Майларды асфальтсыздандыру процесі

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ
1 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1 Жобаланатын процеске қысқаша сипаттама және схеманы
таңдау негізі
1.2 Шикізаттың, дайын өнімнің және қосымша материалдардың
сипаттамасы
1.3 Дайын өнімнің қолданылуы
1.4 Процестің теориялық негізі
1.5 Технологиялық процестің жобалануы және толық сипаттамасы
1.6 Процесті аналитикалық бақылау
1.7 Технологиялық процестің автоматтандырылуы
2 ЕСЕПТЕУ БӨЛІМІ
2.1 Процестің материалдық балансы
2.2 Аппараттардың материалдық балансы
2.3 Аппараттардың жылулық балансы
2.4 Аппараттардың негізгі конструктивті өлшемдерін есептеу
2.5 Негізгі қондырғының таңдалуы және сипаттамасы
3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
3.1 Негізгі қорлардың қолданылуы
3.2 Жұмысшы санын және еңбек ақы қорын есептеу
3.3 Өзіндік құнын есептеу
3.4 Технико . экономикалық көрсеткіштерін және тиімділігін
есептеу
4 ҚОНДЫРҒЫНЫҢ ТЕХНИКА ҚАУІПСІЗДІГІ, ЕҢБЕКТІ
ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ
4.1 Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі
4.2 Қоршаған ортаны қорғау
ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ГРАФИКАЛЫҚ БӨЛІМ
Процестің технологиялық схемасы
Негізгі аппараттың сызбасы
Қосымша аппараттың сызбасы
КІРІСПЕ

Мұнай және мұнай өнімдері көмірсутекі емес қосылыстардың қоспасын құрайды, оларды жеке тәсілдермен бөлу мүмкін емес. Әдетте мұнайды және мұнай өнімдерін айдау тәсілі көмегімен күрделілігі аздау бөліктерге бөледі. Мұндай бөліктерді фракциялар немесе дистилляттар деп атайды. Мұнай фракцияларының жеке қосылыстардан айырмашылығы, тұрақты қайнау температурасы болмайды. Олар белгілі аралық температурада қайнайды, яғни, олардың бастапқы қайнау (бқ) және соңғы қайнау (сқ) температурасы болады. Бастапқы және соңғы қайнау температурасы фракцияның химиялық құрамына байланысты.
Мұнайдың фракциялық құрамына қарап, одан қандай мұнай өнімдерін және қандай мөлшерде алуға болатынын анықтайды.
Мұнай және мұнай өнімдерін фракцияға бөлу үшін айдауды біртіндеп немесе бір рет буландыру арқылы іске асыруға болады. Біртіндеп буландырумен айдаған түзілуші булар айдаушы аппараттан үздіксіз шығарылады, олар конденсацияланады, конденсатор-тоңазытқышта суытылады және қабылдаушы ыдыста дистиллят фракциялары есебінде жиналады. Бұған қарама-қарсы, егер қыздыру процесінде түзілуші булар қажетті температураға жетпей тұрып, қыздырушы аппараттан шығарылмаса, онда бу фазасын бір кезекте сұйық фазадан бөледі де, процесті біртіндеп буландырумен айдау дейді.
Мұнайлар мен мұнай фракцияларының фракциялық құрамын анықтау үшін лабораторияда айдаудың мынадай бес әдісі ең көп қолдану табуда:
1) төменгі температурада жүргізілетін ректификация сұйытылған газдар және 200С төменгі температурада қайнайтын көмірсутектер фракциялары үшін;
2) орта температурада жүргізілетін айдау – 3500С дейін қайнайтұғын мұнай өнімдері үшін;
3) 3500С жоғары температурада қайнайтын сұйықтарды вакуумда айдау;
4) жоғары молекулалы заттарды (мысалы, шайырларды) – молекулалық дистилляция;
5) біртіндеп буландыру әдісімен айдау.
Жаңа мұнайларды зерттегенде фракциялық құрамды ректификациялық колонналармен жабдықталған стандартты айдау аппараттарында анықтайды. Бұл фракциялардың бір-бірінен анық бөлінуін жақсартады және осындай фракциялау нәтижесіне сүйеніп температура құрамы (%) координатында салынатын шикі қайнау температурасы (ШҚТ) деп аталатын сызығын шығаруға көмектеседі. 2000С дейін қайнайтын фракцияларды алуды атмосфералық қысымда, ал басқа жоғары температурада қайнайтұғын фракцияларды, термиялық ыдырауды болдырмау мақсатында — әр түрлі вакуумда, яғни атмосфералық қысымнан анағұрлым төменгі қысымда жүргізеді.
Мұнайды өндірістік жағдайда айдауда, оны әртүрлі фракцияларға бөлу үшін лабораториялық аппараттардағы сияқты, біртіндеп буландыруды емес, ал бір рет булану деп аталатын, одан әрі ректификациялаумен жүретін әдісті пайдаланады. Әдетте мұндай жағдайда мынадай фракцияларды немесе дистилляттарды бөліп алады: бензин – б.қ. +1800С фракциясын, керосин –180-2400С фракциясын. Осы дистилляттардан мөлдір мұнай өнімдерін дайындайды: ұшақ және автомобиль бензиндерін, еріткіш бензиндерді, ұшақ және жарық беруші керосиндерді, дизель отының әртүрлі сорттарын. Барлық мұнай өнімдеріне МЕСТ-ке сәйкес белгілі бір фракциялық құрам нормаланады.
Мөлдір дистиллияттарды бөліп алғаннан кейінгі қалдықты мазут дейді. Мазутты ваккумда мынадай фракцияларға бөледі. 380-4200С – жеңіл дистиллятты майлар алуға қажетті; 420-5100С ауыр дистиллиятты майлар алуға қажетті немесе 350-5000С ваккум изойль фракциясына. Мазутты айдаудан қалған қалдық тұтқырлығына байланысты гудрон немесе жарты гудрон деп аталынады. Гудрон жоғарғы тұтқырлы майлағыш майлар, мұнай коксын және битумдар алуға шикізат болып саналады.
Әртүрлі кеніштердің мұнайлары бір-бірінен фракциялық құрамы жөнінен айырмашылығы өте күшті, сондықтан олардағы бензин, керосин, дизель және май дистиллияттарының потенциалдық мөлшері басқа. Құрамында май фракцияларының мөлшері аз жеңіл мұнайлар өте сирек кездеседі.
Барлық мұнайлардың құрамында көбінесе күкірт, оттегі және азот қосылыстары кездеседі. Мұнайлардағы азот мөлшері әдетте аз ( 0,001-0,3% мас), оттегінің мөлшері 0,1-1,5% масcа аралығында болады. Бірақ кейбір шайыры көп мұнайларда, оның мөлшері одан да жоғары болуы мүмкін.
1 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1 Жобаланатын процеске қысқаша сипаттама және
схеманы таңдау негізі
Мұнай өте күрделі парафиндер, ароматикалық және гибридті көмірсутектерінің бір-бірінде еритін, молекулалық массасы және қайнау температурасы әртүрлі қоспалардан тұрады. Оны бірегей жеке компоненттерге бөлу мүмкін емес және ондай бөлу мұнай өнімдерін өндірісте пайдалануда қажет емес те, іс жүзінде мұнайды көмірсутектерінің фракцияларына және топтарына бөледі де, олардың химиялық құрамын өзгерту мақсатында өңдейді. Мұнайды өңдеуді алғашқы (бірінші) және екіншілік процестеріне бөледі. Алғашқы процестерге мұнайды, қайнау шектерімен бір бірінен айырмашылығы болатын, фракцияларға бөлуді, ал екіншіге термиялық пен термокаталитикалық өңдеу процестеріне, тағы да мұнай өнімдерін тазалауды жатқызады.
Мұнайды алғашқы өңдеудегі негізгі процесс алғашқы немесе тура айдау болып саналады, оны дистилляция мен ректификацияны қолданып жүргізеді.
Дистилляция немесе айдау деп сұйықтықтардың өзара еритін қоспасын фракцияға, бір-бірінен және бастапқы қоспадан да қайнау температурасымен айырмашылығы болатын, бөлу процесін атайды. Айдау процесінде қоспа қайнағанға дейін қыздырылады, осының нәтижесінде ол аздан буланады. Пайда болған бу бөлініп конденсацияланады. Айдау арқылы құрамы жағынан бастапқы қоспадан айырмашылығы бар, дистиллят және қалдық алады. Айдауды бір қабат, көп рет немесе біртіндеп буландырумен жүргізеді.
Үздіксіз жұмыс істейтін қондырғылардағы өндірістік процестердің негізін мұнайды бір қабат және көп рет буландыру құрайды. Бір қабат буландырумен айдауды мұнайды белгілі температураға дейін қыздырады да бу фазасына өткен барлық фракцияны сұйық фазадан бір рет сеператорда бөледі.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа. Уфа: Гилем, 2002
2. Ахбердиев Ә. Химиялық технологияның негізгі процестері және аппараттары, Алматы-1994
3. Дытнерский. Основные процессы и аппараты химической технологии, М.: Химия,1983
4. Иоффе.И.Л. Проектирование процессов и аппаратов химической технологии. Л.: Химия, 1991
5. Кузнецов А.А., Кагерманов С.М., Судаков Е.Н. Расчет процессов и аппаратов нефтеперерабатывающей промышленности.Л.: Химия, 1974
6. Кушелев В.П., Орлов Г.Г., Сорокин Ю.Г. Охрана труда в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. М.: Химия, 1983
7. Маметов О.Е. Нарықтық экономика негіздері. Ақтөбе, 1994
8. Надиров Н.К. Нефть и газ Казахстана. Ч.2. Алматы: Ғылым, 1995
9. Омаралиев. Т.О. Мұнай мен газды өңдеудің химиясы және технологиясы. 2 – бөлім. Құрылымды өзгертпей өңдеу процестері. Астана 2003
10. Сарданашвили А.И. Примеры и задачи по технологии переработки. М: Химия, 1973
11. Танатаров М.А.Технологические расчеты установок переработки нефти. Химия,1987
12. Фарамазов В.Н. Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и его эксплуатация. М: Химия, 1984
13. Шеденов Ө.Қ., Байжомартов Б.А.Жалпы экономикалық теория. Алматы,2002
14. Эмирджанов Р.Т., Лемберанский Р.А. Основы технологических расчетов в нефтепереработке и нефтехимии.М.: Химия,1989
15. Лаврушко Н.П., Муравьев В.Н. Экплуатация нефтяных и газовых скважин, 1971 г.
16. Щуров И.Т. Техника и технология добычи нефти, 1975 г.
17. Суханов В.П. Переработка нефти. М.: Высшая школа, 1974 г
18. Надиров Н.К. Нефть и газ Казахстана. Ч.1. Алматы: Ғылым, 1995ж
19. Черножников Н.И. Технология переработки процессов нефте переработки и нефтехимиии..- М. Химия, 1978г.
20. Хорошко С.И . Сборник задача по химий и технологий нефти и газа ,- М. Химия, 1989 г.
        
        Өзг
Бет
Құжат №
Қолы
Күні
Бет
4
ДЖ 0819000
Д.орындаушшшшы
Исенова С.Т.
Жетекші
Саркулова С.С.
Рецензент
Б.мөлшері
Искакова С.Н.
Бекітемін
Аймукатов А.Т.
Мазмұны
Лит.
Беттер
АПК 401 ПГ
МАЗМҰНЫ ... ... ...
1.1 ... процеске қысқаша сипаттама және схеманы
таңдау негізі
1.2 ... ... ... және ... материалдардың
сипаттамасы
1.3 Дайын өнімнің қолданылуы
1.4 Процестің теориялық негізі
1.5 Технологиялық процестің жобалануы және толық сипаттамасы
1.6 Процесті аналитикалық бақылау
1.7 ... ... ... ... ...
2.1 Процестің материалдық балансы
2.2 Аппараттардың материалдық балансы
2.3 Аппараттардың жылулық балансы
2.4 Аппараттардың негізгі конструктивті өлшемдерін есептеу
2.5 ... ... ... және ...
3 ... БӨЛІМ
3.1 Негізгі қорлардың қолданылуы
3.2 Жұмысшы санын және еңбек ақы қорын есептеу
3.3 Өзіндік құнын есептеу
3.4 Технико - экономикалық ... және ... ... ... ... ... ...
ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ
4.1 Еңбекті қорғау және ... ... ... ортаны қорғау
ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ГРАФИКАЛЫҚ БӨЛІМ
Процестің технологиялық схемасы
Негізгі аппараттың сызбасы
Қосымша аппараттың ... ... ... құжат.
Қолы
Күні
Бет
ДЖ 0819000
КІРІСПЕ
Мұнай және мұнай өнімдері көмірсутекі емес қосылыстардың қоспасын құрайды, оларды жеке тәсілдермен бөлу мүмкін емес. Әдетте мұнайды және ... ... ... тәсілі көмегімен күрделілігі аздау бөліктерге бөледі. Мұндай бөліктерді фракциялар немесе ... деп ... ... ... жеке ... ... ... қайнау температурасы болмайды. Олар белгілі аралық температурада қайнайды, яғни, олардың бастапқы ... (бқ) және ... ... (сқ) ... ... ... және ... қайнау температурасы фракцияның химиялық құрамына байланысты.
Мұнайдың фракциялық құрамына қарап, одан қандай мұнай өнімдерін және қандай мөлшерде ... ... ... және ... ... ... бөлу үшін айдауды біртіндеп немесе бір рет буландыру ... іске ... ... ... ... ... ... булар айдаушы аппараттан үздіксіз шығарылады, олар конденсацияланады, конденсатор-тоңазытқышта суытылады және қабылдаушы ыдыста дистиллят фракциялары есебінде ... ... ... егер ... ... ... ... қажетті температураға жетпей тұрып, қыздырушы аппараттан шығарылмаса, онда бу фазасын бір кезекте сұйық фазадан бөледі де, ... ... ... айдау дейді.
Мұнайлар мен мұнай фракцияларының фракциялық құрамын анықтау үшін ... ... ... бес ... ең көп ... ... ... температурада жүргізілетін ректификация сұйытылған газдар және 200С төменгі температурада қайнайтын көмірсутектер фракциялары үшін;
* орта температурада ... ... - 3500С ... ... ... өнімдері үшін;
* 3500С жоғары температурада қайнайтын сұйықтарды вакуумда айдау;
* Өзг.
Бет
№ құжат.
Қолы
Күні
Бет
ДЖ 0819000
жоғары молекулалы ... ... ... - молекулалық дистилляция;
* біртіндеп буландыру әдісімен ... ... ... ... ... ... ... жабдықталған стандартты айдау аппараттарында анықтайды. Бұл фракциялардың бір-бірінен анық бөлінуін жақсартады және осындай фракциялау нәтижесіне сүйеніп температура құрамы (%) ... ... шикі ... ... (ШҚТ) деп ... ... шығаруға көмектеседі. 2000С дейін қайнайтын фракцияларды алуды атмосфералық қысымда, ал басқа жоғары температурада қайнайтұғын фракцияларды, термиялық ыдырауды болдырмау ... -- әр ... ... яғни ... қысымнан анағұрлым төменгі қысымда жүргізеді.
Мұнайды өндірістік жағдайда айдауда, оны әртүрлі фракцияларға бөлу үшін лабораториялық аппараттардағы сияқты, біртіндеп буландыруды емес, ал бір рет ... деп ... одан әрі ... ... ... ... Әдетте мұндай жағдайда мынадай фракцияларды немесе дистилляттарды бөліп ... ... - б.қ. +1800С ... ... - ... ... Осы ... мөлдір мұнай өнімдерін дайындайды: ұшақ және автомобиль бензиндерін, еріткіш бензиндерді, ұшақ және жарық беруші керосиндерді, дизель ... ... ... ... ... өнімдеріне МЕСТ-ке сәйкес белгілі бір фракциялық құрам нормаланады.
Мөлдір дистиллияттарды бөліп алғаннан кейінгі қалдықты мазут дейді. Мазутты ... ... ... ... ... - жеңіл дистиллятты майлар алуға қажетті; 420-5100С ауыр дистиллиятты майлар алуға ... ... ... ... ... ... ... айдаудан қалған қалдық тұтқырлығына байланысты гудрон немесе жарты Өзг.
Бет
№ құжат.
Қолы
Күні
Бет
ДЖ 0819000
гудрон деп аталынады. Гудрон жоғарғы тұтқырлы майлағыш майлар, ... ... және ... ... ... ... саналады.
Әртүрлі кеніштердің мұнайлары бір-бірінен фракциялық құрамы жөнінен айырмашылығы өте күшті, сондықтан олардағы бензин, керосин, дизель және май ... ... ... ... Құрамында май фракцияларының мөлшері аз жеңіл мұнайлар өте сирек кездеседі. ... ... ... көбінесе күкірт, оттегі және азот қосылыстары кездеседі. Мұнайлардағы азот мөлшері әдетте аз ( 0,001-0,3% мас), оттегінің мөлшері 0,1-1,5% масcа аралығында ... ... ... ... көп мұнайларда, оның мөлшері одан да жоғары болуы мүмкін.
Өзг.
Бет
№ құжат.
Қолы
Күні
Бет
ДЖ 0819000
1 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1 Жобаланатын ... ... ... және
схеманы таңдау негізі
Мұнай өте күрделі парафиндер, ароматикалық және гибридті көмірсутектерінің бір-бірінде еритін, ... ... және ... ... ... ... тұрады. Оны бірегей жеке компоненттерге бөлу мүмкін емес және ... бөлу ... ... ... ... ... емес те, іс ... мұнайды көмірсутектерінің фракцияларына және топтарына бөледі де, ... ... ... өзгерту мақсатында өңдейді. Мұнайды өңдеуді алғашқы (бірінші) және екіншілік процестеріне бөледі. Алғашқы ... ... ... ... бір ... айырмашылығы болатын, фракцияларға бөлуді, ал екіншіге термиялық пен термокаталитикалық өңдеу процестеріне, тағы да ... ... ... ... ... ... негізгі процесс алғашқы немесе тура айдау болып саналады, оны дистилляция мен ректификацияны қолданып жүргізеді.
Дистилляция немесе айдау деп сұйықтықтардың ... ... ... ... ... және ... ... да қайнау температурасымен айырмашылығы болатын, бөлу процесін ... ... ... ... ... ... ... осының нәтижесінде ол аздан буланады. Пайда болған бу бөлініп конденсацияланады. Айдау арқылы құрамы жағынан бастапқы қоспадан айырмашылығы бар, ... және ... ... ... бір ... көп рет ... біртіндеп буландырумен жүргізеді.
Үздіксіз жұмыс істейтін қондырғылардағы өндірістік процестердің негізін мұнайды бір ... және көп рет ... ... Бір ... ... ... мұнайды белгілі температураға дейін қыздырады да бу фазасына өткен ... ... ... ... бір рет сеператорда бөледі.
Өзг.
Бет
№ құжат.
Қолы
Күні
Бет
ДЖ 0819000
Фазаны бөлу процесін көп рет жүргізуде бір ... ... ... рет ... Мысалы, мұнайды үш рет буландыруды алғашқысын одан жеңіл бензин фракциясын алатындай тамператураға дейін ... да, оны ... ... бөліп алады. Екінші сатысында, қалған сұйық фазаны жоғарылау температураға, мысалы, 350С дейін қыздырып, одан ауыр бензин, реактивті және ... ... ... ... ... ... ... Яғни мұнайды біртіндеп үш рет қыздырып, буландырып әр кезде бу фазасын сұйықтан айырады. ... бу және ... ... ... ... ... ... өндірістік процестері бір рет пен көп рет буландырумен айдаудың жалғасуына және бу мен ... ... одан әрі ... негізделген.
Біртіндеп буландыруда қыздырудың нәтижесінде түзілген бу айдау аппаратынан үздіксіз шығарылып тұрады. Біртіндеп буландыруды мұнайды лабораторияда колбадан, кубтан айдау тәжірибесінде қолданады, ал ... ... ... ... куб ... ... ... қазір оларды пайдаланбайды.
Бір рет буландыру процесінің біртіндеп буландырудан артықшылықтыры бар. Бір рет буландыруда төменгі қайнаушы фракциялар буға айналып паппарат ішінде ... да, ... ... ... ... қысымын төмендетеді. Бұл айдауды салыстырмалы төмен температурада жүргізуге мүмкіндік береді.
Біртіндеп буландыруда керісінше жеңіл фракцияларды ... ... ... ал ... - ... ... ... буға айналған және аппараттан бөлінген жеңіл фракциялар ауыр фракциялардың қайнау температурасына әсер ... ... ... ... ... бір рет ... ... отырып, біртіндеп буландыруға қарағанда айдалатын шикі заттың соңғы температурасын 50-100С төмендетуге болады.
Өзг.
Бет
№ құжат.
Қолы
Күні
Бет
ДЖ 0819000 ... ... ... ... бір рет ... көп пайдаланады.
Мұнай құрамында атмосфералық қысымда 400-500С және одан да жоғары ... ... ... ... ... тұрақтылығы тек 380-400С дейін-ақ сақталатыны белгілі. Одан жоғары температурада ... ... ... - ... крекингі басталады, тағы да мұнайдың жоғары қайнаушы көмірсутектерінің термиялық жағынан тұрақтылығы көп төмендігі белгілі. Көмірсутектердің ыдырауын болдырмау үшін олардың қайнау ... ... ... Оған ... вакуумда айдау арқылы жетеді. 450-500С температура аралығында атмосфералық қысымда қайнайтұғын мұнай ... ... ... ... 3-5 кПа) 200-250С айдан бөлуге болады. Мұнай өңдеу ... ... ... ... үшін су буын да ... ... оның ... көмірсутектердің сыбағалы қысымы төмендейді.
Сонымен мұнайды бір рет буландырумен айдауда түзілген бу фазасы сұйық фазамен тепе - ... ... және ... ... бір ... бөледі. Мұнда бу фазасымен сұйық фазаны температурасы бірдей болады. Бір рет айдаудағы мұнайдың фракцияға дәл бөлінуі көп рет және ... ... ... көп төмен.
Көп рет буландыру екі немесе одан да көп мұнайдың фазалық ... ... бір рет ... ... яғни бір ... ... Әрбір осындай процестерде түзілген бу сұйық қалдықтан бөлінеді, соңғы одан әрі қыздырылады да түзілген булар тағы да ... ... ... ... мұнай белгілі бір санды қыздырылады.
Егер мұнайды әрбір бір рет буландыруды оның базалық қалпы өте аз ... ... ... бу ... ... ал бір рет ... саны өте көп ... онда мұндай айдауды біртіндеп айдау дейді.
Өзг.
Бет
№ құжат.
Қолы
Күні
Бет
ДЖ 0819000
Көп рет буландырумен айдауда алдымен қоспаны белгілі температураға дейін қыздырады, ... ... ... мен ... ... түзіледі:
L=R-D
R=L (1-e)
Мұнда L- бастапқы қоспа мөлшері;
R және D- тиісінше сұйық және бу ... ... ... ... үлесі.
Егер будан сұйықтық бөліп, соңына t температураға дейін қыздырса, онда жүйе I нүктемен сипатталады да ... ... ... (R ) ... ... (1-e ) (1-e )
Мұнда e сұйық қалдықты екінші қыздырғандағы айдалу үлесі.
Сонымен t температурада және бір рет ... ... ... бу ... ... ал екі рет буландыруда шикі заттың бір бөлігі R ... ... ... ... ... және оның фракцияларын айдағанда осындай құбылыс орын алады. Егер мұнай ... бір рет ... (ББ) және дәл ... мен (ШҚТ)айдаудың қисық сызықтарын салса, онда ББ қисық сызығының бастапқы қайнау температурасы ... ал ... ... температурасы, ШҚТ қисық сызығына қарағанда төмен екендігі байқалады. Бір рет ... ... ... ... ... ... ... мөлшерде дистилляттар алу жағдайында ), төмен екендігі де көрініп тұр. Сондықтан мұнайды бір рет айдауды шикі затты ... ... ... ... жылу аз ... Бір рет буландырудың тағы бір ерекшелігі, мұнайды мүмкін болған 350-370С температураға дейін қыздырғанда ... ... ... ол ... бастайды), көп рет немесе біртіндеп буландырумен салыстырғанда, өнімдердің көбісі бу фазасына ауысады. Мұнайдың 350-370С жоғары Өзг.
Бет
№ құжат.
Қолы
Күні
Бет
ДЖ 0819000
қайнайтын ... алу үшін ... су буын ... ... мен су ... ... бір рет ... айдауды бумен сұйық фазаны ректификациялаумен жалғастырып жүргізу мұнайды фракцияларға бөлуде жоғары нәтижеге жетуге, процестің үздіксіз жүруіне және шикізатты қыздыруға отын ... ... ... ... ... ... сұйықтықтарды бір рет буландыруда және буларды одан кейін конденсациялағанда, құрамында төмен температурада қайнайтын фракцияларды көп жеңіл және бастапқы шикізатқа қарағанда ... тез ... ... аз, ауыр екі ... ... Сондықтан, айдау процесінде бір фаза төмен қайнаушы, ал басқа фаза жоғары қайнаушы компоненттермен байиды.
Өзг.
Бет
... 0819000
1.2 ... ... ... және ...
материалдардың сипаттамасы
Жетібай кен орны. Жетібай - Оңтүстік Маңғыстау ойпаңындағы аса ірі ... ... ... ... ... қаласының оңтүстік шығысында 80км ... ... ... ... ... ... 1956-60ж сейсмобарлау жұмыстары және құрылымдық ... ... ... ... 1959ж ... Кен 1961ж ... ... антиклинальдық өңірінің шегінде, құрылымдық тұрғыдан алғанда солтүстік батысқа ... ... орын ... ... юра ... беті (-1620 ... бойынша құрылымының өлшемдері 22,5-6,5 км, амплитудасы 60 м. Өнікті ... ... және ... ... ... ... Бұларға кезектесе қабаттасқан құмтастардан алевраштерден және ... ... 13 ... ... ... ... ... қабатшаларының саны 2-ден 8-ге ... ... ... ... ... бөлігінің жалпы қалыңдығы 700 м-ден артады. Стратиграфиялық ... ... ... ... ... юраның келговой, ортаңғы юраның бат, ... және ... ... жатады.
Бұларда 2 газ, 11 мұнай, 7 мұнай-газ (олардың біреуі газдыконденсат) иірімі ... ... газ ... ... түрліше болып келеді, көпшілігі қабаттық, күмбездік, бірақ бұлармен ... ... және ... ... ... да ... ... қабаттардың жатыс тереңдігі 1700-2500 м.
Коллекторлары ... ... ашық ... ... 22%-ке ... өткізгіштігі 0,06-дан 0,234 мкм2-қа дейін жетеді. Мұнайға қаныққаны, 1,3-21,2 м-ге, газға ... ... 2-14,4 м-ге ... ... ... Барлық қабаттардың мұнайы жеңіл және орташа тығыз, 830-870кг/м3, смолалы 4,53-15,5% , парафині мол 17,2-25%, күкірт аз 0,2-0,28%, асфальттерден ... ... ... ... қайнатқанда бөлінетінӨзг.
Бет
№ құжат.
Қолы
Күні
Бет
ДЖ 0819000
фракциялар 25-42%-ке дейін жетеді. Еріген газдың құрамы : метан 58,86 -76,4%, ауыр көмірсутегілер 22-37%, азот 1,3-5,8%, ... газы ... ... ... ... газында метандық құраушы 78,6%-ке, ауыр көмірсутегілер 11-18%-ке тең. Азот мөлшері 0,3%-тін құрайды, тереңдеген сайын оның шоғырлануы азая түседі, 0,23-1,2% ... газы бар. ... ... ... ... келетін тұрақты конденсат бар. Хлоркальций тирпті қабат ... ... ... миниралдығы 150г/л-ге жуық. Суда йод, бор және бром бар. Үш ... ... ... ... қалғандарынікі-суарынды. Кен орын 1967ж. өндірістік пайдаланылуда.
Мұнайдан алынатын өнімдер өте кең қолданылады. Біріншілік ... ... ең ... ... көмірсутектерді (метан) алады. Ұшқыш көмірсутектерді айдағаннан кейін ... ... Ең ... газ ... ... молекуласында көміртек атомы аз болғандықтан қайнау температурасы төмен көмірсутектер бөлінеді. Температура жоғарылай берген сайын қайнау температурасы жоғары ... ... ... ... ... ... ... көмірсутектердің және көміртек қосылыстардың күрделі қоспасы, ол келесі элементерден тұрады: көміртек (84-87%), сутек ... ... азот және ... (1-2%), ... күкірт мөлшері 3-5%-тен асады.
Мұнайдың көмірсутек ... және ... ... ... жағынан ең тұрақты, формуласы СnH2n+2. Егер көміртек атомы бірден төрт шамасында болса (СH4-С4Н10) онда көмірсутек газ ... ... ал 5-тен ... ... ... ... Егер 16-дан көміртек атомы аса қатты күйде болады(мыс. парафин). Нафтенді (циклді немесе алициклді) көмірсутек (СnH2n) құрылысы сақиналы болып ... ... оны ... ... деп ... ... 0819000 ... көмірсутек немесе арендер (СnHn) басқа көмірсутек топтарға қарағанда сутек атомы аз. Қанықпаған көміртек ... бар ... ... және ол ... реакцияларға тұрақты емес. Асфальтен - шайыр мұнай бөлігі - қара түске боялған зат. Ол аз ғана ... ... ... ... ... деп аталады, ал ермейтін шайыр деп аталады. Шайырдың құрамында 93% - тен оттек болады.
Парафин-азотты органикалық қосылыс. Олар өсімдіктің хлорофилл және ... ... ... деп ... ... ... ... мұнайды және көмірсутекті газдың құрамында бос күйінде ... ... (Н2S, ... ... ... ... 0,1%-ден 5%-ке дейін болады.
Зольды бөлік - мұнайды жандырғанды қалатын қалдық. Әр түрлі минералды қоспалардан (темір, никель, ванадий, ... ... ... ... ... не ... тығыздығы, қату, қайнау, буланы температурасы, люменисценция және т.б. ... әр ... ... ... ... ...
1. ... мөлшеріне қарай:
a. Аз күкіртті (күкірт 0,5%-ке дейін);
b. Күкіртті (0,5-2%);
c. Көп күкіртті (2% -тен жоғары).
2. Құрамындағы фракция шамасына қарап ... ... ... ... Т-1 берілген фракцияның мөлшері 45%-дан аз емес;
b. Т-2 30-44,9%
c. Т-30%-дан аз.
3. Құрамындағы майдың шамасына ... М1-25 % аз емес
b. М2 25 ... ... 0819000
1.3 ... ... ... ... өнімдері. Мұнайды атмосфералық қысымда алғашқы айдау нәтижесінде мынадай өнімдер алынады:
Негізінен пропан мен бутаннан тұратын сұйытылған көмірсутекті газ (тұрақтандырушы басқы фракциясы). Өнім ... ... кен ... ... ... ... ... байланысты болады. Бұл өнімді күкіртті қосылыстардан тазартылғаннан соң, шаруашылықта отын газдарды бөлу қондырғыларына шикізат есебінде пайдалануға болады.
Бензин фракциясы. ... ... ... Каталитикалық риформинг қондырғыларында шикізат есебінде қолданады, кейбір кездерде автобензин компоненті есебінде де пайдаланады.
Керосин фракциясы. 120-3150 С ... ... Ауа ... ... ... ... ... карбюратор қозғалтқыштарында отын есебінде пайдаланылады. Гидротазалау, сілтімен әрекеттеу немесе ... ... ... ... бөлу және пайдалану сапасын жақсарту мақсатында қосымша әрекеттеуден өтеді.
Дизель фракциясы. 180-3500С аралығында айдалады. Бұрын дизель фракциясын атмосфералық газойль, соляр майы деп атап ... Бұл ... ... ... ... теңіз және өзен кемелерінде орналасқан дизель қозғалтқыштардың отыны есебінде пайдаланды. Қажет болған жағдайда, оны гидрогенизациялық әдіспен күкірттен ... ... Бұл ... ... ... қалдығы. Қазан отыны есебінде пайдаланады, кейбір кездерде термиялық крекинг қондырғысының шикізаты бола алады.
Өзг.
Бет
№ құжат.
Қолы
Күні
Бет
ДЖ 0819000
Мазутта вакуумда айдаудан ... ... ... ... ... ... ... Мазутты өңдеудің екі жүйесі бар: май және отын алу.
Май алу ... ... ... 2-3 ... ... алады, оның әрқайсысы одан әрі тазалаудан өткізеді; ... ... ... қатынастарда араластырып, базалық майлардың қажетті сорттарын дайындайды.
Отын алу жүйесі бойынша, әдетте бір фракцияны 350-5000С аралығында қайнайтұғын ... оны ... ... ... гидрокрекинг процестерінде шикізат есебінде пайдаланады. Бұл фракцияны кейбір кезде ... ... деп те ... ... айдаудан қалған қалдық: термиялық крекинг, висбрекинг, битум және майлар өндіру қондырғыларында пайдаланады.
1.4 Процестің теориялық негізі
Булар мен сұйықтықтардың ... тік ... ... ... - ... жабдықтармен жарақталған ректификациялаушы табақшалары немесе отырғыштары бар, колонна бойымен жоғары көтерілуші бу мен төмен ағушы сұйықтық ... өте ... ... ... ... - ректификациялық колонналарда іске асырылады.
Колоннаның орта бөлігіне бу, сұйық немесе бу мен сұйық қоспасы күйінде ... ... оны ... және ... қайнаушы өнімге бөлу қажет. Шикізатты беретін аймақты эвапорациялық аймақ дейді, себебі онда ... - ... ... жылу ... қыздырылған қоспаның бу және сұйық фазаларға бір рет буландыруы жүреді. Кейбір жағдайларда эвапорациялық ... ... ... ... да, эвапорация өз алдына тұрған аппаратта жүргізіледі. Бірақ, көпшілік колонналарда, сонымен қатар, алғашқы айдау ... да бір рет ... және ... ... ... тұрған ректификациялау колоннасында әрбір табақшадан төрт ағым өтеді:
1) жоғары табақшадан құйылатын ...
2) ... ... ... бу;
3) төменгі табақшаға түсетін сұйық флегма;
4) жоғарғы табақшаға көтерілетін бу.
Өзг.
Бет
№ құжат.
Қолы
Күні
Бет
ДЖ 0819000
Табақшаға түсетін бу мен ... ... ... ... ... ... жағдайында осы қалыпқа жетуге тырысады. Жоғарғы табақшадан сұйық ағым жоғарғы температура аумағында ... одан ... ... ... ... компонент буға айналады, осының нәтижесінде сұйықтықта оның концентрациясы азаяды. Екінші жағынан, төменгі табақшадан көтерілетін бу ағымы температурасы төмендеу ... ... одан ... ... ... ... осы ... конденсацияланып сұйылады. Сонымен жоғары қайнаушы компоненттің Өзг.
Бет
№ құжат.
Қолы
Күні
Бет
ДЖ 0819000
булардағы концентрациясы ... ал ... ... көтеріледі. Булар мен сұйықтықтың фракциялық құрамы колоннаның жоғарғы бойы ... ... ... ... ... ... орнына жоғарғы жағын концентрациялау, ал төменгі айдау ... деп ... ... екі ... де ... ... процессі жүреді. Концентрациялау бөлігінің жоғарғы жағынан бу фазасында қажетті тазалықтағы мақсатты өнім- ректификат, ал төменгі ... ... ... ... компонентпен байыған- сұйық өнім алады. Айдау бөлігінде бұл сұйықтықтан төмен ... ... ... ... ... бұл ... ... жағынан сұйық күйінде екінші мақсатты өнім - қалдық алынады.
Колоннада ректификациялау процесін жүргізу үшін булар жоғарылаушы ағымын және сұйықтықтың төмендеуші ... іске ... ... ... ағым ... ... бөлігіне жылу беру арқылы, екінші- концентрациялау бөлігіне берілетін ағымның көмегімен жасалады.
Ректификациялау колонналары жай ( толық және толық емес) және ... ... ...
Жай колоннаның толық жүйесі, концентрациялау мен айдау бөліктерінен тұрады. Жоғарғы және төмен ... ... ... аз ... ... алу үшін ... емес ректификациялау колоннасы - концентрациялаушы колоннаға шикізаттағы бу фазасы күйінде төменгі табақшаның ... ал ... ... жоғарғы табақшаға сұйық фаза ретінде беріледі.
Егер көп компонентті қоспаны ... жеке ... ... фракцияларға, бір-бірімен қайнау температураларының шегімен айырмашылық көрсететін, бөлу қажет болған жағдайда көпколонналы жүйені қолданады, n ... n-1 жай ... ... Көп ... ... ... 0819000 ... жүйесі бензинді екінші ректификациялау, газды фракцияға бөлу қондырғыларында және тағыбасқа қолданады.
Егер өнімдердің тазалығына қойылатын талап аса жоғары болмаған ... ... ... ... ... ... ол бөлінуші затты колоннаның бойымен бірнеше жерден ... ... ... ... ... аппарат. Күрделі колоннаны бірнеше жай колонаның құрамасы деп қарауға болады. Аппараттың конструкциясы қарапайымдау мақсатында, оның біреуіне ... ... ... ... ал ... ... (төменгі колоннаның айдаушы бөлігінен бөлек) өз алдына секция етіп бөледі.
Дайын өнімдер айдаушы секциялардың төменгі жағынан алынады, ал айдалған жеңіл ... ... ... жіберіледі, оның жоғарғы жағынан жеңіл дистиллят шығады.
Құбырлы қондырғылардың ректификациялау колонналарындағы қысымға ... олар ... (АҚ), ... (ВҚ) және атмосфералы - вакуумды (АВҚ) болып бөлінеді. Булану дәрежесінің санына ... ... бір, екі, үш және төрт рет ... деп ... қондырғылардың ректификациялау колонналарындағы қысымға байланысты олар атмосфералы (АҚ), вакуумды (ВҚ) және ... (АВҚ) ... ... ... ... санына қарап құбырлы қондырғыларды бір, екі, үш және төрт рет ... деп ... Бір рет ... айдау қондырғыларында мұнайдан бір ректификациялаушы колоннада атмосфералық қысымда барлық дистилляттарды -- бензиннен бастап тұтқыр цилиндр ... ... ...
Екі рет буландыру қондырғыларында гудронға дейін айдауды екі сатыда ... ... ... атмосфералы қысымда мазутқа, одан кейін оны вакуумда гудронға дейін айдайды. Бұл процестерді екі ректификациялаушы колонналарда іске ... оның ... ... ... ... -- ... ұсталынады.
Өзг.
Бет
№ құжат.
Қолы
Күні
Бет
ДЖ 0819000
Мұнайларды мазутқа дейін буландыруды атмосфералық қысымда екі ... ... ... болады: біріншіде тек бензинді ғана алады және бензинсізденген мұнай ... ... ... ... ... айдалады. Мұндай екі колонкалы қондырғылар атмосфералық құбырлы (АҚ) тобына жатады.
Үш рет буландыру қондырғыларында мұнайды айдауды үш колонналарда ... екі ... және бір ... ... ... үш рет ... ... басқа түрі болып бір атмосфералық және екі вакуумды колонналардан тұратын АВҚ саналады. Төрт рет буландыру қондырғысы, АВҚ-ның бастапқы бөлігінде ... ... ... және ... ... гудрон үшін буландыра түсетін вакуум колоннасынан тұрады.
Өзг.
Бет
№ құжат.
Қолы
Күні
Бет
ДЖ 0819000
1.5 Технологиялық процестің жобалануы және толық сипаттамасы
Мұнайды біріншілік айдау ... ... ... ... ... ... 1 ... екі ағыммен шикізаттың жылу алмастырғыштарынан өтеді. Мұнайдың бірінші ағымы 16 колоннаның ... ... ... ... (2 жылу алмастырғышта) мен төменгі (3 жылу алмастырғышта) ағынымен жылу ... ... ... ... ағым 4 және 5 жылу ... ... 30 ... колоннасының төменгі мен ортаңғы жерінен шығатын қайта берілуші ағынымен қыздырылады. Одан кейін мұнайдың екі ағымына қосылып, электрогидраторға түседі.
Электр тогының ... ... ... және ... ... екі ағымға бөлініп жылу алмастырғыштарға түседі. Мұнайдың бірінші ағымы 6 және 7 жылу алмастырғыштарда ... ... 9 жылу ... 30 ... ... қайта берілуші ағынымен және 10 жылу алмастырғышта гудронмен қыздырылады. Одан ... ... 8 ... ... ... ... ... бүйірден үш фракция - керосин (118-2300С ... ... ... ... ... ауыр ... (280-3500С фракциясы) алынады. Осындай үш бүйірден бөлінетін фракциялардың болуы қондырғыны икемді жасайды, алынатын дизель отынының ассортименті көбейеді. ... ... ... ... 31 сораппен 32 құбырлы пешке беріледі. Пеште 1100С дейін қызыдырылған мазут 30 вакуум колоннасына түседі. ... ... ... 6,6 КПа құрайды. Колоннаның төменгі бөлігіндегі температураны төмендету және гудроннан жеңіл компоненттердің булануын жеңілдету үшін оның төменгі бөлігіне су буын ... ... 0819000
30 ... ... ... су буы, ыдырау газдары, ауа және аздап дизель фракциясы шағын 33 конденсаторға түседі. Конденсацияланбаған газдар 34 көп ... ... ...
30 ... үш түрлі қайта айналып берілуші ағынды шығару қарастырылған: жоғарғы ағын 15 табақшадан алынып, 35 химиялық жағынан тазартылған су, жылу алмастырғышында ... да, 18 ... ... беріледі. Баланстық артық 350 0 С төменгі фракция 16 колонна немесе дизель отынының желісіне жіберіледі. 9-шы табақшадан 350-5000С (вакуум газойлді) ... ... және орта ... ... ағын ... Ағын ... 11 ... қайта түседі, ал фракция 5 жылу алмастырғыш арқылы қондырғыдан шығарылады. Төменгі қайта берілуші ағын 5 ... ... 4 және 9 жылу ... ... ... 6 ... қайта беріледі. Баланстық 4000С жоғары фракцияның артығын 16 колоннаға қайта беру көзделген.
Вакуумда айдау қалдығы - ... (5000С ... ... 6, 7, 10 жылу ... ... қондырғыдан шығарылады.
Өзг.
Бет
№ құжат.
Қолы
Күні
Бет
ДЖ 0819000
Кесте - 1.5.1 Мұнайды ... ... ... технологиялық режимі
Көрсеткіш
Температура o С
Мұнайдың электродегидраторға кіре берісінде
130-140
Мұнайдың ... ... кіре ... ... ... ... колоннасының алдында
340-360
Мазуттың ... ... ... ... ... ... жағының ... ... ... ...
230-240
Атмосфера колоннасының жоғарғы жағы ... ... ... төменгі жағы ... ... ... ... ... - 280 0С ...
240 - ... 0С фракцияның
290 - 300
Тұрақтандырушы колоннасының жоғарғы жағының ... ... ... ... ... ... түтіктерінің түтін газдарының қысым артық, МПа ... ...
0,4 - 0,5 ... ... ... - ... - 1,4 ... ... ... кПа
5,3 - ... ... ... ... ... мазутқа есептегенде
1,5 - 2,0
Вакуум колоннасының төменіне,гудронға есептегенде
5,0 - 8,0
Өзг.
Бет
№ құжат.
Қолы
Күні
Бет
ДЖ 0819000
1.6 Процесті ... ... ... ... ... нәтижесінде технологиялық процесті дұрыс жүргізуге қажетті мәліметтер алынады. ... ... ... ... ... ... және қондырғыдан шығатын өнімдер сапасын зерттейді. Мұнайды анализдегенде оның тығыздығын, ... ... ... ... ... ... анықтайды. Бензин фракцияларын анализдеуде оның октан санын, ондағы активті күкірт қосылыстарының барын немесе жоқтығын (мыс пластикасының әсеріне қарап) анықтайды. ... ... ... ... ... Орта дистиллятттар керосин және дизель фракциялары үшін фракциялық құрамын, тұтқырлығын, тұтану, қатаю немесе ... ... ... ... ... көп ... ... анықтау нәтижесі сынаманы алғаннан кейін 1,5 - 2,0 сағаттан кейін қондырғыға түседі, яғни қондырғы операторы осы өткен ... ... ... ... ... алмайды. Одан бөлек лабораториялық анықтаумен көп адам шұғылданады. Сондықтан техникалық прогрестің және алғашқы айдау қондырғылары ... ... ... ... ... өсіру, өнімдердің сапасын автоматикалық бақылауға көшіру болып саналады.
Соңғы кездердегі жасалған ағымдағы сапаны анықтайтын анализаторлар шикізат пен ... ... ... ... ... ... қондырғының өзінде талдап, бірден нәтижесін алуға мүмкіндік береді. Келешекте сапа жөніндегі ... ... ... реттеушісімен байланыстырып, технологиялық процесті толық автоматизациялауға болады.
Фракциялық құрамды, тұтану температурасын, өнім тығыздығын анықтайтын сапа анализаторлары көптеген ... ... ... ... істей бастайды.
Өзг.
Бет
№ құжат.
Қолы
Күні
Бет
ДЖ 0819000
1.7 Технологиялық процестің автоматтандырылуы
Технологиялық қондырғыларының жұмысын әр уақытта бақылап отыруды өндіріс қызметкерлері, приборлар көмегімен, тағы да ... ... ... коммуникациялардың жағдайын байқауды, шикізаттың және алынған өнімнің сапасын лабораториялық ... ... ... ... қондырғысы аппараттардағы және құбырлар желісіндегі шығынды, температураны, қысымды және өнім ... ... мен ... ... үшін көптеген приборлармен жабдықталады. Қазіргі жаңа қондырғыларда автоматты бақылау және реттеудің 2 мыңнан аса приборлары бар. ... ... ... ... ... ... көп ... пештердің технологиялық режиміне байланысты. Құбырлы пештің негізгі реттелетін параметрі-қыздырылатын өнімнің пештен шығатын жердегі температурасы. Бұл ... ... ... ... ... ... МӨЗ ... пештердің температура режимін реттеуге байланысты жүйелер қолданылады. Систимада 2 және 3 екі ... бар. Оның ... 2 ... ... ... асу құбырғысының үстіндегі температураны тұрақты ұстап тұрады. Температураның берілген мәннен ауытқуы байқалған жағдайда 1 қақпақтың көмегімен ... ... ... ... ... жұмысын реттеудің мақсаты -- аппараттардың мүмкін болғанша экономикалық тиімді істеуінен қоспаны таза бөлуді қамтамасыз ету. Ректификациялау колонналары әр ... ... ... ... реттеудің жүйелері әр түрлі. Колонналарда көп компоненттер қоспасын бөлуде, шығынмен берілетін зат құрамы, колоннаның жоғарғы және төменгі жағының ... ... ... ... ... ... ... механикалық немесе автоматикалық жолмен реттеледі.
Өзг.
Бет
№ құжат.
Қолы
Күні
Бет
ДЖ 0819000
Колоннаның жоғарғы жағының температурасын ... ... ағын ... ... ... ... жағының температурасын қайнатқышқа берілетін жылу алмастырғыш мөлшерін өзгертумен немесе құбырлы пешке отын беріп ыстық ағын жасаумен ... ... ... ... реттеледі:
* рефлюкс сыйымдылығынан конденсацияланбаған шығушы өнімнің
* ( газдың) мөлшерін өзгертумен;
* өнімді суытуға берілетін су ... ( ... ... ... ... ... буларды шығаратын желісінде қақпақ реттеуші көмегімен.
Бірақ температура да, қысым да, процесте және алынатын ... ... ... тек жанама параметрлер болып саналады. Дәл таза бөлуде, тек соңғы кездерде қолдана бастаған сапа ... іске ... ... ... болады. Мысалы, бензинді тұрақтандыру колонналарына
тұрақты бензин буларының қысымын тұрақтандыру рибойлеріне жылу алмастырғыш ... ... ... ... ұстау жүйесі қолданылады. АВҚ буландырушы колонналар оардан шығатын өнімнің температурасын реттеу жүйесінде бу беруді пайдаланады.
Бензинсіздендіру колоннаның қуатын тұрақты қамтамасыз ету және оның ... ... үшін ... төменгі бөлігінде бензинсізденген мұнайдың деңгейіне байланысты мұнай шығынын ... ... ... ... жағының температурасы оның жоғары жағынан алынатын бензиннің ... ... ... ... Оның ... ... етіп ... мөлшерде өткір ағын берумен ұстайды және соңғы қайнау температурасын автоматика жолмен ... ... ... істеу жағдайында бензиннің соңғы қайнау температурасында жоғарғы жақтыңтемпературасы да, берілетін ағын мөлшері детұрақты болады. Егер бензин сапасы бір ... ... ... шикізат құрамы өзгеруіне байланысты, онда соңғы қайнау температурасын автоматикалық талдау көмегімен колоннаның жоғарғы жағының ... ... Осы ... жаңа ... ... тұру үшін ... ... мөлшерде ағын беріледі.
Бензинсізденген мұнайдың және шығынын тұрақты ұстайды, ал ... және ... да, ... төменгі жағының температурасын пешке отын беруді өзгертумен реттейді.
Өзг.
Бет
... 0819000 ... ... 0819000
2 ... БӨЛІМІ
2.1 Процестің материалдық балансы
Кесте 2.1.1- Мұнайды біріншілік айдау қондырғысының материалдық балансы
Атауы
W,%
т/жыл
т/тәул
кг/сағ
кг/сек
Түскені:
Мұнай
100
3400000
9315,07
388127,91
107,81
Алынғаны:
Газ
1,1
37400
102,47
4269,58
1,18
Бензин
18,5
529000
1723,29
71803,75
19,94
Керосин
17,9
608600
1667,39
69474,58
19,29
Дизель
20,3
690200
1800,95
78789,58
21,88
Жеңіл дистиллят
8,3
282200
773,15
32214,58
8,94
Орт. май. дист.
7,5
255000
698,63
29109,58
8,08
Ауыр май дист.
5,9
200600
549,58
22899,16
6,36
Гудрон
19,8
673200
1844,38
76849,16
21,34
Шығын
0,7
23800
65,20
2716,66
0,75
Өзг.
Бет
... 0819000
2.2 ... ... балансы
Кесте 2.2.1- Вакуумдық колоннаның материалдық балансы
Атауы
W, %
т/жыл
т/тәул
кг/сағ
кг/сек
Түскені:
Мазут
100
3400000
9315,07
388127,91
107,81
Алынғаны:
Газ
18,1
615400
1686,02
70250,83
19,51
Жеңіл дистиллят
20,1
683400
1872,32
78013,33
21,67
Орт. май. дист.
23,1
785400
2151,79
89657,91
24,90
Ауыр май дист.
11,2
380800
1043,29
49470,41
13,74
Гудрон
27,5
935000
2561,64
106735
29,64
Барлығы
100
3400000
9315,07
388127,91
107,81
Өзг.
Бет
№ құжат.
Қолы
Күні
Бет
ДЖ 0819000
2.3 ... ... ... ... ... ... ... балансы
Материал
ағымдары
д, кг/сағ
t, oC
hкдж/сағ
QмДж/сағ
1. Сұйық дистилят
-
-
2. Қайнатқыш жылуы
-
0,918
-
122320
171013,3
-
400
400
-
434,8
986,25
-
53184,7
168661,9
Q2
Барлығы
-
293333,3
-
-
221846,6+Q2
1. Сұйық дистилят
2. Қалдық R
2. Салқындат-қыштың жылуы
-
0.918
-
122320
171013.3
-
90
320
-
98.8
743.6
-
12085.2
127176.9
188079
Барлығы
-
293333,3
-
-
327341,1
Өзг.
Бет
№ құжат.
Қолы
Күні
Бет
ДЖ 0819000
2.4 Аппараттардың ... ... ... ... ... ... қондырғысындағы бензинді вакуумды колоннаның негізгі параметрін анықтау. Шикізат мазут К=12 ... ... 293333,3 ... ... ... ... түседі. Температурасы 4000С болады. Колоннадағы қысым 5 мПа. Колоннаның жоғарғы жағының температурасы 900С, ал төменгі жағы 340 0С ... ... ... ... 122320 кг/сағ құрайды.
Есептеуді ең алдымен бу және сұйық күйіндегі ағындардың энтальпиясын анықтаймыз.
Нбу = (210,3 + 0,456 * t + 0,000586 * t[2]) (4 - 0,906) - ... = (210,3 + 0,456 * 90 + 0,000586 * 90[2]) (4 - 0,906) - 309 =
= 256,04 * 3,09 - 309 = ... ... ... кететін газ былай анықталады:
D + g0 = 122320 + 3 * 122320 = ... ... ... = (D + g0) (H1 - hD)= 489280 (483,2 - 98,8) = ... 188079 ... жылуды былай анықтаймыз
Q2 = 327341,1 - 221846,6 = 105494,5мДж/сағ
Жылулық ... ... ... жоғарғы бөлігінде максимальді шығынды мына формуламен табамыз:
G2 =g1 +D = 579061,7 + 122320 = 701381,7 кг/сағ = 194,8 кг/сек.
Өзг.
Бет
... 0819000 ... ... ... есептейміз
Будың тығыздығы:
Колоннаның жоғарғы жағындағы булардың өту жылдамдығы
Содан соң колоннаның ауданы мен жоғарғы бөлігінің диаметрін табамыз
Колоннаның төменгі бөлігіндегі ... ... ... 3400С деп алып ... ... бу ағынның мөлшері
Төменгі ағынның салыстырмалы тығыздығы ... ... ... ... ... мен сұйықтың тығыздығы:
Өзг.
Бет
№ құжат.
Қолы
Күні
Бет
ДЖ 0819000
Колоннаның төменгі бөлігіндегі ... ... ... ... ... ... және ... мынаған тең болады:
Енді колоннаның биіктігін анықтаймыз
Колоннаның тарелкаларының ара қашықтығы h = ... ... ... F = ... жоғарғы дөңес аумағының биіктігі ЖД = 0,5 * 5 = 2,5
Колоннаның төменгі дөңес жағының биіктігі ТД = 0,5 * 6,5 = ... ... ... ... = (Nв.ч. -1) * h
hв.ч. = (30. -1) * 0,6 = ... = (Nн.ч. -1) * ... = (10 -1) * 0,6 = ... ... = hТД + hЖБ + hF + hТБ + hТД + ... = 2,5 + 17,4 + 1,2 + 5,4 + 3,25+ 1,4 = 30м
Өзг.
Бет
№ құжат.
Қолы
Күні
Бет
ДЖ 0819000
Жылуалмастырғыш аппаратын есептеу
Біріншілік ... ... ... ... tб = 30 оС, D - 555555,5 ... масс ... беріледі. Оны қыздыру үшін 30 вакуум колоннасынан шығатын ... ... ... ... Оның масс ... G = 94444,4 ... , tб = 360 оС.
Ыстық ағынның соңғы температурасы 290 оС.
Ағынның екеуі де бұл температурада сұйық ... (350 - 500 ... жолы ... және ... ағынның энтальпияларын анықтаймыз.
hб = кДж/кг.
nc = кДж/кг.
Ытық ағынмен ... жылу ... ... = G (hб - һс) = 94444,4 (862,1 - 658,5) = ... ...
= 0,830 + 0,00362 = 0,83
hб = = 57,3 кДж/кг
Салқын ағынмен алынатын жылуды былай ... ...
Qc = 0,95 * Qы = 0,95 * ... = 18267435,8 кДж/сағ
Салқын ағынның соңғы энтальпиясын мына теңдіктен анықтауға болады.
Qc =g (hc - ... hc = hб + ... ... ... ... ... отырып табамыз.
hc =
hc = ;
Өзг.
Бет
№ құжат.
Қолы
Күні
Бет
ДЖ 0819000
1,687 * tc + 0,0017 tc2 - h= ... tc2 + 1,687 tc - h = 0.
D = 1,6872 - 4 * 0,0017 * h
t1 = ;
t2 = ... ... ... = 360 оС тс = 290 оС
tc = 33 оС tб = 30 оС
∆ tү = 327 oC ∆ tк = 260 оС ... ... ... теңдікті қолданамыз.
∆ tорт*ар = оС
Практикалық мақсатта қолданатын құбырлы ... ... ... к = 250 - 900 кДж/ (м2 * сағ * ... = 300 кДж / (м[2] * сағ * к) етіп ... ... ... бетінің мәні
Fp = м2
Өзг.
Бет
№ құжат.
Қолы
Күні
Бет
ДЖ 0819000
2.5 ... ... ... және ... ... ... ... аппараттар. Олардан эксплуатациялық факторларға қарамастан квалификациялық қызметін талап етеді. Қысым - эксплуатациялық колоннаның ең негізгі факторының бірі.
Ректификациялық колоннаның ... ... ... ... ... табақшалар мен қондырғылардың гидравликалық қозғалысына байланысты.
Қысымды таңдаудың ең негізгі ... - ... ... ... ... және ... ... жіңішке фракцияларды бөлуге қолайлы. Өте жоғары температурада бөлінетін фракцияларды ... ... бар ( ... ... молекулярлық көмірсутектер ).
Ректификациялауда өте жоғары температурада бөлінетін фракцияларды жүргізу ... ... ... молекулярлы көмірсутектердің бөліну қауіпі бар. Осы мақсатта ректификацияны вакуумды ... ... Онда ... ... ... көлеміне байланысты температураға түсіреді. Ең көп таралған вакуумды колонна - ... ... ... ... одан ... ... ... вакуум колоннаның диаметрі 8000 мм ортаңғы қоректендіру бөлігінде, 7000 мм ... ... ... ... ... ... жинайтын жер. Колоннаның табақшалары екі ағынды соққыш элементтерімен ... ... тік ... ... ... онраласқан. Колонна жоңары темір бетонмен сақина тәрізді фундаментпен құйылған жерде тіреуішпен орныққан. Колонна жұмыс режимдері келесілермен ... ... ... температура - 1100 - 1300С; ... ... - 4000 - 4200С; ... ... - 380 - 4000С; ... ... жоғарғы бөлігіндегі - 30 - 80 мм рт. ст (4 - 10,6 ... ... 0819000 ... ... және ... тұру ... ... колоннаның негізі болып табылады. Вакуум көбіне екі әрекетпен пайда болады: будың конденсациясы, аппараттың жоғары ... ... және ... ... сорылуынан.
Жылуалмастырғыштар мұнай өндеу және мұнай-химия зауыттарының ... ... ... ... ... құрамына кіреді. Олардың құны технологиялық қондырғылар құралжабдықтарының жалпы ... ... 15% ... ... ... ... өнімдерді қыздыруда, буландыруда, конденсациялауда, кристалдауда, балқытуда және қатыруда, сонымен қатар бу-генераторы және пайдаланушы - ... ... ... ... ... ... ... МӨЗ-да көп қолдану табуда. Қапталма құбырлы жылуалмастырғыштардың құбыр мекем бекітілген және айнымалы басты ... ... ... жылуалмастырғыштар қазіргі жаңа МӨЗ жылуалмастыру аппаратының негізгі түрі. Мұндайды алғашқы айдау қондырғыларында олар мұндай шығушы өнімдер жылуы ... ... су ... ішкі ... ... қыздырғыштары және т.б есебінде қолданылады. Айнымалы тордың болуы құбыр шоғырының ... ... бос ... ... ... ... ... тазалау және ауыстыру жеңіл іске асырылады. Жылуалмастыру жағдайын ... ... ... ... етіп ... ... ... процесі айнымалы басты аппараттарда мынадай кезекте іске асырылады. Сұйық 4 бөлуші камераға түскеннен кейін құбыр шоғырымен 3 ... бас ... ... және онда ... ... ... шоғырына түседі. Бөлуші камерада бірнеше қалқан орнатуға болады және осының нәтижесінде ағымның ... ... ... ... ... Жылу ... тиімділігін арттыру үшін құбыраралық кеңістікте көлденен қалқандар орналастырылады.
Өзг.
Бет
№ құжат.
Қолы
Күні
Бет
ДЖ 0819000
1960ж бастан МӨЗ ауамен (АСА) көп қолдану табуда. АСА ... ... ... ... ... ағын ... мұнай өнімдерінің ілесіп кетуін кемітеді, жылу алмастыру аппараттарын қыздыру нәтижеснде түзілген қалдықтардан тазартуды және жөндеу ... ... ... жаңа ... айдау қондырғыларында 80% дейін жылуды алуды ауамен суыту аппараттарында іске асырады.
Өзг.
Бет
№ құжат.
Қолы
Күні
Бет
ДЖ 0819000
4 ҚОНДЫРҒЫНЫҢ ТЕХНИКА ... ... ... ... ... БӨЛІМІ
4.1 Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі
Мұнай жанғыш газдар және мұнай ... ... және ... ... заттар.Өдірістерде мұнай мен газды өңдегенде технологиялық режимді бұзу, қауіпсіздік ереджесін сақтамаудан авария және қатерлі жағдайлар болады, жұмысшылардың кәсіби ауруы орын ... ... және ... ... ... ... және одан бөлек белгілі бір температурада өзінен өзі тұтанып ... ... ... және кейбір басқа процестерде шикізат кен өнімдер өзінен өзі тұтану температурасына жақын, тіпті одан ... ... ... ... Одан ... қондырғыларда құбырлы пештерде ашық отын көздері бар.
* Мұнай мен газды өңдеу ... ... ... көп ... ... олардың булары ауамен қопарылғыш қоспа түзе алады. Мұндай қоспалар жабық бөлмеде, аппараттар ішінде түзіледі. Тұтануға себепші ... ... ... жарылады. Тұтану импульс көзі болып бұзық электр жабдығының ұшқыны, ашық от және тағы ... ... ... пен жану көздері екі диэлектриктің бір-біріне үйкелуіне немесе диэлектриктің металмен үйкелуінен пайда болған статикалық электр тогынан да болады. Сонымен қабат ... ... ауа ... тогының разрядтануы- найзағай бола алады.
1)Мұнай мен газды өңдеуде технологиялық процестер көбінесе жоғарғы ... ... және ... ... ... кенеттен асып кеткен жағдайда аппараттар мен құбыр желісі жарылып кету қаупі сақталады.
2)Мұнай, мұнай өнімдері және ... ... ... ... ... улы қасиеті барларға жатады.
3)Мұнай өңдеу зауыттарында электродегидраторлар, электроқозғалтқыштары, жарық беруші приборлар және ... ... ... ... 0819000
жабдықтары бар. Электр тогымен дұрыс пайдаланбағанда адмды электр тогының соғуы, күюі ... ... ... және ... жағдайларды болдырмау үшін қауіпсіздіктің нормалары мен техника ережелерін бұлжытпай орындау қажет. Жұмысқа түсуші қауіпсіздік техникасынан, өрт және газ ... ... ... ... өтеді.
Зауыттарда қауіпсіздік техникасынан және еңбекті қорғаудың мынадай негізгі шаралары қолданылады:
1)Барлық ... ... ... ... ... ... орнатылады. Егер бөлмеде копарылыс мүмкіндігі немесе улы заттың концентрациясы шектен тыс көп болғанда, онда ... ... ... ... ... ... беріп білдіретін арнайы приборлар қойылады;
2)Қопарылу жағынан қауіпті бөлмелерге қопарылуға қауіпсіз электр қозғалтқыштарын қолда немесе бөлме қысымы ... ... ... ... тұрады;
3)Жөндеу кезінде қатерлі жағдайды болдырмау үшін тұрақты және ауыспалы механизмдер орнатылады: сораптарды жөндеуге кран - ... ... ... жылу ... ... шоғырын шығаруға экстракторлар;
4)Технологиялық қондырғылар және жалпы зауыт шаруашылықтарына тұрақты және ауыспалы өрт ... ... ... ... ... ... инструкцияларында, қауіпсіздік техника және өрт қауіпсіздік инструкцияларында, ... ... ... ... беріледі.
Алғашқы өңдеу қондырғыларының жұмысының тиімділігін қондырғының қуаты, тоқтаусыз жұмыс істеу мерзімі, ... ... алу ... (мұнайдағы осы фракциялардың потенциялды мөлшеріне есептегендегі проценті), алынатын өнім сапасы, бу, су, ... ... ... ... ... ... ... істеп тұрған қондырғыларды жаңарту және жаңа жабдықтау нәтижесінде олардың ... ... ... ... жақсартуға болады. Жаңартудың негізгі бағыттары: аппараттардың жылу алмастыру беттерін көбейту, сораптарға қуаты жоғары электр қозғалтқыштарын қою, пештерде қосымша құбыр қою, ... ... ... жаңалау.
Өзг.
Бет
№ құжат.
Қолы
Күні
Бет
ДЖ 0819000
Мұнайды алғашқы өңдеу қондырғылары жетілдірудің негізгі бағыттары: мөлдір мұнай ... мен май ... ... ... потенциалына есептегенде, жоғары деңгейде алынуын қамтамасыз ету, дистилляттар сапасын көтеру, шығушы ағымдардың жылуын ... ... ... ... қорларын пайдалану коэффициентін көтеру, электр энергияның, судың, ауаның, реагенттердің сыбағалы шығынын қысқарту, бақылау мен ... жаңа ... ... ... 0819000
4.2 ... ... ... ортаны мұнай және оның өнімдерінің ластануынан қорғау қазіргі кездегі өзекті мәселе. Бұған ... ... ... назар аударылады.Табиғатта өнеркәсіптік қалдықтардан қорғаудың басты бағыттары зиянды қалдықтар болмайтын және аз ғана ... ... ... ... аз ... ... процесстерді ұйымдастыру.Өндіріс қалдықтары тазаланып, табиғатқа зиянды әсері болмауы керек. Табиғатқа әсерді ... ... және суды ... ... ... ... концентрациясы маңызды орын алады. Гигиеналық талаптарға сәйкес ... ... ... ... концентрация мөлшері паталогиялық ... ... ... ... ... ... ортаға тасталуы нормативті құжаттарда регламенттеледі. Біздің елімізде табиғи ... ... ... ... үшін ... ... ... органы бар.
Мұнай өңдеу өнеркәсібі мекемелері ... көп ... газ бен шаң ... Оларды болдырмау үшін бақылау қорғау клапандары жүйесін ... ... ... ... ... ... ... жүйені пайдаланады.
Мұнай және оның өнімдерінде олардың қоршаған ортаға ... ... ... үшін шаралар қолданылады. Мұнай өңдеу мекемелеріне тән газ қалдықтарын атмосфераға қайта тазаламай жіберуді ... ... ... ... зор. Бұл атмосферадағы физикалық және физико- химиялық ... ... ... ... өзіндік таралуын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Атмосфералық жауын-шашында газдарды ерітеді, қалдықтарды шайып кетеді. Жасыл желектердің жапырақтары шаңды түтіп қалады және ... ... ... ... ... Бұл ... ... процестері баяу жүреді және мүмкіндіктері шектеулі.
Өзг.
Бет
№ құжат.
Қолы
Күні
Бет
ДЖ 0819000
Мұнай өнімдерінің су қоймаларға ... ... әрі ... олар су қоймада әртүрлі ластану формасын құрады:
1) су бетінде жүзіп жүретін мұнай пленкасын жинап алады;
2) суда ... ... ... ... ... ... тұнған ауыр фракцияларды;
4) су қойма жағалауларында ... ... ... өзен және ... ластануына сақтаудың негізгі шаралардың бірі тазарту болып табылады.
Мұнай мен газ өңдеу өнеркәсібінің мекемелері ... көп ... улы ... шығарады. Олар: факельде жағу нәтижесіндегі 40,0%- ке дейін қышқылды газ, күкірт ангидриді 20,0 %- тей, NO2 және ... ... ... Оксидтер атмосферадағы сумен әрекеттесіп, қышқылдар түзеді. ... көп ... ... қалдықтарға көмірсутектерді (37,0%) де жатқызуға болады. Сонымен бірге майда дисперсті күйе ... яғни ... ... ... қолданғанда және шаңды заттарды тасығанда, шашқанда, уақтағанда т.б.
Жоғалыстың ... алу үшін ... ... ... ... деңгейін анықтауды, бақылау - қорғау клапандары жүйесін қолдануды, қалдықтардың ... ... ... мүмкіндік концентрацияға дейін төмендету, әртүрлі санитарлық нормаларға сәйкес технологиялық мекемелер ... ... ... автаматты басқаруды, дамыған факельді жүйені пайдалану ... ... ... ... ... да алдын алу шараларына жатады.
Қалдықтардың қоршаған ... ... ... ... үшін ... ... бен ... қалдықтарын атмосфераға қайта тазаламай жіберуді жоюда жоспарланған шаралардың ... зор. Бұл ... ... және физ- ... процестерді қолдана отырып ауаның өзіндік тарауын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.
Өзг.
Бет
№ құжат.
Қолы
Күні
Бет
ДЖ 0819000 ... ... ... ... ... ... ... қайта өңдеу процестерімен бірге мұнайдың 8 - 10%- ы газ түріндегі көмірсутектерге айналады, оларды күкірт ... ... ... оларды Клаус қондырғыларында жаққанда біраз бөлігі қос оксид SO2 түрінде атмосфераға кетеді. Дистиллятты өнімдер құрамында гидротазалау мен тұрақтандырудан кейін іс ... ... ... Ал ... қалдықтарының құрамында күкірт мөлшері жеткілікті, сондықтан оларды қазан отыны есебінде қолдануда қоршаған ортаға көп мөлшері де түтін газында SO2 ... ... ... ... процестерінің өнімдеріндігі күкірт мөлшері (әсіресе күкіртті мұнайлардан алынған) алғашқы өндеу өнімдеріндегіге қарағанда көп жоғары, себебі ... ... 40 - тан 70% ... ... ... пен термиялық крекинг және кокстеудің дистилляты немесе қалдық шикі заттарында жиналады.
Күкірттің қос тотығының түтін газдарындағы мөлшерін төмендетуды екі ... іске ... ... 1) ... ... күкірттен тазалау (гидрокүкіртсіздендіру); 2) түтін газдарын тазалау.
Түтін газдарын тазалауға әртүрлі ... ... - ... ... мен тұздар (аммиакты - дисульфидті, магнизитті және ... ... ... ... ... және ... құрғақ тазалау (активтелген көмірмен, мыс оксидімен және т.б.). Бірақ тазалауға түсетін газдардың көлемінің үлкендігі, тағыда олардағы компоненттердің ... ... ... ... су буы, ... әртүрлілігі экономикалық жағынан тиімді тазалау әдістерін жасауды қиындатады. Жану ... азот ... ... ... ауа ... яғни жану аумағындағы оттегі мөлшерін азайтумен кемітеді.
Қоршаған ортаның көмірсутектер ... ... ... ... ... ... булану резервуарды толтыруда және босатуда () сыртық мен ішкі резервуар температурасының ... ... ... () орын алып ауа ... Ағын суды ... құжат.
Қолы
Күні
Бет
ДЖ 0819000
тазалау жабдықтарынан, кішкентай жиынды мұнай көлшігі және тоғаны беттерінен буланудан да ... ... көп ... ... компрессорлар және арматуралар сальниктерінің тығыз жабылмауы есебінен факелдерде, аппараттардың сақтаушы қақпақтары арқылы жоғалу да ... ... ... ... тән ... ... және кейбір кездерде жоғары қысым режимдері көмірсутектердің және олармен бірге күкіртті сутегінің ауаға тарауына жәрдемдеседі. Мұнда жоғалым ... ... және т.б. ... ... қарағанда бірнеше есе көп болады.
Ауаның күкіртті сутегімен және көмірсутектермен ластану дәрежесі қондырғыларда ... ... ... ... ... де және ... ... тұрақтандырылуына байланысты. Өнімді суыту температурасы, әсіресе жеңіл бензинді, төмен ... ... ... ... ... аз ... табиғи нәрсе. Бензинді тұрақтандыру дәрежесі де осындай әсер етеді, себебі бензинде еріген газ көмірсутек буларының сыбағалы ... ... ... ... ... және ағын су ... қысқарту мақсатында МӨЗ мұнай өнімінің ақырғы температурасын төмендете түсуде су тоңазытқышымен бірге ауа ... - ... кең ... ... ... ... ... терең суыту үшін суық айналма таза құдық суын да пайдалану ұсынылады.
Өзг.
Бет
№ құжат.
Қолы
Күні
Бет
ДЖ 0819000
ҚОРЫТЫНДЫ
Мұнайды өндірістік ... ... оны ... ... бөлу үшін ... ... ... біртіндеп буландыруды емес, бір рет булану деп аталатын, одан әрі ректификациялаумен жүретін әдісті ... ... ... ... ... ... немесе дистилляттарды бөліп алады: бензин - б.қ. +1800С фракциясын, керосин - 180-2400С ... ... ... ... ... сәйкес белгілі бір фракциялық құрам нормаланады.
Мөлдір дистиллияттарды бөліп алғаннан кейінгі қалдықты мазут ... ... ... мынадай фракцияларға бөледі. 380-4200С - жеңіл дистиллятты майлар ... ... ... ауыр ... ... алуға қажетті немесе 350-5000С вакуум газойль фракциясына. Мазутты айдаудан қалған қалдық гудрон деп ... ... ... ... майлағыш майлар, мұнай коксын және битумдар алуға шикізат болып саналады.
Мен дипломдық жобамда біріншілік ... ... ... ең ... жағынан тиімді, тұзсыздандыру, атмосфералық және вакуумда айдау біріктіріліп ... ... ... ЭТТҚ - АВҚ ... ... Осы ... айдау процестеріне, олардың негізгі параметрлеріне,қондырғы аппараттарына сипаттама бердім.
Есептеу бөлімінде Жетібай кен орны бойынша мәліметтерді пайдаланып, процестің, ... ... және ... ... ... ... колоннасы мен жылуалмастырғыш аппараттарының конструктивтік өлшемдерін есептеп, қондырғының тиімділігін ... ... ... ... жүру барысында мұнайдан бөлінетін зиянды заттар тек адам денсаулығына ғана емес, сонымен бірге қоршаған ортаға өз зиянды әсерін ... ... ... ... және ... ... қорғау мәселелеріне көп көңіл бөлдім. Есептеу және іздену мәліметтерін қолдана отырып, жобаланған қондырғы технологиялық әрі экономикалық жағынан тиімді деп ... ... 0819000 ... ... ... С.А. ... глубокой переработки нефти и газа. Уфа: Гилем, 2002
2. Ахбердиев Ә. Химиялық технологияның негізгі процестері және ... ... ... ... процессы и аппараты химической технологии, М.: Химия,1983
4. Иоффе.И.Л. Проектирование процессов и аппаратов химической технологии. Л.: ... 1991
5. ... А.А., ... С.М., Судаков Е.Н. Расчет процессов и аппаратов нефтеперерабатывающей промышленности.Л.: Химия, ... ... В.П., ... Г.Г., Сорокин Ю.Г. Охрана труда в нефтеперерабатывающей и ... ... М.: ... 1983
7. ... О.Е. ... ... негіздері. Ақтөбе, 1994
8. Надиров Н.К. Нефть и газ Казахстана. Ч.2. Алматы: Ғылым, 1995
9. Омаралиев. Т.О. ... мен ... ... ... және технологиясы. 2 - бөлім. ... ... ... ... Астана 2003
10. Сарданашвили А.И. Примеры и задачи по технологии переработки. М: Химия, 1973
11. Танатаров М.А.Технологические расчеты установок переработки нефти. Химия,1987
12. ... В.Н. ... ... ... и его ... М: Химия, 1984
13. Шеденов Ө.Қ., Байжомартов Б.А.Жалпы экономикалық теория. Алматы,2002
14. Эмирджанов Р.Т., Лемберанский Р.А. ... ... ... в нефтепереработке и нефтехимии.М.: Химия,1989
Өзг.
Бет
№ құжат.
Қолы
Күні
Бет
ДЖ 0819000
15. Лаврушко Н.П., Муравьев В.Н. ... ... и ... ... 1971 г.
16. Щуров И.Т. Техника и технология добычи нефти, 1975 г.
17. Суханов В.П. ... ... М.: ... ... 1974 ... ... Н.К. Нефть и газ Казахстана. Ч.1. Алматы: Ғылым, 1995ж
19. Черножников Н.И. Технология переработки ... ... ... и ... М. Химия, 1978г.
20. Хорошко С.И . Сборник задача по химий и технологий нефти и газа ,- М. Химия, 1989 г.

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 30 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мұнай құрамынан шайырлы асфальтты заттарды анықтау әдістерін зерттеп талдау22 бет
Мұнай өнімдері5 бет
Мұнай өндеу қалдықтары7 бет
Жылына өнімділігі 900 мың тонна май фракциясын депарафиндеу қондырғысын жобалау23 бет
Азықтық майларды зерттеу21 бет
Асфальтсыздандыру процесі8 бет
Майларды экстракциялауда қолданылатын еріткіштер27 бет
Майлардың және сиыр майының сақтау технологиясы4 бет
Майлардың қорытылуы мен сіңірілуі7 бет
Мұнай мен газдың экономикада алатын орнын талдап, майларды күкірт қышқылымен тазалау әдісін талдау30 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь