Жылудың аралық кетуі бар адсорбер жобасы

1 Абсорбциялы қондырғылардың технологиялық схемалары. 3
1.1 Газды адсорбенттермен кептіру және тазарту. 5
2 Газды абсорбциялау қондырғыларында кептіру 7
2.1 Адсорбциялық қондырғыларда конденсатты кептіру мен бөлу 8
2.2 Газды күкіртсутектен және көмірқышқыл газынан тазалау 9
2.3 Адсорбциялық сутегі қондырғылары. 11
3 Адсорбер түрлері 12
4 Қозғалмайтын беттің адсорбер шығымын есептеу. 21
4.1 Адсорбердің периодтық қозғалысын есептеу 24
Қорытынды 28
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 29
Қосымша
Алғашқы абсорбциялық қондырғылар екі колоннадан тұрды: абсорбер мен десорбер және бірқатар жылу алмастырғыштар.
Бұл схема бойынша абсорбцияланатын көмірсутектердің басым бөлігі десорберді суару сиымдылығынан конденсацияланбайтын газдармен (метан және этанмен) бірге жоғалады. Жоғары қысымда алынған немесе төмен температурада десорбцияланған буда конденсацияланған конденсатта көп мөлшерде метан мен этан болады. Бұл бу тәрізді күйде десорберден шығатын қоспадан пропан мен ауырлау көмірсутектерді бөліп алуды анағұрлым қиындата түседі. Сосын оларды конденсациялау қажет. Конденсациялау үшін жоғарылау қысым және төмен температура, ал буландыру үшін керісінше – төмен қысым мен жоғары температура қажет. Бұл абсорбциялау процесінің параметрлерін таңдауды регламенттейтін негізгі факторлардың бірі болып табылады.
Адсорбция процесінің жүру схемасы сурет 0.
1)Көмірді сутектермен байыту(адсорбция);2) жұтылған фракцияларды қыздырылған су буымен айдау(десорбция); 3)120.....130о С температураға дейін ауамен қыздырылған белсенді көмірді кептіру;4) суық ауамен суыту.

Сурет 0. Адсорбция жүйесі; 1)бензин резервуары;2) демалу клапаны;3)газды таңғыш; 4)адсорбер;5) «Өзіне дейінгі» қысым реттеуі;6) тоңазытқыш;7)кондетсант жинаушы;8)конденсатты соруға арналғаннасос
Абсорбциялық қондырғыда біртіндеп көп ретті конденсациялау (абсорберде), көп ретті буландырып шығару (десорберде) және бір ретті конденсациялау (суару сиымдылығында) өтеді.Абсорбциялық бөліп алу – ескі әдістердің бірі. Ең көп тарағаны маймен абсорбциялау схемасы болып табылады . Қондырғы құрамына үш колонна енеді: абсорбер, абсорбциялық-буландырып бөлу колоннасы – метан мен этанды булап бөлуге арналған түбінен қыздырылатын абсорбер (АБК), десорбер.Оларда абсорбент ретінде әдетте мұнайдың керосиндік немес дизельдік фракциясы қолданылады. Газбен жұмыс істейтіндер мұндай абсорбентті «май» деп атайды, сондықтан да қондырғы маймен абсорбциялау деп аталады.Қондырғыға түсетін газ І суыйды да 3 сепараторға түседі. 3 сепаратордан газ 4 абсорберге барады,
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Ахметов С.А. Технология глубокой перерабоки нефти и газа: Учебное пособие для вузов. Уфа: Гилем, 2002. 672 с.
2. Ластовкин Г.А., Радченко Е.Д., Рудина М.Г. Справочник нефтепереработчика. – Л.: Химия,1986.648с.
3.Омаралиев Т.О. Мұнай мен газ өңдеудің арнайы технологиясы.- Алматы,2002.
4. Танатаров М.А., Ахметина М.Н., Фасхутдинова Р.А. Технологические расчеты установок переработки нефти. - М.: Химия, 1987. 210 с.
5. Смидович Е.В. Технология переработки нефти и газа. 2 часть.- М.: Химия.1990. 275 с.
6. Гуревич И.Л. Технология переработки нефти и газа. ч.І.- М.: Химия, 1972
7. Технологический регламент установки ТОО ШНОС.- Алматы , 1988.
8. Омаралиев Т.О. Мұнай мен газды өңдеудің химиясы және технологиясы. – Алматы,2001.278б.
9. Эрих В.И., Расина М.Г. Химия технология нефти и газа. – М.:
Химия, 1985. 256 с.
10. Левинтер А.Г, Ахметов С.А. Глубокая переработка нефти. – М.:
Химия, 1992. 170 с.
11. Омаралиев Т.О., Айтымбетов Н.Ш. Мұнай және газ өңдеудегі катализ. – Алматы,1999.
12. Сарданашвили А.Г., Львова Л.И. Примеры и задачи по технологии переработки нефти и газа. – М.: Химия, 1980. 136 с.
13. Кузнецов А.А., Кагерманов С.М., Судаков Е.Н. Расчеты процессов сепараторов нефтеперерабатывающей промышленности.- М.:
Химия, 1974. 206 с.
14. Фарамазов С.А. Оборудование НПЗ и его эксплуатация.- М.:
Химия, 1984. 220 с.
15. Лощинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструктирования и расчета химической аппаратуры.- Л.: Машинотсроение,1970. 180 с.
16. Черенков В.А. Промышленные приборы и средства автоматизации Справочник.- Л.: Машиностроение, 1987. 220 с.
17. Сарбасов А.С., Шакиров Б.С., Унаров Ш.А. Методическое указание практическим и индивидуальном занятиям по курсу ООС.-КазХТИ.1990.
18. Голубятников В.А., Шувалов В.В., Злотникова А.Г. Организация и планирование производство управления нефтеперерабатывающей и нефтехимическими предприятиями.- М.: Химия, 1988. 256 с.
19. Өтепов Е.Б., Тәжин Ж.Т., Кустов В.Н., Меркулова В.П., Жұмабеков Б.Ж., Аршидинова М.Т. Еңбекті қорғау. Лабораториялық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқау. –Алматы: ҚазҰТУ, 2003
20. Хакімжанов Т.Е. Еңбек қорғау. Жоғары оқу орындары үшін оқу кұралы.-Алматы: ЭВЕРО, 2008-240бет.
21. Ғимараттардың өрт қауіпсіздігі ҚР ҚНжЕ. 2.02.-05-2003. Ресми басылым Астана,2003
22. Улы және радиациялық заттар қауіптілігі ҚР ҚНжЕ. 01.04.042-02. Ресми басылым. Астана,2002
23. Жарықтандыру ҚР ҚНжЕ 2.04-05-2002. Ресми басылым.Астана,2002
24. Измбергенова М.К. Методическое указание к экономической части дипломного проекта для студентов специальности.- Шымкент:
КазХТИ. 1990. 25 с.
25. Изымбергенова М.К. Методическое указание κэкономической части дипломног проекта для студентов специальности.39.06.-Шымкент.КазХТИ,1990
        
        1.Абсорбциялы қондырғылардың технологиялық схемалары.
Алғашқы абсорбциялық қондырғылар екі колоннадан тұрды: абсорбер мен десорбер және ... жылу ... ... ... абсорбцияланатын көмірсутектердің басым бөлігі десорберді суару сиымдылығынан конденсацияланбайтын газдармен (метан және этанмен) ... ... ... ... ... ... төмен температурада десорбцияланған буда конденсацияланған конденсатта көп мөлшерде метан мен этан болады. Бұл бу тәрізді күйде десорберден шығатын ... ... мен ... ... бөліп алуды анағұрлым қиындата түседі. Сосын оларды конденсациялау қажет. Конденсациялау үшін ... ... және ... температура, ал буландыру үшін керісінше - төмен қысым мен жоғары температура қажет. Бұл абсорбциялау процесінің параметрлерін таңдауды регламенттейтін ... ... бірі ... ... ... жүру схемасы сурет 0.
1)Көмірді сутектермен байыту(адсорбция);2) жұтылған фракцияларды қыздырылған су буымен айдау(десорбция); 3)120.....130о С температураға ... ... ... ... ... кептіру;4) суық ауамен суыту.
Сурет 0. Адсорбция жүйесі; 1)бензин резервуары;2) демалу клапаны;3)газды таңғыш; 4)адсорбер;5) қысым ... ... ... ... ... ... ... біртіндеп көп ретті конденсациялау (абсорберде), көп ретті буландырып шығару (десорберде) және бір ретті конденсациялау ... ... ... ... алу - ескі ... бірі. Ең көп тарағаны маймен абсорбциялау схемасы болып табылады . Қондырғы ... үш ... ... ... ... бөлу ... - ... мен этанды булап бөлуге арналған түбінен қыздырылатын ... ... ... абсорбент ретінде әдетте мұнайдың керосиндік немес дизельдік фракциясы қолданылады. Газбен жұмыс ... ... ... деп ... ... да ... маймен абсорбциялау деп аталады.Қондырғыға түсетін газ І суыйды да 3 сепараторға түседі. 3 сепаратордан газ 4 абсорберге ... онда ... VIII ... ауыр ... ... ... ... алынады. Жартылай осы көмірсутектермен қаныққан IV абсорбент 2 қыздырылады да 5 абсорбциялық-буландырып бөлу қондырғысына беріледі, оған ... ... ... ... 3 ... ... фаза ... 5 абсорбциялық-буландырып бөлу қондырғысының жоғарғы бөлігіне 7 десорберден VIII қалпына келтірілген регенерацияланған абсорбент беріледі. 4 абсорбердің төменгі ... ... ... ... IV ... 5 ... жоғарғы жағынан кететін жеңіл көмірсу-тектер (метан, этан) VI шығарылады. Пропан және одан ... ... ... сіңіріп алады. Толық қаныққан VII абсорбент 5 АБК-ң төменгі жағынан шығады да, 2 жылу алмастырғышта қыздырылып, 7 десорберге түседі, ол ... ... ... ... ІХ ... ... кең фракциясы (ЖККФ) қуылады, ал қалпына келтірілген VIII абсорбент 4 және 5 колоннаға қайта оралады.Қаныққан абсорбент температурасын көтеру негізінен метан мен ... ... ... газ ... түзілуіне апарып соғады. Сонымен қатар, белгілі тоңазыту ... ... алу үшін ... көмегімен тұтылатын пропан мен ауырлау көмірсутектердің жартылай ... ... Ол үшін 5 ... ... бөлігіне қалпына келтірілген VIII абсорбент беріледі. Осылайша, 5 АБК-ң жоғарғы бөлігі абсорбциялау режимінде, ал ... - ... бөлу ... жұмыс істейді. Тиісті режимді таңдай отырып абсорбенттен метанды толық бөліп алуға, қажет болса этанды ... ... ... процесі жылу бөле жүреді. Осының салдарынан абсорбердегі ... ... ... ... ... ... ... суытса абсорбердегі температура төмендейді және көмірсутектердің бір бөлігінің ... ... ... ... ... температураны төмендетсе абсорбциялау жолымен газ компоненттерін бөлу де жақсара түседі.Одан бөлек, абсорбердегі температура төмендету қайнау температурасы жоғары емес ... ... ... ... температураларда абсорбциялау процесін төмен температуралы абсорбциялау (ТТА) деп ... ТТА ... ... ... ... қолданғанда абсорберден соң оны мұқият сепарациялау қажет. Сондықтан да тазартылған (құрғақ) газбен сіңіргіштің жоғалуын азайту үшін екі сатылы ТТА ... ... ... ... ... ... абсорбентті, екінші сатыға қайнау температурасы жоғарылау абсорбентті береді.Екі сатылы ТТА схемасының артықшылығы тек жеңіл ... ... ... ғана ... ... қатар тиісті бөліп алу дәрежесіне қол жеткізетін абсорбент шығынын азайту болып табылады.
1.1.Газды адсорбенттермен кептіру және тазарту.
Төмен ... ... ... ... газды кептіру мен тазартудың сенімді тәсілі адсорбциялық процестер болып табылады.Адсорбциялық қондырғыларды ... ... ... ... ... және ... конденсаттан жеке компоненттерді бөліп алу үшін қолданады. ... ... мен ... үшін ... негізінен цеолиттерді, силикагель, алюминий тотығын, активтелген көмірді ... Газ ... ... ... ... бір ... ... үлкен кеуектер ауданы, жоғары мақсатты компоненттерге талғамдылық және ... ... ұзақ ... ... ... ... ... төмен қабаттың гидравликалық кедергісі, жоғары механикалық беріктік.Одан бөлек, адсорбенттер арзан, ... ... ... инертті, құрал-жабдықты коррозияға ұшыратпауы, оңай қалпына келтірілуі тиіс. ... ... ... үшін 4А маркілі цеолитті кеңінен қолданады, оның су сіңіргіштігі ... мен ... ... ... екі есе жоғары. Цеолиттер сумен жанасқанда шытынамайды, ... ... 500С ... дейін өзгермейді. Цеолиттердің әртүрлі типтерін H2S, CO2, NH3, C2H4, C2H6 және басқа да бөгде қоспалардан тазарту үшін қолданады. Активтелген ... ... ... бағасы төмен, механикалық беріктігі жоғары. Силикагелдерді құрамында қанықпаған көмірсутектері, ... ... ... аминдері бар газды кептіруге қолдануға болмайды. Бұл заттарды силикагель оңай сорбциялайды, бірақ қалпына келтіргенде кеукетерді ... ... ... түзе термиялық бұзылады. Бутаннан бастап көмірсутектер толық десорбция-ланбайды және адсорбенттің ылғал сиымдылығын төмендетеді. Силикагелдерді қалпына келтіргенде жоғары температура және көп ... жылу ... ... ... көмірден силикагел аппараты
І шикі газ 1 сепаратордан соң 5 және 7 адсорберлерге беріледі (сурет-1). 5 және 7 адсорберлер ... ... ... газ ағымдарын автоматты түрде ауыстыра отырып кезектесіп адсорбциялау және десорбциялау режимінде жұмыс ... 5 ... ... ... ... соң ... газдың шық нүктесі бойынша бақылау жасалады) оны 3 ... ... ... VI ... беруге ауыстырады.
Десорбциялаушы газ ретінде 2 компрессор көмегімен айналу контурында айналатын бастапқы көмірсутекті ... ... ... ... газдың жоғары температурасы есебінен жүреді. Айналымдағы VI газды алдымен 8 жылу ... ... VIІІ ... ал ... 6 тоңазытқышта суытады, ал ІІІ суды 1 сепараторда бөліп алады.
2.Газды абсорбциялау қондырғыларында кептіру
Газды кептіру негізінсн газ ... ... ... ... ... ... дейін газдың құрамындағы су буын азайту мақсатында жүргізіледі.
Газды кептіру үшін сұйық сорбенттер-гликолдер қолданылады олар: ылғалды жұтуға (сіңіруге) ... ... (ДЭГ) және ... ... ... ... ... тәріздес сұйықтық түрінде болады, ДЭГ тығыздығы - 1118,4 кг/м\ ал ТЭГ тығыздығы - 1125,4 кг/м1. ... ... ... ... ... және газ ... су ... жұтып алады.
Сұйық сорбенттердің артықшылықтары.
* суда жақсы ериді;
* жеңіл регенерацияланады (қалпына келеді);
* аз, елеусіз шығындар;
1549400266065
Сурет 2. Табиғи және ... ... ... қарапайым сұлбасы
1 - айырғыш, 2 - абсорбер, 3 - жиналған гликолды құю желісі, 4 - ... ... ... 5 - деңгей реттегіші, 6 -жылуалмастырғыш, 7 - желдеткіш; 8 - сүзгі, 9 - десорбер, 10 - ... 11 - ... 12, 16 - ... 13 - жиналған гликолге арналған айырғыш, 14 - сорап, 15 -эжектор. I - шикі газ ... II - ... газ ... I I I ... газ ... IV - салқын су желісі; V - түтінді шығару бағыты.
көмірсутекті конденсатпен ... мен ... ... ...
- ... ... айырмашылығының нәтижесінде тұндырғыштарда жеңіл бөлінеді;
-процестің үздіксіздігі, басқарудың қарапайымдылығы;
-қондырғыдағы қысым түсуінің, яғни қысым өзгерісінің елеусіздігі.
Сорбенттердің негізгі кемшіліктері ... ... ... ... ... ... табылады.
Газды кептірудің қарапайым сұлбасы 2 суретте келтірілген және
келесі түрде жұмыс істейді: кептіруге келіп ... газ (I) - ... ... ... одан ... абсорбердің төменгі тарелкасының астына бағытталады.
Концентрацияланған гликолдің ерітіндісі сораппен-14 жоғарыдан беріледі және тарелкалар бойымен төмен түседі, газбен кездескен кезде қаныға ... ... ... ... ... Кептірілген газ жалюзді кассета 4 арқылы магистралды газ құбырына-(ІІ) барып түседі. Сумен қаныққан гликоль жылуалмастырғыш-6 арқылы желдеткішке-7, сүзгіге-8, содан кейін ... ... ... ... ... ... ... тізбегіндегі қайнатқышта-11 гликоль 160-165°С дейінгі температурада қыздырылады, нәтижесінде су ... және ... ... ... ... мұздатқыш-12 арқылы өтеді және айырғышқа-13 барып түседі. ... ... ... ... ... 105°С ... ұсталып тұрады. Регенерацияланған гликоль ерітіндісі сораппен-14 алынып және жылуалмастырғыш-6 пен мұздатқыш-16 ... (30°С ... ... ... ... тарелкасына қайтадан барып түседі. Цикл қайталанады.
Іс жүзінде белгілі болғандай, газды жақсы кептіру үшін 1 кг ... суға 25 ... кем ... ... ... ... ... қатар, абсорбердегі тарелкалардың саны да көп болуы керек (10 дана).
Жұтылатын ылғал мөлшері -- IV (т/тәу) мына формула бойынша ... = ... V -- ... ... ... ... ... газдың мөлшері, м3/тәу;
2.1.Адсорбциялық қондырғыларда конденсатты кептіру мен бөлу
Адсорбция үрдісі деп ерекше үлкен беттік қуыстары бар ... ... ... ... газдан сулы буларды және конденсаттарды шығаруды айтады. Адсорбенттер ретінде силикагель, алюмогель, бокситтер, цеолиттер, активтендірілген көмірлер қолданылады. Оларды кептірілетін газ ... ... ... ... ... үшін ... ... дайындайды. Молекулярлық елеуіштер (цеолиттер) құрылысы кристалды болып келетін күрделі бейорганикалық полимерлер болып табылады. Олар басқа да адсорбенттермен салыстырғанда, едәуір жоғары жұту ... ... ие. ... ... ыстық газбен немесе ауамен жүзеге асырылады.
Газды қатты сорбенттермен кептірудің ... ... ... 50°С ... шық ... алу ... ... үрдісіне қысым мен температураның тигізетін әсері елеусіз;
-жабдықтың салыстырмалы қарапайымдылығы және пайдалану шығындарының аздығы. ... ... ... ... ... ... өзгерісін, сондай-ақ жылуға жұмсалатын және адсорбенттерді жууға ... ... ... шығындарды жатқызуға болады.
Жоғары қысымдағы газ шикізаты айырғышқа-1 барып түседі, мұнда сұйық тамшысынан және механикалық қоспалардан тазартылып одан әрі кептіру және ... бөлу үшін ... ... Осы уақытта адсорбер-3 регенерация және салқындату циклінде болады. Кептірілген газ адсорберден-2 магистралды газ құбырына беріледі. Газ ... ... үшін ... ... ... ... дейін алынады да пешке-5 бағытталады, мұнда оның температурасы 200-300°С дейін жоғарылайды.
Сонымен қатар, қысқартылған циклы бар қондырғыны да (кысқа циклді) ... ... олар үш ... болып келеді. Мұндай қондырғылардағы циклдың ұзақтығы кәдімгі қондырғыдағылардай 8-12 сағат орнына кейде 20-30 минутқа дейін созылады. Мұндай қондырғылардың артықшылығы жеңіл ... ... ... ... ... үлкен мөлшерін алуға негізделген. Бірақ-та цикл уақыты қысқарған кезде адсорбентті толық қалпына келтіру мүмкін болмайды, бұл қондырғы жұмысының кейінгі ... оның ... ... ... әкеп ... ... ... мөлшерін газ шығыны мен ондағы ылғал мөлшеріне байланысты мына формула бойынша анықтайды:
С=(Ж/2> 10[7]
мұндағы 2 ~~ [газ] шығыны, м[3]/тәу; IV -- ... ... ... ... I - жұту ... ... ... сағат; а - адсорбенттің жұмыс әрекеттілігі, %.
2.2. Газды күкіртсутектен және көмірқышқыл газынан тазалау
Газды күкіртсутектен және ... ... ... ... ... олардың айрықша ерекшелігі абсорбердегі қысымның жоғары болуында (6МПа дейін) және газда оттегінің ... ... ... ... ... ... ... олар: моноэтаноламип
(МЭА), диэтаиоламин (ДЭА) және триэтаноламин (ТЭА). Жоғары жұту қабілетіне ие және салыстырмалы ... ... ... ... МЭА ... кең ауқымда қолданылады. Бірақта оның регенерациясы кезінде реагенттің шығыны болады. Күкіртсутек пен көмірқышқыл газы әдетте 20-40°С ... ... ... да, ал I ... кезінде қаныққан ерітіндіден регенерация-ланады.
МЭА ерітіндісі көмірсутек конденсатымен байланысқа түскен ... ... ... сондықтан газды абсорберге берер алдында көмірсутек тамшысынан мұқият тазалау қажет. Газды ... ... ... сұлбасы 3суретте келтірілген.
Тазалауға келіп түсетін газ шикізаты айырғыш-1 арқылы өтіп, абсорбердің-2 төменгі жақ ... ... ... ... бөлігіндегі тарелкаларға-3 сорап-13 арқылы жылуалмастырғышта-6 және мұздатқышта-5 салқындатылған регенерацияланған МЭА-нің ерітіндісі
беріледі. Н2s пен СО2-дан тазартылған газ ... ... ... ... ... өтіп, магистралдық газ құбырына беру үшін компрессорлық ... ... ... ... ... ... ... адсорбердің төменгі жағынан сораппен-15 алынады да жылуалмастырғыш-6 арқылы өтеді, десорберден-8 сораппен-14 берілетін ыстық регенерацияланған МЭА ерітіндісінің ... ... ... ала ... ... кейін МЭА ерітіндісі буқыздырғышқа (рибойлерге)-7 келіп түседі, одан шамамен 125°С температурамен атмосфералық қысым кезінде ... ... ... ... барып түседі. Артық су және МЭа-де еріген күкіртсутек пен ... газы ... ... ... және аппараттың үстіңгі жағы арқылы мұздатқышқа-9 келіп түседі, онда МЭА ... ... да ... ... ... ал ... Н2S және СО2 газдары Н2S -тен қарапайым күкіртті алу үшін ... ... ... ... ... ... ... сораппен-13 алынады да десорбердің жоғарғы бөлігіне қайтарылады, бұл оның шығынын болдырмайды. Регенерацияланған МЭА ерітіндісі десорбердің төменгі жағынан сораппен-14 алынады да ... және ... ... ... ... ... беріледі.
1619250157480
Сурет 3. Газды күкіртсутектен және көмірқышқыл газынан
тазалаудың қарапайым технологиялық сұлбасы
1 - ... 2 - ... 3 - ... 4 - ... ... арналған жалюздер; 5, 9 - мұздатқыштар; 6 -жылуалмастырғыш; 7 - рибойлер; 8 - десорбер; 10 - салқын судың ... 11 ... ... ... айырғыштар; 12 - қазандық; 13, 14 - МЭА-ді беруге арналған сораптар; 15 - МЭА ... ... ... ... ... ... ... циклде жұмыс жасаушы Грасис адсорбциялық қондырғылары(қосымша №1 көрсетілген) газ, ... ... өте таза ... ... үшін ... Грасис ӨҚЦА-қондырғылары бөлу үрдісінде қысымның ең аз төмендеуі жағдайында 99,9995% дейін сутегі алуға мүмкіндік ... ... ... ... ... -- газ бөлу ... ... жылдардағы ең үлкен жетістік болып табылады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... ҚЦА-қондырғыларына тән көптеген мәселелер шешімдерін тапты.
Грасис адсорбциялық сутегі қондырғыларының артықшылықтары
* Қысқа циклді қыздырусыз адсорбцияның жетілдірілінген жылдамдық технологиялық процессі
* Жүйе жұмысының ... ... ... бұралымды көп каналды сенімді клапандардың патенттелінген моделдері
* Алдын-ала адсорбентті жүктеуді ... ... ... ... ... Тәртіпке шыққанға дейінгі іске қосудың ең аз уақыты
* Технологиялық шамалар өзгеруі ... ... ... ... ... ... циклдің реттелетін жылдамдығы.
*
3. Адсорбер түрлері
1)Автокөлік адсорбері.
Адсорбер, сепаратор және жылудың кері байланысының бөлшектері:( Евро-II ,Евро-III)(қосымша №2-де көрсетілген)
Ваз 21099 ... ... кері ... ... бар және кері ... ... жок ... кездеседі. Кері байланыс оттынды үнемдеу мен қоршаған ортаға ... ... ... ... ... үшін ... құрылысы адсорбердан, сепаратордан, гравитациондық клапондардан, екі қақпақты клапан және ... ... ... ... Жұмыстың ұстанымы едәуір жеңіл. Бензиннің булары сепараторда жиналып, конденсацияга ұшырап қайтадан бакқа құйылады. Қалған булар ... ... оң ... ... ... қақпақтардан өтіеді. Гравитациондық қақпақ автөлік аударылған күйде орналасқан болса одан жынармайдың ағуын болдырмайды. Алайда қақпақтық ... ... бір рет ... ... ... ... көліктерімізде ол нық орналаспаған бір екі жылдан кейін ол шіріп құлап түсуі ... ... ... ... да жүйе ... ... себебі жүйе бұл қателікті автокөлік аударылған күйде ... деп ... ... қақпақтар арқылы автокөліктін түбкі жағында орналасқан түтікшелер арқылы мотор отсегіне түседі, ол жерде екі қақпақты клапан орналасқан. Екі ... ... ... ... ... Адсорбердің құрылысы негізінен активтелген көмір бөшкесі және үрлегіш клапаннан тұрады. Оның үш тесігі бар. ... ол бу ... ... ... ... жанасады, ал үшінші шланг арқылы дрюссельді түйіншік. Егер двигатель жұмыс істемесе онда ... ... ... ... Ал егер ... ... тұрса , онда клапан үрлегішті қосадлы және осының әсерінен бензин булары дрюсельді түйін арқылы ресиверге түседі. Қанша ... ауа ... ... ... ... ... ... қоюланған белсенді көмірмен қапталған аппараттар
Сурет 4. алдамшы белсенді көмірдің қабаты бар бір ... ... ... ... ластануларды үлкен су қоймаларынан адсорбционды тазарту үшін біздің мемлекетте және ... ... ... ... ... ... қолданылады. Олардың қолданылуы ағынды су қоймаларында су тазарту, ал соңғы жылдары ... ... ... ... ... Бұл аппараттың енгізілуінің себептері:
Адсорбенттің дәндерін кіші көлемде қолдану(0,20-1,0 мм)
Гидравликалық үйкелістің төмен кедергісі:
Бөлшектердің ... ... ... жоғарылылығы, жоғары белсенділік адсорбция процесін үзбей жүргізуге мүмкіндік береді.
Адсорбер - 2,0м диаметр және биіктігі 4,0м ... 4). ... ... 0,2-3,0 мм ... , кептірілген күйінде варонка аркылы адсорберге жіберіледі. Ал варонканың ... ... ... ауа ... . Ауаның берілу нәтижесінде бөлшектер ұшып кетпей ... ... ... ... Алдамшы болудың себебі , қоспа сұйық болмайды, алайда сұйықтық кейпінде болады, яғни өзін қатты зат сияқты ... ... ... ... ... ... секцияланған адсорбер жобасы
Сурет 5. Паралельді секцияланған алдамшы ... бар ... ... - жаңа ... ... арналған түтік; 2- аппараттың қабылдаушы варонкасы;
3- веритикальды арақабырға; 4 - ауа тартқыш; 5 - ағынды су ... ... ... 8 - тартқыштар; 9- өңделген адсорберді шығару түтігі:
Сурет 6. Құлау тәрелкелерімен секцияланған адсорбер жобасы :
1-корпус; 2- ... ... 3- ... ... 4- адсорбері сулауға арналған суды жеткізу құбыры; 8- ... ... бар ... 9- ... 10- ауаөткізгіш; 11- тазартылған ауаны жинақтайға арналған сақиналы науа; 12- экран; 13- терезелер; 14 - ... 15- ... ... ... 16- ... жүйенің құбырлары; 17- ағынды суды адсорберге жеткізетін колектор.
4)Қозғалмалы тәрелкелермен секцияланған адсорбер жобасы
Сурет 7. ... ... ... ... ... 8. ... ... секцияланған адсорбер жобасы.
1-Қозғалмайтын перфорилденген тәрелкелер; 2 - ... 3- ... ... ... 4- ... көмірі бар бункер; 5- таза су бұрмасы; 6 - ... 7 - ... 8- ... 9 - ... суды беру ... ... ... және жасанды болады.Беттік қабаттың тезірек дамуы мен жұту ... ... үшін ... адсорбенттерді әдетте болпылдақ қылып дасайды. Болпылдақтың ішіндегі ... ... ... ... ... г> 1(Г7 м), ... ... (г= 1.5 10 9 ...Ю-7 м) және микроқуыстар (г < 1,510"9 м). Өтпелі қуыстар заттарды басқа кішірек қуыстарға тасу үшін ... ... ... моно және ... адсорбция, копелярлы конденсация процесстері орын алады. Микроқуыстар адсорбаттпен ... ... ... ... ... ауматың көлемі үлкен.
Брунауэр классификациясы бойынша адсорбцияның 5 изотермиялық түрі ... тип ... ... жоқ ... ... тән.(сурет-9 көрсетілген)
Сурет 9. Брунауэр классификациясы бойынша адсорбцияның 5 изотермиялық түрі: изотермияның дөңес байқалатын I,II және IV аумақтарда сорбенттің ... ... бар ... ... II және Ivсорбенттерімакробуларға ие.III және V типті изотерм олар жиі кездесетіндіктен оларға анықтыма жиі ... ... ... ... ... ... әрекеттесу байқалады. I изотерманың тіктігісорбенттердің микробуларын сипаттайды; а-ультрамикроқуысты, б - микроқуысыты. Изотерма IVб ... ... ... ... ... 1Vа- ... араласқан.
Изотерма қаншалықты тік болса сонща микроқуыстар аз болады. Бұндай адсорбцияның шекті белгіленуі Апр мономолекулярлы қабаттың ... ... Ал ... ... ... ... изотерма әдетте сурет 10-да көрсетілгендей болады.Бұл түзу екі тік аумаққа ие.
Сурет 10 адсорбция изотермиясы; 1-дөңес,2-ойыс
6)Беттік ... ... ... ... қабаты қозғалмайтын адсорберлердің басты артықшылығы - процестің барысында ... ... ... Қозғалмайын беттік адсорберлер горизонтальді, вертикальді және сақиналы болып үшке бөлінеді. Негізгі процестен басқа(адсорбция) жұмыс циклдері аппараттың құрылысына байланысты әр ... ... мен ... ... ... ретінде көбінесе ыстық ауа немесе су буы қолданылады.
Беттік ... ... ... ... ... адсорберларда газдың қоспасы төменгі жағынан беріледі, корпусы 1 цилиндр тәріздес және ... ... 3 ... ... ... 2 бар.(сурет 10). Газдың қоспасы орталық құбыр арқылы аппараттың төменгі жағына беріледіде, адсорбеннтің қабатынан өтіп жоғарғы ... ... ... 7 ... ... ... агент аппартақа құбыр 4 арқылы беріледі. Келтеқұбырлар 5,6 адсорбентті ... және ... ... Вертикальды адсорберді әдетте дәнекерленген конструкция ретінде, қабырғасы болаттан ... ... ... ... ... газ ... ... компоненттер болса қабырға материалы ретінде қосындыланған болат (никель, хром сияқты ... ... ... ... қолданылады.
(сурет 10)Газ қоспасы төменнен берілетін беттік қабаты қозғалмайтын вертикальді адсорбер жобасы
8)Горизонтальді ... ... ... ... кесіктен тұрады, корпус ұзындығы 6 м диаметрі 2 м(сурет-11). Горизонтальді адсорбердің вертикальді адсорберден ... ... ... ... төмен, ал кемшілігі- қабаттың кесігі бойынша газды бөлу қиынға түседі, соның нәтижесінде, аппараттың әр түрлі жерлерінде әртүрлі өңделуі орны ... ... ... ... ... газдарды тазартқанда қолдану дұрыс болады.
(сурет -11 )Горизонтальді адсорбер жобасы:1-корпус,2-адсорбциялық кезеңдерге газ жеткізуші штуцер, 3- десорбция кезінде буларды бөлу үшін ... ... 4- ... бөлу және буды жеткізу үшін арналған штуцер,5-адсорбентті түсіруге арналған люк,6- конденсатты бөлуші штуцер,7-десорбция кезінде буларды бөлуге арналған ... ... ... адсорберде (сурет-12) - вертикальды адсорберге қарағанда урленетін қабатының қалыңдығы жұқалау, сондықтан гидравликалық кедергісі төмен. Сондықтан ... ... ... ... ... болатын процесстерде қолданған жөн, себебі бұл жағдайда үрілетін қабаттың бір бөлігін сақтап қалуға болады және ... ... ... орын ... Аппаратқа 14 т адсорбер сияды.
Сурет - 12. ... ... ... ... ... кезінде газдарды бөлу штуцеры,4- газды бөлу және буды беру ... ... ... ... люк, ,7-тор,8-адсорбентті жұктеуге арналған люк.
10) Қарастырылған аппаратардан басқа қабатты адсорбция технологиясында арнайы конструкцияға ие ... ... ... ... санына беттік жылу алмасу орнатылған вертикальді адсорбер жатады(сурет -13 ).
Сурет-13. Беттік жылу алмасу ... ... ... ... ... ... ... алу және адсорбенттің және жылутасымалдағыштардың температурасын өлшеуге арналған штуцер;II және IV- тазалып жатқан газ:
Аппарат жылу ... ... ... ... оның ... ... ... жұмыс тәрбібіне байланысты құбырлар арасындағы қуыстар арқылы суық ... жылу ... ... ... ... жылуын азайтуға, десорбция процесі кезінде адсорбенттің қызуын тездетуге немесе адсорбенттің регенерациялануынан кейін суытуға болады.
Адсорбцияны ... ... ... ... ... ... жүріліп отырады. Сондықтан адсорбционды қондырғыға паралельді екі не одан көп адсорберлерді жалғау керек, әрі қосылған адсорберлер бір кезеңнен ... ... ... ... тиіс. Адсорбердің ауысуы қойылған тәртіпке байланысты ауысып отырады. Егер адсорбция сұйық фаза өткізілсе ... ... ... ... ... қолданылады.Беттік қозғалмайтын адсорбердің кемшіліктеріне : процесстің периодтылығы, автомазациялануы қиын, адсорбциялану кезеңінде адсорбенттің ... ... ... ... ... беттің адсорбер шығымын есептеу.
Беттің сіңіру ұсақтығын практикалқ есептеу үшін Шилов теңдеуі қолданылады:
Т = Tq +к(#-#0)
Tq-сіңіруге кеткен жоғалтылған уақыт, #0-қабаттың ... ... ... уақытта әр түрлі әрекеттесу фазаларында концентрацияларды бөлу
14-суретте көрсетілген; С-газ фазасындағы ... ... ... алдындағы адсорботивтің концентрациясы;С2-анализ арқылы анықтауға болатын, газдағы адсорбативтің минимальді концентрациясы;ас- С2 адсорбциясының көлеміне сәйкес концентрация; Tq кезеңіне жеткен кезде ... ... ... ... ан концентрациясына тең, ол ар концентрациясына жақын. Осы уақыт аралығында ас адсорбатының және С2 адсорбиттің концентрациясы Hq қабатының биіктігіне ... Tq ... ... ... ... ... ... байланысты ауысуы байқалады.
Сурет-14. Әр түрлі уақытта әр түрлі әрекеттесу фазаларында концентрацияларды бөлу
Адсорбциондық ... ... үшін ... ... оны салыстырмалы адсорбция дейді (α) - бұл заттың берілген жағдайларда 1см2 ... ... ... ... ... ... ... формула бойынша анықталады:
α -салыстырмалы адсорбция, моль/см2;
n- адсорбаттаға моль саны;
S- адсорбенттің беті, см2.
Адсорбенттің ауданын анықтау қиын болғандықтан беттік қабаттың орнына оның ... ... ... ... бастапқы концентрациясы, моль/л;
Cp - адсорбциядан кейінгі адсорботивтің ... тең ... ... газ күйінде болса онда оның концентрациясын есептеуге болады:
Pi-алынатын компоненттің парциональды қысымы.
Температура өскен сайын газдық адсорбция әр ... ... ... ... ал ... ... ... газдық адсорбция үлғаяды. Газдық адсорбцияға қарағанда ерітінділерді еріткенде кері процесс орын алады.
Процесстің өзі беттік керілудің фазаларға бөліну шекарасында ... ... ... ... Беттік керілу еріткіштің шығу тегіне және процесстің өту температурасына байлынысты. Ерітілген заттар беттік керілуді үлғайтады немесе төмендетеді,төмендетсе ... ... ... ... ... ... ... беттік инактивті заттар (БИЗ) деп атайды, немесе ... ... әсер ... екі ... ... ... суда еритіндер- қысқа көмірсутектің радикалдары бар дифильды молекулалар.
* Мицелярлы коллоидты- ұзын көмірсутектер радикалы бар ... ... суда аз ... ... ... ... ... әр түрлі болуын берілген заттың беттік артық ... деп атап оны ... деп ... БАЗ беттік қабатта оң адсорбцияланғандықтан олар үшін Г>0, себебі адсорбция беттік ... ... Ал ... ... кері ... себебі олардың беттік қабаттағы концентрациясы ерітіндіге қарағанда кем Г

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 18 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Адсорбер құрылғыларының жұмыс принципін қарастыру және басқа құрылғылармен салыстыра отырып, тиімділігін анықтау54 бет
Адсорбция процесі22 бет
Дегидратациялау әдістер25 бет
100 орынды дәмхананың салқын цехының жобасы11 бет
200 орынды көпшілікке ортақ асхананың көкөніс цехының жобасы28 бет
300 орынды көпшілікке ортақ асхананың көкөніс цехының жобасы18 бет
500 т жүзімді иістендірілген мускат шараптарына өңдейтін кішігірім шарап зауытының жобасы88 бет
72 пәтерлі тұрғын үй, дүкені мен офис және шаштараз жобасы60 бет
Delphi ортасында тестілеу бағдарламасын құру жобасы39 бет
«Ару» шаруа қожалығының жер пайдаланушылығын құру жобасы16 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь