Бағдарлама кешенінің енгізу және шығару құжаттарын сипаттау - ЕСЕП БЕРУЖоспары
Кіріспе 3
Негізгі бөлім
2.1Есептің қойылымы 5
Тапсырма 1 (А) 7
Тапсырма 2 (Б) 8
2.2 Бағдарлама кешенінің енгізу және шығару құжаттарын сипаттау 11
Тапсырма 1 (А) 13
Тапсырма 2 (Б) 14
2.3 Есепті шешу үшін алгоритм құрастыру 16
Тапсырма 1 (А) 17
Тапсырма 2 (Б) 18
2.4 Бағдарлама кешенін сипаттау 21
Тапсырма 1 (А) 23
Тапсырма 2 (Б) 24
2.5Алгоритм құрастыру 27
Тапсырма 1 (А) 28
Қорытынды 30
Пайдаланылған әдебиеттер 31
Кіріспе
Мен диплом алды практикасын «ОБИС» ЖШС компаниясына бардым. Бұл жерде программисттердің жұмысына аса жауапкершілік талап етіледі.
Себебі, мұнда жасалынатын жұмыстың тең жартысы арнайы бағдарламалардың көмегіне сүйенеді. Мәселен, қарапайым Microsoft Word-тан бастап in-дизайн бағдарламасына дейін көптеген бағдарламалармен жұмыс жасай отырып, мұндағы кадрдың білімдері, тәжірибелерінің аса жоғары екенін байқауға болады.
Бұл жерде мен көп нәрсені үйрендім. Жұмыста кез-келген адамның өз ісіне үлкен мән беретіні, білгенін басқаларға үйретуге талпынатыны көрініп тұр. Сондай – ақ, қосымша бағдарламаларды үйренуге мүмкіндік туғызды.
Мұнда Интернет жүйесімен жұмыс жасауға өте маңызды. Тәжірибеден өту барысында онлайн-конференцияларға қатысуға алдым. Интернентті пайдалана отырып, жылдам ақпарат алуға дағдыландым. Әрі білікті мамандардан есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету пәні бойынша көптеген сұрақтарға жауап ала отырып, теориялық білім тәжірибемен ұштастыра білдім.
Пайдаланылған әдебиеттер
1. Бидайбеков Е.Ы., Нұрбекова Ж.Қ. Информатика және
2. Математикалық статистика бастамалары.– Алматы: Абай атындағы
3. АлМУ, 1999.– 67 бет.
4. Абрамов С.А., Зима Е.В. Начала программирования на языке
5. Паскаль.– М.: Наука, 1987.– 112 с.
6. Алдашев С.А., Ахметов Н.Р. Информатика мен есептеуіш
7. техника терминдерінің орысша-қазақша сөздігі.– Алматы, Рауан,
8. 1993.– 176 бет.
9. Бектаев Қ.Б. Орысша-қазақша математикалық сөздік.–
10. Алматы: Мектеп, 198
11. Шаньгин В.Ф., Поддубная Л.М. Программирование на языке
12. Паскаль.– М.: Высшая школа, 1991.– 139 с.
13. Гусева А.И. Учимся информатике: задачи и методы их
14. решения.– М.: Диалог-МИФИ, 1998.– 320 с.
15. Федорова Л.П., Глухов Д.Н. Информатика. Для 11 кл. и
16. поступающих в вузы. – Волгоград: Учитель, 1998.– 69 с.

Пән: Информатика, Программалау, Мәліметтер қоры
Жұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 19 бет
Таңдаулыға:   
Алматы Білім және Ғылым министрлігі
Алматы индустриалды колледжі

ЕСЕП БЕРУ
Біліктілік (диплом алды)

Орындаған: Серіков Р
Қабылдаған: Анисова М

Алматы 2014
Негізгі бөлім
2.1 Есептің қойылуы
Тапсырма (A)
x2+x+10 мәнін шартты оператормен есептеу
Шешуі:
Edit1 =бос қалдырамыз
Caption =бос қалдырамыз
Label 1= X тұрақтыны енгіз
Label 2= Y тұрақтыны енгіз
Label3= бос қалдырамыз
Memo1= бос қалдырамыз
Button= нәтижені есепте
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var x,y,z,min:integer;
begin
x:=strtoint(edit1.Text);
y:=strtoint(edit2.Text);
z:=sqr(x)+x+10;
memo1.Lines.Add(inttostr(min));
end;
end.

Кіріспе
Мен диплом алды практикасын ОБИС ЖШС компаниясына бардым. Бұл жерде программисттердің жұмысына аса жауапкершілік талап етіледі.
Себебі, мұнда жасалынатын жұмыстың тең жартысы арнайы бағдарламалардың көмегіне сүйенеді. Мәселен, қарапайым Microsoft Word-тан бастап in-дизайн бағдарламасына дейін көптеген бағдарламалармен жұмыс жасай отырып, мұндағы кадрдың білімдері, тәжірибелерінің аса жоғары екенін байқауға болады.
Бұл жерде мен көп нәрсені үйрендім. Жұмыста кез-келген адамның өз ісіне үлкен мән беретіні, білгенін басқаларға үйретуге талпынатыны көрініп тұр. Сондай - ақ, қосымша бағдарламаларды үйренуге мүмкіндік туғызды.
Мұнда Интернет жүйесімен жұмыс жасауға өте маңызды. Тәжірибеден өту барысында онлайн-конференцияларға қатысуға алдым. Интернентті пайдалана отырып, жылдам ақпарат алуға дағдыландым. Әрі білікті мамандардан есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету пәні бойынша көптеген сұрақтарға жауап ала отырып, теориялық білім тәжірибемен ұштастыра білдім.

Тапсырма (A)

x2+x+10 мәнін шартты оператормен есептеу программасы
Тапсырма (Б)
2-мысал
F(x)=cos(x)+sin(x) функциясының графигін [0;12] аралығында тұрғызатын программа құрайық.
Шешуі:

1) F12 Батырмасын басып, код терезесіне өтеміз.{$R*.dfm}Жолынан кейін төмендегі программа кодын жазамыз.
procedure graficfun;
var x1,x2:real; y1,y2,x,dx,Y:real;
L,b:integer;w,h:integer;mx,my:real; x0,y0:integer;
Function F(x:real):real;
begin f:=cox(x)+sin(x);
end;
begin
L:=100:b:=Form1.ClientHeight-40; h:=Form1.ClientHeight-50;
w:=form1. ClientHeight-20;
x1:=0; x2:=12; dx:=0.001; y1:=f(x1); y2:=f(x2); x:=x1; y0:=170;
repeat
y:=f(x); ify1 then y1: y; if yy2 then y2:=y;
x:=x+dx; until(x=x2);
my:=habs(y2-y1);
mx:=wabs(x2-x1);
x0:=1; y:=b-abs(round(y1*my));
with form1.canvas do
begin
MoveTo(1,b): LineTo(1,b-h);
moveTo (x0,y0): LineTo(x0+w,yo);
x:=x1;
repeat
Y:=f(x);
Form1.canvas.Pixels [x0+round (x*mx), y0-round (y*my)]:=clRed;
X:=x+dx;
until (x=x2);
end;
end;
Сонымен қатар, терезенің жоғарғы бөлігінде төменде берілгендердің бар екеніне көз жеткіземіз.
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs;
2) Обьектілер инспектор терезесіндегі форманың Event бетіне өтіп, Paint өрісіне тышқанмен екі рет басамыз және TForm1.FormPaint оқиға өңдеуші процедурасына төмендегі прогрмма мәтінін енгіземіз.
procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject);
begin
Grafictun;
end;
3) Енді форманың Resize өрісін тышқанмен екі рет басамыз және Tform1.FormResize оқиға өңдеуші процедурасына төмендегі прогрмма мәтінін енгіземіз.
procedure TForm1.FormResize(Sender: TObject);
begin
with form1 do
canvas.FillRect(rect(0,0, ClientWidth,ClientHeight));
end;

Тапсырма (Б)

2.2 Бағдарлама кешенінің енгізу және шығару құжаттарын сипаттау
Тапсырма (A)
Терезе тақырыбы және фондық түсі бар қарапайым Windows-қосымшасын жасау
1. Delphi7 программалау ортасын іске қосыңыз: ПускПрограммыBorland Delphi7 Delphi7
2. Форма терезесінің тақырыбын өзгерту керек: Form1-ден Привет сөзіне. Объектілер инспекторы (Object Inspector) терезесінің Properties (қасиет) бөлімінде Caption қасиеті үшін Привет сөзін енгізіңіз.
3. Форма түсін өзгерту үшін объектілер инспекторы терезесінде Color қасиетінің мәнін clAqua деп өзгертіңіз.
4. Қосымшаны орындаңыз: Run мәзірінен Run командасын орындаңыз немесе F9 батырмасын басыңыз.
5. Ашылған қосымша терезесінің өлшемін өзгертіп көріңіз.
6. Орап қою, бастапқы қалпына келтіру батырмаларымен жұмыс істеңіз.
7. Қосымша терезесін жабыңыз.
8. Форма мен проектіні дискіде сақтаңыз: FileSave All командасын орындаңыз да өзіңіздің бумаңызда Prog1.pas және Prog1.dpr.
9. Формаға Standard беттінен Label объектісін орналастырыңыз.
10. Label1 объектісін форманың қажетті жеріне жылжытыңыз.
11. Label1:объектісінің қасиетін өзгертіңіз. Object Inspector терезесінде объект қасиеттері үшін келесі мәндерді орнатыңыз:
Объект
Свойство
Значение
Label1
Caption
Моя первая программа!

Font
12 p., қызыл

Alignment
taCenter

Color
сары (Yellow)

AutoSize
False
12. Программаны орындаңыз:RunRun немесе F9.
13. Форма мен проектіні сақтаңыз.
14. Form1 терезесіне Button (командалық батырма) объектісін орнатып, оның өлшемін өзгертіңіз.
15. Button1 объектісінің Caption қасиеті үшін"Увеличение" мәнін енгізіңіз.
16. Button1 объектісінің Click оқиғасы үшін программалық код тжазыңыз:
Формадағы Button1 объектісін екі рет шертіп, программалық код терезесінде Begin және End сөздерінің арасына келесі кодты жазыңыз:
Label1.Font.Size := Label1.Font.Size+2;
17. Программаны орындаңыз. "Увеличение" батырмасын басқанда мәтін қандай өзгеріске ұшырайтынына назар аударыңыз.
18. Форма мен проектіні дискіде сақтаңыз: FileSave.
19. Мәтіннің шрифтін кішірейтетін "командалық батырма" объектісін жасаңыз.
20. Мәтінді жылжыту үшін "командалық батырма" объектісін жасаңыз:
Label1.Left:=Label1.Left+10;
Label1.Top :=Label1.Top +10;
21. Мәтінді жасыру үшін "командалық батырма" объектісін жасаңыз: Label1.visible:=false;
22. Программаны жабу үшін "командалық батырма" объектісін жасаңыз: Close;
23. Форма мен проектіні дискіде сақтаңыз.

procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject);
begin
static text1.visible:=true;
edit1.Visible:=true;
bitbtn1.Visible:=true;
edit1.SetFocus;
statictext2.Visible:=false;
memo1.Visible:=false;
bitbtn2.Visible:=false;
bitbtn3.visible:=false;
edit1.Text:=";
end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
end;

Тапсырма (А)

"Моя первая программа!" мәтіні және мәтін шрифтінің өлшемі мен мәтіннің орналасуын өзгертетін батырмалары бар Windows қосымшасының программасы

Тапсырма (Б)
Түс атауы бар радио-батырманы басқанда бағдаршамда сәйкес түс жанатын Windows-қосымшасын жасау
1. Жаңа қосымша құрыңыз: FileNewApplication.
2. Формаға Label, Panel, GroupBox, RadioButton (Standard бетінен) орналастырыңыз.
3. Объектілер инстпекторын пайдаланып олардың келесі қасиеттерін орнатыңыз:
Объект
Қасиеті
Мәні
Label1
Caption
Светофор
Panel1
Caption
Стойте
Panel2
Caption
Готовьтесь
Panel3
Caption
Идите
GroupBox1
Caption
Цвет
RadioButton1
Caption
Красный
RadioButton2
Caption
Желтый
RadioButton3
Caption
Зеленый
4. RadioButton1 объектісінің Click (щелчок мыши) оқиғасын өңдеу процедурасы үшін келесі кодты жазыңыз:

procedure TForm1.RadioButton1Click(Sender:TOb ject);
begin
Panel1.Color:=clRed;
Panel2.Color:=clWhite;
Panel3.Color:=clWhite;
end;
5. TForm1.RadioButton2Click және TForm1.RadioButton3Click процедуралары үшін өздерін код жазыңыз.
6. Өлшемі 12п, сызылуы қалың (fsBold), түсі ақ (clwhite) болатын "Стойте", "Внимание", "Идите" сөздерінің жазылуын қосыңыз.

Тапсырма (Б)

Түс атауы бар радио-батырманы басқанда бағдаршамда сәйкес түс жанатын Windows-қосымшасының программасы

2.3 Есепті шешу үшін алгоритм құрастыру
Тапсырма (А)
Жұмыстың мақсаты: Delphi ортасындағы форма ұғымына түсінік беру және формаға басқару элементтерін орналастыруға үйрету. Standard бетінде орналасқан Label, Edit, Memo, StaticText ,Button, BitBtn, SpeedButton компоненттерімен, олардың қасиеттерімен және оқиғаларымен,әдістерімен таныстырып,қарапайым есептерді шеше білу іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыру;
Жұмыстың мазмұны:
Форма - бұл Delphi ортасының ең маңызды обьектісі,мұнда программаны жобалау және өңдеу байланысты атқарылатын осы жүйенің барлық жұмыстары орындалады. Форма әдістер,оқиғалар және қасиеттердің жиынтығына бай, тіпті өте күрделі алгоритмдердің жұмыс істеуі үшін оларды оңай ұйымдастырып,баптауға мүмкіндік береді. Форманың стандартты өлшеміне Height (ұзындығы) және Width (ені) ескертусіз алынған өлшеммен сәйкес келеді. Position қасиеті экранның жиектеріне қатысты форманың орналасуын басқарады. PoDesigned мәні форманы Poscreen Center экранның центрі бойынша симметриялы етіп орналастыруды талап етеді.
Алғаш Delphi ОБП-ды жүктегенде форма терезесінің тақырыбы Form1 атымен құрылады. Форманың тақырыбын өзгерту үшін Обьектілер Инспектор терезесіндегі Caption қасиетінің Form1 сөзін өшіріп, мысалы, алғашқы форма сөзін теріп енгіземізде, Enter пернесін басамыз немесе терезенің кез келген бос жерін тышқанның сол батырмасымен басамыз. Форманың алғашқы түрі 1-суретте көрсетілген.
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var x:real;
begin
x:=x+0.1;
Shape2.Left:=210+trunc(150*cos(x));
shape2.Top:=132-trunc(100*sin(x));
end;
initalization x:=0; end
Тапсырма (А)

Standard бетінде программа құруға қажетті Windows-ге арналған стандартты интерфейс элементтерінен тұратын компоненттер палитрасы орналасқан.

3-сурет String List Editor терезесі
Бұл компоненттің орағыш жолақтарын ScroolBars қасиетінде көрсетуге болады.

Тапсырма (Б)
Берілген төрт орынды санның цифрларының көбейтіндісін табатын программа құру.
Шешімі:
1) ол үшін форма бетіне төмендегідей компоненттер орналастырамыз:
компоненттер
Обьектілер инспекторы терезесіне
Енгізілетін өзгертулер
Label1:TLabel
Caption:сан енгіз
Font: шрифты және түс таңдау
Edit1:Tedit
Text: бос қалдыру
Memo1:Tmemo
Lines: босату
Button1:Tbutton
Caption: орында
Label1:Tlabel
Caption:жауабы
Font: шрифты және түс таңдау

2) Memo компонентінен өзге компоненттерді форма бетіне орналастыруды және олардың қасиеттеріне өзгертулерді енгізуді, біз қарастырдық.
3) Есептелген нәтижені экранға шығару үшін Memo компоненттін пайдаланамыз. Ол үшін Standard қосымшасында орналасқан Memo компоненттін таңдаймыз. Бұл компонентті форма терезесіне орналастырғаннан кейін, обьектілер инспекторы терезесіне өтіп,Lines қасиетінің (Tstrings) сөзінің қасындағы пиктограмманы басамыз. Нәтиженінде жолдар тізімі редакторы сұқбат терезесі ашылады, осы терезесіндегі Memo сөзін өшіріп, ОК батырмасын басамыз.
Мұндағы Edit1 компонентті аргументті енгізуге, ал Button1 компонентті негізгі есептеу ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Банктің корпоративтік клиенттерімен жүргізетін операцияларын басқарудың ақпараттық жүйесін тұрғызу
Проектілерді басқаруға арналған ақпарат жүйесін тұрғызу
Компьютерлік жүйе ортасындағы аудит
Мамандар бөлімінің ақпараттық деректері
Маркетингтегі ақпараттық жүйе
Шымкент қаласының экономика және қаржы бөлімі маманының автоматтандырылған жұмыс орнын құру
Мамандар бөлімінің басқару жұмыстарының қызметі
Проектілерді басқарудың ақпараттық жүйесін тұрғызу
Электронды құжаттар және мұрағаттар
Маркетингтегі ақпарат жүйесін тұрғызу
Пәндер