Қазақстан Республикасындағы жылжымайтын мүлік нарығының даму мәселелері (тұрғын үй мәселесі)

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК НАРЫҒЫНЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК.ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ (ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ) ... ... ... ... ..
Жер кадастрының принциптері, құрамдық бөліктері, түрлері ... ..
Жылжымайтын мүлік түсінігі және жалпы жіктелуі ... ... ... ...
Жылжымайтын мүлік нарығының мәні, мақсаты және оған әсер етуші факторлар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНА ЖАЛПЫ ШОЛУ ЖАСАУ (ЗЕРТТЕУ ОБЬЕКТІСІНІҢ СИПАТТАМАСЫ) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Алматы қаласының әкімшілік құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Алматы қаласының климаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Алматы қаласының гидрогеологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Алматы қаласының флорасы мен фаунасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Жерге орналастыру үшін геодезиялық өлшеулер жүргізудегі тірек торлары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Триангуляцияның сипаттамасы (1 және 2 разрядты) ... ... ... ... ...
4 класс полигонометриясы (1және 2 разрядты) ... ... ... ... ... ... ... .
Leica Geosystems TC(R) 407 электронды тахеометрі ... ... ... ... ... .
DiNi 12 электрондық нивелир ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Өлшеулерді өңдеу және теңестіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК НАРЫҒЫНЫҢ ДАМУ МӘСЕЛЕЛЕРІ (ТҰРҒЫН ҮЙ МӘСЕЛЕСІ) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Жылжымайтын мүлік нарығының құрылымы мен оның қызмет етуінің ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Тұрғын үй қорының қалыптасу мен дамуының нарықтық механизм арқылы реттелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Алматы қаласындағы жылжымайтын мүлік жағдайын талдау ... .
Тұрғын үй нарығының қалыптасуы мен дамуы ... ... ... ... ... ... ...
Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй нарығының инфрақұрылымын дамыту мәселелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Тұрғын үй саласындағы жылжымайтын мүлікпен жасалынатын операциялар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Жылжымайтын мүлікті жекешелендіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Тұрғын үй қорынан тұрғын үйлерді және тұрғын
жайларды алып тастау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Мемлекеттік мүлікті сату ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Тұрғын үйді жалдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Жылжымайтын мүлік құнын бағалау («Асхат» дүкенінің мысалында) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
«Асхат» дүкенінің құнын бағалауға қажетті ақпарат жинау ... ... .
«Асхат» дүкенінің құнын табыстық, шығындық және салыстырмалы әдістермен бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Жұмыс мекемелеріндегі еңбек қауіпсіздігі жайлы түсінік ... ... ...
Санитарлық норма ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Микроклимат параметрлері және оның адамға әсері ... ... ... ... ...
Шу мен діріл деңгей нормалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Электр қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Өрт қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Өрт сөндіру құрылғылары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ҚОСЫМШАЛАР
КІРІСПЕ

Қазіргі кезде Қазақстанда нарықтық экономиканың қалыптасуына бағытталған қайта құруларды жүзеге асыруға байланысты, елдің экономикалық бәсекеге қабілеттілігін арттыру мәселесі арта түсуде. ҚР Президентінің «Қазақстан - 2030» Жолдауында экономикалық өсу стратегиясы шетел инвестициялары көптеп тартылған, мемлекеттің белсенді рөлі бар рыноктық экономикада екендігі айтылған. Тұрақты дамушы мемлекеттің маңызды салаларының бірі – тұрғын үй саласы. Осы саланы дамытуда мемлекет тарапынан «2030 жылға дейін Қазақстан даму стратегиясының іске асырудың болашақтағы шаралары туралы» бағдарламасы өнеркәсіп, денсаулық сақтау, білім берудің маңызды нысандарын жобалау мен жылжымайтын мүлік нарығы және тұрғын үй мәселерін шешуді қарастырады [1].
Бұл дипломдық жұмыс Қазақстан Республикасы жылжымайтын мүлік жағдайы мен дамыту мәселелеріне арналған. Мұнда жылжымайтын мүлік нарығы түсінігі, қалыптасқан теориясы мен маңыздылығы, сипаты мен құрылымы, мақсаты мен оның жүзеге асу жолдары, шет ел тәжірибесі және оның Қазақстан экономикасында жүзеге асырылуы қарастырылған.
Жылжымайтын мүлік экономикасының проблемалары кең ауқымды, күрделі мәселелер жиынтығын қамтиды. Олардың Қазақстан ұлттық экономикасының рыноктық қатынастарға өтуі және сол қатынастар жағдайындағы іс-әрекеттерге байланысты туындайтын көптеген сұрақтарға жауап іздеу барысында шешу қажеттілігі алдымызда тұрғаны анық. Бұл мәселелердің негізгі тобын жылжымайтын мүлік объектілерін жалпы экономикалық проблемалар аясында сараптау және зерттеу мәселелері құрайды.
Дипломдық жұмысына таңдап алынған тақырыптың тағы бір маңыздылығы тұрғын үй рыногы және тұрғын үй құрылыс саласын айтарлықтай деңгейде қалыптастырып және дамытып, экономиканы тұтастай алғанда осы саланың үлесін жоғарылату болып саналады.
Зерттеу тақырыбының өзектілігі: жылжымайтын мүлік рыногын дамыту мен ғылыми пайымдауда, сондықтан негізгі жағдайларға Қазақстан Республикасындағы жылжымайтын мүлік, жылжымайтын мүлік нарығын жетілдіру бағдарламаларын айқындау мен оны тәжірибе жүзінде тану мүмкіндігі. Сондай-ақ жеке меншік тұрғын үйді иемдену әрбір жанұя үшін бірінші қажеттілік болып саналады. Тұрғын үйді қаржыландырудың бұрынғы кеңестік жүйесінің бөлігі ретінде Қазақстанда тұрғын үй құрылысын қаржыландырудың дәстүрлі жүйесі – мемлекеттік тұрғын үй құрылысы үшін бюджеттік ресурстарды орталықтан бөлу және тұрғын үй шарттарын жақсарту қатарында тұрған азаматтардың арасында тегін бөлу болып табылады. Тұрғын үй құрылысын бюджеттік қаржыландырудың қысқаруы және халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету шартында тұрғын үйді иемдену үшін қаражаттардың негізгі көздері халықтың жеке қаражаттары, сонымен бірге банктің несиелері жатты. Осындай шарттарды тұрғын үй құрылысына
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Назарбаев Н.Ә. Қазақтан-2030 Даму стратегиясы.-Ақиқат, 2008. №4.-3-4б.
2. Байгісиев М.Қ. Жылжымайтын мүлік экономикасы: Оқу құралы. – Алматы: Қазақ Университеті, 2003. – 247 бет.
3. Оценка земельных ресурсов: Учеб. пособие / под общей редакцией Антонова В.П. и Лойко П.Ф. – М. и др.: Институт оценки природных ресурсов. М: 1999 г
4. Есқали Ө. Баспаналы болу бақыты // Егемен Қазақстан.-2007 5 маусым.-3-4б.
5. Асаул А.Н., Карасев А.В. Экономика недвижимости. – www.aup. Ru\buks\ m.- 7б.
6. Статистический ежегодник под ред. Султанова. Алматы, 2006-73-78с. 264-270с.
7. Максимов С.Н. Основы предпринимательской деятельности на рынке недвижимости. – СПб.: Питер, 2000. - 33с.
8. Грязнова А.Г., Федотова М.А. Оценка недвижимости. – М.: Финансы и статистика, 2007.- 31б.
9. Максимов С.Н. Основы предпринимательской деятельности на рынке недвижимости. – СПб.: Питер, 2000. - 33с.
10. Чиркова В.Н. О государственной программе развития жилищного строительства в РК и стран СНГ на 2008-2007 годы. Доклад.-Алматы, 2008. 1-3с.
11. Избуллаевна Г.М. Жилищное строительство в условиях перехода к рыночной экономике // Вестник КазНУ.-2008. №6.-С.110-112.
12. Оңлабаев К. Вопросы развития жилищного сектора в условиях рынка // Саясат. -2006. №8.-С.37-39.
13. Чиркова В.Н. О государственной программе развития жилищного строительства в РК и стран СНГ на 2008-2007 годы. Доклад.-Алматы, 2008. 1-3с.
14. Волочков Н. Г. Справочник по недвижимости. – М.: Инфра-М, 1996.- 17с.
15. Даурбекова С.Ж. Конкурентноспособность строительной продукций : проблемы и пути их решения: ғыл. канд. дис. автореф.- Алматы, 2008.-8-9бс.
16. Избуллаевна Г.М. Жилищное строительство в условиях перехода к рыночной экономике // Вестник КазНУ.-2008. №6.-С.110-112.
17. Токбаева Ж. Развитие инфраструктуры жилищного рынка в Казахстане (на примере Мангистауской облости) // Қаржы- Қаражат.-2008. №6.-С.67-70.
18. Турлыбекова Ж.А. Қазақстан ипотекалық компаниясы және тұрғын үй құрылысын дамытудың мемлекеттік бағдарламасы // КазҰУ хабаршысы.-2006. №1.-С29-30.
19. Искакова М. Нарық жағдайындағы құрылыс материалдары өндірісінің қалыптасу жүйесі мен басымдықтары // Ақиқат.- 2006. №5.-С.58-60.
20. Юсупова Д. Жилищная Программа Правило выбора: в основе расчета – семейный бюджет // Банки Казакстана.-2007. №1.с.30.
21. Мукалиев Н.К. Реализация государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2007годы. Анализ иперпективы // Банки Казахстана. -2006. №12.-С.-16-19.
22. Тайжан Б. Тұрғын үй құрылысы экономиканы алға сүйреуші қуатты күш / Егемен Қазақстан.-2008 30 желтоқсан.-6б.
23. «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы» Қазақстан республикасының заңы. Алматы , Жеті жарғы, 2004 жыл.
24. «Еңбек қорғау» Т.Е. Хакімжанова, Алматы: «Эверо», 2008
25. «Еңбек кодексі»ЖШС «Юрист» баспасы, Алматы 2007
26. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында: Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы».-Астана, 2006. -1 наурыз. 2-3б.
27. Курманалина А.К. О ситуации на рынке жилья Казахстана и реализации жилищной политики // Қаржы-қаражат.-2007.№1.-С.14-16.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫның БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Қ.И. Сəтбаев атындағы қазақ ұлттық техникалық университеті
кафедрасы
ҚОРҒАУҒА РҰҚСАТ
Кафедра меңгерушісі
_______________________
(ғылыми дəрежесі, атағы)
_______________________
_________2011 ж.
Дипломдық ... ... ... ... ... даму мәселелері (тұрғын үй мәселесі)
тақырыбына
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБАСЫ
050907 - Кадастр
(мамандық шифры, атауы)
Орындаған Акбисеков Азамат Тулегенович
Пікір беруші ... Ш.К. ... ... ... ... ... дəрежесі, атағы)
_____________________ ...
... 2011ж. ... ... РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Қ.И. Сəтбаев атындағы қазақ ұлттық техникалық университеті
Тау-кен институты
Инженерлік геодезия және жерге орналастырукафедрасы
Мамандық ... ... 050907 - ... ... ... ... ... 09.11.2010ж №630-п бұйырығымен бекітілген
Орындалған жобаның өткізу мерзімі ________________________ 2011ж
Дипломдық жобаның (жұмыстың) бастапқы мəліметтері __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Есеп - ... ... ... ... ... ... диплом жұмысының мазмұны
а) ________________________________________________________________
б) ________________________________________________________________
в) ________________________________________________________________
Графикалық материалдардың тізімі (міндетті түрде қажет ... ... ... негізгі əдебиеттер
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------
ҒЫЛЫМИ ЖЕТЕКШІНІҢ
СЫН-ПІКІРІ
______________________________________________________________
(жұмыс түрінің атауы)
______________________________________________________________
(оқушының Т.А.Ж.)
______________________________________________________________
(мамандық шифры, атауы)
--------------------------------------------------------------------------------
Тақырып
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Ғылыми жетекші
( лауазым, ғылыми дəрежесі, атағы)
_____________________ А.Ж.Т.
(қолы)
______ ... ... ... атауы)
______________________________________________________________
(оқушының Т.А.Ж.)
______________________________________________________________
(мамандық шифры, атауы)
______________________________________________________________
______________________________________________________________ __________________________________________________ Тақырыбына
Əзірленген:
а) графикалық бөлімі парақ
б) түсіндірме жазбасы бетте
ЖҰМЫСҚА ЕСКЕРТУ ЖАСАУ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Жұмыс ... ... ... ... дəрежесі, атағы)
_____________________ А.Ж.Т.
(қолы)
______ 2011ж.
Аңдатпа
Бұл дипломдық жұмыс Қазақстан Республикасының жылжымайтын мүлік нарығының жағдайы мен дамыту мәселелеріне арналған. Мұнда жылжымайтын ... ... ... ... теориясы мен маңыздылығы, сипаты мен құрылымы, мақсаты мен оның жүзеге асу ... шет ел ... және оның ... ... ... ... қарастырылған. Алматы қаласындағы жылжымайтын мүлік жағдайы талданып, нақты мысалда жылжымайтын мүлік құны бағаланды.
Аннотация
В данной дипломной работе ... ... и ... развития казахстанского рынка жилой недвижимости. Здесь раскрываются понятие, формировавшиеся теория и структура, ... и ... ... ... ... цель и пути его ... Рассмотрены зарубежный опыт и возможности его применения в экономике Казахстана. Анализированы состояния рынка жилой недвижимости города Алматы и ... ... ... на ... ... the given diploma work ... and ... of development of the Kazakhstan market of the inhabited real estate are considered. The concept, the formed theory and ... ... and the ... of the market of the inhabited real estate, the purpose and ways of its achievement here reveal. Foreign ... and ... of its ... in economy of ... are ... There are revealed ... of the market of the inhabited real estate of a city of Almaty the real estate ... on a concrete example also is ... ... ... нарығының әдістемелік-теориялық негіздері (әдебиетке шолу) ..................
11
1.1
Жер кадастрының принциптері, құрамдық бөліктері, түрлері......
11
1.2
Жылжымайтын мүлік түсінігі және жалпы жіктелуі ................
14
1.3
Жылжымайтын ... ... ... мақсаты және оған әсер етуші факторлар .............................................................
16
2
Алматы қаласына жалпы шолу жасау (зерттеу обьектісінің сипаттамасы) ................................................
22
2.1
Алматы қаласының ... ... ... ... ... ............................................................
23
2.3
Алматы қаласының гидрогеологиясы .............................................
25
2.4
Алматы қаласының флорасы мен фаунасы .....................................
26
3
Геодезиялық бөлім ..................................................................
29
3.1
Жерге орналастыру үшін геодезиялық өлшеулер жүргізудегі тірек ... ... ... (1 және 2 ... ... ... полигонометриясы (1және 2 разрядты) .............................
31
3.2
Leica Geosystems TC(R) 407 электронды ... ... 12 ... ... ... ... және теңестіру ...................................................
42
4
Қазақстан Республикасындағы жылжымайтын мүлік нарығының даму мәселелері (тұрғын үй мәселесі) .......................................................................................
44
4.1
Жылжымайтын ... ... ... мен оның ... ... ... ........................................................................
44
4.2
Тұрғын үй қорының қалыптасу мен дамуының нарықтық механизм арқылы реттелуі ...............................................................
52
4.3
Алматы қаласындағы жылжымайтын мүлік жағдайын ... ... үй ... ... мен ... ... ... тұрғын үй нарығының инфрақұрылымын дамыту мәселелер ..............................................
74
5
Экономикалық бөлім .............................................................
83
5.1
Тұрғын үй саласындағы жылжымайтын мүлікпен жасалынатын операциялар ........................................................................................
83
5.1.1
Жылжымайтын мүлікті жекешелендіру ... үй ... ... ... және тұрғын
жайларды алып тастау .......................................................................
85
5.1.3
Мемлекеттік мүлікті сату ..................................................................
86
5.1.4
Тұрғын үйді жалдау ...........................................................................
86
5.2
Жылжымайтын мүлік құнын бағалау ( ... ... ... ... ... ... ... ақпарат жинау .........
88
5.2.2
дүкенінің құнын табыстық, шығындық және ... ... ... ... ... ... ... мекемелеріндегі еңбек қауіпсіздігі жайлы түсінік ...........
100
6.2
Санитарлық норма ..............................................................................
102
6.3
Микроклимат параметрлері және оның ... ... ... мен ... ... ... .......................................................
105
6.5
Электр қауіпсіздігі .............................................................................
106
6.6
Өрт қауіпсіздігі ..................................................................................
107
6.7
Өрт сөндіру құрылғылары ... ... ... ... ... ... кезде Қазақстанда нарықтық экономиканың қалыптасуына бағытталған қайта құруларды жүзеге асыруға байланысты, ... ... ... қабілеттілігін арттыру мәселесі арта түсуде. ҚР Президентінің Жолдауында экономикалық өсу стратегиясы шетел инвестициялары көптеп тартылған, мемлекеттің белсенді рөлі бар ... ... ... ... ... дамушы мемлекеттің маңызды салаларының бірі - тұрғын үй саласы. Осы ... ... ... ... ... өнеркәсіп, денсаулық сақтау, білім берудің маңызды нысандарын жобалау мен жылжымайтын мүлік нарығы және тұрғын үй ... ... ... ... ... жұмыс Қазақстан Республикасы жылжымайтын мүлік жағдайы мен дамыту мәселелеріне арналған. Мұнда жылжымайтын мүлік нарығы ... ... ... мен ... ... мен ... ... мен оның жүзеге асу жолдары, шет ел тәжірибесі және оның Қазақстан экономикасында жүзеге асырылуы қарастырылған.
Жылжымайтын мүлік экономикасының проблемалары кең ... ... ... жиынтығын қамтиды. Олардың Қазақстан ұлттық экономикасының рыноктық қатынастарға өтуі және сол қатынастар жағдайындағы іс-әрекеттерге байланысты ... ... ... ... іздеу барысында шешу қажеттілігі алдымызда тұрғаны анық. Бұл мәселелердің негізгі тобын жылжымайтын ... ... ... ... проблемалар аясында сараптау және зерттеу мәселелері құрайды.
Дипломдық жұмысына таңдап алынған тақырыптың тағы бір ... ... үй ... және тұрғын үй құрылыс саласын айтарлықтай деңгейде қалыптастырып және дамытып, экономиканы тұтастай алғанда осы ... ... ... болып саналады.
Зерттеу тақырыбының өзектілігі: жылжымайтын мүлік рыногын дамыту мен ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасындағы жылжымайтын мүлік, жылжымайтын мүлік нарығын жетілдіру бағдарламаларын айқындау мен оны тәжірибе жүзінде тану ... ... жеке ... ... үйді иемдену әрбір жанұя үшін бірінші қажеттілік болып ... ... үйді ... ... ... ... ... ретінде Қазақстанда тұрғын үй құрылысын қаржыландырудың дәстүрлі жүйесі - мемлекеттік ... үй ... үшін ... ... орталықтан бөлу және тұрғын үй шарттарын жақсарту қатарында тұрған азаматтардың арасында тегін бөлу болып табылады. ... үй ... ... ... ... және ... тұрғын үймен қамтамасыз ету шартында тұрғын үйді иемдену үшін ... ... ... ... жеке ... сонымен бірге банктің несиелері жатты. Осындай шарттарды тұрғын үй құрылысына халықтың ұзақ мерзімді несиеге қажеттілігі туындайды. Көптеген шетел ... ... ... ... ... және ... ұйымдастыру тұрғын үй рыногын маңызды деңгейде анықтайтын және қамтамасыз ететін өзін-өзі қаржыландыратын жүйеге ақырындап ... ... ... ... ... қабілетті сұраныстың кенет өсуі жаңа құрылысты белсендіреді, құрылыс материалдарын шығару, маманданған техника ... жаңа ... ... ... ... көп ... тез дамуына әкелді. Зерттеу нәтижесінде алынған қорытындылар мен ұсыныстар нақты мәселені әрі қарай ... ... ... қатар Қазақстан экономикасының алдында тұрған өзекті мәселелерді шешуге бағыталған.
Дипломдық жұмыстың мақсаты - Қазақстан Республикасының нарықтық қатынастар дамуының қазіргі ... ... ... ... ... ... ... пайдалану арқылы жылжымайтын мүлік рыногын дамытудың теориялық және ... ... ... ... ... тұрғын үй рыногының қазіргі жағдайы мен дамуын бағалау, сонымен қатар алдыңғы теориялық нұсқауларды іс жүзінде жүзеге асыру болып ... ... ... оның ... ... ... үйдің рыноктық бағасын анықтау және негіздеу болып табылады.
Көзделген мақсатқа жету үшін келесі ... ... ... ... ... мүлік терминіне экономикалық тұрғыдан сипаттама беріп, мазмұны мен құрылымын анықтау;
* Жылжымайтын мүлік қызметінің тиімділігін арттыратын ... ... ... ... бойынша шетелдік тәжірибелерді талдау;
* Еліміздегі тұрғын үй рыногының қалыптасуы мен дамыту жолдарын талдау;
* Мемлекеттік тұрғын үй ... ... ... жүзеге асыру мәселелері бойынша талдамалар жасау;
Әр бір тарауға жалпы сипаттама беріп кетейік. ... ... деп ... және мен атты екі ... тұрады. Бұл тарауда жылжымайтын мүлік, жылжымайтын мүлік рыногына анықтама беріліп, осы ... ... ... ... ... ... Сондай-ақ, жылжымайтын мүлік пайда болу алғы ... мен ... ... ... ... мен ... оның тиімділігін арттыратын факторлар, әлемдегі алдыңғы қатарлы дамыған елдердің экономикасында қалыптасқан тәжірибелері зерттелу көзделген.
Екінші тарау деп ... және осы ... ... қаласының географиялық және экологиялық жағдайларына талдау жасалған.
Үшінші тарау деп аталады және осы тарау барлық орындалған геодезиялық жұмыстарды қамтиды. Триангуляция мен ... ... ... мен ... ... көрсетіледі.
Төртінші тарау тақырыбын қамтиды. Бұл тарауда, тікелей елімізге қатысты жылжымайтын мүлік нысаны тұрғын үй рыногына қатысты болып табылады. Біріншіден, ... ... ... үй ... ... мен ... ... тұрғын үй рыногының инфрақұрылымын дамыту мәселелері, үшіншіден, тұрғын үй рыногы туралы мемлекеттік бағдарламаның Алматы және Астана ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасында тұрғын үй рыногының даму ... мен ... ... ... ... үй ... ... мүлікпен жасалынатын операцияларға жан жақты талдау жасалды және жылжымайтын мүлікті бағалау технологиясы бойынша ... ... ... ... ... ... ... және жер телімі бар дүкені бағаланды.
1 Жылжымайтын мүлік нарығының әдістемелік-теориялық негіздері (әдебиетке шолу)
1.1 Жер кадастрының принциптері, ... ... ... ... ... ... Қазақстанда мемлекеттік жер кадастры келесі құрамдық бөліктерден тұрады: жер учаскелерін ... ... ... алу, ... ... ... бағалау және жер учаскелермен мәміле жасау. Біріңғай ... жер қоры ... ... болып, ол жер учаскелерін пайдалану, иелену құқығын бергендіктен жерді қалай ... ... ... ... ал жер ... ... ... жылжымайтын мүлік ретінде белгілі тәртіпте тіркелуі керек. Бұл қызметті жер учакелерін мемлекеттік тіркеу ретінде өткізеді. Оның мәліметтері жердің ... ... ... жеке ... ... тұлғалардың пайдалануы үшін негіз болып келеді. Есепке алуда жер мөлшері, кеңістікте ... ... жай ... ... ... сипатталады. Есепке алудағы тіркеу мәліметтері әр нақтылы пайдаланушының, иеленушінің жер учаскенің мөлшерлерін жазу ... ... ... ... алу ... ... жеке ... топырақтарын бонитеттеуде бастапқы ақпарат болып келеді. Жердің сапасы табиғи факторлармен шектелмей, экономикалық ... ... ... ... ... ... ... ретінде экономикалық бағалау керектігі пайда болады. Осы бағалаудың мәліметтері тіркеу, есепке алу және бонитеттеу мағлұматтарына сүйенеді.
ҚР ... ... жер ... ... тәртібі" туралы қаулысы бойынша негізгі жер кадастрлық құжаттарына мыналар жатады:
Жер учаскесінің жер-кадастрлық ісі;
Ауданның /қаланың/ мемлекеттік жер кадастрлық кітабі;
Жер-кадастрлық картасы.
Жер ... ... үшін ... ... және ... ... учаскелерін тіркеу - заңдық және нормативтік құжаттар, жер ... ... ... және ... ... ... ... жерлерді бөліп беру, шекараларды, аудандарды, алқап құралдарын бөлінуі және пайдаланудағы басқа ... ... ... ... есепке алу-тіркеу мәліметтері, есепке алу, және есеп беру құжаттары, картографиялық материалдар, бонитеттеу, жерлерді бағалау мәліметтері, жер учаскелері, саннатары, ... ... ... субъектілері бойынша есепке алуды жүргізу;
Жерлерді бағалау - жерлерді аймақтау, топырақтарды бонитеттеу, жерлерді бағалау ... ... ... алу ... ... ... зерттеу, ізденіс материалдары;
Жер кадастрының автоматтандырылған жүйесі - компьютерлік техникамен, бағдарламамен қамтамасыз ету.
Жер кадастрының құрамдық бөліктері
Мемлекеттік жер кадастры
Жер ... ... ... ... ... ... ... есепке алу /сан және сапалық/, жерлерді бағалау / топырақтарды бонитеттеу, жерлерді экономикалық және құндылық бағалау/
Жер кадастрына оның міндеттерінің ... мен ... ... ... көп ... тән. Сондықтан Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрамын келесі өзара байланысты ... ... ... құқықтық, қаржылық, көп қызметтік
Жер кадастрының құқықтық блогы жер учаскесінің / құқықтық құжаттарды рәсімдеу; жер учаскелерін тіркеу, жер ... және ... ... ... ... ... алу, шығындарды өтеу/.
Жер кадастрының қаржылық блогы / Жерлерді бағалау; кадастрлық аймақтау; сату-сатып алу мәмілерді рәсімдеу; кепілдікке беру; ... ... ... беру; төлем ақысын белгілеу.
Жер кадастрының көпфункциялық блогы / жер учаскесін есепке алу, есеп беруді ... ... ... ... жер ... мәліметтердің учаскелерінің жүйесі /құнарлық, топырақ және өсімдік жамылғысы, геоморфология, гидролгоия, орналасуы, экологиялық жағдайы және т.б/ ... ... ... ... жүйесінің бірыңғайлылығы; мәліметтердің сенімділігі; мағлұматтардың толықтығы; үзіксіздігі; құжаттылығы; ... ... ... қол ... үнемділігі; орталық мемлекеттік басқарылуы.
Жер кадастрының негізгі принциптері:
* Жүйесінің бірыңғайлылығы;
* Мәліметтердің ... ... ... ... ... Мәліметтердің көрнектілігі, анықтылығы, қол жетерлігі;
* Үнемділігі;
* Орталық мемлекеттік ... ... ... ... Ол ... жүйе ... бірыңғай әдістемелік негізде жүргізіледі. Оның негізіне бірыңғай ... жер ... ... ... ... ... сипаттаушы ғылыми негізделінген көрсеткіштер алынады. Мұнда кадастр жүйесінде белгілі бip келісімділік болуы керек. Біріншіден, оның ... ... ... және ... асыруында ; екіншісі жер кадастрын қоюда мәліметтердің мазмұнында оның жеке звенолары (кәсіпорын, аудан, қала, облыс) мен оларды алу тәсілінде; ... жер ... ... ... ... ... ... аякталатын мазмұнында. Бірыңғайлықта негізделе отыра, бұл жүйе жерлердің жай-күшіндегі және пайдаланудыың аймактық ... ... ... кадастры мәліметтерінің сенімділігі. Бұл олардың объективтілігіне тығыз қатысты, олар жер қорының ... ... ... және ... ... дәл ... ... Жер кадастрында өндірістік мәселелерді және жерлерді пайдаланумен байланысты басқа да міндеттерді атқару үшін жерлердің табиғи шаруашылықтық, құқықтық ... ... ... ... мағлұматтармен қамтамасыз ететін жер учаскелерін тipкey, зерттеу, есепке алу, бағалау тәсілдерін қолдану керек. Жерлер жай- күйіне, ... ... ... ... ... ... дұрыстығы кадастрлық жерлердің нақтылы жер аудандарына, сапалық жай-күйлеріне, пайдалануына сәйкес болуы керек. Бұл талап ... ... ... ... тycipy ... қолданғанда ғана орындалады.
Жер кадастры мағлұматтарының толықтығы. Жерлердің табиғи, шаруашылық құқықтық жай-күйлері туралы кажетті мәліметтердің ... ... ... ... ... тәтпіштеу дәрежесі және оның құжаттарына мазмұны жүргізу деңгейіне /аудан, ... ... ... Жер ... ... жай-күйі, пайдалану туралы дәл және толық мәліметтерді алу үшін барлық жерлер, олардың кадастр жүргізу кезінде нақты пайдалануы немесе біреуге табысталуына ... ... ... керек.
Жер кадастрының үздіксіздігі. Мұнда жер қорының барлық өзгерістері кадастрлык құжаттарда есепке алынып ... ... ... ... бip ... /есепке алу, тіркеу/ жүйелі түрде көрсетіліп отырса, басқалары /бағалық - оқтын-оқтын ... ... ... ... ... ... ... кадастр мәліметтері қазіргі деңгейде ұсталып, оны жүргізудің үздіксіздігі ... ... ... ... деп ... ... ... құқықтық жай-күйлері туралы мәліметтерді алу, жазу тек қана тиісті құжаттар, материалдардың ... ... ... Жер учаскесін тіркеу тиісті мемлекеттік органдар шешіміне немесе олармен мәліметтер бойынша нотариалды ... ... ... ... есепке алуда, бағалауда түcipy және зерттеу материалдарының маңызы зор.
Кадастр мәліметтерінің көрнектілігі, ... қол ... ... ... ... ... және ... орналастырумен қатар, әpтүpлi картографиялық материалдарды, кадастрлық аөпаратты жинау, талдау, өңдеу, сақтау және беру электрондық карталарды, жоспарларды, картограммаларды, диаграммаларды қоса, ... ... ... ... Жер кадастрының мағлұматтары және материалдары жеке және заңды тұлғалар учаскесін әртүрлі шаруашылық, құқықтық және ... ... ... ... шешуде қарапайым, қол жетерлі болуы тиіс.
Жер кадастрының үнемділігі. Қaзipгi өлшеу, зерттеу әдістерін, сондай-ақ компьютерлік техниканы ... ... ... ... алу және ... ... ... ең аз шығынмен ұстауды қамтамасыз ету. Аэрофототүсіру және аэроғарыштық түсірі ... ... ... ... ... ... кең ақпарат бере отыра, қысқа мерзімде жер қорының үлестіруі, жай-күйі және пайдалануында өтіп ... ... ... ... ... ... ... орталық мемлекеттік басқару кадастрлық жұмыстарды бірдей әдістеме ... ... жер ... ... оның ... туралы салыстырмалы сенімді мәліметтерін алуға мүмкіндік береді Қазақстан Республикасында мемлекеттік жер кадастрын басқару, жүргізу жер ... ... ... ... және оның территориалдық органдарына жүктелген, осы Агенттік пайдаланатын, иеленетін жерлерді тіркеуді жерлерді есепке алуды және басқа ... ... ... ... түсінігі және жалпы жіктелуі
Жылжымайтын мүлік нарығы нарықтық экономика жүйесіндегі өте күрделі салалардың бірі. Жылжымайтын мүлік елдің ұлттық байлығы. Оның ... ... сан ... ... ... нарығы тауар қызметтер, қаржы нарығымен бірлесе отырып, бірыңғай нарықты кеңістікті құрайды.
Жылжымайтын мүлік экономикасының проблемалары кең ауқымды және ... ... ... қамтиды. Нарықтық экономика жағдайында жылжымайтын мүлік экономикасының жалпы мәселелері, оларды шешу, жылжымайтын мүлік ... ... ... ... ... ... дамыған елдерде жылжымайтын мүлікті бағалы және пайдалы, көпжылдық қолданыста болуы, оның тиімділігін ... ... ... ... мен ... әдістері жасалған.
Теория мен тәжірибеде жылжымайтын мүлік түсінігін материалдық объекті ретінде және арнайы ... ... ... ... және ... қатынастар ретінде бөліп қарастырамыз [2]:
1.Географиялық тұжырымдама - жылжымайтын мүліктің физикалық ... ... ... ... мен ... жердің құнарлығы, орналасуы, көлемі, климаты, қоршаған ортасы т.б. көрсеткіштер. Жылжымайтын мүліктің барлық объектілері ... ... ... және ... да ... ... ... Соның салдарынан мүліктің қажеттілігі мен тұтыну сапасы өзгереді.
2.Экономикалық тұжырымдама. Жылжымайтын мүлікті инвестициялау тиімді объект ретінде және пайда болу көзі ... ... ... ... негізгі экономикалық элементтері құн және баға оның пайдалылығы ретінде ... ... ... ... ... ... мен халықаралық нормаларды ескере отырып, мемлекет бекітетін жалпы және жеке құқықтар ... ... ... ... ... ... ... психологиялық, интеллектуалды және басқа да қажеттілігін қанағаттандырумен сипатталады.
Жылжымайтын мүліктің негізгі ... ... - бір ... ... ... ... жылжыту мүмкін еместей. Қауіпсіз кеңістікте ауыстырылмайды.
- Жер телімімен байланысы - тығыз құқықтық немесе физикалық байланысы бар.
- ... ету түрі - ... ... ... ... ... ... тұтыну жағдайы уақыт мерзімі бойы сақталады.
- Айналым ұзақтығы - ғимараттар көп ... ал жер ... ... қолданылған жағдайда шексіз.
- Қоғамдық маңызы - объектілерді қолдану ... ... ... ... ... мен ... ... қызығушылығын көздейді.
- Өндірістік процесте құнның ауысу әдісі немесе тұтыну қасиеттерінің жоғалуы тозу деңгейіне байланысты амортизациялық төлемдердің ... ... ... ... ... мүлік обьъектілері бірнеше белгілеріне байланысты жіктеледі. Жіктеу объектілеріне зерттелетін мүліктің элементтері жатады. ... ... ... ... мен бөлуге негіз болатын маңызды қасиеттері:
Жіктеу объектілеріне жататындар: ғимараттар мен қондырғылар, жер телімдері, ормандар мен ... ... жер ... ... су объектілері, кәсіпорындар
Жылжымайтын мүлік келесі белгілері бойынша жіктеледі: функционалды бағыты, күрделілігі, құрылыс ... ... ету ... ... ... қабаттылығы, бөлмелер саны, орналасуы, жалпы жағдайы
Жылжымайтын мүлік объектілерінің өмір сүру циклдары
Өмір сүру циклы - жылжымайтын мүлікті іске қосқаннан ... ... ... ... өмір сүруінің тізбектелген процестерінің жиынтығы. Циклдық ұзақтығына өндіріс кезеңдері, физикалық және ... тозу ... ... ... ... нарықтық жағдайы және басқа да факторлар әсер етеді. Жылжымайтын мүлік объектісі нәтижесінде өмір сүру циклының 4 кезеңінен өтеді[3];
1 ... ... - ... жаңа ... құрылуы, жер телімін сатып алу.
2 кезең. Іске қосу - ... және ... ... ... ... қызмет түрінің ауысуы және т.б.
3 кезең. Бір немесе бірнеше рет меншік иесінің, иемденушінің, пайдаланушының ауысуы.
4 ... ... ... ... - ... ... ... не табиғи құлдырау.
Жылжымайтын мүлік объектілерінің өмір сүру мерзімдері былай жіктеледі:
1. Өмір сүруінің экономикалық жасы - бұл ... ... ... ... Мұнда жылжымайтын мүлікке енгізілетін салымдар табыс әкеледі. Жылжымайтын мүлікті ... ... ... ... жабдықтау, қызмет ету жағдайларын жақсарту объектінің экономикалық мерзімін ұзартады. Ал оның нашар жағдайы керісінше өмір ... ... Бұл ... ... ... табыссыздығымен аяқталады.
2. Өмір сүруінің физикалық мерзімі - бұл объектіні нақты іске қосу мен оның ... ... ... ... атқару мерзім. Бұл мерзім нормативті, фактілі есепті болуы мүмкін және модернизация мен жағдайдың жақсаруы арқасында ұзаруы мүмкін.
3. Тиімді жасы - ... ... ... техникалық жағдайын бағалауға негізделеді. Бұл жас объектінің фактілік сақталуына және келісім шарт жасау мерзімінде бағалауға тура келеді.
4. Хронологиялық жасы - ол ... іске ... ... ... ... ... ... дейінгі уақыт мерзім.
Жылжымайтын мүліктің сандық және сапалық сипаттамасы.
Жылжымайтын мүліктің әрбір объектісі өзіне тән сапалық және сандық сипаттамалар жүйесін қамтиды. Сапа - ... ... ... ... ... ... ... мүліктің қасиеттер жиынтығы. Қасиеті - объектіні іске қосуда, басқаруда және ... ... Сапа ... ... ... ... ... бір немесе бірнеше қасиеттерін сипаттайды.
Меншікті тиімді басқару және ... ... ... ... үшін әр ... бойынша сандық және сапалық ақпарат болуы тиіс.Оларға:
Жер телімдерінің, үйлер мен ғимараттардың физикалық ... - ... ... Жылжымайтын мүлікке деген құқық, заттай құқық және шектеулер.
Экономикалық көрсеткіштер - сұраныс, құн, баға, табыстылық және тұрғындардың жұмыспен қамтылуы.
Сыртқы ... ... ... климат, экология, шу және жағымсыз объектілердің жақындығы және т.б
Бірінші ... ... ... ... ... ... ... орналасуын, шекарасын, кадастрлық номерін тексеру қажет.
1.3 Жылжымайтын мүлік нарығының мәні, мақсаты және оған әсер ... ... ... ие ... ... даму жолын таңдап алғалы бері экономикамызда нарықтық қатынастар берік орнықты. Бүгінде ... ... ... ... ... ... ... жылжымайтын мүлік нарығы қалыптасты. Экономикалық тәжірибе және күнделікті өмірге , , тағы сол ... ... ... ... ... пайда болуы нарықтық экономикаға көшумен байланысты спецификалық жағдайларда қолданылады [4]. ... ... ... ... ... ... термині негізінде біз нені түсінетінімізді анықтап алайық.
Бұндай анықтама, академиялық мүдде тарапынан ғана маңызды емес, сонымен қатар оны тәжірибе жүзінде ... ... ... ол ... ... субъктілерінің арасынан бірінші кезекте кімнің қызығушылығы жылжымайтын мүлікпен байланысты екенін бөліп алуға, ал қызығушылықтардың ерекшеліктерін көрсетуге, жылжымайтын мүлік ... тән ... ... ... ... ... мен ... тәуелділігін ашып көрсету арқылы, соның негізінде өзіңнің осы нарықтағы мінез-құлығының стратегиясы мен тактикасын қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Егер әдебиеттерге сүйенетін ... ... ... мүлік нарығы - жылжымайтын мүлікке құқықтардың айналысы нарығы деп түсіндіреді.
Шетел экономика ғылымында жылжымайтын мүлік ... ... ... және оның ... рөлі Д. ... мен Оруэлдің еңбектері, ресейлік ғалымдардың Г.С. Харисонның, И.Т. ... А.Г. ... және М.А ... В.Е. ... В.А. Горемыкиннің, А.Б. Крутиктің еңбектері, сонымен қатар отандық экономист ғалымдардың М. Қ. Байгісиевтің, К.С. ... С.Ж. ... В.Н. ... ... және тағы ... ғалымдардың еңбектері кеңінен танымал болып отыр. Бұл мәселе , , , , , сияқты арнайы ... жиі ... ... бұл ... ... Қазақстан Республикасының Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына арналған Жолдаулары мен Үкіметтің бағдарламаларына негізделеді. Атап айтқанда, , , , , және . ... ... ... құрылыс материалдары, бұйымдар мен құралдар өнеркәсібін дамыту бағдарламасы>>, ҚР-ның статистика бойынша агенттігінің мәліметтері де ... ... ... ... ... ... ... дедукция, анализ-синтез және т.б.) қатар келесі арнайы әдістер қолданылған: ғылыми-диалектикалық, нақты-тарихи, экономикалық-тарихи, салыстырмалы.
Мысалы, Дж. Фридман мен П. Орлуэяның ... ... ... ... ... ... [5].
Экономикалық болмыста жылжымайтын мүлік көп қырлы, сондай-ақ жан-жақты рөл атқарады. Ол шаруашылық жүргізудің табиғи-кеңістік негізі, кез ... ... ... ... ... мәмілелер объектісі, дербес басқару объектісі және инвестициялық актив тағы басқа бола ... ... ... ... ... да дерек көздерінен кездестіруге болады. Мысалы, Г. Харрисонның еңбегінде: . (Р. Ф.- ның ... ... 1 ... ... ... ... ... ретінде қарастырғанда оның бір мезгілде әр түрлі ... ... ... ... ... ... мүліктің бір ғана объектісін пайдалану үшін де, ... беру үшін де, ... бір ... соң ... сату үшін де ... алуға болады.
Жылжымайтын мүлік әр түрлі тұлғалар үшін бір мезгілде қаржылық активтің бір түрі және жеке немесе өндірісте ... ... ... ... қарастырылып жүр. Ресейлік дерек көздерін алып қарасақ мұндай кереғар көзқарастарды іздеп табуға болады екен.
Мысалы, И. Т. Балабанов: деп жазса, Н. Г. ... деп ... ... ... ... жылжымайтын мүліктің екі жақтылығы оны сатып алу себептері мен оған әсер етуші ... да ... алға ... ... ... ... ... жалға немесе сенімді басқаруға беру арқылы табыс табу үшін ... ... ... ... бір түрі ... ... ал егер ол өндірістік немесе жеке тұтыну үшін ... ... ... ... бір түрі ... ... Сондықтан, жылжымайтын мүлікті кәсіпорынның қызметі үшін пайдаланған жағдайда жылжымайтын мүлік түсінігі қолданылады да, өндірістік қызметтен тыс ... табу үшін ... ... ... ... мүлік деп атайды. Сонымен жылжымайтын мүлік : ... ... ... ... ... бір ... және ... жылжымайтын мүлік (өндірістік немесе жеке пайдалану) түрлерінде сатып алынады немесе жалға беріледі.
Жылжымайтын мүлік
Бағалау объектісі ретінде
Азматтық кодекс анықтамасы бойынша
Жер ... ... ... және ... ... тығыз байланысты
Жер учаскелері
Жер қойнаулары
Маңызды су объектілері
Ормандар
Көп ... ... ... ... ... учаскелері
Жер қойнаулары
Маңызды су объектілері
Ормандар
Көп жылдық отырғызулар
Ғимараттар
Құрылыстар
Теңіз ... ... жүзу ... ... ... ... 1.1 - ... объектісі ретінде және Азаматтық кодекс анықтамасы бойынша жылжымайтын мүлік түсінігі
Жылжымайтын мүлік нарығы бір-бірінен баға деңгейімен, тәуелділік ... ... ... ... тиімділігімен және басқа да факторлармен айырылатын аймақтық, жергілікті нарықтардың жиынтығы болып табылады.
Жылжымайтын мүлік ... ... ... ... ... ... бөлігі болып табылады. Жылжымайтын мүлік үлесіне - әлем байлығының 50 пайызы келетін, ұлттық байлықтың маңызды құрамдас ... ... ... сату ... ... ... ... отырып, жылжымайтын мүлік нарығы бұл - жылжымайтын мүлікпен жасалатын мәмілелердің, ... ... ... ... шеңберіндегі қызметтерді басқару және қаржыландыру жөніндегі операциялардың жиынтығы болып табылады.
Осындай анықтамалар проблеманың маңызды негізгі құрамдас бөлігін белгілейді - яғни ... ... ... ... құқықтардың ауысуын, жылжымайтын мүлікті қолданудың түрлі варианттары арасында жылжымайтын мүлікті бөлу мен қайта бөлуді қамтамасыз етеді.
Бірақ та бұндай анықтама негізінде ... ... ... ... жаңа жылжымайтын мүлік объектілерін тұрғызу мен оларды басқару, тұрғызылған объектілерді ... ... ... ... ... ... шығады. Ал рыноктың көптеген субъектілерінің мүдделері тікелей осы ... ... ... ... ... ... ... мүлікке салғанда, сөзсіз оларды оған иелену құқығы, дәлірек айтқанда ол ондай құқық емес, керісінше жылжымайтын мүліктен алынатын табыс ... оның ... ... ... ... ... мүлікті қолдаушыларға да олардың құқықтарының кепілдігі маңызды және де жылжымайтын мүлік объектісінің қолданылу сапасы, объктіні қолданумен байланысты шығындар көлемдерінің де ... кем ... ... да құқықтардың бірінші жақтан екінші жаққа көшуі - бұл жылжымайтын ... ... ... ... әлі де ... ... ... емес.
Осыған байланысты жылжымайтын мүлік рыногының дұрыс анықтамасын келесідегі сипаттауға болады: жылжымайтын мүлік рыногы - бұл ... ... ... ... ... пайдалану мен қаржыландыруды қамтамасыз ететін, бір-бірімен байланысты рыноктық механизмдер жүйесін айтамыз [8].
Бұндай жағдайда жылжымайтын мүлік рыногының жүйесіне келесідей жағдайларда туындайтын ... ... ... ... ... ... - инвесторлар, ... ... мен ... ... пайдаланушылар арасында;
Жылжымайтын мүлікке құқықтардың бір жақтан екінші жаққа көшу процесі кезінде - ... мен ... ... жалға алушы мен жалға берушілер және тағы басқалар арасында;
Жылжымайтын мүлік объектісін пайдалану процесінде - меншік иелері мен ... ... мен ... және ... ... қатынастар арасында өздерінің мазмұны бойынша елеулі түрде бір-бірінен ерекшеленеді, бірақ олардың барлығы бір ... ... ... ... ... тұсында бірікке. Бұл объектінің өзгешелігі жылжымайтын мүлік рыногының ерекшеліктерін анықтайтын басты фактор болып табылады.
Жылжымайтын мүлік объектісі өзіне тән тұрақтылық ... ... ... ұзақ ... ... ... ... жердің қайта өндірілмейтіндігі (қайта қалпына келмейтіндігі сияқты белгілерді иемденеді). Бұл белгілер рыноктың бірқатар ерекшеліктерін ескертеді, соның ішіндегі бағаның құрылу дербестігі, ... мен ... ... ... ... рыноктардың жергіліктігі мен одан шығатын аймақтық экономиканың және ... ... және тағы ... ... ... ... ... рыногында болатын процестердің жоғарғы тәуелділігі (сурет 1.2).
Соңғы жылдары жылжымайтын мүлік нарығы жылжымайтын мүлік операцияларына мамандандырылған компаниялардың, қаржы ұйымдары мен ... ... ... мен ... ... ... ... жоғарлатты.
Коммерциялық
Ақпараттық
Іріктеуші
Баға құрушы
Нарық қызметтері
Ынталандырушы
Делдалдық
Бәсекелестік
Реттеуші
Инвестициялық
Әлеуметтік
Жерді және басқа объектілерді қайта бөлу
Сурет 1.2 - ... ... ... ... қызметтері
Жылжымайтын мүлік рыногы - бұл әрбір объектінің ... ... ... ... ... құқықтар төменгі өтімділік (1-кесте) сияқты өзінің нақты ерекшеліктерімен байланысты жетілмеген бәсеке рыногы.
Кесте 1- ... және ... ... ... сипаттамасы
Жетілген бәсеке рыногы
Жетілмеген бәсеке рыногы
Біріңғай және бөлінетін тауарлар
Қатысушылар санының көп ... ... ... ... ... көрінбейді.
Барлық қатысушыларға толықтай, қол жетерліктей анық мәліметтердің ... ... ... орталықтандырылған.
Төменгі операциялық шығындар.
Стандартталмаған тауарлар, өйткені әрбір объект өз бетінше бірегей.
Әрбір объектіге тән қаржыландыру мен күрделі заңдық-құқықтық ... ... ... ... ... ... ... анық, толық, дер уақытта мәліметтерді алу қиын.
Орталықсыздандырылған саудалар.
Жоғары операциялық шығындар.
Осындай жағдайларға ... ... ... ... ... ... жетілген бәсеке рыногына жатқызуға болмайтын келесідей факторларға байланысты:
Жылжымайтын мүлік объектілерінің ерекшелігі;
Жылжымайтын мүлікке тән рыногының жері;
Капитал рыногының әсері;
Сұраныс және ... ... ... ... жету мүмкіншілігінің болмауы
2 Алматы қаласына жалпы шолу жасау (зерттеу обьектісінің сипаттамасы)
2.1.1 Алматы қаласының ... ... ... ... ... жер ... ... бойынша Комитеттің мәліметтері бойынша қаланың жер қоры өткен жылмен салыстырғанда өзгерген жоқ, сол қалпында қалды. Оның жалпы шамасы - 31950,5 ... жер ... ... құрылымында ауылшарушылық мақсатындағы жерлер 2,0 мың га-ды құрайды, елді мекен жерлері - 20,8 мың ... ... ... байланыс, қорғаныс және басқа ауылшарушылық емес бағыттағы 2,7 мың ... ... ... табиғи территориялар 4,2 мың га-ды, орман қорының ... 0,2 мың ... су қоры - 1,2 мың ... ... ... жер - 0,8 мың га-ды құрайды (сурет 2.1). Бұл Алматы қаласының жер қорының құрамының үлесін келесі 3-ші ... ... ... ... 2.1 - ... ... пайдалану мақсатына байланысты жер қоры құрылымы
Сурет 2.1 - Алматы қаласының жер қорының құрылымы
Қаланың экологиялық ... ... ... жыл ... қала ... саны ... отырған автокөліктер болып табылады, олардың саны 2006 жылға 350 мың автомобильге жетсе, ал 2007 ... ... ... 400 ... асып ... ... ... ластанудың 80% автокөліктердің теріс әсері есебінен, ластанудың 12% жергілікті от жағатын орындар мен ірі ЖЭС ... ... атап кету ... ... 8 % өндірістік кәсіпорындарға келеді.
Су ресурстарын қорғау мен тиімді ... ... ... ... табылады. Осы мақсатта Үлкен Алматы, Кіші Алматы, Есентай өзендерінің жоғарғы және ... ... ҮАКА ... ... ... ... ... анықтайтын су сынақтары алынған болатын. Өсіп жатқан техногенді әсер етудің негізінде жер ... ауыр ... ... мен ... өз ... ... үшін үлкен маңызға ие.
2.2 Алматы қаласының климаты
Климаттық шарттар Алматы қаласының экологиялық ... ... ... анықтайтын фактор болып табылады. Алматы қаласының территориясы қарлы шыңы бар климаттық шарттармен көптүрлілігімен ... ... ... теңіз деңгейінен көтерілуіне қарай климаттық шарттардың ауысуымен білінетін тік табиғи аймақтық ... ... ... ... ... мөлшері өседі, температуралық режим, ауа ылғалдылығы өзгереді.
Қаланың оңтүстік бөлігі үшін жауын-шашындардың көп мөлшері, жеткілікті ылғалдылық, жылдың ... ... ... ... аз ... тән. ... солтүстік бөлігінде қысқы және жаздық кезеңдерде қатаң температуралық режиммен сипатталатын ... ... ... бойынша, жауын-шашынның мөлшері азырақ, құрғақ жағдайлар басымдырақ болып ... ... ... жағдайларының айырмашылығының ашық картинасын көру үшін әртүрлі биіктікте орналасқан: Усть-Горельник (теңіз деңгейінен 1943 м биіктікте), Алматы, ГМО (теңіз деңгейінен 847 м ... ... екі ... ... ... ... ... климаттық көрсеткіштер бойынша төмендегі заңдылықтарды көрсетуге болады.
Усть-Горельник метеостанса мәліметтері ... ... ... ... ... +3,70, ал ... ГМО метеостанса мәліметтері бойынша +8,70 жылылықты құрайды. Қаланың жоғарғы бөлігінде ең жылы маусым айының температурасы +14,60 -ты, ал ... ... +23,30 - ты ... ... ... және төменгі жақтарында ең суық қаңтар айының ... ... - 7,40 -ты ... ... ең ... температурасы Усть-Горелник метеостанса мәліметтері бойынша +320 - ты, ал Алматы, ГМО +430 - ты құрайды. Ауаның ең төменгі ... - 280, - 380 ... ... ... инверсиялар тән, яғни, биік жерлермен температураның көтерілуі. Таудың етектерінде ... ... ... қарағанда жылырақ.
Маңыздылығы бойынша климаттық фактор түсетін жауын-шашындардың мөлшері ... ... ... ... жылдық мөлшері 629 мм құрайды. Абсолютті биіктіктің көтерілуімен жауын-шашындардың мөлшері 916 мм-ге дейін артады.
Жыл сайын жыл мерзімдеріне қарай жауын-шашындардың ... ... ... ескере отырып, берілген есепте 1 қаңтардан 31 тамыз аралығында түскен жауын-шашын түрі мен ... ... ... ... келтіріледі.
Климаттық көрсеткіштер Абай мен Сейфуллин көшелерінің қиылысында орналасқан РМК мәліметтері ... ... ең көп ... ... ... ... есе көп ... мамыр айларына келеді. Жауын-шашындардың аз түскен айлары қантар, ақпан, шілде, бірақ ... ... ... нормадан 1,29-1,55 есе көп түскен. Сәуір мен маусым айларында жауын-шашын айлық нормасынан 1,15-1,25 есе аз түскен. Ең ... ай ... айы ... ... айлық нормадан 2,2 есе аз түскен.
Сәуір, маусым мен тамыз айларындағы құрғақ кезең топырақтың ... ... ауыр ... жинақталуына әсер етті. Жоғарғы нүктесінің әсері ауа ылғалдылығында да көрінеді. Территорияның жазық бөлігінде ең ... ... ... мен қаңтар айларында 74-75 % , төменгі шілде және тамыз айларында 52-55% ... ... ... негізінен қысқы мерзімде желдің оңтүстік батыс пен батыс бағытында және ... ... ... ... ... Олардың жылдамдығы мардымсыз, 1,5-1,7 м/сек - тен аспайды.
Жылына күшті желді күннің саны ... ... ... ... тау ... - 9, ... -15 ... құрайды. Көбінесе құралдар тымықты көрсетеді. Тауларда жергілікті таулы-жазықтықты желдер байқалады.
Жазықтықта бірінші үсік 12 қазанда, ... - 16 ... ... ... кезеңнің ұзақтығы 178 күнді құрайды. Тауларда бірінші үсік - 21 қарашада, ал ... - 17 ... ... ... ... кезеңнің ұзақтығы - 125 күн.
Қар жамылғысының қалыңдығы қалың емес: солтүстікте ең жоғарғы биіктіктің қалыңдығы 12 см, ... тау ... 28 см, ... 68 см ... Қар жамылғысының пайда болу күні Алматыда, ГМО метеостанса бойынша 31 қазан, Устьт-Горельник метеостанса ... - 6 ... ... ... ... ... бөлігінің климаттық шарттары оңтүстікке қарағанда қатаңырақ екенін білдіреді. Температуралық режим, жауын-шашын, ауа ... ... ... ... ... заттардың динамикасын анықтай отырып, топырақ түзуші процестерге терең із қалдырады.
2.3 Алматы қаласының гидрогеологиясы
Физикалық-географиялық және ... ... мен ... талаптарды жеткілікті есепке алмау қаланың дамуы мен индустриализациясы қала ... ... ... ... алып ... Іле Алатауының етегіндегі аймақтардың климаттық шарттары атмосфераның өзін-өзі ... ... ... ... ... режимге, жауын-шашынға, желге солтүстіктен әуелік трансконтинентальді массалардың көшуіне және тау ... ... ауа ... ағуы ... үйкелістің күшті қабатының пайда болуына кедергі жасайтын тау жоталары әсер етеді.
Сонымен қатар климатқа температуралық инверсиялар тән, олар ... ... ... ... тік ауа ... ... ... жақын қабатта ластану заттарының үздіксіз жинақталуына әкеледі. Бұл ... ... ... тән ... кеткен түтіндер ретінде көрінеді.
Қаланың жоғарғы (оңтүстік бөлігінде) 20 шақырым қашықтықта таулы-далалық жел байқалады, олар осы ... ... ... жасайды. Өзін-өзі тазартуымен тау жүйелерінен қашықтағы солтүстік территориялар сипатталады. Бұнда атмосфераның өзін-өзі тазалауы тау жүйелерімен бұзылмаған атмосфераның ... ... ... ауа ... ... ... ...
Олай болса, ауа басейнінің төмен аэродинамикалық шарттары, жергілікті жердің күрделі бедерлері, қаланың жылдам бірақ әр уақытта пайдалы емес ... мен ... да ... ауа ... ... ... төмендетеді, жерлердің күйін, өсімдік жамылғысын, жер беті мен жер асты ... ... ... ... ауыр ... ... ... маусым мен тамыз айларында құрғақшылық болып әсер етті. Қоршаған ортаны сауықтыру мен оның тұрғындарының денсаулығын сақтау үшін Алматы қаласынының экологиялық ... ... ету ... ... ... ... керек.
Қалада су ресурстарын қорғау мен тиімді пайдалану мәселесі өзекті ... ... ... су тамырлары үздіксіз ағып жатқан Үлкен және Кіші ... ... мен ... ... ... ... сияқты кіші өзендердің ағындарымен берілген. Сумен қамтамасыз етудің қайнар көзі ... ҮАКА ... ... ... ... өзендерге жатады, олардың су режимдерінің ерекшелігі көктемде су тасуымен, ал жазғы кезеңде құрғап қалуы. Су тасу мамыр ... ... ... ... ... ... ... ету Үлкен Алматы өзенінің жер беті суларымен 23%-ға ... және Кіші ... ... 2%-на ... ... ... Судың көптеген бөлігі шаруашылық-ауызсу мен техникалық сумен қамтамасыз етудің қайнар көзі ретінде, ... ... ... элекроқуат өндіру үшін пайдаланылады. Өзендердің халық қоныстанған елді мекендерде ағып ... ... өзен ... ... Өзен ... ... дәрежесі жоғарыдан төменге қарай көтеріледі. Қалада өзендердің ластануының негізгі себебі су-қорғаудағы аймақтар мен жолақтарда үйлер мен шаруашылық объектілердің құрылысы, ағынды ... мен ... ... ... ... ... ... жерлер, өзен ағысында орналасқан өндіріс қалдықтары болып табылады. Сондай-ақ өзендердің ластануы тазарту жабдықтарының тиімсіз жұмыс ... ... ... желілерде жиі болып тұратын төтенше жағдайлар салдарынан болады, бұл шешілмеген экологиялық мәселе болып табылады.
Үлкен, Кіші Алматы мен Есентай өзендерінің бойында ... саны мен ... ... ... ... осы өзендердің арналарына орналастырылған бетондар қиындық туғызуда. Соның салдарынан су ... ... ... бұзылды.
2.4 Алматы қаласының флорасы мен фаунасы
Қала территориясының маңызды компоненті топырақ қорғаушы, эстетикалық және сауықтыру құндылығы бар, ... ... ... ... ... және экологиялық тепе-теңдікте маңызды рөл атқаратын жасыл желектер болып табылады.
Қала ... ... ... ... ... ... ... жалпы пайдалану (саябақтар, дендросаябақтар, шағын ормандар, гүлзарлар, ... ... ... ... шек ... ... ... кәсіпорындар, оқу орындарының, ауруханалар, мекемелер территориясындағы жасыл желектер);
- арнайы бағыттағы (ботаника бақшасы, хайуанаттар бағы, ... ... ... ... ... өсімдік жамылғысы тек құрылыс салынбаған телімдерде, өзен бойы, тау етегіндегі трассаларда, жол жиектерінде сақталған. Соңғы жылдары ағаш ... ... ... қысқартылды. Жаңадан отырғызылған жасыл құрылыс кесілген ескі ағаштардың деңгейінен артта қалуда, әсіресе 40-50 ... ... ... ... көшелерде тым азайып кетті. Жыл сайын заңды және жеке ... ... ... салу ... жаңа ... алу мен ... ... кеңейту кезінде 2 мыңға жуық ағаш кесілген. Қазіргі таңда ... ... ... жұмыстары қайта жанданды. 2003 жылы қаланың оңтүстік ... 83 га ... ... ... ... ... ... атындағы саябақта жер телімдерінде ағаш және бұтақты ... ... ... ... ... ... өткізілуде. Саябақтар территориясында және Бауман шағын орманынында орман ... ... ... жою ... ... ... ...
Қалада экологиялық жағдайды жақсарту үшін жасыл қорды арттыру мен қайта қалпына келтіру керек және желектерге керекті ... ... ... ... ... орай ... ... жетіспеушілігінен, қоршаған ортаға деген келтіретін пайдасы аз ... ... және ... ... органдардың бұған деген үлесі әлсіз болып отыр.
Стационарлық алаңдарды қалыптастыру кезең-кезеңмен жүзеге асады. Қазіргі таңда ... ... ... ... 37 ... ... ... артты, жалпы саны жағынан 100-ді құрайды. 18 химиялық ластағыштардан тұратын бақылауға алынған көрсеткіштер тізімі үш есе артты. Химиялық ... ... ... мыс, ... ... ... хром, марганец, фосфор бесокисі. Химиялық элементтердің жалпы түрлері: қорғасын, кадмий, сынап, мышьяк, молибден, мырыш, никель, фосфор, мыс, күкірт, нитраттар.
0-5 және 5-20 см ... ... ... ... мен ... экологиялық сипаттамасы жүргізіледі. Алаңдарды орналастыру сызбасы мен ... ... ... жер ... ... анықтауда қолданылытын факторлардың тізбесі ретінде келесі 4-ші кестеден көре аламыз.
Жердің ластануының сипаттамасы ... ... мен ... ... ... ... ... беріледі. Стационарлы экологиялық алаңдар үйлестіру жүйелеріне сәйкес жергілікті бағдарларға ... ... ... ... ... үшін геодезия жұмыстарын сапалы және тез қадағалауға мүмкіндік беретін геодезиялық спутникті ... (GPS) жаңа ... ... ... ... ауыр металдармен ластану динамикасы бойынша жұмысты қарастырайық. 2001 жылдан қызмет етіп келе жатқан № 1-31 ... ... ... және № 32-63 ... 2003 ... ... бақылаумен 12 химиялық ластағыш заттар табылды. ... ... ... марганец, кобальт, никель, мыс, мырыш фосфорының бесокисі. Жалпы түрі: мышьяк, молибден, кадмий, сынап, қорғасын. Бес элементтің құрамы бойынша: сынап, ... ... ... ... ... ... ластануды көрсетпеді. Осы себепті 2005 жылы СЭА №1-63 берілген элементтер бойынша тексерулер алынбады. Оны ... ... ... (№ 63-100) алынды.
Соңғы жүргізілген сараптау қорытындысы:
- қазіргі таңда № 1-63 ... ... ... ... ... ... ... тек олардың химиялық құрамына сипаттама жүргізіледі. Топырақтың ластануы 6 химиялық элемент бойынша жүргізіледі: мырыш, ... ... ... мыс, ... ... стационарлық экологиялық алаңдарда зерттеуге жататын 18 химиялық элементтер жатады. Қайта орналастырылған алаңдар координата жүйесі бойынша қатыстырылды, олар ... ... ... ... және 0-5 пен 5-20 см ... ... алынды, топырақтың химиялық құрамына сипаттама жүргізілуде. Сонымен қатар ластағыш заттардың құрамына, олардың ПДК ... ... ... ... бес ... анықталды: жіберілетін, төменгі, орташа, жоғарғы, өте жоғарғы. Бұлар жердің экологиялық жай-күйін бағалауға мүмкіндік береді.
3 ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ БӨЛІМ
3.1 ... ... үшін ... ... ... ... ...
Территорияның дамуын, құрылыс объектілерін салу мен реконструкциялауды, жер кадастрын, қорғанысты және т.б. қамтамасыз ету үшін ... ... ірі ... ... ... ... ... күннен күнге артуда.
1:5000, 1: 2000, 1: 1000, 1:500 масштабтардағы топографиялық түсірулер инструкциясы арқылы ірі масштабты топографиялық түсірістердің толық кешенді жұмыстарын ... ... ... ... ... ... анықталады. Пландық және биіктіктік жиілендіру жүйелері (1 және 2 разрядтар триангуляциясы, 4 класс, 1 және 2 разрядтар полигонометриясы, III, IV ... ... ірі ... ... ... ... ... пайдаланылады.
Топографиялық түсірістердің материалдарын әрқашан қазіргі кездегі жағдайға сәйкестендіріп отыру қажет. Топографиялық ... ... ... (топографиялық карта және план) және цифрлық (жергілікті жердің цифрлық моделі) формаларда болулары мүмкін.
Ірі масштабты түсірістердің геодезиялық негізі қызметін атқаратындар:
- мемлекеттік ... және ... ... ... 1, 2, 3 және 4 ... нивелирлеудің I, II, III, IV кластары;
- жиілендіру геодезиялық жүйелері: 1 және 2 разрядтық ... 1 және 2 ... ... ... нивелирлеу;
- геодезиялық түсіріс негіздері.
Геодезиялық жүйелер барлық топографиялық-геодезиялық, жобалау-ізденіс, инженерлік құрылыстық, кадастрлық және басқа жұмыстар үшін бастапқы негіз болады.
Қазіргі геодезиялық жүйелер ... ... ... және жиілендіру торлары пунктілерінен тұратын күрделі құрылымдар.
Пландық жиілендіру жүйелерін құру үшін Мемлекеттік геодезиялық жүйесінің пунктілерінен бастапқы пунктілер таңдап ... ... ... ... бөлек жүйеге кіруін қамтамасыз ету қажет. Радиобақылау мүмкіндігіне және қажеттілі дәлдікке байланысты бақылау режимі таңдалынады. Жиілендіру жүйесін құруда кең ... - ең көп ... ... - 10 км дейінгі ұзындықты 1,5-2см дәлдікке дейін анықтау мүмкіндігін береді және пунктілердегі бақылау уақыты 5-тан 20 ... ... ... өлшеулер , яғни бір тұрақты және минимум бір жылжымалы базасы бар тәсілмен орындалады. Кез келген пунктінің ... бұл ... ... ... ... қатынасты есептелініп табылады.
Ірі масштабты түсірістердің геодезиялық пландық негізі ретінде Мемлекеттік геодезиялық жүйенің 1, 2, 3 және 4 ... ... және 1 және 2 ... ... ... жүйелері қолданылады.
Ашық және таулы жерлерде ірі масштабты түсіріске негіз құруда полигонометриялық тәсілдермен жиілендіру мүмкіндігі болмаған жағдайларда 1 және 2 разрядтардағы ... ... ... ... ... және жеке ... қою ... дамытылады. 2 разрядты триангуляцияның бастапқы пункттері ретінде 1 разрядты триангуляция және ... ... бола ...
3.1.1 Триангуляцияның сипаттамасы (1 және 2 разрядты)
Триангуляция келесі ... ... болу ... ... 3.1 - 1 және 2 ... ... сипаттамасы
Көрсеткіштері
1 разряд
2 разряд
Үшбұрыштың қабырғаларының ұзындығы көрсетілген нәтижеден ұзын емес, км
Бұрыштың минимальды шет мәні, градус:
Тұтас торда
Үшбұрыштар тізбегіндегі байланыстырушы ... ... қою ... пунктілердің немесе қабырғалардың аралықтарындағы үшбұрыштардың саны, артық емес
Бастапқы қабырғаның ... ... ... ... байланысты бұрыштарды өлшеудегі ОКҚ шет мәні
Үшбұрыштағы үйлеспеушіліктің шет ... ... ... ... ... жердегі қабырғаның ұзындығын анықтау салыстырмалы қатесі
5
20
30
30
10
1
5
20
1/50 000
1/20 000
3
20
30
20
10
1
10
40
1/20 000
1/10 000
1 және 2 разрядты геодезиялық жүйелерді жобалау кейін орындалатын түсіріс ... және ... ... ... ... орындалған барлық геодезиялық жұмыстар жайында мәліметтерді және материалдарды жинау және талдау;
-жұмыс жасау аймағын ... ... бар ірі ... ... және ... бойынша зерттеу;
-жұмыс жасау аймағын зерттеу материалдарын талдау, оның ішінде бұрын орындалған жұмыстар бойынша геодезиялық таңбаларды зерттеу және аспаптар ... жер ... ... ... ... перспективалық дамуын есепке ала отырып, жүйені құрудың ең ... ... ... алу ... жүргізілуі тиіс.
Геодезиялық жиілендіру торларының жобасы негізінен 1:10000 - 1:25000 масштабтағы карталарда жасалады. Тор жобасында пунктілердің ... ... ... ... ... ... ... ыңғайлы болулары, жерде жақсы көрінетіндігі, таңбалар мен орталықтардың жақсы сақталуы қарастрылады. Тұтас жүйелер үштен кем емес бастапқы ... және екі шығу ... ... ... ... ғана жобаланады.
Бекітілген жоба негізінде геодезиялық жүйені рекогносцировкалау жасалады. Рекогносцировкалауда жүйенің жобасы дәлденіледі және пунктілерді орналастыру орындары белгіленеді. Рекогносцировкалау барысында ... ең ... ... ... алынады, таңбалардың және центрлердің типтері нақты анықталады.
1 және 2 разрядты ... ... ... әдістерімен Т2 типті теодолиттермен, 3.2-кестеде көрсетілген айналу тәсіл санымен және шектеулермен өлшеніледі.
Кесте 3.2 - Т2, Т5 теодолиттерімен 1 және 2 ... ... ... ... ... ... ... разряд
1 разряд
2 разряд
Тәсіл саны
Көкжиектің түйіспеуі
Бірнеше тәсілмен анықталған келтірілген бағыттардың мәндерінің ауытқуы
3
8
8
2
8
8
4
0.2
0.2
3
0.2
0.2
3.1.2 4 ... ... ... 2 ... ... ... ... 4 класс полигонометриясы Мемлекеттік полигонометрияның 4 класына қарағанда төмен дәлдікпен орындалады. 1 және 2 разрядты 4 ... ... ... ... ... берілген.
Полигонометрияның жеке жүрісі екі бастапқы пунктілерге тірелуі тиіс, бұл ... ... ... ... екі бұрыш өлшенуі керек. Немесе бір бастапқы пунктіге ... 1 және 2 ... ... ... ... ... оларды жоғарғы класс пунктілерімен координаттар арқылы байланыстыруға болады. Соңғы жағдайда бұрыштық өлшеулерді тексеру үшін ... ... ... ... ... жүйенің бекітілген пунктілерінің биіктіктері геометриялық нивелирлеумен анықталады
4 класс, 1 және 2 разрядты полигонометриялық жүйелерді және ірі масштабты ... ... ... ... ... түсірістердің масштабтарын және әдістерін есепке ала отырып ... ... ... негіздерде: түсіру объектісінің геодезиялық зерттелінуі жайында мәліметтерді; ... бар ... ... ... ... физикалық-географиялық және экономикалық зерттелінуі жайында деректерді жинау және ... ... және ... ... ... ... ... бар екендігін, аймақтың 10-15 жылдан кем емес уақыттағы дамуын есепке ала отырып жасалады.
Кесте 3.3 - 4 класс ... ... 2 ... көрсеткіштері
Полигонометрия
4 класс
1 разряд
2 разряд
Жүрістің шет ұзындығы, км:
Жеке жүріс
Бастапқы және түйін нүктелердің аралығындағы
түйін нүктелердің аралығындағы
Полигонның периметрінің шет ... ... ... ... ... үлкен
Ең кіші
Орташа
Жүрістегі қабырғалардың саны, артық емес
Жүрістің салыстырмалы қатесі, артық емес
Бұрышты өлшеудің ОКҚ (жүрістегі және ... ... ... ... ... және ... бұрыштық үйлеспеушіліктер, n - жүрістегі бұрыштардың саны
15
10
7
30
2
0,25
0,50
15
1/25 000
3
5
3
2
15
0,8
0,12
0,30
15
1/10000
5
3
2
1,5
9
0,35
0,08
0,20
15
1/5000
10
Жүйенің жобасы 1:10000 ... 1:25000 ... ... ... ... Құрылған жоба бағаланады. Жиілендіру жүйесінің дәлдігін есептеудің бастапқы талабы, үйлестірілген түсіру ... ... ... ... ... шет мәні: олар планда, ашық және құрылыс салынған жерлерде 0,2 мм, яғни 1:500 ... 10 см ... ... Жүйелерді жобалауда ЭЕМ қолдану оптимальді шешім табу мүмкіндігін береді: аз қаржылай шығынмен берілген ... ... ... ... ... кезеңінде салыстырмалы орташа квадраттық қатенің мәні - , ал соңғы кезеңінде - болуына талап қойылсын. Егер кезең ... ... ... ... келесі кезеңге өтудегі дәлдікті қамтамасыз ету коэффициенті анықталады:
(3.1) ... ... ... ... бар ... ... ... жүйенің келесі кезеңінің салыстырмалы қатесінің нәтижесінің ұлғаюына тигізетін әсерін сипаттайтын формулада коэффициент пайда болады. Коэффициентті шамамен 1,5 тең ... алу ... Онда ... келесі түрде болады:
(3.2)
Рекогноцировкалауда жүйе құру жобасы, жүрістердің бағыттары тексеріледі және полигонометриялық таңбалардың орналастыру орындары ... ... ... ... және ұзындықтарды өлшеуге ыңғайлы жерлерде жүргізіледі. Полигонометриялық пуктілерді орналастыруға ... ... ... ... олардың ұзақ уақыт сақталуларын қамтамасыз ететін және түсіру жүйесінің нүктелері ретінде ... ... ... ... ... ... мен белгілер қазіргі кезде қолданылатын инструкцияның талабына сәйкес таңдалып алынады және орналастырылады. Құрылыс жүргізілген территорияда көбінесе ... ... ... таңдалып алынады.
Әр орналастырылған полигонометриялық белгі кем дегенде үш өлшеумен (1см ... ... ... ... ... ... ал белгінің орналасқан орнының суреті ұқыпты түрде карточкаға салынады.
Пландық-биіктіктік геодезиялық жүйелер учаске территориясын пландық пунктілермен және реперлермен, келешекте ірі ... ... ... ... ... етеді. Объектідегі геодезиялық негіздеудің класы және разряды түсіру учаскесінің ауданына ... ... ... саны ... ... ... пунктілермен қамтамасыз етілуі қажет. Құрылыс жүргізілген территорияда 1 кв. ... төрт ... ал ашық ... - бір ... ... кем болмауы тиіс.
Пунктілердің белгілі бір тығыздығын және дәлдігін қамтамасыз ете отырып, әрқашанда негіздеудің кезеңдерін ... ... ... Бұл ... деректердің қателерінен болған төменгі жүйелердегі орынсыз үйлеспеушіліктердің болмауына кепілдік береді. ... ... ... ... ... ... сүйенеді. Кейде, жанасқан бұрыштарды және қабырғаларды өлшеу арқылы, жүрісті тікелей байланыстыру; өтуге болмайтын пунктілермен және ... ... бір және ... ... ... орын ... ... тік керту, дәл геодезиялық жұмыстарда кең қолданылатын, екі бастапқы пунктілерде өлшенген горизонталь бұрыштар 1 и 2 ... ... ... ... ...
Сызықтық-бұрыштық кертулерде бұрыштық және сызықтық өлшеулерді біріңғай қолдану, өлшеу дәлдігін төмендетпей, станциялардың санын, артық өлшеулердің және бастапқы ... ... ... ... береді.
Пунктінің орнын тік сызықтық-бұрыштық кертулер тәсілімен анықтау үшін бастапқы пунктілердің бірінде ... ... және ... және ... ... S ... ... қажет.
Анықталатын пунктіні кері кертудің екі вариантын орындауға болады: екі іргелес емес бұрыштар және екі ... ... ... Екі ... ... арқылы нүктенің орнын анықтау Потенота есебі деп аталады.
Электронды тахеометрлердің пайда болуынан суретке түсіру жұмыстарын ... ... ... ... ... ... ... уақыт пен әдістемелері шынымен едәуір қысқартылды. Ол кадастр жұмысының еңбек өнімділігіне және ... ... әсер ... ... ... қойылатын талаптар жылдам өсіп жатқаны белгілі. Құрылыс өндірісінің жалпы техникалық деңгейін, сенімділігін, ұзақа төзімділігін, әсемдігін, технологиялықтығын әрдайым жоғарлату ... де ... ... ... және ... ... деңгейі өскен сайын, кадастрлы-геодезиялық жұмыстарды жүргізу әдістері мен аспаптары дамып, жетілдіре түсті. Соңғы 30 ... XXI ... ... ... микроэлектрониканың дамуы геодезиялық жұмыстардың құралдары мен әдістерінің жаңа дәуіріне алып ... Осы ... ... ... - бұл ... ... ... жетілдіктерін, нақты механика, оптика, материалтану және басқа ғылымдарын біріктірген жоғары технология өнімі.
Осы заманғы тахеометрлер тек өзінің ... ... ... ... ғана емес, сонымен қатар ең алдымен нақты тұтынушыға немесе нақты қолдану ортасына бағытталуымен едәуір ерекшеленеді. ... ... ... ... шешуге тағайындалуы бойынша жіктеуге де болады. Берілген жағдайда өлшеу ... мен ... ... роль ... ... ... нақты түрдегі есептерді шешу аспаптарын пайдалану тиімділігінің факторы болып шығады. Мысалы, жерді бөлу ... ... ... ... үшін ... бағдарламалар жинағы минималды қарапайым механикалық тахеометр болғаны жеткілікті. Бірақ авто желі ... мен ... ... үшін ең ... ... тахеометрді пайдаланған жөн, онда сәулелендіргішті автоматты түрде қадағалау функциясы, бағылағышы және тек қана жобалау мәліметтері ғана жұмыс істеу ғана емес, ... ... ... ... тікелей алқапта бақылағыш экранына шығаруға м.мкіндік беретін бағдарламалар ... ... ... ... ... оптикалық ізашары секілді бұоыштар мен межеге дейінгі ... ... бар ... ... ... ... өлшейді. Бұл алғашқы өлшеулер құрылған немесе сыртқы бақылағышпен жүргізілетін күрделі ... үшін ... ... ... Өлшеу дәлдігін бұрыштарды арақашықтықтарды өлшеу блоктары немесе модульдері және компенсатор модулі анықтайды.
Егер дәлділік туралы айтсақ, онда ... ... ... ... 1" ... ал ... -1 mm + 1 ppm дәлдігімен лимиттеледі. Бұл шектеулер, ең ... ... ... ... ... ... ал қоршаған ортаның әсеріне байланысты. Жеке өндірушілердің тахеометр сипаттамаларында айтылатын өте жоғары дәлділік қарапайым ... ... және ... орта ... мен ортаға келтіру және дәлдеу қателіктерінен туған жағдайларда жету қиын. Қарапайым тахеометрлердің өлшеу дәлдігі, әдетте бұрыштың ... үшін 5 - 6" және ... үшін 3 мм + 3 ... өлшеу дәлдігін сақтау үшін тік және көлденең осьтерінің еңкею бұрыштарының әсерін компенсациялау аралығы өте маңызды. Бұл шама ... ... ... ... ... өте маңызды. Тахеометр алшақтығы тек өана дәлділікпен емес, алшақтылықпен де сипатталады. Әдетте, бұл бір ... ... ... ... ... Leica ... TC(R) 407 ... тахеометрі
Тахеометр - бұл кез-келген бұрыштық өлшеулерді бір уақытта арақашықтық өлшеуімен жүргізетін және алынған ... ... ... барлық ақпараттарды сақтай отырып инженерлік есептеулер жүргізетін аспап. Тахеометрлерді геодезиялық іздеу жұмыстарында, межелеуде құрылыста және басқа ... ... ... ... ... тахеометр сияқты жан-жақты аспап барлық міндеттерді шешу кезінде күш пен уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді. Өлшеу процесінде жинақталған мәліметтерді арнайы интерфейс ... ... ... ... беру ... бұл ... ... сандық модулді (ЖСМ) құру кезіндегі алғашқы бөлімдердің бірі етеді.
Leica Geosystems TC(R) 407 электронды тахеометр жұмыстарды орындау үшін құрастырылған ... ... ... электрондық тахеометрді береді (3.1 сурет). Оның озық технологиясы геодезиялық жұмыстың жүргізілуін жеңілдетеді.
Бұл аспап кадастрлы түсіру ... ... және жер ... ... ... есептерін шешу үшін тамаша сәйкес келеді.
Оның функционалды мүмкіндіктеріне оңай кіру ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Станциядағы жұмыс келесі жүйеде жүргізіледі:
аспапты тұрғызу нүктесіне орнатып, оны ... ... ... ... ... ... нүктесінің X, Y, H координаттарын, аспаптың биіктігін және станция (бекет) нөмерін енгізеді;
содан кейін биіктігі аспап биіктігіне тек шағылдырғыш орнатылатын ... ... ... ... ... ... ... бағытталу нүктесінің X, Y, H координатталары пайда болады. Егер таблодағы координтттар мен ... ... ... ... сәйкес келсе, онда бағытталу дүрыс және жер бедері мен жағдайды түсіруге болады.
Бақылау үшін екінші бағытталу нүктесіне алып ... ол ... ... ... ... мүмкін және де осы нүктенің координаттарын тексереді.
Электронды тахеометрді пайдалану ерекшелігі алқапты журнал ... ... ... ол ... ... жұмыстарының мерзімін қысқартады. Барлық ақпараттар электронды түрде сақталады, ол ... ... ... құру үшін ... 407 ... ... ... бұрыштарды өлшеу дәлдігі.....................................................7"
* ұзақтығы: 1 призма бойынша....................................3500м-ге дейін
* шағылысушысыз....................................................80м-ге дейін
* арақашықтықты өлшеу дәлдігі...................................5 мм + 3мм/км
* ішкі ... ... ... ... ... ... ... дисплей
* қолайлы клавиатура
* шексіз, дәл апарушы бұрандалар
* лазерлі центрир
* екі өсті ... жіп ... ... ... бірыңғайланған қоректендіру элементтері
* шағылдырғышсыз өлшеулер
Электронды тахеометрдің ұлғаюы пландар мен ... құру және ... ... ... геодезиялық өлшеудің көп мөлшерін сақтауға мүмкіндік береді. Координаталар мен биіктіктерді есептеу дәлдігі тахеометриялық мәліметтерді автоматты түрде өңдеуді орындауға ... ... 3.1 TC 407 ... ... ... қамтамасыздандырылуы.
Тахеометрге арнайы жұмыстарды, (жүргізу үшін бағдарламалық пакет енгізілген.) түсірісті, засечка мен ауданның мәнін жүргізу үшін бағдарламалық пакет енгізілген. Бастапқы меню ... ... - ... тахеометрдің барлық функциялары мен бекіткіштерден жетелеп өтеді. Осы арқылы қателіктерді жүргізбеуге және қымбат өлшеулерді қайта жүргізбеуге болады. Қарапайым батырмалардың көмегімен ... - ... ... оңай ... ... ал ... графикалық дисплей жұмысты орындау кезінде өте ыңғайлы. Тахеометрдің жады көлемі 4000 мәліметтер блогын құрайды, ал басқару жүйесі далалық мәліметтерді жеңілдетеді. ... - ... ... ... ... ... ... кодтау, бастапқы мәліметтер мен өлшеулер файлдарын анықтау.
Бөлу - бөлу жұмыстарының 3 ... ... ... және ортогональдық.
Берік арақашықтық - арақашықтықты және 2 визирлік нысана арасындағы превышениені өлшеу, осы бағыттағы дирекциондық ... ... ... - on-line ... ... сақталған нүктелерді пайдаланып.
Кері есеп - әр түрлі жолдармен өлшеулер жүргізу, соның ішінде тек қана бұрыштық. ... ... - қиын ... ... ... ... түзу - ... түзуден бұзудың жеке жағдайы. Leica TCR 407 - шағылдырғышсыз дальномерлі арақашықтықты өлшеуге арналған аспап. Көрінетін қызыл лазерде ... ... ... бар - 80м ... лазерлік дақтың көлемі 2х1,5см-ді құрайды. Дальномермен қоса целеуказатель қолданылады. Лазерлік сәуленің осі визирлік осьпен сәйкес келеді.
Тахеометрде жоғарғы кернеудегі ток ... ... жоқ, ... ... ... ... ... қауіпсіздік шаралары жүргізілмейді.
Зарядтау құралын тоқ көзінен қосу алдында тоқ шнурын және оның ... ... ... ... ... суық жерден әкелгенде 2 сағаттан кейін қосқан жөн. Зарядтау құралын шаңнан және ... ... ... ... ... ... кезінде электр желілері, тоқ кабельдері, электрленген темір жолдар, және басқа да электрқұралдарының жанынан алыс тұру ... ... ... ... ... ... тұрған кезде, ашық жерлерде жұмыс істеуге болмайды.
Жұмыс ... ... ... істеу алдында батареяны зарядтап, оның жұмыс істеу ... жады ... ... және оның ... ... ...
Жалпы нұсқау. Тахеометрде өлшенген горизонталь бұрыш мәндерінің коллимациялық қателігіне түзетулер автоматты түрде енгізіледі, оның мәні тахеомтердің қателіктерін анықтау ... ... ... ... ... ... анықтауға дейін сақталады.
Вертикаль бұрыштарды өлшеу кезінде вертикаль дөңгелектің нольдік орнына түзету автоматты түрде енгізіледі. ... ... ... ... ... бұрышын ескере автоматты түрде вертикаль өстің көлбеулігіне түзету енгізіледі. Жер қисықтығы және рефракцияға түзетулер автоматты түрде ... ... ... ... ... ... бұрыш датчиктері шектелген. Сондықтан көру дүрбісінің максималды айналу жылдамдығы және тахеометрдің айналу жылдамдығы горизонталь ... бір об/с ... ... Тахеометрмен жұмыс істеу кезінде батарея кернеуін үнемі тексеріп отыру керек. Тоқ кернеуі 6,5 В-тан төмен көрсеткен ... ... ... ... деген дерекпен сигнал дыбысы шығады. Осы деректен кейін тахеометрмен жұмыс істеу мүмкін емес. Жұмысты жалғастыру үшін тахеометрдің ток ... ... ... Жұмысты жалғастыру үшін тахеометрдің батареясын ауыстыру керек.
Оптикалық центрир және деңгейді тексеру, түзету. Тахеометрдің цилиндрлік деңгей ... екі ... ... қосатын түзуге параллел қойып, және осы винтті қарам-қайшы бағытта бұрап деңгей көпіршігін ортаға әкелу қажет. Тахеометрді 90- қа ... және ... ... ... деңгей көпіршігін ортаға келтіреміз. Содан кейін тахеометрді 180-қа бұрып, деңгей көпіршігінің отадан ... ... ... ... бір ... ... ... қондырғыштың көтергіш винтімен түзетеміз, екінші жартысын деңгейдің түзету винттерімен келтіреміз.
Дөңгелек деңгейдің ... ... ... ... ... ... шегіне келтіреді. Тексеруді қайталау.
Тахеометрді штативке орнатып, штативтің астына марканы қоямыз. Табанның көтергіш винттерінің көмегімен центрирдің жіп торын ... ... ... ... 180-қа ... және ... жіп ... маркадан ауытқағынын байқаймыз. Кіші дөңгелек радиуысында ауытқыған жіп ... ... ... (і, мм) сай ... мұндағы і - штатив биіктігі. Егер ауытқу радиусы ... ... ... ... ... жөндеп және тексеруді қайталау қажет.
Көру дүрбісі жіп торының көлбеулігін тексеру. Тахеометрді штативке орнатып, ... ... ... Көру ... ... ... бағыттап, тахеометрді вертикаль өсі бойынша дүрбіні жоғары және ... ... ... Егер жіп торы ... үш ... ... ауытқыса, кремальера сақинасын шешіп, окулярдың бекіткіш винттерін босата отырып, жіп торының көлбеулігін түзету ... ... ... соң, ... ... ... қайталау керек.
Көру дүрбісінің жіп торын, түзету, тексеру. Тахеометрді орнатқаннан кейін аспаптан 20-50 м аралықта бір призмалы жарық шағылдырғыш ... ... ... ... ... ... ... нысанаға дәлдеп, тахеометрдің көру дүрбісін жарық шағылдырғыштың центріне дәлелдеу керек.
Вертикаль жетекші винтімен көру дүрбісін ... ... ... ... ... ... ... центріне қатысты жіп торы қиылысын қатырып, содан кейін сол сияқты сигнал деңгейіне дейін көру дүрбісін төмен жылжытып жіп ... ... ... ... бекіту керек. Егер көру дүрбісінің көлбеу бұрышы дүрбіні төмен және ... ... тең ... онда вертикаль жазықтықта жіп торын түзету дұрыс орындалған.
3.3 DiNi 12 электрондық нивелир
Dini электронды нивелиріндегі алдынғы қатарлы ... мен ... ... ... ... мен ... арттыруға мүмкіндік туғызады.Арақашықтықтарды Dini нивелирлері арқылы өлшеу мүмкіндіктерді теңестіру жалдам ... ... ... 12 электронды нивелирлері биік айырмашылықтарды дәл өлшеудің ең жақсы құралы. Dini 12 ... ... ... ... және ... ... ... (сурет 3.2).
Trimble Dini нивелирлері Zeiss фирмасының жаңартылған ... ... ... ... Trimble Dini сериялы нивелирлерде казіргі заманғы топографо-геодезиялық ... ... ... ескерілген: жоғарғы дәлдікте экономикалық тиімділік,жұмыстағы ыңғайлылық,алынған сандын мәліметтердің сенімділігі.
Dini сериялы нивелирлер ... ... ... ... бойымен арнайы штрих-код арқылы автоматты есептеу жүйесі жақсартылған,арақашықтықты дәл өлшеу,көлбеу шеңберінің оптика-электрондық лимбі,мәліметтерді сақтау үшін,есте сақтау картасының ... дәл ... алу және ... ... ... ... ... салыстырғанда Trimble Dini нивелирлері өте жоғарғы дәлдікті көрсететін құрылғы. Trimble Dini нивелирлері құрылыс алаңдарында ғана пайдаланылмай,сонымен бірге ... ... ... ... пішінінің өзгеруін бақылауда да пайдаланылады.
Жоғарғы дәлдіктің,сонымен бірге атмосфералық және құралдардың түзетулерінің нәтижелерін автоматты түрде енгізу үшін, Dini ... ... ... 1-2 ... дәлдіктегі нивелирлеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді.
Қарапайым технологиялық процесс және ыңғайлы меню интерфейс,құрылғы мен жұмыс істеуді тез үйренуге және тиімді пайдалануға ... ... Dini ... ... 50 ... ... және ... шығынды үнемдейді,себебі ол адамның жіберген қателіктерін болдырмайды.Барлық өлшеулер мен есептеу автоматты түрде және тез жүргізіледі.
Trimble Dini сериялы нивелирлер ... ... ... ... ... ... ... пикеттерді нивелирлеу,бөлу жұмыстары,нивелирлеу жолдарын салғанда бақылау,тахеометриялық түсіріс жүргізу (Dini 12 Т үшін). Сандық нивелирлеу мәліметтрді ... үшін PCMCIA есте ... ... ... ішкі есті ... Ол ... мәліметтерді алмасу үшін-RS232C порты пайдаланады. Жекелеген жолдарды және нивелирлеу жүйесін теңестіру үшін мәліметтерді арнайы бағдарламаға Trimble Geomatics offise, CREDO енгізуге ... ... беру және ... ... ... ... проблемаларын ұмытамыз.Сонымен бірге құрылғы Terramodel Field Data бағдарлама пакетімен жинақталған,сондықтан ол мәліметтерді импорттау мен экспорттарды жүргізуге, есептеулер ... ... ... ... ... ... ландшафты жобалау үшін сандық видео-фильм түріндегі жердің моделін құруға мүмкіндік береді.
Жоғарғы өлшем дәлдігі (екі есе жолдың 1 ... - 0,3 мм ... ... /1,0 ... ... өлшемінің дәлдігі - 0,5хDx0,001 мм инварлы рейкамен / 1,0хDх0,001 жиналмалы ... ... - 1,5-100 ... түтігінің үлкейтуі - 32 есе
Бейнеленуі - түзу
Конпенсатордың жұмыс диапазоны - 15
Өлшеу уақыты - 3,0 ... ЖК ... ... ... 4 ... ... PCMCIA ... (SRAM),256 кб-8 мб опция үшін
Жұмыс температурасы - -20 дан +50° С қа ... ... ... істеу уақыты 3 күн
Аккаммулятор зарядтау уақыты 1 сағ
Салмағы 3,5
Кесте 3.4 - Техникалық сипаттама
Нивелир моделі
DiNi(C) 12
DiNi(C) 12T
DiNi(C) 22
Биіктікті өлшеу дәлдігі
Екірет ... 1 ... ... ... - код ... ... ... мм
0.7 мм
Қарапайым рейка бойынша
1.0 мм
1.0 мм
1.3 мм
Қашықтықты өлшеу дәлдігі
Тахеометрлік түсіріс кезінде.
Жоғары дәлдікті рейкамен
1 мм x (0.5 x ... хода в ... ... бойынша
1 мм x (1.0 x длина хода в км)
Нивелирлеу кезінде
Жоғары дәлдікті рейкамен
20 мм
20 ... ... ... ... ... ... ... температурасының диапазоны
От - 20 до 50 °C
Заряды
NiH батарея: 6.0 В, 1 ... ... / ... ... ... бетін нивелирлеу,жер бетіне шығару
Қосымша
Сызықтық өлшеу
Сызықтық өлшеу, тахеометриялық ... ... ... ... ... 3.2 DiNi 12 ... нивелир
3.4 Өлшеулерді өңдеу және теңестіру
Өлшеулерді өңдеу және теңестіру үшін TPS 300 тахеометрінде CREDO - DAT, Autodesk Syrvey ... ... ... ... TPS - 300 ... ... ... өңдеудің кез-келген технологиялық тізбегіне енгізіле алады. Далалық өлшеулер геодезиялық өлшеулерді өңдеуге және теңестіруге ... CREDO - DAT, Auto Desk Survey ... ... ... ... ... үш ... моделін құру, горизонтальдарды салу және шартты белгілермен қоса ситуациялық планды жүргізу үшін нүктелердің теңестірілген үш өлшемді координаттарын Credo - TER, CREDO - MIX, CAD - Relief, TOPOCAD, Auto Desk Land Develop ment Desktop ... ... ... 3.5 - Leica TPS - 300 ... техникалық сипаттамасы
Негіздік (базалық) жүйе TPS 300
ТС - электронды тахеометрі
TCR - өлшеуге арналған шағылдыр
ғышсыз тахеометрлер
ТС 303
TCR ... ... ... 307
TCR 307
Бұрыштарды өлшеу
абсолюттік , үзіліссіз
Горизонталь және вертикаль дөңгелектің ДИН 18723-ке сәйкес дәлдігі.
1 мгон, ... ... екі ... ... 0,07 ... 0,07 ... 0,07 гон
Құрылғының дәлдігі
0,3 мгон
0,5 мгон
0,7 мгон
Арақашықтықты өлшеу (стандартты ... ... ... ... - ... орташа жағдайында дөңгелек призма
3000 м
3000 м
3000 м
өлшеу уақыты
< 1 ... 1 ... 1 ... ... ... (TCR ... - ... мм+2pрm
3мм+2ppm
3мм+2ppm
Сұр дәлденетін планкистандарттың көмегімен өлшеу қашықтығы.
80 м
80 м
80 м
Өлшеудің ... ... ... ... м
(>30 м)
3s+1s/10 м
(>30 м)
Батырма және дисплей
Сұйық кристалдың, 8 қатар х ... ... 3.5 ... ... х
30 х
30 х
Көру аймағы
1º30'
(1км-ге 26м)
1º30'
(1км-ге 26м)
1º30'
(1км-ге 26м)
Визирлеудің минимальды арақашықтығы
1,7 м
1,7 м
1,7 м
Келтіру винттері
Шексіз
Енгізілген аккумулятор
GEB 111, NiMH
Бұрыштар мен арақашықтықты ... ... және ... салмағы.
4,2 кг
4,2 кг
4,2 кг
Ылғалдан қорғаныс деңгейі
IP - 54
IP - 54
IP - 54
Теодолиггік журістерді геодезиялық ... ... ... байланыстыру
Теодолиттік жүріс нүктелерінің (пункттерінің) координаталарын мемлекеттік бір жұйеде анықтау жэне өлшеу нәтижелерін тексеру үшін, оларды геодезиялық ... ... ... қажет. Яғни, олардың координаталарын геодезиялық пункттерінің координаталары арқылы анықтау керек.
Теодолиттік жүрістерге кіргізілген В жэне С ... ... ... пункттер деп атайды. Себебі, олардың координаталары (Х,У жэне АВ, С) ... ... [а]('Д ... ... ... Байланыстыру кезінде бастапқы (ҮО жэне ақырғы қабысу бүрыштары (Ү2) ... ... ... журістерде байланыстыру кезінде полигонға тек бір-ақ тірек пункті ... ... Бұл ... ... (Ү'а) ... ... өлшенеді.
Егерде теодолиттік жүріс геодезиялық тірек торы пункттерінен қашықта орналасса, онда косымша теодолиттік жүрістер не геодезиялық тура жэне кері ... ... ... ... ... ... маңайында екі тірек пункттері бар жэне сол екі пункттен полигонның бір-ақ нүктесі жақсы көрінсін. Бүл жағдайда байланыстыру тура геодезиялық қиылысу ... ... яғни ... А жэне В ... ... жазық бүрыштары және полигонның 1 пунктінде УіУі қабысу ... ... ... ... геодезиялық тірек торларыныц I пункті көрініп тұрса, онда теодолиттік ... кері ... ... ... ... яғни ... ... теодолит арқылы а, /5 бұрыштары өлшенеді.
4 Қазақстан Республикасындағы жылжымайтын мүлік нарығының даму мәселелері (тұрғын үй мәселесі)
4.1 Жылжымайтын ... ... ... мен оның ... ... ерекшеліктері
Жылжымайтын мүлік нарығы күрделі, тармақталған құрылымды иемденеді және оны көптеген белгілер бойынша бөлуге болады:
1) Жылжымайтын мүліктін тауар ретіндегі үш ... ... шыға ... ... ... ... 3 секторға бөлуге болады:
* жылжымайтын мүліктің дамуы;
* жылжымайтын мүліктің айналымы;
* жылжымайтын мүлікті басқару мен ... ... ... тән құрылымдық нақтылығын және ерекшелігін иемденеді. Олардың тартымдылығы, көлемі, динамикасы олармен байланысты қаржылық ағымдарға ... Олар ... ...
* ... ... ... ... мүліктің дамуы;
* ... ... ... ... айналымын қаржыландыру)
* пайдаға (жылжымайтын мүлікке салық салу).
Жылжымайтын мүлік айналысы ... ... ... ... ... ... қалыптастырады. Жылжыматын мүлікті басқару мен пайдалану секторы - жылжымайтын мүлік объектілерінің қандай да бір тауарлық сипатының ... ... ... әсер ету дәрежесін бақылап отырады. Осыдан жылжымайтын мүлік объектілерінің пайда әкелетін түрлерін тұрғызуда даму секторына сұраныс түседі. ... ... ... ... ... (бұл ... қазіргі уақытта отандық рынокта жүріп жатыр), даму секторына сұраныс ... ... ... туып ... ... ... жылжымайтын мүлік рыногының даму белгілері болып:
бюджеттен тыс инвестициялық көздердің ... ... ... ... ... көп ... (жылжымайтын мүліктің ең жақсы жерлерде орналасуы бойынша және түрлі объектілерге инвестициялау бойынша ұсыныстар);
инвестициялық жобаны басқаратын тұлғаны іздеудің қиындығы (жылжымайтын ... ... ... ... ... ... және оны пайдалануға өткізуге дейінгі мерзім аралығында жасалатын мәмілелер);
даму нарығының нашар зерттелуі;
тиімді және үнемді құрылыс материалдарын сапалы шығаратын технологиялардың ... ... ... мен ... ұзақ ... ... ... Мәмілелерді жасау әдісіне байланысты жылжымайтын мүлік рыногын бастапқы және қайталама рыноктар деп бөлуге ... ... бұл - ... ... және ... ... объктілермен жасалатын мәмілелер жиынтығы.
Қайталама нарық - бұл ... ... ... ... берілген объектілермен байланысты және оларды қайта сатумен байланысты ... бір ... ... ... ... ... бойынша мәміле жасау.
Бастапқы және қайталама рыноктар, біріңғай жылжымайтын мүлік рыногының 2 бөлігі бола отырып, олар ... ... әсер ... ... ... рыноктағы бағалар қалыптасқан шығын деңгейіндегі жаңа құрылыстың қаншалықты тиімді болатынына ерекше бағыт бола алады. ... ... ... және ... ... ... және ұсыныстың бірлесе әсер етуі жылжыйматын мүлікті инвестициялауға қатысты дұрыс шешімді таңдау мен айналыс сферасын ... ... ... ... ... ... танылады. Сонымен қатар бұл жағдай жылжымайтын мүлік рыногындағы мәмілелер біз білетіндей жеке және құпиялы сипатты иемденгендіктен, керек мәліметтерді жинаудан қиындық ... ... та ... бар ... ... ол ... болып табылмайды. Жылжымайтын мүлік рыногы экономикалық жағдайдың әсерін жалпы ұлттық және аймақтық деңгейде сезінеді. Жылжымайтын мүліктің ... және ... ... ... ... өзгерісіне әсері түрліше болады. Мысалы, сұраныстың төмендеуінен жылжымайтын мүліктің қайталама рыногы оған ұсыныстың төмендеуі мен ... ... ... ... түрде жауап қайтарады. Бұл жердегі бағалардың төменгі шегі келесідей 3 фактормен ... ... ... алу бағасы, сатушының қаржылық жағдайы мен оның жылжымайтын мүлікті ұстаудың ағымдағы шығындар деңгейіне пайда деңгейінің сәйкес ... ... ... ... ... ... ... үлкен болуы мүмкін.
Бастапқы рыноктағы жағдай басқаша болып келеді. Бағалардың төменгі шегі құрылысқа кететін шығындар деңгейімен анықталады: бұл ... ... ... ... ... ... ... шығынға ұшырайды. Бұл жерде ұсынысты төмендету және жоғарлату қиынға соғады. Құрылыс ... ... ... мен ... пайдалануға мүдделі ұйымдар қатысады да (бұл әсіресе мердігерлерге тән), құрылыс процесін лезде тоқтату ... ... ... ... ... ұсынысты дереу ұлғайтуда мүмкін емес, себебі жылжымайтын мүлік объектілерін тұрғызу ... ... ... жүретіндіктен.
3) Жалпы жылжымайтын мүлік рыногы шеңберіндегі мәмілелер түрлеріне байланысты жылжымайтын мүлік ... ... ... ... ... алу нарығы;
- жалдау нарығы;
- ипотека нарығы;
- заттық құқықтар (сенімді басқару) нарығы және тағы ... ... ... ... ... ... ... қайта қалпына келтіруге арналған құрылыс объектілері және тағы ... ... ... ... жеке ... жылжымайтын мүлік объектілері;
- мелекеттік және муниципалды жылжымайтын мүлік объектілері.
6) Салалар бойынша:
- өнеркәсіптік объектілер;
- ауыл шаруашылық объектілер;
- қоғамдық ғимараттар мен ... дем ... ... және тағы ... Қызмет ету мақсатына байланысты:
- тұрғын үй;
- өндірістік ғимараттар;
- өндірістік емес ғимараттар мен орындар (офистер, қоймалар және тағы басқалар)
- қонақ үйлер;
- ... ... мен ... ... ... және тағы ... Жылжымайтын мүлік объектілері түрлеріне байланысты:
- жер нарығы;
- ғимараттар мен құрылғылар;
- мүліктік кешені ретіндегі кәсіпорындар;
- кондоминиумдар;
- заттай құқықтар;
- көпжылдық көшеттер.
Жоғарыда аталған ... ... ... ішіндегі ең маңыздылары жер телімдері нарықтары, тұрғын үй және коммерциялық құрылыстар болып табылады ... ... ... ... субъектілер: бұл ең алдымен сатып алушылар мен инвесторлар. Екіншіден, жылжымайтын мүліктің сатушылары - жылжымайтын мүлік иелері. Сатушылар мен ... ... ... ... меншік түріндегі кәсіпорындар, үй шаруашылықтары, ипотекалық банктер болуы мүмкін.
Жылжымайтын мүлікті сатушылары ішінде құрылыс ұйымдары маңызды орын алады. Олар жаңа ... ... ... үй емес ... салады және оларды өздері немесе қызметтер үшін төлеп, ... ... сата ... ... ... объектілерін сатуды қамтамасыз ететін жылжымайтын мүлік нарығының қатысушылары кәсіби делдалдар болып табылады: жылжымайтын ... ... ... брокерлер, риэлторлар, бағалаушылар, заңды фирмалары, жылжымайтын мүлік қорлары, сақтандыру компаниялары, ... ... ... дилерлер, уәкілетті тұлғалар, девелоперлер, жылжымайтын мүлікті басқару жөніндегі ... ... ... құралдары.
Жылжымайтын мүлік нарығының айналымының тиімділігіне мүмкіндік туғызатын ... ... ... қалыптасып қызмет істеуде. Бастапқы және қайталама нарықтардағы субъектілер арасындағы өзара байланыстар мен өзара қарым-қатынастар күрделі функционалдық құрылымды ... де, ... ... ... объектілеріне тұтыну сұранысын қанағаттандыру болып табылады.
Ең көп тараған көзқарастардың бірі болып - бұл ... ... ... ... ... бір түрі ретінде сипатталынып, оның инвестициялық нарыққа құрылымдық тәуекелдіктерін дәлелдейтін бірнеше ұқсас белгілерін бөліп ... ... ... мен ... ... - олардың арасындағы айырбасқа алып ... ... ... ... ... мен ... алушылар қызығушылықтарының келісім-құралдарын қолдану мүмкіндігі;
сатушылар мен сатып алушылар арасында экономикалық қатынастардың болуы;
осы рынокта айналыста жүрген тауарлардың құны мен ... құны ... ... ... ... тауарды сатып алуға қызығушылық тудырған және осындай тауарға нақты және әлеуетті мүмкіндіктерін құйған тұтынушылар жиынтығының болуы;
инвестициялаған объектілерінен табыс алуы;
табысты алу үшін ... ... та ... ... ... ... тән ... иемденеді:
- Инвестициялар деңгейінің мейлінше жоғары болу қажеттігі.
Инвесторға өзінің қалауы бойынша жылжымайтын мүлік көлемін сатып алу, едәуір қиындықтар тудырады. Ол үшін ... ... ... ... ... етіледі. Ол қаражатты басқа активтерді төмендету арқылы алуға болады, екіншіден инвесторда жеткілікті қаражат ... да ... ... ... ... 5 % көлеміндегі жылжымайтын мүлікті сатып алу ... ... ... және де ... үлесті АҚ-ға арқылы да сатып алу қиын, ғимараттың негізінде салынған офис, инвесторға ... ... ... толықтай басқару мүмкіндігін бермейді.
Басқару қажеттілігі.
Жылжымайтын мүліктің табыс көзіне айналуы үшін басқа активтермен салыстырғанда басқаруды ... ... ... деңгейі басқару тиімділігіне тікелей байланысты. Осыдан екі қорытынды шығады:
көптеген инвесторлар үшін жылжымайтын мүлік ивестиция объектісі ретінде күрделі актив ... ... ... ... ... ... ... бар инвестор үшін жылжымайтын мүліктен үлкен пайда алуға беретін ... ... ... болуы мүмкін.
Жылжымайтын мүлік кешенін және объектілерін тиімді басқару жүйесін пайдалану және енгізу, қалыптастырудың негізгі ... ... ... ... ... мемлекет және қоғамның экономикалық, әлеуметтік қызығушылығын жүзеге асыру.
Жылжымайтын мүлікті тиімді ... ... ... ... міндеттері:
толығымен жылжымайтын мүлік объектілер кешенін және жеке объектілерінің экономикалық құндылығын жоғарлату;
жылжымайтын мүлік активтерін иемдену, басқару, пайдаланудан меншік ... ... ... ... ... қызметтерді көрсету көлемін, сапасын жоғарлату;
мемлекеттік және муниципалдық билік органдарымен тиімді өзара іс-әрекетті қамтамасыз ... ... ... ... ... ...
Жылжымайтын мүліктің әртектілігі.
Бір аудан шегінде араласуы мүмкін бір үлгідегі түрлі жылжымайтын мүлік объектілері арасында табыстың алшақтығына жал ... ... ... саналады.
Табыстардың инфляциядан қорғалуы.
Жылжымайтын мүлік басқа қаржылық активтермен салыстырғанда инфляциядан қорғану мүмкіндігі ... ... ... ... баға ... ... ... ауысып, табыс инфляциямен қатар өседі.
Жоғары трансакциялық шығындар.
Жылжымайтын мүліктен жасалынатын мәмілелер жоғарғы трансакциялық (операциондық) шығындарды қажетсінеді. Коммерциялық жылжымайтын ... үшін бұл ... ... бағасының шамамен жоғары және объекті бағасынан 10%-ға дейін жетуі мүмкін.
Қаржылық активтермен бірге жылжымайтын ... ... ... ... ... ... алынатын табыспен салыстырғанда жылжымайтын мүліктен алынатын табыстың ... ... ... ... ... активтер портфелінің бөлінбес бөлігі болуына жағдай жасайды.
Баға құрылуының ерекшеліктері.
Қор рыногындағы бағалар бағалы қағаздармен жасалынған ... ... ... мәмілелердің нәтижесінен туындайды. Жылжымайтын мүлік рыногындағы баға құрылуы - ... ... ... мен ... ... арасындағы келіссөздер нәтижесі болып есептеледі. Осыдан - жылжымайтын мүлік рыногына қарағандағы бағаның құрылуы анағұрлым өсіңкі және бағалардың ... жиі ... ... ... қаражаттардың сақталуы.
Жылжымайтын мүлік инвесторларға олардың инвестициялық қаражаттарының сақталуына едәуір кепілдік береді. Жер - жойылмайды ... оның ... ... ... ... мен құрылғылар - ұзақ мерзімді ... бола ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін қосымша күш жұмсалуын қажет етеді. (мысалы, сақтандыру үшін).
Активтердің өзге түрлерімен салыстырғанда жылжымайтын мүліктің ... ... ... оны ... тәуекелді төмендетуге мүмкіндік беретін дербес актив ретінде жалпы инвестициялық портфельдің бір бөлігі деп қарастыпуға болады. Сонымен қатар жылжымайтын мүлікті ... ... ... ... ... ... ... де қолдануға болады.
Сөйтіп, жылжымайтын мүлік рыногын - жылжымайтын мүлік объектілеріне капиталдың салыну сферасы ретінде және жылжымайтын мүлік ... ... ... ... ... ... ... ретінде сипаттауға болады. Бұндай қатынастар жылжымайтын мүлікті сату және ... алу ... ... ... объектілерін жалға өткізу, ипотекаға беру және тағы басқа жағдайларда инвесторлар арасында пайда болады.
Жылжымайтын мүлік объектісін ... алу - бұл ... жай сату және ... алу емес, бұл табыс әкелетін капиталдың, яғни, құнның қозғалысы. Басқа көзқарас бойынша жылжымайтын мүлік объектілерін ерекше тауарлар ретінде қарастыру ... ... ... ... ... ... мемлекет тарапынан реттеу жиі болып отырғандықтан, бұл объектілерге салынған салымдарды жоғалту тәуекелдігі басқа тауарлардың тәуекелділігіне қарағанда жоғары ... ... ... ... ... тауар - бұл құрамында табиғи ресурстарды (топырақ, су, ... және ... ... ... жер ... ... ... оның үстінде орналасқан ғимараттар мен құрылғылар болып табылады. Сонымен бірге ... ... ... ... оның ... ... айтуға болады. Олар нақты бір жағдайларда деп түсіндірілуі мүмкін. Өйткені ол сату-сатып алу ... ... ... туралы құжаттарды дайындауда, жалға беру талаптарын бейнелегенде және жылжымайтын мүлік объектілерін бағалауда өте маңызды мағынаға ие болады.
Жылжымайтын мүліктің ... ... мәні үш ...
жылжымайтын мүлік объектісінің физикалық құрамы (ауданды, көлемді конструкциялық материалдарды, инженерлік жүйелердің қуаттылығымен тағы басқаларды ... ... ... ... ... ... объектінің өзі емес, жылжымайтын мүлік объектісіне құқықтары қатысады);
объектінің құны (рыноктық, қалпына келтіру, орнын ауыстыру), оны күтуге ... ... ... және ... жөндеу, су, газ, электр жүйесі және тағы басқа), пайдалығы (жалға беру мен жанама табыстар құнының көтерілуі) туралы ... ... ... ... ... ... ... мүлік объектісінің әрбіреуі өмірлік циклында бірнеше кезеңдерден өтеді, яғни:
Тұрғызу - жылжымайтын мүлік объектісін ... ... ... ... (инвестиционды ой, жылжымайтын мүлік объектісінің бағытталуын анықтау, оның ... ... ... беру, қалпына келтіру құрылысы) мен оны пайдалануға беру кезеңі. Бұл кезең күрделі ... ол ... көп ... ... ... ... жылжымайтын мүлікке құқықтардың айналысы - яғни сату, жалға беру және тағы басқалардан тұрады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... алудың бастапқы кезеңі басталады және де жылжымайтын мүліктің физикалық және моральді тозуы орын ... ... ... ... - ... ... мен коммуналды шаруашылық жүйелеріндегі жылжымайтын мүлікті пайдалану, ... ... Бұл ... ... ұзақты және жылжымайтын мүлік объектісін мақсатқа лайықты пайдалану мен ... және ... ... жою ... ... ...
Нақты рыноктағы жылжымайтын мүліктің тауар ретіндегі ерекше сипаттамаларына 1-ден оның стационарлығы (қорғалмайтындығы) жатқызылады. Жылжымайтын мүлік объектілері жергілікті аймақтан ажыратылмайды, яғни оның ... ... ... ... ... ... ... жылжымайтын мүлікті жергілікті жердің жалпы жағдайымен бірге сатып алады.
Қайталанбайтындық, әр тектілік, біріңғайлық жылжымайтын мүліктің екінші бір ... ... ... ... ... мен ... ... коммуналды қызмет көрсету жүйесі мен сапасы бойынша (су құбыры, канализация, жылыту жүйесі, кондиционализациялау, лифт және тағы ... ... ... мен әшекелендіруі бойынша бір-бірінен ерекшеленуі мүмкін.
Жылжымайтын мүліктің келесі бір ерекше белгісі - бұл ... ... ... өмір сүру ... Жылжымайтын мүлік өмір сүру ұзақтығы жылжымайтын объектісінің иесіне жөндеулер (күрделі және косметикалық) мен физикалық тозу ... ... ... ... ... қатар жылжымайтын мүлік объектілерін тұрғызудың ұзақтығымен сипатталынады. Құрылыс немесе ғимараттарды қалпына келтірудің орташа ұзақтығы 3-3,5 жылды ... ... ... ... мен ... ... - ... мүлікке тауар сияқты тауар сипаттамаларының (тауарды көре елестету ассиметриясы) дәл келмеуі көзқарасы қалыптасқан. Тұтынушы тарапынан, ... үйге ... ... ... ... болып, көп жағдайларда пәтерлер мен тұрмыстық үйдің бір бөлігі болатын болса, құрылыс мекемесі тарапынан өндіретін тауар - бұл ... ... көп ... ... болып табылады.
Тауар рыногына тән сипаттамалардың болуы, жылжымайтын мүлік рыногы мен инвестиция ... ... ... ... ... ... ... Олар елдің біріңғай рыногының дербес, өзінше бөлек элементтері ретінде қызмет істейді.
Жылжымайтын мүлік рыногының әлеуметтік-экономикалық мәнін зерттейтін тағы да бір ... ... осы ... ... ... ... ұштастырады.
Қызмет көрсету рыногы адамның өзіне тән қасиеттері мен әрекеттеріне байланысты өмір сүруін қамтамасыз ету мен ... ... ... ... тудырумен байланысты рыноктың бір түрі болып табылады.
Жылжымайтын мүліктің әрбір объектісі нақты процестерге қызмет көрсетуге ... ... ... - тұрмыстық қажеттіліктерді қамтамасыз ету. ... ... ... ... ... мерзімде меншік иелерінің (пәтерлер және тұрғын үй қорынан бөлмелердің иелері ) кең қатарын құрған. Нарықтық ... өту ... ... ... ... ... ... ең негізгі қайнар көзі болған мемлекеттік бюджет есебінен тұрғын үйлер құрылысы қысқарды. Тұрғын үйлер рыногы қалалық және қаладан тыс ... ... ... ... 4.1).
Тұрғын емес жай нарық - кәсіпорындарды ... ... ... ... емес жай рынокта сату-сатып алу және ауыстыру емес, жалдау мәмілелері басым орын ... Бұл ... ... ... ... үшін ... қорлары бар, әсіресе үлкен қалаларда орналасқан. Бұл нарық өзінің функционалды тағайындалуы бойынша сараланатын бірнеше сегменттерге бөлінеді: ... ... ... ...
Жер телімдері нарығы - ауыл шаруашылығы, өндріспен, өнеркәсіптік-азаматтық құрылыспен, демалыс орындармен қамтамасыз ету.
Жылжымайтын мүлік нарығы нақты бір ... ... ... ... және ... ... ... сәйкес қызмет көрсету нарығына жақын.
Жылжымайтын мүлік объектісінің пайдалығы өзінде емес, ... ... ... мен оған ... ... жүзеге асыруға бағытталған мүмкіндіктердің жиынтығы ретінде пайдалы. Бұл жағдай жылжымайтын мүлік нарығын жалпы қызмет көрсету нарығының бір ... ... ... өзінің зерттелуінде жүйелі және жеке зерттеу принциптерін ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету рыногының ерекше бір түрі ретінде сипаттауға мүмкіндігін береді.
Жылжымайтын мүлік нарығы - бұл ... ... ... ... ... тән, белгілерді иемденетін рынок болып табылады. Сатушылар мен ... ... ... ... қызметті түсіндіретін бұндай анықтама рынокты тар мағынада түсінуге ешқандай қайшылықтарды туғызбайды.
Инвестиция нарығы
Қызмет ... ... ... ... 4.1 - Жылжымайтын мүлік нарығы және оның басқа ... ... ... үй ... қалыптасу мен дамуының нарықтық механизм арқылы реттелуі.
Жылжымайтын мүлік нарығының ... - оның ... мен ... негізделген инвестициялық шешімдерді қабылдаудан тікелей байланысты. Бұл ... ... ... ... ... ... ... беретін бизнес-жоспарлардың дұрыстығына шешімдерді қадылдауға) тәуелді.
Нарықтық экономикада тұрғын үй саласында өзара ... екі ... бар: ... үй қорының нарығы және тұрғын үй қызметтері нарығы. ... ... ... үйді ... ... ... ... алғысы келетін және жаңадан үй салғысы келетін субъектілерден ... ... ... ... уйді жалға берушілерден және жалға алушылардан тұрады.
Тұрғын үйге сұранысқа көптеген факторлар әсер ететіні белгілі. Бұл ең ... ... ... ... мен ... қабілеті факторлары. Пәтердің немесе жеке тұрғын үйдің құны ... ... ... әлдеқайда жоғары болғандықтан халықтың төлем қабілетіне табыс деңгейі ғана емес қаржы несиелік механизмдер де әсер етеді. Ал біздің елімізде ... үй ... ... ... халықтың қолдағы табысы экономикасы дамыған елдермен салыстырғында ... аз. ... ... пайда табуға бағытталғандықтан инвесторлар тауар бағасы сол тауарды өндіруге кеткен өндіріс шығындарынан ... ... ... ... ... ... ... тұрғын үй құрылысына тартылғын инвестиция еңбек нарығына, жылжымайтын ... ... ... нарықтарына да әсер етеді.
Тұрғын үй қызметтерінің нарықтық құнын ... үшін ... ... ... тәсілді қолданады. Бұл тәсіл тұрғын үйдің жалпы пайдалылығын жеке бөліктерге бөледі. Бұл бөліктердің ... ... бар. ... ... сипаттамасын үшке бөлуге болады: тұрғын үй сапасы, ... және жер ... ... Тұрғын үй қорының және тұрғын үй қызметтерінің өзара байланысын келесі график арқылы көрсетуге болады.
Бұл график төрт ... ... ... 1,2,3,4 деп ... 4.2 - ... үй қоры және ... үй ... нарықтарының өзара әрекеттесуі
Бірінші квадрантта 1м2 тұрғын үйге сұраныс көлемі мен 1м2 тұрғын үйге жал төлемі арасындағы байланыс көрсетілген.
Ал екінші ... жал ... және 1м2 ... үй ... арасындағы тура байланыс көрсетіледі. Координаттар басынан сызылған қисық қазіргі уақыттағы ... ... ... ... Бұл ... жал ... ... (инвестор табысы) мен тұрғын үй бағасына (инвестор шығындары) қатынасын көрсететіндіктен оның көлбеуі пайда нормасымен анықталады. Бұл ... ... ... мен қалыпты пайдасынан тұрады. Пайда нормасы өссе қисық сағат тілімен қозғалады, төмендесе керісінше. ... ... ... сыртқы фактор ретінде қарастырылады.
Үшінші квадрант құрылыс масштабы мен ... ... ... мен баға ... байланысты көрсетеді. Мұндағы қисық құрылыс және реконструкция жұмыстарындағы шығындарды сипаттайды. Шығындар қисығы 1м2 дайын тұрғын үй құны белгіленген осьтің Ро ... ... Ро ... және ... жұмыстары пайда әкелетін минималды баға деңгейі.
Төртінші квадрантта бір жылдағы жаңадан салынған құрылыс пен реконструкция ауданы тұрғын үй ... ... ... ... Мұндағы тұрғын үй қоры көлемінің өзгерісі S жаңа құрылыс пен ... ... ... ... ... тең -- S1: S = V - S1. ... ... тұрғын үй қоры көлемі мен қолданысқа беруге дайын жаңа құрылыс арасындағы байланысты көрсетеді. Бұл ... ... үй қоры ... ... қалуы үшін қанша жаңа объектілер салу қажеттігін көрсетеді
Тұрғын үй ... ... оның ... әсер етеді, ал баға жаңадан салынатын жаңа құрылыс көлемін реттейді. ... ... үй қоры және ... ... ... ... бір бірін реттеп отырады.
Жоғарыда айтып өткендей пайда нормасының өсуі ... ... ... ... тілі ... жылжытады. Бұл өзгеріс үзік сызықпен көрсетілген. В нүктесі В1 нүктесіне жылжиды. Үзік сызықпен сызылған тік ... осы ... ... ... көрсетеді. Тұрғын үй қызметтері нарығында жал төлемі мөлшері R2 өсті. Жылжымайтын мүлік нарығында инвесторлар тарапынан сұраныс азайғандықтан тұрғын үй ... баға Р1 ден Р2 ге ... Бұл өз ... жаңа құрылыстың қысқаруына әкеледі. Дайын тұрғын үй бағасы арзандағандықтан құрылыс компанияларының қызмет ету тиімділігі де төмендейді.
Жылжымайтын мүлік ... ... ... ... нарық сыйымдылығына да тоқталып өтейік. Нарықтың сыйымдылығы дегеніміз -- ... бір ... ... ... ... ... ... түрлері объектілерінің саны (мөлшері). Нарық сыйымдылығын мейлінше дәл ... ... ... ... ... ... ... көлемі және нарық үлесі жатады. Нарық әлеуеті дегеніміз -- ... ... ... ... ... ... үй ... әлеуетін анықтайтын маңызды көрсеткішке тұрғын үймен қамтамасыз ету деңгейі жатады.
Еуропа елдерінде жан басына шаққанда 35 м2 тұрғын үй көлемі келеді ... ТМД ... бұл ... - 15 м ... ... тұтыну мүмкіндіктерінің жалпы масштабын көрсетеді. Ал нарық көлемі дегеніміз -- белгілі бір ... ... ... ... ... ... өнімдер саны.
Егер, сұраныс әлеуеті негізін өнімге деген қажеттілік құрайтын болса, нарық көлемі негізінде төлем қабілеті бар ... ... ... ... бар ... ... -- ... белгілі бір кезеңінде тұтынушылардың, сатып алушылардың, жалға алушылардың сатып алуға тек ықыласы ғана емес, ең бастысы мүмкіндігі бар ... ... ... ... бар ... ... ... көлемімен және табысы мөлшерімен анықталады. Нарықтың көлемін анықтау, бағалау кезінде ... ... ... ... олар :
* ... ... ... отбасының құрылуы мен ажырасуы динамикасы;
* тұрғын үйді иемдену үшін кредит алудың мүмкіндіктері мен ... ... ... үйге баға ... ... үйді ... шығындарының деңгейі; тұрғындардың бағалар, салықтар, инфляция т.б. ... ... ... ... ... ... ... жол ашады. Ұсыныс дегеніміз -- уақыттың белгілі бір кезеңінде, сату, ... ... беру үшін ... ... ... ... саны. Жылжымайтын мүлік нарығындағы жиынтық ұсыныс екі көзден -- бастапқы және қайталама нарықтардан туындайды. Аталған нарықтардағы сатушылар белсенділігінің ... ... ... ... рыноктағы белсенділік келесі факторлармен анықталады:
құрылыс салатын жер теліміне қол жеткізу;
мердігерлік жұмыстардың бағасы;
қолданылатын құрылыс технологияларының ... ... ... ... ... қол жеткізу;
рыноктағы сұраныс, ұсыныс, бәсеке жөніндегі құры-лысшылардың күтулері.
Қайталама нарықтағы ұсынысқа (мысалы, тұрғын үй рыногында) да бірқатар факторлар әсер етеді:
әлеуметтік ... ... ... жас ... ... ... ... ахуалдың ... мен ... ... дәрежесі;
қайталама рыноктағы ұсыныс көлемі;
өздерінің табыстары, жұмыс бастылығы жөніндегітұрғындардың ... және ... ... ... ... мүлік жағдайын талдау
Алматы қаласында 2008 жылы қолданысқа жаңа тұрғын үй беру бәсеңдеді. Алматы қаласының ... үй ... ... бірі ... әлемдік қаржы нарығының салдарларын сезінді. 2007 сатулар бәсеңдеген болатын. 2007 ... ... ... компаниялар құрылыс салуды тоқтатты. Бірнеше жобалар 2008 жылы дағдарыс күрделене түсті. Көптеген жобалар тоқтады. Алматы қаласының әкімдігі ... салу ... ... ... жер бөлу келісім шартын кері қайтарып алды.
Тұрғын үй құрылысы нарығы мониторингінің мәліметтері бойынша 2008 жылы қолданысқа беру жоспарланған көптеген ... тек биыл ғана ... ... ... айтуы бойынша осы екі жылда 71 объектінің құрылысы жалғасады, бүгінгі таңда 34 объектінің құрылысы ... ... 12 ... ... беруге дайын. Көптеген объектілер құрылысы мемлекет көмегімен тұрғызылады деп күтілуде. Бүгінде 53 объектіде ... ... ... ... 4.3 - Алматы қаласында тұрғын үйді қолданысқа беру
Сурет 4.4 - ... ... ... ... кластарына қарай ұсынылуы
Құрылысы әлі басталмаған жобалар мүлде тоқтатылды. Қала бойынша құрылысы тоқтатылған объектілер 39% құрайды. Жақын ... ... бір ... ... ... ... ... мүмкін.
Алматы қаласындағы коммерциялық жылжымайтын мүлікке шолу жасап өтейік.
Алматы қаласында 2009жылы офистік жылжымайтын мүлік ұсынысы шамамен 75 000 ... ... ... Оның ... ... ауданында ең көп офистер сатуға ұсынылған.
Сурет 4.4- Кеңселік жылжымайтын мүліктің ұсынысы
Кеңселік жылжымайтын мүліктің бір шаршы метрінің құны ... 2398 АҚШ ... ... ... 4.5 - А ... ... сату ... (шаршы метрі долларда есептелген)
А класты элиталық офистік ғимараттар құны Медеу ауданында шаршы метрі 5205 АҚШ доллары. ... баға ... ... 26,6% ... - 3823 АҚШ доллары/кв. м. Алмалы ауданында А ... ... ... бір шаршы метрі 3600 АҚШ доллары.
Сурет 4.6 - В класты кеңселерді сату бағасы (шаршы ... ... ... ғимараттардың бизнес клас сегментінде (В) ең төменгі баға Әуезов ауданында. Жетісу ... баға сәл ... ... бұл ... Медеу, Алмалы аудандарымен шектеседі. Алмалы және Бостандық аудандары шамамен бір бағада. Ал Медеу ауданы қала бойынша ең ... ... ... ... 4.7 - С ... кеңселерді сату бағасы (шаршы метрі долларда есептелген)
Эконом класты офистер ... ... А және В ... ... ... өзгеше. Мұнда ең жоғары баға Алмалы ауданында тіркелген. Екінші орында Бостандық ауданы. Ал ... және ... ... одан ... Ең ... баға ... ауданында.
Былтырғы жылмен салыстырғанда бір шаршы метрдің орташа бағасы 8,9% төмендеді.
Алматы қаласы аудандарындағы баға динамикасы: ... ... бір ... ... ... құны 4,6%ға ... Әуезов және Жетісу ауданындаында баға өзгерген жоқ ал Бостандық ауданында баға 1,3% ... ... 8,8% ... ... ... баға төмендеуі экономикалық жағдайға байланысты халықтың сатып алу қабілетінің төмендеуінен болып отыр.
Алматы қаласының тұрғын үй ... ... ... үй ... қайталама нарығы.
Қайталама нарықта 2009 жылы сатушылардың сұраған орташа бағасы бір шаршы метрге 1636$ ... ... ... жыл ... ай сайын -3,8% төмендеп отыр.
Сурет 4.8 - ... ... бір ... ... ... баға ... 4.1 - ... бойынша орташа сұралатын баға, 2000 жылға дейін салынған үйлердегі пәтерлер
Аудан
Панель
Соңғы ... ... 10 ... ... 10 ... ... соңғы жарты көлемінде барлық аудандарда қайталама нарықта ... үй ... ... ... Медеу ауданында 2000 жылға дейін салынған панель үйлер бағасы төмендеді.
2000 жылдан кейінгі салынған пәтер бағалары көп түскен жоқ. Тек ... ... ... 10% дан артық төмендеді.
Кесте 4.2 - 2000 жылдан кейін салынған үйлердегі сатуға ұсынылып отырған үйлер бағалары
Аудан
Баға
Соңғы 10 аптадағы өзгерістер
Алмалы
1894
-1,9%
Әуезов
1688
-8,3%
Бостандық
2128
-7,5%
Жетісу
1317
-2,0%
Медеу
2866
-9,2%
Түрксіб
969
-11,8%
Бастапқы ... үй ... ... тұрғын үй нарығының сатушылары сұрап отырған баға 2009 жылы бір шаршы метрі 2482$ құрады.
Кесте 4.3 - Бастапқы ... ... ... ... үй ... өзгерісі
Бастапқы нарық класы
Бағасы $/1шаршы метр
2009 жылдың қаңтарынан бергі өзгерістер
А
3527
-3,2%
В
2541
-6,3%
С
1417
-8,9%
Орташа
2482
Кесте 4.4 - ... және ... ... ... сұралып отырған баға. Бастапқы нарық
Аудан
Класс А
Қала бойынша ... ... ... ... ... ... ... қатынасы
Класс С
Қала бойынша орташа бағаға қатынасы
Алмалы
-
-
2417
0,97
1466
0,59
Әуезов
-
-
1700
0,68
1510
0,60
Бостандық
3625
1,45
2666
1,07
1663
0,67
Кесте 4.4 жалғасы
Жетысу
-
-
-
-
1400
0,56
Медеу
3738
1,50
2400
0,97
-
-
Қарасай
2200
0,88
-
-
1118
0,45
Орташа
3527
1,42
2541
1,02
1417
0. 57
Жалпы талдаулар бойынша жылжымайтын мүлік ... осы жылы да баға -1,2% дан -5,3% ... ... ... деп ... ... индекстері
Жылжымайтын мүлік нарығындағы индекстер де маңызды рөл атқарады. Индекс пәтердің параметрлерін қолдана отырып есептелінеді. Ол келесідей параметрлер.
* орналасуы
* ...
* ... ... ... қабырға материалы
* этаждылығы
* пәтер жағдайы
* басқа да параметрлер
Осылайша индекс орташа ... ... ... ... 1 шаршы метрінің бағасын көрсетеді. Келесі суреттерде 2009 жылға ... ... ... ... баға ... ... 4.9 - ... ауданындағы жылжымайтын мүлікке баға индексі
Сурет 4.10 - Медеу ауданындағы жылжымайтын мүлікке баға индексі
Сурет 4.11 - ... ... ... ... баға ... 4.12 - ... ауданындағы жылжымайтын мүлікке баға индексі
Сурет 4.13 - Жетісу ауданындағы жылжымайтын мүлікке баға индексі
Сурет 4.14 - ... ... ... ... баға ... мүлік нарығын талдау: әлемдік тенденциялар, Қазақстандағы жағдай.
Әлемдік жылжымайтын мүлік нарығы
Knight Frank консалтингтік агенттіктің ... ... ... үй құны ... әлем ... ... 1 жылда 30% төмендеді. Израилде жылжымайтын мүлік бағасы 2009 жылдың I кварталында 2008 жылдың I кварталымен салыстырғанда ... 10,9%, ... - 9,9%, ... - 6,9%, ... - 5,6%, ... - 5,1%, ... - 4,6%, ... - 4,1%, Ресейде - 3,6%, Болгарияда - 3,3%, ... - 2,7% ... ... ... ... бағасы ең көп түскен Латвия (-36%), Дубайда (-32%), АҚҚ та ... ... ... ... ... ... (-15,7%), Польшада (-13%), Данияда (-11,6%), Ирландияда (-10%), Норвегияда ... АҚШ тан ... Ал бұл ... ... үй ... секторы басқа елдер үшін индикатор болып табылады. Бұған ... АҚШ ... ... ... жыл осы жылы тағы да ...
Қазақстандағы жылжымайтын мүлік нарығы
ҚР статистика агенттігінің мәліметтері бойынша пәтерлерді сату бағасы 2008 жылмен салыстырғанда ... ... ... 15,8% ға, ал ... жоқ үй - на 10,8% , жаңа ... - 10% ға арзандады.
Барлық жасалып жатқан шараларға қарамастан қайталама нарықтағы жылжымайтын ... ... әлі де ... ... Осы ... басынан ғана жылжымайтын мүлік бағасы 545 долларға ... 26% ... ... ... 4.15 - 2009ж. ... ... ... нарықтағы бір шаршы метрдің орташа құны, (мың тг.)
Жылжымайтын мүлік бағасының тұрақты түсуі ... ... ... ... ... ең ... деңгейге жетті деп айтуға мүмкіндік бермейді. Егер американдық жылжымайтын мүлік 2009 ... аяғы мен ... ... ... ... ... жылжымайтын мүлік 2010 жылдың аяғында ғана жандана бастайды.
4.4 Тұрғын үй нарығының қалыптасуы мен дамуы
Қазақстанда тұрғын үй ... ... ... ... және ... ... басты мақсаты тұрғын үй рыногын қалыптастыру, сонымен қатар қаржы-несие механизмін даярлау болып табылады. Тұрғын үйді қаржыландырудың дәстүрлі кеңестік ... ... ... ... ... үй ... сәйкес келді және мемлекеттік тұрғын үй құрылысы үшін бюджеттік ресурстарды орталықтан бөлу, сонымен қатар ... үй ... ... қатарында тұрған азаматтарға тегін қамтамасыз ету болды. Тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламасының баяу қалыптасуына байланысты мемлекеттік емес ... ... және ең ... ... жеке қаражаттарын тартуды ынталандыру бойынша шаралар қабылданды [10]. ... ... ... басынан бастап, өзінің маңыздылығына қарамастан тұрғын үй реформасы өте баяу қарқынмен жүргізілді.
Қазақстанда тұрғын үй саласында ... ... ... 1991 жылы , ... ... ... басталды. Кейінірек кепілдік, инвестициялық қызмет туралы заңнамалық келісімдер ... , заң күші бар ... ... ... ... ... ... Заңы күшіне енгізілді, купондық жекешелендіру туралы ереже әзірленді және тағы басқа. ... ... үй ... ... ... қалыптастыруға арналған заңнамалық база жасалды [11].
Сонымен қатар, жаңадан салынған тұрғын үйге халықтың көпшілік ... ... ... ... түрде жоғары болмауынан, сондай-ақ дайын тұрғын үйді алуға несиелердің болмауынан реформаның алғашқы жылдарында дайын тұрғын үй рыногында халықтың ... ... ... үшін қолқа көрсетуге қажетті несиелік-қаржылық тетігімен қамтамасыз етілмеді.
1993 жылы тұрғын үй реформасында маңызды ... ... ... Республикасы Президентінің №1344 Жарлығымен қабылданды. Онда мемлекеттің тұрғын үй саясаты саласында бірқатар аса маңызды стратегиялық қадам жасау көзделген: ... үй ... ... бар ... ... ... ... өзгерістер мен толықтырулар енгізу; тұрғын үй құрылысын қаржыландыру және тұрғын үй-коммуналдық ... ... ... ... тұрғын үй саласында жалға алу секторын кеңейту жөніндегі шараларды жүзеге асыру; құрылыс индустриясының базасын жаңғырту; тұрғын үй ... ... жер ... бөлу мен ... оңайлатылған рәсімдерін әзірлеу; тұрғын үй және жылжымайтын мүлік рыногын ... ... ... жылдың қазан айында қабылданған Қазақстан Республикасының Заңы және құрылыс есебінде тұрғын үй мәселесін бөлшектеп ... ... ... Жеке ... үй ... қалыптасуы бірінші деңгейлі маңыздылықтың әлеуметтік-экономикалық міндеті болып қарстырылады.
Тұрғын үй саясаты туралы ... ... ... ... бері 10-14 жыл ... ... Осы ... аралығында тұрғын үй рыногы үлкен позитивті өзгерістер болды. Қазақстандағы жылжымайтын мүлікке бағаның қойылуы, сонымен ... ... пен ... ... ... ... ... қалыптастыру перспективасын бағалауда көрінді. Республикада тұрғын үйге сұраныс деңгейі төмен ... ... ... үйге ... ... тек республиканың бизнес-элитасы және байлардың көлемі жоғары қалыптасқан екі орталықта - Астана және Алматы, сондай-ақ өнеркәсіп ... ... және ... ... кәсіпорындары шоғырланған қалаларда болды. Сұранысқа әсер ететін факторлардың бірі бюджеттік шектеулер, яғни жанұяның табысы. ... ... ... ... деңгейі жоғары емес деңгейде болды. Қазақстан Республикасының статистика бойынша Агенттігінің мәліметтері бойынша 2006 жылы ... жан ... ... ... ... 18467 ... (1999 жылы ... 3224 теңгені немесе 23 АҚШ доллоры) құрды. Қазақстанда үй шаруашылығының орташа құрамы 2006 жылы 19544 ... және үй ... ... (үш ... -58632 ... ... ... бірге 1999 жылы шілдеде Астана және Алматы қаларының тұрғындарының жан басына шаққандағы ақшалай табысы 5486 ... ... ... өсім ... ... ... ... еңбекақыны және жиынтық табысты жоғарылату [12, 37-39б.].
Рыноктық экономика жағдайында тұрғын үйге ... ... ... ... ... анықталады, яғни жаңа жанұяның пайда болуы, миграция деңгейі, күрделі үй шаруашылығының саны және тағы ... ... 2006 ... ... ... ... ... жоғарылау тенденциясы байқалды, яғни 118547 адамды құрды, (2008 жылдың қаңтар-қазанында бұл 103051 адам ... Неке ... саны 2006 жылы 113467 (2008 жылы 101105), ал ... оң ... 2006 жылы 26313 ... (2008 жылы ... құрады.
2000 жылы Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдаған мемлекеттік бағдарламаның басты себебі болған тұрғын үй құрылысын ұзақ мерзімді ... және ... ... ... дамыту концепциясы қабылданды. Дамыған елдерде ЖІӨ-ге ипотекалық несиелеу қатынасы 10-60%, Қазақстанда шамамен 6-7% , Ресейде 1%-ға жуық ... ... ... ... келісімдердің 30% ипотеканың көмегімен жүрді. 2000 жылы барлық қаржыландыру көздерінің көздерінің үлесі 22,4 млрд. ... ... ... бұл 1991 жылмен салыстырғанда 46% көп және тұрғын үйдің жалпы алаңының 1218 мың шаршы метр ... бұл 1999 ... ... 10% көп. Республикада тәелсіздік алғаннан кейін 10 жыл ішінде тұрғын ... 25,2 млн. ... ... ... сонымен қатар жеке құрылыстар 8,8% құрады. 2000 жылы республикадағы халықтың 1000 адамына есептелінген тұрғын үй ... ... 81,9 ... ... ... Жеке құрылыс көлемінің төмендеуіне қарамастан, отандық бизнес шетелдік компаниялар бағытталған аймақ бойынша маңызды өсу байқалды. Құрылыстың көлемі орталықтың ... ... ... ... ... үлкен әсер етеді.
- Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 20 тамыздағы № 383 ... ... ... ... үй ... мемлекеттік бағдарламасы бекітілген. Мемлекеттік бағдарламаға сәйкес үш жыл ішінде барлық қаржыландырудың көздері есебінен тұрғын үйдің жалпы ... 19,3 млн. ... ... оның ... 2009 жылы 6,2 млн. ... метр ... ... қарастырылған.
- Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің ақпараты бойынша 2009 жыл ... ... ... көздері бойынша тұрғын үй құрылысына 290,4 млрд. теңге инвестиция жіберілген, бұл өткен ... ... ... ... 41 % төмен. Тұрғын үйдің жалпы алаңы 6398,4 мың шаршы метр пайдалануға енгізілген, 2008 жылғы көрсеткіштің 103,2 %-ды ... ... ... ... ... ... тұрғын үй ғимараттарының жалпы алаңының елеулі үлес салмағы Астана (19,7 %) және Алматы (16,4 %) қалаларына түсіп отыр.
- Мемлекеттік ... ... мен ... 2009 ... ... тұрғын үй құрылысында тұрғын үйдің 804,7 мың шаршы метр ... ... ... ... ... тұрғын үйді пайдалануға енгізудің жалпы көлемінен барлығы 12,6 %-ға ие болып отыр.
- Тұрғын үйдің аса ... жеке ... ... ... ... кәсіпорындар мен ұйымдар және халық) - 5473,4 мың шаршы метр немесе 85,5 %, оның ішінде халық - 3088,4 мың ... метр ... ... ... ... ... үйдің үлесі жалпы енгізілген көлемнің 48,3 %-ын құрайды.
- Пайдалануға енгізілген пәтерлердің саны 53709, оның ішінде жеке салушылар енгізген 23412 ... ... ... ... 4.5 - 2010 жылдың қаңтар-ақпан айларында тұрғын үйлерді пайдалануға ... ... ... ... - ... ... ... пайдалануға беру
өткен жылғы тиісті кезеңге (пайызбен)
пәтерлердің саны (бірлік)
өткен жылғы тиісті кезеңге (пайызбен)
Қазақстан Республикасы
926008
97,9
8231
112,4
Ақмола
39025
235,4
409
417,3
Ақтөбе
30805
105,1
272
103,4
Алматы
81173
114,7
652
120,3
Батыс Қазақстан
29324
111,6
211
111,1
Жамбыл
11107
78,5
96
68,1
Қарағанды
17089
111,1
162
130,6
Қостанай
34675
65,9
226
61,1
Қызылорда
20112
101,8
102
87,9
Маңғыстау
19814
87,4
182
90,5
Оңтүстік ... ... ... Қазақстан
12175
61,0
137
78,7
Астана қаласы
370672
93,4
3836
128,5
Алматы қаласы
192544
115,6
1375
106,4
Кесте 4.6 - Қазақстанда жеке меншік формалары бойынша тұрғын үйді іске қосу
1990ж.
1999ж.
2000ж.
2009ж.
Барлық жеке меншік формаларының мекемелері мен ұйымдары ... ... мың ... ... бойынша)
100
100
100
100
Мемлекеттік (мың шаршы метр)
6167
108
132
1295
(Пайыз бойынша)
78,4
9,8
10,8
25,9
Жеке меншік (мың шаршы метр)
1702
997
1086
3697
(Пайыз бойынша)
21,6
90,2
89,2
74,1
Пәтердің орташа көлемі (шаршы метр)
-
106,9
126,0
97,1
1990ж.
1999ж.
2000ж.
2008ж.
1 ... ... ... ... (мың ... көрініп тұрғандай, құрылыс сеторында кенет өзгеріс байқалды (кесте 4.6). 1990 ... 1999 ... ... ... ... ... ... сұранысының болмауынан нашарлап кетті. Осы жылдары маңызды тенденцияларының бірі елде жаңа құрылыс көлемінің төмендеуіне байланысты бастапқы рынокта ... ... ... ... ... мәліметтер құрылыс секторындағы екі тенденцияны көрсетеді: біріншісі - мемлекеттік емес ... ... ... ... үлес ... ... өсуі, яғни жеке меншіктің үлесі жоғарылады. Егер 1990 жылы ... ... мен ... 78% ... ал 2009 жылы ... үй ... 74% жеке ... сектор үлесіне тиді. Екінші тенденция - тұрғызылған пәтерлердің орташа мөлшері 2007 ... ... өсуі ... ... ... ... жөн, ... бастапқы рыноктағы тұрғын үйдің бағасының өсуі жалғасуда. 2005 жылы бастапқы рыноктың тұрғын үй бағасы екінші ... ... ... 1,5-2,5 есе жоғары болды. Егер 2005 жылы 1 шаршы метрінің құны 12,0 мың теңгені ... ал 2009 жылы 29,9 мың ... (2,5 есе ... [13, ... жылы ... үй құрылысының жалпы көлемінің үлесі 3,9 %-ға азайып қалды. Тұрғын үйді пайдалануға берілген жалпы ... 68,5% ... ... ... ... ... үй қоры ... мәліметі бойынша 2009 жылдың 1-қаңтарына Қазақстан Республикасының тұрғын үй қорының жалпы алаңы - 252,7 млн. ... ... ... ... ... - 153,0 млн. ... ... ауылдық жерлерде - 99,7 млн. шаршы метрді құрайды. Қазақстан Республикасының тұрғын үй ... 96,9% ... (244,9 млн. ... метр ) және 3,1% мемлекеттің меншігі (7,8 млн. шаршы метр) алады.
Сурет 4.16 - Тұрғын үй рыногындағы ... ... ... Президенті Н. Ә. Назарбаевтың 2008 жылдың көктемінде деген Қазақстан халқына жолдауында: деген болатын. Қазақстан Республикасының ... ... 2007 ... 11- ... ... ... Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың мемлекеттік бағдарламасы, сонымен қатар 2007 ... 28 ... ... қаулысымен оның жүзеге асуы бойынша шаралар жоспары қабылданды [14, 15-16б.].
Бүгінгі күні тұрғын үй құрылыс ... ... ... белсенді бола бастады. Бұл Қазақстан Республикасының 2008-2007 жылдарға арналған тұрғын үй құрылысының ... ... ... жүзеге асырумен байланысты. Бағдарламаға сәйкес 2007 жылдың соңына дейін 12 млн. ... метр ... ... Қазақстан Республикасының статистика Агенттігінің мәліметтері бойынша 2008 жылы барлық жеке меншік формаларының мекемелері мен кәсіпорындарына және халыққа ... ... ... ... 5 млн. шаршы метрі пайдалануға берілді 2001-2008 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында тұрғын үйді пайдалануға беру динамикасы 3 суретте көрсетілген:
Қазақстан ... ... үй ... ... ... ... жүзеге асыру барысында 2008 жылы коммуналды тұрғын үйдің жалпы алаңының 160,3 мың ... ... ... ... ... 121,7 % қарастырылған жылда енгізілді.
Сурет 4.17 - ... ... ... ... үйді пайдалануға беру
Сурет 4.18 - 2004-2008 жылы Алматы және Астанаға жеке тұрғын үйлерді іске қосу
2004-2008ж. Алматы және Астанада жеке тұрғын ... ... ... халықты ипотекалық несиелеумен қамтамасыз ету нәтижесінде Астана және Алматы қалаларында құрылыстың кенет жоғарылағандығын көрсетеді. ... 4.7 - ... жж. ... ... ... алаңының мың шаршы метр тұрғын үйді пайдалануға енгізу
2007
2008
2009
Барлығы
Пайыз алдыңғы жылы
барлығы
Пайыз алдыңғы жылы
барлығы
Пайыз ... ... ... ... ... ... ...
92
112,2
102
110,9
290
279,5
Алматы облысы
133
110,8
146
109,8
263
181,3
Атырау облысы
191
129,1
304
159,2
430
139,0
Шығ.Қазақстан
82
132,3
115
140,2
202
168,2
Жамбыл облысы
273
447,5
81
29,67
164
201,5
Батыс Қазақстан
77
447,5
109
141,6
174
145,6
Қарағанды
37
100
136
367,6
233
211,7
Қостанай
35
116,7
49
140
113
227,4
Қызылорда обл.
74
160,9
92
124,3
136
148,4
Манғыстау обл.
122
99,19
168
137,7
228
130,4
Павлодар обл.
46
135,3
57
123,9
109
197,5
Солт.Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... кеткен жөн, Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алған жылдары ... үй ... ... ... өзгерістер болды. Астана қаласындағы құрылыспен қатар республиканың аймақтарында ... үй ... ... дами ... (4.7 -кесте). Кестеде көрсетіліп тұрғандай республикада 2008 жылы тұрғызылған коммуналды тұрғын үй көлемінің ... ... үлес ... ... (11%), Батыс Қазақстан (10%), Солтүстік Қазақстан (9,5%), Қостанай (9,1%), Оңтүстік Қазақстан (6,9%) облыстары және ... ... (6,6%) және ... ... ... несиелеу үлесінде Алматы (201%), Астана (12%) қалаларында және Оңтүстік Қазақстан (13%), Ақтобе (8,9%), Шығыс Қазақстан (8,6%) облыстары алады [15, ... жылы ... ... ... ... тұрғын үй көлемінің жалпы алаңы 2007 жылы ... 2 есе ... ... ... ... өсу ... (2,8 есе), ... (2,3 есе), Қарағанды (2,1 есе), Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан, Павлодар (2 есе), Ақмола, Алматы, ... ... (1,8 есе), ... ... (1,7 есе) ... ... ... және Алматы қалаларында өсу 2.2 және 1.7 есе байқалды.
Қазақстанда тұрғын үй рыногын ... ... ... ... ... ... ... үшін елде негізгі заңнамалық-құқықтық тапсырмалар құрылғандығын көрсетеді. Солардың негізінде тұрғын үйге қызмет көрсетуді басқару жеке компанияларға өтуі, ... ... ... төлемдері бойынша мемлекеттік шығындардың азаюы, аз қамтамассыз етілген жанұялар үшін тұрғын үй шығындарына компенсациялар беріледі.
Қазіргі кезде тұрғын үй ... ... және ... ... ... дамытуға әсер ететін маңызды факторларының бірі болып табылады. Елдің экономикасы мен халықтың қызығушылығына ... ... үй ... ... ... салаларының қалыптасуының тиімділігін қамтамасыз етеді. Тұрғын үй рыногының қалыптасуы жаңа ... ... ... және бар үйлердің пайдалануын жақсартуға ынталандыру әсерін ... ... ... үй ... ... ... өндіргіш күштерін орналастыру және дамыту міндеттерін шешуде экономика саласын даму болашағында әлеуметтік бағдарламасын және ... ... ... ... ... ... ... үй құрылыс саласының болашақта белсенділігінің артуының көп бөлігі мемлекетке қатысты. Э. Пашина осы салада мемлекеттің міндетін 2 бағытпен анықтады: . ... ... ... белсенді дамуына кедергі жасайтын басқа факторлар қатарына жоғарғы салықтар (19%), ... ... (12%), ... ісінің күрделілігі және ұзақтығы (8%) жатады. Мемлекеттің екінші міндеті - тұрғын үй ... ... үшін ... емес ... ... ... ... Бұл - халықтың қаражаттары, банкттік несиелер компанияларының жеке қаражаттары, сондай-ақ тұрғын үй құрылысын қаржыландыруға ... ... ... және азаматтарының мемлекеттік қолдауларының әртүрлі формаларының болуы.
Тұрғын үй ... ... ... тип ... ... ... ... мен құралдар, сондай-ақ олардың орындалуын қадағалап отыратын органдарды қосатын реформалардың институтционалдық базасы құрылды. ... 2 ... ... ... ... ... үй ... қаржыландыру жүйесін өзгерту және тұрғын үй құрылысы бойынша нақты ... ... ... үй ... қаржыландыру жалпы қаржылық саясат шеңберінде үкіметтің бақылауымен жүзеге асуы қажет. Экономиканың бұл секторында реформалардың белгіленген жоспарлары ... ... ... ... мен ... үй ... ... ғылыми негізделген әдістер арқылы жүзеге асуы мүмкін. Тұрғын үй ... ... ... ... ... әсер ... Р. ... айтуы бойынша: . Бүгінгі таңда Қазақстан халқы мынадай ... ... ... ... ... ... үй алаңымен қамтамасыз ету төмен, жаңа үйді күту уақытының ұзақтығы және күтушілер тізімінің көптігі. Осыған байланысты тұрғын үй ... ... ... мәліметтерге жүйелік талдау жүргізу, әсіресе тұрғын үй секторында рыноктық қатынастарға өту жағдайында маңызды болып ... [16, ... ... ... тұрғын үй нарығының
инфрақұрылымын дамыту мәселелері
Тауарлар мен қызметтер өндірісі сферасында құрылымдық қайта құруларды ... ... ... қамтамасыз ету бойынша нақты қызметерді орындайтын және ... ... ... ... ... ... инфрақұрылымдық кешеннің болуын қажет етеді. Тұрғын үй рыногының инфрақұрымын қалыптастыру рыноктың институтционалды және институтционалды емес қатысушылардың күштерімен қамтамасыз етіледі. ... ... ... ... және ... мүлік рыногында қызмет көрсететін жеке мекемелер (риэлторлық, құрылыс, юридикалық фирмалар, сақтандыру компаниялары мен ... ... ... ... алмасады. Олар жылжымайтын мүлік рыногының дамуы туралы және осы сферасының әлуетті мүмкіндіктері туралы халыққа ақпарат тарады.
Қазақстан Республикасында жылжымайтын мүлік рыногы енді ... ... ... ... үйлер рыногы басқа сегменттерге қарағанда едәуір кең дамыған. Жылжымайтын мүліктің тұрғын үй сферасына тұратын және ... ... мен ... ... ... ... және ... тұру үшін қажетті тұрғын үй сферасының инженерлік, инфрақұрылымдық элементтері және мазмұны жатады.
Қазақстанда ұйымдасқан жылжымайтын мүлік ... ... ... ... ете ... ... ... жағдайларға байланысты пәтерлерді жалға беру, сату, сатып алу немесе жылжымайтын мүлікпен кез-келген келісімді жүргізуді деп аталатын ... ... Көп ... бұл маклерлердің қызметі заңды емес болып табылады және ... ... ... ... алуға болмайды.
Тұрғын үйді сату және сатып алу кезінде жылжымайтын мүлік бойынша ... ... ... ... Бұл агенттіктердің комиссиондық жинақтары пәтердің сату құнының 5-8% құрайды және пәтерді сатып алушымен төленеді. Сенімді агенттіктер әдетте осы ... ... ... ... ... барлық төлемдерді банк арқылы жүзеге асырады.
Жылжымайтын мүлік ... ... ... ... ... бағалау, қаржылық құрылыстың жеке аралас схемалары дамыды. Мамандықтардың жаңа ... - ... ... ... және тағы ... пайда болды. Қазақстандық жылжымайтын мүлік рыногының құрылуының алғашқы кезеңінде тұрғын үйдің қажетті жолдарын табу және жекешелендіру, ... ... ... ... ... ... жылжымайтын мүлік бойынша шағын формадағы агенттіктердің алғашқы ұлттық ... ... ... бола ... ... ... ... ірі риэлторлық фирмаларға айналған компаниялар ұйымдастырылған болатын. Қазақстандық рынок ... ... ... ... ... ... қосқан және Алматыда белсенді жұмыс істей бастаған және болашағын бағалайтын шетелдік риэлторлардың көңілін өзіне қаратты.
Жылжымайтын ... ... ... ... ... қалыптасуына әкелді. Қазіргі кезде риэлторлардың қызметерін тек қазақстандық ... ғана ... ... қатар ірі отандық және шетелдік компаниялар, құрылыс және девелоперлік фирмалар, банктер және ипотекалық компаниялар да пайдаланады. Рынокта көрсететін риэлторлық ... ... ... алу ... ... қызметтерді, жылжымайтын мүлікті басқару немесе маркетингтік зерттеулерді ... ... ... ... ... ... және аренданы өзіне қосады.
Қазіргі кезде Қазақстанның ... ... ... ірі және ... ... риэлторлар қызмет атқарады. Едәуір белсенділікпен Астана, Алматы, сондай-ақ Атырау, Ақтау және Ақтөбе қалалары ерекшеленеді. Тек Алматыда 100-ге жуық ... ... ... ... ... ... ... істейді. Негізінен риэлторлық агенттіктер - бұл 4-10 жұмысшылар істейтін, соңында ... ... ... ... ... саны 20-дан 100 адамға дейін баратын шағын компаниялар және Қазақстанның басқа қалаларында өкілеттіктер мен филиалдар құру болып табылады. ... ... ... ... ... осы ... басқа сферасында маманданады (сату-сатып алу, бастапқы немесе ... ... үйді ... алу, ... жылжымайтын мүлік, жер учаскелері, коттедждер, заңды тіркеулер, басқару, ипотекалық ұйым, қазіргі тұрғын үйді сатып алу және тағы басқалар). Бірақ та ... ... ... ... және ... ... ... Қазақстан Республикасында риэлторлық бизнестің дамуының жетістіктерінің болумен бірге, заңнамалық және атқарушы деңгейде жақын ... шешу ... ... ... бар. ... ... жылжымайтын мүлік рыногы толығымен ұлттық экономика және жеке аудандардың экономикасын құрайды. Сондықтан жылжымайтын мүлік ... ... ... ... ... ... ... білімдеріне байланысты.
Тұрғын үй мемлекеттік емес жеке меншіктің пайда болуы кәсіпкерлік қызметтің ерекше сферасы - ... ... ... ... ... ... ... қарағанда қаражаттарды салу үшін едәір маңызды жылжымайтын мүлікпен операция болды, онда негізгі капиталға жалпы инвестицияның ... 2008 жылы ... 2006 ... ... ... ... ... өсті.
Сонымен, Қазақстанда жылжымайтын мүлік рыногы едәуір ... бола ... ... кезде осы рынокта сапалы жұмыс істеуге қабілетті риэлторлық құрылымдарға қажеттілік өсе бастады.
Қазақстанда жылжымайтын мүлік ... ... даму ... ... ... ... мүлік рыногының негізгі дамушы орталықтарына Астана, Алматы және Атырау қалалары жатады. Біріншісі - ... саны ең ... ... ... ... - жаңа және тез ... ... астанасы, ал үшіншісі - республикада мұнай аймағының өнеркәсіптік орталығы. Қазақстан Республикасында облыс ... ... ... ... ... ... қала - Ақтау болып табылады. Он-он екі жыл бұрын бұл Қазақстанның басқа облыс ... ... ... жоқ, жай ғана ... ... ... елде мұнай-газ өңдеудің және мұнай-газ өңдеуші салаға инвестицияның дамуымен ... ... ... ... үй ... ... деңгейге жетті. Сондай-ақ мұнай өңдеуші компаниялар, шетелдікті ... ... ... ... инвестициялайды.
Ақтау қаласында бағаның орташа шамасы Астана қаласындағы сияқты деңгейде тұр. ҚР энергия және минералды ресурстар министрі В. Школьниктің ақпараты ... ... 2008 ... ... 2015 жылы жыл ... мұнай өңдеу көлемін жоғарылатуды көздейді. Осындай песпективада Ақтаудағы жылжымайтын мүлік рыногының ... ... ... ... ... байланысты тұрғын үй рыногының инфрақұрылымын құрайтын фирмалар саны өсуде және олардың рынок ... ... ... ... ал ... ... қызметтер спектрі кеңейе бастады. Рынокты қалыптастыру кезеңінде ол өзіне қайталама тұрғын үйді жалға алу және сату және сатып алу ... ... ... ... тек ... емес, сонымен қатар коммерциялық және индустриалдық жылжымайтын мүлік объектілерінің жаңа ... ... үйді ... ... ... ... ... мүлікті дамыту бойынша жобаларды жүзеге асыруға және даярлауға, сондай-ақ жылжымайтын мүлікті басқаруға белсенді қатыса бастады. Қазақстанның ... ... ... ... ... және әлеуметтік қайта құруларды жақсартуда маңызды рөл ойнайды [17, 67-70б.].
Болашақта Қазақстанның Риэлторларының Ұлттық Ассоциация келесідей қызмет түрлерін жүзеге ... ... ... ... ... ... ... мен тенденцияларының ағымдағы жағдайын оқу;
Өз мүшелері, қоғамның барлық қызығушы тұлғалары үшін эксперттік материалдарды, ... ... ... ... ... жылжымайтын мүлік рыногы үшін заңнамалық және нормативтік базаны қалыптастыруға әсерін көрсету;
Жылжымайтын мүлік рыногына әртүрлі ... ... ... ... және ... ... ... айналысу бойынша қызметтерді көрсету;
Жылжымайтын мүлікпен сауда инвестициялық және құрылыс қызметі және тағы басқаларға қатысты коммерциялық ақпараттың ақпарттық желілер бірлігін құру. ... үй ... ... сондай-ақ тұрғын үй құрылысын инвестициялайтын құралдар және ... үйді ... алу ... ... ... қаржы-несие мекемелері жатады. Қазақстан Республикасындағы қаржы рыногында тұрғын үйді сатып алу және ... ... ... ... ... мен ... ... актуалдылыққа ие болады.
АҚ 1999 ... ... ... рыноктағы тұрғын үйлерді иемденуге ипотекалық несилер қамтамасыз ете ... ... ... ... ... ... ... қаласының Маслихатының шешімімен 2001 жылы 25 желтоқсанында Астана-финанс ЖАҚ ... ... ... Бұл ... ... Астананың орталық атануына байланысты қалада өсу тенденциясының бақылауына негізделді.
Бағдарламаның негізгі мақсаттары мен міндеттері: ... үй ... ... және ... үй ... ... халқының сапалы тұрғын үймен, сәйкес қазіргі өмір сүру ... ... ... және бағасы бойынша қол жетімділік қажеттілігін қанағаттандыру;
тұрғын үйді иемдену үшін несилеу және ... ... ... ... ... ... тұтынушылар үшін жағымды жүйені құру;
мемлекеттік коммуналды ... үй қоры ... ... ... үйді ... ... ету ... коммерциялық тұрғын үй құрылысы және азаматтардың жеке қаражаттары есбінде иемдену ... ... жылы ... ... ... институтардың ішінде бірінші болып ЖАҚ бірігіп ипотекалық несиемен қамтамасыз ету бойынша бағдарламаны бастады. ... ... ... ... Басқармасының қаулысымен 2000 жылғы 20 желтоқсанында - құрылды. 2001 жылы ... ЖАҚ ... ... ... ... ... ипотекалық несиелеу бойынша тұрғын үймен қамтамасыз етудің жобасын ... ... ... Бұл жоба ең ... Алматы және Астана қалаларында жіберілген болатын. Жоба шеңберінде осы қалалардың ... ... 3-тен 10 ... дейін ұзақ мерзімді ипотекалық несиемен қамтамасыз ету қарастырылған. Қазақстандық ипотекалық компаниясының несиелеуімен бұл ... ... ... ... ... едәуір кеңейді және қазіргі кезде ол республиканың ... ірі ... бар.
... ... - қаржы рыногында жолымен ипотекалық несие берген екінші деңгейдегі банктердің ... ... ... ... облигациялар шығару және тарату арқылы ипотекалық рынокқа инвестиция тартуды жүзеге асырады.
Компания ... ... ... болып мыналар табылады: ипотекалық жылжымайтын мүлікпен қамтамасыз етілген ... ... үй ... ... ... ету ... банк - ... сатып алу және осы талап ету құқығымен қамтамасыз етілген облигацияларды, сондай-ақ бағалы қағаздарды шығару. Ипотекалық ... ... ... ... ... көзі болып табылады және ипотекалық бизнесті ... ... көзі ... ... ... ... ... жетістіктерінің бірі және тұрғын үй ипотекалық несие жүйесі жұмысының нәтижесінде қалыптасқан қағида - ... ... мен оның кері ... ... ... боынша, шетелдік валюталарға қатыссыз, тек қана теңгемен жүзеге асырылады. Сондай-ақ компанияның бағдарламасы бойынша берілетін несие сыйақысының ... ... ең ... деңгейде болатынымен несие мерзімінің ұзақтығымен ерекшеленеді. 2002 жылы Астанада 230 мың ... ... ... тұрғын үй енгізілді. Олардың 30% ипотекалық несиелеу бағдарламасы бойынша жүзеге асырылды. 2006 жылы Қазақстан Ипотекалық Компаниясы 2002 ... ... ... ... үй ... 8 ... жуық сатып алды (7938 млн. теңгеге), 2007 жылы 1 ... 5488 ... ... ... берешегінің қалдығы жоспардағы 49000 млн. теңге орнына 8116 млн. теңге ... [18, ... ... ... ... Компания өздігінен тартылған мемлекеттік емес қаржыландыру көздерін ғана пайдалана ... ... - ... ... ҚИК ... ... банктер арасында бәсекелестіктің өсуіне және ипотекалық несиелеу жағдайларының жеңілдеуіне ... ... ... 2001 ... ... ... ... 3 жылдан аспайтын мерзімге береді, ал теңгемен несие бойынша сыйақы қойылымы жылдық 28 %-ға ... 2006 ... ... несиелеу мерзімдері 20 жылға дейін өсті, ай ... ... ... 12 %-ға ... ... ... ... несие алуға мүмкіндігі бар бөлігі ұлғайды.
Шетелдік ипотекалық несиелендіру тәжірибесімен танысып, ең жоғары деңгейдегі банктік технологияларды ... үшін АҚ ... ... ... ... - ... жұмыс орталығы (АЖО) құрылды. АЖО қызметінде осы заманғы компьютерлік бағдарламалар мен ... ... Бұл ... ... ... ... операциялық қызмет қызмет көрсетуде еңбек және уақыт жағынан шығындарын едәуір азайтуға жәрдемдеседі [19, 58-60б.].
Тұрғын үй құрылыс жинақ ... ... үшін 2000 жылы ... ... Заңы ... Ипотекалық несиелеудің екінші деңгейі 2006 жылы сәуірде (жарғылық ... ... ... ... ... негізделді және дами бастады. құрудың негізгі мақсаты халықтың үлкен ... ... ... үй шарттарын жақсарту бойынша шараларды белсенді қылдыру. Бастапқы кезеңде тұрғын үй ... ... ... ... бағыттарының қатарына барлық елдер бойынша осы жүйеге қазақстандықтардың қолжеткізуін қамтамасыз етудің инфрақұрылымын құру болды [20, 30б.].
Тұрғын үй ... ... ... ... ... ... тұрғын үй шарттарын құру үшін қарыз алу мақсатында (қазіргі кезде тұрғын үй ... ... кем ... жеке ... ... ... ... үйді қаржыландыру механизмін білдіреді. Бұл тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі екінші деңгейлі банктерден ипотекалық несие алу кезінде алғашқы ... салу үшін ... ... ... ... ... тұрақты табыстары бар азаматтар категорияларына арналады. Құрылыс жинақ жүйесі арасындағы қатынастарда ... рөлі ... ... ... ... жолымен - осы жинақтарға салымдар бойынша салымшыларға сыйақылар берумен, тұрғын үй жинақ ... ... ... ...
... ... енгізуге байланысты тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі арқылы несие алудың шарттары тиімді бола бастады. ... ... үй ... ... ... ... қорланудың көлемі тұрғын үйді иемденетін құнынан 50-ден 25 пайызға төмендейді. Екіншіден, мемлекеттік ... ... ... ... ету ... 25 ... ... Басқа жағдайда оның ұзақтығы қорлану мерзіміне байланысты. Үшіншіден, салымдар ... ... ... ... іс-әрекет етушіге қарағанда 3 есе көбейді, яғни 200-ге ... ... ... ... ... 2007 ... ... мемлекеттің максималды сыйақысы жүйедегі салымдар бойынша 11028 теңге құраса, 2008 жылдың соңында сыйақының максималды ... 38840 ... ... ... үйді ... және сатып алуға аралық тұрғын үй қарыздары үлкен сұраныспен пайдаланылады. Бұл мақсаттарға банктен 1,5 млрд. теңге көлемінде шамамен мың ... ... ... тұрғын үй қарыздары басқа банктердің ипотекалық ... ... ... ... және ... үй ... үшін ...
2008-2007 жылдағы кезеңде тұрғын үй құрылыс жинақ ... ... ... ... ... ... заңнамарына сәйкес құрылыс жинақ жүйесіне қатысушылар салымдардың жүзеге асқаннан кейін, одан ерте емес тұрғын үйді ... ... ... үй ... ... ... ... мынадай шараларды жүргізген жағдайда тиімді болады:
тұрғын үй құрылыс жинақтау жүйесінің ұзақ мерзімді тұрақтылығы мақсатында 12,26 млтд. теңге ... ... үй ... жинақтаушы банкінің капитализациясы;
минималды 1,9 млрд. теңге мөлшерінде тұрғын үй құрылыс жинақтау банкіне ұзақ мерзімді бюджеттік несиемен қамтамасыз ету;
ұзақ ... ... ... үй ... ... ... салымшыларды тарту үшін шарттар құру, тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің өкілеттілік желілерін кеңейту;
2,34 млрд. теңге мөлшерінде тұрғын үй ... ... ... ... ... ... ... бюджеттік құралдарды бөлу.
Тұрғын үй құрылыс жинақтау жүйесі бағдарламасының жүзеге асу нәтижесінде болашақта шамамен 100 мың ... ... ... деп ... [21, ... АҚ ... несиелеу қызметімен айналысатын жеке компания болып табылады. Компания Қазақстан Республикасының ең ірі банкі - ... Әлем ... ... 2000 жылы ... ... ... ... компаниясы Қазақстан Республикасының ірі операторларының бірі болып табылады. Қазіргі ... ... ... ... қаласында, сонымен қатар компанияның өкілеттіктері Астана, Атырау, Ақтау, Ақтөбе, Орал, Өскемен, Шымкент және ... ... ... ... ... ипотекалық несиелеуді дамытатын келесідей бағыттарын айтуға болады:
* қайталама рыноктағы тұрғын үйді сатып алуды несиелеу;
* ... ... ... үйді ... ... несиелеу;
* бар тұрғын үйді жөндеуге несиелеу;
* жеке коттедждер құрылысын несиелеу,
* коммерциялық жылжымайтын мүлікті ... ... ... бар ... жылжымайтын мүлікті жөндеуге және қайта құруға несиелеу;
* көп пәтерлі тұрғын үй құрылысын қаржыландыруды ұйымдастыру;
Компания өздерінің ... үшін ... ... ... ... мүлікпен мәміле жасау кезінде қажетті қызметтер спекторын көрсетеді. Рыноктың негізгі операторларымен ұзақ ... ... ... ... ... ... ... несиені алуға құжаттарды тіркеуге, жылжымайтын мүлікті сатып алып, оны тұтынушының атына тіркеуге көмектеседі. Компанияда ... ... ... ... ... ... ... қызмет етеді.
Компания тұтынушылардың ыңғайлылығы үшін ипотекалық брокерлар желісін, яғни ипотекалық несие алғысы келетін қарыз алушылардың ... ... ... ... ... ... ... тәуелсіз заңды тұлғаларды дамытады. Ипотекалық брокерлер неселік мекемеге ... ... ол ... кеңес беру жолымен пайда табады. Компания тұтынушыларға кеңес беру кезінде (European Agreement on a ... Code of Conduct on ... ... for Home Loans) ... стандарттарды ұстанады.
2007 жылы 25 мамырда Астанада ҚР қаржы министрлігі , екішші деңгейлі банктер - , , , , , , , , , , - ... ... ... ... үй ... ... ... бағдарламасын жүзеге асыру бойынша серіктестік туралы меморандумға қол қойды.
Жылжымайтын мүлік рыногының тұрақтылығы және ... оның ... ... ... ... ұйымдасқан қызметі үшін келісімге қатысушылар арасында тәртіпті қатынастар ... және оның ... үшін ... ... маманданған негізде қамтамасыз ететін құрылымдар едәуір маңызды. Сонымен, Қазақстанда тұрғын үй рыногының инфрақұрылымы дамып келеді, бірақ ... ... ... ... шешу қажет. Жақында көрме компаниясының ұйымдасуымен, ... ... ... ҚР ... және ... ... сондай-ақ Қазақстан құрылысшылары ассоциациясы мен қаржыгерлері ассоциациясының қолдауымен Астанадағы Конгресс-холы ғимаратында бірінші қазақстандық көрмесі басталды. Республика және ... ... ... ... жылжымайтын мүлікті бағалаудың жаңа шарттары мен механизмдері бойынша кәсіптік ақпараттарды жинақтап көпшілікке ұсынылды. Оған , ... ... , ... , , , , , , , , ... және ... мен ... қатысып, өз өнімдерін көрсетуге мүмкіндік алды.
Ипотекалық несие, тұрғын үй құрылысы жинақтарының жүйесі, жылжымайтын мүлікті инвестициялау, инвестициялық жобалар, жаңа ... ... ... іскерлік құрылыс, екінші нарықтағы сатып алу, сату, жалға алу, айырбастау ... ... және ... ... ... ... жылжымайтын мүлік, оның ішінде бизнес орталықтары, кеңселер, қоймалар, дүкендер, өндіріс нысандары секілді негізгі бөлімдерден құралған көрмеге, сонымен ... жер ... ... ... сақтандыру және бағалау, жылжымайтын мүлік операциялары бойынша заң қызметтері де ... ... ... ... ... ... біріне айналған көрмесі бүгінде жалғасуда [22, 2б.].
5 Экономикалық бөлім
5.1 Тұрғын үй саласындағы жылжымайтын мүлікпен жасалынатын ... ... ... ... экономикалық реформалар әр салада әлтүрлі уақытта, әртүрлі жылдамдықпен және қарқындылықпен жүргізіліп жатыр. Экономикалық реформаның ортасы болып табылатын мемлекеттік мүліктің жекешелендіруі тез өтті және ... ең ... ... ... ... Жекешелендіру үрдіснің теория мен тәжірибесі отандық экономикалық ғылымда маңызды орын алды. Бұның үш себебі бар. ... ... ... нарықтық экономикаға өтудегі өзгерістерді бағалау; екіншіден, меншік қатынастар жөніндегі қазақстандық зерттеушілерінің көңілі; үшіншіден, жекешелендіру үрдісі, оның жүруі және ... ... ... ... және ... Қазақстанның нарықтық экономикаға кіруі жекешелендіру үрдісінің кейінгі дамуына маңыздылығы бар көптеген жаңа мәселелер ашылып отыр.
Жекешелендіру ... ... ... ... ... ... ... меншіктен жеке меншікке) байланысты пайда болатын экономикалық қатынастардың ерекше жүйесі болып табылады. Жекешелендіру екі қызметті ... Бір ... ол ... ... ... ... қайта құрудың негізі, ал екінші жағынан, ұзақмерзімді сипаттағы мемлекеттің ... ... ... ... ... ... және орта ... иелерінің қалыптасуы;
* мемлекеттік меншігіндегі мүлік үлесінің қысқаруы;
* билік негіздерінің экономикалық қайта үлестіруі.
Жекешелендіру әдісін таңдаудың ... ... ... ... ... және кәсіпорын көлемі, демонополизация, кәсіпорынның өндірістік потенциалының сақталуы, кәсіпорынның табыстылығы, инвестицияларды тарту. Аталған өлшемдер ... ... ... ... қалаған- мүліктің және кәсіпорынның коммерциялық немесе инвестициялық конкурста сату (аукцион және ... тура ... ... ... ... Республикада мемлекет иелігінен алу және жекешелендірудің екі программасы ... ... 1991 ... 22 ... ... мемлекет иелігінен алу және жекешелендірудің программасы 1991-1992 ... ... және ... және ... ету саласының объектілерді сатуға, сонымен қатар мемлекеттік меншікті кәсіпорындардың еңбек ұжымдарға ... ... 1993 жылы 5 ... ... мемлекет иелігінен алу және жекешелендірудің ұлттық программасы 1993-1995 жылдарды қамтыған (2 ... және ... ... ... ... жекешелендіруді, жеке жоба бойынша жекешелендіруді, агроөнеркәсіптік жекешелендіруді қамтыған. Алға қойылған ... ... ... ... ... 11 мың ... ... ол шағын жекешелендіруге арналған барлық объектілердің 2/3 ... ... ... ... тамақтану және қызмет көрсету саласындағы кәсіпорынның 84 пайызы жекещелендірілген.
Жаппай ... ... ... ... 22 ... 1600-н ... ... сатуға шығарылған. Бұл аукциондарда жарғы қорының номиналды құны 1261,5 млн теңгені құрайтын кәсіпорындардың акциялары өткізілген.
Жеке жекешелендіру шегінде 5 мың адам ... ... ... 5-уі ... 44 кәсіпорын сенімді басқаруға, соның ішінде 12-сі шетел субъектілерге берілген.
Жекешелендіру программасының негізгі ... ... ... ... жеке ... ... қол жеткізу және оны бекіту. Бұл мақсаттың жүзеге асыруы мемлекеттік меншігінде қалған ... ... ... ... жүргізіледі. Бұл өзара байланысты үрдістержекешелендіру және қайта құрылымдау - жеке және ... ... ... меншік иесінің қалыптасуына көмектеседі.
Тұрғын үй қоры дегеніміз - бұл Қазақстан Республикасының территориясында орналасқан тұрғын үйлер мен ... ... ... Тұрғын үй қоры жеке, ұжымдық, тұрғын кооперативтер қорын, мемлекеттік тұрғын үй қорын қосады.
Жеке тұрғын үй қоры - ... емес ... ... ... ... ... ... азаматтар мен заңды тұлғалардың иелеріндегі тұрғын үйлер жиынтығы.
Мемлекеттік тұрғын үй қоры - ... ... ... ... иеленетін және жергілікті атқарушы органдардың немесе мемлекеттік кәсіпорынның басқаруындағы түрғын үйлер.
Тұрғын үй қорына тұрғын үйлердегі тұрғын емес жайлар ... ... ... ... үйді ... ... мемлекеттік мұрғын үй қорындағы тұрғын жайды кәмелетке толған жанұя мүшелерінің рұқсатымен саты алуы ... ... ... үйі ... ... және ... ... мен уақытша жоқ жанұяның мүшелерінің жалпы бірлестік меншігіне ауысады.
Заңнамамен ... ... ... ... жалға берушінің меншігіне жеңілдіктер негізінде немесе төлеусіз (өтеусіз) беріледі.
Жалпы бірлестік меншігіндегі пәтер тұратындардың және кәмелетке толған жанұя мүшелерінің ... ... ... ... үйді ... ... Тұрғын үй қорынан тұрғын үйлерді және тұрғын жайларды алып тастау.
Тұруға жарамсыз түрғын үйлер мен тұрғын жайлар тағайындауы ... ... үшін ... ... ... ... пайдалану үшін қайта жабдықталанады немесе бұзады.
Тұрғын жайларды тұрғын емес жайларға ауыстыру тәртібі.
Тұруға жарамды тұрғын ... ... емес ... ... ... жағдайларда, халық үшін қолайлы қала инфрақұрылымы жасау мақсатында, тұрғын-коммуналдық және тұрмыстық қызмет көрсетуді және құрылыстың ... ... ... үшін ... ... емес ... ауыстыруға рұқсат берілмейді:
5.1 егер осындай ауыстыру санитарлық, өртке қарсы және құрылыстық нормаларға және ережелерге қарсы жағдайларға ... ... ... және ... ... қажеттіліктер үшін.
5.2 жалға алу немесе жалдау талабында болған тұрғын үйлер.
5.3 Тұрғын жайларды ... емес ... ... себептері:
5.3.1 Бірінші қабатта орналасқан тұрғын жайлардың функционалдық бағытталуының өзгеруінің мақсатқа лайықтылықты келесі талаптардың бар ... ... ... емес ... үй ... тыс жеке ... ұйымдастырудың мүмкіндігі;
тұрғын жайды тұрғын емес жайға ауыстыруы жүзеге асыратын жерінде бірінші қабатта тұратын ... ... ... ... ... ... сақталуы және жақсаруы.
5.4 Тұрғын жайларды тұрғын емес қорға ауыстыру туралы құжаттарды рәсімдеу тәртібі:
Тұрғын үйлерді тұрғын емес қорға ауыстыру немесе ... ... ... ... ... ... ... үшін меншік иесі комиссияға келесіні ұсыну қажет:
* себептерді көрсететін өтініші. ... ... ... ... өзінің өтінішінің техникалық-экономикалық негіздемесін ұсынады;
* жылжымайтын мүліктің ... мен ... ... ... ... мен ... ... тұрғын жайды қайта жабдықтауы және жеке кіруді ұйымдастыру жөніндегі қала архитектурасының рұқсат ... ... ... және ... ... ... ПИК (КСК) келісімі;
* меншік құқығын растайтын құжаттар.
Комиссия ұсынылған құжаттарды зерттеп және орналасұан жерде жайдың зерттеуін жүргізіп өзінің қорытындысын рәсімдейді. Тұрғын ... ... емес ... ауыстырғаны туралы органның шешімі жай иесіне беріледі және ... ... ... ... ... үшін жылжымайтын мүлікті тіркеу және бағалау жөніндегі басқармасына бағытталады.
5.1.3 Мемлекеттік мүлікті сату
Мемлекеттік жылжымайтын мүлікті сатудың екі әдісі ... ... ... сату (аукцион мен тендер);
* тура адрестік сату.
Сауда-саттық түрлері. Сауда-саттықтар акцион немесе тендер негізінде жүргізіледі. Аукционда ең жоғары бағаны ұсынған ... ... деп ... Ал ... сатушымен бекітілген тендер комиссияның шешімімен ең жақсы жағдайды ұсынған тұлға ұтқын деп ... ... ... ... мәлімденеді, тендерде сатушының қалауынша ұсыныстар жария немесе жабық түрінде мәлімденелі. Сауда-саттықтар ашық болуы ... ... ... ... ... ... ... Республикасының сыртқы экономикалық жағдайды қамтитын ерекше жағдайда ғана тендер ... бола ... ... мен ... бір ғана ... ... ... олардың заңды күші жойылады. Ал кейінгі екінші немесе үшінші сауда-саттықта ... ... ... ... ... осы бір тұлғаға (қатысушыға) сатылуы мүмкін. Сауда-саттықтың алдында сатып алушының сатып ... ... ... ... ... ... бар. ... сауда-саттықты жүргізу тәртібі. Сауда-саттық туралы хабарлама сатушымен оның жүргізілуінен 15 күн бұрын жарияланыу керек. Хабарлама республикалық ... ... ... және орыс ... ... ... Хабарламада уақыты, жері, сауда-саттық түрі, сату объектісі, жүргізу ... ... ... рәсімдеуі, талаптары, сауда-саттықты ұтқантұлғаны анықтау талаптары, бастапқы баға және ... ... ... ... ... ... Қатысушылар сауда-саттықты жүргізу туралы хабарламада көрсетілген мөлшерде, уақытта және тәртіпте кепілді ... ... Егер ... ... асырылмаса, онда кепіл жарнасы өтеленеді. Сонымен қатар кепіл жарналары аукционда қатысқан, бірақ ұтпаған ... да ... ... ... мен сатушы сауда-саттық жүргізілген күні сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға қол ... ... ... ... ... 10 күн ... қол қоюы қажет. Тәртіпті бұзушылықпен өткізілген сауда-саттық ... ... деп ... ... ... Тұрғын үйді жалдау
Тұрғын үйді жалдау шарты бойынша тұрғын үйдің иесі немесе оның ... ... ... беруші) азаматқа (жалға алушыға) және оның отбасы мүшелеріне тұрғын үйді ақы төлеп пайдалануға беруге міндеттенеді. ... үйді ... ... ... ... жасалуға тиіс, ал заң актілерінде көзделген жағдайларда тіркеуге жатады.
Мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйлерді жалдау шарты жергілікті ... ... ... үй беру ... шешімі негізінде жасалады. Тұрғын үйді беру талаптары, тараптардың ... мен ... ... ... үй ... ... үйді жалдау шартын өзгерту мен бұзу негіздері тұрғын үй заңдарында белгіленеді.
Жалға алынған мүлікті пайдалану үшін төлемді, егер заң актілерінде ... ... ... ... тәртіп, мерзім мен нысан бойынша жалға алушы төлейді. ... олар ... ... салыстырмалы мән-жайларда әдетте сол секілді жалға алған ... ... ... ... мен ... белгіленген деп есептеледі.
Төлем барлық жалданылған мүлік үшін тұтас ... оның ... ... ... бойынша жеке жүргізіледі:
Мерзімдік немесе біржолғы енгізілетін төлемдердің сомасында белгіленген;
Жалданылған мүлікті, өнімді, жемістерді немесе кірістерді пайдалану нәтижесінде алынған ... бір ... ... ... бір ... көрсетулері;
Жалға алушының шартта келісілген затты жалға берушінің меншігіне немесе ... ... ... ... мүлікті жақсарту жөнінде шартта келісілген шығындарды жүктеуі түрінде белгіленеді.
Тараптардың біреуінің талап етуі ... ... ... алу ... заң ... ... шартта көзделген жағдайларда сот тәртібімен өзгертілуі немесе мерзімінен бұрын бұзылуы мүмкін.
Жалға берушінің талабы бойынша ... ... ... ... ... ... ... бұзылады:
Егер жалға алушы мүлікті шарт талаптарын немесе мүліктің мақсатын елеулі түрде ... ... ... ... ... тоқтату туралы жазбаша ескертуіне қарамастан пайдаланса;
Егер жалға алушы қасақана немесе абайсызда мүлікті елеулі түрде ... ... ... ... ... үшін шартта белгіленген төлем мерзімінің өтуі бойынша екі реттен астам төлем ... ... ... ... алу ... ... ... мүлікті күрделі жөндеуден өткізбесе, ал ол шартта көрсетілмеген жағдайда- заң актілеріне ... ... ... ... ... міндеті жалға алушыға жүктелген жағдайларда, оны қисынды мерзімде өткізбесе, мүлікті жалға алу шарты бұзылып, мүлік жалға берушіге ... ... ... ... ... жалға алу шарты мынадай жағдайларда тоқтатылады:
Жалға беруші мүлікті жалға алушыға пайдалануға бермеген не мүлікті шарт талаптарына немесе мүліктің мақсатына сәйкес ... ... ... ... ... жүктелген мүлікті күрделі жөндеу міндетін шартта белгіленген мерзімде, ал ол шартта болмаған жағдайда - қисынды ... ... ... ... ... оны ... ... келтіретін кемшіліктер болып, оны шарт жасалған кезде жалға беруші ескертпеген, жалға алушыға алдын ала белгілі ... және ... ... ... шарт ... ... оның ақаусыздығын тексерген кезде оның байқалуы мүмкін болмаған;
Егер мүлік жалға алушы жауап бермейтін мән-жайларға байланысты пайдалану үшін ... ... ... ... ... ... ... мүмкін.
Қазір Алматы, Астана сияқты ірі қалаларда тұрғын үй қорының елеулі ... ... ... ... беру ... әлі толық заңмен реттелмеген. Сонымен қатар жал төлемдеріне салық салу да әлі де ... ... ... ... ... құнын бағалау ( дүкенінің мысалында)
5.2.1 дүкенінің құнын бағалауға қажетті ... ... ... және жер ... бар ... құнын бағалау
Жалпы мәліметтер: объектінің құрамы мен жағдайы
Бағалау объектісі: 0,0036га жер телімі бар, сауда алаңы 82,2м2 дүкені.
Мекен ... ... ... ... ауданы, Абылай хан көш, 65.
Орналасуы: объект 4-ші ... ... ... ... коэффициенті 2,0.
Қоршаған орта жағдайы: газдалғаны және шаңдалуы ... ... ... ... ... ... орналасуы мен жер телімінің сипаттамасы: бағаланатын объект Абылай хан көшесінің бойында Гоголь және ... жолы ... ... ... ... жер ... егіс ... формасы геометриялық қате.
Жер телімі жеке меншікте, жалпы ... ... ... Қолдану мақсаты - гүл сататын дүкен ... ... ... - ... ... қарау және жөндеуге мүмкіндік беру. Жер телімі - ... ... ... ... экономикасының даму кезеңі: орташа тұрақты.
- Экономиканың басты салалары: сауда, білім беру.
- ... ... және ... орташа деңгейде
-Жылжымайтын мүлік нарығы: Тұрғын үй және коммерциялық жылжымайтын мүлікке ... бар ... ... ... ... 5.1 - Құрылыстардың негізгі конструктивті элементтері
Конструктивті элементтері және сипаттамасы.
Магазин
Қосымша құрылыс
Қосымша құрылыс
1
2
3
4
Фундамент
б/бетон
-
-
Қабырға материалы ... ... жылы ... ... ... ... аудан, м[2]
52,8
4,6
11,0
Жалпы аудан, м[2]
71,8
1,5
8,9
Құрылыс ауданы, м[3]
164,0
12,0
29,0
Техникалық жағдайы
Өте жақсы
Сыртқы жасалуы
Кіре берісі- мрамор плитка, сыртқы қабырғалары штукатурленген және эмульсиямен ... и ... ... ... ... қабырғалары - левкас, төбесі - жарық орнатылған гипсакартоннан жасалған, левкас, едені - ... ... ... және ... ... плитамен қапталған, төбесі - левкас. Жаңа шетелдік сантехника орнатылған.
Инженерлік желілер
Барлық орталық коммуникациялар,өрт сөндіру, күзет құрылғылары, кондиционер орнатылған ... ... ... және ... берілген ақпарат бойынша жер телімінің және ондағы ... иесі ... ... Оны ... ... ...
- Жер теліміне меншікті пайдалану акті № 0268718 от 31.10.2005ж. (кадастрлық номер 20-314-020-017);
- Тіркелетін объектілердің ... ... ... ... алу ... ... ... бойынша меншік құқығына ешкім таласпайды.
5.2.2 дүкенінің құнын табыстық, шығындық және салыстырмалы әдістермен бағалау
Шығындық тәсіл
Жер телімінің құнын нарықтық ... ... ... ... 5.2).
Есептеулерді жасаған кезде БАҚ ашық ақпараттары, риелтерлік агенттіктер мен компаниялардың мәліметтері қолданылды.
Методикалық ұсыныстарға сәйкес түзету коэффициенттері қолданылды.
Кесте 5.2 - Жер ... ... ... ... әдісімен есептеу
Объектілер сипаттамасы
Бағалау обьектісі
Салыстырмалы объектілер
1
2
3
1
2
3
4
5
Орналасуы
Абылай хан, 65 ... ... ... ... ... ауданы, сот.
0,36
18
15,0
20,0
Бағасы, млн.тг.
317,736
220,500
478,075
1 сотық құны, млн.тг.
17,652
14,700
23,903
Қолдану мақсаты
МЖС
МЖС
МЖС
МЖС
Бөлінуі
бөлінетін
бөлінетін
бөлінетін
бөлінетін
Трассадан қашықтығы, м
50
50
50
50
Подъездік ... ... ... ...
тегіс
тегіс
тегіс
тегіс
Коммуникациялар
Барлық коммуника
циялар
Барлық коммуника
циялар
Барлық коммуника
циялар
Барлық коммуника
циялар
USD $. Курсы
120,54
Сату жағдайына түзетулер (%)
-5%
-5%
-5%
Кесте 5.2 жалғасы
Түзетілген сотық бағасы (млн.тг)
16,769
13,965
22,707
Орналасқан жеріне түзету (%)
0%
0%
0%
Түзетілген ... ... ... ... ... сотық бағасы (млн.тг)
16,769
13,965
22,707
Кесте 5.2 жалғасы
Қолдану мақсаты (%)
0%
0%
0%
Түзетілген сотық бағасы (млн.тг)
16,769
13,965
22,707
Подъездік жолдарға түзету жасау (млн.тг)
0%
0%
0%
Түзетілген ... ... ... телімінің рельефіне түзету жасау(млн.тг)
0%
0%
0%
1
2
3
4
5
Түзетілген сотық бағасы (млн.тг)
16,769
13,965
22,707
Түзетілген баға, $
17,813
16,769
13,965
22,707
1
2
3
4
5
Бағаланып отырған жер телімінің құны ... ... ... жер ... құны 6 413 000 ... ... анықталды.
Жер телімінің құнын тарату әдісімен анықтау. ... ... ... келтіру құнын анықтаған кезде келесі ақпарат көздері қолданылды:
ҚР ҚН 8.02 - 01 - 2002. ... ... ... экономикалық негіздеу кезеңінде құрылыстың есептік құнын анықтау.
ҚР ҚНТ Б.30 10 2002 Қала ... ... және ... елді ... ... және ... ... 2002г.;
Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарты. Астана.
Кесте 5.3 - Құрылыс салуға ұсынылып ... ... ... ... ... құнын анықтау

Көрсеткіштер
мәні
1
2
3
1
Құрылыс салынатын жер телімі, м[2]
36
2
Құрылыс тығыздығы
0,6
3
Құрылыс алатын аудан, м[2]
21,6
4
Ғимарат қабаттылығы
4
5
Жалпы пайдалы аудан, м[2] ... * ... 5.3 ... ... ... құны ... ... анықталады. (мың. тенге): С=SxCбазхКққнх(Jқмж(ағым)/Jқмж баз)) , мұнда:
9 496 644
7
S - жобаланған құрылыс ауданы, м2
78
8
С баз - 2001 ж. ... 1 ... ... ... ... - ... ... коэффициенті
1,13
10
Jқмж(ағым - құрылыс құнын анықтаған кездегі 1991 жылдың сметалық құнына қатысты құрылыс ... ... ... ... (Қазақстан Республикасының статистика агенттігінің мәліметтері)
203,039
1
2
3
11
Jқмж(баз) - 2001жылдың 1 шілдесіндегі 1991 жылдағы ... ... ... құрылыс монтаждық жұмыстардың аймақтық индексі. (Қазақстан Республикасының статистика агенттігінің мәліметтері)
127,55
13
Инженерлік желілерді, көркейтулерді т.б. есептегендегі коэффициент.
1,21
15
Коммерциялық үй құрылысының ... ... ... (мың ... 490 ... табыс -25 %
2 872 735
17
Кәсіпкерлік табысты есептегендегі ғимарат құны.
14 363 674
Жоғарыда ... ... ... жер ... ... ... 5.4 - Кешен құрылысы салынатын жер телімінің құнын анықтау
1
Кәсіпкерлік табысты есептегендегі ғимарат құны.
14 363 674
2
Кешен құрылысы астындағы жер ... ... ... телімінің орналасу коэффициенті
2,0
4
Кешен құрылысы салынатын жердің жалпы құны
8 618 ... ... ... анықталған жер телімінің құны 8 618 204 тенге
Жер телімінің ... ... ... ... ... ... ... жер телімінің нақты жал қойылымын анықтау үшін Алматы қаласының сауда орындарын ... беру ... ... ... ... ҚР ... ... Қазақстандық жылжымайтын мүлік федерациясының, арнайы БАҚ мілңметтері ... ... ... ... ... ...
Кесте 5.5 - Зерттеліп отырған аймақта сауда алаңдарын жалға беру қойылымдары
Орналасуы
Жал қойылымы, 1м2 ... , ... хан - ... ... хан - Мәметова
9 555
130
Абылай хан - Қабанбай батыр
7 791
75
1
2
3
Орташа шама, теңге
9 457
Кесте 5.6 - Жер ... ... ... ... құнын қолдана отырып табысты капиталдау әдісімен бағалау
Көрсеткіштер
Мәні
1
2
Коммерциялық кешеннің жалпы пайдалы ... м[2] ... * ... ... ... отырған ғимараттың пайдалы ауданы жалпы ауданнан 10% дай кіші. (техникалық ... ... т.б.) (Sп = ... - 10%), ... жал ... (Жқ), ... ... табыс (ПЖТ= Sғ х Жқ х 12ай.), ... 480 ... тан ... ... қалу мүмкіндігі шығындарын алып тастау керек. Біздің жағдайда ол 10%, теңге
648 060
Кесте 5.6 ... ... ... ... теңге
5 832 540
Қосыша шығындарға меншікті басқару шығындары, жал төлемін жинауға ... ... ... бухгалтерлік есепті жүргізу шығындары т.б. жатады. Басқару ... ... ... ... 5 % ...
291 ... мүлік объектісн жөндеу үшін қор құру шығындары - 3%, теңге
174 ... ... ... ... ... 365 ... ұсынылып отырған коммерциялық жылжымайтын мүліктің құны (шығындық тәсіл) (Скк), теңге
14 363 ... 5.6 ... ... ... ... ... тәуекелсіз пайыздық қойылым, % ... ... ... % ... ... өтімділікке үстеме, % ... ... ... ... % ... ... коэффициенті , %
1,5
Кешен құрылысына қатысты табыс (Ткк=Скк* Ккк), теңге
2 585 ... ... ... ... = ТОТ - Ткк), ... 780 ... ... жерге қатысты (Кжер):
0,165
· тәуекелсіз пайыздық қойылым, % ... ... ... % ... ... ... ... % ... инвестициялық менеджментке үстеме, % ... ... құны ... /Кжер), теңге
16 851 370
Яғни қалдық құн әдісімен есептелген жер телімінің құны 16 851 370 теңгені құрады.
Жер телімінің құны ... ... ... ... үш ... жекеменшіктегі жер телімінің құнын анықтадық. Нәтижелері келесідей.
Кесте 5.7 - Жер телімінің құны
Сатуды салыстыру әдісі, теңге
5 256 147 ... ... ... 618 ... құн әдісі, теңге
16 851 370
Кесте 5.8 - Жер телімінің қорытынды құнын ... ... құны ... салмағы
Объект құны (теңге)
Сатуды салыстыру әдісі
6 413 000
0,5
3 206 500
Тарату әдісі
8 618 ... 723 ... құн ...
16 851 ... 055 ... 985 ... телімінің нарықтық құны 9 985 552 теңге.
Құрылыстардың құнын анықтау (кесте 5.9).
Жер ... ... ... үй ... ... да ... құны қолдану мақсатына, конструктивті элементтердің сипатына қарай ҚКҚІК (қалпына ... ... ... ... ... қолданылуына арналған нұсқаулығына сәйкес анықталды. Ұқсас объектінің құны 1 м.куб немесе 1 м. кв. конструктивті шешімдерінің ... ... ... ... ... ... ... мүліктің қалпына келтіру құны жинақталған тозуды алып тастап кәсіпкерлік табысты қоса ... ...
С = ҚКҚ (1 - ... х ... С - ғимарат құны ... - ... ... ... құны ... - құрылыстың жинақталған тозуы (%);
КТ - кәсіпкерлік табыс.
Базалық құндар көрсеткішінің ақпараттық негізі Ғимараттар мен ... ... ... құнының іріленген көрсеткіштер жинағы болды (УПВС).
Индекстер ағымдағы ... ... ... ... ... ... баға ... қатынасына тең. Базистік норма ретінде 1991 жылдың 1 қаңтарындағы ... мен ... ... мен ... ... ... объектінің қалпына келтіру құны кәсіпкерлік табысқа (құрылыс салушы пайдасына) көбейтілуі керек. Бұлшама инвестордың тәуекел деңгейін көрсетеді. Инструктивті және ... ... ... ... ... 20-30% ... ... Қабылданған орташа көрсеткіш 25%.
Бағалау кезеңінде құрылыс ... ... ... ... ... Алматы қаласында =203,039 (ҚР статистика агенттігінің мәліметтері).
Физикалық тозу объектінің салынған жылын, негізгі ... ... ... және жөндеу жұмыстарының жүргізілуін ескере отырып есептелді.
Кесте 5.9 - Құрылыстардың қалпына келтіру құнын есептеу ... ... ... ... ... 1969 г. жыл бағаларындағы құны
28,8
28,8
125
Сыртқы жөндеу коэффициенті.
1,0
1,0
1,4
Ішкі жөндеу коэффициенті.
1,6
1,6
1,6
Инженерлік құрал жабдық, жақсартулар коэффициенті. ... 5.9 ... г. жыл ... 1991 жыл ... ... ...
1,95
1,95
1,95
Құрылыс жөндеу жұмыстарыны, 1991жылғы бағалардан ағымдағы бағаға ауыстыру коэффициенті (ҚР статистика агенттігінің мәліметтері).
203,039
203,039
203,039
Жинақталған тозу коэффициенті.
0,6
0,95
0,95
Кәсіпкерлік табыс коэффициенті.
1,25
1,25
1,25
Қалпына ... ... ...
2 805 ... ... 464 ... ... нәтижесінде құрылыстардың қалпына келтіру құны тозуды есепке ала отырып есептелді. Қалпына келтіру құны
4 594 588 тенге.
Дүкен ... жер ... ... 985 552 + 4 594 588 = 14 580140 ... ... әдісті сату сатып алу дамыған нарықтарда қолдану тиімді. Дипломдық жобаға арнап бұл бағалауды ... ... , БАҚ және ... ... ... ... бірқатар агенттіктердің мәліметтер базасы қолданылды.
Кестеде жасалған түзетулер маркетингтік талдаудың нәтижесі болып табылады. ... ... ... ... жағдайда бағалаушы орнын толтыру шығындарын есептеді.
Кесте 5.10 - Бағалау объектісін сатуды салыстыру әдісімен шығару
№ п/п
Сипаттамасы
Бағаланатын ... ... ... хан, ... ... жалпы ауданы, кв.м.
82,20
450
315
110
3
Қабаты
2(4)
1(5)
1(7)
1(5)
4
Қабырға материалы
кірпіш
кірпіш
кірпіш
кірпіш
5
Жер телімінің ауданы сотық
0,36
0,6
0,3
0,25
Кесте 5.10 жалғасы
6
Ыңғайлылығы, ... ... ... ... ... коммун.,
барлық коммун.,
барлық коммун.,
7
Техникалық жағдайы
Өте жақсы
Өте жақсы
Өте жақсы
жақсы
8
Сату жағдайы
нарықтық
нарықтық
нарықтық
нарықтық
9
Сату бағасы, ... ... ... ... ... ... 5
- 5
- ... баға, (млн.тг)
488,775
628,425
97,755
12
1 шаршы метрді сату бағасы. (млн.тг)
1,086 ... ... ... ... түзету шамасы, %
0
0
0
14
Түзетілген баға, (млн.тг)
1,086
1,995
0,888
15
Қабырға ... ... ... ... ... ...
1,995
0,888
17
Құрылыс ауданына түзету шамасы, %
- 5
- 4
- ... ... ...
0,870
19
Техн. Жағдайына түзету шамасы, %
0
0
0
20
Түзетілген баға, (млн.тг)
1,032
1,915 ... ... ... ... ... шамасы, %
- 2
0
1
22
Түзетілген баға, (млн.тг)
1,011
1,915
0,861 ... 5.10 ... ... ... ... ... метрдің түзетілген бағасы (млн.тг)
1,262
1,011
1,915
0,861 ... құн, ... 736 400 ... объектінің нарықтық құны
103 736 400
Сатуды салыстыру әдісі арқылы ... ... құн 103 736 400 ... 5.11 - ... ... ... капиталдау әдісімен есептеу
Көрсеткіштер
Мәні, теңге
1
2
Бір айда 1м2 жал төлемі (Жт)
7715
Объектінің жалпы ауданы, м2 (Sжалп)
82,2
Потенциалды ... ... ( ПЖТ = Жтх ... х 12ай.)
7 610 076
Жал берілмей қалу шығындары (Кқолд) -5%
380 504
Нақты жалпы табыс (НЖТ = ПЖТ - ... ):
7 229 572 ... ... шығындар (Шо) - 10%
722 957
1
2
Таза операциялық табыс (ТОТ = НЖТ - Шо):
6 506 615 ... ... ... ... ... қойылымы, % ... ... үшін ... % ... ... өтімділікке үстеме, % ... ... ... үстеме, % ... ... ... (100%/65 лет), % ... жыл - ғимараттың экономикалық пайдалы мерзімі)
Бағалау объектісінің құны (теңге):
40 666 344
Табыстық тәсіл
Бағалауда қолданылатын ... көзі , , ... ... ... ... ... ... мәліметтер базасы.
Коммерциялық жал төлемінің 2009 жылғы ... ... 7715 ... ... анықталған бағалау объектісінің құны 40 666 344 тенге.
Оъектінің ... құны ... ... ...
Жылжымайтын мүліктің қорытынды құнын анықтаған кезде қолданылған ... ... ... ... ... ... ... мүлікт құнын табыстық, шығындық және салыстырмалы әдістерді қолдана ... ... ... тәсіл жақсартуларды жасауға кететін шығындарды көрсетеді, бірақ жер құнын мүліктік кешеннің құраушысы ретінде ... ... ... ... ... қалыптасқан нарықтық құндды көрсетеді.
Табыстық тәсіл объектіні жалға беру арқылы табыс табу мүмкіндігін көрсетеді.
Осы себептерге байланысты келесідей үлесік коэффициенттер ... ... - 10%, ... - 75%, ... - ... 5.12 - Бағалау объектісінің қорытынды құнын анықтау
Бағалау тәсілі
Объект құны (теңге)
Үлес салмағы (%)
Объект құны (теңге)
Шығындық
14 580 ... 458 ... 736 400 ... 802 ... 666 344 ... 099 ... 302 423
Сауда алаңы 82,2м2 дүкені орналасқан,жалпы ауданы 0,0036га болатын жер телімінің ... құны 85 360 266 ... ... бес ... үш жүз ... ... екі жүз алпыс алты теңге).
6 Еңбекті қорғау бөлімі
6.1 Жұмыс мекемелеріндегі еңбек қауіпсіздігі жайлы ... ... ... және ... ... еңбек қауіпсіздігі қоғамның әлеуметтік және экономикалық дамуының қажетті бөлігі болып табылады.
Халық шаруашылығының барлық саласында еңбек жағдайын жақсарту еңбекші ... ... ... ... ... ... жарақаттануды болдырмау, өндірісті ұйымдастыру шараларын енгізу, өңдеу, инженерлік-техникалық, санитарлық-гигиеналық және әлеуметтік-экономикалық сипатта болады.
Еңбекті қорғау әлеуметтік-экономикалық, техникалық, гигиеналық және ... ... ... ... ету құралдары, адам еңбек қабілетін арттыру мен еңбек процесінде адамның денсаулығын ... ... ... ... жүйесін құрайды. Ол бірқатар өндірістік санитария мен техника қауіпсіздігін құрастырады.
Өндірістік санитария - жұмыс істеушілерге әсер ... ... ... ... болдырмауға бағытталған гигиеналық-санитарлық, техникалық шаралар мен құралдары ... ... ... ... ... жағдайда жұмыс істеушілердің денсаулығына әсер етіп, жұмыс қабілетін төмендетуі мүмкін. Қауіпсіздік ... - ... әсер ... өндірістік қауіпті факторларды болдырмауға негізделген техникалық-ұйымдастыру шаралар мен құралдар жүйесі.
Қауіпті өндірістік факторлар - белгілі жағдайда жұмысшылардың жарақат алуына және ... ... ... ... ету ... байланысты еңбекті қорғау ережелері жалпы және салалық болып бөлінеді. Еңбекті ... ... ... халық шаруашылығының барлық салаларында қолданылады. Техника қауіпсіздігінің объектісі болып технологиялық еңбек ... ... ... ... өндіріс ортасы мен жұмыс орындары болып табылады. ... ... ... ... ... ... жою. Геодезиялық жүмыстарды орындау барысында қауіпті элементтер - бұл ормандарда, жазық далаларда, аз қоныстанған жерлерде ең ... ... ... ... ... оған ... ... мүлдем бағыттардың жоқтығы, қозғалысқа жарамсыз жер беті, ауа - ... ... су ... немесе судың мүлдем болмауы, өрт т.б. жатады. Бұндай қауіпсіздіктерді болдырмау үшін берілген мекен бойынша анықтамалар беріледі; су ... ... кешу ... адасып кеткендерді іздеу нұсқамасы; лагерълерді ұйымдастыру бойынша ... өрт ... ... беру; геодезиялық белгілерді салу үшін орманда дайындық жүргізу; қыс ... ... ... ... алып ... рұқсат етілген жүктің массасы; профилактикалық прививкалар; дала жұмыскерлердің санитариясы мен гигиенасы; арнайы киім және т.б. ... ... ... қауіпті жағдайлар, көбінесе жұмыскердің тәртіп
сақатмауы мен жұмыстың орындалу әдістемесімен таныспауы. Берілген жұмыстарға денсаулығы жарамсыз адамдарды қабылдауға тиым салынады. ... ... ... әр ... ... ... ... жобалау-конструкциялық және басқа да инструкциялар мен ұйымдар, кәсіпорын басшылары, цех, бөлім басшыларының қатысуымен ... ... ... аса ... ... құжаттары - еңбек қауіпсіздігін стандарттау жүйесі /ЕҚСЖ/. Ол еңбек ... ... ... мен ... ... ... талаптарын жүзеге асыратын ережелер мен нормалардың комплексті стандарттық тығыз байланысы болып табылады /ГОСТ ... ... ... ... ... ... қорғау заңында" бекітілген. Еңбек заңын дұрыс орындауды арнайы органдар бақылап отырады. Өнеркәсіпте жұмысшылар мен ... ... ... деп ... ... еңбек заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және Кодекстен, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік қүқықтық актілерінен тұрады. Қазақстан ... ... ... мақсаты еңбек қатыныстарын және еңбек қатынастарына тікелей байланысты өзге де ... ... ... мен ... ... ... саласындағы құқықтар мен бостандықтардың ең төмен кепілдіктерін ... ... ... ... болып табылады. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасының міндеттері еңбек қатынастары тараптары мүдделерінің теңгеріміне, экономикалық ... қол ... ... ... мен ... ... арттыруға бағытталған қажетті құқықтық жағдайлар жасау болып табылады.
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасының принциптері:
1. Адам мен ... ... ... ... шектелуінежол бермеу;
2. Еңбек бостандығы;
3. Кемсітушілікке, мәжбүрлі еңбекке және балалар еңбегінің ең нашартүрлеріне ... ... ... және ... ... сай ... еңбек жағдайларына құқықты қамтамасыз ету;
5. Өндірістік қызмет нәтижелеріне қатысты алғанда қызметкердің өмірімен денсаулығының басымдығы;
6. Еңбегі үшін жалақының ең төменгі ... кем ... ... құқығын қамтамасыз ету;
7. Тынығу құқығын қамтамасыз ету;
8. Қызметкерлердің құқықтары мен мүмкіндіктерінің теңдігі;
9. Қызметкерлер мен жұмыс ... ... ... ... ... үшін бірігу қүқығын қамтамасыз ету
10. Әлеуметтік әріптестік;
11. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ... ... ... ... ... ... Республикасы еңбек заңнамасының сақталуына қоғамдық бақылауды жүзеге асыру ... ... ету ... ... норма
Өндірістік санитария деп зиянды факторлардың әсерлерін жұмыс істеушілерге тигізбеуге, болмаса оларды азайтуға бағытталған ұйымдастыру шаралары мен техникалық ... ... ... ... деп адам ... ... ... мен жағдайларының тигізетін әсерлерін зерттейтін ғылымның саласын айтады.
Еңбек физиологиясы ... ... ... адам ... функцияларының өзгеру құбылыстарын зерттей отырып, төменгі мәселелерді бағалаудың және одан әрі жетілдірудің ғылыми негізін белгілейді.
1. Жұмысшылардың керекті, ... ... ... ... ... ... және ... Жұмыс орнының жағдайлы түрлерін;
3. Механизм және аспаптардың құрал саймандары;
4. Еңбектену мен ... ... ... ... ... ... метеорологиялық жағдай немесе микроклимат дегеніміз ол адам ағзасына температураның, ылғалдылықтың, ауа қозғалысы жылдамдығының, сондай-ақ сырттағы температураның әсер етуімен анықталатын ... ішкі ... ... ... және оның ... ... параметрлері, әрқайсысы өз алдына түрлі үйлесімдер мен ағзадағы физиологиялық процестердің жүруіне, адамның көңіл-күйіне, жұмыс істеу қабілетіне (ЖІҚ) үлкен әсерін ... Бұл адам ... ... жүретін биологиялық процестердің жылу бөліну немесе С*б жылу пайда болудың үнемі жүріп отыруымен түсіндіріледі. Оның саны - ... ... ... мен атқарылатын жұмыстың ауырлығына байланысты. Жылу қайтару С)к конвекция есебінен, яғни ^к-адам ... ... ... ... сыртқы ортаға сәулеленуі және ^т-терінің үстінен ылғалдың булануы (тер ... ... ... ... саны және ... ... жылу ... (дене температурасы) және микроклимат параметріне байланысты өзгереді.
Сонымен бірге, температураны 18 °С-тан 30 °С-қа жоғарылату адамның ЖІҚ-ін 18%, ал 40 °С ... ... 30% ... ... ... ... ... өндіріс ғиараттарында 13-28 °С ауа температурасы 16-25 °С - оптимальды және шекті болып есептеледі.
Ауа ... ... ... су ... ... Ол максимальды, абсолютті және салыстырмалы болып бөлінеді.
Максималды ылғалдылық - 1 м[3] ауаға (г/м[3]) максималды ... ... бу ... ... берілген температурадағы қаныққан будың серпімділігі (Па).
Абсолютті ылғалдылық дегеніміз - 1м[3] ауаның шын мәніндегі бу ... ... ... ... ... ... (Па).
Салыстырмалы ылғалдылық дегеніміз (В0-Ыс) процентпен берілген абсолютті ылғалдылықтың максималды ылғалдылыққа қатынасы.
Жоғарыда айтылғандардың бәрі СН 245-71 және МЕСТ ... ... ... ... ғимараттарындағы метеорологиялық жағдайды шектеу негізіне қойылған. Оларда микроклимат параметрлері оптимальды және ... деп ... ... ... ... метеорологиялық жағдайлар сұрақтарында қолданылатын келесі негізгі терминдер мен анықтамалар тәртібі белгіленген.
Комфорт зонасы - қауіпсіз және жағымсыз күйді туғызбайтын ... ... пен ауа ... жылдамдығының әртүрлі үйлесімдердегі әсер ету шектерінің жиынтығы;
Жұмыс зонасы - бұл жұмысшының үнемі немесе уақытша болатын орнының еден немесе ...... ... ... орны - бұл жұмысшының өз жұмыс уақытының көпшілік бөлігін (50% жоғары немесе 2 сағат үздіксіз) өткізетін орны. Егер ... ... ... ... пункттерінде жүзеге асатын болса, онда барлық жұмыс зонасы тұрақты (үнемі) жұмыс орны ... ... жылу - осы ... ... ... ... жылытылған материалдардан, құрал жабдықтардан, адамдардан және басқа жылу көздерінен, инсоляция және осы ғимараттардағы 1-ға әсер ету ... ... ... ... артықшылығы - бұл сыртқы ауа параметрлері ауасын есептегенде бөлмеге келетін анық ... ... ... (жылу жоғалтуды алып тастағанда);
Айқын жылудың болмашы молдылығы - бұл 20 ккал/ м3 ... тең ... одан аз (23 Дж/ м3с) ... ... ... анық ... ... жылудың едәуір молдылығы - 20 ккал/ м3 сағаттан артық анық жылу артықшылығы (олар ... ... ... ... - адамға ұзақ және жүйелі әсерін қалыпты функционалдық және ағзаның жылу жағдайының термореттеуіш реакциясының қысымсыз қамтамасыз ететін микроклимат ... ... Олар ... ... ... ... жағдай жасайды;
Микроклиматтық мүмкін жағдай - физиологиялық мүмкіндік шегінен аспайтын, микроклимат параметрі ұзақ және жүйелі түрде адамға ... ... ... тез ... ... және ... жылулық жағдайын, қалыпты жылу реакциясын туғызады. Бүл кезде адам денсаулығында өзгеріс болмайды, бірақ көңіл-күйінің бәсеңдеуі, жұмыс ... ... ... ... - ... күш-қуатын жүмсау негізінде жұмысты шектеуі (ккал-сағатта);
Жеңіл дене жұмыстары - (I категория) отырып, тұрып немесе ... ... ... ... ... ... ... істеуді немесе ауыр заттарды көтеру және тасуды талап етпейтін жұмыс түрі;
Орташа ауырлықтағы дене жұмысы (II категория) 150-ден 200 ккал/сағ(172-232 Дж/с) - II а ... ... 250 ... (232-293 ... ә категория, орта ауырлық түрлерін қамтитын жұмыстар. II а категориясына жүріп немесе отырып орындалатын, бірақ ауыр тасуды талап етпейтін ... түрі ... II ә ... ... байланысты, 10 кг дейін ауыр тасу жұмысы жатады;
Ауыр дене жұмысы (III категория) - жүйелі ... ... ... ... ... 10 ... ... ауырлықты көтеру, тасу, 250 ккал/сағ (293 Дж/с) жоғары күш-қуат жұмсауды талап ... ... жылы ... - бұл ... ... ... ... жоғары болатын жыл кезеңі;
Жылдың суық кезеңі - сыртқы ауаның ... ... +10°С ... жыл ... ... ... ... - к е с т е - Объектілердегі өндірістік бөлмелер ... ... ... суық ... жылы кезеңінде
Ауа температурасы °С
Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы %
Ауаның ... ... ... - ... - 75
0,1 - 0,4
16 - 27
40 - 70
0,2 - ... Шу мен ... ... ... 6.2 - Шу деңгейінің нормалары ... ... ... ... ... жиілігі бар жиіліктің октавалы жолағындағы дыбысты қысым деңгейі
(дыбысты қысымға эквивалентті), дБ
Дыбыс деңгейі (дыбыс деңгейіне эквивалентті), дБА
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ой еңбегіне арналған ... ... ... ... ... ... арналған лабороториялар, денсаулық сақтау пункті)
71
61
54
49
45
42
40
38
50
Контор еңбегіне арналған бөлмелер (жазба машиналар, ... ... шу ... бар ... бөлмелер, есептеу машиналар орны)
91
83
77
73
70
69
66
64
75
Өндіріс орындарында және өндіріс кәсіпорындар аймағындағы жұмыс орындары
99
92
86
83
80
78
76
74
85
6.3 кесте - Дірілдің ... ... ... ... (Гц)
Нормаланатын параметрдің шектік мәндері
Діріл үдемелігі бойынша а, м/с2
Діріл жылдамдығы бойынша
V*10-2, м/с
дБ
1/3 октава
октава
1/3 октава
октава
октава
1,6
2,0
2,5
0,09
0,08
0,071
0,14
0,90
0,64
0,46
1,30
108
3,15
4,0
5,0
0,063
0,056
0,056
0,10
0,32
0,23
0,18
0,45
99
6,3
8,0
10,0
0,56
0,56
0,071
0,11
0,14
0,12
0,12
0,22
93
12,5
16,0
20,0
0,090
0,112
0,140
0,20
0,12
0,12
0,12
0,20
92
25,0
31,5
40,0
0,18
0,22
0,285
0,40
0,12
0,12
0,12
0,20
92
6.5 Электр қауіпсіздігі
Кесте 6.4 - Кернеулердің және қысқа ... ... ... ... қондырғыларының сипаттамалары
Нормаланатын шама
Тоқтың өзара әрекетінің ұзақтығы, с
0,1
0,2
0,5
0,7
1
3,0
3-тен 10-ға дейін
Жиілік 50 Гц;
кернеу 1000 В-дейін;
Оқшауламаған және жерлендірілген бейтарап;
Оқшауланған бейтараптағы 100 В ... 35 ... қоса ... ... ... 50 ... 35 кВ-дан жоғары жерлендірілген
Uпр, B
500
400
200
130
100
65
-
Кесте 6.4 жалғасы
Жиілік 400 Гц
Uпр, B
-
500
200
140
100
36
36***
Ih, мA
-
500
200
140
100
8
8
Тұрақты тоқ
Uпр, B
500
400
250
200
150
100
100****
Ih, мA
500
400
200
150
150
50
50****
Ескерту: * Тоқ соғу ... ... аса ... бөлмелерде және (бөлмелерден тыс) Uпр=12B.
**Таратқыш құрылғылардың ашық және жабық қорғалатын аумағындағы жұмыс ... ... ... бөлмелерде және (бөлмелерден тыс) Uпр=24B.
**** Сондай Uпр=50B, Іһ, ... Өрт ... деп - көп ... жылу және ... жарық бөліп тұратын тотығу реакциясын айтады. Өрт қауіпсіздік ... ... ... аймағы деген түсініктің маңызы өте зор. Жанудың аймағы деп өрт ішіндегі жанып жатқан жерді айтады. Бұл ... ... екі ... ... ... ... ... - Ғ- жанудың ауданы; Н- жанудың биіктігі; V-жанудың көлемі.
2. Физикалық: ^ - өрттін меншікті салмағы; і - ... ... ... Т - ... жану температурасы.
Бірінші параметрлер ішіндегі көңіл аударатын ең маңыздысы жану ауданы. Әдетте жану ... ... ... жанып жатқан заттардың ауданының бетінің жерге, болмаса еденге түсірілген проекциясының мөлшерін білдіреді. Жану ауданының геометриялық түрінің, периметрінің өрт сөндіру күш- ... ... өте ... ... ... өрт кезінде өте күрделі геометриялық түрлерінің кездесетіндігін ескере отырып, есеп үшін төменгідей геометриялық түрлер пайдаланылады: төртбүрыш, шеңбер, бұрыштама.
Ғимараттардың отқа төзімділік ... ... ... ... жану және өрт ... ... қабат санына, қабат ауданының өрт сөндіру аудандарына байланысты қабылданады.
К1 категориясына құрылыс конструкциялары өрт қауіпсіздігі стенды бар ғимараттар (аз өрт ... бар), ... бұл ... жанатындар (кітаптар, құжаттар, жиһаз, оргтехника және т.б.) және қиын жанатындар(сейф, әр түрлі жабдықтар және т.б.), ... ... ... ... ... ... ... ғимараттың көтеруші және қоршау конструкцияларының табиғи және жасанды тас материалдардан, бетон немесе темірбетон, жабуларға сылақпен қорғалған ағаш ... ... қиын ... ... ... ... ... тақта материалдарын қолдану рұқсат етіледі.
Өрт профилактикасы бірнеше кешенді ұйымдасқан және техникалық іс-шараларды, адамдардың ... ... ... оның ... алу, ... өртті сәтті өшіру жағдайын жасауды ұсынады. Өрт профилактикасы үшін ғимараттың өрт қауіпсіздігінің дұрыс бағасы, қауіпті факторларды ... ... ... ... және қорғау маңызды. Өрт қаупін болдырмау жағдайы - от алысу көздерін жою болып табылады. Өрттің туу себептері ... ... ... ... ... ... ... немесеажыратқыштардың қысқа тұйықталуға әкелуі немесе оқшаулаудың болмауы;
- ... ... ... ... пайдалану;
- ғимарат ішінде ашық жылытқышты элементі бар қыздырғышэлектр жабдықтарын ... ... ... ... өрттің пайда болуы;
- сыртқы әсерлерден ғимараттың жануы;
- отпен ұқыпсыз, өрт ... ... ... ... ... ... ... және техникалық іс-шараларды, адамдардың қауіпсіздігі, өртті болдырмау, оның жайылуының алдын алу, сондай-ақ өртті сәтті өшіру жағдайын жасауды ұсынады. Өрт профилактикасы үшін ... өрт ... ... ... қауіпті факторларды анықтау, өртті ескерту жабдығы және қорғау маңызды. Өрт қаупін болдырмау жағдайы - от алысу көздерін жою болып табылады.
Дисперскіде от ... ... ... ... ... ... ақаулығы, электррозеткалары және ажыратқыштар. Өртті болдырмау үшін өз ... ... ... жоспарлы қараудан өткізіп және дер кезіндежөндеп отыру қажет;
- Электр жабдықтарының ақаулығы. Өртті болдырмау ... ... ... жөндеуден өткізіп, сынған нәрсені сапалыжөндеп, ақауы бар электр приборларын қолданбау;
- бөлмені жылыту үшін ашық жылытқышты ... ... ... ... ... ашық ... бөлмедегіқағаз құжаттар, және кітап сияқты анықтама әдебиеттер, істемеліктер сондай-ақ тез ... ... ... өртенуіне экеп соқтырады. Өртпрофилактикасы ретінде ашық жылытқыштарды диспечер бөлмесіндепайдаланбауды ... ... ... ... ... ... тұйықталу барысындаөрттің болдырмаудың алдын алу мақсатында электр өткізгіштер ... ... ... ... найзағай түсуі. Жаз айларында жарқылдау барысындабөлмеге найзағай түсіп өртке айналуы мүмкін. Осының алдын алу үшіншатырға найзағай қаққыш орнатуды ... өрт ... ... және ... темекі шегуде өртке әкеліпсоқтыруы мүмкін. Зертхана бөлмелерінде өртті болдырмау мақсатында темекі шегуге мүлдем тиым салып, тек ... ... ғана ... ... ... ... етемін.
Өрттің алдын алу мақсатында диспечерлермен өртке қарсы инструктаждар өткізіп, онда жұмысшыларға өртке ... ... ... өрт ... ... құралдарына үйрету. Өрт таралуын алдын алу және жарылыстарды алдына алу ол өрт қауіпсіздігінің ... ... ... Оның ... ... өрт ... ... алу іс-шаралары, өрт таралуын бөгеу және сәтті эвакуация жасалу үшін ... ... Өрт ... ... ... ... таба білу және өрт сөдірушілерді жедел шақыру және өртті сәтті сөндіруге жағдай жасауды қамтамассыз ету керек. Объектілерде профилактика жұмысына ... ... ... және жеке ... өрт ... шараларынуақытында тексеріп тұруын қамтамасыз ету;
2. Ұсынылған іс- шаралардың уақытында орындалуын қадағалау;
3. Объектіні өрт және ... ... ... Өрт ... жерлерді толық бақылауға алу және өрт сақтандырушараларын іске асыру;
5. Оьектілерді жұмыс істейтін персоналмен және жұмысшылармен өртқауіпсіздігі туралы инструкция жүргізу және өрт ... ... ... ... ... ... автоматикалық және бірінші ретті өрт сөндіруқұрылғыларын дұрыс қолданылуын және дарамдылығын тексеру;
7. Өртке ... ... ... және ... хабарлау жүйесін тексеру;
8. Жеке құрамнан өз еріктілерді өрт сөндіруге ... ... ... ... ... ... ету;
9. Өрт сөндіру автоматтарын цехтарда, шеберханаларда жәнескладтарда қондыру.
Ғимараттың тұрғын және ... ... 160 ... ... Өрт ... нормасына сай бұл көлемде 4 өрт сөндіргіш (көбікті, химиялық, ауа-көбікті және сұйықтық;) құм жәшігі және күрек; ... 0,2 метр ... аз емес су ... ... және ... үй, қоғамдық ғимараттар және тамақтандыру объектілерінің ғимараттары арасын - дағы өртке қарсы арақашықтық олардың отқа төзімділік ... ... ... ... алынуы керек.
6.7 Өрт сөндіру құрылғылары
Өрт сөндіру құрылғысы өртті алғашқы сатыда өшіруге арналған. Өрт ... ... ... ... стационарлы, жылжымалы деп бөлінеді. Түрі мен өрт сөндіруші зат құрамына ... бұл ... ... ... аэрозольды (галоид көмірсутекті), сұйық, әр түйірлі деп бөлінеді.
Жоғарғы дәрежелі ауа-механикалық көбік түзілу көзі ретінде көбік ... ... ... ... және ... қолданылады. Көбік генератор су ағынды электрлі құрал, құбыр басына орнатылады. Көбік генераторы металл қабықшадан тұрады. Оның ішінде торлы ... бар. ... ... сулы ... ауа сора отырып, балқыған ағын шығарады. Тор арқылы өтіп, көбік ұсақ түбірлерге бөлінеді. Балқу ... ... ... 0,5 МПа, ал ... түзу шығыны - 6 л/с. Көбік генераторының оқпан соңында отырғышы болады. Ол ... ... түзу ... ... ... ... өрт ... қолданылады. Ол тоннельдегі, кабелді аймаққа май трансформаторы мен ... ... ... өрт ... ... қозғалмалы көмірқышқылды УГТ-2Н түрлі өрт сөндіргіш қолданылады. Олармен мұнай өнімдерін, жоғары кернеулі электр құрылғыларын сөндіреді.
Су - кең таралған, қолайлы өрт ... ... Оның бу түзу ... 539 ... ... тұрақтылығы өте жоғары 1700°С, буланғанда көлемі тез ... (1 кг су ... 1700 л су ... отты ... ... ағын немесе жіңішке шашыраңқы түрде қолдануға болады.
Жинақталған су ... ... ... ие. Ол ... ... ... ... суландырады, сонымен бірге жанудың жайылуын болдырмайды. Мұндай ағындар жанған бөлшектерді ... Жұқа ... ағын ... ... су ... тұрады. Ұсақ дисперсті су бөлінуі жанған беттің тез сууына негізделген және ол бу ... ... ... Ұсақталған ағынмен жанған заттың көп бөлігін өшіруге болады. Шашыраған су өрт кезінде түйінді отырғызу үшін, құрылыс заттарын суытуға, жоғарғы температурада ... ... ... ... және 45 °С ... жанғыш заттарды өшіруге қолданылады. Бірақ сумен жоғары кернеулі электр құрылғысын және сумен әрекеттесетін жанғыш заттарды ... ... ... ... ... ... немесе қызған буды қолдануға болады. Оның өрт сөндіру концентрациясы көлем бойынша ауада 35%.
Сумен нашар суланатын заттарды сөндіргенде беттік керілісті төмендетуге ... ... ... түзуші сияқты сіндіргіш заттарды енгізеді.
Өртке қарсы шаруашылық су жабдығы шаруашылық - ауыз су және өндірістік қажеттіліктен басқа, тәуліктің ... ... ... ... ... ... де ... да сумен көп мөлшерде қамтамасыз етілуі қажет.
Өртке қарсы су жабдығының көзі жасанды және табиғи ... ... ... көздеріне өзен, көл, теңіз, көлшіктер жатады. Оның өрт шыққан жерге жақындығы 200 м болғаны жөн. ... су ... - су ... ... су ... ... қарсы су қүбырларының мөлшері бойынша төмен әрі жоғары ағынды деп бөлінеді. Төмен қысымды су ... ағын өрт ... ... мотопомпамен жасалады. Ол гидраттан суды өрт болған жерге жібереді. Осыдан бос су ағыны су ... әсер ... ... 10 ... аз болмауы керек.
Қолданылатын өрт құралдары қолдық, автоматтық және механикалық деп ... ... ... ... ... автосорғыш, ал автоматты құралдарға - спринклерлі, дренчерлі құрылғылар жатады.
Мотопомпаның негізі құрам бөліктері - бір ... ... ... жану ... және редукторы бар ортаға тартқыш сорғыштан тұрады. Өрт мотопомпасы қозғалмалы және бір ... ... ... ... өрт ... ... автомобильмен, қолмен немесе тасығышпен жеткізіледі, ал тіркелген мотопомпалар бір осьті тіркеуге бекітіледі, ол автомобиль ... ... ... кезде қозғалмалы мотопомпалар М-600, МП-800 және МП-1200 қолданылады. Тағы да МП-1400, МП-1600 түрлері бар.
Өрт ... үшін ... ... ... мен өрт ... ... жеке ... өрт орындарына автоцистерна мен автосорғыштар көмегімен жеткізіледі. Оларда суды өрт ... беру және ... ... ... арналған ортадан тартқыш сорғыштар орналасқан.
Өрт автомобильдер арасында сыйымдылығы 2,1-5 м[3] АЦ-40 автоцистерна кең тараған. Түйірлі өрт сөндіргіш АП-3 ПС жэне ПСБ-3 ... ... 3,2 т ... ... ... бар. ... қызмет автомобильдері АА-60 және АА-40, сумен, ПО ерітіндісімен және П4В2 хладоппен жабдықталған. Ауа-көбікті сөндіргіш автомобильдер АВ-40, ... ... ... 400 л-ға ... ... дәрежелі көбік алу үшін қолданылады.
Автоматты құрал қатарына шашыраған суы бар спринклерлі құралдар кіреді. Олар ғимараттар төбесіне ... да ... ... Ол ... ... ... Спринклердің бастарында оңай балқитын металл немесе шыны құлып бар. ... ... үш ... ... басы ... да одан су ... отқа қарсы шығады. Диафрагма басында шыны клапанмен жабылған саңылау бар. Клапан төрт құлыппен жабылады, оның екінші басы разеткаға ... суды ... ... ... ... мыс ... ... Олар бір-бірімен өзара оңай балқитын балқымамен жалғанған. Ол шыны құлып әбден жабылған капсула. Шыны құлыпты ашу температурасы 53°С, ал ... 72; 93; 141 және 182 °С. Бір ... ... ... ... ... ... де су түтікпен электрлі дабылға беріледі. Қолдану практикасында спринклерлерді пайдаланғанда 90% аса өртті сөндіруді қамтамасыз ететінін көрсетті.
Топталып жұмыс істейтін ... ... ... ... ... ... бар. Құрылғының біреуін ашса камераның қалпына астында қысым түседі де, ол ашылып су түтік торын ... ... ... ... ... қолмен және дистанционды басқаратын құрылғы болады. Ол үшін дефлекторлы немесе ... ... ... [25].
ҚОРЫТЫНДЫ
Қазақстан Республикасында жылжымайтын мүлік рыногының, оның ішінде тұрғын үй ... ... мен ... зерттеу нәтижесесінде келесідей қорытынды жасауға болады:
Қазақстан Республикасында бүгінгі күні тұрғын ... қол ... ... ету ... ... ... болып табылады. ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтің Халыққа жолдауында айтылған: Үкіметтің және сәйкес министрліктердің алдында елде жылжымайтын мүлік ... ... ... ... құру ... ... міндеттер тұр. Бұл рынок халыққа тұрғын үйдің қол жетімділігін қамтамасыз етуге едәуір жақсы ... ... ... алушыларға тиімді несиелік құралдарды дамытатын қаржылық мекемелер туралы келісімдердің бағасы және ... ... ... ... ... қажет. [26]
Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, тұрғын үй рыногының дамуы мемлекетке ... ... ... анық. Ең алдымен, ол әлеуметтік саясат шеңберінде ... үй ... ... ... келеді. Сонымен бірге, тұрғын үйді дамытуға ішкі инвестициялар - халықтың жинақтары, институтционалды инвесторлардың қаражаттары ынталандырылады. Нәтижесінде, ... ... ... ... ... ... үй құрылыс саласына жанама қаржыландыру жүргізіледі. Мемлекттің ... ... үй ... ... ... тұрғын үй рыногында инфрақұрылымның дамуы шешіледі. Тұрғын үй рыногының дамуы елдің экономикасының дамуының факторы болып ... ... ... үй ... ... белсенді шешу үшін олардың құрылысының деңгейі төмен, азаматтар үшін тұрғын үйге қол жетімділікті ... ... ... оны ... ... ... беру көлемдерін арттыру қажет. Аталған шаралар мемлекет тұрғындар табыстарының тұрақты өсімін қамтамасыз ететін саясатты ... ... ... Ірі ... ... ... ... жүргізілген жаңа жобалы үйдің 1 шаршы метрі 350 АҚШ доллорына тең болса, алыс аймақтарда оның құны одан да аз ... ... үй ... ... өз ... ... арттыру және шығарылатын өнімнің өзіндік құнын төмендету бойынша шараларды іске асыру қажет. Егер олар ... 1 ... ... не бекітілетін шектен асатын баға ұсынса, тұрғын үй құрылысына тапсырыстар мен сәйкес ... ала ... ... үй ... дамуы үшін негізгі тапсырыстар - тұрғын үйге потенциалды жоғары сұраныстың, миграциялық ... ... ... ... ... ... өзгеруінің болуы қажет.
Рыноктық экономика тұрғын үй құрылыс индустриясының даму кезеңдерінің күрделілігі, көптеген шешімін таппаған сұрақтар тұрғын үй ... ... ... талдау жасап, оны дамыту мен жетілдірудің басым бағыттарын ... ... ... Сол ... ... тұрғын үй құрылыс саласының тиімді жүзеге асуы үшін төменде көрсетілген ұсыныстарды ұсынамын:
1) Тұрғын үй ... ... ... ... ... ... заманғы өндірістік қызмет ұтымды ұйымдастыру мен тиімді басқарусыз мүмкін емес. Тұрғын үй құрылыс ... ... ... ... және ... негіздерін жасай отырып, оларды ұйымдастырушылық-технологиялық сенімділік деңгейі бар өндірістік жүйе ... ... ... Қазіргі заманғы тұрғын құрылыс кәсіпорындарының ұйымдастырушылық құрылымының спецификасын ескере отырып, басқарушылық ... ... ... деңгейін анықтау қажет. Құрылыс кәсіпорындары қызметін басқарудың тиімді жүйесін ... ... ... бірі - ... мердігерлерін ұтымды таратуды ұйымдастыру.
2) Тұрғын үй ... ... ... және жобалау - зерттеу жұмыстарның тиімділігі. Бұл жерде отандық тұрғын үй ... ... ... мен даму ... ... ... қазақстандық экономиканың инвестициялық - құрылыс саласының тиімділігін арттыру мәселелері басты назарда болу ... ... ... үй ... ... шикізаттық және отын-энергетикалық базасын ұтымды пайдалану құрылыс ұйымдарының ... ... ... ... ... маңызды роль атқарады. Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану мен минералды шикізатты кешенді қайта өңдеуге сәйкес көңіл ... ...
3) ... үй құрылыс индустриясы қәсіпорындарында өндірістік үрдістерді ұтымды ұйымдастыру және бақылау. Құрылыс өнімінің сапасын бақылау мен басқарудың тиімді жүйесі қазіргі заманғы ... ... ... ... ... ... жүйе халықаралық нормалар мен сапа стандарттарын ескеріп, жергілікті жағдайларға негізделеді.
4) ... ... ... экономика инфрақұрылымына құрылыс индустриясы кәсіпорындарының интеграциялануы. Рыноктық экономика инфрақұрылымына интеграциялану үшін саланы дамытудың ... ... ... ... ... ... жасалған, құрылыс кәспорындарын дамытудың тиімді стратегиясы болуы керек. Кәсіпорындарды ұйымдастыру мен басқаруға, техника мен технологияны жетілдіруге, өнім ... ... оның ... ... ... ... жаңашыл бастамаларды енгізудің жүйелі жұмыстарын жүргізбейінше кәсіпорындар рыноктық экономикада тиімді және бәсекеге қабілетті бола алмайды.
Рыноктық ... ... ... индустриясы кәсіпорындарының интеграциялануының жетістігі, көбінесе, Қазақстанда тұрғын үйлерді несиелендірудің дамуынан ... ... ... ... ... рыногының қалыптасуы мен дамуында құрылыстағы үлестік қатысу, ипотекалық несиелендіру, тұрғын үй құрылыстық жинақтамаларының жүйесі сияқты құрылысты қаржыландырудың жаңа ... ... ... ... ... рыноктық қатынастарда құрылыс материалдары өндірісін дамыту мен тұрғын үй құрылыс индустриясы кәсіпорындарының қызметін тиімді ұйымдастыру үшін ... ... атап ... ... жаңа ... құрылыс материалдарын пайдалану себінен құрылыстың материал сиымдылығын азайту, экологиялық таза құрылыс материалдарын өндіру, құрылыс материалдарын құрылыс орындарына ... ... ... ... ... үйлердің пайдаланылу беріктігін арттыру мақсатында жобалау теориясын дамыту, үйлер мен ғимараттардың жаңа ... ... ... ... мен болаттардың тиімді түрлері мен кескіндерін әзірлеу, отын-энергетика ресурстарының үнемділігін қамтамасыз ететін ... ... ... ... ... құрылыс жобаларының сәулеттік түрлерін жетілдіру, құрылыс өндірісінде энергияны көп қажет етушілікті азайту,барынша ... және ... ... ... ... аймақтарда құрылыс салуды үйлестіру.
Еліміздегі тұрғын үй мәселесін құрылыс саласының тиімді дамуымен байланыстыруға болады. ... ... ... жаңа жаңа жанұялардың құралуы, халықтың неғұрлым қолайлы тұрғын үй шарттарына ұмтылуы тұрғын үй санының көптеп салыну қажеттілігін туғызады. ... ... ... дамыту үшін жағдайлар жасау және халықтың қалың қауымы, бірінші кезекте - әлеуметтік қорғалатын жіктері үшін тұрғын үй құрылысы ... ... ... [19].
Қазақстан Республикасында тұрғын үй рыногын дамыту үдерісінде көптеген ... ... ... ... Осы ... шешу үшін ... ... қолдау көрсетілді. Үкіметіміздің 2008-2010 жылғы бағдарламасына сәйкес ұлттық экономиканың бәсекелік ... ... үшін алға ... ... ... ... күтілетін нәтижелерге қол жеткізу жобаланып отыр. Сарапшылардың болжамы бойынша, Қазақстан Республикасында тұрғын үй рыногына сұраныс болашақтада өсуі қажет. Оған ... Азия ... ... ... ... ... және ... шаруашылық қатынастарды арықарай либерализациялауға елде басқару курсын жүргізген елдің экономикасының динамикалық өсуіне сәйкес ... ... [27]. ... ... ... ... Н.Ә. ... Даму стратегиясы.-Ақиқат, 2008. №4.-3-4б.
* Байгісиев М.Қ. Жылжымайтын ... ... Оқу ... - ... ... ... 2003. - 247 бет.
* Оценка земельных ресурсов: ... ... / под ... ... Антонова В.П. и Лойко П.Ф. - М. и др.: Институт оценки природных ... М: 1999 г
* ... Ө. ... болу ... // ... ... 5 ... Асаул А.Н., Карасев А.В. Экономика недвижимости. - www.aup. Ru\buks\ m.- 7б.
* Статистический ежегодник под ред. ... ... ... ...
* Максимов С.Н. Основы предпринимательской деятельности на рынке недвижимости. - СПб.: ... 2000. - ... ... А.Г., ... М.А. ... недвижимости. - М.: Финансы и статистика, 2007.- 31б.
* ... С.Н. ... ... ... на рынке недвижимости. - СПб.: Питер, 2000. - 33с.
* Чиркова В.Н. О государственной программе развития жилищного строительства в РК и ... СНГ на ... ... ... 2008. 1-3с.
* Избуллаевна Г.М. Жилищное строительство в условиях перехода к рыночной экономике // Вестник КазНУ.-2008. №6.-С.110-112.
* Оңлабаев К. ... ... ... ... в ... ... // ... -2006. №8.-С.37-39.
* Чиркова В.Н. О государственной программе развития жилищного строительства в РК и стран СНГ на 2008-2007 ... ... 2008. ... Волочков Н. Г. Справочник по недвижимости. - М.: Инфра-М, 1996.- 17с.
* Даурбекова С.Ж. Конкурентноспособность строительной ... : ... и пути их ... ғыл. ... дис. ... ... 2008.-8-9бс.
* Избуллаевна Г.М. Жилищное строительство в условиях перехода к рыночной экономике // Вестник КазНУ.-2008. №6.-С.110-112.
* Токбаева Ж. Развитие ... ... ... в ... (на примере Мангистауской облости) // Қаржы- Қаражат.-2008. №6.-С.67-70.
* Турлыбекова Ж.А. ... ... ... және тұрғын үй құрылысын дамытудың мемлекеттік бағдарламасы // КазҰУ хабаршысы.-2006. №1.-С29-30.
* Искакова М. Нарық жағдайындағы құрылыс ... ... ... жүйесі мен басымдықтары // Ақиқат.- 2006. №5.-С.58-60.
* Юсупова Д. Жилищная Программа Правило выбора: в ... ... - ... ... // ... ... ... Мукалиев Н.К. Реализация государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2007годы. ... ... // ... ... -2006. ... ... Б. ... үй құрылысы экономиканы алға сүйреуші ... күш / ... ... 30 ... ... ... заңы. Алматы , Жеті жарғы, 2004 жыл.
* Т.Е. Хакімжанова, Алматы: , ... ЖШС ... ... ... ... Н.Ә. ... 2006. -1 ... 2-3б.
* Курманалина А.К. О ситуации на рынке жилья Казахстана и реализации жилищной ... // ... ... ... анықтағандағы қолданылатын факторлардың тізбесі
№ р./с.
Факторлар
Коэффи
циент
1. Экономикалық - ... үй ... ... 30 % ...
- ... ... 50 % ...
- тозымдылығы 50 %-дан артық
0,3-0,5
1.2
Балабақшалар:
- тұрғын үй массивтері мектепке дейінгі ... ... ... ...
- ... ... мекемелер тұрғын үй массивтерінен қашықта орналасқан
0,3
1.3
Мектептер (ұқсастылық 1.2 б)
1.4
Дүкендер (ұқсастылық 1.2 ... ... ... ... ... ... ... үй массивінде орналасқан
1,0-1,5
- көрші тұрғын үй массивінде орналасқан
0,8-1,0
- поликлиникалар халық тығыз қоныстанған бірнеше шағын аудандарды қамтамасыз етеді
0,5-0,8
1.6
Оқу орындары (1.2 б ... ... (1.2 б ... ... ... суық және ыстық сумен орталықтан қамтамасыз етілуі
1,3-2,0
- тек суық ... ... ...
- автономмен қамтамасыз етілуі
0,3
1.9
Канализация:
- орталық
1,0-1,5
- жергілікті
0,5
- жоқ
0,3 ... ... ... (1,9 б ... ... ... ... орталықтан қамтамасыз етілген
1,0
- тәуелсіз қамтамасыз етілген
0,5
1.12
Электрмен ... ... ...
- ... етілмеген
0,3
1.13
Баяулататын құрылғылар:
- бар
2,0
- жоқ
0,8
№ р./с.
Факторлар
Коэффициент
1.14
Жол-көше желісі:
- ... ... 30 % ... бетон қап
1,5
- асфальтталған, тозымдылығы 30 % артық бетон қап
1,0
- гравиялық-майда тас қабы
0,5
- ... ... ... ... желісі:
- қоғамдық көліктің барлық түрлерімен қамтамасыз етілген
1,5
- қоғамдық көліктердің бір түрімен қамтамасыз етілген
1,0
- қоғамдық көлік ... ... 0,5 ... ... ... ... ... көлік желісі аталған ауданды толық қамтымайды
0,3
1.16
Жасыл желектендіру:
- аллеялар, скверлер, серуентоғайлар, шалғындар және т.б т.б. ... ... ... көше ... ... ішіндегі газондар.
1,0
- жасыл желектер мүлдем жоқ
0,5
1.17 ... ...
- ... қызметтердің қалдықтарды тазалауы
1,5
- арнайы көлік түрлерімен белгілі бір күндері қалдықтарды ... ... ... ... қызметтер қамтамасыз етпейді
0,4
1.18
Қалақұрылысы нормативтеріне сәйкестік:
- құрылыс нормативтерге ... ... ... ... ... емес ... Әлеуметтік-функционалдық
2.1
тұрғылықты аудандардың еңбек ету орындарымен өзара ...
- ... үй ... ... ... ... тығыз байланыста және біртұтас массивті құрайды
1,5
- ... ... ... ... үй ... шектеседі
1,0
- тұрғын үй массиві еңбек ету орнынан біршама қашықтықта
0,5
2.2 ... ... және шулы ... қашықта:
- объект қалдық жинайтын орынға, жылыту орындарына, зауытқа, фабрикаға, теміржол ... ... ... мұнай базасына, ЖҚС, базарға, ауруханаға, емханаға және т.б. жақын ... ...
3. ...
3.1 ... ... ... сызбасы бойынша анықталады
0,5-1,5
4. Табиғи-ресурстық
4.1
Рельеф:
- рельеф біршама еңістігі бар тегіс
1,2-1,8
- жердің еңістігі 15о ... тік ... ... 15[о] ... ... ... қабілеті:
- жоғары
1,3-1,6
- орташа
0,7-1,3
- төмен 2.5 кг/см.кв.
0,3-0,7
4.3
Тереңдік:
- тереңдігі 1.0 метрге дейінгі шұңқырлар
0,7-1,0
- ... ... ... қаупі бар жерлер
0,3
4.5
Емдік ресурстар:
- телімде минералдық су немесе емдік ... ... ... ... ... ... құрылыс материалдарының екі, одан көп түрлері
1,3-1,6
- құрылыс материалдары түрлерінің бірі
1,0-1,3
4.7
Көп жеміс беретін жерлер:
- бонитет балы 70-тен артық
1,5-2,0
- бонитет балы ... 70-ке ... ... балы 40-тан төмен
0,5-1,0
Телімнің ең жақсы сипаттары
4.8
Телімнің тереңдігі:
- стандартты 30 метр
1,0-1,5
- стандарттан ауытқу 20 метрге дейін
0,7-1,0
- стандарттан ... 20 ... ... ... ... еместігі:
- тікбұрышты форма
2,0-1,5
- төртбұрышты форма
1,5-1,0
- қисық ... ... ... емес ... ... ... ... объектілер үшін
1,3-1,8
- тұрғын үй құрылысының телімдері үшін
0,3-0,8

Пән: Жер кадастрі, Жылжымайтын мүлік
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 116 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 600 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Тұрғын үй несиелендіру саясаты, қазіргі жағдайы және даму болашағы65 бет
Қазақстан Республикасында тұрғын үй және коммерциялық жылжымайтын мүліктер рыногының қалыптасуы мен дамуы37 бет
Жылжымайтын мүлік нарығының жалпы моделі20 бет
Тұрғын үй нарығын жетілдірудің негізггі бағыттары19 бет
Тұрғын үй нарығының теориялық-әдістемелік негіздері30 бет
Қазақстан Республикасындағы жылжымайтын мүлік рыногының даму мәселелері71 бет
Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылыс саласы нысандарын жобалаудың экономикалық тиімділігін бағалау29 бет
"Астана-финанс" акционерлiк қоғамы12 бет
«GNPF» акционерлік қоғамның қаржылық – экономикалық жағдайдын талдау11 бет
«атф банк» ақ-ның негізгі қызметін ұйымдастыру12 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь