Орта мектептің физика курсында компьютерді пайдалану арқылы идеал газ күйінің теңдеуін және газ заңдарын оқыту

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1«МОЛЕКУЛАЛЫҚ ФИЗИКА» КУРСЫНЫҢ ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕГІ КЕЙБІР СҰРАҚТАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.1 Молекулалық физикаға үлес қосқан ғалымдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.2«Молекулалық физика» курсы бойынша қалыптастырылатын ұғымдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
1.3 Молекулалық.кинетикалық теорияның негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11

2 ОРТА МЕКТЕПТІҢ ФИЗИКА КУРСЫНДА «ИДЕАЛ ГАЗ КҮЙІНІҢ ТЕҢДЕУІ МЕН ГАЗ ЗАҢДАРЫН» ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ ... ... ... ... ... ... .15
2.1 Идеал газ күйінің теңдеуі. Газ заңдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..15
2.2 10.сыныпта «Идеал газ күйінің теңдеуі» тақырыбын оқыту әдістемесі ... .21
2.3 10.сыныпта «Газ заңдары» тақырыбын оқыту әдістемесі ... ... ... ... ... 21

3 «ГАЗ ЗАҢДАРЫНА» ДЕМОНСТРАЦИЯЛЫҚ ЖҰМЫС ... ... ... ... ... ... ... 22
3.1 Идеал газ күйінің теңдеуі мен газ заңдарына VBasic, QBasic, Turbo Pascal бағдарламалау тілдерінің көмегімен есептер шығару ... ... ... ... ... ... ... ... ...23
3.2 Молекулалық физика бөлімінен оқушылардың білімін тексеру үшін тест сұрақтары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...24

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29

ҚОСЫМША А ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31
ҚОСЫМША Б ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32
ҚОСЫМША С ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42
ҚОСЫМША Д ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45
ҚОСЫМША Е ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 47
ҚОСЫМША Ж ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...51
ҚОСЫМША З ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 79
КІРІСПЕ
Ғылым ғасырының табалдырығынан аттағалы тұрған қазіргі таңда компьютер өмірдің барлық саласына кеңінен енуде. Қазір компьютер өндірісімен айналысатын фирмалар оқу орындарында қолданылатын түрлі бағдарламаларды әзірлеу үстінде. Бағдарламаларда көрініс, дыбыс, анимация сияқты ерекшеліктерге көбірек мән беріледі. Оқыту жүйесінде компьютерді енгізбеген оқу орындары көп ұзамай заман талабына ілесе алмайтыны сөзсіз. Оқу арқылы ақпараттың 10%-і, тыңдау арқылы 20%-і, егер тыңдау көрнекті құралмен ұштастырылса 40-50%-і, оқыту процесінде оқушы белсенділігін арттыратын мүмкіндіктер жасалса білімнің 70%-і есте сақталады. Нағыз өмір шындығымен ұштастырылған ақпараттың бала ойында қалу дәрежесі 90%. Олай болса бір мәліметті есте сақтау қолданылған әдіс-тәсілге байланысты. Компьютер арқылы түрлі графиктер, суреттер, видео көріністер, дыбыс және музыка тыңдатып көрсетуге болады. Бұл, әрине, мүғалімнің тақтаға жазып түсіндіргенінен әлдеқайда тиімді әрі әсерлі. Мұғалімдер сабақта ауызша өз мәнінде меңгертілуі қиын ұғымдарды компьютердің көмегімен оқушыларға ұғындырса, бұрынғыға қарағанда әрбір жаңа тақырыпқа деген баланың құштарлығы мейлінше көп оянады. Оқушы мектеп бағдарламасындағы физика тарауларының бірімен жұмыс істеуіне мүмкіндігі бар. Молекулалық физика тараудан оқушы мынадай мәліметтерді жеңіл және шұғыл түрде таба алады:
1. Тақырыпты формуласымен бірге түсіндіретін мәтіндер (ең қажетті материалдар нақты, қысқа түрде жазылған);
2. Тақырыпқа қатысты суреттер мем графиктер жане компъютерлік анимация элементтері;
3. Физикалық заңдылықтардың дұрыстығына көз жеткіздіру, формулалардың параметрлерін өзгерту арқылы оқушымен өзара әсерлесуінің міндетті элементі және экранда осы өзгерістердің нәтижесін бірден қадағалау, зерттеу;
4.Тақырып материалдарын меңгеруіне арналған тестер, бақылау сұрақтары;
5. Тақырып бойынша есептер;
6. Бірліктер жүйесі, негізгі физикалық тұрақтылар, физикалық шамалардың сандық мәндерінің кестесіне қатысты анықтамаларды кез-келген мезетте алу мүмкіндігі;
7.Физиканың негізгі формулалары жөнінде кеңес беретін көмекшіңді дер кезінде шақыру мүмкіндігі; [5, б. 20].
Сонда мұғалім оқушылардың өзіндік жұмысына бағыт беріп оны бақылаушы, технологиялық аппаратты басқарушы болады. Мұнда мұғалім белсенділігі кеміп, оқушы белсенділгі артады. Уақытты пайдалану да тиімді.
Компьютерлік оқу-әдістемелік құралдарды өз дәрежесінде қолдануды үйренген оқушылар зерттеуге құштар, дүниені аз уақытта танып білетін, байланыс туралы жеткілікті меңгерген технология саласының білгірі болады. Сондықтан оқу сапасына жағымды әсер ететін компьютерлік оқыту жүйесін физика сабағында пайдалану оқушылардың физикаға деген қызығушылығын арттырудың және сабақтың қарқынын күшейтудің мықты құралы болып табылады.
ӘДЕБИЕТТЕР

1.Бугаев А.И.Методика преподавания физики в средней школе:уче.пособие для пед.инс-тов./А.ИБугаев.-М:Просвещение, 1981-288с.
2. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики: учеб.пособие для вузов изд, перераб./В.С.Волькенштейн.-М:Наука ,1990. -382 с.
3. Зорина Л.Я. Дидактические основы формирования системной знаний старшеклассников:учеб.пособие для вузов/Л.Я. Зорина.-М.:Просвещение,1978.-45с.
4. Кедров Б.М. Мировая наука и Менделеев: К истории сотрудничество физиков. России (СССР), Великобритания и США./ Б.М. Кедров. – М: Наука, 1983. – 253с.
5. Беликов Б.С. Решение задач по физике. Общие методы: учеб. пособие для вузов / Б.С.Беликов. – М.: Высш. школа, 1986. - 256 с.
6. Голин Г.М. Хрестоматия по истории физики / Г.М. Голин. – Минск: Высш. шк., 1979. – 272 с.
7. Трофимова Т.И. Физика 400 основных законов и формул: Справочник для вузов / Т.И Трофимова. – М.: Высш. шк., 1993. – 46 с.
8. Қарамурзин Н.Т. Физиканы мектепте оқытудың кейбір мәселелері / Н.Т. Қарамурзин. – Алматы: Қазақстан, 1997. – 194б.
9. Шмутцер Э. Молекулярная физика: учеб. пособие для вузов / Э. Шмутцер. – М:, Наука, 1995. – 150с.
10. Көшеров Т.К. Электронды есептеуіш машина физикада / Т.К. Көшеров. – Алматы: Рауан, 1994. – 245б.
11. Мякишев Г.Я. Физика: /Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. – М.: Просвещение, 1992. – 222с.
12. Бурсиан Э.Б. Задачи по физике для компьютера: учеб. пособие для пед ин – ов. /Э.Б. Бурсиан. – М.: Просвещение, 1991. – 256с.
13. Джанколи Д.К. Физика /Д.К. Джанколи; пер. с англ. А.С. Доброславского. – М.: Мир, 1985. – 653с.
14. Анциферов Л.И. рактикум по методике и технике школьного физического эксперимента: учеб. пособие для пед. ин – тов /Л.И. Анциферов, И.М. Пищиков. – М.: Просвещение,Ю 1984. – 225с.
15.Каменецкий С.Е. Методика решения задач по физике в средней школе: кн. для учителя /С.Е.Каменецкий, В.П. Орехов. –М.:Просвещение, 1987.-368с.
16. Кудрявцев П.С. Курс истории физики: учеб.пособие для пед.инст-ов/П.С. Кудрявцев.-М.: Просвещение,1982.-448с
17. Соколов Р.Ш.Методика преподавания физики в средних школах молекулярной физики-электродинамика:учеб.пособие для вузов /Р.Ш.Соколов .-М:Просвещение,1988.-420 с.
18. Методика преподавания физики в средней школе . Молекулярная физика. Электродинамика: М.:Просвещение, 1987.-255с.
19. Программирование на примере решения физических задач/сост.Н.П.Зарубин.-Усть-Каменогорск, 2002.-20 с.
20. Аркелян Э.М. Словарь терминов и понятий по курсу физики :учеб.пос.для сред.ПТУ/Э.М.Аркелян.- М.: Высш.шк.,1982.-144с.
21.Физика: орысша – қазақша түсіндірме сөздік-анықтамалық /пед.бас.Е.М.Арын. –Павлодар :Сөздік –Словарь, 2002.-59с.
22. Журнал Астраномия және Физика №2,3
23.Журнал Физика және информатика №6
24 Зисман Г. А. Курс физики :учеб.пособие для вузов/Г.А. Зисман, О.М.Тоди.-М.:Просвещение, 1985.-450 с.
25. Қойшыбаев А.О. Физика /А.О. Қойшыбаев.-Алматы:Рауан, 2001.-420 б.
26. Фриш Жалпы физика курсы.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КӘСІПОРЫНЫ
Физика кафедрасы
Тақырыбы: «ОРТА МЕКТЕПТІҢ ФИЗИКА ... ... ... ... ГАЗ ... ТЕҢДЕУІН ЖӘНЕ ГАЗ ЗАҢДАРЫН ОҚЫТУ»
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ....................................................................
..............................................3
1«МОЛЕКУЛАЛЫҚ ФИЗИКА» ... ОҚУ ... ... ... ... үлес ... физика» курсы ... ... ... ... ОРТА МЕКТЕПТІҢ ФИЗИКА КУРСЫНДА «ИДЕАЛ ГАЗ ... ... МЕН ... ... ... ... газ ... ... ... ... ... газ ... теңдеуі» ... ... ... «Газ ... ... ... 3 «ГАЗ ... ЖҰМЫС............................22
3.1 Идеал газ күйінің теңдеуі мен газ ... VBasic, QBasic, ... ... ... ... ... ... физика бөлімінен оқушылардың білімін ... үшін ... ... ... ... ... ... таңда
компьютер өмірдің барлық ... ... ... Қазір компьютер
өндірісімен айналысатын фирмалар оқу орындарында ... ... ... ... Бағдарламаларда көрініс, дыбыс, анимация
сияқты ерекшеліктерге көбірек мән беріледі. Оқыту жүйесінде компьютерді
енгізбеген оқу ... көп ... ... ... ... ... ... арқылы ақпараттың 10%-і, тыңдау арқылы 20%-і, егер тыңдау көрнекті
құралмен ... ... ... ... ... ... мүмкіндіктер жасалса білімнің 70%-і есте сақталады. Нағыз ... ... ... бала ... қалу ... 90%. ... бір мәліметті есте сақтау қолданылған әдіс-тәсілге байланысты.
Компьютер арқылы ... ... ... видео көріністер, дыбыс және
музыка тыңдатып көрсетуге болады. Бұл, ... ... ... ... ... ... әрі ... Мұғалімдер сабақта ауызша өз
мәнінде меңгертілуі қиын ұғымдарды компьютердің көмегімен ... ... ... ... жаңа ... ... ... мейлінше көп оянады. Оқушы мектеп бағдарламасындағы физика
тарауларының ... ... ... ... бар. ... физика
тараудан оқушы мынадай мәліметтерді жеңіл және шұғыл түрде таба алады:
1. Тақырыпты формуласымен бірге түсіндіретін мәтіндер (ең ... ... ... түрде жазылған);
2. Тақырыпқа қатысты суреттер мем графиктер жане компъютерлік
анимация ... ... ... ... көз ... ... өзгерту арқылы оқушымен өзара әсерлесуінің ... және ... осы ... ... ... ... материалдарын меңгеруіне арналған тестер, бақылау
сұрақтары;
5. Тақырып бойынша есептер;
6. ... ... ... ... тұрақтылар, физикалық
шамалардың сандық мәндерінің кестесіне қатысты ... ... алу ... ... ... жөнінде кеңес беретін көмекшіңді дер
кезінде шақыру мүмкіндігі; [5, б. 20].
Сонда мұғалім оқушылардың өзіндік ... ... ... оны бақылаушы,
технологиялық аппаратты басқарушы болады. Мұнда мұғалім белсенділігі ... ... ... Уақытты пайдалану да тиімді.
Компьютерлік оқу-әдістемелік ... өз ... ... ... зерттеуге құштар, дүниені аз уақытта ... ... ... ... ... ... ... білгірі болады.
Сондықтан оқу сапасына жағымды әсер ететін компьютерлік оқыту жүйесін
физика ... ... ... ... ... ... және сабақтың қарқынын күшейтудің мықты құралы болып табылады.
1 « ... ... ... ОҚУ ... ... ... физикаға үлес қосқан ғалымдар
Роберт Бойль 1627 ж. 25 ... ... ... ... ... (1635 - 1638) және Женева академиясында (1639 – 1644) ... ... ... ол ... ... ... ... имениясында
тұрды, онда ол 12 жыл бойы өзiнiң химиялық зерттеулерiн ... ... ... ... ... мен ... ... эксперимента әдiстеріне
негiздеген және атомистикалық теорияны дамытты. 1660 ж. ол газ ... ... ... заң ... ... бұл заң ... ... заңы деп аталды: бұл заңды Бойльден байланыссыз француз физигi
Э.Мариотт ашты. Бойль химиялық процесстердi көп ...... ... ... ... айдағандағы, тұздар, қышқыл және сiлтiлер
түрленгенде болатын процесстердi. 1654 ж. ол ... ... ... ... ұғым енгiздi. Бойльдiң бiр кiтабы ... - ... ... Ол ... күйдегi денелердiң ерекшелiгiне алғаш рет түсiндiрме
бердi. 1660 ж. Бойль калий ацетатын ... ... ... 1663 ... ... өсетiн лакмус қынасынан лакмус индикаторын тауып өз
зерттеулерiнде пайдаланды. 1680 ж. ол ... ... алу ... ... қышқылды және фосфиндi шығарды. Бойль ... ... ... ... ... Ол ... ... бай ғылыми мұра
қалдырды. Бойль өте көп кiтаптар жазды, ... ол ... ... ... ... ... ... қоғамының архивында
табылды.[6,б.272]
Мариот Эдм (1620-12.05.1684) - француз ... ... ... ... және оның ... бiрi. ... дүниеге келген.
Дижон маңындағы Әулие Мартин монастырында игумен болған. Ол механика, жылу
және оптика ... ... ... 1676 жылы температура тұрақты
болғанда берiлген газ массасы көлемiнiң ... ... ... ... – Мариот заңы; бұл заңды 1661 жылы Р. ... және Р. ... ... заңның әр түрлi қолданалу бағыттарын жорамалдап, ... ... ... ... жоғары биiктiгiн анықтау жолын
көрсеткен. ... ... ... ... ағу жылдамдығына
қатысты Торичелли формуласын ... ... ... ... ... ... арасындағы тәуелдiлiк кестелерiн жасады. Серпiмдi
денелердiң соқтылуы мен ... ... ... ... ... ... ... ж.) кiтабында осы облыста жасаған
зерттеулердi ... ... қату ... ... ... 1666 жылы көз дағын тапты, түстердi, негiзiнен Жер мен Айдың
түстi сақиналарын, кемпiрқосақты, ... ... ... ... жылу мен ... ... ... айырмашылығын анықтаған.
Көп физикалық аспаптарды ойлап тапқан.
Шарль, Жак Александр Сезар (Charles, Jacques – Alexandre - ... - 1823) ... ... ... ... ... ... мүшесi.
1746 ж. 12 қарашада Божансида дүниеге келдi. Ол өз ... бiлiм ... ... ... ... келiп, қаржы министрлiгiне кеңсе қызметшiсi болып
қызметке тұрады. Б. Франклиннiң найзағаймен ... ... ... ... ... ... Франклин онымен танысуға келiп,
Шарлдiң қабiлеттiлiгiн атады. Шарль ... ... әуе шар ... толтыру үшiн бiрiншi болып сутегiнi пайдаланды. 1783 ж. осы ... Ол ... ... ... зерттеп, 1787 ж. идеал газ көлемiнiң
температураға тәуелдiлiгiн тапты. 1802 ж. бұл заңды Ж. Гей – ... ... ... ... және термометрлiк гидрометр сияқты приборларды ойлап
шығарды. Шарль Парижде 1823 ж. 7 сәуiр ... ... ... ... ... 1844 жылы 20 ... Вена ... дүниеге
келдi. Оның әкесi Имперск қаржы министiрлiгiнде жұмыс ... 1863 ... Вена ... ... ... және ... пәндерiн оқиды.
Людвигтiң алғашқы ... ... ... 1866 ... ... ... механиканың ролi» - еңбегiнде, ол
температураның
газ молекуласының орташа ... ... ... ... 1866 ... ... докторлық дәрежесiн алуынан 2 ай бұрын,
Больцман Физика Институтына профессор - ... ... ... 1869
жылы Граценың Университетiнде ... ... ... ... ... ... Больцман өзiнiң «Сыртқы әсерлердiң әсерi кезiндегi
серпiмдiлiк теориясы» (1867жылы) – еңбегiнде ол ... ... ... ... 1876 жылы ... Грацедағы Физикалық
Университетiнiң директоры ... ... 14 жыл бойы ... атқарады.
1877 жылы « Физика жайлы Вена мәлiметтерiнде» Больцманның энтропия мен
термодинамикалық күйдiң ықтималдылығының байланысы ... ... ... ... Бұл мақалада ғалым, термодинамикалық күй энтропиясы осы күйдiң
ықтималдылығына пропорционал және күй ... ... ... ... ... ... ... арасындағы
қатынас арқылы есептелiнетiндiгiн көрсеттi. Әлем ... ... шыңы «аш- ... деп ... Бұл «аш -теоремада» Больцман :
«жылудың өлуi өтiрiк, заман ақыры болмайды. Әлем болды және де бар ... ол ... мен ... ... және ... екiншi
басталуын нақтылы атомдар мен молекулаларға қолдану ... деп ... бұл ... ... соңына дейiн дұрыс деп есептеген. 1896
жылы Больцман «Физикалық ғылымдарда ... ... ... ... ... ... 1890 жылы Больцман Мюнхен Университетiнiң теоретикалық
физика кафедрасының ... ... ... қабылдайды. 1902 жылдың
күзiнде Больцман Мюнхен ... ... Қай ... қай Университетте
болмасын ол материалистикалық физика, атомистика үшiн титықтыратын тартыс
талас жүргiздi. 1906 жылдың 5 ... ... ... ... ... (Avogadro) Амедео 1776 жылы 9 тамызда Туринде ... ... ... және ... ... ... ... алып, одан
кейiн физика мен математиканы оқыды. Мүше-корреспондент (1804ж.), академик
(1819ж.), ал одан ... ... ... ... ... ... 1806 – 1819 ... университет лицейiнiң физика
мұғалiмi, 1820 – 1822 және 1834 – 1850 ... ... ... ... ... ... ... мен химияның әралуан
саларына арналған (электр, электрохимиялық ... ... ... ... ... көлемдер, химиялық қосылыстардың
номенклатурасы және басқалар). 1811 жылы Авогадро жай газдардың молекуласы
бiр немесе ... ... ... ... ... айтты. Осы жорамал
негiзiнде Амедео ... ... газ ... ... айтылуын
(өрнектелуiн), атомдық және молекулалық массаны анықтау әдiсiн анықтады.
Авогадроның молекулалық ... XIX-шы ... 1-шi ... мен ... ... Авогадро есiмiмен универсалдық тұрақты
(Авогадро саны) – идеал газдың 1 ... ... саны – ...... ... ... ... құрал болатын, “Салмақты
денелер физикасы, немесе жалпы денелер конституциясы туралы трактат" – ... (1837 – 1841ж.) ... ... ... ... ... курсы бойынша қалыптастырылатын ұғымдар
«Молекулалық физика» бөлімінде ... ... ... ... зат ... молекула-кинетикалық теориясы оқытылады. 7-8-
сыныптарда физика курсын оқуда оқушылар, заттардың ішкі құрылымы тұрғысынан
физикалық кұбылыстардың бір ... зат ... ... ... қасиеттерін, қысым, жылу құбылыстары) түсіңдіруді үйренеді.
Бірақ, сәйкес тақырып мазмұнын ... ... ... ... ал ... ... ... түрде түсіндіріледі. Сондықтан, 10-
сыныпта физика курсын оқуда оқушыларда бар ... ... ... ... ... ұғым деңгейіне жеткізу керек. Бұл тарауда оқытудағы
мақсат - оқушылардың 7-8- сыныбының физика курсынан және 8-сыныптың ... ... ... құрылысы мен қасиеттері және жылулық құбылыстар
туралы білімдерін тереңдету. Бұл тараудың ... - ... ... кеңейту (олардың қозғалысы мен ерекшеліктері); газдардың
молекула - ... ... ... оқыту; газдар теориясын осы
теория негізінде түсіндіру, ... жүйе ... ... сұйық
және газ тәрізді күйдегі заттар) оқыту; бұл қасиеттерді заттың ... ... ... күйге ауысуы жайлы білім негізінде түсіндіруі
кіреді. Қазіргі физика бағдарламасына сәйкес бөлімді оқыту МКТ ... ... ... кейін температура, молекулалардың жылулық
қозғалысының энергиясы, идеал газ ... ... ... мен газдардың бір-
біріне айналуы, қатты денелер, одан ... ... ... ... ... оқыту процесінде қалыптастырылатын ұғымдардың
көпшілігімен оқушылар 7-8- сыныптың физика ... ... ... ... ... ескеру қажет. Ол ... ... ... ... ... ... жылу сыйымдылығы», «заттың
ішкі энергиясы», «жылу алмасу» т.б. ... ... ... ... ... ол ... терендетуі және дамытуымен қатар білім
сапасын көтереді.
Берілген тақырыпта оқушылар үшін жаңа ұғым жылу құбылыстарын зерттеу
және молекулалардың ... ... ... жене ... ... ... ... Оқушыларды бұл ұғымдармен таныстыру олардың
дүниені танып білуге деген, зерттеудің ... ... ... ... ... ... роль ... сондай-ақ, осы
ұғымдарды қалыптастыру арқылы мұндай біліммен қаруланған адамның қарусыз
көзге ... ... ... ... ... тану ... ие ... оқушылардың көзін жеткізуге
болады. Оқушылар үшін бұл ... ... жаңа ұғым ... ... ... ... курсында өтілген макроденелердің
қозғалыс заңдарынан молекулалар мен ... ... ... ... ... ... мен газдардың бір-біріне айналуы» тарауын оқытуда:
«булану», «қайнау», ... ... ... ... ... оқушылар үшін жаңа: «кризистік температура», «қаныққан бу»,
«қанықпаған бу», ауаның ... және ... бу ... ... ... ... және булану құбылыстарының өзара байланысын оқыту, қайнау
температурасының қысымға ... және ... бу ... тәуелділігін, «кризистік температура» ұғымдарын қалыптастыру
оқушылардың ... ... ... ... ... роль атқарады.
Тақырыпты оқыту процесінде оқушылар ... ... ... (гигрометр және психрометр), өлшеу ... да ... ... ... ... білу дағдысы қалыптасады.
Термодинамика негіздерін оқытуда ... ... ... «жылу
мөлшсрі» сияқты негізгі ұғымдарды дамыта отырып, оқушыларды отынның ... ... ... ... жылу двигательдерімен және
двигательдің жұмыс істеу принциптерімен таныстырады. Физика курсында бұл
сұрақтың білімдік және дүниетанымдық мәні ... ... ... бөлімін өту барысында оқушылар практикалық
сипаттағы дағдылар мен білімдер жүйесін: дене температурасын, ... ... газ ... ... ... ... ... есептеу, газ күйін сипаттайтын негізгі параметрлер арасындағы
байланыс графигін салуды, газ күйінің тендеуі ... ... ... ... және ... ... есептерді шығара білуді
меңгерулері керек.
Физиканы оқытудың басты міндеттерінің бірі ... ... ... ... ... бөлімін оқыту процесінде қалыптастырылатын және
дамытылатын ұғымдар. ... ... ... ... ... ... негiзгi теңдеуi қысым, V көлем және
T температура арасында байланыс орнатуға мүмкiндiк бередi. Бұндай
байланысты жазатын өрнек күй теңдеуi деп ... Егер газ ... ... ... ... онда p=nkT теңдiгiнен мынау шығады:
(1)
Больцман тұрақтысының k Авогадро санына NA көбейтiндiсiн универсал
газ тұрақтысы деп ... R ... ... ... ... тағы да пайдаланып кез келген массасы m
үшiн идеал газ күйiнiң теңдеуiн аламыз.
| ... 5 ... ... ... ... ... ... теориясы деп барлық денелер
жеке бейберекет қозғалыстағы бөлшектерден тұрады деген көзқарас негiзiнде
макроскоптық денелердiң қасиеттерi мен жылу ... ... ... ... ... (МКТ) негiзi мынадай үш қасиеттен
тұрады:
1) барлық денелер бөлшектерден , атомдардан, молекулалардан, оң ... ... ... ... бұл ... барлық уақытта үздiксiз және бейберекет қозғалыста
болады;бөлшектер арасында өзара әсерлесу күштерi тартылу және ... бар. Ол ... ... ... ие. ... өзара
гравитациялық әсерлесуi өте аз. Бұл тұжырымдардың ... ... ... мен ... ... ... дәлелденген. МКТ-ның
негiзгi көзқарастарына ең нақты дәлел бола алатын мысалдар:
• броундық қозғалыс құбылысы (Броун);
• молекулалық диффузия құбылысы;
• қазiргi ... ... ... ... жеке ... ... кескiнi. 1-шi суретте вольфрам инесiнiң ұшында атомдардың
орналасуы (ақ дақтар). [27,б.33-35].
Ежелгі Грецияда адамдар жылу мен ... ... ... ... Олар ... дененің белгілі мөлшеріндегі қандай да бір субстанциясы -
"оты" болады деп санады. Олардың ойынша ... де ... "от" көп, ең ... болады. Фазалық ауысулар, қыздыру және суыту процестері осы ... ... ... ... ... түсіндірілді.
Орта ғасырларда жылутек теориясы жарық ... ол ... ... ... (бір ... ... ... өте алатын ерекше салмақсыз
сұйық) көп болса, онда дененің температурасы да ... ... ... ... ... өзі жоқ ... да, ... теориясы молекулалық
физиканың көп нәрсеге қолын жеткізді. ... осы ... ... арқылы
дененің жылу-сыйымдылығы, булану және ... ... ... туралы
түсініктер енгізілді, жылу өткізгіштіктің сандық теориясы жасалды.
Біздің жыл ... ... V ... ... ... Демокрит
барлық денелер тұтас емес, олар бөлінбейтін өте ұсақ ... ... ... ... ... өте ... деген
гипотеза көтерді. Заттардың түрліше болуы атомдардың түрліше болатындығынан
емес, олардың қосылыстарының түрліше болуында делінді. Атомдар бір-бірінен
массаларымен, ... және ... ... ... жайлы
Демокрит былай деген: "Атомдар мен бос кеңістіктен басқа ... ... ой ... "Атомдар сан жағынан шексіз және пішіндері де шексіз
түрде..." Барлық заттардың арасындағы ... ... ... ... және ... айырмашылықтарда ғана;
атомдар арасында сапалық айырмашылық жоқ".
Демокриттің ілімін Эпикур қолдады, оның ... ... I ... ... Рим ... Тит ... Кар ... атақты
"Заттардың тегі жайлы" деген поэмасында мазмұндады. ... ... ... қала ... ... ол молекулалардың шын мәнінде
болатындығын тәжірибеде көрсете алмады. 1026 жылы ... ... ... ... тыйым салды, бұл әрине ... ... ... ... да ... кешеуілдетті.[8,26,б.194-420]
XVIII ғасырда француз физигі Гассенди атомистиканы шақыртты. 1734-1748
жылдары М.В. Ломоносовтың еңбектері жарық көрді; онда ол ... ... ... зат ... ... (МКТ) жасады. Ломоносовты заттың атомистикалық кұрылымның және де
молекулалық қозғалыстың негізін қалаушы деуге болады. ... ... ... және ... сақталу заңына сүйене отырып, денедегі
бөлшектердің үздіксіз және ... ... ... денедегі
молекулалардың қозғалысының нәтижесі ... ... ... ... тек 100 жыл өткен соң ғана мойындады. ... ... ... ... Джоуль, Клаузиус, Максвелл,
Больцмандар қолдады. Осы заманғы зат құрылымының теориясының ... еш ... жоқ ... ... ... ... ... жылу құбылыстарын зерттеуде
екі әдіс айқын байқалады: термодинамикалық және молекулалы- кинетикалық.
Термодинамика дегеніміз — ... ... ішкі ... ... ... ... жылулық құбылыстарды зерттейтін
бөлімі. Молекулалы-кинетикалық теория осы жылулық құбылыстарды қозғалыстары
Ньютон заңдарына бағынатын молекулалар мен атомдардан ... ... ... қарастырады [1,3, б. 45-48].
2 «ОРТА МЕКТЕПТІҢ ФИЗИКА КУРСЫНДА ИДЕАЛ ГАЗ КҮЙІНІҢ ТЕҢДЕУІ МЕН ГАЗ
ЗАҢДАРЫН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ»
2.1 Идеал газ ... ... Газ ... ... температура және басқа макраскопиялық параметрлер
ұғымдарынан туындайтын ... ... сөз ... Молекула – кинетикалық
теорияның негізгі теңдеуі ... сол ... ... ... ... саяды. Газдың берілген массасының күйі үш макраскопиялық
параметрмен сипатталады: қысым, температура, көлем.
Күй теңдеуі. Біз ... ... ... ... ... ... қарастырамыз. Газ қысымының оның молекулаларының шоғырына
және температурасына тәуелді болатыны ... Осы ... ... ... ... ... массасының күйін сипаттайтын барлық
үш макраскопиялық параметрді байланыстыратын ... ... ... ... ... газ ... ... деп аталады.
Көлемі , қысымы және температурасы , ... ... ... ... . Газдың осы массасының ... бір ... , ... және ... ... Бойль-
Мариоттың және Гей –Люссактың заңдарына сүйеніп осы шамалардың арасындағы
байланысты анықтаймыз.
Бұл үшін газды күйлерінде ... оны ... ...
температураға дейін қыздырамыз. Сонда оның көлемі болады және ... мына ... ... қыздырудың нәтижесінде газ көлеммен, қысыммен және
температурамен сипатталатын жаңа күйге түседі; сондықтан оны ... , ... ... ... ... ... арқылы
келтіруге болады, бұл өзгеріс Бойль-Мариотт заңы ... ... ... (1) ... ... ... Онда:
Бұдан газдың берілген массасының күйлері өзгергенде ... ... ... ... ... қорытынды шығады.
(2) теңдеуді Петербургтегі Жол қатынасы институтында ұзақ уақыт
профессоры ... ... ... ... қорытып шығарған. Бұл
теңдеудегі В тұрақтысының сан мәні ... ... ... ... үш ... ... бірліктерімен өлшенгендігіне байланысты.
Авогадро тағайындаған заң бойынша қысымдары мен температуралары
бірдей әр түрлі газдардың грамм-молекулаларының ... ... ... С және ... аm ... кез ... газдың бір
грамм-молекуласының көлемі 22,41 л болады.
Барлық газдарға ортақ бұл ... шама R ... ... ... ... деп ... (2) ... көлемнің орнына грамм-
молекулалық көлемді қойсақ ... ... ... өлшемділігі л/моль болады. (3)
формула газ күйінің теңдеуі болып табылады. Бұл формула идеал газдарды ... (2) ... ... ... ... (3) теңдеуді
Д.И. Менделеев тағайындаған болатын; ... ол ... ... рет ... ... ... қоғамының мәжілісінде баяндап, 1875 жылы
жариялаған еді. ... ... (3) ... ... деп ... боламыз.
тұрақтысының сан мәнін : С; яғни К ... ... 1 ... ... ... ... ... табамыз:
Бір грамм-молекулаға ғана дұрыс болатын (3) формуланы, кез келген
мөлшердегі массаға қолданарлық етіп, оңай өзгертіп ... ... Бұл ... молекулалық салмағын µ әрпімен белгілейміз ; сонда, егер бір грамм-
молекула газ белгілі бір ... және ... ... ... алып ... ... онда осы ... m грамы сол қысымда және
сол температурада көлем алып тұрады. Бұдан ... ... ... m ... газ үшін ... газ тұрақтысынан m/µ
есе артық болатындығы ... ... бұл ... ... қалғандықтан m грамм
газ үшін мынаны жазамыз:
бұдан ... ... ... ... кез ... массасына
қолданылатын қорытылған формуласы болып табылады; ... ... ... ... бірдей болады және оның сан мәні ... ... ... (5) ... ... сипаттайтын төрт
шаманы байланыстырады. Осы формуладан тікелей газдың тығыздығын анықтауға
болады:
(6)
Сонымен, газдың ... оның ... ... және оның
қысымына тура пропорционал, ал ... ... кері ... өтіп ... ... процестердің ішінен, газдың берілген
массасы үшін қандай да бір термопараметр тұрақты болып ... ... ... Мәселен, тұрақты температура ... ... ... (isos ... және therme — жылу ... ал ... кезінде өтетін процесс — изобаралық(isos —бірдей, вазоз — ауырлык
салмақ (грек) деп ... Ал егер ... ... болып қалатын болса, онда
процесс изохоралық деп аталады (ізоз ... және ...... ... ... ... жолмен де, практикалық тұрғыдан да зерттеу жеңіл.
Изопроцестердің ... ... ... осы ... ... ... ... Р.Бойль 1662 жылы және оған тәуелсіз француз
физигі Э.Мариотт тәжірибе жүзінде ... ... ... ... массасы үшін оның қысымының газ алып тұрған ... ... ... тең болатындығын тағайындады, яғни . Бұл заң Бойль ... заңы деп ... ... жолмен Бойль-Мариотт заңын Менделеев-
Клапейрон ... ... екі күйі үшін ... жеңіл алуға болады. Берілген
газдың бірінші күйі:
(7)
екінші күйі:
(8)
Бұл теңдеулердің оң жақтары тең, демек олардың сол ... да ... ... ... ... іске ... үшін зерттелген газ массасы
өте үлкен, ал температурасы өзгеріссіз қалатын қоршаған ортамен жақсы
жылулық ... ... ... ... орта термостат деп аталады. Бойль-
Мариотт заңын ... ... ... ... болады (бір жағы жабық
шыны ... онда ... ... ... ... бөлінген ауа бар). Түтіктің
қалпын өзгерте отырып, біз ауа бағанының көлемі мен қысымын өзгертеміз, ... ... пен ... ... өлшеуге болады. Қысымның көлемге
көбейтіндісі әрбір кезде де ... ... ... ... заңы
қысымдар мен температуралардың кең диапазонында орындалады. Тек өте үлкен
қысымдар (жүздеген атмосфераларға жететін) ... ғана ... ... заңы бойынша газдың берілген ... ... ... ... ... кері тәуелді болады, яғни гипербола
аламыз. Осы тәуелділікті график түрінде координаталарында ... ... ... ... ... деп ... Түрліше температуралар
үшін газдың қысымының көлемге тәуелділігі сипатында өзгеріс болмайды, тек
температура артқан кезде қисықтар координаталар осьтерінен ... ... ... біз ... ... ... процестерді градус түрінде басқа координатта да өрнектеуге
болады . Бұл ... ... ... мен ... оның ... ... ... м^3
Изобаралық процесті Француз физигі Гей-Люссак 1802 жылы тәжірибе
жүзінде тұрақты қысымда газдың ... ... ... ... ... ... тағайындады.
Изобаралық процесс кезінде тұрақты болғандықтан, шамасына
қысқартқаннан ... ... мына ... ...
Бұл формула Гей-Люссак заңының математикалық өрнегі болып табылады:
газдың ... ... үшін ... қысым кезінде газдың көлемі ... ... тура ... ... газдың көлемінің температураға тәуелділігі изобаралық ... ... ... бұл процестің координаталарындағы
графигі ... деп ... түзу ... Әрі ... ... ... ... сайын процестегі қысым соғұрлым жоғарырақ болады, бірақ
барлық изобаралар температурасы 273°С ... ... ... T ... ... ... физигі
Ж.Шарль зерттеген. 1787 жылы ол тәжірибе ... ... ... газдың
берілген массасы үшін қысымының оның ... тура ... ... ... бұл - ... ... Шарль өзінің заңын Гей-Люссактан ерте ... кеш ... Бұл ... да ... ... пайдалана
отырып алуға болатындығы анық. Изохоралық процесс ... ... ... ... ... тәуелділік сызықты ... ... бұл түзу ... деп ... ... ... негізінде ең
дәл термометрлердің бірі - газ термометрі жұмыс істейді, ол азот, ... ... ... ... Ыдыс ... түтіктің көмегімен сынап
манометрмен қосылған, ол газдың қысымын өлшейді және газ ... ... ... ... ... ... ... газдың температурасын
білуге болады. Газ термометрін көбіне ... ... ... үшін ... ... ... үш ... ... тағы да ... екі заңды атап өту керек.
Оларды итальян физигі А. Авогадро және ... ... ... ... 1811 жылы ... гипотеза көтерді: бірдей қысым және
температурада газдың бірдей көлемдеріндегі молекулалар саны бірдей болады.
Физиканың даму ... бұл ... ... ... ... және көлемі бірдей болатын болса, онда олардағы молекулалар
санының да бірдей болатындығы шығады. Авогадро заңынан кез ... ... ... көлемінің бірдей қысым және температура кезінде бірдей болу
керектігі шығады, ... ... ... саны ... жылы ... Дальтон заңы газ қоспасының қысымын және қоспаның
жеке компоненттерінің жалпы қысымға беретін ... ... ... біз таза ... ... газ ... кездестіреміз. Мысалға, ауа
азоттан, оттектен, көмірқышқыл газынан және ... да ... ... тұрады. Дальтон осындай газ қоспасының қысымын анықтауды мақсат
етті. Бұл үшін ол парциалды (дербес) қысым деген жаңа ... ... ... деп газ ... ... газы осы ... ... өзі алатын
кездегі қысымды атайды. Дальтон газ қоспасының қысымы осы қоспаға ... ... ... қысымдарының қосындысына тең болатындығын
тағайындады. [12,б.254].
10 сыныпқа арналған тақырыптық жоспар (Қосымша А)
2.2 10 сыныпта ... газ ... ... ... ... ... В)
2.3 10 сыныпта «Газ заңдары» тақырыбын оқыту әдістемесі (Қосымша С)
Газ заңдарына алгоритм құру ( Қосымша В).
3 ГАЗ ... ... ... ЖҰМЫС
Оқушылар бойында ЭЕМ-ді пайдалану дағдысын қалыптастыру ... және ... ... негіздерін» қолданған жөн. Мысалы, жаңа
материалды өту сабағында лабораториялық жұмыста, есеп шығару сабақтарында,
білімді тексеру сабақтарында ЭЕМ ... ... таба ... ... ... ... ... білудің жекеленген мысалдарының бірі-
«физика ЭЕМ-оқушы» байланыс жүйесін жасау. Оған ... ... бар. ... ... ... ... Физиканың эксперименттік
негіздеріне сүйенген ғылыми түсініктер қандайда бір фактіге жүгінеді, бірақ
кейбір ... мен ... ... ... ... мүмкін емес. Оның үстіне құрал-жабдықтар да жетіспейді, ... ... ... ... ... өте құнды бағада. Сабақ
процесінде ... ... ... ... пән мұғалімі тек
дайын пакеттердің мүмкіндігін білуі, ЭЕМ ... ... ... ... ... құбылыстар мен ... ... ... пен процестердің моделін көрсете ... ... ... ... ... білуі және сабақ
барысында компьютерден алынған және интеграцияланаған ақпаратты ... ... ... оқушының жеке басының кейбір мінез ерекшеліктерінің
дамуына динамикалық компьютерлік модельдің үлкен маңызы бар. ДКМ ... ... ... қоюға мүмкіндік береді: өз ұйғарымын айтып,
болжам құруға, оны практикада тексеріп дұрыстығын сынауға итермелейді. ... ... ... ... ... болады: оқушылар өз бетімен
шығармашылық бағытта жұмыс ... ... ... ... ... ... ... тез меңгеруіне, пәннің сапасы
мен мазмұнына түбегейлі өзгерістер ... ... ... емес ... ... көруге мүмкіндік жасайды, пәнді интеграциялап оқуға жіктейді
(Қосымша С)
3.1 Молекулалық физика бөліміне Qbasic, Vbasic және Turbo ... ... ... есептер шығару
Есеп шығару – оқушылардың ой-өрiсiн дамытудың негiзгi құралы, алған
теориялық бiлiмдi iс жүзiнде ... ... Олар ... ... ... тереңiрек және берiк меңгеруге, логикалық ойлаудың дамуына,
игерген бiлiм негiздерiн өзара ... ... ... ... процесiнде, әдетте, физикалық есептер онша үлкен қиындықтар
тудырмайды, ол жалпы алғанда ... ... ... ... физиканық
заңдары мен әдiстерi негiзiнде математикалық есептеулер мен ... ... ... ... ... әдiстемелiк тұрғыдан
алғанда дұрыс құру және өткiзу бiршама күрделi.
Оқыту барысында ЭЕМ физика мұғалiмiне ... ... ... ... қандай да бiр физикалық шамалардың арасындағы байланысты
көрнекi ... ... ... ... ... ... физика-техникалық мазмұндағы есептердi тереңiрек зерделеуге
мүмкiндiк берілдi. [10,12,б.245-250].
Жалпы алғанда ... ... тек ... ... ғана пайдалану керек.
Физика есептерiн шығаруда 10-20%-не ғана ... ... ... ... есептерге темендегiлер жатады:
ә) Белгiлi формулалар бойынша көп қайталап есептеу жүргiзудi ... ... ... ... ... ... немесе жоғары
дәрежелi теңдеулермен өрнектелетiн есептер.
Бұндай есептерде әр ... ... ... ... тура келедi.
әдетте, сандық әдiстердiң көбi бiрнеше рет ... ... ... ... ... ... ... кейбiр құбылыстарды сөзбен
түсiндiру, көзбен көруге болатын есептер.
Компьютердi пайдаланып есеп ... ... ... ... ... ... болады:
-есептiң қойылуы;
-математикалық модель көру;
-алгоритм құру;
-компьютерде бағдарламалау;
-алынған нәтижелердi талдау.
Әр түрлi есептердiң қиындықтарына қарай бұл ... әр ... ... ... бөлiмiне компьютердiң көмегiмен бiрнеше есептер
шығарылды, есептердің ... мен ... Д ... ... ... ... ... программалау жүйесінің бірі – Turbo
Pascal. Американың Borland корпорациясының бұл өнімі сол ... ... ... жетекшілігімен құрастырылған. Turbo Pascal-
дың түп нұсқасы швейцария ғалымы Никлаус Вирт ... ... ... тарайды. Turbo Pascal қазіргі ... ... сай ... ... ... Turbo Pascal – жоғарғы деңгейлі программалау
жүйесі. Оның логикалық ... әр ... ... дәл ... көмегін
тигізеді. Сондықтан, оқушыларға программалаудың негізін Turbo Pascal тілін
оқытып-үйретуден бастап, программалаудың қыр-сырын меңгертудің ... ... ... ... ... үшін тест және бақылау сұрақтары
Оқушылардың білімін тестілеуде, бақылау алуда компьютерді пайдаланудың
түрлі ... ... ... ... ... берілген
сұрақтар мен сәйкес жауаптарды берілгендер файлдары түрінде жазып тестілеу
программасын пайдалану. ... ... ... VBasic бағдарламасы үшін
орындалатындай етіп ұсынылып отыр. Тестің формасы мен ... ... ... компьютерлердің көмегімен физика пәнінен 10—15
минуттық бақылауды оқушылардың білімін тексеруде, немесе жаңа ... ... ... да, тиімді. Сондай ... ... ... ... Бұл ... ... әмбебап болуын
қарастырдым. Ол үшін, төмендегідей жағдайлар ескерілді:
1) бағдарламаның ... ... ... әр ... ... ... ... бағдарламада берілетін тапсырмалардың кең көлемде болуы;
4) тапсырмалардың әр оқушы үшін әртурлі нұсқалы болуы;
5) бір ... ... ... ... болуы;
6) тапсырмаларды орындау уақытының шектеулі болуы;
7) оқушылар жұмысына баға берілуі.
Төмендегі бағдарламаны қарастырайық
1) Бағдарлама ықшам 80-300 ... ... ... 25 ... ... өзгертуге қолайлы.
2) 40-жолдағы пәннің атын және 80-300 ... ... ... бұл ... ... ... де ... болады.
3) Тапсырмаларды жазуды бір ... ... ... ... ... ... ... отырып, бақылауды жиі өткізіп отыруға
болады. Тарау біткенде (немесе, ... ... ... ... 300 ... 310 жолдың аралығына тапсырмаларды қосып, жалғастыра
беруге болады.
4) ... ... ... ... ... ... бір
интервалмен алынады да, әр ... ... ... ... оқушылардың тапсырма жауаптарын бір-бірінен пайдалану мүмкіңдіктері
болмайды. Бақылауды қайталап жүргізгенде бұл интервалдарды өзгертіп, оқушы
жаңа тапсырма ... ету ... ... ... ... 5 тапсырманы (тапсырма санын өзгертуге болады)
орындайды. Оны 410-жолдағы тапсырма санағыш шектегіш болады.
6) Әр тапсырманың жауабын оқушы 2 ... ... ... ... ... керек. Уақыт есептеуіш С 330 жолға орналаскан. Оқушы жауап беріп
үлгермесе 380-ші жолда дыбыс ... ... ... «уақытың бітті»
деген ескерту жасалады. Сөйтіп, оқушы 5 тапсырманы 10 ... ... ... тиіс ... ... ... 5-ке толса немесе уақыт 10 минут болса компьютер
жұмысы ... ... ... ... баға ... [12,б.255].
ҚОРЫТЫНДЫ
Оқытудың жаңа әдіс тәсілдерін пайдалану, үйлесімді тәжірибе ғана
мұғалімді табысқа жетелеп, теориялық ... ... ... ... мынандай міндеттер тұрады:
- оқушыларға терең білім беру, іскерліктер мен дағдыларын ... өз ... ... ... ... ... дамыту, алған
білімін практика жүзінде қолдана білу.
Физика сабағын ... ... ... ... жақсы нәтижеге қол жеткізуге болады. Ең басты ... ... ... ... ... отыру керек. ... ... ... ... ... –оқушылардың оқудың мақсатын
түсінуі. Мұғалім шеберлігінің ... ... ... ғылыми жаңалықтар мен озық алдыңғы қатарлы тәжірибені жетік
игеру. Демек, ... ... ... ... ... ... ... айғағы. Қорыта айтқанда, бүгінгі сабақ кешегі сабақтан
өзгеше, ал ертеңгі сабақ бүгінгі берген сабақтан жақсы болуы тиіс.
Сонымен, физика ... ... ... ... ... ... ... шықсақ.
Біріншіден, оқушы тапсырманы орындау барысында арнайы ... ... ... ... ... білімін компьютерлік жүйе бағалайды. Бұл бір
жағынан, білімнің әділ бағалануына кепілдік ... ... ... ... әдіс көп ... ... ... компьютерді пайдалану- оқушының логикалық
ойлау жүйесінің дамуына түрткі болады.
Бесіншіден, оқушылардың берілген тапсырмаларды ерекше қызығушылықпен
орындайтыны байқалады. Осы ... ... ... пәнін оқытуда
компьютерді қолданудың тиімділігінің аса жоғары екендігінің нақты ... ... ... ... ... в ... ... для
пед.инс-тов./А.ИБугаев.-М:Просвещение, 1981-288с.
2. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики: учеб.пособие для
вузов изд, ... ,1990. -382 ... ... Л.Я. Дидактические основы ... ... ... для ... ... ... Б.М. ... наука и Менделеев: К истории сотрудничество физиков.
России (СССР), Великобритания и США./ Б.М. ... – М: ... 1983. ... ... Б.С. ... задач по физике. Общие методы: ... ... ... / ... – М.: ... школа, 1986. - 256 с.
6. Голин Г.М. Хрестоматия по истории физики / Г.М. ...... ... 1979. – 272 ... ... Т.И. ... 400 основных законов и формул: Справочник для
вузов / Т.И Трофимова. – М.: ... шк., 1993. – 46 ... ... Н.Т. ... ... оқытудың кейбір мәселелері / Н.Т.
Қарамурзин. – Алматы: Қазақстан, 1997. – 194б.
9. Шмутцер Э. ... ... ... пособие для вузов / Э. Шмутцер. –
М:, Наука, 1995. – 150с.
10. Көшеров Т.К. ... ... ... ... / Т.К. ... ... ... 1994. – 245б.
11. Мякишев Г.Я. Физика: /Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. – М.: ...... ... Э.Б. ... по физике для компьютера: учеб. пособие для пед ... ов. /Э.Б. ... – М.: ... 1991. – 256с.
13. Джанколи Д.К. Физика /Д.К. Джанколи; пер. с англ. А.С. Доброславского.
– М.: Мир, 1985. – ... ... Л.И. ... по методике и технике школьного физического
эксперимента: учеб. пособие для пед. ин – тов /Л.И. ... ... – М.: ... 1984. – ... С.Е. ... ... ... по физике в средней школе: кн.
для учителя /С.Е.Каменецкий, В.П. Орехов. –М.:Просвещение, ... ... П.С. Курс ... ... учеб.пособие для пед.инст-ов/П.С.
Кудрявцев.-М.: Просвещение,1982.-448с
17. Соколов ... ... ... в ... школах молекулярной
физики-электродинамика:учеб.пособие для вузов ... ... ... ... ... ... в ... школе . Молекулярная физика.
Электродинамика: М.:Просвещение, 1987.-255с.
19. Программирование на примере ... ... ... 2002.-20 ... ... Э.М. Словарь терминов и понятий по курсу физики :учеб.пос.для
сред.ПТУ/Э.М.Аркелян.- М.: Высш.шк.,1982.-144с.
21.Физика: ...... ... ... ... :Сөздік –Словарь, 2002.-59с.
22. Журнал Астраномия және Физика №2,3
23.Журнал Физика және информатика №6
24 Зисман Г. А. Курс физики ... для ... ... ... ... ... ... А.О. Физика /А.О. Қойшыбаев.-Алматы:Рауан, 2001.-420 б.
26. Фриш Жалпы физика курсы.
-----------------------
Сурет 1 ... ... ... 2 Мариот Эдм (1620-1684)
Сурет 3 Людвиг Эдуард Больцман (1844-1906)
Сурет 4 Авогадро Амедео (1776-1857)
Сурет 6 ... ... ... 7 ... ... ... 8 Изохоралық процестің графигі

Пән: Физика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Параметрлі теңдеулерді функциялық әдіспен шешу5 бет
Идеал газ және оның заңдары. Термодинамикалық процесстер13 бет
12 жылдық жалпы орта мектептің базалық білім мазмұнын анықтау әдістері55 бет
Access бағдарламасында мектептің оқу үрдісін автоматтандыру арқылы жұмыс жүйесін жеңілдету17 бет
Ms access-ті үйренуде компьютерді пайдаланудың алғышарттары58 бет
XХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының ұлттық мемлекеттілік үшін идеалдық күресі11 бет
«12 жылдық мектептің бастауыш сыныптарында «Алгоритм» тақырыбын оқытудың әдістемесі»»50 бет
«Сөз құрамы» тақырыбын оқытуда көмекші мектептің 5-7 қазақ сынып оқушыларының грамматикалық білім және орфографиялық дағдыларының жағдайын анықтау57 бет
«Қазақ халқының идеалындағы «жетілген адам», «толық адам» ұғымдары»6 бет
Арнайы мектептің ең күрделі мәселелерінің бірі- кемістігі бар балаларды тәрбиелеу14 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь