Еңбек қорғау шаралары

ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕР МЕН БЕЛГІЛЕР
НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1. «ИМСТАЛЬКОН» ЖШС.гі ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТ.ТАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.1 Кәсіпорынның қысқаша тарихы мен жалпымәлімет ... ... ... ... ... ... ... .7
1.2 Кәсіпорын орналасқан жердің климаттық сипаттамалары ... ... ... ... ...9
1.3 Кәсіпорын орналасқан жердің физико.географиялық сипаттамалары
2. КӘСІПОРЫНДА ЕҢБЕК ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
2.1 Кәсіпорынның еңбек қорғау ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14
2.2 Кәсіпорын технологиялық үрдісті сипаттау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...17
2.3 Технологиялық процесс кезінде бөлінетін зиянды заттарды талдау ... 25
3. КӘСІПОРЫНДА ЗИЯНДЫЛЫҚТАРДЫ ТӨМЕНДЕТУ ІС.ШАРАЛАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...27
3.1 Өндірістік ортаны желдету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...27
3.2 Жұмыс орнын жарықтандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..33
3.3 Электр қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .36
3.4 Өрт қауіпсіздік шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .40
3.5 Өртке қарсы сумен қамту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..42
3.6 Дәнекерлеу жұмыстары кезінде шашырайтын металл ұшқындарының қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49
4. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ТИГІЗЕТІН ӘСЕРІ ... 52
4.1 Кәсіпорынның қоршаған ортаға тигізетін әсерін бағалау ... ... ... ... ... .52
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...60
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДИБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .62
Халықаралық еңбек ұйымының мәліметтеріне қарағанда, әлемде жыл сайын миллиондаған адамның өмірін қиятын 207 миллионға жуық жазатайым оқиға мен 160 миллион кәсіби ауру тіркеледі. Жайсыз еңбек жағдайлары, өндірістегі жазатайым оқиғалар мен кәсіби аурулар көптеген жұмыскерлер мен олардың отбасы мүшелеріне ауыртпалығын түсіреді, сондай-ақ олардың салдарынан әлем экономикасы жылына жалпы ішкі өнімнің төрт пайызынан айырылып отырады.
25 сәуірді Дүниежүзілік еңбекті қорғау күні деп жариялау – халықаралық еңбек ұйымының ең маңызды акцияларының бірі.
Бұл - әлемнің көптеген елдерінде өндірісте зардап шеккен еңбекшілер еске алынатын күн, оны атап өткізу аясында құқықтық, әлеуметтік - экономикалық, ұйымдастырушылық-техникалық, санитарлық-гигиеналық, емдеу-профилактикалық, оңалту және еңбекті қорғауға бағытталған өзге де іс-шаралар кеңінен насихатталады.
Өкінішке қарай, мұндай шығындарға біздің ел де тап болып отыр. Қазіргі уақытта, республикада зиянды және қауіпті еңбек жағдайларында 1 миллионнан астам жұмыскер еңбек етеді. Жыл сайын еліміздің ұйымдары мен кәсіпорындарында үш мыңнан астам жазатайым оқиға орын алып отырады, олардың үш жүзінен артығы адамдардың қаза болуына әкеліп соғады.
Мұндай жағдай, ең алдымен, жұмыс берушілердің еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау мәселелеріне қажетті көңіл аудармайтынынан, жұмыс берушілердің және жұмыскерлердің еңбек қауіпсіздігі нормалары мен ережелерінің сақталуына деген жауапкершілігінің төмендігінен, өндірістік процестің техникалық ахуалынан туындайды.
Қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайлары көп ретте техникалық тұрғыдан алға басылушылықтың арқасында, өндірістегі техника мен технологияның жетілдірілуі арқасында қамтамасыз етіледі.
Алайда еңбек инспекциясы жүргізетін тексерістер еліміздің көптеген кәсіпорындарында қолданылатын қондарғылардың, құрал-жабдықтың, тетіктердің және еңбек құралдарының техникалық күйі стандарттардың, нормалардың талаптарына және оларды пайдалану ережелеріне сай келмейді. Шектес тыс тозған негізгі өндірістік қорлар мен шектеулі инвестициялық мүмкіндіктер жағдайында техногенді факторлардың қоршаған орта мен халыққа тигізетін зиянды әсері күннен-күнге ұлғайып келеді.
Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың негізгі қағидалары 2007 жылғы шілдеде күшіне енген Қазақстан Республикасының еңбек кодексінде келтірілген.Еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі ұйымдастырушының, құқықтың, санитарлық, профилактикалық шаралар жиынтағы болып табылады.
Қазіргі заманғы өндірістік кәсіпорындар ғимараттардан, имараттардан тұрады. Ол ғимараттарда өндірістік цехтар. Технологиялық жабдықтар, инженерлік және коммуналдық, энергетикалық коммуникациялар көлік, байланыс және басқару жүйелері орналасады.
1. Еңбек қорғау және тіршілік қауіпсіздігі: Оқулық./Қ.Т.Жантасов, Е.Н. Кочеров, А.С. Наукенова, М.Қ.Жантасов. – Алматы, 2012. – 512 бет.
2. Еңбекті қорғау және өмір-тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету курсы: Студенттерге арналған оқу құралы/ А.А.Демеген, К.М.Мусаев, Ж.К.Мусаева, Ж.К.Алтыбаева. Ақтау, 2011.-179 б.
3. Охрана труда в химической промышленности/Г. В. Макаров, А. Я. Васин, Л. К. Маринина, П. И Софинский, В. А. Старобинский, Н. И. Торопов. — М., Химия. 1989.496 б.; ил
4. Шкрабак В. С., Казлаускас Г. К.Охрана труда. —М.: Агропромиздат, 1989.—480 е.: ил.— (Учебники и учеб. пособии для студентов высш.учеб.заведений).
5. Денисенко Г. Ф.Охрана труда: Учеб. пособие для инж.-экг.спец. вузов,- М.: Высш.шк., 1985.- 319 б.
6. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов/С.В. Белов, А,В. Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др.; под общ. ред. С.В. Белова. 2-е изд., испр. и доп. - М: Высш. шк., 1999. - 448 с.: ил.
7. В.Л. Меклер, П.А. Овчинников. Промышленная вентиляция и
кондинционирование воздуха. - М: Сгройиздат, 1978,311б.
8. В.П. Титов, Э.В. Сазонков, Ю.С. Краснов, В.И. Новожилов. Курсовое и дипломное проектирование по вентиляции гражданских и промышленных зданий. -М: Стройиздат, 1985, 206 б.
9. Чепель В. М., Шур И. А. Сжигание газов в топках котлов и печей и обслуживание газового хозяйства предприятий. - 7-е изд., перераб. и доп. - Л.: Недра, 1980. - 591 б.
10. Райтман М. Л. Противопожарное нормирование в строительстве. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Стройиздат, 1985. - 350 б.
11. Информационно-методический сборник материалов по ЧС и ГО. Выпуск № 2 (18), 2004), выпуск № 1 (17), 2004), выпуск № 4 (16), 2003)
12. Пожарная безопасность. - М.: НИИ охраны труда (НИИОТ), - 2003. № 2 - 5; 2-4. № 4 - 7.
13. Повзик Я. С. и др. пожарная тактика: Учеб, для пожарно-техн. училищ / Я. С. Повзик, П. П. Клюс, А. М. Матвейкин - М.: Стройиздат. 1990. -319 с..: ил,
14. Противопожарное водоснабжение. Учеб. для пожарно-техн. училищ / А. А. Качалов, Ю. П. Воротынцев, А.В. Власов.-М.:Стройиздат, 1985 -228б.: ил.
15. Гайдуков Н. С. Пожарная безопасность промышленных зданий, Киев,"Будевельник". 1972. - 238 б.: ил.
16. Пожарная безопасность. Взрывобезопасность. Справ, изд. / А. Н. Баратов, Е. Н. Иванов, А. Л. Корольченко и др.; под общ. ред. А. Н.Баратова. - М.: Химия, 1987. - 272 б.
17. И.В. Тихомиров, Э.С. Сергеенко. Теплотехника.теплогазоснабжение и вентиляция. - М: Стройиздат, 1991,479 б.
18. Тіршілік әрекетімнің қауіпсіздігі. И.Г практикалық кәсіптері /. Гетия, С.И. Гетия, В.Н. Және т.б. Емеці - М.: бас, СПО Ипрының, 2007.- 104 б.
19. Тіршілік әрекетімнің қауіпсіздігі: оқулық С.В вузов/үшін. Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф.Және т.б. Козьяковы; Ортақтың астында ред. С.В.Беловтің. 3-е баспагер, испр. қарамастан және доп. - М.: Высш.шк., 2008. - 485 б.
20. Денисенко Г.Ф. Еңбектің күзеті: оқулардың. жәрдемақы үшін инж.-эконом. спец. вузов. - М.: Высш. шк., 2007. - 319 б.
21. П.А жазықтарының., В.Т Медведеві., Корочков В.В. Электроқауіпсіздік: задачник: оқулардың. жәрдемақы/ проф ред. астына. В.Т.Медведева. - М.: Гардарики, 2008. - 215 б.
22. Б.И Зотовы. Тіршілік әрекетімнің қауіпсіздігі өндірісте: оқулардың. Б.И вузов / үшін. Зотов, В.И. Құрдюмов. - 2-е баспагер, перераб. қарамастан және доп. - М.: колосс, 2007. - 432 б.
23. Ф.М еңбегінің / күзеті.Және др. Канаревы - 2-е баспагер, өзгерітілген. қарамастан және қщсымша. - М.: Агропромиздат, 2007. - 351 б.
24. И.А Павловы. Жобалықтың тынымының / қауіпсіздігі әдістемелік нұсқаулар. - Чебоксара, ФГОУ "ЧГСХА" деген ВПО полиграфиялық бөлімі, 2008.- 39 б.
25. Фролов, А.В. Тіршілік әрекетімнің қауіпсіздігі және еңбектің күзетінің құрылыста: оқу құралым / А.В. Фролов, В.А. Лепиховтің, Н.В. Ляшенко. - Рн/Д: Феникс, 2010. - 704 б.
26. Сибикин, Ю.Д. Еңбектің күзеті және Ю.Д электроқауіпсіздкінің /. Сибикин. - М.: радио және байланыс, 2012. - 408 б.
27. Сухачев, А.А. Еңбектің күзеті құрылыста: А.А оқулығының /. Сухачев. - М.: Кнорус, 2013. - 272 б.
28. Қуликовтардың, О.Н. Еңбектің күзеті металлообрабатывающей өнеркәсіпте: оқу құралым. О.Н білімдері /. Құликовтардың, Е.И. Ролин. - М.: Ицалардың академия, 2012. - 224 б.
29. Қуликовтардың, О.Н. Еңбектің күзеті при дәнекерлегіш жұмыстың өндірісінде: оқулық үшін алғы кәсіптік білімнің / О.Н. Қуликовтардың, Е.И. Ролин. - М.: Ицалардың академия, 2012. - 224 б.
30.Жөн-жосықтар техникалық қанаушылық тұтынушының электрқондырғінің және қауіпсіздіктің техникасының ережесінің тұтынушының электрқондырғінің қанаушылығында. М., Атомиздат, 1974, 352 б.
31.СН 245-71. индустриялық кәсіпорнының жобала- санитарлық шамалары М.: құрылысиздат, 1972, 97 б.
32. Ғимараттың және ғимараттың жобала- противопожарные шамалары. СНиП II - 2-80. М.: құрылысиздат, 1981, 15 б.
33. СНиП II индустриялық кәсіпорнының өндірістік ғимараттары - 90-81. М.: құрылысиздат, 1982, 15 б.
34. Қауіпсіздіктің техникасының қолданыстағы жөн-жосықының жинағы электротехникалық өнеркәсіпте. М: қайрат, 1973, 584 б.
        
        МАЗМҰНЫ
бет
ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕР МЕН БЕЛГІЛЕР
НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
КІРІСПЕ........................................................................................................................
1. ... ... ... ... ... ... тарихы мен жалпымәлімет.............................
1.2 Кәсіпорын орналасқан жердің климаттық сипаттамалары...................
1.3 Кәсіпорын ... ... ... ... ... ЕҢБЕК ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ................................................................................
2.1 Кәсіпорынның еңбек қорғау ұйымдастыру.............................................
2.2 Кәсіпорын технологиялық ... ... ... ... ... ... зиянды заттарды талдау....
3. КӘСІПОРЫНДА ЗИЯНДЫЛЫҚТАРДЫ ТӨМЕНДЕТУ ІС-ШАРАЛАРЫ...................................................................................................
3.1 Өндірістік ортаны желдету.......................................................................
3.2 Жұмыс орнын ... ... ... Өрт ... ... ... ... сумен қамту..........................................................................
3.6 Дәнекерлеу жұмыстары кезінде шашырайтын металл ұшқындарының қауіпсіздігі............................................................................
4. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ... ... ... ... ... ... ... бағалау.....................
ҚОРЫТЫНДЫ...............................................................................................
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДИБИЕТТЕР ТІЗІМІ.........................................
7
9
9
11
13
14
14
17
25
27
27
33
36
40
42
49
52
52
60
62
ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕР МЕН БЕЛГІЛЕР
ЖШС
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
РТБ
Резеңке-техникалық бұйымдар
МКК
мемлекеттік коперативтік кәсіпорын
МЕСТ
мемлекеттік стандарт
ҚНжЕ
құрылыс нормалары және ережелер
СН
санитарлық нормалар
ӨҚН
өрт қауіпсіздік нормалары
ШРЕК
шекті ... ... ... ... әсер ... ... ... коэффиценті
ҚО
қоршаған орта
ШМТ
шекті мүмкін тастамалар
СК
синтетикалық каучук
сағ
сағат, уақыт
м
метр, ұзындық
см
сантиметр, ұзындық
мм
милиметр, ұзындық
с
секунд, уақыт
г
грамм, салмақ
т
тонна, салмақ
Па
Паскаль, қысым
Дж
Джоуль, жылу ... шу ... тоқ ... ... ... ... кедергі
А
Ампер, тоқ күші
В
Вольт, тоқ кернеуі
НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
ҚНжЕ ҚР 2.02-01 ... ... ... 1.02.011-94

МЕМСТ 12.1.004-91

МЕМСТ 14098-91

ҚНжЕ 2.04.05 - 91

МЕМСТ 12.4.011-89

МЕМСТ 12.1.005-88

МЕМСТ ... ... ... - ... ... 13015-2003
.
МЕМСТ 28042-89
.
МЕМСТ - 14098-91
.
КІРІСПЕ
Халықаралық еңбек ұйымының мәліметтеріне қарағанда, әлемде жыл сайын миллиондаған адамның ... ... 207 ... жуық ... оқиға мен 160 миллион кәсіби ауру тіркеледі. Жайсыз еңбек жағдайлары, өндірістегі жазатайым оқиғалар мен кәсіби аурулар көптеген жұмыскерлер мен ... ... ... ... ... ... олардың салдарынан әлем экономикасы жылына жалпы ішкі өнімнің төрт пайызынан айырылып отырады.
25 сәуірді ... ... ... күні деп ... - ... ... ұйымының ең маңызды акцияларының бірі.
Бұл - әлемнің көптеген елдерінде өндірісте ... ... ... еске ... күн, оны атап ... аясында құқықтық, әлеуметтік - экономикалық, ұйымдастырушылық-техникалық, санитарлық-гигиеналық, емдеу-профилактикалық, ... және ... ... ... өзге де ... ... ...
Өкінішке қарай, мұндай шығындарға біздің ел де тап болып отыр. Қазіргі уақытта, ... ... және ... ... ... 1 миллионнан астам жұмыскер еңбек етеді. Жыл сайын еліміздің ұйымдары мен кәсіпорындарында үш мыңнан астам жазатайым оқиға орын алып ... ... үш ... ... ... қаза болуына әкеліп соғады.
Мұндай жағдай, ең алдымен, жұмыс берушілердің ... ... мен ... қорғау мәселелеріне қажетті көңіл аудармайтынынан, жұмыс берушілердің және жұмыскерлердің еңбек қауіпсіздігі нормалары мен ережелерінің сақталуына деген жауапкершілігінің төмендігінен, өндірістік ... ... ... ... ... және ... еңбек жағдайлары көп ретте техникалық тұрғыдан алға басылушылықтың арқасында, өндірістегі ... мен ... ... ... ... ...
Алайда еңбек инспекциясы жүргізетін тексерістер еліміздің көптеген кәсіпорындарында қолданылатын қондарғылардың, құрал-жабдықтың, тетіктердің және еңбек құралдарының ... күйі ... ... ... және ... ... ережелеріне сай келмейді. Шектес тыс тозған негізгі өндірістік ... мен ... ... ... ... ... факторлардың қоршаған орта мен халыққа тигізетін зиянды әсері күннен-күнге ... ... ... ... мен ... ... негізгі қағидалары 2007 жылғы шілдеде күшіне енген Қазақстан Республикасының еңбек кодексінде келтірілген.Еңбекті қорғау және еңбек ... ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Қазіргі заманғы өндірістік кәсіпорындар ғимараттардан, имараттардан тұрады. Ол ғимараттарда өндірістік цехтар. Технологиялық жабдықтар, инженерлік және ... ... ... көлік, байланыс және басқару жүйелері орналасады. Әрбір өндіріс нысанының ерекшелігіне ... ... ... ... ... ортақ сипаттамалары көптен кездеседі: ғимараттардың бірыңғай бөліктерге, инженерлік, коммуналдық және ... ... ... Осы ... ... ... отырып оларды төтенше жағдайларға дайындық жүргізудің ортақ факторлары болады.
Жұмыс берушілердің және жұмыскерлердің ... ... ... ету ... ... ... сондай-ақ негізгі назар қауіпсіздік техникасына аударылуын көздеу тиіс. Жазатайым оқиғалардың алдын алу мақсатында еңбекті ... ... ... және ... ... ... мен олардың алдын қалай алынуы және бақылануы мүмкін деген түсініктер жөнінде хабардар болу және түсіну ... ... ... қолда бар кұралдардың қолданылуын талап етеді.Солардың ішінде негізгілерінің бірі еңбек жағдайын жақсарту нәтижесінде, еңбек қауіпсіздігін арттыру.
Еңбек жағдайының жақсаруы мен ... ... ... ... ... жарақаттану мен кәсіби кеселденуді төмендетіп, еңбек өнімділігі мен өндіретін өнім сапасын арттыруға ... ... ... ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР
1.1 Кәсіпорынның қысқаша тарихы мен жалпы мәлімет
ЖШС ... ... және ... басқа да аймақтарында болат конструкцияларын, темір бетон конструкцияларын, ... ... ... ... және оларды монтаждау жұмыстарымен айналысады.
ЖШС Қазақстан және ТМД елдерінің нарығында 1992 ... бері ... ... және ... бетон конструкцияларын дайындау мен монтаждау жұмыстары бойынша жұмыс атқарады. Ол ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың өкімімен ... ... ... негізінде құрылған. Серіктестіктің оғанға дейн Қазақстан Республикасы ... 6 ... және 23 ... басқармалары болған, олар Қарағанды, Жамбыл, Өскемен, Повладар, Рудный, Жаңатас, ... ... ... ... ... ... Шымкент қалаларында орналасқан болатын.
1964 жылы Шымкент қаласының трестінің Жамбыл қаласында мантаждау учаскесі ашылған болатын. 1969 жылы ... ... ... ... ... ... ... учаскесі арнайы монтаждау басқармасына айналды. 1987-1989 жылдары қайта құрулар мен өзгертулер нәтижесінде тресті Жамбыл қаласы бойынша ... ... ... ... болып аты өзгертілді де, соның негізінде 1992 жылы қыркүйек айында АҚ ... ... ... ... ... соғылып жатқан ғимараттарға және реконструкциядан өтетін өндірістік ғимараттарға металлоконструкцияларын және темір бетон конструкцияларын жобалап дайындаумен қоса оларды монтаждау жұмыстарын ... ... ... ... Тараз қаласы, Толе би көшесі 230, қаланың солтүстік-батыс аймағында, өндірістік аймақта орналасқан. Өндірістік аймақтың жалпы ауданы 3,77 га. Мекеменің өндірістік ... 8 ... ... ... ... ...
* Металлоконструкцияларды дайындау цехі
* Темірбетон конструкцияларын дайындау цехі
* Дәнекерлеу цехі
* Механикалық және жөндеу цехі
* Бетон қоспаларын дайындау орны
* ... ... ... ... ... ... ... алаңшасынан 200 метр қашықтықта оңтүстік бөлігінде орналасқан. Өндірістің солтүстігі мен ... ... ... орналасқан.
Мекеме орналасқан аймақтың климаттық жағдайы бойынша өндірістік аудан ІІІ В климаттық санатқа жатады. Климаты күрт континенталды, ыстық, құрғақ. Атмосфера ... ... 200. ... ... жылдамдығы - 6м/с. Жер бедері тегіс. Ауданның сейсмикасы Рихтер шкаласы бойынша 8 ... ... ... ... ... ... ... (1.1- сурет.).
1.1- сурет. Кәсіпорын орналасқан жердің сызбасы
ЖШС өндірістік қызметтің ... ... ... конструкциялары және темірбетон бұйымдары мен құрылымдарын шығару болып табылады. Қазіргі уақытта қуыс тақталар мен ... да ... ... шығарады. Мекеме жылына 9000 м куб. тауарлық ... мен 65000 м куб. ... ... ... ... ... заманауи технологиялық жабдықтары бар өндірістік қуатқа ие. Қазіргі уақытта кәсіпорында 300 адам жұмыс істейді. Мекеме басшылығының ... ... ... ... ... өндірісті дамыту мен тиімділігін ұстап тұру мақсатында жұмысқа көбінесе тиісті біліктілігі мен белгілі бір жұмыс тәжірибесі бар мамандарды қабылдауға ... ... ... №2 санитарлық-эпидемиялогиялық қортындысына және 08.07.2012 жылғы №334 СанНжЕ 1 қосымшасындағы 23 ... 92 ... ... ... ІІІ ... ... ... аумағы - 300 метр, яғни Экологиялық кодекс бойынша нысан ІІ ... ... ... ... ... ... ... цехі, темір бетон бұйымдарын дайындау цехы, жөндеу шеберханасы орналасқан.
Өндірістік алаңшаның жалпы аумағы 45200 шаршы метрді (ш.м.) ... ... ... 4002,5 ш.м. ... ... 300 ш.м. ... ... 200 ш.м. көгеріштендірілген.
1.2 Кәсіпорын орналасқан жердің климаттық ... ... ... ... ... ... ... құбылмалылығы, жауын-шашынның әр жылы әр территорияға әр түрлі ... ... ... ... буланғыштығы, күн шуағының молдығымен сипатталады. Аймақ таулы болып есептелгендіктен ауа-райы жұмсақтау келеді, қысы онша қатты емес, ылғал да ... ... ... ... ... ... температурасы 6,5 және 10,50 арасында ауытқып тұрады. Ал, ... және ... ... 6,5-80, ... ... 9-100 ... ...
Ең суық ай - қаңтар болып саналыды, ауаның орташа температурасы 50-150 ... Кей ... аяз -200 дан ... ... жетеді. Ең ыстық айдағы ауаның орташа температурасы тау және тау бөктерінде 25-350. Жылдың жылы кезеңіндегі орташа ауа температурасы ... ... ... ... аяғы мен ... ... ... байқалады. Осы көктем айларында сел жүру қауіптері ... ... ... 70 ... ... ... күн 2700 сағат шамасында шуағын төгеді, соның 2000 сағаты (74%-ы) жылдың жылы кезеңіне сәйкес келеді.
Жылы кезеңдегі ауаның ... ... ... аудандарға қарай жоғарылап 55 пайызға дейін жетеді.
Жауын-шашын мөлшері солтүстіктен оңтүстікке қарай өсе ... ... шөл ... ол ... 100-150 мм, жазықтықта 150-200мм, тау бөктерінде 300-400 мм, тау ... 450-500 ... ... ... ... ... суық кезеңіне қарағанда жылы кезеңінде неғұрлым мол түседі, оның 30-40 пайызы көктемде ... жұқа ... әрі ... Ол ең ... 15-30, тау ... 20-40, тау бастарында 20-40 см-ден 70 см-ге дейін жетеді.
Климаттық аймақ III В категориясына ... Ең ... ... ... ... жылдамдығы - 8,3м/с. Желдің басым болатын ... : ... - ... - ... ... - солтүстік. Ауаның орташа салыстырмалы ылғалдылығы: қаңтарда - 67%, ... - 31%. ... ... ... ... - 324-354 мм.
Желдің орташа жылдамдығы: қаңтар айында - 2,73 м/с, ... ... - 3,39 м/с ... румба бойынша шілде айындағы орташа жылдамдығы және қайталануы (көрсеткіште желдің қайталануы % ... ... ал ... бойынша желдің орташа жылдамдығы м/с түрінде берілген) 2-ші кестеде келтірілген
1.1- кесте. Желдің румба бойынша орташа жылдамдығы. ... ... ... ең суық ... - 5оС, ең cуық ... - 23оС ... Ауа температурасының тәуліктік амплитудасы қыркүйекте - 15,1оС, қарашада - 8,9оС. Жылыту кезеңінің орташа температурасы - 7,1оС ... ... ... ... 167 тәулік.
Тұрақты қар қабаты желтоқсанның алғашқы онкүндігінде қалыптасады және 90 күн ... ... Қыс ... қар ... ... Тұрақсыздықтың негізгі себебі температуралық тәртіптің тұрақсыздығы. Қыс мезгілінде ауаның температурасының күрт жоғарылануынан қардың қарқынды еруіне алып келеді
Сыртқы ауаның орташа ... cуық ... -5оС, ... кездерде 31,9оС құрайды.
Жылдық жауын-шашын көлемі - 320 мм құрайды.
1.2- кесте. Айлық және жылдық жауын - ... ... мм ...
7 ... ... Тұманды күндердің орташа саны
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
жыл
9
7
6
1
0,4
0,1
-
0,1
0,1
1
5
8
38
1.3 Кәсіпорын орналасқан жердің физико-географиялық сипаттамалары
Сипатталынатын өндіріс горизонты біртегіс және ... жағы - ... ... ... ... ... ... құрамы:
* топырақты - өсімдікті қабат:
* гумус құрамы - 12 %
* ұсақ тас және ірі құм - 8 %
* ... ... - 29 %
* ... ... - 51 %
* ... ... - 12 %
* ... - ... ... ұсақ тас және ірі құм - 11 ден 15% - ке ... құм - 45 %
* ... ... - 35,2 %
* ... бөлігі - 8 %
* ұсақ ... ... ... саз ... ... , ... ... кокс ұсақтары, құмайт - саздақты топырақ, ... ... ... ... ... бар ұсақ ... тасты және ірі құмды топырақ.
Аумақ тереңдігі :
* топырақты - өсімдікті қабаты - 0,1 - 0,25 ... ... - ... ... - 0,5 - 1,5 ... ұсақ ... ... топырақ қабаты - 30 - 70 ... ... ... қабаты - 0,2 - 0,5 ... ... - 0,075 - 0,1 м[3] / ... 1 м[2] фильтрация қабатына.
Жер асты сулары фильтрациясының жылдамдығы және ... - ... ... Аса ... елді - ... ... жылдамдығы- V=0,4 м/тәулігіне немесе 144 м/жылына
2. КӘСІПОРЫНДА ЕҢБЕК ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ
2.1 Кәсіпорында еңбек ... ... ... орналасқаннан кейін мекеменің тарихымен, жұмы процессімен және өнеркәсіптік қауіпсіздік пен еңбекті қорғау бойынша бастапқы нұсқамадан өтеді, оны ЖШС ... ... мен ... техникасы жөніндегі инженері өткізеді. Одан кейін оны цехқа жібереді. Ол жерде тікелей жұмыс орнында жұмыстарды ... ... ... ... ... Осыдан кейін қызметкерді тәжірибелі маманға бекітеді және оның бақылауымен сынақ ісінен өткізіледі. Кәсіптің ... ... ... ... ... және ... ... қарай сынақ ісі 5-тен 14 жұмыс күніне дейін созылуы мүмкін. Қызметкер сынақ ісі аяқталғаннан кейін бас ... ... ... ... ... ... ... комиссиясына емтихан тапсырады. Егер қызметкер емтихан тапсырып, өз біліктілігін ... ... онда ол ... ... ... ... ... жұмыс істеуге жіберіледі.
Бас инженерге және еңбекті қорғау мен қауіпсіздік техникасы ... ... ... барлық түрлерін ұйымдастыру, жұмысшыларды оқыту, мамандар мен барлық деңгейлердегі басшылардың еңбек ... мен ... ... ережелері мен нормалары жөніндегі білімдерін тексеру, сондай-ақ кәсіптер және жұмыс түрлеріне арналған ... ... мен ... ... ... ... еңбекті қорғау жөніндегі жұмыс Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің талаптарына сәйкес жүргізіледі. 2006 жылдан бастап ЖШС фирмасымен ... ... ... ... ... орындарын еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау өткізіліп келе жатыр. Аттестаттау барысында жұмыс орындарының жарақат қауіпсіздігіне баға беріледі.
Мысалы, ... ... әр ... ... ... жасалатын барлық 11 постындағы жарақат қауіпсіздігі бойынша еңбек жағдайлары ... ... (1 ... ... ... деп ... жабдықтар мен аспаптар қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің стандарттары мен талаптарына сай келеді. Қорғаныстың қажетті құралдары орнатылған, аспап ақаусыз және ... ... ... ... ... мен ... ... белгіленген талаптарға сәйкес құрастырылған өндірістік жарақаттарну оқиғалары болған жоқ. Аттестаттаудың басқа нысандары (цемент ... ... ... ... ... және басқалары) бойынша да осындай қорытынды жасалды.
Сондықтан ЖШС-ндегі еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ... ... ... ... ... мен ... ... жоғары нәтижелерге қол жеткізу мақсатында негізінен еңбекті қорғау бойынша қорғаныстық шараларды үздіксіз ... ... ... ... ... өндірісте еңбектің қауіпсіз жағдайларын жасау, еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау бойынша заңнаманың талаптарын мүлтіксіз орындау жөнінде алға қойылған міндеттерді ... үшін 2012 жылы ... ... ... бас ... ... ... қалаушы бұйрықтар шығарды (2.1- кестеде) көрсетілген.
2.1- кесте. ЖШС-де 2012 жылдың ... ... ... ... мен еңбекті қорғау бойынша шығарылған бұйрықтар
№ №
Бұйрық - күні және нөмірі
Аталуы
1
15.01.2012 жыл, № 4-б
Кәсіпорында еңбекті қорғауды ... ... ... ... ... жыл, № ... ... үшін жауапкершілік туралы
3
20.01.2012 жыл, № 10-б
Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы мен өндірістік санитарияның жай-күйіне бақылау жасауды күшейту туралы
4
21.01.2012 жыл, № 12-б
Жүк ... ... ... ... беру және ... көрсетуші жөндеу персоналын тағайындау туралы
5
21.01.2012 жыл, № 14-б
Тиісті техникалық қадағалауды ұйымдастыру мен қазанқадағалау және көтеру құрылыстары ... ... және ... пайдалануды қамтамасыз ету туралы
бұйрыққа сәйкес өндірістік процесстерді қауіпсіз жүргізуді сақтау, арнаулы киіммен, арнаулы аяқкиіммен және де басқа жеке ... ... ... ету, ... ... ... ... жүзеге асыру жауапкершілігі негізгі цехтар (қалыптау, арматуралық, бетон араластыру) мен қосымша бөлімшелердің (цемент қоймасы, жөндеу-механикалық шеберханалар, ... ... ... ... ... ... жүктелді. Осы бұйрықпен еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау бойынша жоғары талаптар қойылатын жұмыс түрлерінің тізбесі бекітілген.
Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы мен ... ... ... ... ... күшейту үшін әр айдың соңғы сәрсенбісінде Еңбекті қорғау күні өткізіледі. Бұл күні комиссия кәсіпорынның барлық бөлімшелерінің еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті ... ... мен ... ... бойынша жұмысына бас технолог, бас механик және бас энергетик, энергетик, басқа да жетекші мамандар қатысады. ... ... ... қорғау мен қауіпсіздік техникасы жөніндегі инженер күн сайын тікелей жұмыс орындарында еңбек қауіпсіздігі мен ... ... ... мен ... сақталуына, жұмыстардың қауіпсіз тәсілдерінің қолданылуына бақылау жасауды жүзеге асыру мақсатында жұмыс ... ... ... ... ... ... ... 4 көпірлік кран, 1 айыр ашалы және 4 ... ... ... Сондықтан да кран шаруашылығын қауіпсіз пайдалануға ерекше көңіл ... Бас ... ... ... бар барлық көпірлік және айыр ашалық крандар, басқа да жүк ... ... ... ... ... және т.б) бекітіліп берілді, жүк көтеруші крандар мен механизмдерді жоспарлы алдын алу жөндеуден өткізетін жөндеу қызметі құрылды. Жүк ... ... ... ... ... ... мен ... пайдалану үшін әрбір жүк көтеруші кран онымен ... ... ... ... ... ... крандарды алдын ала қарап шығулары үшін 15 минут ... ... ... ... ... жүк ... крандар мен механизмдерді жоспарлы-алдын алу жөндеу жұмыстарын ... ... ... ... ... ... пайда болған ауытқулар анықталады және оларды алмастыруға дайындайды, тораптар мен механизмдердегі ... ... ... ... ... неғұрлым жаңаларымен және заманауи түрлерімен алмастырылады және т.б.
Мұнымен бірге жөндеу қызметінің слесарьлар бригадасы жұмыс күні ... ... және айыр ... крандарды аралап көріп шығып, олардығы жүктік арқандар мен алмалы-салмалы жүк ... ... ... (олардың тозуы мен бұзылуын тексеру) бақылау жасайды, тежеуші ... мен ... ... ... (тарту), тозған тежегі қалыптар мен гидроитергіштерді алмастырады және ... ... ... ... инженер мен бас механик айына бір рет кран ... ... ... ... ... бас механик еңбекті қорғау жөніндегі инженермен бірге он ... бір рет ... ... жай-күйін және пайдалану саласын он күнде бір рет тексереді, еңбекті қорғау жөніндегі инженер жүк көтеруші механизмдерді қауіпсіз пайдалану ... ... күн ... ... ... ... асырады.
Орта мен еңбек процесінің жұмыс орындары үшін ... ... ... ... ... ... ал ... қызметтік жай-күйінде болуы мүмкін өзгерістер регламенттелген демалыс уақытында немесе келесі ауысым басталғанға дейін қалпына ... және ... ... және ... ... және алыс ... ұрпақтары үшін қолайсыз ықпал етуі тиіс емес. Еңбектің жол беруге болатын жағдайлары шартты түрде қауіпсіз жағдайларға ... ... кері ... ... ... ... гигиеналық нормативтерден ауытқулармен сипатталады, ол әдетте зиянды факторлармен жанасу неғұрлым ұзақ уақыт үзілгенде (келесі ауысым басталуынан да артық) қалпына ... және ... ... тәуекелін арттырады.
ЖШС басшылығы өндірісте жазатайым оқиғалардың пайда болу тәуекелін азайту және персоналдың жұмыс қабілеттілігін арттыру, ... ... жеке және ... ... құралдарын тұрақты пайдалану мен жұмыс орындарының зияндылығын азайту есебінен жақсартудың барлық қажетті шараларын қабылдайтыны жөнінде қорытынды ... ... мен ... ... ... ... ... ұжымдық шартында елеулі ықпал етеді. Мысалы, тарауында қызметкердің еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі және өндірістік ... ... ... ... орындауы тиіс екені көрсетілген. Мұнымен бірге тарауында бірқатар тиісті міндеттемелер қабылданған қызметкерлер еңбекті қорғау ережелері мен нормаларын ... және ... ... өз уақытында, жыл сайын алдын-алу медициналық қараудан өткізіледі, ұжымдық және жеке қорғанудың қажетті ... және ... ... ... толық көлемінде қамтамасыз етіледі; жұмыс орындарының жай-күйі еңбекті ... ... мен ... ... ... ... тиіс.
Өндірісті басқарудың негізгі міндеттерінің бірі еңбектің қауіпсіз жағдайларын жасау, қызметкерлердің өмірі мен ... ... ... ... Қазіргі уақытта өндірістегі жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді қамтамасыз ету тәсілі өзгеруде, қауіпсіз еңбекті ... ... ... ... ... келеді.
2.2 Кәсіпорын технологиялық үрдісті сипаттау
Темір бетон бұйымдарының өндірісі кезінде ... ... ... ... әр ... ... жүргізіледі. Өндірістің бақылауын цехтың техникалық персоналы жүргізеді, олар технологиялық талаптарының орындалуын жауап береді. Және де өндірістің техникалық бақылау бөлімі шығарылатын ... ... ... процесстің дұрыс жүргізілуін, шығарылатын дайын өнімнің стандарттарға сай болуын, өндіріске келетін шикізаттардың сапасын тексеріп, ... ... ... ... цехы ... ... толықтарғыштар және қоспалар үшін бункерлер мен дозаторлардың өзіндік саны мен ... бар. ... ... ... ... ... дайындалады. Дайын бетон қоспаларын арнайы автомашинамен темір бетон конструкцияларын дайындау цехіна жеткізіледі, онда алдын ала дайындалған қалыптарға көпірлік кран арқылы ... ... ... ... ... ... бетон араластыру қондырғыларының өнімділігі, ең кемі 20% ... ... және ... ... ... ... ... қамтамасыз етуі қажет.
Қалыпқа салу желілері бетон қоспаларымен ... ... ету ... ... ірі ... ... көлеміне сәйкес сыйымдылығындағы бункер жинағыштар қолданылады.
Материалдарды жеткізу, дозалау және қоспаларды дайындау жұмыстары толық есептеліп нормативтік құжаттарға толық сәйкес ... ... ... қоспаларын дайындау кезінде қолданылатын цемент, толықтырғыштар, қоспаларды, олардың сапасы сақталуы қамтамасыз етілетін жағдайларда бетон араластыру тораптарына береді.
Цементті, толықтырғыштарды ... ... суды және ... ... ... ... талаптарына жауап беретін, арнайы дозаторлармен жүргізіледі. Материалдарды дозалау дәлдігі арнайы дайындалған сметалық жобаларға сәйкес жасалынады. Жеңіл бетонды ... ... ... ... ... ... ірі кезекті толықтарғыштың үймесі тығыздығын бақылау негізінде қоспа құрамын түзете отырып, ... ... ... ... ... МЕМСТ 13015-2003 және МЕМСТ 28042-89 талаптарына сәйкес жүргізіледі.
Істеп тұрған араластырғышты ... арту ... ... ... ... басқа) келесі кезектілікте жүргізіледі: ірі толықтырғыш, құм, цемент ұсақ түйірілген қоспалар, су. Химиялық ... ... ... сумен бірге немесе барлық материалдар арасын болған соң ... Қыс ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін (50С-цехтарда қалыпқа салу кезінде және 300С - полигондарда) 700С-қа температураға дейін суды жылыту жүргізіледі. ... ... ... ... араластыру ұзақтығы, ҚР МЕМСТ 13015-2003 көрсетілгеннен кем емес етіп, тәжірибелік жолмен зауыт лабораториясы анықтауы қажет, ал құбырға қалыпты салу үшін ... ... ... - ... ... кем ... ... төсеу орынына дейін бетон қоспасын тасымалдауды - бетонқойғыштармен, ... ... ... ... ... ... бетон сорғылармен немесе басқа да бетонның қасиеттерін сақтауды, олардың қабаттануы мен шығындалуын болдырмайтын көлік құралдарымен іске асырылады. Тасымалданған бетон қоспаларының ... ... 2 ... ... ... -20% және ... тығыздығы (жеңіл бетондар үшін) -5%-н аспауы тиіс.
Араластырғыштан бетон қоспаларын түсіруден бұйымды қалыпқа түсіргенге дейінгі уақыт артық ... ... ... ұсақ ... ... кернеулі бетон үшін -45минут,бос бетон тақталарыжәне отқа төзімді бетондарға арналған қоспалар үшін -30минут; алдын-ала ысытылған цементтердегі қоспалар үшін -15 минут ... ... ... ... ... ... ... оларды тасымалдау жағдайы мен ұзақтығы арнайы талаптарға сәйкес болуы қажет.
Төсеу орнына жеткізілген бетон ... ие ... ... ... 30 %-н және ... 20%-н артық емес ауытқудағы қажетті төсеу ыңғайлылығы;
* тызығдалған жағжайда орташа тығыздығы қажетті шамадан 5%-н артпауы (жеңіл бетондар үшін);
* қоспалардың ең ... ... ... ... ... болса, 5-30% С аралығынды температурада;
* таратылған ауаның қажетті көлемі берілгеннен +-10% артық емес ауытқуы (ауатарататын қосындылы ... ... ... салу ... ... ... процестер енгізілген: қалыптарды дайындау (оның ішінде оларды тазалау және майлау; арматура элементтерін, жапсырма бұйымдарды, қосымшаларды орнату және тергеу; алдын-ала ... ... ... ... ... ... қоспалар төсеу және тығыздық; қалыпқа түсіру процесінде әрлеу; жылумен өңдегенге дейін кемерін майлаудың элементтерін тез арада немесе үдетін ... ... ... ... ... ... іске асырады.
Бұйымдарды қалыпқа түсірудің қабылданған әдістері, тәсілдері және жабдықтары икемді технология талаптарына жауап беруі ... ... ... ... және ... қарапайым қайта құру жолымен белгілі номенклатура өзгеруі, әрлеу әдістері және басқада технология параметрлері кезінде бұйымдарды дайындауға ... ... ... ... ... түрлерін, көбіне, келесі технологиялық желілер және қондырғыларда қалыпқа салады:
* сыртқы қабырғалардың пәнельдері, шабын ... саты ... ... бөлшектер және жазық құрама бұйымдарды - горизонталь жағдайда конвейерлік немесе агрегаттық - ... ... ішкі ... ... мен ... марштарды - кассеталы қондырғыларда немесе тік ... ... ... ... және де ... ... конвейерлі немесе агрегаттық - лектік желілерде;
* ригельдер, арқалықтар, колонналар, шпалдар (топтық ... жол және ... ... мен ... да ... 12 м-ге дейін желідегі конструкцияларда - немесе агрегаттық - ... ... ... ... ... ... ... техникалық кобинаны, мерт шахталарының блоктарын (вентиляциялық блоктар мен қоқыс құрылғылары) элеваторларды және т.б. - ... ... ... ... ... ... ... ұзындығы 12 м-ден жоғары желілер конструкцияларда (колонналар, арқалықтар, қадалар, әртүрлі типтегі формалар ... жұқа ... ... КЖС ... ... көпір конструкциялары - стендтік желілерде, оның ішінде дөңгеленетін стендтерде және де басқа арнайы қондырғыларда.
Технологиялық ... ... және ... ... алдыңғы қатардағы мекемелердің тәжірибесі ескеріліп қолданыстағы уақыт нормативіне ... ... ... және ... ... ... ... түсіру үшін, қажетті технологиялық және жұмыстарды барынша механикаландыруды қамтамасыз ететін, металл сыйымдылығы төмен кездегі қажетті қаттылықпен сипатталатын ... ... ... ... ... ... ашық толы поддондар, толығымен немесе жартылай жиналатын формалар және т.б.) болат қалып жабдығын қолданады.
Алдын-ала ... ... ... ... ... бұзу ... оларға сығу күшін беру кезінде стендтерденемесе қалыптарда бұйымдардың желіну мүмкіндігін жоятын шаралар қарастырылады. Ауқымды және өзгеретін номенклатуралы бұйымдарды ... ... ... ... ... жинап, жиналмалы қалптарды қолданады. Аз сериялы бұйымдарды қалыптау кезінде ... емес ... ... ... ... және т.б.) ... Бұл жағдайда болат қалыптарды қолдану, тиісті негіздемелер болған кезде ... ... ... салу үшін ... ... ... және ... нақты бұйым түрлерін дайындауға арналған формалардың стандарттарына сәйкес және бұйымның жобалық құжаттары мен техникалық ... ... ... ... ... ... ... етілетін ауытқулар төңірегінде мөлшерлері мен бұйымдарды алуды қамтамасыз етеді.
Технологиялық күйін көтеру және бұйымның геометриялық дәлдігін қамтамасыз ету ... ... ... ... бойынша бұйымдардың қырларында қалып бұзу еңістіктерін қарастырады, ал формаларды ... ... - ... ... ... ... ... сәйкес, олардың номиналды мөлшерлерін (формаларды пайдалану кезінде статистикалық негізделген технологиялық қателіктердіескеріп) кемітеді.
Формаларды ... ... ... - техникалық құжаттарға сәйкес жүргізеді. Бекітілген технологиялық карталардан асатын, геометриялық дәлдік ... ... ... ... ... ... бекеттеріне жіберуге рұқсат етілмейді.
Қалпқа салу алдында поддондар мен кемер жабдығы ішінде болуы және ... ... май ... қажет. Формаларды тазалау үшін қол пневматикалық немесе электрлік аспабын қолданады. Формаларды жинау операциялары мүмкіндігінше механикаландырылған.
Формаларды ... ... ... бүлінуін тудырмайтын және бұйымның бетінде дақтардың пайда болуын болдырмайтын, металлға жеткілікті ... бар, май жағу ... ... Май жағу ... механикаландырылған құрылғылармен жұқа бірқалыпты қалыңдықта жағады.
Арматура торларын, қаңқаларын, жапсырма бөлшектерді, қосымшаларды, жылу изоляциялық металдардан , технологиялық карталарда көрсетілген ... ... ... ... мен стандарттарының талаптарына сәйкес, қалыпқа салады. Жылтуды болдырмау, және бетонның арматураға қажетті қорғаныс қабатты ... ... ету ... ... ... қосымшаларды және т.б. арнайы құрылғылармен тіркейді.
Алдын-ала кернеуленген конструкцияларды дайындау кезінде арматура тарту тәсілін ... ... ... ... ... электрлі термомеханикалық) конструкция типіне, арматуралау түріне, арматура класы мен өндірістің нақты жағдайына байланысты жүргізеді. Бастапқы күш түзу деңгейі және арматураны ... ... ... ... ... ... бұйымдардың жобалық құжаттарына сәйкес келуі қажет.
Формаға күш түсіретін арматураны механикалық тартуды, көбіне, гидравликалық домкраттармен бұйымдардың бүкіл күш түсетін арматурасы ... бір ... іске ... ... күш ... ... бекіту үшін, әртүрлі диаметрдегі және класты арматуралар ... ... ... ... ... ... ... термикалық тәсілі кезінде, формалар, поддондар, стенедтерге еркін оларды төсеуге мүмкіндік беретін берілген шамаға дайындық ұзындығын ұлғайтуды қамтамасыз ететін ... ... ... және қою үшін ... ... ... Бұл кезде, тиісті болат маркаларына арналған бекітілген жобалық құжаттармен, арматураны ысытудың шекті температурасына бақылау іске ... ... ... ... ... ... МЕМСТ 14098-91 . Техникалық талаптар>> сәйкес жүргізеді.
Бетон қоспаларын төсеу және тығыздау. Бетон қоспаларын төсеуді - көбіне қол күшін жұмсамай ... ... ... ... ... ... тегістегіштер, вибробалғалар, валиптер және т.б.), қалыпта немесе шектеулі ... ... ... ... ... ... бар, бетон төсегіштермен іске асырады. Кейбір жағдайларда - бірегей бұйымдарды дайындау ... ұзақ ... ... ... - ... (өздігінен жүретін рамада орнатылған). Вибропроцесс кезінде қалыпқа салынатын бұйым көлеміне орай бетон қоспасын дозалау қамтамасыз етеді.
Қалыпқа түсірудің технологиялық ... ... ... ... қоспарадың қалыптау қасиеттері (жылжығыштық, қаттылық) мен пайдаланылатын жабдықтың технологиялық параметрлері өзара ... ... ... ... ... жағдайларына қолданатын, қалыпқа салу жабдықтарының тұрақты жұмыс параметрлерін және ... тән, ... ... технологиялық карталарда немесе басқа да технололиялық құжаттарда бекітілетін, бетон қоспаларының жылжығыштығы немесе қаттылығы мәндерін анықтау қажет. Қызмет ... ... үшін ... ... берілген қалыпқа түсіру жабдығы үшін бекітілгеннен, үлкен жылжығыштық және төмен қаттылықты бетон қоспасын қолдануға рұқсат ... салу ... ... ... тығыздалу коэффиценттерін (оның фактілі тығыздығын есептік теориялыққа қатынасы) коэффициентті қамтамасыз етуі қажет: ауыр ... үшін -0,98-н кем ... ... ... ... және ... негіздемелеу кезінде, және де ұсақ дәнді бетон үшін -0,96 - н кем емес. Тығыздалған жеңіл бетонды қысымдағы ... ... ... ... ... айтылған талаптарына сәйкес болуы қажет.
Станок немесе сыртқы вибрациялау, құрылғылардың жұмысшы органдардың бетін сыртқының және іш жағынан вибрациялаукезінде бетон қоспасымен байланыста ... ... ... ... орын ... ... таралуы бірқалыпты тегіс болуы қажет. Кейбір нүктелерде амплитуда ... ... ... ... 20%-н аспауы қажет.
Салмақпен вибропроцесспен және де басқа қалыпқа түсінуші органдармен ... ... ... ... ... ... 0,025 ... (0,25 кгс/кв.м) аспауы қажет.
Қатты қоспалардан бұйымдарды қабаттап қалыпқа түсіру, көп қабатты конструкцияларда әртүрлі бетонды монолитті қабаттарды төсеу, ... және де ... ... ... одан ... суды айырғанға дейінгі уақыт цемент қамырын қартуды бастау мерзімінен аспауы тиіс.
Жылжымалы тереңдетілген вибраторлармен бетон қоспасы тығыздалатын бұйымдарды, вибраторлардың әсер ... ... ... ... ... ал ... вибраторлармен - араларын бөлмей көршілер ... жаба ... ... жолақтармен жүргізеді.
Тәжірибелік -өнеркәсіптік өңдеуде жатқан бұйымдарды қалыпқа ... ... ... ... қоспасын орынды ағызу әдісі) жылжымалы қалқандар әдісі, вибровакумдау, қуу және де суперпластификаторлармен ... ... ... ... ... және де ... ... жасалатын әдістер тек тәжірибелік тексеруаяқталған және нақты бұйымдар үшін ... ... ... ... соң рұқсат етіледі.
Қалыпқа салу процесіндегі әрлеу жұмыстары. Горизонталь қалыпқа салынатын бұйымдардың ашық ... ... ... бұйым түрлерін стандарттар немесе техникалық шарттардың талаптарына жауап беретін дайын бұйымның бетінің сапасын қамтамасыз ететін, тегістеу тақтайларымен (рейкалары), валиктермен, дискілермен ... ... да ... ... жабдықталған, мамандандырылған әрлеу машиналарымен жүргізеді.
Тегістейтін машиналардың жұмысшы органдарының негізгі параметрлері (мөлшері, жылдамдығы, өңделетін қоспаға түсіретін үлестік қысымы) және қолайлы ... ... ... ... ... қажет. Жылжығыш бетон қаспаларының дайындалған бұйымдар, қоспаның құрылымдық беріктілігін әрлеу үшін қажет ... жету үшін ... ... ... ... ... соң ... тұрады.
Формалармен стендтердің поддондарына қалыпқа түсіру кезінде түйісетін ... ... алу үшін ... сапа мен ... аз ... ... ... жағдайы үшін байланысты арнайы технологиялық амалдар мен әдістер қолданады, оның ... ... ... ерітіндісінен тұратын төселу қабатымен үйлесімдегі ОЭ-2 типтегі эмульсиондық ... ... ... ... ... үйлесімдегі компоненттері негізіндегі эмульсиялық жаөпа сұйық;
* арнайы поста поддондарын төсеуге;
* бетон қоспаларын тығыздаудың ... ... ... да ... ... кезінде полиметрі жабынды шыны-пластикалық немесе темірбетонды поддондар;
* тығыздаудың жоғары жиілікті режимдері.
Әшекейлік қасбетті әрлеу тәсілдерін таңдауды (түрлі-түсті бетон, ... ... шыны ... ... ... және т.б.), ... индустриялдығы мен ұзақ мерзімге шыдамдылығын қамтамасыз етумен, қалыпқа түсірудің бекітілген стандарттары, жобаның құжаттары және ... ... ... ... ... сәулеттіук-техникалық талаптарға сәйкес жүргізеді. Қажет (фасад) беттерін әрлеуді орындау кезінде параметрлер мен технологиялық шектеу, ... - ... ... сәйкес болуы қажет.
Дереу немесе үдетілген қалып бұзу. Қалыпсыз формаға түсіру. Технологиялық қалаптардың металл сыйымдалығын едәуір төмендету үшін, қатты бетон қоспаларының ... ... ... бір типті бұйымдарды жаппай дайындау кезінде,онымен байланысқан эксплуатациялық және еңбек шығындарын негізделген жағдайларда бұйымды қалыпқа ... соң ... ... ... ... алу ... дереу қалып бұзуды немесе дайын бұйымдардың геометриялық дәлдігі мен ... ... ... ... ... ... сақтап, қылыпсыз формаға түсіруді (үздіксіз процестерде) қолданады.
Көп және өзгермелі номенклатурадағы бұйымдардың жаппай дайындау кезінде және қатты әрі жай ... ... ... ... ... ... негіздемелерден кейін жеделдетелген қалып бұзуды (жартылай тез, кезеңді немесе аралас тәсілдерді) пайдаланады, ол кезде қалыпқа түсірген соң жедел ернеу ... жеке ... ... ... ... ғана алынады, ал басқа элементтер (кескін түзуші және т.б) қысқы мерзімді ұстап тұрудан немесе 0,5-2,0 сағат аралығында жаңа ... ... ... ... ... ... соң алынады.
Бұйымдарды немесе олардың элементтерін тез арада немесе ... ... ... ... және де ... ... түсіруде жаңадан қалыпқа түскен бұйымдарға түсетін олардың массасы мен, қалып күші тығыздалған бетон қоспасының құрылымдық ... ... ... ... Бұл кезде, тәжірибелік жолмен анықталатын тығыздалған қоспаның беріктілігін, бұйымдардың ... ... салу ... ... ... ... қаттылығын көтеру және тығыздау процесін интенсификациялау, үдеткіш қоспаларды қолдану, вакуумдау, алдын-ала ұстап тұру және басқа тәсілдер қолдану ... ... 0,1 МПА кем ... ... ал ... бұзу күшінің бағытын көбіне қалып бұзылатын, бұйымдардың ... ... ... ... ... ... ... бөлу жағдайынан, береді.
Қалыпсыз формаға түсіру, жылдам және үдетілген қалып бұзу ... ... ... ... ... ... қанқаның жабдығына еркін кіру;
* поддондардағы жаңадан қалыптап шыққан бұйымдарды күрт қимылдатпай ... ... ал ... ... - ... күш ... қою.
Ұзын стендтерде бұйымдарды қалыпқа салмай формаға түсіруді, тұтас және сапасы жоғары талаптар қойылатын, қаттылығы 15 с және ... ... ... 1 ... ... ... ... үшін қолданылады.
Қалыпқа құйылған бетон өнімдері вибропроцесстен кейн арнайы жылтылған кептіру орындарына жиналады, сонда кептіріледі. ... ... өнім ... ... ... ... өнімдерін шығару кезінде жобаланатын бұйымға қажетті бетон маркасі, қолданылатын арматура түрі мен ... ... ... ... сай ... ... Шығарылатын дайын өнімнің беріктілігін тексеру дайын өнім үлгісін сынау арқылы жүргізіледі. Тексерудің ... екі ... ... арнайы қондырғыда бұзу және электронды құралдармен бұзбай тексеру.
Бұйымдарды бұзбай тексеру кезінде шығарылатын өнімнің партиясынан 10% кем ... ... Егер ... ... ... ... нормалардың орташа мәнінен төмен болса, онда тексеру жұмыстарын толығымен қайталап жүргізеді. ... ... ... ... ... ... ... көрсетсе, онда шығарылған партияның бұйымдары толығымен тапсырыс берушіге жіберілмей тексеріледі. ... ... ... ... бақылау кезінде оның геометриялық өлшемі, сыртқы көрінісі, дәнекерлеу қосылыстарының сапасы қаралады. Сыртқы көрінісін бақылау кезінде дайын бұйымда ... ... май ... және ... іздерінің жоқтығын жәнет т.б. қарайды. Дәнекерленген қосылыстардың беріктілігін механикалық әдіспен және ультрадыбыспен тексереді. Өндіріске қажетті шикізаттарды ... ... ... ... арматура беріктілігін бақылау жұмыстары келесідей жүргізіледі. Қамтылған арматура партиясының ішінен кез-келген 3 экземпляры алынады, және МЕМСТ - 14098-91 ... ... ... ... ... ... процесс кезінде бөлінетін зиянды заттарды талдау
Мекемеде дәнекерлеу жұмыстарын балқытумен және қысым қолданумен пісірудің, балқытып кесудің (ажыратушы және ... ... ... ... арналған жабын жайларда немесе ашық ауада жабдықталатын және пайдаланылатын тұрақты, тасымалды көшпелі электрмен және газбен пісіру қондырғыларын қолданады. Осы жұмыстардың ... ... ... пен ... жүйесі үшін жауапты тұлға бақылау жасайды.
Учаскелердің бастықтары жұмыс істеушілердің қаперіне адам ағзасына әсер ететін зиян факторлар ... ... ... және жыл ... міндетті медициналық тексеру өтуін бақылауға міндетті.
Электрмен және газбен пісіру жұмыстарын жүргізген кезде жұмыстарды ұйымдастыру бойынша ережелер мен бұл ... ... ... үшін жұмыстардың осы түрлерін жүргізу кезінде денсаулық үшін тәуекелдер туралы ақпарат белгілеген болып табылады. Электрмен пісірушінің тұрақты жұмыс орнын ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... қойылатын талаптар белгіленген.
Метелдарды пісіру, балқытып қаптастыру және кесу үдерістері қызметкерлерге қолайсыз әсер етуге қабілеті және зиянды факторлар құрылуының көздері ... ... ... және ... өндірістік факторларға мыналар жатады:
* Пісіру аэрозолінің құрамындағы қатты және газ тәрізді уытты заттар.Пісірушілер мен кесушілердің тыныс алу жолдарына құрамында әр ... ... ... ... ... хром, никель, мыс, титан, алюминий, вольфрам және басқалар) қатты фазалары, оларды тотықтық және де басқа қосылыстары, сондай-ақ газ тәріздес ... ... ... ... ... тетрафториді, озон, көміртек тотығы, азот тотықтары және басқалар) түсуі мүмкін. ... ... ... қатты және газ тәріздес уытты ағзаға әсер етуі созылмалы және кәсіптік аурулардың себебі болуы мүмкін;
* Пісірілетін бұйымдар мен ... ... ... ... ... сәулеленуі). Пісірілетін бұйымдар мен пісіру шомылығының инфрақызыл (жылулық) сәуле қарқындылығы бұйымдарды алдын ала жылыту температурасына, олардың көлемдері мен ... ... ... ... ... мен ... байланысты болады. Жеке қорғаныс құралдары кезде жылулық сәулеленудің әсері ... ... ... ... ... ... әкелуі мүмкін. Қыздырылған металмен жанасу күйікке себеп болуы мүмкін;
* Балқыған металл ұшқындары, шашырандылары.Балқыған металл ұшқындары, шашырандылары жұмысшыларға термиялық жарақатқа ... ... ... өрістер.Электрмагнитті өрістердің кернеулігі пісіру жабдығын құрылымы мен қуаттылығына, ... ... ... байланысты болады. Олардың ағзаға әсер етуінің сипаты әсер етудың ұзақтығы және қарқындылығымен анықталады.
* Ультрадыбыс.Ультрадыбыстың көзі ... ... ... ... ... ... Ультрадыбыс әректеті оның спектрлік сипаттамасына, әсер етуінің қарқындылығы мен ұзақтығығына байланысты болады. Сегіз сағаттық жұмыс күні ... ... ... орны мен ... ... ультрадыбыстың жол берілетін деңгейлері (12.1.001-89 МС) өлшеніп, нормалануы тиіс.
* Шу. Пневматикалық жетектер, желдеткіштер, плазматрондар, қоректендіру көздері, бетон ... ... ... ... ... ... ұмысы кезінде бөлінетін шулар және басқалар шу көздері болып табылады. Шудың ағзаға әсер етуі спектрлік сипаттама мен дыбысты ... ... ... ... Жұмыс орындағы дыбыстық қысымның рұқсат етілген шекті деңгейлері мен кең жолақты шудың эквивалентті деңгейлері белгіленген нормалық жүйеге ... ... ... Ауа ... ... және ... жылыту қондырғыларын пайдаланған кезде жол беретін эквивалентті деңгейлер 5 дБ-ге азаяды. Дыбыс жол берілетін деңгейлерден 5 дБ жоғары ... ... ... жеке ... ... ... ... Уақыт бойынша өзгермелі және үзік-үзік шу дыбыстың ең көп деңгейі 110 дБ-дан, серпімді шу үшін - 125 ... ... ... Діріл.Жинақтау қызметкерлерінде жергілікті дірілдің көзі пісіруден кейін тазалау үшін пайдаланылатын пневматикалық қол аспаптары, ... ... ... ... ... ... ... кезінде бөлінетін дірілдер болып табылады. Көмекші жабдықтан болатын ... ... ... жол ... ... ... нормаға сәйкес болуы тиіс.
* Статикалық жүктеме.Металдарды пісірудің, ... ... және ... қол және жартылай автоматтық әдістерінде қолдарға түсетін статикалық жүктеме ұстағыштардың, жанарғылардың, кескіштердің массасы мен формасына, құбыршектердің, сымдардың икемділігі мен ... ... ... ... және ... ... болады.
Пісіру мен кесудің технологиялық үдерістерін таңдаған қауіпті ... ... ... аз ... және ... ... ауасына зиянды заттарды аз шығаруымен сипатталатын үдерістерге артықшылық берілуі тиіс.
Қауіпсіз және зиянсыз технологиялық үдерісті қолдану мүмкін болмаған кезде қауіпті және ... ... ... жол ... ... мәндерге дейін төмендету жөніндегі қолдану қажет. Жұмыс аймағының ... ... ... ... ... ... белгіленген талаптарға сәйкес болуы тиіс.
3. КӘСІПОРЫНДА ЗИЯНДЫЛЫҚТАРДЫ ТӨМЕНДЕТУ ІС-ШАРАЛАРЫ
3.1 Өндірістік ортаны желдету
Кәсіпорында технологиялық процесс нәтижесінде ауаға ... ... ... мөлшері шекті рұқсат етілген концентрациядан (ШРЕК) асып кеткен жағдайда, ... ... ... ... жұмыстың сапасына, өнімділігіне және жұмысшының кәсіби ауруларға шалдығуына әкеп соғады.
... ... және ... ... ... ... кезінде, темірбетон бұйымдарын жасау кезінде химиялық және бейорганикалық заттардың жұмысшылардың денсаулығына зиянды әсерін тигізбей ... Бұл ... ... ... жасау барысында адам ағзасына әсер етіп, оның жұмыс жасау ... ... ... денсаулығына нұқсан келтіреді. Сондықтан жұмыс орнын желдету жүйесінің тиімді жұмысы маңызды роль атқарады.
Өндірістік бөлмелерді ... ... ... ... ... Егер ... ауаның мөлшері немесе желдететін зиянды заттың мөлшері аз болса, онда табиғи ... ... ... ал егер ... көп ... онда ... ... жүйенлері қарастырылады. Мұндай желдету жүйелерге тек қана ауаны әкету ғана ... ... ... ауа ... жолдары да қарастырылады.
LB=VП·K ... Vп - ... ... ... м3
К - сағаттық ауа алмастыру қарқындылығы, К=4;
Lв=13824х4=55296 м3/с
Ауа алмастыру мәнінің есебі. Цехтағы вентилятордың өнімділігі
W=K3·Lв ... К3 - қор ... ... ; ... x 1,3=71885 м3/с
Құбыр жүйесіндегі ауа қысымының жоғалтуының есебі келесі формула бойынша анықталады:
Нпн=Y2·lT·ρB·Vcp22·dT ... Y2 - ... ... ... Y2=0,02
Lт - ... ... ұзындығы Lт=27 м
Pв - бөлме ішіндегі тығыздығы, Pв=1,2 кг/м3
Vcp - бөлмедегі ауаның ... ... Vcp=3 м/с
dт - ... ... ... түрі dт=0,6 ... =54Па ... жапқыш және тізелек бүгілісте жоғалтулар келесідей анықталады:
Нмп=0,5·Yм·Vср2·ρв ... Yм - ... ... мен ... ... ... коэффициенті, Yм= 1,1;
Жапқыштар үшін YM=0,5;
Өткелдер үшін YM=0,3;
Бүгіліс және бұрылыс үшін: НМП=0,5·1,1·100·1,2=66 Па
НМПМ=66·2=132 Па
Өткелдер үшін: НМП=0,5·0,3·100·1,2=18 Па
НМПП=18·2=36 ... ... ... Па
НПП=30·2=60 Па
Жалпы желідегі қысымның жоғалту шығынының қосындысын ... ... ... анықталады:
НП=НПП+НМП=54+60+36+132=282 Па
Желіде бұрылыстармен қосқыштарда ауа қысымының жоғалтуларының ... ... біле ... ... ... пайдалы әсер коэфицентін жәнеөлшемсіз санын таңдаймыз, N=6, ηВ=0,6, А=2500
Берілген ортадан тепкіш вентелятор ВЦ-7D, вентилятордың айналу жиілігінің ... ... ... ... ... ... ... вентилятордың электрқозғалтқышының қуатын келесі формула арқылы есептейміз:
РДВ=НВ∙WВ3,6∙106∙ηВ∙ηП ... НВ - ... ... ... НВ=300 Па;
WВ - вентилятордың өнімділігі, WB=71885 ... - ... ... ... ηП, ... ... шығынының есебі. Жылу беру және желдетудің реконструкцилық ... ... ... ... ... жылу беру және ... ... өзіне сәйкестендіреді. Жылу беру және желдету жүйелерінің қуатын анықтау үшін темір бетонды бұйымдар мен конструкцияларды шығаратын цех үшін жылу балансын ... ... ... негізгі және қосалқы жылуының шығыны 10 Вт-қа дейін дөңгелектелген жеке ... ... жылу ... ... ... ... Вт ... k - сыртқы оқшауланған конструкциялардың жылу беру коэффиценті, В/м2℃
А - сыртқы оқшауланған конструкциялардың есептік ауданы, ... - ... ... есептік температурасы,℃. (биіктігіне байланысты).
text=tнб - жылдың суық периоды үшін сыртқы ауаның есептік температурасы,℃.
n - сыртқы ауаға ... ... ... ... жоғарғы бөлігіне байланысты қабылданатын коэффицент.
β - ... ... ... ... ... коэффицент. (β=0,15-солтүстік, шығыс, солтүстік-шығыс, солтүстік-батыс; β=0,1-оңтүстік-шығыс,оңтүстік-батыс,батыс).
Ішкі ауаның есептік температурасы tp берілген температураның ең минималды өлшемімен қабылданады, сонымен ... ... ... басқарылады:
* 4м-ден төмен биіктіктегі барлық сыртқы оқшауланған ғимараттар үшін, сонымен қатар 4 м және 4 м-ден жоғары биіктіктегі ғимараттар үшін ішкі ... ... ... tp ... ... ... ауа температурасымен сәйкес алынады.
* Өндірістік ғимараттардағы төбе мен фонарь үшін кететін ... ... ... ... ... ... ∇t- ... ... істейтін зонадағы ауа температурасының жоғарылауын есепке алып ... ... - ... емес жылу ... ... үшін, ∇t=0,7...2,0 - едәуір жылу бөлетін ғимараттар үшін;
Н- еденнен ферманың төменгі ... ... ... ... ... сыртқы инфильтрацияланған ауаны жылытуға кететін жылудың есептік шығыны.
Инфильтрацияланған ауаны жылытуға кететін жылу шығыны Qi, келесі формула бойынша анықталынады:
Qi=0,28Gi∙с( tp-ti)К, Вт ... Gi - ... ауа ... ... - ауаның салыстырмалы жылу сыйымдылығы, 1кДж/кг∙℃-ге тең;
tp,ti - жылдың суық мезгіліндегі ғимараттың және сыртқы ауаның ... ... - ... ... келетін жылу ағынының әсерін есептейтін коэффицент,терезелер және балкон есіктері үшін 0,8-ге тең.
Беріктігі төмен сыртқы оқшауланған ғимараттар ... ... ... ... шығыны Gi мына формула бойынша анықталынады:
Gi=0,216A∆Pi0,67/Ru+ A2GH(∆Pi/ ∆Pl)0,67+3456A3∆pi0,5+0,5l∆Pi/
/∆Pl , кг/сағ ... А1, А2 - ... ... ... ... ... - сыртқы оқшауланған конструкциялардағы беріксіз саңылаулардың ауданы, м2;
Pi, Pl - Pl=10 Па кезіндегі оқшауланған конструкциялардың ... және ішкі ... ... ... айырмашылықтары;
Ru - ауаның кіруіне кедергі, м2·сағ·Па/кг, ҚНжЕ-ІІ-3-79 бойынша қабылданады;
GH - ... ... ... ... ауа ... ... ҚНжЕ ... бойынша қабылданады.
Сыртқы қабырғалар арқылы инфильтрация өте кішігірім, сол себепті ғимараттың жылу балансында тек жарық терезелер арқылы инфильтрацияланған ауаны жылытуға кететін жылу ... ... ... ... ... формула бойынша:
Gi=0,216A∆Pi0,67/Ru , кг/сағ ... және ... ... терезелер мен балкон есіктерінің ауа өткізгіш кедергісі, сонымен қоса өндірістік ... ... мен ... ... ... ... ауа ... кедергісінен төмен болмауы тиіс, ол келесі формула бойынша анықталынады:
Rump=1/GH∙(∆Р/∆Р0)2/3 ... GH - ... ... нормативті ауа өткізгіші, кг/м2·сағ;
Р - оқшауланған конструкциялардың сыртқы және ішкі ауасының қысымдарының айырмасы, Па. Ол төмендегі ... ... ... ... ... ∆рі келесі формуламен анықталынады:
∆рі=(Н-һі) ∙(γі-γр)+0,5ρіϑ2 (се.п-се.р) к1-ріnt, Па ... Н - ... ... ... орташа жер белгіден карниз төбесіне дейінгі арақашықтық, м;
һі - есептік биіктік, жерден терезе үстіне, ... ... ... ... ... ... ... γр - салыстырмалы салмақ, Н/м3. Сыртқы ауа мен ғимарат ауасына сәйкес келесі формуламен анықталынады:
γ=3463273+tH , Н/м3 ... ϑ - ... ... ең үлкен мәні;
се.п, се.р - оқшауланған ғимараттың жел жағы және ық жағы үшін сәйкес алынатын аэродинамикалық коэффиценттер;
к1 - ... ... ... ... қысымының өзгеруін есепке алатын коэффицент;
ріnt - ғимарат ауасының тұрақты қысымы, Па.
γext=3463/273+(-31) =14,3 ... ... = 11,8 ... 273+(-31)= 1,459 Н/м3
Екі жағы да құламалы болып жабылған ғимараттар үшін аэродинамикалық коэффиценттердің шамасы сәйкес жел жағында се.р=+0,8, ал ық ... ... тең. ... ... ... ... конструкциялардың сыртқы және ішкі бетіндегі қысымдардың айырмашылығын ... ... ... ... ... ... ауа ... кедергісі мынаған тең:
Rтермр=1/8· (32,6/10)2/3=0,275 м2·сағ·Па/кг;
Rтермр=1/10*(35,3/10)2/3=0,232 м2·сағ·Па/кг.
Оңтүстік-шығысқа қараған қабырғадағы ... ... ... тең. Ал, ... ... ... терезенің ауданы 276м2-қа тең.
Солтүстік-батысқа қараған қабырға инфильтрациясына кететін жылу шығынын есептейміз. Формула бойынша есептік қысымдардың айырмасын табамыз:
∆ртер=(13-3)(14,3-11,9)+0,5·1,459·36· ... ... ... ·0,65=32,76 Па
Формула бойынша ғимараттағы ауаны инфильтрациялау шығыны келесідей анықталынады:
Gок=0,216·276·440,67/0,275=2736 кг/сағ
Gфон=0,216·150·32,760,67/0,232=1447 кг/сағ
Формулаға сәйкес жылу ... ... (18+31) ... ... ... ... 3 ... болғандықтан, Qфон=62583 Вт.
Ашық ойықтар арқылы түсетін суық ауаны жылытуға кететін жылу шығынының есебі. Бұл мына формуламен анықталынады:
Q=0,278∙с∙G∙(tв-tн)∙τ60 ... с - ... ... жылу ... ... - ашық ... арқылы ғимаратқа кіретін суық ауаның саны, кг/сағ;
τ - ... ашық ... ... минут;
tв, tн - ішкі және сыртқы ... ... ... ... ... саны ... ... бойынша анықталынады:
G=16000∙μ∙F∙h∙g∙(ρн-ρв)∙ρн , кг/сағ ... F - ... ... ... - ... ... мен фонарьдің сорып алатын ойығы арасындағы қашықтық,м;
ρн,ρв - сыртқы және ішкі ... ... - ... коэффиценті.
90°-қа ашылатын дарбаза үшін μ=0,62М=0,62 қабылданады, фонарь центрі мен төменгі терезе центрі арасындағы биіктік h=11,5 м. Онда ... ... ... ... ... суық ауаны жылытуға кететін жылу шығыны тең:
Q=0,278·1,005·309687· (18-(-31)) ·10/60=706608 Вт
3.2 ... ... ... және ... ... ... жарықтандырылуы жайлы еңбек жағдайы шарттарының бірі. Дұрыс жарықтандыруда еңбек өнімділігі артады, қауіпсіздік ... ... ... ... ... жарықтандыруда жұмысшы айналадағы заттарды нашар көріп, өндірістік жағдайда нашар хабардар болады. Жұмыс операцияларын ... ... одан ... күш ... ... көру ... талап етеді. Бұрыс және жеткіліксіз жарықтандыру қауіпті жағдайды тудыруға алып келуі мүмкін. ... көру ... ең ... ... күн көзі тудырады. Еңбек жағдайын гигиеналық бағалау үшін физикада қабылданған светотехникалық бірліктер қолданылады.
Табиғи жарықтандырудың көзі - күн ... яғни жер ... тіке және ... ... ... ... ... күннің сәулелі энергиясының ағыны. Табиғи жарықтандыру ең гигиеналы және әдетте үнемі адамдар болатын ғимараттарға қарастырылған. Егер көру жұмысының шарттары бойынша ол ... ... ... ... жарықтандыру қолданады.
Ғимараттағы табиғи жарықтандыру шеткі (сыртқы қабырғадағы жарық саңылаулары арқылы), жоғарғы (фонарьлар, жабудағы жарық саңылаулары, сондай-ақ ғимарат ... ... ... саңылаулары арқылы), аралас - жоғарғы және шеткі жарықтандырудың қосындысы болып бөлінеді.
Географиялық ендікке, жыл ... күн ... және ауа райы ... ... ... ... ... өте аз уақыт аралығында және аса кең аудандарда жылдам ... ... ... ... ... ... жарықтандыру мөлшері ҚР ҚНжЕ-23.05.95 келтірілген.
Жасанды жарықтандыру табиғи жарықтандыру жеткіліксіз, немесе табиғи жарықтандыру болмайтын тәулік уақыттарында ғимаратты жарықтандыру үшін қарастырылған. ... ... ... ... ... ғимараттар жарықтандырылатын беттің үстіне бір деңгейде бір үлгілі шамдармен жарықтандырылады) және аралас (ортақ жарықтандыруға жұмыс орындарын аппараттың, ... ... ... ... жергілікті жарықтандыру) болуы мүмкін. Тек жергілікті жарықтандыруды қолдануға ... ... ... ашық ... және жарықтандырылмаған аудандардағы ширақ контраст көзді талдырып, жұмыс үрдісін баяулатады және апаттық жағдайға әкеп соғуы ықтимал.
Жұмыс ... ... ... ... ауру мен ... ... адамның еңбек тіршілігіне тиімді әсер беретін маңызды факторлардың бірі. Жарықтандырылудың дұрыс ұйымдастырылуы еңбек өкімділігімен еңбек қабілетін арттырып, еңбек жағдайына ... ... ... ... болуы көз қысымына әкеліп, адам назарын әлсіретіп, мезгілсіз шаршауға алып ... ... ... ... ... де жұмыс жағдайында жазатайым оқиға мен кәсіби аурулардың туындауы мүмкін. Сол үшін жарықтандыруды есептеу маңызды ... ... Егер ... ... ... ... жеткіліксіз болса, онда жасанды жарықтандыру есептеледі.
Ең алдымен өндірістік бөлменің табиғи жарықтандырудың мөлшерін анықтайық. Өндірістік бөлменің табиғи жарықтандырудың бүйірден ... ... ... ойықтарының ауданыдарының қосындысы анықтау керек. Ол келесі формула ... ... ... Sб - ... ... ауданы, м2;
r - жарықтың шағылысу коэффиценті, r=2;
Sn - ... ... ... ... ... - бүйрден жарықтандырудың минималды нормативтік көрсеткіші, Lmin=1,0;
r○ - терезелердің ... ... ... r○ =10;
τ - ... ... ... ... τ=0,35;
h - ғимараттың қарама-қарсы жағында орналасқан терезелердің жарықтылығының коэффиценті, h=1.
Sб=1800∙1∙10100∙0,35∙2∙1= 257м2
ЖШС-нің негізгі ... ... ... 200 м2 10 ... орналасқан, есептеу нәтижесінде табиғи жарықтылық өндірістік бөлменің жалпы ауданынан 57 м2 асады.
Жасанды жарықтандыру ... ... ... ... ... ... ... жарықтандыруды қарастыру қажет. Жасанды жарықтандыру келесілерді қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... жарықтылықпен;
* Тұрақты жарықтылықпен;
* Жарықтандыру бірқалыптылығымен.
Бұл факторлар жұмыс өнімділігеіне үлкен әсерін ... ... ... есептеу кезінде әр түрлі әдістер қолданылуы мүмкін. Ең көп тараған түрі болып жарық ағыны болып табылады. Бұл әдіс ... ... ... ... шамдардың санынан бір шамның жарықтық ағыны есептеледі, төмендегі формула бойынша: ... ... К - қор ... ... - өндірістік бөлменің еденінің ауданы, Sп=1800м2;
E - ... ... ... ... - ... шамдардың саны, Пл=297, өндірістік бөлме 30х60 метр болғандықтан, 27 шамнан 11 қатар етіп ... - ... ... ... ... Цс=0,2-0,6;
z - жарықтандырудың біркелкі еместілігі, z=0,9 - типтес шамдар үшін.
Fл=1,3∙1800∙50297∙0,4∙0,9 =1094лм
Өндірістік бөлмеде барлық қауіпсіздік ... және ... ... ... ... қалыпты жұмыс істелуі үшін қуаттылығы 150 Вт, жарық ағыны 1700 лм НГ типті қыздыру ... ... ... беріледі.
3.3 Электр қауіпсіздігі
Электрлік ток адам ағзасы арқылы өтіп, термиялық, электролиттік және билогиялық әсерлерін туғызады. ... ... ... адам ... жекелеген бөліктеріндегі күйіктерден, қантамыр мен қанның және т.б. ... ... ... Токтың электролиттік әсері адамның қанының және оның ағзасындағы ... да ... ... ... нәтижесінде олардың физикалық-химиялық құрамының едәуір мөлшерде бұзылуына әкеледі.
Токтың биологиялық әсері адам ағзасының тірі жасушалары қозып және ... өкпе мен ... ... еттердің тырысып қысқаруына әкеледі. Нәтижесінде адамның қанайналым мен тыныс алу мүшелерінің қызметтері әр ... ... ... немесе толығымен тоқтауы мүмкін.
Электр тоғымен зақымдалу келесі жағдайлардың нәтижесінде ... ... ... ... ток ... ... тікелей жанасқанда;
- электрлік оқшаулағыштың зақымдануынан кернеуде тұрған электр қондырғылардың беттігіне және металды конструкцияларға жанасудан;
- жоғары кернеуде тұрған бөліктерге жанасу нәтижесінде адам денесі ... ... 4000°С тең доға ... ... ... түрлері
Электр жарақаттары көрсететін зардаптарына қарай жергілікті, жалпы және электр соққылары болып бөлінеді.
Жергілікті электр жарақаттары адам ағзасының анық ... ... ... ... ... ... ... қажетті маңызды мүшелер мен жүйелер қызметтерінің бұзылуына және ... ... ... ... соғады.
Жергілікті электр жарақаттар - бұл анық көрінетін ... ... ... ... ... ... мен сүйектердің зақымдануы. Мұндай электр жарақаттарға:
- аса көп таралған жарақат - электрлік күйік. Күйік электрлік ... ... ... ... ... ... ... жұмыс орындайтын қызметшілерде және істеп тұрған электрлік қондырғыларымен жұмыс істейтіндерде кездеседі.
Электрлік күйіктің екі түрі болады - токтық (тікелей) және ... ... ... адамның ток жүргізгіш бөліктермен қатынасқан жерлерінде орын алады. Олар лезде сызбаланған сарғыш түсті қатқандақтар ретінде ... ... ... - ... ... ... ... электрлік доғаның дене қабатына өтуі;
- электрлік офтальмия - электрлік доғаның ультракүлгін сәулесінің әсерінен туындауы нәтижесінде көздің ішкі ... ... ... ... ... ... ... - бұл адам денесі арқылы жүрген электр тоғы әсерінен жүйке жүйесінің тітіркенуі кертартпасынан туындаған электрлік жарақаттар. Олар ... ... ... ... ... ... ... тануына, ағзасындағы аса маңызды жүйелерінің - тыныс алу және қан айналымының тоқтауына әкеліп ... ... ... адам өліп ... ... соққылардың адамдарға қауіптілігі соншалықтығы, адам өліміне әкелмесе де ағзаның жұмыс ... ... ... Бұл бұзылулар кейде бірнеше айлар мен жылдар өткенде білінуі ... ... ... соққыларымен жүретін барлық электр жарақаттарды міндетте түрде зақымданғандардың денсаулық жағдайларына бақылау жүргізіп, медициналық куәландыру ... ... ... әсер ету шығынына байланысты электрлік соққылар 4 дәрежеге бөлінеді:
1. Адам есінен танбайды, бұлшық ... ... ... ... ... ... қысқарады, адам есінен танады, бірақ та оның жүрек жұмысы мен тыныс алу қызметтері сақталады.
3. Адам ... ... ... ... мен ... алу ... нашарлайды.
4. Егерде қанайналым мен тыныс алу болмаса, клиникалык өлім ... ... ... ұшы ... ... ... ... негізгі конструктивті және есептік элементі. Жерге қосылғыштардың табиғи және жасанды ... ... ... ... ... келесілер қолданылуы мүмкін:
- жерге көмілген су құбырлары және басқа да оқшаулаумен қоршалмаған металл құбырлар ... оған ... және ... ... сұйықтықтар құбырлары, жанғыш және жарылғыш газдар мен қоспалар, ... ... және ... ... уақытша құбырлар кірмейді;
- әр түрлі мақсаттағы жасалған құбырлар;
- жермен тікелей байланыстағы ғимараттар және құрылғылардың темір бетонды және ... ... ... ... қорғасын қабыршақтары және т.б.
Жасанды жерге қосылғыштар ереже ... ... және ... ... ... табылады.
Вертикальды электродтар ретінде диаметірі 10-16 мм, ұзындығы 4...5 м болатын өзектер немесе металдық тақтаның қалыңдығы 4мм және ... 2,5 ... 3м ... ... ... ... кернеуде тұрған электрлік қондырғыларының ток жүретін бөліктеріне тиіп кеткенде, электрлік тогымен зақымданудан қорғануға арналған және бітеу жерімен байланыстырылған ... ... 1000В ... электр қондырғыларында қолданылады.
Нөлге келтірудің физикалық мәні, нөлге келтіруші қорғағыш метал өткізгіштер көмегімен жабдықтар корпусын байланыстырудан ... ... кез ... ... бір фазалы қысқа тұйықталуға айналып және мынадай апаттық бөліктердің желіден автоматты ажыратылуына алып келеді ... ... ... және ... ... тағы бір қорғағыштық қасиетін айтып өтуге болады. Қоректендіру көзінің бітеу бір ұшы жерге қосылған өткізгіш көмегімен жалғанған электрлік қондырғыларының ток ... ... ... бір ... ... ... жермен байланыстырушы мен жермен байланыстырғыш құрылғы арқылы қосылдырады. Бұл жерге қосылу апаттық жағдайларда ... ... ... металдық негіздік беттікке тұйықталған желінің зақымдалған бөлігінің тораптан автоматты ажырауына дейін, яғни жерге қосылудағы сияқты жерге байланысты металдық негіздік беттіктегі ... ... ... ... ... ... ... өрнек арқылы анықталады:
ROC=0,366·ρгр·ψL·Lg(4·Ld) ... ρ - ... ... ... Ом·м;
Ψ - мерзімдік (климаттық) коэффиценті;
d - вертикальді жерге қосқыштың сыртқы диаметрі, м.
L - ... ... ... ... ... ... Rнорм- Электр жабдықтарды қосу ережелеріне (ЭЖҚЕ) сәйкес жерге қосылатын жабдықтармен жердің базалық кедергісіне ... ток ... Ом; ... - ... салыстырмалы кедергісі.
ρбаз - топырақтың базалық салыстырмалы кедергісі,ρбаз=100 Ом/м.
Салыстырмалы оқтама санын келесі формула бойынша аңықталады:
Nалд.=RОС*ΨRH ... Rос - ... жер ... ... Ом;
Rн - контурдың кедергісі, Ом.
Қолдану коэффицентін ескере отырып берілген жерге қосқыштың кедергісі келесі ... ... ... ... ... ... отырып біріктірілетін жолақтың кедергісі төмендегідей анықталады. Егер, жерге қосқыштар бір қатарда орналасса, онда ... ... ... ... ... ... анықталады:
LП=L2·(nалд.-1) ... L - ... ... ... ... ... - оқтаманың бағдармалық саны;
Егер, вертикальды жерге қосқыштар контур бойынша орналасқан болса, онда:
LП=L2·nалд. ... ... ... ... ... ... анықталады:
Rжолақ = 0.366·ρтп·Ψ(Lп·ηп)·Lg((2*Lп2)/(b·tжолақ)), Ом ... b - ... ... ені, ... - біріктірілетін жолақтың терендігі, м;
Ψ - ... ... ... - топырақтың салыстырмалы кедергісі, Ом·м;
Lп - біріктірілетін жолақтың ұзындығы, м;
ηп - біріктірілетін жолақтарды ... ... ... ... ... және ... ... кедергісінің қосындысы төмендегідей анықталады:
Rверт=(Rжолақ·RН)(Rжолақ-RН), ... ... - ... ... ... ... - ... кедергісі, Ом.
Біріктірілетін қосқыштарды ескере отырып ... ... ... санын төмендегідей анықталады:
n=Roc(Rверт·ηc), ... Rос - ... ... ескере отырып бір вертикальді жерге қосқыштың кедергісі, Ом;
Rверт - вертикальді ... ... және ... ... ... ... - жерге қосқышты қолданудың коэффиценті.
Есептеу нәтижесінде вертикальді электродтардың саны ... тең ... Өрт ... ... өндірістер мен қоймалар құрылыс нормаларына (ҚНжЕҚР 2.02-01 -2001 ) сәйкес өрт-жарылыс қауіптілігіне байланысты 6 категорияға бөлінеді.
1-ші ... - ... ... ... ... ... әрекеттесу нәтижесінде жану және жарылу қабілетіне ие заттарды пайдаланатын; төменгі оталу шегі ауа көлемінің 10% немесе ... аз ... ... ... ... сұйықтықтардың температурасы 280С дейн булардың оталуы бөлменің көлемінің 5% ... ... ... ... ... ... ... өндірістер жатады.
2-ші категорияға - газдардың оталу шегі ... ауа ... 10% ... ... ... 280 ... 610 С дейн температурада сұйықтық буының оталуы; бөлменің көлемінің 5% ... ... ... қоспа түзетін төменгі оталу шегі 65 г/м3 немесе оданда аз мөлшерді құрайтын жанғыш шаң немесе басқа заттарды ... ... ... категорияға - сұйықтықтардың буының оталуы 610 С-ден астам; ... шегі 65 г/м3 ... ... ... мен талшықтар; сумен, ауадағы оттегімен немесе бір-бірімен әрекеттесу ... ... ... ... ... заттар пайдаланатын өндірістер.
4-ші категорияға - өңдеу процессі кезінде сәуле немесе от шығарумен жүретін жанбайтын заттардың ыстық, күйген ... ... ... пайдаланатын; жанармай ретінде қатты, газ тәрізді немесе сұйық заттарды ... ... ... ... категорияға - жанбайтын заттарды салқын күйде ... ... ... ... ... - ... ... сәйкес тек қана жарылыс болуы мүмкін заттарды қолданатын, бөлме көлемінің ... ... ... ... ... газдарсыз және жарылыс қауіпті шаңдарсыз заттарды; сумен, оттегімен немесе бір-бірімен әрекеттесу нәтижесінде жарылу қауіпі бар заттарды пайдаланатын өндірістер жатады.
Өндірістің өрт-жарылыс ... ... ... ... ең ... ... ... көлемінің 5% жарылыс қауіпті газ, бу немесе шаң қоспасының түзілуін анықтау болып табылады.
Өндірістік бөлмеде пайда болуы мүмкін жарылыс ... ... ... (ҚНжЕ ҚР 2.02-01 -2001 ) бойынша анықтайды. Бұл бойынша өндірістерді өрт-жарылыс қауіптілігіне ... ... ... жүргізіледі, яғни өндірісте болуы мүмкін жанғыш заттардың төгіліп, өндірістік бөлмеде өрт-жарылыс қоспаның түзілуі кезінде ... ... ағаш ... ... ағаш ... белгілі концентрацияға жеткен кезде өрт-жарылыс қоспасын түзеді. Өрт-жарылыс қауіпті котегориясын анықтау үшін ... ... ... ... ... ΔР. Ол ... формула арқылы анықталады:
∆Р= ... НТ - жану ... Дж ... - ... ... То алғашқы температурадағы ауа тығыздығы, кг м-3;
Ср - ауаның жылу сиымдылығы, Дж кг-1 К-1 ... 1,017103 Дж кг-1 К-1 ... - ... ... ... К.
Кн - бөлменің герметизацияланбағанын және жану процессінің адиабатикалық еместігін ескеретін коэффициент, олКн=3.
Vсв - ... бос ... м 3 (Vсв = 300м ... - ... ... кПа
Z - жанғыш сұйықтықтың жарылысқа қатысу коэффиценті,Z =0,5.
Авариялық жағдай ... ... ... ... ... ... щаңның есептік массасы m (кг) келесі формуламен анықталады:
m = mвз + mав ... mвз - ... ... есептік массасы, кг;
mав - авариялық жағдай салдарынан бөлмеге келетін шаңның есептік массасы, кг.
Көтерілген шаңның есептік ... mвз ... ... ... = Квз mп ... Квз - ... ... ... ... мүмкін бөлмеде жиналған щаң бөлігі. Ол шамамен Квз = 0,9 құрайды;
mп - аварияляқ жағдайға дейнгі бөлмеде жиналған шаң ... ... ... ... бөлмеде жиналған шаң көлемі келесі формуламен анықталады:
(3.33)
Мұндағы: Кг - ... ... ... ... ... - ... ... кезінде қолжетімсіз жерде жиналған шаң массасы, кг (m1=0,14504 кг);
m2 - бөлмені тазарту кезінд ... ... ... шаң массасы, кг (m2=0,00362 кг);
Ку - шаңды тазартудың тиімділік коэффициенті. Ол шамамен - 0,7 құрайды.
mп= 1/0,7 · (0,14504 ... ... = 0,9 ... кг
Авариялық жағдай әсерінен бөлме ішіне кіретін есептік шаң массасы mав келесі формуламен анықталады:
mав = mап·Кп, ... mап - ... ... ... ... шаң ... кг;
Кп - аппараттан бөлмеге бөлінетін шаңның айырма коэффициенті. Ол шама ... шаң ... 350 ... кем десперсті шаңдарға - Кп = 1 тең.
mав =0,6 ·1=0,6;
m=0,189+0,6=0,789 кг
ΔР=0,789·25,14 ·106 ·101·0,5/90·1,17·1,01·103·302·3=10,39 кПа
НПБ 105 - 03 ... ... ағаш ... ... өрт-жарылыс қауіптілік котегориясының - Б котегориясына жатады. өйткені онда түзілетін ағаш ... ... ... ... ... ... цех ... 5 кПа артық қысым түзілетін жарылыс болуы мүмкін.
3.5 Өртке қарсы ... ... ... ... өртке қарсы сумен қамту құрады. Ол өнеркәсіптегі өрттерді сөндіруге ... ... ... ... ... табиғи және жасанды су қоймаларын, өрт суқоймалары-қорларды және өртке қарсы су ... ... су ... - ... ... байланысты жер асты, жер үсті немесе жартылай жер асты болуы мүмкін. ... ... ... ... ... ... ... жобаға сәйкес темірбетоннан, тастан, кірпіштен, жіңішке құрылыс материалдарынан әзірлейді. Жер асты ... екі ... ... (су алу үшін және ... ... ... және ... құбырмен құрайды. Өнеркәсіпте автонасостар бар болған жағдайда бір су ... ... ... радиусы 200 м., мотопомппен - 150 м., және қолға арналған өрт насостарын және аз ... 100 м. ... ... ... бұру және өрт ... орнату үшін көлемі 12х12 м құрайтын аулалы кіреберістер құрады.
Өртке қарсы су құбырын бөлек немесе біріккен сызбалар бойынша құрастырады. Біріккен ... ... ... ... ... ... ... су құбырларына жүктейді. Өртке қарсы су құбырын өндірістік құбырмен ... ... ... емес, өйткені көптеген технологиялық процесстерге қатаң тұрақты су жеткізу қажет (су екпіні және жарату).
Бірақ өрт ... ... бұл ... ... ... ... жағдай орын алуы мүмкін. Өрт қаупі өте жоғары өнеркәсіптер үшін тәуелсіз өрт су ... ... тура ... ... су құбырын ішкі және сыртқы ретінде бөледі.
Ішкі өртке қарсы су құбыры өрттің алғашқы өрбу ... ... ... Оны су ... ... өрт немесе өрттің тарауын тудыруы мүмкін (мысалы, металдық калин, литий, кальций карбиді және басқалар өңделетін өнеркәсіптер) өнеркәсіптерді ... ... ... ... ... 1000 м2 дейін көлемдегі 1 және 2 деңгейдегі өртке шыдамды Д ... ... ... ... қарсы су құбырын құрмау рұқсат етіледі.
Ішкі өртке қарсы су ... ... ... ... өрт ... ... категориясына және ғимараттың көлеміне қарай өртке тұрақтылығының деңгейін басшылыққа алады (3.1- кестеде) көрсетілген.
Ішкі өртке қарсы су құбырындағы суды ғимараттардың оңай қол ... ... ... ... дәліздер, кіреберістер және т.б.) биіктігі 1,35 м арнайы шкафтарда құрастырады.
Сыртқы ... ... су ... ... және ... ... ... Тиімді өрт сөндіру үшін олар үнемі су шығынын және екпінін ... ... ... кесте. Өртке қарсы су құбырының көлемдері
Ғимарат көлемі, мың м3
Ғимараттың өртке тұрақтылық деңгейі
Өрт ... ... ... ... ... ... су ... л/с
0,5 - 5
I, II
III, IV, V
А, Б, В
В
2
2
2,5
2,5
5 - 50
I, II
III, IV, ... IV, ... Б, ... Д
2
2
2
5
5
2,5
50 - 200
I, II
А, Б, В
2
5
3.1- кестенің жалғасы
200 - ... ... Б, ... ... ... Б, ... өрт сөндіруге су шығыны бір өртке ғимараттың өртке қарсы тұрақтылығын, өндірістің өрт ... ... ... және ... ... назарға алады (3.2 - кестеде) көрсетілген.
Өндірістік өнеркәсіптегі бір ... ... ... саны орын алып ... ауданына байланысты алынады: 150га өнеркәсіп аумағында бір өрт, 150 га ... ... екі ... ... ... 3 ... ... ал 1 және 2 деңгейлік Г және Д категориясындағы өндірістік өртке тұрақты ғимараттар үшін 2 сағ. алады.
Өрттік су көлемінің қайта ... келу ... өрт ... А, Б, В ... ... өнеркәсіптерде 24 сағ, ал Г және Д категорияларында 36 сағ. аспауы тиіс.
Өртке ... су ... ... және төмен қысымды болуы мүмкін. Осымен қатар жоғары қысымдағы өртке қарсы су құбыры тиісті негізде ғана қарастырылады.
Төмен қысымды ... ... су ... ... ... ... (жер бетіндегі деңгейде) өрт сөндіру кезінде 10 м төмен болмауы тиіс, ал ... ... ... өрт ... кезінде және өрт биіктігі ең жоғары ғимараттың ең биік нүктесінде орналасқан жағдайда судың компактілі ағымы судың барлық ... 10 м кем ... ... ... ... қарсы су құбырларында екпінді күшейту өрт орнына гидранттардан су жеткізетін жылжымалы насостар арқылы жасалады. ... ... ... ... су ... насостық станцияларда орналасқан өрт насостарын стационарлы түрде қосу ... ... ... ошағына тікелей су жеткізу үшін қол су діңгегін, стационарлық лафеттік ... және өрт ... және жер ... ... ... ... өртке қарсы су құбырының маңызды арматурасы суды алу және өрт сөндіру үшін қажетті өрт ... ... ... (3.2 - кестеде) көрсетілген.
3.2- кесте. Сырты өрт сөндіруге арналған су өлшемдері
Ғимараттың ... ... ... ... ... өндірістің категориясы
Өндірістік ғимараттардағы сыртқы өрт сөндіруге арналған су шығыны ғимарат көлемі мың м[3]
3 дейін
3 - 5
5 - ... - ... - ... - ... - ... ... ... кестенің жалғасы
I, II
А, Б, В
10
10
15
20
30
35
40
III
Г, Д
10
10
5
25
35
-
-
III
В
10
15
20
30
40
-
-
IV, V
Г, Д
10
15
0
30
-
-
-
IV, V
В
15
20
5
40
-
-
- ... ... жер үсті және жер асты ... ... Жер асты ... су құбыры құдықтарында орналастырылады, олардың ара қашықтығы 120 - 150 м аспайды. Оларды ... ... 5 м ... ... және жол ... 2,5 м аспайтын қашықтыққа орналастырады. Жер үсті гидранттарын қосымша арнайы үйшіктермен қамтамасыздандырады, бұл үйшіктердің ішіне өртке қарсы ... және ... ... қол ... орналастырады. Бұл өрт жылжымалы сөндіру құралдарының келуіне дейін өрт сөндіруді бастауға қолданылады.
Өрттің кішігірім көлемінде қол су діңгектерін пайдаланады. Дегенмен оларды ... өрт ... 20 м ... ... ... ғана ... Ірі ... күресу үшін стационарлық лафеттік діңгектер қолданылады. Олар жоғары өнімді және ағымның компактілі бөлігінің ... ... ие. ... ... ... жер беті ... ... немесе арнайы бағандарда орналастырады. Лафеттік діңгектерді технологиялық габариттер құрылымдарының сыртына аппаратурадан және ... 10 м кем емес ... ... олар суды ... және ... төсемдерде жібере алады. Лафеттік құбырларды өрт су құбырына және көбік жасаушы дайын сұйықтықтың магистральдық құбырына ... ... ... ... ... ... ... жердің және тасымалданатын судың ерекшелігін, су құбырларын қолдану және су ... ... ала ... ... ... ... қысымы 1,2 - 1,5 МПа есептелген темір бетонды, асбоцементтік және қола су айдағыштарды қолданады. Түрлі ... ... ... ... ... жұмыс қысымы 3,5 МПа аспаған кезде мүмкін. Пластмассалық құбырларды агрессиялық сұйықтықтарды жеткізу кезінде қолданады. Шыны құбырлар - жер үсті 0,7 МПа ... ... ... ... Фанералық құбырлар - қысымы 0.7 МПа дейінгі өндірістік құбырлар үшін пайдаланады.
Құбырларды төсеу тереңдігі жердің қату тереңдігіне байланысты, ... ... су ... ... үшін есептеліп жасалады.
Су құбыры желісін қалыпты қолдану үшін оның үстіне арматура: бекітуші-реттеуші (ысырма, вентильдер, қақпалық ... және ... және ... ... ... ... ... темірбетонды қабырғалы сақиналардан, түптік тақтайшалардан және жабудан құрастырылған бақылаушы құдықтар құрады. Құдықтарды шойын қақпақпен және ... ... Бір ... ... қабырғалық сақиналары 700, 1000, 1500 және 2000 м ішкі диаметрі бар, ... ... 0,3 м тең. ... ... 7 м жетуі мүмкін.
Кәсіпорындағы сыртқы және ішкі ... ... үшін ... ... ... резервуарды есептейміз.
Ғимараттың көлем 1000 м³, құрылыс конструкциясының отқа төзімділігі 1 категория(ауырлық көтергіш қабырғалар, басқыш алаңының қабырғалары тіреулер-2,5 сағ., плиталар, төсемдер-1сағ., ішкі ауыр ... ... өрт ... ... ... ... жолдар қамсыздандырылған . Өрт сөндіру гидранттарға дейін -2,5 м .
Ғимараттың көлеміне қарай үш сағаттық өрт ... ... ... ... көлемін табамыз,м³
Vөқ = Vс + Vі ... Vс =10,8 qc - ... ... ... үшін ... ... м³;
qc - сыртқы өртті өшіру үшін керекті есепті салыстырмалы шығын, ғимараттың көлеміне байланысты, м³;
Vі =10,8qі - ішкі ... ... үшін ... ... ... - ішкі ... ... үшін керекті есепті салыстырмалы шығын, ғимараттың көлеміне және ішкі өрт сөндіру жүйелерінің қуатына байланысты, м³/с .
Vөқ =3·3600·10-3( qс + qі ) ... =10,8( qс + qі ... ... =324 ... ... ... резервуардың ауданын анықтаймыз :
Ғөқ=Vғим/Hөқ ... м³. ... Hөқ - ... қарсы сақтық резервуардың биіктігі, м (есеп кезінде 2/4 м деп қабылдаймыз).
Сыртқы өртке қарсы сақтық су кұбырының ... ... ... өртке қарсы сақтық су кұбырының диаметрін анықтаймыз:
(3.39)
Магистральді өртке ... ... су ... ... ... - су құбырындағы судың жылдамдығы,V=3м/c.
Алынған есеп бойынша сыртқы, ішкі және магистральді өртке қарсы сақтық құбырлардың диаметрлері мағыналары МЕМСТ -қа ... су ... ... 100 мм аз ... ... ... диаметрлері МЕМСТ бойынша: 100, 150, 200, 250, 300 мм .
Су кұбырларының ... және ішкі ... ... ... ... 200мм, ал ... -250 мм ... қабылдаймыз.
Өрт кезіндегі бөлінген жылу ақырындап құрылыстың конструкцияларды, ғимаратқа сырттан келетін ауаны қыздырып, жанған өніммен ... ... Өрт ... жанған өнімнен бөлінген жылу құрылыс конструкциясымен қондырғыға ғана әсер етпей, адамдарға да әсер ... Жылу ... ... ... әсері, олардың қарқындылығына және әсердің ұзақтығына байланысты. Өрт кезіндегі бөлінген жылу саны жану бетінің ... ... ... өрт күші ... және q-мен ... ... қорғаныс түсінігі, ол өрттің алдын-алу мақсатында объектілерде жүргізілетін, өрттің таралуын шектейтін, ... ... ... ... ететін және адамдарды оқшаулау қамтамасыз ету үшін жағдай жасайтын техникалық және ұйымдық шаралар ... ... ... ... мазмұны, объектінің қызметі мен оның құрамына байланысты.
Әртүрлі конструктивтік шешімді ғимараттардың конструкциялардың отқа төзімділігін, бұзылу дәрежесін анықтау тәсілдерін әбден ... ... ... ... әр ... ... ... арттыру еске алынып, нормативтік құжаттармен кіргізетін ғимараттың, контрукцияның және құрылыстың шекті ... ... ... ... үшін әр түрлі жағдайларда экономикалық зиян көлемін еске алу қажет, тағы да меншік жағдайлар параметрлері мен ... ... ... ... ғимараттардың маңыздылығын және жөндеу мен қалпына келтіру жұмыстарына кететін шығындарды еске алу ... ... еске ала ... магистральды құбырлардың тұрақты жұмыс істеулерін қамтамасыз ететін, яғни желілерді көтеріп тұратын темір бетон бағаналардың апат кезінде болған өртке ... ... ... ... командасы келіп өртті өшіргенге кеткен уақыт ішінде отқа төзімділік шегін анықтаймыз. Арматураның қорғаныстық қалыңдығы 40 мм. ... ... 2400 ... ... 3%. ... ... ... температурасы Ткр=5000С.
Темірбетонның жылу өткізгіштік коэффициентін анықтаймыз:
т= 0+Торт ... ... ... ... ... ... тығыздық коэффициентіК=0,64 тең болса, онда
А= ... т - жылу ... ...
х - ... ... ... ... м;
к-бетонның тығыздық коэффициенті.
Арматураның қорғаныстық қалыңдығы 0,04м кезіндегі бағананың отқа төзімділік шегі келесідей анықталады:
(3.44)
Авария-техникалық командасы келіп өртті өшіргенге ... ... ... 2,1 ... ... Дәнекерлеу жұмыстары кезінде шашырайтын металл ұшқындарының қауіпсіздігі
ЖШС-де темір конструкцияларын дәнекерлеу және пісіру жұмыстары кезінде жұмысшыларға майда балқыған заттар шашырайды. ... ... ... жан-жақа шашырағанда белгілі дәрежеде жұмышыларға әр-түрлі термиялық жарақаттарға ... ... ... ... ... бөлінетін метал тамшыларынан бөлінетін жылу мөлшері төмендегідей анықталады.
Метал тамшысының ұшып шыққан соң жерге түсу шапшаңдығы (Wк) ... ... ... ... ... ... ... (Vк) келесідей анықалады:
Vk=PIdk6∙103 ... ... ... (mк) келесі өрнектен шығады:
mk=Vk∙Pk ... ... ... коэффиценті келесі ретпен анықталады:
* Рейнольдс санын анықтау:
Re=Wkdkγ ... ... ... ... ... Жылу бөліну коэффиценті келесі формуламен анықталады:
α=Nаλвdk ... ... ... ұшып түсу уақыты (τр) келесідей анықталады:
τр=Ср∙mkα∙ρk∙Ln∙Tm∙T0Tпл∙T0 ... ... ... ... түскендегі температурасы:
Tk=T0+(TH-T0)expαSkτCPmk ... ... қату ... ... ... түскен материалға немесе денеге беретін жылуы келесідей анықталады:
W=VkPkCk(Tk-Tcв)К ... ... ... ... ... метал ерітінділері 8,5 дм3 бөлігі, 4,2 гр салмағы болғанының өзінде 0,026 ... ... 6560С ... ... 16272 Дж жылу ... ... Бұл ... жеке қорғану құралдарын қолданбайтын жұмысшыға термиялық жарақатқа ұшыратуы мүмкін ... ... ... өрт ... жол ... ... Және де ... дәнекерлеу процессі кезінде еріген металлдардың шашырандыларынан термиялық жарақат алмауы үшін мекеме жұмысшыларын жоғары температураға төзімді қолды, бетті және денені қорғайтын ... ... ... ... ... ... жасау алаңында технологиялық процесс кезінде жұмысшыларға көптеген қауіптіліктер мен зияндылықтар әсер етеді. Соның ішінде жұмыс алаңында кепкен бетон ... ... ірі ... ... ... ірі ... ... жұмысшылардың тыныс алу жолдарына, нәтижесінде жұмыстың өнімділігіне кері әсерін тигізеді. Сол себепті темір бетон және бетон бұйымдарын дайындау алаңында бөлінетін ... басу ... төрт рет су ... ауа ... жауын шашынсыз күндерінде 156 кунге қабылданған. Күніне өндірістік алаңға 0,4 л/м2 су шашылады, ауыз суға бір ... 15 литр деп ... ... ... саны ... ... ... ірі және ... ... ... басу үшін шашылатын су көлемі жылына 14040 м3 құрайды.
4. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ТИГІЗЕТІН ӘСЕРІ
4.1 Кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ... қоршаған ортаға тигізітен біршама әсері қазіргі талаптары ... ... ... ... технологиялық процестерді жаңарту кезінде экологиялық - экономикалық бірліктерді сақтау ... ... ішкі ... жүргізу экология - экономикалық жүйеден бөлінуі мүмкін емес, себебі, табығы факторлар тек ... ... ... ... сонымен қатар экономикалық процестің функционалдық құралы болып табылады.
Жүйелі мониторингтің тиімділігі тек ... ... ... арқылы жетуі мүмкін емес. Динамикалық бақылау үшін оны пайдалану және технобиогеазенозды тиімділеу үшін тілге аудару керек және ... ... және ... ... ... тиіс, сонымен қатар қоршаған ортаға түсетін зиянды ... ... және ... ... ... ... ... өнеркәсіптік кәсіпорындардың табиғи ортаны қорғау іс-әрекеттерін бағалауға мүмкіндік береді және де өндірістің болашақ бағытын және ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындарының табиғат қорғау іс-әрекетін бағалауға күрделі міндетті көрсеткіштер көмегімен жүргізіледі. Олардың негізгі мүмкінді болатын шаралары зиянды ... ... ... ... ортаның ластану деңгейінің шамасын капиталдық және эксплуатациялық шығын шамасын айналымды сумен қамтамасыз ету жүесімен жабдықтау ... және суды ... ... аз қалдықты және қалдықсыз технологияларды енгізу.
Қазіргі кезде түзілген жағдайда қоршаған ортаны белгілі бір ... ... ... ... мөлшерін абсолютті шамалау. Әрбір табиғи ретон үшін ластаушы заттардың ... ... ... ... ... ... ... жіне барлық жүйесінің тепе - теңдігіне әсер етпейтіндей етіп неитарлдау қабілеті де ... ... ... Бұл ... және ... ... үшін ... күштің шекті мүмкіндігін анықтауда әрбір табиғи сфера және жалпы алғанда ретонның қоршаған ортасы үшін бар ... ... ... ... Бұл ... ... ... өзара салыстыру керек және әртүрлі өндіріс обьектілерінің ортаға тигізетін әсер деңгейін салыстыру қажет.
Негізгі өндірістік цехынан атмосфераға газ қалдықтарының ... ... ауа ... өндірістік өнеркәсіптер қатарына жатады. Газ қалдықтары және аспирациялық ауа құрамында концерогенді немесе улы заттар кездеседі. Қалдық газдардың ... ... ... концентрациясы, температурасы, ылғагдылығы және шаңдардың физика- химиялық сипаты: дисперстілігі және химиялық құрамы, тығыздығы, жабысқатығы, су өткізгіштігі және т.б. өндіріс ... ... кең ... ауытқиды.
Заттардың шектік мүмкіндік нормаларын еспетеу кезінде ұйымдастырылған қалдықтармен бірге негізгі өндірістік цехытары үшін 20-25% ті ... ... ... ... ... ... қатарға төмендегілерді жатқызуға болады: шикізаттың ашық стадиялары, көмір қоймаларын, шлам ... ... өнім ... және ... ... ... ... қоршаған ортаны ластаған кездегі қалдық құралы өндіріс ... ... ... ... ... кледі.
ЖШС-гі Тараз қаласының өнеркәсіп аймағында орналасқан. Кәсіпорынның жұмыс тәртібінің тұрақтылығымен байланысты, оның жұмысының ... ... ... ... әсер ету қайнар көзі жоспарланбайды. 4.1 - ... ... ... ... пайдалануды жүзеге асыру кезінде қоршаған ортаға жағымсыз әсер ету фаткорлары келтірілген.
4.1-кесте. Қоршаған орта компоненттеріне жағымсыз әсер ету ... ... ... ... ету ... ҚО ... ... әсер ету
Зиян келетін табиғи объектілер
Әсер ету түрлері
Әсер ету ұзақтығы
Өндірістік цехты пайдалану
Атмосфералы ауа, су ресурстары, топырақ, қызметкерлер
Атмосфераға ... ... ... ... ... бөлінуі, қалдықтарды жинақтау
Пайдалану кезеңінде
Ауа ортасына теріс ықпал ... ... ... ... ... ... дайындау цехнда пісіру жұмыстарынан бөлінетін химиялық заттар, бетон бйымдарын өндіру, электр және ... ... ... және бояу ... ... ... 13 шығарынды көзі ауа ортасына, жылына 3,3182 тонна көлемде 13 зиянды затты бөліп шығарады. Қоршаған ортаға тигізетін зияндылық бойынша ... ... ... ... 224309 ... құрайды.
1.7 бағдарламасымен орындалған зиянды заттардың шашырау есебі тұрғын үй ... ... ең көп ... ШРЕК үлесімен келесіні көрсетеді: азот диоксиді - 0,212; көміртек (күйе) - 0,213; бейорганикалық шаңдар - 0,042. ... ... ... ... ... негізгі ластаушысы болып келесі заттар құрайды: азот диоксиді, азот оксиді, күкірт диоксиді, ... ... ... ... ксилол, толуол, этилді спирт, бутилоцитат, этилацитат, ацетон, минералды майлар, темір диоксиді, мыс ... хром ... ... ... заттар, бейорганикалық шаңдар және т.б. (4.2-кестеде) көрсетілген.
4.2-кесте. Өндірстен атмосфералық ауаға бөлінетін зиянды заттардың ... ... ... ... (ПДК) манс ... тәулік ШРЕК (ПДК) мг-м3
Қауіптілік шкаласы
Тасталатын заттар
г/сек
т/жыл
1
Марганец және оның оксиді
0,01
0,001
2
0,00079
0,00579
2
Темір (І, ІІ) оксиді
1,6101
0,5402
3
0,0065
0,035
3
Көміртегі оксиді
5
3
4
0,265
8,3880
4
Азот оксиді
0,085
0,04
2
0,0817
2,5579
5
Күкірт оксиді
0,5
0,05
3
0,1150
3,5727
6
Абразивті тозаң
0,5
0,15
3
0,00071
0,02244
7
Күл тозаңы
0,3
0,10
3
0,0137495
0,433604
8
Металл тозаңы
0,5
0,15
3
0,10660
0,21067
9
Неорганикалық тозаң
0,5
0,15
3
1,2672
24,70511
10
Көмір тозаң
0,5
0,15
4
0,000042
0,001412
11
Цемент ... ... ... ... ... цехінен қоршаған ортаға бөлінетін ластағыш заттардың есебі:
G = (Р1· Р2· Р3· Р4· Р5· q·1000000)/3600 ... Р1- шаң ... ... ... 0-200 мкм, ... - ... шаң, ... 0-50мкм, Р2=0,02;
Р3 - жұмыс орнындағы жел жылдамдығын ескеру коэффиценті, Р3=1,2;
Р4 - материалдың ылғалдылығын ескеретін ... ... - шаң ... ... ... - ... ... саны, т/сағ, q=25;
G = (0,03· 0,02· 1,2·0,1·1·25· 1000000)/3600=0,5 г/с
1 жылда бөлінетін тастанды көлемі:
М = G·3600·Т/1000000 ... Т - ... ... ... ... Т=0,4 ... ... 70-20% бейорганикалық шаңның жылына 0,00072 тонна көлемі бөлінеді.
ЖШС-де технологиялық процесс нәтижесінде атмосфералық ауаға зиянды заттар ... ... ... ... ... ... конструкцияларын дайындау және бояу кезінде бөлінетін зиянды ... ... ... ... ... көздерден нақты бөлінетін зиянды заттардың есебі:
1. Газбен кесу посты. 396 сағат істелген:
Темір оксидінің массасы: 396·72,9·10-6=0,028868 т
Марганец оксидінің массасы: 396·1,1·10-6=0,000436 т
Көміртегі ... ... ... т
Азот оксидінің массасы: 396·39·10-6=0,015444 т
2. Бұрғылау станогы. 36 ... ... ... ... ... т
3. Өткірлеу станогы. 60 сағат істелінген:
Абразивті шаңның массасы: 60·3600·0,2·0,006·10-6=0,000259 ... ... ... ... ... ... ... 390 сағат істелінген:
Металл шаңының массасы: 390·3600·0,2·0,0063·10-6=0,001769 т
5. Фрезерлы станок. 70 сағат істелінген:
Металл шаңының ... ... ... Кесу ... 30 ... ... ... массасы: 30·3600·0,2·0,203·10-6=0,004385 т
7. Электрмен дәнекерлеу посты: МР-3 электроды, 50 кг ... ... ... ... ... ... ... 50·1,73/1000000=0,000086 т
Фторлы сутектің массасы: 50·0,4/1000000=0,000020 т
8. Электрмен дәнекерлеу посты: УОНИ-13/55 және ESAB ... 228 кг ... ... ... ... т
Марганец оксидінің массасы: 228·0,78/1000000=0,000178 т
Фторлы сутектің массасы: 228·1,14/1000000=0,00026 ... шаң SiO2 ... ... ... ... ... ... т
9. Жартылай автоматты дәнекерлеу посты. 68 кг дәнекерлеу сымы ... ... ... ... ... шаң SiO2 ... 68·0,04/1000000=0,000003 т
Атмосфераның жер қабатының тазалығын қамтамасыз ету үшін істеп ... ... ... және ... ... ... ... әр ластану көздеріне шекті мүмкіндік тастамалар (ШМТ) қоюдың, сондай-ақ қоршаған ортаға келтіретін экономикалық зияндылығын бағалаудың үлкен мәні бар.
Мүмкіндік-шектік тастамалар ... ... деп ... ... ... оның ... қонардағы ластандырылған концентрациясы сол көзден шығып жатқан нормасынан аспауы керек, халыққа ... және ... ... ... ... байланысты.
Мүмкіндік-шектік концентрациясы-жағдайсыз заттың ауадағы мөлшері, күнделікті адамға тигізер зияндылығы уақытқа байланыссыз патологиялық өзгерісіне және қандайда бір ... ... ... ... ... ... ... жерде бір мезгілде және күндік тәулік мерзімінде бекітіледі.
ШМТ - ды қарастырған ластау ... ауа ... ... заттардың концентрациясы елді - мекен , өсімдіктермен жануарлар әлемі үшін ауа сапасының нормативінен аспайтын жағдайға тастамалардың ғылыми - ... ... ...
Атмосфераның төменгі қабатына зиянды заттардың бөлінуінің концентрация есебі программасы бойынша жүргізілді. Нәтижесінде бөліну нүктелерінде ... ... ... ең ... ... анықталды. Желдің бағыты мен жылдамдығы барлық нүктелерде қарастырылды (4.3 - кестеде) көрсетілген.
Өндірістен ... ... ... атмосфералық ауада таралуы клесідей анықталады:
М/ШРКбм >Ф ... ... (H

Пән: ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности)
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 57 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"жануарлар ресурстарын қорғау шаралары"6 бет
«Медициналық апат» бейбіт және әскери уақыттағы төтенше жағдайлардағы халықты қорғаудың негізгі шаралары13 бет
Айнала қошаған ортадағы экологиялық өзгерістерден биологиялық түрлерді сақтап, қорғау шараларын жүзеге асырып отырған ботаникалық бақтардың географиясын зерттей отырып, оның табиғат қорғаудағы ролін анықтау58 бет
Алматы облысы Іле ауданында жүзімді зиянкестері мен ауруларынан қорғау шаралары31 бет
Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы жағдайында қызанақты аурулардан қорғау шараларының жүйесі23 бет
Алматы облысы Қарасай ауданындағы қырыққабаттың зиянкестері мен ауруларынан қорғау шаралары12 бет
Аралды апаттан қорғау шаралары30 бет
Атмосфералық ауаны қорғау шаралары5 бет
Еңбекті қорғау шаралары5 бет
Еңбекті қорғау шаралары жайлы13 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь