Алдын ала тергеудің ұғымы, міндеттері және жүйесі

КІРІСПЕ 3
1 ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТЕРДІ АЛДЫН АЛА ТЕРГЕУ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Алдын ала тергеудің ұғымы, міндеттері және жүйесі 5
1.2 Алдын ала тергеу жүргізудің жалпы шарттары, олардың ұғымы мен мазмұны
9
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТЕР БОЙЫНША ТЕРГЕУ МЕН АЛДЫН АЛА ТЕРГЕУ
2.1 Тергеу және алдын ала тергеу iс.әрекеттерiн жүргiзудiң жалпы ережелерi
16
2.2 Алдын ала тергеу сатысында қылмыстық істерді қысқарту 18
ҚОРЫТЫНДЫ 24
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 26
Қылмысты алдын ала тергеу сатысы (алдын ала тергеу және анықтау) – бұл сотқа дейiнгi өндiрiс, оның ұйымдастырылуы барысында дәлелдемелер жиналып, жасалған қылмыстың мән-жайлары, келтiрiлген зиянның сипаты мен мөлшерi, әрекеттiң қылмыстық-құқықтық жiктелуi туралы тергеу болжамдары құрастырылады. Қолданыстағы қылмыстық iс жүргiзу заңнамасы алдын ала тергеу жұмысы аяқталуының әр түрлi нысандарын қарастырады. ҚР ҚIЖК-нiң 195 бабына сәйкес, алдын ала тергеу айыптау қорытындысын жасау не қылмыстық iстi медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану үшiн сотқа жiберу туралы қаулы, не қылмыстық iстi қысқарту туралы қаулы шығарумен аяқталады. Сонымен, заң шығарушы қылмыстық iстi қысқартуды алдын ала тергеудiң аяқталу нысаны деп есептейдi екен.
Қылмыстық іс жүргізу мәселелеріне арналған әдебиеттерде, монографияларда, ғылыми мақалаларда қылмыстық іс қозғау ұғымына түрліше түсінік беріліп жүр. Сондықтан да қылмыстық іс қозғауды көп қырлы ұғым деп санаймыз. Ең алдымен қылмыстық іс қозғауды процессуалдық институт деп атаймыз, яғни қылмыстық іс қозғау сатысында туындайтын мәселелерді реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. Екіншіден, қылмыстық іс козғау деп — іс қозғау туралы жазылған процессуалдық актіні айтамыз. Осы іс қозгау туралы процессуалдық акті жазылғаннан кейін, ягни іс қозгау туралы қаулы шыққаннан кейін, тергеу әрекеттері жүргізіле бастайды. Үшіншіден, қылмыстық іс қозғау деп — қылмыстық іс жургізудің жеке (бөлек) тәуелсіз сатысын айтамыз. Қылмыстық іс қозғау сатысы қылмыстық іс жүргізудің ең қажетті, міндетті бөлігі болып табылады.
Қандайда болмасын қылмыстық іс осы сатыға соқпай өте алмайды. Біз қылмыстық іс козғау сатысы жеке, бөлек, тәуелсіз саты дедік, соған орай қылмыстық іс жүргізудің басқа да сатылар сияқты іс қозғау сатысының өзіне тән белгілері, ерекшеліктері болады. Осы белгілері мен ерекшеліктері арқылы қылмыстық іс қозғау сатысын басқа сатылардан айыра білеміз. Мысалы, бұл сатының өзіне тән міндеттері болады. Қылмыс бойынша іс қозғау міндеттері арнаулы лауазымды адамдарға жүктеледі. Іс қозғау жұмыстары заңда көрсетілген тәртіппен реттеледі, ягни процессуалдық нысанда өтеді. Қылмыстық іс қозғау кезеңі нақтылы бір шешім қабылдаумен аяқталады. Қылмыстық іс қозғау қылмыстьіқ іс жүргізудің бастапқы сатысы. Бұл сатыда анықтау органдары, тергеуші және прокурор қылмыс белгілері бар іс әрекет туралы мәлімдемелер бойынша іс жүргізуді бастауға фактілік және құқықтық негіздерді анықтап, тиісті шешім қабылдайды. Қылмыстық іс жүргізуге арналған әдебиеттерде іс қозгау көпшілік таныған қылмыстық іс жүргізудің тәуелсіз сатысы деп саналады, яғни іс қозғау іс жүргізудің бөлек, тәуелсіз сатысы деп айтылған. Шындығына келгенде, іс қозғау қылмыстық іс жүргізудің бірінші сатысы екендігіне дау жоқ. Бірақ 30-шы жылдары бұл туралы басқа да пікірлср айтылды. Мысалы, қылмыстық іс қозғау іс жүргізудің өз алдына болек сатысы емес, алдын ала тергеу сатысының басы, бастамасы деп айтылды. Мұндай жағдайда іс қозғалмай түрып тергеу әрекеттері жүргізілмесін деген заң талабы бұзылады, бұл заңсыздыққа әкеп соғады. Сонымен қатар мұндай жағдайда алдын ала тергеу мерзімі қылмыс туралы арыз алғаннан кейін басталады, ал заң бойынша алдын ала тергеу мерзімі іс қозгау туралы қаулы қабылданғаннан кейін басталуы керек.
Курстық жұмыстың өзектілігі: қылмыстық іс қозғау сатысы қылмыстық іс жүргізудің ең қажетті, міндетті бөлігі болып табылады. Қандайда болмасын қылмыстық іс осы сатыға соқпай өте алмайды.
Курстық жұмыстың мақсаты: қылмыстық процесс сатыларының маңызы мен мінездемелерін зерттеу.
Курстық жұмыстың нысаны: қылмыстық процесс сатылары
Курстық жұмыстың міндеттері:
1. Алдын ала тергеудің ұғымы, міндеттері және жүйесін қарастыру;
2. Алдын ала тергеу жүргізудің жалпы шарттары, олардың ұғымы мен мазмұнын анықтау;
3. Тергеу және алдын ала тергеу iс-әрекеттерiн жүргiзудiң жалпы ережелерiн қарастыру;
4. Алдын ала тергеу сатысында
Нормативтік құқықтық актілер
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30.08.1995 ж (2007.05.21. өзгертулер енгізілген)
2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық iс жүргiзу кодексi
3. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі 26.09.2000 // ИКФ “Фолиант” Астана 2000
4. Қазақстан Республикасының “Жедел іздестіру қызметі туралы” заңы өзгертулер мен толықтырулар: 16.07.2001 // құқық қорғау органдары. Алматы 2002
5. Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы Қазақстан Республикасының Президентінің заң күші бар жарлығы // құқық қорғау органдары. Алматы 2002
Қосымша әдебиеттер
6. Ароцкер Л.Е. Тактика и этика судебного допроса.-М., 1969.
7. Ахпанов А.Н. Возбуждение уголовного преследования и применение мер процессуального принуждения. –Караганда, 2000
8. Ахпанов А.Н. Проблемы уголовно-процессуального принуждения в стадии предварительного расследования. –Алматы, 1997.
9. Бажанов С. О мерах принуждения в уголовно-процессуальном законодательстве // Законность, 1996. №3.
10. Бычков С.Ф., Гинзбург А.Я. Следственные действия / Краткий комментарий к уголовно-процессуальному кодексу РК. –Алматы, 1998.
11. Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и прнуждение в уголовном процессе. –М., 1989.
12. Петрухин И.Л. Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение. –М., 1985.
13. Прокурорский надзор. Учебник // под. Ред. Ю.Е.Винокурова. М., 2001.
14. Төлеубеков Б.Х. Қазақстан республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы. Алматы. 2001.
15. Уголовный процесс // под.ред. Лупинской П.А. М., 2001.
16. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / под.ред. П.А.Лупинской –М., 1998.
17. Уголовный процесс / под.ред. К.Ф.Куценко. –М., 1996.
18. Усманов У.А. Справочник следователя. –М., 1999.
19. Чистякова В.С. Законность и обоснованность применения мер уголовно-процессуального принуждения. –М., 1998.
20. Чувилев А.А. Привлечение следователем и органом дознания лица качестве подозреваемого по уголовному делу. –М., 1982.
        
        МАЗМҰНЫ
|КІРІСПЕ |3 |
|1 ... ... ... ... ... АЛА ТЕРГЕУ негіздері | ... ... ала ... ... ... және ... |5 ... Алдын ала тергеу жүргізудің жалпы шарттары, олардың ұғымы мен | ... |9 |
|2 ... ... ... ІСТЕР БОЙЫНША ТЕРГЕУ МЕН АЛДЫН | ... ... | ... ... және алдын ала тергеу iс-әрекеттерiн жүргiзудiң жалпы | ... |16 ... ... ала ... ... қылмыстық істерді қысқарту |18 ... |24 ... ... ... |26 ... ... ала ... ... (алдын ала тергеу және анықтау) – бұл
сотқа дейiнгi өндiрiс, оның ұйымдастырылуы барысында ... ... ... ... ... зиянның сипаты мен ... ... ... ... ... болжамдары
құрастырылады. Қолданыстағы қылмыстық iс ... ... ... ... ... аяқталуының әр түрлi нысандарын қарастырады. ҚР ҚIЖК-нiң ... ... ... ала ... ... ... жасау не қылмыстық
iстi медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану үшiн сотқа жiберу
туралы ... не ... iстi ... ... қаулы шығарумен аяқталады.
Сонымен, заң шығарушы қылмыстық iстi қысқартуды алдын ала тергеудiң аяқталу
нысаны деп есептейдi екен.
Қылмыстық іс ... ... ... ... ... ... ... іс қозғау ұғымына түрліше
түсінік беріліп жүр. Сондықтан да қылмыстық іс қозғауды көп қырлы ұғым ... Ең ... ... іс ... ... институт деп
атаймыз, яғни қылмыстық іс қозғау ... ... ... ... ... жиынтығы. Екіншіден, қылмыстық іс козғау деп
— іс қозғау туралы ... ... ... ... Осы іс қозгау
туралы процессуалдық акті жазылғаннан кейін, ягни іс ... ... ... кейін, тергеу әрекеттері жүргізіле бастайды. Үшіншіден, қылмыстық
іс қозғау деп — қылмыстық іс жургізудің жеке ... ... ... Қылмыстық іс қозғау сатысы қылмыстық іс жүргізудің ең қажетті,
міндетті ... ... ... ... ... іс осы ... соқпай өте алмайды. Біз
қылмыстық іс козғау сатысы ... ... ... саты ... ... орай
қылмыстық іс жүргізудің басқа да сатылар сияқты іс ... ... ... ... ... ... Осы белгілері мен ерекшеліктері арқылы
қылмыстық іс қозғау сатысын басқа сатылардан айыра білеміз. Мысалы, бұл
сатының ... тән ... ... ... бойынша іс қозғау міндеттері
арнаулы лауазымды адамдарға жүктеледі. Іс ... ... ... ... ... ягни ... нысанда өтеді.
Қылмыстық іс қозғау ... ... бір ... ... ... іс ... қылмыстьіқ іс жүргізудің бастапқы сатысы. Бұл сатыда
анықтау органдары, тергеуші және ... ... ... бар іс ... мәлімдемелер бойынша іс жүргізуді бастауға ... және ... ... тиісті шешім қабылдайды. Қылмыстық іс жүргізуге
арналған әдебиеттерде іс ... ... ... ... іс жүргізудің
тәуелсіз сатысы деп саналады, яғни іс қозғау іс жүргізудің ... ... деп ... ... келгенде, іс қозғау қылмыстық іс жүргізудің
бірінші сатысы ... дау жоқ. ... 30-шы ... бұл ... ... да
пікірлср айтылды. Мысалы, қылмыстық іс қозғау іс ... өз ... ... емес, алдын ала тергеу ... ... ... деп ... ... іс ... ... тергеу әрекеттері жүргізілмесін деген
заң талабы бұзылады, бұл заңсыздыққа әкеп соғады. Сонымен ... ... ... ала ... мерзімі қылмыс туралы арыз алғаннан кейін
басталады, ал заң ... ... ала ... ... іс ... ... ... кейін басталуы керек.
Курстық жұмыстың өзектілігі: қылмыстық іс қозғау сатысы ... ... ең ... міндетті бөлігі болып табылады. Қандайда болмасын
қылмыстық іс осы ... ... өте ... жұмыстың мақсаты: қылмыстық процесс сатыларының маңызы ... ... ... ... қылмыстық процесс сатылары
Курстық жұмыстың міндеттері:
1. Алдын ала тергеудің ұғымы, міндеттері және жүйесін қарастыру;
2. Алдын ала ... ... ... ... ... ұғымы мен
мазмұнын анықтау;
3. Тергеу және алдын ала тергеу iс-әрекеттерiн ... ... ... Алдын ала тергеу сатысында қылмыстық істерді қысқартуды зерттеу.
1 ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТЕРДІ АЛДЫН АЛА ТЕРГЕУ ... ... ала ... ... ... және ... ... ала тергеу сатысы (алдын ала тергеу және анықтау) – бұл
сотқа дейiнгi өндiрiс, оның ұйымдастырылуы барысында ... ... ... ... ... ... сипаты мен мөлшерi,
әрекеттiң қылмыстық-құқықтық жiктелуi туралы ... ... ...... ... ... ала тергеу жұмысы
аяқталуының әр түрлi нысандарын қарастырады. ҚР ... 195 ... ... ала ... ... ... ... не қылмыстық iстi медициналық
сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану үшiн ... ... ... ... ... iстi ... туралы қаулы шығарумен аяқталады. Сонымен, заң
шығарушы ... iстi ... ... ала ... ... ... деп
есептейдi екен.
Өйткенi қылмыстық iстiң қысқартылуы арқылы кез-келген қылмыстық қызмет
тоқтатылады, демек, алдын ала тергеу де ... ... сөз. ... ... заң ... ... ... қылмыстық iстiң қысқартылуы
алдын ала тергеудiң аяқталуының дербес нысаны болып ... ... ... екендiгiне көз жеткiзу қиын емес.
Әсте, мұндай қорытынды жасауға алдын ала тергеудi аяқтау туралы ұғымға
дұрыс анықтаманың берiлмеуi ... ... ... ... ... ... тергеушiнiң айыптау қорытындысын жасар алдында тергеудiң ... ... ... және оған ...... түсiндiрiлген. Осы жерде алдын ала тергеудi аяқтаудың басқа
нысандарын қарастырмай-ақ ... iстi ... тек ... ... аяқталатын бiр жолғы ... акт ... ... атап ... келедi.
Қылмыстық iстi қысқартудағы алдын ала тергеудi аяқтаудың ... ... ... ... ... мәселелердi шешуге бағытталған
бiртұтас кезеңдi атауға болады.
Бұл кезең, Г. ... ... атап ... ... ... ...... жиналған дәлелдемелер жиынтығын талдау және бағалау;
ә) қылмыстық iске қатысты материалдарды жүйелеу және жөнiмен рәсiмдеу;
б) қылмыстық iстi қысқарту туралы қаулыны құрастыру;
в) iстi ... ... ... ... ... ... ... немесе күдiктiге байланысты бұлтартпау шараларын жою,
мүлiктерге жасалынған тұтқындауды алу, ... iстi ... ... ... ... ... басқа, Г. Миньковский және басқа авторлар iстi ... ... ... ала ... ... бөлiгiнде iстiң нәтижесiне
мүдделi адамдардың шағымдарын қарауды да енгiзедi.
Әйткенмен де, А. ... ... ... iстiң ... ... ... ... қызметi алдын ала тергеудi
аяқтау ұғымынан тысқары ... ... бұл ... iстi ... ... ... тергеу мен қорытындыны тексеруде әлдеқашан орныққан. Бұған
тек қылмыстық iстi ... ... ... ... ... ... қарастырылған жағдай ғана жатпайды.
Алайда бұл тұжырыммен келiсу қиын, себебi прокурор қысқарту нысанында
тергеудiң аяқталуына тек ... iстi ... ... қаулы жазылғаннан
кейiн ғана емес, қылмыстық iс қозғалған ... ... ... ... ... қылмыстық iстi қысқартуды қадағалау жөнiндегi ... ... ... тiптi ... iстi ... ... ... дейiн қатар жүредi. Сондықтан алдын ала тергеудiң аяқталуы
мен қылмыстық iстi қысқартуды қадағалау жөнiндегi прокурордың процессуалдық
қызметi арасына қатаң ... ... ... ... ... iстi ... туралы қаулыға жасалған шағымды
қарайтын прокурордың қызметi алдын ала тергеудiң ... ... ... ... iстi ... ... ... бiр жағдай, қылмыстық iстi ... ... ... ... кезде туындайды. Мұндай шағымдардың сотта ... ... ... ... сот ... бiр түрi болып табылады. Алайда бiрiншi
сатыдағы ... ... ... ... ала ... жатқызуға болмайды, бұл
сот өндiрiсi.
Әрi бұл өндiрiс сатылық сипатқа жатады: судьяның шешiмi, ... ... ... сот ... ... ... ... Әйткенмен де, аталмыш өндiрiсте кiнәлiлiк немесе ... ... ... iстi ... ... ... тексерiледi. Бәлкiм, бұл сот өндiрiсiн ерекше өндiрiс қатарына
жатқызуға негiздер бар шығар. Негiзiнен “ерекше ... ... ... ... шығарылмайды. Сiрә бұл кiнәлiлiгi туралы мәселенi шешпейтiн,
қылмыстық материалдық құқық нормаларын қолдану туралы сөз ... ... ... ... ... iстi ... ... ала тергеудiң
құрамдас бөлiгi болып табылатын анықтау органдарының, прокурордың, судьяның
қызметi.
Қылмыстық iстi қысқартудың мәнiн алдын ала ... ... ... ... ... келiп, А. Дубинский былай деп ой түйедi: “Қылмыстық
iстi қысқарту – бұл iс бойынша жиналған ... ... ... iс материалдарын жүйелеу, процеске қатысушылардың (iстiң
нәтижесiне мүдделi) ... ... ... ... ... ... iстiң мәнi ... жасалатын қорытындыны, одан туындайтын
шешiмдердi және оларды жүзеге асыруды тұжырымдау жөнiндегi процессуалдық
әрекеттердiң жиынтығынан тұратын тергеудiң соңғы ... ... ... iстi ... деп қылмыстық сот өндiрiсi үшiн
талап етiлетiн себептердiң жоқтығы және оны әрмен қарай жүргiзуден ... ... ... ... ... ... бiлдiретiн процессуалдық
акт, яғни қылмыстық iстi қысқарту ... ... ... ... ... болады.
Қылмыстық iстi қысқарту туралы қаулының қабылдануы оның ... ... ... ... ... тоқталғанына байланысты
шешiлмейдi. Қылмыстық iс жүргiзу заңына сәйкес алдын ала ... ... ... ... ... ең ... ... мәселелердi шешуге мiндеттi:
қылмыс оқиғасы расында орын алды ма, әрекетте қылмыс ... бар ма, ... ... бiр адам жасады ма, сол адам жасалған қылмысқа кiнәлi ме.
Осы аталған мәселелердiң бiрi терiс шешiмiн ... ... ... ала
тергеу органдары iс бойынша өндiрiстi тоқтатуға мiндеттi. Қылмыстық iстi
қысқарту туралы шешiм, – Б. ... мен Д. ... атап ... – тек
бұл үшiн iстiң ... ... ... ... ... ... ... (мысалы, қылмыстық iстi қозғау кезiндегi ықтимал мағлұматтан
өзгеше). Мұндай жағдайда тергеу органдары iстi ... ... ... ... болған фактiлердi тергеудi өздерi аяқтайды. Iстi
қысқарту туралы тергеу органының қаулысын тек ... ... ... ... ... ... тиiстi прокурор, сондай-ақ жәбiрленушiнiң
шағымы негiзiнде сот бұзуы мүмкiн.
Iс жүзiнде қылмыстық iстi алдын ала ... ... ... ... ... ... қарағанда жиiрек кездеседi. Бұл негiзiнен
соттардың, әдетте, тек тергеу ... iстi дер ... ... жiберген жағдайларда ғана iстi қысқартатындығымен түсiндiрiледi.
Сот ... ала ... ... тексерiп, iстi қысқарту арқылы сол
органдардың қателiктерiн түзетедi.
Сонымен, ҚР ҚIЖК-нiң 269 бабына сәйкес тергеушi, прокурор ҚIЖК-нiң ... ... ... ... мен ... ... қылмыстық iстi
қысқартуға құқылы. Күдiктiнiң немесе айыпталушының қылмыс ... ... егер ... ... ... үшiн барлық
мүмкiндiк таусылса, қылмыстық iс қылмыс оқиғасының болмауына, яки ... ... ... байланысты қысқартылады. Бұл жағдайда тергеушi,
прокурор адамды ақтау және оған заңсыз ұстау немесе ... ... ... ... өтеу ... ... ... барлық
шараны қолдануға тиiс. Егер iс бойынша бiрнеше сезiктi, айыпталушы жауапқа
тартылса, ал iстi қысқартуға негiз сезiктiлердiң, ... ... ... ... онда ... iзге түсу ... ... қатысты қысқартылады. Қылмыстық iстi қысқарту туралы
дәлелдi қаулы шығарылады. Заң ... iстi ... ... ... ... бойынша ғана жол ... ... ... бар ... ... көрсетiлуi тиiс. Iс қылмыс оқиғасы, әрекетте
қылмыс ... ... және ... (сезiктiнiң) зиян келтiруi заңды
болып табылған не әрекеттi ... ... ... ... ... оның қылмыстылығы мен қылмыстық жауаптылығын жоққа
шығаратын жағдаятта жасаған жағдайларда ... ... ... ... iс қысқартылған адамдардың кiнәсiз екенiне күмән келтiретiн сөз
орамдарын енгiзуге жол берiлмейдi. Қылмыстық iстi қысқарту ... ... ... жiберiледi.
Iстi қысқарту туралы және қысқарту негiздерi ... ... ... ... ... жәбiрленушiге және оның
өкiлiне, азаматтық талапкерге, азаматтық ... және ... ... ... ...... адамға немесе ұйымға
жазбаша хабарлайды. Осы аталған адамдарға iс материалдарымен танысу ... iстi ... ... ... ... ... ... түсiндiрiледi.
Тергеушiнiң қылмыстық iстi қысқарту туралы ... ... ... адамдар тергеуге қадағалау жасап отырған прокурорға шағымдана алады.
1.2 Алдын ала ... ... ... ... олардың ұғымы мен
мазмұны
Қылмыстық іс жүргізу міндеттері — қылмыстарды тез және ... ... ... ... әшкерелеу және қылмыстық жауапқа тарту, әділ сот
талқылауын қамтамасыз етіп қылмыстық заңды дұрыс қолдану ... ... іс ... іс ... ... ... ... адамды
және азаматтарды негізсіз айыптау мен соттаудан, олардың ... ... ... ... ... кінәсіз адам заңсыз айыпталған
немесе сотталған жағдайда - оны ... және ... ... ... ... ... пен құқық тәртібін нығайтуға, ... ... ... ... ... ... ... тиіс (ҚІЖК 8-бабы).
Осы міндеттерді жүзеге асыру ... және ... ... мен ... ... Айтылған органдар қызметінің тиімділігі
көптеген жағдайда іс жүргізуде ... ... ... ... орындалуына байланысты. Көбінесе қылмыстық іс ... ... ... ... ... өз еркімен және адал ниетпен
орындауға ... ... Ал ... ... ... онша ... немқүрайлықпен қарайтындар да кездссіп калады. Олар ... ... ... ... іс ... ... ... қарсы әрекет жасап, айғақ заттарды жояды, ұрланған заттарды
жасырады, куәларды ... ... ... ... ... алдын ала
тергеу органдарынан, соттан бой тасалап кетеді және басқа да ... ... ... ... түбірімен жойып, олардың алдын алу
немесе бейтарап қалдырмас үшін үкімет ... ала ... ... мен ... ... жөне насихат жұмыстарын жүргізуді талап етеді.
Өз міндеттерін қасақана орындамайтын қылмыстық іс ... ... ... ... мүмкін, оның ішінде азаматтардың ... ... ... да ... ... мәжбүрлеу шаралары құқық ережелерін (нормаларын) тиісті
мәнде жүзеге асыруға игі әсерін тигізеді. Кезінде В. И. Ленин бұл ... ... ... ... ... ... ... болмаса
құқық ештеңе де емес» деген болатын.
Қылмыстық іс жүргізу қызметінде ... ... ... іс ... ... шаралары деп аталады.
Кылмыстық істер бойынша алдын ала тергеу ... ... ... ... іс ... дәлелдемелерді дұрыс жинауды,
ақиқатты анықтауды қамтамасыз етеді жжәне қандай да ... ... ... ... ... ... ... ешкім де құтыла алмайды
деген қағиданы жүзеге асыруға ... іс ... ... мәжбүрлеу шараларының мәні мен
мақсатына, міндеттеріне байланысты олар төмендегдей бес топқа бөлінеді:
1. ... ... ... ... ... ... ұстау, ұйғарым
ұсыну, т.б.).
2. Іс бойынша дәлелдемелер жинауға, тексеруге, ... ... ... ... ... (еріксіз келтіру, алып келу,
тінту, зат алу, хат-хабарға тиым салу, т.б.).
3. Алдын ала тергеуді, істі ... ... сот ... ... ... ... ... (шақыру, қолхат алу, тағылған
айыптың мәнін түсіндіру, сот отырысы залынан ... ... ... ... орындалуын қамтамасыз ететін шаралар.
5. Қылмыстың зардабынан келген зиянның орнын толтыруға ... ... ... ... ... ... заңға сәйкес және көптен уақыттан бергі
қалыптасқан түсінік бойынша бұлтартпау шаралары іс ... ... бір түрі ... ... тек ... ... ғана
қолданылады. Ерекше жағдайларда ҚІЖК ... ... ... ... жасады деп сезікті ретінде ұсталған адамға қолданылуы
мүмкін. Бұлтартпау шаралары не үшін ... ... ... не? ... ... беретін болсақ, бұлтартпау шаралары — біріншіден, айыпкер
тергеуден соттан бой тасалап қалмасын; екіншіден, ... іс ... ... ... жасамасын; үшіншіден, ... ... ... ... ... ... сот ... деген мақсатта қолданылады. Қылмыстық іс бойынша ... ... ... ... ... ... ... белгілері
мынадай:
1. Мәжбүрлеу шаралары тек қана алдын ала ... ... ... сот ... ... ... ... шараларын тек қана қылмыстық іс жүргізуге
толық құқылы мемлекет органдары ғана ... ... ала ... ... ... мен ... Мәжбүрлеу шаралары іске қатысушы айыпталушы мен сезіктінің саяси,
еңбек, мүліктік және басқа ... ... ... ... ... ... пайдалануын
тежейді.
4. Айыпталушыға, сезіктіге моралдық, ... ... ... заң ... ... ... айтқаны еріксіз істетіледі
деген пікір тудырады.
5. Мәжбурлеу шараларын қолдану негізі, шарттары, ... ... іс ... ... ... ... ... қолдану заңды, дәлелді және орынды болуы тиіс.
Өздерінің қызметіне карай ... ... екі ... ...... ... ... принуждения). Екіншісі - қамтамасыз
ету құралдары (амалдары) (меры (средства) обеспечения).
Бұлтарпау амалдарына жататын мәжбүрлеу шаралары ... ... ... (139-156-баптар);
– айыпталушының анықтаушыға, тергеушіге, сотқа келуі туралы
міндеттемесі (157-бап);
... ... деп ... ... ... ... ... қамауға алу (150-бап);
– алып келу (мәжбүрлеп әкелу) (158-бап);
– айыпталушыны іздестіру ... ... ... уақытша шеттету (159-бап);
– басты сот ... ... ... ету ... ... ... көрсетілген бұлтарпау шаралары не үшін қажет деген сұраққа
былай деуге болады, біріншіден, айыпталушының өз ... ... ... орындату, екіншіден, іске қатысушылар арасында дұрыс
қарым-қатынас ... сол ... ... ... ... ... ... тәртібіне байланысты сот әділдігіне зиян келтіретін
әрекеттерді жоюға арналған.
Қамтамасыз ету амалдарына ... ... ... жатады:
– тінту (230-бап);
– алу (231-бап);
– мүлікке тиым салу ... ... және ... ... ... үшін
медициналық мекемеге мәжбүрлеп орналастыру (14 және ... ету ... ...... іс ... ... ... үшін процессуалдық шарттар жасау.
Бұлтартпау шаралары ұғымына (түсінігіне) ... ... әр ... ... ... Бірақ осы шаралардың негізін сипаттағанда
олардың арасынан онша алшақтық ... ... деп ... ... ... ... үшін тергеушінің қолданатын шараларыи айтады.
Толықтыра айтсақ, бұлтартпау ... ...... ... шек ... ... қолдануына кедергі келтірітін,
айыпкердің жауапкершіліктен ... жол ... ... ... ... мәселені толық түсіну үшін бұлтартпау шаралары мен
жасаған қылмыс үшін қолданылатын жазаның ... ... ... жаза ... адамға соттың үкімімен ғана қолданылса,
бұлтартпау шаралары ... ... ... не ... ... ғана қолданылады.
Екіншіден, жаза қолдану негізі — адамның кінәлілігі, ал ... ... ...... ... ... ... дәлелдемелердің болуы.
Үшіншіден, жаза соттың үкімімен тағайындалады, ал бұлтартпау ... ... ... жаза сот ... ... ал ... қылмыстық іс жүргізудің әрбір сатысында қолданылуы мүмкін.
Бесіншіден, жазаның мақсаты — ... ... ... ... ... ... ал бұлтартпау шараларының мақсаты
— қылмыстық іс ... ... ... шарт ... ... ... түрі — ... алу (арест). Практикада
да, теорияда да бұл бұлтартпау шарасын ... ... ... ... под ... ... ала тұтқындау (предварительный арест),
алдын ала қамау (предварительное ... ... алу ... ... ... ... ... қолданыстағы ҚІЖК 150-
бабына сәйкес бұл ... ... ... алу» ... деп аталады.
Бұл жерде мағынасы бір болғанымен ... алу» мен ... ... ... ... ... беруге болмайды. Жалпы, «тұтқындау» деген сөз
Конституцияда қолданылғанымен қылмыстық іс жүргізу заңында қолданылмайды.
Оның ... ... ... ... ... ... басқа
салаларда қолданылуында, мәселен, ... ... ... ... деген сияқты.
Қамауға алу — ең қатаң да қатал бұлтартпау шарасы, себебі адамды бас
бостандығынан айырып, қамауда ... ... ... ... ... ... етеді.
Бұлгартпау шарасы ретінде қамауға алу заң бойынша екі жылдан ... бас ... ... ... жаза ... ... жасаған
айыпталушыға (сезіктіге) қатысты қолдатады.
Ерекше жағдайларда бұл бұлтартпау шарасы заңмен екі жыл-артық ... бас ... ... ... жаза ... ... туралы іс
бойынша айыпталушыға (сезіктіге) қатысты қолданылуы мүмкін, егер:
– оның Қазақстан ... ... ... жері ... оның жеке басы ... ол бұрын да қолданылған бұлтартпау шарасын бұзған болса;
– ол қылмыстық қудалау органдарынан немесе соттан ... ... ... ... ... ... алу негіздері:
– айыпталушы анықтаудан, алдын ала тергеуден, соттан жалтарса;
– істі ... ... ... және ... ... жасаса;
– қылмыстық әрекеттермен шұғылдануды жалғастырады деп ... ... ... ... үкімнің орындалуын қамтамасыз ету қажеттілігі болған кезде.
Инквизициялық іс ... ... алу ... ... оның ... ... мойындатуға, көндіруге ... ... ... ... ... ұзақ ұстау, оларды
«кінәсін» мойындатуға мәжбүрлеу болып ... Ал ... ... заң ... яғни ҚІЖК бойынша қинауға, азаптауға жол ... алу ...... ... ... ... жат
қылықтарының алдын алу, кейде ... алу ... ... қайшы келеді деген пікір туғызуы мүмкін. Кінәсіздік презумпциясы
бойынша ... ... ... ... соттың заңды күшіне енген
үкімімен белгілегенге дейін, кінәсіз деп ... ... ... ... ... ол ... алынады.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 77-бабында, «адамның кінәлі
екендігі заңды күшіне ... ... ... ол ... ... емес деп ... делінген. Соған байланысты айыпталушыны қамауға
алғанда, тергеушінің оны ... деп ... ... ... ... әлі күнге
дейін шешілген жоқ. Әсіресе айыпталушыны қылмыстық жауапқа ... ... ... ... көз ... ... алу, абақтыда ұстау заңсыз
және заң ережелеріне сыйыспайды.
2 ... ... ... ... ... ... МЕН АЛДЫН
АЛА ТЕРГЕУ
2.1 Тергеу және ... ала ... ... ... ... тергеу iс-әрекеттерiне қатысуға заңдарда белгiленген
адамдарды ... ... ... жеке ... ... оларға құқықтары мен
мiндеттерiн, сондай-ақ тергеу ... ... ... ... ... ... ... тергеу iсiн түнгi
уақытта жүргiзуге жол берiлмейдi.
Тергеу iс-әрекетiн жүргiзу кезiнде техникалық құралдар қолданылуы және
қылмыс iздерi мен ... ... ... ... мен ... ғылыми
негiзделген әдiстерi қолданылуы мүмкiн.
Тергеу iс-әрекетiн жүргiзу кезiнде күш қолдануға, қорқытуға және өзге
де заңсыз шараларды қолдануға, сонымен қатар оған ... ... ... ... ... ... жол берiлмейдi.
Тергеушi тергеу iс-әрекеттерiне қатысуға анықтау органының қызметкерiн
тартуға құқылы.
Алдын ала тергеу процесiнде осы Кодекске сәйкес қандай да бiр ... ... ... ... ... қаулы шығарады, онда оның
жасалған орны мен уақыты, тергеушiнiң аты-жөнi мен ... ... ... мен ... ... осы Кодекстiң қай бабына негiзделiп
шығарылатыны көрсетiледi. Қаулыға тергеушi қол қояды.
Тергеу iс-әрекетiнiң хаттамасы ... ... ... ... ол ... кейiн бiрден жасалады.
Хаттама қолмен жазылуы, машинка жазбасы не компьютер арқылы ... ... ... ... қамтамасыз ету үшiн стенографиялау, киноға
түсiру, дыбыс және бейнежазба қолданылуы мүмкiн. Стенографиялық жазба,
дыбыс және ... ... ... бiрге сақталады.
Хаттамада: тергеу iс-әрекетiн жүргiзу орны мен күнi; оның ... ... ... ... ... дәл; ... лауазымы мен аты-жөнi;
тергеу iс-әрекетiне қатысқан әрбiр адамның тегi, аты, ... аты, ... ... жағдайда оның мекен-жайы көрсетiледi. Хаттамада iс жүргiзу
әрекеттерi олардың болған ... ... ... ... iс үшiн ... анықталған жағдайлар, сондай-ақ тергеу iс-әрекетiн жүргiзуге қатысқан
адамдардың мәлiмдемелерi жазылады.
Егер ... ... ... ... фотосуретке түсiру, киноға
түсiру, дыбыс және бейнежазба қолданылса не iздiң ... ... ... жасалса, сызбалар, схемалар, жоспарлар жасалса, онда хаттамада оны
жүргiзу барысында қолданылған ... ... ... ... мен ... бұл ... ... объектiлер және алынған
нәтижелер көрсетiлуге тиiс. Хаттамада бұған қоса ... ... ... бұл ... ... ... ... адамдардың хабардар етiлгенi көрсетiлуге тиiс.
Танысу үшiн хаттама ... ... ... ... ... ... ... хаттамаға енгiзiлуге тиiс ескертпе жасау құқығы
түсiндiрiледi. Хаттамаға енгiзiлген барлық ... ... ... және олар осы ... қол қоюымен куәландырылуға
тиiс.
Хаттамаға тергеушi, жауап алынған адам, аудармашы, маман, куәгерлер
және тергеу iс-әрекетiн ... ... ... ... қол қояды. Тергеу
iс-әрекетiнiң хаттамасына қол қоюдан бас тартылған немесе қол қою ... ... бұл ... ... осы ... 126-бабының
сегiзiншi және оныншы бөлiктерiне сәйкес жүргiзiледi.
Хаттамаға тергеу ... ... ... ... ... мен ... ... диапозитивтер, фонограммалар,
бейнежазба кассеталары, сызбалар, жоспарлар, схемалар, iздiң көшiрме
бедерлерi мен ... қоса ... ... ... ... ... маман зерттеу нәтижелерi
бойынша ресми ... ... онда бұл ... ... қоса тiркеледi, ол
туралы хаттамаға тиiстi жазу жазылады.
Жәбiрленушiнiң, оның өкiлiнiң, ... және ... ... ... ету ... деп санауға негiздер болған кезде
тергеушi аталған адамдар қатысып отырған тергеу ... ... жеке басы ... ... ... ... Бұл жағдайда тергеушi
жеке басы ... ... ... ... ... ... шешiмнiң
себептерi жазылған, олардың бүркеншiк аттары көрсетiлген және ол қатысқан
тергеу ... ... ол ... қол қоюдың үлгiлерi
келтiрiлген қаулыны шығаруға мiндеттi. ... ... әрi ... ... ... ... конвертке салынып, желiмделедi, оның
iшiндегiлермен тергеушiден басқа прокурор және сот таныса алады.
Қылмыстық iс ...... ... ... ... ... ... мән-
жайларды анықтаған тергеушi тиiстi мемлекеттiк органдарға, ұйымдарға немесе
оларда басқару қызметiн атқаратын адамдарға осы мән-жайларды немесе ... ... жою ... ... ... ... ұйғарым ұсынуға
құқылы.
Ұйғарым қабылданған шаралар туралы бiр ай ... ... ... ... ... ... тиiс.
Алдын ала тергеу деректерi жария етiлмеуге тиiс. ... егер бұл ... ... ... және ... ... құқықтары мен заңды
мүдделерiн бұзумен ... ... онда тек ... ... рұқсатымен қандай көлемде жария ету мүмкiн деп танылса, сондай
көлемде жария етiлуi мүмкiн.
Тергеушi қорғаушыға, куәларға, ... ... ... ... ... ... өкiлдерiне, сарапшыға, ... ... және ... ... ... ... басқа адамдарға өзiнiң рұқсатынсыз iстегi мәлiметтердi жария ... ... ... ... бұл ... аталған адамдардан олардың
жауапкершiлiгiн ескерте ... ... ... ... ала тергеу сатысында қылмыстық істерді қысқарту
Қылмысты алдын ала тергеу сатысы ... ала ... және ...... ... ... оның ұйымдастырылуы барысында дәлелдемелер жиналып,
жасалған қылмыстың мән-жайлары, келтiрiлген зиянның ... мен ... ... ... туралы тергеу ... ...... ... ... ала ... жұмысы
аяқталуының әр түрлi нысандарын қарастырады. ҚР ҚIЖК-нiң 195 бабына ... ала ... ... ... ... не ... iстi медициналық
сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану үшiн сотқа жiберу ... ... ... iстi ... ... қаулы шығарумен аяқталады.
Сонымен, заң шығарушы қылмыстық iстi қысқартуды алдын ала тергеудiң
аяқталу нысаны деп ... ... ... iстiң ... ... кез-келген қылмыстық қызмет
тоқтатылады, демек, алдын ала тергеу де ... ... сөз. ... дейiн заң әдебиеттерiнде айтылып келген қылмыстық iстiң қысқартылуы
алдын ала ... ... ... ... ... ... деген
тұжырымның негiзсiз екендiгiне көз жеткiзу қиын емес.
Мұндай қорытынды жасауға алдын ала тергеудi аяқтау туралы ... ... ... ... ... керек. Нақтырақ айтқанда, бұл ... ... ... ... ... ... аяқталғаны туралы
шешiм қабылдауымен және оған қатысушыларға iс ... ... Осы ... ... ала ... аяқтаудың басқа нысандарын
қарастырмай-ақ қылмыстық iстi қысқартуды тек тиiстi ... ... бiр ... ... акт ... қарауға болмайтындығын атап
өткiмiз келедi.
Қылмыстық iстi қысқартудағы алдын ала тергеудi ... ... ... ... ... ... мәселелердi шешуге бағытталған
бiртұтас кезеңдi атауға болады.
Бұл кезең, Г. Миньковский дұрыс атап ... ... ... ...... ... ... жиынтығын талдау және бағалау;
ә) қылмыстық iске қатысты материалдарды жүйелеу және жөнiмен рәсiмдеу;
б) қылмыстық iстi қысқарту туралы қаулыны ... iстi ... ... ... туындайтын барлық мәселелердi шешу
(айыпталушыға немесе күдiктiге байланысты бұлтартпау ... ... ... тұтқындауды алу, т.б.)
г) iстi қысқарту туралы мүдделi адамдарға хабарлау.
Бұдан басқа, Г. Миньковский және ... ... iстi ... ... алдын ала тергеудiң қорытынды бөлiгiнде iстiң нәтижесiне
мүдделi адамдардың шағымдарын қарауды да енгiзедi.
Әйткенмен де, А. ... ... ... iстiң ... ... прокурордың процессуалдық қызметi алдын ала тергеудi
аяқтау ... ... ... ... бұл ... iстi қысқарту қажеттiлiгi
туралы аяқталған тергеу мен қорытындыны тексеруде әлдеқашан орныққан. Бұған
тек ... iстi ... ... ... ... ... ... қарастырылған жағдай ғана жатпайды.
Алайда бұл тұжырыммен келiсу қиын, себебi прокурор қысқарту нысанында
тергеудiң ... тек ... iстi ... ... ... ... ғана ... қылмыстық iс қозғалған сәттен бастап қадағалау жасайды
ғой. Прокурордың ... iстi ... ... ... ... ... ... тiптi қылмыстық iстi қысқарту ... ... ... ... ... ... ... ала тергеудiң аяқталуы
мен қылмыстық iстi қысқартуды қадағалау жөнiндегi прокурордың процессуалдық
қызметi арасына қатаң түрде ... ... ... ... iстi ... ... қаулыға жасалған шағымды
қарайтын прокурордың қызметi алдын ала ... ... ... ... ... iстi қысқарту кезеңiне енгiзiледi.
Басқа бiр жағдай, қылмыстық iстi ... ... ... ... ... туындайды. Мұндай шағымдардың сотта қаралуы алдын ала
жасалатын өндiрiске сот бақылауының бiр түрi ... ... ... ... соттың осындай қызметiн алдын ала тергеуге жатқызуға болмайды, бұл
сот өндiрiсi.
Әрi бұл ... ... ... ... ... ... қаулысы
апелляциялық тәртiппен, сондай-ақ сот қадағалауы тәртiбiмен қайта қаралуы
мүмкiн. Әйткенмен де, аталмыш ... ... ... ... ... қылмыстық iстi қысқартудың заңдылығы мен
негiздiлiгi тексерiледi. Бәлкiм, бұл сот өндiрiсiн ... ... ... ... бар шығар. Негiзiнен “ерекше өндiрiс” ұғымының бар
екендiгi жоққа шығарылмайды. Сiрә бұл кiнәлiлiгi туралы ... ... ... ... ... ... ... сөз қозғамайтын
өндiрiстер болса керек.
Қорыта айтқанда, қылмыстық iстi қысқарту–бұл алдын ала ... ... ... ... анықтау органдарының, прокурордың, судьяның
қызметi.
Қылмыстық iстi қысқартудың мәнiн алдын ала тергеудi аяқтаудың ... ... ... ... А. Дубинский былай деп ой түйедi: “Қылмыстық
iстi қысқарту – бұл iс ... ... ... талдау, бағалау,
қылмыстық iс материалдарын жүйелеу, процеске қатысушылардың ... ... ... ... таныстыру, олардан түскен
өтiнiштердi шешу, iстiң мәнi бойынша ... ... одан ... және ... ... ... тұжырымдау жөнiндегi процессуалдық
әрекеттердiң жиынтығынан тұратын тергеудiң соңғы сатысы”.
Сонымен қатар, қылмыстық iстi қысқарту деп ... сот ... ... ... ... ... және оны әрмен қарай жүргiзуден бас
тарту туралы өкiлеттi лауазымды адамның шешiмiн ... ... яғни ... iстi ... ... ... ... ұйғарым ретiнде
түсiнуге болады.
Қылмыстық iстi қысқарту туралы қаулының қабылдануы оның қандай
негiздер ... ... ... ... ... байланысты
шешiлмейдi.
Қылмыстық iс жүргiзу заңына сәйкес ... ала ... ... ... ... ... ең ... мынадай мәселелердi шешуге мiндеттi:
қылмыс оқиғасы расында орын алды ма, әрекетте ... ... бар ма, ... ... бiр адам жасады ма, сол адам жасалған қылмысқа кiнәлi ... ... ... бiрi ... шешiмiн тапқан жағдайда алдын ала
тергеу органдары iс бойынша өндiрiстi тоқтатуға мiндеттi.
Қылмыстық iстi ... ... ... – Б. Төлеубекова мен Д. Синев
атап ... – тек бұл үшiн iстiң ... ... ... ... кезде ғана қабылданады (мысалы, қылмыстық iстi ... ... ... ... ... ... органдары iстi сотқа жiбермей, өндiрiстiң
басталуына мұрындық болған ... ... ... ... ... ... ... органының қаулысын тек заңмен көзделген жағдайларда
және белгiленген тәртiп бойынша тиiстi прокурор, ... ... ... сот ... ... ... ... iстi алдын ала тергеу сатысында қысқарту, сот
қызметiне жататын сатыларға қарағанда ... ... Бұл ... ... тек ... ... iстi дер ... қысқартпай,
қателiк жiберген жағдайларда ғана iстi ... ... ... ала ... ... ... iстi ... арқылы сол
органдардың қателiктерiн түзетедi. Сонымен, ҚР ҚIЖК-нiң 269 ... ... ... ... 37, 38 ... ... негiздер мен
тәртiптер бойынша қылмыстық iстi қысқартуға құқылы.
Күдiктiнiң немесе айыпталушының ... ... ... егер ... ... жинау үшiн барлық мүмкiндiк таусылса,
қылмыстық iс қылмыс ... ... яки ... қылмыс құрамының
болмауына байланысты қысқартылады. Бұл жағдайда тергеушi, прокурор адамды
ақтау және оған заңсыз ... ... ... ... ... зиянды өтеу жөнiнде заңдарда көзделген барлық ... ...... ... сезiктi, айыпталушы жауапқа тартылса, ал iстi
қысқартуға негiз ... ... ... ... қатысты
болмаса, онда қылмыстық iзге түсу жекелеген сезiктiлерге, айыпталушыларға
қатысты қысқартылады.
Қылмыстық iстi қысқарту ... ... ... ... Заң ... тоқтатуға айыпталушының немесе жәбiрленушiнiң келiсiмi бойынша ғана
жол берiлетiн жағдайларда мұндай келiсiмнiң бар екенi ... ... ... ... ... қылмыс құрамы болмаған және айыпталушының
(сезiктiнiң) зиян келтiруi заңды болып табылған не әрекеттi ... ... ... Қылмыстық кодексiне оның қылмыстылығы
мен қылмыстық жауаптылығын жоққа шығаратын жағдаятта жасаған жағдайларда
қысқартылған ... ... ... ...... адамдардың
кiнәсiз екенiне күмән келтiретiн сөз орамдарын енгiзуге жол ... iстi ... ... ... ... ... ... қысқарту туралы және қысқарту негiздерi туралы ... ... ... ... ... және ... азаматтық талапкерге, азаматтық жауапкерге және олардың
өкiлдерiне, сондай-ақ ... ...... ... ... ... ... Осы аталған адамдарға iс материалдарымен танысу ... iстi ... ... ... ... ... ... түсiндiрiледi.
Тергеушiнiң қылмыстық iстi қысқарту туралы қаулысына жоғарыда ... ... ... ... жасап отырған прокурорға шағымдана алады.
1. Алдын ала тергеудің түсінігі мен кезеңдері
2. Алдын ала тергеудің жалпы шарттары
1.Алдын ала ... ... саты ... заң ... еш талас
тудырмайды, оған барлық іс жүргізушілер бірдей анықтама береді. Алдын ... ...... іс ... ... ... ... мен шекарасы бар қылмыстық процесс.
Алдын ала тергеу (қызмет ретіңде) екі нысанында жүзеге асырылады деп
саналады, олар: анықтау және ... ала ... және оның ... ... аталып өткендей, қылмыстық іс жүргізу
қызметінің екі түрін: анықтау мен алдын ала тергеуді алдын ала ... деп атау ... ... ала ... кез ... нысаны сияқты, қылмыстық іс
қозғалғаннан кейін басталады. Алдын ала тергеу міндетті емес ... ... ... бар. Анықтаудың түріне қарай ол қылмыстық істі
тергеушіге жібергеннен кейін, не алдын ала тергеу ... — істі ... ... ... ... ... қылмыстық іс қысқарғаннан
кейін аяқталуы мүмкін. Заң алдын ала ... ... ... ... ... ... де ... деп атайды.
ҚІЖК-нің 288-бабына сәйкес алдын ала тергеу жүргізу ... емес ... ... ... іс қозғайды және қылмыстық іс бойынша дәлелденуі
тиісті мән-жайларды ... үшін ... іс ... ... көзделген
барлық шараларды қабылдайды. Алдын ала тергеудің осы түрін ... ... кез ... ... ... басқа іс жүргізу әрекеттерін
жүргізуге, қажетті іс жүргізу шешімдерін қабылдауға құқылы.
Бұл ... ол ... іс ... ... ... ... ала ... белгіленген ережелерді басшылыққа алады.
1) Жәбірленушіні, азаматгық талапкерді, ... ... ... ... анықтау жүргізген адам анықтаудың аяқталғаны және істін
прокурорға жіберілгені ... ... ... ... Бірақ. анықтау
органы, тиісті өтініш болған күннің өзінде, оларды іс материалдарымен
таныстыруға міндетті ... ... іс ... еркіндігі бар, оның мәнісі мынада: прокурор,
ҚІЖК-нің 289-бабына сәйкес, ... ... ... ... ... ... беруге уәкілетті. Бірақ тергеуші прокурордың:
- айыпталушы ретінде тарту туралы;
- қылмысты саралау және айыптаудың ... ... сот ... ... үшін істі ... ... ... істі
қысқарту туралы нұсқауымен келіспесе, өз қарсылығын жазбаша ... ... ... ... ... Бұл ... ... не төменгі тұрған
прокурордың нұсқауын бұзады, не бұл ... ... ... ... ... ... бұл ереже таралмайды. Прокурордың нұсқауымен
келіспеген жағдайда анықтау органы жоғары тұрған ... ... ... ... шағымдаңу фактысы прокурор нұсқауының ... ... ... ала ... ... міндетті емес істер бойынша
анықтау материалдары істі сотта қарауға негіз бола ... Оның ... ала ... ... ... ... ... Мерзімі және жүргізу
амалдары жағынан олар да әртүрлі болуы мүмкін. Міне осы мән-жай ... осы ... ... ... ... ... «алдын ала тергеудің»
ерекше нысаны деп атауға мүмкіндік беріп отыр.
Дау туғызбайтын бір жағдай — алдын ала ... ... емес ... ... ... ала ... ... дербес нысаны болып табылады,
оны алдын ала тергеуден мыналар ерекшелейді:
- оны жүзеге ... ... ... ... ... ... ... сол субъектінің құқықтық мәртебссі (анықтау жүргізуші ... ... ... ... ... ... ... адам және жауапкердің және
олардың өкілдерінің тергеу аяқталғаннан кейін іс ... ... ... іс ... қызметінің осы түрі, басқаларға қарағанда,
«анықтау» деп атауға көбірек сәйкес ... Ол ... ала ... ... ... ... ... сот ісін жүргізу негіздерінің 29-
бабына ... ... ала ... жүргізу міндтті болып табылатын қылмыстарда
қылмыс белгілері болса анықтау органы қылмыстық ... және ... ... ... ... алып дереу тергеу әрекеттерін жүргізеді, ондағы
мақсат — қылмыстың ... ... және ... ... ... алу, ... ... байланыстарды тыңдау, мүлікке тыйым салу, сезіктілерді анықтау,
ұстау және олардан жауап алу, ... мен ... ... алу, ... ... ... ... қылмыс және басталған анықтау жайында ... ... ... ... береді. Жедел тергеу әрекеттерін орындағаннан кейін
анықтау органы, прокурордың ... ... және он ... ... ... істі ... тапсыруға міндетті.
Анықтаудың бұл түрі алдын ала тергеу сатысын аяқтамайды, сондықтан ... ... ... ... ала ... ... ... ала тергеудің
нысаны деп аталынбайды. Бұл жағдайда алдын ала тергеу екі ... ... ала ... ... болып табылатын істер бойынша анықтау;
- анықтау органы істі тергеушіге бергеннен кейін басталатын ... ... ала ... осы ... ... ... ала ... деп атау
керек.
Алдын ала тергеу дегеніміз — мазмұны алдын ала ... ... ... ... қамтитын қызмет. Алдын ала тергеу дәлелдеуге ... ... ... дейін анықтауға бағытталады (ҚІЖК-нің 117-бабы). Тек
алдын ала ... ғана ... ... ... ... ... ... мен заңды мүдделерін ... ... ... көбірек көзделген.
Анықтауға қарағанда қылмыстық істер бойынша алдын ала ... ... ... ... атап ... іс жүргізу
дербестігі болады. Тергеу ... ... ... ішкі істер
органдарында, қауіпсіздік қызметі органдарында және салық ... ... ала ... ҚІЖК-нің 126 және 404-баптарына ... ... ... ... және ... дене ... ... кемістігіне
байланысты өз құқығын қорғай алмайтын кәмелетке толмаған адамдар ... ... ... есі ... ... ... қауіпті іс-
әрекеттері туралы істердің барлығында міндетті түрде жүргізіледі.
Алдын ала тергеу оны жүргізу заң ... ... емес ... да ... ... ... ... тергеуші, оны сот ... ... деп ... ғана, қылмыстық процеске кірісуге құқылы.
Алдын ала тергеу, алдын ала ... кез ... ... ... сияқты,
іс жүргізу әрекеттерінен және іс жүргізу шешімдерінен тұрады. Ол өзіне
тергеу әрекеттерін ... ... ... ... ... ... ... қорғаушыны, заңды өкілдерді, азаматтық
талапкерлерді және қылмыстық ... ... ... ... ... ... қатысушыларды іс материалдарымен таныстыруды
және т.б. қамтиды.
Алдын ала тергеудің алғашқы мерзімі екі ай ... ... ... ... ... ... ... ұзарта алады.
Сонымен, алдын ала тергеудің ең аз дегенде үш ... ... ... ала ... ... алдын ала тергеу, ол өзіне анықтауды (алдын ала ... ... ... ... ... және ... ... алдын ала
тергеуді қамтиды;
3) алдын ала тергеу міндетті емес істер бойынша «анықтау».
. Алдын-ала тергеудiң ... ... осы ... ... ... бөлiгiнде, 190-1,
285-баптарында көрсетiлген қылмыстар туралы iстердi ... ... ... ... ... мiндеттi. Алдын ала ... ... ... ... дене ... ... ... байланысты
өздерiнiң қорғану құқықтарын өздерi жүзеге асыра ... ... ... туралы барлық қылмыстық iстер бойынша, сондай-ақ осы Кодекстің
177-бабының екінші бөлігінің 2) тармағында ... ... ... ... ... жүргiзу мiндеттi. Қылмыстық iстер бойынша алдын-ала
тергеудi Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң, iшкi ... және ... ... ... ал осы ... ... ... жүргiзедi.
Қылмыстық iстердi тергелуi бойынша бiр органнан екiншi ... беру ... іс ... ... сәйкес жүргiзiледi.
2. Алдын ала тергеу қылмыс жасалған ауданда (облыста) жүргiзiледi. Алдын
ала тергеу ... және ... ... мақсатында қылмыс анықталған орын
бойынша, сондай-ақ сезiктi, айыпталушы адам немесе ... ... ... ... ... ... iс-әрекеттерiнiң басқа ауданда
(облыста) жүргiзу қажет болған жағдайда тергеушi оны тiкелей өзi ... бұл ... ... сол ... ... тергеушiсiне немесе
анықтау органына тапсыруға құқылы. Тергеушi iздестiру әрекеттерiн немесе
жедел iздестiру шараларын жүргiзудi алдын ала ... ... ...... жердегi анықтау органына тапсыра алады. Тергеушiнiң
тапсырмасы он тәулiктен аспайтын мерзiмде орындалуға тиiс.
Алдын ала тергеу қылмыстық iс ... ... ... ... кейiн
ғана жүргiзiледi. Тергеушi өзi қозғаған немесе өзiне тапсырылған iс ... ... ... мiндеттi. Iстi өзiнiң iс жүргiзуiне қабылдағаны
туралы тергеушi қаулы шығарады. Егер қылмыстық iстi ... ... ... iс жүргiзуiне қабылдаса, онда қылмыстық iстi қозғау және оны өзiнiң
iс жүргiзуiне ... ... ... ... жасалады. Жоғарыда аталған
қаулылардың ... ... ... төрт сағаттан кешiктiрмей
прокурорға ... ... ... ... ала ... - қылмыстық іс қозғалған күннен
бастап, ал қылмыстық іс жүргізу кодексінің 190-4-бабының 2) тармағында, 303-
1-бабында көзделген жағдайларда сотқа дейінгі жеңілдетілген іс ... ... ... ... екі ай ... ... ... Алдын ала тергеу мерзiмiне iс қозғалған күннен бастап iстi ... ... ... ... мәжбүрлеу шараларын қолдану
туралы мәселенi қарау үшiн iстi сотқа беру туралы қаулымен ... ... ... ... не iс ... iс жүргiзудi қысқарту туралы ... ... ... уақыт енгiзiледi. Алдын ала тергеу мерзiмiне
қылмыстық іс жүргізу көзделген ... ... ... ала ... тоқтатыла
тұрған уақыт, айыпталушы мен оның қорғаушысын қылмыстық iс ... ... ... айыпталушының шағымы бойынша талап етiлген
қылмыстық iстiң сотта және прокуратурада жатқан ... ... ... ... бөлiгiнде белгiленген алдын ала тергеу мерзiмiн тергеушiнiң
дәлелдi қаулысы бойынша:
- iстiң күрделiлiгiне байланысты ... және оған ... - үш айға ... iстiң аса ... ... ... облыс прокуроры және оған
теңестiрiлген прокурор мен олардың орынбасарлары - алты айға дейiн ұзартуы
мүмкiн.
Алдын ала ... ... одан әрi ... тек ... ... ... ескерiле отырып жол берiледi және ... Бас ... оның ... Бас ... ... ... алады. Алдын ала тергеудiң мерзiмiн ұзарту туралы қаулыны
тергеушi ауданның, облыстың ... және ... ... ... ... өтпестен бұрын - бес тәулiктен кешiктiрмей,
Бас Прокурорға, оның орынбасарларына, Бас әскери прокурорға он ... ... ... Iс қосымша тергеу жүргiзу үшiн қайтарылған
кезде, сондай-ақ ... ... ... немесе қысқартылған iс қайта
қозғалған кезде қосымша тергеудi iс тергеушiге түскен ... ... ... ... ... ... мүмкiн. Мерзiмдi одан әрi ұзарту осы
бапта көзделген тәртiппен жалпы ... ... ... заңмен
тыйым салынған iс-әрекеттi жасаған адам анықталмаған iс бойынша iс ... ... ... ... ... ... шектеледi.
Алдын ала тергеудің аяқталуы дегеніміз – алдын ала тергеу сатысының
қорытынды ... ... Ол ... мән-жайын толық, жан-жақты және
объективті зерттеу бойынша барлық тергеу (іс жүргізу) әрекеттері аяқталып,
істің ары ... ... ... шешім қабылдау қажет болғанда туындайды.
ҚІЖК-нің 289-бабының редакциясы бұл талданып отырған ... ... ... прокурордың жазбаша нұсқауы бойынша қылмыстық істі тоқтату
мүмкіндігінің бар ... ... ... ала ... ... іс жүргізу әрекеттерін қамтиды, оларды іс жүргізу шешімдері
тиісінше рәсімделгенге ... ... ... ... ала ... ... кейде басқа мазмұнда пайдаланылады:
аттас кезеңде жүзеге ... ... ... ... іс ... қызметі және қылмыстық-іс жүргізу қызметі.
Алдын ала тергеу саты ретінде тіптен ... ... ... ... ... В.И.Громов (1930 ж.) тергеу барлық материал
аяқталған тергеу бойынша ... ... ... ж.) - алдын ала тергеудің қорытынды кезеңімен аяқталады деп
санаған. С.П.Бекешко (1979 ж.) бұл ... ... ... ... ... ... ... жөніндегі, іс бойынша іс ... және ... ... ... ... процеске қатысушыларға
хабар беру, қылмыстық істің ары қарайгы тағдырын анықтайтын шешім қабылдау
жөніндегі және т.б. ... ... іс ... ... ... (1971 ж.) және ... ... авторлар алдын ала ... ... ... алты ... ... алдын ала тергеудің аяқталуы
деп атады. Бесіншісін олар алдын ала тергеу аяқталатын қорытынды құжатты
(айыптау қорытындысы, т.б.) ... және ...... ... оны ары ... ... ... шешу үшін қарауы деп санады.
А.Я.Дубинскийдің (1984 ж.) пікірінше, бұл ... ... ... тыс ... ал ... ... ... өзіне сіңіріп алады.
Соңдықтан да ол қорытынды кезеңнің мазмұнына қылмыстық іс материалдарын
біржола ... ... ... бағалау, процеске қатысушыларды
тергеу әрекеттерін жүргізудің аяқталғаны туралы хабардар ету, оларға ... ... іс ... ... ... ... ... қалыптастыру, қорытынды іс жүргізу құжатын рәсімдеу және істі сотқа
жіберу жөніндегі әрекеттерді ... ... бұл ... тек, іс
жүргізу және ұйымдық-техникалық әрекеттер ғана жүргізіледі. ... ... ... ... тек кейбір жағдайларда: жасырынып қалған
қылмыскерді және тығып ... ... ... ... алдын алғанда және алдын ала тергеу сатыларының ... ... ... ... тыюда қажет болуы мүмкін.
Кейбір іс жүргізушілер бұл кезеңнің басталуын жүргізілген тергеудің жан-
жақтылығын, ... және ... ... және ... ... ... мен ... мүдделерін қамтамасыз ету кезеңіне
жатқызады. ... ... іс ... ... ... ... не ... толықтық және ... ... ... ... құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету ... ... нені ... түсініксіз. Қажетті тергеу әрекеттерін жүргізудің
аяқталуын және ... ... ... ... деп ... ... ... сол әрекеттер жиынтығын емес. Соңғылар тергеудің
бастапқы кезеңдерінің мазмұнына толықтай кіреді.
Қылмыстық істі қысқартқанда, кейбір ... ... бұл ... да жатқызуға болады:
- прокурорды және заңда көрсетілген мүдделі адамдарды істің қысқарғаны
туралы ... ... ... істі ... туралы шешімге шағымды прокурордың қарауын
және ол бойынша ... ... ... ... ... ... істі қысқартудың зағдылығын және дәлелділігін
тексеруін;
- прокурордың ... істі ... ... тәрбиелік ықпалы
бар мәжбүрлеу шараларын қолдану мәселесін шешуі үшін ... ... ... ... ... ала тергеуді аяқтайтын материалды жүйелеуден
басталады. Практикада жүйелеудің негізгі екі түрі: ... ... ... ... Хронологиялық тәртіпте материалдар тергеуші
жинастырған және оған ... ... ... ... ал ... ... іс ... қылмыстар бойынша топтастырылады.
Әдетте, көп эпизодтыістер ... ... ... ... ... ... ... емес, келіп түскен ретімен тігіледі. ... ... ... мен қаулылар, ... жеке ... ... құжаттар, тінту, ұстау құжаттары,
т.б. өзінше бөлек, хронологиялық тәртіпте тігіледі.
Іс материалдарын жүйелеу ... одан ... ... оның заңды өкіліне, жәбірленушіге, азаматтық ... ... және ... ... ... сотқа, судьяға іс
бойынша жинақталған дәлелдемелерді тікелей мұқият талдуға, ... ... ... ... ... жасағанда іс материалдарын ... ... ... Осы ... тергеуші істің мәнісі бойынша
қорытынды жасап, оны ... оның ... ... ... ... ... ... сүйене отырып алдын ала тергеуді
аяқтаудың кемінде үш түрін бөліп алуға болады:
- ... ... ... ... істі ... туралы қаулы шығару;
- медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы мәселені
қарауы үшін істі сотқа жолдау туралы ... ... ... ... ... ... ... тергеудің
аяқталуының тағы да бір түрі - ... ... ... ... жайында айта алады. Іс жүргізушілер ... ала ... ... ... ... ... анықтауды, көбіне алдын ала тергеудің нысаны
деп атайды. Қылмыстық іс жүргізу ... бұл ... де ... ... бар,
ол қылмыстық іс материалдарын тергеу орнына жіберу туралы мәселе шешілетін
уақыт аралығы (ҚІЖК-нің 36-тарауы). ... ... ... қолдану үшін сотқа жібере отырып істі қысқарту туралы ... істі ... ... ... Қазіргі кезде қылмыстық істі
қысқартудың бұл түрін заң шығарушы алып тастады. Ондай ... ... ... де ол ... ала ... аяқтаудың өзінше бір түрі
болған емес. Мысалы, Орал ... мен ... ... статистика мынаны
көрсетті: бір жылда ІІМ тергеушілері сотқа айыптау ... 7171 ... бұл ... аяқтаған барлық алдын ала тергеулерінің 76,5%-і. 2141
іс қысқарған (аяқталған істердің жалпы ... ... Жыл ... ... ... ... ... туралы мәселені қарауы
үшін істі сотқа жіберу жөнінде бар болғаны 60 (0,7%) ... ... ... — жүргізілуі аяқталған қылмыстық істер санының жыл
сайын өсіп отырғандығын және де ... ... ... ... ... ... аяқталу кезеңі барлық мемлекеттерде бірдей біздегідей емес.
Бірқатар мемлекеттерде сотқа дейінгі ... ... ... ... шығарады, ал алдын ала тергеу жүргізген орган тек қандай да бір
шешімді ұсына алады. ... ... ... ... ... ... қорытынды жасайды да, оны іс материалдарымен бірге прокурорға
жібереді. Айыптау қорытындысын жасап, істі ... ... ... ... ... Қылмыстық іс жүргізу кодексінде ... ... ... ... істі өзінің қорытындысымен, атқарылған
істің ... ... ... (баяндамамен) қоса прокурорға
жібереді. ... ... ... ... ала тергеуді аяқтау туралы қаулы
шығарғаннан кейін ... ... ... ... үшін ... ал ... актісін прокурор шығарады, өзі сотқа жібереді.
Көптеген еуропа елдерінде қылмыстық іс ... ... ... ... аяқтаудың психикасы бұзылған адамның іс-әрекеті туралы істі
тергеушінің ... ... ... шараларын қолдану туралы
мәселені ... үшін ... ... ... ... ... ... Венгрия ҚІЖК-і, егер жауап ... ... оның ... ... ... ауыр ... қарағанда елеусіз екендігі
анықталса, ары қарай тергеу жүргізбеу мүмкіндігін ерекше ескертеді.
Сонымен,
1. Алдын ала ... оның ... деп ... ... ... іс
материалдарын (сотқа кейінгі тексеру материалдарын) біржола жүйелеуден
басталады.
2. Тергеудің аяқталуы мына шешімдердің біреуімен ... ... ... ... ... ... ... сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы мәселені
қарауы үшін істі сотқа жіберумен.
Өзінің мазмұны жағынан мұндай хаттама жеке және ... ... ... бірдей емес.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қылмысты алдын ала тергеу сатысы (алдын ала ... және ...... ... өндiрiс, оның ұйымдастырылуы барысында дәлелдемелер жиналып,
жасалған қылмыстың ... ... ... ... мен ... ... ... туралы тергеу болжамдары
құрастырылады. Қолданыстағы ...... ... ... ... ... ... әр түрлi нысандарын қарастырады. ҚР ҚIЖК-нiң 195
бабына сәйкес, алдын ала ... ... ... жасау не қылмыстық
iстi медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану үшiн сотқа ... ... не ... iстi ... ... ... шығарумен аяқталады.
Сонымен, заң шығарушы қылмыстық iстi қысқартуды алдын ала тергеудiң аяқталу
нысаны деп есептейдi екен.
Өйткенi қылмыстық iстiң ... ... ... ... ... ... ... ала тергеу де аяқталады деген сөз. Сондықтан
бұған дейiн заң әдебиеттерiнде айтылып келген ... iстiң ... ала ... ... дербес нысаны болып табылмайды деген
тұжырымның негiзсiз екендiгiне көз жеткiзу қиын ... ... ... ... алдын ала тергеудi аяқтау туралы ұғымға дұрыс анықтаманың
берiлмеуi себепшi болса керек. ... ... бұл ұғым ... ... ... алдында тергеудiң аяқталғаны туралы ... және оған ...... ... Осы ... алдын ала тергеудi аяқтаудың басқа нысандарын
қарастырмай-ақ қылмыстық iстi қысқартуды тек тиiстi ... ... бiр ... ... акт ... ... болмайтындығын атап
өткiмiз келедi. Бұдан басқа, Г. Миньковский және ... ... ... ... кезде алдын ала тергеудiң қорытынды бөлiгiнде iстiң
нәтижесiне мүдделi адамдардың шағымдарын қарауды да ... де, А. ... ... ... iстiң ... ... ... процессуалдық қызметi алдын ала тергеудi
аяқтау ұғымынан тысқары жатыр, өйткенi бұл қызмет iстi қысқарту ... ... ... мен қорытындыны тексеруде әлдеқашан орныққан. Бұған
тек қылмыстық iстi қысқартудың шарты ретiнде ... ... ... ... ... ғана ... бұл тұжырыммен келiсу қиын, себебi прокурор қысқарту нысанында
тергеудiң ... тек ... iстi ... туралы қаулы жазылғаннан
кейiн ғана емес, қылмыстық iс қозғалған ... ... ... ... ... қылмыстық iстi қысқартуды қадағалау жөнiндегi ... ... ... тiптi ... iстi ... ... жазғанға дейiн қатар жүредi. Сондықтан алдын ала тергеудiң аяқталуы
мен қылмыстық iстi қысқартуды ... ... ... ... арасына қатаң түрде шектеу қоюға болмайды. Сонымен, қылмыстық
iстi қысқарту ... ... ... ... ... ... қызметi
алдын ала тергеудiң құрамдас бөлiгi болып табылып, қылмыстық iстi қысқарту
кезеңiне ... ... бiр ... ... iстi ... туралы қаулы
сотқа шағымдалған кезде туындайды. Мұндай шағымдардың сотта ... ... ... ... сот ... бiр түрi ... ... Алайда
бiрiншi сатыдағы соттың осындай қызметiн ... ала ... ... бұл сот өндiрiсi.
Әрi бұл өндiрiс сатылық сипатқа жатады: судьяның шешiмi, қаулысы
апелляциялық тәртiппен, сондай-ақ сот ... ... ... ... Әйткенмен де, аталмыш өндiрiсте кiнәлiлiк немесе ... ... ... iстi ... ... ... тексерiледi. Бәлкiм, бұл сот өндiрiсiн ерекше өндiрiс ... ... бар ... Негiзiнен “ерекше өндiрiс” ұғымының бар
екендiгi жоққа шығарылмайды. Сiрә бұл ... ... ... ... ... ... ... қолдану туралы сөз қозғамайтын
өндiрiстер болса керек. Қорыта айтқанда, қылмыстық iстi ... ... ... ... ... ... табылатын анықтау органдарының,
прокурордың, судьяның қызметi.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ... ... ... ... ... Республикасының Конституциясы 30.08.1995 ж (2007.05.21.
өзгертулер енгізілген)
2. ... ... ...... ... ... ... қылмыстық кодексі 26.09.2000 // ИКФ
“Фолиант” Астана ... ... ... ... іздестіру қызметі туралы” заңы
өзгертулер мен толықтырулар: ... // ... ... ... 2002
5. Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары ... ... ... заң күші бар ... // ... ... Алматы 2002
Қосымша әдебиеттер
6. Ароцкер Л.Е. Тактика и ... ... ... 1969.
7. Ахпанов А.Н. Возбуждение уголовного преследования и применение мер
процессуального принуждения. –Караганда, 2000
8. Ахпанов А.Н. Проблемы уголовно-процессуального принуждения в ... ... ... ... ... С. О ... принуждения в уголовно-процессуальном
законодательстве // Законность, 1996. №3.
10. Бычков С.Ф., ... А.Я. ... ... / Краткий
комментарий к уголовно-процессуальному кодексу РК. –Алматы, 1998.
11. Петрухин И.Л. ... ... и ... в уголовном
процессе. –М., 1989.
12. Петрухин И.Л. ... ... и ... –М., ... ... ... Учебник // под. Ред. Ю.Е.Винокурова. М., 2001.
14. Төлеубеков Б.Х. Қазақстан республикасының қылмыстық іс жүргізу
құқығы. ... ... ... ... // ... ... П.А. М., ... Уголовно-процессуальное право Российской ... / ... –М., ... ... ... / ... ... –М., 1996.
18. Усманов У.А. Справочник следователя. –М., 1999.
19. Чистякова В.С. ... и ... ... мер ... ... –М., ... Чувилев А.А. Привлечение следователем и ... ... ... ... по ... ... –М., 1982.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 33 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 600 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жауапкершілік77 бет
Қылмыс және қылмыстық құқық68 бет
Қылмыстық құқықтың дәрістері177 бет
Кінәсіздік презумпциясы және алдын ала тергеудегі дәлелдеу міндеті125 бет
Ішкі істердің аумақтық органдары10 бет
"Алдын ала тергеудің аяқталуы."70 бет
Алдын ала тергеу мен анықтаудың ара қатынасы64 бет
Алдын ала тергеу мен анықтаудың арақатынасы12 бет
Алтын ала тергеудің аяқтаулы. Алдын ала тергеу ұғымы, оның нысандары мен кезеңдері66 бет
Криминалистикалық болжаулар және тергеуді жоспарлау8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь