Қарапайым, графикалық және белгіленген батырмалар компоненттерін қолдану.

Жоспар

I Кіріспе
II Негізгі бөлім
2.1 Қарапайым, графикалық және белгіленген батырмалар компоненттерін қолдану.
Тапсырма А
Тапсырма Б
Тапсырма С
2.2 Тәуелді және тәуелсіз ауыстырғыштар
Тапсырма А
2.3 . Ерекше жағдайларды өңдеу. Exception класы.
Тапсырма А
Тапсырма Б
2.4 Негізгі және жанама мәзір құру
Тапсырма А
Тапсырма Б
Тапсырма С
2.5 Контейнерлер. Пішімдер, модальды пішімдер. Сұқбаттық терезе.
Тапсырма А
Тапсырма Б
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
Кіріспе
Диплом алды практиканы “ Мадияр-Құрылыс ” ЖШС компаниясынан өттім. Практиканы өту барысында өзіме көп нәрсе қабылдадым. Microsoft Word –пен жұмыс жасадым. Интернеттен мәліметтер қарастырдым және почтамен хат алмастырдым.
Delphi –мен жұмыстар жасадым. Delphi-де программа дайындау, мәліметтер базасын басқару жүйелерін құру,анимация, мультимедиа үрдістерін ұйымдастыру, OLE технологиясын пайдаланып, басқа офистік қосымшаларды шақыру, олармен жұмыс істеу және тағы басқа іс- әрекеттерді орындауға болады. Бұл жерде мен көп нәрсені үйреніп,келешекте осындай секілді компанияларда істей алатынымды білдім.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. В Фаронов. Объектно-ориентированная среда Delphi. Версия 6. Учебное пособие. "Русская редакция", 2002.
2. Я. Н. Глинский, В. Е. Анохин, В. А. Ряжская – TURBO PASCAL 7.0 и Delphi. Учебное пособие. Москва – Санкт – Петербург-Киев. 2001.
3. Культин Н. Delphi 3. Программирование на Object Pascal. Санкт-
Петербург, 1998. -304 с.
4. Конопка Р. Создание оригинальных компонентов в среде Dеlрһі.Перс англ.Рей.К.:НИПФ «Диа Софт ЛТД», 1996. -152 с.
5. Орлик С.В. Секреты Delphi на примерах. М.: Бином, 1996. - 136 с.
6. Нурбекова Ж. Практикум решения задач на Delphi 5.O. Учебно-
методическое пособие. Павлодар, 2001. -106 с.
7. Халықова К.З. Паскаль тілінде программалау. Оқу құралы. Абай ат.ҚазҰПУ. Алматы, 2002. -2106.
8. Дудина И.П. Построние графиков функций в Delphi. Информатика и образование. №6, 2003, стр.27-31.
9. Давыдова Е.В., Скородумов И.А., Балаханов В.А. Создание базовых элементов интерфейса Windows программы в среде Delphi.
Информатика и образование. №4,5,6. 2002.
10. Халықова К.З., Ануарбекова Г.Ж. Object Pascal тілі. Delphi ортасы. Оқу әдістемелік құрал. – Алматы: Абай ат.ҚазҰПУ, 2008. – 220 бет.
11. Д. Сыдықов, Ш. Т. Шекербекова, Н. И. Культин - Delphi ортасында бағдарламалау практикумы. Алматы, 2005
        
        Жоспар
I Кіріспе
II Негізгі бөлім
2.1 Қарапайым, графикалық және белгіленген батырмалар компоненттерін қолдану.
Тапсырма А
Тапсырма Б
Тапсырма С
2.2 Тәуелді және тәуелсіз ауыстырғыштар
Тапсырма А
2.3 . ... ... ... ... ... А ... ... Негізгі және жанама мәзір құру
Тапсырма А
Тапсырма Б
Тапсырма С
2.5 Контейнерлер. Пішімдер, модальды пішімдер. Сұқбаттық терезе.
Тапсырма А
Тапсырма ... ... алды ... " ... " ЖШС ... ... ... өту барысында өзіме көп нәрсе қабылдадым. Microsoft Word - пен жұмыс ... ... ... ... және ... хат алмастырдым.
Delphi - мен жұмыстар жасадым. Delphi-де программа дайындау, мәліметтер базасын ... ... ... мультимедиа үрдістерін ұйымдастыру, OLE технологиясын пайдаланып, басқа офистік қосымшаларды шақыру, ... ... ... және тағы ... іс- ... орындауға болады. Бұл жерде мен көп нәрсені үйреніп,келешекте осындай секілді компанияларда істей ... ... ... ... және ... ... компоненттерін қолдану.
Тапсырма А
Canvas қасиетін және графикалық ... салу ... ... ... ... ... шығаруға программа құрайық.
* Графикалық фигураларды шығару үшін Image1 компоненттін ... ... ... Heigth ... 537, Width ... ... ... 32 және Top қасиетіне 8 мәнін бересіз.
* Батырманы басқанда графикалық фигуралар шығу үшін Button ... ... Caption ... > ... ... және ... ... өңдеуші процедурасына төмендегі программа мәтінін енгіземіз:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
with Image1.Canvas do
begin
pen.Color:=clfuchsia;
brush.Color:=cllime;
brush.Style:=bshorizontal;
rectangle(10,10,150,100);
Textout(60,102,'rectangle');
pen.Color:=clmaroon;
brush.Color:=clolive;
brush.Style:=bsdiagcross;
RoundRect(10,130,150,230,20,20);
Textout(60,232,'RoundRect');
pen.Color:=clred;
brush.Color:=clBlue;
brush.Style:=bsvertical;
Ellipse(10,260,150,340);
Textout(60,342,'Ellipse');
pen.Color:=clnavy;
brush.Color:=claqua;
brush.Style:=bsfdiagonal;
pie(10,390,150,550,150,380,10,380);
Textout(70,480,'pie');
font.Style:=[fsbold];
pen.Color:=clRed;
Arc(170,10,330,230,280,100,170,70);
textout(240,100,'arc');
pen.Color:=clgreen;
brush.Style:=bscross;
chord(170,130,330,370,350,180,150,180);
textout(230,230,'chord');
PolyLine([point(180,260),point(240,270),point(300,260),
point(280,300),
point(300,340),point(210,330)]);
textout(230,340,'polyLine');
pen.Color:=clteal;
brush.Color:=clmaroon;
brush.Style:=bsbdiagonal;
polyGon([point(190,380),point(250,390),point(310,380),point(290,430),
point(310,480),
point(250,450),point(190,480)]);
textout(230,490,'polyGon');
end;
Программаны ... ... ... ... ... келесі суретте
Жауабы:
Программа мәтіні
Canvas қасиетімен сурет шығаруға арналған форма ... Б ... ... ... ... форма бетіне шкафтың суретін салуға арналған программа құрайық.
* Форма ... > ... ... үшін Label 1 ... орналастырамыз.
* Button компоненттін орналастырып, Caption қасиетіне мәтінін жазамыз және ButtonClick оқиға өңдеуші процедурасына ... ... ... ... TForm1.ButtonClick1(Sender:TObject);
begin
with Form1.Canvas do begin
pen.Color:=clBlack;
pen.Width:=3;
brush.Style:=bsSolid;
Brush.Color:=clMaroon;
Rectangle(100,40,430,430);
MoveTo(260,40);
LineTo(260,430);
MoveTo(270,40);
LineTo(270,430);
moveTo(100,280);
LineTo(430,280);
moveTo(100,290);
LineTo(430,290);
Brush.Color:=clwhite;
Rectangle(115,55,245,265);
rectangle(285,55,415,265);
MoveTo(115,110);
LineTo(245,110);
MoveTo(115,160);
lineTo(245,160);
moveTo(115,210);
LineTo(245,210);
moveTo(285,110);
LineTo(415,110);
MoveTo(285,160);
LineTo(415,160);
moveTo(285,210);
LineTo(415,210);
MoveTo(253,150);
LineTo(253,180);
MoveTo(277,150);
LineTo(277,180);
Rectangle(115,305,250,415);
MoveTo(285,360);
LineTo(415,360);
MoveTo(165,330);
LineTo(195,330);
moveTo(335,330);
lineTo(365,330);
moveTo(165,390);
lineTo(195,390);
moveTo(335,390);
LineTo(365,390);
Label1.Caption:='Емен ағашынан жасалған Италия шкафы'
end;
Жауабы:
Программа мәтіні
Тапсырма С
Mainmenu , Shape, TrackBar, ColorGrid пайдалана отырып, геометриялык фигураларды шығаруға программа ... ... ... және ... ... өзгерту мүмкіндіктерін қарастырайық.
* Бас меню құру үшін ... ... MainMenu 1 ... ... MainMenu 1 ... екі рет басып, меню құруға арналған терезені ашамыз. Caption сөзін жазып,Enter батырмасын басамыз. менюінің бір ғана ... ... ... Түр ... ... ... және оның ... құрамыз. Меню құруға арналған терезені жабамыз.
* Компоненттерді топтау үшін Standard ... ... GroupBox ... форма бетіне орналастырамыз.Caption қасиетіне GroupBox сөзін өшіріп, ... ... ... Геометриялық фигураларды құру үшін Additional бетіндегі Shape компоненттін орналастырамыз.бұл ... Shape ... Cicle ... ... ... ... айналады.
* Фигураның түсін және жиегінің түсін беру үшін Samples ... ... ... түс палитрасын форманың төменгі бөлігіне орналастырамыз.
* Фигура жиегінің қалыңдығын ... ... Win32 ... TrackBar регуляторын орналастырамыз.Max қасиетіне 30, ал Min ... 1 ... ... Регулятордың шкаласын өзгеткенде, фигураның қалыңдығының мәні көрініп отыру үшін Edit1 компоненттін орналастырамыз, мән енгізуге рұқсат бермеу үшін Enabled ... False ... ... Label 1 компоненттін орналастырып, Caption қасиетіне > деген мәтінді енгіземіз.
* Регуляторды екі рет жылдам басып, ашылған ... ... ... ... ... ... ... TForm1.change(Sender;TObject);
Begin
Shape1.Pen.Width:=TrackBar1.Position;
Edit1.Text:=inttostr(TrackBar1.Position);
End;
* Түстер палитрасын екі рет басып, ашылған оқиға өңдеуші процедурасына ... ... ... ... ... ... пунктіне екі рет басып, Begin және end командаларының ортасына оераторын ... ... екі рет ... сөзінен кейін:
Shape1.Shape:=stCircle; деген программа мәтінін енгіземіз;
* пунктін екі рет басып, Begin сөзінен кейін:
Shape1.Shape:=stsquare; деген программа мәтінін енгіземіз;
* ... екі рет ... Begin ... ... деген программа мәтінін енгіземіз;
* пунктін екі рет ... Begin ... ... деген программа мәтінін енгіземіз;
* пунктін екі рет басып, Begin сөзінен кейін:
Shape1.Shape:=stRoundSquare; деген программа мәтінін енгіземіз;
* пунктін екі рет ... Begin ... ... ... ... ... ... File-New-Form командаларын орындау арқылы, екінші форманы құрамыз. Caption қасиетіне деп енгіземіз. Label ... ... ... ... ... ... ... формаға қайта келу үшін Button1 компоненттін ... Caption ... ... ... және ... ... ... процедурасына төменгі мәтінді жазамыз.
Procedure TForm1.ButtonClick1(Sender:TObject);
Begin
Form2.Visible:=False;
Form1.visible:=True;
End;
Міндетті түрде F9 басу арқылы екі форманы байланыстырамыз.
* Бірінші формаға қайта ... ... екі рет ... ... ... өңдеуші процедурасына төменгі мәтінді жазамыз.
Form2.Visible:=False;
Form1.visible:=True;
Немесе
Form2.show;
Программаны сақтар орындаймыз. Нәтиже келесі суретте
Жауабы:
Геомериялық фигураларды алуға арналған ... ... ... және ... ... ... ... генераторын (random) пайдаланып жасалған массивтің max және min элементтерін табуды және массивті сұрыптауды қолданушының сұранысына байланысты ... ... ... ... ... құрыңыз.
Delphi ортасы ауыстырғыштармен жұмыс атқару үшін ^ CheckBox, RadioButton және RadioGroup компоненттерін үсынады. CheckBox және ... ... - ... класының туындылары, сондықтан оларды кейде бекітілген батырмалар деп ... CheckBox ... ... ... - ... ... (жалаушалар) анықталған жиыннан бір ғана мәнді таңдауға мүмкіндік туғызады. Ауыстырғыштар қосылған немесе ... ... ... ... күй - жайын тексеріп отырып, программалаушы қажетті операцияларды орындайды. Тәуелсіз бекітілген ауыстырғыш -CheckBox тәуелсіз бекітілген ... және оның ... ... ... бар төрт ... ... шығып тұрады. Егер осы төрт бүрышта қанатша көрініп турса, онда осы опция (үйғарым) қосылып түр немесе жалауша орнатылған деп айтады. Бір ... ... ... ... әсер ... ... ... өңдеу. Exception класы.
Тапсырма А
Консолдық қосымшада қарапайым ЕЖ өңдеуді орындап көру.
#include
#include
#include ... ... ... ... d = 1.0;
for (int i=0; i

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Іс-тәжірибеден есеп беру
Көлемі: 13 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 600 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
С++ қарапайым функциялар26 бет
«Интернет технологиялар» пәнінен барлық мамандық студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау22 бет
«Олжабай батыр» жырының тарихи-фольклорлық сипаты3 бет
Көне Түркі мәдениеті туралы8 бет
Совет хан ғаббасов15 бет
Сөз түрленуіндегі ерекшеліктер4 бет
Windows операциялық жүйе8 бет
Дельфи ортасы8 бет
Клетка туралы ілім.7 бет
Тізімдер компоненттері, жиымдармен жұмыс9 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь