Көппартиялардың пайда болуы және ерекшеліктері

Жоспары:

І)Кіріспе
ХХ ғасырдағы саяси қозғалыстар
ІІ)Негізгі бөлім:
а) Қазақстандағы партиялылардың пайда болуы
б) Көппартиялардың пайда болуы және ерекшеліктері
ІІІ)Қорытынды
Кіріспе

XX ғасырдың басында Қазақстанның экономикалык, саяси және әлеуметгік жағдайы ауырлап кетгі. Ресейдің отаршылдык езгісі күшейе берді, одан коныс аударған қоныс аударушылар казаюың шұрайлы жерлерін тартъш алуын көбейтті, халыктың жағдайы төмендей түсті. Сондықтан қазақтың зиялылары тығы-рықтан шығудың жолын іздеді. Алғашында олар үміггерін Ре-сейдің кадет партиясына артты. 1905 жылдың желтоксанында Орал қаласында А. Бөкейхановтын. бастауымен Қазакстанның 5 облысының «делегатгар съезі» шақырыдды. Онда кадет пар-тиясының бөлімі (филиалы) құрылып, сол партияның бағдарла-масын қабылдады. Бірак кадетгер болсын, Уақытша үкімет бол-сын 1917 жылдың ақпан революциясынан кейін де біздің еңіріміздегі ұлттық, аграрлық және т.б. мәселелерді шешуге тырыспады. Ал казактардың өзін-өзі билеуі немесе автономия-сы туралы сөз де қозғалмады. Осының бәрі А. Бөкейхановты кадет партиясынан шығып, жаңа «Алаш» партиясын құруға мәжбүр етті. Ол туралы «Казақ» газетінің 1917 жылғы 256-санында арнайы мақала шықгы.
Бірінші бүкілқазақтықеьезд Орынборда 1917 ж. шілдёнің 21—26 арасында өтті. Күн тәртібінде 14 мәселе қаралды. Бірак делегаттар басты назарды ұлттық автономия, жер, Қүрылтай жи-налысын дайындау және казақтын саяси партиясын құру мәселелеріне аударды.
1917 жылы 21 қазанда «Қазақ» газетінде «Алаш» партиясы бағдарламасынын, жобасы басылып шықты. Оның ең маңызды баптарына мыналар жатады: Ресей демократиялық федеративтік республика, ал оған кіретін мемлекеттер тәуелсіз болуы керек; Ресей республикасывда дініне, шыққан тегіне, жынысына карамай бәрі де тең; онда тендік, жеке адамның дербес кұкылығы, сөз, баспасөз, одақтар еркіндігі қолданылады; дін мемлекетген бөлінеді, барлык діндер тең, казакгардың өзіндік муфтияты бо-луы керек; билік пен сот әр халыктың ерекшелігіне сай кұры-луы, би мен қазы жергілікті халыктьщ тілін білуі тиіс, барлык оку орындарында ақысыз білім және ол барлық адамдардың игілігі болуы керек және баскалар.
1)Алдамұратов Ә., Мұқанов М. Психология пәнінен лабораториялықпрактикалықсабақгар. Біріішп бөлім. -Алматы,456 1978, Екінпп бөлім, -Алматы, 1979.
2)Гоноболин Ф.Н. Психологая /педучилищелерге арналған окуқұралы/. -Алматы, Мектеп, 1976.
3)Жарықбаев Қ. Психология /пединститут студенттері мен педучилище оқушылары үшін. -Алматы,/К^з.оку пед.бас, 1962.
4)Жарықбаев Қ., Әбдірахманов Ә. Психология терминдерінің орысша-казақша сөздігі. -Алматы, Мектеп, 1976.
5)Жарықбаев Қ. К^ізақ психологиясынын тарихы. -Алматы, Кдзақстан, 1996
6)ҚазақСовет энциклопедиясы 1-12 томдар. -Алматы, (1972-78).
7)Қазақстан. Үлттық энциклопедия 1-6 томдар. -Алматы, (2000-2002).
        
        Жоспары:
І)Кіріспе
ХХ ғасырдағы саяси қозғалыстар
ІІ)Негізгі бөлім:
а) Қазақстандағы партиялылардың пайда болуы
б) Көппартиялардың пайда болуы және ерекшеліктері
ІІІ)Қорытынды
Кіріспе
XX ... ... ... ... ... және ... жағдайы ауырлап кетгі. Ресейдің отаршылдык езгісі күшейе берді, одан коныс аударған қоныс аударушылар казаюың шұрайлы ... ... ... ... ... жағдайы төмендей түсті. Сондықтан қазақтың зиялылары тығы-рықтан шығудың ... ... ... олар ... ... кадет партиясына артты. 1905 жылдың желтоксанында Орал қаласында А. Бөкейхановтын. бастауымен Қазакстанның 5 облысының ... Онда ... ... ... ... ... сол ... бағдарла-масын қабылдады. Бірак кадетгер болсын, Уақытша үкімет бол-сын 1917 жылдың ақпан революциясынан кейін де біздің еңіріміздегі ұлттық, аграрлық және т.б. ... ... ... Ал ... ... билеуі немесе автономия-сы туралы сөз де қозғалмады. Осының бәрі А. ... ... ... ... жаңа ... ... мәжбүр етті. Ол туралы газетінің 1917 жылғы 256-санында арнайы мақала шықгы.
Бірінші бүкілқазақтықеьезд Орынборда 1917 ж. ... 21 -- 26 ... ... Күн ... 14 ... ... Бірак делегаттар басты назарды ұлттық автономия, жер, Қүрылтай жи-налысын дайындау және казақтын саяси партиясын құру ... ... жылы 21 ... ... ... бағдарламасынын, жобасы басылып шықты. Оның ең маңызды баптарына мыналар жатады: Ресей ... ... ... ал оған кіретін мемлекеттер тәуелсіз болуы керек; Ресей республикасывда дініне, шыққан тегіне, жынысына карамай бәрі де тең; онда ... жеке ... ... ... сөз, ... ... еркіндігі қолданылады; дін мемлекетген бөлінеді, барлык діндер тең, казакгардың өзіндік муфтияты бо-луы керек; билік пен сот әр ... ... сай ... би мен қазы ... ... тілін білуі тиіс, барлык оку орындарында ақысыз білім және ол барлық адамдардың игілігі болуы керек және ... жылы ... ... бас ... Орынборда екінші жалпықазақтың съезі шақырылды, Онда Алашорда үкіметі кұрылды. Басшысы болып А. ... ... ... ол ... ... кысқа бодды да, мақсатына жете алмады. 1918 жылы ... ... ... ... ... ... ... партиясының басшылары мен мүшелері репрессияға ұшырады.
Қазақстандағы партиялылардың пайда болуы
>> Алаш>> партиясы ... ... ... екі ... ... бар. ... (В. Григорьев, П. Пахмурный, А. Сармурзин) бүрынғы коммунистік идеологияныңтұрғысынан оны партия ретіндеқарайды. Екіншілері (М. Қозы-баев, М. Қойгелдиев) оны ұлттық-демократиялык ... деп ... ... да, ... капитализмді қүру немесе тек таза ұлттык мемлекетгі орнатуды өздеріне бағдарламалык мұрат етіп койған жоқ. Олар ... ... ... ... адамгершілікті қоғам құрғылары келді. Бүл буржуазиялык-ұлтшылдык емес, жалпы демократиялық ... ... ... теориясы сияқты 1917 жылдың күзінде Қазакстанда деген партия кұрылды. Оның басшысы Қ. Тоғысов деген болатын. Ол большевиктерге бағдар ұстап, ... ... ... ... жылы 1 каңтарда Семейде большевиктердің партия ұйымы құрылды. Ал Кеңес өкіметі кезінде, көпшілікке ... ... ... ... СОКП ... ... шүғыл бетбүрыс болып, өшпес із кал-дырған Алматыдағы 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы. Ол жалғыз біздің елді ғана ... ... ... ... ... елдердін. барлығын дүр сілкіндірді. Қазақ жастары бірінші болып отаршыл саясатымен әкімшіл-әміршіл жүйесіне ашык, қарсылық білдіріп, ... ... ... ... Бұл көтеріліс азаттықжолындағы күреске, жаңа саяси үйымдар мен қозғалыстардың пайда болуынатүрткі болды. 1987 жылы ... СОКП ... ... казак халқын үлтшыл деп кінәлаған кдулысы жағдайды одан әрі ... ... ... ... ... ... шыккдн тегіне бет бұру, ті лін, дінін, ұлтгык мәдениетін дамыту керектігін ... алға ... ... ... ... бола бастады. Осы мәселелерді бірінші болып көтерген қозғалысы дүниеге келді, кейін (1990 ж. мамырда) ... ... осы ... партия күрыл-ды.
Республиканың саяси өмірінде заны айтарлықтай рөл атқарды. Ол азаматтарға қоғамдыкүйымдар қүруеркіндігіне кепілдікберді. Бирес-ми саяси партиялар мен ... ... ... ... ... алды. Олартіркеуден өткеннен кейін халықдепутатгығы-на талапкерлерді ұсынуға қүқылы.
Республикадағы алғашқы коғамдық-саяси құрылымдар Ком-мунистік партияға оппозиция ретінде ... ... ... ... ... жаңа ... ... байланыс-ты саяси күрестін басты мәселелері болып азаматтық, мемле-кетгік тіл, жердің жеке меншікке сатылуы жәнет.б. койылды.
Қазіргі кездегі ... ... -- ... ... ... ... алған, демократиялық, қүкықтык мемлекет күру. Оған еліміздегі ешқандай партияның дауы, ... жоқ, бәрі де ... ... тек оны ... ... ... керек, ол жолда каңцай тәсілдер мен күралдарды пайдаланған жен: батыл, түбегейлі түрде ме әлде ... ... ме ... тағы ... ... ... ... барлык партиялар өздерінің бағдарламаларында демократиялык, күндылықтарды жақтайтындығын, нарықтық экономикаға тырысатындығын білдіріп, Казак.станда азаматтык келісім мен түрақтылық болғанын қалайды.
Республикадағы партиялардың саны ... ... ... ... ... процесі ақырын және күрделі өтуде. Күрделілігі сол -- ... ... мүше саны аз, олар ... ... шын мәнінде араласлайды, қоғаммен да-мыған байланыс жүйесі жок. ... ... ... ... қатынастар мен байланыстар әлі орнамаған. Олар халықка онша ... ... ... ... ... ... ... Кдзақстанда калыптасқан көппартиялыіс туралы айту әлі ерте сиякты.
Онын себептері ... Ең ... ... ... алуандығының тарихи дәстүрінің болмауы, саяси мәдениеттін төмендігі, кұқықтық негіздің әлсіздігі. Оның үстіне, кейбір партиялар пікірлестердің ... ... ... ... ... ... Оларды болашак сайлау-да ез кандидатурасын үсыну үшін бүрынғы партия, кеңес, кәсіподак қызметкерлері кұрды. Сондықтан жергілікті жерде халықтың біразы ондай партиялардың ... да ... ... ... өз ... ... ... үгіт жүргізерлік мүмкіндіктері аз. Олардың баспалары, радио, теле-дидарларда каналдары не мерзімді уакытгары жоқ.
Қазақстанда көппартиялықтың бүдан әрі даму ... ... ... ... мүмкін. Топтық мүдделердің жікте-луіне карай бағыт-бағдары жақын ... ... ... түсуі, жинақталуы, жаңа партаялардыңдүниеге келуі, кейбі-Ііеуініңсаяси сахнадан ... ... ... ... ... ... алатындай сыңайы бар.
Сонымен қазіргі коғамның өмірінде саяси партиялар алдыңғы ... ... ... ... Олар осы ... ... ... нығайту немесе оны өзгерту үшін күрылады. Партиялар бұкара халықтың мүддесін ... ... ... ... түседі. Олар қоғамның саяси дамуының манызды корсеткіші болып саналады.
Көппартиялардың ... ... және ... ... кезде елімізде 12 саяси партия әрекет етеді. Олар - "Отан", "Асар", Азаматтық, Аграрлық, "Ауыл", Патриоттар, "Әділет", ... "Ақ жол", ... Ақ жол", ... ... ... партиялары. "Алға" партиясы тіркелу үдерісінен өтуде. Бірқатар қоғамдық қозғалыстар ("Ақорда", "Табиғат" және ... ... ... ... ... деп мәлімдеумен келеді. Бұл партиялардағы мүшелерінің жалпы саны шамамен 1,3 млн. адамға ... яғни ... ... ... ... ... ең ірі партия "Отан" болып табылады, оның 519 мыңдай мүшесі бар. Мүшелерінің саны жағынан бұдан кейінгі орындарда "Асар" (220 мың ... ... және ... ... "АИСТ" блогы (116 мың), Қазақстанның "Ауыл" социал-демократиялық пар - тия - сы (61 мың), "Ақ жол" (57 мың ... ... 2002 жылы ... ... ... ... Заңға сәйкес партия мүшелерінің ең аз саны кем дегенде 50 мың адам болуы ... ... ... сайлау - дың қорытындылары бойынша 7%-дық белесті төрт партия: "Отан", "АИСТ" блогы, "Асар", "Ақ жол" еңсерді. ... ... ... ... ... ... ие болып отыр. Оның Сенат пен Мәжілістегі орта есеппен өкілдігі 61,3%-ды құрайды. "Асарда" бұл көрсеткіш ... ... ... - ... тең. "Ақ жол" ... осы ... ... өзінің жал - ғыз депутаттық мандатын пайда - лан - бай келеді. Мәслихаттардағы де - путаттардың 71%-ы дерлігі ... ... Бұл ... ... ... ... "Отанның" атынан сайланғанын айта кеткен жөн. "АИСТ" блогы мәслихаттардағы депутаттар орнының ... ие ... ... - 2,4%, "Ақ жол" - 1,3%, ... - 0,8% көрсеткішке қол жеткізді.
Партиялардың саяси саналуандық - тағы ұстанымдары жөнінде олардың бағдарламалық құжаттарын ... ала ... ... ... болады. Саяси спектрдің центризмін билік ыңғайын - дағы партиялар алып отыр. Мұнда басты ... ... ... атқа - ратыны белгілі. Ол өзінің идеоло - ... ... ... ... және ... - дық ... арасында тепе-теңдік сақтай отырып, партиялық-саяси спектрдің центристік бөлігінде ... ... ... ... ... ... уклондағы "Асар" және көп ретте оңшыл центристік си - паттағы "АИСТ" блогы мен "Әділет" партиясы ыңғайлас ... ... ... "Ақ жол" ... ... ... ... үшін "Ақ жолмен" одан бөлініп шығып, үстіміздегі жылдың наурызында Әділет ... ... ... ... ... Ақ жол" партиясы таласатын болып жүр.
Сол қанатта С.Әбділдиннің Ком - мунистік партиясы, оған балама болып жүрген Е.Әбілқасымовтың Комму - ... ... ... ... ... және "Руханият" партиялары әрекет етуде. Бұқаралық социоло - гиялық сұрау салулардың нәтижелеріне сәйкес халық тарапынан қолдау рейтінгінде билік партиялары ... - ... ... ие ... ... ... ... компания - сының зерттеу мәліметтері бойынша Президентті жақтайтын партиялардың жиынтық рейтингі оппозицияның осындай ... 7,5 есе ... ... ... Мәселен, сәуір айында "Отан", "Асар", Азаматтық, Аграрлық, "Әділет", "Руханият" партиялары үшін сайлаушылардың төрттен үш ... ... 74 ... ... ... әзір ... білдірген. Ал енді оппозициялық және жартылай оппо - ... ... ... рейтингі 10 пайыз шамасында қалған.
Қазір еліміздегі көптеген партиялар өздерінің көпшілік ... ... ... ... ... ... жаңарту жөніндегі рефор - маларды ілгерілету негізгі мақсаты ... ... ... ... ... ... қатысуда. Осындай тұрғыдан келіп партиялық-саяси күштердің топтасу мақсатындағы кейбір жақындасуы жүріп жатыр. Мысалы, өкілетті ор - ... ... ... ... ... тобында бірге жүрген "Ауыл" партиясының лидері Ғ.Қа - лиевтің және Патриоттар партиясының жетекшісі Ғ.Қасымовтың ұстанымдары елеулі түрде жақындаса ... "Ақ жол" және ... ... да топтасу мүмкіндігі байқалады. Мем - комиссияның жұмысы басталғаннан кейін А.Байменов пен ... - ... ... жиілей түсіп, ол партияаралық өзара ықпалдасу ыңғайына көшірілген тәрізді.
Әлбетте билік ыңғайындағы партиялар қатарында да центризмге ұмтылушылық байқалғаны анық. 19 ... ... ... ... ... ... жақтайтын партиялардың бірігу тұғырнамасын ұсынды. Бұл ұсынысты ең алдымен "Отан" партиясы қолдап шықты.
"Отан" партиясы 1999 жылы пре - ... ... ... ... ... ... ... құрылып, партияның құрылтай съезі Алматыда 1999 жылғы ... ... Оның ... ... ... ... бірлігі партиясы, Либералдық қозғалыс және "Қазақ - стан-2030 үшін" қозғалысы кірді. "Отан" партиясының Төрағасы Пре - зидент ... ... ... ... ... партия төрағасының міндетін атқарушы Б.Жұмағұлов жүзеге асырады. Екі партия біріккенге дейін А.Павлов пен А.Ермегияев орынбасарлары ... ... ... ... ... ... жол-2009" бағдарламасы болып табылады, бұл бағдарлама оның 2004 жылғы пар - ламенттік сайлаудағы сайлау тұғырна - масы болып ... ... ... ... ... ... ... Мемлекет басшы - сының жаңарту бағытына қуатты қолдау ... ... ... ... ұстанымдары мен практикалық іс-әрекетінде этносаралық келісімді қамтамасыз етуге барынша айқын бағдарланған бірден-бір партия ... ... 21 ... ... ... 53 ... ... құрамында болса, оның мәслихаттардағы депутаттар саны 2350 адамға жетеді. Партия Солтүстік Қазақстан, Атырау, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан, Алматы және ... ... ... ... ие ... ... Оның ... базасын негізінен мемлекеттік басқару, құқық қорғау құрылымдарының, мәдениет, білім беру және ғылым, денсаулық сақтау салаларының қыз - ... ... мен ұйым - ... ... орта ... ... ... кәсіпкерлер, фермерлер, студенттер құрайды. "Отан" өз қатарына көптеген этнос - тардың өкілдерін біріктірген.
"Отанның" 19 ... ... ... ... мен ірі елді ... - ... 220 өкілдіктен, 9809 бастауыш партия ұйымдарынан тұратын тар - мақталған ... ... бар. ... ... ... кезең - дерде де белсенді жұмыс жүргізіп келеді. Мәселен, 2006 жылдың басынан бері жалпы ... 2,3 ... ... адам ... 22,5 мың шара ... ... ... Демокра - тиялық реформалар бағдарламасын әзірлеу мен нақтылау жөніндегі мемкомиссия жұмысына қатысуын, Президенттің Қазақстан халқына Жолдауының қағидаларын ... мен ... ... ... мен ... өкілдерімен кездесулерін, Мәжілістегі "Отан" партиясы фрак - циясының Үкімет мүшелерінің қатысуымен өткен ... ішкі ... ... ... ... ұйымдастыруды атап өтуге болады.
"Асар" партиясы 2003 жылғы қазанда өткен құрылтай съезінде құрылды. Екі партия біріккенге дейін "Асардың" төрайымы Мәжіліс ... ... ... ... ... ... ... ретінде Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясын таңдап алған. Негізгі мақсат ... ... әділ ... ... ... ... ... "Асардың" халықтық бағдар - ламасы оның беделін айрықша көтеріп, қатарының қауырт өсуіне мүмкіндік берді.
Парламент Мәжілісінде "Асар" партиясынан 4 ... ... 3 ... бар. ... ... - дағы оның ... 52 депутат құрайды.
Партия 2003 жылғы желтоқсанда тіркелгеннен бастап оның мүшелерінің саны 77,3 мың ... 220 ... ... ... Жақтастарының арасында сауда қызметкерлері, кәсіпкерлер, студенттер, ауыл шаруашылығы, денсаулық сақтау, білім беру, ғылым саласының қызметкерлері жиі кез - ... ... ... ... ... ... ... Семей, Түркістан қалаларында филиалдары бар.
"Асардың" қазіргі кездегі маңызды шараларының қатарында Қазақстан қоғамын жаңартудың жалпыұлттық ... ... жұ - ... ... ... ... - тің Қазақстан халқына Жолдауына арналып өткізілген дөңгелек үстелді атауға ... ... ... ... ... ұстанымдарының ұқсас - тығына қарамастан, екі партияның бірігуіне оның мүшелерінің ел мүддесін ойлайтындығы ... ... ... атап көрсеткен жөн. "Отан" партиясы - ның кезектен тыс съезінде екі партия - ның ... ... ... ... - ... ... Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев бұл оқиғаға өз ризашылығын білдіріп, "Осындай ауызбіршіліктің, ел бірлігін бәрінен де жоғары қоюдың үлгісін ... мен ... ... көрсетіп отырғаны аса ғанибет", деп атап көрсеткені белгілі.
Біріккен жаңа ... ... ... ... ... ... ... арттыру стратегиясын іске асыру мақсатында ұлтты жұмылдыра алатын осындай партияға ... ... ... Азия ... ... ... олардың экономикалық секірісі көп ретте саяси аренаға бір доминанттық ... ... ... ... Өзі ... 1955 ... ... іс жүзінде үздіксіз билікте келе жатқан Жапония либерал-демокра - тиялық партиясы, билік тізгінін 1959 ... бері ... ... Сингапур халықтық іс-әрекет партиясы, 1955 жылдан билік жүргізіп келе жатқан Малайзияның "Барисан насионал" коалициясы осындай қатардан.
Мұндай ... ... ғана ... ... ... ... демократиялық құрылым тарихы бар еуропалық елдерден де табуға болады. Швеция социал-демократиялық жұмысшы партиясы 1932 жылдан 1976 жылға дейін жеке өзі ... ... ... ретінде билікте болды. Соңғы отыз жылда да бұл партия сайлауларда барынша көп табысқа жетіп, үкіметті қалыптастыру құқығын ... ... ... жақ - ... ... ... ... "Біртұтас Ресей" партиясын құру жөніндегі көрші елдің тәжірибесіне ұқсас болғанымен, оның ... ... ... ... ... ... ... төмен қарай президенттік билікті нығайту қажеттігімен бай - ланысты болды. Ал Қазақстанда ... ... ... ... ... ... ... айтсақ, күшті де өзекті билік пар - тиясына арқа сүйей ... ... ... ... етуден туындады.
Екі партияның бірігуі елде элита ішіндегі мүдделер тепе-теңдігіне қол жеткізілгенін көрсетеді. Бұрын болған келіспеушіліктер немесе ... ... Бұл ... ... ... ... ... Мемлекет басшысы болып табылады. Президенттік тұғырнама негізінде біріккен екі ірі партия ғана емес, ойымызда олардың артындағы жетекші саяси және ... ... де ... керек.
"Отан" мен "Асардың" бірігуі негізінде өмірге келген саяси ұйымның шын мәнінде ... және ... - ... сипаты болады. Партиялық дамуда элиталық немесе қаржы-өнер - кәсіптік топтардың саяси текетіресі ретіндегі жәйттерден бас тартушылық байқалып отыр.
Президентті жақтайтын партиялар - дың ... ... ... ... - да ... ... отырғанын білдіреді. Мұның өзі саяси реформа - ларды жүргізудегі биліктің белсенді - ... де ... ... - ның ... ... ... ірі ... жинап, саяси жаңаруға байланысты мәмілелерге қол жеткізген билік Қазақстандағы демократиялық үдерісті белсенді түрде ынталандырып ... ... ... Президентті жақтайтын күштердің 2005 жылғы сайлауға дейінгі топтасушылық үде - рісінің қисынды нәтижесі болып көрінеді. Қазақстан ... коа - ли - ... ... ... бірлескен жұмыс тәжірибесі текке кетпепті. Бұл жолғы топтасушылық бұрынғыдан әлдеқайда елеулі болып отыр. "Отан" мен "Асар" бір-бірін ... ... ... Бір ... ... ... мен бұқаралығы, екінші жағынан, "Асар - дың" креа - ... мен ... бұл ... ... ... ... - ... билік саяси технологиялар аппаратын шебер қолдана отырып, жоғары ... ... ... ... та ірі билік партиясын құрған ол өзінің әлеуетті бәсекелестерінің ... ... ... отыр.
Қорытынды
Билік ыңғайындағы партиялардың топтасушылығы - бұл оппозицияның алдына ... ... ... Ол ... ... және ... ... үшін байқалып отырған үрдісті дереу сезініп, өз жұмысын сапалық тұрғыда қайта құруы тиіс. Оппозицияның ішіндегі партияаралық өзара ықпалдас - тық ... ... ... ... ... ... секілді жалпыұлттық стратегияны іске асыруға бағытта - латын, алайда биліктің іс-әрекетін бақылаудың өзіндік тетігі ... ... ... ... де ... ... ... пайда болуы тиіс. Мұндай жария оппозиция саяси жүйенің жүйелік элементі болып, Парламентте және биліктің басқа өкілетті органдарында жұмыс істей алар еді, ... ... - ... және ... ... ... - нан байқап жүргеніміздей арнайы заңнын қорғауында бола алар еді.
Жаңарған және елеулі түрде нығайған "Отан" партиясы Қазақстанда ... ... ашық ... ... беру тұрғысынан саяси жүйенің тұр - лаулылығын арттыруға қабілетті. "Отанның" негізінде билік ... - дағы ... ... алысты, соның ішінде елде кезекті Президент сайлауы өтетін 2012 жыл ... ... ... болуы тиіс. Күшті президенттік республикаларда биліктің басқа қолға өту үдерісінде, әдетте, тұрақсыздық, элиталар арасын - дағы қатынастардың ... ... - лық ... ... қауырт өсу тәуекелдері болады. Осыған байланысты жалпыұлттық мүдделерді басты орынға қоятын доминант партия бүгінгі жүріп жатқан саяси бағыттың сабақтастығын ... ... ... ... да 4 ... оқиға - "Отан" және "Асар" партияларының бірігуі ел ... ... ... болып табылады.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1)Алдамұратов Ә., Мұқанов М. Психология пәнінен лабораториялықпрактикалықсабақгар. ... ... ... 1978, ... ... ... ... Ф.Н. Психологая /педучилищелерге арналған окуқұралы/. -Алматы, Мектеп, 1976.
3)Жарықбаев Қ. Психология /пединститут ... мен ... ... ... ... ... 1962.
4)Жарықбаев Қ., Әбдірахманов Ә. Психология терминдерінің орысша-казақша сөздігі. -Алматы, ... ... Қ. ... психологиясынын тарихы. -Алматы, Кдзақстан, 1996
6)ҚазақСовет энциклопедиясы 1-12 томдар. -Алматы, (1972-78).
7)Қазақстан. Үлттық энциклопедия 1-6 томдар. -Алматы, (2000-2002).

Пән: Саясаттану
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 11 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстандағы көппартиялықтың пайда болуы12 бет
Windows NT ОЖ клиент-серверлі құрылымы. Жады серверлері және торап сервері оқып үйрену17 бет
Геосаясат сұрақ-жауап түрінде82 бет
Екіполюстіктер15 бет
Есептеу жүйелері86 бет
КХДР ядролық дағдарысын шешуге қатысушы мемлекеттер мүдделерінің қарама-қайшылығы55 бет
Процессорлық жүйелер12 бет
Саяси партиялар мен қоғамдық саяси қозғалыстар24 бет
Саяси партиялар туралы3 бет
Саяси партиялар туралы ақпарат21 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь