Модем құрылымы мен функциялары

Мазмұны

Кіріспе 7

1 Модем құрылымы мен функциялары 9
1.1 Модем туралы жалпы түсінік 9
1.2 Модемның шығу тарихы 11
1.3 Модемдердің атқаратын қызметтері 13
1.4 Модем типтері 14
1.5 Құрама құралдар 16

2 TP.LINK 18
2.1 TP.LINK компаниясы туралы мәліметтер 18
2.2 TP.LINK өндірістері 19
2.3 TP.LINK модемдері туралы ақпараттар 21
2.4 TP.LINK жаңалықтары 24
2.5 Глоссарий 26

Қорытынды 28

Әдебиеттер тізімі 29
Кіріспе

Модем дегеніміз — сандық сигналдарды аналогтық сигналдарға айналдыратын және керісінше амал жасайтын электрондық құрылғы.Деректерді әр түрлі арқаулар арқылы, мысалы телефон сымы арқылы немесе радиосигналдар түрінде беруге болады. Телефон сымы арқылы аналогтық сигналдар деп аталатын импульстарды беруге болады.
Ақпараттарды бір компьютерден екінші компьютерге аустыру үшін дискеттер қолданылады. Бірақ бұл онша қолайлы емес. Егер ақпараттың көлемі өте үлкен болса, онда бұл әдісті пайдалану тіптен мүмкін емес.
Ең қолайлысы – бірге жұмыс істейтіндей етіп, бірнеше компьютерді кабельжің көмегі арқылы жалғастыру.
Компьютерлік желі деп әр түрлі қорларды, мысалы, программаларды,құжаттарды және принтерлерді бірігіп пайдаланатындай етіп, бір бірімен кабельдің көмегімен көмегі арқылы қосылған компьютерлер тобын айтады.
Модемдер сондай-ақ компьютердің жүйелік блогына кіріктірілген болуы мүмкін. Мұндай модемдер ішкі модемдер деп аталады.
Ішкі модем кәдімгі адаптер тәрізді компьютер қорабы ішінде орналасады. Көптеген алып жүруге арналған блокнот компьютерлерде де ішкі модем болады, олар қосмша қызмет ретінде фактор қабылдап, оларды жібере де алады. Қазіргі сыртқы модемдер де фактормен жұмыс істей береді. Сыртқы модемдер қоректену блогы бар шағын корпусқа орналасып, асинхронды тізбекті адаптер портына кабель арқылы қосылады. Сонымен қатар, орнымыздан тұрмай ақ, басқа компьютерге кіруге болады және онда қандай қапшықтармен файлдардың барын көруге және қажеттісін алуыңыхға болады.
Егер желі онша үлкен емес және мекеменің бірнеше бөлмесін ғана қамтыса, оны оны жергілікті желі (локальная сеть) деп атайды.
Бір бөлмедегі компьютерлік желілер жергілікті желіге әр түрлі жолмен біріктірілуі мүмкін. Егер желі үкен және қаланың , елдің немесе дүние жүзінің компьютерлерін қамтитын болса, онда оны жалпы (глобальді) желі дейді.
Жалпы желіге мысал ретінде “Интернетті” алуға болады.
Алғашқы компьютер желісі Арпанет АҚШ тың қорғаныс министрлігінің тапсырмасы бойынша бұдан 30жыл бұрын жасалған.
Хаттамалар желіге мәліметтерді берумен қателерді өңдеуді тапсырады. Оларды пайдалану мәліметтер алмасудың нақтылы нақтылы ақпараттық тарату жүйесіне тәуелсіз стандартты жасауға мүмкіндік береді.
Интернетте ТСР/IP пайдаланады. Бұл әріптер Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Беру басқармасының хаттамасы / желіаралық хаттама) дегенді білдіреді. IP желідегі адрестеуге жауап береді, ал ТСР хабарларды тиісті
Әдебиеттер тізімі

1. Microsoft Corporation. Компьютерные сети. Учебный курс: Официальное пособие Microsoft для самостоятельной подготовки: Пер. с англ. – 2-е изд., изд., испр. и доп.-М.: Издательство-торговый дом «Русская редакция», 2000.-624 с.:ил.
2. www.tp-linkru.com
3. Аладьев.В.З.,Основы информатики: Учебное пособие 2009г – 544с
4. Ахметов.К. Есептеу техникасы және программалау. Алматы – Қайнар 2006ж
5. Балапанов.Е.Қ.,Бөрібаев.Б.Б.,Дәулетқұлов.А.Б.«Информатикадан30сабақ» Алматы,ЖТИ 2003ж
6. Бэрри Нанс. Компьютерные сети: Пер. с англ.- М.: Бином, 2003. — 400 с.:ил.
7. Бэрри Нанс. Компьютерные сети: Пер. с англ.- М.: Бином, 2006. -400 с.:ил.
8. Гаврилов.А.А. Работаем с модемом. – МП «Малип», 2002г
9. Есенбаева.С.Қ.,Искаков.М.Б. «Дербес компьютермен жұмыс істеу негіздері». Оқу құралы – Қарағанды ҚарМТУ,1998ж
10. Закер, К. Компьютерные сети. Модернизация и поиск неисправностей: наиболее полное руководство в подлиннике / К. Закер. - СПб. : БХВ, 2005. - 1008 с
11. Исаев.С.Ә .,Мұхамади.А.Н., Ахметов.О.С. «Компьютерлік технология негіздері курсына арналған практикум». Алматы, 2000ж.
12. Йорге.Штеффен. «INTERNET сотни полезных рецептов» 2006г
13. Казаков.С.И. «Основы сетевых технологий»
14. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоклы: Учебник для вузов. 2-е изд. /В.Г.Олифер, Н.А.Олифер.-СПб: Иэдательство «Питер», 2003.-864с.:ил.
15. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы /В.Г. Олифер, Н.А.Олифер. – СПб: Издательство «Питер», 2000.-672с.:ил.
16. Компьютерные сети: учеб. пособие по администрированию локальных и объединенных сетей / А. В. Велихов, К. С. Строчников, Б. К. Леонтьев ; . - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Новый издат. дом, 2005. - 304 с.
17. Криста Андерсон с Марком Минаси. Локальные сети. Полное руководство: Пер. с англ. – К.: ВЕК+, М.: ЭНТРОП, СПб: КОРОНА принт,2009.-624 с.:ил.
18. Криста Андэрсон с Марком Минаси. Локальные сети. Полное руководство: Пер. с англ. - К.:ВЕК+, М.:ЭНТРОП, СПб:КОРОНА принт, 2009-624 с.:ил.
19. Лапонина, О. Р. Основы сетевой безопасности: криптографические алгоритмы и протоколы взаимодействия: курс лекций / О. Р. Лапонина. - М. Интернет-Ун-т Информационных Технологий, 2005. - 608 с.
20. Леонтьев Б. Web-дизайн. Тонкости, хитрости и секреты. М, Познавательная книга плюс,2009.
21. М. Гук Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия – СПб: Издательство «Питер», 2000.-576 с.:ил.
22. Оглтри, Терри. Модернизация и ремонт сетей, - 2-е изд.: Пер. с англ.: Уч.пос.- М.: Издательский дом «Вильямс», 2000.-928 с.:ил.
23. Оглтри, Терри. Модернизация и ремонт сетей, - 2-е.:изд.:Пер. с англ.: Уч. Пос- М.:Издательский дом «Вильямс», 2000.-928 с.:ил.
24. Пауль Хоффман. «INTERNET7»Киев,2005 г
25. Таненбаум, Э. Компьютерные сети : научное издание / Э. Таненбаум. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2005. - 992 с.
26. Хорев, П. Б. Методы и средства защиты информации в компьютерных системах: учебное пособие / П. Б. Хорев . - М. : Академия, 2005. - 256 с.
27. Шәріпбаев.А.Ә., Информатика оқу құралы, Алматы «Қазақ университеті»2009ж
28. Олег Лагутенко:Совремменные модемы 2002г
29. Алекандр Фролов , Григорий Фролов: Программирование модемов 2002г
30. Алекандр Фролов , Григорий Фролов: Локальные сети персональных компьютеров 2002г
        
        адрестер бойынша жеткізуді қамтамасыз етеді, олар 1974 жылы жасалған. Егер біз Интернетке қысқаша ... ... , онда оны жай ғана бұл ... ... ... ... желісі деп атауға болады. Байланыстың талшықтық  -  оптикалық және спутниктік тізбектермен біріктірілген ең ... ... ... ... ... желісін құрайды. Тірек желісінде суперкомпьютерлер жұмыс істейді, олар әдетте аса ірі ... ... ... ... ... көбісі АҚШ территориясында . 
Тірек желісі тізбектерінің өнімділігі секундына бірнеше Гбайт-қа жетеді. Тірек желісіне, мысалы , қарамағында ұлттық көлемдегі компьютерлік ... бар тек ірі ... ғана ... ... ... ... ... қабілеттілігі ондаған,тіпті жүздеген Мбит/с шегінде. Ұлттық желілерге кәсіпорындар мен провайдерлердің жергілікті ... ... ... типіне байланысты олардың өнімділігі ондаған Мбит/с қа дейін барады. Кейін бұл жергілікті желілердің компьютерлеріне жеке ... ... ... ... ... мен жеке ... ақы төлеу негізінде Интернетке шығарылатын болса, оларды провайдерлер деп атайды.
Интернетте көптеген қызметтер істейді. Ең танымалысы- электронды пошта (e-mail) WWW ... , Usenet ... ... және FTP ... ... ... Әр ... өз хаттамасы болады.
Соңғы 3-4жылда болған аса ауқымды ... ... дәл осы WWW (World Wide Web) ... ... үшін арнайы программалар броузерлер болады, олар жаңағыдай құжаттарды экранда көрсете алады. Броузердің көмегі арқылы WWW (World Wide Web) құжаттарының ... шыға ... Web ... кез келгенінің әдетте гиперсілтемелер болады. Гиперсілтемелер - бұл басқа Web құжаттың ... ... ... ... ... ... ... қарағанда мәтіндік гиперсілтемелер түсі мен асты сызылумен, ал графикалық гиперсілтемелер жақтауымен ерекшеленеді. Маустың көрсеткішін гиперсілтеме ... ... ... ... ... пішінін өзгертіп, алақан бейнесін қабылдайды. Гиперсілтемені шерткенде броузер автоматты түрде бұл сілтеме нұсқаған Web құжатты , ... бұл ... ... ... ... ... болса да жүктейді. Осылай, гиперсілтемелер бойынша бір құжаттан ... ... ... ... саяхат жасауға болады.
Ең танымал және кең тараған броузер Netscape ... одан соң - Internet Explorer . Ол ... ... ... қоса ... ... желі ... өнеркәсіп комплексі мен ғылыми зерттеу орталықтарын және оқу процестерін ұйымдастыру үшін ... бұл ... сол ... өте ... ... ЭЕМ-дер (электьронды есептеуіш машинасы) біріктірілген. Қазіргі уақытта үлкен компьютерлік желілердің саны ... ... ... ... ...
* ... ... мен функциялары
+ Модем туралы жалпы түсінік
Модем -- ... ... ... ... ... және ... амал жасайтын электрондық құрылғы. Деректерді әр түрлі арқаулар арқылы, мысалы телефон сымы арқылы немесе радиосигналдар түрінде беруге ... ... сымы ... аналогтық сигналдар деп аталатын импульстарды беруге болады. ... ... шуыл ... ... ... ... кедергілердің әсеріне ұшырауы мүмкін.
Дыбыстық сигналдар дерек берудің едәуір жаңа әдісі ... ... онда ... беру және ... үшін ... ... ... (нөлдер мен бірліктер тізбегімен жұмыс істейтін кодтау/кодты ағыту жүйесі). Дерек беру мен қабылдау үшін ... дәл осы ... ... ... ... ... телефон желісі арқылы беру мүмкін емес. Сондықтан телефон сымы арқылы дыбыстық сигналдарды берер алдында оларды аналогтық сигналдарға ... ... Және ... ... ... жақ ... деректі сандық сигналдарға айналдыруға тиіс. Модем осындай айналдыруды ... ... - ... ... ... ... және ... Басқа компьютерге хабар жіберу кезінде модем шығару құрылғысы рөлін атқарады. Ал сіздің компьютеріңізге ... ... ... ... ... ... ... жұмыс істейді. Модемдер ішкі және сыртқы түрлерге бөлінеді. ... ... ... ... ... ... ... мүмкін. Сыртқы модемдер - бұл сым арқылы жүйелік блокқа қосылатын модемдер.
Модемдер ... ... ... ... ... ... мүмкін. Мұндай модемдер ішкі модемдер деп аталады.
Ішкі модем кәдімгі адаптер тәрізді ... ... ... ... Көптеген алып жүруге арналған блокнот компьютерлерде де ішкі модем болады, олар ... ... ... ... қабылдап, оларды жібере де алады. Қазіргі сыртқы модемдер де фактормен ... ... ... Сыртқы модемдер қоректену блогы бар шағын корпусқа орналасып, асинхронды тізбекті адаптер портына ... ... ... Интернетке қосылу мүмкіндігі болған жағдайда, білім беру мекемелері, мемлекеттік ұйымдар, коммерциялық кәсіпорындар және жеке адамдар сияқты миллиондаған ... ... ... ... ... ... ... сөзін пайдаланғанда, физикалық желінің өзін емес, Дүниежүзілік желі және ондағы ақпаратты айтамыз.
Егер бұл терминді енгізген ағылшын тіліндегі RFC ... ... онда бұл ... екі ... жазылып, сәйкесінше екі мағынаға ие болады.
Егер модем сөзі кішкентай әріптен басталса, онда бұл термин мәліметтер пакетін маршрутизациялау арқылы ... ... ... ... Бұл ... ... ақпараттық кеңістік туралы айтылмайды. Көбінесе, бұл екі түсінікті бір-бірінен ажыратып жатпайды.
Тұрақты қосылып тұратын байланыстар - мұнда жеке ... ... ... желісіне қосылған (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol - жеткізуді басқару протоколы/ интернетті протоколы) түрінде болады, бұл INTERNET-тің бір ... ... яғни жеке ... ... ... ... ... негізгі компьютерлермен жалғасып тұр. Мұндай байланыс ерекшеленген немесе тұрақты тікелей байланыс деп аталады.
Ерекшеленген немесе ... тура ... тек ірі ... ... ... Провайдер - компания осындай мекемеде бағдарлауыш орнатып, бағдарлауыш интернетке қызмет ететін компьютермен (хост - ... ... ... ... ... ... ... каналы мен интернет арасындағы байланыс тұрақты сақталады, сондықтан провайдер - компаниясының компьютермен ... ... шалу ... ... ... ... әрбір адам өз компьютерімен кіреді де, қалаған жеріне интернет арқылы мәлімет жібере алады. ... ... тура ... көбінесе SLIP, Point-to-Point протокол немесе РРР деп аталады (Serial Line Internet Protocol - ... желі үшін ... ... ... Slip - ... Slip, Point-to-Point Pro Protocol - хаттамасы). Ал XRemote деп ... ... түрі ... кездеседі, бұл да TCP/IP секілді, бірақ телефон каналын ... ... ... ... ... бұл түр тұрақты қосылып тұрмайтын байланыстан кейінгі орында тұр.
Тұрақты қосылып тұрмайтын байланыс қымбаттылығына қарай әр компьютерге ... да, оның ... Slip ... болғандықтан) қолданылып келеді. Ол желіге телефон арқылы қосылатындақтан, модем мен бір телефон номері қажет болады. ... ... хост - ... ... ... соң, Slip-пен қосылып тұрмайтын байланыс аралығында (жылдамдықтан басқа) ешбір өзгеріс жоқ.
Почталық байланыс. Модеммен ... ... ... ... ... түрлері бар. Провайдері CompuServer болып келген компьютерлер бірден модем почталық байланысқа кіре алады.
Олар өз почтасын ... ... одан да ... хат - ... ала ... CompuServer жүйесінде почта адресі алдына интернет деп жазылып қойылады. Бұл ... әр ... ... ... ... үшін LISTERV жүйесін пайдаланған абзал.
Осы секілді ... ... ... ... (network ... деп ... олар интернет желісімен шектеулі тәсілдер арқылы байланысады.
Модемнің негізгі қызметі сигнал болып табылады.Ол сигнал компьютерден келіп түсіп (нольдер мен ... ... ... ... ... сәйкес орнықтырылған электрлік сигналға айналады. Бұл каналды модем екіге бөліп қарастырады:
* төменгі жиілік;
* жоғарғы жиілік.
Төменгі жиіліктегі сызық ... ... ... ... ... сызығы ақпаратты қабылдауға бейімделген.
Ақпаратты кодтаудың көптеген түрлері қолданылады. Оның ең ... ... ... Shift Keying ) ... қолданылады. Ол ақпаратты алмастыру кезінде 300 бод-қа (бод-ақпаратты алмастыру ... ... ... ... жетеді.
Модемнің контроллері - арнай құрылған микрокомпьютер.Оның типтері:SC1107 немесе SC1108, осы ... ... алып ... та,оның сегізразрядты АЛУ, ПЗУ, ОЗУ, таймер, командалық регистр, үздігу ... ... ... ... порты.
Егер де модемның платасы ДК шинасына қосылса, онда SC1107 параллельді контроллер бірден қолданылады.
Егер де модемның платасы RS232 ... ... онда SC1108 ... ... ... әр түрлі ақаулар арқылы, мысалы телефон сымы арқылы немесе ... ... ... ... сымы ... ... сигналдар деп аталатын импулсьтарды беруге болады. Аналогтық сигналдар шуыл немесе электрлік магнитті импульстар ... ... ... ... мүмкін
Дыбыстық сигналдар дерек берудің едәуір жаңа әдісі болып табылады, онда дерек беру және қабылдау үшін ... ... ... ... мен бірліктер тізбегімен жұмыс істейтін кодтау/кодты ағыту жүйесі). Дерек беру мен қабылдау үшін ... дәл осы ... ... ... ... ... желісі арқылы беру мүмкін емес.Сондықтан телефон сымы арқылы дыбыстық сигналдарды берер алдында оларды аналогтық сигналдарға айналдыруға тиіс.Модем ... ... ... ... ... ... ... пішімге және керісінше.
Басқа компьютерге хабар жіберу кезінде модем шығару құрылғысы рөлін атқарады. Ал сіздің компьютеріңізге хабар келген кезде, модем ... ... ... ... ... ... ... жүйелік блокқа кірістірілген болуы мүмкін.
Сыртқы модемдер бұл сым арқылы жүйелік блокқа қосылатын модемдер. ... ... ақ ... ... ... кіріктірілген болуы мүмкін.Мұндай модемдер ішкі модемдер деп ... ... шығу ... ... ... ... компьютерлік желілер бар, бірақ олардың арасында ең белгілері болып Internet, Sprint, Relkom, Fidonet ... ... ... тек өз елдерінде жұмыс істесе , кейбіреулері бүкіл дүние жүзін қамтиды. Бірақ ... ... бір ... ...
Деректер bit- терінің қатарын қабылдайтын және сәйкесінше осы bit-термен тасымалдауыш жиіліктің толқынын модуляциялайтын ... ... ... деп ... ... модуляцияланған толқынын қабылдайтын және деректер bit-терінің қатарын қайта құратын аппараттық схема демодулятор деп ... ... алыс ... ... ... үшін ... жүйенің бір шетіне модуляторды, ал басқа шетіне демодуляторды қолдану ... ... ... ... желілік жүйелер жиі қолданылады, олар деректер ағынын екі бағытта да жібере алады. Әр ... ... ... ... ... ... үшін ... мәліметтерді жібру үшін қолданылады, ал демодулятор мәліметтерді қабылдау үшін қолданылады. Шығындарды азайту және орнатуды оңайлату мақсатында осындай құрылғыларды ... екі ... бір ... ... , оны ... деп атайды.(1 сурет)
Модемдер компьютерлер арқылы телефондық торап, кабельдік торап, радиотолқындар байланысы үшін қолданылады. AT&T Dataphone Modems компаниясы Америка Құрама Штаттарында SAGE ... ... ... ... бір ... ... Олар ... акустикалық модемді шығарды.
(2 сурет). Ол әртүрлі әуе базаларында, радарларда және бақылау орталықтарындағы терминалдарды АҚШ пен ... ... ... SAGE ... ... SAGE ... ... желілерін пайдаланды, бірақ осы желілердің әр соңында болған құрылғылар қазіргі заманауи модемдер секілді ... ... ... үшін ... ... Hayes ... Products компаниясының құрылғысы болды, ол 1979 жылы Apple II дербес ... үшін ... II ... шығарды. Модем 380 доллар тұрды, және 110/300 б/сек жылдамдықпен істеді. 1981 жылы Hayes ... ... Motorola 300 ... модемін шығарды.(3 сурет)
Сурет 1. Модем
Сурет 2. Novation CAT акусткалық модем
Сурет 3. ... ... ... ... ... ақпаратты алмастыруға арналған арнайы құрылғы .
Жалпы модем негізінен 3 түрлі ... ... ... ... ... ...
Кейбір кезде белгілі бір файлды лезде басқа қаладағы не аймақтағы фирмаға беріп жіберу жағдайлары туындайды. Осы кезде ... ... ... ... ... ... ... кез келген компьютерді қолданушы өз ақпаратын басқа қолданушыға жібере алады.
Электрондық хабарлама
Модемнің екінші атқаратын қызметі электрондық хабарлама болып ... ... Board System) ... ... жағынан қарастығанда ДК қуаттылығы айқын көрінеді. BBS желісі көптеген қажетті ақпараттардан құралады,оған: көптеген ... ... ... ... ... ... әр түрлі тематикаға бөлініп, логикалық тұрғыдан қарастырылады. On-linе режимінде жұмыс істей отырып, біз ұсынылып отырған файлдардың ... ... ... ақ ... ... дискімізге көшіре аламыз. Сонымен қатар BBS аймағында берілген станцияның қолданушылары бір бірімен ақпараттарды алмастыра ... ... , осы ... ... ... ПО ... туралы хабарламаларды, т.б. енгізуге болады.
Электрондық почта
Модемнің үшінші қолайлы және ... ... ... ... Бұл ... ... қатынас жасаудың әмбебап түрі. Электрондық почта арқылы көптеген хаттарды , ... ... ... бір ... ... ... оңай көшіруге болады.
Электрондық почта ақпарат алмасудың глобальды жүйесі , осы ... ... әр ... ... бола ... әр ... ... бір біріне тарата алады.
Модемді орнату үшін келесідей амалдар орындалуы қажет:
Пуск - Настройка - Панель управления - ... ... ... ... - COM, USB порттары немесе желілік картадағы RJ-45 тіркеуіші бойынша қосылады, олардың көбінесе сыртқы қоректеу блогы ... Ішкі - ... ... ISA, PCI, PCI-E, PCMCIA, AMR, CNR ... ... ... Кірістірілген - кез келген құрылғының, мысалы ноутбуктың немесе док-станцияның ішкі бөлігі ... ... ... бойынша:
+ Аппараттық - сигналды айналдырудың барлық операциялары, ... ... ... ... модемге кірістірілген есептеуішпен жасалады (мысалы DSP, контроллер қолдану арқылы). Сонымен бірге, аппараттық модемде тұрақты есте сақтау құрылғысы бар, оның ... ... ... микропрограмма жазылған.
+ Софт-модем, винмодемдер (ағыл. Host based soft-modem) - аппараттық модемде, алайда ... бар ... есте ... ... болмайды. Мұндай типті модемнің микропрограммасы компьютер жадысында сақталады, оған ... ... ... ... бірге модемде аналогтық сұлба мен түрлендіргіштер болады: АСТ (аналогты-санды ... САТ ... ... ... ... USB). ... ... жағдайда ғана жұмыс істеуге қабілетті, олар сигналдарды кодтау бойынша, қателерге тексеру және протоколдарды басқару барлық ... ... ... программалы түрде жүзеге асырылады және компьютердің орталық процессорымен өңделеді.
+ Жартылай ... ... based ... - модем функцияларының бір бөлігін модем қосылған компьютер орындайтын модемдер. Қосылу типі ... ... ... ... үшін ... - ... ең ... түрі.
+ ISDN - сандық коммутацияланытын телефондық желілер үшін модемдер
o DSL - ... ... ... қарапайым телефон желісі көмегімен ұйымдасытыру үшін пайдаланылады. Коммутацияланатын модемдерден айырмашылығы - ... ... ... ... және де телефон желелері бойынша сигнал тек АТС-ке дейін ғана беріледі. Көбінесе бір уақытта ... ... және ... ... ... қамтамасыз ете алады.
o Кабельдік - арнайы кабельдер бойынша ғана мәліметтермен алмасу үшін қолданылады - мысалы, DOCSIS ... ... ... ... кабелі бойынша.
o Радио
o Ұялы - тек қана ұялы байланыс протоколдары - GPRS, 3G, 4G және т.с.с ... ғана ... ... Жиі ... түрінде келеді. Мұндай модемдер ретінде көбінесе ұялы байланыс терминалдары қолданылады.
o Спутниктік
o PLC - тұрмыстық электр желісі сымдары ... ... беру ... ... ... кезде ең көп тарағаны:
o Ішкі программалық модем;
o Сыртқы аппараттық модем;
o Ноутбуктерге ... ... ... құралдар:
* Енгізу-шығару порттары - телефон желісі мен модем арасында мәліметтерді алмасуға арналған сұлбалар бір жағынан, және модем мен ... ... ... ... арналған сұлбалар екінші жағынан. Аналогты телефон желісімен өзара әрекет жасау үшін көбінесе трансформатор пайдаланылады.
* Сигналды процессор (Digital Signal ... DSP) - ... ... ... ... ... ... алмасу протоколға сәйкес шығыс сигналдарды модульдейді және кіріс сигналдарын демодульдейді.
* Контроллер компьютермен алмасуды басқарады.
* Жад микросхемалары:
o ROM - ... жад, оның ... ... басқару микропрограммасы сақталады - мұнда модемді басқаратын барлық ... мен ... ... ... ... протоколдар мен компьютермен интерфейс болады.
o NVRAM - ... ... ... жад, оның ... ... түзетпелері сақталады. Қолданушы түзетпелерді өзгерте алады, мысалы AT-командаларды пайдалана отырып.
o RAM - модемнің жедел жадысы, ол қабылданатын және ... ... ... ... қысу алгоритмі мен басқаға арналған.
* Басқа да мүмкіндіктері бар модемдер:
* Факс-модем - компьютерге факсимильді бейнелерді басқа факс-модемге немесе ... ... және ... мүмкіндік береді. Дауыстық модем - телефон желісіндегі сигналды сандық түрге айналдыру және еркін дыбысты желіге орындап ... ... ие. Бұл мына ... ... мүмкіндік береді:
o Дауыстық хабарламаларды шыңайы уақыт жағдайында басқа дауыстық модемге жіберу мен одан хабарламаларды алу, және оларды ішкі динамик ... ... ... ... ... ... ретінде пайдалану және дауыстық поштаны ұйымдастыру.
+ Құрама құралдар
Енгізу - ... ... ... ... мен ... ... мәліметтерді алмасуға арналған сұлбалар бір жағынан, және модем мен компьютер арасында мәліметтерді алмасуға арналған сұлбалар екінші жағынан. Аналогты ... ... ... ... ... үшін ... ... пайдаланылады.
Сигналды процессор (Digital Signal Processor, DSP) - көбінесе сандық деңгейде қолданылып жатқан ... ... ... ... ... сигналдарды модульдейді және кіріс сигналдарын демодульдейді.
Контроллер компьютермен алмасуды басқарады.
Жад микросхемалар
ROM - энерготәеулді жад, оның ішінде модемді ... ... ... - ... ... басқаратын барлық командалар мен деректер, барлық қолданылатын коммуникациялық протоколдар мен компьютермен интерфейс ... - ... ... қайта программаланылатын жад, оның ішінде модем түзетпелері сақталады. Қолданушы түзетпелерді өзгерте алады, мысалы АТ - ... ... ... - ... ... ... ол ... және жіберілетін мәліметтердің буферизациясын жасауға, қысу алгоритмі мен басқаға арналған басқа да мүмкіндіктері бар модемдер.
Факс модем ... ... ... ... факс ... немесе факс машинаға қабылдауға және жіберуге мүмкіндік береді. Дауыстық модем телефон желісіндегі сигналды сандық ... ... және ... ... желіге орындап шығару функциялрына ие. Бұл мына әрекеттерді орындауға мүмкіндік береді:
Дауыстық хабарламаларды шыңайы уақыт жағдайында басқа дауыстық ... ... мен одан ... алу, және ... ішкі ... ... дыбыстап шығару.
Басқа компьютерге хабар жіберу кезінде модем шығару құрылғысы рөлін атқарады. Ал ... ... ... келген кезде, модем енгізу құрылғысы ретінде жұмыс ... ... ... жүйелік блокқа кірістірілген болуы мүмкін.
Сыртқы модемдер бұл сым арқылы жүйелік блокқа ... ... ... ... ақ компьютердің жүйелік блогына кіріктірілген болуы мүмкін.Мұндай модемдер ішкі модемдер деп аталады.
Деректер bit- терінің ... ... және ... осы ... тасымалдауыш жиіліктің толқынын модуляциялайтын аппараттық схема модулятор деп аталады; тасымалдауыштың модуляцияланған толқынын қабылдайтын және деректер bit-терінің қатарын қайта құратын аппараттық ... ... деп ... ... алыс ... деректерді жіберу үшін желілік жүйенің бір шетіне модуляторды, ал басқа шетіне демодуляторды қолдану қажет.
Практика жүзінде дуплекстік желілік ... жиі ... олар ... ағынын екі бағытта да жібере алады. Әр ... ... ... ... ... ... үшін ... мәліметтерді жібру үшін қолданылады, ал демодулятор мәліметтерді қабылдау үшін ... ... ... және ... ... ... ... құрылғыларды шығарушылар екі схеманы бір құралға біріктіреді , оны ... деп ... ... тізбектерінің өнімділігі секундына бірнеше Гбайт-қа жетеді. Тірек желісіне, мысалы , қарамағында ұлттық көлемдегі компьютерлік желілер бар тек ірі ... ғана ... ... ... ... ... қабілеттілігі ондаған,тіпті жүздеген Мбит/с шегінде.
Ұлттық желілерге ... мен ... ... ... ... Тізбектің типіне байланысты олардың өнімділігі ондаған Мбит/с қа дейін барады. Кейін бұл жергілікті желілердің компьютерлеріне жеке пайдаланушылар қосыла алады.
* TP-LINK
+ TP-LINK ... ... ...
TP-LINK компаниясы - сымсыз желі жабдығын және SOHO және SMB тобының ... ... ... ... ... ... ... Компания өнімін әлемнің 120 еліндегі ондаған миллион пайдаланушы таңдайды. TP-LINK компаниясы ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-құрастырымдық және ... ... ... тиімділігіне және сапасын қатаң бақылауға аса мән ... - ... ... әлем ... ... ... құрамына сымсыз бағдарлаушылар, ADSL-бағдарлаушылары, коммутаторлар, IP-камералары, Powerline ... ... ... ... мен ... адаптерлер кіретін, әлденеше марапаттарға ие болған, ең жақсы сападағы желілік жабдық ұсынылады.
Бүгінгі таңда TP-LINK-тің өрлеу қарқыны компания үлесінің дүниежүзілік ... ... ... ... және желілік жабдықты сату бойынша дүниежүзілік көшбасшылардың үштігіне ... ... ...
TP-LINK компаниясы дамуын жалғастыруда, сондай-ақ, өз пайдаланушыларының өмірін жеңілдету үшін өзінің өнімдері мен көрсететін қызметтерінің сапасын үнемі жақсартып ... ... 1996 жылы ... қаласында негізделген. Екі ағайынды Чжао Цзяньцзюнь мен Чжао Цзясин компанияның негізін салушылар (құрылтайшылары) болып табылады.
TP-LINK атауы "Twisted Pair" - ... жұп, "link" - қосу ... ... ... түрі ... ... ... жылы дүниежүзілік нарыққа шыққан. 2007 жылы Сингапурда және Индияда компанияның өкілдіктері ашылған. 2008 жылы АҚШ пен ... ... ... 2009 жылы ... ... ... 2011 жылы Польшада және Украинада кеңселері ашылған.
2009 жылы компания China's Top 100 Computer Suppliers 32-ші ... және ... SOHO ... ... ... жеткізушілер арасында бірінші орынға ие болған. 2010 жылы компания Қытайдағы электроника ... ... 42-ші ... және ... қаласында 8-ші орынға ие болған. "IN-Star" америкалық компаниясының мәліметтері бойынша, дәл осы жылы компания ... мен ADSL ... ... ... ... бірінші орынға ие болған. 2005 жылы дүниежүзілік нарыққа шыққаннан кейін TP-LINK ... ... ең ... компаниялардың бірі болды. Біздің өнім 120 елде сатылады, және оны ... әлем ... ... ... ... ...
2012 жылы халықаралық нарықта сатудан түскен табыстар 46,9%-ды құрады, солардың арқасында пайдаланушыларымызға жоғары сапалы уақтылы және ... ... ... үшін ... ... Бразилияда, Канадада, Колумбияда, Францияда, Германияда, Индияда, Италияда, Мексикада, Нидерландыда, Польшада, Румынияда, Ресейде, Сингапурда, Оңтүстік Кореяда, Испанияда, Турцияда, ... ... ... ... ... ... ... Индонезияда, Малайзияда, Қазақстанда шетелдік өкілдіктерімізді сәтті ашты.
Дүние жүзінде көптеген жалпы компьютерлік желілер бар, ... ... ... ең ... ... ... Sprint, Relkom, Fidonet ... Бұлардың кейбірі тек өз елдерінде жұмыс істесе , кейбіреулері бүкіл дүние жүзін ... ... ... ... бір ... ...
Қытайдағы шағын және үй кеңселеріне арналған желі жабдығын өндіру бойынша көшбасшы
TP-LINK компаниясы соңғы бірнеше жыл ... ... ... ... ... өндіру саласында ғана емес, сондай-ақ, жалпы айтқанда IT-сегментте де көрсетті. 2009 жылы TP-LINK ... ... ... Computer Partner журналымен құрастырылған Қытайдың 100 таңдаулы жеткізушілерінің ішінде 32-ші орынға ие болған; ... ... TP-LINK ... шағын және үй кеңселеріне арналған желі жабдығын өндіру бойынша нөмір 1-ші ... ... әлем ... сауда өсімі 2005 жылы дүниежүзілік нарыққа шыққаннан кейін TP-LINK компаниясы өз өнімінің және ... ... ... ... ... ... ... және қарқынды өсім деңгейін көрсеткен .
Тексерістер мен зерттемелер жүргізу Департаменті TP-LINK компаниясының ең ірі бөлімшелерінің бірі ... ... ... дәл осы ... компанияның болашақта қол жеткізетін табыс негізін жасайды. Департамент штатында кәсіпқой ғалымдар командасы жұмыс ... олар ... ... ... ... және ... ... отырып, инновациялық құрылғыларды жасап және өңдеп шығарады.
Тексерістер мен зерттемелер жүргізу ... ... ең ... ... оның ... қызметкерлері - 600-ден астам инженер-зерттеуші - олар ... ... бар ... ... ... ... ... Біздің команда зерттемелермен 8 жыл бойы айналысып келеді. TP-LINK компаниясының сапаны ... ... ... ... ... 300 адам, басқа сөзбен айтқанда, зерттеу департаментінің қызметкерлерінің жартысы өнімнің ... мен ... ... ... ету үшін компания өнімін тек қана тестілеумен айналысады.
2.2 TP-LINK өндірістері
* ... ... ... ... өз пайдаланушыларына арзан бағаларда жоғары сапалы өнімді ұсынады. TP-LINK ... көп ... бар ... ... ... құрылғыларды өндіру үшін өнім сапасын басқарудың және бақылаудың алдыңғы қатарлы озық ... ...
* ... алаңдары
TP-LINK өнімі ең соңғы жоғары өнімді жабдықпен жабдықталған екі зауытта өндіріледі. Кәсіпқой менеджерлер ... ... ... барынша көп тиімділігі мен сапасын қамтамасыз етеді.
Орналасқан жері: Шеньчжень, Қытай
Алаңы: 71 мың. ... ... ... 6000
193 бірлігі бар автоматты өндірістік жабдықтың үстіңгі құрамасының 81-ші өндірістік желісі .
Жылдық ... ... 66 ... құрылғы
* Өндіріс сапасы
TP-LINK компаниясы өзінің өндірістік желілерінің тиімділігі мен сапасын бақылауға көп көңіл бөледі. TP-LINK зауыттарында ... ... ... ... Oracle басқару жүйесі қолданылады, осыған сәйкес өндіру барысында өнім 22 бақылау нүктесінен өтеді, ... 5 ... ... ... ...
* ... ... компаниясы өнім ақауының пайда болу көрсеткіштерін мейлінше қысқарту үшін өнім сапасын бақылауға қатысты қатаң ережелер белгілейді.
Сапасын бақылаудың ... ... ISO 9001 - 2000 ... ... ... ... бақылау нүктесі (олардың 5 үстіңгі құраманың желісінде орналасқан)
* Сапаға қатысты мақсаттар:
Автоматты бақылау жүйесінен өткен ... ... ... ... құрылғылар: >=99.00%
Өндірістік бақылаудан өткен құрылғылар: >=98.00%
Сатып алушылардың үмітіне сәйкес ... ... 97.00%
* ... ... (4 ... өнім ... әлем бойынша сертификаттаудан сәтті өтті және стандарттарға сәйкес:
Сурет 4. Сертификаттау жүйелері
2.3 TP-LINK ... ... ...
* ... - 4 10/100 ... LAN порт ,1 10/100 Мбит/с WAN порт
Сыртқы питания - 9В пост. тока / 0,6A
Деректердің сымсыз берілісінің қалыптары - IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE ... - 5дБи ... жан ... ... (ШхДхВ) - 174 x 118 x 33 мм
Қолданыс
TL - WR741ND - сол құрама тартылымның/сымсыз бірлескен рұқсат алуды интернетке және бағдарғылауыштың және ... ... ... ... ... ... желілік құрылым. Айтылмыш бағдарғылауыш 802.11n технологияны пайдаланады.(5 сурет)
Ол деректердің берілісінің жылдамдығын 150 Мбит/с дейін қамсыздандырады. ... ... ... 11n TP- LINK пен ... және сапалы сымсыз байланыс тиімді бағада
TL - WR741ND моделі бұл - ... ... ... IEEE ... ... ... N қалыбының сүйеніші, TL - WR741ND сымсыз құралымның ... 150 ... ке ... ... ... ... алуға мүмкіндік береді.
Сурет 5. Беспроводной маршрутизатор серии N, скорость до 150 ... ... - LINK TL - WR1043ND - ... және үйде ... ... ... деректердің сенімді берілісін екі әдіспен қамсыздандырады : 300 Мбит/с жылдамдықта сымсыз және Ethernet- сымы арқылы қосылу.TP-LINK TL-WR1043ND 3 ... ... , ... және ... ... ... ... болады. Қолдануға қолайлы , дизайны ерекше түрде жасалған.(6 сурет)
Мінездеме
Ұсынушы - TP - ... ... - ... ... - ... ... 6. TP-LINK TL-WR1043ND
* Мінездеме
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WDR3600
Сымсыз торап: жиілік - 2.4ГГц, 5ГГц , Wi-Fi - бар , ... ... ... - 802.11b, 802.11g, 802.11n. ... Ethernet ... - 1000 ... ... Ethernet - 4, қалыбы: түс - қара.(7 сурет)
Сурет 7. Wi-Fi ... TP-LINK ... ... TP-LINK ... ... ... - 2.4 ГГц, Wi - Fi - бар, ... байланыстың қалыбы - 802.11b, 802.11g, 802.11n, жылдамдық: сымсыз құралымның ең көп жылдамдығы - 150 Мбит/сек, атқаратын қызметтері: 3G сүйеніш - ... ... USB - ... Ethernet - 1, қалыбы: түс - ақ (8 сурет)
Сурет 8. Wi-Fi-роутер TP-LINK TL-MR3040
* Мінездеме
Wi-Fi-адаптер TP-LINK TL-WN823N
Сымсыз торап: ... - 2.4 ГГц, Wi - Fi - бар, ... ... қалыбы - 802.11b, 802.11g, 802.11n, жылдамдық: сымсыз құралымның ең көп ... - 300 ... ... USB - болады, қалыбы: түс - қара (9 сурет)
9 сурет - Wi-Fi-адаптер TP-LINK TL-WN823N
2.4 TP-LINK ... Жаңа ... ... СМИ ... ... , ... СМИ ... Қыркүйек , 2013
2013-09-13 СМИ жарияламалары.Тамыз , 2013
2013-08-23 СМИ жарияламалары.Шілде, 2013
2013-07-03 ... TP - LINK Distree Russia & CIS ... ... ... ... ... TP - LINK ... Компания TP - LINK желілік технологияларға студенттік олимпиаданы қолдады
2013-03-25 Компания TP - LINK ... ... ... 2012жылдық Wi Fi желісінде көшбасшылығын сақтап тұр
2013-03-21 Жаңа TP- LINK тер Ганноверде CeBit 2013 көрмесінде
2013-02-15 TP- LINK жаңа ... ... ... ... ... . Жаңа конкурс TP - LINK компаниясынан
2013-01-18 TP - LINK ... ... ... TP - LINK - желілік жабдықтың дүниежүзілік жеткізілімінің лидеры
2013-01-09 TP - LINK жаңа CES ... TP - LINK ... ... ... TP - LINK ... сайттары жарыққа шықты
2013-01-05 TP - LINK сыйлықтар сыйға тартады.Жаңа жылдық ... ... СМИ ... ... 2014
2014-02-21 СМИ жарияламалары . Қаңтар, 2014
2014-02-11 Компания TP - LINK "сервис және сапа 2013"конкурсына ... ... үшін ... деген конкурстың жеңімпаздары жарияланған
2014-01-20 СМИ жарияламалары. Желтоқсан , 2013
2014-01-20 СМИ жарияламалары . Қараша, ... TP - LINK ... ... оқу ... ... ашылды
2.5 Глоссарий
Модем - сандық ақпаратты кодтау үшін негізгі сигналды модуляциялайтын құрылғы және ол берілген ақпараттың кодын ашу үшін ... ... ... - ... ... желі (WLAN) ... арналған стандарттар жиынтығы, IEE LAN\ MAN стандарттар комитеті (IEE 802) ... ... ... - сымсыз жергілікті желілерде (WLAN) сымсыз байланыс құрылғыларын байланыстыратын және WLAN ... үшін ... ... және ... ... ... ... құрылғы.
ADF - құжаттарды автоматты түрде беру құрылғысы (ADF) - түпнұсқа қағаз ... ... ... ... сканерлеу құрылғысы , құрылғы қағаздың біршама көлемін бір уақытта сканерлей алады.
Биттік тереңдік - растрлік суреттегі бір пикселдің түсін ... үшін ... ... санын сипаттайтын компьютерлік графика термині. Жоғарырақ түс тереңдігі анық ... ... ... ... ... саны көбейген сайын, түстер картасы үшін мүмкін болатын түстер саны тым көбейіп кетеді. 1-битті түс ... ... ... қара және ақ деп ... - ... Windows ... ішкі ... (GDI) пайдаланатын және сол платформада қарапайым графикалық файл пішімі ретінде пайдаланылатын растрлік ... ... - ... ... ... IP - ... ... түрде алу үшін пайдаланатын желілік протокол. Әдетте ол компьютердің немесе олардағы жұмыс істейтін ... ... ... ... ... орындалады. BOOTP протоколы дискісіз жұмыс станциясының компьютерлеріне IP - мекенжайды кез келген жетілдірілген операциялық жүйені жүктеуден ... ... ... береді.
Реттеу - жинақта бірнеше көшірме ... ... ... ... ... ... таңдалғанда, құрылғы қосымша көшірмелерді басып шығарудан бұрын бүкіл жинақты басып шығарады.
Басқару тақтасы - ... ... ... ... ... ... көбінесе тік болып келетін бөлік. Әдетте олар құрылғының алдыңғы жағында орналасады.
Протокол - екі есептегіш соңғы нүктелер арасында ... ... ... , ... ... ... немесе басқаратын ереже немесе стандат.
TCP/IP - берілісті басқару ... (TCP) және ... ... (IP); ... ... ... ... және басқа көптеген коммерциялық желілер жұмыс істейтін протоколдар жиынтығын енгізеді.
WPA - Wi-fi қорғалған ... (WPA)- ... (Wi-fi) ... ... қорғайтын жүйелер тобы, WЕP қауіпсіздік мүмкіндіктерін жетілдіру үшін ... - ... ... режимі (ЕСМ) - 1-класс факс машиналарына немесе факс - модемдерге қосылатын қосымша беру режимі. Ол ... ... ... кедергілерден болатын факс жіберу процесіндегі қателерді автоматты түрде табады және түзетеді.
DPI - дюймдегі нүктелер саны (DPI) - ... және ... ... үшін ... ... өлшемі. Әдетте, DPI жоғарылған сайын ажыратымдылық артады, суреттегі көрінетін бөліктер көбейеді және файл өлшем үлкейеді.
DLINA - үй ... ... желі ... бір - бірімен ақпарат алмасуға мүмкіндік беретін стандарт.
Әдепкі - принтерді қорабынан алған ... , ... ... кездегі немесе бастапқы күйге орнатқан кездегі мән немесе параметр.
802.11b/g - бір ... ... ... ... ... және 2,4 ГГц ... диапазонын пайдаланады. 802.11b 11 Мбит/с дейінгі диапазонды қолдайды. 802.11b/g құрылғыларына кейде микротолқынды пештер, сымсыз телефондар және Blutooth ... әсер етуі ... - ... бір ... ... ... әсер ... беттер саны. Әдетте принтерде бір жылдағы беттер саны сияқты пайдалану мерзімінің шектеуі болады. Пайдалану мерзімі басып шығарулардың орташа көрсеткішін білдіреді, ... ... ... ... ... , егер ... 20 ... күні бар бір ай үшін 48000 бет болса , принтердің жұмыс істеу шегі күніне 2400 бет болады.
Эмуляция бір құрылғының ... ... ... ... ... алу ... Эмулятор бір жүйенің функцияларын басқа жүйеде қайталайды , екінші жүйе бірінші жүйе сияқты әрекет етеді.
Эмуляция сыртқы жұмысы дәл көшіруге ... ... ... болады , симуляцияда симуляцияланатын жүйенің абстрактілік моделіне , көбінесе ішкі күйіне көңіл бөледі.
Қорытынды
Мен Есептеу техникасы және ... ... ету ... ... ... ... сабағынан курсттық жұмыс тақырыптарын берді. Сол кезде мен модем құрылымы мен функциялары деген тақырыпты таңдап алдым.Себебі,маған осы ... ... ... жасау өте қызықты болады деп ойладым.Осы курстық жұмысты жазып,зерттегенімде көптеген қызықты, керекті мәліметтер ... ... ... екі ... бөлімдерге бөлдім.Бірінші бөлімі Модем құрылымы мен функциялары туралы болса, екінші бөлімге тек қана TP-LINK компаниясының ... ... ... ... ... ... дегеніміз -- сандық сигналдарды аналогтық сигналдарға айналдыратын және керісінше амал ... ... ... әр ... ... ... мысалы телефон сымы арқылы немесе радиосигналдар түрінде беруге болады. Телефон сымы арқылы аналогтық сигналдар деп ... ... ... ... ... компьютерлер арқылы телефондық торап, кабельдік торап, радиотолқындар байланысы үшін қолданылады. AT&T Dataphone Modems компаниясы Америка ... ... SAGE ... ... ... ... бір бөлігі болды.Қазіргі уақытта көптеген модем түрлері шығарылуда.
Мысалы мен TP-LINK компаниясының модемдерін зерттегенімде олардың түрлеріне ... ... ... ... ...
TP-LINK компаниясы - сымсыз желі жабдығын және SOHO және SMB ... ... ... ... ... ... ... табылады. Компания өнімін әлемнің 120 еліндегі ондаған ... ... ... TP-LINK ... ... ... және технологиялық жұмыстарға, өндірістің тиімділігіне және сапасын қатаң бақылауға аса мән береді - сондықтан, бүкіл әлем бойынша ... ... ... сымсыз бағдарлаушылар, ADSL-бағдарлаушылары, коммутаторлар, IP-камералары, Powerline адаптерлері, баспа серверлері, медиа-конвертерлер мен желілік адаптерлер кіретін, әлденеше марапаттарға ие ... ең ... ... ... ... ... TP-LINK ... қазіргі кезеңде көп қолданылатын модемдердің бірі болып табылады және ... кез ... ... ... ... ... болады.
Әдебиеттер тізімі
* Microsoft Corporation. Компьютерные сети. Учебный ... ... ... ... для ... ... Пер. с ... - 2-е изд., изд., испр. и доп.-М.: Издательство-торговый дом , 2000.-624 с.:ил.
* www.tp-linkru.com
* Аладьев.В.З.,Основы ... ... ... 2009г - ... ... ... техникасы және программалау. Алматы - Қайнар ... ... ... ... ... ... ... сети: Пер. с англ.- М.: Бином, 2003. -- 400 ... ... ... ... сети: Пер. с англ.- М.: Бином, 2006. -400 с.:ил.
* Гаврилов.А.А. Работаем с ... - МП , ... ... . Оқу ... - ... ҚарМТУ,1998ж
* Закер, К. Компьютерные сети. Модернизация и поиск неисправностей: наиболее полное руководство в подлиннике / К. Закер. - СПб. : БХВ, 2005. - 1008 с
* ... ... ... . ... ... ... 2006г
* Казаков.С.И.
* Компьютерные сети. Принципы, технологии, ... ... для ... 2-е изд. ... ... ... , ... Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы /В.Г. Олифер, ... - СПб: ... , ... ... ... учеб. пособие по администрированию локальных и объединенных сетей / А. В. Велихов, К. С. Строчников, Б. К. ... ; . - 3-е изд., ... и доп. - М. : ... издат. дом, 2005. - 304 с.
* Криста Андерсон с Марком Минаси. ... ... ... ... Пер. с англ. - К.: ВЕК+, М.: ЭНТРОП, СПб: ... ... ... ... ... с ... Минаси. Локальные сети. Полное руководство: Пер. с англ. - К.:ВЕК+, М.:ЭНТРОП, СПб:КОРОНА принт, 2009-624 с.:ил.
* Лапонина, О. Р. ... ... ... ... ... и протоколы взаимодействия: курс лекций / О. Р. Лапонина. - М. Интернет-Ун-т Информационных Технологий, 2005. - 608 с.
* ... Б. ... ... хитрости и секреты. М, Познавательная книга плюс,2009.
* М. Гук Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия - СПб: ... , ... ... ... ... Модернизация и ремонт сетей, - 2-е изд.: Пер. с англ.: Уч.пос.- М.: Издательский дом , 2000.-928 с.:ил.
* Оглтри, ... ... и ... ... - ... с англ.: Уч. Пос- М.:Издательский дом , 2000.-928 с.:ил.
* Пауль Хоффман. ... г
* ... Э. ... сети : ... ... / Э. ... - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2005. - 992 с.
* Хорев, П. Б. Методы и средства защиты информации в ... ... ... ... / П. Б. ... . - М. : ... 2005. - 256 с.
* Шәріпбаев.А.Ә., Информатика оқу құралы, Алматы 2009ж
* Олег Лагутенко:Совремменные модемы 2002г
* Алекандр Фролов , ... ... ... ... ... Алекандр Фролов , Григорий Фролов: Локальные сети персональных компьютеров 2002г

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 21 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге









Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Модемдер, оның параметрлері, функциялары24 бет
Виртуалды желілер56 бет
Ток функциясы, құйын24 бет
Қазіргі қазақ тіліндегі қатысымдық бірліктер: когнитивтік аспектісі55 бет
USB Модем түсінігі9 бет
Ақпараттық технологиялар жайлы16 бет
Ақпараттық технологиялар және Internet желісінің дамуы4 бет
ЕК бағдарламалық қамтамасыз ету және техникалық құралдары34 бет
Жергілікті желі туралы түсінік13 бет
Интернет жүйесіндегі электрондық пошта құру6 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь