Ұнтатақталған катализаторы бар регинератор жобасы

Мазмұны

Кіріспе
1 Катализ туралы түсінік 3
1.1 Катализатормен өңделген газдың регенераторы 4
1.2 Майлы регенерация лабораториялық қондырғысының құрылымы мен жұмыс 5
1.3 Модульдің жұмыс істеу қағидасы 5
2 Регенератор түрлері 7
2.1. Газотурбиналық құрылғылардың ауаалмастырғыш құрылғылары 11
3 Химиялық өндіріс орындарында газдарды биохимиялық түрде тазалау 17
3.1 Химиялық өндіріс орындарында газдарды арнайы фильтрлерде (сүзгіштерде) тазалау. 18
4 Ұнтақталған катализатор . 21
4.1 Регенерато жобасы 22
5 Технологиялық есептеулер 23
ҚОРЫТЫНДЫ 31
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 32
Қосымша
Катализ (грекше katalysіs – бұзылу) – реакция өнімдерінің құрамына кірмейтін, бірақ реакцияға қатысатын катализаторлардың әсерінен реакция жылдамдығының өзгеруі.
Катализді оң катализ және теріс катализ деп екіге бөледі.Оң катализ кезінде катализатор реакция жылдамдығын арттырады, ал теріс катализ кезінде реакция жылдамдығы баяулайды. Реакция жылдамдығын әлсірететін заттарды кейде ингибиторлар деп те атайды. Реакцияланатын заттар мен катализаторлардың фазалық күйіне байланысты катализ гомогендік, гетерогендік және микрогетерогендік болып бөлінеді.
Гомогендік катализде реакцияға қатысатын заттар мен катализаторлар бір агрегаттық күйде болады.
Гетерогендік катализде реакцияға қатысатын заттар мен катализатор әр түрлі фазада болады. Ерімейтін екі сұйықтық арасындағы катализ фазааралық катализ деп аталады. Катализдің барлық түрлеріне ортақ заңдылық – каталитикалық процестердің өздігінен жүруі. Каталитикалық процестерді катализдің негізгі екі механизмімен түсіндіруге болады. Олар: тотығу-тотықсыздану катализі және қышқылдық-негіздік катализ тотығу-тотықсыздану катализі құбылысы электронның тасымалдануынан болады. Оларға тотығу, тотықсыздану, гидрлеу, дегидрлеу, тұрақсыз оттекті қосылыстардың ыдырауы, тағы басқа реакциялар жатады. Мұндай катализдің катализаторлары – ауыспалы металдар мен олардың қосылыстары. Олардың жоғары активтілігі ауыспалы металдардың әр түрлі тотығу дәрежелерінде болуымен және тотығу дәрежелерінің өзгеруі көп энергетикалық шығынды қажет етпейтіндігімен түсіндіріледі. Қышқылдық-негіздік катализге каталитикалық крекинг, гидраттану, дегидраттану, органикалық заттардың конденсациялануы, изомерлену реакциялары, тағы басқа жатады. Мұндай катализдің катализаторлары – реагенттерге протон беретін немесе олардан протон алатын реагенттер мен гетеролиттік әрекеттесетін заттар. Мысалы, протондық (H2SO4, hcl, CH3COOH) және апротондық қышқылдар (BF3, alcl3, тағы басқа), алюмосиликаттар Al2O3, фосфаттар, сульфаттар, тағы басқа Кейде негіздік сипаттағы катализаторлар да қолданылады (еріген негіздер, қатты cao, mgo, тағы басқа). Реагенттерді активтендірудің әр түрлі жаңа әдістері табылуына қарамастан қазіргі кезде хим. Өндірістің 80 – 90%-і каталитикалық процестердің үлесіне тиеді. Өндірістік каталитикалық процестерге майларды гидрогенизациялау, бензолды циклогексанға түрлендіру, нитробензолды анилинге айналдыру; мұнай өңдеу процесінде мұнай көмірсутектерін крекингілеу, жоғары сапалы бензиндер, дизельдік және реактивтік отындар алу үшін каталитикалық риформинг, алкилдеу, гидрокрекингілеу және су арқылы тазалау жатады. Жалпы катализді зерттеуде әр түрлі электрхим. Әдістерді пайдалану, сұйық фазалық гидрогендеу процестерінің заңдылықтарын тауып, оларға лайық оңтайлы
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Ахметов С.А. Технология глубокой перерабоки нефти и газа:
Учебное пособие для вузов. Уфа: Гилем, 2002. 672 с. 2. Ластовкин Г.А., Радченко Е.Д., Рудина М.Г. Справочник нефтепереработчика. – Л.: Химия,1986.648с.
3.Омаралиев Т.О. Мұнай мен газ өңдеудің арнайы технологиясы.- Алматы,2002.
4. Танатаров М.А., Ахметина М.Н., Фасхутдинова Р.А. Технологические расчеты установок переработки нефти. - М.: Химия, 1987. 210 с.
5. Смидович Е.В. Технология переработки нефти и газа. 2 часть.- М.: Химия.1990. 275 с.
6. Гуревич И.Л. Технология переработки нефти и газа. ч.І.- М.: Химия, 1972
7. Технологический регламент установки ТОО ШНОС.- Алматы , 1988.
8.Омаралиев Т.О. Мұнай мен газды өңдеудің химиясы және технологиясы. – Алматы,2001.278б.
9.Эрих В.И., Расина М.Г. Химия технология нефти и газа. – М.:
Химия, 1985. 256 с.
10.Левинтер А.Г, Ахметов С.А. Глубокая переработка нефти. – М.:
Химия, 1992. 170 с.
11.Омаралиев Т.О., Айтымбетов Н.Ш. Мұнай және газ өңдеудегі катализ. – Алматы,1999.
12.Сарданашвили А.Г., Львова Л.И. Примеры и задачи по технологии переработки нефти и газа. – М.: Химия, 1980. 136 с.
13.Кузнецов А.А., Кагерманов С.М., Судаков Е.Н. Расчеты процессов сепараторов нефтеперерабатывающей промышленности.- М.:
Химия, 1974. 206 с.
14.Фарамазов С.А. Оборудование НПЗ и его эксплуатация.- М.:
Химия, 1984. 220 с.
15 Лощинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструктирования и расчета химической аппаратуры.- Л.: Машинотсроение,1970. 180 с.
16.Черенков В.А. Промышленные приборы и средства автоматизации Справочник.- Л.: Машиностроение, 1987. 220 с.
17.Сарбасов А.С., Шакиров Б.С., Унаров Ш.А. Методическое указание практическим и индивидуальном занятиям по курсу ООС.-КазХТИ.1990.
18. Голубятников В.А., Шувалов В.В., Злотникова А.Г. Организация и планирование производство управления нефтеперерабатывающей и нефтехимическими предприятиями.- М.: Химия, 1988. 256 с.
19. Өтепов Е.Б., Тәжин Ж.Т., Кустов В.Н., Меркулова В.П., Жұмабеков Б.Ж., Аршидинова М.Т. Еңбекті қорғау. Лабораториялық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқау. –Алматы: ҚазҰТУ, 2003
20.Хакімжанов Т.Е. Еңбек қорғау. Жоғары оқу орындары үшін оқу кұралы.-Алматы: ЭВЕРО, 2008-240бет.
21.Ғимараттардың өрт қауіпсіздігі ҚР ҚНжЕ. 2.02.-05-2003. Ресми басылым Астана,2003
22. Улы және радиациялық заттар қауіптілігі ҚР ҚНжЕ. 01.04.042-02. Ресми басылым. Астана,2002
23.Жарықтандыру ҚР ҚНжЕ 2.04-05-2002. Ресми басылым.Астана,2002
24.Измбергенова М.К. Методическое указание к экономической части дипломного проекта для студентов специальности.- Шымкент:
КазХТИ. 1990. 25 с.
25.Изымбергенова М.К. Методическое указание κ экономической части дипломного проекта для студентов специальности 39.06. -Шымкент. КазХТИ, 1990
        
        1.Катализ туралы түсінік
Катализ (грекше katalysіs - бұзылу) - реакция өнімдерінің құрамына кірмейтін, ... ... ... ... ... ... ... өзгеруі.
Катализді оң катализ және теріс катализ деп екіге бөледі.Оң катализ кезінде катализатор реакция жылдамдығын арттырады, ал теріс ... ... ... ... баяулайды. Реакция жылдамдығын әлсірететін заттарды кейде ингибиторлар деп те атайды. Реакцияланатын заттар мен катализаторлардың фазалық күйіне ... ... ... гетерогендік және микрогетерогендік болып бөлінеді.
Гомогендік катализде реакцияға қатысатын ... мен ... бір ... ... ... катализде реакцияға қатысатын заттар мен катализатор әр түрлі фазада болады. Ерімейтін екі сұйықтық арасындағы катализ ... ... деп ... ... ... ... ... заңдылық - каталитикалық процестердің өздігінен жүруі. Каталитикалық процестерді катализдің негізгі екі механизмімен түсіндіруге болады. ... ... ... және ... ... ... катализі құбылысы электронның тасымалдануынан болады. Оларға тотығу, тотықсыздану, гидрлеу, дегидрлеу, тұрақсыз оттекті қосылыстардың ыдырауы, тағы басқа реакциялар ... ... ... ... - ... ... мен ... қосылыстары. Олардың жоғары активтілігі ауыспалы металдардың әр түрлі тотығу дәрежелерінде болуымен және тотығу дәрежелерінің ... көп ... ... ... ... түсіндіріледі. Қышқылдық-негіздік катализге каталитикалық крекинг, гидраттану, дегидраттану, ... ... ... ... ... тағы ... жатады. Мұндай катализдің катализаторлары - реагенттерге протон беретін немесе олардан протон алатын реагенттер мен ... ... ... ... ... (H2SO4, hcl, CH3COOH) және ... қышқылдар (BF3, alcl3, тағы басқа), алюмосиликаттар Al2O3, фосфаттар, сульфаттар, тағы ... ... ... сипаттағы катализаторлар да қолданылады (еріген негіздер, қатты cao, mgo, тағы басқа). Реагенттерді активтендірудің әр түрлі жаңа әдістері табылуына қарамастан қазіргі ... хим. ... 80 - 90%-і ... ... ... ... Өндірістік каталитикалық процестерге майларды гидрогенизациялау, бензолды циклогексанға түрлендіру, нитробензолды анилинге айналдыру; мұнай өңдеу процесінде мұнай көмірсутектерін крекингілеу, жоғары сапалы ... ... және ... ... алу үшін ... ... алкилдеу, гидрокрекингілеу және су арқылы тазалау жатады. Жалпы катализді зерттеуде әр түрлі электрхим. ... ... ... ... ... ... ... тауып, оларға лайық оңтайлы катализаторларды жасауда қазақстандық ... Д.В. ... және оның ... ... ... зор.
Қазақстанда катализ мәселелерімен Органикалық катализ және электрхимия ин-ты (директоры - Қазақстан ҰҒА-ның акад. М.Жұрынов) және ҚазҰУ-дің "Катализ, ... ... және ... ... кафедрасы айналысады
1.1 Катализатормен өңделген газдың регенераторы
сурет-1. Катализатормен өңделген газдың регенераторы
Өнеркәсіпте ... ... ... үшін ... ... Регенератордың (VG) құрамында өңделген газдарды нейтрализациялаушы ыстық жағдайда жұмыс істейтін катализатор (КАТ) бар . ... ... ... ... диффузиялық мембранамен шектеседі, ал ол мембрана (MEM) регенератордың коллекторымен шектеседі.Коллектордың ішінде қысым (pr) катализатордың ішкі ... ... ... ... ... газ ... алдында орналасқан (1)қосымша отын ретіндегі өртегіш құралға (COMB) беріледі. Осы конструкция газдыңэнетгиясын үнемдеуді арттырады.
сурет-2.Регенераторлық қабылдауыштың схемасы.
1.2 ... ... ... қондырғысының құрылымы мен жұмыс ұстанымы
сурет-3.Майлы регенерация лабораториялық қондырғысы
Регенерация модулі регенерациялаушы ұнтақпен жартылай тортырылған сыйымдылық , ұнтақтың арқасында майлы ... ... ... ... жоғарға жағында ұнтақты себетін және майды құятын қақпақ орналасқан.Модульдің төменгі жағы ... ... ... ... жең регенерациялық ұнтақпен толтырылады, ол арқылы модульді вакуумдеу процесі жүзеге асырылады. Регенерация модулінің сыртқы беті ленталық электрожылытқыш ... және ... ... ... ... істеу қағидасы
Регенерезация модуліне 3 кг регенерезация жасайтын ұнтақ салынады. Вакуумдық насос арқылы вакуумдық сыйымдылықта сиретілу пайда болады. Май ... ... да ... ... ... ... К2 ... регенерациялаушы ұнтақ арқылы өтедіде, вакуумдықсыйымдылыққа түседі .Регенерациялаудан өткен май К3 краны арқылы ағызылады
сурет-4. Регенерезация модулі
2. ... ... ... ... ... ... ... газдарды регенерациялауға мүмкіндік береді.
сурет - 5. Конвейірлі регенератор
2)Роторлы регенератор
Роторлы регенераторлар вентеляция және конденсация жүйелерінде қолдануға арналған. Себебі ... ... ... мен ... ... ... қышқыл тектес алкилді катализатор қатысында регеренизациялау процессі
сурет-7.Электрлік сигналдарды регенератордың схемасы.
сурет-8.1 - реактор; 2 - ... 3 - ... 4 - ... І - ... ІІ - крекинг өнімдері; ІІІ - ауа; ІV - су буы; V - ... ... VІ - ... ... ... ... шариктәріздес каталитикалық крекинг қондырғысының реаторлық блогы (43-102)
Жоғарыда аталған каталитикалық крекинг реакторлардың екі түрін соңғы жылдары жетілдірілген түрлері ығыстыруда - ... ... ... газкатализаторлы қоспалы реактор (лифт-реактор). Бұл реактор газдинамикалық ... ... ... ... ... (интегралды түрлі) жақын, бұл каталикалық крекинг үшін жалғансұйылған катализатор қабатындағы реакторға қарағанда тиімдірек ... ... ... ... ... ... ЦҚК ... контакт уақыты шамамен екі есе төмендейді (2 - 6 с). Термотұрақтылығы жоғары заманауи катализаторлар ... ... ... ... және т.б. ... алмасу формалары) крекинг реакцияларын жоғары температурада және контактың өте аз ... ... ... ... ... бұл ... ... жоғары () катаң крекинг (пиролиз процесіне тән) жүреді.
жүйені қолданған кезде цеолиқұрамды катализаторлар үшін ... ... ... және ... айтарлықтай жақсарады.
Крекинг шығым көрсеткіштерін жақсарту мақсатында (айналу терңдігі және өнімнің сапасы) шетелдің заманауи каталитикалық крекинг қондырғыларында ... ... ... жоғарысапалы заманауи катализаторды қолдану;
- жеделдетілген емес жалғансұйылған кабатты, бірақ айырушы ... ... ... өту;
- шикізаттың лифт-реакторға және т.б. көп жерден кіруі.
Регенераторлар коксты ауаның оттегісімен 650 - 750ºС ... жағу ... ... ... ... регенерациялауға арналған. Қозғалмалы катализатор қабаттағы қондырғыларда шариктәріздес катализатордың регенерациясын көпсекциялы аппаратта жүргізеді, қазан-утилизатормен байланысқан сулы ... ... ... ... жылу ... шығарады.
Микросфералы катализаторлы қондырғыларда кокстелген катализатор регенерациясы жаоғансұйылған қабатты аппараттарда жүргізеді. Коксты жағу ... көп ... жылу ... (25000 - 31500 кДж/моль, бұл 6000 - 7500 ... ... ... көміртегісі СО және СО2 дейін жанады, ал олардың қатынасы катализатор құрамы және кокстың реакциялық қабілетіне ... СО ... ... оның ... ... үстінде аяғына дейін жануы мүмкін, бұл құрылғының күйеленуіне әкеледі. Катализатор құрамына тотығу промоторларды аз мөлшерде қосу арқылы СО түзілуінің алдын ... ... Кокс ... ... өседі. Регенерация кезінде бөлінетін жылу аз мөлшерде регенерация газдарымен шығарылады, ал негізгі бөлігі катализатор гранулаларын қыздыру үшін қолданады.
Жалғансұйылған катализатор қабатында ... ... әр ... ... кету ... ... бұл ... жоғарырақ температурада жүргізуге мүмкіндік береді, осымен реакторға жоғары потециалды дылуды кіргізуге және керек болған жағдайда катализатордың айналу еселігін ... ... ... ... ... ... кокстелуі жоғары катализаторларын регенерациялауды артық жылуды шығару үшін суықышпен ... ... ... ... ... Бұл температуралық режимді реакторда және регенераторда бөлек ... ... ... ... ... жалғансұйылған катализатор қабатындағы каталитикалық крекинг қондырғыларының және фирмасының лифт-реакторлытипті ... ... ... реакторлы блок схемасы көрсетілген.
сурет - 9.а - 1А/1М; б - 43-103; в - ГК-3; 1 - ... 2 - ... І - ... ІІ - су буы; ІІІ - ауа; ІV - ... ... V - ... ... сурет. Ресейдің жалғансұйылған катализаторқабатындағы каталитикалық крекинг қондырғысының реакторлық блок схемасы
2.1 Газотурбиналық құрылғылардың ауаалмастырғыш құрылғылары
Жылуалмастырғыш аппараттар ауа мен ... ... мен ... ... беру тәсілдері бойынша жылу тасымалдағыштар рекуперативті жәнә регенеративті болып бөлінеді.
Рекуперативті жылу алмастырғыштарда жылутасығыштар ылғи қатты ... ... ал ... ... ... ... ... суық және ыстық жылутасығыштармен жуылып отырадыЖылу алмастырғыш ... - ... ... ... газдарды қыздырады.Қазіргі кезде құбырлы және пластикалық, рекуперативті және ... ... ... ... ... ... ... цилиндрлі корпуске 1 құбырлы тақтайлар 3 жалғанады, оларға құбырлар 6 жалғанған, құбыр шоқшасын құрайды.
сурет-10.Рекуперативті үлгідегі Құбырлы жылуалмастырғыш: ... кіру және шығу ... ... ... ... төмендету үшін регенераторлар бір өтімді болады.
Ал ауа бойынша регенераторлар екі,үш,төрт өтімді болады. Үшөтімді ... ауа екі ... ... ... ... ... ауа жану камерасына бағытталады.
сурет-11.Рекуперативті үлгідегі Үшөтімді регенератор
1,4-кіретін және шығатын ауа құбырлары,2-құбыр ... ... және ... газ құбырлары, 5-корпус,7- құбырлы тақтайлар.
Пластикалық регенераторларда жцлу тасымалдағыштарды бөлетін беткі қабаттар ретінде әр түрлі ... ... ... ... ... ... ... көрсетілген.Газ екібұрышты арнала арқылы өтеді 1, ал ауа толқын ... арна 2 ... ... ... ... 1) ... арна,2) толқын тектес арна
(сурет-13)регенератор пакеті
Пластикалық регенераторларда пакеттер1 үш-үштен вертикальді түрде камерамен 3 бөлінген күйде орналасады, ... ... және ... үшін ... 2 ... ... 4,6. ... конструкциясы былайша, ауа келтеқұбыр арқылы тек 3ші камераға ғана кіре ... ол онда ... ... Пакеттерден шыққансон ауа келтеқұбырға 6 түседі.
сурет-14.пластинкалы регенератор 1-пакет,2- корпус,3- ауа камерасы,4,6- ауаның кіруі мен шығуы үшін арналған келтеқұбырлар,5- бөлгіш,7-ағызғыш.
Газ тығыздамаға ... ... ... ... кіреді,пакеттер 1, камераға кіреберісті 3 ағызғыш 7 бөгейді. Пластинкалық жылуалмастырғыштар құбырлыларға қарағанда жеңіл әрі шағын.
сурет-15.Айналмалы дискі бар ... ... ... ... жобасы.
3. Химиялық өндіріс орындарында газдарды биохимиялық түрде тазалау.
Отандық химия өндірісіндегі газдарды микрооргнаизмдерді қолдана отырып тазалау әдісі әлі ... ... ... ... ... ол аса ... болып табылады.Мысалы, мұндай тазалау әдісін ауаны дезодорациялау үшін, өндірістен шығатын газдардың құрамынан аммиак, формальдегид, фенол,цианистік сутегіні, бутилацетатты, бутил спиртін, диметиламинді, ... азот және ... ... ... және ... ластаушыларды жою үшін де қолданады. Өндірістен шығатын газдарды биологиялық белсенді ... ... ... ... ... ... ... арқылы немесе активті лайдың бөлшекті суспензиясымен жуу арқылы фильтрлейді. Фильтрлеуші қабат ретінде топырақты, компостты, шымтезекті, сонымен ... ... ... ... ... ... ... құрамына азот, фосфор, сыра ашытқысын және т.б. қосатын) қолданады.
Фильтреуші қабат жұмыс істеу барысында келесі талаптарды қанағаттандыруы қажет: әртүрлі микроорганизмдердің қатысуы, ... ... үшін ... ... ... ... қалыпты сорушы орта (азот, фосфор, калий, микроэлементтер) және ылғал өткізгіштік, ... ... ... ... ... және ... ... Осы аталғандардан шыға отырып, тазалау процесі қалыпты жүруі үшін фильтрлеуші қабаттың ендігі 0,5 - 1,0 м, ал ... ... ... 5-30 с ... ... ... ... қалыпты қолдануды қамтамасыз етуге қажетті негізгі шарттар, бұл газдың ... ... ... оны ... ... ... ... ылғалдылығы және қабаттарының біртекті тығыздығы, оның есептік температурасымен рН тұрақты түрде ұстау ... ... ... жыл жүргізілген тәжірибелер осы мағынадағы бірнеше саларды және конструктивті параметрлерді шығарып берді. Мысалы, газды ылғалдылығы 20-50%, ал ... 25-300С ... ... ... ... ... ... фильтрлеуге арналған қондырғыларды биоқабатта орнату аса қарапайм және орнату барысында үлкен капиталды және эксплуатациялауды қажет етпейді, бірақ олардың газ бойынша ... анда ... 10 мың ... жоғары болып келеді. Осы көрсеткішті жоғарылату үшін газды активті лай ... жуу ... ... ... іске ... ... технологияны құру мақсатында өндірістен шығатын газды жуу үшін ондағы ағынды суларды да қолдануға болады.
Газды активті лай суспензиясымен жуу ... ... ... ... ... келетін негізгі факторларға мыналар жатады: активті лай крнцентрациясы 5-7 кг/м3 жоғары емес ), рН орталары (6,5-8,5); ... жаңа суды ... ... беру және ... ... ... ... шығару; орталарды қоректендіруші заттармен сіңдіру және активті лай ... ... және т.б. Бұл ... ... өтетін процесс ағынды суларды тазалау үшін арналған аэротенкалардағы процесстеге өте ұқсас болып келеді. Мұндағы айырмашылық ... ... ... таза газ ... ... ... ... өндірістен шығатын тазаланушы газды береді.
Өндірістен шығатын газдарды билхимиялық тазалау процессінің жоғары тиімділігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында жүргізіліп жүрген зертртеулер ... ... ... ... іске асуда. Бірақ қазіргі уақытта осы әдісті қолданушы өндірістер тек осы биохимиялық тотығуға берілетін газ ағымының компоненттерімен ғана ... ... да ғана ... ... деп ... болады.
Тазалау процессі барысында ұсталынған заттарды жаруға активті лайдың қабілеті оттегіде биохимиялық қажеттіліктердің толық қатынасына бойынша орнатылады. ... ... ... шарт ... ... қос ... және суға дейінгі тотығуын сипаттайтын оттегідегі химиялық қажеттілік және нитрификация процессінің басталуына дейінгі ретінде де ... ... ... ... заттар биохимиялық тотығуға беріледі, ал егер берілген шарт керісінше ... ... ... ... ... ... ... тиімсіз болып табылады.Сонымен қатар жоғарыда қарастырылып келген әдіс мына жағдайдарда қолданылмайды, егер ұсталынған заттардың газ ... түсу ... ... ... тотығу жылдамдығынан жоғары болғанда , сонымен қатар микроорганизмдердің жаңа ... ... ... үшін ... газ ... ... ... да болуы мүмкін.
3.1.Химиялық өндіріс орындарында газдарды арнайы фильтрлерде (сүзгіштерде) тазалау.
Кеуекті фильтрлердің ... ... ... ... ... ... ... кеуекті аралық арқылы фильтрлеу процессі жатыр, өйткені аталған ... ... ... ... өтуі ... ірі ... бөлшектер тұрып, ал газ толық оның саңылауларынан өтіп кетеді. ... ... ... ... ... ... ... болады, бірақ негізінен олар талшықты немесе дәнді элементтерден тұрады және шартты түрде келесі ... ... ... ... - табиғи, синтетикалық немесе минералды талшықтардан жасалған маталы материалдар; бейматалы талшықты материалдар (киізді, желімді, ине қайтарушы материалдар, қағаз, қатты ... ... және ... ... ... ... аралықтар - талшық қабаты, тоқылған торлар, тіректі орнатпаларда орнатылған немесе олардың ... ... ... жатады.
Қатаң кеуекті аралықтар - дәнді материалдар (кеуекті керамика немесе пластмасса, пісірілген немесе пресстелген метал ұнтақшалары, кеуекті шыны, көмірлі графитті материалдар және т.б.); ... ... ... және ... ... жасалған қалыпталған қабат); металды торлар және перфорирленген беттер (листы).
Аралық фильтрлеуші жабдық арқылы өту барысында шаңдалған газ ағымы ... ... ... және ... қылдарға бөлінеді. Бөлшектер белгілі бір инерциямен түзу сызықты бойынша жылжи отырып талшықпен, дәндермен соқтығысып, нәтижесінде солармен ұсталады. Мұндай ... ірі ... ... үшін ... ... табылады және фильтрлеу жылдамдығы жоғары болған кезде аталған механизм күштірек болады. Шаңдықтарды қармаушы электростатикалық механизм сондай кезде пайда болады, ... ... ... ... ... ... ... ішкі электрлік разрядтардың әсерімен аталған талшық сал күйге түскен болса.
Фильтрде ... ... ... ... ... ... қабатты түзеді, сондықтан да олар қайтадан түсетін бөлшектер үшін ... орта ... ... ... ... нәтижесінде аралықтың кеуектілігі төмендейді де, ал оның кедергісі жоғарылай түседі. Сондықтан да тез арада ... ... ... ... және ... ... қажеттілігі туындайды.
Кіруші және шығушы концентрацияның белгіленуімен мөлшеріне ... ... ... ... үш ... ... ... түрдегі тазалаушы фильтрлер - (жоғары тиімділікті немесе абсолютті түрдегі фильтрлер) - өте ... ... ... ұстау үшін арналған. өте төменгі (кіру барысында) концентрацияға ие өндірістік газдардан алынатын субмикроннды бөлшектерді ұстауға арналған фильтр. Оның фильтрлеу ... 10 м/с ... ... ... аса улы ... ұстау үшін және сонымен қатар бірқатар технологиялық процесстерді жүргізу барысында ауаны ультра жіңішке түрде тазалау үшін де қолданылады. Сондықтан да ... ... ... ... фильтрлер - ағымдық желдеткіш және ауаны кондициялау жүйесінде ... ... ... ... ... 50 мг/м3 аз емес, фильтрлеу жылдамдығы 2,5 - 3 м/с ... ... ... ... ... ... ... регенерацияланған немесе регенерацияланбаған болуы мүмкін.
Өндірістік фильтрлер - маталы (қосымша 1), ... және ... ... ... 60г/м3 ... ... ... тазалауға арналған. Фильтрлер регенерацияланған күйде болады.
Маталы сүзгілердің схемасы қосымша 1-де көрсетілген.
4.Ұнтақталған катализатор ... ... ... ... 2)
Al2O3 немесе Al(OH)3. Ақ түстің әр түрлі реңдеріне ие ... ... ... ... ... ... жер тыңайтқыштарын, полимерлі материалдар өндірісінде қолданылады. Суды тазартуда ... ... әр ... ... ... қасиетіне ие, медицинада антацидті зат ретінде.Өндірісте антипирин(тұтануды азайтады) ретінде пластиктар мен т.б материалдарда қолданылады.
сурет-17. катализаторға кіретін элементтер мен бөлінетін заттар
4.1 ... ... ... ... жиында. Жылудың регенераторы көбіне оқшау орындалады және ара тәуелділік от шарт және нақты нысанның өзгешеліктері жөнделінеді
1 - айнымалы қырманның ... - ... ... - ... ... регенератордан;
4 - жылуалмастырғыш-регенератор;
5 - адалда- газдың жылуалмастырғышы;
6 - ауаны жаңартудың ауасының шыға берісі;
7 - адалда- газдың шыға берісі;
8 - түс- ... - ... ... шыға ... - ... ... - тақырға отырғыз- регенераторға;
12 - майлы сорап;
13 - әуе ... - сулы ... ... - ... ... - ... ... - кіріс ауа;
18 - әуе сүзгіш
5. ... ... ... ... ... мен су буы ... анықтаймыз:
Gцк=R·Gш;
мұндағы: R-катализатордың айналым еселігі, R=7,0деп қабылдаймыз.
Gш-шикізат мөлшері,кг/сағ
Айналмалы катализатордың R=71 қатынасы кезінде мөлшері келесі жолмен есептеледі:
Gцк=R·Gш=7· 85783,3=600483,1кг/сағ
Тасымалдау желісіне жұмсалатын су буының ... ... ... ... су ... нормасы,масс.
Хб= 4масс,
Gб= 0,04·85783,3=3431,3кг/сағ;
Регенерациядан кейін катализаторда 0,2-0,5масс катализаторға есептегенде кокс қалады. Регенерацияланған катализатордың қалдық коксын 0,4 ... ... 0,4 · ... ... = 2401,93кг/сағ;
100 ... ... ... ... ... + Gкокс;
мұндағы: Gкокс─материалдық тепе-теңдіктен алынатын,жағып жіберетін кокс мөлшері,кг/сағ.
Gкк= 600483,1+2401,93+4718,08 = 607603,11кг/сағ;
Кокстелген катализаторды буландыруға жұмсалатын су буының мөлшері (десорберде):
GД = С ... С ─ ... ... ... буландыруға жұмсалатын су буы, кг(кокстелінген катализатордың 1тоннасына 7кг су буын қабылдаймыз)
GД = 7· 607,6 ≈ ... ... ... ... ... ... өтетін бу көлемі,м³/сек:
22,4· Т· 0,101 Gi
V = ──────── Σ ... ... ... және бензин,ауыр және жеңіл газойльдар, циркуляцияланатын газойль және су буының мөлшері,кг/сағ;
Mi─крекингтің тиісті өнімдерінің молекулалық массасы;
Т─реактордағы ... ... ... ... үстіндегі реактордың абсолюттік қысымы,Па.
Gi 15526,8 39460,3 9350,4 8320,9
Σ ... + ... + ... + ... + ... +
Mi 30,7 105 200 340 ... ... ... + ──────=2029,8 кмоль/сағ;яғни:
18 ... · 758 · 0,101 ... ... · 2029,8 = ... = ... · 273 · 0,1 ... ... ... ... ... ;
W
мұндағы: W─ реактордың еркін қимасындағы булардың жылдамдығы,м/с,
W=0,8деп қабылдаймыз.
35,42
F=────=44,275м²;
0,8
Реактордың диаметрі төмендегідей болады:
D=1,128·√F = ... = ... ... ... мына формуламен өрнектеледі:
Нт= h+h1+h2+h3+h4+h5;
мұндағы: h─жалған сұйытылған қабаттың биіктігі,м;
h1─жалған сұйытылған қабаттан буландыру аймағына дейінгі ... ... ... ... ... ... аймағының биіктігі, (4м деп қабылдаймыз);
h3─сепарациялық аймақ биіктігі, ... алып ... ... ... ... шарлы жоғарғы түптің биіктігі, м;
h5= 0,5 D= 0,5 · 7,5= ... ... ... ... ───;
S
мұндағы: Vр ─ реакциялық кеңістік көлемі,м³;
Gк.р
Vр = ───;
ρж.с
мұндағы: Gк.р ─ реакциялық кеңістіктегі катализатор мөлшері, ... ... ... ... тығыздығы,ρж.с=500кг/м³;
G`ш
Gк.р = ───;

мұндағы:G`ш─ реактор жүктемесі(шикізат+рециркулят),кг/сағ;
nд─шикізат берудің массалық жылдамдығы,сағˉ¹.nд= 2,3сағˉ¹.
85783,3+21446
Gк.р = ────────────=46621,4кг
2,3
46621,4
Vр = ───────── = 93,24м³
500
Сонда: ... ... ... ... ... + hк
мұндағы: h`1─ өткелді аймақтың цилидрлік бөлігінің биіктігі, h`1=4м деп қабылдаймыз.
hк ─ конусты бөлігінің биіктігі,м.hк=2м.
h1= 4+2 =6м;
Сепарациялық аймақ биіктігі, ... = ... (7,33 ─ ... ─ реактордың еркін қимасындағы булардың жылдамдығы,м/с;
h3 =0,85 · 0,81,2 (7,33 ─ 1,21 lg 0,8) = 4,8м
Сонымен, ... ... ... ... ... =2,1+4+6+4,8+6+3,75 =26,65м
Өндірістік реакторлар корпусының цилиндрлі бөлігінің биіктігінің диаметрге қатынасы Нц/D=1,44. Біздің жағдайымыз үшін Нц/D=26,65/7,5=3,53;
Каталитикалық крекинг қондырғысы ... жылу ... ... ... кіретін барлық ағындар ендіретін және аппараттан шығатын өнімдер алып ... ... ... жылу ... ... ... теңдеуі:
Qш + Qц1+ Qк1 + Qб1+ Qд1 + Qқ.к=Qг + Qб + Qж.г + Qа.г +Qк.қ + Qк2 + Qк + +Qц2 + Qд2 + Qб2 + Qр + ... сол жағы ... ... ... ... - шикізатпен;
Qц1- циркуляциялық каталитикалық газойльмен;
Qк1- циркуляциялық катализатормен;
Qб1- тасымалдау желісіне берілетін су буымен;
Qд1- катализатордан ... ... ... су ... - ... ... оң жағы жылудың шығуын көрсетеді(кВт):
Qг - түзілген крекинг газдарымен;
Qб - бензин буларымен;
Qж.г - ... ... ... - ауыр ... ... - ... қалдықпен шығатын жылу;
Qк2 - циркуляцияланатын катализатормен;
Qк - крекинг кезінде пайда болған кокспен;
Qц2 - ... ... - ... көмірсутектерді буландыруға кететін су буымен;
Qб2 - тасымалдау желісіне берілетін су буымен;
Qр - каталитикалық ... ... - ... ... ... жоғалымы.
Реактордың жылу балансынан шикізатты катализатормен араластыру тетігіне берген кездегі оның температурасын анықтаймыз.
Реакторға кірердегі ағындардың температурасын қабылдаймыз:
Тц1=561К-рециркуляцияланатын каталитикалық газойльдің температурасы;
Тк1=873К-катализатордың ... ... ... су ... ... ... PI=0,46∙106 Па);Тд1=783К-реак- тордың буландыру аймағына берілетінсу буының температурасы(қысымы PI=0,46∙106 Па) .
Ағымдардың энтальпиясын есептеу.
Көмірсутектер буларының ... ... = a (4 ─ ρt) ─ 308,99 ... ... ... . ... көмірсутектердің энтальпиясы:
1
Jс0,t = ──── а;
√ ρt
Қосымшалар бойынша а мәнін табамыз.
Шикізат және крекинг өнімдері үшін ρ288мәндері төмендегідей(г/см³):
Вакуум ...... ......... газойль ─ 0,9330;
Ауыр газойль ─ 0,9750;
Кокстың және катализатордың энтальпиясын:
q = c ∙ T;
формуласы бойынша есептейміз.
мұндағы: q─кокс немесе катализатордың энтальпиясы;
c─катализатор немесе ... жылу ... ... ... ... ... К.
Катализатор және кокстың жылу сыйымдылығы тиісінше 1,13 және ... ... ... ... 5 кестесіне енгіземіз.
5-кесте
Реактордың жылулық балансы
Ағымның белгіленуі
Күйі
Температура,
К
Мөлшері,
кг/сағ
Энтальпиясы
кДж/кг
Жылу мөлшері
Кіріс:

Qц1
Qк1
Qб1
Qд1
Qқ.к
с
с
қ
б
б
қ
Тс
561
873
873
783873
85783,3
21446
600483,1
3431,3
4253,2
2401,93

648,0
678,4
3708,0
3510,0
1506,0

13897008
407367735
12723260,4
14928732
3617306,58
Жиынтығы
Qш+452534042
5-кестенің жалғасы
Ағымның белгіленуі
Күйі
Температура,
К
Мөлшері,
кг/сағ
Энтальпиясы,кДж/кг
Жылу ... ... ─ (10,9 + 9,7 + 8,3 ) = 71,1 ... ... ... ... ... 205,2кДж/кг
шикізатқа болады.
Жылу балансынан шикізатпен кіретін жылуды анықтаймыз:
Qш = 496052978,2 ─ 452534042 = 43518936,21 кВт
Шикізат энтальпиясы:
3600 ∙ Qш -43518936,21 ... = ... 507 ... ... сәйкес шикізат температурасы Тш= 503,3К.
1
qtж = ─────── =(1,687t +0,0017t2)
√ρ288
1
507 = ─────── =(1,687t ... ... - 4ac = (1,687)2 - ... ... = ... = - 992,35к ... ... 0,783
t2 = ───────=─────── = ... ... ... ... температурасы 473-663К аралы- ғында болады.
Бастапқы мәліметтер:
1.Циркуляцияланатын катализатор мөлшері:
Gц.к= 600483,1кг/сағ;
2.Катализатор бөлшектерінің ең үлкен өлшемі:
150мкм;
3.Катализатордың стационарлы қабаттағы тығыздығы:
ρж.с=500кг/м³;
4.Реактордан ... ... ... ... ... ... ... кокс мөлшері:
Δg=4718,08кг/сағ;
6.Регенерацияланған катализатордағы кокс мөлшері:
0,3% масс.
7.Катализатордағы адсорбцияланған су буының мөлшері:
Gб = ... ... = ... ... ... қысым:
PI=0,23∙106 Па;
10.Ауаның температурасы:
Та = 353К;
11.Ауаның шығымы:
L = 12кг 1кг коксқа;
Есепті жүргізу ... ... ... ... кокстың мөлшері:
Δgо = Δgқ.к ∙ Gц.к;
мұндағы:Δgқ.к ─ регенерацияланған катализатордағы қалдық кокстың
мөлшері, % масс.;
Gц.к ─ циркуляцияланатын катализатордың мөлшері,кг/сағ;
Δgқ = 0,003 ∙ 600483,1 = ... кокс ... Δg ─ ...... кокс ... 4718,08 ─ 1801,4 = ... ... жағуға кететін ауа мөлшері:
Gа = L ∙ Δgж;
мұндағы:L ─ ауа шығымы,кг/кг коксқа;
Gа = 12 ∙ 2916,68 = 35000,16 ... ... ... мөлшері:
Gы.г = Δgж + Gа = 2916,68 + 35000,16 = ... ... ... буландыруға арналған су буының мөлшері,кг/сағ;
Gо = n ∙Gц.к;
мұндағы: n ─ су буының ... ... ... ... ... 5кг етіп ... = ... = 3002,5кг/сағ;
Аппараттың (регенератордың) материалдық тепе-теңдігі 6 кестеде көрсетілген.
Қорытынды
Курстық жұмыста қолданылып тұрған ... ... ... ... ... регенераторда өтетін процестің жылдамдығы артып сапасы жоғарлады. ... ... ... ... ... рөлі ... ... жоғары айтылғандай процесстің жылдамдығы артып сапасы нығаяды.
Регенератор- бұл құрылғылардың артықшылығы конструкциясының ... Олар ... ... ... ... ... Және оған ... материалдар қол жетімді әрі сапасыда жоғары. Соңғы жылдары өндірістерді автоматтандыруға үлкен маңыз аударылуда. Жаңа технологиялар ... ... ... ... ... адам қатысуынсыз жүзеге асырылатын әдістеріне көшуге алып келді. ... ... ... үрдісі осылай. Процесті автоматттандыру келеңсіз жағдайлардан әсіресе мұнай өңдеу өнеркәсіптері кәсіпорындарында орын алатын қолайсыз жағдайлардың туындау мүмкіндігін азайтуға мүмкіндік ... ... ... ... мен ... ... анықтадық. Яғни қойылған мақсатқа жеттік.
Автоматтандыру күн сайынғы жетілдірілуімен ол бара бара энергосақтаушы болып ... Ал ... ... үшін ... ... ... шарттарында, бұл өте маңызды фактор болып саналады, себебі автоматтандыру өндірісті экологиялы етеді және жұмыс орындарының, персоналдардың қысқаруына алып келеді.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ... ... ... С.А. Технология глубокой перерабоки нефти и газа:
Учебное пособие для вузов. Уфа: Гилем, 2002. 672 с. 2. ... Г.А., ... Е.Д., ... М.Г. ... ... - Л.: Химия,1986.648с.
3.Омаралиев Т.О. Мұнай мен газ өңдеудің арнайы технологиясы.- Алматы,2002.
4. Танатаров М.А., ... М.Н., ... Р.А. ... ... ... ... ... - М.: Химия, 1987. 210 с.
5. Смидович Е.В. Технология переработки нефти и ... 2 ... М.: ... 275 с.
6. Гуревич И.Л. Технология переработки нефти и газа. ч.І.- М.: Химия, 1972
7. Технологический регламент установки ТОО ... ... , ... Т.О. ... мен ... өңдеудің химиясы және технологиясы. - Алматы,2001.278б.
9.Эрих В.И., ... М.Г. ... ... ... и ... - М.: ... 1985. 256 ... А.Г, Ахметов С.А. Глубокая переработка нефти. - М.:
Химия, 1992. 170 с.
11.Омаралиев Т.О., ... Н.Ш. ... және газ ... катализ. - Алматы,1999.
12.Сарданашвили А.Г., Львова Л.И. Примеры и задачи по ... ... ... и ... - М.: Химия, 1980. 136 с.
13.Кузнецов А.А., Кагерманов С.М., ... Е.Н. ... ... ... ... промышленности.- М.:
Химия, 1974. 206 с.
14.Фарамазов С.А. Оборудование НПЗ и его ... М.: ... 1984. 220 ... ... А.А., ... А.Р. ... конструктирования и расчета химической аппаратуры.- Л.: Машинотсроение,1970. 180 с.
16.Черенков В.А. Промышленные приборы и средства автоматизации Справочник.- Л.: ... 1987. 220 с. ... А.С., ... Б.С., Унаров Ш.А. Методическое указание практическим и ... ... по ... ... Голубятников В.А., Шувалов В.В., Злотникова А.Г. Организация и планирование производство управления нефтеперерабатывающей и нефтехимическими предприятиями.- М.: ... 1988. 256 ... ... Е.Б., ... Ж.Т., ... В.Н., Меркулова В.П., Жұмабеков Б.Ж., Аршидинова М.Т. Еңбекті қорғау. Лабораториялық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқау. - Алматы: ... ... Т.Е. ... ... ... оқу ... үшін оқу кұралы.-Алматы: ЭВЕРО, 2008-240бет.
21.Ғимараттардың өрт қауіпсіздігі ҚР ҚНжЕ. 2.02.-05-2003. Ресми басылым Астана,2003
22. Улы және ... ... ... ҚР ... ... ... ... Астана,2002
23.Жарықтандыру ҚР ҚНжЕ 2.04-05-2002. Ресми басылым.Астана,2002
24.Измбергенова М.К. ... ... к ... ... дипломного проекта для студентов специальности.- Шымкент:
КазХТИ. 1990. 25 с.
25.Изымбергенова М.К. Методическое ... κ ... ... дипломного проекта для студентов ... 39.06. ... ... 1990

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 17 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 600 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мұнай химиясында және мұнайды қайта өңдеудегі сутегінің рөлі62 бет
"Ұлан" шаруа қожалығы17 бет
«Kazzinc» АҚ Өскемен МК базасында «Special high grade» маркалы катодтық мырыш өндіру цехын жобалау54 бет
«Бағдаршам»бағдарламасын құру.37 бет
Актас мұнай кен орнын игерудің оптималды жобалық шешімін анықтау67 бет
Алматы қаласы мемлекеттік сәулет-құрылысы80 бет
Ащысай кен орны28 бет
Ащысай кен орнындағы тереңдігі 1250 м пайдалану ұңғымасын бұрғылау жобасы51 бет
АҚ «Каспий Нефть ТМЕ» компаниясының инновациялық жобасын басқару75 бет
Ақпараттық жүйені жобалау кезеңін автоматтандыру6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь