Тест және тестілеу жүйесі

МАЗМҰНЫ

1 КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
2 ЕСЕПТЕУ ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
2.1 Тесттің және тесттік бақылаудың пайда болу тарихы ... ... ... ... ... ... ... ...12
2.2 Тесттің құрамы, түрлері және сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16
2.2.1. Тесттің түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16
2.2.2 Тесттік тапсырмалардың типтері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...26
2.2.3 Тапсырмаларды құрудың принциптері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..26
2.2.4 Тапсырманың альтернативті жауаптары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
2.2.5 Тестілеу уақыты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35
2.3 Тестілеудің ішкі жүйесін құрастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .35
2.3.1 Білім берудің мақсаттық көрсеткіштерін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35
2.3.2 Сапалық көрсеткіштер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .38
2.3.3 Білімді бақылау әдісін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .39
2.3.4 Бақылауға шығару механизмі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42
2.3.5 Бақылау тестілеуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .39
2.3.6 Тестілеу жүйесінің мемантикалық моделін құрастыру ... ... ... ... ... ... ... 45
2.3.7 Тестілеу жүйесінің мемантикалық моделін құрастыру ... ... ... ... ... ... ...46
2.4 Тестілеу жүйесінің бағдарламалық құралы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..48
2.4.1 HTML гипермәтіндік тілінің мүмкіндіктері, құрылымдық элементтері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48
2.4.2 HTML тілінің элементтері және тегтерінің қолданылу мақсаттары ... 53
3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫ . ПРАКТИКАЛЫҚ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ..61
3.1 Жобаның жалпы қойылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .61
3.2 Тестілеу бағдарламасын жасаудың негіздемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...61
3.3 Тестілеу бағдарламасының пайдалану тиімділігі ... ... ... ... ... ... ... ... 61
1 КІРІСПЕ

Жаңа ақпараттық технологиялардың енуі Қазақстанның еуропалық оқыту жүйесінің кеңістігіне қадам басуына, сонымен қатар білім жүйесінің жаппай модернизациялануы оқушыларға білім беру және оларды бағалау жүйесін түбінен қайта қарауды талап етуде. Қазіргі таңда білім беру жүйесінде кең масштабты модернизация үрдісі жүзеге асырылуда: оқытудың жаңа мазмұны мен формасы ізделуде, интерактивтілік принциптерінің орындалуын қамтамасыз ететін жаңа білім беру технологияларын құруда, жеке басқа бағдарланған әдістерді кеңінен қолдануда – қашықтықтан оқыту, жобаларды және жағдайларды талдау әдістері, тестілеу жүйесі және білімді рейтингтік бақылау. Аталған жаңа енгізулердің ішіндегі қазіргі кезде ерекше аталатыны тестілеу жүйесі – бұл оқыту үрдісіндегі жаңа сапалы деңгей. Оқу материалдарды меңгеруін бақылауы әртүрлі тестілеуші бағдарламалардың көмегімен жүргізіледі. Бұл білімді ақпараттандыру бағытының негізі болып табылады. Білім беруде ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды қолданудың норма ретінде болуы және оның келешекте білім беру жүйесінде дамуы – ақпараттандыру деңгейінің жоғарлығына байланысты. Ескеретін жағдай, соңғы жылдары білім тәжірибесінде дәстүрлі тесттер (стандарттандырылған тесттер жиынтығы) бірте-бірте аса тиімді on-line тестілеу формасына алмастырылуда. Қазіргі таңда тестілеу өте өзекті мәселе болып табылады.
Қазіргі тестілеу формасында жаңадан өзара байланысқан үш үдемелі үрдіс пайда болды: білімнің компьютерлендірілуі, аудиодидактика рөлінің өсуі, педагогикалық теория шамасының артуы.
Білімнің компьютерлендірілуі – оқытушылардың шынайы еңбегінің шығынын әлдеқайда азайтуды, аға профессорлардың әдістемелік потенциалын сақтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар оқытушының сабақ беруші адамнан жаңа оқыту үрдісінің технологы ретінде қалыптасуға мүмкіндік береді. Яғни мұнда оқытушының оқыту іскерлігі емес, тек керісінше оқушының өз бетімен білім алу мүмкіндігі маңызды болып тұр.
Тапсырмалардың қиындық деңгейінің және білім деңгейінің арасында қойылатын сәйкестіктің теңдік шамасын табу керек. Бұл шама педагогикалық теориядағы шама болып табылды. Бұл шаманы Дат математигі Г. Раш «логит» деп атаған. Бұл өлшем компьютердің пайда болған кезінен бастап білімнің бейімдік бақылау теориясының негізіне жатты. Білімнің бейімдік бақылау теориясы – оқушының берген жауабына байланысты келетін тапсырмалардың саны мен қиындығын реттеуді зерттейтін әдіс. Дұрыс жауап берген кезде ЭЕМ келесіде күрделі тапсырманы теріп, ал дұрыс жауап бере алмаса керісінше жеңіл сұрақ береді. Әрине, бұл алгоритм барлық тапсырмаларды алдын ала бағдарлама мен тапсырмалар банкісін құру күрделілігіне қарай сұрыптауды қажет етеді. Сөйтіп, тест – әрбір тапсырманың дифференциалдық және күрделі параметрлерін алдын ала мәлімдейтін автоматтандырылған тестілеу жүйесісің нұсқасы болып табылады.

Дипломдық жұмысының өзектілігі. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық даму концепциясы білім беру жүйесі алдында сапалы білім берудің рұқсаттылығын қамтамасыз ету, оны экономика дамуының инновациялық талаптарына, қоғамның және әрбір азаматтың қазіргі заманғы сұраныстарына сәйкес келетін деңгейге дейін дамыту – стратегиялық мақсатын қойды. Аталған мақсатқа жету білім беру мекемелерін модернизациялау арқылы орындалады.
7 ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Барт Л. В., Сафиуллин А. Р., Егорова С.С. Информационные технологии в образовательных процессах // Современ. проблемы науки и образования. 2006. - № 1. С. 39.
2. Аванесов B.C. Основы научной организации педагогического контроля в высшей школе: Пособие для слушателей Учебного центра Гособразования СССР. М.: МИСиС, 1989.
3. БатаршевА. В. Тестирование: основной инструментарий практического психолога: учеб. пособие. М.: Дело, 1999. 240 с.
4. Аванесов B.C. Композиция тестовых заданий: Кн. для преподавателей вузов, техникумов, для студентов и аспирантов пед. вузов. / B.C. Аванесов. / 2-е изд. испр. и доп. М.: Адепт, 1998. - С. 150.
5. Аванесов B.C. Композиция тестовых заданий. М.: Центр тестирования, 3 изд., 2002.-С. 239.
6. Аванесов B.C. Определение, предмет и основные функции педагогической диагностики // Педагогическая диагностика. 2002. - № 1. - С.41-44.
7. Аванесов B.C. Математические модели педагогического измерения. -М.: Исслед. центр, 1994. С. 26.
8. Аванесов B.C. Методологические и теоретические основы тестового педагогического контроля: Дис. . д-ра пед. наук. -М., 1994. С. 310.
9. Аванесов B.C. Научные проблемы тестового контроля знаний. Моногр. М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 1994.- 135 с.
10. Аванесов B.C. Формы тестовых заданий: Учеб. пособие. М.: МИСиС, 1991.-С.35.
11. Акимова М.К. и др. Индивидуальность учащихся и индивидуальный подход. М.: Знание, 1992. - С. 77.
12. Балыхина Т. М. Словарь терминов и понятий тестологии. М.: Изд-во РУДН, 2000. 164 с.
13. Беляев К. В. Средства индивидуализации дистанционного профессионального обучения // Дополнительное профессиональное образование. -2005.-№6(18). С. 31-35.
14. Васильев В. И., Тягунова Т. Н. Основы культуры адаптивного тестирования. М.: Изд-во ИКАР, 2003. 584 с.
15. Вроейнстийн А. И. Оценка качества высшего образования. М.: Изд-во МНЭПУ, 2000. 180 с.
16. Воронин Ю. А., Трубина JI. А., Васильева Е. В., Козлова О. В. Современные средства оценивания результатов обучения: учебное пособие. Воронеж: ВГПУ, 2004. 97 с.
17. Борисова Н. В. От традиционного через модульное к дистанционному образованию: учебное пособие. М.: Домодедово: ВИПК МВД России, 1999. 174 с.
        
        МАЗМҰНЫ
1 ... ... ... ... және тесттік бақылаудың ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ішкі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... жүйесінің мемантикалық моделін
құрастыру............................45
2.3.7 Тестілеу жүйесінің мемантикалық моделін
құрастыру...........................46
2.4 Тестілеу жүйесінің бағдарламалық
құралы..................................................48
2.4.1 HTML гипермәтіндік тілінің мүмкіндіктері, құрылымдық
элементтері...........................
............................................................................
....48
2.4.2 HTML ... ... және ... ... мақсаттары....53
3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫ - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ЭКОНОМИКАЛЫҚ
БӨЛІМ…....................................................................65
Шығындардың экономиясын
есептеу…...................................................
4. ӨМІР ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ БӨЛІМІ …............
5.1 ... ... ... ... ... ... технологиялардың енуі Қазақстанның еуропалық оқыту
жүйесінің кеңістігіне қадам басуына, сонымен қатар білім жүйесінің ... ... ... беру және ... ... ... түбінен
қайта қарауды талап етуде. Қазіргі таңда білім беру жүйесінде кең масштабты
модернизация үрдісі жүзеге асырылуда: оқытудың жаңа ... мен ... ... ... орындалуын қамтамасыз ететін жаңа
білім беру технологияларын ... жеке ... ... ... ... – қашықтықтан оқыту, жобаларды және жағдайларды талдау
әдістері, ... ... және ... ... бақылау. Аталған жаңа
енгізулердің ішіндегі қазіргі кезде ерекше аталатыны тестілеу жүйесі – ... ... жаңа ... ... Оқу ... меңгеруін бақылауы
әртүрлі тестілеуші бағдарламалардың көмегімен жүргізіледі. Бұл білімді
ақпараттандыру бағытының негізі ... ... ... ... ақпараттық
және телекоммуникациялық технологияларды қолданудың норма ретінде болуы
және оның келешекте білім беру жүйесінде ...... ... ... ... ... соңғы жылдары білім тәжірибесінде
дәстүрлі тесттер (стандарттандырылған ... ... ... ... on-line тестілеу формасына алмастырылуда. Қазіргі таңда тестілеу өте
өзекті мәселе болып табылады.
Қазіргі тестілеу формасында жаңадан өзара байланысқан үш ... ... ... ... ... ... ... өсуі,
педагогикалық теория шамасының артуы.
Білімнің компьютерлендірілуі – оқытушылардың шынайы еңбегінің шығынын
әлдеқайда азайтуды, аға профессорлардың ... ... ... береді. Сонымен қатар оқытушының сабақ беруші адамнан жаңа оқыту
үрдісінің технологы ретінде қалыптасуға ... ... Яғни ... ... іскерлігі емес, тек керісінше оқушының өз бетімен білім
алу мүмкіндігі маңызды болып ... ... ... және ... ... ... сәйкестіктің теңдік шамасын табу керек. Бұл шама педагогикалық
теориядағы шама ... ... Бұл ... Дат ... Г. Раш ... ... Бұл өлшем компьютердің пайда болған кезінен ... ... ... ... негізіне жатты. Білімнің бейімдік бақылау
теориясы – оқушының берген жауабына байланысты келетін тапсырмалардың саны
мен ... ... ... ... ... жауап берген кезде ЭЕМ
келесіде ... ... ... ал ... жауап бере алмаса керісінше
жеңіл сұрақ береді. Әрине, бұл ... ... ... ... ала
бағдарлама мен тапсырмалар банкісін құру күрделілігіне қарай ... ... ... тест – ... ... ... және ... алдын ала мәлімдейтін автоматтандырылған тестілеу жүйесісің
нұсқасы ... ... ... ... ... әлеуметтік-экономикалық
даму концепциясы білім беру жүйесі алдында ... ... ... ... ету, оны ... дамуының инновациялық
талаптарына, қоғамның және әрбір азаматтың қазіргі заманғы сұраныстарына
сәйкес келетін деңгейге ... ...... ... ... ... жету ... беру мекемелерін модернизациялау арқылы орындалады.
Қазіргі таңда ақпараттық технологиялардың күрт дамуы сабақты өткізудің
жаңа тәсілін, яғни тестілеу ... ... ... ... ... Тестілеу
жүйелерінің мүмкіндіктерін зерттеу және оны оқу ... ... оқу ... ... ... ... аз ... ішінде дәл
анықтайтын білімді бақылау және ... ... ... ... яғни ... ... ... өнімі тестілеу жүйесін толық
қамтамасыз ететін бағдарлама құру болып табылады.
Дипломдық жұмыстың теориялық маңыздылығы: ... ... ... ... ... ... педагогикалық
тәжірибені талдау; жүйелендіру және модельдеу; эмпирикалық – бақылау,
әңгіме, ... ... ... математика-статистикалық өңдеу.
Дипломдық жұмыстың теориялық маңыздылығы келесілермен анықталады:
- on-line режимде бақылау спецификасын ескеретін ... ... және ... ... жағдайда, білім
беру мазмұнына студенттердің оқу жетістіктері ... ... және ... ... ... технологиялық және экономикалық мақсаттылығын
қарастыратын «оқу жетістіктерін бақылау тиімділігі» ... on-line ... ... оқу ... ... ... автоматтандырылған үрдістері, тестілеуді
орындау нәтижелерін ұсыну және ... ... ... ... ... ... ... ретінде анықталатын
тестілеу жүйесі жатыр. Тапсырмалар сипатын, санын, тізбегін және
әрбір ... ... ... ұсынылу жылдамдығын тиімді
таңдаумен байланысты ... ... ... ... ... үшін бірдей, тапсырмалардың
фиксирленген санынан ... ... ... қолдану
жағдайымен салыстырғанда педагогикалық өлшемдер тиімділігінің
жоғарлауын қамтамасыз етеді;
- тестілеуді ... ... ... ... ... ... алгоритмі әрбір бақыланушы студент
үшін тестілеу құрамын дараландыруға бағытталған және тапсырма
қиындығын оның өзекті даму аймағына ... ... ... ... ... ... ... параметрлерінің бағасын әрбір студенттің өзекті даму
аймағымен сәйкестігі қазіргі заманғы тест теориясында кездеседі.
Дипломдық жұмыстың практикалық ... Оқу ... ... ... ... және оны ... ... пәнінен ұсынылатын тестілеудің жүйесін
пайдалану нәтижесінде жоғары оқу орындарының студенттердің алған
білім, дағды және іскерліктерінің нақтылануы;
• Оқу ... ... ... ... ұсынылуы;
• Дипломдық жұмысының нәтижесі ... ... ... ... ... ... практикалық маңыздылығы әртүрлі білім беру
формалары ... ... ... оқу ... бақылауды
ұйымдастыруда қолданыла алатындығымен анықталады. Оn-line режимде әртүрлі
оқу курстарын ... ... ... ... асыру бойынша
құрастырылған ғылыми-әдістемелік қамсыздандыру және программалық-құралдық
орта.
Дипломдық жұмысының мақсаты – ... ... ... ... ... бақылау мен бағалау үшін пайдаланудағы тиімділігін
зерттеу, тестілеу бағдарламасын жобалау және оқу ... ... жету үшін ... міндеттер анықталды:
• дипломдық жұмысына қатысты шетелдік және отандық ғалымдардың ғылыми
жұмыстарын зерттеп, талдау ... ... ... ... жұмысының
бағыты бойынша оқу-әдістемелік құралдарына жалпы шолу жасау;
• білімді бақылау және тиімді ... ... ... ... ... зерттеу объектісі – құрастырылған тестілеу жүйесін
толық жүзеге асыратын бағдарлама арқылы пәнді оқытуда білімді бақылау және
бағалауды оқу ... ... ... жұмыстың зерттеу пәні – оқу орындарында тестілеу жүйесін
пайдалану нәтижесінде пән ... ... ... бақылау және
бағалау сауаттылығын қалыптастыру үрдісі.
Дипломдық жұмыстың зерттеудің әдіснамалық негіздері – компьютерлік
технологияларға ... ... ... ... ... ... студенттерінің жеке тұлғалық дамуы; олардың тәжірибелік іс-әрекеті
мен логикалық ойлау ... ... ... ... ... ... ... зерттеу әдістері –
ғылыми зерттеу жұмысының бағыты бойынша ... ... және ... ... ... ... ... тәжірибелерді жаңа ақпараттық технология мүмкіндіктерін
пайдаланып ... ... ... ... ... ... ... және мұғалімдермен пікір алмасу, тәжірибелік
бақылау жүргізу және нәтижелерін өңдеу.
Дипломдық жұмыстың зерттеудің ...... ... жасалып, оның оқу орындарына ұсынылатындығы.
Қорытынды және алынған ... ... ... және ... кешенді қолданумен, мақсаттар және зерттеу ... ... ... ... анықтау кезінде
мәселені жан-жақты талдау; негізгі педагогикалық идеяларға және ... ... ... ... және жүргізу бойынша ұсынылған
әдістердің тиімділігін тексеру нәтижелеріне қатысты алынған қорытындылардың
қарама-қайшылықсыздығы.
Дипломдық жұмыстың ғылыми өзектілігі:
1) сенімді нәтижелерге қол жеткізуге ... ... ... көшу
арқылы on-line режимде студенттердің оқу жетістіктерін бақылау ... және ... ... оқу ... ... ... қамтамасыз
ететін педагогикалық (дараландыру, дифференциация, иентербелсенділік,
жүйелілік) және ... ... ... банкісі,
программалық-құралдық орта, оқутышылар дайындығы) шарттар орнатылған және
негізделген;
3) on-line ... ... оқу ... ... көрсеткіштері анықталған, мұнда өлшеу нақтылығы, тестілеудің
ұзақтығы және тестілеу уақыты анықталады;
4) өз ... ... ... ... ... стратегиясы және
алгоритмін қамтитын, тапсырманың қиындығы және дифференциалдық мүмкіндігін
ескеретін on-line режимде бейімдік тестілеуді ... ... ... ... ... құрылды; білім беру мазмұнына объективті,
сәйкес тестілеу нәтижесін қамтамасыз ету, оларды талдау және интерпретация
үшін ыңғайлы түрде ... ... ... ... және ... ... пайда болу тарихы
Тестология – тесттерді зерттеумен ... ... ... ...... ... біліктлікті объективті бағытта
бақылау мақсатында тесттің сұрақтарын өңдеуді қажет ететін психология,
әлеуметтану, ... және сол ... ... ... пайда болған
[1].
Тест алғашында жеке айырмашылықтарды зерттеу үшін әдіс ретінде пайда
болған. Тесттің пайда болу ... XIX ... аяғы мен ... басы деп
саналуда. Сол кездері адам психологиясын ... ... ... тұрғыдан анықтау кезінде әртүрлі өлшем әдістері қолданылған.
Қарапайым психикалық процесстер ... ... ... ... ... ағылшын ғалымы Френсис Гальтон (1882-1911ж.ж.) болған.
Ф. Гальтон жеке ... ... ... ... ... көру,
сипап сезу, бұлшықты күштер және тағы басқаларға сипаттамаларды анықтау
әдістерінің ... ... Ф. ... ... ... бұл ... ой ... тесті немесе сынағы деп атаған.
Ф. Гальтон тесттің үш түрлі принциптерін анықтаған ... ... көп ... ... ... ... ... Нәтиженің статистикалық өңделуі
3. Бағаның үлгілерін белгілеу
Бұл принциптер осы күнге дейін қолданылып жүр. Сынақтар сериясын
жүргізу ... тест ... ... үшін ... ... ... Барлық жаңа тесттер теорияның статистикалық өлшеуі
негізінде ... Ал баға ... ... құрал ретінде тесттерді
анықтау негізінде жатыр.
«Ой өрісінің тесті» деп аталатын Джеймс Мак-Кин Кеттеллдің ... ... ... ... ... ... үлкен атағы шығады. «Ой
өрісінің ... және ... ... Ф. Гальтонның сөздерінен кейін 1890
жылы баспаға шыққан. Дж. ... ... ... ... тазалығының
талаптарына сәйкестігін ғылыми экспериментті жүргізу үшін қолданылатын әдіс
ретінде санаған.
Дж. Кеттеллдің ... осы ... ... заманғы тестологияның
негізін құрайды. Барлық сынақталушыларға бірдей шарттар, бірдей нұсқаулар
және ... ... анық ... – тестті жүргізу процедурасы
стандарттизациясының негізінде салынған орнықты принциптер ... ... ... ... ... ... қолданудың
ерекшеліктері мен сынақталушылардың жасына байланысты қосымша зерттеулерден
кейін жүзеге асырылады. Нәтижелерді статистикалық өңдеудің идеясы ... және ... ... ... іске асырылған.
1895-1896 жылдары АҚШ-та тестологтардың күштерін біріктіру мақсатында
және тестологиялық жұмыстарға жалпы бағыттарды беру үшін екі ұлттық ... Бине (Binet A.; ... ... ... ... ... үлкен үлес қосқан. А. Бине – ... ... ... үшін ... ... ... сай тесттердің
туындауының атасы болып табылады [4].
А. Бине ой ... ... ... ... алғаш енгізген (кейін ой
өрісінің жасы, ал одан кейін IQ ой-өрісінің ... ... ... ... ... уақыт бойы тестті индивидумдарды жеке дара ... ... ... ... ... ... тестілеу жеке тетілеуден
топтық тестілеуге ... ... ... ... ... ... қажеттіліктен бірінші топтық
тестілеу пайда болды. ... ... ... (Otis A.S.; 1866–1963) тесттері
ең көп қолдыныс тапты. Ол екі түрлі тест жиындарын ... ... және ... ... ... ... білетін және тілді білмейтін немесе тілді нашар
білетін ... ... Бұл ... құру ... пайдаланылған
негізгі принциптер жүйелендіріліп, ақырында топтық ... ... ... ... ... жүйелерді және тесттердің нәтижелерін өңдеу әдістемелері бір
уақытта кең түрде дамыған. Ф. Гальтон алғаш айнымалылардың екі ... ... ... ... және де ... деп ... қатынастар индексін ойлап тапқан. Сонымен қатар, Ф. Гальтон бір
айнымалыдан екінші айнымалыға өзара байланыстарын және ... ... 1896 жылы Карл ... (Pearson К.; ... ... ... ... Ал 1904 жылы Чарльз Эдвард ... ... E.; ... екі айнымалылардың арасында корреляция жалпыға ... (осы ... ... анықтау себептері) және әр айнымалыға
меншіктейтін спецификалық факторлар екенін куәләндырады. Ч. Спирмен ... ... ... негізін қалаушы болып табылады.
Луис Левон Терстоун (Thurstone L.L; ... ... ... ... ... ... ... факторлық талдау идеясын
дамытқан (вербальдық, перцептивтік, кеңістікті қабылдау мүмкіншілігі,
есті).
Барлық осы ... ... ... ... ... ... интеллект факторы жоқ деген сөз.
ХХ ғасырдың басында тестология педагогикалық бағыты ... ... ... В.А. ... ... ... ... анықтау
бойынша тесттерді педагогикалық тест (Educatinal Test) және психологиялық
тест (Intelligence Test) деп ... ... ... ... ...... бір ... оқытылған пәндер бойынша білімді тексеру,
сонымен қатар оқытушының білім беру технологиясы мен ... ... ... қолдану мақсаты, В. Макколла айтуы бойынша,
бір ... ... ... ... ... оқушыларды бір топқа
біріктіру болып табылады.
Алған ... ... ... ... Эдуард Ли Торндайк
құрған. Ол педагогикалық өлшеудің негізін қалаушы болып саналады.
Педагогикада тесттер әдістерін ... және ... ... үлкен
зерттеу жұмысының нәтижесі ретінде «әлеуметтік өлшемдер мен ... ... (1904) атты ... ... Э. ... ... стандартталған тест – ... ... ... Бұл ... етілген арифметикалық тапсырмаларды шешуге арналаған алғаш тест
болып табылады [6].
1915 жылы Йеркс өзінің тесттер ... ... ... Оның ең ...... жүйесінің өзгеруі. Яғни А. Бине ұсынған жас ... ... ... ... ... тест ... белгілі бір баллды
алып отырады. Бұл тест нәтижесін санауды жүргізуді әлдеқайда жеңілдетті.
Алынған ... саны ... ... ... және ... ... ... білім үшін «интеллектуалды» тесттерді
құрастырумен жұмыс істеп жүр. Бұл ... ... ... деп аталады.
Ұлттық тесттер алғаш 2 серия мен әр ... 2 ... ... ... бұл ... әрі қарай дамыту барысында әрбір ... ... ... ... ... және ... арнайы мемлекеттік қызметтер
айналысады. 1900 жылы АҚШ-та қабылдану ... ... ... ... жылы колледждер Кеңесі SAT деген ... ... ... ... және профессионалдық бағалауға арналған тесттер»
құрылған. 1947 жылдан ... ... ... ... Testing Service)
бар, бұл қызмет ғылыми-зерттеу орталығының өкілі болып саналады.
1961 жылға дейін тек ... ғана 2126 ... ... ... көптеген тесттік баспаналар бар, ... ... ... ... ... ... ... олар сапасы мен ... ... ... ... Баспаға шығарылған тесттер жыл сайын
аннотацияланып, жыл ... «Mental ... ... атты ... [7].
Қазіргі заманғы өркениетті сипаттайтын интеграциялық үрдістер ... ... ... Білім сапасын бағалау – ... ... ... сай ... ... ... аса ... бар екенін көріп келеді. 1959 жылдан бастап
Үлгерім бойынша Бағалау Халықаралық ... (ИЕА) ... ... ... ірі көлемді халықаралық зерттеулер жүргізді. ИЕА ұйымы
45-тен астам мемлекеттерде ... және ... ... білім
министрлігін, университетінің педагогикалық факультеттерін, ғылыми-
зерттеулер институтын ... ... мен ... да ... ... ... ... көмегімен мыңдаған оқушыларды зерттеуді жобалайды. Білім
алушылардың ... ... ... ... ... баллдық шкаламен бағалауға, мемлекет бойынша ұқсас ... және ... ... ... үлгерімге ықпал ететін басқа да
факторларға сәйкестендіру (мысалға, ... ... ... ... ... ... ... бойынша, тұрып жатқан мекенге
байланысты және ... 1917 ... ... ... жайлы сұрақтарға аса назар
аудармаған. Тек 1925 жылдан кейін ғана ерекше ... ... ... Бұл тесттік комиссия мектеп жұмыстарының әдістер Институтындағы
педагогикалық бөлімінде болған. Оның ...... ... ... ... өңдеу. Тек 1926 жылы американдық тесттер
негізінде ... ... ... ... құрылған: табиғаттану, қоғамтану,
есеп, тапсырмаларды шығару, географиялық ... ... жазу мен ... Бұл ... ... ... прогрессін есепке алу үшін
карточкалар мен ... қоса ... ... ... ... ... ресейлік психологтар мен
педагогтар зерттеу ... С.Г. ... П.П. ... А.П.
Болтунов, М.С. Бернштейн, A.M. Шуберт, Г.И. Залкинд және т.б.
20-жылдары педогог Е. ... ... MОHO ... ... бірнеше тесттерді өңдеп шығарды:
1. Сыналушылардың ой-өрісінің дамуын өлшеуге арналған шкала
2. Оқу, ... және есеп ... ... ... ... ... дарындылығын коллективтік сынақ тесті
П.П. Блонскийдің жетекшілігімен коммунистикалық тәрбие Академиясының
кабинетінде Бине-Симон шкаласын тексерулер жүргізілген. Сонымен қатар ... ... ... жеке ... мен тесттерді құрастырған.
Ленинград қаласының А.И. Герцен атындағы ... және А.С. ... ... ... ... ... ... Бұл тесттер қарапайым ... ... ... үшін ... ... ... ... өзгерді. 1936 жылы шыққан ЦК ВКП
«Наркомпрос жүйесінде педагогикалық ... ... ... ... ... ... келеңсіз жағдай туғызды. Бұл әдісті оқушыларға
дискриминация туғызатын буржуаздық қару деп айтылып, кеңестік мектептерден
тест ... ... ... ... ... ... көптеген тесттік ... ... ... ... ... болды. Солардың ішінен аса
беделді орталықтар: профессионалды білім беру тест орталығы ... ... орта ... ... сапасын бағалау Институтының тест орталығы (РАО),
Ресей Федерацияның жалпы білім беру ұйымының түлектерін тестілеу ... және ... ... ... (РАО МГУ), Мәскеу
қаласының білім беру ... ... ... ... ... лабораториясы (МИПКРО), білім беруді дамыту
орталығының білім беру ... ... ... (Санкт-Петербург
қ.), педагогикалық кадрларды қайта даярлау және біліктілігін жоғарлату
аттестация орталығының облыстық институты (Вологда қ.), ... ... ... ғылыми-ақпараттық мемлекетік аккредитация орталығы (Йошкар-
Ола қ.), мамандарды даярлау ... ... ... орталығы,
аудандық білім берудің даму Институтының ... ... қ.) және т.б ... ... ... және ... министрлігі «Ұлттық тестілеу
орталығы» (бұдан әрі ҰТО) Республикалық ... ... ... жылы 5 қаңтарда Қазақстан Республикасы Білім министрлігінің бұйрығымен
құрылды. ҰТО қызметінің негізгі мақсаты – ... ... ... беру ... ... сапасын техникалық-ұйымдастырумен
қамтамасыз ету және ... ... ... ... жаңа ... енгізу.
Тестілеудің пайда болу мен дамуына қорытындылай келе, білім ... ... ... ... ... беретін, кемшіліктерді
жоюға және білім берудің алдағы перспективасының дамуына үлкен мүмкіндік
береді. Бұл әдістің ... мен ... ... ... ... Тесттің құрамы, түрлері және сипаттамасы
2.2.1 Тесттің түрлері
Тестің негізгі 2 түрі бар: дәстүрлі және дәстүрлі емес.
Тестің ... және ... ... және ... ... ... Олар:
• тапсырмалардан;
• оларды қолдану ережелерінен;
• әрбір тапсырманың орындалуын бағалаудан;
• тест нәтижелерін ... ... ... ... біртұтастығы тапсырмалардың өзара байланысын білдіреді. Сондай-
ақ ... ... ... ... ... ... Әрбір тест
тапсырмалары өзіне бөлінген рөлді орындайды, сондықтан олардың бір ... ... ... ... ... ... құрылымы тапсырмалар ... ... ... Ол ... ... деп ... Әрбір тапсырма басқа
тапсырмалардың мазмұнымен және тест нәтижелерінің жалпы ... ... тест ... ... ... кем ... үш ... тұрады:
• тексерілген оқу пәнімен сипатталған білімнің мазмұнды жүйесі;
• тапсырмалардың ... ... ... өсіп ... ... ... тапсырмалар мен нәтижелердің статистикалық сипаттамасы.
Дәстүрлі педагогикалық тесті екі мағынада: педагогикалық өлшем әдісі
және тесті қолдану нәтижесі ретінде қарастыру қажет.
Орыс ... ... әдіс ... ... ... ал ... жұмыстарында тест түсінігі, көбінесе, нәтиже ретінде
қарастырылады. Осы екі ... ... ... ... ... ... бір ... әдіс ретінде де, педагогикалық өлшем нәтижесі ретінде ... ... Олар ... ... ... әдіс ... сыналатын
түрлі дайындық деңгейінде сапалы баға өлшемінің және сапалылықтың нақ өзін
дәлелдейтін нәтижесіз елестету мүмкін емес.
Жоғарыдағы дәстүрлі тест ... ... ... бірнеше идея
дамыды. Бірінші идея – тест белгілі бір сұрақтар, тапсырмалар және т.б.
түрлерінің қарапайым ... ... ... ... түсінігі ретінде
қарастырылады. Ондай жүйе қандай да бір жиынтықты емес, тек педагогикалық
бақылаудың ... ... және жай ғана ... ... бар жаңа ... ... ие ... қалыптастырады [16].
Көп мүмкіншілікке ие тест сапасында салыстырмалы түрде үлкен дәрежеде
көрінетін біртұтас жиынтықты да жақсы қалыптастырады. Осыдан жүйе ... ... ... біріншісі – тест тапсырмаларының ең жақсы құрамы,
біртұтастығы келіп шығады. ... ... ең ... ... ... ... – бұл ең ... әдістемелік біртұтастықты құраушы тапсырмалар жүйесі.
Екінші идея – тестің анықтамасынан түбегейлі ... ... ... ... ... ... ... қарапайым құралы ретінде қарастыру. Кез-
келген тест өзіне сынау ... ... ... ... оған
кірмейді. Тест, сонымен қоса, – ағым, мазмұн, форма, нәтиже, интерпретация.
Бұлардың бәрі негіздемені ... ... ... тест – ... ... ... Теория қағидаларына сәйкес «тестік бағалар дәл ... ... ... олар тек біршама нақтылық мән береді» деп ... идея ... ... ... ... дамытпалы бағыты
ретінде талдау мен тест ... тест ... ... ... тұрғыдан қарастыру өлшемі ретінде – тест ... ... қосу ... ... ... қатарлы идеясы – оқушылардың мүмкіндігінше
көп санын қамту арқылы аз уақыт аралығында тез, ... және ... ... ... ... ... табылады. Бұның елеулігі ... ... ... қызметтің тиімділігінің ... Ол ... ... ... дау айта ... ... ... анықтамасы болғанымен, кейбірімен
келісу қиындық туғызса, кейбірімен мүлдем келісуге келмейтін тұстары бар.
Бұл дәстүрлі тест ... ең ... деп ... қажет деген сөз емес.
Барлық түсініктер секілді ол да үнемі жақсартуды қажет ... ... ... ... даму ... ... мен ғылым үшін
қалыпты және қажетті құбылыс, бірақ бұл ... ... бола ... ... гемотегенді және гетерогенді тесттер жатады.
Гемогенді тест – тапсырмалардың өскелең қиындау жүйесі ... Ол жүйе ... тән ... және ... бір ... ... жағынан объективтік, сапалық және тиімділік әдістерін алға
тартып, құрылымды бағалаумен оқушылардың бір ғана пән ... бір ... ... ... деңгейін анықтау мақсатында жасалады.
Гемогенді тест анықтамасы дәстүрлі тест анықтамасының негізінде
сәйкестік ... ... ... Ол орынды да.
Гемогенді тесттер басқа тесттерден ... кең ... олар бір оқу пәні ... ... бір ... оқу ... ... білімді бақылау үшін жасалады. Мысал үшін физика пәні
бойынша тесттер. ... ... ... ... қасиеттерді
анықтайтын тапсырмаларды қолдану тиым ... Оған жол ... ... ... талабы бұзылады. Себебі кез-келген
тест алдын-ала анық болмысты нәрсені ғана өлшейді.
Мысалы, физика бойынша тест, осы ... ... тест ... әрі ... ... Мұндай өлшеулердің қиындығы, физика
бойынша білім, математикамен тығыз байланысты болуында. Сондықтан да физика
бойынша тестте, сараптама ... ... ... орындау барысында
пайдаланылатын математикалық білімдердің деңгейін қатар білуін көрсетеді.
Қабылданған деңгейден ауытқу нәтижелердің ... алып ... ... ... білімнен гөрі математика ғылымын басымырақ меңгеру
деңгейімен байланысты болып келеді.
Тағы бір ... ... ... ... авторлардың тесттерге білім
деңгейін тексеруді ғана емес, сонымен қатар ... ... ... ... ... ... даярлығын өлшеу үшін
интеллектуалдық тұрғыдан қарауға мүмкіндік береді [14].
Гетерогенді тест – ... ... ... ... ... Ол жүйе ... тән ... және белгілі бірмазмұны бар.
Құрастыру жағынан объектілік, сапалық және тиімділік ... алға ... ... мен ... ... пән бойынша дайындық деңгейін
анықтау үшін ... ... ... даму ... ... ... тапсырмалар жиі қосылып, қолданысқа ие болып жүр.
Дайындығы жоғары абитуриенттерді ЖОО іріктеу үшін және ... ... ... бағалауда, мектеп бітіруші түлектерді кешенді
тестілеуде, әдетте ... ... ... Әр ... ... ... ... әр тест тапсырмасын жауаптары бойынша жүргізу
тестілеу нәтижелерін интерпретациялау ... олар ... ... ... ... ... дайындығының жалпы бағасын беруде агрегировті ... ... ... ... жасалады.
Дәстүрлі тестілеуде сыналушыны диагностикалау әдісі жүзеге асатындығын
еске саламыз, онда бірдей уақытта, ... ... ... бағаға,
бірыңғай тапсырмаларға жауап беріледі.
Қажеттігіне қарай, тапсырмалардың дәл көлемін анықтаудың мұндай
бағдары және ... оқу ... ... кейінгі кезекте
қалады. Бейнелік түрде айтқанда «кім не біледі» емес, «кім көп ... ... ... дәл ... мүмкіндік беретін тестке
тапсырмалардың ең аз мөлшері іріктеліп алынады.
Көрсеткіштік – кез-келген сыналушыдан ... үшін ... ... ... ... қанша пайыз тест нәтижесіне ие болады, ... ... ... ... ... ... немесе модуль,
тілдік тестологияның артықшылықтары ... ... ... ... ... ... аталады.
Мұнда қорытынды рейтингпен жасалады: тапсырма-> жауап-> ... ... ...... рангісі немесе қорытынды орны ретінде
түсіндірілетін рейтинг [15].
Тапсырмалар жүйесінен тұратын, интегративті мазмұнға ... ... ... тапсырмалардың қиындығы өсіп ... ... ... ... ... диагностикалауға бағытталған тест түрін
интегративті тестер деп атауға болады.
Ең кемі екі немесе одан да көп оқу ... ... ... ... ... ... (күрделенген, өзара байланыстылығы анық),
тапсырмалар түрін ұсынатын диагностикалау ұсынылады. Мұндай тестерді жасау
оқу ... ... ... ... ... ... ... ролін түсінетін, дұрыс жауаптары оқушылардан түрлі
пәндердегі білетін білімдерін қолдана білуді қажет ... ... ... ... беріледі.
Интеграциялық тестер интегративті оқыту мекемелерінің негізін ... ... ... тыс ұсақ пәндерді байланыстырып, жекелеген пәндерді
оқыту ... ... ... ... ... қазіргі сабақ
жүргізудің сыныптық-сабақтық формасы жүзеге асуда, ол ... ... ... ... интеграциялауды енгізуге әлі ұзақ кедергі келтіреді.
Интегративті тестің алдыңғы гетерогендіге ... ... ... ... ... ... және ... өзінің
аздығымен ерекшеленеді. Интегративті тест ... ... ... ... ... ... ... Тек эксперттік әдіс қана тұтас тест
тапсырмалары мазмұнынының адекваттылығын анықтай алуымен байланысты. Бірақ
бәрінен ... ... өзі осы ... ... ... беру ... және үйрету мақсатын анықтап алуы өте ... ... ... ... ... ... ... түсінудегі
вариацияны экспертиза үшін қалдырып, ал содан соң принципті ... ... ... ... ... ... ... жүйелеу
керектігінен шығады. Әрбір оқытушы ... ... ... оңай және ... ... берудің керек еместігін, себебі дұрыс жауап болу
мүмкіндігі өте ... ... ... ... ... ... қабілеті жоқ. Сонымен қатар қиын тапсырмалар әлсіз оқушыға
берілсе, қате жауап берілу мүмкіндігі жоғары. ... ... ... ... ... ... бір баған табу керек болды. Бұл шама
педагогикалық өлшемдердің теориясынан табылды. Бания ... ... ... ... деп ... ... пайда болғаннан осы өлшем бейімдік
бақылау ... ... ... онда ... ... ... байланысты
тапсырманың қиындығы мен берілетін тапсырмалар санынының реттелу жолдары
қолданылады.
Дұрыс жауап болса, ЭЕМ қиынырақ тапсырма, ал қате ...... ... Әрине, бұл алгоритм алдын ала барлық тапсырмаларды байқау,
олардың қиындық деңгейін анықтау, ... ... ... қоры мен ... ... қажет етеді.
Дайындық деңгейіне байланысты қолданылған тапсырмалар жеке тестілеудің
уақытын 5-10 минутқа дейін қысқартып, ... ... ... ... компьютерлік тапсырмалардың оптималды, ... ... ... ... ... мүмкіндігін қамтамасыз етеді.
Батыс әдебиетінде бейімдеу тестілеуінің 3 нұсқасы бар. ...... ... ала баға ... ... ... орташа деңгейдегі тапсырмалар беріліп, кейін жауаптарға
байланысты ... ... ... ... немесе оңайырақ тапсырма
беріледі, әрбір қадамда қиындық бағанын 2-ге бөлу ережесін қолдану пайдалы.
Екінші нұска – ... ... ... қалауына
байланысты кез-келген деңгейден басталып, бірқалыпты білімнің дәл деңгейіне
жақындайды.
Үшінші нұсқа – stradapive (ағыл. ... ...... ... ... тапсырамалардың деңгей бойынша бөлінуі арқылы
жүргізіліеді. Дұрыс ... ... ... ... ... қате ... ... деңгейден алынады.
Осылайша, бейімдік тест алдын ала қиындық деңгейі мен ... ... ... бар ... жүйенің тестілеуі
ретінде қарасытылады. Бұл жүйе ... ... қоры ... ... ... ... ... реттелген [16].
Бейімдік тестілеу тапсырмаларының басты белгісі – ... ... ... деңгейі, бұл – қорға кірместен бұрын әрбір тапсырма алдын
ала қызықтырушы контингентте көптеген ... ... ... ... ... ... ғылымда белгілі «басты жалпылы»
сөзімен алмастыруға болады.
Бізде ... Е.А. ... ... ... ... беру моделі
бейімдік білім беру мен бейімдік білім деңгейін ... ... ... ... ... мен Дистервергтің педагогикалық еңбектерінен
бастау алады, ... ... ...... ... табиғи
ойласытырлыуы мен адамдығы. Олардың педагогикалық жүйесінің ортасында ... А. ... ... ... (Киев, 1870ж.)
еңбегінде мынадай пікірді оқуға болады: «Табиғатқа сай ... ... ... ... қай ... ... сол ... бастап оқыт»,
«оқушының қай жерден тоқтағанын білмей, оны оқыту мүмкін емес».
Оқушылардың білімінің шынайы ... ... ... хабардар болу
мен ұсынылған білімді меңгеру қабілеттерінің өзгешеліктері жеке оқытуға
негізделген бейімделген жүйелердің пайда болуының ... ... ... ... тест ... бұл ... ... таралған және
мойындалған тест сұрақтары тобының біршама ... әрі ... ... ... орай ... және ... жөніндегі заң мәтініне
осы атауды енгізбек болған еді, ... В.Н. ... ... білдірді.
Шынында осылай аталатын тестілер емес, тест нәтижелерін талдап беру.
Егер оқу пәні мазмұнының қандай элементтерін ... ... ... анықтау басты міндет болып табылса, онда ... ... ... ... ... ... ... тапсырмалардың негізгі жиынтығынан (ағыл. Domain) сыналушының нені
білетіні, нені білмейтіні анықталады. Нәтижелерді талдауды педагогтар ... ... ... ... ... ... ... оқу пәнінің мазмұны –
білім өлшеміне арналған тапсырмалардың негізгі жиынтығы – ... осы ... ... ... ... тест ... ... пәнін меңгерген білімі туралы ықтималдық қорытынды.
Мұндай тестілерге бағдарлануда көптеген тапсырмалар және оқып ... ... ... ... ... ... талдауды пән педагогтары
жүргізеді.
Пікірталас екі басты мәселе ... ... Тест ... ... ... оның ... ... пәндік-ғылыми негізділік, аталған ... ... ... ... үшін тест ... ... мүмкін.
Қандай да бір тестіні жақтаған дәлелдемеде пән педагогтері ұғымдық
аппаратқа, тілге, ... және өзі ... оқу ... ... ... жағдайларда нәтижелерді мазмұндық-бағдарлану талдауы бар
тестілер туралы айтылады. Бұл Domain Referenced Testing, бұны тест нәтижесі
бойынша ... ... ... ... ... тізім бойынша
біліммен арақатысы деп ... ... ... ... және тиянақты баға беру үшін аздаған тест
тапсырмалары ... ... ... ... негізінде, барлық
тапсырмалардың ықтимал немесе шынайы негізгі жиынтығы ... ... ... ... ... ... ... Шындығында бұл аздаған тест
сұрақтарына жауап ... ... ... ... ... ... қорытындылардың дәлдігін негіздеу мәселесі.
Тестілеудің екінші түрі мынадай нақты мақсаттар мен ... ... ... меңгеру өлшемі немесе берілген стандарт
ретіндегі қажетті білім, икемділік және дағды біршама қысқа ... ... ... ... беру ... ... аттестациялауға
арналған бітірушілердің қажетті құзыреттілігі туралы қорытынды жасауға
мүмкіндік ... ... ... ... ... оларды Minimum
Competency Tests деп ... ... ... деңгейін тексеру кезінде
тапсырмалар мазмұны жеңілдетілген түрде болады. Мұндай тапсырмаларды оқу
орны ... ... ... ... ... ... ... туралы объективті әдіс ретінде айту қиын [18].
Бұл тәсіл білімді басқару органдары үшін таңдалып алынған. ... ... ... ... интерпретациялық
нәтижелер тесті туралы баяндайды. Қорытынды мынадай логикалық шынжыр арқылы
пайда болады: тапсырма- ... ... ... ... ... ... – тест және ... ... ... ... ... ... ... олардың орындалу деңгейі, нақтылы меңгерілгендері.
Критерилді-бағытталған интерпретация сынақтан өтуші стандарт бойынша
нені біледі, нені ... ... ... ... ... ... бұл жерде жауаптар барлық сала бойынша бағаланбайды, тек
нақтылы стандартпен немесе білім деңгейімен ... сала ... Domian ... Testing ... ... интерпретация
оқу пәні тілінде, білімді басқару органы қызметкерлері арқылы жүргізіледі.
В.С. Аванесовтың пікірінше, қолданылатын ... ... ... ... ... ... жауап бермейді. Критериальды-
бағытталған ... ... ... тест және ... да ... ... пайдаланады. Айтылуы бір болғанмен, оның беретін
мағынасы әртүрлі.
Критерилді-бағытталған ... ... ... нормативті-
бағытталған интерпретация нәтижелеріне қарсы қойылады. Шындығында, соңғысы
бұл параллельді жауаптары болатын дәстүрлі тестер.
Қазіргі ... ... үш ... ...... деңгей. Мұндағы тест сөзжұмбақтар мен жұмбақтар
сияқты танымдылық қызығушылықтарын ... үшін ... ... ... ... сенімсіз, ал тестті құру ең қарапайым іс
деп санайды.
Екінші деңгей – «сөздік» ... Бұл ... ... негізгі
түсініктері беріледі. Бірақ құру ... ... ... деңгейді «ғылыми» деңгей деп атауға болады. Бұл тесттің ғылыми
негізделуі және даму үрдісінде пайда ... ... ... ... ... ерекшеліктерін ескеретін нақты деңгейі болып табылады. ... ... ... ... ... айтуы бойынша «Педагогикалық тест» түсінігін екі түрлі
оймен қарастыру керек:
- педагогикалық өлшемдер әдісі ретінде;
- көптеген ... ... ... ... ... ... ... ретінде».
Тест – бұл тест тапсырмаларды салыстыра тексеретін квалиметриялық
жүйеден тұратын, тұлғаның ерекшеліктерін және ... ... ... талдау және алдын ала жобалы технологияларды өңдейтін,
стандартталған процедураларды жүргізетін ... ... ... ... және мақсатты белгіленуін қамтиды. Бұдан
басқа психолого-педагогикалық облысында ... ... ... бар. ... анықтамалары: тест тексеруді, сынақ ... ... ... ... болу ... тест ... ... және тест жеке ерекшеліктер мен артықшылықтарын көрсетеді.
B.C. Аванесовтің пікірі бойынша «Тест тапсырмалардан, оларды қолдану
ережелерінен, әрбір ... ... үшін ... және ... ... ... тұрады».
Енді тестті қалай «тест еместерден» ажыратуға болатынына талдау
жасайык. Тестті «тест ... ... ... ... ... тест кем дегенде үш элементтерден тұрады.
Тест жеке тапсырмаларға, емтихан сұрақтарға, сауалнамаға, жұмбақтарға
және т.б. ұқсамайды. Ол ... ... және ... өткен
тапсырмалардан тұрады [19].
Бланктік тестілеу – бүкіл әлемде қолданылатын ... ... тест ... ... Бұны ... негізінде сақталатын” тестілеу деп
те атайды. Тексерілуші қажетті жауаптарды ... ... ... ... ... ... ... қолмен өңделеді
немесе компьютердің ерекше жадына көшіріледі. Ресейде Бірыңғай мемлекеттік
емтихан “қағаз негізінде сақталатын” ... ... ... ... де ... оқу ... ... қабылдау осылай жүргізіліп келеді
және ҰБТ де ... ... ҰБТ ... ... ... бар.
Компьютерлік тестілеу – сұрақтар мен тапсырмаларды компьютердің
мониторында беру арқылы ... ... ... ... өзі тесті өткізу
уақытының белгілі бір режимін береді немесе тапсырманы ... ... ... ... ... қиындауларына біртіндеп көшіреді.
Бұл әдіс біздің елде және ... ... ... ... қолданылып отыр. ҰБТ әзірше қолданылмайды.
Матрица (ол кілт те болады) – ... ... ... ... ... ... Кейбір жағдайларда матрицаны трафарет ретінде
пайдалануға болады. Тест жауаптары толтырылған ... ... ... ... ол ... ... қате жауаптардан бөліп көрсетеді.
Дидактика ғылымында тест ұғымына әртүрлі ... ... – ол ... ... – ол стандартты түрге келтірілген тексеру әдісі.
Тест – ол сұрақтардың, тапсырмалардың, т.с.с. жиыны, т.б.
Тестілеу – ... бір сапа мен ... ... және ... ... (тест) өткізу процедурасы. Ол топтық және жеке болып екіге бөлінеді.
Жеке тестілеудің көмегімен белгілі бір қызмет ... ... ... ... интеллектуалды деңгейді (тестілеудің ... мен ... ... ... Бұл психологиялық тестілеудің
өрісі. Белгілі бір мектеп пәнін меңгерудегі жетістіктерді ... ... ... ... ... ... тестік балдары бойынша орналастырылады.
Егер тестік балл қажетті деңгейден (өлшенетін критерийден) төмен ... ... ... ... ... ... деңгейге жетпейтінін байқатады. Бұл ... ең көп ... ... кездеседі. Студенттердің басым көпшілігі оқу ... ... ... бұл ... шыға ... ... өлшеулер тұрғысынан білім сапасының мынадай екі
көрсеткіші енгізіледі: ... ... және ... Олар ... ... компоненттері бойынша білімі және ... ... ... ... ... ... Бұл ... объективтілігі
білімі тексерілетіндер үшін барлық сұрақ компоненттерінің және ... ... ... ... Осы шарт ... мен ... құрылымдарын объективті түрде салыстыруға мүмкіндік береді. Білімді
тест тәсілі бойынша ... ... ... ... ... ... біліммен қатар білімсіздікті, кейде, тіпті, қарсы білімді тексереді
[21].
Cурет 2.1 – Тестілеудің түрлері
2.2.2 ... ... ... ... 4 ... ... тапсырмалар қолданылады:
1. ашық типті
2. жабық типті
3. сәйкестікте орнатылған тапсырмалары
4. реттпен ... ... ... екі ... ... – қосымша тапсырмалар
және еркін мазмұнды тапсырмалар. Еркінді мазмұнды тапсырманың ... ... ... бір немесе бірнеше сөз жазады (сандар, ... ... ... ... Олар тапсырма бойынша өз еркінмен ... ... ... бір ... де ... Бірақ тапсырманың нысаны
бір жауап қана қайтаратындай болу керек. Мұндай еркін мазмұнды ... ... ... ... ... тесттерде
қолданылады.
Білім жетістіктерінің деңгейін анықтау мақсатында компьютерлік тестілеу
кезінде үлгілі жауаптар нұсқалары міндетті түрде болуы керек.
Ашық типті ... құру ... ең ... ...... дұрыс жауаптарының болуы. Жауаптарды бір ... ... ... ... бар. ... ... құрудың
жағымды жақтары:
1. . ықшамдық және бір мағыналық;
2. . жауаптарды еске түсіру;
3. . бірнеше нұсқалы жауаптарды ... ... . ... ... ... . ... қарапайымдылығы;
6. . жауапты табудың мүмкінсіздігі.
Бұл тапсырмалардың негізгі артықшылығы – жауапты табу ... ...... ... нысандандырудың қиындығы. Сонда да бұл форма
формулалармен немесе есеп шығарумен жауап бергенде ыңғайлы.
2.2.3 Тапсырмаларды ... ... ... мазмұнын логикалық анықтау принципі: тапсырмалар логикалық
анықталған болып табылады, ойлау үрдісін ұйымдастырады. Логикалық анықтау
принципін бұзған кездегі мысалдары:
(1) ... алу ... ... ... ......... жердегі сұрақтың қателігі келісім шарттың «қандай» емес «не» болу
керектігі ... ... ... дұрыс құру керек.
(2) келісім шарт бойынша өзара міндеттер орындалу ...... ... уақытта»)
Бұл жерде сыналушылар сұрақты түсінбеуі мүмкін: қандай сұраққа жауап
беру керек «қалай орындалу керек» әлде «кім орындау керек».
(3) бірінші ... ... ...... ... ... әрбір сұрақты оқығаннан кейін бастапқыдан-ақ түсінікті болуы
қажет.
ІІ. Тапсырманың вариациялық (фасеттік) ... ...... ... ... болу ... Бұл форма бақылау кезінде бір-
бірінен көшіруге жол ... {t} ... ... ... {R} арқылы өткендегі ток күші {I}
- Джоуль жылуды шығарады.
Бұл тапсырмада 3 символдық ... ... тұр, ... Джоуль-Ленц
заңының қолдана алуын тексеру үшін берілген нұсқаларда ток күші, уақыт пен
кедергіге ... ... қоя ... ... Мұндай фасеттерді
барлық физикалық заңдылықтарды тексеру, сонымен қатар практикалық ... ... ... үшін қолдануға болады.
ІІІ. Параллельдік принципі. Бұл принциптің бір-бірімен кумулятивтік
(жиын) қатынаспен байланысқан 3 түрлі ... ... ... ... ... ... мазмұн және форма бойынша параллельденуі;
- мазмұн, форма және тапсырманың қиындығы бойынша параллельденуі.
Тапсырмалардың мазмұн ... ... ... ... ... ... ... арқылы жетілдіріледі.
ІV. Қайтымдық принципі. Мысалға:
(5) функцияның туындысын табу – болып табылады
Қайтымдық:
(6) табу операциясын ... деп ... ... бір ... ... функциясының туындысы деп аталады – функцияның
дәлелге үстелуі
Қайтымдық:
(8) функцияның дәлелге үстелуінің туындысы - функциялар
Кейде бір ... ... ... ... ... интегралды табу опреациясы болып табылады –
(10) бастапқыны табу опреациясы болып табылады –
Егер сыналушылар оқу материалынан ... ... ... ... ... ... ... дербестігін сақтай отырып мұндай жағдайдан құтылуға
болады. Мысалы:
(11) әр ... ... саны бар ... ... жатады –
(12) изотоптарға әртүрлі саны бар ядролар жатады –
Осы тапсырмалардың біреуін былай өзгертуге болады:
(13) изотоптарға мынадай ядролар жатады ... әр ... ... ... ... нейтрондары бар
Сөйтіп, 1 тапсырмадан 3 параллельді тапсырма болып шықты.
Тағы бір мысал:
(13) А. Байтұрсыновтың туған қаласы ... А. ... ... ... ... Алматы
- Верный
- Көкшетау
- Ақмола
Немесе:
(15) Волга мына теңізге құяды –
(16) Волга_____теңізге құяды
- Каспий
- Балтық
- ... ... ... ... ... ... ... онда сәйкестіктерді
орнату тапсырмасын қолдану керек:
(22). Теңестір
|Волга ... ... ... ... ... ... ... |
V. ... ... ... ... аз да, ... де, ... Атап айтқанда «деп аталады», «болып табылады» т.б. сөздерді түсіріп
тастаса да ... ... ... ... ... Терістеу принципі. Тапсырманың құрамында терістеу ... ... ... ... ... ... дене ... қойылмайды – (омыртқа)
Бірақ банканы тек омыртқаға ғана емес, ... дене ...... ... ...... тапсырмада логикалық ережелер бұзылып тұр. Сыналушылар нүктенің
иісі, салмағы, дәмі, ұзындығы т.с.с. ... деп ... ... ... Түсінікті анықтау көлемінің анықтаушының көлеміне сай ... ... ... тең ...... – ромб)
(26) тұңғыш космонавт – (жауап –Гагарин)
Автор бұл сұраққа Гагарин деп ... ... деп ... ... жауап ретінде «орыс адам», «кеңес азаматы», «Тоқтар ... т.б. ... ... ... Сондықтан ашық типті тесте тапсырманы нақты
етіп құру ... ... ... ... ... ... ... құрылымында міндетті түрде ... ... ... ... ... ... Бұл «толықтыру», «ілік септікте
көрсету», «үтір арқылы көрсету» т.с.с. сөйлемшелері болуы мүмкін.
2. ... ... ... сұрақтарға жауап. Салыстырыңыз:
(27) - табыс алу, меншікті капиталын молайту, елдің материалдық
байлығы мен бейматериалдық ... ... ... ... ... ... ... субъектілер салатын қаражат
Немесе:
(28) Табыс алу, меншікті капиталын молайту, елдің материалдық байлығы
мен бейматериалдық сипаттағы қоғамдық ... ... түсу ... ... ... ... инвестициялық қаражат –
Ашық типті тесті дұрыс жауап беру ықтималдығын азайту мақсатында
қолданылады. Сондықтан бұл ... түрі тест ... ... да қиын болып саналады. Сонда құрастырушылардан тапсырманы
жете құруды, көптеген ережелерді ... ал ... ... ... ... [22].
Жабық типті тапсырмаларға: альтернативті жауаптар және ... ... ... ... ... тапсырмаларда бірнеше жауаптар
қарастырылады: бірнеше жауаптардың ішінен тек ... ... ... ... бірақ дұрыс жауапқа өте жақын ... ... ... ... Бұл ағылшын тілінен аударғанда – алаңдату. Алайда дұрыс жауапқа
ұқсайтын дұрыс емес ... саны ... болу ... Атап ... ... жауап оған тағы бір жауап ұқсайды делік, ... ... ... ... ал ... үшінші жауап ұқсайтын болса, онда сыналушылар
барлық «жауап дұрыс» немесе керісінше ... ... жоқ» деп ... ... ... Тапсырманың альтернативті жауаптары
Барлық пәндерде дихотомиялық оқу элементтері кездеседі. ... ... ... ... ... және ... ... фактінің,
әдістің дұрыс немесе дұрыс еместігін анықтау; ... ... ... ... болмасын жасауға болмайды немесе керісініше болады. Екі жауабы бар
тестік формалы тапсырмалар ... ... ... арналған.
Альтернативті тестте екі жауап беріледі. Сыналушылар екі ... ... ... «ия ... ... «дұрыс немесе дұрыс емес» және т.б.
Мысалы:
(29) ҚР Ішкі істер ... Жол ... ... ... ... мотороллер және басқа да ... ... ... ... ... 16 ... толған адамдарға -  
-рұқсат беріледі
-рұқсат берілмейді
(30) Неке жасына толмаған адамдар арасындағы некеге ... ... ... ... ... ... ... етілмейді
(31) А және В операциялары ақиқат болғанда -
- ақиқат ... ... ... ... таңдап халықаралық қатынастарға түсуге болама?
- ия
-жоқ
Кесте 2.1
Тесттік тапсырмаларына сипаттама
|Сипаттама ... ... ... ... ... |Үлкен кернеуліктің ықпалынан |
| ... ... ... ... ... ... ... электрондардың|
| ... ... ... ... ... Бұл форма тесттерде сирек
кездеседі. Алайда мұндай тапсырмалар ең сапалы ... ... ... есеп ... ... ... логикалық ретін
көрсетіңіз
- титул беті
- кіріспе
- мазмұны
- ... ... ... ... ... әрбір нысандар білімнің спецификалық түрлерін тексеруге
мүмкіндік береді. Нысандардың таңдауы тесттің мазмұнымен, ... ... ... ... ... ... ... болып табылады,
әсіресе информатик асияқты пәндер үшін. Сондықтан да тестілеуді өткізу
бағытында жоғары оқу ... ... ... ... пәндері
бойынша білімді сапалы бағалау және бақылауға арналған автоматтандырылған
тестілеу жүйесі (тестілер генераторы, тестілік қабықша) ... ... ... ... береді:
• сабақ уақытын үнемді пайдалануға;
• студенттердің білімін сапалы түрде бағалауға;
• оқытушыларды жазбаша түрдегі ... ... ... ... жаңа ... ... ... біліктілік пен
дағдыны қалыптастырудағы қызығушылығын арттыруға;
• аз уақытта үлкен топ студенттерінің білімі мен ... ... ... ... ағымды бақылау жүргізуде негізгі тексеруші құрал ретінде қолдануға;
• оқытудың мотивациялық бағытын арттыруға;
• бағалаудың объективтілігіне.
Педагогикалық қызметтiң аса ... ...... ... ... екені белгілі. Білімді тез тексерудің бір
тәсілі тест ... ... Тест ... не? Тест ... ... аудармасы тексеру, сынау, байқау ... ... ... ... үңілсек, тестік бақылаудың түрлері өте ерте ... ... III ... ... Вавилонда мектеп оқушыларының жазу ... үшін ... ... ... Осы ... өткен адам 2-ші
кезеңге әңгімелесуге ... ... ... Ежелгі Грецияда да,
Спарта да жүргізілген.
Сынақтардың түрлері Қытайда чань-буддизм ... ... онда ... ... ... ... ... жүргізілген. Бұл мектепте ойлануға уақыт бермей қолма-қол жауап
беру қолданылған.  
XIX ғасырда ... ... беру ... ... ... ... болды. Тестік бақылаудың негізін салушы белгілі ағылшын ... ... Ол ... ... ... жұмыстарын 1884-1885 жылдарында
жүргізді. Сынаққа 5-80 жас аралығындағы адамдар ... ... ... жасау үшін бақылау жүйесін жасады.
Жалпы білімді бағалаудың тестік жүйесі Англия, ... ... ... ... ... ... алғашқы сынақ тестер жүргізіле басталды. Бұл
салада М.Я. Басов, М.С. Бернштейн, П.П. Блонский, А.П. ... ... ... істеді. 1936 жылы тест «буржуазиялық қалдықтар» деп аталып
тыйым салынды. Тек 1978 жылы ... ... В.С. ... ... мәселелері» деген еңбегін жазды.
Тесттерді ұзақ уақыттан бері көп сынап, ғылымда дұрыс ... ... ... ... басқа елдермен салыстырғанда тестілік
үрдісті техникалық және бағдарламалық қамтамасыздандыруы жағынан, тестілік
теорияның деңгейі мен оның даму ... ... ... ... ұйымдастырылуы және өңдеуі жағынан артта қалғаны байқалады. Соңғы
уақытта тестке деген қызығушылық едәуір ... ... ... ... ... бағалаудың тез әрі ... ... ... ... аясы ... уақытта біршама үлкейді. Бірақ тест құрудың алдамшы
қарапайымдылығы мен оларға деген сұраныстың өсуі ... ... ... ... ... ... болуына алып келді.
Тест құру кезінде келесі екі қағиданы ескеру қажет:
1. Білімгерлердің білімін нақты тексеретін тест ... – жай ... ... және ... тестке біріктіру ғана емес. Тест –әрбір
сұрағы нақты өлшемді қанағаттандыратын тапсырмалар жүйесі ... ... ... бағалау тек тестілеу өткізумен ғана ... ... тест ... теоремалардың дәлелденуін тексеруге болмайды және
ешқандай да тест оқытушы мен білімгердің өзара әңгiмесiн ... ... ... ... ... ... әңгімелесу) кіру рұқсатын
беретін емтиханның бірінші кезеңі ретінде қолданылады [23].
Тестілік тапсырмаларды құрастыру және ... ... ... ... ... тестілеу моделі деп аталатын, білімгерлерге тапсырмаларды
беру реті мен ... ... ... оның ... ... ... де маңыздылығы кем емес. Тестілеудің классикалық моделі бойынша,
білім деңгейін өлшеу үшін әрбір ... ... ... ... таңдалған белгілі мөлшердегі тапсырмалардан тұратын тест
қалыптастырылады. Бұл ретте тесттер ... ... ... ... ... ... ... дұрыс жауаптар санына
байланысты ... баға ... ... тестілеудің кемшілігі
ретінде келесі жағдайлар туындауы мүмкін: нашар оқитын балаға күрделі тест
келіп, соның салдарынан ... ... аз ... ... озық ... ... тест ... де, ол өзінің бар қабілеттерін іске асыра
алмайды. Бақылау ... ... ... ... ... білімгерге ұсынылатын тесттің орташа күрделілігі оның ... ... ... ... Бұл ... іс ... ... тестілеудің
көмегімен шешуге болады.
Баға қалыптаспайынша, оқытушылар компьютерлік оқыту студентке ... ... алды ма, жоқ па ... ... алмайды. Бұл өте маңызды,
өйткені тиісінше бағалаусыз қалған кейбір студенттер компьютерлік ... ... ... тап ... ықтимал. Сомалық бағаға қосымша
ретінде, мұндай ... ... ... студенттің материалды толық
меңгеруі, сондай-ақ әр студентке сала не пән ... ... ... ... ... оқытушыда келесі сұрақ туындауы мүмкін: үзіліссіз
тестілеуде студенттер сұрақтарды есте сақтап ... өзге ... ... ... ... мүмкін бе? Егер тест сұрақтарының қоры қомақты болса,
әсіресе әр студент өз қабілетіне ... ... ... ... ... ... пайда болмайды.
2.2.5 Тестілеу уақыты
Компьютерлік бейімдік тестілеуде тестілеуді қай уақытта бітіру керек
деген ... ... ... бірі ... отыр. Оқу жетістіктерін
бағалауға арналған тесттерді құру тестілеу нәтижесінің сапасына әсер ... ... ... бірі ... ... ... ... құру және
қолдану барысында В.С. Аванесов уақытты жүйе ... ... ... ... да, тест құру ... ... ойлардың бірі – ол
сыналушылардың үлкен контингенті үшін бағалаудың тез әрі ... ... құру ... ... ... ... жаппай үрдістерде уақытты үнемдеу
талабы орынды. Әрбір тест ... ... ... ... ие ... ... уақыттың азаюы немесе артуы тесттің сапалық ... алып ... Тест ... ... ... ... тест
тапсырмаларын қосуға ұмтылады. Бұл екі жағдайға ...... ... ... ... ... құрылатын тест сенімдірек болады және
біз қабылдай алатын ақпарат көлемі де көп болады. ... ... ... көптігі, тестілеу процедурасының ұзартылуына алып келеді.
Сыналушы көрсете алатын ... ... мен ... ұзақтығының
арасында біраз қарапайым байланыс бар. Тестілеу уақыты тым ... ... ... Тестілеу уақытын ұзарту сыналушылардың шаршауына, ал ол өз
кезегінде ... ... ... алып ... ... тестті
орындап үлгеруі мен сыналушылардың шаршамауына байланысты тиімді ... ... ... ... ішкі жүйесін құрастыру
2.3.1 Білім берудің мақсаттық көрсеткіштерін талдау
Тестілеу үрдісі оқушы мен жүйенің ... кері ... ... ... тестілеудің механизмін қарастырмас бұрын, ең алдымен
оқытудың дидактикалық мақсаттарын анықтайтын ... ... ... ... ... ... және орта және жоғарғы ... ... ... ... ... көп ... бірақ көп
жағдайларда «білім, икемдік, дағды» деген сияқты ... ... ... Дидактикалық көрсеткіштер сандық түрде құрылған көптеген
еңбектердің арасында В.П. ... ... ... жүйелілік пен
логикасымен ерекшеленеді. Онымен ұсынылған дидактикалық ... ... ... ... екі топқа бөлінеді: сандық (меңгеру, материалды
ұсыну, автоматтандыру) және сапалық (күрделілік, қиындық және т.б.). ... ... ... көрсеткіштер - оқу материалын ұсыну ... ... ... ... ... келетін оқу ... төрт ... ... ... (сипаттамалы) деңгей,
аналитико-синтетикалық сипаттама ... ... ... ... ... ... ... және аксиоматикалық
сипат.
Ұсыну деңгейін (кейде оны ғылымдық ... деп ... ... белгілеу қабылданған. Ол (=1, 2, 3, 4 ... ... ... ... ... де енгізеді –
К( = (1/(2
(1.4)
мұндағы (1 – оқу ... ... ... (2 – ... ... ... ... даму деңгейі. Яғни, К(( [0.25, 1].
Оқу материалын меңгеру деңгейі. Бұл көрсеткіштер ... ... ... ... тереңдігін жіктейді. Мұндай жіктеу оқу кешенін
жоспарлау кезінде дидактикалық мақсаттарды анық тұжырымдауға және олардың
негізінде құрамын анықтауға ... ... ... ... алған білімнің
кейбір бөліктерін есептерді шығару кезінде ... алу ... ал ... тек ... ... де жеткілікті [26].
Оқу материалын меңгерудің 5 деңгейін бөледі:
«Нөлдік» деңгей (Ұғыну) – бұл оқушы түсіне алатын деңгей, яғни ... ... ... ... ... Қатаң түрде, бұл ... ... ... оқу материалын меңгеру деңгейі деп атауға болмайды. Яғни,
оқушының алдағы дайындығы туралы сөз ... бұл жаңа оқу ... ... ... ... ... «нөлдік» деңгейде оқушының әрекетін
«ұғыну» деп атайды.
Бірінші деңгей (Тану) – бұл оқылатын объектілерді және үрдістерді олар
туралы алдында меңгерілген ақпаратты ... ... тану ... ... ... оқылатын объектіні ұсынылған әртүрлі объектілер ... ... ... ... деңгей қызметін Тану деп атайды, ал ... ... ... деп атайды.
Екінші деңгей (Жүзеге асыру) (Воспроизведение) – алдында меңгерілген
білімді көшірмесінен бастап типтік жағдайына дейін ... ... ... ... ... ... ... типтік тапсырмаларды шешу (алдында
меңгерілген үлгі бойынша); Екінші деңгей қызметін шартты түрде Жүзеге ... ... ал оның ... ... ... деп ... деңгей (Қолдану) – бұл ақпаратты меігерудің деңгейі, мұнда
білім алушы меңгерілген ақпаратты белгілі ... ... және ... емес жағдайларда қолдану үшін өз ... ... ... және
түрлендіреді. Мұнда білім алушы оқылатын объектілер және олармен ... ... ... ... алуы ... ... ... емес
тапсырмаларды шешу, нақты тапсырманы шешу үшін алдында оқылған алгоритмдер
жиынынан сәйкесін таңдау. Үшінші деңгей қызметі шартты ... ... ... ал оның ... білімді білгірлік-білім деп атайды.
Төртінші деңгей (Шығармашылық қызмет) – мұнда оқушының объективті жаңа
ақпаратты ... ... ... ... бар ... ... ... меңгеру деңгейін ( коэффицентімен белгілеу қабылданған.
Бұл жоғарыда көрсетілген ... ... ... ... ... ... (=0,1,2,3,4. Оқу материалын меңгеру деңгейін ... ... ... ... қолданылады:
К(= Р1/Р2
(1.5)
Мұндағы Р1 – тестілеу үрдісіндегі дұрыс орындалған негізгі операциялардың
саны;
Р2 – тестегі бар орындалған ... ... ... ... бар
орындалған деп – ... ( ... ... ... Төмен деңгейге жататын операциялар, бар орындалған операциялар
санына кірмейді.
Жұмыстағы деректер ұсынысы бойынша, егер К((0,7 болса, онда ... ... ... жалғастыру керек. Ал егер К((0,7 болса, онда ... ... ... ... және де оқу ... ... (басқаруды қажет
етпейді) болуы мүмкін.
Бағалауға келесідей бағдарлар беруге болады:
К((0,7 – қанағатсыз;
0,7 ( К((0,8 – қанағаттанарлық;
0,8( К((0,9 – жақсы;
0,9( К((1 – өте ... ... ... – бұл ... ... білім алу
үрдісінде қажет болатын біліктілікті, қызметтің меңгерілген әдістерін
иелену дағдыларын сипаттайды. ... ... ... ... ... ... t1 – ... тестті орындау уақыты; t2 – білім алушының
тестті орындау уақыты.
Зердесіне жету – ... ... ... ретінде. Мұғалімдер
зердесіне жетуді оқу қызметінде жоғары бағалаған. Зердесіне жету ... ... ... ... білу және қызметтің негізіне бағытталған
жоспарын негіздей алуды ... ... үш ... ... ... ... ... өз таңдауын оқыған пән бойынша ... ... ... негіздейді;
(=2. Білім алушы өз таңдауын оқыған пән бойынша алған ақпаратқа ғана
емес, ... ... ... ... пән ... ... ақпаратқа сүйене
отырып негіздейді;
(=3. Білім алушы өз таңдауын пәнаралық байланыстарды кеңінен пайдалана
отырып түрлі пәндер ... ... ... ... ... ... ... көрсеткіштер
Оқу материалының күрделілігі дегеніміз – салыстырмалы түсінік. Ол
оқу материалы көрсеткішінің ... ... Егер ... ... деңгейдегі материалдың мазмұнынан хабардар болса (мысалы, 2-деңгейдегі
логикадан, 3-деңгейдегі математикадан) онда материалды жеткізу оған қиындық
тудырмайды және ... ... ... ... ... ... ... жоғарыға қарай білім берудің қозғалысын білдіреді.
Оқу материалының күрделілігі – тағы да ... ... ... оқу ... ... ... байланысты. α меңгеру деңгейі
жоғары болса, ... да ... ... ... кезінде бірізділік
тәртіптің сақталғаны да жөн. Егер білім алушы ... ... ... оған ... ... өту қиын ... де қол жетімді. Егер бірнші
деңгейден бірден үшіншісіне секіріп өту қажеттілігі туындаса, мысалы, ... ... соң – ... емес ... шешкенде, онда ол қолжетімді
болмайтын қиындықтың жоғары деңгейі. Білім беру үрдісінде α ... ... ... қарай алдымен α=1, содан кейін α=2 және
т.б. (4.1.) ... ... ... ... (Сурет 9).
Сурет 2.2 – Білім алудың рационалды тізбегі
Кең тараған педагогикалық қателіктердің бірі – ... ... ... ... ... беру ... алдын-ала үшінші, екінші және бірінші
деңгейде ... ... ... тек ... ... бойынша типтік емес тапсырмаларды орындауын талап етуі. Мұнда
α=1 дәрісінің потенциалы бірінші деңгейдегі оқу ... ... ... α ... ... ... жоғарыға қозғалыс үрдісінің
қатаң түзулік құрылымы психологиялық тұрғыдан барлық жағдайда дәлелді бола
бермейді. Қандай да бір ... ... үшін оның ... ... тек ... берудің қорытынды кезеңінде көре аласыз.
Әрине, α=1,2 деңгейіндегі теорияны меңгеру үрдісі дәйексіз болуы
мүмкін. ... α=1,2 ... ... ... оқуға ішкі
себептерін ашу үшін ... ... ... ... α=3 деңгейіндегі
практикалық тапсырмаларды орындауға мүмкіндік беру керек (бұл тәсіл
«проблемалық ... ... деп ... ... [3, 18, 25, 28] ... ... ... теориясын дидактикалық негіз ретінде қабылдаймыз және тестілеу
мен білім беру үдерісінде пайдаланылады. Жоғарыда аталған көрсеткіштерді
пайдалану ... ... беру мен ... ... кезінде нәтиже береді
[27].
2.3.3 Білімді бақылау әдісін талдау
СДО-да меңгерілетін оқу ... ... ... ... ... ... орын алады. Білім беру жүйесінде алған білімдерін бақылау
механизмін жүзеге асырудың көптеген алгоритмдері мен ... ... ... қарастырайық.
а) Стандартты әдістер
Жалпы қолданыстағы әдістерде бақылау жүйесі кездейсоқ ретте түрлі
сұрақтар ... және ... ... негізінде қорытынды бағаны
шығарады [28]. ... ... ... ... кезінде алдымен
тест үшін дұрыс жауаптар санының шегі дайындалады. Мәселен, b – ... ... n – ... ... ... саны, ал – бағалау.
(1.7)
Кейбір жүйелерде, мәселен Lotus LearningSpace жүйесінде білім ... ... ... ... ... ... тек ... жиналған балл
санын алады. Мұндай бағалау тәсілінде әрбір тапсырма ... бір ... ... і-ші ... үшін max ... n – ... саны, x – жинаған
балл саны.
Атауынан көрініп тұрғандай, пайыздық баға, ... ... ... %-бен ... ... ... ... ескеретін әдістер, білім алушы
моделінің ағымдағы көрсеткіштері (рейтингтер, ... ... ... қарастырылады.
ә) Алгоритмдік әдіс
Алгоритмдік тәсіл «егер дұрыс жауап берілсе, R сұрағына көшу, ... ... ... N ... ... ... ... негізделген. Мұндай
әдіс білім берудің «қатаң» алгоритмін құруға мүмкіндік береді.
Бұған қарағанда «жұмсағырақ» тәсілді ... үшін ... ... Беру ... ... ... [29] ... тестілеу механизмін қарастырамыз.
Тестің иеархиялық құрылымы 7-суретте көрсетілген. Сұрақтар тиісті
символдармен белгіленген, ... ...... таңдалынған
жауаптарға түсініктер тіктөртбұрыштармен ... Қате ... ... ... ... ... ... сәйкес жауаптары және оларға түсініктемелермен қосымша ... ... ... ететін «толық берілмеген дұрыс жауап» бояумен
ерекшеленген. Жауаптың белгілі бір ... ... ... ... беруші
тиісті бағасын тестті құрау кезінде сараптамашымен тағайындалған пайыз
көлемінде алады. Бірінші деңгейдің ... ... ... үшін 100%, ... үшін 0%, ... ... дұрыс жауабы үшін 0-ден 100%-ға дейін
алады [30].
Екінші деңгейде ол қосымша балл ала ... ... ... алады немесе керісінше минус белгісімен айып (штраф) балдарын ала
отырып нашарлатуы мүмкін. ... ... ... сарапшылармен салмақты
мән беріледі және ережеге сәйкестігі автоматты түрде бақыланады, ... ... ... ... ... ... ... қатар басқа
да болуы мүмкін. Сыналушы бірінші немесе бірінші және екінші деңгейлерден
өту нәтижесі бойынша ... ... ... көлемінде алады және ... жаңа ... ... (өту кезіндегі сұрақтар түрлі болуы мүмкін,
ол алдыңғы берілген жауаптың дұрыс немесе қате болуына қарай).
Сурет 2.3 – ... ... ... құрылым екі деңгеймен шектеледі, бұл айқындайтын,
анықтайтын, жетекші түсініктер және ... ... ... ... сұрақтары бар сұраудың жұмсақ, интеллектуалдық ... ... ... ... ... жауаптағы тіпті шамалы қателіктің өзі ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндігі қарастырылған
– ол үшін тесттің құрастырылуы мен ... үшін ... ... ... ... ... тест тек бақылауға ғана емес, білім беруге
де арналса, орнықты болады.
б) Тізбектелген дифференциалайтын ... ... үш ... ... тестілеу
технологиясының мәні бойынша [31] тест сұрақтарына жауап беру үрдісінде
білім алушы білімінің қиындғы және күрделілігі ... оның ... ... ... ... ... шығады. Мұнда білім алушыға жоғары
деңгейде меңгерген ... ол үшін ... ... ... ... ал ... ... сыналушы ол үшін «өте қиын» сұрақтарға «бас
ауыртпайды», нормативті және ... ... ... ... үшін түрлі типте құрастырылған
сұрақтар банкісінен құралған ... ... ... «сәйкестікке»,
«құрастыру», ашық және ситуациялық) тесттер пайдаланылады. ... ... және қиын ... 1,0-ге ... бар матрица
құрылады. Матрицаның әрбір көлденең қатарында бірыңғай күрделі және ... ... ... олар ... тізбектегі тараудың барлық
модульдерін ұсынады.
Бірінші қатар 0,1 қиындығымен «дұрыс жауабын таңдау» қарапайым
сұрақтарынан, ... ... ... нұсқа ішінде тек біреуі дұрыс болады
және сыналушыға мұны білу жеткілікті.
Екінші және ... ... ... ... ... ... ... 0,2 және 0,3 қиындық өлшемімен «құрастырыңыз» күрделі
тапсырмаларымен ұсынылған. Бұл тапсырмалардағы дұрыс жауап ... ... ... ... ... ... ... және алтыншы қатарларда «сәйкестікке», 0,4,
0,5 және 0,6 ... ... ... ... «бір ізге қой» ... бар, оларға жауап беруде сыналушы ... ... ... ... және ... ... 0,7-0,8-0,9
қиындық өлшемімен «бір ізге қою», «ситуациялық» біршама күрделі тапсырмалар
ұсынылған. Оларға жауап білім алушыдан ... ... ... ... етеді,
яғни оның нақты тапсырмаларды шешуде өзінің теориялық білімін қолдана алуы.
Оныншы қатар шешу үшін кең, ... ... ... ... болатын
ситуациялық тапсырмалардан тұрады. Әрине, бұл тапсырмалар оқу материалын
жетік меңгерген терең білімі бар білім алушыларға арналған.
Тестілеу ... ... ... ... дұрыс жауап берген соң
күрделі тапсырмаға көшетін, қате жауап берген жағдайда ... ... ... бапталған, яғни тестілеу барысында әрбір сыналушы матрицадағы
тапсырмалардың жалпы санынан 10-15% көлемінде өз білім ... сай ... ... ... тест ... ... ... түзетіп талдау мен дәстүрлі тәсілмен түзетіп бағалау
деңгейінің ... ... ... ... ... ...... Бақылауға шығару механизмі
Оқытушылардың емтихандарды өткізу тәжірибесі көрсеткендей, оқытушы
(сарапшы) әдетте ... ... ... анықтайтын дерексіз емес,
нақтылаушы және жетекші сұрақтарды қояды.
Сонымен, ... ... ... ... барысында білімді бақылау
жүйесін құру тапсырмасы қойылды, ол жүйе бақылау кезінде ... ... ... ... ... күдікті жоюға тырысып, бірнеше
негізгі сұрақтарды ... ... Тест ... ... бағалардың
бірінің ықтималдығы (мысалы, «2», «3», «4», «5») ... ... ... ... аяқталады.
Мұндай тәсілді, әсіресе тиісті талаптарды, курс құрылымын
өзгерту жеңілдігін және т.б. ... ... ... ... ... асыруға болады. Білімді тестілеу базасы курс модульдерінің
тізімін, ішкі тарауларын, білім беру сценарийін, ... ... ... ... бағалардың шартты ықтималдығын және қосымша
сұрақтарды таңдау бойынша ұсыныстарды ... ... ... ... ... ... ... (жауаптардың
нәтижесі бойынша) және қосымша сұрақ тапсырмасы бойынша ... ... ... ... бақылау кезінде кейбір белгіленген соңғы бағалар жиыны
қарастырылады, мысалы:
Бұл бағалар толық топты құратын ... емес ... ... ... ... мүмкіндіктер тағайындалады (әдетте тең).
Ары қарай қойылуы мүмкін көптеген ... ... ... сұрақ
бір немесе бірнеше тарауға қатысты). Мұнда маңыздысы ... ... ... ... ... Әдетте, бұл мәзірден таңдау, мәнді енгізу,
орын ... және т.б. ... ... ... мүмкін. Сондықтан, әрбір k
сұрағы үшін әдетте F жіктелген бейнелеуді беретін кейбір ереже ... - k ... ... ... ... ... жауаптар
жиыны, - әрқайсысы -дан жауаптар ... ... ... емес ... ... жиын. Мысалы:
Ары қарай жауап нұсқалары туралы айтқанда, емес туралы ... ... ... ... ... жауабына -тан әрбір
мүмкін бағалау үшін шартты ... ... ... k К ... бұл ... ... ықтималдықтың М( жолдар және М(Z)
бағандардан тұратын матрицасын құрайды, мұнда М() – жиын ... ... ... ... ... -ға ... оның ол ... беру
ықтималдығы -ке тең». Мұндай матрицаның әрбір бағанының элементтер
қосындысы 1-ге тең.
Сонымен, әр ... ... да ... ... меншіктеледі.
Күрделілік деңгейі - мүмкін бағалардың біріне сәйкес ... ... ол ... ... бұл ... Z бағасы ықтимал болған жағдайда
қойған дұрыс. Бұл таңбаны формальды емес түрде оқытушы – ... ... ... қатар берілген сұрақ үшін матрицасы негізінде қиындық
деңгейін анықтаудың күрделі емес ... ... ... алады.
Сұрау алдында әрбір баға P(z) априарлы ықтималдығына ие, мұнда
(1.12)
және ... ... ... үшін
(1.13)
Сұраудың бірінші кезеңінде білім алушыға әртүрлі тақырып және ... ... ... ... ... ... Мұнда барлық
сұрақтар алынған жауапқа байланыссыз соңына дейін қойылады. Бірінші кезеңде
алынған жауаптар бойынша соңғы баға ... ... ... ... ... туындайды. Сонымен қатар әркезде Z-тан ықтималдық баға бойынша
қазіргі сәтте көшбасшыға ... ... ... ... ... ... қойлатын тарау (немесе сұрақ санаты) кездейсоқ беріледі.
Үрдіс бағалардың бірі кейбір ықтималдықтан аз емес ... ... ... ... сұрақтар қоры біткенде аяқталады. ... ... ... ... ... ... ... тізбектей қойылады. Кейбір
жауап нұсқалары жағдайында анықтаушы сұрақ ... ... ... ... ... тарау бойынша мүмкін бағалар ықтималдығы сұрағына жауап
алғанда, жауаптың берілген нұсқасы үшін ... ... ... ... ... Байес формуласы бойынша саналады. Одан кейін осы
формула бойынша пән бойынша нәтижелік бағалар ықтималдығы ... ... ... ... ... N ... сұрақтан кейін
келесіні құрайды:
(1.14)
мұнда L=M(Z), ал N+1-ші сұраққа і нөмірлі ... ... онда ... кейін
(1.15)
Апостериорлы ықтималдықтар қорытындысы 1-ге тең.
Егер жауаптан кейін мүмкін бағалардың ықтималдықтарының ... ... ... ... ... онда қосымша сұрақ қою мақсатында талдау
жүргізіледі. Мұнда дұрысы емтихан мақсатына ... ... ... ... ... ... ... бақылау тестілеуінің алгоритмі жалпы түрде келесідей
болады:
1. ... ... ... ... анықталған деңгейі сұрақтар
жиынынан таңдалады.
2. Жауап ... ... ... ... ... курс ... ... өзгереді;
(1.29)
• Рейтинг шамаға өзгереді:
(1.30)
Өрнек таңбасы егер болса, «плюс», ... ... ... Жаңа ... келесі тәсілмен таңдалынады:
• Егер соңғы үш жауаптың мәні ... ... ... ... онда тесті аяқтаймыз;
• Егер берілген деңгейде барлық сұрақтар аяқталса, онда ... Егер тест үшін ... ... орнатылған максимал
санынан асса, онда тесті аяқтаймыз;
Әйтпесе:
• Егер алдыңғы сұраққа а жауап [75%..90%] ... ... ... анықтау үшін:
o Алдыңғы сұрақ қиындығына тең немесе жақын сұрақ таңдалынады;
o Хемминга [35] ... ... ... ... ... ... мұнда – алдыңғы сұрақтағы сөзінің салмағы, ... ... ... салмағы. d(x,y) мәні аз сұрақ
таңдалынады.
o Рейтингтің алдыңғы өзгерісі ескерілмейді, егер ... ... ... ... ... сұрағына (айқындаусыз) көшу;
• Егер білім алушының рейтингі берілген деңгейде ... ... ... , онда ... ... ... ... төмен
өзгереді. деңгейі бірге азаяды. Егер ... ... – 0, онда ... ... тең ... Егер рейтинг берілген деңгей үшін-дан асса, онда деңгей ... және ... ... ... ... ... алушы
келесі деңгейге өтеді);
• r қиындықты 5-ке көбейтілген күрделілікте сұрақты таңдаймыз, егер
rсимволдарымен ... ... ... ... тұра ... ... аты: Менің HTML құжатым Құрылу мерзімі: 06/05/98 © 1998 Big ... ... ... ... Дефис және леп белгісі
арасында бос орын болмауы керек. Комментарийлерде HTML ... ... ... ескі ... комментарийге орналасқан
тегтермен проблема туындауы мүмкін.
• Элементтер бірінің ішіне бірі орналасуы ... ... ... Көбінесе бір элементпен қоршалған
мәтінде ... ... ... ... ... ішінде орналасқан мәтінде ашылатын кез-келген
элемент осы элемент ішінде жабылуы да ... ... ... ... тегтер жұбы бірінің
ішіне бірі ... ... ал оның ... ... ... яғни ... келтірілгендей:
Дұрыс ... емес
... ... емес элементтерді игнорирлейді. Таныс
емес элементтерді кездестіргенде браузер ... ... олар ... ... құрамын
интерпретирлеуге тырысады. Егер браузер тегін
түсінбесе Екі қала ... ... ... ... игнорирлейді. Бірақ
«Екі қала ертегісі» ... ... ... ... ... ... [50, 51].
HTML тілінің негізгі элементтері. HTML ... ... ... ... ... ... ... мысалы,
, < HTML >, және . Элементтердің көпшілігі ... ... және ... тегтерден тұрады. Ашатын тег – бұл бұрыштық жақшаға
алынған элементтің белгіленуі. ... ... ... қою ... үшін В ... ... (bold - қою) және ... ... тегі - , ... тег ... ... ұқсас, бірақ оның алдында
қисық түзу сызық қойылады, мысалы, . Элемент әрекеті оның ашылушы және
жабылушы тегтерінің арасындағы бар ... әсер ... Бұл ... қою ... терілген , ал мынау жоқ.
Кейбір элементтер бас элементтер деп аталады, жабушы тегті қажет
етпейді, ... ... ... ... ... ... ... ауысуын
білдіретін элементі. Басқа элементтер жабушы тегті ... ... ... әсер ... ақпарат шекарасын қоршаушы элементтер
бойынша анықтауға болады. Мысалы, ... ... ... ... ... ... Ал ... мысалы элементінде жабылушы
тег қажеттілікпен қойылады.
Элемент ... – HTML ... ... ... және олардың
құрылу ережелерінен тұратын контейнер.
Тег (tag, дескриптор) – HTML элементінің маркері. ... ... ... ... ... және ... бір-бірінен бөледі.
HTML тілінің синтаксисі. Барлық дұрыс құрылған HTML-құжаттар сол ... ие. ... HTML ... ... сілтейтін
тегінен басталады, оның көмегімен берілген құжат жазылады. Одан ... өзі ... ... ... Ол екі ... ... тақырыбы және денесінен тұрады, сәйкесінше және
аттарына ие. Тақырып құжатты сиппаттайтын ... және ... ... ... Онда ... түрде элементіне ... аты болу ... ... ... мәтіні орналасады.Құжат аты
. . ... ... ... ... ... . . .


. . .Мұнда орналасқан мәтін бар. . ... ... ... ... ... және ... анықтайды. Ол тек екі
элементтен тұрады: және . HTML-құжатта ... ... үшін ... ... ... элементі міндетті емес.
HTML 4.0 стандартының сипаттамасы да, белгілі браузерлерде ... ... ... ... оның ... ... соңғысын біршама
оқылатын етеді, құжаттың құрылымын осы құрылымды сипаттайтын ақпраттан
бөледі.
...... ... ... және ... ... ... облысынан тұрады. Браузерлер бұл ақпаратты олар
тіпті стильдер кестесін және ... ... да ... ... ... құжатқа қою міндетті емес. Дегенмен, шығушы
кодтың дұрыс стилі және ... ... оны қосу ... HTML ... ... ... ... келесі элементтерден
тұрады: , , , , , , және
. Берілген элементтердің сипаттамасы келесі ... ... ... Құжат мәтінінде кездесетін барлық URL-дің базалық адресін
көрсетеді.
... ... ... ... ... көрсетеді (іздеу
жүйелерінде қолданылады).
Құжат мәліметтерімен және басқа құжаттар арасындағы ... ... ... ... ... кестесі және т.б.).
Құжат туралы қосымша ақпараттан тұрады. Ол әдетте ... үшін ... ... ... объектіні анықтайды.
Компьтер-клиентте орындауға арналған ... ... ... ... Құжатты безендендіруге арналған стильдер кестесінен тұрады.
Құжат атын береді.
элементі – бұл HTML-құжатта міндетті түрде болу керек жалғыз
элемент. Ол ... атын ... сол ... браузер және іздеу
жүйелері танып біледі. Браузерлер құжат атын ... ... ... ... ... ... оларды қаттамаларды құру кезінде қолданады.
Құжат атында қарапайым мәтінді, ... ... ... символдық
примитиваларды қолдануға болады (мысалы, &сору;). элементінде
басқарушы ... ... ... ... тек бір ... Ол құжат тақырыбында орналасуы керек.
Құжат денесі және ... ... ... HTML
4.0 спецификациясына сәйкес құжатта элементінің болуы міндетті емес,
бірақ қажеттілік. Құжатта тек бір ... болу ... ... элементінде келесі атрибуттар қолданылады: TEXT – мәтін түсі ... – фон ... ...... ... ALINK – белсенді сілтеме
түсі, VLINK – қаралған сілтеме түсі және LINK – ... ... ... ... ... көптеген басқа элементтерінен тұрады. Олар үш
үлкен топқа бөлінеді: блок ... ... ... ... ... ... примитивалар [52, 53].
2.4.2 HTML тілінің элементтері және тегтерінің қолданылу мақсаттары
Блок деңгейі ... Бұл ... ... ... ... анықтайды, мысалы абзацтар немесе тізімдер. Егер
құжат блоктар ережесі бойынша ... оның ... ... ... ... Блок ... элементтеріне абзацтар, бөлімдер, тақырыптар,
форматталған мәтін, тізімдер, кестелер, формалар және ... ... ... ... ... мысалы 2.4-суретте келтірілген.
Сурет 2.4 – Блоктардан тұратын құжат
Абзацтар. және ... ... ... логикалық абзац
болып табылады. Әдетте, абзац алдында браузер бір ... екі бос ... ... бәрі ... ... байланысты. элементі ішіндегі
мәтін сол жақ бойынша түзеледі, оң жақты түзелмеген түрде қалтырады. Абзац
мәтінінің сол жақ, оң жақ, ... ... ... ... ... ... ... атрибуттың жабылушы тегі қажеттілік
бойынша қойылады.
Бөлімдер. элементі HTML-құжатты ... және ... ... ... ALIGN атрибутының көмегімен құжаттың кез-келген бөлімін
немесе бөлігін оң жақ, сол жақ, орталық бойынша, ал ... ... ... ... ... Үнсіз келісім бойынша элементіндегі
мәтін сол жақ бойынша түзеледі. ... ... ... ... ... ... ... шақырғанда және экран бойынша жылжитын
облыс үшін шақырылады.
Тақырыптар. Берілген ... ... ... құру ... ... ... алты деңгейлері бар: , , ,
, , . ... ... ... ең ... -ден
бастап -ға дейін. Көптеген браузерлер тақырыпты ... ... ... ... ... қою қаріпті қолданады. ... ... ... ... ... ... үшін
қолдануға болады деп санайды, мысалы, ... ... ... ... ... ... қою ету. ... элементінде тақырыптардың өзіндегідей
құжат құрылымымен байланысты логикалық мән жатыр. Қаріптің өлшемі ... ... ... ... ... тақырыбы үлкен,
ал кіші болып көрінеді. Тақырыппен безендендірілген мәтін жеке жолға
шығарылады. Сонымен қатар ... ... ... тағы бір жолды
шығарады.
Цитата блоктары. элементі құжатта ... ... үшін ... және ... шегініспен шығарылады [53, 54].
Адрес. элементімен, мысалы, бет авторының қолы немесе ... ұйым ... ... ... ... ... Көбінесе, мәтін курсивпен шығарылады. Элементке қосылған мәтін
бірнеше жолдан, қаріп және суретті өзгертетін форматтаушы ... ... ... блок деңгейінің басқа элементтерін, мысалы,
элементін қолдануға болмайды. ... ... ... ... жібереді, сонын ішінде элементі.
Формалар. Формалар бүкіл ... ... ... олар
қолданушылар туралы ақпараттан тұрады да, сатып алушыларға Интернет арқылы
тауарға сұраныс жасау мүмкіндігін береді. Мәтіндік өрістерден тұратын ... ... ... ... бар ... ... элементімен
құрылады. элементі ішінде қарапайым HTML-белгілеудің (разметканың)
элементтерін қолдануға болады.
Элемент ... ... ... ... ... ... кестеде аталған элементтердің біреуін қосады
... ... ... ... ... мәтінді енгізу үшін көп жолдық
өріс құрады
... меню ... ... ... ... ... менюдің
пунктерін сипаттайды
-тың кез-келген өрісімен байланысты батырманы құрады
-тың кез-келген өрісімен ... ... ... -тың ... ... ... қолды құрады
элементі.


ActiveX басқару элементтері. ActiveX ... ... ... қолданған алғашқы екілік компонент ... ... ... ... объектілер осы элементті пайдаланады. Бұл элемент
синтаксисінің әртүрлі типтердегі екілік ... ... ... ... ... ... ... бар.
Осыған байланысты элементінің енгізілген құралдармен құрған ... 56, ... ... ... ... типі | ... басы және ... ... аты | ... ... болу керек)|
|Тақырыбы | |(құжаттың сипаттамасы, ... оның ... | |аты) ... | ... ... ... 2.3
Құрылымның анықтамасы
|Басы (Заглавие) |H?> ... 6 ... | ... ... (с | | |
| | | ... | | ... (с | | ... | ... |
| | ... ... | ... ... |
| | ... ... ... | ... қою қаріппен|
| | ... ... ... | ... ... ... | |(код ... |
| | ... ... мысалы | | ... | | ... | | ... 2.3 ... | | ... | |(жиі ... |
| | ... |
|Автор адресі | | ... ... | | ... ... | | ... ... түрі
|Қою (жирный) | | ... | | ... ... | |(жиі ... ... | ... ... ... | |(жиі қолдау ... | ... ... ... | |(жиі ... ... | ... ... ... | | ... индекс | | ... ... | ... ... | ... қаріпі |
| | ... ... ... | ... ... сол|
| | ... ... ... (ширина) | ... ... | ... сонымен |
| | ... ... ... | ... |
| | ... ... ... | ... 7-ге ... ... ... | | ... | | ... ... | ... 7-ге ... ... | ... ... |
| | ... 3) ... түсі | | ... таңдау | | ... ... | | ... | ... ... ... бос орын | ... 10 ... ... ұзындығы | | ... блок | | ... блок типі | | ... блок ... | | ... блок ... | | ... || ... ... және ... | | ... | ... ... |
|сілтеме | | |
| | |(сол ... ... ... || ... анықтау | | ... | |(жиі ... |
| | ... |
|Кері қатынас | |(жиі ... |
| | ... ... | | ... | | ... | | ... | ... ... |
| | ... |
| | ... ... | ... да |
| | ... ... ... | | ... анықтау | | ... ... | | ... | | ... | ... |
|Шегініс | | ... ... | | ... | | ... | | ... қосу |SRC=“URL”> ... ... |
| | |қою) ... ... | | ... ... | ... жауып тұру |
| | ... ... ... | | ... жол | ... ... ... |
Кесте 2.6 жалғасы
|Түзеуді алып | | ... | | ... | | ... | | ... | | ... | ... ... | ... |
|Ұзындық пайызбен | |(бет ... ... | ... ... ... | |(үш ... әсерсіз) |
|Бөліну жоқ | ... ... тиім |
| | ... ... | ... ... ... |
| | ... бөлу ... ... ... | |( ... ... |
| | ... ... | | ... типі | |(барлық ... ... |
| | |(осы және |
| | ... |
|Нөмерленген | |( ... ... |
| | ... ... | | ... типі | ... ... үшін) |
| | |(осы және ... ... ... | ... тізім үшін) |
| | |(осы және |
| | ... ... ... | ... |
| | ... ... | | ... | |( ... элемент |
| | ... ... | | ... | |( ... ... |
| | ... |
|Компактілі | | ... ... және ... ... | | ... түсі | ... ... түсі | | ... түсі | | ... ... | | ... ... | | ... ... анықтау | | ... ... | | ... ... | | ... аты | | ... мәні | | ... | ... және |
| | |radio boxes) ... ... | ... ... ... ... ... ... | | ... аты | | ... саны | | ... ... ... |(бірден көп |
| | ... ... ... | ... ... |
| | ... |
|Үнсіз келісім | | ... ... | | ... ... | | ... | | ... аты | | ... бөлу || |
| | | ... ... ... | | ... ... | | ... арасындағы | | ... | | ... ... | | ... ... | ... ... ... |< TABLE WIDTH =”%”> |(бет ... ... | ... ... жолы | | ... | | ... ... | |(жол ... болу |
| | ... ... | | ... 2.10 ... ... | | ... бойынша созу| | ... ... созу | | ... ұзындық | ... ... ... | |(бет ... ... | ... ... түсі | | ... ... | ... ... |
| | ... қою ... және|
| | ... ... | | ... ... | | ... ... ... | ... ... созу | | ... ... | ... ... ... | |(бет ... ... | ... ... түсі | | ... ... | | ... | ... |
| | ... ... ... бар құжат | | ... ... ... | ... немесе %) |
|Жол биіктігі | ... ... ... ұзындығы | |(нүкте немесе %) ... ... | ... ... |
|Окантовка ұзындығы | | ... | | ... түсі | | ... ... | ... фрейм құрамы)|
|Құжат | | ... аты | | ... ... | |(оң және сол жақ |
| | ... ... ... | ... және |
| | ... ... ... | | ... ... | | ... | | ... түсі | | ... ... | ... үшін) |
3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫ - ... ... ... ... ... жобада “тест және тестілеу жүйесін құру” тест құру мақсат
етілген. Тесттің құрылымы сапалы жаңа деңгейде болуға тиіс. Тест ... ... оқу ... ... ... ... және ... қалған материалдарын еске түсіруге зор ықпал етеді.
3.2 ... ... ... ... ... ... төрт сатыдан тұрады:
1)  Негізгі жобалау. Бұл сатыда тест ... ... оның ... ... ... ... ... мен
архитектурасы құрастырылады, дидактикалық және программалы-техникалық
шешімдер қабылданады;
2) Бөлшектеп ... Саты ... ... және ... құрылымын  құрумен,  ақпараттық ... ... ... Қажетті жағдайда тестілеу бағдарламасының ... ... құру да ... ... ... Саты ... бағдарламасын жабдықтауын жүзеге
асыруды қарастырады;
4)  Өнімді ... ... Бұл  ... ... ... коммерциялық интеллектуалды өнім ретінде рәсімделеді.
Автор тестілеу бағдарламасын құра алады, яғни оқу ... әр ... ... мен ... ... және оған ... ... енгізу, сонымен қатар енгізілген мәліметтерді жаңарту және
тесттен өткізу. 
Әкімшілік тестілеу бағдарламасын жұмыс істетудің жалпы қолдамасын және
қолданушыларды ... ... ... ... мен ... ... ... тұратын мәліметтер базасы тестілеу ... ... ... ... ... ... оқу материалдары,
тапсырмалар жинағы, анықтама мәтіні және ... ... ... әр ... ... ... тестілеу бағдарламасын құру үшін
қолданылатын программалық жабдықтарды құруға мүмкіндік береді.
Осылайша негізгі жобалау сатысының құрамына ... ... ... ... шешу кіреді.
3. Тестілеу бағдарламасының пайдалану тиімділігі
Қазіргі кездегі шапшаң жүріп жатқан ... ... ... ... ... ... ... әлемдегі бәсекеге
қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы атты жолдауында «Білім ...... ... ... ... ... ... беретін аса маңызды құралдарының бірі» деп атап көрсетті.
Қазіргі жоғарғы оқулардың даму болашағы қоғамның даму үрдісімен ... ... ... көлемінің әр түрлі тегімен анықталады. Студенттерге
білім беруде жаңа ... ... ... ... ... ... ... талабына сай талап етілуде.
Соңғы кезде, интернет желісі сияқты жаңа ... ... ... ... ... ... түрде беру мәселесі
күрделене ... ... ... ... ... ... ... (ЖОО) әртүрлі пәндерді оқу мен одан кейінгі кәсіптік жетілуі
кезінде оқу ... ... ... ... ... ... жаңа проблемалар туындайды. Оқу ... ... ... ... тек қана ... ... бар
пәндер негізін ғана көрсетіп қоймайды. Бұл ... ... ... ... негізін қамтиды. Ақпараттар Интернет
сияқты ... ... ... ... ... ... ЖОО-
да студенттерді Интернетпен таныстыру тәсілдерін беру керек.
Қазіргі гипермәтіндік (немесе ... ... ... НТМL ... Markup Language – гипермәтіндерді жасау тілі) тілінде жасалады. ... ... және ... элементтерге сілтемелер жасау үшін қысқаша
командаларды тегтерді (бұрышты ... ... ... ... беру ... ... навигациялық программалар НТМL тегтерінің
мағынасын ашып, олардағы сілтемелер арқылы графиктік ... ... ... ... ... гипермәтіндік құжатта ақпараттық
мәтіндер ереже бойынша гиперсілтемелер құрастыратын ... ... ... ... оқу ... тестілеу жүйесінің программалық
құралы құрастырылған.
Сурет 3.1 – Тест тапсырмалары
Барлық ... ... ... ... ... шығару үшін
«Тексеру» батырмасын шертеміз. Сынақ нәтижесі пайызбен ұсынылады.
Сурет 3.2 – Тест тапсырмасының нәтижесі
Тест


І - деѕгей


ІІ - деѕгей


ІІІ - ... ... ... үшін ... ... ... ... орналасу орны және реті дұрыс болғаны
маңызды. Ол үшін келесідей ұсыныстар беріледі:
1. барлық тапсырмалар бір терезеде сию ... ... ... ... ... бір ... болу керек;
3. нұсқаулар мен ескертулерді ерекше қаріппен белгілеу керек;
4. сұрақ пен ... ара ... ... болу керек;
5. әрбір тапсырма фонының түсі жұмсақ, ашық және қаріпке ... ... ... ... аса ... ... керек, суреттерді түрлі түспен,
курсивпен және қаралау шектермен белгілеу керек;
7. мониторда жылтылдап ... ... тек ... ... ... ... ... ғана қолдану керек.
ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
Шығындардың экономиясын есептеу
Қарастырылып отырған жүйенің экономиясы ... ... – ШЖ ... ... бұрынғы жылғы шығындар;
ШЖ- енгізгеннен кейінгі жылғы шығындар.
Э =1515440-1094241,28 =421198,72 ... ... өтеу ... =С/Э,
(4.26)
Мұндағы:
С- жасауға және енгізуге кететін шығындар (бағдарламалық ... ... ... ... ... ... ... тиімділік былай анықталады:
ЭТ=Э-ЕН . С, ... ... ... ... ... коэффициенті
С- жасауға және енгізуге кететін шығындар (бағдарламалық қамтаманың өз
құны);
Э- шығындардың жылдық экономиясы.
Қаржының тиімділігінің нормативті коэффициенті 0,32 ... ... ... ... есептеулерді талдай отырып бағдарламаны енгізу
экономикалық ... өте ... ... ... жетеді. Нәтижесінде
бағдарлама өз құнын бес ай ... ... ... ... ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ БӨЛІМІ
Ақпараттық қауіпсіздік
Ақпараттық қауіпсіздік — мемкелеттік ақпараттық ресурстардың, сондай-
ақ ақпарат саласында жеке адамның құқықтары мен ... ... ... ...... ... қамтамасыз етуге
бағытталған шаралар ... ... ... ... ... ... енгізу, сақтау, өңдеу және тасымалдау үшін қолданылатын ақпарат
пен қорлардың тұтастығын, қол жеткізулік ... және ... ... ... ... ... ақпаратты қорғау - ақпараттың
сыртқа ... оны ... ... ... жоюдың, өзгертудің,
маңызына тимей түрлендірудің, рұқсатсыз көшірмесін жасаудың, бұғаттаудың
алдын алу үшін ... ... ... ... ... ... ... шектеулерді қанағаттандыруға бағытталған ұйымдастырушылық,
программалық және техникалық әдістер мен құралдардан тұрады.
Ақпараттық қауіпсіздік режимін қалыптастыру кешендік ... ... Оны шешу үшін ... ... ... ... қажет.
Ақпараттық қауіпсіздіктің өте маңызды 3 жайын атап кетуге болады: ... ... ... және ... жетерлік (оңтайлық) - саналы уақыт ішінде керекті ақпараттық
қызмет ... ... ... ... қол ... - ... ... және өңдеу технологияларының ақпаратқа кедергісіз
(бөгетсіз) қол жеткізуге тиісті өкілеттілігі бар субъектілердің оған ... ... ... ... ... ... - ақпараттың бұзудан және заңсыз өзгертуден қорғанылуы.
Ақпарат тұтастығы деп ақпарат ... ... ... ... ... ... ... құралдарының немесе автоматтандырылған жүйелердің осы
ақпараттың өзгермейтіндігін қамтамасыз ететін қабілетін айтады.
Жасырындылық - заңсыз қол жеткізуден ... ... ... жылы АҚШ қорғаныс министрлігі қызғылт сары мұқабасы бар «Сенімді
компьютерлік ... ... ... деп ... ... шығарды.
Қауіпсіз жүйе - белгілі бір тұлғалар немесе олардың ... ... ... ғана ... оқу, ... құрастыру және жою құқығына ие
бола ... етіп ... қол ... тиісті құралдар арқылы
басқаратын жүйе.
Сенімді жүйе - әр түрлі құпиялық ... ... ... ... ... пайдаланушылар тобының бір уақытта өңдеуін қамтамасыз ету
үшін жеткілікті ақпараттық және программалық құралдарды қолданатын жүйе.
Жүйенің сенімділігі ... ... ... екі ... өлшемі бойынша
бағаланады: қауіпсіздік саясаты және кепілділік.
Компьютерді дұрыс орналастыру:
1. Монитор экраны көзден 50, тіпті 70 ... ... ... ... ... бөлігі көздің тұсынан төмендеу тұрғаны жөн.
3. Жұмыс жасайтын жерде бірнеше компьютер ... ара ... ... ... Мүмкіндігінше, компьютердің артының қабырғаға қарап тұрғаны дұрыс.
5. Компьютер тұрған бөлмеде шаң болмауы қажет. Шаң - өте зиянды.
6. Компьютер тұрған ... ... ... ... компьютердің
жанына су құйылған ыдыс қояды.
7. Компьютерде 1-2 сағаттан артық отырмайды. ... ... 5-10 ... ... жасап тұрады.
8. Үзіліс кезінде көзге жаттығулар жасайды: көзді жоғары-төмен, оңға-
солға, айналдыра қозғалтады, алысқа көз жібереді, ... ... ... көзді жақын маңайға қарауға бағыттайды.
9. Компьютерлік көру қабілетінің синдромдарын жою үшін ... ... ... ... ... ... жояды. Мұндай сәулелі шағылысу
дақтары жоғарыда, артта орналасқан люстрадан, ... ... ... ... ... ... түсуі мүмкін. Сол себепті, мониторды сөндіріп,
экран бетінің шағылыспай, қалыпты жағдайда ... ... Егер ... ... ... байқалса, экран алдына айна қойып,
оның қайдан түсіп тұрғандығын анықтайды.
10. Егерде компьютердің алдында бала ... ... 20 ... ... соң 15 ... демалуға тиіс. Ересек адамдар 2 сағаттан соң ... дем ... ... жұмыс жасаған соң міндетті түрде салқын ... ... ... барлық дерлік құрал ... ... ... адам ... ең ... ошағы: сол құрылғыларды ... ... ... ... жұмыстар жасау барысында адам
олардың тоққа қосылған бөліктеріне тиіп кетуі мүмкін, ал оның нәтижесі ... ... ... өлім ... ... ... жиі кездесетін қауіптілігі келесіде:
изоляциялардың зақымдалуы (тесілуі) барысында тоқ ... ... тоқ ... ЭЕМ ... ... ... шкаф тәріздес
бөлімдері қауіп төніп тұрғанын білдіретін ... ... бере ... ... ... әсерін ол тек өз денесінен өткенде ғана сезеді.
Электро тоғы зақымының алдын алу ... ... ... ... ... тұрған құрылғыларды өңдеп түзеу қызметтерін,
ремонттау, монтаждау жұмыстарын және ... ... ... мәні зор.
Қызмет көрсету жұмыстарын дұрыс ұйымдастыру, - ... ... ... пайдалану ережелері мен ... ... ... ... ... ... ... және электроқұрылғыларды орнату ережелері (ЭОЕ) бойынша
тағайындалған бірнеше ұйымдастырушылық және ... ... ... орындау болып саналады.
Электроқұрылғыларда жұмыс жасаған кезде электрозақымдардың алдын алу
үшін, соған сәйкес ... және ... ... орындау өте
маңызды.
Тоқ әсерін болдырмай, жұмыстың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған
техникалық шаралар: жұмысқа арнайы ... ... ... ... оның қате ... өздігінен тоққа қосылмауына арналған ... ... ... жағдайда тоқ соғатын бөліктерді, тіпті бүкіл жұмыс
орнын қоршап қою, алдын ала ескерту плакаттарын және ... ... қою, ... ... тоқ ... ... ... тартып алу үшін
құрылғылардың жермен байланыстырылғанын ұйымдастыру шаралары.
Жоғарыда айтылған техникалық шараларды жұмысқа арнайы ... ... ... ... ... ... адамдар орындауға тиіс.
Электромонтаждық және ремонттық жұмыстарды орындағанда келесідей
техникалық қауіпсіздік ... ... ... ... ... барлығы бір мезгіл уақытында ең кем дегенде
екі маманның қатысуымен орындалуы керек:
Өңдеу және ... ... ... төсеніштің үстінде орындау керек
және де ... ... ... және оның тоқ ... ... тексеру қажет;
ЭЕМ-да өңдеу жұмыстары жүріп жатқанда учаскіде тоқ бар ... ... іліп қою ... ... ... ... блоктың тоқ өткізетін бөліктерінде тоқтың бар-жоғын, оның
қызуын қолмен ұстап тексеруге;
Блоктар мен құрылғыларды бір-бірімен жалғау ... ... ... ... ... қосылып тұрған құрылғыларда қола құйып жалғау және ... ... ... ... ... ... изоляциясыы жоқ қол
құралдарымен тексеріп өлшеуге;
Тоққа қосылып тұрған электр қондырғысына блоктарды немесе құрылғыларды
жалғауға;
Тоққа қосылып тұрған ... ... ... ... ... құрылғыларда қорғаныс құрал ... ...... ... ... ... ... электр тоғынан зақым алу
қаупінің ... ... ... тек ұйымдастырушылық және техникалық шаралар
ғана қамтамасыз ете ... ... ... толық түрде қауіпсіздендіру,
тек қолданушылардың ТПЕ және ҚТЕ – де ... ... ... ... ... ... ... құралдарын пайдалану
керек:
Тоқ жүргізу бөліктерінің электр изоляциясын;
Жерге қорғаныстық жалғау;
Нөлдеу;
Потенциалдары теңдестіру;
Тоқтан қорғаныстық алып тастау;
Желіні электрлік бөліктерге бөлу;
Тоқтың аз ... ... ... изоляция.
Осы құрылғыларды әртүрлі құрамда пайдалану адамдарды тоқ өткізетін
бөліктерге абайсызда тиіп кетуден, тоқтың тоқ ... ... ... өтіп ... сақтайды.
Әрбір адамның электр тоғынан зақым алғанда көрсетілуе тиіс медициналық
бірінші көмек көрсету шараларын ... ... ... ... ... ... керек (рубильникті, арнайы тоқ
сөндіргішті өшіру, зақымданушыдан тоқ келіп тұрған сымды ... ... алып ... тоқ жеңіл түрде соққан жағдайда (аз уақытқа есінен танып қалу,
басы ауыру) ауруға тыныш жағдай тудырып, ал оның тоқ ... ... ... ... ... ... алған адам ауыр хәлде болған жағдайда (денесі жансызданғанда)
жылдам қолдан дем ... ... ... керек және науқастың ... ... оның ... ... ... ... ... керек.
Адам есін жиғанан кейін оны дұрыстап жатқызып, көбірек сұйық тағам
(су, сүт т.б.) ... ... оны ... ... тиім ... копьютерде жұмыс жасаушыларға, олардың электр қауіпсіздігін
қамтамасыз ... ... ... ... ... ... берудің отандық жүйесі реформалаудың және ... ... ... ... және компьютерлік технологиялардың
қарқынды дамуы білім ... ... ... ... ... ... күнде копьютерлік оқыту аумағындағы ... бірі – ... ... болып табылады. Автоматтандырылған
оқыту жүйесі (АОЖ) жаңа ... ... ... ... жоғарлатуға қабілетті. Тестілеу технологиялар автоматты режимде
қолданушының мінездемесі туралы әртүрлі ақпараттың ... ... ... ... ... ... ... кең спектірін қамтиды. ... ... ... оқыту
құралдарына қосылған әртүрлі мультимедиа компоненттері ... ... ... ... ... ... копьютерлік тестілеу шет елдерде үлкен қолданыс
тапқан. Тестілеу саласында зерттеу жүргізген М.Б. ... ... ... ... ... ... деңгейіне қарай
бейімдеу қажет». Зерттеушілердің пікірінше: дайындығы төмен ... ... ... тиімсіз болады, сонымен қатар, керісінше ... ... оңай ... ... де ... ... ... бірдей жоғары немесе төмен балл алуы мүмкін.
Білім берудің мақсаттық ... ... ... ... мақсаттылығы туралы қорытынды жасауға мүмкіндік берді, бұл
тестілеу және білім беру ... ... ... ... берудің
негізгі кезеңдеріне құрылған негізгі талаптар ... оның ... ... ... ... және оның әр ... ... болатын, бұл жалпы дидактикалық модель құруға мүмкіндік берді.
Білімді бақылаудың әртүрлі әдістерін ... ... ... жүргізудің
алгоритмі және әдісі құрылған болатын, бұл дипломдық жұмысының негізгі
тапсырмасын шешуге ... ... ... ... ... ... ... қайта
даярлауды қажет етеді, сонымен қатар білім алушыға, оның жеке мүмкіндіктері
және ерекшеліктері, сонымен ... ... ... бағытталу,
білім берудің жаңа формасы – қашықтықтан ... ... ол ... ... және ... ... жеке бағытталуы мен дамуына әкелді.
Тестілеу қашықтықтан оқытудағы ғылыми негізделген ... ... ... егер ол ... ... және ... принциптер негізінде
ұсынылса. Алғашқыларына ғылымилық, объектілік және бақылау сапасының білім
беру сапасымен байланыс ... ... ал ... ... ... дифференцияция, жекелендіру, тиімділік және иеарархиялық
ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... педагогикалық
және технологиялық шарттарды орындауда жүзеге ... ... ... жүйелілігін; студенттерге қиындығы бойынша және олардың
дайындық деңгейлеріне байланысты ... ... ... жекешелендіру және дифференциация есебінен жедел кері
байланыстың бар ... ... ... калибрленетін тест
тапсырмаларының банкісінін, бағдарламалық-құралдық орталарды, оқытушылардың
тест тапсырмаларын құру ... және ... ... ... ... Оқу жетістіктерін бақылау тиімділігі жағынан тестілеудің әртүрлі
түрлерін талдау барысында ... ... ... ... ... білім беру жүйесін жаңдандырудың ...... ... ... ұйымдастыру болып табылады. Яғни
тестілеу білім беру үрдісінде ... ... ... бақылаудың тиімді
құралы екені күмәнсіз. ... ... ... ... ... Осы ... шешудің талпыныстары педдагогикалық үрдістің
одан әрі жаңашаландырылуына және білім беру ... ... үшін ... ... ... ... ... келесі қорытындыларды
жасауға болады:
1. Студентке жеке дара ... ... ... ... тиімді әдісі болып табылады, бұл оның сапасының артуына ықпал
етеді. ... ... ... ... нәтижелерін қамтамасыз етуге
негізделеді және келесі көрсеткіштер арқылы орындалады: өлшеу нақтылығы,
тапсырмалар ... және ... ... ... Тестілеуді және оның принциптерін жүзеге асыру қажет педагогикалық
және технологиялық шарттарды орындау кезінде жүзеге ... ... ... тобы ... қамтиды: бақылау жүйелілігі;
интербелсенділік; дараландыру және ... ... ... сыналушы
студенттің өзекті даму аймағына сәйкес ... ... ... ... ... қол ... ... шарттарға
келесілер жатады: тестілеудің итерациялық ... ... ... ... бар болуы; параметрлерін тұрақты бағалаумен
калибрленген тестік тапсырмалар банкісінің бар болуы; оқытушылардың тестік
тапсырмаларды құруға және ... ... ... ... асыруға дайындығы.
3. Тестілеу нәтижелерінің сенімділігі өлшеудің стандартты қатесі және
тестің мақсаттық мәндері арасындағы қатынас негізінде ... ... ... қол ... ... бойынша орындалған іздеу жұмысының нәтижесінде
студенттердің ... ... және ... ... тестілеу жүйесі
құрылды. Осы жүйе болашақта студенттер үшін пән бойынша ... ... ... ... ал ... үшін білімді тиімді және сапалы
бақылаудың ... ... ... ... ... өз ... ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Барт Л. В., Сафиуллин А. Р., Егорова С.С. ... ... ... ... // ... ... науки и образования.
2006. - № 1. С. 39.
2. Аванесов B.C. ... ... ... ... контроля в
высшей школе: Пособие для слушателей Учебного центра Гособразования ... ... ... ... В. ... ... ... практического
психолога: учеб. пособие. М.: Дело, 1999. 240 с.
4. Аванесов B.C. Композиция тестовых заданий: Кн. ... для ... и ... ... / B.C. ... / ... испр. и доп. М.: Адепт, 1998. - С. 150.
5. ... ... ... ... М.: ... ... ... 2002.-С. 239.
6. Аванесов B.C. Определение, предмет и ... ... ... // ... ... 2002. - № 1. - ... ... Математические модели педагогического измерения. -М.:
Исслед. центр, 1994. С. ... ... ... и ... ... ... контроля: Дис. . д-ра пед. наук. -М., 1994. С. 310.
9. Аванесов B.C. Научные проблемы ... ... ... ... ... качества подготовки специалистов,
1994.- 135 с.
10. Аванесов B.C. Формы тестовых заданий: Учеб. пособие. М.: МИСиС, ... ... и др. ... ... и ... ... ... 1992. - С. 77.
12. Балыхина Т. М. Словарь ... и ... ... М.: ... РУДН,
2000. 164 с.
13. Беляев К. В. Средства индивидуализации дистанционного профессионального
обучения // Дополнительное профессиональное образование. -2005.-№6(18).
С. ... ... В. И., ... Т. Н. ... ... адаптивного
тестирования. М.: Изд-во ИКАР, 2003. 584 с.
15. Вроейнстийн А. И. Оценка качества высшего ... М.: ... 2000. 180 ... ... Ю. А., Трубина JI. А., Васильева Е. В., ... О. ... ... оценивания результатов обучения: учебное пособие.
Воронеж: ВГПУ, 2004. 97 с.
17. Борисова Н. В. От ... ... ... к ... ... ... М.: ... ВИПК МВД России, 1999. 174
с.
18. Гулидов И. Н. ... ... и его ... ... пособие.
М: Форум, 2005. 240 с.
19. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. М.: ИНТОР, 1996. 544 ... ... Н. Ф. ... тестовые технологии в образовании: Учеб.
пособие. М.: Логос, 2003. 176 с.
21. Ефремова Н. Ф. ... ... ... ... достижений в
образовании: дисс. . д-ра пед. наук. Ростов-на-Дону, 2003. 458 ... ... В. П. ... образование: к постановке проблемы //
Педагогика. 2000. - № 2. С. 23-34.
23. Интернет ... ... ... на ... / В.Г. Наводнов, A.C.
Масленников // Аккредитация в образовании. - 2006. - № 5. С. ... ... В. М. ... ... монография. М.: Народное образование,
2004. 464 с.
25. Качество знаний учащихся и пути его ... ... ... ... ... В.В. Краевский. М.: Педагогика, 1978. 208 с.
26. Ким В. С. ... ... ... ... ... ... 2007. 214 е.: ил.
27. Кинелев В. Г. Дистанционное ... ... XXI в. // ... Вестн. высш. шк. - 1999. - № 5. С. 4-8.
28. Майоров А. Н. ... и ... ... ... для системы
образования. (Как выбирать, создавать и использовать тесты для целей
образования). М.: ... ... 2000. 352 ... Марон А. Е., Монахова Л. Ю. Методологические основания ... ... ... // ... ... системы образования
взрослых. СПб., 2002. С. 5-7.
30. Нар ... В. И., Нар ... В. И. ... и ... ... системы компьютерного тестирования: монография. -М.:
Прометей, 2001. 148 с.
31. Ямбург Е. А. ... для ... ... ... ... ... ... реализация. М.: Новая школа, 1997. 352 с.
32. ... М.Б. ... ... в ... (теория,
методология, технология).-М.: Исследовательский центр ... ... ... ... с.
33. Бушмелева К.И. Автоматизированная система адаптивного ... ...... ... ... А.И., ... С.Б., ... Г.В., Шашин Г.В. Принципы
построения адаптивных аналоговых систем обучения и контроля знаний. Учеб.
пособие. Л.: Лен. инст. ... ... 1987. - ... BartramD., Hambleton R. K. (2006). Computer-based testing and the
internet: issues and advances. London: ... Chang H., YingZ. (1999). ... ... ... ... Applied ... Measurement, 23, P. 211-222.
37. DaveyT. C., PommerichM. Thompson T. D. (1999). Pretesting alongside an
operational adaptive test. Paper ... at the annual meeting of ... Council for ... in ... Montreal.
38. GronlundN. E. (1988). How to construct ... tests. ... Hall. 220 ... Lord F.M. (1980). ... of Item Response Theory to practical
testing problems. ... N. J.: Lawrence Erlbaum Ass., Publ. 274 ... Parshall C. G., Spray J. A., KalohnJ. C., Davey T. C. (2002). ... in ... testing. ... New York, Inc.
41. RudnerL. (1998) An on-line, ... computer adaptive ... ERIC ... on ... and ... Van der Linden W. J., Glas C. A. W. (2010). Elements of ... Statistical for social and behavioral sciences. Springer Science
+ Business Media, LLC. 437 p.
43. Wainer H. (2000). ... adaptive testing: A primer. ... ... Walter O.B., Becker J., Bjorner J. B. (2007). ... ... of a computer adaptive test for ... ... of Life Research 16 (suppl 1), P. ... Weiss D. J. (Ed.) (1983). New horizons in testing: latent trait ... and ... adaptive testing. N Y., Academic ... Weiss D.J. (2004). ... adaptive testing for effective ... ... in ... and ... ... ... in ... and Development. 37: P. 70-84.
47. HTML 4.0: А. ... А. ... М. ...... ... 2008 г.- 672 ... HTML в ... Алексей Петюшкин — Москва, БХВ-Петербург, 2004 ... ... HTML и CSS в ... ... решениях и задачах (+ CD-ROM): С. А.
Соколов — Москва, Вильямс, 2007 г.- 416 ... HTML и CSS. ... ... ... ...... ... 2006 г.- 512 с.
51. HTML и XHTML. Подробное руководство: Чак Муссиано и Билл ... ... ... 2008 г.- 752 ... HTML, скрипты и стили: В. В. Дунаев — Санкт-Петербург, БХВ-Петербург,
2011 г.- 816 с.
53. HTML. Самое необходимое (+ CD-ROM): Н. П. ...... ... 2008 г.- 352 ... Освой самостоятельно HTML и XHTML: Дидре Хейз — ... ... ... 224 ... ... ... с ... HTML, XHTML и CSS: Джон
Дакетт — Москва, ... 2010 г.- 768 ... ... ... по HTML, CSS и ... Лазаро Исси Коэн, Джозеф
Исси Коэн — Москва, ЭКОМ Паблишерз, 2007 г.- 1168 с.
57. Самоучитель HTML и CSS. ... ... ... ...
Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2008 г.- 624 с.
58. И.В. Савельев. Жалпы физика курсы. 1-том. ... ... ... Ж. ... Жалпы физика курсы. «Ана тілі» баспасы. Алматы-1991.
60. С.Э. Фриш және А.В. Тиморева. ... ... ... ... ... ... В.С. ... Жалпы физика курсының есептер жинағы. «Мектеп»
баспасы. Алматы-1974.
62. Н. Ілиясов. Жалпы физика курсы. «Білім» ... ... Ж. ... ... ... ... «Ана ... баспасы. Алматы-1991.
64. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики: учебное пособие
для вузов. – М.: ... ... ... А.Н., ... А.Я. Курс ... ... для вузов. - М.: Дрофа,
2009.-720 с.
66. Савельев И.С. Курс ... ... ... ... для ...... ... Яворский Б.М., Детлаф А.А. Курс физики: учебное пособие для студентов.
– М.: Высшая ... ... ... Б.М., ... А.А. ... по ... – М.: ... 2008.
-----------------------
Ашық типті тапсырмалар
Жабық типті тапсырмалар
Дәстүрлі тестілеу
Тестілеу
Білім жүйесіндегі ... ... ... бағдарламалар
α=1
α=2
α=3
α=4
К((0,7
К((0,7
К((0,7
Меңгеру деңгейі
t (уақыт)
?
1
2
3
4
5
В
В
В
В
В
?
?
1
2
3
4
5
В
В
В
В
В
?
?
1-ші деңгей
2-ші деңгей
Жауап нұсқалары
түсініктемелер
Қосымша сұрақ
Жауап нұсқалары
түсініктемелер
Келесі деңгей сұрақтары

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 72 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
12 жылдық білімге көшу жағдайында балаларды психологиялық тестілеу арқылы дамыту мен түзетудің маңызы10 бет
Delphi ортасында тестілеу бағдарламасын құру жобасы39 бет
«Қазақ тілі бойынша онлайн тестілеудің мобильді қосымшасын құру»33 бет
Білімді тестілеудің сараптық жүйе жұмысының алгоритмі мен негізгі қағидалары70 бет
Бағдарламаларды түзету және тестілеу11 бет
Компьютерде мәліметтер қоры бойынша тест сұрақтарының қорын құрып, тестілеу программасын жасау65 бет
Лингводидактикалық тестілеудің коммуникативтік бағыты56 бет
Микропроцессорлық техникада жүйені тестілеу мәселелері26 бет
Психологиялық тестілеу қорытындысы бойынша өзінің жеке және психологиялық ерекшеліктерін сипаттау9 бет
Қазақ тілі мен әдебиет пәні бойынша оқушыларды біріңғай ұлттық тестілеуге дайындаудың тиімді жолдары5 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь