Информатикадан зертханалық және практикалық жұмыстарды өткізу әдістемесі

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1. ИНФОРМАТИКАНЫ ОҚЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
1.1. Информатика пәнінің әдістемесі мен оқыту технологиясы . . . . . . . . . . . .
1.2. Информатиканы оқыту формалары мен әдістері . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1 Информатиканы оқыту әдістері және олардың жіктелінуі . . . . . . . . .
1.3. Қазіргі оқытуды ұйымдастырудың формалары, олардын әртүрлілігі мен
дамуы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
1.3.1 Замануи сабақтарды ұйымдастыру формалары. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2 Замануи сабақтың құрылымы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. ИНФОРМАТИКАДАН ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ ӨТКІЗУ ӘДІСТЕМЕСІ
2.1 Зертханалық жұмыс . информатика сабағын ұйымдастыру әдісі ретінде
2.1.1 Зертханалық жұмыс туралы түсінік . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Зертханалық жұмыстардың жіктелуі және оны өткізу әдістемесі . . . . . . . .
2.3 Зертханалық жұмыстың мақсаты мен міндеттері . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Информатикадан практикалық сабақтарды өткізу әдістемесі . . . . . . . . . . .
3. ҚОРЫТЫНДЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ҚОСЫМШАЛАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
КІРІСПЕ
Қоғамның қазіргі даму кезеңіндегі ізгілендіру мен демократияландыру еліміздің білім беру жүйесіндегі негізгі қағидалар болып табылады.
Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында «... орта білім беру жүйесін қазақстандық қоғам дамуының және әлемдік білім беру кеңістіне кірігу шарттарының қазіргі заманғы талаптарға сәйкес жаңғыртуды талап етеді» деп атап көрсетілген.
Ақпарттың, интеллектуалды өнімнің және идеялардың еркін қозғалысы жаһандандырудың бір факторы, сонымен қатар нәтижесі болып табылады. Жалпы тәуелсіздік алған жылдары ескі стереотиптердің шайқалуы мен жаңа демократиялық құндылықтардың және жаңа саяси және құқықтық мәдениеттің қалыптасуына байланысты қазақстандықтардың көпшілік көзқарасы өзгерді. Жас ұрпақ жаңа идеяларға ашық, жаһанша және болашақ санатында ойлайды.
Осындай себептерге байланысты қазіргі педагогтардың алдына қойылған мәселелердің бірі, оқушылардың бойында оқу үрдісіне деген жаңа көзқарасты қалыптастыру.
Білім беру процесі – ақпараттық қоғам жағдайындағы жас өспірімдерді жан-жақты даярлайтын үрдіс болуы керек. Сондықтан білім беру жүйесіндегі компьютерлерді пайдаланудың маңызы зор. Өйткені компьютер адам қызметінің барлық саласында еңбек өнімділігін арттыру құралына айналады. Компьютерді мектепте оқытуды практикаға енгізу әлеуметтік, экономикалық, теориялық және практикалық сипаттағы түйінді мәселелерге жол ашып отыр. Атап айтқанда, ғылыми-техникалық прогрестің тез өсу қарқынды жоғары деңгейлі мамандар даярлауда жаңаша оқыту әдістерінің қажеттігін алға қоюда.
Қазіргі замандағы ақпараттық технологиялар білім беру үрдісінде оқушының қабілетін дамытуға мүмкіндік береді, және оқушының танымдық іс-әрекеттері күшейіп, өзіндік жұмыстарды тез орындау мүмкіндіктері артады. Қазіргі кезде информатика курсын мектепте оқытудың айтарлықтай тәжірибесі жинақталды. Дегенмен, информатиканы оқыту барысында оқушылардың зертханалық және практикалық жұмыстарын өткізу әдістері бүгінгі күні өзекті мәселелердің бірі болып отыр.
Әдістемелік тұрғыдан алғанда зертханалық және практикалық жұмыстар – оқушылардың құралдармен жұмыс істеу біліктілігі мен дағдысын қалыптастыру әдісі. Информатикадан оқушылардың зертханалық және практикалық жұмыстары пәнді оқыту үрдісінің негізгі құрауыштары болып табылады.Информатика пәнінде негізгі құрал ретінде компьютер пайдаланылады және соның көмегімен оқушылар әртүрлі құбылыстар мен заңдылықтардың өзгеруін байқайды. Осы жұмыстарды орындау барысында олардың бойында өз бетіндік, істеген жұмыстарын талдауға, оған қорытынды жасауға қабілеттері байқалады.Жеке тұлғаның шыдамдылық, табандылық, жаңалық ашуға ұмтылыу,зерделеушілік тәрізді жақсы мінез ерекшеліктері көрініс алады.
Сондықтан, дипломдық жұмыстың тақырыбын «Информатикадан зертханалық және практикалық сабақтарды өткізу әдістемесі» деп алуымыздың себебі осындай өзекті мәселелерді шешу жолдарын көрсету болып табылады.
Зерттеу мәселелері: информатикадан зертханалық және практикалық жұмыстарды өткізу барысында қандай психологиялық – педагогикалық және әдістемелік ахуалдарға көңіл бөлу керектігін анықтау.
Зерттеу нысаны: зертханалық және практикалық жұмыстарда информатиканы оқыту үрдісі.
Зерттеу пәні: Зерттеу пәні ретінде орта мектептің 7-11 сыныптарында информатикадан өткізілетін зертханалық және практика сабақтары.
Зерттеу мақсаты: информатикадан зертханалық және практикалық жұмыстарды жоғары деңгейде өткізуде психологиялық – педагогикалық және әдістемелік ұйымдастырудың қажетті және жеткілікті шарттарын анықтау.
Зерттеу міндеттері:
1.Зерттеу мәселелеріне байланысты ғылыми-әдістемелік, психологиялық және педагогикалық әдебиеттерге талдау жасау.
2. Информатикадан зертханалық және практикалық жұмыстарды тиімді түрде өткізуге септігін тигізетін жағдайларды анықтау.
3. Информатикадан зертханалық және практикалық жұмыстарды жоғары деңгейде өткізуге септігін тигізетін негізгі әдістемелік критерийлерді ашып көрсету.
Зерттеу гипотезасы: Информатикадан зертханалық және практикалық жұмыстарды өткізу тиімділігі артады, егер оқу үрдісінде төмендегідей шарттар орындалса:
• Оқушылардың жас ерекшеліктеріне, бағдарламалар мен талаптардың арасында сәйкестіктер қойылса;
• Оқушылардың таным белсенділік әрекеттерін арттыру үшін оқу-тәжірибелік қызметтің әртүрлі әдістері, тәсілдері мен түрлері қолданылса;
• Сабақтағы қойылған мәселелерді шешуге бағытталған, оқушылардың қызығушылықтарын арттыратын жеке және ұжымдық әрекеттері дұрыс ұйымдастырылса.
Диплом жұмысы үш бөлімнен тұрады.
Дипломдық жұмыстың құрылымы: Дипломдық жұмыс кіріспеден, суреттер және кестелермен қамтылған екі бөлімнен, пайдаланылған әдебиеттер тізімі мен қосымшалардан тұрады.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
Негізгі :
1. Мұханбетжанова Ә.Педагогиканы оқыту әдістемесі.-Алматы,ҚРЖоғары оқу орындарының қауымдастығы,2011ж.-356б
2. Бидайбеков Е.Ы.,Лапчик М.П.,Беркімбаев К.М.,Сағымбаева А.Е.
Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесіне кіріспе.Оқу құралы.-Алматы, 2008.-280б
3. Қойбағарова Т.Қ., Ельтинова Р.А. Информатиканы оқыту әдістемесі.Оқу құралы, І-ІІ бөлім.-Павлодар:ПМПИ,2013.-195б
4.Лапчик М. П. « Методика преподавания информатики», Academia, Москва,2004
5.Ляхович В.Ф., Крамаров С.О. «Основы информатики». Изд. 3-е – Ростов н./Д: издательство «Феникс», 2003- 704 ст.
6.Семакин И. « Задачник-практикум» т.1, Москва, Бином. Лаборатория Знаний, 2002
7.Семакин И. « Задачник-практикум» т.2,Москва, Бином. Лаборатория Знаний, 2004
8.Симонович С. В. «Информатика Базовый курс», Питер,Санкт-Петербург,2003

Қосымша әдебиет:
1.12 жылдық білім (журналы 2006 жыл)
2.Беленький П.П. «Информатика». Серия «Учебники, учебные пособия 2002г.
3.Есипов А.С. «Информатика и информационные технологии для учащихся школ и колледжей.»- СПб.: БХВ - Петербург, 2004- 480 с.:ил.
4.Смирнов С. А. «Педагогика», Academia, Москва,2000
5.Симинович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. «Общая информатика»: Учебное пособие для средней школы.- М.:АСТ - ПРЕСС, Инфорком - Пресс, 2000- 592 ст.
6. «Мектеп информатикасы: іс – тәжірибе, проблемалар және келешегі»Халықаралық ғылыми – практикалық конференцияның материалдар жинағы. 19 – 21 қазан 2005 жыл. Алматы, 2005 ж.5
7. Кукушкин В.С. Современные педагогические технологии. Начальная школа. Пособие для учителя. (Серия “ Учение с увлечением”). – Ростов н/Д: изд-во “Феникс”, 2004.- 384 с
8. Қазақстан Республикасында 12 жылдық жалпы орта білім беру Тұжырымдамасының жобасы. 2001 жыл
9. Сарбасова Қ.А, Сарбасова Қ.А. Математикадан дәстүрлі емес сабақтар: әдістемелік құрал. – Қарағанды. САНАТ – Полиграфия баспасы, 2005.
10.Н. Угринович «Информатика и информационные технологии. 10-11».
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1. ... ... ... ... Информатика пәнінің әдістемесі мен оқыту технологиясы . . . . . . . .
. . . ... ... ... ... мен ... . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . ... ... ... әдістері және олардың жіктелінуі . . . . .
. . . .
1.3. Қазіргі оқытуды ұйымдастырудың формалары, олардын әртүрлілігі ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... ... ... ... ... . . . . . . . . . .
. . . . . . ... ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
2. ... ... ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ ӨТКІЗУ ӘДІСТЕМЕСІ
2.1 Зертханалық жұмыс – информатика сабағын ... ... ... Зертханалық жұмыс туралы түсінік . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . ... ... ... ... және оны ... әдістемесі . . . . . .
. .
2.3 Зертханалық жұмыстың мақсаты мен міндеттері . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . ... ... ... ... ... ... . . . . . . . .
. . .
3. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . ... ... даму ... ізгілендіру мен демократияландыру
еліміздің білім беру жүйесіндегі негізгі қағидалар болып табылады.
Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың ... ... ... ... «... орта ... беру ... қоғам дамуының және әлемдік ... беру ... ... ... ... ... сәйкес жаңғыртуды талап етеді» деп
атап көрсетілген.
Ақпарттың, интеллектуалды ... және ... ... ... бір ... ... қатар нәтижесі болып табылады. Жалпы
тәуелсіздік алған жылдары ескі ... ... мен ... құндылықтардың және жаңа саяси және құқықтық мәдениеттің
қалыптасуына байланысты ... ... ... ... ... жаңа ... ашық, жаһанша және болашақ санатында ойлайды.
Осындай себептерге байланысты қазіргі педагогтардың алдына қойылған
мәселелердің бірі, оқушылардың бойында оқу ... ... жаңа ... беру ...... ... жағдайындағы жас өспірімдерді жан-
жақты даярлайтын үрдіс болуы керек. Сондықтан ... беру ... ... ... зор. ... ... адам ... саласында еңбек өнімділігін арттыру құралына айналады. Компьютерді
мектепте оқытуды практикаға енгізу әлеуметтік, экономикалық, ... ... ... ... ... жол ашып ... Атап айтқанда,
ғылыми-техникалық прогрестің тез өсу ... ... ... ... ... оқыту әдістерінің қажеттігін алға қоюда.
Қазіргі замандағы ақпараттық технологиялар білім беру үрдісінде
оқушының ... ... ... береді, және оқушының танымдық іс-
әрекеттері күшейіп, өзіндік жұмыстарды тез ... ... ... ... информатика курсын мектепте оқытудың айтарлықтай тәжірибесі
жинақталды. Дегенмен, информатиканы оқыту барысында оқушылардың зертханалық
және ... ... ... әдістері бүгінгі күні ... бірі ... ... ... ... зертханалық және практикалық жұмыстар –
оқушылардың құралдармен ... ... ... мен ... ... Информатикадан оқушылардың зертханалық және практикалық ... ... ... негізгі құрауыштары болып ... ... ... ... ... ... және соның көмегімен
оқушылар әртүрлі құбылыстар мен заңдылықтардың өзгеруін ... ... ... ... ... ... өз бетіндік, істеген
жұмыстарын талдауға, оған қорытынды жасауға ... ... ... ... ... ашуға ұмтылыу,зерделеушілік
тәрізді жақсы ... ... ... алады.
Сондықтан, дипломдық жұмыстың тақырыбын «Информатикадан зертханалық
және практикалық сабақтарды өткізу ... деп ... ... ... ... шешу ... көрсету болып табылады.
Зерттеу мәселелері: информатикадан зертханалық және практикалық жұмыстарды
өткізу барысында қандай психологиялық – педагогикалық және ... ... бөлу ... ... ... ... және практикалық жұмыстарда информатиканы оқыту
үрдісі.
Зерттеу пәні: Зерттеу пәні ретінде орта мектептің 7-11 ... ... ... және ... ... ... ... зертханалық және практикалық жұмыстарды
жоғары деңгейде өткізуде психологиялық – педагогикалық және ... ... және ... ... ... міндеттері:
1.Зерттеу мәселелеріне байланысты ғылыми-әдістемелік, психологиялық және
педагогикалық әдебиеттерге талдау ... ... ... және ... ... тиімді түрде
өткізуге септігін тигізетін жағдайларды анықтау.
3. Информатикадан зертханалық және практикалық ... ... ... ... ... ... ... критерийлерді ашып көрсету.
Зерттеу гипотезасы: Информатикадан зертханалық және практикалық жұмыстарды
өткізу тиімділігі ... егер оқу ... ... шарттар
орындалса:
• Оқушылардың жас ерекшеліктеріне, бағдарламалар мен ... ... ... ... ... ... ... арттыру үшін оқу-тәжірибелік
қызметтің әртүрлі әдістері, тәсілдері мен түрлері қолданылса;
... ... ... ... ... оқушылардың
қызығушылықтарын арттыратын жеке және ұжымдық әрекеттері ... ... үш ... ... ... ... Дипломдық жұмыс кіріспеден, суреттер және
кестелермен қамтылған екі бөлімнен, пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
1.1. Информатика пәнінің әдістемесі мен оқыту технологиясы
Оқытуды ұйымдастырудың негізгі қағидалары.Оқытуды ... ... ... ... ... ... – оқытудың барлық кезеңдеріндегі сабақтастықты есепке ала
отырып, оқытудың мазмұндылығы мен ... ... ... құру арқылы
жасалады;
- сызықты емес – білім беру үрдісінің ... ... ... ... ... ... мен бақылау жүйесінің дамуы ... ... ... ... ... ... – оқытуды ұйымдастырудың оңтайлы ... ... ... мүмкіндігін ұсыну арқылы жасалады;
- ашықтылығы – пәнаралық тәсілде оқытудың мазмұнын құрумен негізделеді және
бағдарлама мен ... ... ... ... ... жобалау
мүмкіндігін болжайды.
Қазіргі білім берудің ең ... ... бірі – ... ... өз ... ... алуға дағдыландыру, алған ... ... ... ... ... ... ... әдістемелік және дидактикалық
жүйелерге қарағанда, ... ... ... ... зор маңызға ие болып озық дамуда.
«Педагогикалық технология» термині ... ... ... 60-
жылдарында пайда болды. Содан бері әр елдерде, мысалы АҚШ-та, Жапонияда
«Педагогикалық технология», ... ... ... және оқыту
процесі» журналдары баспаға шыға бастады. Ал ЮНЕСКО-ң халықаралық ... ... ... ... технологиялар» топтамасын шығарды.
«Оқыту технологиясы» ұғымы 60-жылдардың аяғында пайда болып, 70-
жылдары көптеген жақтаушыларға ие ... ... ... ол ... ... ... Әйтсе де, оны түсіну және қолдану әртүрлі болуда.
Қазіргі заманның педагогикалық ... жаңа ... ... ... ... зерттеу жүргізген академик В.Беспалько болатын.
Оның айтуы ...... ... – бұл оқу ... ... мазмұнды техникасы».
Ал жаңа технологияның жеке сұрақтарын зерттеген және ... ... ... В.М.Монаховтың пайымы бойынша – «Педагогикалық
технология – бұл оқушы мен мұғалімге ... ... ... ... оқу ... ... және өткізу бойынша ... ... ... ... ... ... технология – техникалық және адами ресурстарды, олардың
өзара байланысын ескере отырып, оқыту және ... ... ... қолданатын және белгілейтін, білім беру түрлерін оңтайландыруды
міндет санайтын жүйелі әдіс» (ЮНЕСКО).
Дегенмен, ... ... ... ... ... әдістемесі»,
«бағдарламалауға оқыту әдістемесі», «ақпараттық технологияларды оқыту
әдістемесі» және т.б сөз ... ... ... ... ... басқа мағына беретіні анық, ол ... ... ... жақын.
Осыған байланысты, «әдістеме» және «технология» ұғымдарын бөлу мәселесі
туындайды.
А.В.Хуторской айтқандай, «оқыту теориясы бәріне ... ... және жеке оқу ... ... ... белгілі типті мекемелерінде
оқыту теориясы ... ... ... ... ... ... ... сәйкес оқу пәндеріне қарай үйлестіреді және
де әр ... ...... бастап орта және жоғарғы оқу
орындарына ... ... ... ... ... деп те атайды.
Олардың мақсаты – ... оқу ... ... ... ... ... ... дамыту және тәрбиелеу, ... ... және ... ... ... ... ұғымын үш иерархиялық деңгейін
бөліп ... ... ... беру үрдісін сипаттайтын жалпы педагогикалық немесе жалпы
дидактикалық (аймақта, оқу ... оқу ... ... ... жүйе»;
- бір пән , сынып, мұғалім және т.б аясындағы білім беру ... жеке ... ... пәндік деңгей, синонимі - ... ... ... ... деңгей, яғни оқу тәрбиелік үрдістегі жеке
элементтер технологиясы (ұғымдарын ... ... ... білімді игеру және т.б).
Сонымен мынадай бастапқы тұжырымды қабылдайық:
Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі (информатиканы ... – кез ... жас ... және кез ... ... ... ... инфорамтиканы үйрету объектісі болып табылатын
педагогикалық ғылым.
«Технология» сөзі грек тілінде ... - ... ... және «logos»
- ғылым, заң дегенді білдіреді. Сөзбе-сөз аударғанда, ...... ... ... ... Кез ... ... негізхгі өзіндік
белгілері болады: ол процессуалды категорияға жатады; объектінің жағдайын
өзгерту әдістерінің жиыны түрінде ұсынылуы ... ... ... ... және ... ... технологияның әдістемеден айырмасы, мына ... ... ...... ... кепілді жеткізетін, қатал анықталған орындау
нұсқамалар жүйесінің болуы;
- ... ... - ... ... және ... нәтиженің болуы.
Технологиялық оқытудың мәселелерін қарастырудың ... ... ... ... ... ... В.П.Тихомированың, П.М.Эрдиневтің және басқа
да ғалымдардың еңбектерінде ұсынылған.
Қазақстандық педагог зерттеушілерден М.Ж.Жадрина, ... ... ... ... ... ... ... технологиясы) атауға болады.
Ресейлік және шетел ... ... ... И.Марев, Г.К.Селевко және т.б) педагогикалық технологиялар
мәселері ... ... ... ... ... ғана тән ... анықталды, олар:
Тұжырымдамалық (орысша – концептуальность, ғылыми негіз) - ... ... ... беру ... ... өзіне лайық
белгілі бір ғылыми негіздемесі, ғылыми концепцияға тірегі болуы тиіс.
Жүйелілік – педагогикалық ... ... ... ... ... ... ... байланыс тұтастық белгілеріне ие
болуы керек.
Диагностикалық мақсатты құру және ...... ... және ... ... тиімділігі.
Басқарушылық – диагностикалық ... ... ... ... үрдісін жобалау; сатылық диагностика; нәтижелерді түзету
үшін құралдармен және әдістермен түрлендіру.
Тиімділік- ... ... мен ... ... ... ... ... нәтижелеріне жету кепілдігі.
Іс-жүзінде қолданымдылығы (алгоритмденуі, жобалануы, бүтіндігі,
басқарымдылығы)- педагогикалық ... ... да ... ... беру
мекемелерінде, басқа субъектілермен қолданылу мүмкіндігі.
Түзетімділігі – тұрақты түрде жедел кері байланысу мүмкіндігі.
В.П.Беспалько тіпті ... ... ... ... бір ... кез ... ... осы шарттармен бірлесіп, жүйе деп аталады.
Педагогикалық үрдістерді іске асыратын жүйелерді, педагогикалық ... ... ... ... ... құрылымын өзара байланысқан екі топқа бөледі:
педагогикалық қалыптастыратын элементтер тобы ... ... ... ... ... және педагогикалық технологияларды түзетін
элементтер тобы (оқу үрдісі, оқытуды ұйымдастыру, мұғалім және/немесе ... ... ... ... В.П.Беспалько былай
тұжырымдайды:
1. кездейсоқтан шығып, алдын ала жобалауға көшу;
2. оқушылардың оқу-танымдық әрекетінің құрылымын және мазмұнын дайындау;
3. оқушылардың жаңа ... ... және ... ... ... ... ... компоненттерінің мазмұны мен құрылым бүтіндігінің
қағидасын жүзеге ... ... ... беру жүйесі компоненттерінің (мақсаттардың,
мазмұнның, әдістердің, оқыту түрлері мен құралдарының) ... ... ... ... беру ... білім беру технологиясының маңызды
бөлігі ретінде, көп жағдайда оның процессуалдық бөлігін ... ... ... анықтайды.
Нақты пән саласында білім беру мазмұны өзгерген кезде, тиісінше оқыту
мақсаттары да өзгереді, ал оған ... ... мен ... да ... ... ... оқыту формалары мен әдістері
Оқытуды ұйымдастырудың формалары - белгілі бір тәртіпте және мезгілде
жүзеге асырылатын оқытушы мен ... ... ... ... ... Олар әлеуметтік тұрғыда шартты, дидактикалық жүйелердің
дамуымен байланысты пайда болып жетілдіріліп отырылады.
Білім берудің даму тарихында әртүрлі ... ... ... ... ... қолданылды: жекелік-топтық (орта ғасыр мектептерінде),
өзара оқыту (Англиядағы бёлланкастер жүйесі), білім алушылардың қабілетіне
қарай саралап оқыту (мангеймдік ... ... ... (кеңес мектебінің
20 жылдары), американдык ... ... онда ... 40% - ... (100-150 адам), 20% - кіші топтарда жэне 40% - жеке ... ... ең көп ... ... ... жуйесі болды. Ол XVII
ғасырда пайда болып, міне, үш ғасырдан астам уакыт бойы дамып келеді. Оның
сұлбасын неміс педагогы И. ... (1537- 1582) ... ал, Я. А. ... оның теориялық негізін салып, практикада жүзеге асырды.
Оқытудың сынып-сабақ формасының ерекшеліктері: шамамен бір жастағы және
даярлык деңгейі ... ... ... ... ... әрбір сынып өзінің
жылдык жоспарына сәйкес жұмыс істейді (оқытуды жоспарлау); оқыту ... ... ... ... кейін бірі жүретін бөліктер (сабақтар)
түрінде жүзеге асырылады; әрбір сабақ тек бір пәнге арналады ... ... ... ... отыруы (сабақ кестесі); педагогтің жетекші
рөлі (педагогикалық басқару); білім алушылардың танымдык іс-әрекетінде
әрқилы түрлерді және ... ... ... ... формалары – мұғалім мен оқушы арасында ... ... ... ... және ... қамтамасыз етілген,
танымдық және тәрбиелік қарым-қатынастың өзара әрекеттестік жүйесі. ... ... ... құралдары және әдістердің мақсатты ұйымдастыру
тұтастығы негізінде жүзеге асырылады.
В.Г.Крысько оқыту формаларын үш топқа: жоспарлы-оқыту ... ... үй ... ... және т.б), ... тыс (бригадалы-зертханалық
сабақтар, консультация беру, конференциялар, үйірмелер, экскурсиялар,
ілгерілету бағдарламасы бойынша сабақтар) және ... ... және ... ... ... ... деп бөледі.
Қазіргі көптеген басылымдарда жалпы оқу формалары және оқу-тәрбиелік
процесті ұйымдастыру формалары болып ажыратылады.
Жалпы оқу формалары – ... ... ... ... жеке және
оқушылардың ауысымды құрамы деп бөлінеді. Жалпы оқу формалары негізін ... ... және ... ... ... ерекше коммуникативті
әрекеттестіктері құрайды.
Жаппай оқыту формасы – ... бәрі бір ... ... бір мазмұнды немесе бірдей әрекеттерді игергенде қолданылады,
мұғалімнің бүкіл сыныппен жұмыс ... ... Бұл, ... көрнекі,
практикалық әдістерді, сондай-ақ білімді бақылау үрдісінде жүзеге ... ... ... ... ... ... сабағында өз
мәнін жойған жоқ.
А.И.Бочкин айтқандай, компьютердің ықпалы мұғалімнің көрсеткенін
оқушылардың дереу жаңғыртып ... ... ... Бұл ... ... ... және жеке жұмыс әрекеттерін ұйымдастыру және
бағдарламалық басқарумен қатар, олардың ... ... ... ... жеке ... ауыстырып, сондай-ақ ортаның бірыңғай
жағдайын орнатады.
Оқытудың жаппай формасында оқуышлардың ... ... ... ... ... ... әрекеттердің жалпы тәсілдерін
игерген сайын, ... ... да ... ... ... ... кету ... оқыту формасының жаппай оқытудын айырмашылығы, сынып
оқушыларының арасында лидері бар қарым-атынас ... ... ұжым ... ... ... формасында – оқушылар әртүрлі негізінде, алуан түрлі
мерзімге құралатын топтарда жұмыс ... Бұл ... ... оқытудың әдеттегі түрі, мысалы, жаңа бағдарламалық өнімдерді
игергенде, жобалармен жұмыс жасағанда, компьютер ... ... және ... ... ... қарқынды ақпарат алмасу пайда болады, сондықтан
деңгейі және ынтасы ... ... ... топтарда топтық оқыту
түрін қолдану тиімді болады.
Жұптық оқыту – негізгі іс-әрекет тапсырманы ... ... ... ... ... ... ... екі оқушы арасында жүзеге асады.
Белгілі бір кезекпен оқушылардың жұптарын ауыстырып оқыту формалары ... ... ... ... түрін ұжымдық оқытумен біріктіруге мүмкіндік
береді.
Жеке оқыту формасы – мұғалімнің бір ... ғана ... ... ... ... ... ... кеңес беру және т.б).
Зертханалық жұмыс кезінде сабаққа дайындықсыз келген оқушыларды ... ... ... үшін ... ... да кейде пайдалы. Оқытуды
ұйымдастыру түрі – уақытпен ... ... ... жеке буынының
құрылымы.
Оқытуды ұйымдастыру формасы – бұл тарихи ... ... ... пен ... ... ... жеке тұлғалық пен әрекеттілік
сипаты бар, қатысушылардың құрамы тұрақты, сабақты өткізудің белгілі ... бар, ... және ... ... педагогикалық үрдістің
ұйымдастырылуы.
ЭЕМ жекелеп оқыту ... ... ... Педагогикалық
бағдарламаларды және мультимедиа курстарының таралымын көбейту мен ... ... ... ... ... ... мына: ең үздік
мұғалімдерден ... алу, ... ... ... ... сақталады. Компьютер жаппай және жеке оқыту арасындағы
қайшылықты жояды. ... ең ... ...... ... ... ... сыртқы формалары – сабақтың белгілі бір түрін – ... ... ... ... ... ... ... пәндік және
техникалық шығармашылық үйірмелер, оқушылардың ... ... ... білдіреді. Олар мақсаттан, мазмұннан, әдістерден, оқыту ... мен ... ... ... ... ... рөлін атқарады.
Оқытудың қосымша ұйымдастыру формалары, білімдегі кемшіліктердің орнын
тьолтыру, біліктілікті және дағдыларды ... оқу ... ... ... ... ... Қосымша сабақтарда әртүрлі
көмектесу ... ... ... жеке сұрақтарды түсіндіру, нашар
оқушыларды жақсы оқушыларға бекіту, тақырыпты қайта түсіндіру.
Пәнді тереңдетіп оқу және танымдық қызығушылығын арттыру ... ... ... ... ... ... ... тыс ғылыми
проблемалар талданады, қызығушылықты тудырған проблема бойынша өз бетімен
игеруге бағытталған ... ... ... ... беру тығыз байланысты. Олар ... және ... ... ... ... сынаққа дайындалғанда)
болып бөлінеді.
Сабақта компьютерді пайдаланудың ұйымдастыру формалары – көрсету
(демонстрациялау), жаппай ... ... және ... ... ... (демонстрациялау). Көрсету экранын пайдалана отырып, мұғалім
оқушыларға курстың алуан ... оқу ... ... ... ... ... мәтіндерді және т.б) көрсетеді.
Оқыту барысында мұғалім ЭЕМ-де жұмыс ... ... оның ... ... ... өз ... ... соңынан қайталап
отырады. Көрсетудің негізгі дидактикалық қызметі – ... ... ... ... ... ... кабинетіндегі негізгі жұмыс
түрі болып табылады. Оқушылар бір мезгілде өз ... ... ... ... ... істейді.
Жаппай зертханалық жұмыс кезіндегі мұғалімнің басты рөлі- оқушылардың
жұмысын бақылау (оның ішінде ... желі ... ... ... ... отыру.
Пайдаланылатын бағдарламалық құралдардың әртүрлі дидактикалық мақсаты
болуы мүмкін: жаңа тақырыпты меңгерту ... ... ... жаңа ... ... ... жаттықтырушы бағдарлама арқылы),
алған білімдерін немесе ... ... ... ... ... ... тестілердің көмегімен).
Жеке жаттықтыру (практикум) сабағы – күрделілік деңгейі жағынан,
өзіндік ... ... ... ... ... жаппай
зертханалық жұмыстармен салыстырғанда анағұрлым қарқынды жұмыс ... ... ... ... ресурстарына сүйену арқылы;
мұғалімге неғұрлым күрделі сұрақтар қою ... іске ... ... екі ... бар: ол форма және ... ... ... ... Ол көрнекілік және демонстрациялау құралы ретінде
компьютерді пайдалану ... ... ... ол үшін ... компьютерлік
сыныпта өтуі керек. Оқушыларда компьютерде алдын ала ... ... ... ... ... ... презентациялар
түрінде) танымдық қызметтің өзін-өзі басқару ... ... ... алмай қалу үрейі жоғалады. Оқушылар конспектінің баспалық түрін де ала
алады. ... атап ... егер ... ... сол жағында негізгі
мәліметтің тезистері, оң жағында оқушының ой-пікірін ... ... ... оңтайлы болар еді. Бұл әдіс оқушының жеке әрекет
етуіне, ойлау қабілетін дамытуға өз ... ... ... формалардан жеке жұмыс жасауға ауысу түрі болып
табылады, сол себепті информатиканы оқытуда өз ... ... ... ... ... ... ... алдын алуда ұжымдық жұмыс
формалары да семинарда іске асады. Семинарда рөлдік ... ... ... ... ... ... ... отыру керек.
Оқушы семинар жұмысының қорытындысы қалай шығарылатындығын білуі тиіс.
Оқушыны нені тапсыру керектігін білу ... ... ... ... келтіріп кетейік:
1. Түзетілген, енгізуге дайын алгоритм мәтіні;
2. ЭЕМ-сіз толтырылған алгоритмді орындау ... ... ... ... ... ... бойынша сұрақ жауаптары;
5. Өзінің немесе өзгенің бағдарламасының нұсқаулығы;
6. Өзінің ... ... ... ... ... ... күтілген нәтижені сипаттау;
8.Ойынға қатысушыларының рөлдік әрекетін сипаттау, белгіленген ... ... ... ... бұл ... оқушылардың шығармашылық
әрекеттеріне негізделеді. Жобалы оқыту түрінің белгілері келесідей:
- жобаға дайындықтың ұйымдастырушылық кезеңінің болуы - өзіндік таңдау ... ... ... бағдарламалық және техникалық құралдарды таңдау;
- жоба қатысушылары ... ... ... ... үйлестіруші),
рөлдерді үлестіру;
- өзін-өзі сараптау және өзін-өзі бағалау кезеңінің ... ... ... қорғау және орындау деңгейін бағалау;
- әрбір топ жеке жобаны әзірлеумен айналыса алады немесе ... ... ... ... ... – информатиканың өндірісті басқаруын немесе ЭЕМ-ді
қолданатын мамандықтарды ... үшін ... Бұл ... не ... не ... өткізіледі.
Сабақ. Педагогика бойынша классикалық оқу құралдарында – ... ... оқу ... толығып отыратын) оқытудың ... ... ... ... жиі ... ... форма сынып-сабақтық оқыту
болып табылады, себебі оқушылар 85-95 ... оқу ... ... ... ... ... тән белгілер келесідей:
- оқушылардан құралған оқу тобының тұрақты құрамы;
- әрбір ... ... ... ... анықтау;
- оқу сабақтарының кестесін анықтау;
- оқушылардың жеке және ... ... ... ... ... ... рөлі;
- оқушыларды жүйелі тексеру және білімдерін бағалау.
- - жоғары оқу ... (ЖОО) ... ... ... семинар
сабақ, практикалық сабақ, колоквиум сабағы, консультациялық сабағы, сынақ
сабақ);
- -арнайы бағыттағы сабақтар (практикум сабақ, өздік жұмыс сабағы, бақылау
жұмысы ... ... ... ... сабағы, экскурсия сабағы,
пәнаралық сабақ);
- -ойын түріндегі сабақтар (рөлдік ойын ... ... ... ... конференция сабақ, кездесу сабақ, жоба сабақ);
- -мазмұнды құрылымдардан тұратын сабақтар (кітаппен жұмыс жасау сабағы,
электронды жұмыс ... ... ... ... ... ... ... жалпылаушы кестелер сабағы, диктант сабақ, типтік
бағдарламалық құрылымнан тұратын ... ... ... ... ... компоненті - сабақ
болып табылады. Сабақ — бұл аяқталған мәндік-уақыттық және ұйымдастырушылық
қатынастағы оқыту үрдісінің кесіндісі (кезеңі, буыны, элементі).
1. Информатиканы оқыту ... және ... ... (грек. – «methodes» - «зерттеу») бұл тәсіл, әдіс немесе әрекет
бейнесі; мақсатқа жету ... ... да бір ... ... ... ... тапсырманы шешуге бағынышты, шындықты игерудің практикалық
немесе теориялық ... мен ... ... әдіс ұғымына әртүрлі анықтамалар келтіріледі:
1. мұғалім мен оқушы әрекетінің тәсілі;
2. ... ... ... ... ... білімсіздіктен білімге жетелейтін жол;
4. мұғалім мен оқушылар әрекеттерінің жүйесі және ... ... ... ... үрдісінің тапсырмалар жинағын
шешуге бағытталған, мұғалім мен ... ... ... ... ... деп қарастырады.
Оқыту әдісі – бұл оқыту, дамыту және тәрбиелеу кезінде белгілі ... ... де ... ... пен ... ... қарым-қатынасын ұйымдастыру ережелері мен реттеуші қағидалар
жүйесі (М.И.Махмутов).
Оқыту әдістерінің жіктелуі
Оқыту ... саны мен ... көп ... ... ... ... жіктеуге болады.
Мұғалім мен оқушылардың өзара әрекет ету сипаттамасы бойынша – Лернер-
Скатиннің жалпы дидактикалық оқыту ... ... ... ... ... әдіс.
- Проблемалы баяндау әдісі; бөлшектеп іздеу немесе эвристикалық әдіс.
- Зерттеу әдісі.
Мұғалім ... ... ... ... ...... әдісінің үш үлкен топтамадан тұратын әдістер жүйесі:
- оқыту әрекетін жүзеге асыру және ұйымдастыру әдістері (ауызекі, ... ... және ... ... және ... жұмыстары және мұғалімнің басшылығымен өтетін жұмыстар).
- Ынталандыру және білімді дәлелдеу әдістері (қызығушылықты қалыптастыру
әдістері: танымдық ... ... ... ... ... ... ... алу парызын және жауапкершілігін қалыптастыру әдістері:
білімнің қоғамдық және тұлғалық мәнін түсіндіру, ... ... ... және ... ... ... (ауызша және жазбаша бақылау,
зертханалық және практикалық жұмыстар, ... және ... ... ... және ... ... ... және
қорытынды).
Жеке дидактикалық оқыту әдістері
1. Ақпаратты жеткізу көзі мен қабылдау сипаты бойынша – дәстүрлі ... ... ... және т.б): ... ... (әңгіме
сұхбат, дәріс және т.б); көрнекі (көрсетілім, демаонстрациялау және
т.б); практикалық (зертханалық ... ... және ... ... мен ... ... ... бойынша – айтып беру,
баяндау, сұхбат, өздік жұмыс.
3. нақты дидактикалық тапсырмаларға байланысты (Б.П.Есипов) – қабылдауға
дайындық, ... ... ... және ... ... бөлу және қосу ... бойынша – талдамалы (аналитикалық),
жинақтамалы (синтездік), салыстырмалы, жалпылаушы, жіктеуші.
5. Ақыл-ойдың ... ... ... ... ...... ... мен әдістерін таңдау
Оқыту әдістерін және үйлесімділігін таңдау кезінде мына ... ... ... ... ... және ... ... мен міндеттеріне сәйкестік.
2. оқытылатын материалдың мазмұнына сәйкестігі (күрделілігі, жаңалығы,
сипаты, материалды көрнекі ... ... және ... сынып оқушыларының нақты оқу мүмкіндіктеріне ... ... ... ... ... ... (білімділік,
даму, тәрбиелілік, ақпараттық, коммуникациялық технологияларды игеру
дәрежесі ... ... ... іс ... ... ... (кабинеттің тиісті оқу құралдарымен
жабдықталуы, электронды және ... ... ... ... және ... ... ... эргономикалық жағдай (кесте бойынша сабақ ... ... ... ... ... ... ұзақтығы және т.б).
6. мұғалімдердің дербес өзгешеліктеріне және мүмкіндіктеріне ... ... да бір ... ... ... ... ... бұрынғы тәжірибесі, психологиялық-педагогикалық деңгейі,
әдістемелік және ақпараттық-технологиялық дайындығы).
1.3. Қазіргі оқытуды ұйымдастырудың формалары, олардын әртүрлілігі мен
дамуы
Білім берудің теориясы мен ... ... ... ... ... сөзі ... - ... бейнесі, сыртқы көрінісі дегенді береді)
- бұл белгілі бір мазмұнның сыртқы ... ... ... ... ... алушымен жеке айналыскан, сондықтан оқытуды жеке ұйымдастыру - ... ... ... та- былады.
Қогам қажеттіліктерінің өзгеруіне байланысты жекелей-топтық формасы пайда
болды. Жекелей-топтық ... ... ... ... ... ... формасы АҚШ-та кең таралып, сабақтар кітапханада жекеше
арнайы тапсырмалар аркылы жүргізілді.
Сабақты ұйымдастырудың ... ... ... алушылар
бригадаларға немесе топтарға бөлініп, педагог берген ... ... ... ... алдымен, кіріспе сабақ өткізіп, содан соң бригадалар
өз бетімен шұғылданады. ... ... ... білім алушыларға
кеңес алуға болады.
Жобалау әдісі - білім алушылар педагогтің басқаруымен ... бір ... ... осы ... ... танымдық кызметті жүзеге асырады.
Жоғарыда келтірілген әдістердің барлығының кемшіліктері де бар, сондыктан
олар үнемі әрі карай жетілдіріліп дамытылмады.
Трамп жоспары - бұл ... ... үш ... ... топтық жэне
бұкаралыкты біріктіреді. Бұл форма негізінен жеке мектептерде ... ... ... ... формасы кен таралған
болатын [1].
1.3.1 Замануи сабақтарды ұйымдастыру формалары
Оқытуды ұйымдастырудың формалары - белгілі бір ... және ... ... оқытушы мен білім алушылардын бірлескен іс-әрекетінің
сыртқы көрінісі. Олар әлеуметтік тұрғыда ... ... ... ... ... болып жетілдіріліп отырылады.
Оқытудың ұйымдастыру формалары әртүрлі өлшемдер бойынша жіктеледі:
- білім алушылардың санына қарай: бұкаралық, ұжымдық, топтық, шағын ... оқу ... ... ... жэне ... тыс формалар;
- колледждегі, ЖОО-ғы оқыту формалары: дәріс, семинар, практикалык ... ... ... СӨЖ, т.б. ... ... уақытының ұзақтығына қарай: кредиттік жүйеде (50 ... ... ... сабақ (80-90 минут), әр түрлі ұзақтықтағы сабақтар.
Білім берудің даму ... ... ... ... ... ... басымдықта қолданылды: жекелік-топтық (орта ғасыр мектептерінде),
өзара оқыту (Англиядағы бёлланкастер жүйесі), білім алушылардың қабілетіне
қарай саралап оқыту ... ... ... ... ... ... ... американдык «Трамп жоспары», онда уақыттын 40% - ... (100-150 ... 20% - кіші ... жэне 40% - жеке оқуға бөлінді.
Дүниежүзінде ең көп ... ... ... ... ... Ол ... ... болып, міне, үш ғасырдан астам уакыт бойы дамып келеді. Оның
сұлбасын неміс педагогы И. Штурм (1537- 1582) жасады ал, Я. А. ... оның ... ... ... практикада жүзеге асырды.
Оқытудың сынып-сабақ формасының ерекшеліктері: шамамен бір жастағы және
даярлык деңгейі бірдей білім алушылардын тұракты кұрамы; әрбір сынып өзінің
жылдык жоспарына ... ... ... ... ... ... ... өзара байланысты, бірінен кейін бірі жүретін бөліктер (сабақтар)
түрінде жүзеге асырылады; әрбір сабақ тек бір ... ... ... ... ... ауысып отыруы (сабақ кестесі); педагогтің жетекші
рөлі (педагогикалық басқару); білім алушылардың танымдык ... ... және ... колданады (іс-әрекеттің вариативтілігі).
Оқытуды ұйымдастырудың сынып-сабақ жуйесінің негізгі ... - ... ... ... — бұл ... ... және ұйымдастырушылық
қатынастағы оқыту үрдісінің кесіндісі (кезеңі, буыны, элементі).
Қазіргі сабаққа қойылатын жалпы талаптар:
• ғылымның жаңа жетістіктерін, педагогикалық практиканың озат
тәжірибесін ... ... ... ... ... ... сабақта барлық дидактикалық принциптерді және ережелерді тиімді
арақатынаста жүзеге асыру;
• білім алушылардың қызығушылықтарын, ... және ... ... ... ... ... ... жағдайды қамтамасыз ету;
• білім алушылар ұғынатын пәнаралық байланысты орнату;
• бұрыннан оқылған білімдермен және іскерліктермен ... ... даму ... ... тұлғаның барлык аясын дамытуды өзектендіру және белсендету;
• оқыту-тәрбиелеу іс-әрекетінің барлық кезеңдерінің логикалық ... ... ... ... ... ... өмірмен, өндірістік іс-
әрекетпен, білім алушының жеке тәжірибесімен байланыс;
• практикаға ... ... ... ... ... және
іс-әрекеттің тиімді тәсілдерін қалыптастыру;
• оқи білу іскерлігін, тұрақты түрде білім көлемін толтыруға деген
сұранысын калыптастыру;
• әрбір сабақты тиянақты диагностикалау, болжау, ... ... ... қойылатын дидактикалық талаптар:
• әрбір сабақтың білім беру мақсатын дәл ... ... ... ... ... және ... ... отырып, тиімді мазмұнды таңдау;
• танымдык іс-әрекеттің жаңа технологияларын енгізу;
• оқытудың әрқилы түрлерін, формалары мен әдістерін тиімді
ұштастыру;
• сабақтың құрылымын қалыптастырудағы ... ... ... алушылардың әртүрлі ұжымдық іс-әрекетінің формаларын
дербес іс-әрекетімен ұштастыру;
• жедел кері байланысты, әрекетті кадағалауды және басқаруды
қамтамасыз ету;
• сабақты өткізудегі ғылыми есеп және ... ... ... талаптар:
• сабақтағы іс-әрекеттің, оқу ... ... ... оқу ... ... мен ... ғана ... тәрбиелік
міндеттерді қою;
• білім алушыларды жалпы ... ... ... ... ... ... т.б. қалыптастыру;
• білім алушыларға зейінді және сезімталдық ... ... ... ... ... ... ... оқу-танымдық іс-әрекеттің оң мотивін, ... ... және ... ... ... ... даму деңгейін және психологиялық ерекшеліктерін
зерттеу және есепке алу;
• сабақтарды «озу» деңгейінде жүргізу;
• білім ... ... ... элеуметтік дамуындағы
«секірістерді» болжау.
Осы талаптардан басқа ... ... ... ... этикалык т.б. талаптар қойылады.
Сабақты жіктеудің негізіне оқу мақсаты, оны өткізудің ... ... ... ... ... жатады. Осыған қарай сабақтың әртүрлі типтері
ажыратылады.
Танымдық іс-әрекеттің кезеңдеріне қарай сабақтың типтері:
• кіріспе сабақтар;
... ... ... ... ... ... заңдарды орнату сабақтары;
• алған білімді практикада қолдану сабақтары; дағдылар сабағы;
• жалпылау және қорытындылау ... ... ... ... ... ... тәжірибесінде бір типті сабақтар ... ... ... ... әрі ... жүргізу үшін, оны топтастырудын мәні орасан
зор. Оқыту әдістеріне ... ... ... ... сабақ-дәріс;
• кино сабағы;
• зертханалық сабақ;
• әртүрлі іс-әрекет сабағы.
Дидактикада сабақты ... ... ... ... беріледі. Сол
себептен әрбір педагог сабақтың жіктелуін ойдағыдай білуі ... ... ... сабақтың типтері:
• білім алушылардың жаңа білімді меңгеру сабағы;
• іскерлікті және дағдыны қалыптастыру сабағы;
... ... және ... сабағы;
• қайталау, бекіту немесе білімді, іскерлікті, дағдыны кешенді ... ... ... ... сабақ.
1.3.2 Замануи сабақтың құрылымы
Сабақтың құрылымы - оқу міндеттерін орындауға септігін тигізетін сабақтың
бөліктерінің, кезеңдерінің ... ... және ... ... типіне қарай онын белгілі бір кұрылымы жасақталады.
Сабақтың негізгі элементтері:
Сабақтың басталуын ұйымдастыру бір минуттан бірне- ше ... ... онын ... ... ... ... ... басында іскер және
дұрыс талап кою бүкіл ... ... ... ... ... ... ... сабаққа кіруі, өзіне деген сенімі,
сөйлеуі, өзін ұстау калпы, талаптарды орынды коюы және білім ... ... ... ... ... ... меңгеруін тексеру (әдетте, үй тапсырмасы), оның мәнін
тексеру және кадағалау, ... ... жаңа ... ... ... ... Педагог білім алушылардың зейінін үй тапсырмасын орындауға
негіз болған басты идеяларға, ... т.б. ... Үй ... ... ... ... ... киыншылықтар кез- дескенін
біледі.
Сабақтың мақсаттарын және міндеттерін қою. ... ... ... оны ... ... жолдарын үғыну педагог пен білім алушылардың іс-
әрекетін анықтығын, ... және ... ... ... ... ... кою әдетте, көп уақыт алмайды, бірақ ол оқу іс-әрекетіне
бағытталғандық береді және үлкен тәрбиелік әсері болады.
Түсіндіру - оқу ... ... ... ... ... ... материал түсінікті болу үшін педағог ғылыми дәлелдерді, білім
алушыларда бар білімге сүйенуді, анык жэне түсінікті баяндауды жүзеге
асыруы керек.
Бекіту жаңа материалды ... ... ... ... ... арнайы тапсырмалардың жүйесі арқылы окылған материалдың
бастысына, сүйенетін идеясына білім алушылардың назарын аудартады,
теориялық қағидаларды оку іс-әрекетінің практикасымен байланыстырады.
Бекіту аркылы ... ... ... материалды меңгергені туралы
акпарат алады.
Қайталау. Оку материалын тақырып, бөлімдер, курс бойынша жүйелеу,
жалпылау, қайта айту. Мұнда оқу материалындағы ... ... ... шығару және жаттығулар мен тапсырмаларды таңдау болады.
Сабақтың нәтижесін шығару, қорытындылау. Сабақтың өтілу ... ... ... ... баға беру, окығанның басты идеясын еске салу.
Үй тапсырмасы. Педагог үй тапсырмасын хабарлайды, кыскаша орындалу жолын
түсіндіреді. Үй ... ... ... ... анық, қыска,
бірізділікпен берілуі қажет.
Оку міндетіне және мазмұнына карай сабақтың бөліктерінін аракатынасы
ауысып отырады. Сабақтардың әртүрлі типтерінің кұрылуында ерекшеліктер
пайда болады ... ... ... ... ... ... басталуын
ұйымдастыру; сабақтың максаттары және міндеттері; жаңаны түсіндіруге
даярлык жүмыс (үй тапсырмасын ... ... ... ... ... түсіндіру; сабақты корытындылау және үй тапсырмасы элементтерінен
тұрады. Басты бөлімі - ... ... ... роль ... ... ... ... асырады. Педагог білім алушылардың жаңа
білімді калай меңгергендігі туралы ақпарат алады.
Бекіту сабағының құрылымы: сабақтың бастауын Ұйымдастыру:сабақтың ... ... ... корытындылау және үй тапсырмасы. Сабақтың
басында әрбір білім алушының жұмыска даярлығын ... ... ... кою
барысында педагог негізгі кағидалар мен ережелерді еске салады, себебі олар
практикалык оқу іс-әрекетіне ... ... Үй ... ... ... байланыстырған дұрыс. Сабақтың негізгі бөлімі - практикалык
тапсырмалар, проблемалық ... мен ... ... ... ... ... Жаттығуларды дұрыс таңдау үлкен роль атқарады,
олардың қиындығы бағдарламаның, стандарттың талабына сай болғаны абзал.
Жалпылау немесе қайталау ... ... ... ... сабақтың мақсатын және міндетін кою; оқу материалын ... ... ... ... және үйге ... сабақтың ерекшелігі және күрделілігі мынада: оку ... дәл ... ... ... ... идеяны шебер бөлу, сәйкесті
жаттығуларды таңдау. Қайталауда сабақтың тәрбиелеушілік ... ... ... ... оқу ... көп ... қызықты фактілермен,
оқиғалармен, сезімдермен тығыз байланысты. Бұл сабақтың ерекшелігі педагог
аз ... де, ... ... алушылардың танымдык іс-әрекетін
баскарады.
Аралас ... ... ... ... ... дастыру; үй
тапсырмасын тексеру; сабақтын мақсатын және ... кою; ... ... ... ... сабақты корытындылау және үй
тапсырмасын беру. ... бүл типі ... ... комбинациясын
кұрайды. Әрбір бөлімі баскалардын арасында тең бағалы мәні бар. ... типі ... ... жиі колданылады.
Қадағалау сабағының құрылымы: тексерудін мақсатын түсіндіру және жұмысты
ұйымдастырудың ... ... ... тапсырмасының мазмұнымен және оны
орындаудың тәсілімен таныстыру; білім алушылардың дербес жұмысы; ... ... ... ... басы ... және білім
алушылардың жұмыска даярлығын тексеруден басталады. ... ... ... ... ... ... кандай такырыптар тексерілетіні
хабарланады. Педагог білім алушыларга ... ... ... қалай колдануға болатындығын, теорияны практикалық жұмыспен
байланыстыруды, өзін-өзі кадағалаудың тәсілдері ... ... ... ... ... ... Бірак әдебиет тізімін, іздеушілік сипаттағы
тапсырмаларды беруге ... ... ... емес ... ... ... және оларды
талдау.
XX ғасырдың 80-жылдарында түсіндірмелі-иллюстративтік оқытудың тұткасы
- сыныптық-сабақтық жүйе коғамның жаңа ... сай болу ... ... ... ... ... Осы жүйені модернизациялау кезінде
дәстүрлі емес сабақ пайда болды. Онда білім алушыларды белсенді позицияға
қойып, сабақты даярлап өткізуде іс-әрекетке қосып, ойындық, ... ... ... ... ... емес ... ... жалпы сабақтар жүйесінде алатын орны,
функциясы, оны таңдап алу шарттары, қойылатын талаптары қандай, мұндай
сабақтарды талдау ... ... т.б. ... сұрақтар пайда болды.
Дәстүрлі емес сабақ - бұл орнатылмаған құрылымы бар ... ... П. ... Г. К. ... т.б. еңбектерінде дәстүрлі емес
сабақтардың 30-дан астам түрі ... ... емес ... жататындар:
• пәнаралык байланыска негізделген интегралды сабақтар;
• жарыс және ойын ... ... ... ... ... ... ... көпшілік формаларын имитациялау сабақтары: ... ... ... журнал т.б.;
мемлекеттің және үйымдардың іс-әрекетін имитациялауға негізделген
сабақтар: сот, парламенттегі дебаттар;
коғамдык-мәдени шараларды имитациялаудың сабақтары: өткенге сырттай
экскурсия, жорык, әдеби серуен;
сабақтан тыс ... ... ... ... ... көңілділер,
тапкыштар клубы, «Не? Қайда? Қашан?», инсценировка.
Дәстүрлі емес сабақтар қандай дидактикалык міндеттерді шешуде колдануға
болады деген сұракка, іскерлікті және дағдыны қалыптастыруға, білімді
жалпылауға және ... ... және ... ... ... ... ... жасаймыз. Ал, интегралды және конференция
сабақтары аркылы жаңа білім меңгеру міндетін де шешуге болады. Сонда
дәстүрлі емес сабақтар оқытудың басты формасы - ... ... ... оның ... ... ... емес сабақтың түрін таңдап алғанда такырыптын мазмұнын, білім
алушылардың даярланғандық дәрежесін, материалдык базаны, педагогтің
мүмкіншілігін, оқулыктардын,көмекші оқу құралдарын, тағы ... ... ... ... ... ... емес сабақтарға дидактикалық, тәрбиелеушілік, дамытушылық,
ұйымдастырушылық, психологиялық, басқарушылық, санитарлық-гигиеналық,
этикалық, т.б. талаптар қойылады. Кейбіреулерін көрсете кетелік:
• білім алушылардың қызығушылығын, ыкыласын ... ... ... емес ... ... қажетгі жағдайды қамтамасыз ету;
• білім алушының барлық аясын дамытуға себептендіру және ... ... ... емес ... ... кері ... ... қадағалауды
және басқаруды қамтамасыз ету;
• педагогикалық әдепті ... ... ... ... ... ... жасауды жоғары дәрежеде жүргізу;
• білім алушылардың дамуында жаңа сапалы өзгерістерді ... ... ... ... ... баршылық.
Дәстүрлі емес сабақтар үшін, әрине, арнайы сабақ талдаудың сызбасын
жасаудың қажеті жоқ. ... ... бар ... ... ... қолданса жеткілікті. Дәстүрлі емес, сабақтарды
талдағанда жалпы сұрактармен бірге мына сұрактарға жауап алудың қажеті ... ... ... ... ... ... белсенділігі;
• қолданылатын жадығаттың кызығушылык, еліктеушілік әдеттен тыс
дәрежесі;
• білім алушылардың танымдық іс-әрекетін ... ... ... болды;
• сабақ барысында білім алушыларды толықтыруға, түзетуге,
рецензиялауға, т.б. қаншалықты катыстырылғандығы.
Осы ... ... ... ... ... оқу мазмұнының танымдык бағытталғандығы; сабақтың білімділік,
дамытушылык және тәрбиелік максаттарының дұрыс койылуы;
• сабақтың мақсатына, мазмұнына сәйкес түрін, құрылымын, оқыту
әдістерін талдау;
• оқытудың ... пен ... ... ... ... ... туралы ұғымды білдіретіндігі;
• білімді меңгеру үрдісінің құрылымын, яғни қабылдауды, ... ... ... ... ... асыру;
• проблемалык оқытуды сабақта іске асыру жағдайлары;
• сабақтың әртүрлі кезеңдерінде білім алушылардың фронтальды, топтық
және жеке ... ... ... ... мен ... ... орындалуы.
Топтармен жұмыс істеу кезіндегі сабақ оқытушылардың әбден үйреніп кеткен
дәріс түрінде ... ... ... өзгеше болады. Топтармен жұмыс
істеудің қалыптасқан сабақ түрінен айырмашылығы:
1.Оқушылар сабаққа белсенді ... ... ... жұмысты жүргізіп
жатқанда, олар енжар қалыпта қалмай, тапсырманы орындау үстінде болады.
2.Оқушылар жұмысқа өздерінің жолдастарымен бірлесе кіріседі. Сол ... ... ол да ... ойы мен ... ... құқылы
болады. Олар бір-біріне сұрақ қояды, түрлі пікірлерін айтады, ... ұшын ... ... ... бұл тәсілден өзіне қажетті пайда алады:
— талантты ... ... ... ... ... ... көрсете алады;
— топтарда жұмыс істеген уакытта оқушылар өздерін еркін сезінеді. ... ... ... ... ... ... ... білімін көрсету
мүмкіндігіне ие болады. Шағын топта оқушы өзінің ешкімнен кем емес екенін,
топтағы Оқушылардің бұның да ... ... ... ... ... ... ... істеу жүйесі ұяң оқушыларға де көп пайда береді.
Топта жұмыс ... ... ... ... ... тәрбиеленеді. Олар
отыз адамның көз алдында ... гөрі 3-4 ... ... топта
өздерін еркінірек сезінеді.Топтарда жұмыс істеуге дайындықты қалай бастау
керек? Топтарда жұмыс істеу әдісін сабақ ... ... ... ... ... әріптестер тауып алған абзал. Бәрі жинала отырып, ... ... ... және білім алушыларды шағын топтармен жұмыс
істеуге дайындау мәселелерін талқылаған жөн.
2. ИНФОРМАТИКАДАН ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... – информатика сабағын ұйымдастыру әдісі ретінде
2.1.1 Зертханалық жұмыс туралы түсінік
Зертханалық ... ... ... ... мұғалім
ұсынған программалық құралдар бойынша бір мезгілде өз ... ... ... ... дидактикалық қызметі әртүрлі болуы:
• жаңа материалды игеру ... ... ... ... ... арқылы жаңа материалды бекіту (жаттықтырушы
-программа);
• алған білімді немесе ... ... ... тексеру
(бақылаушы программ арқылы).
Оқушылардың іс -әрекеті синхронды түрде өтуі мүмкін, ... ... ... ... ... ... олар ... жабдықтармен
әртүрлі шапшаңдықта жұмыс істейтін жағдайлар да кездеседі. Фронтальды
зертханалық жұмыс барысында ... ...... ... ... желі арқылы да ), ... ... ... көмек
көрсетіп отыру.
Оқушылардың жаңа тақырыпты түсіну, меңгеруі оқу материалының белгілі
бір бөліктерін сабақтастыра жүзеге асады.
rj • • • • ... ... ... ... ... Бұл ... қызықтылығы
сол, ол компьютерді эксперимент деректерін түгендеу үшін пайдалануға жол
ашып қана қоймайды, есептік және ... ... ... ... ... оқу ... оқытушыларының пікірінше, компьютерлік
оқыту құралдары негізінде физикалық практикум ұйымдастыру оқу-әдістемелік
кешен жасауды қажет етеді. Ол кешенге «Оқушылардың ... ... ... ... ... эксперименттерінің тығыз бірлігі
негізінде физикалық эксперименттің арнайы ... ... ... ... ... ... ... сабақ
мақсатына қол жеткізуіне бағдарланған.
Кез келген радиоэлектрондық ... ... ... ... сай ... ... ... модельдерді қолдану мәселелері
туындайды. Физикалық модельдеу үлкен ... ... алып ... ... ... жасауда заманға сай технологияны қолданып, зерттеу
жұмыстарын жасау керек болады. Мысалы: үлкен немесе аса ... ... ... ... ... ... ... өте күрделі
болатындығынан пайдалану мүмкін еместігін көруге болады. Сондықтан, осы
қиыншылықтан шығу үшін ... ... ... мен әдісін
қолданып математикалық модельді құру арқылы жол табуға болады.
Оқушыларға зертханалық сабақты қызықты, әрі ... ... ... ... ... ... орындау барысында теориялық және
практикалық қолданысы жағынан мамандырылған ақпарат ... ... ... ... ... бірі болып саналады.
Бағдарлама жеңіл игеріле отырып, жұмыста қолданылу тиімділігі артады.
Зертханалық жұмысқа қажетті ... ... ... ... ... тақталарынан алынады. Қолданбалы бағдарламада электр
тізбектерін ... оның ... ... ... ... ... әр түрлі шарттарға сай орналастыру, графикалық
нәтижелерін бейнелеу жолдары ұтымды шешілген. Бұл бағдарламаға оқу процесін
түгелде енгізу қажет ... ... ... ... ... жұмыспен бірге нақты зертханалық жұмыстарды да қатар жүргізу
керек екендігін ескерте кету ... ... ... ... ... ... басқаруды біледі де, практика жүзінде бұлар іске ... ... ... ... ... ... жұмыстың
артықшылығын аңғарады.
Оқу жүйесінде компьютер негізінен екі бағытта қолданылады. Бірінші
бағыт ... ... ... ... табылады.  Екіншіден,
компьютер оқыту құралы ретінде, түрлі пәндерді оқытуда көрнекі құрал
қызметін атқарады. Компьютердің графикалық мүмкіндігін математканы оқытуға
пайдалансақ, оқушыларға берілген сызбаны толық ... ... ... ... ... ... оны ... көрсету өте қиын. Бұл жағдайда
оқыту мазмұны қаншама байып, қаншама әдісетемелік мүмкіндіктер ашылар еді!
      Демек, ... ... ... ... ... ... ... оқытуды барынша жетілдіруі тиіс. Графикалық кескіндерді
компьютер экранында кескіндеудің ерекшелігі сол, мұнда тек ... ... ... ... фигураны бейнелеген кезде, оның көрінбейтін
көмескі жақтарын кескіндеуге ... ... ... оқытудың пәні
ретінде қолданудағы негізгі мақсат - оқу барысында және күнделікті өмірде
кездесетін сан қилы ... ... ... ... ... және графикалық мүмкіндіктерін пайдаланып, тиянақты білім беру
болып табылады.
Оқу нәтижелерін бағалаудың да үлкен тәрбиелік ... зор. Оны ... ... ... ... өз ... мен біліктерін жетілдіруге,
еңбек сүйгіштігін дамытуға, өз бетінше және ... ... өз ... бағалауға және дұрыс бағалауға тұжырымдамаларын жасауға тұрақты түрде
ынталануына қол жеткізеді. Ағымдық ... ... ... ... тақырыпты оқытудың барлық кезеңдерінде өткізілуі болып табылады: Оқу
материалымен танысу, білімдер мен ... ... мен ... ... мен ... ... ... жіктелуі және оны өткізу әдістемесі
Зертханалық жұмыстардың төмендегідей түрлері болады:
• зерттеушілік;
• иллюстративтік;
• фронтальды.
Зерттеушілік зертханалық жұмыстар ... мен ... ... ... ... ... отырып оқып үйрену.
Иллюстративті зертханалық жұмыстар график, сызбалар дайындауға бағытталған.
Дәстүрлі педагогикада дағдыландыру бойынша ... ... ... бар, ... бірі – ... жұмыс.Зертханалық жұмыс
барысында оқушылар өздерінің оқу және ... ... ... жұмыс өтілетіні туралы оқушыларды алдын –ала ... ... ... ... міндеті – жұмыстың осы түріне дайындалып келу.
Оқушылар оқулықтағы, ... ... ... ... ... ... ... қажет.
Оқушы сабақ кезінде практикалық іс-әрекетті мұғалімнің бақылауы ... ... ... ... ... орындауы үшін, оны орындау
тәртібімен алдын-ала таныстырылады.
Зертханалық жұмысқа ... ... ... ... бағдарламаның
негізгі менюінің тақталарынан алынады. Қолданбалы бағдарламада электр
тізбектерін жинастыру, оның ... ... ... ... ... әр ... шарттарға сай орналастыру, графикалық
нәтижелерін бейнелеу жолдары ... ... Олар ... ... ... қана ... оның ... орындалғаны туралы көрсетуі тиіс.
Осылайша. оқу үдерісінде дағдыны қалыптасыру үрдісін ... 1- ... ... -1
| ... ... ... іс-әрекет (оқушылар) |
| ... ... ... ... оқу орындарындағы қолданбалы пәндерді оқытуда ... ... ... ... ... бұл тәсілдің өзін-өзі ақтағанын
көруге болады.
Бұл тізбекке қосымша тағы екі ... ... ... ... ... дағдылармен міндетті түрде танысу;
• мұғалім мен оқушының практикалық іс-әрекеттің нәтижесін талқылауы
жүргізілетін сабақтың белсенді бөлімі.
Осылайша 1-сызбаны 2- ... ... ... ... ... ... ... танысу |
| ... ... ... |
| ... ... ... ... |
|(мұғалім және оқушы) |
| ... ... ... ... бірінші кезең бойынша қазіргі кездегі көптеген компьютерлік
программаларды зертханалық ... ... ... ... ... ... ... барысында, дайын компьютерлік
оқытушы программаларды қолдану тиімділігінің ... ... ... ... ... ие ... олардың саны бұдан былай
да өсе береді және оларды оқу үрдісінде қолдану мүмкіндігі артады.
Сабақтың коммуникациялық бөлігін ... ... ... оқытудың мұндай екі формасын біріктіру, оқушының ... және ... ... ... ... оқу ... оқушы жұмысының компьютерлік және коммуникациялық
формасын көрсететін сабақтың осы тәрізді жаңа ... ... ... ... ... ... ... жаңа түрлерін енгізгенде, оқушының
дағдысын қалыптастыру ... оның даму ... ... ... ... ... ... әрекеттері арқылы оқушы ... ... ... ... ... ... керек. Төменде
болашақ маман үшін кәсіби қызметке дағдыландыру мақсатында сабақтың жаңа
түрін енгізу құрылымы көрсетілген:
Жаңа сабақтың ... ... ... ... ... ... ... |
|дағдылармен танысу ... ... ... ... тест ... |
|орындау арқылы негізгі кәсіби дағдыларды қолдану ... ... ... ... істеу нәтижесін талқылау, |
|қателерді анықтау және оларды түзету ... ... ... ... қолдана білу ... ... ... бағалау ... ... ... ... барысында қолданғандықтан, оларды
кәсіби зертханалық сабақтар қатарына жатқызуға болады.
Мұндай кәсіби зертханалық сабақтар жоғарғы деңгейде өтер еді, егер әр ... ... ... ... ... жиынтығы қолданылып отырылса.Яғни
мұндай сабақтар: әдістемелік нұсқаулықтармен, ... ... ... оқыту құралдарымен жабдықталса.
Мектептің оқу-тәрбие жұмыстар үрдісінде зертханалық жұмыстар ... ... ... ... ... ... шарттарын
қарастыруды міндеттейді. Осындай шарттардың бірі - ... ... ... тығыз байланысы. Зертханалық жұмыстар білімді
тереңдетуге, ... мен ... ... ... ... түрде
іріктелініп,өткізілуі тиіс.
Зертханалық жұмыстарды орындау барысын бақылағанда, оқушылар жұмысты
орындауда алған білімініне ылғи сүйене бермейді. Оқушының алған білімін ... ... ... ... егер оның ... ... ... құрудың кешенді міндеті қойылса, жұмыстың әрбір бөлігін ... ... ... ... алдын ала қағазға теріліп жазылған
немесе дербес компьютердегі белгілі бір ... ... ... ... Онда ... ... орындау керектігі жөнінде
нұсқаулар толық түсіндіріліп беріледі, сондықтан жұмысты әр оқушы жеке дара
немесе жұппен ... ... ... ... сабақтың бір бөлігі
ретінде немесе тұтас сабақ түрінде өткізуге болады.
Берілген тапсырманы бір рет ... соң, ... ... ... ... ... ... айтылған тапсырманы түсінбей қайта
сұрауы мүмкін, ондай жағдайда ... ... ... керек, әйтпесе оқушы
жұмысты дұрыс орындамағанына қынжылып, ашуланады, нәтижесінде сабаққа деген
қабілеті төмендейді де тапсырманы ары ... ... ... ... ... баға алып ... жағдайларды болдырмау үшін зертханалық ... ... ... ... ... ... ... нәтиженің қалай
болатындығын көрсетіп қоюға да болады.. Оқушы көрнекіліктерге қарап отырып,
жұмысты кезеңімен орындайды, егер ... ... ... ... ... ,
оны жоюға мүмкіндік беруге болады және ол үшін мұғалім дер кезінде ... ... ... зертханалық жұмыстар оқыту үрдісінің маңызды құрамдас
бөлігі болып табылады. Жұмыс істеу барысында оқушының бойында ... ... ... ... мен ... қалыптасады,өзбетінше
әрекет жасау мүмкіндігі ашылады, зерттеу жұмысын талдауға, одан қорытынды
шығаруға талпынысы байқалады.Сондай –ақ оның ... ... ... ... ... ... ... қасиеттері пайда
болады.
Осыдан зертханалық жұмыстың мақсаты мен міндетін анықтау ... ... ... мақсаты мен міндеттері
Оқу –танымдық іс-әрекеттерді ұйымдастыру тәсілдерінің топтамасы (
С.А.Смирнов бойынша) өте ... және ... ... ... оқу
әрекетін ұйымдастыратын, оқытудың үш түрлі міндетін (білім, ... ... ... үш ... ... ... Бұл ... мақсаттары бар:
• жаңа білімді алу;
• практикалық біліктілігін қалыптастыру және оқу қызметі тәжірибесін
жинақтау;
... ... ... ... ... формада ұйымдастырылуына және оқыту құралдарын
пайдалануға байланысты әртүрлі міндеттерді ... үшін ... ... ... ... ... ... үшін,
сондай-ақ, мұғалімнің сыныптың алдына қойған мақсатына байланысты өткен
материалды бекіту үшін де ... ... ... оқу ... ... негізделген және практикалық
білік пен дағдыны қалыптастыруға бағытталған оқу біліктілігін қолдану және
оқу әрекеті ... ... ... жатады.
Зертханалық жұмыс – бұл оқушылардың мұғалімнің тапсырмасы ... ... ... ... ... ... арқылы тәжірибе
жүргізу, яғни, оқушылардың қандай да бір құбылысты арнайы құралдар арқылы
оқып ... ... ... ... мақсаты оқушылардың
әртүрлі аспаптар мен техникалық құралдарды ... ... ... қалыптастыру болып табылады.
Сондай –ақ оқушылардың алған теориялық ... ... мен ... ету, ... ... мен практиканың байланысын толықтай жүзеге
асыру. Дағдыны игеру жетістігі оны қалыптастыру шарттарына байланысты.
• Бірінші шарт – ... ... ... ... ... ...... автоматтандыруға жеткізетін жүйе.
Әрекетті қалыптастыру қиын болады, егер ... сол ... ... игеруге қажеттілігін түсінбесе.
• Екінші шарт – жүйелі түрде жаттығу.
Оқушының дағдын ... ... оқу ... ... ... ... өткізе алмау себебтерінен туындайды.
• Үшінші шарт –практикалық әрекеттерді түсіне отырып орындау.
Оқушылар ... ойша ... ... ... ... олар
әрекеттердің орындалу тізбегін түсінуі керек, жаттанды ... ... ... керек.
• Төртінші шарт –алғашқы практикалық әрекеттер мен операцияларды
орындауд мұқият болуы керек.
Егер әрекеттер ... ... ... ... орындалса, онда дағды
да тезірек және дұрыс қалыптасады.Оқушы өзінің алғашқы әрекетінде –ақ
қате ... ... ... сол әрекеттерін қайта орындауда
шатаспайды.Алғашқы кезде қате жіберетін ... онда ол ... де ... түсіну қиынға соғады.
Сондықтан алғашқы әрекеттерді орындағанда операциялар ... ... ... ... артық болмайды. Мұғалім осындай
әрекеттер мен операцияларды орындау барысын ұнемі ... ... ... шарт – ... өз ... орындау және өзін-өзі бақылау.
Оқушы өз бетімен жұмыс істегенде, ол өз әрекеттерін бақылайды. Мұғалім
оқушыға өзін -өзі бақылауды үйретуі керек.
• Алтыншы шарт – ... ... ... ... ... бағалау.
Оқу біліктілігі мен дағдының кейбір оң және теріс жақтары ... ... ... ... ... ең жақсы шыққан жұмыстарды
ғана демонстрациялау қажет.Жақсы нәрсені үйренуге ... ... ... қатесі бар жұмыстарын мысал ретінде бүкіл сыныптың
алдында көрсеткенде өте ... ... ... ... дұрыс
сақталынса, оқытудың практикалық әдістері оқу материалдарын жақсы меңгеруге
жетелейді.
Бастауыш мектепте мұндай әдістер өте ... ... Бұл ... ... түсіндіріледі, яғни бастауыш сынып ... ... ... ... жоқтығымен сипатталады.
Зертханалық жұмыстар иллюстративті немесе зерттеушілік сипатта
болады.Зерттеушілік зертханалық жұмыстарға ... ... да ... ұзақ уақыт бақылауы (өсімдіктер мен жануарлардың өсіп жетілуі,
желдің,күннің ашық немес ... ... ... мен көлдердің ауа
райының әртүрлі құбылысына, байланысты өзгеруі) т.с.с. жатады.
Кейбір мектептерде Зертханалық жұмыстар ... ... ... ... ... ... үшін жәдігерлер (экспонаттар), өз
өлкесінің ... ... ... ... ... Кез ... мұғалім нұсқау дайындайды, ал оқушылар ... ... ... ... ... ... ... көрсетіп тапсырады.
Зертханалық жұмыс сабақтың бір бөлігі ретінде немес толық ... ... ... ... сабағында зертханалық жұмыстарды химия, физика
сабақтары тәрізді өткізуге болады.Олардың түрлері ... ... ... ... тарауын өткен сайын ДК-мен жұмыс дағдысын бекіту
ретінде ... ... ... ... ... ... жою ... жұмыстарды өткізуге болады.
2.4 Информатикадан практикалық сабақтарды өткізу әдістемесі
Практикалық сабақтардың қызметі – пәнді терең зерттеу, ... ... ... ... ... міндеттерді шешу үшін
алынған білімін қолдану дағдысын қалыптастыруда ... ... ... ие. ... ... ... әртүрлі болып келеді: тіл
сабақтары, бақылау жұмысы, ... ... мен ... жазу ... ... мақсаты – дәрісте жалпыланған формада алынған
білімді тереңдету, ... ... және ... ... ... ... ... Олар ғылыми ой мен тілді дамытады, білім
алушылардың білімін ... ... ... және кері ... ... табылады.
Практикалық сабақтардың жоспары дәріс курсының жалпы идеяларына және
бағытына сәйкес құрылады. Практикалық сабақтардың әдістемесі әртүрлі, ... жеке ... ... болып келеді. Дәріс пен практикалық
сабақтардың аралығында білім алушылардың өзіндік ... ... ... сабақтардың құрылымы көбінесе, ортақ болып келеді:
- оқытушының кіріспе сөзі;
- белгісіз, анық емес материал бойынша білім алушылардың ... ... ... ... (реферат талдау, пікірталас, есеп ... ... ... ... ... және ... оқытушының қорытынды сөзі.
Бұнда жеке тұрғыдан келу және педагогикалық қарым-қатынас ерекше мәнге
ие ... ... ... өз ... ... тұлғалық
әлеуетін ашуға мүмкіндік алуы тиіс.
1.Оқушылардың танымдық ойлау және ... ... ... жұмыс
жасауын қамтамасыз ету шараларын анықтау:
- оқушылардың оқылатын объектілері мен құбылыстарды саналы қабылдау және
оларды ұғыну жолдарын ... ... ... ... ... ... ... қабылдауын және олардың зейінін тұрақты ұстау
шарттарын жоспарлау;
- оқушылардың жадында алдында игерілген білімдерін, ... ... ... үшін жаңа ... ... қажет (әңгіме, жеке
сұрау, қайталау бойынша жаттығулар сияқты) жұмыстың әртүрлі формаларын
қолдану;
2. Жаңа білімдерді және ... ... ... ... ... ... ... оқушылар білімдері мен біліктіліктерінің қалыптасу ... ... ... ... ... ... ... ашу», қорытындыларды
тұжырымдау деңгейінде) анықтау;
- оқушылардың ойлау және қиялдау әрекеттерін, жаңа ... ... ... ... ... ұғымдарды қалыптастырудың
психологиялық заңдылықтарына сүйену;
- оқушылардың өздігінен ойлау қабілетін жүзеге асыратын және ... ... ... түрі мен тәсілін жоспарлау (проблемалы
жағдайларды жасау, іздеу немесе танымдық ... ... ... түсіну деңгейін арттыру ... ... ... - жалпыламалыққа, бағалауға, мәселелікке) және әңгімелесу,
сөйлесу, ойқорыту, пайымдау қабілеттерін ... ... ... жұмыстарының әрүрлі формаларын ... ... оны ... түсіндіру);
3. Оқушылардың жастық ерекшеліктерін ескеру:
- сабақты оқушылардың жеке дербестік және жас ... ... ... ... және ... оқитын оқушыларды ескере отырып ... ... ... ... нәтижесін бекіту:
- тапсырмалар арқылы дағдыларды қалыптастыру;
- алдында игерілген дағдылары мен біліктіліктерін жұмыстың жаңа ... ... ... ... ... ... ұйымшылдыгы, жинақылыгы:
- оқушылардың оқуға деген көзқарасы, олардың өзін-өзі ұйымдастыру және
ақыл-ой дамуының деңгейі;
- ... ... ... қабілетінің деңгейі бойынша топтастыру
мүмкіндігі, сабақта жұмыстың ... ... және ... ... осы ... ескеру.
Сабаққа қойылатын гигиеналық талаптар:
- температуралық режім;
- ауаның физика-химиялық құрамы (ауаны тазарту);
- кабинетті дұрыс ... ... ... ... ... формаларының кезектесуін сақтау (тыңдаудан есептеуге,
графикалық және тәжірибелік жұмыстарды ... ... дене ... үзілістерін уақытында және сапалы өткізу;
- оқушылардың дене қалпын дұрыс ұстауын қадағалау;
- сынып ... ... дене ... сай ... ... техникасына қойылатын талаптар:
- сабақ эмоциялы болуы керек, оқушының оқуға ... ... ... тәрбиелеу керек;
- сабақ қарқыны мен ырғағы қолайлы, мұғалім мен оқушылар- дың іс-әрекеттері
аяқталып отыруы қажет;
- сабақта педагогикалық әдеп және оптимизм сақталып, ... мен ... ... ... ... ... қажет;
- қайырымдылық пен белсенді шығармашылық еңбек атмос- ферасы ... ... ... ... ... мүмкіндігінше ауысты- рып отыру керек,
әртүрлі оқыту әдістері мен амалдарын қолайлы түр- де ... ... ... ... емлелік (орфографиялық) режімін ұстануды қамтамасыз
ету.
Глава II. ... ... ... ... при ... темы ... Microsoft Word»
Например, после изучения Microsoft Word ... ... ... ... II Примерный набор лабораторных работ при изучении темы «Текстовый
редактор Microsoft Word» тақырыбы бойынша ... ... ... ... таблиц методом рисования (см. Приложение №1).
В этой лабораторной работе даётся не ... ... ... но ... ... к ним, как ... их выполнить. Когда ученики выполняют такие
задания, то есть с ... то это ... ... и ... ... ученик не знает какие-то команды, то он ... ... ... у одноклассников, как это сделать,
тем самым, ... их от ... и ... ... в ... а ... ... сказаться на его работоспособности. А в данных рекомендациях
даются точные указания к выполнению работы. И ... ... ... ... в ... ... Создание диаграмм на основе таблиц. Работа с текстовыми колонками.
Форматирование колонок в документе. (см. ... ... ... ... по своему содержанию сложные и даются они в 10-11
классах. Но так как ... ... по ... ... с 7 ... ... ... могут быть более простые. Кроме того, они ... ... для ... ... так и ... Но ... главное то, что
здесь требуется дифференцированный подход, то есть ... в ... если у ... ... ... при ... Набор текста по образцу. Орфографическая проверка и исправление ошибок
(см. Приложение ... ... по ... ... даже ... ... ... в классе. Задача
учителя заключается в том, ... ... и ... ... как
выполнить орфографическую проверку и исправить ошибки.
4. Установка абзацных отступов. Выравнивание ... ... ... (см. ... ... №3 и №4 даны ... ... работы. Отличаются они тем, что в №3
текст надо набирать, а потом с ним ... А в №4 этот ... дан ... На листке даётся образец его преобразования. То есть здесь ученикам
не надо набирать текст. Им нужно ... лишь с ... ... ... ... переместить абзацы так, как это показано в образце. Потом ... и ... три ... То есть ... ... три таких образца,
которые потом сохраняют в файле VINEGRET. Это лабораторные ... ... к ... ... MS ... ҚОРЫТЫНДЫ
Зертханалық және практикалық жұмыстар дербес компьютермен жұмыс
істеуде ... мен ... ... ең ... ... Сондай-ақ ол
оқушыларды тәрбиелеуде ... ... ... ... ... ... таратқан кезде оқушы жұмысқа ... ... да ... ... ... аударуға уақыты болмайды. ... ... ... ... ... ... бірден қабылдамауы, сондықтан
басқаларға кедергі жасауы ... ... ... ... ... білу, тапсырмаларды қызықты ... ... ... ... ... ... ақпараттық-коммуникациялық технологиялармен
жұмыс істеуге үйретеді, оларды ақпараттық мәдениетке тәрбиелейді.
Компьютермен ... ... ... ... ... үшін ... білу ... іс қағаздарын толтыру, оларды дайындау,
шығару ... ... ... ... бәрі ... ... қоғамның негізі
болып табылады.
Лабораторная работа выдаётся детям на ... или на ПК в ... ... ... ... которое нужно выполнить. Она может ... ... или ... ... урок и даже более. За счёт ... ... ... ... с ... и комментариями – это позволяет
детям запомнить ход работы и избавляет учителя от ... ... ... они это ... выполнили раз, то соответственно смогут сделать ... ... уже ... роль ... ... ... работают те дети, у
которых развита зрительная память. Бывает так, что дети плохо воспринимают
на слух и ... ... а если нет, то ... ... у них ... возбуждается нервная система, и
сосредоточенное внимание ребёнка рассеивается. Он уже не может ... В ... ... он не ... сдать лабораторную работу, у него
будет плохая ... В ... с этим для ... ... ... на ... примерах. Можно даже включить примерный результат,
который получится по ... ... ... ... ... на него,
будет сравнивать свою работу с приведённым примером. Если у ... ... ... то у него есть ... ... у ... ... помочь и подсказать, и тем самым у ребёнка появляется шанс исправить
допущенную им ошибку. Может быть ... ... ... ... но ему не с чем ... ... им результат, он будет думать,
что у него всё правильно. В конце урока учитель ... ... ... и ... ... нервничать и стараться всё быстро исправить, но
в ... он по ... ... ... Работа у него будет
неправильная, а ... ... ... ... ... ... ... важной составляющей процесса
обучения. В ходе выполнения у учащихся ... ... и ... с ... и ... ... ... вырабатываются
самостоятельность, а также способность анализировать и делать выводы из
наблюдений. Проявляются такие качества личности как ... ... и ... быть даже ... ... ... ... азамат болудың бірден бір шарты,
тек ақпараттық технологиялармен жұмыс істей ... ... ... ... оның ... ... ақпаратты тиімді қолдана білу
деңгейімен ... ... ... ... ... алу үшін ... кез келген саланың маманы дербес компьютердің көмегімен
ақпаратты ... ... және ... ... ... ... ... түрлерімен жұмыс істей алуы керек. ақпараттық мәдениеттің
негізін қалауда, ... ... ... ... жұмыс істеу
дағдысын меңгеруде, оқып үйренуде Информатика пәні үлкен роль атқарады.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
Негізгі :
1. Мұханбетжанова Ә.Педагогиканы ... ... ... ... ... ... ... К.М.,Сағымбаева А.Е.
Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесіне кіріспе.Оқу ... ... Т.Қ., ... Р.А. ... ... ... І-ІІ бөлім.-Павлодар:ПМПИ,2013.-195б
4.Лапчик М. П. « Методика преподавания информатики», Academia, ... В.Ф., ... С.О. ... ... Изд. 3-е – ... н./Д:
издательство «Феникс», 2003- 704 ст.
6.Семакин И. « ... т.1, ... ... Лаборатория Знаний,
2002
7.Семакин И. « Задачник-практикум» т.2,Москва, Бином. Лаборатория Знаний,
2004
8.Симонович С. В. «Информатика Базовый курс», ... ... ... білім (журналы 2006 жыл)
2.Беленький П.П. «Информатика». Серия «Учебники, учебные пособия 2002г.
3.Есипов А.С. «Информатика и информационные технологии для учащихся школ ... СПб.: БХВ - ... 2004- 480 ... С. А. ... ... ... С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. «Общая ... ... для ... ... ... - ... Инфорком - Пресс, 2000- 592 ст.
6.   «Мектеп ... іс – ... ... ... ...... конференцияның материалдар
жинағы. 19 – 21 қазан 2005 жыл. Алматы, 2005 ж.5
7. Кукушкин В.С. Современные ... ... ... ... для ... ... “ Учение с увлечением”). – Ростов н/Д: изд-во
“Феникс”, 2004.- 384 с
8. ... ... 12 ... ... орта білім беру
Тұжырымдамасының   жобасы.  2001 жыл
9. Сарбасова Қ.А, Сарбасова Қ.А. ... ... емес ... ...... ... – Полиграфия баспасы, 2005.
10.Н. Угринович «Информатика и информационные технологии. 10-11».
-----------------------
Теория
Теория

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 40 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Информатика пәні бойынша критерийлі-бағытталған тест тапсырмаларын жасау әдістері.24 бет
Информатикадан сыныптан тыс жұмыстар әдістемесі4 бет
Информатикадан сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру17 бет
Мектеп информатика курсы бойынша өткізілетін дәстүрден тыс сабақтың мақсаты18 бет
6-сынып биология пәнінен «Өсімдіктің өсімді вегетативті мүшелері арқылы көбею жолдары» тақырыбында тірек-сызба технологиясын пайдаланып өткізу әдістемесі25 бет
6-сыныпқа арналған «Өсімдіктану» пәні бойынша танымжорықтар өткізудің әдістемелік негіздері28 бет
7 сыныпқа физика пәнінен зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік ңұсқау26 бет
Ms excel ортасында зертханалық жұмыс11 бет
«Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп» пәні бойынша практикалық сабақ жүргізуге арналған әдістемелік нұсқау29 бет
«Балықты зертханалық зерттеу»26 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь