Модульдер. Жоба файлдары арасындағы байланыс, Бағдарламаны құру, Мәліметтерді енгізіу шығару.Кескіндеу және түзету компаненттері, Дипломдық жобаға жиналған материалдарды жинау және жүйелеу, Бағдарламалық қамтамасыздандыруды сипаттау


Жоспар
I Кіріспе
II Негізгі бөлім
2.1 Бағдарламаны құру
Тапсырма А
Тапсырма Б
2.2 Модульдер. Жоба файлдары арасындағы байланыс
Тапсырма А
Тапсырма Б
Тапсырма С
2.3 Мәліметтерді енгізіу шығару.Кескіндеу және түзету компаненттері
Тапсырма А
Тапсырма Б
2.4 Дипломдық жобаға жиналған материалдарды жинау және жүйелеу
Тапсырма А
Тапсырма Б
2.5Бағдарламалық қамтамасыздандыруды сипаттау
Тапсырма А
Тапсырма Б
Қорытынды
Пайданылған әдебиеттер
Кіріспе

Диплом алды практиканы “ Мадияр-Құрылыс ” ЖШС компаниясынан өттім. Практиканы өту барысында өзіме көп нәрсе қабылдадым. Microsoft Word –пен жұмыс жасадым. Интернеттен мәліметтер қарастырдым және почтамен хат алмастырдым.
Delphi –мен жұмыстар жасадым. Delphi-де программа дайындау, мәліметтер базасын басқару жүйелерін құру,анимация, мультимедиа үрдістерін ұйымдастыру, OLE технологиясын пайдаланып, басқа офистік қосымшаларды шақыру, олармен жұмыс істеу және тағы басқа іс- әрекеттерді орындауға болады. Бұл жерде мен көп нәрсені үйреніп,келешекте осындай секілді компанияларда істей алатынымды білдім.
Пайдаланылған әдебиеттер
1. Бидайбеков Е.Ы., Нұрбекова Ж.Қ. Информатика және
2. математикалық статистика бастамалары.– Алматы: Абай атындағы
3. АлМУ, 1999.– 67 бет.
4. Абрамов С.А., Зима Е.В. Начала программирования на языке
5. Паскаль.– М.: Наука, 1987.– 112 с.
6. Алдашев С.А., Ахметов Н.Р. Информатика мен есептеуіш
7. теника терминдерінің орысша-қазақша сөздігі.– Алматы, Рауан,
8. 1993.– 176 бет.
9. . Бектаев Қ.Б. Орысша-қазақша математикалық сөздік.–
10. Алматы: Мектеп, 198
11. Шаньгин В.Ф., Поддубная Л.М. Программирование на языке
12. Паскаль.– М.: Высшая школа, 1991.– 139 с.
13. Гусева А.И. Учимся информатике: задачи и методы их
14. решения.– М.: Диалог-МИФИ, 1998.– 320 с.
15. . Федорова Л.П., Глухов Д.Н. Информатика. Для 11 кл. и
16. поступающих в вузы. – Волгоград: Учитель, 1998.– 69 с.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Іс-тәжірибеден есеп беру
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 600 теңге
Алматы Білім және Ғылым министрлігі
Алматы индустриалды колледжі

ЕСЕП БЕРУ
Біліктілік (диплом алды)

Орындаған: Орынбасарова Г
Қабылдаған: Утегенова А

алматы 2014
Жоспар
I Кіріспе
II Негізгі бөлім
2.1 Бағдарламаны құру
Тапсырма А
Тапсырма Б
2.2 Модульдер. Жоба файлдары арасындағы байланыс
Тапсырма А
Тапсырма Б
Тапсырма С
2.3 Мәліметтерді енгізіу шығару.Кескіндеу және түзету компаненттері
Тапсырма А
Тапсырма Б
2.4 Дипломдық жобаға жиналған материалдарды жинау және жүйелеу
Тапсырма А
Тапсырма Б
2.5Бағдарламалық қамтамасыздандыруды сипаттау
Тапсырма А
Тапсырма Б
Қорытынды
Пайданылған әдебиеттер

Кіріспе

Диплом алды практиканы " Мадияр-Құрылыс " ЖШС компаниясынан өттім. Практиканы өту барысында өзіме көп нәрсе қабылдадым. Microsoft Word - пен жұмыс жасадым. Интернеттен мәліметтер қарастырдым және почтамен хат алмастырдым.
Delphi - мен жұмыстар жасадым. Delphi-де программа дайындау, мәліметтер базасын басқару жүйелерін құру,анимация, мультимедиа үрдістерін ұйымдастыру, OLE технологиясын пайдаланып, басқа офистік қосымшаларды шақыру, олармен жұмыс істеу және тағы басқа іс- әрекеттерді орындауға болады. Бұл жерде мен көп нәрсені үйреніп,келешекте осындай секілді компанияларда істей алатынымды білдім.

2.1 Бағдарлама құру
Тапсырма А

Бағдарламалау тілдеріне шолу: бағдарламалау тілдерінің тарихы.
* Бағдарламалаудың негізгі құрылғылары: жоғары деңгейлі бағдарламалу тілінің семантикасы мен синтаксисінің негіздері; айнымалылар, өрнектер және меншіктеу; қарапайым енгізу-шығару; тармақталу және интерактивті операторлар
* Бағдарламалаудың парадигмдері.
* Процедуралық бағдарламалау.
* Модульдік және құрылымдық бағдарламалау концепциялары. Объектіге - бағытталған бағдарламалау

Консолдық қосымшада қарапайым ЕЖ өңдеуді орындап көру.
#include vcl.h
#include iostream.h
#include condefs.h
#pragma hdrstop
--------------------------------- ----------------------------------- -------
#pragma argsused
int main()
{
double d = 1.0;
for (int i=0; i4; i++)
{
try
{
cout endl "try-block bastaldi..." endl;
switch (i)
{
case 0:
throw " goldi laktiru "; char* типті жолды лақтыру
case 1:
throw 5; int.-бүтінді лақтыру.
default:
throw d; double - ді лақтыру.
}
Келесі оператор ЕЖ байланысты орындалмай
cout "Byl try-block-ka bailanisti orindalmaidi" endl;
} try-блоктың соңы
catch(int i)
{ int типті ЕЖ өңдеуші код
cout "Int laktirildi thrown : " 1 endl;
}
catch(char* str)
{ char* типті ЕЖ өңдеуші код
cout "string-gol laktirildi: " str endl;
}
catch (...) { Кез-келген ЕЖ өңдеуші код
cout "kalgan type laktirildi." "Program will.terminate." endl;
cin.ignore () ;
return -1; Программадан шығу
}
cout "sikldin soni" endl;
} циклдың соңы.
cout "progr soni" endl; Бұл операторлар орындалмайды
себебі, үшінші catch (...) программаны аяқтап тастайды
return 0;
}

Жауабы:
Бұл мысалда цикл төрт рет орындалуы керек. Цикл ішінде і- цикл параметрінің мәндеріне сәйкес int, char* және double типті ЕЖ шақыратын қорғалған блок орналасқан. і=0 болғанда throw операторы char* типті жолды лақтырады, ал оны char* типті екінші тұрған өңдеуші ұстап алады да, соған сәйкес жазуды шығарады, себебі кодта содан басқа ештеңе жазылмаған, тура сол сияқты і=1 болғанда қорғалған блоктағы throw операторы int типті ЕЖ лақтырады, оны бірінші тұрған catch(int i) өңдейді. і=2 болғанда double типті ЕЖ пайда болады, ал оған сәйкес catch қарастырылмаған, бірақ оны кез-келген жағдай үшін орындалатын үшінші catch (...) ұстайды және ондағы кодтағы cin.ignore () және return -1; командалары программадан шығуды немесе аяқтауды орындайды, яғни цикл төртінші рет і=3 үшін орындалып үлгермейді.
Программаның нәтижесі:

Тапсырма Б
Windows-ға арналған қосымшада қарапайым ЕЖ-ды
1. жалпы өңдеушінің глобальный обработчик көмегімен орындап көру;
2. дербес өңдеуші көмегімен орындап көру.
Дербес өңдеушінің жұмысын көру үшін жалпы өңдеушіні уақытша тоқтата тұру керек, ол үшін Tools - Debugger Options командаларын орындап, пайда болған терезеде Language Exceptions жапсырмасының Stop on Delphi Exceptions және Stop On C++ Exceptions немесе Integrated debugging опцияларындағы флажокты алу керек 4.14(А,Б,С)-4.15(А,Б,С) суреттер .

Программа мәтіні:
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
--------------------------------- ----------------------------------- -------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
: TForm(Owner)
{
}
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
float a,b,c;
float d,x1,x2;
a=StrToInt(Edit1-Text);
b=StrToInt(Edit2-Text);
c=StrToInt(Edit3-Text);
try
{ d=ba;
x1=log(c);
x2= d;
Edit4-Text=FloatToStrF(x1,ffGenera l,5,2);
Edit5-Text=FloatToStrF(x2,ffGenera l,5,2);
}
catch(...)
{ MessageDlg("try-блокта кате бар",mtError, TMsgDlgButtons()
mbOK, 0);
return;
}
Edit6-Text="Мен орындалдым";
Программа орындалуының нетижелері:
1) ЕЖ - ды жалпы өңдеуші глобальный обработчик ұстады.

Жауабы:

4.15-сурет. б) Ерекше жағдайларды дербес өңдеуші локальный
обработчик ұстады және оны қолданушының коды өңдеді.

4.15-сурет. с) Ерекше жағдайларды дербес өңдеуші локальный
обработчик ұстады және оны қолданушының коды өңдеді.

2) ЕЖ - ды дербес өңдеуші локальный обработчик ұстады.

4.15-сурет. с) Ерекше жағдайларды дербес өңдеуші локальный
обработчик ұстады және оны қолданушының коды өңдеді

try...__ finally операторының (немесе қорғалған блогының) программадағы жазылуы:
try
{
қорғалған блок
}
__ finally
{
ерекше жағдайлар туса да орындалатын код
}

2.2 Модульдер. Жоба файлдары арасындағы байланыс
Модуль - бұл сипатталу бөлімінің түрлі компоненттерін өз ішіне алатын(типтер, константалар, айнымалылар, процедура мен функциялар) және инициалдау бөліміндегі қайсыбір операторларды да өз ішіне алу мүмкіндігі бар жеке компиляция жасалынатын программа бірлігі.

Тапсырма А
Тапсырмаға сәйкес мәнін есептеулерді функция ретінде, ал есептеулерді процедура ретінде келтірілген модульді құрайық. Модульді құру үшін негізгі менюде File пунктін ашайық және New...(Жаңа...) опциясын тышқанмен шертейік. Delphi New Items(Репозиторий) панелін ашады. Мұнда Unit(Модуль) пиктограммасын белсенді жасаймыз және OK пернесін басамыз. Бос Unit2 модуль терезесі ашылады. File менюінің Save As... опциясы арқылы модульді UnFuncProc атаумен проект файлдары бар папкада сақтаймыз.

Жауабы:

Memо
Edit
Button
Label
SpinEdit

Тапсырма Б
Модуль құру кезендері

Модуль - бұл жеке компиляциядан өткізілетін программалық бірлік, онда сипаттаудың әртүрлі бөлімдері орналасады. Модуль программа сияқты жеке орындауға жіберілмейді. Ол тек программа немесе басқа модуль құруға қолданылады.
Модульдің мәтіні жеке файлда .pas қосымшасымен сақталынады, мысалы, gauss.pas. Модульді компиляциядан өткізгенде шығынды екілік форматтағы .tpu файл болады (Turbo Pascal Unit), мысалы, gauss.tpu. Модульді программаға немесе басқа модульге қосу үшін оның атауын uses бөлімінде орналастыру қажет.
Модульдің жалпы түрі:
unit модуль_атауы;
interface
Интерфейс бөлімі
implementation
орындалатын бөлім
begin
Инициялдау бөлімі
end.
Яғни, модуль тақырыптан және үш бөлімнен тұрады. Бұл бөлімдердің кез-келгені берілмеуі мүмкін.
unit Имя_модуля;
interface
implementation
end.
Тақырыптағы модуль атауы базалық файлмен аттас болуы тиіс, бұл біріктірушіге модуль мен программа арасында байланыс орнатуға көмектеседі.
Интерфейс бөлімінде негізгі программадағы label-дан басқа барлық сипаттаулар кездесуі мүмкін. Мұнда ішкіпрограммалардың тақырыптары ғана көрсетіледі. Ішкіпрограмманың толық сиапттамасы орындалатын бөлімде беріледі. Ішкіпрограммалар автоматты түрде жадының алыс моделі бойынша компиляциядан өткізіледі. Интерфейс бөлімінде сипатталған объектілердің қолдану аясына модуль, осы модульді қолданатын негізгі программа мен басқа модульдер жатады. Яғни, бұл объектілер - модульде және оның сыртында кең ауқымды болып табылады.
Орындалатын бөлімде негізгі программадағы барлық сипаттаулар кездесуі мүмкін.Сонымен бірге интерфейс бөлімінде тақырыптары анықталған ішкіпрограммалардың сипаттаулары көрсетіледі. "Интерфейс" ішкіпрограммалардан, өзге объектілердің қолдану аясы осы модульдің ішінде ғана болады.
Инициялау бөлімінде Турбо Паскаль тілінің нұсқаулары орналасады. Мұндағы операторлар негізгі программаның алдында орындалады. Бұл қасиеттер негізгі программаны жұмысқа дайындау үшін қолданылады: кең ауқымды айнымалыларды инициализациялау, файлдарды ашу, каналдар бойынша басқа компьютерлермен байланыс орнату.
Көпмодульді программаны компиляциялаудың үш түрі бар. Олар негізгі мәзірдің Compile бөлімінде беріледі: Compile (Alt+F9) - редактор терезесіндегі программа мен модульді компиляциядан өткізу; Make (F9) - берілген проектінің мәтіні өзгертілген модуьдерін компиляциядан қайта өткізу; Build - берілген проектінің барлық модуьдерін компиляциядан қайта өткізу.
Модульдерді прогрпмаларға қосу үшін оны uses бөлімінде орналастырамыз. Келесі модульге көшкенде, ол алдын-ала сілтеме жасайтын барлық модульдер тексереді. Модульдердің бір-біріне сілтемесі ағаштың құрылысына ұқсас, түбір ретінде негізгі программа алынады. Модуль өзіне-өзі тікелей немесе жанама сілтеме жасай алмайды. Мысалы, төмендігі жариялаулар дұрыс емес:
unit A;
interface
uses B;
implementation
end.
unit B;
interface
uses A;
implementation
end.
Мұндай жағдайдан щығу үшін uses бөлімін модульдің орындалатвн бөліміне ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Кесте режимінде мәліметтерді енгізу және түзету
Delphi ортасында жоба құру
Visual Basic ортасында жоба құру негіздері
Бағдарламаларды түзету және тестілеу
Жүйелеу және оның түрлері
Ғылыми әдебиетпен жұмыс жасау және жиналған мәліметтерді талдау әдісі
Сабақ кестесі жүйесінің бағдарламалық пакетін құру
Мультимедиялық жүйені ұйымдастыруда бағдарламалық құралдарды пайдаланып, алгоритм құру
Тіл және ойлау арасындағы байланыс
Микропроцессорлардың компаненттері
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь