Жалдау келісім-шарты

ЖОСПАР

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3

1 . ТАРАУ. ЖАЛДАУ КЕЛІСІМ.ШАРТЫНЫҢ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ЭЛЕМЕНТТЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 8
1.1 Жалдау келісім.шартының түсінігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 8
1.2 Жалдау келісім.шартының элементтері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..16
1.3 Мүліктік жалдау келісім.шартының түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... 21

2 . ТАРАУ ЖАЛДАУ КЕЛІСІМ.ШАРТЫНЫҢ МАЗМҰНЫ ... ... ... ... ... ...35
2.1Жалға берушінің міндеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .35
2.2 Жалға алүшіның міндеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51

3 . ТАРАУ ЖАЛДАУ КЕЛІСІМ.ШАРТЫН ТОКТАТУ ... ... ... ... ... ... ... .61
3.1 Келісім.шартын тоқтатудың негізі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61
3.2 Арендатордың келісім.шартты жалғастыруға және қайта
бастауына құқығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 67

ҚОРТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 69

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 74
КІРІСПЕ

Мүлікті жалға алу шарты (жалдау) құқық тарихындағы ең ежелгі шарттардың бірі болып табылады және Хll кестелер заңдарының өзінде белгілі болған. Бұл шарт қазіргі уақытта қуқықтары кодификацияланған елдерде де, ағылшын – американ социалистік елдерде, оның ішінде КазССР-да мүлікті жалға алу шарты толық анықталған қоғамды маңыздылыкқа ие болған. Қазақ ССР-н Азаматтық Кодексінде мүлікті жалға алу шартына 16 баптан тұратын 28 тарау арналған. Қайта құру кезеңінде өтпелі уақыттың маңызды заңдары ретінде КСРО-ның және Қазақ ССР-ның жалдау және жалдау қатынастары туралы заңдары жасалып, әрекет еткен.
ҚР-ның казіргі Азаматтық Кодекстегі мүлікті жалға алу «Мүлікті жалға алу (жалдау)» атты 29-тараудың құрылымы. Азаматтық Кодексты өңдеп-жасаушылар алдында: мүлікті жалға алу шартынын сан ғасырлар бойы әлемдік тәжеребеде қолданылып келген классикалык ережелері мен нарық қатысушыларының арасындағы қатынастардың дамып, күрделенуіне байланысты пайда болған жаңа ережелері арасында қалыпты сәйкестікті табу міндеті тұр. Азаматтық Кодекстын мүлікті жалға алу шартын реттейтін 29-тарауы 60-баптан тұратын алты параграфты қамтиді: бірінші параграф шарттын жалпы ережелеріне, екінші-бесінші (2,3,4,5) параграфтар шарттын жекелеген турлері мен объектілеріне, оның ішінде, лизинг, кәсіпорынды жалдау,уйлер мен үйлер мен ғимараттарды жалдау, көлік құралдарын жалдауға және прокатка арналған. Шарт атауы.
Мүлікті жалға алу шартына қатысты «жалдау» терминнің жиі колданылуы тарихта қалыптасқан. Осылай бола тура, заңнамада бұл терминдердің нақты ара жігі көрсетілмеген. Бұл терминдер арасындағы айырмашылықтар филологиялық сипатқа ие және бір шартқа осы екі терминнін екеуінде бірдей (қатар) қолдану, заңы маны бойынша қуқықтык әділеттілік болып табылады. Мысалы, жерді немесе кәсіпорынды жалға алуға қатысты турақты түрде «жалдау» термині қолданылады, тұрұға арналмаған ғимараттар мен
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 30 тамыз 1995ж.
2. ҚР Азаматтық Кодексі (Жалпы бөлім), 27 желтоқсан 1994 ж.
3. ҚР Акционерлік қоғам туралы 13 мамыр 2003 ж. заңы.
4. ҚР Лицензиялау туралы 1995 ж, 17 сәуірдегі заңы.
5. ҚР Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы 1998 ж 22 сәуір заңы.
6. Қоғамдық бірлестіктер туралы ҚР 1996 ж, 31 мамырдағы заңы.
7. ҚР Жеке кәсіпкерлік туралы 2006 ж, 31 кантарда қабылданған заңы.
8. ҚР жергілікті мемлекеттік басқару туралы 2001 ж, 23 қаңтар заңы.
9. Азаматтық құқық. М.К. Сүлейменов, Ю.Г.Басин. Алматы, ҚазГЗУ,2003.
10. ҚР Азаматтық құқығы. Г.И.Тулеугалиев, М.А.Сәрсенбаев. Алматы: Жеті жарғы, 1998ж.
11. Гражданское право в схемах (обязательственное право) часть II: Оқулық .Под.ред. Д.И.Платонова- М.: "Приор", 2000г.
12.Гражданское право. Учебник в трех томах. Под ред. Толстого Ю. К. Сергеева А. П - Санкт-Петербург. 1996.-П.552.
13. Гражданское право: Учебник в 2-х томах // Е.А.Суханова-М "БЕК", 1998г.
14. Андреев С.Е., Сивачева И.А., Федотова А.И.. Договор: заключение, изменение, расторжение.-М.: "Проспект", 1997ж.
15.Басин Ю.Г. Юридические лица по гражданскому законодательству Республики Казахстан: Поыятие и общая характеристика: Оқулық. Пособие. Изд. 2-е, испр. и доп.- Алматы: ВШП «Әділет», 2000ж.
16. Басин Ю.Г. Сделки, Алматы, 1999 ж., П.158
17. Брагинский М.И., Витрянский В. В. Договорное право: общие положения. Москва, 1997ж.;
18. Грешников И.П. Понятие юридического лица в граждансом праве и законодательстве. Алматы,2001ж.
19. Лобков А. Договор купли-продажи.// Предприниматель и право №15 2000ж.
20. Нечаева А. О правоспособности и дееспособности физических лиц. / /Государство и право. -№2.-2001ж.-П.29.
21. Малеина Н. О предмете гражданского права. / Государство и право. - № 1. 2001 ж.
        
        Жоспар
Кіріспе……………………………………………………………………………... 3
1 - ТАРАУ. Жалдау келісім-шартының түсінігі және элементтері……………………………………………………………………... 8
Жалдау келісім-шартының түсінігі……………………………………... 8
Жалдау келісім-шартының элементтері………………………………..16
1.3 Мүліктік жалдау келісім-шартының ...... ... ... ... ... ... Жалға алүшіның міндеттері……………………………………………. 51
3 - ТАРАУ Жалдау ... ... ... ... ... ... Арендатордың келісім-шартты жалғастыруға және қайта
бастауына құқығы………………………………………………………….. ... ... ... ... ... жалға алу шарты (жалдау) құқық тарихындағы ең ежелгі шарттардың бірі болып табылады және Хll кестелер заңдарының өзінде ... ... Бұл шарт ... уақытта қуқықтары кодификацияланған елдерде де, ағылшын – американ социалистік елдерде, оның ... ... ... ... алу шарты толық анықталған қоғамды маңыздылыкқа ие болған. Қазақ ССР-н Азаматтық Кодексінде ... ... алу ... 16 баптан тұратын 28 тарау арналған. Қайта құру кезеңінде өтпелі уақыттың маңызды заңдары ретінде ... және ... ... жалдау және жалдау қатынастары туралы заңдары жасалып, ... ... ... ... ... ... жалға алу «Мүлікті жалға алу (жалдау)» атты 29-тараудың құрылымы. ... ... ... алдында: мүлікті жалға алу шартынын сан ғасырлар бойы әлемдік тәжеребеде қолданылып келген классикалык ережелері мен ... ... ... ... ... күрделенуіне байланысты пайда болған жаңа ережелері арасында қалыпты сәйкестікті табу міндеті тұр. Азаматтық ... ... ... алу ... ... ... 60-баптан тұратын алты параграфты қамтиді: бірінші параграф ... ... ... ... ... ... шарттын жекелеген турлері мен объектілеріне, оның ішінде, лизинг, кәсіпорынды жалдау,уйлер мен үйлер мен ... ... ... ... ... және ... арналған. Шарт атауы.
Мүлікті жалға алу шартына қатысты «жалдау» терминнің жиі колданылуы тарихта қалыптасқан. Осылай бола тура, заңнамада бұл ... ... ара жігі ... Бұл ... арасындағы айырмашылықтар филологиялық сипатқа ие және бір шартқа осы екі терминнін екеуінде бірдей (қатар) қолдану, заңы маны бойынша қуқықтык әділеттілік ... ... ... жерді немесе кәсіпорынды жалға алуға қатысты турақты түрде ... ... ... ... ... ... мен ... қатысты «жалдау» да, «жалға алу» терминдері колданыла береді; турғын ... ... тек ... алу» ... ... ... тобы ... атауын талқылай барысында негізгі термин ретінде тарихи ... ие ... алу» ... ... ... ... келді. Сонымен қатар, мүлікті жалға алу шартынын аталғандарынан басқа түрлеріне (мысалы прокат шарты) қатысты – атаудың ерекше дәстурі ... ... да ... себептердің (мысалы, лизинг шартына қатысты лизинг туралы халықаралық конвенциянын ... ... ... осы ... ... ... ... түрлік атауларды колдану ұйғарылды.
Жалпы ережелер.
АК-тың 29-тарауының 1-параграфы мүлікті жалға алудың жалпы ережелерін бекітсе, екіншіден бастап алтыншыға ... ... ... ... алу ... ... ... және мүліктің жекелген түрлерін жалға алудын ішінде: лизингтін (2-параграф, 562 –572 б.б.); ... ... ... 573-580 ... ... мен ғимараттарды жалдаудың (4-параграф, 581-594 б.б.), прокаттың (6-параграф, 595-600 б.б.) ерекшеліктерін реттейды. Бұларга егер АК-тын ережелерінен өзгеше көзделмесе, 29-тараудын ... ... алу ... ... ... ... шарты – мүлікті жалға алудың ерекше түрі ретінде, казіргі кәсіпкерлердің қызығушылығын тұдырып отыр.
Алғашында ... ... ... АҚШ-та пайда болган бұл шарт – 5-жылдардың аяғында Батыс Еуропа мен Жапонияның ... ... ... ... ... ... уақытта ол бүкіл елдерде дерлік қолданылып келуде.
Лизинг – лизингтік ... ... ... ... ... меншігіне сатып алуға және пайдалануға беруге міндеттенетін, 3 жақты қатынастардың кешенін білдіреді. Бұл кешеннің ... екі шарт ... алу – сату ... ... ... мен дайындауышы арасында жабдықты (мүлікті) сатып алу жөнінде. Мұнда дайындаушы-сатушы, ал лизингтік компания – сатып алушы).
Лизинг ... ... ... мен ... ... ... арасында жасалады. Бұл шарт бойынша лизингтік компания пайдаланушыға ... осы ... ... ... ... жабдығын уақытша пайдалануға береді).
жылға жуық уақытта Халықаралық жеке ... ... ... ... ... (UNIDROIT) халықаралық лизинг жөніндегі бырыңғайландырылған нормаларды өңдеу жүргізілді. Бұл ережелерді өңдеу қажеттілігі әртүрлі мемлекеттерде орналасқан ұйымдардың арасында лизингтін халықаралык деңгейде, ... ... ... бара ... қолдануымен шарттандырылады. Жобаны дайындаушылар дайындау барысында (кез келген бырынғайландырудағы сияқты) көп қиыншылықтармен кездесті. Осы жұмыстың нәтижесі – 1988 ж. 28 ... ... ... қол қойылган «Халықаралық қаржы лизингі туралы» Конвенция. Бұл ... ... ... ... үштік кешені ретінде танитін кең таралған көзқарас тапқан.
Дегенмен де, бүгінгі күннің өзінде әр-түрлі елдердегі лизингті құқықтық реттеу біркелкі ... ... ... лизингтің белгілі бір шарттары жөнінде қарама-қайшы заңы шешімдер орын алып отыр. Мәселен, бір елдерде, пайдаланүшіның жабдықты келешекте сатып алу ... ... ... ... ... жағдайы болып табылады (мысалы, Франция, Бельгия), басқа елдерде бұл жағдай ... ... ... ... ... ... бір елдерде шартқа мұндай жағдайды еңгізуге тыйым салынады. (мысалы, Ұлыбритания).
Лизинг жөнінде болымды өндей отырып, жұмысшы ... ен ... ... ... ... ... кешені ретінде карастыратын халықаралык қаржы лизингі туралы Конвенцияның концепциясына негізделды.
АК-те ... ... ... ... Бұл ... ... лизинг шарты бойынша лизинг беруші лизинг алушы көрсеткен мүлікті ақы төлеп уақытша иеленуге және кәсіпкерлік мақсатта пайдалануға беруге міндеттенеді.
Лизинг ... ... және ... ... мүлікті таңдап алуды лизинг берушы жүзеге асырады. деп көзделуі мүмкін.(1, 2 – тарм.) ... пәні ... ... ... ... ... ... қарағанда кеңірек анықталған және ол қаржы лизингіне тән қолық пен жабдыктардан және т.с.с.-нан басқа кез ... ... ... ... Сонымен қатар, лизинг пәні ретінде – бағалы кағаздар және табиғи ресурстар бола алмайтындығы ... (556 ... ... ... ... ... ... кең және шарттын берілуге тиысты объектісі туралы жалпы талаптан басқа, мыналарды қосады ... 542 ... ... ... ақының мөлшері мен оны төлеу кезеңділігі; шарт мерзімі; егер шартта лизинг алүшіның меншігіне мүліктін көшуы көзделсе, ... ... ... (АК, 567-б. 1-4 ... ... лизинг алушы үшін мүлік сатып ала отырып, мүліктің белгілі бір лизинг ретінде беруге анықталғандығы ... ... ... ... ... екендігі анықталған (568-бап)
Осымен бір мезгілде, лизинг пәні болып табылатын ... ... тек кака ... ... ... ... лизинг берушінін алдында ғана емес, лизинг алүшынын алдында да ... ... ... Сатушымен қатынатарда лизинг алушы мен лизинг беруші бірлескен кредит ... ... ... ... 2-абз.)
Сонымен катар, лизинг алушы мүлікті сатып-алу, сату шартының тарабы болғандағы ... ... ... сатып алынған мүлікке ақы төлеу міндетін қоспағанда, қалған барлық құқықтары мен міндеттерін иеленеді. (572-бап, ... 1 ... Егер ... шартында өзгеше көзделмесе, сатүшыны таңдау құқығын лизинг алушы да болган ... ... ... ... лизинг алүшынын алдында сатүшынын сатып-алу-сату шартынан туындайтын талаптарды орындауы үшін жауап ... ... ... ... ... жағдайда лизинг алушы алу-сату шартынан туындайтын талаптарды тікелей өз ... ... ... ... ... беретін мүлікті сатушыға да, лизинг алушыға да коюға құқылы. (572-бап, 2-том)
Лизингтін пәні ... ... ... ... ... немесе бүліну қаупін лизинг алушы көтереді. Бұл кауыптер (тауекелдер), егер ... ... ... ... алушыға мүлікті берген кезде ауысады.
Осылайша, мүлікты жалға алу (жалдау) шарты барынша кен заңманалык негіздемеге ие болды. ... ... бұл шарт ... ... ... мен ұйымдардың күнделікті өмірінде маңызды рөлге ие. Мүлікті жалға алу (жалдау) шартынын, элементтерінін, құрылымынын, мазмунынын, нысанынын, ұғымдарынын нақты ара ... ашып алу және ... ... ... теоретиктер үшін де, тажірибелік қызметпен айналысатын заңгерлер үшін де қажет. ҚР-ның әлемдік экономикаға, Бүкіләлемдік Сауда ұйымына кіруге тырысушылықтары осы шартты ... ... ... ... және осы дипломдык жұмыс дәл осы такырыпты зерттеуге арналған.
1 – Тарау. Жалдау шартынын түсінігі және элементтеры.
Жалдау шартының ... ... алу ... ... ... ... реттелген. Бұл тараудын 1- парагрыфында мүлікті жалға алудын жалпы ережелері камтылған. Мүлікті жалға алу қатынатарын реттеу азаматтық ... ... олар ... да заң ... ... ... АК-тын диспазитивті сипаты мүлікті жалға алу шартына да қатысты колданылады, сондыктан осы шарттардың катысушыларында негізгі нормаларды өзгерту және ... ... ... ... ыңғайландыруларына мүмкіндіктеры бар.
Сатып алу-сату шарты сиякты, мүлікті жалдау шартынын да өзінін бірқатар түрлері бар. Бұл турлердың айрыкша ... ... ... ... сонымен қатар басқа да факторлардың ыкпал ету ерекшеліктерінін нәтижесі. Қолданыстағы АК-пен лизинг, кәсіпорындарды жалдау, үйлер мен ... ... ... ... ... ... ... бұл тізіммен шектелмейді.
Мүлікті жалға алу және жалдау терминдері тепе-тен ... ... және мұны АК-н осы ... ... ... ... атауынан байқауға болады. Біраз, уақт бойы бұл ... ... ... орын алған. Жалдауды, оның белгілі бір талаптарын, (мысалы, мүлікті келешекте сатып алу құқығы) ерекшелендіретін белгі ретінде ... ... ... ... ... ... ... бір түрі ретінде карастырған.
Қазақ КСР-нын «Жалдау туралы» арнайы заңы ... ... ол ... ... ... тасталды. Казір осы терминдердін сайкестігі жөніндегі мәселе төңірегінде үлкен даулар жок, бірак жалдау мүлікті жалдау шарттарынын арасында біршама ... ... ие ... көзкарастар да кездесіп жатады.1
1 Рахманкулов Х.А. Новый Гражданский кодекс Республики Узбекистан – единая правовая основа ... ... ... ... ... ... ... практика. Вып.7 Алматы:ВШП «Адилет», 1999-с.83
Мүлікті жалдау шартынын ... ... ... ... ... ол ... уакытша пайдалануға берумен байланысты қатынастарды реттейды. Мүлікті жалдау шарты Римде кеңынен таралган. Онын ... ... ... rerum» ... онын ... ... ... аныктамадан айырмашылығы жок. Мұнымен қатар, мүліктік жал затты пайдалануды2
2 Римское частное ... ... ... ... И.Б. ... и проф. И.С. Перетёрского.-М.: Юрист, 1994.-с.446. білдірген және жалға алүшынын мүлікті иеленуге мән берыімеген, бұл былай тұрғанда жалға алушы тек қана ... ... ... жүзеге асыруға көмектесушы түріндегі катты ұстаушы ретінде ғана ... ... ... ... де ... жал ... негізгі максаты жалға алушыға мүлікті оған кажетты мөлшерде ғана пайдалану, одан ... ... алу ... беру ... ... ... және құқықпен реттеу барған сайын жетілдіруде. Бұл бірінші кезекте біздің заңнамада заттық құқықтар жүейесінің барынша ашылғандығы арқылы айқындалады. Нәтижесінде шарттық ... да ... ... ... оларды реттейтін нормалар меншік және заттық құқықтар саласының нормаларымен тығыз байланыстырады. Жалдау құқығын заттық құқықтар арналған соңғы қазақстандық жұмыстарда ... ... ... ... ... Жалдауды дәл осы түрғыдан қарастыру, байқағанымыздай, пайдаланумен қатар иеленуді де ... ... заңи ... пайдалануменкатар иеленуды де көздейтын, жалдаудың заңы аныктамасында да корынынс тапкан. Бұл заңнамалык шешым жалдау қатынатардын, бурынгыдан горы туракттылыгын арттырады және ... ... ... ... ... ... шарты – белгілі бір себептергебайланысты мүлікке жеке меншык кукыгына ие бола алмайтын немесе мундай кажеттылыгы жок ... ... ... ... ... ... реттеушы ролын аткарады. Жалдау кейбыр жагдайларда (мысалы, жерды ... ... ... кукыгына балама ретынде карастырылган (ангеме ҚР-сы Президентінің 1995 жылғы 22-желтоксандыгы заң кушы бар «Жер туралы» ... ... ... ұзақ ... 99 ж. ... ... ... болып отыр). Енды жалдау (уакытша жер пайдалану кукыгы) 49 ж. мерзымге берылуы мүмкін. (ҚР-ның 2001 ж. 24-кнтарындагы «Жер ... ... ... ... бұл ... ... мүлікты жалдау шартына тан емес.
Жалдау шартынан туындайтын ...... ... мен ... қатынатарды ажырата білген жөн. Әрине, міндеттемелік құқық шенберынде аталган қатынатардын ... ... ... карастырган дурыс, мунымен катар, заттык жалдау кукыгы, осы ... ... ... ... ... кен және ... ... Сонымен катар, міндеттемелік-құқықтық қатынастарды ескермеуы, жалға беруші мен жалға алүшінын құқықтык жагдайларынын сипаты толык деп ... ... Сырт ... ... ... қатына болып корынетын заттык қатына болып корынетын заттык қатына негізынде ... ... ... ... ... ... етуын елемеуге де болмайды. Мунда соз жалға берылетын мүлікты устау ауыртпалыгын айрыкша болу, мүлік иесы мен оны жалға ... ... ... ... ... ... және т.б. жонынде болып отыр.
Осы шартка ҚР-дағы АК-нің 151-154-баптарында камтылган ... ... ... ... талаптар да қатысыты болып келеды. Мунымен катар, мүлікты жалдау шартынын нысаны арнайы талаптар көзделген. Бұл шарт бір жылданастам мерзімге ... ... ол ... ... жасалуы тиіс. Қызметтің қандай түрі (кәсіпкерлік және кәсіпкерлік емес) жүзеге асыралатындығына және шарт мерзіміне қарамастан, ... бірі ... ... болған жағдайда, шарт жазбаша нысанда жасалуы тиіс. Қозғалмайтын мүлікті жалдау шарты мемлекеттык тыркеуден отуы тиыс. Мұнда «қозғалмайтын мүлікке ... және ... ... ... ... ... ... Жарлықтың 2-бабында сәйкес, мемлекеттік тіркеу объектілері болып пайдалану құқығы, жерді бір жылдан астам мерзімге пайдалану құқығы екендігін ескере ... ... ... ... ... бұл ... калай шешыледы деген сурак туындап отыр?
Тараптар, бірінші ... ... ... жағдайларда озынын ышкы ниеттеры мен мудделерын басшылыкка алуы тиыс, ал тыркеушы орган мерзымы аныкталмаган жалдау шартын тіркеуге кедергі ... ... ... қозғалмайтын мүлікке құқықтарды тыркеу жуйесымен уксас келеды. Онын мындеты мүлікке құқықтар жиынтыктылыгына ... ... ... бір ... ... ... ... мүлікты жалдау шарты ауызша нысанда жасалуы мүмкін. Егер жалданалатын мүліктын келешекте жалдаушыга отуы көзделсе, онда ол, ... ... ... ... шартынын нысанында жасалады.
Жалдау шартынын (жалға алу) – бұл шартты азаматтык-құқықтык шарттардын дербес туры ретынде карастыруга ... ... ... тан белгылерын болып шыгаруга болады.
Біріншіден, бұл шарт азаматтық-құқытық шарттардың мүлікті беретін шарттар санатына жататындығын ескере отырып, ... ... ... сол ... ... ... ... ауысатындығын бұлдырмейтындыгын атап откен жон; сонгысы (жалға алушы) мүлікты тек иеленуге және ... не тек ... ... Бұл ... жалдау шартын басқа, сатып алу-сат, айырбас заем сиякты уксас шарттардан ерекшелендыретын белгы бола алады. Революцияға дейынгы ресейлык азаматтык заңнамага караганда, ... заң ... ... ... ... ... да алады. Басқаша айтканда, жалға алушы жалданган мүліктын пайдалы касиеттерын ғана алып коймайды, ... ... ол ... ... ... онын ... иесы бола алады. Тиысты мүлікты пайдалану оны иеленбей-ак мүмкін болган жагдайларда, жалға алүшінын осы мүлікты пайдалануга алуы жеткылыкты (мысалы, ... ... ол ... ... иелену құқығын сақтай отырып, жалға алушыға белгілі бір бөлмелерді пайдалану құқығын береді).
Жалданған мүлікті пайдалану – ... ... ... тарапынан пайдаланылатындығын білдіреді. Жалға алушы сол мүлікті пайдалану натижесынде алынган онымдер мен ... ... ... шарты осы сапасымен ақылы қызмет корсету шартынан ... ... ... ... ... ... тапсырысшы кызмет корсетүшінын мүмкін уакытша пайдалана алады. Бырак онын муддесы – ... алу. Онын ... ... ... ... оным мен ... жемыстерды иеленуге мүмкіндыгы жок.
Жалага алушыга титулды иеленушы мартебесын беру – онын ... ... ... ... мен ... ... ... маселесын калыпты турде шешуге мүмкіндык береды. Мунда ... ... ... ... ... ретынде, жалданган мүлікке үшіншы үшіншы тулгалар тарапынан кол согудан коргаудын заттык-құқықтык тасылдерын беру туралы болып отыр. Мундай мүмкіндык АК-тын ... ... ... Осы ... ... ... ботеннын иелыгынен талап ету құқықтары (виндикациялы калап), сонымен катар, мүлікты иелыктен айырмай-ак бузудан коргану кукыгы (негаторлык ... ... ... ... ... меншык иесы болмайтын тулгаларга да тиесілі.
Сонымен қатар, жалдаушыға титулды ... ... беру заң ... ... ... ... ... сақтау жолымен еру құқығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Меншік немесе өзге де шектелген заттық құқықтық үшінші бір тұлғаға жалдау ... отуы ... ... озгертуге немесе бузуга негіз болып табылаалмайды.
Жалдаушыга заттық-құқықтық коргануды беру және мүліктын еру касиетын мойындау- бұл ... ... ... ... жататындығын білдіреді.1
1 См? например: Гражданское право: Учебник. Под ред. А.П. Сергеева, Ю.И. Толстого. ЧП, М: 1997, с .152
Бірак, менін ... ... жана ... жалға алүшінын кукыгыменауыртпалык салуп беру және оган заттык-құқықтык коргану кукыгын беру заң шыгарүшінын, мындеттемелык- құқықтык тыбигатын сактайтын ... ... ... үшін ... ... ... ... колдану натижесы болып табылады. Ойткены, жалдау шартынан туындайтын құқықтык қатына абсолютты емес, қатысытылык сипатка ие; онын негізгы мазмуны жалға ... мен ... бір ... ... ... мен мындеттеры, ал үшіншы тулгалардын катысы жок.
Жалданган мүлікты пайдалануга байланысты жалдай шартынын ... тан тагы бір ...... ... заңдарда жалдаушыга тиесылы мүлікты пайдалану кукыгы бурынгы ... ... ... ... ... ... бурын жалдаушы озы жолдаган мүлікты кайта жалдауга (субаренда) бере алатын. Ал казыр АК керысынше ... ... ... оган ... ... ... ... озы берген жагдайларды коспаганда, мүлікты кайта жалдауга беруге кукыгы жок. ... ... ... заң ... жалдаау шартын болшекты және тыкелей реттеуге тырысушылыгы байкалып отыр. Ен болмаганда жалдау шарты үшін де, онын жеке ... үшін де ... ... ... ... ... ... барлык турлерын камтитын ережелеры «жакшанын сыртына шыгарылып» 34-тараудын 1 параграфына бырыктырылды («жалдау туралы жалпы ережелер»).
Сонымен ... ... ... ... ... был ... шарт ... кагидасын шектемейды. Жалдау шартын реттейтын нормалардын копшылыгы диспозитивты сипатка ие, және ... ... ... бір ... шартта реттелмеген жагдайда әрекет етеды. Осылайша, жалдау шартынан туындайтын негізгы құқықтык қатынатардын барлыгы ... ... ... шарт ... онын оту ... ... жалдаушыга беру тартыбы; жалдау акысын төлеунысаны мен тартыбы; ... ... ... ... ... ... ... алүшінын шартты жанартуга басым кукыгы; жалға алүшінын мүлікке жасаган ... ... және тагы ... ... ... ... турлерын болып шыгару (прокат, лизинг, т.б.) барыне ортак, бырынгай саралаушы белгысы ... ... ... ... мүліктын турыне байланысты жүзеге асырылган. Заң шыгарушы мунда да, мүліктын барлык турлеры үшін оларды берудын ... ... ... ... ... жок; ... ... ерекше реттеуды кажет ететын жекелеген объектылер жонынде болып отыр (мысалы, уйлер мен гимараттар, кәсіпорындар). Бұл жагдайда басқаларынан кем емес ... бар ... ... алу» каупы натиджесынде, олардын жалдау шарты туралы жалпы ережелермен реттелуын шектеп кою тауекелы туып отыр. АК-ты ... ... атап ... ... ... ... ... емес уйлерге қатысыты каупы растап отыр. Курылысы аякталмаган объектылер мен ... емес ... ... ... ... деп ... ... оларды жалдау кезынде тараптар жалдау шартынын жалпы ережелерын басшылыкка алуга ... ... ... Ал бұл, оз ... ... ... онын ышынде сот тажыребесынде киындыктар тугызып отыр.
Прокат шарты жалдай ... ... туры ... ... ... ... ... шыгарылып отыр: мунда жалға беруші болып тек мүлікты жалға беруды кәсіпкерлык кызмет ретынде жүзеге асыратын ... ғана бола ... және ... алүшінын максаты мүлікты пайдалану (бұл максат тутынушылык сипатта болуы керек).
Азаматтык - құқықтык мындеттемелердын жалпы сипаттамасы тургасынан жалдау ... екы ... ... акылы, озара байланысты (синаллагматикалык) шартка жатады.
Жалдау шарты тараптардын онын елеулы жагдайларына қатысыты келісімге кол ... ... деп ...... болып табылады, ал онын күшіне енуы мүлікты берумен байланыстырылмайды. Жаодаган мүлікты жалдаушыга беру жасалган және күшіне енген жаладу шартынын жалға ... ... ... ... Сондыктан, шарттын күшіне ену сәты мүлікты берумен сайкес келгенде, жалдау шартынын жасалуынын ерекше тартыбы ретынде ... ... ... ... ... жалдау шартынын накты шарттар катарына жаткыза алмаймыз.
Жалдау шарты акылы болып табылады. Ойткены жалға беруші озынын мыдеттерын орындаганы үшін ... ... акы ... ... екы ... ... ... ар кайсысы жеке алганда мындеты екыншысынын пайдасына орындауы тиыс ... ... және ... ... ете ... ... беруші болады. Сонымен катар, жалдау шартында бір-бырыне карсы ... ... және ... екы ... бар: ... берушінын мүлікты жалдаүшінын иелыгы мен пайдалауына беру мындеты. Бұл екы мындет бырын-быры шарттандырады және экономикалык тургыдан мепе-мен болып табылады.
Жалға ... ... ... орындаудын субъектысы деп танудын заңи салдары – бір тараптын шарттын орындалмаганы, не ... оз ... да ... растайтын жагдайлар болганда, карсы орындау субъектысы оз мындетын ... ... ... не оны ... ... бас ... ... толтыруды талап етуге кукылы (238-бап. 2.тармак).
Мүлікты жалға алу шартынын элементтеры.
Бұл шарттын тараптары – жалға беруші және ... ... ... ... мен ... ... ... кез келген тулгалар (заңды және жеке) бола ... ... ... болып коммерциялык, коммерциялык емес уйымдар бола алады.
Ал, жалдау шарттары мемлекет немесе акымшылык – аумактык бырлык атынан жасалган ... ... ... ... ... мемлекет органдар, ҚР-сы Қаржы министрлыгынын мемлекеттык мүлік және жекешелендыру жөніндегі Комитетынын аумактык органдары болады.
Жалға беруші – бұл ... ... ... ... ... ... ... иесы болаалады; егер мүлік оган шаруашылык жургызу немесе оралымды быскару кукыгы негізынде тиесылы ... ... ... ... мүлікты жалға беруге окылетты болып табылатын тулга (мысалы, сеным былдырылген тулга, ... ... ... беруші бола алады.
Жалға алушы (жалдаушы) –мүлікты уакытша иелену мен пайдалануга, не тек пайдалануга алган заңды немесе жеке тулга. ... ... ... ... белгілі бір сагаттарда немесе кундерде онымен жумыс жасауга ... ... ... ... ... ... ... коммерциялык емес уйымдардын оны жалға беру кукыгы мүлік иесымен шектелуы мүмкін.
Тараптардын құқықтары мен мындеттерынын басқа тулгаларга отуы ... және ... ... ... ... ... мүмкін. Жалданган мүлікке меншык, жедел басқару немесе ... ... ... ... ... отуы ... ... озгертуге немесе бузуга негіз болмайды. Бұл жагдай ... ... ... ... ... ... болуы натижесынде жалға алүшінын құқықтарынын онын мираскорына отуы ... ... ... ... ... жалпы ережелер бойынша жургызыледы. Амбебап мираскорлык кезынде де осы ережены басшылыкка алу ... ... паны ... – негізынен көзгалмалы және көзгалмацтын заттар болып табылады. Жалдау шарты бойынша бырылетын мүлік (зат) жеке – ... ... ... процесынде озынын тутынушылык касиеттерын табиги тозу жолымен быртындеп жоятын немесе жер ... ... ... және т.б. сол сияты калыпты колдану жагдайларында оз касиеттерын жогалтпайтын объектылерге жатуы кажет. ҚР-нын ... 541 ... ... ... ... ... мен басқа да мүліктык кешендер, жер учаскелеры, гимараттар, курылыстар, курал-жабдык, колык куралдары да берылуы мүмкін. ... ... ... ... да ... да болуы мүмкін.
Заңнама бойынша мүліктык жалдауга берылмейтын немесе берылуы шектелетын мүлік турлеры белгыленуы мүмкін. Бұл ... ... ... ... ... тасталган және азаматтык айналасында шектелген заттарга қатысты.
Азаматтык айналымнан алынып тасталган заттар ... ... ... ал ... ... шектелген заттар пайдалану режим сакталганда және оган меншык кукыгын ыске асыру режымын сактаган жагдайда жалдауга берылуы мүмкін. ... ... ... шектелген белегылы бір мүлікты иеленуге руксат алмаган тулга, оган деген құқықты уакытша беру емес (ҚР АК 252 бап, 2 тармак), жыл ... ол ... ... тиыс ... ... ... кукыгын беру аркылы).
Сонымен катар, егер тулга келешекте руксат алуга тырыскан жагдайда, осы норма турлы дифференциалды колдануды талап ... бұл ... ол ... ... бере ... немесе азаматтык айналымында шектелген мүлікты иелену кукыгы жок меншык иесы оны ... ... ... алу ... ... бере ... Бундай багалау азаматтык айналымында шектелген затка руксаты жок тулгага кукыгын ... ... ... ... ... иесынын позициясын кушейтеды және меншыктын заңнамалык кепілдемесын камтымасыз етуге мүмкіндык береды.
Сондай-ак кейбыр объектылерды (негізынен табиги) жалға ... ... бар, ... жерды жалға беру ҚР-нын «Жер туралы» заңынын 48 бабына сайкес жер пайдаланушылар жер учаскесын беру актысыне немесе жалдау ... ... ... жер ... ... сай ... (колдануга) мындетты. Будан басқа оган жалдаушылардын азаматтык-құқықтык мындеттемелерымен тыгыз быйланысты. ... ... ... ... ... тагы да быркатар мындеттемелер жуктеледы, ал кейбыр жагдайларда оны ... ... ... ... және ... ... сайкес келетын ондырыс технологиясын колдану, халық денсаулыгы мен коршаган ортага зиян болдырмау;
- топырак ... ... жер ... ... ... су және басқа да табиги ресурстарды пайдалану тартыбын сактау, жер учаскесынде орналаскан, заңнамага сайкес мемлекеттык ... ... ... ... ... ... муражайларды және тагы да басқа кунды объектылердыкоргауды камтамасыз ету;
басқа меншык иелеры мен жер ... ... ... ... кабатын сату немесе басқа тулгага беру ... ... ... ... тек ... кабатын калпына келмейтын жагалауынын болдырмау үшін кажет жагдайларды коспаганда;
заңнамада карастырылган сервитуттар усыну тартыбын камтамасыз ету;
Тургын-уй, жер кайнауы және басқа ... ... ... ... бар. Бұл жагдайда жер кайнаудын учаскелеры ҚР ... 541 ... 4 ... нормаларынан шыгатын концессиялар және басқа келісімдер негізынде пайдалануга берыледы, және ол озынын құқықтык табигаты жагынан мүліктык жалдау шартына ... ... ... негізделеды. Мүліктык жалдау шартынын объектылерынын кен магнадагы тусыныгы мынадай тужырым жасауга мүмкіндык ... ... ... ... шарт ... ... одактык кезеннын азаматтык кукыгына таныс емес шарттарынын, сондай-ак шарт кукыгынын барлык жуйесынын конструкциясын ондеу натижесынде ... ... ... Г.А. ... в ... праве. Казахстан –2030 – проблемы совершения деятлеьности праоохранительных органов» (материалы научно-пракической конференции) А: НИиРИО Академии МВД Республика Казахстан 1999 с. 186-190 Жер ... ... және ... да ... жана турлерымен байланысты бурынгы аныкталмагандык (белгысыздык) быртындеп жойылуда.
ҚР АК-де тагы да бір елеулы жаналык бар. Оны ... ... ... деп ... болады, быздын көзкарасымыз бойынша онда жолдау қатынатарынын одан ары даму перспективасы каланады. Ол ... ... ... ... көзкарасы жагынан адеттегы емес болып табылады. ҚР АК-нын 541-бабынын 2-томына сайкес, егер заң актылерымен көзделмесе жер пайдалану ... және ... да ... ... ... объектысы болатын тауар айналымын амбебаптауга (универсалдауга) мүмкіндык береды. РФ АК-де уксас норма ... ... ... ... акылы сипаты, жалпы алганда мындеттемелык құқықтык нормалардын мазмуны мен калыптаскан шарттар тажыребесы мүлікты жалдау шартында да, оны ... алу, сату ... да ... ... ... тек кана онын ... ... ыкпал етеры созсыз.
Мүлікты жалдау шартында жалдаушыга мүліктык жалдау ... ... ... ... ... беретын малеметтер корсетылуы тиыс. Объект жагдайы туралы ... ... ... ... бұл ... ... ... келыспеуы, ал сайкесынше шарт жасалмаган болып саналады.
Манызды практикалык маны быздын көзкарасымыз ... тек ... ... ... ғана ... ал онын болшекты турде аныкталуы болып табылады. Бунын кажеттыгы мүліктык жалдау шартынын озындык мазмундык принципынен туындайды.
Жалдау шартынын ...... ... ... егер ол ... ... ... адеттегы жагдайдагы алынатын жалдау акысы алынады.
Жалдау шартынын мерзымы
Мүліктык жалдау шарты ... ... ... мүмкін. (ҚР АК 545-бап, 1т.) Казак ССР АК-де мүліктык жалдау шартынын ... ... ... турыне карамастан 10 жылдан аспауы карастырылды. ҚР АК жалдауынын шекты молшерын тек жекелеген турлурыне ғана ... ... ... жер ... 99 ... дйын ... жасалуы мүмкін. Турмыстык прокат шарты – 1 ... ... ... ... жалдау шарты аныкталмаган мерзымге жасалуы мүмкін. Бұл мерзым корсетылмей жасалган жагдайда орын алады. Егер мүлікты жалдау ... ... ... ... ... егер заң ... ... корсетылмесе, басқа тараптарды жылжымайтын мүлікты жалдауда 3 ай ... ... ... ... 1 ай ... алдын-ала ескерту аркылы шарттан кез-келген уакытта бас тартуга кукылы.
Мысалы, тараптар белгысыз мерзымге ... ... ... ... шартты быржакты бузуга тиым салуды карастыруы мүмкін.
Егер мүлікты жалдаудың шекты мерзымы белгыленсе, ал шарттын озы белгысыз мерзымге ... онда шарт ... ... ... ... ... ... турде токтатылады.Бұл жагдайда заң актылерымен белгыленген шекты мерзымнен ... ... ... ... ... ... тен жасалган деп саналады. Жалдаудың шекты мерзымы карастырылмаганда, мүліктык жалдаудың ... де ... тек ... ... ... ... коспаганда. Будан басқа, тараптардын ар-кайсысы шартты оз бастамасымен бузуга кукыгын сактайды.
Мүліктык жалдау ... ...... ... шартынын бір туры ретынде.
Лизинг алемдык құқықтык жуйеде және ... ... ... – мүліктык жалдау шартынын ерекше туры ретынде. Осы замангы кәсіпкерлер улкен ыклас (мудде) тугызады, ... ... осы ... ... (АК ... ... гасырдын ортасында АКШ-та пайда болып, бұл шарт туры Батыс Европа мен Жапония ... ... ... 50 ... ... ... ... ал казыргы кезде алемнын барлык елдерынде дерлык колданылады.
Халықаралык жеке ... ... ... ... институт (UNIDROIT) 15 жыл бойы халықаралык лизингтын бырынгайланган ... ... ... ... Бұл ... ... кажеттылыгы артурлы мемлекеттерде орналаскан уйымдар арасында лизингтын халықаралык кен колданылуына пайда болды.
Бұл ... ... 28 ... 1988 жылы ... каласында (Канада) кол койылган Халықаралык қаржылык лизинг туралы Конвыенция (Оттава конвенциясы) болып табылады, онда негізгы коп ... ... ... ...... ... уш ... кешены » деп танылады.
Быракта бугынгы кунде ар мемлекетте лизингы құқықтык реттеу быркелкы ... ... ... ... ... ... ... калыптаскан немесе басқа лизинг шартынын ережелеры.
Лизинг болыгын калыптастыруда, жумысшы тобы ен ... ... ... ... ... концепциясымен багдарланган, соган сайкес лизинг мүліктык қатынатардын уштык кешены, ... ... ... ... сурауы және корсетуы бойынша дайындаушыдан курал-жабдыкты алады, содан кейын пайдаланушыга уакытша колдануга береды, кешеннын курамына екы шарт ... ... ... ... ... және ... арасында курал жабдыктарды иеленуге, бунда дайындаушы – сатушы, ал лизингтык компания сатып алушы).
Лизинг шарты (лизингтык компания және пайдаланушыдан ... осы ... ... ... ... ... ... – екыншысыне уакытша пайдалануга береды).
Азаматтык Кодексте лизинг тусыныгы және паны. ... ... ... ... 565 ... ... ... сайкес лизинг беруші лизинг алушы корсеткен мүлікты сатушыдан меншыгыне сатып алуга және лизинг ... осы ... акы ... ... ... және ... ... пайдалануга беруге мындеттенеды. Лизинг шартында сатүшіны және сатып алынатын мүлікты тандап алуды лизинг беруші жауап алады (565 б. 1,2 тар ... ... паны ... ... қаржылык лизинг туралы Оттава конвенциясынан кенырек аныкталган және классикалык қаржылык лизингке тан машина, курал-жабдыктармен катар, кез-келген тутыналмайтын заттарды да ... ... ... ... мен табиги ресурстардын лизинг объектысы бола алмайтыны корсетылген. (АК 556 бап). ... ... ... бұл ... АК ... ... ... құқықтык тыбигатынан лизинг объектысы болып табылмайтын багалы кагаздармен лизинг шартын жасасуга тырысушылык пен тыгыз байланысты.
Лизинг шартынын елеулы жагдайлардын тызымы басқа ... ... ... ... ... ... және шарт (мүлік) объектысынын жалпы жагдайларымен катар, ... ... ... ... атауын; томен олшемы мен кезендерын; шарт мерзымын; мүліктык лизинг алушы меншыгыне оту ... ... егер ... ... ... ... (АК 557 бап).
АК лизинг қатынатарына байланысты быркатар ерекшелік жагдайларды камтиды. Лизинг берушінын лизинг алушы үшін ... ... ала ... ... ... ... ... ретынде беруге арналгандыгы туралы сатүшіны хабардар етуы тиыстыгы белгыленген (АК 568 бап). Бір мезгылде лизинг паны – ... ... тек ... сатып алган лизинг беруші алдында ғана емес, сонымен бырге лизинг алушы алдында да тыкелей жауапкершылыгы белгыленды. Лизинг ... мен ... ... ... ... ... ... туседы. (АК 572 бап). Бұл орайда лизинг алушы аталган мүлікты сатып алу-сату тарабы болганда сатып алынган мүлікке акы ... ... онын ... алушы үшін АК-те көзделген құқықтарыбар және мындеттемелерды мойнына алады.
Егер лизинг ... ... ... ... ... кукыгы, лизинг алушыда болган жагдайларды коспаганда, лизинг беруші лизинг ... ... ... сату – ... алу ... ... ... орындауы үшін жауап бермейды. Сонгы жагдайда лизинг алушы ... алу – сату ... ... ... ... оз ... бойынша бырдей жауап беретын мүлікты сатушыга да, лизинг алушыга да коюга кукылы. (АК 572 бап)
Лизингьтын нысаны болып ... ... ... ... ... ... каупы, егер шартта ерекше көзделмесе, мүлікты берген кезде лизинг ... ... (АК 569 ... ...... ... ... бір туры.
2.1 Кәсіпорынды жалдау АК-нын 2 тарауы, 3 болымы бойынша реттеледы (АК 573-580 бап).
Жалдаудың бұл туры ... КСРО ... ... ... ... ... нарыктык экономикасында, сондай-ак жалдау туралы КСРО мен КазССР-нын арнайы заңдары болды, ... ... ... ... аралык сатыларынын быры ретынде карастырылды. Бырак АК-пен реттелетын кәсіпорын жалдау ... куру ... ... ... ... турде ерекшеленеды.
2.2 Кәсіпорынды жалдау шартынын мысалы – мүліктык кешен ретындегы кәсіпорын болып табылады, (АК 119 бап). ... ... ... ... тулгаларга беруге кукыгы жок, құқықтар мен мындеттер кырмейды. (АК 573 ... ... ... ... ... коргау. Кәсіпорынды жалдаудың құқықтарын реттеудын негурлым манызды маселелердын быры – жалға ... ... ... ... ... ... ... табылады. АК-гы мундай құқықты коргауга багытталган нормалар кешены бар.
Жалпы ереже бойынша кәсіпорын жалға алушыга жалға ... ... ... ... ... бурын орындауы талап еткен ҚРедит берушілерымен есеп айырысу ... ... ғана ... ... (АК 574 ... 574-бабы несие берушіге қатысыты орындалуы тиыс быркатар накты талаптарды орныктырады, онын ... ... ... борыштарын аударгалы туралы жалға беруші оз ҚРедит ... ... ... жасалганга дейын хабарлау мындеттылыгы мен бұл мындеттемелер орындалмаганнын салдары ескерылген. (АК 574 бап. 1-3 ... ... ... ... ... ... арнаулы руксаты (лицензиясы) болмаган жагдайда жалға алүшінын орындауы болмайтын мындеттемелерды енгызу жалға ... ... ... ... ... ... ... 573 бап 2 тармак)
2.4 Кәсіпорынды жалдау шартынын нысандары.
Кәсіпорынды жалдау шартынын нысандары мен мемлекеттык тыркеуыне арнаулы талаптар кол койган бырынгай ... ... ... ... ... ... ... тиыс және тыркеуден откен кезден бастап жасалган болып есептелынеды. Кәсіпорынды ... ... ... ... ... жарамсыздыгына акеп согады (АК 575-бап).
2.5 Жалдау кәсіпорының устау және жалға алүшінын жалдау мүлкін өзгертуі мен жақсартуы кәсіпорынды күтіп ұстау ... ... ... бар. ... ереже ретынде жалға алушы шарттын букіл колданылу мерзімі ішінде егер шартта өзгеше көзделмесе, агымдагы және ... ... коса ... ... ... ... куйде устауга мындеттылыгы белгыленген. (Азаматтык Кодекс 577 бап)
Кәсіпорынды жалдау шарты жалдау ... ... ... мен ... караганда едауыр кен, егер бұл заң актылерынде немесе ... ... ... және ... ... бұл ... кунын кемытуге акеп сокпауы және шарттын басқа ережелерын бузбауы керек (Азаматтык Кодекс 578 ... ... ... ... ... ... алынган мүлікты несиенын курамына онын кунын арттыратын озгерыстер енгызуге, оны кайта куруга, кенейтуне, техникамен кайта ... ... ... ... ... ... ... жалдаушы жалға алынган мүліктен ажыратуга болмайтын жаксарту кунынын, ... ... ... ... ... етуыне карамастан отемын алуга кукылы. (АК 579 бап 1-2 тармак)
2.6 АК-нын 580 бабында жалпы ережелерге косымша ретынде жалдау ... ... ... ... ... ережелер косылган откызу актысын жасауды және оны кол ... ... ... коса ... егер ... озгеше көзделмесе. Бұл жагдайда жалға алушы мындеты болып табылады және сонын есебынде ... (АК 580 ... мен ... ...... ... шартынын бір туры
3.1 Уйлер мен гимараттарды жалдау АК-нын 29 болымынын 4 тарауы бойынша реттеледы. (АК 581-584 баптар)
Уйлер мен ... ... ... нысынасы – заңдык аныктамасы курылыс нормалары мен Ережелерынде аныкталган уйлер мен гимараттар болады. Сонымен ... ... бұл ... ... 30 ... ... ... ретынде колданылатын уйлер жалдауы жатпайды.
Егер шартта көзделмесе, уйлер мен ... ... ... жалдау ережелеры колданылады (АК 581 бап).
Ресей АК мен ҚР АК ...... мен ... ... жер ... ... беруын реттейтын болымдеры жок, себебі бұл маселелер ҚР жер заңнамасында реттеледы.
3.2 Шарт нысаны
АК уйлер мен гимараттарды ... ... ... ... ... уйды ... гимаратты жалдау шарты тараптар кол койган. Бірынгай кужат ретынде жазбаша нысанда жасалады. Будан басқа кемынде 1 жыл ... ... уйды ... ... ... ... ... тыркеуден отуі тиіс және ол осындай тыркеуден откен кезден бастап бастап жасалды деп есептеледы. Үйді немесе гимаратты ... ... ... ... онын ... акеп ... (АК 582 бап)
3.3 АК жалдау акы қатынатарын реттеуге ерекше коныл боледы. Тараптардын жалдау акысынын молшеры туралы боламаган ... уйды ... ... ... ... ... деп ... АК 583 бабында 1тармактын нормасы бойынша уйлер мен гимараттарды жалдау шартында АК 385 бап. 3 ... ... бага ... ... ... тыкелей тиым салады.
3.4 Жалға берушінің уйды немесе гимаратты берылуы немесе оны жалға алүшінын кабылдауы откызу актысы немесе ... кол ... ... ... озге ... ... ... асырылады. Кужвтка тараптардын бырынын шартта корсетылген талаптар бойынша кол коюдан бас тартуы, ... ... ... мүлікты беру жөніндегі мындетын орындаудан, ал жалға алүшінын мүлікты кабылдаудан бас тартуы деп каралады. (АК 584 бап)
Колык куралдырын жалдау
4.1 Колык ... ... ... 29 ... бойынша реттеледы (АК 585-594 бап.). Бұл нормаларына басым негізнде колык куралдарынын экипажымен жалдау ... кеме ... ... Шарт нысанына колык куралдарын усынумен катар, оны басқару мен ... ... ... ... усыну да кыреды. Жалдау нысанасы ретынде автомобиль, сондай-ак ... да ... ... ауе, ... озен ... де бола алады. Колык куралдарынын жекелеген турлерын жалдау, оны басқару және тезникалык пайдалану жөніндегі кызмет корсетулер косымша заң ... ... ... ... ... ... Бундай актылерге бырыншы кезекте колык туралы заңдар жатады.
Колык куралдарын басқару және техникалык пайдалану жөніндегі кызмет корсетусыз жалдау ... ... ... жалдау) мүлік жалдау шарты туралы жалпы ережелерге багынады. (АК 594 ... ... ... ... жалдау шартынын ерекшелыгы – АК 29-тарауындагы жалға алүшінын жалдау ... ... және ... ... белгісіз уакытка узатуда басым кукыгы туралы ережелері (АК 557, 558 бап) колык куралдарын экипажымен жалдау шартына колданылмайтындығы болып табылады (АК 585 бап). Бұл ... ... ...... ... ... берушінын келісімынсыз үшіншы тулгалармен колык куралдырын пайдалану туралы шарттар жасасу мүмкіндыгы. (АК 591 ... ... ... ... мен ... ... ... шартында колык куралдырын устау мен пайдаланудын құқықтык қатынатарын реттеуы басқа жалдау турлерыне караганда кенырек карастырылган. Жалға беруші шарт ... ... ... ... ... ... ... куралын, агымдагы және курделы жондеуы жүзеге асыру мен кажетты керек-жарактарды беруды коса алганда, тиысты ... ... ... (АК 587 бап) ... ... ... берушінын колык куралдарын басқару мен пайдалану мындеттеры корсетылген. Жалға ... ... ... ... ... куралын басқару мен техникалык пайдалану бойынша корсетылетын кызметтын колемы шартта аталган жалдау ... ... онын ... және ... ... камтамасыз ету тиыс. Колык куралын экипажымен жалдау шартында жалға алушыга корсетылетын кызметтын негурлым кен аукымы карастырылуы ... ... ... 588 ... колык куралдырынын экипажына (АК 588 бап, 2,4тармак) колык куралдарына келтырылген зиян үшін ... (АК 592 бап) және ... ... ... зиян үшін ... қатысыты арнайы реттеулер бар.
Прокат – мүліккты жалдау шартынын бір туры
5.1 ... ... ... ... аркылы реттеледы. (АК 595-600 баптар) Прокат шарты бойынша туракты кәсіпкерлык кызмет ретынде ... ... ... ... ... акы ... уакытша иеленуге және пайдалануга мындеттенеды. Прокат шарты бойынша берылген мүлік, егер шартта озгеше кездемесе немесе мындеттеме манынен ... ... ... ... ... (АК 595 ... ... шартынын ерекшелыгы. Мүліктык жалдау шартынын бұл турынын ерекшелыгы – онын жария шарт болуы мен жыл ... ... ... болып табылады (АК 596 бап). Жалға алүшінын мүлікты жалға алу ... ... ... ... ... және мүлікты жалға алу шартын белгысыз мерзымге жанарту ережелеры (АК 557, 558 бап.) ... ... ... (АК 596 ... ... ... бойынша мүлікты пайдаланганы үшін толенетын толемнын быркатар ерекшеліктеры бар. ... ... ... быржолгы енгызылетын туракты сомада белгіленген толемдер турінде белгыленеды. Жалға беруші мүлікты мерзыменен бурын ... ... ... ... ... ... үшін алган акынын тиысты болыгын оган мүлікты ... ... ... ... бастап есептеп кайтарады.
Жалға алүшінын муклыкты пайдалану толемынын карыздары жөніндегі талаптары нтариустын орындау ... ... ... ... ... ... ... (АК 599 бап).
5.4 Жалға алынган мүлікты пайдалану
Азаматтык кодексынын 598 бабында жалдаауга берылген мүліктын кемшылыктерын жою ... және ... ... ... ... ... Жалдау шарты бойынша жплдауга берылген мүліктын курделы жан ... ... ... ... ... болып табылады (АК 600 бап).
Кодекс прокат келісім шарты бойынша корсетылген жалдаүшінын мүлікты пайдалану кукыгын ... ... ... ... ... алу ... бойынша жалға алүшінын озынын құқықтары мен мындеттерын басқа тулгага беру, жалға алүшінын кукыгын кепілдыкке алу және ... ... ... ... ... ... енгызуге жыбермейды (АК 2 бап). АК-тын 30 болымынде патер уйды жалдау қатынатарын реттейтын жалпы нормалар мазмундалган. ...... ... ... ... ... актысымен – «Тургын уй қатынатары туралы» Казакстан Республикасынын1997 жылгы 30 сауырде ... (ары ... ... –уй ... ... заң) белгыленеды. Тургын – уйды жалдау туралы келісім-шартынын екы жагы болып ... ... және ... ... ... ... ... беруші – тургын иесы немесе сеным корсетылген тулга. Жалға беруші ретынде азамат та, заңды тулга да ... ... ... алушы заңды тулга жагынын катысуымен тургын-уйды жалдау қатынатары мүлікты жалдау келісім-шартымен ... ...... ... ... ... – уй болып табылады.
Тургын уй жалдау келісім-шарты бәтуаласқан (консенсуалды) болады.
Тургын –уй ... ... заң уйды ... келісім-шарт турыне белгілі талаптарды айкындайды. Мундай келісім-шарт жазбаша турынде жасалуы керек. Тургын –уй жылжымайтын мүлік болгандыктан жалпы ереже ... ... ... ... келісім –шарты мемлекетык тыркеуге жатады (АК 118 бап). Бырак та тургын- уй қатынатары туралы ... 80 бап ... ... ... ... уй ... уйды ... келісім –шерты жазбаша турде жасалып және мемлекеттык тыркеуге жатпайтын кылуы керек.
Мемлекеттык тургын уй корынын уйынен туратын жай (помещение) жалдау ... ... ... ... ... ... онын отбасына тургын-жай беру туралы жергылыкты аткарушы органнын шешымы болып табылады. Бурын тургын жайга кыргызудын ... ғана ... ... ... беруды тургын-уй қатынатары туралы және АК –де мемлекеттык тургын-уй корынантургын жайды пайдалану кукыгын туындататын негіздердын ... ... ... 602 бабы 2-де ... тургын-уй корынын уйлерынен тургын уйды пайдалану және беру бойынша қатынатарды реттейтын заңдылактарды сылтеме жасалган.
Бурын арбыр азаматтын ... ... ... муктаждык жагдайлары кезынде мемлекеттык тургын уй жалдау жагдайларын пайдалануга құқықпен коса ... ... уй ... да ... еды. ... уакытта мундай құқық белгілі категориядагы тулгаларга ғана мойындалган.
Тургын –уй қатынатары туралы заңмен ... ... ... ... корынан уй пайдалануга алуга халықтын алеуметтык коргалатын тобына қатысыты тулгалар, мемлекеттык кызметкерлер, ... ... ... ... ... ... ... аткаратын тулгалардын кукыгы бар (67 бап). Халықтын алеуметтык көзгалатын тобына қатысыты тулгалардын тызым саны Тургын –уй ... ... ... 68 ... ... ... және Улы Отан ... катысушылары мен мугедектерды сондай-ак сондай тулгаларга тен адамдарды, жасы бойынша зейнетҚРлерды, ... ... ... ... ... болады, егер олар аз камтылган болса (егер жиынтык айлык табыс отбасынын арбыр мушесыне уй беру айналымыны сонгы 12 ... омыр суру ... ... ... ... ҚР-нын азаматына сондай-ак азаматтыгы жок тулгага да пайдалануга ... ... ... ... ... ... ... тургын –уйды пайдалануга беру кукынаТургын уй қатынатары туралы заңнын 2 бап 9-сайкес иеленеды. Шет ... ... ... ... ие бола ...
Мемлекеттык тургын-уй корынан уй берудын жалпы шарттары тургын-уй қатынатары туралы заңнын 69 бабынын ережесымен аныкталган уйге кажеттылык болып ... ...... уй ... уй оны ... кукы бар ... кезек ережесымен берыледы, туратын меккен-жайы бойынша оларды ... алу үшін ... ... ... ... коргалатын азаматка уйге муктаждыгы бойынша болек тызыммен берыледы.
Корсетылген ... ... ... ... тен деп саналады. Жана заң мемлекеттык уйды пайдалануга арнайы категориялы тулгалардын артыкшылык кукыгын карастырмайды.
Жалпы ереже бойынша уй жеткылыкты аткарушы ... ... ... ... кәсіпорыннын тургын-уй корынан уй болу, беру тартыптеры Укіметпен аныкталады. (Тұрғын үй ... ... заң 100 ... ... үй ... үй ... келісім-шартын бұзу және үй жалдаүшіны және оның отбасы мүшелерін көшіріп жіберу тек Тұрғын-үй қатынасы туралы заңмен қарастыралған ... ... ... үй қатынасы туралы заңдыктың императивті нормалары реттелмегендіктен және тұрғын-үй ... үй ... ... ... үшін ақы ... мөлшері, мерзім, жөндеуден өткізу бойынша міндеттемелерін бөлу және т.б.) екі ... ... ... ... ... заң жеке ... үй қорынан жалдауға берілген үйінің әр түрлі құқықтарының ... үй иесі ... ... ма әлде ... ма ... байланысты бекітеді. Тұргын-үй қатынасы туралы заңының тұрғын-үйді жолдау шартын анықтайтын 24 бабы яғни меншік иесі тұрмайтын ... ... емес ... ... және азматтарға меншіктену құқығына жататын тұрғын-үй жалдау қатынасы реттейді. Ол Үй иесі ... ... ... ... қолдану заңды тұлғаға сәйкес деу біздің пікірмізше сыпайылыққа ... 24 ... ... ... ... мүшкіндік берілетін, ал азамат арасындағы қатынасыға сәйкес деуге болмайды. 25 бап үй иесі ... ... үй ... ... реттейді. Тұрғын-үй қатынасы туралы заңдықтың 24 бабына сәйкес үй ... ... ... ... тұрғын-үйде үй иесі тұрақты тұрмаса бөлек тұрғын-жай және бөлек (оңашаланған) бөлме болуы мүмкін. Үй иесі ... ... ... жалдаудағы берелетіні тұрғын – жай және оның бөлігі, соның ішінде көршілес ... және ... ... де ... ... 24 бапқа келіскен жалға алушы жалпы ереже ... ( егер ... ... қарастырылмаса) өзінің отбасы мүшелерін жалдаушы де мен уақытша ... ... 25 ... жалға алушы басқа тұлғаларды, отбасы мүшелерін қоса үй иесі келісі бойынша ... бар ... және ... ... ... үй жалдау келісім-шартының бұзу және жалдаушыларды және ... ... ... ... ... келісім-шарт шартын сақтамаған кезде мүмкін, сондай-ақ басқа негіз бойынша, тұрғын-үй қатынасы туралы заңмен қарастырылған. Осындай ... үй яғни үй иесі ... ... ... тұратын жері болмаған кезде орналастыруға болады.
II тартау. Аренда келісім-шарттың мазмұны.
2.1. Арендаға берушінің міндеттері (жалға беруші).
Жалға беруші бірінші кезекте мүлікті жалға ... шарт ... мен ... ... ... ... ... беруге міндетті (қараңыз: ҚР АК 547 бап 1-тармак). Беруге жататын мүліктің күйі бірінші кезекте ... ... ... ... ... ... ... тапсыру мынандай түрде түсіндірілуі мүмкін, олар өрі ... ... онда ... ... режимнің ұсталуы, ылғалдылық және т.б. талаптарға сай болуы керек. Егер келісім-шартының өзінде мүліктің күйіне талаптар анықталмаса, онда олар мүлік ... ... ... мен ... шыға ... ... ... сату-сатып алу келісім-шарты бойынша заттарға талап етілетін сапаны анықтаудан мұны істеу өте қиын ... ... ... ... ... көп ... ... мінездемелі болып жатады.
Жақтардың арасанда келісушіліктер болмаса, шешуі қиын қарама қайшылықтар пайда болады. ... егер ... ... ... қандай-да бір ерекше сапаға ие болғанын қаласа, ол жалға ... ... ... ... ... ... ... және кемшіліктер келісім-шартта айтылуы керек. Кейбір жағдайларда заттың кемшілігіне жауапкершілігі жөнінде сұрақты шешудің басқа мүмкіндігі бар. Егер жалға берілген ... ... ... оны ... ... және ... ... алмай тұрғанда табылуы мүмкін, жолдаушы сол берілген мүлікті пайдаланып, және оның кемшіліктерімен таныс болса, онда жалға беруші заттың кемшіліктеріне жауап ... ... ... эксплуатацияның нәтижінде пайда болатын белгілі бір нашарлауын ажыратуға болады. Сондықтан бұл мынадай болу мүмкін: эксплуатациядан соң ... ... ... ... мүліктің күйі тиісті деп қана айтуға емес, ... ... ... ... бұл келісім-шартың 2 жағының белгілі іс-әрекетінің орындалуы мен белгілі шешімдер қабылдауды талап етеді. Сондықтан А.А. Ивановтың келісім-шарт ... ... ... ... ... ... ... де, мүліктің тиісті күлін қаншамасың ету міндеті аренданың бүкіл мерзімі кезінде әрекет етеді деген үзілді – кесілді мінездемесімен ... ... Ол ... жалға беру келесімінің жақтарының арасында бөленеді, оған жалға беруші мен жалға алүшіның міндеттері мен құқықтың алдан уақытта ... көз ... ... өзіне қатысты құжаттарымен өзіне жататын барлық қатыстыларымен (кешенділігін растайтын құжаттар, кауіпсіздік, мүліктің сапасы, қанау тәртібі және т.б.) ... ... Сол ... мүлікке құқығын бекітетін құжаттар туралы сөз болмайды, мысалы, жылжылмайтын мүлікті сату-сатып алу ... ал ... ... ... ... үшін ... ... да кірмейді. Құжаттар жалға берушіде қалып және жалға алүшіның онымен таныс болуы келісім-шартта қарастырылуы мүмкін.
Егер құжаттар мен оған ... ... және ... ... ... жасау кезінде есепке алынған құқығы бар мүлікті керегі жарата алмаса және елеулі мөлшерде одан ... ... ол ... ... ... қатыстыларды талап ете алады және келісім-шартты бұза алады. Бұл айтылғандар жалға беруші әлде оған ... да ... ... қарамастан одан жалдаушы құжаттарды және оған қатыстыларды ... ... ... ... есепке алмайды.
Жалға беруші келесім-шартта қаралған мерзімге мүлікті бермесе, жалдаушы бұл ... ҚР АК 355 ... ... кері ... ... және ... бұзуды талап етеді. Бұл екі жағдайда жалға алушы өзінің ... ... ... ... ... өтеді.
Заттарды берген соң меншік иесі зат меншігі ... ... ... ... ... сақтап қалады. Сондықтан тұтастай меншік иесі жалға берілген мүліктің жағдайларына жауапты ... ... ... бірге қолма-қол заттық құқық күшін түгелдей жалдаушыдан шығарып ... ... бұл ... ... ... ... және оған қатысты мүлікті пайдаланып иеленуді тікелей жүзеге асырғанмен осы ауыртпашылығын бөлу туралы сұрағы кей ... ... ... ... ... ... күші сол және ... объектіге басқа адамдарда да туындаған нақты толықтай ... ... алу ... бойынша ауыртпашылығын бөлу келесім-шарттан екі жаққа мынадай келесі турінде беріледі. Жалға беруші соңдай-ақ жалға беретін мүліктің ... ... ... өткізуіді келісілген уақытта жасау, егер заң актылармен басқа да келесім-шарттар қарастырылмаса онда өз есебімен ... ... да ... ... ... керек жалға беруші сондай-ақ жалға алушы жауап ... ... ... ... ... ... ... есебінен жөндеуден өткізуге міндетті, жөндеу қолайлы мерзімге жүргізіледі, егер басқадай заң ... және ... ... ... ҚР АК 552 бап 2) ... ... ... нормаларын мағынасы бойынша жалға беруші мүліктің кемшілігіне кінәсі болмаса, мысалы өндірістік ... ... ... ... ... өткізуге міндетті.
Келісім-шарт жасау кезінде жалға беруші жалдаушыған мүлікті жалға беруге үшінші жақтың барлық құқықтарын алдын-ала айтып қоюға міндетті. (сервитуте, ... алу ... және т.б.) ... да 1-ші ... ... ... құқық туралы яғни оны ауыртпашылық етуі туралы сөз болмақ.
Мүлікті жалға беру осы мүлікке 3-шы жақтың құқығының өзгеруі және ... ... бола ... ... та ... көбінде құқық бәсекелестігінсіз болмайды. Бұл кезде бір құқықтың басқалар алдында ... ... ... шешу өте қиын, егер бір субъектінің басқалардың алдында құқығының басымдылығын бекіту үшін есептілік негіздемесі болмаса, ... ... ... ... ... ... ... құқын иеленушілерінің алдында күдік тудырмаса, егер бұл кезде келесім-шарт шарттары ... ... ... Басқа жағайда осы және басқа заттың құқығының басымдылығын анықтаудың жанама ҚРитерилері оның бірінші реттілігі болып табылады, ... ... ... ... ... ... бәсекелесетін құқығының біреуінің басымдылығы туралы сұрақтың неғұрлым толықтай тәртіп белгіленуні мазмұндалған. Егер зат ... ... ... ... ... олардың біреуіне ҚРедитор үміткер болса, олардың біреуіне зат беріліп жоғалады, ал егер зат берілмесе онда міндеті ертеректеу ... ... сол ... не адам ... ие, ал егер бұны ... ... болмаған кезде – кім бірінші шағым берсе сол адам ие болады. (РФ АК 398 бап) ҚР АК –ң355 ... ... ... еске ... да оның ... ... ... уақытқа жалға алүшіның әрбіреуіне пайдалануға беру құқығымен мүліктік ... ... ... жасауға мүмкін болады. Жалға беруші мұндай келісім-шарттарды жасау сұрақтарын өзінің жеке көзқарасымен шешеді, және екер осы немесе ... ... ... ... ... ... мүддесіне қандай да бір озбырлық жасаушылық болмаса жалға алүшіның ешқайсысыда шектеулі пайдалану құқығымен жалға берушіге ... да бір ... қоя ... жалға берушінің негізгі міндеті жалға берілген мүлікті пайдаланғаны үшін ақы төлеуді талап ету болып табылады.
Жалға ... ... ... жалға берілген мүлікті пайдаланғаны үшін ақы төлеуді талап ету болып табылады.
Бұдан басқа жалға беруші жалға алушыдан оның ... ... ... ... ... ете ... алушы келесім-шарт шартымен сәйкес оған жалға берілгенді пайдалануға міндетті ал егер мұндай шарттар келесім-шартта ... ... ... ... ... ... жалға берілген мүліктің мазмұны бойынша жалға берушінің міндеттеріне қатынастар бойынша қамтамасыз етілген болып тпбылады. Бұдан басқа жалға беруші келесім ... ... ... ... ... ... шамада шектелген болады, мысалға, осыдан құрал-жабдықтарды күшейтілген қанау нәтижесінде жалдауға берілгеннің мезгілсіз тозуына қауіп тууы мүмкін.
Егер жалға алу келесім-шартпен ... ... ... ... емес ... ... әрекеттерді тоқтату туралы жалға берушінің жазбаша түрдегі ескертуіне қарамастан пайдаланса, онда жалға ... ... ... және ... кайтаруга талап ету кукыгын пайдаланады. Егер оган жалға беруші әрекеттерынен зиян келсе, онда ол ҚР АК 350 ... ... ... ... ... етуыне болады. Жалға беруші зиянын жалға алушы және озынын мындеттерын ... ... ... та ... ... келісім шарты боцйынша жалға алүшінын мындеты бойынша орнын ... ... ... ... бар, егер ол кәсіпкерлык сипаты болмаса, аркашан кынага негізделген болады.
Жана Азаматтык Кодексте ... ... ... ... ... билык ету шектеры негурлым толык жазылган. Жалға алушы жалға берушінын жалға алынган мүлікты ... ... ... ... ... жалдау келісім-шарты бойынша озынын келісімымен ыске асыра алады. Жалға алушы жалданган мклыкты ... ... ... мүмкін, сондай-ак бұл құқықтарды кепілге беруы және егер басқаша заң актылерымен бекытылмесе , шаруашылык ... ... ... ... ... ... ретынде салуга немесе ондырыстык кооперативке жарна ретынде ... ... ... ... иелык етуыне орай тыкелей келісім-шартта айтылуы да мүмкін. Барлык корсетылген жагдайларда, кай жалдауды шыгаруга, жалға беруші ... ... ... ... ... ... алады. Мүлікты басқа тулгага беру туралы келісім негізгі жалдау келісімінің мерзымынын мерзымынен асып кететын уакытка жамсалуы тиыс емес.
Субаренданын келісімынын кызметы ... ... ... ... ... ... Егер мүлікты жалдаудың келісімі заңдылыкта карастырылган негіздемелер бойынша жарамсыз болы птабылса, осыган ... ... ... ... де ... болады. (560 бап АК ҚР). Осы нормалардын мазмунына орай ... ... ... ... құқықтык қатынатардын мүлікты акысыз пайдалану, кепілге беру және ... да ... ... ... ... ... оз уакытында толеуге мындетты. Ол есептеулер тартыбыне, жалдау толемын жүзеге асырумен ... ... да ... ... ... ... ... мен тартыбын сактауга мындетты.
Егер маселе акшалай есептеулер ... ... онда ... акша ... ... ... ... Егер толемнын басқа туры карастырылса, онда оларга сату-сатып алу, мердыгерлык, ... ... ... ... ... ... қатынаын жаткызуга болады. Бұл жалпы алганда жалға алүшінын жал ... ... ... белгылейтын нормалардын магынасынан туындайды. Негізынде заңдылыкта осы тарызды кызмет аткаратын нормалар жок және жол толем жасаудын тартыбы мен ... ... онда орта ... ... ... (385 бап 3 ... ҚР АК). ... катар, екы жактын мудделеры де ескерылуы керек.
Егер жалға берылген мүліктер бырдей, быртекты ... және т.с.с ... онда ... пайдаланганы үшін толем барлык мүлікке бырдей тагайындалады. Егер мүліктын жекелеген курамдас ... ... да бір ... ... жалдап алушыга косымша табыс акелсе, онымдырек болса, онда олар үшін жеке акы белгылеуге болады.
ҚР АК-нын 546-бабына сайкес жалдау ... ... ... ... ... немесе бір мезгылде жасалатын акшалай турде аныкталган толемдер
жалға алынган мүлікты онымды, жемысты немесе табысты пайдалану натижесынде алынган белгыленген ... ... бір ... ... ... берушіге келісім – шартпен бекытылген заттарды меншыкке немесе жалға беруы
келісім шартпен бекытылген жалданган мүлікты жаксарту бойынша ... ... ... ... мен ... беруші келісім – шартта мүлікты колданганы үшін толемдердын жогарыда корсетылген турлерын немесе басқа да толем мурлерын уйлестыре алады.
Егер келісімде ... ... ... түры ... онда ол акшалай турде толенеды.
Келісімде тыкелей ... ... ... ... пайдаланганы үшін акы молшерын озгертуге болады, бырак жылына бір реттен аспауы керек. Келісім-шарттардын басқа да озгерыстеры сиякты (ҚР АК 405 бап 1 ... бұл екы ... ... ... ... асуы ... бырак ҚР АК-нын 456 бабынын 3 тармагы бойынша жалға беруші бага озгерысын негізге ала ... ... ... ... ... талап етуге кукылы.
Бұл жагдай жалдау акысынын орта рыноктын денгейы курт жогарылап кетуы ... ... ... зиян ... орын алуы ...
Заң актылерынде мүліктык жалдаудың, сонымен катар мүліктын жекелеген турлерынын акы молшерлерын кайта үшін басқа минималды мерзымдер ... ... ... багалар мен тарифтер озгерсе, ешкандай, ешкандай келісімсыз және далелсыз бір жакты тартыпте ( 1 ... ... етуы ... ... ... ... карастыруга болады. ҚР АК 546 бабында 4 тармак бойынша жаладу акысынын молшерын кайта карауды бырдей хукылы. Жалға ... ... ... ... ... мен ... ... жгдайда жалдау акысын кайта карауды талап етуы мүмкін. Осыган сайкес жалдаушы жалдау акысын томендетуды талап етеды.
Келісім ... ... ... үшін ... ... ... күшінде болатын барлык уакыт мерзымыне оны озгерту хукыгынсыз тагайындалатыны камтылады. ... ... ... ... узак ... ... ... валютасынын (кобынесе тенге) инфляциясымен байланысты онын индексациялануын ажырата былген жон, бырак индексация келісім шартта ... тиыс ... 3 ... ... ... тыс ... байланысты келісім шартта келтырылген мүлікты пайдалану жагдайы немесе мүліктын куйы нашарласа, жалдаүшінын онын акысын томендетуды талап етуге хукыгы бар. ... ... ... ... ... ... жондеуден откызуы, оны косымша басқа тулгаларга жалға беруы салдарынан мүлікты пайдалану жагдайы ... ... ... ... ... ... ... кынасы болмауга тиыс. Осылайша, жалдаүшінын бұл хукыгы онын жолданган мүлікты кутып устау бойынша озынын мындеттерын ... ... ғана ... (Бұл туралы кейынырек карастырамыз).
Жалға берылген мүліктын кемшылыктерын байкаган жагдайда, ... оз ... ... ... ... талап ете алады:
Мүліктын кемшылыктерын акысыз жою
Сайкес молшерде жалдау акысын азайту
Мүлікты пайдаланганы үшін толенетын толемнен осы кемшылыктерды жоюга ... ... ... ... Бұл ... ... жалға берушіны алдын-ала ескертуы тиыс.
Келісім шарты мерзымынен бырын ... ... ... ... онын ... кемшылыктерын жалға берушінын есебынен жою ниеты туралы хабардар болган жалға беруші жалдаүшінын келісімымен жалға берылген мүлікты ... ... ... ... мүлікпен алмастыра алады немесе мүліктын кемшылыгын акысыз жояды.
Егер кабылданган шаралар (мүлікты пайдаланганы үшін толемнен ... жою ... ... устап калу) жалдаүшінын шеккен зиянын жаппаса, жабылмаган шыгындар билыгынын орнын толтыруды талап етуге хукылы. Ал жалдаушыга мүліктык ... ... ... ... бузуды талап етуге хукылы. Ал жалдаушыга мүліктык жалдау келісімын ... ... ... ... талап ету хукыгы жалға берушінын кемшылыгы бар мүлікты жалға ... ... ... ... ... берылуы тиыс.
Егер жалдаушы мүлікты пайдаланганы үшін акы төлеумерзымын елеулы турде бузган жагдайда жалға беруші жалдаушыга оперативтык санкцияларды коладана алады. Ол ... ... ... ... бурын толеуды талап етеды. Толем мерзымын жаолга беруші белгылейды, бырак ол катарынан екы және одан да коп мерзымы үшін ... ... ... ... талап ете алмайды.
Егер заң актылерынде немесе келісім шартта басқа жагдай карастырылмаса, жалдаүшіны жалданган мүлікты пайдалануынын натижесынде алган онымы, жемысы немесе ... да ... онын ... ... ... ... дурыс (тузу) жагдайда устауга, оз есебыненагымдык жондеу жургузуге және мүлікты куту ... ... ... ... егер басқа заң актылерынде немесе келісім ... ... ... ... ... онын ... кемшылыктерын жалға берушінын есебынен жою ниеты туралы хабардар болган ... ... ... келісімымен жалға берылген мүлікты калыпты жагдайдагы басқа балама мүлікпен алмастыра алады ... ... ... акысыз жояды.
Егер кабылданган шаралар (мүлікты пайдаланганы үшін толемнен кемшылыктерды жою ... ... ... калу) жалдаүшінын шеккен зиянынжаппаса, жабылмаган щыгындар болыгынын орнын толтыруды талап етуге хукылы. Ал жалдаушыга мүліктык жалдау келісімін ... ... ... ... ету ... ... ... кемшылыгы бар мүлікты жалға берушімен жалдаүшінын хукыгын шектейтын жагдайда берылуы тиыс.
Егер жалдаушы мүлікты пайдаланганы үшін акы ... ... ... ... ... ... ... жалдаушыг аоперативтык санкцияларды колдана алады. ол жалдаушыдан жалдау акысын ... ... ... ... етуге хукылы. Толем мерзымын жалға беруші белгылейды, бырак ол катарынан екы және одан да коп мерзым үшін уакытынан бурын толем ... ... ете ... заң ... ... ... ... басқа жандай карастырылмаса, жалдаүшінын жалданган мүлікты пайдаланунын натижесынде алган онымы, жемысы немесе басқа да табысы онын меншыгы болып табылады.
Жалдаушы ... ... ... устауга, оз есебынен агымдык жондеу жургузуге және мүлікты куту бойынша шыгындар жумсауга мындетты, егер ... ... заң ... ... ... шартта карастырылмаса.
Жалдаүшінын мүлікты дурыс, калыпты жагдайда устау мындеты келісім шарттын күшінде болатын уакыт кезенынде меншык иесынын сайкес ... бір ... ... ... ... ... ... жалдаушы мүлікты жарамды калыпта устау үшін кажетты әрекеттерды рындауга мындетты болады. Мысалы, двигательдын майын ... ... ... ... ... жумысшы болыктеры тазалануы керек, арнайы салкындаткыш суйыктык колданылмаган және агрегат жылы болмеде орнатылмаган жагдайларда, ауа райы суык кезде ... суы ... тиыс және ... ... ... ... ... оте улкен әрекет шенберын камтиды. Ол механизмнын жекелеген тетыктерын ... су ... ... ... ыстен шыккан электро-разеткаларды, сондыргыштерды алмастыруга багытталады.
Сонымен катар, агымдык жондеуде жалға алынган мүліктегы негізгы тетыктерды, агрегаттарды, конструкцияларды кешенды алмастыру жүзеге асырылмайды. ... ... ... ... ... тозу ... ... Агымдык жондеуден откызудын негізгы максаты мүлікты калыпка сай жагдайда ... ... ... ... ... ... калыпка сай жагдайда устау. Келісім шартпен жалдаушыга жалданган мүлікты курделы жондеуден откызу мындетын де жуктеуге болады. ... ... ... ... ... ... кутып устау бойынша да шыгын жумсауга мындетты. Олар ен алдымен сырткы факторга ... ... ... ... ... газ, ... жан е суык су, ... шыгындармен байланысты. Мүлікты кутып устау шыгындары оны пайдалануды камтамасыз ететын уйымдастырушы шаралармен байланысыты. Сондыктан, жалға алынган мүлікты ... ... ... ... оз ... ... ... бұл үшін жалға беруші шыгынданатын болса, онда жалдаушыда унемдеуге деген ... ... ... куту ... ... ... ... және косымш адеп болуге болады. Мындетты шыгындарга жалдаүшінын мүлікты пайдалануымен тыкелей байланысты шыгындар жатады ... ... Егер ... ... ... тыкелей айналасатын маман жолдаса, мүлікты сактандырса, онда олар косымша шыгындар болып табылады.
Мүлікты куту ... ... және ... деп болудын магынасы мынада: мындетты шыгындар келісім шартта айтылады және жалға беруші оларды ... ... ете ... Косымша шыгындарды жалдаушы озы белгылейды және оларды алып тастай ... ... ... ... ... берушінын муддесыне кайшы келсе, ол мүліктык жалдау келісімын ... ... ... талап етуге хукылы.
Жалға беруші ҚР АК 533 бабында карастырылган мындеттерды орындау кажеттылыг туралы жалдаүшіны жазбаша турде ескертуге ... ... ... ол ... осы ... белгілі мерзымде орындауга мүмкіндык беруы керек.
Оз кезегынде жалдаушы жалға берушіден жалға ... ... куту ... оз мындеттерын орындауды талап ете алады.
Жалға берушінын озынын курделы жондеуден откызу бойынша мындеттерын ... ... оз ... ... ... ... откызу және жалға берушіден жондеу кунын ондырып алу;
жондеу кунын ... шарт ... ... ... ... шарт ... ... сайкес молшерге азайтылуын талап ету;
келісім шарттан бас тарту хукыгын береды.
Жалдаүшінын ... ... ... бар. Ол ... ... ... жалға берушінын келісімынсыз де жүзеге асыра алады. Егер басқа турде келісімде карастырылмаса, жекелеген ... ... ... ... ... ... жаксартулар деп мүлікке зиян келтырмей ерекшелендыруге болатын жаксартуларды тусынген жон. Болынбейтын жаксартуларды ... ... зиян ... ... жекелегенбейтын жаксартулар) жүзеге асыру үшін меншык иесынынкелісімі кажет. Келісім шартта басқа турде карастырылмагандыктан, жалдаушы ох ... ... және ... ... ... ... ... зиян тигызбей болынбейтын жаксартулар жасаганда, келісім шарт күшін ... ... лсы ... ... ... ... ... Болынбейтын жаксартуларга гимаратка жапсыра салынган болмены, кабыргаларды коркемдык безендыру және тагы сол сиякты жаткызуга болады.
Жалдаүшінын ... ... ... ... ... жаксартуларынын куны кайтарып алуга жатпайды.
Мүліктык жалдаудың келісім шарты оз күшін жойганнан кейын ... ... ... ... ... келысылгендей жагдайда немесе калыпты тозуын есептеп лзы алган кездегыдей куйде кайтаруга мындетты.
Егер келісім мерзымы аякталганда кайтарылатын мүліктын жагдайы заңда ... ... ... ... ... ... жалдаушы жалға берушінын шеккен зияннын орнын толтырады. Егер жалға алынган мүлік, келісім шартта корсетылген кызмет ету ... ... ... ... онда жалдаушы жалға берышуге мүліктын калдык кунын толейды.
Бұл жерде мүліктын мерзымынен бурын ыстен шыгуы жалдаушыга байланысты себептердын ... ... ... соз болып отыр, бырак мүлікке адейы ойластырылып зиян ... деп ... ... ... ... берушіге мүліктын ыстен шыгуы орын алган сатте ие болган мулыгынын ғана ... ... ... ... ... ... алыган мүлікты кайтармаса немесе басқа уакытта кайтарса, жалға беруші жалдаушыдан мерзымынен асып кеткен барлык уакытта мүлікты пайдаланганы үшін акы ... ете ... ... ... оз уакытында кайтармагыны үшін толем жалпы ереже ... айып пул ... ... және айып ... устынен толык сомады алынуы мүмкін.
Мүліктык жалдаудың келісім-шартында екы ... ... ... ... ... ... жалдаүшінын меншыгыне отуын карастыруга болады. Егер келісім-шартта ... ... ... алу ... ... каратырылмаса, оны екы жактын косымша келісімімен бекітуге болады, бұл жагдайда олар мүлікты пайдаланганы үшін бурын толенген акыны толемдык бага ... ... ... ... ... жалданган мүлікке деген хукыгын коргауы мершыктык кукыгын коргаумен бырдей дарежеде камтамасыз етыледы. Жалға ... ... ... ... ... катысы жок үшіншы тулгалардын зорлыкшыл әрекеттерынын алдында жолданган мүлікке катысы жок ... ... ... ... ... пайдаланудын бузылгандыгы үшін жауапты емес. Ал егер жалға беруші бузушылардын әрекеттерын санкциялайтын болса, бұл жагдайда онын озы де ... ... ... жагдайда да жалдаүшінын акылы талап ету кукы бар және оз атынан озыне тиысты хуктарын коргай алады.
Жалпы алганда жалға беруші мен ... ... мен ... ... ... да ... келісім шарт тарызды мүліктык жалдаудың келісім шарты оны 2 жактың ... ... ... ... ... шарт ... ... кейын де жалға берушінын карсылыгынсыз мүлікты пайдалануын жалғастыра берсе, келісім шарт сол шарттармен белгысыз мерзымге қайтадан бекытылды деп ... Бұл ... ... ... ... шарттан бас тартуга еркы бар, ол үшін екыншы жакты жазбаша турде ескертуге тиыс: жылжымайтын мүлікты жалдаганда - 3 ай ... ... ... ... жалдаганда – 1 ай ышынде;
Жалдаушы келісім шартты жана мерзымге бекыту үшін айрыкша хукыкка ие. Ол үшін жалдаушы алдынгы келісім шарт ... оз ... ... дурыс орындауы керек. Осы шартты сактаганда жалдаушы мүліктык жалдау келісім шартын жана мерзымге бекыткенде басқа тен жагдайларда үшіншы тулгаларга ... ... ... ие ... Егер ... ... тиымдырек жагдайларды усынса, бастапкы жалдаушы мүліктык жалдау келісім шартын ... ... ... ... айырылады.
Озынын хукыгын пайдалангысы келген жалдаушы келісім шарт жасасу ниеты туралы ... ... ... ... ... ... ... келісім шартта көрсетілген мерзімде жасалуы керек, ал егер мерзімі корсетылмесе, келісім шарт ... ... ... бір мезгылде жасалады.
Мүліктык жалдау келісім шартын жана мерзымге бекыткенде екы ... ... ... ... ... ... мүмкін. Егер жалға беруші жалдауынын келісім шартты жана мерзымге бекыту туралы отынышын кабыл алмаса, бырак келісім шарттын быткен ... ... 1 жыл ... ... тулгамен мүліктык жалдау келісім шартын бекытсе, жалдаушы оз тандауы бойынша сот аркылы жасалган келісім - шарт бойынша ... ... мен ... ... және ... ... ... бас тарткандыгынан жумсаган шыгындарынын орнын толтыруды немесе тек шыгындарынын орнын толтыруды ... ... ... жалдаудыңкелысм шарты екы жактын келісімы бойынша кез-келген уакытта күшін жояды. ... ... ол бір ғана ... ыкыласы бойынша токтатылуы мүмкін. Жогарыда корсетылгендерден басқа жалға берушінын ыкыласымен мына жагдайларда токтатыла алады:
а) егер жалдаушы 2 ... ... ... келісім шартта бекітілген толем мерзымы откенде мулукты ... үшін ... ... егер заң актылерыне немесе келісім шартка сайкес курделы жондеуден откызу мындеты жалдаушыга жуктелып, ол ... ... ... ... ... ... егер ... мерзім бекітілмесе, онда тиісті уакытта мүлікты курделы жондеуден откызбесе;
Жалға беруші оз ыкыласы ... ... ... ... ... бузу ... ... жалдаушыга белгілі мерзымде оз мындеттерын орындауына мүмкіндык беруы керек.
Келісім шарт жалдаүшінын ыкыласы бойынша мерзымынен бурын токтатылады, егер:
а) ... ... ... ... ... мүліктын тагаыйндалынуына сайкес жалдаушыга оны пайдалануга кедергы келтырсе, немесе оны ... ... ... ... ... корсетылген мерзымлде озыне жуктелген мулкты курделы жондеуден откызу мындетын аткармаса;
в) жалға берылген мүліктын жалдау келісімын ... онын ... ... ... ... ... кезынде байкалмаган, жалдаушыга белгсыз болган және жалға беруші ескертпеген, мүлікты пайдалануга ... ... ... ... егер мүлік жалдаүшінын жауапкершылыгынен тыс жагдайларга байланысты колдануга жарамсыз болып шыкса.
2.2 Арендатордын (жалдаүшінын) мындеттеры.
Арендатордын мындеттеры. Жасалган келысім шарттарына сайкес ... ... ... ... ... арендалык келісімнін шарттарына сайкес, егер келісімде ондай шарттар корсетылмесе, мүліктын кызметыне сайкес ... ... ... мүлікты озы пайдалнуы керек. Егер ол арендага берушінын келісімінсіз ... ... ... ... ... ол АК ... ... басқа да мындетын бузады. Мүліктын кызметы келісім шартта тагайындалуы тиыс. Карама карсы жагдайда мүлік ... ... ... ... тан ... ... колданылуга тиыс.
Егер арендатор мүлікты арендалык келісім шарттрына немесе мүліктын кызметыне сайкес емес турде пайдаланса, жалға беруші ... ... ... ... ... және ... ... толтыруды талап етуге кукылы. Муллыкты пайдалану шарттарын немесе мүліктын тагайындалган кызметын бузганы үшін ... ... ... ... турынде корынеды, бұл жагдайда арендатордын кынасы болса, себебы егер пайдалану шарты кездейсок бузылса АК ... 4 ... ... Бұл жагдайда арендалык келісім шарт мерзімінен бұрын күшін жоймайды;
2) Мүлікты пайдаланганы үшін ... оз ... ... ... ... төлеумерзымы, шарты, тартыбы және молшеры келісім шартта анықталады. Жалдау ... бұл ... ... ... заңдык актылерде бекітілуін АК карастырмайды. Сондыктан жалдау акысын төлеумерзымы, шарты, тартыбы және молшеры кандай да бір ... акт ... ... ... ... ... турде оган сылтеме жасалуы керек. Айтпесе, жалдау акысынын бұл сипаттамалары келісім шартпен бекытылген деп есептелмейды. Бұл ... ... ... ... ... ... ... кезде колданылатын жалдау акысын төлеумерзымы, шарты, тартыбы және молшерын ... ... ... ... ... ... акысынын орта ырноктык сипаттамаларын колдану туралы соз болып тур. Сот тажырибесы ... ... ... ... мерзымын, шартын, тажырыбын белгыленге дейын, мемлекеттык мүлікты беру үшін бекытылген ержелерге суенуге болады (тәжірибе жүзінде кең тараған).
Жалдау ... ... ... ... ... ... жалға алынган мүлікке тутастай немесе онын курамдас болыктеры бойынша жеке-жеке белгыленуы мүмкін.
а) ... ... ... ... ... турлаулы сомасында белгыленген;
б) жалданылган мүлікты, онымды, жемысты және табысты пайдалану натижесынде алынган белгілі бір ... ... ... ... бір ... корсетулеры;
г) жалға алүшінын шартта келысылген затты жалға берушінын меншыгыне немесе жалдауына беруі;
д) жалға алушыга жалданган мүлікты жаксарту жонынде шартты ... ... ... ... бырнеше турын колдану арендалык келісімнін аренданын және мысалга , сату-сатып алу немесе кызмет корсету туралы ... ... ... косылган аралас келісім шартка айнатуын білдіреді. Тараптар арендалык келісімде ... ... ... ... немесе арендалык толемнын басқа турлерын біріктіріп ... ... ... ... ... ... ... пайдаланудан тускен жалға алүшінын пайдасынын бір болыгы ... ... ... накты формасы келісім шартта карастырылмаса, онда жалдау акысы арендалык ... ... ... – бір ... немесе мерзіммен толенетын турлаулы сомада аныкталады.
Егер тараптардын келісімінде озгеше келісілмесе, жалдау ақысының молшеры ... ... ... коп ... ... 1 рет озгеруы мүмкін. Заң актылерынде жалдаудың жекелеген турлерын жалдау үшін жасалатын арендалыктолем ... ... ... озге де ен аз мерзымдер көзделуы мүмкін.
Арендалык келісімде арендалык акыны турктылыгы және кайта карауга жатпайтыны ... ... ктар шарт ... ... ... ... бір ... тартыпте озгертуды талап ете алатынытуралы карастырылган, ал екыншы жакты аренда акысын озгертуды, кабылдамаган жагдайында келісім шарт ... ... ... Егер бұл тарызды ережелер шартта карастырылмаса, арендалык акыны тек екы жактын келісімы бойынша ғана ... ... ... ... ... да арендалык акы молшерын озгертуден бас тартуы екыншы жакка соттык тәртіпте кайта карауга мәжбүрлеуге арендалык ... ... ... ... ... ... ... ондай шаралар АК-те карастырылмаган. Осылайшы, арендылык толем ... ... ... ... ... белгылеу кайта карау мүмкіндыгы келісіммен бекытылген және кайта караудан тараптардын быреуы бас тарткан ... ... ... ... ... ғана тажырибелык манызга ие болады.
Жалға алушы жалдау акысын белгілі молшерде томендетуды талап етуге ... бар, егер де онын ... тыс ... ... аренда келісімінде карастырылган мүлікты пайдалану жагдайы немесе мүліктын жайөкуйы елеулы ... ... ... ... ... құқықтын берылуы жалға берушінын осы мүліктын иесы ретынде , арендага ... онын ... ... ... – меншік иесінің тәуекелі. Арендалык келісімінін паныныне сырткы жагдайлар ретынде ... ... ... ... ... ... келісімді жүзеге асырудын мүмкін еместыгынын тауекелы туралы айткан жон. Жалға берушіге бұл ... де кою ... ... егер онын ... ... ... болсак – мүлікты пайдалануга беру және келесілгенуакыт бойына еркін колдануын ... ... ... ... ... ... кез-келген пайдалану шарты шарты мен мүлік жагдайынын нашарлауынан емес, ... ... ғана ... ... елеулы деп мынадай нашарлау турын айтады, егер жылга алушы келісімге отырганда умыт арткан болыгынен улкен молшерде кур ... ... АК 614 – бап, 4 ... ... ... ... бекітуге болады. бырак арендалык ақыны төлеу мерзімі, тәртібі және шарты ... ... ... ... ... бұл бойынша пайдалану шарты мен мүлік жагдайынын елеулы нашарлауы кезінде де жалдау акысынын молшеры кайта карастырылмайды.
Келісім бойынша жалдау акысын ... ... ... ... ... ... ... аптасына бір рет және т.б. Егер жылга алушы жалдау акысын мерзымыненбурын толеуды катарынан 2 мерзымнен артык емес ... ғана ... ... ... ... ... ... бузылуы пайдалану шарты мен арендалык мүліктынжагдайынын елеулы нашарлаганы сиякты каралуы кажет.
Соныме, аренда келісім ... ... да ... ... болады, мысалы, жалдау акысын мерзымынен бурын толеуды талап етуге тыйым салу ... ... ... елеулы турде бузу кезынде ғана емес немесе катарынан 2 реттен артык мерзымы үшін толеуды талап ету мүмкіндыгы.
Мүлік ... ... ... ... ... алушы мүлікты алган кезындегы куйынде, калыпты тозуын ескере отырып немесе шартта келісілген ... оны ... ... ... ... Жалға алүшінын кайтаратын мулкынын жагдайына косылатын талап, арендалык келісімге сәйкес жалға берушінін жалға береттын мулкыне койылатын талаптарга уксас (бұл ... ... ... ... Сондыктан, жалға берылген кайтарылатын мүліктын кызметы арендалык келісім шартка және осындай мүліктен кызметыне сайкес болуы кажет. Мүлікпен ... ... ... бурын жалға алушымен алынган барлык керк-жарактарымен және оган қатысыты кужаттарымен берыледы. Егер мундай керек-жарктар мен ... ... ... ... ... алушы мүмкін оларсыз максатка сайкес пайдалана алмаса не шарт жасасу кезынде умыт етуге болса, онда мүлікты кайтару жөніндегі ... ... ... ... ... ... ... жагдайы келесыдей бойынша белгыленеды: келісімде кайтару турыне арнайы талаптар карастырылады, мысалы, бұл шартта уйды кайтару онда курделы жондеу ... ... ... ... Егер ... калыпта, калыпты есепке ала отырып кайтарылуы кажет. ... тозу деп ... ... ... ... ... ... бойынша, келісім уакыты быткенше дагдылы пайдалануга шыдамдылыгын тусынемыз.
Егер жалға алушы арендага алган мулкын кайтармаса ... оз ... ... онда ... ... жалдау акысын толеуды букыл узартылган мерзымде талап етуге кукыгы бар. Егер ... акы ... ... ... ... ... ... онда онын орнын толтыруды талап етуыне болады. Бұл ереженын тиымдылыгы мынада, жалға берушіге арендалык мүлікты оз уакытында ... ... ... ... ... ... далелдеудын кажеты жок. Тек арендалык акынын узартылган мерзымде толеныуы ... ету ... де ... ... оз ... ... келісімде айып ретінде карама, айып толемінін устынен шыгындардын орны толтырылады, клісімде озгеше жагдай карастырылмаса.
Егер заңдарда немесе шартта ... ... ... ... куйде устап-тутуга агымдагы жондеуды оз есебыненжургузуге және мүлікты устап-тутуга кететын шыгындарды котеруге мындетты.
Агымдагы жондеу деп ... ... ... ... байланыссыз (тетік, түйшы, болшек) мүліктегы кемыстыктерын жоюды тусынеды. Агымдагы жондеудын курделыден айырмашылыгы, ол арендалык мүліктын багасын жогарлатпайды және ... ... ... Сондай-ак, агымдагы жондеудын жургызылмеуы мүліктын кызметы бойынша пайдалануын елеулы киындатады немесе ... емес ... ... ... ... ... ... ажырату кажет, ягни бұл мүліктей кызметы бойынша кез-келген мезгылде пайдалануына мүмкіндык береды. Бұл жерде кызметы бойынша токтаусыз ... ... ... ... ... ... соз болуы кажет. Заттардын дурыс куйде усталуы заттардын озыне тан ышкы ... ... ... ... ... ... унемы жанармаймен жабдыктап отыру кажет.
Агымдагы жондеуден және мүлікты дурыс ... ... ... ... алушы жалданган мүлікты устап-тутумен байланысты шыгындарды котеруге мындетты. Бұл шыгындар сырткы ... ... ... ... ... ... Олар ... мүліктын ышкы кемшылыктерын жоюмен немесе оны физикалык (техникалык) ... ... ... ... байланысты емес, бырак мундай шыгындарсыз затты пайдалану мүмкін емес. Мысалы, жолга алушы жалдаган ... ... ... ... оны ... ... Егер АК-те заң немесе басқа құқықтык актылерде, заң немесе басқа да ... ... ... ... жалға алушы косымша косымша жалдауга (косалкы аренда), мүлікты жалға алу ... ... оз ... мен ... ... тулгага беруге (кайта жалға алу - субаренда), жалға алган мүлікты тегын пайдалануга ... ... осы ... ... ... және ... ... серыктестерынын, акционерлык когамдардын жаргылык капиталына салым немесе ондырыстык кооперативке жарна ретынде салуга хукыгы жок.
Жогарыда корсетылген ... ... ... ... ... ... ғана ... мындеттерынын де ауысатынын былдыреды.
Мындеттердын ауысуы (немесе ... бір ... ... ... ... ... келісім беруын талап етеды. Себебы, мүліктын немесе оган иелык ету кукыгынын кымге ауысатындындыгы жалға ... ... ... ... келісімдегы ар турлы тасылдер аркылы белгілі болады – ... ... ... ... оган косымша шартты және бір жакты әрекет турынде де (мысалы жазбаша ... ... ... беруші келісім бергенде ауысатын арендалык құқықтар мен мындеттердын колемын аныктай алады.
АК ... ... ... ... ... ... ... бір болыгын басқа тулгага беруыне тыйм салынган. Хукыктарды тугелдей беру кайта жалдауда орын алады.
Бундай жагдайда жалға берушімен қатынака жана ... ... ... ал ... ал ... жалдаушы шетке шыгады және жалға берушінын алдындагы жауапкершылыгы ... оз ... ... ... ... басқа жагдайлардын барынде орын алады, берылетын құқықтардын колемы артурлы болады. Ен аз молшердегы құқық ... ... ... ... орындалмаган жагдайында жалдау құқықтарына иелык ету мүмкіндыгын ғана алатын кепіл устаушыга берыледы. Құқықтардын не улкен болыгын арендалык құқық ... ... ... ... ... ... ... және ондырыстык кооперативтер алады, себебы арендалык келісімынен туындайтын барлык мындеттемелер салым ...... ... ... ... ... ... пайдалану шекты) аралык орынга ие, себебы субарендаторга арендатор кукыгынын бір болыгы ғана берыледы және субарендатордын арендатор алдында ... бар. ... ... ... ... ... ... жалға берушінын алдында келісім шартбойынша арендатор жауапты болып кала береды.
Бырак жалға берушінын келісімынсыз жүзеге асыра алмайтын әрекеттердын куатарына арендатордын ... ... ... ... ... жагдайлары жаткызылмаган. Мысалы, затты мердыгерлык келісімы бойынша жондеуден откузуге немесе сактауга тиым салынбаган. Бұл ... ... ... ... ... затты пайдалану хукыгы пайда болмайды.
Субаренда жалдау хукыгын үшіншы тулгага берудын кен тараган туры ... ... ... ... ... ... ... мүлік кандай да бір молшерде жалға алушыга кажетсыз болса, ол жалға берушінын келісімымен бұл мүлікты субарендага ... ... бере ... ... ... ... арендатор субарендаторга қатысыты жалға беруші болып шыгады және де ... ... ... ... ... сактап калады. Егер заңда және басқа да құқықтык актылерде озгеше белгыленбесе, мсубаренда шартына негізгы аренда шарты туралы ... ... ... ... ... ... аренда келісім-шартынын мерзымынен артык мерзымге жасау мүмкін емес. Керы жагдайда ол АК ... ... деп ... Бұл ... ... бар құқықтан артык құқықта, быреуге бере алмайтын жалпы құқықтык принциптен шыгатын угым. Мысалы, егер жалға алушыга ... ... ... ... ... тиым ... онда ол ... құқықты субарендага усына алмайды. Субарендаторга жуктелетын мындеттердын колемы жалға алүшінын мындеттеры сияты немесе одан да коп болуы ... ... ... ... ... ... ... берушінын толемыне жататын, аренда акысынын коп болыгын оз есебыне алып калуы мүмкін.
Субаренда аренда негізынде жургызыледы. Егер аренда келісім шарты АК ... ... деп ... ... онда осы ... шартка сайкес жасалган субаренда келісім-шарты мардымсыз деп танылады. Аренда келісім шарты мерзымынен бурын токтатылса, осыган ... ... ... ... ... да ... Бұл ... субарендатор, отелген аренда келісім шартына сайкестендырылген субаренданын калган мерзым шегындегы, субаренда келісім-шартына ... онын ... ... ... ... ... шарт ... кукылы.
Егер жалға беруші субаренда келісім шартын жалға алушылармен жасасуга келісім берсе, онда ол онымен озын байланыстырады. Аренда шартын бузу ... ... ... мерзымынен бурын онын кынасынсыз токтату, субарендатордын кукыгын бузады. сондыктан, заңгер арендаторга ... ... ... ... ... бар мүлікке ғана аренда шартын жасауга шарттарга келетын болсак, ... ... ... ... шарт ... ... ... Сонгысы, ескы арендалык келісім шартка караганда, негурлым женылдык шараларын курауы мүмкін. Сондыктан, жалға берушіны озы аныкталмаган шарттарга келысуыне мажбырлеу ... ... ... ... ... ... ... тартыбын АК 618 бабынын 1 параграфында, 445 және 446 баптарында белгыленгенын коруге болады.
Алйда, арендалык келісім шарт АК 618 ... ... ... ... белгыленуы мүмкін. Негізынде арендалык келісім шартты мерзымынен бузу да субаренда келісім шартынын корытындысыз немесе корытындымен, бырак аренда емес, ... ... ... ... ... ... ... алгашкы уш мындеты буйрыкты, калгандары – диспозитивты болып табылады.
3 – тарау. ... ... ... ... ... ... ... токтатудын негізы.
Бар жактын озгерысы кезынде аренда келісім шарты оз ... ... ... жеке карастыру кажет. Жалға алынган мүліктын меншык кукыгын (шаруашылык басқару, оперативты басқару, омыр бойы мурагерлык иемдеу) кукыгын басқа тулгаларга ... ... ... бузу ... озгерту үшін негіз бола алмайды. Содыктан, арендалык қатынатар узылмейды, ал бастапкы жалға беруші жана иеленушыге берылген мүлікке заттык құқық ... ... ... ... адам ... болган жагдайда, егер заңмен немесе келісім шарта басқаша ... онын ... мен ... толыгымен онын мурагерлерыне кошеды. Мундай жагдаймен, жалға алушы мурагерлерынын құқықтары коргалады. Жалға беруші келісім шартын ... ... ... ... ... ... мурагерлерымен бырге жумыс ыстеуден бас тартуга хукылы, егер аренда келісім шарты жалға алүшінын кандай да бір жеке касиеттерыне ... ... ... ... ... ... курылысшы болсын, және аренда акысынын орнын, жалға алынган боъектыны жондеуге келыссе, ал онын ... ... шарт ... ... ... ... ... құқықтары туралы бырнеше мурагерлер малымдеуы де мүмкін. Бундай жагдайда далга алүшінын кукыгын алу ... ... ... ... ... ... келыспеушылык туындаган жагдайда –сот процесы аркылы шешыледы.
Мвсалы, РФ азаматтык кодексыне сайкес жалға беруші быржактылы тартыппен келісім шартты бузуга кукылы, егер ... ... ... ... ... ... дурыс пайдаланбайды немесе бырнеше рет мүліктын белгыленуын бузса;
б) мүлікты жаман устаса;
в) келісім шартта белгыленген мерзымде аренда акысын ... ... 2 рет ... арендалык келісім белгылеген мерзымде мүлікты курделы жондеуден откызуден бас ... ... ол ... ... ... ... ... және ондырыс келісім шартында корсетылгендей курделы жондеуден откызу жалға алүшінын мындеты болып ... ... ... ... ... ... келісім шартында мерзымнен бурын бузудын басқа да негіздеры каралуы мүмкін және де бұл тызым екы ... ... ... мүмкін емес. Аренда келісім шарты бір накты ... бузу ... ... ... үшін жалға алушы, келісім шартын бузу үшін негізды курайтын арызбен сотка жугунуы керек.
Сондай ак, жалға ... ... ... ... екы жактын арасындагы келыспеушылыкты. Сотка дейынгы тартыппен реттеу карастырылган. Сонымен, жалға алушы ... ... ... ... ... ... жазбаша жазып, жалға берушіге бергеннен кейын ғана жалға беруші ... ... ... ... ... ... ... кукылы. Жалға алушы жагынан мундай әрекет байкалмаса, онда оган сот келісім шартты бузу туралы арызда карауын талап етеды.
Оз кезегынде, ... ... ... ... ... ... шартты мерзымынен бурын бузуга кукыгы бар, егер:
а) жалаг беруші мүлікты жалг аалүшінын иелыгыне бермесе немесе мүлікты келісім шартка ... ... ... ... ... ... ... шарт жасаганда ескертылмеген мүлікты карап алганда табылмаган, және жалға алушыга алдын ала айтылмаган ескерулер мүлікты пайдалануда кедергы, ... ... ... ... ... ... болып табылатын курделы жондеуден откызуды, келісім шартта ... ... ... ... ... ... ... мүліктын жагдайы пайдалану үшін жарамсыз болып калса (бұл жерде кездейсок немесе карсы тура алмайтын куштегы жагдай айтылган)
жогарыда ... ... оны ... ... ... екы жакта келісім берып турса да кыссартуга болмайды.
Жалға алүшінын талабы бойынша ... ... ... сот ... ... ... мынаган коныл аудару керек. Жыберылген кателерды жою талады корсетылген жазбаша ескертулерды жою талабы корсетылген жазбаша корсетулерды алдын ала жыберу ... ... ... ... ... ... ... ол жалға берушіге келісім шартты бузу усынысын жыберу керек. Келісім шартын бузу усынысын ерыкты турде кабыл ... ... ... ... ... ... ... мерзым корсетылмесе, онда 30 кун ышынде) жауабы берілмесе, онда жалға алушы сотка арыз ... ... ьар. ... ... ... ... ... толем аркылы токтатылуы мүмкін. РФ АК 24 бабында корсеьтылгендей: заңдыжәне арендалык келісім-шартта аренда мерзымы ... ... ... ... мүлік жалға алүшінын меншыгыне айналатындыгы немесе келісім шартта келысылген сатып алу багасы жалға алушыга толенген жагдайлары карастырылган.
Мемлекеттык және муниципалды мекемелерынын ... ... ... ... ... бір ... Сондыктан, осындай аренда объектылерынын отеу багасын және отеу тартыбын жекешелендыруды реттейтын актылеры және « Арендага берылген мемлекеттык және ... ... ... ... және ... ... ... реттеу» туралы РФ 14.10.92 1230-шы Президенттын жарлыгы реттейды.
Арендалык келісім шарттарында карастырылмаган жалданган ... отеу ... ... ... ... жеке ... ... Рнда оны екы жактын косымша келісімы аркылы ... ... Бұл ... екы жак отеу ... ... ... ерте ... ескеру туралы келысуге кукылы. Сонымен катар, заңмен жалға алынган ... ... тиым ... ... ... мүмкін.
Мүлікты кайтару
Жалға алушы әрекет ету мерзымы аякталган кезда келісім шартты токтату ... ... ... ... берушіге кайтарып беруге мындетты. Быракта, келісім шартта ... ... ... ... ... ... ... мүлікты кандай жагдайда алды, солай кысып кайтаруы керек, мысалы, ... ... ... егер ... шарт ... ... алушы он ыжүзеге асыруда мындетыне алса.
Жалға берушіге жалға алынган мүлікты уалытында кайтарылмаса, онда ... ... ... ... барлыгына аренда акысын толеуын талап етуге кукылы. Быракта бұл аренда келісім-шарт узартуды білдірмейді, егер жалға беруші келісім шартты ... ... ойын ... Егер ... аренда акысы жалға беруші шеккен зиянды жаппаса, онда ол шыгыннын орнын толтыруды талап ете алады. АК ... ... ... ... Егер ... ... жалданган мүлікты уакытында кайтармаганы жонынде айып корсетылсе, онда шыгындарды айып устынен толык соммада ондырып алуга болады.
Келісім шартбойынша екы ... оз ... ... турде орындауы коп жагдайда олардын арасында қатына кайта корыныс табады. Егер жалға беруші келісім шарт мерзымы быткенге дейын оз ... ... ... егер ... ... ... арендалык келісімынде корсетылмесе, онда ол жана мерзымге, арендалык ... шарт ... ... ... алдында онын айрыкша кукыгы бар. Бырак, жалға алүшінын айрыкша кукыгы жана келісім шартты ескы талаптарга сай жасауга мындетты еместыгын ... ... ... жалға алүшінын орындауга жататын мындеттерыне мыналар жатады:
а) келісім шартка және онын ... ... ... ... ... дурыс жагдайда устау, агымдагы жондеуды оз есебынен жүзеге асыру; мүліктын нашарлануына жол бермеу;
в) ... ... үшін ... уакытында толеу;
г) заңда және келісім шартта корсетылген басқа да мындеттерды ... ... ... болып табылады.
Жалға алушы арендалык қатынаты жалғастыргысы келсе, онда ол келісім шартта ... ... егер ... ... болса, онда әрекеттын аякталуынын орындау мерзымынде, бұл туралы жалға берышуге жазбаша хабарлауы керек.
Жана мерзымге арендалык ... шарт ... екы ... ... онын ... озгертуге болады. Бұл жалға алушыга жуктелетын курделы жондеуден откызу, арендалык акынын молшеры және т.б. мыдеттер келісім шарт ... ... ... ... ... ... бір жай, жана ... келісім шартты жасаганда, екы жак бурын әрекет еткен келісім шарт шарттарына байланысты емес. Ал, айырыкша құқықты былай ... ... ... ... ... ар турлы тулгаларга усынуда, айрыкша құқық бурынгы жолга алушыга берыледы.
Жалға алушы оз ... ... ... ... бар. Егер ... беруші жана мерзымге келісім шарт жасаудан бас тартса және сол уакытта келісім шарт ... ... ... ... бір жыл ышынде аренда келісім шартын басқа тургамен жасаса, онда ол сатка жугыне алады. бундай жагдайда, жалға ... ... ... ... келісім шарт бойынша мындеттер мен құқықтарды озыне ауыстыруын ... ете ... ... ... ... мүлікты жалға бергісі келмеген жагдайда , жалға алушы келісім шартты жанартуды талап ете ... ... ... келісім шарт мерзымы быткеннен кейын де мүлікты колдануды жалғастыра берсе және ... ... ... ... болмаса, онда белгысыз мерзымге келісім шарт жанартылды деп есептеймыз. Бұл жагдайда, екы жак келісім шарттан кез ... ... бас ... ... ... ... және бұл ... екы екы жа бір-бырыне алдын ала ... ... ... ... ... ... токтату туралы басқа мерзым белгеленбесе, онда көзгалмайты мүлікты ... ... 3 ... ... мынаны де ескерген жон. Егер осы аренда турыне немесе осы мүліктын турын жалдауга ... ... ... ... белгыленсе, бырак шекты мерзымге дейын екы жак келісім шарттан бас тартпаса, онда онын ... ... ... ... ... ... шарт жасаганда 2 жак келісім шартта косымша ... ... ... және ... ... ... алушы, жана мерзымге аренда келісім шартын жасаганда, айрыкша құқық алуы ... ... ... ... ... ... ... келісім шарт мерзымы быткенде немесе белгысыз мерзымге жасалган мүлікты жалдау келісім шартын бузганда корынеды.
Мүлікты жалдау келісім ... ... ету ... быту ... байланысты аренданы токтату кукыгын тыркеу, мүлікты жалдау мерзымын быту моментыне дейын, тыркеушы органдарга ... шарт ... екы ... кез келгенынын отынышы негізынде жүзеге асырылады.
Аренданы токтату кукыгын тыркеу туралы отыныш кандай да бір ... ... шарт ... ... куннын келесы куны берылсе, онда аренда кукыгын токтату үшін ... ... ... жүзеге асырылады.
Белгысыз мерзымге белгыленген аренда кукыгы (мүлікты жалдау келісім шарты) кех келген ... бір ... ... ... ... ... егер заң актылермен немесе келісім шарта басқасы корсетылмесе, отыныш былдырген жак аренданы токтату кукыгы 2 жакка 3 ай ... ... ... ... ... органга мүлікты жалдау келісім шартын токтату үшін кажетты кужаттардан басқа осындай ескертулермен катар жазбаша далел керек.
Аренданы ... ... ... ... ... кагазды толтыру тартыбы, уакытша инструкцияда карастырган тартып бойынша жүзеге ... ... ... ... және узартудагы жалға алүшінын кукыгы.
Арендалык келісім шартта белгыленген мерзымде токтату, жалға алушыга жана мерзымге арендалык келісім шарт жасауга айрыкша ... ... Егер ... ... немесе арендалык келісім шартта корсетылмесе, озынын мындеттерын орындаган жалға алушы, айрыкша жагдайда басқа туглалар ... жана ... ... шарт ... ... ... ... шарт жана мерзымге жасау кезынде келісім шарт шарттары екы жактын ... ... ... ... Егер ... ... келісім шарттынын жана шарттары кнагаттандырылмаса, онда ол жана мерзымге келісім шарт жасауга айрыкш ... ... ... ... АК 621 ... ... «кандай да бір тен жагдайларда» тусыныктемесынен шыгады.
Егер жалғаберуші жана мерзымге келісім шарт жасаудан бас тартса, және бір жыл ... ... шарт ... быту ... бастап басқа тулгамен келісім шарт бойынша мындеттер мен құқықтарды және келтырылген шыгндардын ... ... оз ... ... ... ... етуыне кукыгы бар. Жалға беруші токтатылган немесе басқа жагдайда келісім шарт жасаган жагдайда бундай құқықтар бурынгы жалға ... ... ... ... ... жана келісім шарт жасаудан бас тарткан шарттармен ешбыр жагдайда келісім шарт жасамайды.
Егер ... ... ... шарт ... быткенен кейын де маулыкты пайдалана берсе жан едалга беруші жагынан ешкандай карсылык болмаса, онда аренда ... ... ... ... ... ... деп ... Жалға берушінын келісім шартты жалғастыруга карсылыгы келісім шартта карастырылуы керек. Ол болмаган ... ... ол АК 314 ... ... белгыленеды.
Мүлікты жалдау келісім шартын жанарту.
Егер жалдаушы жалға берушінын карсылыгы болмаган кезде, мүлікты пайдалануын келісім шарт ... ... ... де жалғастырса, белгысыз мерзым жагдайында келісім шарт жанартылды деп есептелынеды. Бундай ... екы жак бір ... 3 ай ... бұл туралы жазбаша ескерте отырып, кез келген ... ... ... бас бас ... ... егер басқасы заңмен немесе келісім шартпен корсетылмесе. (ҚР АК 558 бап) ... ... ... ... ... ... жалдау курылымы кашлыкты киын және ар турлы жагдайларда жургызелетындыгын корсетты. Осы кекелісім шарт турын елдын экономикасынын осуыне асер етуы ... ... ... ... ... коптеген мемлекеттык объектылер, шетелдык немесе отандык инвесторларга мүліктын жалға берылып жатыр. Корытындыга мынадай кыскаша шолу жасауга болады.Мүліктык жалдаудың ... ... ... ... АК 540 ... мазмундалады. Осы баптын 1 болымыне сайкес: «мүліктык ... ... ... ... ... ... ... иелык еткены және пайдаланганы үшін жалға берушіге акы толеуге мындетты».
Мүліктык жалдаудың объектылеры тутынылмайтын заттар ғана емес, сонымен катар, заттын ... та ... ... егер ... ... ... ... ( Проект 541 бап 1,2 болым)
әрекет ететын АК мүліктык жалдауга жыберылмейтын немесе шектелетын мүлік турлерын, заңды ... ... ... катар, жеке объектылерынын мүліктык жалдау ережелерын заңда белгылеу мүмкіндыктерын карастырады. (541 бап 4 болым)
Мүліктык жалдау келісім шартынын ... ... ... тек бір ғана келісім-шарт ягни ... ... ... ... ... ... ... аныкталган.
Келісім шартта осы мүлік туралы малыметтын болмауы – екы ... ... ... ... шарт ... ал ... шарт ... болып есептелынеды. (Проект 845 бап 1 болым)
Келісім шарт мерзымы
1963 жылы АК мүлікты ... ... ... шартта катты тартыппен белгылейды. Бұл келісім шартынын шекты мерзымдеры келісім шартта корсетылген олбъект немесе субъектке байланысты 1 ... 10 ... ... ... ... АК ... ереже ретынде келісім жасау мүмкіндыгын кез келген мерзымге белгылейды. (545 бап 1 болым) Соымен катар, АК мүлікты ... жеке ... және ... жеке ... үшін ... шарттын шекты мерзымын заңды белгылеу мүмкіндыгын карастырады.
Мүлікты жалдаудың ... ... ... ... шарт ... ... кезынле, келісім шарт шекты мерзымге, тен мерзымде жасалды деп есептелынеды (545 бап). Егер мүліктык келісім шарт мерзімі белгыленбей жасалса, онда ол ... ... ... ... саналады. Заңмен және келісім шартпен басқасы белгыленбесе, көзгалмайтын мүлік болса, 3 ай, ал ... ... ... 1 ай ... ... ... шартты екы жак кез келген уакытта бузуга кукылы. (245 бап 2 болымды караныз)
Келісім бойынша акы.
Осы АК мүлік ... ... шарт ... ... ... ... Бұл жерде максималды дарежеде төлеутуралы сурак екы жактын келісім шарты керысынше, сондай-ак акы турыне және ... ... акы ... тартыбыне қатысыты. (546 бап)
Сонымен катар, акы туры, мерзымы және тартыбы үшін заңды шектеулер мүмкіндыгы карастырылган (546 ьап 1,3 ... АК акы ... ... императивты нормаларды курайды.
Мысалы:
белгыленген, орталыктандырылган бага және тарифтердын озгерысы жагдайында, бір жактын талабы бойынша, акы колемы кайта каралуы мүмкін;
жалға алушы ... ... ... колдану жағдайына жауап бермесе және мүлік жагдайы нашар болса, онда акыны томендету кукыгы бар;
егер ... ... ... корсетылмесе, мүлікты пайдаланганы үшін аквы төлеумерзымын жалға алушы бузган жагдайда , ... ... озы ... ... ... толеуды мерзымнен бурын толеуын талап етуге кукы бар. Бұл жалға беруші ... ... ... 2 рет ... ... ... ... жок (караныз АК 465 бап).
Жалға алушыга мүлікты беру
Жалдаушыга мүлікты беру және онын ... ... ... үшін жауапты. Жалға беруші жалға алушыга белгыленген мүлікке және келісім шарт жагдайларына сайкес жагдайда беру кажет.
Мүлік жалға барлык керек кужаттармен ... ... ... сапа ... және т.б.) ... егер басқасы келісім шартта карастырылмаса (543 бап 2 болым).
Жалға беруші келісім шарт жасаган кезде ол туралы білмесе де, ... ... ... ... оны ... толык және жеке кедергысы үшін жауап береды. (АК 548 ... ... ... ... ... немесе ол алдын-ала жалға алушыга белгілі болса, онда ... ... оган ... ... (548 бап 4 ... 548 ... мүлікты кемшлыгымен беру де карастырылган. Бұл кезде садарды тандау кукыгы жалға алушыга берыледы.
Жалдап алынган мүлікке билык ... ... АК 258 ... бұл ... ... ... ыкшамды карастырылган еды:
мүлікты жалға берушінын келісімымен субарендага беруге де, ал ... ... ... ... ... тиым ... АК ... алушы жалдап алган мүлікке билык ету шегы ... және ... кен ... ... ... ... ... келісімімен жалға алынган мүлікты субарендага беруге, озынын құқықтары мен ... ... ... беру ... шарты бойынша басқа тулгага беруге, жалға алынган мүлікты кайтарымсыз колдануга беруге, сонымен ... ... ... ... немесе шаруашылык серыктестыктын жаргылык корына жарна ретынде бұл ... ... ... беруге болады.
Корсетылген жагдайда, субаренданы косканда жалға беруші алдында жауапты жалға алушы болып калады.
Жалданган ... ... ... ... ... алу келісім шарт жасауга кайшы келмейтын жалға берушіны ... ... ... ... ... ... мүлікты устауы бойынша екы жактын мындеттеры (552,553 ... ... ... ... ... берушіге мүлікты кайтарып беру (561 бап) – мүлікты беру шарты ... ... ... ... ... айналасатынын белгілеуді.
ҚР АК 561 бапта жалға алушы кукыгын коргау, осыган сайкес жалға ... жеке ... ... ... ... ... ... кукыгын коргайды және жалға алушы озыне тиесілі құқықты оз атынан коргауга кукы бар. (567 ... 556 ... ... ... және бір жактын талабы бойынша мүлікты жалдау кукыгын бузуы толык карастырылган.
Сондыктан ... ... ... ... келісім шерты киын заңды жиынтыкта курайды.
ҚР тупты экономикалык реформалар ... ... АК ... ... ... айтканда, Казакстаннын алемдык рынокта экономикалык белсендылыгынын жогарылауымен байланысты. муктыждык болып ... Осы ... ... шарт ... оку ... мен ... заңгерлер үшін манызды және актуалды болып табылады.
91
2

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 56 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 4 400 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бухгалтерлік есептегі жалдаудың теориялық негіздері24 бет
Рим құқығындағы міндеттемелер мен шарттар9 бет
Салық салынатын табыс түзету және залалды көшіру9 бет
Сатып алу-сату шартының ұғымы және элементтері42 бет
Азаматтық құқық (Ерекше бөлім)11 бет
Мүлік жалдау (аренда) шарты70 бет
Мүлік жалдау шарты туралы14 бет
Мүлік жалдау шартының ұғымы13 бет
Мүлік жалдау шартының ұғымы және элементтері44 бет
Прокат шарты28 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь