ... оның экономикасының
өмірінің маңызды жерлерін реттеу саясатының негізгі қүралы деп қарайды.
Отандық және ... ... ... ... салық немесе салықтық
саясат экономиканы басқарудың ... ... ... ... ... ... реттеу қүралын бере түра ... ... ... жэне ... ... ... ... өндіріспен елге бірінші кезекте қажетті шағын бизнес субъектілері
мен ауылшаруашылық механизімін дамыту.
Қазіргі кездегі ел ... ... жэне ... ... басқа да
міндетті төлемдер ішінде ... ... ... салу ... ... және есеп ... түрлері белгілеулер арқылы салық
мемлекеттің реалды ... ... бола ... ... ... үлкен
эсер ететін салықтық реттеу мен салық саясаты және ... ... ... ... арқылы жүргізген тарихи саясаттың кезеңдері.
Мүнда салық төлеуші мен салық салу объектісін үтымды таңдай білу ... ... рол ... ... Республикасының салықтық заңдарына
қарай салық төлеушілер болып барлық ... жэне жеке ... ... ... жэне ... ... ... Салық төлеушілерді
дүрыс анықтамау бюджеттің азаюына, кэсіпкерліктің кейбір ... ... ... ... ... ... кең ... болуға алып келеді.
Салықтар үшін, салық салу объектісі мен салық ... ... ... жэне ... ... үшін олардың сэйкес келмеуі ... ... ... ... ... салықтық заңдарында салық салу объектісі
болып, заңды жэне жеке ... ... ... жэне ... жер, қосылған қүн, қызмет пен тауарлардың кейбір түрлері: қызмет
түрлері, ... ... жер ... ... ... жэне ... шағын бизнес субъектілеріне бағытталған салық саясатына тоқталып
кетейік. Енді шағын ... ... ... ... саясатына
тоқталып кетейік. Шағын бизнес субъектілерінің ел экономикасына қажеттілігі
жоғары бөлімдерде аталып кетті.
Ауыл шаруашылығы саласы елдің маңызды салаларының бірі. ... ... ... ... ... байыту мүмкін емес. Ауыл
шаруашылығы барлық салалардың бастамасы. ... ... ... ... тек ауыл ... ... тек ... күйде тауарлар
шығаруы біз үшін тиімсіз.
Соған қарай салықтық реттеу бағытын ... ... осы ... ... деп ... Жақын арада бүкіл элемдік сауда үйымына
кіргелі отырмыз. Ал сол ... біз өз ... сата ... ... ... ... ... қаптап кетеді. Салықтық реттеу ... үшін ... ... ... сегменттеп, эр сегментке
сэйкесінше бағыттар беріп отырса. Арнаулы ... ... оған ... жаңадан берілген ставкалар ол кэсіпорынның рентабельділігі артқан
сайын салық ставкасы төмендейді.
ҚОРЫТЫНДЫ
Елімізде жаңа салық жүйесі шешуі тиіс ... ... бүл ... ... ... ... ... Экономикалық өсуде ең бастысы
үлттық жэне халықаралық тауар өндірушілерге өндірісте инвестициялау ... ... ... ... экономикалық тенденцияларды тиімді
пайдалана білу екенін халықаралық ... ... Бүл ... бүрын
Салықтық Кодекстегі толық ... ... ... ... ... ... ойымызша бүл орында экономикадағы салық ауыртпалығын тағы да
бір рет ... ... ... ... ... ауыл ... ... кэсіпорындарға, орта жэне шағын бизнеспен
айналысатындарға қазіргі ... 30 ... ... ... ... 15 ... ... ққС салығы үлкен ауыртпашылық жасап келеді. Басқа
салықтарды қоса есептегенде, таза табыстың 50-60 пайызын ... ... беру ... ... туғызады. Сондықтан да көптеген
кәсіпорындар өнім айналымын «көлеңкеге» жіберуге ... ... ... ... ... ... шығуына да күмэн жоқ жэне де орта,
шағын бизнестің дамуына эсерін тигізеді.
Біздің ойымызша шаруашылық ... ... ... жэне орта
бизнеске) салық салуды жетілдіру үшін мынадай үсыныстар жасауға болады:
... ... ... сай ... ... табыс салығына жеңілдіктерді орнату;
• жаңа техника - технология ... ... ... кезеңін (мерзімін) үзайту;
• әрбір жалдамалы қызметкерге есептелген ... ... ... жеңілдік нормасын орнату;
• индустриалдық-инновациялық стратегияны жүзеге асыру аясында ... ... өнім ... ... ... ... ... жүмыстарды жүргізуге байланысты шығындар бойынша жеңілдік
салықтарды орнату.
Қазақстан Республикасы ... ... ... және ... ... ... да ... төлемдер туралы» Заң
(Салық Кодексі) және де ... ... ... ... ... қүқықтық негізі болып табылады.
Қазіргі салық жүйесінде болып жатқан қарқынды ... ... ... ... ... жаңа эдістерге көшу процесінің
аяқталуына байланысты біздің елімізде салық жүйесі ... ... ... рэсімделді деп яйта аламыз.
Салық салудағы күрделі жағдайларды ескере келе, салық салуды жүйелі
жолға қою қалыптасқан проблемаларды шешу үшін ... ... ... ... ... ... бақылауға алу;
- салық қызметкерлеріне білікті ... ... ... ... ... ... істеуіне моральдік-материалдық
жағдай жасау;
- салық органдарын салық төлеушілермен интенсивті байланыс орнату
қажет, ... ... ... ... ... ... ең ... ауылшаруашылығы өндірістік - өнеркэсіп жэне орта, кіші
кәсіпкерлікке барынша қолайлы жағдайлар туғызу.
Салық ісі ... аса ... ... ... ... ... төлеушілер де, салық қызметкерлері де, бүл іске ... ... өз ... ... өтеулері керек. Өйткені,
салық - жалпы мемлекеттік іс. ... ... ... ... ... болып табылады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Қазақстан Республикасы Президентінің қазақстан халқына Жолдауы
18 ақпан 2005 жыл.
2. «Салық жэне бюджетке төленетін ... да ... ... ... ... ... ... Кодексі) 12.06.2001 г. № 209-
2. «Жеке кэсіпкерлік ... қР-ң Заңы / ... ... ... ... ... және ... мэмілелерге қүқықтық
мемлекеттік тіркеу туралы» ҚР Президентінің 1995 жыл 25 желтоқсандағы ... бар ... ... - ... ... ... ... (фермер) қожалығы туралы» қазақстан республикасының 1998
жылғы 31 наурыз № 2198 ... ... - ... ақпараттық жүйе.
5. «Заңды түлғаларды мемлекеттік тіркеу туралы» қР Президентінің 1995
жылғы 17 сэуірдегі Заң күші бар № 2198 ... ...... ... ... А.қ. ... салық режимі бойынша шағын бизнес субъектілері
үшін «Салық жэне ... ... ... да ... ... қР-ң ... ... Кодексінің) негізгі ережелеріне
түсіндіру жөніндегі Жинақ. Астана,- 2002.
7. Бранхаева Ф.Х. ... ... ... ... ... ... Б.Ж. ... мемлекеттік салықтар». -Алматы, 1997.
9. Жанбулатова Ж. Специальный налоговый режим на основе разового
талона/ Вестник МГД РК. - 2002. -№2. -С. ... ... А. ... ... ... ... и среднего предпринимательство в ... ... ... ... ... ... X. Налогообложение юридических лиц в ФРГ/ ... ... ... -2003. №4. 26-27 ... ... аймақтарының цифрлары/қазақстан Республикасының
статистика басқармасы, ОҚО ... ... ... -Шымкент
2003.
13. Қазақстан республикасының элеуметтік экономикалық дамуы /ҚР-ң
статистика ... ... ... Қазақстан цифрларда. Статистикалық жинақ/ Смаилов ... - ... - 2002. -226 ... ... ... ... жинақ/.
16. Лекбедова Л. Налоги в США/ Банки Казахстана. -1999.- №12. 39-40 с.
17. Малые предприятия: Организация, экономика, учет, ... ... / Под ред. ... ... - М.ІЮнити - Дана,
2001. 357 с.
18. Майере У. Налогообложение в США / ... ... - ... ... ... О.В. ... ... развитых стран мира»
(справочник).- Москва, Фонд «Правовая ... ... / ... ... 2002. №20 - ... ОҚО ... 2002 жылғы элеуметтік-экономикалық қүжат / ОқО
бойынша экономика Департаменті, қаңтар 2003 ж. ОҚО бойынша Салық ... ж. 1 ... ... ... Н. ... ... ... / Финансы. - 2002. -№1. - 73-
76 с.
22. Русаков И. Налоги и ... ... для ... ... 2000. -495 ... ... О. ... кэсіпкерлікті басқару. -Алматы: Білім, 2002. -304 б.
24. Сельское хозяйство Казахстан и страны СНГ / Алматы - 2002. ... ... И. ... ... ... на ... разового
талона / Файл бухгалтера. -2002. №15.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 29 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Валюталық нарыққа қатысушылар6 бет
Нарық жүйесі туралы27 бет
Нарық шаруашылығының жалпы сипаттамасы12 бет
Нарықтағы әлеуметтану11 бет
Нарықтың экономикада қажеттігі, мәні, өту жолдары28 бет
Экономика пәнінен дәрістер37 бет
Қазіргі таңдағы валюталық нарық дамуының негізгі тенденциялары15 бет
«Дінтанудың қазіргі мәселелері» пәнаралық зерттеу алаңы ретінде5 бет
Аграрлық кәсіпкерлікті құқықтық реттеу52 бет
Антропогендік стрессордың әсері12 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь