Ипотекалық кредиттің экономикалық мәні мен мағынасы

МАЗМҰНЫ:

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

Тарау 1. ИПОТЕКАЛЫҚ КРЕДИТТІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘНІ МЕН МАҒЫНАСЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4
1.1 Ипотекалық кредит түсінігі мен классификациясы ... ... ... ... ... ... ... .4
1.2 Коммерциялық банктегі ипотекалық несиелендіруді ұйымдастыру процесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
1.3 Ипотекалық несиелендірудің шетелдік тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ..9

Тарау 2. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИПОТЕКАЛЫҚ НЕСИЕЛЕНДІРУДІ ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...11
2.1 «Халық банк» АҚ.на техникалы экономикалық сиппатамасы ... ... .11
2.2 Қазақстан Ипотекалық Компания қызметінің ұйымдастырылуы және оны талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
2.3 Ипотекалық несие бойынша тәуекелділікті төмендету тәсілдері және мониторинг ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .29

Тарау 3. ПӘТЕРЛІК ИПОТЕКАЛЫҚ ЖҮЙЕ: ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ТӘЖІРИБЕ. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ИПОТЕКАЛЫҚ НЕСИЕЛЕНДІРУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .33
3.1 Қазақстандағы ипотеканың даму проблемалары ... ... ... ... ... ... ... ...33
3.2 Қазақстан Республикасындағы ипотекалық несиелеудің даму мүмкіншіліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...36

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .39

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .40
КІРІСПЕ

Кез-келген мемлекет үшін, соның ішінде біздің республикамыз үшін де азаматтарды қажетті көлемде салыстырмалы қымбат емес және жаңа тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесі мемлекеттің әлеуметтік саясатының өте маңыз- ды факторы болып отыр.
Қазіргі таңда Қазақстанда экономикалық жағдайдың біршама жақсарғаны ЖІӨ, өндіріс көлемі, орташа жалақы мөлшері сияқты негізгі көрсеткіштердің өсімінен байқалып отыр. «Экономикалық циклдер» теориясының тұрғысынан экономикалық өсім кезеңі белгілі уақыт аралығында созылады, бұл экономиканың көптеген салаларының дамуына жағдай жасайды. Тұғын үй құрылысымен инвестиция тартудың ұйымдастытырушылық - экономикалық механизмін жетілдіру ерекше маңызды.
Құрылыс дамуының жақсы мүмкіндігі халықтың баспанаға деген үлкен сұранысымен негізделіп отыр. Сонымен қатар, соңғы жылдары еңбек рыногының аймақтық конъюктурасының өзгерісі және сонымен байланысты еңбекке жарамды халық миграциясы Қазақстанның кейбір аймақтарында, мысалы Астана, мұнай кен орындары табылған аймақтарында тұрғын үйге деген қосымша сұранысты тудырды. Бірақ, халықтың табыс деңгейі мен жинақтау қоры баспананың құнын біржолы төлеуге мүмкіндік бермейді, сондықтан көбі жалдамалы пәтер мен үйлерде тұруға мәжбүр.
Көптеген елдерде бұл мәселені шешуде басты роль ипотекалық несиелендру ойнайды, жекелегенде, негізгі қатысушысы коммерциялық банктер болатын жүйе.
Әлемдік банк шаруашылық даму заңдылығы тұрғысынан ипотекалық несиелендіру нарықтық экономиканың ажырамас элементі болып табылады. Ипотекалық несиелендіру жүйесінің нарықтық негізде дамуы қаржының ағымдағы айналымынан ішкі жинақтау арқылы елді кризистен шығаруы мүмкін.
Біздің мемлекет 2003-2005 ж.ж. әлеуметтік дамуға бағытталған. Сондықтан, әлеуметтік тұрақтылыққа жетуде маңызды алғышарт болып ─ халықтың баспа-наға деген қажеттілігін қанағаттандыру болып табылады. Меншікті пәтері немесе үйі бар адам психологиялық тұрақты, оның семья құруға, ұрпақ өсіруге мүмкіндігі бар. Тұрғын үй жағдайының жақсаруы ұлттық денсаулықтың жақсаруына әкеледі.
Халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесі шешімінің бірі болып ипотекалық несиелендіру болып табылады.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Жуков Е.Ф., Максимова Л.М., Печникова А.В. «Деньги, кредит, банки»: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям.: М., ЮНИТИ, 2005г.
2. Маркова О. М. Коммерческие банки и их операции. -М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1995.
3. Банковское дело: справочное пособие. М. : Экономика. 1993г.
4. Айсак Б. Межбанковские заимствования – как инструмент финансовой политики коммерческих банков // Банки Казахстана 2001 г. №5 с.21-24
5. «Ұлттық Банк туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің Жарғысы, Заңды күші бар. Алматы, 30 наурыз 1995 жыл.
6. «Банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің Жарғысы, Заңды күші бар. Алматы, 31 тамыз 1995 жыл
7. Алибекова Ф.Р. О понятии "банк" и "банковская услуга" // Банки Казахстана. -Алматы, 2000. -N10. - С. 28-30
8. Ажитов С.О. Функции, порядок организации и ликвидации коммерческих банков // Право и государство 2002 г. №2 с.49-53
9. Акпеисов Б. Вклады населения и их защита. // Банки Казахстана 2001 г. №9 с.21-22
10. Арсланбеков-Федоров А.А. Российский рынок межбанковского кредитования: особенности развития и генезис проблем // Банковские услуги 2003 г. №2 с.15-21
11. Атпаева З. Абдрахманова А. Конвертация тенговых депозитов // Бюллетень бухгалтера 2001 г. №19 с.7-8
12. Ахметова А. Казахстанский фонд гарантирования вкладов физических лиц – гарантия личной финансовой безопасности. // Банки Казахстана 2003 г. №1 с.18-20
13. Байтурсынова А. В процессе усовершенствования.// деловая неделя 2003 г. №27 с.5
14. Банки Казахстана: Справ.-аналит.изд.. -Алматы: Информ.Агенство Economix Data, 1999. -330 с.
15. Виноградова Т. Н. Банковские операции: Учеб.для сред. проф. образования. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. -378 с.
16. Выступление Председателя Правления ОАО "Народный банк Казахстана"
17. Гарантирование банковских депозитов : Мировая практика и российские проблемы/ Э. Перотти, С. Фриз, К. Эггенбергер, М. Малютина // Деньги и кредит. -2000. -N 6. - С. 47-53.
18. Голуб М. Развивать новые виды кредитных операций необходимо// Банки Казахстана. -Алматы, 2003. -№ 11. - С. 43-46
19. Давлетова М.Т. Современное состояние банковской системы и перспективы развития рынка банковских услуг в Казахстане// Финансы Казахстана= Каржы Каражат. -Алматы, 2000. -№ 9-10. - С.37-50
20. Деньги,кредит,банки /Под ред Г.С.Сейткасимова. -Алматы: Экономика, 1996. -363 с.
21. Джозлин Р.В. Банковский маркетинг. М.: Финансы и статистика, 1998г. Колесников В.И. Банковское дело. М.,1998г.
22. Емельянов А.М. «Финансы, налоги и кредит».: Учебное пособие, М.: РАГС. 2003г
23. Жуков Е. Ф. Трастовые и факторинговые операции коммерческих банков. -М.: Изд-во АО "Консалтбанкир", 1995. -47 с.
24. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции: Учеб. для ВУЗов. - М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997. -471 с.
25. Жунусова Г. Некоторые особенности банковской конкуренции// АльПари. -Алматы, 2000. -N3-4. - С.100-103. -Библиогр.: 8назв.
26. Жамаубаев Е.К. Развитие банковской системы Республики Казахстан за 10 лет независимости// Экономическое обозрение. – 2002.- №7.-С11-15.
27. Жаналина В. Перспективы осуществления депозитарной деятельности с векселями// Рынок ценных бумаг Казахстана 2003г. №8.
28. Жаналина В. Вексельные операции, предлагаемые банками второго уровня в Республике Казахстан//Рынок ценных бумаг Казахстана 2003г. №4.
29. Жуков Е.Ф. Общая теория денег и кредита. М.: ЮНИТИ, 1999
30. Иванов А. Н. Инвестиционные и консультационные услуги иностранных банков// Деньги и кредит. -2000. - № 5. - С. 61-65
31. Иванов В. расчет лимитов межбанковского кредитования на основе кластерного анализа платежеспособности и ликвидности контрагентов // аналитический банковский журнал 2002 г. №4 с.64-68
32. Кичигина М.Т. Как проводится ежегодное информирование вкладчиков// Банки Казахстана. -Алматы, 2003. -N4. - С. 2-5
33. Как сделать рынок государственных ценных бумаг более привлекательным // Бизнес-Казахстан. – 2004. - № 1.
34. Камаев В.Д. «Экономическая теория» М.: ИМПЭ, 2005г
35. Ковалева А.М «Финансы».. М.: «Финансы и статистика» 2004г.
36. Кураков Л.П. «Экономическая теория».:М. Изд. «Пресс-сервис», 2004г.
37. Коробов Ю. И. Практика банковской конкуренции. Саратов: Издат. центр Сарат. экон. академии, 1996г.
38. Косой А.М. Межбанковский кредит // Деньги и кредит 2004 г. №2 с. 31-39
39. Куанова Г. Теоретические основы развития депозитного рынка// Евразийское сообщество. -Алматы, 2003. -№3. - С. 72-83. -Библиогр.: 11 назв.
40. Куанова Г.А. Депозиты в банковской системе Казахстана // Саясат. -Алматы, 2000. -№ 6-7. - С.63-68. -Библиогр.: 3 назв.
41. Лаврушин О.И. Банковское дело. М., 2000 г.
42. Лим А. Депозит - капитал, приносящий доход // Финансы Казахстана= Каржы Каражат. -Алматы, 2000. -N 11-12. - С. 69-70
43. Лисак Б. Межбанковские заимствования - как инструмент финансовой политики коммерческих банков // Банки Казахстана. -Алматы, 2000. -N 5. - С. 21-24
        
        МАЗМҰНЫ:
КІРІСПЕ................................................................
.........................................3
Тарау 1. ИПОТЕКАЛЫҚ КРЕДИТТІҢ ... МӘНІ ... ... ... түсінігі мен
классификациясы.............................4
1.2 ... ... ... несиелендіруді ұйымдастыру
процесі…...............................................................
.........................................6
1.3 ... ... ... 2. ... ... ИПОТЕКАЛЫҚ НЕСИЕЛЕНДІРУДІ
ТАЛДАУ.................................................................
..11
2.1 «Халық банк» АҚ-на ... ... ... ... ... Компания қызметінің ұйымдастырылуы және
оны
талдау.................................................................
.......................15
2.3 Ипотекалық несие бойынша тәуекелділікті төмендету ... ... 3. ... ИПОТЕКАЛЫҚ ЖҮЙЕ: ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... мемлекет үшін, соның ішінде біздің республикамыз үшін
де азаматтарды ... ... ... ... емес және жаңа ... ... ету мәселесі мемлекеттің әлеуметтік саясатының өте маңыз-
ды факторы болып отыр.
Қазіргі таңда ... ... ... ... ЖІӨ, ... ... ... жалақы мөлшері сияқты негізгі
көрсеткіштердің өсімінен байқалып отыр. «Экономикалық циклдер» ... ... өсім ... ... ... ... созылады, бұл
экономиканың көптеген салаларының дамуына ... ... ... ... ... тартудың ұйымдастытырушылық - ... ... ... ... дамуының жақсы мүмкіндігі халықтың баспанаға деген үлкен
сұранысымен негізделіп отыр. Сонымен ... ... ... ... ... конъюктурасының өзгерісі және сонымен байланысты еңбекке жарамды
халық миграциясы Қазақстанның кейбір аймақтарында, мысалы ... ... ... ... ... тұрғын үйге деген қосымша сұранысты тудырды.
Бірақ, халықтың табыс деңгейі мен жинақтау қоры баспананың құнын ... ... ... ... көбі ... ... мен ... мәжбүр.
Көптеген елдерде бұл мәселені шешуде басты роль ипотекалық
несиелендру ... ... ... қатысушысы коммерциялық банктер
болатын жүйе.
Әлемдік банк шаруашылық даму заңдылығы тұрғысынан ... ... ... ... ... ... ... несиелендіру жүйесінің нарықтық негізде дамуы қаржының ағымдағы
айналымынан ішкі жинақтау арқылы елді кризистен шығаруы ... ... ... ж.ж. ... ... ... әлеуметтік тұрақтылыққа жетуде маңызды алғышарт болып ─ халықтың
баспа-наға деген қажеттілігін ... ... ... ... немесе үйі бар адам психологиялық тұрақты, оның семья құруға, ... ... бар. ... үй жағдайының жақсаруы ұлттық денсаулықтың
жақсаруына әкеледі.
Халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесі ... бірі ... ... ... ... 1. ИПОТЕКАЛЫҚ КРЕДИТТІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘНІ МЕН МАҒЫНАСЫ
1.1. Ипотекалық кредит түсінігі мен классификациясы
Ипотекалық кредит ─ бұл, жерге меншікті қоса ... ... ... алып ... ...... ... құрал: кредитор қарыз алушыға оның жеке
жылжымайтын мүлкімен қамтамасыз етілген ... ... ... ... ... және тұрғын үй
құрылыстарының ... ... ... ... ... ... үлкен роль алады. Оның дамуы ұзақ мерзімді
сипаттағы ... ... ... мен инфляцияның жоғары
қарқыны ... ... ... ... ... ... етеді.
Ипотека ең қарапайым деңгейде төмендегілердің болуын білдіреді:
- ... ... және құн ... болып табылатын тұрақты
валютаның;
- жеке меншіктің болуы, оның ... ... ... ... ... үй ... ... сұраныспен
белгіленіп отырады.
Ипокеканың жұмыс істеуі үшін кем дегенде мына 3 шарт ... ... ... ... болатын ұзақ мерзімді ... ... ... несиені өтеуге қабілетті потенциалды ... ... ... түрінде пайдалануға заңды рәсімделген құқық.
Ипотекалық ссудалардың ... ... ... ... ... ... ипотекалық ссуда;
- төлемдер өсімі ссудасы;
- салым сомасы периодты үлкеетін ... ... ... ... отыратын ипотека;
- кепіл шоты мен төмендетілген ставка ипотекасы;
- пайыздық мөлшерлемесі қайта ... ... ... ... ... мөлшерлеме ипотекасы;
- мүлік құнының өсімін бөлу ... кері ... ... ... ... ... ипотекалық ссуда. Бұл ссуда бойынша
операцияның ... ... ... ... үй салу ... кредитордан
белгілі бір сома ... ... ... ол ... ... өтеу ... әр айға ... бөлінген соманы ... ... ... ... ... қарыз толық өтеліп болуы тиіс. Ипотеканың
мерзімі әдетте үлкен болады.
Төлемдер ... ... ... қарыз алушының табысы алғашқы 5-
10 жылдарда ... өсіп ... ... ... ... ... тұрақты болып қалады.
Нәтижесінде бұл ... ... ... ағымдағы
шығындардың мөлшері пайызды өтеу сомасынан да ... ... ... ... негізгі қарыз мөлшері көбейіп ... да, ... ... Қарыздың төлық өтелуі соңғы төлеммен аяқталады.
Салым мөлшері периодты өсетін ипотека ... ... ... Бұл жағдайда келісілген схема бойынша әр 3-5 жыл ... ... ... ... сомасы өзгеретін ипотека ... ... ... тек ... төлейтін льготтық период орын алуы мүмкін. Бұл әдіс ... ... де ... ... ... шоты мен төмендетілген мөлшерлеме ипотекасы. Бұл ... ... ... ... мен ... ... ... (қарыз
беруші үшін) біріктіреді. Борышқор кепіл ... ... ... да, периодты салым аударып ... ... сома ... ... ... ... сома ... қарыз мөлшерін азайтады.
Пайыздық мөлшерлемесі ара – тұра қайта қарастырылып отырылатын
ипотека ... ... әр 3-5 жыл ... ... ... ... ... несиені жаңартып отырады. Осы арқылы орта мерзімде
қаржыландырғанда қарызды ұзақ ... өтеу және қор ... ... ... икемделуі болады[2].
Өзгермелі пайыздық ставкалы ... ... ... белгілі көлем мөлшерінде тіркеледі. Ол бір ... ... ... Ставканы қайта ... ... ... бір рет ... құнының өсімін бөлу ссудасы тараптар келісімшартта
кредитордың ... ... ... ... ... ... ... нарықтық мөлшермен салыстырғанда ... ... Дәл ... ... кепіл мүлкін құнының үлесі
кредиторға компенсация ретінде төленеді.
Кері аннуитет ... ... ... үй ... ... қойған үйінен табыс алуға бағытталған. Бұл операция мүлікті
оның құнын ... ... ... ... дүниежүзілік тәжірибеде чек ... ... ... ... ... ... учаскелерді алу;
2) жер учаскелерін өңдеу;
3) тұрғын үй құрлысы;
4) басқа да ... ... ... ... ... ... несиелер;
3) басқа кепілдер.
Ипотекалық облигациялар рыногына байланысты:
1. бастапқы рыног;
2. қайталама рыногы.
Несилендіру субъектісіне ... ... ... ... ... құрылысты салушыны несиелендіру.
1.2. Коммерциялық банктегі ... ... ... ... ... мен оның ... мен шартының маңызы
зор. Кредиттік келісімшартта ... ... ... шарттарына
келесілер жатады: ұсынылатын кредит мөлшері, ... ... ... ... ... ... ... тоқтату негіздемелері
мен басқа да шарттар.
Ипотекалық кредитті берудің алғышарты ... ... ... ... қол қоюы ... ... Ипотека жөнінде
келісімшартта тараптар келесі ... ... ... зат, ипотека берілетін тұрғын үйдің құны, ... ... ... ... мөлшері, міндеттемені
өтеу мерзімі, ... бас ... ... және т. б, ... ... алу ... ... және келесі
кезеңдерден тұрады:
1. Бұл кезеңде қарыз алушы кредитор, ... беру ... ... мен ... ... ... ақпарат жинайды.
Ал кредитор бұл ... ... ... ... ... ... бағалайды.
Қарыз алушының қаржылық ... және ... ... келетін тұрғын үй таңдау.
Рыногтық құнын атықтау мақсатында тұрған үйді ... ... ... ... алушы андеррайтингі ─ бұл ... ... ... ... мен ... ... ... көлеміне байланысты
максималды кредит мөлшері, ... ... жеке ... құралдарына
кредитордың баға беруі. Кредитор ... ... ... ... ... ... берілуі немесе берілмеуі жөнінде ... ... ... ... ... ... мен сатушы арасында тұрғын үйді сату-сатып алу
келісімшарты;
- қарыз ... мен ... ... несиелік келісімшарт;
Меншік құқығының өтуі мен ипотека қазіргі заң ... ... ... үйді ... есеп ... ... ... үйді сақтандыру.
Ипотека мәмілесіне қол ... ... ... ... ... яғни ... төлемдерді қабылдайды, негізгі міндеттемені өтелуі туралы
бухгалтерлік жазу ... және ... ... ... ... іс-әрекеттерді орындайды.
Кредиттік келісімшарт міндеттемелері орындлғаннан ... ... ... ... ... да ... ... Бұл мәлімет
мемлекеттік реестірде тіркеледі.
Қарыз алушының ... ... ... ... ... ... жағдайда кредитор сот арқалы ... ... ... мүлікті талап етеді.
Банктер ипотекалық кредиттерді ұсынғанда құжаттардың ... ... ... ... ... заты ... ... үйдің сатып алу
мерзіміндегі құнының 70% -нан ... ... ... ... ... ... үйдің құнының 15%-ы ... ... ... үй ... ... етеді. Ол барлық шектеулер
мен кедергілерден бос ... және ... ... ... ... Одан ... ... берудің жалпы ... ... ...... ... ай ... ... мөлшері қарыз
алушы табысының 35%-нан аспауы тиіс. Егер қарыз ... ... ... ... онда ... міндеттемені қоса алғанда,
барлық ... ... ай ... ... ... қарыз алушы
табысының 40%-нан аспауы тиіс. ... және ол ... ... ... төлем ретінде өтеледі. Оның ... ... ... есептелетін сыйақалардың толық төленуі ... ... ... ... бір бөлігі кіреді. Бұл ... ... ... болғанда ай сайынғы ... ... ... ... кезінде бірдей болады. Бұл қарыз ... ... үшін де ... ... ... банк ... функцияларды орындайды:
- ипотекалық кредитті ... ету ... ... ... ... ... мерзімде Компанияның корреспонденциялық ... ... ... ... кредиттік келісңмшарт бойынша міндеттемелетін
уақтылы және дұрыс пайдалануын бақылау жасайды;
- ... ... ... ... ... ... үй ... ... ... ... ай ... ... айдың 2-ші күнінен
кешіктірмей ипотекалық ... үй ... ... төлемдерді
Компанияның шотына ... ... ... үй ... ... белгіленген
және Компанияның ... ... ... ... жасалған бағалау қажет.
Баспана алуға несие жасы 18 кем ... ... ... бар
Қазақстан Республикасының азаматына беріледі.
Тұрақты табыс ретінде ... және ... ... орнынан
алынатын еңбекақы, банктегі депозиттерінен алатын пайыздары, ... ... ... ... 6-12 айға сақтандыру төлемдері мен
бағалы қағаздар бойынша төлемдері ... ... қол ... ... ... ... Ұлттық Банкімен келесі шаралар : ... ... ... ... заң», Үкіметтің 2000 ж 21 ... ... ... тұрғын үй құрылысын ұзақ ... мен ... ... ... дамыту концепциясы
жасалды.
Осы заңды жүзеге ... ... ... үй ... ... ... ... есептеу жөнінде Келісім
жобалары, сонымен ... ... үй - ... жинақтау банкінің
салымшысына келісілген соманы ... үшін ... ... ... жасалды.
Қазақстандық Ипотекалық Компанияның ... ... ... ішкі ... ЖАҚ ... ... Компания » қызметінің жалпы
сипаттамасы;
2) ... ... үй ... ... ( ... төлемдер мен қызмет көрсету ережелері;
3) ЖАҚ «Қазақстандық ... ... ... үй ... ... бойынша ... ету ... ... ... ... құжат.
Қазақстан Республикасының Ұлттық Комиссиясының 1996 ж ... №156 ... ... жөніндегі қаулысымен бекітілген
«Облигацияларды төлеу және оның ... ... ... ипотекалиқ
облигацияларды шығару мен оларды өтеу ... ... ... ... ... үй ... ... алуы
Компаниямен бекітілген «Талап ету ... ЖАҚ ... ... ... ... ... үй ... есепке алудың
уақытша тәртібі» құжатыа сәкес ... ... ... ... ... Компанияның
мамандары кірген, қызметкерлер тобы ... Бұл топ ... ... ... ... ... ... заңды
актілеге өзгерістер мен толықтырулар ... заң ... ... ... бойынша Қазақстан Республикасының
Азаматтық Кодексіне ... » заң ... ... жоба ... ... ... жетілдіріліп,
2005 ж 3 ақпаныңда Парламенттің төменгі палатасында ... ... ... ... палатасына қарастыруға берілді. Жаңа нормалар
несені беру ... ... ... ... ... ... ... туралы сұрақтар және ... ету ... ... ... ... Президенттің «жылжымайтын мүлік
ипотекасы туралы» қаулысына ғана ... ... ... ... ... бар барлық ... ... және ... ... қағаздар рыногы», «банкроттық туралы» ... ... ... ... ... ... ... 1995 ж 23 желтоқсанынан №2723 заңды күші ... және 1997 ж 11 ... № 154-1, 2000 ж 8 ... 96-11 ... ... мен ... ─ жалпы 2005 ж ... ... ... жүйесін реттеудің негізгі құқықтық
механизмі болып табылады.
1.3 Ипотекалық ... ... ... ... ... несиелендіру жүйесінде екі негізгі
модификация бар. ... ... ... бұл ... облигациялар эмиссиясымен (Secured Montgage ... ... ... ( Mortgage Bond System) деп ... қатар Европада американдық Mortgage Backed ... ... де ... ... несиелендіруге сұранысының ... ... ... ... облигациялар рыногындегі
енгізіліп отыратын ... ... 1996 ж ... ... ең ірі ... бірі, неміс нарығында аталмыш
Jumbo ─ алып ипотекалық ... ... ... ... Jumbo
көлемі 1 ден 5 ... ... ... ... ... ... ЕО ... ипотекалық
облигациялардың көлемі 513 млрд. ЭКЮ шамасында. Оның 45% ... ─ бұл 235 ... ЭКЮ, ... ... 24% (124 млрд.), ... ... (16%) ... болды, ал ... ... ... ... көлемінің 85% құрайды.
Салыстырмалы үкен емес көрсеткішіне ... ... ... ... облигациялар рыногы, американдық ... ... ... үшінші орынды алады. ... ... ... ... ... 50% ... облигациялардың ең үлкен үлесі Данияда ─ 55%.
АҚШ-та, мемлекет тарапынан қолдау ... ... ... бірнеше агенттер жұмыс істейді. Олардың ... ... : ... Мей, ... Мак, ... ... Мей ─ үкіметтік ұйым ─ Ұлттық Мемлекеттік ипотекалық
ассоциация және ... үй мен қала ... ... ... ... Мейдің басқалардан басты ерекшелігі, ол Mortgage
Backed Securities ... ... ... тек ... жасайды.
Фредди Мактың федералды ипотекалық тұрғын үй корпорациясы
квазимемлекеттік ұйым ... ... Оның ... ... ... ... ... бар, Фредди Мак кепілсалымдар
пулдарының ... ... ... ... шығарады. Фредди Мактың
бағалы қағаздары қатыстық сертификаты деп ... да, ол ... ... мен оның пайыздарын өтеуді, немесе ... ... ... ... ... ... ... ұлттық ипотекалық ассоциациясы да
квазимемлекеттік ... Оның ... ... ... мен оның ... ... кепілдік береді.
Жоғарыда сипатталған үш ... ... ... басқа, қосымша, MBS бағалы ... ... мен ... ... Олардың ең өтімділері
Citicorp, General Electric & Resolution Trust ... ... ... ... ... ... күрделілігі, берілген нарыққа ... ... және ... ... ... ... ... жапондық жүйесінде кепілхаттар
(закладная), американдық жүйедегідей, ... ... ... яғни бұл ... ... ... қажеттілігін
білдіреді. Сонымен қатар, эмитент, ... ... ... ... ... алып, солардың базасында ... ... ... модельдері де болады. Оған мысал АҚШ-тағы the
Federal Home loan Bank және ... Caisse de ... ... ... ... ... соңғы кездері
танымалы ... ... ... ... ерекшеленеді. Оның
американдық Фенни Мей мен Фредди Мак ... ... бар. ... ... ... ... ... сонымен қатар, агенттіктің ... ... ... ... етілетін сенімділігі.
Тарау 2. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИПОТЕКАЛЫҚ НЕСИЕЛЕНДІРУДІ ТАЛДАУ
2.1. «Халық банк» АҚ-на техникалы экономикалық сиппатамасы
Ұзақ уақыт бойы ... Банк ... ... ... ... клиент пен банк арсындағы тиімділік ... ... ... жеке жұмыс ... ... ... ... Клиент пен банк ... ... ... банк ... ... ... жүйесін
құруына мүмкіндік берді.
Банктің тиімді жұмысы туралы, 2005 ж 1 ... ... беру ... сай ... оперативтік мәліметтер
хабарлайды, Банктің ... 2003 ж ... ... 52% ... ... тг құрады (1,355 ... АҚШ ... 2005 ж ... таза ... 300 млн. тг ... ... ең алдымен, тұтынушылық банк ... ... ... және ... ... ... даму қарқыны
байқалып ... ... ... ... ... ... ... табатыны белгілі, 2003 ж салыстырғанда оның көлемі
11,3 млрд. тенгеге ... 2004 ж 21,5 ... ... (138,7 ... ... ... қатар, банктің төленген жарғылық капиталы
4,459 млрд. тенгеге өсіп, 9,882 ... ... (63,7 млн. дол.) ... өсу ... ... ... ... және жетінші
эмиссияларының, субординациялық облигациялар және ... таза ... ... ... 90% өсім ... ... атқарылған жұмыс
қана емес, сонымен қатар банктің мақсатты бағытталуын ... ААҚ ... ... Банкінің» балансынан көруге болады.
Қазақстандықтардың Халық Банкіне ... ... ... ... ... базаның 134,9 млрд. ... ... млн. АҚШ ... өсуінің де маңызы кем ... ... ... ... 54,8 ... ... ал ... депозиттер
көлемі 80,0 млрд. тенге болды. Жалпы 2004 жылы ... база ... ... ТМД мемлекеттерінің коммерциялық ... ... ... кеңейту бойынша жобаны ... ... ... ... ... ... Банкінің карточкасын
иеленушілер ... ... ... қол жету мен ... алу ... рентінде ғана емес, сонымен қатар ... және ... ... ... ... ... ретінде
пайдалана алады. Бұл Халық банкінің ... ... ... жеке ... шоттарының жағдайы туралы мәлімет ала
алуы, ұялы ... пен ... ... ... ... қатар коммуналдық қызметтерді төлеу мүмкіндігі.
2004 ... ... банк ... ... ... Өз кезегінде қазақстандықтардың ризалылығы , ... ... ... ... ... ... Халық банкінінің ... ... №1 ... ... танылуында көрініс тапты.
Халық банкінің кредиттік ... 2005 ... ... ... ... ... ... қатар, ұзақ мерзімді несиелендірудің
өсім ... ... , ал ... ... ... үлесі 26%
кему жағдайы байқалып ... 2005 ... бері ... несиенелдіру
көрсеткішінің өсім ... ... ... ─ 76,3 % ... ... ... рыногында банктің үлесі 19,3 % болды.
Банктің таза табысына ... оның ... 2005 жылы ... салыстырғанда үш еседен артық өскен.
2005 жылғы банктің активі 219107485 млрд. ... бұл ... ... ... есе үлкен. Банктің ... ... ... ... ... ... бұндай көлемі банкке
активтерін ... ... ... ... ... 300-500 млн. АҚШ ... ... мүмкіндік береді.
Алайда, активтер мен ... ... ... ... ... қағиданы ұстанады «нақты жобасыз халқаралық ... ... ... ... табыстылығы (ROA ─ return on assets) сияқты маңызды
көрсеткіш бойынша Халық ... ... ... ... ... ... орташа көрсеткіші 2,51% болғанда, оның ... ... ... да ... ... ... (ROE ─ return on equity). ... банкі бойынша 200 жылы бұл
көрсеткіш 36,94% болды, ал ... ... ... ─ 24,01%. ... екі ... ... ... жоғары тұрақтылығы, қаржылық
жағдайы, активтерді өсіруге қаржылық резервтердің ... мен ... ... ... ... жасауға мүмкіндік береді.
1 сурет. Халық Банкінің қызметінің рентабелділік көрсеткіші, %
ААҚ «Қазақстан ... ... ... ... ... ... ұйым ... табылады. 2004 жылдың 1 қаңтарына
активтерінің ... 2 ... 831 млн. ... болды.
Тұрғындардың мерзімдік депозиттері есеп беру ... 1 ... млн. ... ... жыл ... ... тұрғындардың
мерзімді салымдары 543 млн. тенгеге өсті.
Тұрғындардың ... ... ... 2005 ... ... ... Филиалының мерзімді ... ... ... ... ... ... ... кампанияға 306 млн. тенге ... ... ... тұлғалардың шоттарының жалпы саны 1554,
2005 жыл бойы 348 есеп ... ... ... және орта ... ... жалпы сомасы
3 147 854 мың. тенге несие келесі бағыттар бойынша ... ауыр ... ... ─ 1 151 млн. теңге;
─ энергетикаға ─ 170 млн. теңге;
─ жеңіл өнеркәсіпке ─ 361 млн. ... ... ... ─ 405 млн. ... ... секторға ─ 213 млн. теңге;
─ сауда-коммерциялық ұйымдарға ─ 624 млн. теңге;
─ қызмет сферасына ─ 112 млн. ... жеке ... ұсақ ... ─ 111 млн. ... ... 1 ... шағын және орта ... ... ... ... мың ... ... Жалпы ағымдағы жыл ішінде
шағын және орта бизнестің 485 ... ... ... 192 заңды тұлғалар.
Халық Банкі ... ... және ... ... ... сонымен қатар заңды тұлғалық білімі жоқ ... ... 1 ... 2005 ... ... ... ... бөлімімен жеке тұлғаларға жалпы ... 986 910 ... 14 834 ... ... ... ішінде ағымдағы жылда ... ... 5 608 адам ... 2005 ... 1 ... міндеттеменің қалдық сомасы 313 747 мың ... ... саны 5 975 адам ... 2005 жылы сомасы 651 426 мың тенге
несиелер берілді. Оның 427 046 мың ... ... 2004 ... ... ... ... ... 130 141 мың теңге болды.
Халық банкінің филиалының жоғарыда ... ... ... ... ... ірі ... үлесінің өсімін байқауға
болады. VIP-клиенттерді тарту және ... ... ... ... ... алу ... өсіп ... арасында кәсіпорын кепілдігі бойынша қызметкерлерге
берілетін несие ... ... ... ... тұрғындардың
тұтынушылық мақсатта несие алу,сонымен қатар жаңа немесе ... ... ... ... ... кең ... Сондай-ақ
2004 жылдың 1 мамырынан бастап ... үйді ... алу, салу ... ... ... ... ... жұмыс істеуде.
Яғни, Халық ... ... ... кепілдеу жүйесінің қатысушысы
болып отыр.Бұл жүйе қалыптастырылуда, өйткені бұл 2007 ... ... ... көзделген. Бұл туралы , ҚР Ұлттық Банкімен
мақұлданған, ипотекалық ... ... ... ... айтылған.
Ипотекалық несиелерді кепілдеу ... кіре ... ... Банк» ұсынылатын несиелерге АҚ «Қазақстандық ипотекалық несиелерді
кепілдеу қорының» ... ... ие ... Сол ... банк
өзінің несиелер бойынша тәуекелін төмендетеді және ... ... ... ... шығындарын қысқартады. Оған қосымша ─
потенциалды ... ... ... ... өйткені ипотекалық
несиенің бастапқы салым сомасы 10 % ... жылы ... ... ... сомасы 61350 млн. тг ... ... ... 2004 жылы ... барлық несиелердің 11,5 % .
61350 млн. ... 16088 млн. ... ... ... 26,2 % ... ... ... 2004 ... ... ... 8900 ... болды.
2005 жылдың 1 қаңтарына ипотекалық несиелер бойынша қалдық 46661
млн. теңге, немесе берілген ... ... ... ... ... 14,8 % . Бұл ... ... берілген сома 56082 млн. теңге
болды, ол 2004 ... ... 5268 млн. ... аз. ... ... бойынша өтеу сомасы 21496 млн. теңге, немесе ... ... ... бойынша табыс мөлшері 2005 жылы ... ... ... ... ... ... ұсыну динамикасы 1
кестеде көрсетілген.
1-кесте. « Қазақстан Халық банкі» АҚ ... ... ... ... ... ... |
| 2004 ж. |61350 |16088 |8900 |
| 2005 ж. |56082 |21496 |15600 |
| 2005ж ... |5268 |5408 |6700 |
* « ... ... ... АҚ – ның ... есеп беру мәліметтері
Сонымен қатар, АҚ «Қазақстан Халық Банкінің» төлем ... жеке ... ... ... жатыр. Айналымдағы барлық
карточкалардың саны 2004 жылдың 1 ... 268090 ... ... ... 116 ... , оның 64 ... филиалдарында, POS-
терминалдары орнатылған карточкалар бойынша қолма-қол ақша ... ... ... 150 сауда-қызметтік бөлімдері бар.
Қазіргі ... ... ... ... ... арқылы несие
беру белсенді іске асырылуда. Берілген ... ... ... АҚ ... Халық Банкінің» сомасы 36 млн. теңгеден ... ... ... ... ... белгіленген.
Осылайша, жоғарыда айтылғанға сүйеніп, Халық банкі бүгінгі ... ... ... ... көрсете отырып, мемлекеттегі
жоғары сұраныстағы банктердің бірі болып ... ... ... ... ... ... ... және оны
талдау
Тұрғын үй құрылысын ... мен ... ... ... ... ... үй бағаларын төмендету және құрылысын ынталандыру
мақсатында ... ... ... №1290 2000 ... 21 тамызының
қаулысы бойынша тұрғын үй құрылысы мен ипотекалық несиелендіру ... ұзақ ... ... ... ... ... іске ... үшін, Ұлттық Банктің Басқармасымен №469
2000 жылдың 20 желтоқсанындағы қаулысы бойынша ЖАҚ «Қазақстан Ипотекалық
Компаниясы» ... Бұл ... ... ... ... ... ... (сатып алу) арқылы ... ... мен ... ... ... сенімілігін жоғарлату
бойынша несиелік тәуекелді ... ... ... ... бірі ... ... ... ... мен ... табылады.
Компания қызметінің сызбасы келесідей болады. Бірінші кезеңде екінші
деңгейлі банктер жеке ... ... ... ... ... келісім шартқа отырғаннан кейін қарызгер несие ... ... ... мүліктің иегері болып,оны несие беруші банкке кепілзатқа
береді. Несиені тағайындау-жылжымайтын ... ... ... ... ... ... ... арнайы қарастырылған,ал қарызгердің ... ... үшін ... банкке жүктелген. Несиені бергеннен
кейінгі қызмет көрсетуді несиелендіруші-банк атқарады.
Ипотекалық несиенің параметрлері компания мен банк арасында алдын-ала
келісіледі. Егер банк ... әрі ... ... несиесін сатуына
мүдделі болса, ол белгілі бір андеррайтинг ... ... ... Ол ... ... ... ... мен меншіктік
қаражатын талдауды, құндылық бағасы мен кепілге ... ... ... ... ... ... ... ипотекалық несиелендіру жүйесі екі дәрежелі ... ... ... ... мен ... емес ... тұрғындық
ипотекалық несие ұсынады, ал Қазақстандық Ипотекалық Компания осындай
несиелерді алуды іске асырады.
Компания ... ... ... ... ... ... қаржылық тұрақтылығы,банктік және басқа ... ... ... ... жеке ... ... ... салымдардың жүйесіне қатысуы, Ұлттық Банкпен
бекітілген пруденциалды нормативтер мен ... да ... ... ... орындалуы;
2) Тұрғындық ипотекалық несиені беру және қызмет етуге ... ... ... Кем ... ... ... ... ипотекалық несиелендіру бағдарламасы бойынша оқу курсын өткен
және сәйкес сертификат алған екі ... болу ... ... ... несиені ұсынуды, қайтармау ... ... және ... ... ... басқаруды
регламенттеуші ішкі құжаттаманың болуы.
Қазақстандық Ипотекалық ... ... ... республиканың барлық бөлігінде әрекет етеді, несие үй сатып
алуға және күрделі жөндеу жасауға ұлттық ... 15 жыл ... ... ... қойылым өзгермелі болып,инфляция индексіне
тәуелді болады. Сонымен қатар,несие бойынша қойылымның ... ... ... ... мен ... маржасы тіркелген болып
табылады. Несиелендіру көлемінің өсуі маржаның ... ... ... ... ... төмендеуіне әсер етеді.Осылай,бүгін көп
банктер өз маржасын 3% ... ... 12,3% ... ... 2004ж ... ... қойылымы 25% болған.
Жақын уақытта компания үй құрылысын ... ... ... ... ... ... ипотекалық
несиелендіру жүйесінің екі жыл қызметі барысында банк-әріптестер арқылы 4
млрд.теңге ... үй ... алу және ... 3 мың ... ... ... Қазақстанда бірінші рет компания 3 жылдық айналыс мерзіміне 1,5
млрд теңге сомасына ипотекалық облигация шығаруға берілді, ал 2005 ... ж. ... ... 3 ... ... ... ... шығарылды. ЖАҚ «Қазақстандық Ипотекалық Компания» бухгалтерлік
есебі ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2000ж 15 қарашада №412 ... ... ... бухгалтерлік есеп жоспары негізінде
жүргізіледі.
Қазақстандағы ипотекалық несиелендіру нарығының жуық көлемі қосымша
Амен көрсетілген.
Бұл ... ... ... ... дивиденд, ретінде
табысы, коммиссиондық сыйақы формасында алынатын табысы, ... ... ... ... табысы бар жеке тұлға азаматтарға қарыз берудің
тәртібі мен негізгі ... ... ... ... ... ... тұрғын үй сатып алу берілген.
Қарызгердің өз ақшасын ескере отырып,үй сатып алуға ... ... ... ... сыйақы,айыппұл және т.б. Банк шығындарын ескеріп,және
клиенттер категориясы бойынша бекітілген лимит шегінде сатып алынған үйдің
құнынан ... ... ... алынатын үйді бағалауды Банк филиалының маманы
немесе компания риэлторы жүргізеді.
Үйді жөндеуге арналған ... осы үй ... алып ... Банк ... ... кез ... басқа қамсыздандыруға жөндеу жұмысының сметалық
құнынан аспайтын көлемде беріледі. Сметаны жөндеу жұмысын жасаушы ... ... ... ұсынады.
Үйді жөндеу үшін қарыз көлемі үйдің бағалау құнының 25% аспай,12 ... ... ... ... шегінде беріледі.
Қарыздың мақсаттық пайдалануының қуаттамасы қарызгер мен мердігердің
қолы қойылған жөндеу жұмысын орындау туралы акті ... ... ... ... ... болатын жылжымайтын мүлік немесе
қарыз бойынша ұсынылған міндеттеме ҚР ... ... ... ... ... тұлғаның меншігінде болуы керек. Жылжымайтын мүліктің
өтімділік деңгейі жеткілікті ... ... ... ... ... ... ... аяқталмаған тұрғын үйге қарыз беру басқа жылжымайтын мүлікті
кепілге алу шартымен орындалады.
Тұрғын үйді сатып алу үшін ... 21 ... ... ҚР ұйымдарында
жұмыс істеуші (әрі қарай-«ұйым») 1 ... кем емес ... ... ... тұрақты табысы бар ҚР азаматына беріледі.
Зейнеткерлікке шығу алдындағы жастағы тұлғаларға қарызды қайтару және
сыйақыны төлеу ... ... ... ... ... ... негізінде беріледі.
Тұрғын үй сатып алуға Қарыз алу үшін Клиент Банкке өтініш ұсынады.
Клиент жұмыс істейтін ұйым Банкке тұрғын-үй сатып алуға ... ... ... ... ... 7 ... ... АҚШ долларымен,қарыз сомасын қарызгердің банктік
шотына аудару жолымен (талап етуге дейінгі салым немесе карточкалық ... ... ... ... Егер қарыз сомасы сатушының банктік
шотына (жинақтаушы ... ... ... онда ... ... ... ... күші бар Банктің қолма-қолсыз курсы бойынша
теңгеге айырбасталады.
Тұрғын үй сатып алуға және жөндеу жүргізуге ... ... ... ... ... ... кепілзат ретінде жылжымайтын мүлікті, немесе Банк филиалында
сақталатын салымдарды,заңды тұлғалардың ... ... ... ... үйді
кепілге бергеннен кейін ғана беріледі. Сонымен қатар, қарыз есебінен ... үй ... ... жазылып,кепілдік келісім-шартты мүлікке
құқықты тіркеуді іске асыратын ... ... ... Қарызгер мен
Сатушының келісуі бойынша, Қарыз сомасы ... ... ... (жинақтық
немесе карточкалық) қарызгерден кепілзатты тіркеу туралы құжатты алғаннан
кейін есептелуі мүмкін. Бұл ... Банк ... ... ... сомасын
аударуға келісетін, сатушы,қарызгер және Банк ... ... ... ... ... қайтару және қарызды пайдаланғаны үшін сыйақы
төлеу міндеттемесін орындауынқамтамасыз ету үшін өз ... ... ... ... ... ... ... онда қарызгер
немесе үшінші тұлға меншігіне жекешелендіру келісімшарты ... ... ... ... ... тыс ... ... жанұя мүшелерінің ( әйелі,күйеуі,ата-анасы және кәмелетке
толған баласы) нотариалды ... ... ... ... ... міндетті шарт болып табылады.
Сатып алу-сату ... ... ... ... мүлігін кепілдікке рәсімдеген жағдайда,сатып алынған үй үшінші
тұлғаның жылжымайтын кепілдігіне ауыртпалықты алып ... ... ... мүмкін.
Кепілдікке берілетін мүлік белгілі бір шектеулерден бос болу керек.
Кепілдік мүлікті банктің келісімінсіз ... ... ... ... ... ... мемлекеттік органда жылжымайтын мүлік
кепілдігін тіркеу, кепілдік затын ... т.б. ... ... ... ... ... кепілдігіне қарыз бергенде банктік қарыз есебінен алынған
үй міндетті түрде кепілге қойылады.
Үй сатып алу үшін бір қарызгерге берілетін ... ... ... несиелік комитеттің филиалдық жүйесінің анықтаған шектеуінен аспауы
қажет.
Қарызгердің төлемқабілеттілігінің төмен ... банк ... ... ... ескереді. Ол қарызгермен ... ... ... ... ... ретінде тек еңбеақы ретінде табысы
немесе осы ереженің 2.1б. ... ... бір ... да ... бар ... ... Қарызгердің төлемқабілеттілігі анықтағанда, бірге қарызгердің
еңбекақысы ескеріледі.
Қарыз бойынша ... өтеу және ... ... үшін сыйақы
төлеу қарыз алған айдан кейінгі айдан бастап әр ... өтеу ... ... және ... ... ... сыйақысын алдынала өтей алады.
Қарызгер тілегі бойынша кезекті қарыз бойынша төлемдер мен ... ... ... өтеледі (аннуиетік төлем). Бұл жағдайда жалпы төлем
сомасы бірдей болып қала береді,ал негізгі қарыз бен ... ... ... сомасында өзгереді.
Негізгі қарыз сомасы мен олар бойынша сыйақыны өтеу барлық клиенттер
категориясы үшін бірдей болады. Демек,өтеу ай ... ... ... өтеу ... ... ... ... өтеледі:
- еңбекақы түсетін карточкалық шот немесе талап ... ... ... ... қарыз және ол бойынша ... ... ... ... орны бойынша еңбекақыдан ұстап қалып,ұсталған ... ... ... ... ... банк ... ... қол-қол ақша төлеу.
Қарызды пайдалану үшін сыйақы қойылымы банктік қарыз келісім-шартымен
анықталып, КОМАП ... ... ... ... ... төмен болу керек.
Банк Басқармасы несиелік ресурстар құны өзгерген ... бір ... ... ішкі ... ... қарызды пайдалану үшін ... ... ... ... ... жеке ... ... бұзып,тоқтатса,
Банкке ол туралы хабарлап,жаңа жұмыс орны және қарызды қайтаруды қамтамасыз
ете алуы туралы хабарлау керек.
Қарызды берудің міндетті шарты ... ... ... ... ... ... сақтандыру болып ... ... ... ... бойынша қарыз міндеттемесінен пайда
алушы Банк деп Бас банкпен анықталған қарыз келісімінің ... ... ... ... ... ... ету құнын қарызгер төлейді.
Сонымен қатар, Қарызгер Банкпен ... ... ... ... ... ... өрт, найзағай, жарылыс, табиғи
апаттардан, т.б. сақтандыруға ... ... ... ... ... ... соттан
тыс тәртіпте кепілзатын талап етуге құқылы.Егер қарызды ... ... ... ... кепілдемесі қабылданса,онда ҚР заңдарына сәйкес Банк
кепілгерге банк қарызы ... ... ... ... ... ... жұмысшысы клиентпен алдын ала жүргізіп,оның қай
сегментке қатысты екенін анықтап,клиентті қарыз шартымен,қажетті ... Банк ... ... ... ... ... ... үшін
жауапкершілігімен таныстырады.
Егер Клиент VIP категориясына жатса,несие бөлімінің жұмысшысы ... ... ... ... толтыруын сұрап,қамтамасыз ету көзін
анықтап, клиент пен Банк ... ... ... есеп
айырысуын жасайды.
Егер клиент орташа немесе жалпы категорияда болса, клиентке деген
талап №1 қосымшаға сәйкес ... сай ... ... ... ... ... ... жұмысшысы клиенттің
төлемқабілеттілігін есептеп,қамтамасыз ету түрін анықтап,клиентке №1
қосымшада анықталған жеке қаражатының қандай ... ... ... қарызды қайтаруды және қарыз бойынша сыйақы төлеуді жылжымайтын
мүлік (үй,пәтер) қамтамасыз етсе, бағалау Банк ... ... ... ... ... ... ... қызметін
Клиент төлейді.
Қарыз алу үшін клиент өтініш (қосымша№2) және ... ... №3) ... ... ... ... бере отырып толтырады.
Егер клиенттің төлемқабілеттілігін алдын-ала есептеу қарызды қайтару
мен қарыз бойынша сыйақы ... ... ... ... ... ... жұмысшысы клиентке оның қаржылық ... ... ... үшін ... ... ұсынуды сұрайды:
Осы ереженің 5.1п. анықталған,барлық мәліметтер көрсетілген,жұмыс
орнынан анықтама;
Бюджетке төленетін салық және ... да ... ... ... туралы анықтама;
Салық төлеуші ретінде салықтық есепке (әрі ... ... ... ... ... комитетінің берген құжатының оригиналы
мен ... ... ... ... оның көшірмесі Банкте қалады;
- жанұя құрамын растайтын ... және ... ... ... ... ... жанұя жағдайын растаушы құжат(неке туралы куәлік,некелік контракт
(егер болса), ажырасу туралы куәлік (егер ажырасса)
- қажет болған жағдайда,егер ... ... ... ... ... табысы туралы анықтама;
- салымды құжаттар (жинақ кітабы, банктік салымдар келісім-шарты),
ал әр клиент ... ... ... жеке ақша шегін
растайды;
- кепіл затының құжаттары мен ... ... ... ... ... міндеттемені орындамау жағдайында кепілдік пен
жылжымайтын мүліктің соттан тыс меншігіне ... ... ... ... ... хат. ... ... келісім-
шарт жасағанға дейін кәмілетке толмаған балалары болса,дефол пайда
болған жағдайда ... және ... тыс ... ... ... ... Егер ... қарыз алған кезде некеге тұрмаса,ал
оның жанұялық ... ... ... ұсынуы қажет.
- егер қарызды қайтаруды қамтамасыз етуде кепіл ретінде жылжымайтын
мүлік ұсынылса, Казахинстрах ... ... ... ... ... ... полисі. Сақтандыру сомасы
есептелген сыйақыны есептеу отырып, займ ... ... ... Сақтандыру келісім-шарты банктік қарыз келісім-шарттың барлық
әрекет ету мерзіміне,жыл сайынғы сақтандыру төлемдерімен ... ... ... ... ... ... қарызгер
қарыз бойынша төлемдер мен ол бойынша сыйақыны әрдайым ... ... ... егер кепілгер заңды тұлға болса,заңды тұлғаның кепілінің болуы;
- қарызгерді өмірін және жазатайым оқиға мен ... ... ... сақтандыру полисі.
Егер кепілдік ретінде жылжымайтын ... ... ... ... беруші талаптарға сәйкес құжаттарын ұсынуы қажет.
Егер қарызды қайтару және сыйақы төлеу бойынша міндеттемені орындауды
қамтамасыз ету ... ... ... ... ... онда ... ... сәйкес Банк филиалы ... ... ... негізінде кепілберушінің қаржылық жағдайын қуаттаушы қорытынды
дайындайды:
- кепілберушінің құрылтайшылық ... ... ... ... және ... келісім-
шартының көшірмесі,мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі;
- статистикалық органның тіркеу карточкасы, РНН ... ... ... анықтамасы;
- кредиторлық және дебиторлық міндеттің ... және ... ... ... туралы қызмет көрсету банкінің және № 2
картотеканың жоқтығы ... ... ... болу ... ... өтініш беру күніне кәсіпорын басшысы мен ... қолы ... ... ... ... ... және зиян ... есептілікті қоса,есепті жыл басын қаржылық
есептіліктің көшірмесі;
- қарызгерге ... беру ... ... ... ... ... ... ақшасын ұстауға құқылы тұлғалардың қолының нұсқасы бар
нотариалды құжаттың және кепілберушінің мөр ... ... ... ... ... аудиторлық фирманың
немесе аудитордың қорытындысы;
- кепілберушінің мәртебесі туралы Банктің Заң ... ... осы ... ету ... жасау үшін қажетті басқа да құжаттар.
Егер қарызды пайдалану үшін қарызды қайтаруды және сыйақыны төлеуді
қамтамасыз ету ретінде Банк ... ... ... ... ақша ... онда Банк ... ... орналасқан ақша кепілі
келсім-шарты жасалады (қосымша №12). ... ... ... ... ... ... отырып, Банк шотындағы (салым) ақша қалдығынан аспау керек.
Кепілдік келсім-шартын жасағаннан ... шот ... ... ... және Банк қарызының келсім-шарты бойынша қарызгер
өз міндеттемелерін толығымен орындағанға дейін салым бойынша шот ... ... ... және Банк ... келсім-шартының көшірмесі
Банктік қарыз келсім-шарты мен досьеге ортақтасады.
Кезекті төлемдердің төленбеуі және резерв сомасының ... ... Банк ... ... бір ... ... шығару
директордың немесе оның орынбасарының хатының негізінде бекітілген ... ... ... жұмыс күні жасалады.
Егер Банктің қарыз келсім-шартының әрекет ету мерзімі Банк салымы
келсім-шартының әркет ету ... ... ... міндетті түрде салым
жасауымен Банк қарызы келсім-шартының әрекет ету ... Банк ... ... ... қосымша келісім жасалуы керек.
Қабылданатын жылжымайтын мүлікті карыз қамтамасыз ету ретінде
қабылданған жағдайда, ... өз ... ... ... ... сатушыға беріп, сатушымен сатып алу-сату келсім-шартын жасайды
(ереженің 7.5 п. қара). Банк сатып алынған ... ... ... ... ... ... кепілдікті тіркеу үшін жылжымайтын мүлік және
оған мәміле жасау құқығын тіркеуді іске асыратын органға беріледі.
Кепілдік туралы келсім-шарт ... ... ... ... екі
жақтың сенімхаты бойынша сатушы немесе қарызгердің Банк ... ... ... есептеледі.
Осы ережемен анықталған жеке тұлғаларға Банкпен ұсынылатын қарыз үшін
құжаттар тізімі қарыз алуға Банкке ... ... ... бірігей болып
келеді
Клиент құжаттардың көшірмесін ұсынған ... ... да ... ... ... барлық ақпараттар мен Банк жұмыскеріне
айтылған мәліметтердің шынайылығын қуаттау керек.
Банк филиалының несиелік ... ... осы ... 4.1 ... ... ... ... пакетін ұсынғаннан кейін, осы
пакетпен қоса клиент Банк филиалының директорына немесе орынбасарына ... - ... ... ... ... ... ... беру визасы қойылғаннан кейін, Банк
филиалының несие бөлімінің жұмыскері ... ... ... ... жұмыс
орнынан берілген қарызгердің анықтамасы негізінде ... ... ... №6) ... ... ... ақпараттарды қамту керек:
Анықтаманы берген ұйымның толық атауы, пошта адресі және ... ... ... ... ... ... ... келген сәттегі клиенттің лауазымы;
Соңғы 12 айдағы орташа айлық табысы;
Түрлер бойынша ашылған, соңғы 12 айдағы орташа ... ... ... және бас ... қол қойып, мөр басылу қажет.
Банк филиалы ... жеке ... ... ... ... бойыгша несиелік бөлімшенің жұмыскері клиен т
Банк қарызын пайдаланғандығын анықтайды. Егер ... ол ... ... сыйақы төлеу бойынша ерені қаншалықты сақтағандығын анықтайды.
Егер клиенттің теріс несиелік тарихы болса (қарызды екі ... ... ... ... ... ... Банк ... несиелік
комитеті қарастырады.
Егер клиент басқа Банктердің қарызын пайдаланса, несие ... ҚР ... ... ... ... ... ... төлемқабілеттілігін есептегенде, табыстан ... ... ... жанұя шығындарын қоса, барлық міндетті төлемдері
шегеріледі (табыс салығы, ... ... ... ... зардап шегу
коипенсациясы және т.б.). Бір адамға ... ... ... ... ... ... ... қажет.
Бұл септеуді жүргізгеннен кейін қарыз бойынша кезекті төлемді және
сыйақыны төлеуді өтеуге бағытталған, ... ... бос ... Қарыз бойынша төлемдер және ол бойынша сыйақының ай ... ... ... шегеріп тастағанда қарызгердің жиынтық табысының
бос қалдығынан аспау керек.
Қарызгердің жиынтық табысына әлеуметтік сақтандыру ... ... ... мүшелеріне бір реттік төлемдер және мемлекет т.б. органдардың
жанұяларға көрсеткен материалдық көмек сомалары жатпайды. Мысалы, (берілген
мәліметтер шартты ... ... ... айлық табысы соңғы 12 айда 350
доллар болды, оның ішінде ұсталымдар – 65, ... ...... және т.б. ... – 34, бір ... мүшесінің өмір сүру
минимумы – 30 ... ... ... саны – 4 адам). Жанұйяның өмір
сүру минимумы ... ... ... ... ... ... ... бұрынсоңғы күнге алынады. Қарызгердің
табысының бос қалдығы 350-(65+20+34+120) = 111 доллар. Демек, қарызгер ... ... ... ... және ол бойынша сыйақы төлемдерін өтеуге
111 доллар төлеу алады.
Қарызгердің төлемқабілеттілігіне ... ... ... ... ОАО ... ... ... курсы бойынша АҚШ долларында
есептеледі.
Мысалы, қарызгер 4000 АҚШ доллары көлемінде Банктік қарызды 5 жылға,
қарыз ... ... мен ол ... сыйақыны ай сайын өтеуге жылдық 18%
мөлшерлемемен қарызды алуға арыз ... ... ... ... ай сайын
111 доллар төлеу алса, қандай сома ала алатынын есептеу қажет.
Қарыздың максималды сомасын есептеу формуласы:
Х ( ... ... = ... х – ... ... және ол ... сыйақының ай сайынғы төлем
сомасы, n – төлем кезеңдерінің саны (ай ... ... ... i – сәйкес
кезеңге сыйақы қойылымы (аймен), ондық бөлшекпен көрсетілген.
Сәйкес мәндерді қою жолымен қарызгер иелене алатын ... ... ... төлем = 111 АҚШ доллары;
Қарыз мерзімі – 5 жыл (60 ай);
Сыйақы қойылымы – 18% шетел ... ... ... 3800 АҚШ
долларына тең. Сыйақыны сыйақыны ... ... Банк ... ... ... ... кепілдік құнын бағалауынан аспау керек.
Егер несие бөлімінің қызметкерінің ... ... ... ... ... ... ... пайда болса, онда орташа айлық
табыс көлемін анықтағанда анықтамадан бір айға минималды ... ... ал ... ... ... ... қарызгердің ай сайын төлеміне сома жетіспесе, онда аралық
қарызгер ретінде әйелі (күйеуі) ... ... Бұл ... ... қабілеттілігі әйелінің (күйеуінің) алатын табысын ескере отырып
анықталады.
Қарызгердің төлемқабілеттілігін есептегеннен және ... ... ... ... несие бөлімінің қызметкері құжаттарға экспертиза жүргізу
бойынша қызмет ... ... ... ... (№7 ... қол қойылғаннан кейін клиентке кассаға ақша ұсыну
күнінің ... ... ... ... ... Банк кассасына
комиссиондық сыйақы сомасын төлеу ұсынылады.
Банктің ... ... ... ... ... экспертиза
жасауға төленген комиисондық сыйақы сомасы қайтарылмайды.
Несиелік бөлімнің қызметкері Басқарма басшысына бөлшектік бизнес
немесе (несиелік ... ... ... ... ... пакеті және
қорытындымен бірге клиенттің төлемқабілеттілігі туралы есептеу ... ... (№6 ... ретінде бөлшектік бизнес Басқармасы басшысының сәйкес
визасын алғаннан соң, ... ... ... Заң қызметіне,
Қауіпсіздік қызметіне және Банк филиалының кепіл мүлігін бағалау бойынша
маманға, ... ... Банк ... ... ... ... қызметіне, Қауіпсіздік қызметіне және Банк ... ... ... ... ... өз алдына ұсынылған күші бар заңға, осы
Ережеге және Банктік ... ішкі ... ... ... ... осы қызметімен оң шешім қабылданып, қарызды қайтару және
сыйақы төлеу бойынша қамтамасыз етуші жылжымайтын ... ... ... ... ... ... ... біруақытты мүлік бағалауын жүргізеді.
Жылжымайтын мүлікті бағалау Банктің ішкі құжаттарына сәйкес жүргізіледі.
Заң қызметіне, Қауіпсіздік қызметіне және Банк ... ... ... ... ... сәйкес қорытынды алып (№6 ... ... Банк ... ... ... ... ... құжаттар пакетін қарастыруға Банк филиалының несиелік комитетіне
ұсынады.
Банк филиалының несиелік комитеті нәтижелер бойынша ... ... Онда әр ... қарыз көлемін, қарыз бойынша сыйақы
қойылымын және қарызды қайтару туралы мәселерді анықтайды.
Банк филиалының несиелік ... ... ... осы ... т.б. Банктік ішкі құжаттарға қарсы болмау керек.
Банк филиалының несиелік ... ... ... ... ... КОМАП бекіткен базалық қойылымнан төмен болмау керек.
Банк филиалының несиелік комитетінің үй саиып алуға клиентке қарыз
беру туралы оң ... ... ... ... банк ... ... 3 ... қосымша), қарыз өтеу графигінің 3 данасын дайындап, оларға ... ... виза ... ... ... қамтамасыз ету түріне байланысты кепілдік
келісім-шартын 3 данада (№9 ... ... №11 ... ... кепілдік
келісім-шарты №10) дайындайды. Кепілдік келісім-шартында Банк филиалының
мамнының немесе риэлторлық компанияның ... ... ... ... ... ... Заң ... басшысы виза қойып, несие
бөлімінің қызметкеріне береді.
Егер қарызды қайтару және ол бойынша сыйақы ... банк ... ... ... ақша ... ақша ... келісім-шарты
жасалады (№12 қосымша).
Несиелік бөлімнің қызметкері клиентке кепілдік келісім-шартына қол
қоюға беріп, оны Банк ... ... қол ... ... ... 3 данасы мемлекеттік органға тіркеу үшін ... ... ... тұлғаның жылжымайтын мүлігі қабылданса, онда
келісім-шарт 4 данада жасалады. Егер кепілдік ... ... ... әр ... кепіл беруші қол қою керек. Осы сияқты Банк ... ... ... ... ... ... ... қайтару және ол бойынша сыйақы төлеуді қайтаруда заңды
тұлғаның Кепілдігі қабылданса, Банк филиалы ... ... ... тіркелген кепілдік келісім-шартын әкелгеннен кейін, несиелік
бөлімнің қызметкері Банк қарызының келісім-шартының бірнеше данасын бөлшек
бизнес басқармасының ... және Банк ... Заң ... виза ... ... бірінші данасына виза қойылғаннан кейін қарызгерге
банктік қарыздың келісім-шартына қол қоюға ұсынылып, банк ... қол ... ... ... келісім-шарты, кепілдік келісім-шартына қол
қойылғаннан кейін, несие бөлімінің қызметкері ... ... ... ... ... ... алынатын үйге кепілдікке қарыз берілгенде, қарызгер, сатушы
және банк арасында үшжақты келісім-шарт жасалады.
Кепілдік келісім-шарты ... ... ... ... және оеы
банкке ұсынғаннан кейін, банк ... ... үй ... ... ... ... виза қоюға жіберіледі.
Келісім-шарттың бірінші данасына виза қойылғаннан кейін қарызгерге
банктік қарыздың ... қол ... ... банк ... қол ... беріледі.
Банктік қарыздың келісім-шарты, кепілдік ... ... ... несие бөлімінің қызметкері банктік ... ... ... ... тіркеледі.
Сатып алынатын үйге кепілдікке қарыз берілгенде, қарызгер, сатушы
және банк ... ... ... ... ... ... тіркеуден өткеннен кейін және оеы
банкке ұсынғаннан кейін, банк ... ... үй ... ... жүргізіледі.
«Екінші деңгейдегі банктердің несие бойынша құжат жүргізу
ережелеріне» ... № 276 1999 жылы 16 ... ... Қ.Р. Ұлттық
Банкінің басқаруының қаулысымен бекітілген Банкттің несиелік ... ... ... тізімге байланысты құжаттық формада формалайды
(қосымша 16).
Несиелік досьедегі құжаттар ... ... ... және ... түрде болуы керек. Бөлімше жұмысшысы (құжаттардың
тізімін) несиелік досьеге қосылған құжаттардың ... екі ... және ... данаға қол қойылған тізімін Банкке өткізеді.
«Қазақстанның Халық Банкі» ААҚ зайымдар бойынша қарыздық есептің
реттік жағдайы ... 2003 ... 19 ... №134 ... ... ... несие бөлімінің ... ... ... ... ... ... ... несие
досьеседе мыналар болуы керек: клиенттің ... ... ... ... банктік қарыз келісім-шарты, кепіл туралы келісім
немесе заңды тұлғаның кепілдік келісімі, өтеу кестесі, Қарызды беру ... ... ... ... шешімі.
Қарызгерге кепіл келісімінің , өтеу кестесінің, банктік қарыз келісім-
шартының екінші даналары беріледі, ал ... ... ... ... ... ... ... іске асыратын органда қалады.
Егер кепілге үшінші тұлғаның жылжымайтын мүлкі ... ... ... данасы қарызгерге, төртіншісі жылжымайтын мүлікті
тіркейтін органда ... ... ...... 3ші нұсқалары қарыз сомасын
тағайындалуы бойынша аудару үшін банк ... ... ... өтеу ... 3ші ... ... бөлімінің қызметкерімен
жолдама хатымен ұйым бухгалтериясына ... Ұйым ... ... тұрғын үй сатып алу үшін банктік қарыз алуды, ... ... ... ... төлемдерді және ол бойынша сыйақыларды
ұстау ұшін және ұсталынған ... банк ... ... ... үшін ... өтініш жібереді.
Банктік қарыз келісім – шартының жағдайына ... ... ... ... шотына немесе қарызгердің арызы негізінде қарыз ... ... ... ... және ... ... есептеледі.
Сатушының банктік шотына қарызды есептеу ... ... ... ... сәйкес банктің қолма – қолсыз курсы ... ... ... ... қамтамасыз ету бағдарламасына сәййкес
ссудалық шоттың ашылғаны туралы және қарызгердің ... ... ... ... ... туралы өкімді басып шығарады құрылымдайды ... ... ... ... ... жеке іс ... фирмасының директорымен қол қойылған өкім банктік қарыз ... және ... ... ... ... ... банк
фирмасының аға бухгултеріне орындалуы үшін беріледі.
Банк фирмасының бухгалтерлік қызметкері шот ... ... ... қарызгер атына ссудалық шот ашады.
Қарызды беру қарызгердің немесе сатушының банктік шотына (жинақтаушы
немесе карточкалық) қамтамасыз ету ... ... банк ... және аға ... қол қойған мемориалды ордермен қарыз сомасы
есептеледі. Оны өкім негізінде бухгалтерия қызметкері іске ...... ... ... ... ... ... немесе карточкалық) мемориалды ордер негізінде ... ... ... ... ... ... ... сома
операциалық күнде көрінеді. Мемориалдық ордерді бір ... ... ... ... ... ... операциялар автоматизациялық режимде
қамтамасыз ету бағдарламасына сәйкес серверде ашылған ... ... ... ... ... филиалының бухгалтері, банк басқармасының өкімімен 2000 жылдың
23 тамызында №486 бекітілген құжатты орталықтан ... ... ... ... ... көшкендегі уақытына жағдайына » сәйкес
операциялық бөлімнен алған ... ... ... ... құрайды.
Құрылған бухгалтерлік желі автоматтық режимде банк ... ... ... үшін ... төлеу және қарызды қайтару банкпен
келісілген әр ай мерзімінде іске асырылады.
Қарызды өтеу кестесінде анықталған мерзімде қарыз бойынша әр ... ... орны ... ... ... жолымен қарызгер банкпен
келімсе отырып, әр айдығы қарыз бойынша төлемін және сыйақыны төлеуді қолма
– қол тәртіппен іске ... ... Ол үшін ... банк ... ... ... және банктік қарыз келіссім – шартына
сәйкес еңбекақыдан ... ... ... орны ... ... арыз жазу
қажет. Төлеу құжатының мәтінінде көрсетіледі «Азамат ... ... ... ... банк ... ... шотына түскен теңге
түріндегі ... өтеу ... ... ... АҚШ ... конверттеледі.
Банк филиалының субкореспондент шотына ақша түскен күні банктің қолма –
қол курсынегізінде ... іске ... ... ... ... ... ... отырып, теңгені АҚШ долларына конверттегені үшін
түскен комиссиондық сомаға мемориалды ордер рәсімделеді.
Қарызгердің ... ... ... ... ... ... және
қарызды пайдаланғаны үшін сыйақылар АҚШ долларына қолма – қол ... ... ... ... жолымен мерзімінен бұрын төлеуіне болады.
Қарыз берушінің нұсқауы ... ... ... ... ... оның ... ... ақшалық және карточкалық) шотынан қарызды
өтеуге ақша ұсталынады. Бірақ қарыз сомасы ... ... ... бойынша келесі төлемдерді және АҚШ долларры қолма – қол ... ... үшін ... ... ... сомаға көшірме қағаз
арқылы валютадағы кассалық ... ... екі ... құрылады.оны ссудалық
шоттың орталық базасын жүргізетін бухгалтер іске ... ... ...... қарызды өтеу...........(тегі, аты - жөні) банк
қарызының келісім – шарты бойынша берешегі «...» ... ... ... шот және ... ... салу үшін ... ... беру көрсетіледі, ал ордерде төленетін сома көрсетіледі.
Операцияны басқару бөлімінің ... ... ... ... дұрыстығын тексергеннен кейін, қолма – қол ... ... екі ... қол ... ... ... ... күнделік
бойыншаоперацианы көрсетеді. операцияны басқару бөлімінің морс таңбасымен
ордердің ... ... ... қайтарылады, ал бірінші данасы сол
күндегі құжатқа ... ... – қол ... ... ... ... ұстау жолы арқылы қарызгер алған қарыз ... әр ... ... көп ... ... жағдайда қарыз бойынша нақты
қолданған мерзімге сыйақы берешек қалдығына есептеліп отырады.
Қарызгердің ... шоты ... ... ... ... ... қарыз өтеледі» белгісі қойылғаннан кейін есеп беру
жылының соңына дейін жеке базада сақталады. Жылдық есеп ... ... ... ... базасында сақталады. Сыйақы сомасымен есеп
айырысқанда, бір жыл ... , ал бір ай ... ... егер ... ... беру ...... қарастырылмаса.
Қарызды пайдаланғаны үшін сыйақы қарыз сомасының берген күннен бастап
әр айға ... ... ... ... ... ... айдың соңғы
күнінен кешіктірілмеуі керек.
Қарызгер банкке ... ... ... әсер ... жағдай туралы,
басқада жағдай туралы хабарлауы қажет. ... ... ... мен жеке ... – шартын бұзғанда немесе тоқтататын жағдайда қарызды ... ... және ... пайдаланғаны үшін есептелген сыйақыны төлей алады
немесе банкке хабарлай отырып ... жаңа ... ... өтей алады.
Банк қарызан қолданғаны үшін уақытылы емес сыйақыны төлеу және
қарызды қайтару мерзімін бұзу ... банк ... ... ... ... қабылданған сыйақыдан және күнделікті мерзімі өткен
төлемдердің сыйақыларына жоғары 1,5 ставкалық сыйақы ... ... ... ...... ... ... өткен берешек пайда
болған жағдайда қарызгер банкке акцепсіз тәртіпте өзінің ... ... ... және ... ) ... қарыз және сыйақы бойынша
төлем мерзімі өткен әр күнге ақша алу ... ... ... үшін және қарызды пайдаланғаны үшін сыйақыны төлеу
кезде ... ... ... ... – қол ... немесе банктік
шоттағы ақшаның жоқтығы кезінде, ақшаның жетіспеуі ... ... ... келісім – шарты бойынша берешекті өтеу үшін басқа көздерді ... ... ... ... берешекті бір ай аралығында өтемесе, онда
несиелік бөлімшенің қарызгеріне ... ... және бір ... ... заң ... мерзімі өткен берешекті қайтару туралы ... ... ... ... хабарлайды.
Сыйақыны төлеу күнтүзбелік 30 күннен асатын болса, онда сыйақыны
есептеу келешекте «ААҚ Қазақстанның Ұлттық Банкінің ... ... ... ... ... жағдаймен банк басқармасының қаулысымен №134
19.03.2003 жылдан бекітілген тәртіпте іске ... ... ... ... ... төмендету тәсілдері және
мониторинг
Несиелік мониторинг – бұл несиелік келісім – шартты қолданғаны ... ... іске ... өтеу және ол бойынша пайызды төлеу ... ... ... ... ... ... ... келеді, соның ішінде ипотекалықта.
Ол, ... ... ... ... ... банктің несиелік
портфелін қарастырудан, ссуда жағдайын бағалаудан және ... ... ... беру ... шешім қабылданғаннан кейін банк берілген несиенің
тұрақты мониторингін іске асырады және ссуданы ... және ... ... ... ... қазіргі кезде айқындалуына қатысты тез
арада шешім қабылдау.
Әр берілген несие бойынша ... ... ... ол несиелік
келісім – шартқа қол қойғаннан ... ...... ... ... бастан жабылады.
Банк толық несиені қолданғанға жобаны өткізу қимылына, айлық қаржылық
есепке байланысты қарызгердің қаржылық жағдайына, қарызгерден ... ... ... ... ... бар болуына және басқа
жерлерді тексеруге басқарушылық тексерулер жүргізіледі.
Алынған ақпараттар талданып, қарызгердің ссуда алар кезінде ... ... ... ... ... – шарт ... орындауға,
ссуданы өтеу кестесіне және сыйақыны төлеуге аударылады.
Кредиттік ... ... ... ... тану ... ... персонал төлеу алмаушылық қиындығының пайда болуына дейін
көптеген ... ... дәл ... тани ... ... ... потенциалды проблеманы тапқанның арқасында банк жоғалту
тәуекелін максималды минималдау алады және ... ... ... ... ... ... ... басты төрт жолмен түседі:
1. Банкпен қарызгердің қарым – қатынасынан
2. Қарызгердің басқа серіктестерінің қарым – қатынастары
3. Қарызгердің қаржылық есебі және ... ... ішкі ... ... банктің жаупкершілігі қарызгердің айлық ... ... ... беруде іске асуы керек. Қарызгер жағынан әр
айлық төлем толық емес ... ... ... онда ... ... банк әр ... төлем көлемінде компанияның ... ... іске ... ... ... ... ипотекалық несие бойынша сапасы
төмендеген несиені банктік немесе банктік емес ұйымның ... ... ... бар. ... ... ... банктік емес ұйымнан ипотекалық
несиені қайта сатып алу құқығын талап ете ... үй ... ... ... ... ... шаралар қолданбаса, қайта сатып алу үрдісі пайда болады.
Тұрғын үй қарыздық ипотекалық компаниядан іскер – банктің қайта сатып
алу сыйақыны қайта ... алу ... ... ... үй ... қарыз
бойынша жалпы қарыздан қалған өтелмеген соманың және ... мен ... ... іске ... ... алу ... ... – банк үш жұмыс күнінен кешіктірмей
компанияның көрсетілген шотқа несие бойынша жалпы қарыздан қалған тұрғын үй
ипотекалық қарыздың ... ... ... банктік емес ұйыммен төленген сома Компанияның несиені
қайта сатып алу шотына түскенне ... ... ... және ... ... өтеді.Банк немесе банктік емес ұйымдар сапасы төмендеген
несиені аналогты құрылымға ... ... ... ... ... ... ... болмауы және қамтамасыз етілуі бар сипаттамалар
стандарттық несие.
Компания банктік ... ... емес ... ... ... толық босатады.
Егер клиентте аяқастынан болған жағдайға байланысты оның арықарай
төлемқабілеттілігінің төмендеуін ... ... ... онда ... ... 2 ... аспайтын төлемді 30 күнге кейін
қалдыруға құқығы бар.
Егер несиені өтеу барысында, клиент объективті ... ... ... бере ... банк оған ... ... шешімді құруға көмектесуге
тырысады. Бірақ егер бұл ... оң ... ... ... үйін ... ... қалған сомасын өтеу керек, ал қалған ақшаға клиент
басқа үй сатып ала алады. Яғни ... ... ... пәтерге салған өз
ақшасын сақтап қалады.
Қарызды қолданған үшін сыйақы төлеу және Қарыз бойынша мониторингті
іске ... ... ... филиалының қызметкері, Банктік қарыздың
келісім-шарты бойынша мерзімі ... ... ... ... ... ... ... ескерту қажет.
Банктің несиелік филиалының қызметкерінің Қарызгер ... ... ... ... ... алу және ... ... жасау бойынша банктік қарыз
мониторингі келесілерді қарастырады: дәлелдейтін құжаттарды ұсыну ... ... ... реті бойынша ссудалық портфельдің клласификациясы.
1997 жылдың 23 мамырынан №12 Қ.Р ... ... ... ... Республикасының екінші деңгейлі банкті ... және ... ... ... ... ... ... жағдайында Қарызгердің Банк ... ... ... ... ... ... өлшеміндегі өзгерістерді,
кепілдікті қамтамасыз ету жағдайындағы сыйақыны есептеу және ... өтеу ... ... ... ... ... қайтармаса және қарызгер туралы
ақпарат жоқ болса, Банк Қарызгерге міндеттемені орындамау туралы және ... ... ... ... Егер ... қайтару мүмкіндігіне тұрғын
үй кепілге қойылса, Банк заңдылық тәртіпке сәйкес қозғалмалы ... ... іске ... ... ... тіркейді және
сонымен қатар Банк филиалының тәуекел-менеджері ескертіледі.
Жоғарыда айтылған ескертуді жіберуден бастап, екі ай өткеннен ... ... ... ... ... мүлікті тіркеуді іске асыратын
органда кепілге қойылған үйді ... ... ... жаңа ... ... оны Қарызгерге береді.
Егер Қарызды қайтару бойынша қамтамасыз ... ... ... ... онда ол ... ... сәйкес Қарызгерге
міндеттемені орындау қажеттілігі туралы Кепіл берушіге талаптар жіберіледі.
Тарау 3. ТҰРҒЫН ҮЙ ИПОТЕКАЛЫҚ ЖҮЙЕСІ: ӘЛЕМДІК ... ... ... ... ипотеканың даму проблемалары
Ипотекалық несие Қазақстанда енді дамып келеді. Өкінішке орай, халық
қымбат тауарларды ... ... ... жоқ, оларды ұзақ мерзімді
несиелендіру шошытады.
Коммерциялық жылжымайтын мүлікті және тұрғын үйді несиеге сатып ... ... жәй ... ... ... ... табысының жоқтығына байланысты ... ... ... ... Екінші деңгейлі банктердің ұзақ мерзімді және
қымбат емес қаржылық ... ... да ... ... ... кедергі болады. Бұл жағдайда бағалы қағаздар нарығы ... ... ұзақ ... ... ... есебімен екінші деңгейлі
банктің механизмін қайта қаржыландыру ... ... ... ... құру әсер ету қажет.
Қазақстан Республикасындағы тұрғын үйді ... ... ... құру ... ... ... бері жүргізіліп жатыр.
Мемлекетпен халыққа 30 жылға 5% ставкамен жеңілдетілген несие ... ... ... ... ... Жеңілдетілген жағдай
несиелендіру бюджеттік ассигнования арқылы іске асыруға талап ... ... ... ... ... ... ... үйді салу
бағдарламасы шегінде бюджеттен тұрғын үйді сатып ... ... ... ... бөлінді. Ол тек Астана қаласында ... ... ... ... және тұрғын үйді несиеге сатып алу барлық
ірі екінші деңгейлі ... және ... ... жеке ... ... ұйымдармен іске асырылады. Сөйтіп Қазақстанда бірінші ипотекалық
нарығының құрылығаны туралы айтуға болады. Ипотекалық жүйедегі ... ... ... үшін 2000 ... 21 ... №1290 «Тұрғын үй
құрылысын ұзақ мерзімді қаржыландыру және ипотекалық несие ... ... ... және №1774 ... үй ... ұзақ ... ... және ипотекалық несие жүйесін дамыту концепциясы
туралы» ... ... ... ... ... ... екінші нарықтық ипотекалық несие инфрақұрылым
элементтерімен мемлекеттің ... ... ... ... ... Ипотекалық жүйені ұйымдастырудағы бар амалдарды қарастыра ... ... ... пайдалануды мақсатты деп санады. Осы модельге
байланысты ҚР Ұлттық ... ЖАҚ ... ... ... оның ... ретінде, ипотекалық бағалы қағаздарды эмиссиялау
және тұрғын үй несиелерінің қарызгерлерінен ақша талаптарының құқығын сатып
алу арқылы, екінші ... ... ... ... ... ... үй құрылысын ұзақ мерзімді несиелендіруді жүзеге асырып қана ... ... ... үйді ... алуға, шағын және орта ... ... ... беруді ,жеке ипотекалық компаниялардың
атқарымдығын ... ... ... пайдаланылуы жоққа
шығарылмайды.
Ипотекалық жүйе өзіндік әлеуметтік базаны ... ... ал сол ... база ... жүйенің дамуын және
атқарымдылығын қамтамасыз ететін дамыған елдердің тәжірибесін дәлелдеді.
Осыған байланысты ... база ... ... ... жоғарлатуға
ықпал етеді, өйткені ипотекалық несиелендіру үрдісіне ... ... ... ... жеке және ... ... ... тартылады. Осыны
ескере отырып, қазақстанның бір ... ... ... модель
әзірленді, ол тұрғын үй және коммерциялық жылжымайтын мүлікті ұзақ мерзімді
несиелендіруге ... ... жеке және ... ... ... ... ... несие беру. Модель жеке меншік түріне қарамастан,
ипотекалық компания жылжымайтын ... және жеке ... ... жүзеге асуын және оларды пайдалану арқылы ипотекалық жүйеге ұзақ
мерзімді инвестициялардың тартылуын қарастырады. Ипотекалық жүйе ... ... ... ... ... ... салымдарынан
инвестициялық табыс алуға мүмкіндігі болады. Ішкі ... ... ... құны ... кезде 11 ден 14 % жылдық шамасында. Екінші деңгейлі
банктермен берілетін ипотекалық несиенің құны 20 дан 24 % ... ... ... ... тәртіп бойынша әр 6 ай сайын жүзеге асырылады, ал
ипотекалық несиелерден комиссиондық сыйақы төлену ай сайын ... ... ... ... инвесторларға - жылжымайтын мүлік
иелеріне көп табыс табуға мүмкіншілік болады[5].
ҚР Азаматтық кодексіне байланысты жеке және ... ... ... ... ... ... тағайындауға құқтары бар.
Сенімгерлік басқару жылжымайтын мүлік иелеріне қосымша пайда табу жолдарын
іздестеруге мүмкіндік ... ... ... жылжымайтын мүлік
иесінің құқығын жоймайды және оның ... ... ... ... ... ... ... иесі өзі пайда көруге ... ... ... ... тағаыйндауға құқығы бар. Иеленушінің бақылауындағы
ылжымайтын мүліктің сенімді басқарушыға өтуіне қатысты фактолық және ... ... ... ... Басқарушы қозғалмайтын мүліктің
иесінің қалауы бойынша ... іске ... ... ... сенімді
басқару уақытында екі жақтан ерекшеленеді- иеленушунуң басқа да мүлкі
басқарушының мүлкіне тең. Жылжымайтын ... ... ... ... жылжымайтын мүлік бойынша Орталықта тіркеледі.Ол басқарушының жеке
балансында ескеріледі және ол ... жеке есеп ... ... ... ... ... әр қозғалмайтын мүліктің
иемденушісіне жеке ... шот ... Бұл ... ... ... ... алынған табысы есептеледі.
Сенімді басқарудың объектісі болып, экономиканың аграрлық секторына
ірі қаржылық ... ... ауыл ... ... ... болуы мүмкін.
Ипотекалық жүйе, банктік секторды жақсартатын сенімді қаржылық
құралдарда инюсторлардың қажеттілігтерін ... ... ... ... ... бағыттауға, ал тұрғын үй, коммерциялық
жылжымалы мүліктің және жер учаскілерінің иемденушілеріне қосымша табыс
алуға мүмкіншілік ... жүйе ең көп ... ... ... ... Ресейлік
экономистердің аты бойынша, ... ... ... жүйе
мемлекеттің стратегиялық мүмкіншілігі болады.
Ипотекалық несиенің ... ұзақ ... ... ... ипотекалық кредитке қатысушылар ... ... ... ... ... құралдардың болмауы кедергі болып ... ... тағы да ... ... ... қаржылық нарығында ақшалай қаражаттарды ұтымды пайдалану
тәжірибесінің болмауы;
2. Жеке тұлғалар нарығының нашар ... ... ... қабілеттілігінің төмендігіне байланысты көптеген
тұтынушыларға тиімсіз болып келетін несие бойынша Пайыздық ... ... ... үй ... баға ... ... және бағасы жоғары
тұрғын үйге бағытталған тұрғын үй нарығындағы құрылымның ... ... ... ... ... ... ... стандартталған,
классификациаланған және қол жетерлік ақпараттың болмауы. Жылжымайтын
мүлік пен ... ... ... ... ... ... Ипотекалық несиеде тәуелділігі жоғары жылжымайтын мүлікті, өмірді және
халықтың еңбек қабілеттілігін ... ... ... ... ... ... бізде сегментарлы сипатталады. Жиі
ипотеканың сегментті сипатталуы Қазақстанда ипотекалық несиені қазіргі
уақытта ... ... үйде ... ... Оның басты себептері:
бірінші және екінші ... үй ... ... ... ... ... ... ставканың жоғарлығы, басты халық тобының
сұранысының ... ... ... ... үйді ... ... ... себебі көбісі осындай
тұрғын үй ала алмайды. Тағы да несиелеудің ... ... ... ... ... міндеттеме көлемі үлкен. Тәуеклдіктің тағы да
бір факторы- тұрғын үй бағасының лезде төмендеуінен кейін сұраныстың азаюы.
Банкпен берлген несиелеу ... ... ... ... ... көбінесе шет ел валютасында тартылатынын және мерзімі
3 жылдан аспайтынын ескере отырып, халықты ұлттық ... ... ... ... кең ... бағанымен халық ипотекалық несиені
көңілсіз алады. ... ... ... ... ... ұлттық
валютаның девольвациясынан қорқады.
Қазір ұзақ мерзімге және валюталық эквивалентті фиксациясыз
ипотекалық ... ... беру ... ... ... ... ... тәуекелділікті хеджирлеу мақсатында сыйақының
өзгермелі ставкаларын қою қажеттілігімен байланысты проблемалары бар. Өз
кезегінде потенциалды ... ... ... ... ... сыйақы ставкаларының өсуінен қорқады.
Қазақстанда пайыздық ставканы бағалау өте қиын. Себебі экономика әлі
қатты долларизделген. Қазақстанның ... ... ... ... ... құрылымының және валюта айырбастау режимінң
қауіпті бұзылуымен ... ... үй алу ... келісім-шартты тіркеу реті, ипотекалық несие
бойынша талап ету құқығын беру және ... ... ... ... кепілді құрылымдау назарсыз қалмайды. Бұл жерде ... ... ... ... ... ... несиенің күшті
ұсталуына және халыққа қолайлылығының төмендеуіне алып ... ... ... ... несиелеудің даму
мүмкіншіліктері
Қазақстандағы ипотекалық несиенің дамуының басты алғы-шарты- бұл
тұрғын үйге ... ... ... көшу-қону үрдісі,
экономиканың тұрақтануы, банктік операция құрылымының өзгерістері.
Тұтынушылық несиелеу тез қарқынды таралып ... ... ... ... ипотекасына қызығушылық өсуде. Оның қазіргі әлемдік стандартқа сай
деңгейде ... алғы ... ... ... ... және ... көші-қонуының кейбір ацмақтарында
тұрғын үйге сұраныстың өсуі байқалған. Оған жаңа астана Астананы, шикізат
орындары бар аймақтарды ... ... даму ... ... ол ... мүлік нарығында және
ипотеканың дамуына база болуға жағдайды өзгертеді.
Соңғы жылдары банктер орта және ұзақ ... ... әр ... ... ... ... ... мүмкіншілігі орта және ұзақ
мерзімді қарыз алу ... ... ... ... Бұл ... ... санының өсуі, бірнеше жылдық айналым мерзімінде қарыздық
құралдарға ақша салуға дайын институционалды ... ... ... ішкі ... қор нарығының дамуына ... ... ... ... арқасында пайда болды.
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі ... ... ... ... ... ретінде пайдаланады, себебі
ипотека парасатты ұзақ мерзімге теңгенің болашақ ... ... ... ... ... ... өзінің теңгелік ипотекалық
несиесін сататын банктер мүлдем девальвациялық ... ... ... ... ... ... құру ... сұрақ
қарастырылған, себебі Компанияның бағдарламасы қарызгерлерді қорғау жүйесін
қарастырады. Оған кіретіндер: несиелік келісім-шарт ... ... ... ... несие бойынша кепіл юолып келетін
тұрғын үйді сақтандыру, ... ... мен ... ... Банк ... ... Компаниясына жаңа акционерлерді
тарту ойы бар. Бұл ... ... ... ... бір ... ... және халықаралық қаржылық ұйымдарға ... ... ... ... ... Бұл ... ... тәжірибесін
және технологияны енгізу арқылы акционер-банктерді қызықтыру негізінде
жасалынды.
Ұзақ мерзімді ипотекалық ... ... ... негізгі
жолдары, нарық механизмдерін дамыту үшін жағдай жасау, ... ... ... ... және оларды қаржылық-несиелік өріске бағыттау
болып келеді. Халықты несиелеуге бағытталған тартылған ресурстардың бағасын
максималды төмендетуге мүмкіншілік ... ... және заң ... қажетті өзгертулер мен қосымшалар ... ... ... ... ... тең ипотекалық бағалы ... ... ... ... ... ... ... ипотекалық облигацияны шығару мен тіркеу прцедурасын
максималды жеңілдету қажет және алымдар мен ... ... ... эмиссияны босату.
Берілген проблеманы шешудегі жиынтық, несиелендіру көлемін жоғарлату
мүмкіншілігін береді, ол компанияның, ... және ... ... маржасын төмендету факторы болып келеді.
Қазақстандағы ... ... ... ... ... ... ... ол үшін төмендегідей жағдайлар орындалу
керек:
1) күші бар заңдылықтарға сәйкесінше өзгертулер енгізілді;
2) қаржылық нарық тұрақтылығы қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... өзіне шешу керек: Қазақстанда көптеген әлеуметтік және
экономикалық проблемаларды ... ... ... ... ... ... Егер қажет болса, жаңа бастаудағы
қолдау мен сәйкес тәсіл қажет.
Біздің мемлекетте ең ... жай ... ... ... ипотекалық несие жүйесін функционалдау қажет.
Қолайлы жағдайда несиелеу көлемін ұлғайту үшін алғы шарттарды жасау керек.
Нақты: ... ... ... жоғары емес сыйақы
ставкасында және ұзақ мерзім де теңгеде несиелеу.
ҚОРЫТЫНДЫ
Халықаралық тәжірибе ... ... ... ... үлкен табыс алып келеді. Ең алдымен ол тұрғын үй проблемасын
шешуге мүмкіндік береді. ... ... ... ол аз ... Сонымен
қатар азаматтардың өздерінің ынталары себепші ... ... ... үшін халықтың ішкі инвестициялық жинақ ақшасы, институционалды
инвестордың ақшасы тартылады. Нәтижесінде, экономиканың ... ... ... ... соның ішінде құрылысжәне онымен аралас сала.
Инфрақұрылымның дамуы, ... ... үй ... ... және ... ... ... шешіледі. Мұның бәрі, алым мен салық
түрінде бюджетке ... ... және ... салу ... өсуіне себепші
болады. Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, экономиканың ... ... ... ... күні ... ... ... көптеген халық
бөлігіне қол жетімді жаңа ... үй ... ... ... ... ... үй құрылысын ипотекалық несиенің құралы ретінде қолдануға
мүмкіндікті ... ... ... ... нарығын және ипотекалық
банк жүйесін дамвтуға керек. Жалпы сұраныстағы жаңа тұрғын үй ... үшін ... ... ... ... ақша ... тарту
механизмі құрылды.
Соған қарамастан, Қазақстандағы ипотекалық несиенің болашағы жақсы.
Ол үшін ... ... ... ... ... және ... ... сұраныс бар.
Қазіргі күні жағымды өзгерістер мыналар: ипотекалық несиелендірудің
базасы қаланған, енді оның ... ... Осы ... даму ... даму ... анық көрінеді.
Қорытындысында ең маңыздысы туралы: дамыған ипотекалық нарық үйден
гөрі көп құрайды; ол болашақты құрайды.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... Е.Ф., ... Л.М., ... А.В. ... ... банки»:
Учебник для студентов вузов, обучающихся по ... М., ... ... ... О. М. Коммерческие банки и их операции. -М.: ... и ... ... ... ... справочное пособие. М. : Экономика. 1993г.
4. Айсак Б. ... ... – как ... ... ... ... // Банки Казахстана 2001 г. №5 с.21-24
5. «Ұлттық Банк ... ... ... ... ... ... бар. Алматы, 30 наурыз 1995 жыл.
6. «Банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің
Жарғысы, Заңды күші бар. ... 31 ... 1995 ... ... Ф.Р. О ... ... и ... услуга" // Банки
Казахстана. -Алматы, 2000. -N10. - С. 28-30
8. Ажитов С.О. ... ... ... и ... ... // ... и государство 2002 г. №2 с.49-53
9. Акпеисов Б. Вклады ... и их ... // ... Казахстана 2001 г. №9
с.21-22
10. Арсланбеков-Федоров А.А. Российский рынок межбанковского кредитования:
особенности развития и генезис проблем // Банковские ... 2003 г. ... ... З. Абдрахманова А. Конвертация тенговых депозитов // Бюллетень
бухгалтера 2001 г. №19 ... ... А. ... фонд ... вкладов физических лиц –
гарантия личной финансовой ... // ... ... 2003 г. ... ... А. В процессе усовершенствования.// деловая неделя 2003 г.
№27 с.5
14. Банки Казахстана: ... ... ... Data, 1999. -330 ... ... Т. Н. Банковские операции: ... ... ... - ... н/Д: ... 2003. -378 с.
16. Выступление Председателя Правления ОАО "Народный банк Казахстана"
17. Гарантирование банковских ... : ... ... и ... Э. Перотти, С. Фриз, К. Эггенбергер, М. Малютина // ... ... -2000. -N 6. - С. ... ... М. ... ... виды кредитных операций необходимо// Банки
Казахстана. -Алматы, 2003. -№ 11. - С. 43-46
19. ... М.Т. ... ... ... ... ... ... рынка банковских услуг в Казахстане// ... ... ... -Алматы, 2000. -№ 9-10. - С.37-50
20. Деньги,кредит,банки /Под ред ... ... ... -363 ... ... Р.В. Банковский маркетинг. М.: Финансы и статистика, 1998г.
Колесников В.И. Банковское дело. М.,1998г.
22. Емельянов А.М. ... ... и ... Учебное пособие, М.: РАГС.
2003г
23. Жуков Е. Ф. Трастовые и ... ... ... ... Изд-во АО "Консалтбанкир", 1995. -47 с.
24. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции: ... для ... - ... и ... ЮНИТИ, 1997. -471 с.
25. Жунусова Г. Некоторые особенности банковской конкуренции// АльПари.
-Алматы, 2000. -N3-4. - ... ... ... ... Е.К. ... ... ... Республики Казахстан за 10
лет независимости// Экономическое обозрение. – 2002.- №7.-С11-15.
27. Жаналина В. ... ... ... деятельности с
векселями// Рынок ценных бумаг Казахстана 2003г. №8.
28. Жаналина В. Вексельные операции, предлагаемые банками второго ... ... ... ... ... Казахстана 2003г. №4.
29. Жуков Е.Ф. Общая теория денег и кредита. М.: ... ... ... А. Н. ... и ... ... иностранных
банков// Деньги и кредит. -2000. - № 5. - С. 61-65
31. ... В. ... ... ... кредитования на основе
кластерного ... ... и ... ... ... ... журнал 2002 г. №4 с.64-68
32. Кичигина М.Т. Как проводится ... ... ... ... ... 2003. -N4. - С. ... Как ... рынок государственных ценных бумаг более привлекательным //
Бизнес-Казахстан. – 2004. - № 1.
34. Камаев В.Д. ... ... М.: ... ... ... А.М ... М.: «Финансы и статистика» 2004г.
36. Кураков Л.П. «Экономическая теория».:М. Изд. «Пресс-сервис», 2004г.
37. Коробов Ю. И. Практика банковской конкуренции. ... ... ... ... ... 1996г.
38. Косой А.М. Межбанковский кредит // Деньги и кредит 2004 г. №2 с. 31-39
39. Куанова Г. ... ... ... ... ... сообщество. -Алматы, 2003. -№3. - С. 72-83. -Библиогр.: ... ... Г.А. ... в ... ... ... // ... 2000. -№ 6-7. - С.63-68. -Библиогр.: 3 назв.
41. Лаврушин О.И. ... ... М., 2000 ... Лим А. ... - ... приносящий доход // Финансы Казахстана=
Каржы Каражат. ... 2000. -N 11-12. - С. ... ... Б. ... ... - как ... ... коммерческих банков // Банки Казахстана. -Алматы, 2000. -N 5. ... ... ... Е.Ф., ... Л.М., Печникова А.В. «Деньги, кредит, банки»: М.,
ЮНИТИ, 2005г, 52 б.
[2] Маркова О. М. Коммерческие банки и их ... -М.: ... и ... 1995, 48 ... ... О. М. ... банки и их операции. -М.: Банки и биржи:
ЮНИТИ, 1995, 124 б.
[4] ... ... ... ... М. : ... 1993г, 25 ... Айсак Б. Межбанковские заимствования – как инструмент финансовой
политики ... ... // ... ... 2001 г. №5 ...

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 38 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасында ипотекалық несиелеудің талдауы39 бет
Қазақстан Республикасындағы ипотекалық кредиттеудің дамуы53 бет
Кредит формалары6 бет
Кредит қызметінің түсінігі4 бет
Мемлекеттік кредит пен мемлекеттік борыш24 бет
Мемлекеттік кредит: жұмыс істеуінің алғышарттары, жағдайлары мен факторлары24 бет
Мемлекеттік несие22 бет
Мемлекеттік несие туралы14 бет
Негізгі құралдардың экономикалық мәні, амортизациясы23 бет
Қазақстанда мемлекеттік кредиттеудің қалыптасуының теориялық негіздері62 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь