Акционерлік қоғамның құқықтық жағдайы

Мазмұны

Кіріспе 4
1 АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ ҚҰРЫЛУЫ МЕН ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ 7
1.1 Акционерлік қоғам түсінігі және оның құқықтық мәртебесі 7
1.2. Акционерлік қоғам құру тәртібі 11
1.3. Құрылтайшылар мен акционерлердің өкілеттіктері, міндеттері мен жауапкершілігі 19
1.4 Акционерлердің құқықтары мен міндеттері 24
2 АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ КАПИТАЛЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ҚОЛДАУ 31
2.1. Акционерлік қоғам капиталының түсінігі және оның мәні 31
2.2. Акционерлік қоғамды капиталдандыру тәсілдері және оның бағалы қағаздары 36
2.3. Акция түсінігі туралы 38
2.4 Акциялардың нақтылы белгіленген құны 42
2.5 Акционерлік қоғамның айырбасталатын бағалы қағаздары 46
2.6 Акционерлік қоғамның жарғылық капиталын қалыптастыру 51

Қорытынды 62
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 64
КІРІСПЕ

Нарық жағдайында маңызды орынды акционерлік қоғамдар алады. Акционерлік қоғамдар өз қызметін жүзеге асыра отырып, өз акцияларын шығару арқылы бағалы қағаздар нарығының қызмет етуін қамтамасыз етеді. Қазақстанда акционерлік қоғамның қалыптасуы нарықтық экономика көшумен және мемлекеттік кәсіпорындарды жекшелендірумен байланысты болды.
Басқа меншік нысанына қарағанда акционерлік қоғам ерекшелігі акционерлік қоғам формасын, жедел түрде ірі қаржы ресурсын жұмылдыру мүмкіндігі болып табылады. Сондай-ақ қоғамдар өз акцияларын шығара отырып, бизнесін жаңғыртады.
Акционерлік қоғамның нарықтық экономика жағдайында қызмет етуінің экономикалық пайдалылығы табыс табумен анықталады. Акционерлік қоғамның басты табысы алдағы уақытта әр түрлі қаржы көздеріне кең көлемде қол жеткізуді қамтамасыз ету болып табылады.
Қазіргі экономикалық жағдайларда ұйымның ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны ретінде акционерлік қоғамдар болып табылады. Бұл жеке және заңды тұлғалардың барлық қызмет аясындағы нарықтық экономиканың дамуымен түсіндіріледі. Нарықтық экономикаға көшу Қазақстан экономикасын дамытуда үлкен рөль атқаратын, біріншіден коммерциялық ұйымдарға қатысты жалпы құқықтық негіздер мен субъектілердің функцияларын жүзеге асыру құқықтарын айқындау үшін біршама заңдар мен нормативтік құқықтық актілердің әзірлеуін талап етті.
Айрықша орынды нормативтік актілердің арасында заңды тұлғалардың құрылуы мен қызметін құқықтық реттейтін нормалар алады.
Акционерлік қоғамдардың артықшылықтары біртіндеп, даму барысында байқалып, қазір дүние жүзі нарықтық экономикасында өз орнын бекітті.
Акционерлік қоғамдардың кең дамуы корпоративтік заңдардың көптеген түрлеріне бөлінуіне байланысты және ақырындап дамып, жетілдірілді, сондықтан осы саланы зерттеу қажеттілі туындауда болашақта оның рационалды және табысты қолдануы үшін қажет.
Диплом жұмысының мақсаты - акционерлік қоғамның табысының қалыптасу жолдарын және олардың бөлу әдістерін қалыптастыра отырып, табысты қалыптастыру және бөлуді жетілдіру жолдарын қарастыру болып табылады.
Осы мақсатты жүзеге асыруда келесідей міндеттер шешіледі;
- акционерлік қоғамның мәнін, қалыптасуын, түрлерін қарастыру.
- акционерлік қоғамның пайдасының қалыптасуын, бөлінуін қарастыру.
Тарасов И.Т. жазғандай: «акционерное дело вообще имеет образовательное значение для общества, приучая к самостоятельности, к строгому анализу, к правильному расчету, к честности» [8].
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Субъекты гражданского права. / Жауапты ред. М.Қ.Сүлейменов. Алматы,2010ж. 480 б.
2. 2003 жылғы 2 шілдідегі «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. / Қазақстан Республикасы Парламентінің Ведомостары, 2003. № 14,119-бап (өзгертулер және толықтыруларымен).
3. Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 сәуірдегі «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестік туралы» Заңы. / Қазақстан Республикасы Парламентінің Ведомостары, 1998, № 5-6 ( өзгертулер және толықтыруларымен).
4. Андреев В.К. «Корпоративное право» Учебник, М: 2011.580 с.
5. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының 2009 жылғы 28 жел-тоқсандағы № 8 «Акционерлік қоғамдар туралы заңнаманың қолданылуы туралы» нормативтіқ қаулысы. 3-тармақ. / Егемен Қазақстан, 19.01.2010 ж.
6. Сулейменов М.К. Становление и развитие гражданского законода-тельства Республики Қазахстан. Алматы, 2010 г. 521с.
7. Германияның акционерлік қоғамдар туралы Заңы Second Council 77/91/EEC of December 1976 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the Treaty, in respect in the formation of public limited liability companies and the maintenance and alteration of their capital, with a view to maling such safeguards equivalent (Article 41).
8. Л.Л.Чантурия. Юридические лица — правовая конструкция современного права. В изд. Л.Чантурия. Свобода и ответственность: право и правосудие постсоветской эпохи. / Тбилиси: Издательство «Сани» , 2004 ж. 349 с.
9. Корпоративная реформа и гармонизация корпоративного законодательства России и ЕС. С.112.
10. Организационно-правовые формы коммерческой деятельности в России: комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Под ред. В.В.Куликова басшылығымен. - М.: ИНФРА-М, 1995. 267 с.
11. Корпоративная реформа и гармонизация корпоративного законодательства России и ЕС. М, 2012 г. 211 с.;
12. Қазақстан Республикасынын Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 28 қарашадағы «Бағалы қағаздар нарығында қызметін жүзеге асыру үшін лицензия алуға өтінім берушінің және бағалы қағаздар нарығында қызметін лицензия негізінде жүзеге асыратын занды тұлғаның жарғылық капиталының ең аз көлемі туралы» № 197-қаулысы
13. Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігінің «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заңдық нормативтерін есептеудің нормативтік мәндері және әдістемесі, зандық нормативтердің орындалуы туралы есептеме табыс ету формалары мен мерзімдері туралы» 2008 ж. 22 тамызда бекіткен Нұсқаулығы.
14. ЕуроОдақ Мемлкеттері –мүшелері заңнамасы тыйым салу туралы жалпы ережеден өзгеше ретінде 4-тармақта ұсынылатын шарттар сақталған жағдайда өздерінің меншікті акцияларын сатып алуға жол береді.Алматы, 2012 ж.
15. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексі (жалпы және ерекше бөлім), Юрист.,Алматы 2013 ж.
16. Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігінің 2006 жылғы 25 ақпандағы «Ипотекалық, ұйымдар, акциялар пакеттері мемлекетке немесе ұлттық холдингке немесе ұлттық, басқарушы компанияға жататын банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға арналған нормативтік мәндер, зан нормативтерін есептеу әдістемесі, сондай-ақ, олардың орындалуы туралы есептеме табыс етудің формалары мен мерзімдері туралы» № 48-қаулысы (3-тармақ).
17. Карагусов Ф. «Негосударственные долговые ценные бумаги В Республике Казахстан» Издательство; Алматы: «Әділет» , 2000 г..
18. Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі 358-қаулысымен бекітлген «Екінші деңгейдегі банктер үшін зандық нормативтердің нормативтік мәндері және оларды есептеу туралы Нұсқаулық»
19. Қазақстан Республикасынын Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 28 сәуірдегі № 5б-қаулысымен (4-тармақ) бекітілген «Клиенттің шотын нақты иеленуші ретінде жүргізу құқымен брокерлік және дилерлік қызметті және банк операцилларының жекелеген түрлерін жүзеге асьтратын ұйымдарға арналған заңдық нормативтерді есептеу Ережелері».
20. Қазақстан Республикасынын Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 12 тамыздағы «Акционерлік қоғам акционерлерінің бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алуқұқықтарын іске асыру ережелерін бекіту туралы» №151-қаулысы./ «Заң» газеті, 2006ж. 29 қыркүйек, №174.
21. Концепция развития корпоративного законодательства Российской Федерации на период до 2008 г. М,2009 г.305 с.
22. Конузин В. Расчет RAROC для банковских учреждений.Санк-Петербург:2012г. 630 с.
23. Табачников А. Проблемы и перспективы капитализации российских предприятий (на примере алкогольной отрасли), М.2011г. 302 с..
24. Davis, Paul. Шығармалардан дәйексөз 313-бет.
25. «Акционерлік қоғам туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасының Заңы (2012.24.12. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен);
26. Басин Ю.Г. Коммерческие корпоративные отношения и юридическая ответственность. В издании «Басин Ю.Г. Избранные труды по гражданскому праву». Алматы: АЮ-ВШП «Адилет», НИИ частного права КазГЮУ, 2003. С.135;
27. Авилов Г.Е., Суханов Е.А. Юридические лица в современном российском гражданском праве. М: Вестник гражданского права, том 6, 2006, №1. С.17-18.
28. Хвостов В.М. Система римского права. М.,1996. 314 с.
29. Братус С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве. М.,1947. 490 с.
30. Сыродоева О.Н. Акционерное право США и России (сравнительный анализ). М.1996. 217с.;
31. Субъекты гражданского права. Отв.ред. М.КСулейменов. Алматы:НИИ частного права КазГЮУ, 2004г. 380 с.;
32. И.Т. Тарасов. Учение об акционерных компаниях. - Ярославль, 1880. 450 с.;
33. Писемский П. Акционерные компании с точки зрения гражданского права. - М., 1876.;
34. Каминка А.И. Акционерные компании. Юридическое исследование. Т.1, - СПб., 1902. 302 с.;
35. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. - М., 1994; 503 с.
36. Цитович П. Учебник торгового права. - Киев, 1891; 602 с.
37. ҚазССР 21 маусым 1991 жылы №690-ХІІІ «Шаруашылық серіктестіктер мен акционерлік қоғамдар туралы» заңы;
38. В.В. Долинская монография «Акционерное право: основные положения и тенденции»- М. 2006г. 286 с.
        
        Реферат
Акционерлік қоғамдардың артықшылықтары біртіндеп, даму барысында байқалып, қазір дүние жүзі нарықтық экономикасында өз орнын бекітті.
Акционерлік ... ... ... көзделген шаруашылық қатынасқа дербес субъекті ретінде қатысатын заңды тұлғалардың ұйымдық-құқықтық формаларының бірі болып табылады.
Акционерлік ... ... бір ... құқық субъектісіне және осы субъектінің құқықтық формасына да қолдануға болады. Атап айтқанда, акционерлік қоғам заңда ... ... ... дербес субъектілер ретінде қатысатын заңды тұлғалардың ұйымдық-құқықтық формаларының бірі болып табылады. Сонымен қатар, занды тұлға нақты формасыз өмір сүре ... ... ... ... тиісті ұйымдық-құқықтық форманы пайдаланып әрекет ететін осы қатынастың субъектісі де сәйкестендіріледі.
Акционерлік қоғамның құқықтық жағдайын құқықтық реттеуге арналған ... ... ... ... ... қоғамдардың кең дамуы корпоративтік заңдардың көптеген түрлеріне бөлінуіне байланысты және ақырындап дамып, жетілдірілді, сондықтан осы ... ... ... ... болашақта заңнамаларды табысты қолдануы арқылы акционерлік қоғамды құру арқылы кәсіпкерлікті дамыту қажет. Кәсіпкерліктің акционерлік нысаны, ... ... ... ... ... ... мен ... толық және жаң - жақты акционерлік заңнамаларды зерттеп, сараптап құрылуы, қосымша акционерлік қоғамдардың жұмысын қалыпты ... ... ... ... ... - акционерлік қоғамның табысының қалыптасу жолдарын және олардың бөлу әдістерін қалыптастыра ... ... ... және ... ... ... ... болып табылады.
Осы мақсатты жүзеге асыруда келесідей міндеттер шешіледі:
- акционерлік қоғамның мәнін, қалыптасуын, түрлерін қарастыру;
- акционерлік ... ... ... бөлінуін қарастыру.
Аталған диплом жұмысы кіріспеден, негізгі бөлімнен және ... ... ... ... екі ... он екі тараудан тұрады. Бірінші бөлім акционерлік қоғамның құрылуына жалпы сипаттамасына арналған. Екінші бөлім Акционерлік қоғамның ... ... ... ...
Мазмұны
Кіріспе 4
1 АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ ҚҰРЫЛУЫ МЕН ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ 7
1.1 Акционерлік қоғам түсінігі және оның құқықтық мәртебесі 7
1.2. ... ... құру ... 11
1.3. Құрылтайшылар мен акционерлердің өкілеттіктері, міндеттері мен жауапкершілігі ... ... ... мен ... 24
2 АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ КАПИТАЛЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ҚОЛДАУ ... ... ... ... ... және оның мәні ... Акционерлік қоғамды капиталдандыру тәсілдері және оның бағалы қағаздары ... ... ... ... ... ... нақтылы белгіленген құны 42
2.5 Акционерлік қоғамның айырбасталатын бағалы қағаздары ... ... ... ... ... ... 51
Қорытынды 62
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... Акционерлік қоғамдар өз қызметін жүзеге асыра отырып, өз акцияларын шығару арқылы бағалы қағаздар нарығының қызмет етуін қамтамасыз ... ... ... ... қалыптасуы нарықтық экономика көшумен және мемлекеттік кәсіпорындарды жекшелендірумен байланысты болды.
Басқа меншік нысанына қарағанда ... ... ... ... ... формасын, жедел түрде ірі қаржы ресурсын жұмылдыру мүмкіндігі болып табылады. Сондай-ақ қоғамдар өз ... ... ... ... жаңғыртады.
Акционерлік қоғамның нарықтық экономика жағдайында қызмет етуінің экономикалық пайдалылығы табыс табумен анықталады. Акционерлік қоғамның басты табысы алдағы уақытта әр түрлі ... ... кең ... қол ... қамтамасыз ету болып табылады.
Қазіргі экономикалық жағдайларда ұйымның ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны ретінде акционерлік қоғамдар ... ... Бұл жеке және ... ... ... ... аясындағы нарықтық экономиканың дамуымен түсіндіріледі. Нарықтық экономикаға көшу Қазақстан экономикасын дамытуда үлкен рөль атқаратын, біріншіден коммерциялық ұйымдарға ... ... ... ... мен ... ... жүзеге асыру құқықтарын айқындау үшін біршама заңдар мен ... ... ... ... ... ... орынды нормативтік актілердің арасында заңды тұлғалардың құрылуы мен қызметін ... ... ... ... ... қоғамдардың артықшылықтары біртіндеп, даму барысында байқалып, қазір дүние жүзі ... ... өз ... ... ... кең ... корпоративтік заңдардың көптеген түрлеріне бөлінуіне байланысты және ақырындап дамып, ... ... осы ... ... қажеттілі туындауда болашақта оның рационалды және табысты қолдануы үшін қажет.
Диплом ... ... - ... ... табысының қалыптасу жолдарын және олардың бөлу әдістерін қалыптастыра отырып, табысты қалыптастыру және бөлуді жетілдіру жолдарын қарастыру болып ... ... ... ... ... ... шешіледі;
- акционерлік қоғамның мәнін, қалыптасуын, түрлерін қарастыру.
- акционерлік қоғамның пайдасының қалыптасуын, бөлінуін қарастыру.
Тарасов И.Т. ... ... ... ... өз ... арнаған Ресей революцияға дейінгі заңтанудың классиктері Петражицкий Л.И., Победоносцев К., Шершеневич Г.Ф.
Осы тақырыпқа арналған алғашқы ірі монографиялардың бірі П. ... ... ... ... [9]. ... ... европа құқықтанушыларының еңбектерінің негізінде, дәстүрлі акционерлік компаниялардың тарихына түсініктеме береді. Сонымен қатар, П. Писемский акционерлік компанияның заңды тұлға ... ... ... ... қоғам тақырыбында үздік зерттеулер жүргізген профессор И.Т. Тарасовтың "Учение об акционерных компаниях" атты еңбегін атауға болады. Ол ... ... ... ... ... ... ... Европалық мемлекеттерде акционерлік компаниялардың тарихын, батыс европа ғалымдарының өзге теорияларын акционерлік сұрақтарға қатысты сипаттама берген болатын және өзінің акционерлік ... ... ... ұсыныстарын дәлелдеді.
Келесі фундаменталді зерттеулер акционерлік қоғамдарға қатысты А.И. Каминкиннің кітабы ... ... онда ол ХІХ ... ... ... ... еңбектері, оның ішінде сол кездегі серіктестіктердің түрлері және корпорациялар акционерлік компаниялармен арасындағы байланысына қатысты зерттеулер жүргізді, акционерлік заңнамалардың тарихы ... ... ... көп әрі ерекше көңіл бөлген орыс коммерциалистер мен цивилистер ... ... ... ... Г.Ф. ... өз ... сауда және азаматтық құқық анализ жасауына көңіл бөлген ... ... ... заңды күшін және жарлығын бекіту тәртібін, акционерлік қоғамды таратудың, жалпы жиналысты өткізу мен мүшелерін шақыру, басқару органдарының структурасы мен ... ... мен ... ... ... оқулығында басты көңіл бөлген аймағы акционерлік қоғамның құқықтық табиғатын зерттеу болды. Автор толық келесі нәрселерге тоқталған: акционерлік ... Ең ... ... ... ... ... жаңалығы ол акционерлік серіктестіктің ерекше формасын бөліп шығарады - серіктестік айнымалы капиталымен . Соңғы түрі басқаларынан капиталдың ... ... ... ... ... қатаң үлестердің бөлінуінің болмауы, сонымен бірге қосыша қатысушылардың жауаптылығының болмауымен ерекшеленеді.
Акционерлік компаниялардің мәнділігінің артуы заңды ... ... ... ... ... ... ... қатысты тәуелсіз Қазақстанда заңнаманың даму тарихы Жағдай, КССР Министрлер Кеңесінің маусымда 1990 жылғы бекітілген № 590 ... ... ... Бір ... жылдың ішінде Акционерлік қоғамдар және жауапкершілігі шектеулі қоғамдар Біріңғай мемлекеттік реестріне КССР Қаржы Министрлігімен 1435 қоғам, оның ішінде 402 ... ... ал 1030 ... ... ... нысанында енгізілді. Акционерлік қоғамның жалпы капиталы 23906,2 мың рубльді құраса, жауапкершілігі шектеулі қоғамдардың ... ... 1224,4 мың ... ... маусым 1991 жылы Заңы қабылданған болатын.
27 желтоқсанда Азаматтық кодекстің жалпы бөлімі қабылданды, мазмұнында акционерлік қоғамдарға қатысты ... ... осы ... негізінде 2 мамыр 1995 жылы ҚР Президенті күші бар Жарлық заңы туралы шығарады.
10 шілде 1998 жылы Жарлықтың орнына заң ... 13 ... 2003 жылы ... қолданып жатқан ҚР заңы қабылданды.
Заң жалпы, басты қағидаларға қарсы келмейді ҚР Азаматтық кодексіне, ... және ... ... да ... ... ... ... болсақ, заң АК қарағанда заң оған бағынады, АК ... ... ... жылы ... ... сәйукс жарғылық капиталы бұрын минималді мөлшері АҚ үшін: 100 АЕК-тен (ЖАҚ) және 5000 АЕК (ААҚ) ... 50000 ... ... ... ЖАҚ және ААҚ деп. Осы ... ... ... жағынан бағаласақ қателеспейміз, өткені өз табиғатына сәйкес ірі кәсіпкерлікпен айналасатын субъект ретінде елестетеміз.
2003 жылдан бері ... 26 ... мен ... ... ... Соңғы өзгеріс желтоқсан 2012 жылы болды, заңды тұлғалардың тіркелу рәсімдерінің талаптарына өзгертулер енгізу себебімен.
Кәсіпкерліктің акционерлік нысаны, ... ... ... (мүліктік қатынастарды ұйымдастыру мен басқарылуы), толық және жаң - жақты акционерлік заңнамаларды зерттеп ... ... ... акционерлік қоғамдардың норма жасауымен ерекшеленеді.
1. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ ҚҰРЫЛУЫ МЕН ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ
1.1. Акционерлік қоғам түсінігі және оның ... ... ... түсінігі бір мезгілде құқық субъектісіне және осы субъектінің құқықтық формасына да қолдануға болады. Атап айтқанда, акционерлік қоғам заңда көзделген шаруашылық ... ... ... ... ... заңды тұлғалардың ұйымдық-құқықтық формаларының бірі болып табылады. Сонымен қатар, занды тұлға нақты формасыз өмір сүре алмайтындықтан, ... ... ... ... ұйымдық-құқықтық форманы пайдаланып әрекет ететін осы қатынастың субъектісі де сәйкестендіріледі.
Бұрын айтып өткендей, акционерлік қоғам нысанының ерекшелігі - оның ... ... ... (сот ... ... ... (а) кәсіпкерлік (коммерциялық) қызметті жүргізу барысында және (ә) тиісті бизнестің, кәсіпкерлік ... ... ... ... ... құны, кәсіпорындардағы жұмыскерлердің саны, нарықтағы үлес және басқа да көрсеткіштер бойынша бағаланатын) оны ірі кәсіпкерлік ретінде ... ... ... ... ... болып табылады. Бұл белгілер әрбір нақты заң құзыреті (юрисдикция) заңнамасымен анықталады, ал оларға ... ... және орта ... салыстыру бойынша істерді жүргізудің мазмұны мен формаларына қойылатын қатаңырақ талаптар қолдануға себеп ... ... бола ... ... ... бес ... ... сипаттама (белгі): (1) меншікті құқықтық субъектілік, (2) шектеулі жауапкершілік, (3) берілетін акциялар, (4) табыстау негізіндегі орталық басқару ... және (5) ... ... ... салынатын салымдар негізінде акционерлердің меншігі арқылы сәйкестендіріледі [1, 280б].
Осы белгілердің әрқайсысы Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген корпоративтік заңнамасы нормаларында көрініс ... және ... ... ... Оның ... осы ... ... бір белгісінің тиісті реттелмегендігі корпоративтік заңнаманың жоқтығына немесе, қалай дегенде де, ... ... ... өйткені бұндай заңнаманың негізгі қызметі шаруашылық жүргізуші қәсіпорындар үшін ұйымдық-құқықтық форманы, яғни осы бес ... ... ... ... ... пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз ету болып табылады [1; 5 ... ... ... ... және 3-бабына сәйкес, акционерлік қоғам болып өз қызметін ... ... үшін ... ... ... ... ... заңды тұлға танылады. Осы заңға сыйымды анықтаманың өзі құқықтық субъектілік, акциялар шығару есебінен мүлік қалыптастыру және осы ... ... ... үш ... ... ... ... бастапқы жағдай болып акционерлік қоғамның Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде () ... ... ... ... танылуы саналады. Сөйтіп, акционерлік қоғамдардың дербес құқықтың субъектілігі өзінен-өзі бекітіледі, өйткені заңды тұлғаның заңға сыйымды анықтамасы ... ... ... акционерлік қоғамның өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды алу және жүзеге ... оның ... ... ... орындау, сотта талап қоюшы және жауап беруші болу қабілеті бекітіледі. Бұндай құқықтық субъектілік ... ... өз ... ... ... асыруға мүмкіндік беретін мүліктік негізі болып қоғамға меншікқ құқығымен тиесілі ... ... ... ... ... екі ... элементі ажыратылып көрсетіледі. Біріншісі акционерлік қоғамның меншігінде оның акционерлерінің мүлікпен оқшауланған мүлкінің болуы және оны ... ... жету үшін өз ... және осы ... қоғамның жеке жауапкершілігімен пайдалана алатын құқығында жатыр.
2) ... ... ... оның ... ... ... және ... есебінен алған мүлікті қосқанда) деген меншік құқының еркіндігін қамтамасыз етеді және сол ... ... ... оның ... ... ... ... әкеліп соқтыруы мүмін біржақты әрекеттерінен қорғауды жорамалдайды. Атап айтқанда, АҚ ... ... ... ... кез ... ... өзіне тиесілі акцияларды үшінші тұлғаға иеліктен шығарып беру есебінен ғана бұны істей алады, бірақ ол қоғамнан бұрын соңғының (қоғамның) ... ... ... ... берілген мүлкті қайтаруды талап ете алмайды. Бұл механизмде ... ... ... ... ... қатысты құқықтық мирасқорлығы (ол туралы еткен параграфтардың бірінде айтылған) және компанияның әрбір жеке ... ... ... әрине, ол жалғыз және бақылаушы акционер болмаса) тыс өмір сүруі белгісі ... және ... ... үшін ... ... -- ... ... құқықтық формасы ретіндегі акционерлік қоғамның анықтаушы белгісі болып табылады. Акцияларды орналастыру есебінен компанияның капиталы мен мүлкінің ... көзі ... ал ... ашық ... ... ... ... әдетте, істердің нақты жағдайына барынша жақындата отырып, тиісті акционерлік қоғамның және оның бизнесінің нарықтық құнын бағалауға мүмкіндік ... ... ... акционерлік қоғамның Қазақстан заңнамасында бар және жоғарыда келтірілген занды анықтамасы акционерлік қоғамның қызметін қаржыландыру үшін ... ... ... ... Ал ... қағаздар нарығы туралы заңнама ол акциялардың еркін айналысы, - оның ішінде бағалы қағаздардың ұйымдастырылған ... ... да, - ... баға белгіленімдері (котировка) және оларды компаниялар мен олардың бизнесін бағалауда пайдалану негіздемесі үшін қажетті шарттар тудырады [2, 23 б.].
Акционерлік ... ... ... - ... ... және ... көрінетін шектеулі жауапкершілігі және ол қоғамның өзінің және акционерлерінің олардың борыштары бойынша мүліктік - жауапкершілігін мүліктерінің оқшаулануына негіздеп ... ... ... ... 44-бабына және 85-бабына сәйкес, акционерлік қоғам өзінің қатысушыларының ... ... ... ... өз ... ... ... тиесілі барлық; мүлкімен жауап береді (ол кезде акционерлік қоғам өз міндеттемелері ... ... ... өз ... шектерінде ғана көтереді) және өз құрылтайшыларының және акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, өз кезегінде, жалпы ережелер арқылы акционерлік ... ... оның ... бойынша жауапкершілік алмайтындығы және өздеріне тиесілі акциялардың құны шектерінде қоғамның қызметіне байланысты шығындардың тәуекелдігін көтеретіндігі белгіленеді.
Жоғарыда аталған құрылымдық белгілердін төртінші және ... ... ... заңды анықтамасында көрсетілмеген, бірақ олар бірнеше тұлғаның мүлкін біріктіру нәтижесінде ... кез ... ... ... ... белгілері болып табылады. Құқықтық анықтау мақсаттарында акционерлердің және олар құрған компанияның құқықтық; мәртебесін ... ... ... ... ... ... және мүліктік дербестік бергені белгілі. Алайда акционерлердің өздері құрған компанияның өмір сүруіне және табыстылығына айтарлықтай мүдделі болумен қатар, акционерлер оның ... де, ... де ... ... ... да, оның ... ... табыс алуға да мүдделі екенін түсіну қиын емес.
Аталған жағдайда объективтік мұқтаждық - ол бірлесе ... ... ... ... ... де, істерін де басқару жөнінде өкілеттіктер ауқымын белгілеу және акционерлердің бұлайша басқарудың тиісті деңгейін бақылап отыру ... ... ... ... ... ... екі нұсқаның - бірлесе басқару және өкілеттіктерді табыстау - ішінен капиталды біріқтіру ... ... ... ... ... ... ... істеуі үшін қолайлысы екінші нұсқа болып табылады. Қатынастың тиімділігін қамтамасыз етудің бұл мақсаты, тегінде, шаруашылық. қатынастың дербес және өз ... ... ... ... ... ... тұлғаның құқықтық тұжырымдамасын құруға себеп болды. Осындай жағдайда компанияның ... ... және ... ... ... өз ... алып ... акционерлік қоғамның органдарына табыстайды. Ал заң өзінің ... ... тек) ... ... яғни заң ... және құрылтай құжаттарына сәйкес әрекет ететін органдары арқылы кез келген заңды тұлғаның азаматтық құқықиеленетінін және өзіне міндеттер ... ... ... белгілейді. Акционерлік қоғамды басқару құрылымын, оның органдарының түрлерін, тағайындау немесе сайлау тәртібін және ... ... ... ал ... ... жеке ... ... қаралатын болады.
Өз кезегінде, бірлескен актив ретінде (АҚ кірістеріне құқықтар формасындағы біріктірілген ... ... ... қоғамды қарай отырып, ондай акционерлердің қоғамның органдарын құруға және олардың қызметін бақылауға, сондай-ақ ... ... ... белуге уәкілеттігі бар және өздері іске асыратын ол өкілеттіктерге байланысты тәуекелдіктерді көтереді. Соған байланысты ... ... олар да ... ... болуына сүйене отырып, қоғам акционерлерінің мәртебесін ережеге келтіретіндей және оның ... ... ... органдары мен оның акционерлері (аталған компанияға өздері салған инвестиңиялардың және компания қызметінің табыстылығына көз ... ... ... ... тән ... ... зардаптарына жол бермей, сол мүддені іске асырудың ... мен ... ... ... ...
Қазақстандық заңдарға сәйкес акционерлік қоғамның мәртебесіне жататын тағы екі жағдайды атап ... АҚ ... ірі ... жүргізуге арналатынын және осы жұмыста бұрынырақ айтылған дау-дамайлар топтарын (қоғамның органдары мен акционерлері ... ... ... ... болатын және басқадай) мақсатқа сай регламентке келтіруді жорамалдайтынын айтқанбыз. Заң бұл форманың шағын және орта бизнес салаларында пайдаланылуына үзілді-кесілді ... ... ... ... ... ... басқару мен акционерлік қоғам шектерінде ауыртпашылық әкелетін мәселелер бойынша жеткілікті қатаң талаптар қояды ... ... ... және орта ... ... жол ... ... мысал ретінде акционерлік қоғамның және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің (шағын және орта бизнес жүргізудің кең танымал формасы болып ... ... ... ең аз ... ... ... ... талаптардағы айырмашылықты айтуға болады. Сөйтіп, 10-бабына сәйкес, ... ... ... капиталының ең кіші көлемі тиісті қаржылық жыл (1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін) үшін заң ... ... ... ... 50000 ... көлемін құрайды. Өз кезегінде, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталының бастапқы көлемі бұндай айлық есептік көрсеткшің [3] 100 көлеміне парапар ... кем ... ... яғни ЖШС үшін ... мәні АҚ-тың жарғылық капиталына қойылатын ең аз талаптардан 500 есе аз. Оның үстіне, кәсіпкерлік қызметтің бірқатар түрлері үшін заң ... ... ... формасын пайдалануды жай ғана талап етіп қоймайды, сонымен қатар тиісті ұйымдардың ең аз капиталына аса ... ... ... мысалы, банктер үшін (сол талаптардың қолданылу мерзіміне, банктердің орналасқан орны мен ... ... ... ол бір ... он ... ... дейінгі соманы құрайды. Зейнетақы қорлары үшін де, ... ... ... түрлері үшін де аса жоғары көрсеткіштер белгіленген.
Сөйтіп, ... ... ... ... ... ажыратылатын коммерциялық ұйымдардың жарғылық капиталына қойылатын талаптардың ... заң ... ... форманы тек ірі кәсіпкерлікті жүргізу үшін пайдаланғысы келетін бастапқы ниетін көрсетеді.
Екінші жағдай қазақстандық заңнаманың әлі күнге дейін акционерлік формадағы ... емес ... ... жол ... ... (АК-тің 34-бабы). Қазақстан тәжірибесінде де бұрын Қазақстан қор биржасы дейтін ұйымның өмір сүрген ... ... ... ... ... ... тұрғыдан да, құқықтық тұрғыдан да, ондай форманың өмір сүруінің қандай да бір ... ... және ... байқалған жоқ. Сонымен қатар ондай коммерциялық емес ұйымды ... және оның ... ... ... ... маңызды мәселелер (бәрінен бұрын - акционерлердің құзыреттерін шектеу тұрғысынан алғанда) сөзсіз туып отырады (бұрында да ... және ол ... ... бірі ... ... ... ... коммерциялық емес ұйымдарды құру мақсатына және олардың құрылтайшыларының субъектілік ... ... ... формаларының жеткілікті кең таңдауын ұсынады. Бірақ бұл ... ... де ... емес ... ... ... ... қаражаттардан табыс алуға деген тікелей мүліктік мүддесін ескермейді, ал ол кезде акцияның эқономиқалық ... (оны ... ... ... негізгі құзырет) субъектінің акцияны сол бойынша дивиденд алу есебімен сатып алатындығы болып табылады. Демек, коммерциялық емес ұйымдардың акционерлік қоғамдар ... ... жол ... бәрінен бұрын, теориялық тұрғыда негізсіз және, екіншіден, шаруашылық жүргізудің кез келген ұлттық жүйесі үшін қандай да бір елеулі экономикалық немесе ... ... ... байланысты акционерлік қоғамдар формасында коммерциялық емес ұйымдар құру мүмкіндігінен бас тарту тиімді, тіпті мақсатқа сай болып көрінеді. Әдебиетте корпорацияларға коммерциялық емес ... ... ... ... бар ... көрсетілгеніне қарамастан [4], осылай жол беруде корпорациялық құқықтың дамуы непзсіз және болашағы жоқ ... ... ... ... ... ... ... заңды тұлғалар, корпорацияланған компаниялар, корпорациялар тек коммерциялық ұйымдар ретінде қаралуға тиіс екендігін ... ... ... ... құру ... ... оны ұйымдастыру немесе бұрыннан бар заңды тұлғаны (немесе бұрыннан бар бірнеше заңды тұлғаны) қайта ұйымдастыру ... ... ... ( ... Бұл екі ... де ... бір дәрежеде қазақстандық заң регламентке келтіру үстінде. Ал акционерлік қоғамды құру тәртібі біршама толық ережеге келтірілген.
Атап айтқанда, ... ... оны құру ... ... ... және заң арқылы акционерлік қоғамнын құрылтайшылары ретінде анықталған жеке және (немесе) заңды тұлғалар дұра алатыны белгіліенғен ( 5-бабы). ... ... ... мемлекеттің қатысуымен құру туралы арнаулы нормалар бар, бірақ ол ерекшеліктер бұл еңбектің ... үшін ... ... ... ... құру туралы шешім алғашқы құрылтай жиналысында, яғни құрылтайшылар: қоғам құруға келісетін, құрылтай ... қол ... ... ... таңдайтын, оның жарғысын қабылдайтын, шығаруға жария етілген акцияларды мемлекеттік тіркеу туралы шешім қабылдайтын, ... құру ... ... қызметтің тәртібін белгілейтін және заңға сәйкес құрылтайшылардың қоғамның жарғылық ... ... ... ... ... жүзеге асыратын адамдарды анықтайтын, сондай-ақ қоғам атынан оны мемлекеттік тіркеу үшін ... қол ... ... ... ... ... ... тиіс.
Алғашқы құрылтай жиналысында және, егер құрылтай шартында басқадай белгіленбесе, құрылтайшылардың келесі жиналыстарында қоғамның акцияларын мемлекеттік тіркегенге дейін, құрылтайшылардың әрқайсысы ... ... ... ... ... қарамастан, әрбіреуі бір-бірден дауыс иеленетініне ерекше назар аудару қажет.
Есте қаларлығы - акционерлік ... бір ... құра ... Алдыңғы параграфтарда айтылғандай, бұл акционерліқ қоғамның мәнінен келіп шығады, яғни сол ... ... ... ... ... ... немесе бір құрылтайшының белінген капиталы алға қойылған шаруашылық мақсаттарға қол ... ... ... ... құрылтайшылары құрған органдарының жауапкершілігімен басқаруға беріледі, ал құрылтайшылардың қоғам - ның жұмысына тікелей ... ... ... ... ... ... бір адам құрған жағдайда, құрылтай шартына қол қоюдың орнына, ондай жалғыз қатысушы өзінің акционерлік қоғам құрғаны туралы ... ... ... қол ... ... барлық шешімдері хаттамамен рәсімделеді. Мазмұны оның тараптарының коммерциялық құпиясынан ... ... ... ... - ... жиналыстарының нақ сол хаттамаларының белгілі бір дәрежеде ... ... бар ... (тағы да сол құрылтай шартынан айырмашьшығы) тіркеуші және ... ... ... ... ... ... -- шарт жасасушы қарсы тараптарға ... ... ... әділет органдарына, қаржы нарықтарын және қаржы ұйымдарын қадағалау жөніндегі агенттікке) қоғам құрылтайшылары қабылдаған ... ... үшін ... ... ... ... сонымен қатар құрылтай шартын тіркеу тәртібін реттейді және ол ... ... ... ... ... шешімінде) реттелуге тиіс мәселелердің егжей-тегжейін тізбесінен тұрады. Құрылтай шартына акционерлік қоғамның барлық құрылтайшылары (олардың уәкілетті өкілдері) қол ... тиіс ... аса ... ... табылады.
Егер құрылтай шартына қандай да бір өзгертулер немесе толықтырулар енгізілетін болса, онда қолданылып ... ... ... ... құрылтай жиналыстарына құрылтай шартының барлық тараптары қатысқан жағдайға ғана жол беріледі. Бұл ... ... ... тиіспіз, өйткені ол құрылтай шартына түзету енгізудің аса маңызды шартын - оның барлық тараптарының бірауыздылығьн реттемейді. Бұл талапты көзге ілмеу - ... ... ... ... құқық негіздеріне қайшы. Атап айтқанда, құрылтай шартына кез ... ... ... құрылтайшылардың жиналысқа қатысуы кезінде ғана емес, құрылтайшылардың барлығы және әрқайсысы келіскен жағдайда енгізуге болады. Оның үстіне, ... ... ... ... қол қою ... тең ... ... тиіс, яғни олардың әрбіреуінде бір дауыстан болуы ... ... ... тағы бір ... - ... ... сәйкес, құрылтай шартының заңды тұлғаның жарғысымен қатар, құрылтай ... ... ... ... ол деп ... Рас, ... ескерту бар.
, шынымен-ақ, басқадайды көздейді, өйткені ол (а) акционерлік қоғамның жарияланған ... ... ... тіркеген сәттен бастап, құрылтай шарты әрекет етуін ... ... және (ә) ... ... оның заңды тұлға ретіндегі құқықтық мәртебесін айқындайтын құжат болып табылатынын бекітеді. Бұл жағдайда құрылтай шарты мен жарғы ... ... ... жеке ... және ... сипаттағы, мазмұны бойынша әртүрлі құқықтық қатынастарды реттейтін құжаттар ретінде бір-біріне қарсы қойылып отыр. Сонымен, көзделген. . Өз ... ... ... , - деп ... ... мен АҚ ... құқықтық режимдерінің мазмұнындағы аталған айырмашылық құрылтай шартының акционерлік қоғам құру, оның бастапқы капиталын және басқару ... ... ... ... тең құқылы субъектілер арасындағы өзара қарым-қатынастарды реттейтіндігінен келіп шығады. Бұл қатынастар тікелей азаматтық құқықтарға және құрылтайшылардың міндеттеріне қатысты, ал олардың ісе ... ... ... ... оның жарғылық қызметіне тікелей қатысы жоқ, оның үстіне, ... өзі және оның ... да ... ... ... ... ... күтуге немесе талап етуге құқы жоқ,- өз кезегінде, жарғы қоғамның ... ... ... ... бар ... құқықтық субъект ретіндегі құқықтық мәртебесін айқындайды. Акционерлік қоғамның органдары өз шешімдерін жарғы нормалары негізінде ғана қабылдайды, олар үшін ... ... ... ... ... ... ... жарғысы реттеуге тиіс мәселелердің тізбесі берілген. Құрылтай шартының және жалғыз құрылтайшының шешімінің мазмұнына белгіленген талаптар ... ... ... ... ... де ... жетілген деуғе болмайды. және Қазақстан Республикасының өзге де заң ... ... ... ... ... енгізуге жол беріледі. ҚР Жоғарғы сотының ұстанымына сай, бұл өктем (императив) құқықтық, нормалардың көрінісі болуы міндеті ... ... ... деп ... керек [5]. Бұндай ұстаным негізді және азаматтық құқықтық диспозициялық белгісіне, сай (бұл жағдайда диспозициялықтың ұтымдылығына дау тууы ғажап емес) ... ... ... ... ... регламентке келтірілуіне қарамастан, Заң қоғамның өз қызметін ҚР Үқіметі бекітетін үлгі жарғы негізінде жүзеге асыра алатын мүмкіндікке жол ... ... ... [6; 106 б.] ... ... халықаралық тәжірибені есепке алады. Үлгі форманы пайдалану - акционерлік қоғамдар қызметінің ашықтығы және ... ... ... мақсаттарына қызмет етеді, сондай-ақ қоғамды тіркеу барысында әртекті шығасыларды ... ... бір ... анықтауға мүмкіндік береді деп саналады.
Жарғы жария құжат болып табылатындықтан және бір мезгілде және акционерлік ... ... ... атқаратындықтан, құрылтайшылар өздері құрған жаңа құқық субъектісін айқын ... оның ... ... ... және ... ... өзара қарым-қатынас орнату тәртібін айқындауға жауапты. Соған байланысты акционерлік қоғамның ... ... ... (жалғыз құрылтайшының) немесе олардың өкілдерінің (өкілінің) қол қойғанын талап етеді. Бірақ кейіннен, акционерлік қоғам ... ... ... істей бастағанда, жарғының жаңа редакциясына (оған енгізген өзгертулер мен толықтыруларға) акционерлердің жалпы жиналысы уәкілеттік ... ... қол ... ... ... Бұл ... акционерлік қоғам акционерлерінің құрамында адам көп болған (әсіресе қоғам ... ... ... ал ... ... мен ... енгізу туралы шешім білікті көпшіліктің дауыс беруімен қабылданған кезде орын алады және сол көпшілік дауыспен ол ... мен ... қол ... ... адам да ... ... ... сондай-ақ оған енгізілетін өзгертулер мен толықтырулар нотариалдық куәландырылуға жатады.
Акционерлік қоғамды құру сәті туралы мәселе де ерекше назар ... ... ... ... рет айтылғандай, акционерлік қоғамның маңызды белпсі -- оның ... ... және ... ... ... арасында орналастыру есебінен қалыптастыруы болып табылады. көрсеттілгендей, акциялардың ... және ... ... дәрежеде орналастырылуына акционерлік қоғамның құқықтық мәртебесін реттеу барысында да шешуші маңыз беріледі: акцияларды мемлекеттік тіркеу ... ... ... әрекет етуі тоқтатылады, акциялар орналастырылғаннан кейін қоғамның органдары және басқалары құрылады.
Сонымен, профессор М.К.Сулейменов ... [7; 252 ... ... бұл қорытынды белгілі бір дәрежеде ҚР Азаматтық кодексі нормаларына, оның ішінде заңды тұлға заң органдарында мемлекеттік тіркелуге жатады және ол ... ... ... ... ... ... ... дейтін 42-бабына қайшы қеледі. Оның үстіне, Заң акционерлік ... ... ... ретінде мемлекеттік тіркеуден еткенге дейін жарияланған акциялардың шығарылуын мемлекеттік тіркеу үшін ... ... ... жол ... ... ... ... профессор М.Қ.Сулейменовтың пікірі ережелеріне сай келеді, өйткені акционерлік қоғамның органдарын, шындығында, акциялар ... ... ... және оларды орналастыру қорытындылары негізінде акционерлер тізімі жасалғаннан кейін, енді акционерлердің жалпы жиналысы, директорлар кеңесі құрады. Ол кезде акционерлік ... ... ... мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін акционерлердің жалпы жиналысын кім шақыруға тию екендігін, құрылтай шартының өз ... ... ... ... ... ... ... жиналысының жарияланған акциялар мемлекеттік тіркеуден өткеннен және акциялар ... ... ... ... ... ғана ... және өткізілуін талап етеді.
, бағалы қағаздар нарығы және заңды тұлғаларды мемлекеттік ... ... ... ... ... бойы ... ... бұндай олқылықтың болуы Қазақстандық, заңнама үшін елеуші кемшілік болып ... ... ҚР ... соты ... ... [5]. ... ... кемшілік жойылуға тиіс.
Шешімдердің бірі түсінігін енгізу болуы мүмкін, оның үстіне, қоғам құрылғанда ондай акция - лардың толық, төленуі талап ... ... ... ... теленуге тиіс, ал ақшалай емес салымды құрылтайшы акционерлік қоғамға ол тіркелгенге дейін толығымен беруге міндетті. Аталған жағдайда екі мәселені ... ... ... етіледі. Біріншісінің мәні төмендегідей: қоғамды тіркеу сәтіне дейін ондай құрылтай салымдары қаражаттарын қабылдауға уәкілетті субъект ... ... ... бұл ... құрылтайшылардың біреуіне ол салымдарды қабылдауға уәкілеттік беру (банктік шот ашу, оның атына мүлікті, ақшалай емес ... ... ... және ... ... ... ... еткізген сәттен бастап, қоғамды мемлекеттік тіркегенге дейін пайда болған және оның құрылуына байланысты ... мен ... заң ... ... өтетіндігін заңда көрсету жолымен жүруге (әрекет етуге) болады.
Акционерлік қоғамды мемлекеттік тіркегенге дейін акцияларды ... ... ... ... ету екі ... ... Бірінші акционерлік қоғамның табиғатын көрсету ұстанымы сақталатынын ... ... ... ... ол ... ... қоғамдар туралы заңында бекітілген: оның 29-параграфына сәйкес,

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 86 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«GNPF» акционерлік қоғамның қаржылық – экономикалық жағдайдын талдау11 бет
«The best» акционерлік қоғамның шаруашылық қызметін талдау28 бет
Акционерлік қоғамның бағалы қағазы5 бет
Акционерлік қоғамның жалпы сипаттамасы29 бет
Акционерлік қоғамның жалпы түсінігі және оның экономикалық мәні28 бет
Акционерлік қоғамның табысының қалыптасу жолдарын және олардың бөлу әдістерін қалыптастыу46 бет
Акционерлік қоғамның түсінігі, заңды тұлғалар жүйесіндегі орны73 бет
Акционерлік қоғамның қалыптастыру және жұмыс істеу әдістері11 бет
Акционерлік қоғамның қаржылық жағдайы28 бет
Акционерлік қоғамның қаржылық жағдайына жүргізілген талдау4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь