Ақпараттық технологияны оқыту процесінде пайдалану

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

1. ҚАЗАҚСТАНДА БIЛIМ БЕРУ ЖҮЙЕСIН АҚПАРАТТАНДЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
1.1.Бiлiм беру жүйесiн ақпараттандыруды дамытудағы тұжырымдамалық көзқарастар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2.Ақпараттық.коммуникациялық технологияның мүмкіндіктерін қолданудың қысқаша мазмұны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
1.3.Ақпараттық.коммуникациялық технологияны қолдануда пән мұғалiмдерiн дайындау . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.4. Білім беру жүйесінде ақпараттық және инновациялық технологияларды пайдалану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.5. 12 жылдық білім беру жағдайында мұғалімдердің кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
1.6.Педагог мамандарды даярлауда ақпараттық құзырлығын
қалыптастыру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

2. АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНДЕ ПАЙДАЛАНУ

2.1.Оқу үрдісіндегі ақпараттық технологиялар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.2. Информатиканы оқытуды ұйымдастырудың жаңа технологиялары . . .34
2.3. Білім сапасын арттырудағы ақпараттық технологияның тиімділігі . . . .37
2.4. Информатика сабағын ұйымдастыру әдістері . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3. ИННОВАЦИЯЛЫҚ САБАҚ . САБАҚТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУЫҢ ЖАҢА ФОРМАСЫ

3.1. Дәстүрлі емес . инновациялық сабақтар түсінігі мен түрлері . . . . . . . . 54
3.2. Дәстүрлі емес сабақтардың негізгі сипаттамалары . . . . . . . . . . . . . . . . 57 3.3.Информатикадан дәстүрлі емес сабақтардың үлгісі . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4. ҚОРЫТЫНДЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
5.ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
КІРІСПЕ

Қазіргі кездері компьютерлік технологияның даму деңгейі жаңа дәуірдің мультимедиялық, телекоммуникациялық мүмкіндіктері мен артықшылықтарын көрсететін алғы шарттар болып табылады. Бұндай мүмкіндіктері жүзеге асыру үшін білім саласында да, қазіргі кездегі ақпараттық технологияны дамыту саласында мамандар біріктіруге күш салуда. Бүгінгі таңда мектеп пәндерін компьютер көмегімен оқыту нәтижелілігін зерттеудегі ғылыми мәселелерді шешу ең басты орын алды. Зерттеу нәтижесі көрсетіп отырғандай, мектеп пәндерін оқыту процесінде компьютерді қолдану мұғалім мен оқушы қарым-қатынасы жүйесінде олардың іс-әрекеті мазмұнына, құрылымына өзгеріс әкеледі, түрлендіреді. Демек, оқыту процесінде компьютерді қолдану білім мен біліктілікке қоятын талаптарды жетілдіріп, жүйелеуді талап етеді.
«Информатика» оқу пәні ретінде Қазақстан Республикасы жалпы орта білім берудің базистік оқу жоспарының мемлекеттік компонентін құраушылардың бірі болып табылады.
Информатика курсы білім алушыларға осы курсты оқыту саласындағы іргелі білімдердің жеткілікті деңгейдегі толық көлемін беруді, оқушылардың ойлау, танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамытуды, ақпараттық қоғам өміріндегі информатиканың ролі туралы түсінігін қалыптастыру және жалпыадамзаттық құндылықты дамытуды, табиғатқа ғылыми көзқарасын, адамның дүниетанымдық көзқарасына алғы шарт болып табылатын әлеуметтік маңызды бағдарларын, түрлі мәселелерді шешуде алған білімін шығармашылықпен қолдану дағдыларын қалыптастыруды көздейді.
Қазіргі мектепке шығармашылық ізденіс қабілеті дамыған, жаңа педагогикалық технологияларды жете меңгерген, мамандық шеберлігі қалыптасқан мұғалім қажет.Ол оқушының шектеусіз қабілетін дамыта алатындай білім берудің әлемдік кеңістігін құруға қабілетті бола білуі шарт.
Сондықтан да қазіргі таңда оқытудың жаңа формалары талданып, оқушыларға білім беруді жоғары деңгейге көтеру жұмыстары жүргізілуде. Ұсынылып отырған жұмыстың өзектілігі – осы мәселелер төңірегінді, яғни орта мектептерде информатиканы оқытудың жаңа формаларын айқындау, солар арқылы сабақтың тиімділігін арттыру. Жеке тұлғаға бағытталған педагогика қазіргі заманғы мектептерде оқыту процесін ұйымдастырудың дәстүрлі емес тәсілдерін қолдануды ұсынады.
Ұсынылып отырған «Информатикадан дәстүрлі емес сабақтарды жүргізу ерекшеліктері» атты дипломдық жұмыстың мақсаты – информатика пәні бойынша өткізілетін жаңа сипаттағы сабақтардың ерекшеліктерін айқындап, олардың тұлғаны қалыптастырудағы дидактикалық шарттарын теориялық және практикалық тұрғыда негіздеу. Дипломдық жұмыс үш бөлімнен тұрады: бірінші бөлімде қазіргі кездегі елімізде білім беру жүйесін ақпараттандыру мәселелері, екінші бөлімде оқу үрдісіндегі ақпараттық технологиялардың білім сапасын арттырудағы, білім алушының ақпараттық кеңістіке жұмыс істеуінедегі тиімділігі қарастырылған. Жұмыстың үшінші бөлімінде тақырыптың мағынасын ашу мақсатында информатикадан өткізілетін дәстүрлі емес сабақтардың үлгілері берілген.
Дәстүрлі емес сабақтар оқушылардың интеллектуальдық және шығармашылық қабілеттерін дамытуда, пәнге деген қызығушылығын арттыруда әсері мол. Оқушылар өз бетінше мұғалім ұсынған әдебиеттер бойынша жұмыс істеп, жауабын алғысы келген сұрақтарды дайындайды. Мұндай сабақ түрлері оқушыны әртүрлі әдебиеттерді қарастыру нәтижесінде білімін тереңдетуге ынталандырады.
Егер мұғалім оқыту процесін ұйымдастырудың жаңа формасын таңдап, жақсы дайындықпен келсе, онда бұл процестің қызықты әрі қажетті екендігі дәлелденеді, ал оқушылар берілген мәселені шешуге белсенді түрде атсалысып, оқу сапасы жоғарылар еді. Білім беру мазмұны білім, білік, дағды, шығармашылық қызметтің, тұлғаның дүниетанымдылық және тәрбиелік сапасының жүйесін құрайды, ал оның өзі білім алушының жоғары деңгейде білім алуына бағытталған қоғам талаптарын қанағаттандыруы қажет [1].
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі:

1.Н.В.Апатова.Инновационные технологии в школьном образовании. -Москва : 2003
2. В.П.Беспалько. Программированное обучение.Дидактические основы. –Москва.: 2001
3. К.Ж.Бұзаубақова Жаңа педагогикалық технология -Алматы: 2004
4. М.И.Башмаков, С.П Поздняков, Н.А Резник. Процесс обучения в информационной среде//Школьные технологии. - М., 2000, №6. - 158 б.
5. Смолянинова О. Г. Инновационные технологии обучения студентов на основе метода Case Study: M.- сборник "Инновации в российском образовании", ВПО, 2000г, 34 – 38 б.

Қосымша:
1. Қазақстан Республикасының стратегиялық дамуының 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
2. Леонтьев А.Н. «Субъект, объект, познание.» М: Наука, 1980. -ЗбОс.
3. Балтабаев М.Х. «Педагогическая культурология»: Учебное пособие.- А.: Республиканский. издат. Кабинет КАО им. Алтынсарина, 2000. - 268 с.
4. Богоявленская Д.Б. «Интеллектуальная активность как проблема творчества», Ростов.:Издательство Ростовского университета, 1983. -176с.
5. Қазақстан Республикасы бшіктілікті арттыру жүйесін дамытудың 2015 жылға дейінгі түжырымдамасы. 2004 ж.
6. «Қазакстан Республикасы орта білім беру жүйесін ақпаратгандыру» мемлекеттік бағдарламасы. -Алматы. -1997.
        
        КІРІСПЕ
Қазіргі кездері компьютерлік технологияның даму деңгейі жаңа дәуірдің
мультимедиялық, телекоммуникациялық ... мен ... алғы ... ... табылады. Бұндай мүмкіндіктері жүзеге асыру
үшін ... ... да, ... ... ... технологияны дамыту
саласында мамандар біріктіруге күш салуда. Бүгінгі таңда ... ... ... оқыту нәтижелілігін зерттеудегі ғылыми мәселелерді шешу
ең басты орын ... ... ... ... ... мектеп пәндерін
оқыту процесінде компьютерді ... ... мен ... қарым-қатынасы
жүйесінде олардың іс-әрекеті мазмұнына, құрылымына өзгеріс ... ... ... ... ... қолдану білім мен
біліктілікке ... ... ... ... ... ... оқу пәні ... Қазақстан Республикасы жалпы орта білім
берудің базистік оқу жоспарының мемлекеттік компонентін құраушылардың ... ... ... ... ... осы ... ... саласындағы іргелі
білімдердің жеткілікті деңгейдегі толық көлемін беруді, оқушылардың ойлау,
танымдық және ... ... ... ақпараттық қоғам
өміріндегі информатиканың ролі ... ... ... және
жалпыадамзаттық құндылықты дамытуды, табиғатқа ғылыми ... ... ... алғы шарт ... ... әлеуметтік маңызды
бағдарларын, түрлі мәселелерді шешуде алған білімін шығармашылықпен қолдану
дағдыларын қалыптастыруды көздейді.
Қазіргі мектепке ... ... ... ... ... технологияларды жете ... ... ... ... ... ... ... қабілетін дамыта алатындай
білім берудің әлемдік кеңістігін құруға қабілетті бола білуі шарт.
Сондықтан да ... ... ... жаңа ... ... ... беруді жоғары деңгейге көтеру ... ... ... ... өзектілігі – осы мәселелер төңірегінді, яғни орта
мектептерде информатиканы оқытудың жаңа ... ... ... ... ... ... Жеке ... бағытталған педагогика қазіргі
заманғы мектептерде оқыту процесін ұйымдастырудың дәстүрлі емес тәсілдерін
қолдануды ұсынады.
Ұсынылып отырған ... ... емес ... ... атты дипломдық жұмыстың мақсаты – информатика пәні бойынша
өткізілетін жаңа сипаттағы сабақтардың ... ... ... ... дидактикалық шарттарын теориялық және практикалық
тұрғыда негіздеу. Дипломдық ... үш ... ... ... ... ... елімізде білім беру жүйесін ... ... ... оқу ... ... ... білім сапасын
арттырудағы, білім алушының ... ... ... істеуінедегі
тиімділігі қарастырылған. Жұмыстың үшінші бөлімінде ... ... ... ... ... ... емес ... берілген.
Дәстүрлі емес сабақтар оқушылардың интеллектуальдық және шығармашылық
қабілеттерін дамытуда, ... ... ... ... ... ... өз ... мұғалім ұсынған әдебиеттер бойынша жұмыс істеп, жауабын
алғысы келген сұрақтарды дайындайды. Мұндай сабақ түрлері оқушыны әртүрлі
әдебиеттерді ... ... ... ... ... ... оқыту процесін ұйымдастырудың жаңа ... ... ... ... онда бұл процестің қызықты әрі ... ... ал ... ... ... шешуге белсенді түрде атсалысып,
оқу сапасы жоғарылар еді. Білім беру мазмұны ... ... ... ... тұлғаның дүниетанымдылық және тәрбиелік сапасының
жүйесін құрайды, ал оның өзі білім алушының жоғары ... ... ... ... ... қанағаттандыруы қажет [1].
1. ҚАЗАҚСТАНДА БIЛIМ БЕРУ ЖҮЙЕСIН АҚПАРАТТАНДЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
1.1.Бiлiм беру жүйесiн ақпараттандыруды ... ... ... бiлiм ... ... ... ... бiлiмдiк ақпараттық ортаны құру болып табылады. Олай
болса, бiлiм беру ... жаңа ... ... пайдалануға,
Қазақстан Республикасындағы ақпараттық кеңiстiктi әлемдiк бiлiм ... ... ... ... ... ... ... мiндеттерi:
- ақпараттық және телекоммуникациялық техникалық ... ... бiлiм ... ... ... практикалық шараларды анықтап,
жүзеге асыру;
- оқу-тәрбие процесiне жаңа ақпараттық технологияны ... ету ... ... және ... ... ... пәндерi бойынша жасақталатын жалпыға ... ... және ... ... мазмұнын ақпараттық
технологияны пайдалану мүмкiндiктерiмен жетiлдiру бiлiм ... ... ... ... бiлiм беру ... ... үшiн программалық-техникалық
құралдарды қамтамасыз ету және мультимедиялық программаларды,
электрондық оқулықтарды жасақтау;
- педагог ... жаңа ... ... өз қызметтерiне еркiн
пайдалана бiлуге дайындау және жүйелi түрде бiлiктiлiктерiн көтеру.
Бiлiм ... ... ... ... ... ... үшiн алынатын бiлiмдер мен мәлiметтердiң
түсiнiктiлiгi ;
- жеке тұлғаның интеллектуальдық және шығармашылық қабiлеттерiн дамыту;
- бiлiм мен ... ... ... компьютерлiк сауаттылық;
- оқыту мен тәрбиелеудiң жылдамдығы (интенсификация).
Нәтижелер:
- жаңа ақпараттық технологияны қолдану арқылы бiлiмнiң сапасын көтеру;
- жаңа ... және ... ... ... бiлiм беру ... ... жаңа ... технологияны қолдану саласы бойынша ... ... ... ... бiздiң елiмiздегi және шет елдердегi жинақталған ... ... ... ... электрондық оқулықтарды, виртуальдық лабораторияларды
және бақылау программаларын жасақтап, қамтамасыз ету;
- отандық бiлiм беру жүйелерiн бiртұтас ... ... ... ену ... ... бiлiм берудiң телекоммуникациялық желiлерiн құру;
- республиканың бiлiм беру мекемелерiн басқарудың бiртұтас ақпараттық
желiсiн құруға ... бiлiм ... ... салаларының
ақпараттық желiсiн құру.
Бiлiм берудi ақпараттандыруды дамыту индикаторлары:
I. Нормативтiк-құқықтық қамтамасыз ету;
1. Орта бiлiм беру ... ... ... ... Қазақстан Республикасы бастауыш және орта кәсiптiк оқу мекемелерiн
ақпараттандыру бағдарламасы 3. Қазақстан ... ... ... 6 ... 1037 ... ... “Қазақстан Республикасының бiлiм беру
жүйесiн ақпараттандырудың 2002-2004 жылдарға арналған тұжырымдамасы”
II. Оқу ... және ... жылы ... 7-11”, ... 8-11”, “Информатика 10-11” оқу
бағдарламалары;
2001, 2003 ... ... -7” оқу ... Аппараттық және техникалық жағынан қамтамасыз ету;
Жаңа типтi компьютерлермен қамтамасыз етiлдi (1998-2001жж)
IҮ. Программалық жағынан қамтамасыз ету;
Қолданбалы программалық құралдар ... ... ... ... ... ... электрондық оқулықтар, ... ... ... Мамандармен қамтамасыз ету;
Кезеңдер бойынша мамандардың ақпараттық мәдениетiн қалыптастыру: I-кезең
“Ақпараттық технология негiздерi” (компьютермен жұмыс ... ... ... ... ... ... технологиясы” III-кезең
“Интернет-технология. Web-сайтты құру технологиясы”
IҮ-кезең “Жаңа қолданбалы программалық құралдардың мүмкiндiгiн шығармашылық
бағытқа пайдалану технологиясы”
ҮI. ... ... ... ... ... ... бiлiмдiк кеңiстiкке шығу. Қашықтықтан
оқыту формасына көшу.
1.2.Ақпараттық-коммуникациялық ... ... ... ... ... Мемлекеттiк ақпараттық саясат – ақпараттық қоғам ... ... ... ... және ... әлемдiк ақпараттық
кеңiстiкке енудi қалыптастыруға бағытталған құжаттардың ... ... ... асыру механизмдерiн реттеу.
2. Бiлiм берудi ақпараттандыру - бiлiм беру саласының теориясы ... жаңа ... ... ... ... және
оқыту мен тәрбиелеудiң психологиялық-педагогикалық мақсаттарын жүзеге
асыратындай ... оның ... ... процесi.
3. Ақпараттық кеңiстiк - белгiлi бiр ... мен ... ... ... өзара әрекетiн және ... ... ... ... ... ететiн
ақпараттық ресурстар мен жүйелер және телекоммуникациялық жүйелер мен
желiлердiң жиынтығы.
4. Ақпараттық ресурстар – ақпараттық жүйелердегi жекелеген ... ... ... ... ... деректер
қорындағы және басқа да ақпараттық жүйелердегi).
5. Ақпараттық жүйе - ақпараттық процестердi ... ... ... ... ... мен бiрнеше құжаттар жиынтығы.
6. Ақпараттық процестер – ақпаратты жинау, өңдеу, алу, сақтау, iздеу және
тарату процестерi.
7. Ақпараттық орта – ... ... ... ... пайда
болатын ақпараттық ресурстар мен жүйелердiң жиынтығы.
8. Ақпараттық процестер субъектiсi – ... ... ... ... ретiнде ақпараттық процестерге қатысушы жеке және ... ... ... басқарудың инфрақұрылымына
қатысушылар.
9. Ақпараттық процестер объектiсi – ... ... мен ... мен ... ... ету ... WWW (World Wide Web) – ... құрылғысы көмегiмен мультимедиялық
құрылғыларға өту мүмкiндiгi мен ... ... ... Гипермәтiн – басқа мәтiндермен байланысты жүзеге асыру мәтiнi.
Электрондық оқулық және оның құрылымы
Орта бiлiм беру ... ... ... ... ... бiрi – ... ... ақпараттандыру. Аталған бағытты
жүзеге асыру үшiн жаңа буын оқулықтарын электрондық вариантқа ... ... ... ... ... интеллектiлiк ойлау қабiлетiн
дамытуға бағытталуы қажет және оның мына ... ... ... жүйелiлiк, эстетикалық көркемдiлiгi, жылдамдылығы
және т.б.
Электрондық оқулықтар ара қашықтықтан оқыту ... ... және оны ... ... үшiн ... уақытқа дейiн бақылаушы, жаттықтырушы, модельдеушi, дидактикалық
ойындар сияқты қолданбалы программалар қолданылып келдi. Бұл ... ... ... және ... ... ... қабiлетiн
дамытуға мүмкiндiк бередi.
Электрондық оқулықты құрастырған кезде оның мәтiндiк ақпараттан ... ... ... ... ... ... ол ... ақпаратты тез,
әрi көрнекi түрде қабылдауына жағдай ... ... ... ... ... ... қарастыратын боламыз. Оқулықтың сапалылығы
тақырыптық мазмұнның баяндалуымен анықталады. Егер аталған ... ... ... немесе емтихан тапсыратын болса, онда оның ... ... үш ... ... болады:
1. материалдың мәтiн, сурет, график, кескiн, кесте және т.б. түрлерде
баяндалуы. Ол оның ... ... ... ... ... ... түрiнде баяндалуы – оқулық мазмұнының графиктiк-
мәтiндiк түрде бейнеленуi. Онда оқу материалының ... ... ... ... ... ... етiп, ... бейнелеу.
3. Өзiндiк тексерудiң (өзiндiк бақылаудың) тестiлiк жүйесi. Онда оқу
материалын қаншалықты ... ... ... ... ... ... мұндай түрде бейнеленуi оқушының есте сақтау ... және ... ... ... оны ... игi әсерiн тигiзедi.
Ал ендi электрондық оқулықтың ... ... ... ... ... ... ... мазмұны;
- аннотация;
- оқу материалының толық баяндалуы (кескiндер, кестелер, графиктер,
бейнелер);
- оқу материалының қысқаша ... ... курс ... ... қосымша әдебиеттер (оның тiзiмiн ғана емес, мәтiндердi де енгiзу
қажет);
- өзiндiк бiлiмдi тексеру жүйесi;
- ... ... ... ... ... ... ... авторлар тiзiмi;
- терминдiк сөздер;
- оқулықтың элементтерiн басқару бойынша анықтамалық жүйе;
- оқулықпен жұмысты басқару жүйесi.
Әрбiр құрылымдық элементке жеке-жеке тоқталып, ... ... бетi ... ... ... эстетикалық тұрғыдан әдемi
безендiрiлуi қажет. Ол үшiн графиктiк қойылымдар мен түстер ... ... қою ... ... ... ... экран. Онда оқулықтың атауы, жоғарғы бiлiм мекемелерi (мысалы,
Қазақстан Республикасы бiлiм және ... ... ... құқық,
оқулықтан лицензиядан өткен белгiсi, баспаға тапсырылған күнi, ... ... ... ... ... Ол ... ... құрылымдық элементтерiнiң қатарына енедi.
Оқулық мазмұнының негiзгi құрылымдық бөлiктерiн шағын түрде үйренушiнiң
оқуына жеңiл болатындай етiп ... ... ... жасақтаушылар алдына мынадай мәселелер қойылады:
неден бастау керек? электрондық оқулықтың типi қалай ... оны ... ... ... оқулықтың бөлiмдерiн үйренушiнi ... ... ... ... ... оқулықтың сценарийiн қалай жазуға
болады? оның құрылымдық мазмұнын қалай құруға болады? электрондық оқулықпен
оқытуда үйренушiнiң ... ... ... болады? оқытудың
нәтижелерiн қалай бақылауға болады? электрондық оқулықты ... ... ... және ... ... ... ... Жан-жақтылығы.
2. Iзгiлiктiлiк. Онда кез келген орындаушы өзiне қажеттi бiлiмдi ала
алады.
3. Бейiмдiлiгi. Ұсынылып отырған оқу материалы ... ... ... ... керек. Бiрақ оқу материалы әр ... ... ... ... Кез келген электрондық оқулықты дәстүрлi оқулықтар
негiзiнде құрылымын жасақтау.
5. ... ... ... ... ... көп ... ... және
сәйкес түсетiн пайданы да қарастыру қажет.
6. Тұтынушыға бағдарлау.
Электрондық оқулықтың құрамы:
- аннотация;
- пән туралы қысқаша ... ... ... ... ... және оның ... жұмыс жасау туралы
әдiстемелiк нұсқаулар;
- ұсынылатын бiлiм беру бағдарламалары;
- теориялық материалдар (лекция конспектiлерi);
- теориялық материалдарға негiзделген оқу ... ... ... ... ... ... құрал;
- практикалық жұмыс пен бақылау жұмыстарының тапсырмаларының тiзiмi;
- бақылау тапсырмалары;
- лабораториялық жұмыстардың әдiстемелiк ... ... ... критерийлерiн айқындайтын тапсырмалар;
- бақылау тестiлерiнiң жинағы;
- телекоммуникациялық ... ... ... ... ... ... ... әдебиеттер тiзiмi және Интернеттiң ақпараттық ресурстарына сiлтемелер;
- озат мұғалiмдердiң жасақтаған ... ... ... ... ... папкасы;
- мұғалiмнiң жұмыс папкасы.
Аталған құрам арқылы электрондық оқулықтың ... ... оқу ... құрылымы
Электрондық оқулықты құрастыру мына алгоритм бойынша жүзеге асырылады:
1. Оқу пәнiнiң мазмұндық көлемiн бағалау.
2. Оқу ... ... ... ... ... ... сай ... Оқу материалын өзiндiк бiлiм алу деңгейiне бөлу.
4. Оқу ... ... ... ... (тарау, тақырып,
сабақтар) аралығындағы мағыналық байланыстар ... ... ... ... ... дайындау.
6. Әрбiр тақырыптар бойынша динамикалық және статистикалық компьютерлiк
слайдтар жиынтығынан құралған лекциялар конспектiсiн дайындау.
7. Тест ... ... ... ... ... ... ... – жабық, ашық және типтiк емес есептердi ... ... ... ... ... ... ... және практикалық сабақтарды жүргiзетiн ... ... ... ... ... ... мамандары (программалаушы, дизайнер, ... ... ... ... пайдалану
Қашықтықтан оқыту компьютерлiк техника мен телекоммуникациялық желiлердi
қолдану барысында ұйымдастырылады. ... ... ... ... ... ... ... шешедi және жедел байланысты
ұйымдастырады. Қазiргi ақпараттық технология ... ... ... ... ... ... ... видео) пайдалануға мүмкiндiк
бередi. Компьютерлiк үйрету және бақылау программалары тыңдаушыға, ... оқу ... ... ... көмектессе, ал екiншi жағынан, оқу
материалдарын қандай деңгейде жедел меңгергенiн бақылауға көмектеседi.
Оқыту процесiн қашықтық ... ... ... ... ... ... ... пошта телеконференция:
• мәлiметтердi жiберу (FTP-сервер)
• гипермәтiндiк орта (WWW-сервер)
• Интернет желiсiнiң әлемдiк ресурстары (WWW кеңiстiгi, ... ... ... ... видеоконференциялар
Аталған типтердiң көмегiмен тыңдаушы мен мұғалiм арасында оқыту мен
дидактикалық мiндеттер шешiледi. Бұл ... ... ... ... ... ... мен ... типi түрлi талқылауларды жүзеге
асырады.
Электрондық ... ... ... мен ... ... оқу
материалдарын жiберу мен мұғалiмге өздерiне түсiнiксiз болған материалдар
бойынша сұрақтар жiберуiне мүмкiндiк алады. Бiр ... ол ... ... Бұл ... ... ... ... мен
тыңдаушылардың сұрақтарына жауаптарына жiберу қызметтерiн ... оқу ... ... ... ... ... ұйымдастыруға мүмкiндiк бередi. Телеконференция мұғалiмнiң
басқаруымен өткiзiледi. Мұғалiм ... ... ... ... ... ... ... Телеконференцияға
қатынасушылар түскен хабарламаларды қарап, конференцияға өзiнiң
хабарламаларын ... ... ... пiкiрталасқа қатынасады.
FTP-серверлерiнiң қызметi өте үлкен көлемдегi файлдарды (ақпараттарды)
жiберуге мүмкiндiк бередi. Мұндай жiберулердi ... мен оны ... ... ... функциялар орналасады. Ал WWW-серверi
оқу материалдарын орналастыруға ... ... Бұл ... ... ... ... ... материалдарды
жүйелеп құруға, атап айтқанда, оқу ... ... ... ... ... материалдарды бiр-бiрiмен толықтырып
отыруға мүмкiндiк бередi. WWW-құжаттарында тек мәтiндiк ... ... ... бiрге, графиктiк, дыбыстық және ... ... ... ... ... ... ... көрнекi және
анықтамалық ... ... ... ... ... ... ... ресурстары бойынша анықтамалар арқылы
сiлтемелер ... ... ... Педагог мамандардың үйренетiн
материалдарын да осы құжатқа енгiзедi және ол ... оған ... Егер олар ... шыға ... ... ... онда ол ... материалдарды оқи алады.
Оқыту ортасын дамыту құралдары
Жаңа ақпараттық технология құралдары оқыту ... ... ... оқу ... ... тыңдаушыға мына типтегi ... ... ... ... ... оқу ... компьютерлiк тестiлеу жүйесi мен бiлiмдi бақылау
• электрондық анықтамалар мен энциклопедиялар
• аудио және видеоматериалдар
• Интернет желiсiндегi ақпараттық материалдар
Аталған ... оқу ... ... ... және оқытудың
сапасын арттыруға игi әсерiн тигiзедi. ... ... ... осы ... ... алуы қажет. Оқу құралдарын жасақтау
ұзақ процесс. Оқу ... ... ... ... ... арттырудың негiзгi көзi болып табылады.
1.3.Ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдануда пән мұғалiмдерiн
дайындау
Ақпараттандырудың негiзгi мiндеттерiнiң бiрi – ... ... ... ... ... оның мүмкiндiктерiн жаңа материалды баяндауда
(бiлiмдi виртуальды өмiрде қолдану), үйрету программаларын қолдану арқылы
виртуальды лабораториялық жұмыстарды ... ... ... ... ... қолдану.
Ендi мұғалiмдердi оқушылардың үйрететiн мезгiлi келдi. Соңғы кезде
уақыт көрсетiп отырғанындай, мұғалiммен салыстырғанда ... көп ... ... ... ... дәлелдеп отыр. Сондықтан ... өз ... ... технологияны пайдалана бiлуi ... ... – бiлiм ... ... ... ... айналып отыр.
Мектеп мұғалiмдерiн ақпараттық технологиямен алғаш ... ... ... салаларының бiрi ретiнде қарастырылған.
Негiзгi мақсаты: бiлiм мекемелерi қызметкерлерiнiң ... ... ... жасау, оның iшiнде, жаңа технология құралын пайдалану
арқылы өзiндiк жұмыстарды ұйымдастыру.
Егер мұғалiм компьютермен таныс ... онда оған ... ... жасамау керек. Ақпараттық технология құралдарын ... ... оны ... дағдысын қалыптастыру және
мультимедиялық құралдарды ... ... оқу ... ... элементтерiн демонстрация жасау.
Еліміздің саяси, әлеуметтік-экономикалык өзгерістерге сай білім беруді
жетілдіру бағыттарының бірі-білім беруді акпараттандыру.
Осы бағыттағы жұмыстар 1997 жылы қабылданған Орта ... беру ... ... бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылуда.
Қазіргі таңда республика мектептерін жаңа компьютерлік технологиямен
қамтамасыз ету ... іске ... енді сол ... технологияны
қолдану мен оны мектептерге енгізу саласында, оқушылардың ақпараттық
мәдениетін қалыптастыру мақсатында информатика ... ... ... ... ... пәндерін компьютер көмегімен оқыту нәтижелілігін
зерттеудегі ғылыми проблемаларды шешу ең басты орын ... ... ... проблемараның оқыту ... ... ... ... ... болып табылады.
Зерттеу нәтижелері көрсетіп отырғандай, мектеп ... ... ... Қолдану мұғалім мен оқушы қарым-катынасы жүйесін,
олардың ... ... ... ... отырып, түрлендіре
алады және осы әрекет мүшелерінің мотивіне әсер ете отырып, ... ... ... ... өсуіне әсер етеді.
Демек, оқыту процесінде компьютерді қолдану білім мен біліктілікке
қоятын талаптарды ... ... ... ... ... етеді.
Оқушылардың жалпы оқу ... ... ... ... ... ... ... принтермен жұмыс
істей білу, дайын программаларды ... ... ... ... ... ... білу» жүйелі түрде қалыптастыру бүгінгі күннің
кезек күттірмес талабына айналуда.
Адамдарды әр түрлі әлеуметтік ортада өмір ... ... үшін ... ... шығармашылық бастауды (креативтілікті) арттыру (дамыта білім
беруді қамтамасыз ету), қазіргі ... беру ... ... ... беру ... ... маңызды және перспективалык,
акпараттық және ... ... ... ... оқыту әдістерін кеңінен енгізу керек екенін мойындап отыр.
Қашықтықтан ... ... 12 ... ... үшін ... ... мәні
бар бірқатар қосымша мүмкіндіктерге ие болып отыр;
Жедел (кеңістіктегі және уақыт ішіндегі ... ... ... тың
ақпарат алу, жедел кері байланыс);
Ақпараттық (арнайы салалардағы білім ... кол ... ... ... ... көмегімен жеткізіледі;
телеконференцияларда, жөнелту тізімдерінде және интернет желісін басқа да
кұралдарында жарияланады);
Коммуникациялау (бір-бірімен ... ... ... ... оқуға қатысушылардың окушылардың, педагогтардың, мамандардың
саны өседі; интернет сабақтарды. ... ... ... ... ... (қашықтықтан жүргізілетін телекоммуникацилардың өзіндік
ерекшеліктеріне қарай оқыту бұрынғыдан гөрі интерактивті, технологиялық
және ... бола ... ... ... ... желідегі
жариялымдары, оларды сараптау мен бағалау жеңілдетіледі.);
Психологиялық (оқушынын өзін танытуы үшін ... ... ... ... анағұрлым жағдайлар жасау;
психологиялық кедергілер мен ... ашу, ... ... ... ... шығыстарын, үй жайын ... ... ... үнемдеудің есебінен оқуға жұмсалатын шығындар 40 пайыз шамасында
кемиді. Қағазбен іс жүргізу, оқу ... ... ... ... - адам ... алуға және ақпарат алуға деген
құқықтарын іске асыратын үздіксіз білІм беру жүйесі нысандарының ... ... ... ... рөлін өзекті ететін әлеуметтік
саяси прогрестер:
Білім беруге жаңа талаптар коятын ... ... ... ... оның ... ... беру саласындағы
байланыстардың өсуіне ықпал ететін саяси өзгерістер;
Білім беру ... ... ... ... ... кезінде білім беру
Ақпараттық технологиялардың өзекті мәселелері
Ісіндегі халықаралық ықпалдастықты күшейту.
Білім беру процесіне қатысушылардың арасында ақпарат алмасудың сапалық
тұрғыдан жаңа ... ... ... ... және ... ... ... білім берудің мазмұны мен технологияларына қатысты жаңа
сұраныстарын ... ... ... ... әлеуметтік
функциялары:
- халыктық әлеуметтік және кәсіби жұмылуын оның ... ... ... ... ... ... ... мамандарға деген ... ... ... ... ... білімді кадрлық және материалдық
әлеуметті сақтауға және көбейтуге жәрдемдесу.
- қоғамның білімділік деңгейін және білім сапасын арттыру
- халықтың әр ... ... беру ... ... өсіп келе ... қанағаттандыру.
Икемділік. Білім алушылар лекциялар, семинарлар түріндегі күнделікті
сабақтарға қатыспайды. Өздеріне ыңғайлы уақытта, ... ... ... ... ... ... Әркім оқу курсының белгілі бір пәнін меңгеру
үшін өзіне қанша кажет болса, сонша оқиды.
Модульдік. ҚО ... ... ... ... алынған.
Оқушылар меңгерген әрбір жекелеген пән (оқу ... ... ... ... ... ... ... Бұл тәуелсіз (бірақ, әрине, логикалық жағынан
өзара байланысты) оқу ... ... жеке ... ... ... ... оқу ... жасауға мүмкіндік береді. Оқушы
өзі үшін өзінің жеке ұйғарымдарын білдіретін іс жүзіндегі жеке оқу жоспарын
жасағанда, әзірше білім ... ... ... тән емес, оңтайлы
мүмкіндік туады,
Қосарлылық. Оқыту негізі кәсіптік қызметпен, тіпті оқумен ... ... қол ... ... ... ... алушының тұратын жерінен білім беру
мекемесіне дейінгі ... ... ... беру ... үшін ... сапалы жұмыс істегенде жағдайда) болып есептелмейді.
Оңтайлылығы. Оқу процесінде білім беруші мен білім ... ... ... ... ... яғни әрқайсысына ыңғайлы сабақ
кестесі немесе жұмыс кестесі бойынша іске ... ... ... ... ... алушылардың саны сыни тұрғыдағы өлшем
болып есептелінбейді. Олардың ... ... ... мен ... ... ... ... деректер қорына) қолдары
жетеді, сондай-ақ олар бір-бірімен және оқытушымен теле-коммуникациялық
желілер және ... ... ... ... ... Бұл - ҚО-ның жоғары экономикалық ... ... ... ... ... ... ҚО ... алудың басқа
нысандарына қарағанда шамамен 1,5-2 есе арзанға түседі.
Оқытушы. Әңгіме оқытушының жаңа рөлі және өзіндік ... ... ... ... ... ... ... алушының жаңа рөлі және іс-
әрекеті.
Жаңа ақпараттык, технологиялар. Ақпараттық технологиялардың барлық
түрлері, ... та ... жаңа ... ... ... желілер, мультимедия жүйелері, т.с.с.) пайдаланылады.
Әлеуметтілігі. ҚО тұрғыдан жеріне, жағдайына және белгілі бір дәрежеде
материалдық ... ... ... ... ... ... мүмкіндігін
қамтамасыз ете отырып, белгілі бір дәрежеде әлеуметтік кикілжіңді азайтады.
Интернационалдығы. ҚО білім беру ... ... ... ... ... ... оқитын оқушы жасаған білім нәтижелері, оның ішкі жеке
басының өсуіне сәйкес келеді. ... ... ... интернет-ресурстардың
көлемінің өсуі адамзаттың ... ... ... ... ... ... мазмұнының ролін өзгертеді. Дәстүрлі білім берудің
негізгі мақсаты таңдап алынған мазмұнды ... ... ... ... көздерге - оқулықтар мен оқу құралдарына шоғырландырылады. Web -
ортада, СВ КОМ. ... ... ... мен ... бар ... ақпараттық қол жетімділдігі және ... және ... ... ... нысандарының ашықтығы оқушылардың
дүниетанымын әлемдік деңгейге дейін кеңейтеді. Сондықтан болашақ 12 жылдық
мектепте қашықтықтан ... ... ... ашық ... ... ғаламдық білім беретін телекоммуникациялардың тиімді ... ... орын ... ... ... беру ... ақпараттық және инновациялық технологияларды
пайдалану
Қазақстан Республикасында оқыту үрдісін ... ... ... беруді ақпараттандыру форумдарын өткізу дәстүрге
айналып келеді. Онда білім беруді ақпараттандыру мәселелері, ... ... ... ... ... оқыту-үздіксіз білім формасы:
тәжірибе және даму болашағы», оқытуда арналған программалық ... ... атты ... ... ... ... ... рет білім берудің
барлық деңгейлеріне арналған электрондық басымалдар ұсынылады.
ҚР-да қабылданған білім ақпараттандырудың мемлекеттік бағдарламалары
еліміздің бүкіл ... ... ... ену ... білім беру сапасын ақпараттық тұрғыдан етудің жаңа сатылық
жүйесін сақтауға бағытталған. Бағдарламаның жүзеге асуы ... ... ғана ... ... ... ... қамтамасыз ету
әдістемесінде де тәуелді.
Қазіргі кездері компьютерлік технологияның даму деңгейі жаңа ... ... ... мен ... алғы шарттар болып табылады. Бұндай мүмкіндіктері жүзеге асыру
үшін білім саласында да, қазіргі кездегі ақпараттық ... ... ... ... күш ... ... ... мектеп пәндерін
компьютер көмегімен оқыту нәтижелілігін зерттеудегі ғылыми мәселелерді шешу
ең басты орын алды. Зерт теу нәтижесі ... ... ... ... ... компьютерді қолдану мұғалім мен оқушы қарым-қатынасы
жүйесінде олардың іс-әрекеті мазмұнына, ... ... ... ... оқыту процесінде компьютерді қолдану білім мен
біліктілікке қоятын талаптарды жетілдіріп, ... ... ... жаңа ... технологияларға көшпей тұрып, оқу-тәрбие
үрдісінде білім беруді ақпараттандыру ... ... ... берудегі жаңа
ақпараттық технология дегеніміз- оқу мен оқу-тәрбие материалдарын үйретуге
арналған есептеуіш ... ... оқу ... рөлі мен ... мен ... ... жеңілдету, оларды пайдаланудың түрі мен
әдістері туралы ғылыми ... ... ... белгілі.
Компьютермен жұмыс жасай отырып, оқушы кез ... ... ... ... ... ие. Себебі, оған ... ... ... Егер тиімді оқытатын жүйелер пайдаланылса, оған тапсырманың шешімі
де түсіндіріліп, тиімді және тиімсіз жүрістер талқыланылады. Қарастырылып
отырған ... ... ... аша ... өзінің ақыл-ойын
пайдалануға, кез келген сұрақ қойып, кез келген шешім жолын ... ... ... қорықпауға мүмкіндік беретін компьютер оқуға деген көзқарас
қалыптастырады.
Қазіргі замандағы ақпараттық ... ... беру ... ... дамытуға мүмкіндік береді, және оқушының танымдық іс-
әрекеттері ... ... ... тез ... ... ... ... құралдарының бірі – электрондық оқулық. Ол оқушыларды
даралай оқытуда жаңа ақпараттарды жеткізуге, ... ... мен ... ... ... программалық құрал.
Білім беру процесі – ақпараттық қоғам жағдайындағы жас өспірімдерді жан-
жақты ... ... ... ... ... ... беру жүйесіндегі
компьютерлерді пайдаланудың маңызы зор. Өйткені компьютер адам ... ... ... ... ... ... ... Болашақ
мамандардың ақпараттық мәдениеті негіздерін қалыптастыру ... ... ... ... ... ... Компьютерді мектепте
оқытуды практикаға енгізу ... ... ... және
практикалық сипаттағы түйінді мәселелерге жол ашып отыр. Атап айтқанда,
ғылыми-техникалық прогрестің тез өсу ... ... ... ... ... ... ... қажеттігін алға қоюда.
Білім беруді ақпараттандыру мәселелерінің ауқымы өте кең және ... ... ... ... ... ... ... айтарлықтай
тәжірибесі жинақталды. Атап айтқанда мектеп оқушыларын алгоритмдік және
компьютерлік сауаттылыққа үйрету ... ... ... ... бағыттарының бірі – оқыту процесін
ақпараттандыру. Ал ақпараттандыру болса үздіксіз ... ... бір ... ... жағдайында үздіксіз білім беру жүйесі мыналарға
сүйенеді:
- білім беру сапасын ... даму ... ... ... ... даму ... көтеру;
- өз бетінше білім алу мүмкіндіктерін кеңейту.
Білім беруді ақпараттандырдың негізгі бағыттары:
- әдістері мен ... ... ... ... жүйесін жасау;
- қоғамдық ақпараттандырудың қазіргі жағдайда тұлғаны тәрбиелеу және
дамыту;
- оқушының ... ... ... ... өз ... ... алу біліктілігін қалыптастыру;
- информациялық – оқу, эксперименттік – ... ... өз ... ... ... ... жаңа ақпараттық технология аса ... ... ... ... ой ... ... оқу процесін тиімді
басқаруды қамтамасыз етеді. Жаңа ... ... ... ол ... мен ... өз бетімен және бірлесіп
шығармашылық жұмыс жасауға мүмкіндік береді.
- оқушылардың ... ... ... ... тереңдету; ақпаратты
тарату және қолдана білу арқылы әлемнің қазіргі ғылыми ... ... ... процестердің мәнін ашып көрсету;
- компьютерді оқу процесінде де, кәсіби қызметте де ұтымды пайдалану.
Оқушылардың барлығын белсенді түрде оқу ... ... ... ... ... жағы – ... ... оқу үрдісіне
белсенділік танытуын қамтамасыз етпеуі. ... жаңа ... ... ... оқушылар барлық күш-жігерін жұмсап жұмыс жасамайды.
Себебі, біреулеріне жаңа материал ... ... бұл ... таныс, үшіншілері бұл кезде ... ... ... ... т.б.
Компьютер оқу үрдісін басқарудың ... ... ете ... ... ... ... өзгертеді. Дәстүрлі оқытудың
негізгі кемшілігі – оқу іс-әрекетінің маңызды кездерін бақылаудың мұғалім
үшін мүмкін еместігі. ... ... ... ... ... ... әрқайсысының орындаған барлық тапсырмаларын тексере алмайды, ал
дер кезінде түзелмеген қателер игерілетін білім туралы кері пікір тудырады,
ал бұл ... ... ... өте ... ... ... тексеруге мүмкіндік береді, ал көпшілік
жағдайда ол қателерді ... қана ... оның ... ... дер кезінде
оның пайда болу себебін көрсетеді. Оқу үрдісін компьютер көмегімен басқару
диапазоны өте кең: ... ... қоя алу ... ... ... ... деңгейін, көмек мөлшерін, кейбір жағдайда ... ... ... ... ... ... ... орындау
барысында өзі қажет ететін көмекті дер ... алу өте ... ... ешбір оқыту құралы мұндай мүмкіндікке ие ... ... ... өз ... нәтижесін көрнекті түрде көруге мүмкіндік береді.
Оқыту үрдісіне жаңа ... ... ... педагогикалық
психологияның алдына бірқатар көкейкесті мәселелерді қояды. Біздің
ойымызша, бұл ... екі ... ... ... ... ... ... немесе олардың кейбіреулері техникалық ... ... ең ... бұл – ... мен ... ... ... Бұл тек қана компьютер жүйелерінің техникалық
немесе программалық жабдықталуының кемшілігінен ғана емес, адам мен ... адам мен ... ... айтарлықтай ерекшелігінен
туындайды. Компьютер мұғалімді алмастыра алмайды, ... ол оқу ... ... бола тұра оқушыға тек бағыттаушы ретінде әсер етеді, ... ... ... беру ... анықтайды.
Оқытудағы жаңа ақпаратты технология аса ... ... ... ... ой ... ... оқу ... тиімді
басқаруға арналған. Жаңа ақпараттық технологияның ... ... ... оқытудың мазмұны, әдістері мен ұйымдастыру түрлерін сапалы
түрде өзгертуге береді.
Жаңа ақпараттық технология мүмкіндіктерін ... ... ... ... ... ... сабақты ұйымдастырудың және оқыту
әдістерін өзгеруіне әкеледі.
Жаңа ақпараттық технологияларды пайдаланудағы ... ... ... ... ... ... іскерлігін қалыптастыру, баланың қабілітін
дамыту;
- ... ... жеке ... дайындау;
- Берілетін оқу материалының көлемін оқушы меңгере алатын деңгейге дейін
өсіру;
- Зерттеу іскерлігін, тиімді ... ... білу ... оқу ... беру ... ... ... Түсті,
графиканы, мультимедияны, бейнетехниканың барлық мүмкіндіктерін пайдалану
оқушыға ерекше психологиялық әсер етеді . Сонымен қатар оқу ... ... ... ... ... ... арттыру мақсатында жаңа
технологияларды пайдалану , ... ... ... ... ... ... ... арқылы оқушының ойын дамыту,
тапқырлық ізденімпаздық қасиеттерге жетелеу, ... ... ... жетілдіру. Мұғалім әр түрлі оқыту стратегияларын сабақтың ұтымды
жерлерінде қолдана білуі ... ... ... қорытынды нәтижелер, яғни оқу
бітіргеннен кейінгі маңызды білім, шеберліктер мен бағыттарды ... ... түсе алу ... дербес компьютерде әр түрлі программалау тілдерінде жазу, сөйлей,
тығдай алулары);
- әлеуметтік қарым-қатынастарға бейімділіік;
- талдау жасай алу қабілеттіліктері;
- ... шеше ... ... ... жеңу;
- шығармашылық шеберліктерді игерту және өзара шығармашылығын қабылдай
білу қабілеттіліктері;
- білімнің құралы ретінде технологияларды қолдана алу шеберліктері
Инновациялық технологияның ... ... ... ... ... ... әр студенттің өз бетімен
жұмыс жасауға шығармашылығынодан әрі арттыруға бағыт беру.
Педагогикалық іс-тәжірибенің жаңалығы сабақты тиімді өткізу жолдарын
қазіргі ... сай ... ... ... ... ... 12 ... білім беру жағдайында мұғалімдердің кәсіби құзіреттілігін
қалыптастыру
Тәуелсіз мемлекеттің білімі мен ғылымының дамуы үшін ... ... ену - ... ... ... ... ... «Білім туралы » Заңында атап көрсеткендей, білім ... ... ... ... бала ... рухани және дене ... ашу, оны ... ... мен ... келбетін дамыту
барысында жағдай жасау ... ақыл ... ... ... ... Қоғам
алдында тұрған талаптарға сәйкес, білім беру жүйесін ... ... ... ... ... ... ... оқушының жеке өзін үйлесімді
дамьпуға бағытталған жаңа ... ... ... ... ... ... ... мүшесі болу үшін ... ... ... ... Ал ... ... модернизациялаудағы ең
басты жаңалық-12 жылдық беру ... ... 12 ... оқытуға көшу
Қазақстандық білім беру реформасының стратегиялық міндеттерін ойдағыдай
шешуге мүмкіндік ... Ал оның ... ... ... ... жаңа ... ... дамытуға, «жалпыға
арналған білім» үлгісінен ... ... ... алу» ... сапалы
көшуде әлемдік білім беру кеңістігіне ... ... ... етуде
жатыр. Қазақстандағы білім ... ... ... ... ... 12 ... оқытудың түжырымдамасында
білім мазмұнын жас ... ... мен оны ... ... ... ... көтеріліп, соған сәйкес
негізгі міндеттер республикадағы білім ... ... 2010 ... ... ... ... беру ... негізгі
басымдылықтары ретінде нәтижеге бағытталған білім ... оның ... ... ... ... ... ... айқындалды.
Қазақстан Республикасы 2015 жылғы дейінгі ... ... ... нәтижеге бағытталған білімге тек мұғалімнің кәсіби
біліктілігі ... ... ... ... сөз ... Яғни ... ... педагог керек. Ал бүгінгі жаңа формациядағы педагог
ізденімпаз, өзіне-өзі талап қоя ... ... және ... жоғары, рухы биік, даралық сапалары жетілген, шығар тауы ... болу ... ... ... ... мен ақпаратты тасымалдаушы ғана
емес, ол Тәуелсіз Қазақстанның ... ... ... деңгейге бағыттау
мақсаты туындап жатқан қазіргі таңда педагогтік мамандыққа ... ... бере ... ... мен іс-әрекетін ұйымдастыру
іскерлігінің жоғары деңгейіне ие маман болуы тиіс. Сондықтан да 12 ... ... ... ... ... ... танда білім саласында қызмет ететін әрбір ... ... ... ... ... өзінің іс-тәжірибесіне енгізуге асығуы
тиіс. Өйткені өркениетті елдің білім саясаты жаңа ... ... ... ... ... И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко және Е.Н.Шиянов еңбектерінде
мүғалімнің кәсіби құзіреттілігі «педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асырудағы
теориялық және ... ... деп атап ... Ал,
В.А.Адольф педагогтың кәсіби құзіреттілігі нәтижелі педагогикалық қызметке
теориялық, әдістемелік, мәдениеттанымдық, пәндік, ... ... ... деп есептейді. Демек, ... рөлі - ... ... ... ... ... ... іске асырушы, сараптаушы, құрастырушы. Білім ... ... көшу ... мұғалімдерді кәсіби дамытудың үлгісін
жасауда төмендегі көрсеткіштер болуы қажет:
-инновациялық қызмет қажеттілігін түйсінуі;.
-мектептің іс-тәжірибесіне жаңалықтар ... ... ... ... (психологиялық, технологиялық және т.б);
- қабылданған шаралардың, әрекеттердің нәтижелілігіне сенімді болуы;
-шығармашылық сәтсіздіктерді жоя білуге даярлығы;
-инновациялық ... ... ... ... тәжірибесін жағымды
және әділ талдай білуі;
-кәсіби өзін-өзі тани ... іске ... ... мен ... ... кадрларды кәсіби дамытуға
жағымды әсер ... ... бір ... мен ... ... ... сапасын қамтамасыз ететінін білуі қажет. Яғни,
мектепте төмендегідей ахуал болуы ... ... ... ... үлгілерін қүра алатын кадрлардың
болуы;
- басқаларды үйретіп, оларға өз тәжірибесін беруге даяр және ... ... ... ... ... және бірлесе қызмет істеуге бағытталған микроахуал;
- біірлесе кызмет етуді талап ететін міндеттердің болуы.
Жаңа тұрпатты педагогтың қажет ететін жоғарыда ... ... ... ... басымдылықтарды жүзеге асыру тек әрбір мұғалім
шығармашылық ... ... ... ғана нәтижелі болатыны түсінікті
Жоғарыда көрсетілген талаптардың ... ... алғы ... ... білім-біліктіліктерін шыңдау, кәсіби мәдениетке
ьшталандыру, ... ... ... ... іс-әрекетгің тетігін ұсыну
болып табылады.
Жаңа ... ... ... ... ... алғы шарты
-мектептің оқу- ... ... ... Осы ... білім беру
мекемелерінде 12 жылдық білім беруге көшу ... ... ... ... ... алушылардың шығармашьшығын
дамыту, жаңа білімді өз бетінше меңгерту, ... ... ... әлемдік телекоммуникациялық ... ... ... ... ... ... ... Мектеп
мұғалімдері электрондық, мультимедиалық оқулықтар жазып, оларды оқу-
тәрбие үрдісінде
тиімді ... және ... ... ... ие ... ... жылдык білім беруге көшуде мүғалімдердің білім деңгейін көтерудің
кұзіреттілігі-
технологияландыру.Технологиялық қызметтің ... ... ... ... ... ... ... моделдерімен таныстыру, алгоритмдеу.
Мектептегі оқу-тәрбие жұмысьш үйымдастыруда жүргізілетін жұмыстардың
ғылыми жаңашылдығы мен теориялық ... ... ... ... ... технологиялардың негізі мен жиынтығын ... пен ... ... ... ашуда, сонымен қатар жеке
басты оқыту технологияларына жататын ... ... ... ... дамыта оқыту, оқу зерттеуін ұйымдастыру технологиясы,
жобалау ... ... ... және т.б.) ... технологиялық
режимде жұмыс жасайтын мектеп моделін ... ... ... жүйесін
технологиялаңдыру негізіңде:
- педагогикалық мақсаттарға жету құралы қызметі;
- білім мазмүньгаың әрекеттік компоненттік қызметі;
- оқу әрекеті ... ... ... дамытуға қабілеттілікті
дамыту қызметі;
-«Білім алу-оқыту» бірлескен әрекетін ұйымдастыру қызметі жүзеге
асады.
Білімдік үрдісті технологияландыру-оның педагогикалық және ... ... ... ... ... ... ... тиімді басқаруды, білімдік, ... ... ... ... ... қолайлы жағдай жасауды қамтамасыз ... ... ... ісін ... ... ... ... шығармашылығын арттырады.
Сонымен қатар 12 жылдық мектеп мүғалімінің алдында ... ... ... ... дені сау, дене ... ... ... арналған денсаулық сақтау технологиясын енгізу ... ... ... ... ... қуатын, мәдени және
рухани ... ... ... ... жеке түлға. Мұндай түлғаны
тәрбиелеу барысында ... ... ... жұмыс қабілетін арттыратын 3-
4 жаттығудан тұратын сергіту сәттерін, биологиялық қозғалыс ... ... ... ойындарын, таза ауадағы ойындарды
өткізуі қажет.
Алайда 12 жылдық ... ... ... ... ... ... бірқатар жұмыстар легі ізденіс пен ... ... ... ... ... Жаңа жүйе ... сай вариативті білім беру бағдарламалары
негізінде таңдау курстарын ұйымдастырудағы әдістемелік жетіспеушіліктер;
- Жаңа ... ... ... және әр ... ... ... ... білім ... ... орта ... ... ... Оқу бөлмелерінің 12 жылдық білім беру талабына сай жабдықталуы.
12 жылдық білім беру ... ... ... ... ... ... ... үрдісінде
пайдалану өз нәтижесін берері сөзсіз.
Білім беруді жаңарту-үнемі алға қарай ұмтылу-мен дамыту үрдісі, бұл
білім ... ... - ... өтетін және алынған нәтижелерге сәйкес
түзетулер енгізіліп, талданатын ... ... беру ... ... ... ... міңдеттер-
білім мазмүнына жаңалық енгізудің тиімді әдістерін іздестіру, оларды ... ... ... ... ... ... ... да, жаңа
деңгейге көтеру болып табылады.
1.6.Педагог мамандарды даярлауда ақпараттық
құзырлығын ... ... ... – бұл ақпараттық-коммуникациялық
технологияның құралдарын білім беру ... ... ... және
тәжірибелік құндылықтарын зерттеп, оқыту мен ... ... ... ... ... ... ету процесі. Бұл
процесс мына бағыттар бойынша жетілдіріледі:
- ... беру ... ... ... ... ... мен ... автоматтандыру арқылы оның қолданылу аясын
жетілдіру және басқару ісіне коммуникациялық желілерді
қолдану;
- ... ... ... жеке ... ... міндеттерін негізге ала отырып, оқытудың
мазмұнын, әдістері мен оны ұйымдастыру формаларын таңдау
мен оның ... ... ... ... ... ... білім алуға, түрлі ақпараттарды өздігінен өңдеу
сияқты әрекеттерге бағытталған оқытудың әдістемелік
жүйесін ақпараттық-коммуникациялық ... ... ... ... деңгейін бағалау мен бақылау әдістерін
талдау бағытында компьютерлік тестілеуді құру мен ... ... ... ... ... жеке тұлғаның
интеллектуальдық, қоғамдық, экономикалық, коммуникациялық және ... ... ... ... ... ... ... негізгі талаптардың біріне айналады.
Енді біз ақпараттық-коммуникациялық құзырлық дегеніміз не? Деген сауалға
жан-жақты тоқталайық. «Құзырлылық» ұғымы ... ... ... ... алу» ... ... ... ЮНЕСКО глоссарийінде мынадай анықтама
берген: Құзырлылық – бұл ... ... ... ... ... проблемалар мен міндеттерді тиімді түрде шешуге мүмкіндік ... ... ... ... Г.Вайнер құзырлылықты
адамның белгілі бір әрекеттер аймағына ... ... ... Ал ... ... М.М.Чошанов құзырлылықты білім, білік,
дағдының өзара байланысы деп ... оның ... ... ... ... жылдамдығы + әдістердің оралымдылығы + ... ... ... ... біз ақпараттық құзырлылық дегеніміз
не? анықтамасына тоқталайық. ... ... – бұл оқу, ... және
кәсіби бағыттағы міндеттерді шешуде ... ... ... ... қабілеті.
Әдебиеттерде «ақпараттық құзырлық», «компьютерлік құзырлық» терминдері
жиі кездеседі. Ақпараттық-коммуникациялық технологияның жеделдетіп ... ... ... ... ... қолдану
тиімді. Ақпараттық-коммуникациялық құзырлылық – бұл адамдардың кез ... мен ... ... ақпараттық құрылғылармен және
телекоммуникациямен шешу қабілеті.
Ақпараттық қоғам жағдайында ... ... ... ... қалыптастыру көрсеткіштері төмендегідей:
- білім беру жүйесінің әлемдік ақпараттық кеңістікке саналы түрде енуін
қамтамасыз ету;
- ... ... ... мен осы ақпараттарды аналитикалық түрде
өңдеуді қамтамасыз етуге даярлау;
- ... ... жеке ... шығармашылық сапасын дамыту мен
қалыптастыру және өзіндік ... ... құру ... ... ... ... ... мәдениетті қалыптастыру;
- ақпараттық ортада өзара байланыс қызметтерін қалыптастыру;
- ақпараттық ортада ақпаратты алу, таңдау, сақтау, ... ... және ... ... ... қалыптастыру;
- интерактивтік телекоммуникациялық технологияларды (Интернет, қашықтықтан
оқыту және т.б.) қолдануға даярлау;
- ақпараттық-білімдік ортаны модельдеу мен жобалау ... ... осы ... ... ... қызметтеріне қолдануға даярлау.
Қазіргі жағдайда мұғалімнің ақпараттық-коммуникациялық құзырлылығы кәсіби
мамандықтың құрамды бөліктері болып табылады. Сондықтан бұл мәселе мектепке
болашақ ... ... ... ... бірі ... Ол мына ... ... керек:
Ақпараттық-коммуникациялық құзырлылықты қалыптастырудың кезеңдері қандай?
Ақпараттық-коммуникациялық құзырлылықты қалыптастырудың мазмұны мен
құрылымы қандай?
Қандай ... ... ... ... мүмкін?
Педагогикалық жоғарғы оқу орындарында ақпараттық-коммуникациялық
құзырлылықты қалыптастыруды 3 ... ... ... :
- ... – базалық АКҚ-ты қалыптастыру;
- Жалпы – жалпы АКҚ-ты қалыптастыру;
- Кәсібилік – кәсібилік АКҚ-ты қалыптастыру.
Жалпы АКҚ-ты ... ... мына ... ... ... ... ақпарат көздерінде ақпараттарды іздеу;
- қажетті ақпараттарды табуда түрлі ресурстарды ... ... ... ... қолдану;
- табылған ақпараттарды сынау арқылы қажетті ақпараттарды сұрыптай білу;
- кесте, диаграмма, кескін және т.б. ... ... ... ... ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың мүмкіндігін ескере
отырып, қолданушыға ақпараттарды жеткізу тәсілдерін таңдау.
Ақпараттық және коммуникациялық ... ... ... компьютердің құрылымын түсіндіру және оның негізгі құрылғыларының
мәнін негіздеу;
- нақтылы есептерді ... ... және ... технологияларды
таңдау;
- ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және жеткізу әрекеттеріне ақпараттық
технология мен ... ... ... ... ... ... байланыстық қызметтерін негіздеу.
Операциялық жүйе бөлігі:
-Windows операциялық жүйесінің қолданушылық интерфейсін баптау;
- файлдар мен бумаларды құру;
- файлдар мен ... ... ... және ... ... ... Windows ... жүйесінің негізгі терминдерін қолдану: ... ... ... ... ... ... ... терезелері мен
құралдар тақтасын басқару элементтері (батырма, есептегіш, жылжымалы тізім,
жалауша және т.б.)
- қарапайым есептерді ... Windows ... ... ... ...... орындау, WordPad – қарапайым
мәтіндік құжаттарды құру, Paint – суреттерді құру және т.б.)
Қолданбалы программалар бөлігі:
- Word ... ... ... ... құру мен оны ... ... ... ұйымдастыру;
- құжаттарды өңдеуді автоматтандыру;
- Ехсеl-де формулалар мен функцияларды ... ... ... ... құралы арқылы диаграммалар мен графиктерді тұрғызу;
- Ехсеl құралында қолданушының интерфейс ... ... Access ... қорында қарапайым және күрделі кестелерді құру мен оны
жобалау;
- Access деректер қорында сұрауларды, форма мен ... ... ... ... ... ... Интернетте ақпараттарды іздеу;
- электрондық хаттарды құру мен оны алу;
- компьютерлік презентацияларды құру мен оны ... ... ... ... ... ... және пәндік ... ... ... ... ... — бұл оқыту мен тәрбиелеу процестерінде
ақпараттық және коммуникациялық ... ... ... ... ... — оқу пәндерінің (физика, математика, химия, биология және
т.б.) ерекшеліктерін бейнелейтін спецификалық бағыт.
Кәсіптік АКҚ-ты қалыптастыруды келесі бөліктерге ... ... ... ... ... қолдану арқылы қосымша
ақпараттарды іздеу мен оны ... ... ... ... ... ... ... ақпараттарды
түрлендіру;
➢ өздерінің кәсіптік деңгейін көтеру мақсатында оқытушыларды желілік
бірлестік жұмысына және ... ... ... ... ... ... құру және ... мен қолданбалы жүйелерді пайдалану арқылы ақпараттарды
түрлендіру;
➢ стандартты қосымшалар мен ... ... ... ... ... ... стандарттық қосымшаларды қолдану арқылы оқушылардың ... ... ... ... ... қосымшалар мен арнайы программаларды қолдану арқылы үйрету
бағытындағы ... ... ... өзіндік интернет-ресурстарын құру және стандартты қосымшалар ... ... ... ... ... оқу-әдістемелік
кешендерін жасақтау;
➢ дайын мультимедиялық жасақтамаларды оқыту мен тәрбиелеу ... ... ... мен арнайы программаларды қолдану арқылы оқу-
тәрбие процесін автоматтандыруды ұйымдастыру.
Сонымен, ... ... ... ... талаптарды
қанағаттандырады:
1.қазiргi бiлiм беру жүйесiндегi ақпараттық кеңiстiк ... ... ... (дербес жағдайда, компьютерлiк) сауаттылық: оқу-әдiстемелiк,
озық тәжiрибелердi зерттеу, ғылыми-зерттеу нәтижелерiн ... ... ... ... ... ... ... меңгерту; жаңа программалық құралдарды меңгерту.
3.өз қызметтерiн жаңа ақпараттық технологияның мүмкiндiктерiн пайдалану:
жаңа ақпараттық технологияның мүмкiндiктерi ... ... ... ... дағдысы; бiлiм беру процесiнiң ерекшелiктерiн ескере
отырып, педагогикалық программалық құралдарды қолдану және ... ... ... ... ... АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНДЕ
ПАЙДАЛАНУ
2.1.Оқу үрдісіндегі ақпараттық технологиялар
Дамыған елдердегі білім беру жүйесінде ерекше маңызды болып табылатын
мәселелердің бірі - ... ... яғни оқу ... ... ... болып табылады. Қазіргі таңда да ... ... ... ... ... ақпараттық кеңістікті қүру ... ... ... күн ... ... ... мәлім.
Ақпараттандыру жағдайында оқушылар меңгеруге ... ... ... көлемі күннен күнге артып, мазмұны өзгеріп отыр. ... ... ... ... ... ... арқылы білімнің сапасын
арттыру, білім беру үрдісін интенсификациялау мен модернизациялаудың тиімді
тәсілдерін іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл ... ... ... ... ... психологиялық-педагогикалық
мәселелердің шешімін ғылыми түрде негіздеуді талап етеді. Оларды бірнеше
бағыттарға бөлуге болады:
- оқу үрдісінде ақпараттың ... іске ... ... ... ... ... оқушылардың тәжірибелік іс-әрекетінде ақпараттық технологияларды
пайдаланудың әдістемесін жасау;
- мұғалімдердің ақпараттық технологияларды меңгеру және оқу ... ... ... ... жетілдіру;
- оқушыларды білім, білік, дағдыны меңгеру үшін ... ... ... ... ... ... ... үрдісінде компьютер оқып-үйрену нысаны ретінде, сонымен бірге
оқыту, тәрбиелеу, дамыту мен ... ... ... ... ретінде әрекет етеді. Мұның өзі ... ... екі ... бар ... ... мүмкіндік береді. Бірінші
бағыт тұрғысынан алып қарасақ, ақпараттық технологиялар білім, ... ... үшін ... ... ... табылып, оқушылардың саналы тәрбие,
сапалы білім алуына жағдай жасайды, ал екінші ... ... ... ... үрдісін ұйымдастыру тиімділігін арттырудың қуатты
құралы ... ... ... ... ... беру ... ақпараттандыру жағдайында
өзіндік қайшылықтардың да орын алып ... айту ... ... әлі де ... ... саны ... барлық пән
мұғалімдерінің бағдарламашылармен тікелей ... ... ... ... ... ... саны аз, оларды
көбейту мәселесі нақты шешімін таппаған, ... ... ... ... ... пән ... өткізілмейді десе де
болады.
Сондықтан білім беруді жаңа сатыға көтеру үшін тек білім мазмұны мен
оқыту әдістерін ғана ... ... ... ... ... ... ... формаларын да жетілдіру керек. Мұның өзі мынадай
оқу-тәрбие міндеттерін шешуге көмектеседі:
- оқу үрдісін дербестендіру. Мәселен, компьютер ... ... ... ... бойынша жүзеге асыруға мүмкіндік береді;
- нақты әрекетке ... кері ... ... ... ... ... ... оқушы өзінің білімін бақылауға, тексеруге
және бағалауға мүмкіндік алады;
- материалды меңгеру жылдамдығын ... ... ... ... және ... ... мен ... ... ... ... оқу ... енгізу үшін кешенді ақпараттық білім беру жүйесін
құру қажеттілігі ... Бұл ... ... ... ... Енді ... ақпараттық технологияларының мәнін ашып көрсетейік.
1. Компьютерлік және ақпараттық сауаттылық. Компьютерлік ... ... ... жұмыс істеу білігін ... ... ... ... ... ... жасаудың, жеткізудің,
сақтаудың және пайдаланудың негізгі ережелерін білуді көздейді.
2. Оқу үрдісінде компьютерді пайдалану ... ... ... ... ... ... де елеулі өзгерістер
енгізуге мүмкіндік береді, мұндай жаңашыл өзгерісті ... ... ... ... ... ... ... оқу үрдісінде электронды
оқулықтарды пайдалану көзделеді.
Электронды ... ... оқу ... ашық ... жүйе ... ... ... бірге электронды оқулық оқу
ақпаратын тасымалдаудың жаңа құралы болып табылады. Онда оқу ... ... әр ... ... ... ... бақылау
тапсырмалары, ұсынылатын әдебиеттер тізімі және тақырыптық ресурстарға
сілтемелер ... ... ... ... ... табылады:
- шұғыл кері байланысты қамтамасыз етеді;
- дәстүрлі оқулықта көп іздеуді қажет ететін ... ... ... ... ... ... бірнеше рет қарап шығу ... ... ... ... ... қысқа мәтіндермен қатар көрсетеді, әңгімелейді, жобалайды, т.с.с.
(мультимедиа-технологияның мүмкіндігі мен ... тура осы ... ... ... дербестік тұрғыдан қатынас жасауға мүмкіндік беріп,
олардың өз бетінше білім алуын қамтамасыз етеді;
- белгілі бір ... ... ... тексеруге мүмкіндік туады.
3. Моделдеу. Моделдеу идеясы оқыту үрдісінде жаңа мүмкіндіктер береді.
Атап айтқанда, оқу ... ... ... ... ... ... ... сонымен қатар оқушының қоршаған ортамен
байланысын анықтап, адамзат санасын жаңа ... ... ... ... графика адамның айтар ойын белгілі бір графикалық жүйеге
келтіріп, адамның ... ... ... ... Бұл ... оқу бағдарламасының сапасын бағалау жолымен оқушылардың
шығармашылық қасиеттерін және ... ... ... ... ... ақпаратпен жұмыс істейді, ... ... ... ... ... оның ... сандық "сипаттамасы" қаралады.
Сондықтан да ақпараттық моделді ... жүйе ... көзі ... ... ... оқыту бағдарламалары. Олар интерактивті тәртіппен
компьютер арқылы қандай да ... ... ... көздейтін
бағдарламалар болып табылады. Бұл бағдарламаларда теориялық материал мен
блоктар болады, олар оқушылардың берілген ... ... ... ... ... береді.
Білім беру үрдісін ақпараттандыру – Жаңа ақпараттық ... ... ... ... дара ... ... ... мақсаттарын
жүзеге асыра отырып, оқу-тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі
мен сапасын жоғарлатуды көздейді.
2.2. Информатиканы оқытуды ұйымдастырудың жаңа ... ... ... орта ... ... мақсаты  өзгерді. Жаңа  үрдістік
іс- әрекеттерге негізделген  мазмұнымен  қатар ... ... ... ... ... ... жаңа концепциялары, стандарттары  жасалуда.
 Барлық педагогикалық  жүйе құрамы  бөліктерінде «инновациялық»,  «жаңалық
тану» үрдісі  іске ... ... ... ... ... ... өсіп келе жатқан  ұрпақтын білім  алуын  жаңа ... ... ... ... емес ... ... мен  жаңа әдіс – тәсілдерден
қолдану. ... ... ... ... ... оқу ... өзгерістер  енгізу. Үшіншіден, оқушылардың ойлау қабілеті
ақпаратты тез қабылдауды  қалыптастыру және ол ... ... ... ... ... ... ... енгізу  оқытудың  дәстүрлі 
әдістерін  алмастыру  емес, қатарластырып ... ... ол да  ... ... бөлігі болып табылады. “Технология” термині  шетел 
әдістемесінен алынған. “Технология  - ... мен  ... ... ... ... оқу  ... ... және  жүргізу, бірлескен
педагогикалық  әрекетті  жобалаудың жан - ... ... ... ... - ... іске  асырылатын  педагогикалық
жүйенің  жобасы. Ал, педагогикалық  жүйе ... - ... бір ... ... ... ... бағытталған  педагогикалық  әсерді 
ұйымдастыруға қажет  құралдар, әдістер мен тәсілдердің  өзара байланысқан 
бірлігі. ... ... ... ... 3 ... ... ... - педагогикалық жүйе ұғымының синонимі.
Оған: мақсат, мазмұн, оқытудың  құралдары  мен әдістері, оқыту процесінің
субъектілері  мен  ... ... ... ... ... - бір пән  ... оқыту, тәрбие  мазмұны  жүзеге асыруға
негізделген әдістер мен ... ... ... ... - жеке
әрекеттер технологиясы, ұғымды  қалыптастыру; ... ... ... ... сабағының технологиясы;  жаңа  материалды 
меңгерту  технологиясы; қайталау  және бақылауды ұйымдастыру технологиясы;
жеке жұмысты ұйымдастыру  ... ... ... ... өңдеуге  болатындығымен  ерекшеленеді. ...... ... жолдарын зерттейді, ғылымда оқыту 
процесіне  қолданылатын әдістер, тәсілдер  мен ... Ол  ... ... ... қызметін  атқарады. Технологияның  екі түсінігі
бар: а) тиімді оқыту әдістемесін  жасауды ... ... ... ... ... технологияны пайдалану. Соңғы  оқыту  технологиясы 
технологиялық  құралдарды  оқыту ... ... деп ... ... ... бағдарламалары, оның ішінде  информатикалық жаңа
мультимедиалық оқулықтары  және т.б.). ... екі ... ... - дидактикалық есептерді шығару кезінде  ... әсер ... ... бағытталған.
Оқыту технологиясының негізгі белгілері:
- оқушылар алдында оқудың  мақсаты мен міндеттерін  айқындап беру, олардың
әрқайсысы үшін ... ... ... түсіндіру, оқушылардын 
белсенділігін  арттыру;
- оқытудың ... бір ... ... ... ... формалары мен  қарқынды әдістері  көмегімен қойылған
мақсаттары мен ... қол ... ... ... ... ... оқыту (оқу дәптерлері, практикумдар, оқулықтар бойынша,
мұғалімнің нұсқауларын орындау);
-оқу ... ... ... оқушылардың өзіндік жұмыстарын
ұйымдастыру;
- оқыту нәтижелерін тексеру  ... тест ... ... ... ... ... ... ... ... ... қолданудың едәуір  тәжірбиесі 
жинақталған. Оның ішінде ең танымалы ... ... бірі – ... ... ... ... Оқу жұмысы әрекеттерін
қалыптастыру ... ... ... ... ... ... ... мен сипаттамаларының жоспары
келтіріледі. Бұл технология бірқатар  ... ... ... ... ... орын ... және көптеген
информатика  мұғалімдері  жұмысында  жақсы ... ... ... ... ... ... ... көрген  оқытушылардың 
жұмыс  тәжірибесінен және мақалаларда  жарияланған технологияларының бірі –
оқушылардың оқу  өзіндік іс- әрекетін  қалыптастыру  технологиясы.  ... оқу ... ... ... ... ... түрі ... қарастырылады. Олар оқу ... ... ... алуға  бағытталған. Егер қалыптасқан  әдістеме  мұғалімге
не ... ... ... ... оқу  әрекетін  қалыптастыру  технологиясы 
оқушы  оқу тапсырмасын қалай шешу керек екеніндігін түсіндіреді. ... ... оқу ... ... ол ... барысында шешіледі
де сабақ соңында нәтижесіне тесттің көмегімен    диагностикалық  тексеру
жүргізіледі. Оқу  ... ... ... оқу
тапсырмаларының жүйесін  мұғалім қандайда бір курс, тарау немесе тақырып
бойынша құрастырады. Өз ... және ... ... ... ... ... ... жобаларын жасайды және де тест
тапсырмаларын дайындайды. Оқу тапсырмалары мен тесттер жүйесін әдістемелік
құралдардан ... ... ... ... ... бағалау
жинақтары және т.б.) алуға болады.    Дифференциалдық оқыту технологиясы да
информатика әдістемесінде ... ... Оны ... ... ... ... ... ескіріліп, шартты топтарға
бөлінеді. Топтарды жинақтау кезінде, оқушылардың ... ... ... ... ... ... ... қызығушылық деңгейі  ескеріледі.
Тапсырманы орындау  мазмұны, көлемі, күрделілігі, әдісі мен тәсілдері 
бойынша және де ... ... ... үшін ... ... ... ... мұғалімдері жұмысы
практикасында ойын сабақ әрекеті  ... ... ... Бірақ оны
іске асыру бір сәтті ғана ... ... онда ... жүйесі жоқ. Ойынмен оқыту ұзақ дайындық жүргізгенде  
ғана оң нәтиже береді. Оқу тапсырмаларында ойынның әрбір позициясы  ... ... ... ... ... ... әдістемелік
тәсілдерді анықталған және нәтижелерді бағалау тәсілдері ... ... ... орын ... Коммуникативтік ... ... оқу ... ... ... ... ... тәсілдерін игеруге, оқушылар  арасында пікірталас
тудыру үшін жағдай  жасауды талап етеді. ... ... ... ... технологиясын  қолдануға  үлкен мүмкіндіктері бар.
Курстың әрбір тақырыптарында  оқу тартысын ұйымдастыру үшін ... ... ... ...... ... ма, ... ба ?», және
т.б. Мұғалімге технологияның осы ... ... ... ... ... аппараты көмек береді.    Молульдік технология
информатиканы оқытуда да ... ... ... деп - ... ... мен оны ... ... технологиясын біріктіретін
ерекше функциялық ... ... ... оқу материалын игеру мақсаты айқын
көрсетеді, оқушылардың өз ... ... ... үшін ... нұсқаулар
жасайды, ақпарат  көздерін пайдалануға дәл нұсқалар береді және ... ... ... ... Осы ... ... үлгілері келтіріледі ... ... ... ... ... оқытудың үмытылған әдістеріне көңіл
бөлінуде. Информатика мұғалімдері оқушылардың ... ... деп ... ... ... ... көңіл бөле  бастады. Бұл
технологияның  мағынасы, ақпараттандыру жұмысы негізінде зерттеу ... ... Орта ... ... жеке пән ... көптеген педагогикалык ізденістер мен ғылыми-әдістемелік
еңбектердің туындауының жандана түсуіне алып ... ... ... ... орнын, ерекшеліктерін ғылыми-әдістемелік тұрғыда
негіздеуге арналған көптеген ... ... ... ... ... ... ... ақпараттық технологияның тиімділігі
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім беру ... ...... және азаматтық құндылықтар мен практика жетістіктері
негізінде жеке ... ... және ... ... бағытталған білім
алу үшін қажетті жағдайлар жасау, ... жаңа ... ... ... ... халықаралық ғаламдық коммуникациялық желіге
шығу» - делінген [1].
Осыған орай бүгінгі ұстаздардың ... ... ... білік,
дағдыларын игертіп қана қоймай, қабылдауын, ойлауын, ... ... яғни ... азат, шығармашыл, өз бетімен жұмыс жасай
білетін, ... ... жеке ... дамыту міндеттері де тұр.
Жалпы білім берудің мақсаты – терең білімнің, кәсіби дағдылардың
негізінде ... ... ... өзін-өзі дамытудағы адамгершілік
тұрғысынан ... ... ... қабілетті жеке тұлғаны
қалыптастыру, яғни жеке тұлғаны қалыптастыруға негізделген, ... ... ... ... ... жататын бүгінгі заманға
лайықты, жаңашыл тұлғаны қалыптастыру.
Оқыту технологиясы мен ... ... ... ... байланысты.
Әдістеме ғылымы «Нені оқыту керек?», «Не үшін ... ... ... ... ... ... ... іздесе, оқыту технологиясы «Қалай нәтижелі
оқытуға болады?» деген мәселенің шешімін іздейді. Олардың мақсаты бір, яғни
оқытудың тиімді жолдарын ... ... ... ... ... ... әдістері арқылы анықталады.
Көптеген жаңа технологиялармен қатар соңғы кездері қазақ тілі ... ... ... ... ... жиі ... ... технологиялар дегеніміз – ... беру ... ... оны ... ... беру процесі. Бұл прцесті іске асырудың негізгі
құралы компьютер болып ... сол ... ... ... шығармашылық
ізденіс қабілеті дамыған, жаңа педагогикалық ... ... ... ... ... жаңа ақпараттық технологиялардың
тілін білетін мұғалім қажет.
«Ақпараттық технология» терминін академик В.М. Глушков ... ... ... ... ... білім берумен байланысты болғандықтан,
В. Глушковтың анықтауынша, «Ақпараттық технологиялалар» ақпаратты өңдеумен
байланысты прцестер болып табылады. Ал білім ... ... және ... ... бастаған кезде оқытудың ақпараттық технологиялары
ұғымы пайда болды. А. Горячевтің ... ... ... ... электрондық кесте, мәліметтер ... ... ... және ... ... сипатталады. Р.
Әбдірәсілова болса, «Ақпараттық ... ... ... жүйесінің
элементі деп қарастырады [4].
1 сызба. Оқыту технологияларына байланысты түсініктер
Енді, осы ақпараттық технологияларды жүзеге асырудағы жұмыс түрлеріне
тоқталып өтейік:
Ақпараттық ... бірі – ... ... ... ... ... Өзім ... жасайтын мектепте жаңа ақпараттық
технологияларды ... ... ... ... кебинеттерінде
интерактивті тақта орнатылған. Сондықтан бұл тақтамен әр сабақты қызықты
өткізуді ойластырып, ... ... ... ... ... – бұл оқушыларға өз
бетімен немесе ... ... ... жұмыспен шұғылдануға, ізденуге,
өз жұмысының нәтижесін көріп, өз өзіне сын көзбен қарауына және ... ... ... ... ... Ол үшін ... өткізетін
сабағының түрін дұрыс таңдай білуі қажет [2].
Жаңа ақпараттық ... ... ... – бұл ... оқу ... ... ... оқытудағы пәнаралық байланысты
күшейте отырып, оқушылардың дүниетанымдарын ... және ... ... оны ... толық жағдай жасауы.
Сабақта компьютерді пайдаланудың тиімділігін былай саралап көрсетуге
болады.
1. Оқушы мен мұғалімнің позитивтік оң қатынаста болуына ықпал ... ... ... ... ... ... ... өзін
еркін сезінеді.
2. Компьютермен жұмыс барысында оқушылардың белсенділік, жауапкершілік
және өзіндік шығармашылық қабілеттері ... ... өз ... Өз ... ... ... Өзін-өзі қадағалауға
мүмкіншілік туады. Тапсырмаларды мұғалімнің ... ... ... ... және есте сақтау қабілеттері дамиды.
3. Берілетін материал бірсарынды болып, тек мұғалім ғана сөйлейтін болса,
балалар тез шаршап ... да, ... ... аяқталады. Осындай көңілсіз
жағдайларды болдырмау үшін қазақ тілі мен ... ... ... оқушылардың белсенділігін арттыратын элементтер қолданылады.
Мысалы, СТО стратегияларын, дидактикалық ... ... ... ... ... жатқызуға болады [5] .
Ақпараттық технологияның мұғалім жұмысына ең тиімдісі – оқушылардың
білім олқылықтарына үнемі ... ... ... ... ... ... заманның даму қарқыны мұғалімдерден ... ... ... ... талап етеді. Сондықтан, ХХІ ғасырдың
информатика ғасыры, яғни ... ... ... ... ... – жас ... ... талабына сай білім беріп, жан-
жақты дамуына ықпал ету мұғалімнен шығармашылық ізденісті, үлкен сұранысты
талап етеді.
Компьютер және ... ... ... ... ... ... ... жаңаша ойлау қабілетін қалыптастырып, оларды жүйелік
байланыстар мен заңдылықтарды табуға итеріп, ... - ... ... ... жол ... ... ақпараттық қоғам аймағындағы ... ... ... және ... оқыту ісін дамытатын жалпы
заңдылықтардан тарайтын педагогикалық технологиялардың тиімділігі жоғары
деп ... ... ... қолданып информатиканы оқыту, тек оқытушыларға
ғана емес, сонымен бірге білімгерлерге де ерекше талаптар ... ... ... ... ... ... ... түрлерін
оқытушыларға да қоюға болады. Жаңа ... ... ... ... білім, біліктілік және дағдылардың ішіндегі білімгерлер мен
оқытушыларға жоғары оқу орындарында оқытуда электрондық ... ... ... ... ... дағдысы болып табылады.
Ғылыми – педогогикалық әдебиеттерден, «ақпараттық іздеу»- ... ... ... немесе сұраныс тақырыбы (пән) ... ... ... ... процесі екендігін білуге болады. Ақпараттық-
іздеу жүйесі – ... ... ... бойынша сақтау, іздеу және беруге
арналған құралдар жиынтығы. Ақпаратты ... ... ... ... нақты ережелер бойынша қабылданған ақпараттық тілде (алгоритм)
сәйкес қолмен немесе машина әдісімен жүзеге ... ... ... ... арқылы ақпаратты іздеу процесін орындау
үшін нені іздеу керек екенін және ненің көмегімен іздеу керектігін, ... ... ... және ... бойынша қызмет түрін таңдау мүмкіндігін
білу керек.
Ақпараттық іздеу ... ... ... ... ресурстармен білімгерлердің еркін жұмыс істеуі сияқты,
информатиканы ... ... ... ... ... ... және құру ... нақты дағдыларын қалыптастыруға
мүмкіндік береді. Өйткені бүгінгі күн ... ... ... іздеудің көпшілігінде мамандардың еңбегінің арқасында ... ... ... үшін ... ... және іріктеу үшін
анықталған өзін-өзі ұйымдастыру бар. ... ... ... ... ... ішкі құрылым өте аз жіктеледі. Бұл жағдайлар
студенттің сауатты ... ... ... ... ... ... телекоммуникациялық каналдармен алынған ақпараттың құрылымдығын
және жүйелілігін қажет етеді.
Жоғары оқу орындарында информатиканы ... ... ... ... білімгерлерді алдын-ала дайындау жүйесіне ... ... ... ... ... Олардың ішінде:
-  информатика бойынша білім беру электрондық ресурстарымен студенттің
өзінің өзара байланысын жоспарлау іскерлігін ... ... ... және ... іскерлігін жаңа
ақпараттық жағдайға айналдыру мүмкіндігі, ол информатиканы оқыту ... беру ... ... ... ... ... ... оқу орындары білімгерлерінің Интернет ... ... ... ... мен ... ... меңгеру қажеттілігі,
білімгерлердің ақпаратты қабылдауының психологиялық ерекшеліктерін міндетті
түрде есепке алу;
-  білімгерлердің электрондық ресурстармен байланысы процесінде ... ... ... ... ... ... ... байланыс
қозғалысының шарттарының информатика бойынша оқу процесіндегі есебі;
-  Интернет желісімен жұмыс істеу әдістерін ... ... ... электрондық ресурстарды практикалық қолдану және іздеуде
білімгерлердің қабілетін ... ... ... ... ... жеке және өз ... жұмыс істеу мүмкіндіктері;
-  Білімгерлерде ақпараттың адрестік ... ... беру ... алынған ақпараттық жүйелендріу және критикалық ... ... ... ... өмірде және кәсіби қызметінде
практикалық ... ... ... ... ... ... ... анықтау.
Жоғары оқу орындарының білімгерлері Интернет желісінің электрондық
ресурстарымен пайдалы, технологиялық қажетті іскерлігін көрсете білу ... ... ... ... (Internet Explorer, Netcape
Navigator, Outlook Express және т.б.), ... ... және ... сонымен бірге түрлі ақпараттармен интеллектуалды жұмыс істеу
іскерлігі де маңызды, әсіресе:
-  керек ақпаратты ... ... ... ... көре ... ... ... ақпаратты байланысының түрлі психологиялық тәсілдерін
бағалау;
-   корректті аргументтерді ажырату;
-   ақпаратты сақтау және оны күнделікті өмірде, кәсіби ... ... ... ... ... ... ... және көре
білу;
-   таңдалған манадық және мамандануға маңызды ақпаратты алу.
          Көптеген жағдайларда білімгерлердің ... бар ... ... ... ресурстарды дұрыс пайдалануға жеткіліксіз
болып жатады. Бұндай жағдайда, білімгерлердің курстық және басқа да ... ... бола ... ... ... – оқыту мамандығымен байланысты, пән бойынша оқу
курсын аяқтау мақсатында оқу жобасын ... ... жоба оқу ... ... барлығында орындалады және студенттің өз ... ... ... ... етеді. Бұл жерде студенттік курсты
игеру кезінде алған білімі пайдаланылады және болашақ ... ... ... ... ... жоба ... бойынша орындалатын болса, онда жұмыс
үшін электрондық ресурстарды ... ... ... сұрақтар
туындайды.
          Курстық жобаның әдістемесі компьютердің ... ... ... қандай да бір мәселені саланың және оның ... ... ... шешімдерді қарастырады. Тапсырмаларды шешу
жобаны жобаны ... ... ... асырылу тәсілі кезінде, біршама
уақытты талап етеді.
          ... ... ... ... ... ... мәселені талқылай білу;
−   мәселені математикалық шешімге алгоритмдеу және бағдарламалау арқылы
көшуге;
−    қойылған мәселе шешімі бойынша нәтижелерді талдай ... және оқу ... ... ... қолдана білу;
Информатикада бойынша жобалауды орындау бойынша көптеген жағдайларда,
тапсырма ретінде ... ... деп ... болатын өздерінің
компьютерлік бағдарламаларын жасайды. Өздерінің қолымен ... ... ... ... ... ... ... білімгерлердің
пәнді игеру қабілетін жоғарлатады.
Білімгерлердің (информатикамен байланысты пәнді игеру ... ... ... ... ... ... осы курстарда
білім алушылардың жеке жұмыс істеуіне бағыттауы ... және ... ... ... үш ... ... - ... жасауды қалыптастыру керек.
−   жетекші – информатика оқытушысы;
−   кеңесші – бағдарламашы;
−   студент, курстық жобамен жұмыс орындаушы.
Бұл жағдайда үш адамнан ... кіші топ ... ... ... ... ... күрделенуіне қарай топтың сандық және ... ... ... ... келе ... ... ресурстарды жасаудың технологиялық
базасы, авторлардан болашақта жоба қатысушыларының арасында еңбекті ... ... ... ... ... ... жобаны жасаушылар тобының құрамын қарастырып
көрейік. «Виртуалды жоғары оқу орны» - ... ... ... ... ... оқытушысы – студенттің курстық
жобасы процесінің координаторы, ... ...... ... ойды ... жүзеге асырылуын орындаушы.
−                   тоқталған ортада бағдарламалау жөніндегі кеңесші, яғни
«Бағдарламалау тілі» курсының оқытушысы;
−                   мультимедиа ... ... ... ... ... – дизайн бойынша маман- кеңесші;
−                   видеоинженер, электрондық ... ... ... ... ... 2 курс ...... бағдарлама жобалаушы;
−    2 курс студенті – дизайнер – безендіруші;
−   2 курс студенті – берілгендер қоры бағдарламашысы.
Көрсетілген қызметтерден басқа, білімгерлер қосымша ... ... ... ... ... және теру ... қосымша
қызметтерді электрондық ресурстардың көмегімен , графикалық бейнелердің
анимациясы арқылы атқарады.
Бұндай бригалар құрамы көп ... ... ... ... ... топ ... ... біліктілікті
игеретіндігін меңгеру қажет.
Бұл жағдайда жобалау әдістері бірнеше кезеңдермен жүзеге асады.
Мәселелі – ... ... ... ... басталмас бұрын жобаның ғылыми жетекшісі
кеңесшімен ... ... ... ... беруі тиіс:
− Бұл жоба не үшін құрылады? Оны ... не ... ... ... ... бар ма? ... бұл жоба ... қолданылады?
Құрылатын жобаның мақсатты тобына кімдер қатысады? Ол өзінің тұтынушыларын
таба ала ма?
−  Қойылған барлық талаптарға жауап беру үшін жоба ... ... ... кім ... орындаушылар бірнеше болса, онда топ мүшелерініің міндеттерін қалай
бөлуге болады?
Осылайша бірінші кезеңде мәселе ... ... ... ... ... ресурстың соңғы түрін анықтау, оның мазмұны мен 
қолданушылары, жоба тобының құрамын қалыптастыру және ... ... ... ... Осы ... басты педагогикалық ... ... ... ... ... ... қанағаттандыру
керек, оларды толғандыратын мәселені қалай шешу ... ... ... ... ... ... ... таңдай білу керек. Бұл кезең жоба
тақырыбын қалыптастырумен және ... ... ... ... ... ... түрін анықтаумен айналысады.
Келтірілген мысалдағы «Виртуалды жоғары оқу орны» электрондық ... ... ... ... ... тұрады. Бұл ресурстың
қолданушысы ретінде жоғары оқу орнының қызметімен, оқу – тәрбие ... ... ... мен ... ... ... танысқысы келетін кез-келген адам бола алады. Бұл ата-
ана, оқу орнын таңдаушы талапкер, ... оқу ... ... жатқан
жаңалықтармен қызығушы шенеулік, бірігіп қызмет ... ... ... ... болуы мүмкін.
Жұмыс «Информатика» курсы бойынша орындалады.
Жасалған жұмыс ... оқу ... ... ... ... болып
табылатындықтан, оның жобалық тобы құрамына ... ... ... ... деп қабылдайтын, қойылған тапсырманы ... ... ... ... технологиялармен қызығушы, өзінің
жеке қызығушылығы үшін осындай технологияларды таңдаушы білімгерлер кіруі
тиіс. Одан ... ... ... ... ... ... ... курстарынан қажетті білімді өз бетінше ала
алатын білімгерлер де бола ... ... ... ... бір ... тиіс болғандықтан, қызмет ету және берілген жұмыс ... ... ... ... мен ... жасау кезеңі.
Бұл кезеңде жобаның мазмұнын таңдау, жоба қатысушыларының әрбірінің
міндеті және әрқайсысының жұмыс түрінің ... ... ... ... ... ... ... аяқталады.
Осы келтірілген мысалмен келесідей түсініктерді беруге болады. Жобаның
мазмұны мен көлемін таңдау тікелей жобаның ... ... ... тек қана ... оқу орны ... толық ақпарат беретін «Виртуалды
жоғары оқу орны» деген электрондық ресурсты қолданушыға ... беру ... ... ... оны қызықты виртуалды саяхат ретінде көрсету керек
болды.
Ол үшін ... ... қосу ... Оқу орны ... ... ... өмірінен видео көріністер;
−   оқу орнының педогогикалық және әкімшілік тобы туралы анықтама;
−     оқу жоспарлары және ... ... ... ... ... ... ... түсініктеме;
−      білімгерлердің дипломдық және курстық жобалары;
−       білімгерлердің білімінің қорытынды  көрсеткіштері, МАБ және емтихан
сессияларының ... ... оқу ... ... ... анықтамалар.
Практикалық жұмыс кезең.
Бұл кезеңде қойылған ... ... ... қатысушылардың өз
тапсырмаларын орындауы, сонымен бірге жоба жетекшісінің жүргізіліп отырған
жұмыстардың дер кезінде орындалуын ... ... ... жүргізіледі.
Курстық жобаны ұйымдастыру кезінде жетекшінің қызметі тек тапсырманы
сауатты құрастыру және әрбір қызметті анықтау ғана ... ... ... ойды
қалыптастырушы және білімгерлердің болашақ жемістерін ұйымдастырушы ретінде
қалыптасады.
Жетекшінің жұмысы-студентке жобаның прктикалық жүзеге ... ... үшін ... оқу сабақтарын жоспарлаумен, білімгерлерді қосымша
әдебиеттермен жабдықтаумен қатар, ... ... ... қосымша
байланыс ұйымдастыру керек.
Алдын-ала қорғау кезеңі.
Бұл кезеңде жасалған электрондық ресурстың ... ... ... ... ... құжаттарын дайындау жұмыстары
жүргізіледі.
Бұл жерде жетекшінің бірінші жұмысы-электрондық ... ... ... ... жоба ... ... қаратуды
ұйымдастыру болып табылады.
Бұл үшін ... ... ... өкімді өздері тесттен
өткізу керек, содан кейін барып қызметтестері, достары мен ... үшін ... ... ... ... түсініктемесін жазуда, техникалық
құжаттарын безендіруде көмектесу талап етіледі. Сондықтан жасалған ... ... ... ... ... және оның ... ... сыртқы келбетін қалыптастыру керек.
Презентация-жобаны қорғау кезеңі.
Жоба толық аяқталғаннан кейін оның соңғы өкімі ... ... ... ... Бұл ... ... өкімнің ыңғайлы болуын жүзеге асыру
үшін ... ... ... ... тыңдаушыларға жасалған
электрондық ресурстың ... оны ... және ... ... ... керек.
Шындығында, бұндай тәсілдер ... ... ... ... ... өз уақытында оқытуда, ... мен ... ... ... ... тиімді оқытуда қажетті барлық біліктіліктері мен дағдыларын
қалыптастыруда көп ... ... ... ... ұйымдастыру әдістері
Әдісті жалпы түрде белгілі ... ... ... әрекет тәсілі
ретінде анықтауға болады.
Дидактикада оқушының іс - әрекеті, мұғалімнің іс-әрекеті және олардың
бірлескен іс-әрекеті деп бөледі. Мысалы, ... ... ...... іс- ... ... ЭЕМ-гі программамен жұмыс
істеу- оқушының іс-әрекеті; ... ... ... ... ... (тапсыру) –олардың бірлескен іс-әрекеті.
Информатика курсында оқушылар мен мұғалімнің бірлескен іс-әрекетінің
көлемін қысқартуда іс-әрекеттің тәуелсіз түрі ... ... ... ... Курстың мақсаттарының бірі ЭЕМ –мен жұмыс кезіндегі оқушының
педагогтан тәуелсіздігі, одан кейін программистен тәуелсіздігі, өз ... ... ... ... ... ... мұғаліммен оқушы
арасындағы тәуелсіз іс-әрекеттің ... ... ... ... бұл
педагогты іс-әрекетінен толық босатады деген сөз емес. Педагогтың ... ... ... ... мен ... ... өз
бетінділігінің жоғарылауына әкеледі.
Сондай-ақ, информатика курсында танымды басқару мен өзіндік басқару
функциясы айқын ... ... ... ... ... ... басым, оның алдына қойған мақсаты бар. Мұғалімнің ... ... ... ... ... басқару.
Сөйтіп, оқыту әдісі жалпы мағынада, оқушының жеке тұлғалық қасиетін
өзгертуге бағытталған танымдық іс ... ... ... ... ... топтауға арналған негіздер жиынтығы айтарлықтай. Оқыту
әдісін оқыту ... ... ... ... ... ... ... әлем жайында білім;
2) іс-әрекет тәсілдерін жүзеге асыру тәжірибелері;
3) шығармашылық іс-әрекет тәжірибесі;
4) эммоционалдық құндылық қатынас тәжірибесі.
Бұған ... ... ... ... де ... ... мен өз бетінділігінің негізгі дидактикалық
функциясы оқыту ... ... ... ... мәліметті меңгерудегі
репродуктивті іс-әрекетте оқушының белсенділігі төмен ... ... ... ... ... ... ... жоғары
болатыны белгілі.
Ю.К. Бабанскийдің еңбектерінде ... ... ... тізімі
келтірілген. Информацияны қабылдау тәсілі бойынша топтау дәстүрге айналған:
сөздік әдіс, ... шолу және ... ... топтаудың төмендегідей негіздері бар: білім алу
тәсілі (теория және практика), кері байланысты жүзеге асыру тәсілі (бақылау
және өзіндік ... ... ... ... (логикалық аспект).
Информатиканың мазмұнына қатысты оқытудың нақты әдісін аталған ... ... ... ... ... ... оқытуға қатысты маңызды деп ... ... ... ... ... Оқушының әлем жайында білімді меңгеруі қабылдау,
түсіну, еске ... ... ... Ал, ... ... адамды қоршаған
заттар әлемі, оның әлеуметтік ортасы, компьютерлік ... ... ... ... ... ақиқаттылық арқылы түсінуге болады. заттар ... ... ... ... оқушылар қоғамның ақпараттық ресурсына кіру
арқылы және ЭЕМ-де модельдеу арқылы таниды. Білім беру жүйесінің ... енді ғана ... ... әдіс ... сөзі мен кітапқа
сүйенеді.
Компьютерлік желілер оқушылардың алдына нақты мәліметтерді ... ... ... қоймайды, ақпарат әлемінен өзіне қажеттіні алып,
ақпараттық іздеу жүйелеріне сұранысты дұрыс қоя білу, өзінің сұранысын әрі
жылдам, әрі ... ... білу ... ... талап етеді.
Әлеуметтік орта компьютерлік әлемнің тартып ережесі арқылы,
компьютерлік ... ... ... ... бір ... ... ... ашылады. Компьютерлік әлемді үйрену оқушылардың
ізденушілік ... ... ... ... асырылады, мысалы,
компьютердегі «ойын ережесін », логикасын меңгеру тәрізді.
Өзіндік тану ... ... жеке ... ... арқылы жүзеге асырылады. Компьютер іс-әрекеттің нәтижесін
жылдам бере ... дәл ... ... ... дамуын қамтамасыз етеді.
Іс-әрекет тәсілін жүзеге асыру тәжірибелері. Іс - ... ... және ... ... ... ... ... дамып отыратын
жаңалығы мен оқушылардың ізденушілік белсенділігі арқылы беріледі. ЭЕМ-мен
жұмыс істеуде іс-әрекеттің стандартты түріне ... ... ... ... ... қалыптастыру болып табылады. Дайын программа мен ... және ... ... ... дағдысын қалыптастыру үшін де бұл
әдіс қолданылады.
Шығармашылық іс-әрекет ... ... ... ... ... ... таныс емес программалық құралдарды
меңгеру, модельдеу арқылы ... Бұл ... ... тән ... - бір
мәнді анықтауды талап ... ... қою. ... мен ... ... тәжірибесі- ашық программалар әдісі мен берілуі
мүмкін. Бұған ұқсас тәжірибелердің көлемі ... ол ... ... ... ... ... ... даму болашағы қоғамның даму үрдісімен, білімнің
ғылыми интеграцияға ұмтылуымен, қоғамда жинақталып және үнемі өсіп ... ... ... ... ... беру процесі-ақпараттық қоғам жағдайындағы жасөспірімдерді жан-
жақты ... ... ... қажет. Сондықтан білім беру жүйесінде
компьютерлерді пайдаланудың маңызы зор. Өйткені компьютер адам ... ... ... өнімділігін арттыру құралына айналды. Болашақ
мамандарының ақпараттық ... ... ... ... ... жасауды игеруімен тығыз байланысты.
Компьютерді мектепке оқытуды практикаға енгізу ... ... және ... ... ... ... ... отыр. Атап айтқанда, ғылыми-техникалық прогрестің тез өсу ... ... ... даярлауда жаңаша оқыту әдістерінің қажеттігін ... Бұл ... ... ... бір ... оқу ... ... оқу процесінде тиімді пайдалану үшін оны
қолданудың әдістемелік жүйесін жасау керек.
Білім беруді ... ... ... өте кең және ... Бұл ... төңірегінде кейінгі жылдары көптеген ғалымдар мен
әдіскерлер ... ... ... ... ... шығарды.
Қазіргі кезде информатика курсын мектептерде ... ... ... Атап ... ... ... ... және
компьютерлік сауаттылыққа үйрету әдістемесі жасалынды. 1960-1970 ... ... беру ... информатика және есептеуіш техникаларын оқытуды
мектеп бағдарламасына енгізуге мүмкіндік болмады. 80 жылдардың аяғына ... ... ... алгебра курсын мектеп оқушыларына
таныстыру әдістемесі, компьютерлік сауаттылықты қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... ЛОГО оқыту ортасының қазақ мектептері ұшін қазақша ... орта ... ... ... 90 жылдардың бас кезінде
оқытудың компьютерлік технологиясы жасалды.
Теориялық, ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді ... ... ... ... ... келіп отырмыз. ... ... ... компьютерді пайдалану мәселесі іске асырылуда,
бірақ бұл мәселе физика пәнінде кең өріс ... ... ... ... компьютерді пайдалану қалыптасқан психологиялық-
педогогикалық талаптарға онша сай ... ... ... ... ... ... тек мұғалім мен оқушы арасында ғана болса,
ал оқу процесінде ... ... ... мұғалім мен оқушы арасында
компьютерлік педагогика пайда болғаны мәлім. Сондықтан да ... ... ... ... ... соның ішінде математика және физика сияқты
негізгі ... ... ... ... ... мақсатында
түбегейлі зерттеулер үздіксіз жүргізілуі қажет.
Білім беру мәселесінде компьютерлік оқыту оқушыларды информатика және
есептеуіш техникалары негіздерімен таныстырумен ... Бұл ... ... ... ... ... және оны программалық,
техникалық, сондай-ақ оқу әдістемелік ... ... ... үлкен
рөл атқарады.Компьютерлік оқытудың біртұтас әдістемелік ... ... ... ... ... жетілдірудің көкейкесті мәселелерінің бірі болып
табылады.
Қоғамда ақпараттар ... ... ... беру ... мыналарға
сүйенеді:
- білім берудің сапасын арттыру, даму қарқынын күшейту және дербестендіру
есебінен қоғам мүшелерінің ой-өрісінің даму деңгейін көтеру;
- өз ... ... алу ... ... және міндетті емес білім
беру жүйесінде қоғам ... өз ... ... ... ... ... беруді ақпараттандырудың негізгі бағыттары:
- методологиясын жетілдіру мен стратегиялық мазмұнын таңдау;
- әдістері мен формаларын ұйымдастыру;
- қоғамды ... ... ... ... ... ... ... әдістемелік жүйесін жасау;
- оқушының интеллектуалдық потенциалын дамытуға бағыттау;
- өз бетімен білім алу біліктілігін қалыптастыру;
- информациялық оқу, ... ... өз ... түрлі
іс-әрекеттерін жүзеге асыру;
- тестілік, диагностикалық бақылау әдістерімен оқушылардың білім деңгейін
бағалау.
Алдымен жаңа ақпараттық технологияға ... ... оқу ... ... ... ақпараттандыру мүмкін емес.
Білім берудегі ЖАТ –оқу мен оқу-тәрбие ... ... ... ... ... ... ... сол
сияқты ол есептеуіш техника құралдарымен оқу процесіндегі рөлі мен ... ... ... ... ... ... түрі мен
әдістері туралы ғылыми білімнің жүйесі. ЖАТ-тың негізгі ерекшелігі ... ... өз ... және ... ... ... көп мүмкіндік береді және оны педагогикалық мақсатта пайдалану
оқушылардың зердесіне, ... ... ... әсер етіп отырып,
оның интеллектілік мүмкіншіліктерін ... ... ... ... беру ... ақпараттандыру телекоммуникациялық
желілерді жасау және дамытумен ұштасады. Ал білім беру ... ... ... ... ... құру және ... арқылы
шешіледі. Олар:
◆ ақпараттық мәдениетті ... ... ... ... ... ... және дамып келе жатқан телекоммуникациялық желілерді
біртұтас бүкіләлемдік информациялық кеңістікте интеграциялау;
◆ біртұтас ... ... ... ... ... ... білім беруді дербестендіруді қамтамасыз ету, диагностикалық оқытуға
мүмкіндік жасау.
«Информатика негіздері» курсы мектеп оқушыларына тек қана білім ... ... ... ... және оны ... әдістері туралы түсініктер
береді. Сондай-ақ операциялық ойлау ... ... ... жоспарлай
білуге, ойды алгоритмдей білу арқылы информациялық модель құруға, ой
жетпейтін шығармашылық қызмет ... ... ... ... жұмыстарының түрлері сан алуан. Оның
түрлерін іріктеп алу жөнінде мұғалім өзінің біліктілігі мен ... ... ... ... ... балалардың өзбетінше істейтін
жұмыстарының белгілі бір ... ... ... ол мына қағидаларды ... ... ... оқыту мақсатына сай келуі.
2. Білім және тәрбие берерлік маңызы бар болуы.
3. Мұғалімнің балалармен тікелей істейтін жұмыстарымен ... ... ... өз ерекшелігімен қатар, бәр пәннің өзінде де ... ... ... Егер оқушы берілген тапсырманы жылдам орындап
тастап, басқалардың бітіруін күтіп отырып қалса, оған көңілсіз болып, оның
оқуға ... ... ... кетеді. Осылай болдырмау үшін оқушының
қызығушылығын төмендетпейтін, олардың алға ұмтылуына ... ... ... жөн. ... ... бөлігі оның
алдыңғылардың негізінде ... жаңа ... ... жолымен жүзеге
асырылуы тиіс. Сондықтан да ұстаздың міндеті әр сағатын ... ... ... ... ... ... оқушылардың олармен жұмыс істеу процесінде зерттеу
және бақылау, мұғалімге ... ... ... ... ... ... олардың сабаққа ... ... ... ... жеке ... өз ... мен ... қай мөлшерде
пайдаланатынын ашуға мүмкіндік береді. Балаларды зерттеу ... ... ... ... ... әрқайсысына қалай қараудың жолдарын
тауып алуға дәрдем береді. Сол ... де ... ... ... ... ... ... алғанда, өткен сабақты қайталағанда
немесе пысықтағанда ... ... ... осы ... ... бірі ... ... өз беттерінше орындауына арналған
карточка күйінде берілетін тапсырмалардың бірнеше нұсқаларын және ... ... ... ... ... ... тапсырмаларды
қайталау және пысықтау сабақтарында қолданған өте тиімді.
Алдымен тапсырманың өз ерекшелігіне тоқталайық. Тапсырма төрт ... ... ... ... ... курс бойынша барлық тақырыптарды
қамтуы тиіс. Әр сұраққа ... ... ұпай ... ... ... ескеретін бір жайт, оқушылардың жауаптары сұрақтың ұпай ... ... ... ... ... ... орындамас
бұрын оқушыларға ұпайлардың сұрақтарға ... ... ... жөн. Оны ... кесте бойынша анықтауға болады.
90

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 75 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 3 800 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Компьютерлік технологияның педагогикалық мүмкіндіктері20 бет
Информатикада ақпараттық технология мазмұндық желісін оқыту әдістемелері95 бет
Пәнді оқытуда жаңа педагогикалық, ақпараттық-коммуникативтік технологиялардың мүмкіндіктерін қолдану формалары9 бет
Технология пәнінде киім конструкциясын оқытуда ақпараттық оқыту технологияларды қолдану4 бет
Қазақ тілін оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану5 бет
Visual basic ортасында сағат бейнесін құру программасы31 бет
«Биология. Адам және оның денсаулығы» (8-сынып) пәнін оқытуда жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдалану39 бет
«Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында»8 бет
Ауаны шартқа сәйкестендіруде энергияны үнемдеу жайлы9 бет
Ақпараттық - коммуникациялық технологияны қолдануда пән мұғалімдерін дайындау36 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь