Жаратылыстану-математика бағытындағы информатикадан жүргізілетін қолданбалы курстар

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
І. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА БАҒДАРЛЫ ОҚЫТУДЫ
ДАМЫТУ ЖАҒДАЙЛАРЫ

1.1.Қазақстандағы бағдарлы оқытуды ұйымдастыру . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.1. 12 жылдық білім беру моделіндегі бағдарлы оқытуды ұйымдастыру мақсаты мен басшылыққа алу ережесі . . . . . . . . . . . . .7
1.1.2. Бағдарлы оқытудың білім беру мазмұны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1.3.Бағдарлы оқытуды ұйымдастырудың мүмкіншілік түрлері . . . . . . . 11
1.1.4. Бағдаралды даярлық . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
I.2. Қазақстанда 12 жылдық жалпы орта білім беру тұжырымдамасын іске
асыру жолдары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.3. 12 жылдық білім берудегі бағдарлы және бағдаралды дайындықты
ұйымдастырудағы психологиялық қолдау . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
1.4. 12.жылдық оқытуға көшу барысында информатиканы оқытудың негізгі бағыттары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
ІІ. ЖАРАТЫЛЫСТАНУ.МАТЕМАТИКА БАҒЫТЫНДАҒЫ ИНФОРМАТИКАДАН ЖҮРГІЗІЛЕТІН ҚОЛДАНБАЛЫ КУРСТАР
2.1. 12.жылдық білім беру жағдайында информатиканың мазмұны мен оқытудың әдістемелік жүйесі . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.1.1. Орта жалпы білім беретін мектептің 10.11 сыныптарына арналған
бағдарлама . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.2. Қолданбалы курстар туралы түсінік . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
2.2.1.Қолданбалы курстың маңызы мен формасы . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. Информатикадан қолданбалы курстарды жүргізуде қолданылатын
әртүрлі бақылау түрлері мен құралдары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
III. ЖАРАТЫЛЫСТАНУ.МАТЕМАТИКА БАҒЫТЫНДА ИНФОРМАТИКАДАН ҚОЛДАНБАЛЫ КУРСТАРДЫ ДАЙЫНДАУ
3.1. Қолданбалы курстарды дайындау әдісі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
3.2. Информатикадан қолданбалы курстардың түрлері . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.3. «Компьютерлік кескіндеме және дизайн» қолданбалы курсының
оқу бағдарламасы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.4.“Adobe Photoshop ортасындағы графика ”атты элективті курс . . . . . . . .64
ІV. ҚОРЫТЫНДЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
V.ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
КІРІСПЕ

Еліміздегі жаңа білім беру реформасы 12 жылдық білім беруге көшу арқылы шығармашылықпен дамыған жеке тұлғаны қалыптастыруға бағытталған жаңа ұлттық үлгіні жасауды , «жалпыға арналған білімнен», «білім әркімге өмір бойы» үлгісіне көшуді және әлемдік білім беру кеңістігіне жедел енуді қамтамасыз етуді мақсат етеді. 12 жылдық білім мазмұнының негізгі мақсаты – қарқынды дамып келе жатқан өзгермелі қоғамда өмір сүруге икемді, жеке басының, сондай-ақ қоғам пайдасына қарай өзін-өзі толық жүзеге асыруға дайын, білімді, шығармашылыққа бейім, құзіретті және бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру.
Қазақстан Республикасында 2011 -2020 жылдар аралығында білім беруді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасында және 12 жылдық білім беру тұжырымдамасында бағдарлы оқытудың үш бағыты анықталған: оның біріншісі, жаратылыстану–математикалық, екіншісі, әлеуметтік-гуманитарлық , үшіншісі, технологиялық.
Бағдарлы оқыту – оқу бағытының ішінде оқушы таңдап алатын, оқушының танымдық сұранысын және ынтасын қанағаттандыруға әрі оның жеке білімдік траекториясын іске асыруға бағытталған бағытты пәндердің және қолданбалык курстардың жиынтығы. Бағдарлы оқу мазмұнының вариативтік бөлігіне оқушылардың таңдауы бойынша қолданбалык және қолданбалы курстар кіреді. Қолданбалы курстар – бағдарлы оқытудың құрамына кіреді. Оқушылар бұл курстарды міндетті түрде өтуі керек.
Ұсынылып отырған «12 жылдық мектептің жаратылыстану-математика бағытында информатикадан қолданбалы курстарды дайындау» атты дипломдық жұмыстың негізгі мақсаты: жалпы білім беретін орта мектептің жоғарғы сатысында оқушыларды мамандық бойынша бағдарлы оқытудың ғылыми негізін нақтылау, оның практикада қолданысын анықтау, сондай-ақ осы қолданбалы курстарды құру ерекшеліктерін белгілеу болып табылады. Жұмыстың өзектілігі : Жалпы орта білім беретін мектепте информатика пәнін бағдарлы оқытудың оқу-әдістемелік жүйесі әлі нақты қалыптасқан жоқ..Осыған байланысты информатика пәні бойынша өткізілетін бағдарлы курстардың оқу бағдарламасы мен қолданбалы курстарды оқыту әдістемесін даярлап,оларды құру ерекшеліктерін қарастыру.
Дипломдық жұмыс үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде Қазақстандағы бағдарлы оқытудың жағдайлары , педагогикалық теориялық негіздемесі жасалынды. Екінші бөлімде 12 жылдық білім беру жағдайында информатиканың әдістемелік жүйесінің ерекшеліктері қарастырылып, жаратылыстану-математика бағытындағы информатикадан жүргізілетін қолданбалы курстар туралы мағлұматтар берілді. Үшінші бөлімде жоғарыда аталған бағыттағы информатикадан қолданбалы курстарды дайындау әдісі қарастырылып, «Компьютерлік кескіндеме және дизайн» атты қолданбалы курстың оқу бағдарламасы ұсынылып отыр.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі әдебиеттер:
1.Қазақстан Республикасындағы 12 жылдық жалпы орта білім беру тұжырымдамасы.
2.Қазақстан Республикасы «Білім » туралы Заңы.- Астана, 2007.
3.Қонақова К. және т.б. ҚР мектептерінде бейінді оқытуды ұйымдастыру бойынша әдістемелік нұсқаулар.–А:Ы.Алтынсарин ат.ҚБА,2006- 32 б.
4.Бидайбеков Е.Ы. Подготовка специалистов совмещенного с информатикой профиля в Республике Казахстан, -Алматы: АГУ им.Абая,1998.-123 с.
5.Бидайбеков Е.Ы.,Абдулкаримова Г.А. Информатика и средства информатики в начальной школе :Учебно-методическое пособие для студентов педуниверситета.-Алматы,2002.-80 с.
6. Бидайбеков Е.Ы., Лапчик М.П., Беркімбаев К.М., Сағымбаева А.Е. Информатиканы оқьпу теориясы мен әдістемесі. Оқу кұралы. Алматы, 2008, -280 б.
7. ИНФОРМАТИКА.Оқу бағдарламасы Жаратылыстану-математикалық бағыт.10-11 сыныптар. Ы.Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясы,Алматы 2009
8.А.А. Кузнецов.Особенности элективных курсов по информатике. Материалы из Интернета.
9. Лапчик М. П. Методика преподавания информатики: учеб. Пособие для студ. Пед. Вузов. /М. П. Лапчик, И. Р. Семакин, Е. К. Хеннер; под общей редакцией М. П. Лапчика. – М.: Издательский центр Академия, 2001. – 624 с.
10.Полат Е.С. и др.Новые педагогические и информационные технологии в системе образования:Учебное пособие для студентов педвузов и системы повышения квалификации педкадров.-Москва.: Издательский центр Академия, 1999. – 224 с.

Қосымша әдебиеттер:
1.Н .Ә. Назарбаевтың Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетте 2006 жылғы 27 мамырда оқыған «Инновация және білім арқылы экономиканы білу» атты дәрісі.
2.Веретенникова Е. Г., Патрушина С. М., Савельева Н. Г. Информатика: Учебное пособие. Серия «Учебный курс». – Ростов на Дону: Издательский центр «МарТ», 2002. – 416 с.
3.Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении: Логико-психологические проблемы построения учебных предметов.–М.: Педагогика,1972.–424 с.
4.Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования // Вестник образования. – 2002. – 12. – с. 5-7, 11-16, 80-82. 2001. – 624 с.
5. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Негізгі ережелер. ҚР МЖБС 2.003. - 2008 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2008 жылғы 19 қарашада №616 бұйрығымен бекітілді // 12 жылдық білім беру/12-летнее образование. -№4- 2009
6. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жалпыға міндетті бастауыш білім беру
стандарты. ҚР МЖББС 2.003.1-2008 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2008 жылғы 25 желтоқсанында №667 бұйрығымен бекітілді // 12 жылдық білім беру /12-летнее образование - №5- 2009
7.Қайырбекова Г.К. 12 жылдық білім беру жүйесі: технологиялық ерекшеліктері // Бастауыш мектеп № 9 -10 2008
8. Қасымова Г. Бағдарлы оқытудың педагогикалық-психологиялық аспектілері //Мұғалім № 1, 2009
9. Кәріпбаева Ш. 12 жылдық мектепке көшу // Қазақстан мектебі №9 2007
10. Қисымова Ә.Қ Жан-жақты білімді ұрпақ тәрбиелеу мақсатында біртұтас
педагогикалық процесті технологияландыру – бүгінгі күннің өзекті мәселесі
// Педагогика мәселелері № 1-2 2006
11.Кобдыкаров К.К., Монохов В.М. «Педагогическая технология, проектирование учебного процесса» Вестник КАТУ Серия, Педагогическая наука, 1998
12. Қуатбекова С. Бейінді оқыту – жастар болашағы // Мұғалім № 5, 2007
13. Өстеміров К. «Қазіргі педагогикалық технологиялар мен оқыту құралдары»
Алматы, 2007
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... БАҒДАРЛЫ ОҚЫТУДЫ
ДАМЫТУ ЖАҒДАЙЛАРЫ
1.1.Қазақстандағы бағдарлы оқытуды ұйымдастыру . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 6
1. 12 ... ... беру ... ... ... ... мен ... алу ережесі . . . . . . . . . . . . .7
2. ... ... ... беру мазмұны . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . ... ... ... ... түрлері . . . . . .
. 11
1.1.4. Бағдаралды ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... 12 ... ... орта білім беру тұжырымдамасын іске
асыру жолдары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 12 ... ... ... ... және ... дайындықты
ұйымдастырудағы психологиялық қолдау . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . ... ... ... көшу ... ... оқытудың негізгі
бағыттары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... ... ... ... ... білім беру жағдайында информатиканың мазмұны мен оқытудың
әдістемелік жүйесі . . . . . . . . . . . . . . . ... Орта ... ... ... мектептің 10-11 сыныптарына арналған
бағдарлама . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... ... түсінік . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . ... ... ... мен ... . . . . . . . . . . . .
. . . . . ... Информатикадан қолданбалы курстарды жүргізуде қолданылатын
әртүрлі бақылау түрлері мен құралдары . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . ... ... ... ИНФОРМАТИКАДАН ҚОЛДАНБАЛЫ КУРСТАРДЫ
ДАЙЫНДАУ
3.1. Қолданбалы курстарды дайындау әдісі . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . ... ... ... ... ... . . . . . . . . . . . . .
. . . . ... ... кескіндеме және дизайн» қолданбалы курсының
оқу бағдарламасы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... ... ... ... курс . . . . . . .
.64
ІV. ҚОРЫТЫНДЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... жаңа ... беру ... 12 жылдық білім беруге көшу
арқылы шығармашылықпен дамыған жеке ... ... ... ... ... ... , ... арналған білімнен», «білім әркімге өмір
бойы» үлгісіне көшуді және ... ... беру ... жедел енуді
қамтамасыз етуді мақсат етеді. 12 ... ... ... ... ... қарқынды дамып келе жатқан өзгермелі қоғамда өмір сүруге икемді, жеке
басының, сондай-ақ ... ... ... ... толық жүзеге асыруға
дайын, білімді, шығармашылыққа бейім, құзіретті және ... ... ... ... 2011 -2020 ... ... ... беруді
дамытудың Мемлекеттік бағдарламасында және 12 ... ... ... ... ... үш ... анықталған: оның біріншісі,
жаратылыстану–математикалық, екіншісі, әлеуметтік-гуманитарлық , үшіншісі,
технологиялық.
Бағдарлы оқыту – оқу ... ... ... ... ... ... сұранысын және ынтасын қанағаттандыруға әрі оның жеке білімдік
траекториясын іске асыруға бағытталған бағытты ... және ... ... ... оқу мазмұнының вариативтік бөлігіне
оқушылардың ... ... ... және ... ... ... ... – бағдарлы оқытудың құрамына кіреді. ... ... ... ... өтуі ... ... «12 жылдық мектептің жаратылыстану-математика
бағытында информатикадан қолданбалы ... ... атты ... ... ... ... ... беретін орта мектептің ... ... ... ... бағдарлы оқытудың ғылыми негізін
нақтылау, оның ... ... ... ... осы ... құру ... ... болып табылады. Жұмыстың
өзектілігі : Жалпы орта ... ... ... ... ... ... оқу-әдістемелік жүйесі әлі нақты ... ... ... пәні ... ... бағдарлы курстардың оқу
бағдарламасы мен қолданбалы курстарды оқыту әдістемесін ... ... ... ... үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде Қазақстандағы бағдарлы
оқытудың жағдайлары , ... ... ... жасалынды.
Екінші бөлімде 12 жылдық білім беру жағдайында информатиканың әдістемелік
жүйесінің ... ... ... ... ... қолданбалы курстар туралы мағлұматтар берілді.
Үшінші бөлімде жоғарыда аталған бағыттағы информатикадан қолданбалы
курстарды дайындау әдісі қарастырылып, «Компьютерлік кескіндеме ... атты ... ... оқу ... ұсынылып отыр.
І. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА БАҒДАРЛЫ ОҚЫТУДЫ
ДАМЫТУ ЖАҒДАЙЛАРЫ
1.1.Қазақстандағы бағдарлы оқытуды ұйымдастыру
Қазақстанда бағдарлы оқытуды ұйымдастыруды оқушылардың ... ... және ... ... ... екі кезеңге бөліп қарастырамыз.
Республикадағы білім берудің бірінші кезеңі, ХХ ... ... ... посткеңестік елдер кеңістігінің тәжірибесіндегі бір,
бірыңғай ... ... ... ... ... ... қажеттігі
туындады. ХХ ғасырдың соңғы он ... оқу ... ... ... ... ... балалар мектебі, халықаралық мектептер)
моделінің дамуы және қалыптасуымен, мемлекеттік емес ... ... ... ... оқу ... ... ... білім беру дамытушылық технологиясы және т.б. ... ... ... ... ... ... идеялары Қазақстан Республикасының жалпы ... ... даму ... (1996 ж), ... орта ... ... ... (1996 ж) көрініс тапты. Сондай-ақ жалпы білім
беретін мектептердің даму тұжырымдамасы орта ... ... ... ... сатысында аяқтауды анықтады. Сонымен қатар оқушылардың
қызығушылығын ескеру саралап жіктеу негізінде: жаратылыстану-математикалық,
гуманитарлық-эстетикалық және кәсіптік-техникалық ... ... ... ... ... ... ... таңдалған білімді іріктеу мен игеру мүмкіндігін қамтамсыз
ету және оқу процесіндегі таңдау құқығы «білім беру ... ... ... ... ... шешімді бетбұрысқа» талаптануын көрсетті
[1].
«Білім» (2000) Мемлекеттік бағдарламасы ... ... ... ... мен даралауды жүзеге асыруда, соның ішінде ... ... ... үшін ... ... ... мазмұнды жақсарту мен оқу процесін ... ... ... ... ... ... оқыту идеясын жүзеге
асырудың екінші кезеңі Қазақстан Республикасының ... ... ... орта білім беру стандарты «Негізгі ережелер» ҚР МЖБС 2.003.
– 2008 енгізумен байланысты [2]. Бұл ... ... орта ... ... ... сипаттама беріліп, 2006-2007 оқу жылындағы Қазақстандағы
бағдарлы оқытудың ұйымдастырудың негізі болып ... 2 жыл ... ... ... ... ... ... оқытудың
міндеттеріне оқушылардың танымдық қызығушылығын, шығармашылық ... ... ... ... ... өзіндік оқу қызмет ... ... ... ... ... іріктеу базалық білім
беруді қамтамасыз ету үшін толық функционалдық негізге, сонымен қатар ... ... беру ... сабақтастығына (бастауыш, негізгі, ... іске ... МЖБС 2.003. – 2002 ... 10-11 ... ... қоғамдық-гуманитарлық және жаратылыстану-математикалық
бағыттар бойынша ... ... ... ... ... ... ... орта кәсіптік, жоғары білім ... ... ... ... 11 ... ... беру стандарттарын іске асыру
жағдайында екі деңгейлік оқу бағдарламалары мен бағдарлы оқытудың 10-11
сыныптардағы оқу ... ... ... және ... ... ... кешендері дайындалды.
Республиканың педагогтары инновациялық қызмет жағдайында 10-11 ... ... ... ... вариативті компонентін жүзеге
асыратын курстар бойынша оқу бағдарламаларын әзірледі. МЖБС 2.003. – ... ... ... ... ... ... ара қатынасын,
әлеуметтік тәжірибенің дамуын ескере, қоғамдағы жаңа құндылықтарды, жоғары
сыныптағылардың оқуын ұйымдастырудың халықаралық тәжірибесін ... ... ... беруге көшуде бағдарлы оқыту моделін құрастыруға қажетті,
төрт ұстанымды көрсету ... :
- ... ... ... жетістікпен іске асыру жағдайында
негізгі орта білім беру деңгейінде оқушылардың Бағдаралды ... ... ... ... ... ... міндеттеріне оқушылардың кәсіби бағдары мен кәсіби
бағдарламаларын жетістікпен игерудегі даярлығын жатқызуға болады.
- ... ... ... орта ... берудің барлық
деңгейінде, соның ішінде–техникалық және кәсіптік ... ... ... ... Бағдарлы оқыту моделі оқу орындары ... ... ... ... ... беру ... оқыту процесін, 11-12
сынып педагогы ... ... одан әрі даму ... ескеру керек [1].
1. 12 жылдық білім беру моделіндегі бағдарлы оқытуды
ұйымдастыру мақсаты мен басшылыққа алу ережесі
Бағдарлы оқыту- ... ... беру ... ... ... ... бағдарлары үшін жағдай жасау, ... ... мен ... ... қабілетін ескеруге бағытталған
білім беру процесінің құрылымы мен мазмұнын ... ... ... оқуын даралау мен саралап жіктеудің педагогикалық жүйесі.
Бағдарлы ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан
азаматтарының сындарлы ролі ретінде ... ... ... ... ... ... мақсаттарына жетуге мүмкіндік туғызу.
2. Жалпы орта білім беру жеке оқу жоспарларын жобалау мен іске ... 11-12 ... ... ... беру мазмұнын саралап жіктеу
үшін нормативттік және ұйымдастырушылық педагогикалық жағдай ... ... ... білімге қол жеткізуін, олардың қабілеті ... ... және ... ... ... ... ету.
4. Жоғары кәсіби және орта білім деңгейінің сабақтастығын қамтамасыз
ету.
Білім берудің тұлғаға бағдарланған ... іске ... ... ... ... байланысты. Бағдарлы оқытуды ұйымдастырудың
басқарушы ережелері төмендегідей ұстанымдарды білдіреді:
1. Қазақстан Республикасының ... орта ... беру ... жалпыға міндетті стандарты жалпы орта ... ... ... ... ... ... ... Білім беру мазмұны мен оқыту процесі түйінді
және пәндік құзіреттер жүйесіне жету қажеттігін ескере құрылады.
2. Ұйымдастырылатын бағдарлы ... ... оқу ... ... беру
процесін ұйымдастырудағы мүмкіндіктеріне сәйкестендіріліп, оқытуды саралап
жіктеумен қамтамасыз етуде сыртқы серіктестіктерді қатыстыру мен ... ... ... ... ... ... асыруда, оның ішінде үш
ұстанымы ескеріліп, оқу орындарының түрлері анықталады :
а) республикада бағдарлы ... ... ... жалпы білім
беретін мекемелердің әр түрлі орындары бар;
б) Қазақстандағы техникалық және кәсіптік ... беру ... ... буынның білікті мамандарын даярлауға әлеуметтік ... ... ... беру ... ... үлгермеген оқушылар үшін
жоғары сатыдағы ... ... ... ... ... (1997 г.), ... ... келісілген.
Бағдарлы оқыту міндеттерін іске асыру ... 3 ... ... беру ... ... ... ... және
технологиялық.
Институционалдық деңгей 11-12 сыныптарда жалпы орта ... ... ... көп қыры мен ... ... анықтаған. Әр түрлі жалпы білім
беретін мектептер, гимназиялар (1-12 сыныптар), академиялық лицейлер ... ... ... (11-12 сыныптар)
Ауылдық жердегі мектептердің әлеуметтік маңызы ... ... ... мектептер сақталады және одан әрі дамиды. Жалпы білім беретін
мектептер 1-4, 5-10 ... ... және 11-12 ... ... ... ... ... іске асырады.
Қалалық жерлерде тек қана 11-12 сыныптардың бағдарламалары ... ... үшін жаңа ... оқу орны ... ... мектептер
құрылатын болады. Бағдарлы мектепті «мектеп-колледж», «мектеп-ЖОО» кешені
жүйесінде жасау мүмкіндігі қарастырылуда.Арнаулы білім беру ... ... және ... ... спорттық , көркем өнер,
кадеттер мектебі және т.б.) [3].
Бірінші Президенттің Интеллектуалды мектебі, «Дарын» дарынды ... ... ... жүйесі дамуда. Оқу орындарының көп қырлы
жағдайында бірыңғай білім беру ... ... беру ... етіліп, онда білім берудің базалық ... ... ... ... ... ... орта білім берудің күтілетін нәтижелері
көрсетіледі.
Мазмұнды деңгей оқу бағдарламалары мен оқу ... ... оқу ... ... ... бағдарлы
оқыту бағыттарын, оқушының- таңдау бойынша ... ... ... ... Оқу ...... ... жүйесі
негізінде құрылады.
Технологиялық деңгей ... ... ... ... Оқу ... тек қана ... ... ғана емес
жоғары сыныптағылардың қызмет түрлерін көрсетеді: ... ... ... және ... ... бағдарлы оқытуын ұйымдастыру мен дамыту негізі
педагогтың технологиялық мәдениетінің дамуын, педагогтың кәсіби ойлауын
өзгертуді, ... беру ... ... ... ақпараттық
мәдениетінің қалыптасуы мен дамуын қарастырады.
1.1.2. Бағдарлы оқытудың білім беру мазмұны
Бағдарлы ... үш ... ... ... және ... ... жүзеге асырылады.
Бағдарлы бағытын мәлімдеген білім беру мазмұны екі бағытты ескере
анықталды. Біріншіден ... ... ... ... 11-12 ... жекелеген қабілеті мен қызығушылығын ескеру үшін білім беру
мазмұнының құрамы мен ... ... ... ... ... үш ... шеңберінде білім беру мазмұнын анықтауда
оқушылардың ... ... ... беру ... ... ... ... оқу пәндерінің көлемін азайтып, базалық мазмұндағы пәндер үшін оқу-
әдістемелік кешендердің саны оңтайландырылып, ... ... ... берудің және т.б. институционализациялау ... ... ... жүйесінің үйлесімділігі аралас оқу пәндерінің (курстар)
есебінен қамтамасыз етіледі және оқу мазмұнының ... ... ... ... ... ... беретін пәндер (инвариантты
компонент), жалпы білім беретін бағдарлы ... және ... ... ... ... ... ... бойынша курстар (оқушы
компоненті) енгізеді.
Базалық мазмұндағы жалпы білім беретін пәндер оқытылу тіліне қарамастан
барлық ... үшін үш ... ... ... және ... ... ... табылады.
Базалық мазмұндағы жалпы білім беретін пәндердің ... ... ана ... ... тілі ... тілі ... тілінде емес
мектептер)/ орыс тілі (оқытылу тілі орыс ... емес ... ... ... ... ... ... адам және қоғам, өзін-өзі
тану, жаратылыстану, дене ... ... ... ... ... білім беретін бағдарлы мазмұндағы пәндер жоғары сыныптағылардың
бағдарлы оқыту бағытын, мамандандыруды ... ... ... бағдарлы бағыты келесідей пәндер құрамымен: химия, ... ... ... ... ... ... Қоғамдық-
гуманитарлық бағыттағы оқушылар әдебиет, ... ... ... ... және құқық негіздері, риториканы оқиды. ... ... ... ... үшін ... ... құрамы
анықталған: химия, биология, физика, технология, графика и жобалау.
Жалпы білім ... ... және ... ... пәндердің құрамы
мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының деңгейін қамтамасыз
етеді.
12 сыныптың ... ... ... ... ... білім
беру стандартының талаптары деңгейімен біріңғай ұлттық тестілеу нәтижесі
бойынша анықталады.
Таңдау ... ... ... ... үшін ... ... компонент білім беру мазмұнының ... ... ... өздігінен ұйымдастырады. Міндетті пәндер «толықтыру»
қызметін орындап, «өзге» бағыттағы ... ... ... беруді
толықтырады. Оқушылар басқа бағыттағы жалпы ... ... ... тізімінен екі оқу пәнін таңдау мүмкіндігін алады.
Қызығушылығы бойынша курстар оқу ... ... ... іске ... және екі ... орындайды. Біріншісі - жалпы
білім беретін бағдарлы пәндердің ... ... ... ету. ... ... жеке ... қанағаттандыру бойынша таңдаған
бейіні шеңберінде білім беру мазмұнын іске асыруды ... ... ... жалпы білім беретін пәндердің, бағдарлы жалпы білім
беретін ... ... ... міндетті пәндердің, таңдау бойынша
курстардың шамамен көлемдік ара-қатынасы ... ... ... ... ... мүмкіншілік түрлері
11-12 сыныптардағы бағдарлы оқытудың қалыптасқан мақсаттары мен үш
бағытта ұйымдастыру құрылымы, ... әр ... ... ... ... ұйымдастырудың оқу жоспарларын іске асыру кезінде оқу
мекемелерінің білім беру қорларымен ... ... ... анықтаудың негіздемесін қарастырады. Бағдарлы оқытудың ... ... ... және ... ... оқыту жатқызылады.
Мектепшілік бағдарлы оқыту
Жалпы білім беретін оқу орны оқушылардың білім алу ... және ... ... ... ... ... ... өздері анықтайды.
Бірбейінді оқыту кезінде (грек сөзі. мonos- біреу, жалғыз) оқу орны
бағдарлы ... бір ... іске ... ... ... технологиялық)
Көпбейінді оқыту кезінде (грек сөзі. polys – көптеген, ... оқу орны ... ... 2-3 ... іске ... ... ... немесе
технологиялық).
Сол немесе өзге бағдарлы оқыту шеңберінде оқу орны сондай ... ... ... ... ... ... мазмұнын мектеп
компонентін таңдау бойынша ... ... және ... орта ... беру ... ... компонентіндегі қызығушылығы бойынша Курстар есебінен
қамтамасыз ... ... мен ... ... ... ... ... ұйымдастырылуы мүмкін, сол оқу орнымен көлемді бағдарлы
оқыту ұйымдастырылады.
Желілік бағдарлы ... ... ... мен ... ... білім беру ұйымдарының
білім беру қорларына оқу орындарының қатыстырылу есебінен іске асырылады.
Бірінші нұсқада ... ... ... ... оқу ... ... ... оқу-әдістемелік, кадрлық және материалдық қорларымен қамтамасыз
етілген оқу орны, оның ... ... Оқу орны желі ... ... ... беру ... тізбегін және механизімін өздері анықтайды:
базалық мазмұндағы жалпы ... ... ... ... жалпы білім
беретін пәндер немесе таңдау бойынша міндетті ... ... ... ... оқу орны ... ... ... және кәсіптік,
жоғары білім беру қорларын қатыстырады.Оқушылар білім берудің мемлекеттік
стандарты шеңберінде тек қана оқу орны ... ғана ... ... ... ... курстарынан, сырттай мектептерден жалпы орта
білім алуға ... ... ... ... ... ... оқытудың мақсаты мен ... ... үшін ... ... ... ... ... таңдауға 9-10
сыныптың оқушыларын ... үшін ... ... педагогикалық
жұмысты ұйымдастыру қарастырылады.
Бағдаралды даярлығы 9-10 сыныптың оқушыларын орта ... беру ... ... ... ... ... етуге бағытталған педагогикалық
ұжымның психологиялық-педагогикалық, ақпараттық және ұйымдастырушылық
қызметінің ... ... ... ... ... екі жолы: не жалпы
білім ... оқу ... 11-12 ... ... ... және
кәсіптік білім беру ұйымдарында қарастырылады.
Бағдаралды даярлығының міндеттері:
1. ... ... ... мүмкіндік беретін, оқушылардың
қабілетін, бейімділігін, қызығушылығын ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуге
мүмкіндік беретін, танымдық және ... ... кең ... ... ... байланысты, соның ішінде өмірлік, әлеуметтік
құндылықтар ... ... ... ... ... ... алу ... білім алу бағытын жалғастыруды таңдау туралы
саналы шешім қабылдау қабілетін қалыптастыру.
Бағдаралды даярлығы ... ... ... ... ... ... ... насихат, диагностика, кеңес
беру. Бағдаралды даярлығының ... мен ... ... 9-10 ... ... ... мазмұнды бағалау жайымен қамтамасыз
етіледі [3].
Бағдаралды ... ... ... беру желісін құру
мүмкіндігі ретінде қарастырылып, нағыз түрлі типтегі оқу мекемелерін:
мектептер, ... ... мен ... ... өткізу үшін қорлары
бар қосымша білім беру мекемелерін, техникалық және кәсіптік, ... ... ... ... ... даярлығының мазмұнды жайы 9-10 сыныптарда вариативті
компоненттегі ... ... ... мазмұны мен оқушы компонентімен
анықталған оқу жоспарларындағы жалпы ... ... 4 ... ... іске ... даярлығын бағалау жайы негізгі ора білім беру деңгейіндегі
түлектердің аралық және ... ... жаңа ... ... ... курсы үшін мектеп бітіру емтихандарын «сыртқы» өткізу
тәртібіне ... - ... ... яғни ... ... оқушыларының сабақтағы
және сабақтан тыс қызметіндегі (жеке «Портфель оқу жетістігі») жеке білім
беру ... ... ... 12 ... ... орта білім беру тұжырымдамасын іске
асыру жолдары
     12 жылдық жалпы орта білім беру ... іске ... ... 12 ... ... орта білім берудің мемлекеттік (ұлттық) жалпыға
міндетті стандартын әзірлеу;
2. Білім ... ... ... ... мен ... әзірлеу;
3. Қазақстан Республикасының "Білім туралы" жаңа заң жобасын және тиісті
нормативтік-күқықтык актілерді өзірлеу;
4. Күтілетін ... ... ... ... ... әзірлеу;
5. Оқу-әдістемелік және материалдық техникалық құралдармен камтамасыз
ету;
6. Ел ... ... ... ... оқытудың жаңа
нысандарын қүру;
7. Мұғалімдерді қайта даярлау мен біліктіліктерін арттыру аркылы нәтижеге
бағдарланған оқытуға бейімдеу;
8. 12 ... ... ... ... және ... ... Осы Тұжырымдаманы іске асыруға жауапты орындаушылар 12 жылдық білім
беру ... ... ... ... атындағы Қазақ білім академиясы, Ұлттық ... беру ... ... ... ... ақпараттандырудың республикалық ғылыми-
практикалық орталығы, Білім беру мен ... ... ... ... ... ... ... Білім
беру жүйесіндегі басшы және ғылыми-педагогикалық кадрлардың біліктілігін
арттыратын республикалық институты, білім беруді баскару органдары мен ... ... ... ... Республикасының білім беру жүйесін жетілдірудің басты міндеті -
білім берудің қазіргі ... ... ... ету және ... ... ... ... жеке тұлғаның, қоғамның және ... әрі ... ... ... ... болып табылады [2].
Жаһандандыру жолымен келе жатқан қазіргі заманғы әлемде бәсекелестік
жағдайына тез ... ... ... ... ең ... факторы болып
табылады. Кез-келген дамыған елдің бәсекелестік ... ... беру ... жай-күйімен анықталатын оның әлеуметтік капиталының
дамуына байланысты.
Қазақстанда жүргізіліп ... ... беру ... ... ... берудің
барлық деңгейлерін қамтиды, дегенмен жалпы білім беру мектебінің жоғарғы
саты-сын ауқымды өзгерістер ... ... ... орта ... беру құрылымын
жаңарту еңбек рыногының сұраныстарын ескере отырып, 12 жылдық ... ... ... ... ... бағдарлы оқытуды
жүзеге асыруға, мектептің кәсіби білім беру ұйымдарымен икемді байланысын
шыңдауға ... ... Н .Ә. ... Л.Н. ... ... ... ... 2006 жылғы 27 мамырда оқыған «Инновация
және білім ... ... ... атты ... ... бәсекеге
анағүрлым қабілетті 50 елінің қатарына Қазақстанның кіру ... тек ... ғана ... ... егер оны ... нарықтық экономикаға
бейімделе алатын, басқару тәжірибелері бар, ... ... ... ... ... ... ... болса», - деп атап өтті.
Даму үстіндегі қоғамға әртүрлі салада табысты түрде жұмыс істеуге дайын
мамандардың жаңа типі ... ... ... ... ... ... қалыптастырады. Проблемаларды шеше алу және команда құрамында бірге
жұмыс іс-тей білу дағдысы, ... ... қоя білу ... және ... ... жете ... ... бастамашы бола болу, білім деңгейін
ұдайы арттыруға ұмтылу және тағы ... ... ... ие ... отыр.
Сонымен қатар, адамнан жеке жауапкершілік, ... тіл ... ... қасиеттер де талап етіледі.
Қазақстандық білім берудің қолданыстағы жүйесі ... ... ... ... ... толық түрде
қамтамасыз ете алмай отыр, жеке тұлғаны дамыту және мектеп оқушысын кәсіби
тұрғыдан өз ... ... ... ... ... ету, өзінше талдау
жасау, өзін-өзі тану қабілеттілігін ... ... ... ... ... ... Қазіргі мектеп түлектері өзінің білімін жалғастыруына
қажет бағыттарды тез әрі ... таба ... ... өзінің болашақ кәсіби
қызметі мен мемлекеттің экономикалық,технологиялық және ... ... ... ... жеткілікті білмей отыр. Қалыптасқан
жағдайдан шығудың жолы жоғарғы сынып оқушыларын болашақ кәсіби ... ... ... жұмысына маңызды өзгерістер енгізу болып
табылады.
Жалпы білім беру мектебінің жоғарғы ... ... ... ... орын ала отырып, көбіне кәсіби білім беру ... және жас ... ... ... сапасына үлкен
әсерін тигізеді.
Бейінді білім беру жүйесі – жоғарғы ... ... ... ... ... ... жеке ... мүддесіне, жасөспірімнің жас
ерекшеліктеріне және білім беру саласындағы әлем-дік ағымдарға сай келетін
оқыту ... ... ... ... ... Бағдарлы оқыту
жүйесі әлемнің жетекші елдерінің білім беру саясатының негізін құрайтын
бөлшектеп ... және ... ... құрылған. Бөлшектеп саралаудың
негізгі типтері мыналар болып табылады: - оқу ... ... ... ... оқу ... ... ... және ағымдарға бөлу; сыныптарды бейінді
топтарға бөлу.
Көбіне «аға» мектеп білім беру ... ... түрі ... Мысалы Францияда – лицей, Германияда ... ... ... ... орнының ішінде оқытуды бөлшектеп саралау Еуропаның көптеген ел-
дерінде таралған, онда негізгі орта ... беру ... ... ... бойынша барлық оқушылар жалпы түрде бірдей дайындық ... ... ... ... ары қарайғы жолын таңдайды. Әрбір оқушыға
негізгі мектепте білім алуды ... екі ... ... ... жол ... ... және көбіне қолданбалы және бағдарлы
пәндерден түратын жеңілдетілген оқу ... ... ... ... ... ... және ... идеялары топтық оқытуды ұйымдастыруда
көрініс тауып отыр. Топтар әртүрлі ... ... ... орта және баяу ... ... қабілеттері, мүмкіндіктері бойынша
бөлу (¥лыбритания), оқу бағдарламаларының деңгейлері бойынша ... және ... ... ұйымдастыру білім алушының жеке оқу жоспарын
қалыптастыру тәсілі бойынша ерекшеленеді: міндетті оқу ... ... ... ... ... ... оқу ... ұсынылатын
көптеген курстарды жинақтау мүмкіншілігіне дейін (Англия, ... ... т.б.). ... ... ... ... ұзақтығы бір семестрге
дейінгі оқу курстарының белгілі бір санын ... алуы ... ... ... оқу ... ... саны негізгі мектеппен
салыстырғанда айтарлықтай аз. Оқу пәні әртүрлі деңгейлерде оқытылуы ... ... ... ... оқу ... екі типі ... және ... білім беру. Германияда ПРОА жүйесі қолданыста, оның
шеңберінде оқу ... П - ... ... Р - кеңейтілген курс, О - ... А - ... курс ... ... Бұл ... ... ... алынған бағдарлы пәндердің көбісі жоғары деңгейде оқытылады [4].
Жоғары бағдарлы мектепті ... ... ... (куәліктер), әдетте,
жоғары оқу орындарына (медициналық және ... ... ... ... негіз болып табылады және оқушылар игерген бағдарламаларға және
олардың академиялық ... ... әр ... ... ... оқытудың шетелдік жүйелеріне жүргізілген ... ... ... ... ... ... жылдан-жылға өсіп келе жатқанын
көрсетіп отыр (қазіргі уақытта кемінде 70%), ал ол өз ... ... ... және оның ... ... сай ... ... тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасуы жағдайында орта білім
беру жүйесін әлемдік ... беру ... ... ... ... ... зор мәні ... Республикасының «Білім туралы» Заңы (1991 ж.) мемлекеттік
саясаттың бірқатар ен негізгі принциптерін ... оның ... ... ... ... ... оқытылушылардың кәсіби бағыт алуы,
оқытудың вариативтік бағдарламаларын, оның ішінде тереңдетілген және ... ... ... кең түрде жүзеге асыратын орта білім беру
ұйымдарының әртүрлі типтері мен ... ... ... ... ... бастап Қазақстанда мектептік білім беруді ... оның ... ... ... ... ... орта білім
беруге дайындау үшін бірегей білім беру кеңістігін сақтай отырып, жағдайлар
жасау арқылы білім беру ... ... ... ... ... біркелкілігінен алшақтай отырып, білім берудің мазмұнын
жаңарту жолдарын іздеу Қазақстан Республикасының жалпыға ... ... ... стандарты туралы ережеде, Қазақстан ... ... беру ... ... ... және ... орта ... мазмұнының тү-жырымдамасында (1996 ж.) көрініс тапты.
Бұл құжаттарда мектепті гуманитарлық және жеке ... ... ... ... ... ескере отырьш, ... ... ... бағыттар бойынша
бөлшекгей отырьш ұйымдастыру жарияланған, бүл барлық міндетті ... ... беру ... және оқу ... ... ... ж.) жүзеге асырылды.
Жалпы орта білім берудің Қазақстан Республикасындағы ... ... ... (ҚР ... ... жалпы білім беру мектебінің
жоғарғы сатысындағы білім беруді ұйымдастырудың ... ары ... ... ... ... беру реформасын жүзеге асыру аясында
ҚР МЖБС - 2002 ... ... ... оқу ... ... ... ... - гуманитарлық, жаратылыстану - математика ... ... ... ... енгізілді. Стандарт негізінде оқытудың
екі бағыты бойынша пәндік ... ... ... ... ... өткен әрі жалпы білім беру ... ... ... ... отандық бағдарлы оқулықтарды және УМК-
ны жасаумен нығайтылған [7].
Мектептік білім беру жүйесін реформалауды жүзеге ... ... ... ... оқу ... ... әрі мектептің
жоғарғы сатысында оқушыларды бағдарлы және жеке ... ... ... бір ... ... ... оқытудың жаңа ұйымдастырушылық формаларын ... ... ... ... қоса ... ... ... бағдарлы пәндердің икемді емес ... ... оқу ... ... варианттары бекітілген.
Кішігірім ауыл мектептерінде бағдарлы сыныптардың құрылуына байланысты да
проблемалар пайда болуда. Кадрлық және ... ... ... ... мектептер тиімділігі аз ... ті ... ... бір ... ... оқыту). Бағдарлы оқыту
принциптерін іс жүзінде жүзеге асыра алатын ... ... ... ... мәселесі өте өткір тұр.
Оқытуды бейімдеудің бағыты - белгілі білім салаларындағы ... ... ... оқып үйренуді қамтамасыз ететін бағдарлы оқытудың
ұйымдық формасы. Оқудың бағдарлы ... ... ... ... ... ... мүмкіндіктеріне сәйкес
анықталады.
Оқу процесіне қатысушылардың жеке мүдделерін ескеру бағдарлы ... ... іске ... оқу - оқу ... ішінде оқушы тандап алатын, оқушының
танымдық сұранысын және ынтасын қанағаттандыруға әрі оның жеке ... іске ... ... ... ... және қолданбалык
курстардың жиынтығы.
Оқушының әлеуметтендіру мүмкіндіктерін кеңейту бағдарлы ... ... бірі ... ... беру ... ... рәсімдерге
сәйкес өз таңдауын және оқу бейімін өзгертуге оқушының құқы болуы тиіс.
Білімнің құрылымы мен мазмұнын жаңғырту міндеттері жалпы орта білім ... ... оқу ... ... әрі - БУП) жауап береді.
Жалпы орта білім берудің жоғарғы сатысы үшін әрбір бағытқа арналған ... ... және ... ... ... инвариантты (базалық
және бағдарлы ... ... ... және жеке ... ... ... БУП-пен анықталады [2].
Белгіленген бағыттар аясында бейіндер бойынша оқытуды бөлшектеу
бағдарлы құраушының инварианттық ... ... ... ... ... ... ... мазмұны негізінде жүзеге асырылады.
БУП әрбір ... беру ... оқу ... үш ... ... ... жалпы білім беру курстарын, бағдарлы курстарды және қолданбалык
курстарды (қолданбалы курстарды) бөлу ... ... ... ... ... қамтамасыз ете отырып, оқу пәндерінен әртүрлі комбинациялар
құрау мүмкіншілігін көздейді.
Инвариантты бөліктің базалық құраушысы бірегей білім беру ... етуі тиіс және ... ... мен оқыту бағдарлы тері үшін
міндетті болып табылатын пәндерді ... ... ... ... ... ... ... тұлғаның қалыптасуы және дамуы үшін орта жасайтын ... ... ... ... ... ... білім беру пәндерін
құрайды, яғни ана тілі мен әдебиет, қазақ тілі және әдебиет,орыс тілі ... ... ... математика, информатика, тарих, қоғамтану, өзін-өзі
тану, жаратылыстану, дене шынықтыру, ... ... ... ... ... емес ... ... алуын аяқтауға
арналған және көбіне ... ... курс ... ... ... мазмұны оқу пәндері мазмұнының базалық деңгейімен анықталады.
Мектеп оқушыларының білімдік мүдделеріне және ... ... ... ... ... пәндерді оқып үйрену ұйымдастырылады.
Бағдарлы оқу ... - ... оқу ... ... әрі - ... ... және ... оқыту бағытының мазмұнын анықтайтын әрі
жалпы білім беретін пәндер. Бағдарлы пәндер ... олар ... ... және ... ... бойынша жалпы білім дайындығын кеңейтуге әрі
тереңдетуге арналған және олар үшін міндетті болып табылады ... ... ... ... ... және ... ... келесі
білім деңгейімен (орта кәсіби немесе жоғары ... ... ... ... ... ... информатика, физика, химия,
биология, география - ... ... ... ... ... ана
тілі, қазақ тілі және шетел тілдері, тарих, құқық тану, ... ... және т.б. ... ... ... ... мазмұны оқу пәндері мазмұнының бағдарлы деңгейімен анықталады.
Әрбір бағыттың шеңберінде оқушылар бағдарлы деңгейде ... 4 ... ... ... орта ... беру ... ... технология элементтерін
енгізу - пәндерді мамандандыру ... ... ... ... ... Осыған байланысты жекелеген пәндер бойынша ... ... және оны ... оқу ... оқу кезінде пайдаланғысы
келетін оқушылар таңдап алынған 4 бағдарлы ... бір ... ... оқып ... ... ... ... білім беру және
бағдарлы пәндер бойынша талаптар ... ... ... ... ... ... ... анықталады.
Оқытудың әртүрлі бағыттары үшін оқу жоспарының вариативтік бөлігі
оқушылардың жеке даму ... ... ... олардың жеке ерекшеліктерін
ескеруге мүмкіндік береді. Білім мазмұнының вариативтік бөлігі есебінен
оқушылардың сұраныстары, аймақтың өзгешелігі, ... ... ... ... беруді демократияландыру тұр-ғысынан бұл аймақтың өзгеше
ерекшеліктеріне және талаптарына сай ... ... ... ... ... жоспарын жасауға деген мүмкіншілігін білдіреді.
Бағдарлы оқу мазмұнының вариативтік бөлігіне ... ... ... курстар және қолданбалы «Зерттеушілік және шығармашылық
жұмыстың негіздері» арнайы курсы кіреді. Қолданбалык курстар - оқушылардың
тілегі бойынша таңдап алынған, ... ... жеке ... ... келетін, мазмұны оқушылардың танымдық қызығушылығын қанағаттандыруға
мүмкіндік беретін, пәндер бойынша білімнің кеңеюіне әрі тереңдеуіне жағдай
жасайтын ... оқу ... ... курстарды оқып үйрену
қолданбалы білімді, дағдыларды және өмірдің белгілі бір саласына ... ... ... пән ... ... ... бағытталған.
Оқушылардың жеке сұраныстарын зерттеу негізінде оларға бағдарлы оқыту
мазмұнынан ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін қолданбалык курстар ұсынылуы мүмкін.
Қолданбалык курстар қысқа мерзімді болады және әртүрлі ... ... ... ... ... немесе басқа білім беру
ұйымдары ұсынатын қолданбалык курстардың саны ... ... ... ... ... болуы тиіс.
Оқытудың барлық бағыттары үшін оқу жоспарының жеке ... ... ... ... ... оқушылардың тілегі бойынша өткізілетін
жеке және топтық консультациялар формасында оқушылардың дербес жобалау-
зерттеу әрекеті арқылы ... ... ... ... жеке ... ... бағдарлы мектептің оқу
жоспарына сәйкес ... ... ... ... ... оқу бағытына сәйкес
мыналарды оқып-үйренуі тиіс:
• міндетті негізгі пәндерді;
• таңдау бойынша ... 4 ... ... ... ... ... 3 қолданбалык курсты;
• таңдау бойынша «Зерттеу және шығармашылық қызмет негіздері» ... ... ... ... ... оқу жүктемесінің жалпы саны
рұқсат етілген оқу жүктемесінің 36 сағатынан аспауы тиіс.
Оқушыға зиян келтірмей, бейімді ... ... ету үшін ... ... ... ... ... курстардың бөлімдері, сондай-ақ
қолданбалы курстарды аяқталған жарты жылдық немесе тоқсандық модульдер
(кредиттер) ... ... ... ... ... ... бір рет ... вариативтік құраушысын қамтамасыз ететін таңдап алынған
модульдерді ... ... ... ... ... құқық беріп қана
қоймай, сонымен бірге ... ... ... ... ... ... алу ... нақтылап алу, яғни белгілі модульдерді таңдау
мүмкіншілігін іске асыру ... қою ... ... ... ... ке ... пәндерді игеру деңгейін түзету механизмдерін арнайы
қарастыру керек.
Білімді ... ... ... бірі - оқытуды жеке-
даралауға бағыт ұстау және нарықтық қатынастардың нақты жағдайында
оқушылардың ... ... ету. ... ... - ... ... ... және ұйымдастырылуын өзгерту есебінен білім
беруді жеке-даралау және бөлшектеу тәсілі. Бұл оқушылардың ... және ... ... ... ... ... қазіргі заманғы мамандықты алуға ынталылықты қалыптастыруға мүмкіндік
береді. Мұндай міндеттер психологиялық сүйемелдеу ұйымдастырылғанда
анағұрлым тиімді шешілуі мүмкін. Сүйемелдеу дегеніміз - ... ... ... даму ... ... ... қабылдауы үшін
жағдайлар жасауды қамтамасыз ететін әдіс.
Бұл ретте әрбір нақты жағдайда даму субъектісі ретінде бала да, оның ... да, ... да, ең ... орта да ... ... ... әрбір
ситуациясы дамудың қайсы бір бағдарламалық өрісінен туған шешімнің көптеген
варианттарын тудырады. Сүйемелдеу даму ... ... ... ... ретінде, өз әрекетіне субъекттің жауапкершілігі
ретінде түсіндірілуі мүмкін. Бағдарлы ... ... ... ... ... жеке ерекшеліктерін ескере отырып, психология
принциптерін, заңдылықтарын қолдану негізінде ... ... ... ... ... анықтауына тиімді дайындық жүргізу әрі
қамтамасыз ету ... ... ... қол жеткізу үшін келесі міндеттерді шешу ұсынылады:
1. Бағдарлы оқытуды психологиялық сүйемелдеу бойынша ... ... ... ... әрі жүзеге асыру.
2. Бағдарлы оқытуды психологиялық сүйемелдеу мәселесі ... ... ... ... және жүзеге асыру (білім беру ... ... ... ... психологиялық сүйемелдеудің тиімділік критерийлерін
анықтау.
4. Оқу бейімін таңдауда оқушылардың өз ... ... ... ... үшін
қажет әдістерді іріктеп алу, олардың жеке ерекшеліктеріне, біліміне,
дағдыларына, себептерге диагностикалауды ... және ... ... Оқу ... ... ... олардың жеке ерекшеліктеріне,
қабілеттеріне, бейімділіктеріне және мүдделеріне сәйкес көмек көрсету
6. Оқушылардың ... ... және ... жолын табуы жөніндегі
жұмысының табыстылығына бақылау жасау формасын анықтау ... ... ... қорытындылау бойынша педагогикалық
конференциялар, жоғарғы сынып оқушыларының өзіне-өзі есеп беруі т.т.).
7. Мектептің оқушы және ... ... ... өз ... табуы
және дамуы үшін әлеуметтік-психологиялық қолайлы климатты қалыптастыру.
8. Оқу бейімін таңдауда және ... әрі ... ... өз ... табуда
оқушыларға психологиялық қолдау көрсету.
9. Оқу бейімін таңдау кезінде және өзін-өзі көрсете білуі бойынша балаларға
қолдау ... ... ... ... ... ... жүргізу.
10. Инновациялық үдеріс ретінде бағдарлы оқытудың тиімділігін ... ... ... және іске ... ... оқытуды енгізуге
қатысушылар арасында психологиялық ... ... ... жұмысты
ұйымдастыру.
1.3. 12 жылдық білім берудегі бағдарлы және бағдаралды дайындықты
ұйымдастырудағы психологиялық қолдау
12 жылдық білім берудің ... ... ... ... беру ... мен ... толықтай өзгерте отырып, заманына сай ... ... ... де, білікті, парасат пайымы мол, саналы да сарабдал азамат
боп ... ... мен ... ... мұғалімге тікелей байланысты.
Мұғалімге артылатын сенім жүгі соншалық ауыр дей отыра, сонымен ... ... ұлы жол ... ... ... ... жөн. ... өз ісіне
берілген, жаңалықты жатсынбай ... ... ... ... ... ... ... кұятын ұстазды ғана бүгінгі
күннің лайықты тұлғасы деуге болады. Жаңа көзқарастағы ... - ... мол, өз ... ... ... және жаңашылдыққа талпынатын
шығармашыл тұлға ... ... ... өз ... баға ... ... беру ... даму бағытын, болып жатқан әртүрлі
интеграциялық процестерде бағдарлай алатын деңгейін естен ... ... оқу ... ... 2002 ... ҚР орта ... ... берудің
мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес 10-сыныпта бағдарлы ... ... ... ... жалпы орта білім берудің жоғарғы сатысында оқушыларды
саралау жүйесі ... ... ... ... ... ... ... тиіс.
Пәндерді тереңдетіп оқытуға карағанда бағдарлы оқыту ... ... ... ... ... ... отырып ұйымдастырылады. Білім беру
мазмұнын кұрудың бағдарлау ... ... ... ... ... ... ... кең білімдік кеңістікті кұруға бағытталған [8].
Бағдарлы оқытуды ұйымдастыру бағдарлау процесінің екі құраушысын ескереді:
бағдарлау ... және ... ... ... ... ... білім
беретін мектептерінде оқытуды бағдарлау қоғамдық-гуманитарлық және
жаратылыстану-математикалық бағыттарында жүзеге ... ... ... мен ... ... ескере отырып,
бір немесе екі бағытты бірдей таңдай алады. Оқушылар таңдаған бағыттары
бойынша ... ... ... ... ... ... білім ала алады.
Бағдарлап оқытудың негізгі міндеті - оқушылардың ... ... ... ... ету. Сондықтан бағдарлап оқытудың маңызды құраушысы
негізгі мектептің 9 ... ... ... ... ... Ол келесі үш бөліктен тұрады:
1. Кәсіби бағдарлау бойынша ақпарат беру.
2. Кәсіби бағдарлау бойынша ... ... ... Психологиялық көмек беру.
Оқушыларды дамытуға арналған ... ... ... ... төмендегідей педагогикалық-психологиялық критерийлерге сәйкес
келуі керек:
5-6 жастағы балалардың психикалық даму деңгейіне сәйкестілігі;
- жүйелі және ... ... ... ... ... дене дамуына үйлесімділігі;
- өзгертуге ыңғайлы жылжымалы болуы;
- мазмұны мен атқаратын кызметі жағынан көп ... ... ... ... ... ... отбасы
туралы толық мәлімет алу үшін ата-аналарға арналған ... ... ... және оның ... жеке сұхбаттар жүргізу, отбасына бару,
баланы бақылау, отбасына катысты тақырыптарға салынған суреттерін ... ... ... ... ... ... ... бұрышы"
жасақталып, онда ата-аналардың кұқығы мен міндеттері, педагогикалық және
дәрігерлік кеңестер мен ... ... ... ... туралы ақпараттар ілінеді.
Ата-аналармен көзбе-көз ауызша қатынас жасаумен қоса ... ... ... да тиімді. Себебі, ауызша берілген ақпараттарға көп уақыт кетеді, ата-
аналар оны еске сақтап, жүйелі ... ... Ал ... ... ... ... ... ой елегінен өткізуіне мүмкіндік
беріп, белгілі бір орындау тәртібін ұсынады.
Ата-аналармен ынтымақтаса жұмыс істеудің дәстүрлі ашық есік ... ... ... сұхбаттар, ортақ жетістіктер және проблемаларға қатысты ішінара
топтық кеңестер, жас ... ... - ... ... ... ... ... рет), конференция (оқу жылына- 1 рет)
сияқты түрлерін өткізу.
Ата-аналарды топ өміріне тарту және әр ... ... ... ... мен ... ... ... спорттық сайыстар ұйымдастыруға
көңіл бөлінеді. Мүмкіндігінше ата-аналар арналған психологиялық көмек
бөлмелерін ұйымдастыру.
Жоғарғы сынып ... ... ... ... оқыту мазмұнын
саралауды, оқыту процесін әр оқушының икемділігі мен қажеттілігіне қарай
ұйымдастыруды, оқушылардың ... ... ... ... ... ... оқу ... бағдарламасын игерулері үшін
олардың өз бетімен білім алуына және олардың тұлға ретінде дамуына жағдай
жасауды ... ... ... ... ... ... ... орны ерекше.
Бағдаралды дайындық - мектептің негізгі сатысының ... ... ... болашақ бағдарланған оқу бағыты мен кейінгі ... ... ... ... бағдар таңдауға, мектептің жоғарғы сатысында
оқудың нақты орнын немесе білім алудың қандай да ... ... ... өздерін өздері анықтауларына ықпал ететін ... ... және ... ... ... ... ... әрбір түлек өз оқуын ары қарай қай ... ... ... ... ... да ... таңдау жасауы тиіс. Ол үшін
олардың өздерінің ... ... ала ... анықтауларына мүмкіндік
беретіндей орта құрылуы керек. Бұл ... ... ... ... ... дайындық - мектептің негізгі сатысының 9-сыныбында окитын
оқушыларға жалпы ... ... ... ... өз ... жасауға
мүмкіндік беретіндей педагогикалық, психологиялық, ақпараттық ... ... ... ... Онда ... ... ... - не
мектептің жоғары сатысында, не бастауыш және орта ... оқу ... ... үшін ... таңдау жасауға қатысты ақпараттар ... беру ... ... ... ... ... біліми және өмірлік жоспарларын жасау
қажеттіліктерін өзектілендіреді;
- ... және ... ... ... өздерінің
анықтау процесін ақпараттық ... ... ... ... әр ... ... оқушылардың аз
да болса тәжірибе ... ... ... орта ... білімнің сапасы 9-сыныпта оқытудың ... ... ... Ал оқушылардың пәндік білім, білік, дағдылары жеткілікті
деңгейдегі ресурстық база ретінде олардың әлеуметтік бейімделулеріне, одан
кейінгі ... ... ... ... ... қажет. Сонымен бірге
бағдаралды дайындық тек қана оқушыларды ... ... және ... оқу үшін ... ... ... жасауға негіз бола алмайды.
Бағдаралды дайындық жұмыстары мынадай үш бағытта жүргізіледі: 1) ... 2) ... ... мазмұнын жүзеге асыру; 3) оқушылардың
өздерінің білімдік траекторияларын жобалауына ... ... ... ... ... Ақпараттық жұмыстар мына бағытта жүргізіледі: оқуды
жалғастыру немесе жұмысқа орналасу мүмкіндіктері жөнінде ... ... ... ... ... әсіресе оқушы өзі оқитын территориядағы
ұйымдармен таныстыру, жалпы орта білім беретін ұйымдарда жүзеге ... ... ... ... ... беру, оқушы өзі тұратын
теорриториядағы еңбек рыногының даму жағдайымен таныстыру.
2. ... ... ... ... ... ... адамның іс-
әрекетінің қандай да бір саласында «өз күшін» сынауына мүмкіндік ... ... ... ... ... ... олар ... меңгеру, адам қызметінің қандай да бір саласына тән пәндер ... ... мен ... ... ... ... ... бойынша
тәжірибе жинақтайды.
3. Оқушылардың өздерінің білімдік траекторияларын жобалауына психологиялық-
педагогикалық тұрғыда көмек көрсету консультацияны, бағдаралды ... ... ... ... ... ... ... оқушылардың өздерін-өздері тануын, оқушылардың жеке
ерекшеліктері мен алынған ... мен ... өз ... ара-
катынасын анықтауды қамтиды. Бұл ... ... ... екі ... ... ... ... алғанда байланыстырушы буын ... ... ... жұмыстардың нәтижесінде оқушылар өздерінің кейінгі
алатын білімі жөнінде нақты ... ... ... ... ... ... ... анықтауға қатысты ұйымдастырылған
жұмыстардың нәтижесі негіз бола алады. ... беру ... ... ... пәндерге, әрбір курсты ... ... ... жеке ... ... және ... ... бағдарлы оқытуды ұйымдастыру шеңберінде болашақта ұйымдастырылуы ... ... және ... қажетті материалды алып отырады.
Енді осы үш бағытта атқарылатын ... ... ... жүзеге
асырылады?
Ақпараттық жұмыстар бойынша:
- бастауыш, орта және жоғары кәсіптік ... беру ... мен ... оқу
бағдарламалары туралы;
- нақты бір территориядағы еңбек рыногының құрылымы, жағдайы және даму
динамикасы туралы;
- ... ... ... мен ... орта жалпы білім беру
бағдарламаларын жүзеге ... ... ... ... ... ... ... білім беру ұйымдарында былайша жүзеге асыруға болады: арнайы
әңгіме оқушыларға өз ... ... ... беру - ... ... ақпараттарды және қосымша ақпараттарды өңдеу бойынша
өзіндік жұмыстар ұйымдастыру - ... ... ... презентациялау
және талқылау; мектепаралық деңгейде: білім беру ұйымдарына және өндіріс
орындарына бару, жәрмеңке, ашық есік және т.с.с. ... ... ... ... ... ... оқушының болашақ іс-әрекеті тұрғысындағы өз
ұйғарымын ... ... ... ... ... ... нақты бір пәнді тереңдетумен тікелей байланысты емес;
- бағдарлы курстар бойынша пропедевтикалық материалдарды қамтымайды;
- қатал бағдарлау жолымен ... ... ... ... ... ... мамандықтар әлемімен оқушыларды таныстырады;
- танымдық немесе практикалық іс-әрекеттері ... ... ... да
бір іс-әрекет тәсілдерін ... ... ... мүмкіндіктерін
бағалауына жағдай жасайтын практикалық-бағдарлаушылық, қолданбалы сипатқа
ие.
Таңдау курстары сабақ, ... ... және ... әртүрлі формада
ұйымдастырылуы мүмкін және оларға мынандай талаптар қойылады:
- олар қысқа мерзімді (1 айға, 1 тоқсанға ... ... ... ... ... сағатқа негізделген болуы тиіс:
- ұсынылатын курстар саны таңдау ... ... ... көп ... ... мазмұны 1) оқу пәндері бойынша кеңейтілген мәліметтерден және
2) берілетін қандай да болмасын бағдар бағдарламасын меңгеру үшін ... ... ... ... ... Сонымен бірге
бұл курстардың мазмұны мектептік бағдарлама шеңберінен тыс материалдарды
қамтиды (мысалы, ... ... ... ... элементтері,
журналистика және т.б.).
Бағдаралды дайындық курстарын пәнге бағдарланған және пәнаралық деп ... ... ... ... білімдік траекторияларын жобалауларына психологиялық-
педагогикалық тұрғыда көмек ... ... ... ... да бір іс-әрекетті игеру ... ... ... ... ... ... ... таңдау курстарын меңгерту барысында оқушылардың жеке ... ... ... ... ... меңгеру мен ақпараттармен жұмыс істеу бойынша
тапсырмаларды орындау нәтижесіне ... ... және жеке ... ... ... ұйымдастырылатын диагностика мен
мониторинг нәтижелеріне негізделген жеке консультацияларды, өзін ... өзін өзі ... ... ... ... ... болатын проблемаларды жою тәсілдерін оқушылардың игеруін
мақсат ететін ... ... ... жұмыстар блогынан тұрады.
Осындай жұмыстардың нәтижесі ата-аналарға өздерінің балаларының бағдаралды
дайындықтары шеңберінде мектеп тарапынан сапалы ақпарат ... ... және ... ... бағдарын таңдауын негіздеуге қосымша
материал ретінде пайдалануға болады.
Бағдаралды ... ... бір ғана ... беру ... ... ... беру ұйымдарының торабы шеңберінде, білім беру ... ... ... ... ... жалпы орта білім беретін оқу орындарының 9-
сыныпарында ... ... ... сол оқу ... ... ... ... Дегенмен олардың ... ... мен ... де жоқ емес. Олардың соңғысын тек ... ... ғана ... ... ... Ал ... жерлерде
бағдаралды дайындықтың бірінші немесе екінші моделін таңдауға болады.
Жеке тұлғаның әлеуметтік- ... ... ... ... ... ... ... саналатын бағдарлы оқытудың көмегі
зор.
Бағдарлы оқытуға екі негізгі қызмет тән: жеке тұлғаға әсер ... ... және оны ... мақсатында әлеуметтендіру процестерін жеделдетуге
мүмкіндік жасау.
Бағдарлы оқыту психологияның көмегімен ішкі және сыртқы ... ... ... ... сана ... өзгертеді, өзін бағалап тануды
қалыптастырады.
Педагогикалық ... ... ... үшін ... беру процесіндегі жеке
тұлғаның орнын (позициясын) ... алу ... ... Мұнда бірнеше
технология бөлініп шығады. Соның ішінде тұлғалық-бағдарлық технологиялар
бүкіл білім беру ... ... ... жеке ... қояды [3].
Тұлғалық-бағдарлық технология адамгершілік философиясының, педагогиканың,
психологияның іске асуын көрсетеді.Педагог ... ... ... іске ... ... жаңа ... қабылдауға
дайын, өмірдің әр түрлі жағдайларында жауапты шешім ... ... ... ... ... ... ... сипаттары;
- антропоорталықтық;
- адамгершілік мән;
- психотерапевтік бағыт;
- тұлғаның әр ... ... және ... ... мақсат
ету;
Тұлғалық-бағдарлы технологияның шеңберінде мынандай бірнеше
дербес ... ... ... ... ... технологиясы;
- ерікті тәрбиелеу технологиясы;
- эзотерикалық технология;
Біз соның ішінде ізгілікті-тұлғалық технологияның маңызын атап ... ... ең ... өзінің ізгілікті, адамгершілік
мәнімен, тұлғаға көмек, психологиялық ... ... ... ... көзге түседі. Ол адамға деген сүйіспеншілік, оның
шығармашылық күшіне сеніммен қарау, еріксіз көндіруді мәжбүр етуді қолдамау
идеяларын жетекшілікке алады.
Аталмыш технологияның ... жеке ... аша ... ... ізгілікті адам болып қалыптасуына,
дамуы мен тәрбиесіне ықпал ету;
- тұлғаның жүрегі мен ... ... ... ... және ... терең білім алуына жағдай жасау;
- өзін-өзі тәрбиелеуді басты мақсат ету;
Ойымызды қорыта келер айтарымыз, ... ... ... мәні,
ізгілікті-тұлғалық қарым-қатынас орната білу. Тұлғаның өмірдегі өз ... ... ... жасау. Адам өзін-өзі танып, өз мақсатын анықтай
білсе, оны іске асырса ғана ... бола ... ... ... көшу ... ... ... негізгі
бағыттары
Орта білім беру жүйесіндегі ... ролі ... ... ... ... негізін кұрайтын ақпараттық және
коммуникациялық технологияны ... ... ... ... мәнімен қамтамасыз етіледі. Олай болса, білім беру
жүйесін ақпараттандыру ... жас ... ... ... ... қажет. Сондықтан "Информатика" пәнін
оқытуда екі үлкен ... ... ... информатика "ақпаратты жинақтау, өндеу және ... ... пән ... ... Ол білімді ... ... ... тәсілмен сипатталады. Мұнда
информатиканың мазмұны ретінде алгоритмдеу және ... ... ... бөлімдерге шамадан тыс сағаттың бөлінуі адамның
нақты қоршаған ортамен байланысының ... ... оның ... енуіне әкеліп соғады. Бұл оның негізгі кемшіліктерінің бірі ... әрі бұл ... ... де ... ... ... ... бірліктердің" білімге айналуымен сипатталады. Ол
әлемнің жүйелік- ақпараттық бейнесін ... ... ... ... ... ... арқылы қалыптастыруды көздейтін, адамның
дүниетанымының құрамды бөлігі болып ... ... ... ... ... ... үрдіс адам мен ақпараттық ортанын
("мұғалім - компьютер - оқушы"; "оқушы — ... - ... ... жеке ... ... ... ... қажет етеді.
Осы процесстер мен компьютердің көпфункционалды мүмкіндігінен туындайтын,
информатиканың басқа пәндермен сабақтастық байланыстылығын ... ... те бар. Бұл ... орта ... беру жүйесін ақпараттандырудың
мемлекеттік бағдарламасының негізгі міндеттерінің ... ... ... ... ... ... ... қоғам жағдайында
оқушының өзіндік танымдық қабілеттерін дамытуына мүмкіндік береді [3].
"Информатика" пәнін "гуманитарлық парадигма" ... ... және ... ... ... ... ... пайдалануды іске асыруда
білім беру жүйесін технологияландыру маңызды роль ... ... ... ... оқытудың педагогиқалық талаптарына сай болуы қажет.
Информатиканы орта білім беру ... ... ... ... ... ... ... жеткізу және оны қолдану
проңестері туралы 6ілімдерді меңгерту, басқаша айтқанда, ... ... ... оқу ... ... ... өзіндік даму мен оны іске
асыру құралы ретінде, сонымен ... ... ... ... ... ... және алгоритмдік-шығармашылық, ... ... ... мен ... бейімділіктерін
қалыптастыру.
Аталған мақсаттардан төмендегі міндеттер анықталынды:
-информатиканы 7-11 сыныптарда оқытудың ... ... 7-11 ... оқытудың оқу бағдарламасын жасақтау;
-информатиканы 7-11 сыныптарда оқытудың әдістемелік жүйесін жасақтау.
Аталған міндеттер қазіргі таңда орындалып, 7-11 ... ... ... ... ... ... бойынша информатика мазмұны мынадай екі ... ... ... бағытталды: 1) компъютер — оқыту объектісі; 2)
компьютер - ... ... ... ... ... ... ... кезде бұл
екі мәселе бірін-бірі толықтыра ... ... ... ... ... ... ... негізгі мектептегі мазмұнының кұрылымы мынадай
үш кешенді ... ... ... ... — компьютерлік
техникамен танысу, онын негізгі ... ... мен ... ... танысу; екіншісі — алгоритмдеу және программалау негіздерін
оқып, үйрету; ...... ... ... анықтау (бұған
оқушылардың өз бетімен компьютер ... ... ... ... ... ... ... оны іріктеудің дәстүрлі талаптарымен қоса
компьютердің дидактиқалық ... ... ... педагогиқалық
технологиясының талаптарын ескеру және ұлттык, аймақтык ерекшеліктерді
ескеру талаптары да қамтылды.
Білім беруді ақпараттандыру ... ... ... ... ... өзгертілді.
1. Теориялық информатика.
2. Ақпараттык технологиялар.
3. Әлеуметтік информатика.
Информатиканы оқытудын негізгі нысандарына ақпараттык, жүйелер мен ... және ... ... ... ... ... ... төмендегідей 4 аспектіні қамтамасыз етеді:
- әлеуметтік көзқарас. Ол ақпараттық технологиялардың жан-жақты қолдануы
мен біртұтас ақпараттық әлем бейнесін ... ... ... ... Ол ... ... ... олардың берілуі мен
орындалу тәсілдерін қалыптастыру және алгоритмдік ойлау кабілетін дамытумен
тығыз байланысты.
- технологиялық. Ол ... ... және ... ... ... ... меңгертумен, компьютерлік сауаттылықты және ақпараттық
мәдениетті қалыптастырумен тығыз байланысты.
- зерттеушілік. Ол оқушылардың шығармашылық, өзіндік танымдык ... ... ... ... ... көшу ... ... оқытудын
бағыттарын анықтауға мүмкіндік берді. Төменде информатиканы оқыту бағыттары
мен оқытудын ... ... ... ... ... ... ретінде берілген. Бұл модульдің негізгі идеясы ... ... ... ... ... ... мәдениеті
қалыптаскан жеке тұлға ретінде жас ұрпақты тәрбиелеуге бағытталған.
"Информатика" пәнінің даму ... мына ... ... жалпы білімдік, дүниетанымдық көзкарасын қалыптастыру, ... ... ... ... және компьютерлік тәжірибе әдістерін
меңгерту;
- тиімді ... ... ... ... ... ... ... ғылыми пән ретінде қалыптасуы, атап айтқанда, әлеуметтік,
экономикалық, кұқықтық, биологиялық, қолданбалы информатика және ... ... даму ... ... ... ... ... қасиеттерін зерттеу,
табиғаттағы және қоғамдағы ақпарат үрдістерінің ... ... ... әр ... ... ... ... үрдістерді жүзеге асырудың
негізгі заңдылықтарын зерттеу ... ... ад ... құралдары. ... ... ... ... ... ... және аймақтық желілер
арқылы ақпараттарды алмасу қызметтері туралы ... ... ... ... ... ... және қолдану мүмкіндіктерін одан әрі
жетілдіру ... ... ... даму ... ... ... ... информатика мен ақпараттық технологиялардың
казіргі қоғамдағы алатын орны, ақпаратпен және ... ... ... ... этикалық және моральдық нормалары, жеке тұлға мен
қоғамның ақпараттық қауіпсіздігі төңірегіндегі мәселелер қарастырылады.
Информатика ... ... оқу ... ... орны ... ... мақсатын игерту, информатика негіздерін ... мен ... ... ... кезеңдерін бөліп көрсетуді талап етеді.
Бірінші кезең (2-5 сыныптар) - пропедевтикалық ... Онда ... ... ... ... ... ... жаттығу
программалары мен дамытушы компьютерлік ойындарды беру арқылы оқушылардың
ақпараттық мәдениетін қалыптастыру ... ... ... (6-10 ... - базалық курс. Ол информатика пәні бойынша
оқушылардың міндетті (минимум) жалпы білімдік дайындық деңгейін ... Бұл ... ... ... ... ... ақпараттық технология
құралдары мен әдістерін меңгертуге, ... ... ... ... әрі кәсіптік білім қызметінде оны еркін, әрі тиімді
қолдана білу дағдысын қалыптастыруға бағытталған. "Информатика" пәнінің
базалық ... ... ... ... ... ... ақпараттык үрдістер, компьютермен танысу, ... ... және ... алгоритмдеу және программалау,
телекоммуникация және әлеуметтік информатика.
Үшінші кезең (11-12 ...... пәні ... ... ... мен ... ... сараланған бағдарлы курс. Мұнда ... ... ... оку ... ... жалғастырады.
11-12 сыныптарда "Информатика" пәнін кәсіби бағытта оқытудың мазмұндық
желісі жаратылыстану-математиқалық, қоғамдық-гуманитарлық және ... ... ... ... ... информатиканы оқыту мына
бағыттар ... ... ... ... ақпараттандыру
құралдары, ақпараттық технология, әлеуметтік информатика. Мұнда оқу
материалдары теориялық ... және ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар, программалау ... ... ... ... ... ... мына бағыттар
негізінде қарастырылған: ақпараттандыру кұралдары, ақпараттық технология,
телекоммуникациялық желі, әлеуметтік информатика. Мұнда оқу ... және ... ... ... қызмет
саласында қолданылу мүмкіндіктерімен байланыстырылып қарастырылады.
Техникалық бағыттар бойынша информатиканы оқыту мына ... ... ... ... ... ... ... Мұнда оқу материалдары информатиканың техникалық
қызмет ... ... ... ... аталған мәселелерден информатиканы кәсіби ... ... ... ... ... қай ... ... оқытылса, сол бағыттың сағат көлемі арттырылып, соған ... ... ... ... физика-математика бағытындағы арнайы
мектептер үшін «Есептеуіш математика және программалау», ал ... ... ... ... модельдеу» курстар оқытылатын болады.
Мұндай курстар информатиканың «іргелі» ғылым екендігін ... ... ... ... ... ... ... Басқаша айтқанда, ақпараттық-коммуникациялық
технологияны кез ... ... ... ... ... ... Мысалы, мұндай ... ... ... ... ... қызметтеріне қолдану», «Телекоммуникацияларды қолдану»
және т.б. жатқызуға болады [5].
ІІ. ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-МАТЕМАТИКА БАҒЫТЫНДАҒЫ ИНФОРМАТИКАДАН ЖҮРГІЗІЛЕТІН
ҚОЛДАНБАЛЫ КУРСТАР
2.1. ... ... беру ... ... ... мен оқытудың
әдістемелік жүйесі
Информатиканың ғылым ретінде пайда ... және ... ... ... ... басталады. Информатиканың зерттейтін аумағы ... ... ... ... ... ... ... іздеу,
жинақтау, сақтау, түрлендіру,тарату үрдістерін адамзат іс-әрекетінің
әртүрлі сатысында қолдану болып табылады.
Мектеп ... ... ... ... және жетілдіру жылдарында елеулі
өзгеріске ұшырады. Оқушыларды оқыту, білімін ... және ... үшін ... ... және ... беруді іргелендіру үрдістеріне ... ... ... ... ... кем ... ... алты кезеңге бөлуге болады.
Бірінші кезең, өткен ғасырдын 50-жылдардьң ... ... 1985 ... ... бұл ... ... кезеңі деп айтуға болады. Бұл кезеңде
оқушыларға программалау негіздері мен кибернетика элементтері ... ... Ол орта ... ... ... ... ... кұруда танымал ғалымдар А.П. Ершов, С.И. Шварцбурд,
В.С. Леднев және А.А. Кузнецовтар зор үлес қосты.
Ғалымдар ұзақ ... ... және ... ... негізінде
оқушыларға әлемнің ақпараттық бірлігін және алгоритмдеу ... ... ... және ... ... мәнін, жалпы
орта білім беру мазмұнына әртүрлі табиғат жүйелеріне тән ... ... ... ойлау қабілетін және интеллектісін дамытатын
жеке пәнді енгізу қажет екендігін негіздеді.
Информатиканы оқыту мазмұнына ақпарат және ... ... ... ... ... ... кодтау), модель, алгоритмдер жүйесі
және ақпаратты логикалық түрлендірумен ... ... ... ... мектеп информатика курсының іргелі компонентін
қалыптастыруға алғышартжасады.
Сол ... ... ... бойынша әрбір адамға қажетті және білім алу
кезеңіне сай өзекті және ... ... ... ... ... ... ... нақтыланған құралдар жиынтығы көмегімен мақсатқа жету үшін
әрекеттер ... ... білу ... ... ... есепті
шешуге қажетті ақпарат іздеуді ұйымдастыру; нысандар мен жүйелерді ... ... ... кұру ... адам әрекетінің әр түрлі
аумағынан есептерді ... ... ... ... әрекет ету
біліктіліктері болып отыр.
1980 жылдан 1985 ... ... ... ... дейін созылған екінші
кезең мектептерде А.П. Ершовтың «Программалау - екінші сауаттылық» деп
аталатын ... ... іске ... ... оқу жылында жоғары сынып оқушыларына «Информатика және ... ... ... деп ... ... оқу пәні ... А.П.
Ершовтың жетекшілігімен қысқа мерзімде оқушыларға арнап байқау оқу ... ... ... ... жасалып, сонымен қатар педагоггарды
- математика және ... ... ... ... ... ... ... оқыту практикасында бұл оқу пән ... ... ... ... Бұл ... негіздерін оқытуға
мұғалімдердің ғылыми-әдістемелік дайындықтарының ... ... ... ... ... етілмеуімен және
техникамен тек қана ... ... ... ... ... ету
мүмкіндіктерімен түсіндіріледі.
Мектептерді компьютермен жабдықтау және оларды оқушылардың сабақта жүйелі
түрде қолданудың жинақтаған тэжірибесі ... ... ... ... ... ... А.П. ... алғашқы оқулығынан
кейін А.Г Гейн. В.А. ... және А.Г ... ... ... ИЕТН ... үш ... оқулық шығарылды. Олар
алгоритмдеу және программалау негіздеріне негізделді [7]
1990 жылдардың бірінші ... ... ... ... ... ... ... байланысты. Бұл жағдайда информатиканы
оқыту мазмұны оқушыларды компьютерді қолдану мүмкіндіктері жайлы ... ... пән ... ... есептерді шығаруда компьютермен өзара
әрекет ету біліктіліктерін;компьютер ... ... ... және қиын емес ... ... құру біліктіліктерін
қалыптастыруға бағыттауды есепке алумен құрастырылды.
Базистік оқу жоспарында ИЕТН пәнінің аты «Информатика» болып ... ... ... мектептері компьютермен, мектеп информатикасының
тарауларын оқытуға ... ... ... ... ... ... түрде ақпараттық технологияға оқыту басталды.
Сол кезеңге тән оқулық ... өз ... ... ... ... жоқ ... мұғалімдерінің артық және бақылаусыз
жасаған «авторлық» бағдарламалары, курстың мақсаты, ... ... мен ... ... ... ... ... информатика курсының
осындай бағыты іргелі дамыту, жалпыбілім негізхдерін ... ете ... ... мектеп курсы қоғамды және білім беруді ақпараттандыру үрдісі
жалпы жағдайының ... ... ... базасының
толық дамымауына байланысты информатика аумағында бүгінгі күнде адамзатқа
қажетті білім және ... ... ... ... ... курсының мазмұнындағы программалауға оқытудың ақпараттық
технологияларды оқытуға екпін алуы ... ... ... ... ... шығарылуына әкелді және олар компьютер және
программалык жабдықтаумен ... ... ... ... ... ... пән ретінде мектеп информатикасының мәнін түсінбеумен
қатар, елдегі экономикалық жағдай және мектептерді компьютер-мен жабдықтау
бағдарламасының орындалмауы, ... ... ... және ... ... ... білікті мамандардың жетіспеушілігі,
мектептерді компьютерлендіру мәселелері, отандық ... ... ... ... мен ... ... алмай, шетелдік
үлгілерді көшіруге ұмтылу осылардың барлығы оны ... бас ... ... ... ... тек ... ... ... оқытудың жетіспеушілігін түсінуге мүмкіндік берді. Информатиканы
оқытуды ... ... яғни кіші ... ... ... ... ... жоғары сыныптардағы оқу пәні ретінде оқушы-лардың
логикалық-алгоритмдік ... ... ... ... ... ... ... қалады». Информатиканы
төменгі сыныптан бастап оқыту оқушылардың басқа мектеп ... ... ... ... мен ... жүйелі түрде
пайдалануға, ақпараттық технологияларды пайдалануға ... ... және ... ... ... ... белсенді дамытуға мүмкіндік береді.
ВС. Леднев ақпараттың бірегей табиғатын түсінуді қалыптастыруға, қоршаған
әлемде болып ... ... ... ... ... және ... ... мүмкіндік беретін және ғылымның іргелі негіздерінен құрала-тын
жекеше жалпыбілімдік курстың ... ... ... ... ... ... ... негіздерін қалыптасты-ру
информатика курсының «құдыреті» болып табылады, ал информатика курсында
оқушылардың ... ... мен ... ... ... оқытуда жаппай қолданылуы керек және ... ... ... ... ... ... екінші жартысына сәйкес келетін ... ... ... іргелі негіздеріне қайта оралуға
байланысты еді.
Сол ... ... ... информатиканың жалпыбілімдік қызметтеріне, осы
курсты оқыту, тәрбиелеу және дамыту мәселелерін ... ... ... ... күшейтудің қажеттілігі ... ... орай ... сауаттылықты ... ... ... оқушылардың информатиканың
негіздерін меңгеруіне және ... ... ... қалыптас-
тыруға көшу қарастырылған. ... ... ... ... ... ... көздері туралы ақпаратпен жұмыс істеудің
моральді-этикалық және кұқықтық ... ... ... ... ... ... болуының жалпы түсініктерін меңгеруі ... ... ... ... информатика курсының ақпараттық үрдістер
және ... ... ... және ... жабдықтау, алгоритмдеу
және программалау, формальдау және модельдеу негіздері, ақпараттық
технологиялар ... ... ... ... ... желілері информатика білім беру ... ... ... ... ... ... информатиканың пропедевтикалық,
базалық және кәсіпке баулу курсында қиындық деңгейін арттыра отырып,
оқытуды осы ... ... ... кұру қажеттігі туды.
Бұл сөзсіз мектеп информатиканың іргелі мәнін күшейтуге және бұл оқу ... ... ... әсер етті.
Іргелі жаратылыстану ғылымы ретінде «Информатика» білім беру аумағы мынадай
пәндік ... ... ... ... ... және ... ақпараттық технологиялар және әлеуметтік
информатикадан тұрды. Осындай құрылымға өту ... ... мен ... ... жолындағы маңызды қадам болып табылатындығы көрсетілді.
Төртінші кезеңге информатиканың пропедевтикалық. базалық және кәсіпке баулу
курстарын қамтитын үздіксіз үшкезеңдік құрылымы ... ... ... қабылдау
жатады. А.А.Кузнецовтың жетекшілігімен информатика бойынша стандарттың
федеральді ... ... ... ... ... негізін
информатиканы үздіксіз оқытудың үш ... ... ... ... ... ... оқу материалдарын енгізу, пәннің іргелі
негізі мен жалпыбілімдік мәнділігін күшейту сол ... оны ... ... да келтіруте болмайтындығы сияқты тәсілдер құрды.
Мектеп информатикасының ... беру және ... ... ... ... ... білім беру мазмұнының міндетті минимумына» сәйкес
құрылған информатика және ақпараттық технология бойынша ... ... ... және оқу ... ... Н.В. ... И.Г. Семакин және
т.б. жетекшілігімен авторлар ұжымының жасаған оқулықтары) ... ... ... ... мен оқу пәні ... сондай-ақ
мектеп информатика курсының негізгі мақсатын түсінулері бір-біріне өте
жақын болғанымен, олардағы мектеп курсы ... ... ... ... ... айырмашылығы болды.
Мектеп информатика қурсының жағдайын талдау, оның даму болашағын түсіну
информатика курсында ... ... мен ... ... ... ... келтіруте, мектеп информатикасы курсының ... ... ... ... ... ... ... бойында
жалпыоқулық және жалпыинтеллектуалдық ... ... ... ... ... ұғынута мүмкіндік береді.
Қазақстан өз тәуелсіздігін 90-жылдардың басында алғанына қарамастан,
ақпараттандыру мен информатиканы ... ... ... өз ... ... бірден дамып кете алмады. Сондықтан да, 1998 және 2002
жылдардағы Қазақстан ... ... беру ... ... пәнін оқытуға ... ... мен ... сол ... ... беру ... ... сәйкес және
жоғарыда көрсетілген төртінші кезеңге ... сай. Әрі сол ... ... ... ... ... ... қайта тұжырымдалды.
Казақстан Республикасы үшін информатиканы оқытудың әдістемелік жүйесінің
келесі даму ... ... ... ... ... ... беретін мәнін арттырумен сипатталуы ... ... ... ... информатикасының іргелі негіздерін бөліп көрсету бойынша,
оқушылардың жас ерекшелігіне байланысты оқу материалының мазмұнын ... оқу ... ... ... ... ... кұрастырудың өзегін
анықтау бойынша, пәнішілік және пәнаралық байланысты жүзеге асыру бойынша
іздену жұмыстарын жүргізу ... оқу ... ... ... ... жалпы білім беретін
информатика курсының ұйымдастырушы өзара байланысқан мазмұндық желілерін
кұрайды: ақпаратты ... және ... ... ... ... алгоритмдеу, формальдау және ... ... ... мәселелері. Бұл мазмұндық желілер
информатиканың жалпы білім беру ... ... ... ... ... да оқу пәнін басыңқы бағдары информатиканың базалық және кәсіптік
курстарында мазмұндық желілердің ... ... ... ... оқытуды
қамтамасыз ететіндей концентрлі болып табылады. Бұл сөзсіз ... ... ... ... оң ... тигізді және
нәтижесінде осы оқу пәнін оқытуды іргелендіруге алып ... - тез ... ... ... осы ... саласының кейбір жаңа
ұғымдары, мысалы компьютер архитектурасын дамытумен ... ... пәні ... ... ... ... есептеулер ұғымы,
негізгі қалаушылар бола алады және осы ұғым негізінде информатика ... ... беру ... мен ... ... ... іргелі
кәсіптік курс ретінде параллель есептеулер злементгерінің курсын қосу
табиғи әрі мақсатқа сай ... ... ... ... ... ... мектеп информатика
курсының негізгі мақсатын түсінуі бір-біріне өте жақын болғанымен, олардағы
мектеп курсының тұжырымдамасы, баяндау ... мен ... ... бар. ... ... қолданылып жүрген мектеп
оқулықтарына талдау жүргізе отырып, орта мектепте информатиканың үздіксіз
курсының барлық ... ... ... осы ... ... ... ... жетті. Сонымен қатар, оқулықтағы оқу ... жас ... ... оқу ... ... ... бір оқулық шеңберінде, әсіресе мемлекеттік тілде
терминдердің бірыңғайлығы мен ... ... оқу ... ... бұзылуы салдарынан мектепте информатиканы оқытуды
іргелеңдіру мақсатында оқу ақпаратын қайта өңдеу, кұрылымдау және ... ... ... ... мектеп информатика пәнінің мазмұны мен
оны оқытуды талдай келе, 12-жылдық білім ... ... ... мазмұны мен оны оқытудың әдістемелік жүйесін жасауда:
- Қазақстан ... ... мен оны ... ... дамуы мектеп информатикасын оқытуды іргелендірудің ... ... ... ... ... қажет. Осыған байланысты алдағы
уақытта «информатика» пәнінің мазмұны мен оны оқытудың ... ... ... ... информатика курсының іргелі негіздерін айқындау
бойынша ізденіс жұмыстарын оқушылардың жас ерекшелігіне оқу ... ... ... ... және оқу ... нормативімен, курс
кұрылымының негізгі өзегін анықтау ... ... және ... ... ... бойынша жүргізу қажет;
-Қазақстан Республикасының 2015 жылға ... ... ... ... ... ерте ... оқыту қарастырылған, сондықтан
информатика пәнін 2-3 сыныптардан бастап ... ... ... бойынша бастауыш, базалық және кәсіптік білім беру мазмұны
мен оны оқьпудьің әдістемелік жүйесін ... ... ... ... қажет;
- информатиканы ертерек (бастауыш сыныпта) оқытуға ... ... бар ... ... (мысалы, Г.А.Абдулкаримова,
А.Е.Сағымбаева 3-4 сынып оқулықтары және т.б.), оларды ... ... ... ... мен оны ... ... жүйесіне сәйкес қайтадан қарап
шығу, «Информатика» оқу модулі шеңберінде бастауыш мектепте информатиканы
оқыту мазмұнын іріктеу ... ... ... ... және оны оқытудың әдістемелік ... ... ... ... ескеріліп, яғни
мәденибейімділіктің дидактикалык принциптері, оқушыларды ... ... ... ... ... ... элементтерін неғұрлым
көбірек қолдану қажет. Осы айтылғандарды ескерсек, информатика пәні
оқушылардың ... ... ... ... ... жете ... ... мен ұлттардың әлемдік мәдени
бірлестігіндегі ... ... ... ... ... ... ... терминдердің мемлекеттік тілдегі бірлігіне
қатаң бақылау қажет;
- мектептің жоғарғы сатысында ... ... ... ... ... ... ... негізделген кәсіптік және таңдамалы
курстар бағдарламасы шеңберінде практикалық қызметке дайындауға ... ... ... ... курстары жасалып, ақпараттық
технологиялар саласында білімді ... ... бөлу ... ... ... атын «Информатика және ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар (АКТ)» деп өзгерту өте ... бұл осы ... мәні ... дәл және ... ... Орта ... ... беретін мектептің 10-11 сыныптарына арналған
бағдарлама
Қоғамды ақпараттандыру дегеніміз – ғылыми ... ... ... ... ... ... ... яғни адам
өміріне іс-әрекеттің интеллектуалды түрлерінің жан-жақты әсер етуі мен
рөлінің жоғарылауына байланысты ... ... ... ... ... мен ... түрлерінің өзгерісін
тездетеді. Бұл процестегі негізгі ... ... ... ... ... ... болып табылады, ал оны технологиялық жағынан қамтамасыз
ету - өндірістік мәселе.
Бұл мәселенің негізгі ... ... ... ... орта мектептегі
информатика курсынан басталады. «Информатиканы оқыту ... ... курс ... ... ... жалпы ғылыми ... ... ... ... ... жан-жақты қарастыратын бағдарлы курс болып табылады.
Жаратылыстану –математикалық бағыт
Оқу материалының мазмұны мен құрылымы
Жаңа программамен қамтамасыз ету. Компьютер. Операциялық ... ... ... ... ... жүйенің және басқа да
программалық өнімдерінің параметрлерін реттеу.
Программалаудың ... , ... ... , ... Программалау жүйелері.
Визуалды программалау жүйесі: формалары, басқару элеметтері, модульдері
және ... ... ... ... ... ... жөндеу,
компиляция және қосымшаларды тарату.
Компьютерлік графика. Негізгі графикалық ... және ... ... ... ... ... әсірелеу,
дыбыстық файл ашу. Мультимедиалық программалар ... ... ... ... компоненттері. Презентация құралдары. ... және ... ... мен ... ... Слайд. Рәсімдеу.
Баспаға беру. Презентация жасау.
Ақпараттық ... ... ... ... ... ... интеллект
жүйелері, эксперттік жүйелер.
Интернет торабы: ақпараттарды қару және іздестіру. Іздестіру ...... Web – ... ашу және ... ... ... қойылатын талаптар
Оқушылар:
← Программалау жүйелерінің ерекшеліктерін: құрылымдық, модульдік,
объектілі ... ... ... Анимацияны және мультипликацияны ұйымдастыру негіздерін;
← Оқытушы, бақылаушы, ойын программаларын жасау ... ... ... ... ету реті мен ережелерін;
← Растрлық және векторлық графиканы өңдеу құралдарын;
← Компьютерлік презентация ұғымын: презентация жасау ережелерін;
← Үлкен ... ... ... ... – логикалық модельдерді жасау технологиясын;
← Реляциялық модельдердің қолданылуын, ақпараттық ... ... ... ... ... білуі тиіс.
Оқушылар:
← Машиналық графиктер мен дыбыстық файлдар объектілерін құра алуы;
← Графикалық объектілер мен ... ... ... ... ... ... ойын программаларын құра алуы;
← Операциялық жүйені құра және үйдестіре ... ... ... ... ... ... ... программалық құралдар көмегімен презентация жасай алуы;
← Берілген ... ... ... ... құра ... ... ... енгізе алуы, шаблон бойынша ... ... ... ... ... ... алуы;
← Берілген пәндік облыста мәліметтер базасын құра алуы;
← Ақпараттық жүйелермен жұмыс істей алуы;
← Интернет пен электронды почта желісімен жұмыс ... ... Web – ... аша ... Web ... дизайынын рәсімдей алуы
тиіс.
Қоғамдық - гуманитарлық бағыт
Оқу материалының мазмұны мен құрылымы
Ақпараттық технологияға кіріспе.
Ақпараттық технологиямен танысу. ... ... даму ... ... ... қолдану. Ақпаратты қорғау әдістері.
Компьютермен жұмыс жасау негіздері.
Программалық қамсыздандыру туралы түсінік. ... ... және оның ... ... ... ... Программалық
қамсыздандыру тарихы және оның даму ... ... ... мәні мен
оның негізгі атқаратын қызметтері. ... ... даму ... ... Вирустан қорғау тәсілдері, қорғау программалары.
Мәтіндік ақпараттарды өңдеу технологиясы.
Мәтін ұғымы және оны оңдеу. ... ... ... ақпараттарды
өңдеудің типтік міндеттері: дискіге мәтіндерді жазу, файлдан ... ... ... редактрлеу, форматтау, мәтін бөліктерімен жұмыс,
тереземен жұмыс, орфографиялық бақылау, мәтіндерді баспаға беру.
Мәтіндік ... ... ... ... ... ... ... Гипермәтін. Мәтіндермен жұмыс жасауда компьютерді
практикалық түрде ... ... ... ... ... ... графика. Графиктік ақпараттарды кодтау. Графиктік редактор
мәні мен атқаратын қызметтері. Графиктік ... ... ... ... ... ұғымдары. Графиктік ақпараттарды ... ... ... ... ... ... жазу, файлдарды
жүктеу, графиктік объектілерді баспаға беру.
Презентацияны өңдеу технологиясы.
Презентация бөліктері. Презентация ... ... ... және
оларды сканерлеу. Шаблондар және дизайн. Мастер. Слайд. Презентацияны
безендіру. Презентацияны баспаға беру, баптау және оны ... ... ... құру.
Компьютерлік желілер және телекоммуникациялар.
Жергілікті және глобальді ақпараттық желілер. Телекоммуникациялық
тораптардың ақпараттық ... ... ... ... және
ақпараттарды беру жылдамдығы. Негізгі ақпараттық ресурстар: электронды
пошта, телеконференциядар, файылдық ... ... ... мен деректер жинағы. Интернет желісі – ... ... WWW - ... ... Web – ... ... - ... Ақпараттарды іздеу. HTML – тіліне кіріспе. HTML – ... Web – ... ... ... ... талаптар
Оқушылар:
← Жаңа программалық құралдармен қамтамасыз етуді; ... ... реті мен ... ... ... элементтерінен;
← Мәтіндік процессорлады автоматты ... ... ... ... ... ... ... олардың мүмкіндіктерін, ... ... ... Растрлық және векторлық графикаларды өңдеу құралдарын;
← Анимация мен мультипликацияны ... ... ... ... ... ... презентация жасау
технологиясын,
← Интернеттегі ақпараттарды іздестіру, Web – беттерін аша білуі ... ... ... ... және ... ... ... программаларды енгізе алуы; мәтіндік редакторлар параметрін
икемдей алуы;
... ... ... және ... ... ... ... редактор көмегімен баспалық өнімдерег
верстқа және ... ... ... ... ... ... ... жұмыс істей алуы; мәтінді тексеру және
оған түзету жасау жүйесімен ... ... ... Машиналық графиктердің және дыбыстық файлдардың объектілерін
құра алуы;
← Презентациялаудың ... ... ... ... ... Қазіргі офистік техникалық құралдарымен жұмыс істей алуы;
интернеттен ... ... және ... алуы; Web – беттерін
аша алуы, оның дизайн безендіре алуы тиіс.
2.2. Қолданбалы курстар туралы ... курс – оқу ... жаңа ... ... ... және ... ... қызығушылығын қанағаттандырады.
Қолданбалы курс әртүрлі тақырыпқа, сонымен де жалпыбілімдік программаға да
қатысады. Біз ... ... ... мен қолданбалы математикасын
ұсынамыз. Қолданбалы курс бұл жаңа ... ... және ... ... ... ... қолданбалы курстан, әрбір оқушы өз
қалауымен бір білім облысында білім алуына болады.
Қолданбалы курс информатиканың ... ... ... және
бірнеше функция атқарады: бағдарлы курстың мазмұнын толықтырады, ... ... ... ... әртүрлі дамытушылық қызығушылықтарды
қанағаттандырады.
Айта кететін жайт, қолданбалы курсқа бірыңғай мемлекеттік ... ... курс ... таға да бір ... ... – жаңа оқулықтар материалдарын тексеруді. Факультативті курстың
өткізілуі оның аналогтық курстық функциясын жақсы орындағанын көрсетеді.
Қолданбалы курс ... ... ... ... ... ... ... атқарады. Факультативті курстан басқа, мектепке қатысты,
жоғарға сыныптарға арналған қолданбалы курс.
Қазақстан Республикасында ... ... ... мектептік білімде
бағдарлы оқыту енгізілді, құрамалық бөлік жалпы білімдік базаға байланысты
тереңдетілген ... және ... және ... ... ... орындағанда мұғалімдер жолында қиындықтар болуы мүмкін.
Олардың формальді білімнің , ... мен ... ... іске ... ... ... бақылау құрамалық бөлік болып ... ... ... ... ... ... ... мен қолданылуы, тиімді методтарды қолданылуымен, дер
кезінде ... ... ... соң оқу ... ... істі
жүргізеді, оқу материалдарының жетіспеушілігін қолға алады және ары қарай
жұмыс істеуіне көмектеседі.
Жалпы білімдік базалық курстың ... мен ... ... ... ... ... ... мектепте жүргізілген, сұраққа жауап
ретінде ... ... мен түр ... ... еш ... ... ... баспа мекемелер, сонымен әртүрлі реализациялық сабақ түрлерінен
болады. Өкінішке орай, ... жас ... ... ... аса ... материалдар жоқ. Сондықтан да ... осы ... ... ... ... ... немесе
информатикаға жақын пәнге назар аудару керек.
Бағдарлы және қолданбалы ... ... ... ... ... 3-4 ... ... зерттелініп келе жатыр.Бақылауға және диагностикаға
байланысты нақты материал ала алынған жоқ.Авторлардың бір ғана затқа ... ... ол ... ... ... жобаға байланысты жүзеге асатын,
соның ішінде оқушылардың өздерінің қолданбалы курс0а ... ... ... ... ... ... ... курстарға байланысты материалдардан алған білім деңгейлерін
көрсететін ... ... ... ... ... және баспасөздік материлдарға негізделген) информатикаға
байланысты қолданбалы курстарға
және компьютерлерге ... пән және ... ... ... тақырыбында
курстарды өткізуге арналған.
Қазіргі кездегі ең жақсы мектептердің бір ... ... ... оқыту негізінен ол 3 бөлімнен тұрады:
- Базалық (негізгі)
- тереңдетілген (мамандандырылған)
- қолданбалы (дамытушылық).
Егер де алғашқы екеуімен бәрі ... ... ол жоба ... де ... ал ... курс ... сәл ... – оған байланысты нормативті құжаттар дайындалмаған. Екіншіден –
оған байланысты дайындалған жобалар тәжірибеден өтпеген және қана баяндама
ретінде қалған. ...... ... ... ... және ... зерттеулерді күтуде. Төртіншіден – ... ... ... ... жоба жоқ. Қолданбалы ... ... ... отырып, оның ғылымғы деген қажеттілігін есте
сақтау қажет.
2.2.1.Қолданбалы курстың маңызы мен формасы
Бірден айтып кететін жайт, қолданбалы курс ... ... ... ол оқу ... ... ... аспайды, тәжірибе көрсеткендей ол
16 дан 134 сағатқа дейін болып келеді. Айтылған курстық жұмыста тек ... ... курс ... оған уақыты 34 сағаттан аспайды,
өйткені мұндай ауқымды курстар ... және ... ... ... жалпы білімдік курстар және кәсіптік курстардан
ерекшелінеді, формасы бойынша, ... ... ... ... берудегі
индивидуалды әдіс болып саналады. Олар тікелей білім берудегі мақсаттарға,
міндеттерге, өмірдегі жоспарларға ... ... ...... ... ... жоғарғы сыныптардың білім беру жоспарына кіру
міндетті деп кездейсоқ айтылмаған. Сондықтан да ... ... ... 4 түрлі бақылау өткізу керек .
1.Кіріспе 2.Ағынды 3.Аралық 4.Соңғы
Ал бағдарлы және ... ... ... бақылаудан бас тартуға
болады. Бұл оның сатысын және оқу ... ... ... ... деңгейі базалық курстың және ... ... ... ... ... ең оңай түрі ... және ... Кейінгісінен ең
үйлесімді, өйткені кеңес кезінде мұғалім оқушының білімін, ... біле ... ... кеңес ұзақ уақаыт алып қояды, сондықтан да
кейбір кезде анкетамен ... ... ... ... ... ... ... олар: сұрақтың толықтылығы мен мазмұны. Анкетадағы
сұрақтар тек қана ойдағыдай нәтиже бермей қоймай мұғалімді ойландырады,
қателестіреі, оның соңы ... ... ... Оқушылардың жүйелік
өзіндік жұмысқа ынталануы, ұмтылуы, өзінше сынып және үй ... ... ... жауапкершілік сезімі ағымдағы бақылауда үлкен мәні ... ... ол әр ... ... асады, және ақпарат алуға
бағытталған. ... ... ... ... ... ... Мысалы
мазмұнының оқу әдісінің, өзгеруі. Ол ... ... ... ... ... және ... қандай материал беруінің болжамдайды.
Жалпы түрде келгенде ... ... ... жүйесі, бақылау, кеңес,
шығармашылық тапсырмалар арқылы жүзеге асады.
Шептік бақылау тек қана көлемі 34 сағаттық қолданбалы ... ... ... осы сияқты курстар бөлімнен тұрады және рубежкалық бақылау
бір- ... ... ... ... аяқталуы. Шекаралық бақылаудағы
құралдардың арасында кіші жобалар, тесттер, ... ... ... ... ... ... ... мұғалім
оқушының алған білімін, дағдыларын, іскерлігін ... ... ... ... ... ... немесе белгілі тақырыптағы
рефератпен аяқталады. Бақылаудың құралын нақты таңдау біріншіден қолданбалы
курстың бағытымен ... ... ... ... дайындықтың
сатысына және оқушының интелектуалды дамуына байланысты. Информатикадан
қолданбалы курстың келесі ... бар: олар ... ... ... ... ... кең ... беру, ЖОО түсу үшін дайындық немесе ҰБТ-
ны тапсыру, бастауыш мамандандырылған дағдылар алу үшін ... ... ... ... немесе мәтіннің анықтамасы қатты бекітілмейді және қолданбалы
курсқа келушілердің мүмкіндігін еске алу керек. ... ... ... ... ... білімнің міндетті инварианттық бөлімін көрсетеді
және жалпы білімді дайындықтың аяқталуына бағытталған. Бағдарлы курстар әр
пәннің терең ... ... және ең ... ... ... кәсіптік біліміне дайындайды. Қолданбалы курстар әр
оқушының қажеттілігімен, бейімділігімен байланысты. Тек қана осы ... ... ... ... ... мүмкіндік береді, өйткені
көбінесе олар оқушының ... ... ... өмірдегі
мақсатпен байланысты.
2.3. Информатикадан қолданбалы курстарды жүргізуде қолданылатын әртүрлі
бақылау түрлері мен ... беру ... ... қазақстандық білім беру үшін
үлкен перспективалар ... ... ... заман
талаптарына сәйкес қоғамды дамытудың ... ... ... жаңа білім беру стратегиясына көшу болып табылады.
Ақпараттандыру және бұқаралық телекомуникацияларды ғаламдастыру кезеңінде
қазіргі қоғам ақпаратты ... ... ... мен ... сай
ақпарат ағынын қалыптастыруға, ақпаратқа көлем және жылдамдық жағынан
шектеусіз қол ... ... ... ... ... ... ішінде оқу ақпаратына ... ... ... ... ... ... ... орта жағдайында ақпаратты қоғамдық өнім ретінде
белсенді пайдаланумен сипатталады.Бұл өскелең ұрпақты ақпараттық қоғаммен
зиялы қарым-қатынасқа ... ... және ... мәдениетін
қалыптастыруға жағдай жасайды.
Қазір , «білім беруді ақпараттандыру» деген сөз ... ... ... еніп ... ... ақпараттандыру дегеніміз – ғылыми-техникалық
прогресс жетістіктерінің күнделікті тұрмысқа ауқымды енуінің нәтижесі, ... ... іс ... ... ... ... әсер ... рөлінің жоғарылауына байланысты обьективті процесс.
Еліміздің экономикасы артып, мектептердің техникалық базасы нығайып, арнайы
компьютерлік технологиялармен, ... ... ... ... ... ... және т.б. ... қамтамасыз
етілуде.
Осыған орай, жаңа заманның жас шәкірттерін тәрбиелеуде ... ... ... ... мен ... ... құралдарын пайдалана
отырып сабақ өткен кезде оқушылар «Құлақ-ми» ... ... ... 50
бит ақпарат қабылдайды. Айналадағы қоршаған заттар туралы ақпараттың 90%-ін
көру арқылы қабылдайды, ал есту арқылы-9%, сипап сезу ... ... есте ... ... ... көру ... рөлі ерекше.
Бұдан адам баласы естіген ақпараттың-15%-ін есте ... ... ... ал есту және көру ... 65% ... есте ... Сөйтіп оқушылар қоршаған ортаны сезім ... ... ... ... ... ... ... есту және көру мүшелері болып
табылады.Компьютерлік технология мен ... ... ... ... ... ... ... қиын немесе мүмкін емес
құбылыстарды көрсете аламыз.Оқытудың, техникалық құралдары ... ... ... ... ... оқу ... ғылыми
ақпараттық тұрғыдан бере аламыз.Сонымен компьютер мен ... ... ... мәселерді қамтиды:
1. Оқушыларға оқылатын құбылыстар мен объектілер туралы толық және ... бере ... оқу ... ... ... көркемділігін арттырады, яғни оқушыларға қиын да күрделі
материалдарды ... ... ... қол ... ... тиімділігін жоғарылатады және оқыту материалын түсіндіру
мүмкіндігін арттырады;
4. Оқушылардың ғылыми дүниетанымдық ... ... ... ... ... ... , ... сұранысын қанағаттандырады;
5. Мұғалімдерді техникалық жұмыстан босата отырып, ... ... ... ... ... ... Мұғалім мен оқушының жұмысын жеңілдетеді.
Оқыту құралдарын белгілеріне қарай мынадай ... ... ... ... ... ... (сөздік және бейнелік);
2. Қабылдау түрлеріне орай (көру, есту, көру-есту);
3. Материалды беру тәсіліне ... ... ... ... ... ... дайын кестелер, диакадр, кинотаспа).
Онымен жұмыс істеуді ұйымдастыру ... ... ... ... фронтальді және үлестірмелік бейнелік материал негізінде жеке
қолдануға арналған).
Оқытудың техникалық құралдарының ... ... ... жиі
қолданылады. Олар:
1. Оқытудың экрандық құралдары;
2. Оқытудың дыбыстық құралдары;
3. ... ... ... оқу ... ... ... ... сондай-ақ үнсіз көрсетілетін киноүзінділер мен кинофильмдер
жатады.
Оқу диапозитивтері- оқу және тәрбие мақсатына қолдануға арналған ... ... ... ... ... материалға ( шыны немесе
таспаға) түсіреді. Сөйтіп, диапроектор көмегімен бейнені ... ... ... ... және
фотографиялық жолмен түсірілген түссіз таспадағы бейнелер. Транспаранттарды
графопроектор ... ... ... - экранға
жарық көмегімен проекцияланатын жазық ... ... ... ... ... және ... оқу ... алдын-ала тізбектей көрсету үшін кадр түрінде
ені 35 мм ... ... ... ... ... ... ... құралдары. Әртүрлі радиоқабылдағыштар мен
дыбыстық жазбалар (магниттік жазбалар. грампластиналар).Оқытудың ... ... оқу ... оқу ... ... ... ... диафильмдерін біріктіреді. Кинооқулық-бұл кинотаспадағы
дыбыстық түрде берілетін жылжымалы ... ... ... Оқу кинооқулық қорына ... ... ... ... ... ... мен
теледидар камерасы көмегімен жазылған бейне және ... ... ... үшін қолданылады.
Қазіргі кезде Республикалық білім беруді ақпараттандыру ... ... ... ... ... ... ... сатылары үшін электрондық
оқулықтар жасаумен шұғылданып келеді. Мұғалім үшін электрондық оқулық бұл
күнбе-күн дамытылып ... ашық ... ... ... оны әрбір
оқытушы өз педагогикалық тәжірибесіндегі материалдармен толықтыра отырып,
әрі қарай жетілдіре алады. Электрондық оқулықтарды ... ... ... ... 4 ... ... ... компоненті- модульдерді құрастырудан тұрады. ... ... және ... ... ... Ол ... ... әрекетін ұйымдастыратын « түйін» болып саналады;
2. Мазмұндық компоненті – гипермәтін арқылы асады. Гипермәтін -терминдерден
, ұғымдардан, кестелерден, графиктерден және ... ... ... ... ... ... оқу ортасы. Мәтіндерді
қазақ, орыс тілінде дыбыстар арқылы айтуға болады. Гипермәтін бейне
материалдарымен, ... ... ... ... ... ... берілген тапсырмаларды
орындау арқылы іске асырылады;
4. Нәтижелік бақылау компоненті - тест алу жолымен немесе бақылау жұмысымен
жүргізіледі. ... ... ... екі түрі ... : бір дұрыс
жауабы немесе бірнеше дұрыс ... ... ... ... өзі ... ... тексеріп көре алады және
бағасын да көреді. ... ... ... ... ... ... ... арттырып қана қоймай, логикалық ... ... ... еңбек етуіне жағдай жасайды.
Электрондық оқулықтарда ... ... ... ... ... графикалық иллюстация түріндегі әр
түрлі суреттер, сызба ... ... ... ... ерекшелігі әрбір
тақырып қажетті суреттермен көркем ... ... ... ... ... тек сауатты емес , сонымен қатар оның «екінші»
компьютерлік ... да ... ... пәнінің мұғалімдері төмендегілерді білуі қажет:
— әртүрлі ... ... оны ... ... ... іске асыру және олардың динамикалық елестетілуін;
— есептеу процесін, ақпаратты іздеу ... ... ... оқытылған объектілер, құбылыстар, процестер туралы
мәлімет жинау;
— Информатиканы оқытуда ақпараттық технологияларды ... ... ... ... ... ... ... білім деңгейін бағалауға
қойылатын негізгі критерийлерін;
... ... ... ... ... тестік және диагностикалық әдістерді қолдана білу;
Сонымен қатар, Информатика пәнінің мұғалімдерді өзінің кәсіби ... ... ... бөліп алуға болады:
1. Информатика ... ... ... ... ... ... мен ақпараттық және коммуникативтік ... ... ... ... ... ... ... елестетілуі;
— ақпаратгық әдістемелердің оқыту процесін үйымдастырудағы бақылауын
автоматтандыру.
2. Жергілікті және ... ... ... қарым-қатынас.
3. Әдістемелік практиканың қолданылуы, соның ішінде, ... ... ... құралдардың ... ... және ... ... ... ... ... техниканың, ... ... ... әдістемелік-эргономикалық шарттары.
6. Тестік, диагностикалық ... ... ... оның ... ... ... бағалауы,
анықтауы, сонымен бірге бақылауы және өз білімін бағалауы. Бұл бағытта
білім беруді сапалы түрде ... ... үшін ... ... ... ... ... оқытуда жаңа педагогикалық ақпараттық-
коммуникативтік технологияларды пайдаланудың ... ... ... Олар оқушыларға тақырып шеңберінде немесе белгілі ... ... ... тиіс мәліметтердің көлемін ұлғайтады.
2. Білімге бір-бірінен ... ... ... әр ... оқу
орнында отырып қол жеткізуге болады.
3. Оқыту жүйесінің көп ... ... ... мен оқу ... ... ... көмегімен оқушы өз бетінше, сондай-ақ өзге оқушылармен
топтасып бірге жұмыс істеуге ... ... ... жаңа ... ... ... пәнін игере отырып жаңа білімдерді
өздігінен меңгерді. ЖАТ-ды ... ... ... ... ... ... ... мектептегі
сабақтар жаңаша ұйымдастыралады, мұғалімнің қызметі мен рөлі ... ... ... ... ... ... сергек қатысуға, компьютер көмегімен мәселені шешуін іздеуге
ұмтылысын оятады. Информатиканы оқытудағы компьютердің ... ... ... ... ... модельдеу, зерттеу, басқа пәндер
курсындағы Информатикалық есептеулер.
Информатикадан компьютерлік оқыту бағдарламаларын бес топқа ... ... ... ... ... ... бағдарламалар
2. Ақпараттық-анықтамалық жүйелер
3. Құру мен есептеу тапсырмаларын шешу
4. Құрастырушы бағдарламалары
5. Зерттеу бағдарламалары
Білім беру саласында электрондық оқулықтарды ... ... ... ... қана ... ойлау жүйесіне қалыптастыруға,
шығармашылықпен еңбек етуіне ... ... ... ... ... әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру қажет» деп,
Елбасы атап ... жас ... ... оқу үрдісінде
оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың маңызы зор.
Оқу ... ... ... бірі – ... ... немесе тексеру. Бақылаудың мынадай негізгі функцияларын ерекшелеуге
болады:
• білімді көтеру ... ... ... ... ... жасау, мазмұнға және оқыту процесінің ... ... және жеке ... ... үйренуге мүмкіндік береді;
• қызығушылықты анықтау және тәрбиелеу: оқыту нәтижесінде ... ... ... ... ... ... ... деген талпыныс тудырады;
• оқыту және өріс алу: іс-шараға бақылау жасау нәтижесінде, мұғалім тек
қатені ... қана ... ... дұрыс нәтиже табуға ... жеке ... ... өріс алады – тәуелсіздік, тазалық,
жетістікке деген талпыныс.
Бақылау процесінде ... ету ... ... және ... қол ... ... ... объектілігі тапсырма мен жұмыстар сұрақтары оқу материалының
мазмұнына сәйкес ... ... ... баға ... оқушының
жеке ерекшелігене сай болуы керек; барлық оқушыларға қатынас достық
дәрежеде және бірдей болуы керек.
- Бақылау ашықтылығы ... ... ... ... ... және ... баға ... бағалануы тиіс.
- Бақылау жүйелілігі оқу процесіне сай оның ... ... ... ... ... ... ... және қорытынды
бақылауды ерекшелеуге болады.
- Алдын-ала кіріс бақылау ... ... ... және оқыту
процесінің ішкі дифференциациясын анықтауға мүмкіндік береді. Бұл
бақылау түрінің информатика курсы үшін ... ... ... практика жүзінде оқушылардың бәрі бір сыныпта дайындала алады.
- Жеделдетілген кіріс бақылау әрбір ... ... ... ... ... ала оқып қойған оқушылар ... ... ... білім деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
- Аралық бақылау әр ... ... ... ... активті
болуына көмектеседі, оқытудың интерактвтілігін қамтамасыз етеді,
көңіл бөлудің керекті дәрежесімен қамтамасыз етеді.
- ... ... ... ... ... ... Берілген
сабақтың оқыту мақсатына жеткендігіне, оқушылардың сабақтың мазмұнын
түсінгеніне көз ... ... ... ... ... бір ... аяқтау барысында орындалады. Ол
оқушылардың білімін және игергенін бағалауға мүмкіндік ... ... ... бір ... біту ... орындалады. Қорытынды
бақылаудың нәтижесі әр ... ... ... ... ... әр түрлі болып келеді:
• әңгімелесу;
• экспресс-сұрау;
• бақылау жұмысы;
• сұрау парағы ... ... ... ... шығармашылық жұмыс және т.б.
Тексеріс, тематикалық және қорытынды бақылау формаларының ... ... ... ... тест деп ... ... игерген
білім нәтижесін алу болып саналады.
Педагогикалық тест тест формасының тапсырма ... ... ... ... бөлеміз:
1. берілгендердің ішінен дұрысын табу тапсырмасы;
2. ашық жауап тапсырмасы;
3. ұқсастарға тоқтау тапсырмасы;
4. дұрыс жауапқа тоқтау тапсырмасы.
1-3 ең негізгі тапсырма типі ... ... оқу- ... ... деп ... пән бойынша бағдарламаларды
көрсетілуіне білімді меңгеруге және тәрбиелік міндеттерді неғұрлым ... ... ... құрылатын және оқушылардың жеке басының ... ... оқу ... ... ... ... кешенде
оқулық басты рөл атқарады. ОӘК (оқу әдістемелік кешені) ... ... ... ... ... ... ... зерделеу және оқыту ретін анықтайтын
материалдар;
- бекіту және ... ... бар ... оқу- нормативті оқулықтар материалдар;
- үлгі тақырыптық жоспарлар т.б
Жалпы орта білімнің базалық деңгейінде даралап оқыту тәсілін
қамтамасыз ... ... ... ... макеттер, плакаттар,
үлестірмелі материалдар, ЭЕМ-, кино-, ... ... ... арналған оқу- әдістемелік материалдар болуы қажет.
Оқу- әдістемелік кешеніне мыналар жатады:
Жұмыс дәптері;
Мұғалімдер үшін әдістемелік материалдар;
Оқушының өзіндік жұмыстары үшін дидактикалық материалдар;
Өзін-өзі тексеру ... ... ... ... ... “жұмыс дәптеріне ” тоқталайық.Оқушылардың өзіндік
жұмыстары үшін баспа егізінде жұмыс ... оған ... ... ... ... үшін ... ... оқылған құбылыстарды жалпылауды талап
ететін тапсырмалар мен сұрақтар және т.б. беріледі.
Жұмыс дәптерінің негізгі мақсаты ... ... ... ... даралауды қамтамасыз ету болып табылады. Олар келесі жағдайда
істелінетін жұмыстарды қамтамасыз етеді:
- бір ... ... ... жабылып өз бетінше орындайды
(жалпы сыныптық);
- оқушылар тапсырманы аз ғана ... ... (3-6 адам ... ... ... екі - ... жұптасып орындайды;
- оқушылар әр қайсысы жеке - жеке өз тапсырмаларын орындайды;
- оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескеретін жеке тапсырмалар.
Бағыты бойынша жұмыс дәптері, ... ... ... және
жаңа жағдайда орындалатын жұмыстар үшін беріледі.
Жұмыс дәптерінің міндеті - бағдарламада берілген оқу ... мен ... ... алу; ... оқу ... ... бөліп алу және білімді жүйелеу болып табылады. Оқушылармен
жұмыс дәптерін қолдана отырып, оларды ... және ... ... ... әдіс ... ... ... БАҒЫТЫНДА ИНФОРМАТИКАДАН ҚОЛДАНБАЛЫ КУРСТАРДЫ
ДАЙЫНДАУ
3.1. Қолданбалы курстарды дайындау әдісі
Қолданбалы (қолданбалы) курстар орта мектептің жоғарғы буындарында
кәсіптік оқытуда ... роль ... ... ... 12 ... орта ... беру ... жоғарғы сыныптарда оқыту мазмұнын
дифференциалдау 3 түрлі курстардың: базалық, бағдарлы және қолданбалы өзара
байланыстылығы негізінде іске ... ... әр ... ... ... ... бар.
Базалық - жалпы білім беретін курстар барлық оқушылар үшін міндетті
және ол ... ... беру ... инвариантты бөлігін бейнелейді.
Бағдарлы курстар кейбір пәндерді тереңдетіп ... және ... ... білім беруге бағытталған.
Қолданбалы курстар әр оқушының ... мен ... ... Бұл ... жеке білім бағдарламасын құрудың негізгі
құралы болып табылады.
«Информатика» оқу пәні ... ... ... ... ... ... базистік оқу жоспарының мемлекеттік компонентін құраушылардың
бірі болып табылады.
Мектептік информатика курсы білім алушыларға осы ... ... ... ... жеткілікті деңгейдегі толық көлемін беруді,
оқушылардың ойлау, ... және ... ... ... ... өміріндегі информатиканың рөлі ... ... және ... құндылықты дамытуды, табиғатқа ғылыми
көзқарасын, адамның ... ... ... ... ... ... ... түрлі мәселелерді шешуде алған білімін
шығармашылықпен қолдану дағдыларын қалыптастыруды көздейді.
Мектеп ... ... ... ... ... ... мен мәдениетін қалыптастыру бағытында
информатиканың ... ... ... ... ... пәні ... әлемдік ақпараттық бейнені қалыптастыру
мен компьютерлік ... және ... ... теориялық негізі болып табылады. Ақпараттық-коммуникациялық
құралдарының жеделдетіп дамуына байланысты ... ... ... ... ... және т.б. өзгерістерін ескере отырып
құрылады. Олардың ... ... ... сыныптарда оқытудың
мазмұнында ерекше мәнге ие. Сонымен ... бұл ... ерте ... үйрету де қарастырылуда.
Информатиканы тереңдетіп оқығысы келетін оқушылардың саны жеткілікті
көп болған жағдайда мектеп базистік оқу ... ... ... ... саны есебінен информатиканы оқытуға бағдарлы деңгейде
бөлінген 1 ... ... ... 2 ... қоса ... ... білім
деңгейіне қойылатын талаптар сәйкес деңгейлер үшін білім беру ... ... ... ... ... кезінде мектептің оқу жоспарына
таңдау курстарын енгізу қажет. Бұл келесі ... ... ... болуы
мүмкін: «Объектілі-бағдарланған программалау тілі», «ЭЕМ операторы»,
«Компьютерлік графика», ... ... ... ... және т.б.
Жалпы білім беретін орта мектепте информатика мен есептеуіш техника
негіздері курсы 10-11 сыныптарда 3 ... ... ... Basic программалау тілі – математика, физика ... ... ... ... Pascal ... тілі – ... физика пәндерін тереңдетіп
оқытатын мектептерде ... Жаңа ... ... ... ... және іс-қағаздарын жүргізуші»
мамандығына баулу курсы бойынша оқытылады.
Информатиканың «қолданбалы» бағыты ... ... ... ... Басқаша айтқанда, ақпараттық-коммуникациялық
технологияны кез ... ... ... ... ... мүмкіндіктері
қарастырылады. Мысалы, ... ... ... қорын қолдану»,
«Компьютерді баспа қызметтеріне қолдану», ... ... т.б. ... ... ... ... оқу пәні ретіндегі информатиканы оқыту,
сондай-ақ оны факультативті сабақтарда тереңдетіп оқыту жалпы білім беретін
мектептің 8-сыныбынан ... ... ... оқу бағдарламалары мен оқулықтар информатиканы оқыту
үшін негізгі материалдар болып табылады. Сонымен бірге оқу үдерісінде
информатика пәнін тереңдетіп не ... ... ... ... ... оқу құралдары қолданылады. Бағдарлы мектептерде, физика-
математикалық және техникалық лицейлерде, физика мен математиканы
тереңдетіп оқытатын мектептерде ... ... ... «Аруна Ltd – 2008» және т.б. баспалардан шыққан қосымша оқулықтар
мен электрондық оқу ... ... ... Информатикадан қолданбалы курстардың түрлері
1. «Алгоритмдеу негіздері» бағдарлы курсы
1. ЭЕМ-де есеп шығару кезеңдері.
2. Алгоритм ... ... оның ... ... ... ... ... негізгі түрлері.
5. Айнымалының түсінігі. Аты және мәні.
6. Айнымалылардың түрлері.
7. "Меншіктеу" операциясының мағынасы.
8. Алгоритмдерді ... ... ... ... ... ... "ҮШІН" циклдары.
11. Цикл денесі, цикл параметрі, орындалу шарты
12. Күрделі циклдар.
13. Негізгі алгоритмдік құрылымдардың суперпозициясы.
14. Символдық айнымалылармен жұмыс істеу ... ... мен ... ... ... Массивтермен жұмыс істеу алгоритмдері.
Білім мен біліктілікке қойылатын талаптар:
.Оқушылар білуі тиіс: алгоритм туралы түсінік,оның негізгі қасиеттерін,
негізгі алгоритмдік құрылымдарды жазу ... ... ... ... ... ... алгоритмдердің орындалу ережесін.
Оқушылар меңгеруі тиіс: есептердің шешімін алгоритмдік тілде жазу.
Бұл курста ойлаудың алгоритмдік типі ... « ... ... ... ... ... ... Тіл алфавиті.
3. Айнымалылардың түрлері.
4. Меншіктеу операциясы.
5. Берілгендерді енгізу және шығару.
6. Программаны құру және редактірлеу.
7. Программаны жүктеу.
8. Қателер жөнінде хабарлама.
9. ... ... ... ... ... ... программалар.
12. Программалау тіліндегі тармақталу.
13. Программалау тіліндегі циклдар.
14. Графика.
15. Экран бетіндегі объектілер қимылдарын орындау.
16. Жолдармен жұмыс.
17. ... ... ... ... ... ... Ішкі программалар.
20. Кітапханалық функцияларды шақыру.
Білім мен біліктілікке қойылатын талаптар:
Оқушылар білуі тиіс: алгоритмдік тілде алгоритм құрылымдарын жаза ... ... ... ережесін.
Оқушылар меңгеруі тиіс: программалу тілінде программаны жазу,оңдау,
орындау, стандарттық ... мен ішкі ... ... нәтижесін экран бетіне баспа құрылғысына шығаруды ұйымдастыру.
Курста ойлаудың алгоритмдік типінің қалыптасуын жалғастыру және ЭЕМ-де
жұмыс істеу дағдысын меңгеру, сондай-ақ есеп шығаруға ... ... ... ... " Компьютердің архитектурасы және операциялық жүйе " бағдарлы курсы
(* - математикалық сыныптар )
I. Компьютерлік жүйенің аппараттық ... және ... ... ... құрылымының магистральды- модульный принципі.
2. Адрестер және берілгендер шиналары.
3. Жады ... және ... ... ... ... ... және жедел жады.
5. Компьютердің шеткері құрылғылары.
6. Телекоммуникациялар ... және ... ... ... ... аппараттық жабдықталуы.
8. Мультимедиа элементтері.
II. Файлдық жүйе.
1. Файл. Файл ... және оның ... ... ... ... ... Дискілердің сызықтық және иерархиялық каталогтары.
4. Файлдық жүйе.
III. Операциялық жүйелер.
1. ОЖ-нің қолданылуы.
2. MS DOS ОЖ-нің құрамы: базалық ... ... ... , ... құрылғылар драйверлері.
3. Командалар интерпретаторы (командалық процессор).
4. MS DOS ОЖ-ін тиеу.
5. Басқа көп ... ... (UNIX, OS/2, Novell, Windows ... Телекоммуникацияның программалық жабдықталуы.
IV. MS DOS командалары.
1. Ішкі және сыртқы командалар.
2. Просмотр и печать Каталогтарды көру және ... ... ... ... ... ... ... Файлдардың мазмұнын көру.
5. Файлдың мазмұнын принтерге шығару.
6. Файлдардың атын өзгерту.
7. Файлдарды жою.
8. Ішкі ... құру және жою, ішкі ... кіру және одан шығу ... ... ... ... ... файлдар.
10. Жүйелік параметрлерді баптау. ... и ... ... ... ... ... ... ARJ) архиваторлары
3. Калькуляторлар.
4. Русификаторлар.
VI. Norton Commander прграммасы.
1. Файлдық жүйе бойынша аралау.
2. Файлдармен операциялар.
3. Мәзір жүйесі.
4. ... ... ... ... шығушы программалар - (WPVIEW, ARCVIEW).
6. NCEDIT кірістірілген мәтіндік редакторы.
7. Пайдаланушы мәзірі.
8. Norton Commander парметрлерін баптау.
9. Архивтермен жұмыс.Кірістірілген ... Екі ... ...... ... ... Нортон утилит пакеті.
1. SI - system information.
2. UNERASE.
3. BE - batch ... NDD - Norton Disk ... SD - ... SF - Safe ... мен ... ... талаптар:
Оқушылар білуі тиіс: программалық жабдықтардың негізгі түрлерін, ОЖ-нің
негізгі командаларын, ақпаратты сақтауды ұйымдастырудың файлдық ... ... ... ОЖ ... жұмыс істеуді, ОЖ-нің командаларын
қолдану, NCжәне NU ... ... ... ... оқып ... ... бағыттар бойынша жүргізіледі:
• - дүниетанымдық;
• - практикалық;
• - ... ... және ... тілдері» бағдарлы курсы.
I. Алгоритмдеу.
1. Тізбектей бөлшектеу әдісі бойынша алгоритм құру.
2. Құрылымдық программалаудың енгізгі принциптері.
3. Ең үлкен (ең кіші ) ... ... ... ... ... алгоритмдер (орын ауыстыру генерациясы).
5. Рекурсивтік ... ... ... тіл, ... ... деңгейлі тілдер.
1. Алгоритмдік және логикалық программалау.
2. Тілдер трансляторлары: интерпретаторлар мен компиляторлар.
3. Трансляторлар ... ... Pascal ... ... ... ... ... негізгі түрлері мен тәсілдері.
2. Айнымалылар түрлері.
3. Негзгі операторлар және тіл конструкциясы ( № 4 курсты қараңыз).
ЭЕМ-де қолданбалы ... ... ... есеп ... ... ... графигі және математикадағы сандық тәсілдер.
а) Функция графигін тұрғызу және оны ... ... ... ... ... ... ... ортасынан қақ бөлу тәсілі бойынша шешу.
г) Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу.
3. Динамикалық процесстерді модельдеу.
а) Физикалық ... және ... ... Физикалық процестер мен объектілердің графикалық түрде бейнеленуі.
Білім мен біліктілікке қойылатын талаптар.Оқушылар білуі ... ... ... ... ... ... негізгі кезеңдерінің аты мен мазмұнын;: нақты қойылған е,септің
математикалық моделін құра білуі.
Оқушылар меңгеруі тиіс : құрылған модель бойынша есептің шешуінің
программасын ... ... ... - ... - ... соңында сынақтық тапсырма: "Оқытушы программа",
5. МББЖ (DOS) бағдарлы курсы .
(*- математикалық ... ... ... ... ... ... берілгендер қоры.
3. Ақпараттарды белгілі бір ретпен сақтау .
4. ББ-ның құрылымы. Жазбалар түсінігі.
5. ББ –н құру , ... ... және ... ... жазу және есептеу.
7. Шаблон бойынша іріктеу және іздеу.
8. Берілгендерді есеп беру формасы түрінде экранға ... ... ... ... ... ... іздеу.
10. Бірнеше базалармен қатар жұмыс істеу.
11. Білім ... ... ... мен ... ... талаптар.Оқушылар білуі тиіс: МББЖ-ның
міндетін берілген программалық ... ... білу және ... ... ... жүйе туралы білуі.
Оқыту төмендегі бағыттарда жүргізіледі:- алгоритмдік;
-практикалық.
«Компьютерлік кескіндеме және дизайн»
қолданбалы курсының оқу бағдарламасы
Курс ... ... ... ... жүйелерде жұмыс
жасау тәсілдерін, сонымен ... ... ... ... ... ... зерттеуге үйрету.
«Компьютерлік кескіндеме және дизайн» таңдау курсының міндеттері:
... ... ... ... түрлері мен
мүмкіндіктерінің негіздерін зерделеу;
• Ақпаратты ЭЕМ-де ... және ... ... ... ... жүйелердегі ақпарат алмасудың теориялық негіздерін
меңгеру;
• Ақпаратты ... ... ... және ... мәліметтерді
қорғау әдістерінің негіздерін меңгеру;
• Компьютерлік жүйелерде жұмыс істеу үшін ... ... ... ... ... талаптар
Білуі тиіс:
• Компьютерлік жүйелер архитектурасын;
• Компьютерлік жүйелерде жұмыс жасау тәсілдерін;
• Компьютерлік жүйелер ресурстарына қол жеткізу әдістерін;
• Компьютерлік жүйелердегі ақпарат ... ... ... HTML ... қарапайым тегтерін;
• Web–парақтарын ашу және дизайнын құруды.
Меңгеруі тиіс:
• Macromedia Flash жүйесімен жұмыс істеуді;
• Мacromedia Flash MX ... ... ... Flash ... ... Macromedia Flash–тің принциптері мен мүмкіндіктерін;
• Flash-те анимациялар құру тәсілдерін;
• Macromedia Flash программасында фильм ... ... HTML ... ... Web ... ... ... Macromedia Flash программасында
ұйымдастырылған файлдарды жүктеуді.
Түсіндіре алуы тиіс:
• Векторлық графиканы пайдалана алуды;
• Flash-фильмдегі іс әрекеттерді тікелей басқаруды;
• Анимация мен мультипликация ... ... ... ... құрастыруды;
• Компьютермен жұмыс істеудің минимальді дағдысын.
Оқу курсының тақырыптық жоспарЫ
|№ ... ... ... ... ... ... |Өзіндік |
| | | | ... | ... |
|1 ... Flash |1 |1 | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
|2 ... |1 |1 | | | |
| ... | | | | | ... Flash программмасы (25 сағат) |
|3 ... ... |2 |1 | | |1 |
| ... | | | | | |
|4 ... элементтері|1 |1 | | | |
|5 ... |2 |1 |1 | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
|6 ... саймандардың|2 |1 | |1 | |
| ... ... | | | | | |
|7 ... облысы |2 |1 |1 | | |
|8 ... ... ... |1 | | |1 |
| ... | | | | | |
|9 ... ... |2 |1 | | |1 |
| ... | | | | | ... ... үзіндісі |2 |1 |1 | | |
| ... | | | | | |
| ... құру | | | | | |
| ... | | | | | ... ... |3 |1 |1 |1 | |
| ... құру | | | | | ... |Кадрлық анимация |2 |1 | | |1 ... ... ... |3 |1 |1 |1 | |
| ... | | | | | ... |Flash-та |2 |1 | | |1 |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | ... ... (7 ... ... |Web ... |2 |1 | | |1 |
| ... | | | | | ... ... ... |2 |1 |1 | | |
| ... HTML | | | | | |
| ... ... | | | | | ... |Жиі ... |3 |1 |1 | |1 |
| |тег және | | | | | |
| ... ... | | | | | ... |Барлығы |34 |17 |7 |3 |7 ... ... және ... ... курсының бағдарламасының
тақырыптық-мазмұндық бөлігі
Macromedia Flash технологиясына кіріспе
(1 сағат)
Үлкен көлемді ақпаратпен алмасуы, анимациялық (қозғалыстағы ... ... ... ... ... көлемді жадыны қажет етуіне
байланысты ... ... ... ... ... ... ... тиімді.
Компьютерлік графика (1 сағат)
Компьютерлік графика – әр түрлі кескіндерді (суреттерді, сызбаларды,
мультипликацияларды) компьютердің ... ... ... ... ... танымал программалардың ешқайсысы компьютерлік ... ... ... ... жаппай қолданыста жүрген
программаларды жасап ... ... ... ... ... 90 % ... осы графикамен шұғылдануға жұмсайды.
Қазіргі компьютерлік графика тек көркемдеу мен ... үшін ... ... мен ... ... ... ... және әкімшілік
қызмет орындарында алуан түрлі ақпаратты көрнекі түрде көрсету ... ... ... ... үшін қолданылады.
Macromedia Flash программмасы
(25 сағат)
Бүгінгі таңда технологияның ... ... ... графикалық мүмкіндіктері күннен-күнге үлкеюде. Соның
ішінде, анимация жасауда көп қолданысқа ие ... Flash ... ... ... ... құруда қолданады. Macromedia Flash
технологиясы тәжірибесі жоқ компьютер қолданушысына программалық өнімдер
жасау мүмкіндігін ... оқу ... мен ... ... ... ... Қазір Macromedia Flash-технологиясы ең жаңа
және кең ... ... ... ... табылады.
HTML форматы (7 сағат)
Web-дизайн, жүйелік программалушы, администратор және тағы ... ... ... ... ... ... ... ақпарат
құралдарынан да көруге болады.
Мектеп бітірушілер компьютерлік сауаттылықты меңгеріп шығады, бірақ
келешекте олар программист, инженер, жүйе ... ... ... ... кез-келген шығармашылық мамандық сізден қазіргі заманға
сәйкес компьютерлік технологияларды меңгеруді ... ... ... ... ... комерциялық мүмкіндіктері.
Практикалық жұмыстар
1. Құрал–саймандармен түрлі әрекеттер орындау.
2. Жұмыс облысына векторлық бейнелерді орналыстыру.
3. Бейнелерге түрлі мәтіндер жазу.
4. Мәтіндер мен бейнелерге анимация ... ... ... ... ... HTML тілінде құжатын құру және анимациялы суреттерді орналастыру.
7. Web бетінің дизайынын ұйымдастыру.
8. Мектеп сайтының жобасын ұсыну.
ПӘН АРАЛЫҚ ... және ... - ... графикамен жұмыс жасау кезінде түрлі
сызбалар қолданылады. Түрлі объектілерді салу мақсатында пайдалану.
Информатика - ... ... ... ... қолданбалы
программалардың көмегімен түрлі ақпараттарды жазу.
Ағылшын және орыс тілі – ... ... ... ... және ... жасау.
білімді меңгеру деңгейін бақылау
Оқушылардың білім, білік, дағдысы тоқсандық, ... тест ... ... ... ... ... қайталауға арналған тест тапсырмалары.
Әрбір тарау аяғында оқушылардың ... ... ... ... ... дайындалған 50-60 сұрақтық тест бойынша жүргізіледі.
Сұрақтардың жеңіл және күрделегіне байланысты 1 ... 3 және 5 ... ... ... ... ... күрделі тапсырмаларды меңгеру мақсатында ... ... ... ... ... ... - 10 сұрақ*1 ұпайдан = 10 ұпай
ІІ деңгей - 4 ... ... = 8 ... ... - 4 ... ... = 12 ұпай
ІҮ деңгей - 2 сұрақ*5 ұпайдан = 10ұпай
Ү деңгей - 1 сұрақ*10 ұпайдан = 10ұпай
Барлығы 50 ұпай ... және сол ... ... = ... = «4»
50-74% = «3»
50% төмен = «2»
43 – 50 = ... – 42 = ... – 37 = ... - ... ... ... ... кешен:
1. Оқу тақырыптық жоспар.
2. Оқу бағдарламасы.
Оқу теориялық кешен:
1. Лекция конспектілері.
2. Оқулықтар.
Оқу анықтамалық кешен:
1. Интернет материалдары. Баяндамалар.
2. Түрлі оқулықтар.
3.4.“Adobe ... ... ... ... ... курс
(жаратылыстану-математика бағытындағы бағдарлы сыныптарға арналған)
Қазіргі кезде көптеген адамдар үшін өз жұмысында өндірістік ақпараттық
технологияларды қолдана білу ... ... бірі ... ... түрлі сканерлер,сандық фотоапараттар,Web-камералардың пайда
болуына байланысты адамдар қолына өте көп мөлшерде сандық бейнелер
түсті.Ал бұл өз кезегінде бейнелерді өңдеу,қалпына келтіру,сол ... ... құру ... ... ... ... ... редакторларды оқыту оқушыларды болашақта одан да
күрделі техникалық жүйелерді (AutoCad-томобильдер,ұшу аппара-ттары,теңіз
кемелері,әскери ұшақтар,Pcad-күрделі ... ... ... программа,ArchiCad etc-үйлер,толықтай қалалар
конструкциялары)жұмыс істеуге дайындау мүмкіндігін береді.Дүбірлеген
ақпарат заманында ... ... ... ... ... Осы бағытта жоғары сынып оқушыларын дайындау барысында мектеп
информатика курсының логикамен,сызу және эстетикамен пәнаралық байланысының
жүзеге асуы өте ... ... ... ... ... оқушыларға кәсіптік бағдар беруге арналған.Курстың негізгі бағыты-
дамытушылық,яғни,оқушылардың қызығушылығын қолдауға және қанағаттандыруға
бағытталған.Бұл курс оқушылардың ... ... ... ... ... ... ... ғылым негізімен тікелей байланысты мамандықтар әлеміне баулиды.
Мақсаттары:
• Оқушыларды қызықтыра отырып графикалық бейнелерді өңдеуге арналған
соңғы бағдарламалық жабдықтардың мүмкіндігін көрсету.
• Adobe Photoshop ... ... ... ... ... Растрлық бейнелер құрудың шексіз мүмкіндіктері туралы түсінік
қалыптастыру.
Міндеттері:
• Adobe Photoshop-та бейнелерді өңдеу мен редакторлеудің негізгі
мүмкіндіктері туралы түсінік беру;
... ... ... ... ... ... ... Photoshop-пен жұмыс істеуді үйрену;
• Негізгі операциялармен таныстыру;
• Алгоритмдік ойлау қабілетін дамыту;
• Информатика ... ... ... ... ... ... ақпараттық мәдениетін қалыптастыру;
• Оқушыларға кәсіптік бағдар беру.
Курстың тақырыптық-күнтізбелік жоспары
|№ | ... ... |
| ... Photoshop бағдарламасымен танысу (11 сағат) |11 |
|1 ... ... және ... |1 |
|2 ... және ... ... ... сығу |1 |
| ... | |
|3 ... ... бейнелерді сақтау тәсілдері. |2 |
| |Adobe ... ... ... экраны.Мәзір ерекшеліктері | |
|4 ... ... ... |1 |
|5 ... демонстрациялау, Adobe Photoshop интерфейсінің |1 |
| ... | |
|6 ... салу ... қолданылуы |1 |
|7 ... ... ... ... |1 |
|8 ... ... ... ... |
| |т.б | |
|9 ... имитациялау. |1 ... ... ... негіздері.Құралдар тақтасымен толық танысу.Дайын |1 |
| ... ... ... | |
| ... ... істеудің негіздері (4 сағат) |4 ... ... ... ... |1 ... ... ... |1 |
| ... ... | ... |Өз фотосуреті бойынша фотомонтаж құру. |1 ... ... ... «Көпқабатты бейне құру». |1 |
| ... құру (7 ... |7 ... ... (сүзгілер).Фильтрлермен жұмыс. |1 ... ... құру ... |1 ... |Adobe ... ... және мұзданған жазулар. |1 ... ... ... |1 ... ... ... қолдану.Күрделі бейнелер құру. |1 ... ... ... |2 |
| ... ... құру (5 ... |5 ... |Gif-анимация құру:кадр,кадрлармен операциялар жасау,анимацияны |1 |
| ... және ... | ... ... арқылы өз бетімен сурет салу. |1 ... ... ... ... ... |1 ... ... ... ... |1 ... ... открытка»макетін құру жобасын қорғау. |1 |
| ... ... (7 ... |7 ... ... ... ... ... |1 ... ... ... №2.Қабат эффектілері |1 ... ... ... ... жұмыс |1 ... ... ... №4.Қылқаламмен жұмыс |1 ... ... ... ... |1 ... ... жұмыс №6.Шығармашылық жұмыс |1 ... ... ... |1 ... ... ... ... білім, білік, дағдысы тоқсандық, тарау, тест сұрақтары,
деңгейлік тапсырмалар арқылы тексеріледі.
3. Тарауды қайталауға арналған тест тапсырмалары.
Әрбір тарау ... ... ... ... дағдысын тексеру
электрондық жүйеде дайындалған 50-60 сұрақтық тест бойынша жүргізіледі.
Сұрақтардың ... және ... ... 1 сұрақ 3 және 5 ... ... ... ... ішіндегі күрделі тапсырмаларды меңгеру мақсатында ... ... ... ... орындалады.
І деңгей - 10 сұрақ*1 ұпайдан = 10 ... ... - 4 ... ... = 8 ... ... - 4 ... ұпайдан = 12 ұпай
ІҮ деңгей - 2 сұрақ*5 ұпайдан = ... ... - 1 ... ұпайдан = 10ұпай
Барлығы 50 ұпай шығады және сол ... ... = ... = ... = ... ... = ... – 50 = «5»
38 – 42 = «4»
25 – 37 = ... - ... ... қамтамасыздандырылуы
Оқу бағдарламалық кешен:
1. Оқу тақырыптық жоспар.
2. Оқу бағдарламасы.
Оқу теориялық кешен:
1. Лекция конспектілері.
2. Оқулықтар.
Оқу анықтамалық ... ... ... ... ... ... ҚОРЫТЫНДЫ
Бағдарлы оқыту - білім беру ... ... ... ... ... ... ... ескеріп, жоғарғы сынып оқушыларын өздерінің кәсіби
білім ... ... ары ... ... жол ашатын білімді
саралап, даралап берудің негізгі құралы.
Ақпараттық және ... ... ... ... ... жеке ... үшін оқу және жазу қабілеті сияқты сапалармен бір ... ... адам үшін ... ... айналды. Алынған білім мен дағдылар
бұдан әрі көптеген жағдайда қоғамньң даму жолдарын ... Бұл ... ... ... ... ... оқытып, тәрбиелеуге және
ақпараттық мәдениетін қалыптастыруға ... ... Осы ... ... ... ... кезде жалпы білім беретін орта мектептерде
оқушылардың қызығушылығы, ынтасы мен қабілеттілігін ескеріп, ... ... ... білімін ары қарай жалғастыру, ... ... ... ... үшін бағдарлы оқыту үрдісі қолға алынуда.
Бағдарлы оқыту - жеке тұлғаға ... оқу ... іске ... ... ... жеке білім траекториясын таңдау мүмкіншілігі
артады.
Бағдарлы оқытуға көшу келесі негізгі мақсаттарды іске асыруды ... ... ... ... беру ... ... пәндерді тереңдетіп
оқытуды қамтамасыз ету;
• Жоғарғы сынып оқушыларын оқыту ... ... ... жасай отырып, олардың кең ауқымды және икемді ... жеке ... ... ... тудыру;
• әр түрлі категориядағы білім алушының қабілетіне, жеке ынтасы ... ... ... ... ... ... ... жағдай туғызу;
• оқушылардың әлеуметтік мүмкіндіктерін кеңейту, жалпы және ... ... ... ету, ... ... ... алу ... игеруіне неғұрлым тиімді даярлау;
Дипломдық жұмыста бағдарлы ... ... ... ... ... ... мен еліміздегі жағдайлары , мақсаттары ... ... ... оқу- ... ... ... қарастырылды.
Жұмыстың практикалық бөлімінде қолданбалы ... ... ... ... , ... ... көрсетілді.
Жалпы білім беретін орта мектептерде бағдарлы оқыту үрдісін ... оқу- ... ... енді ғана ... ... Дипломдық жұмыста
қарастырылған материалдар орта мектептегі информатика пәні мұғалімдері мен
бағдарлы оқыту мәселесімен айналысып ... ... ... ... тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасуы орта білім беру жүйесінін
дамуымен тығыз байланысты. Сондықтан да ақпараттық қоғамға қажетті білімді
жас ... ... ... ... ... ... мол деп
есептеймін.
V. ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Негізгі әдебиеттер:
1.Қазақстан Республикасындағы 12 жылдық ... орта ... ... Республикасы «Білім » туралы Заңы.- Астана, 2007.
3.Қонақова К. және т.б. ҚР мектептерінде бейінді ... ... ... ... ... 32 ... Е.Ы. ... специалистов совмещенного с информатикой
профиля в Республике Казахстан, -Алматы: АГУ им.Абая,1998.-123 ... ... Г.А. ... и ... ... ... ... :Учебно-методическое пособие для студентов педуниверситета.-
Алматы,2002.-80 с.
6. Бидайбеков Е.Ы., Лапчик М.П., ... К.М., ... ... оқьпу теориясы мен әдістемесі. Оқу кұралы. Алматы, 2008, -280
б.
7. ... ... ... бағыт.10-11
сыныптар. Ы.Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру ... ... ... ... ... по ... ... из
Интернета.
9. Лапчик М. П. Методика преподавания информатики: учеб. Пособие для студ.
Пед. ... /М. П. ... И. Р. ... Е. К. Хеннер; под общей редакцией
М. П. ... – М.: ... ... ... 2001. – 624 ... Е.С. и др.Новые педагогические и информационные технологии ... ... ... для ... ... и ... квалификации педкадров.-Москва.: Издательский центр Академия,
1999. – 224 с.
Қосымша әдебиеттер:
1.Н .Ә. Назарбаевтың Л.Н. Гумилев атындағы ... ... ... ... 27 ... ... ... және білім арқылы экономиканы білу»
атты дәрісі.
2.Веретенникова Е. Г., ... С. М., ... Н. Г. ... ... Серия «Учебный курс». – Ростов на Дону: Издательский центр
«МарТ», 2002. – 416 ... В. В. Виды ... в ... Логико-психологические проблемы
построения учебных предметов.–М.: Педагогика,1972.–424 с.
4.Концепция профильного обучения на старшей ступени общего ... ... ... – 2002. – 12. – с. 5-7, 11-16, 80-82. 2001. – 624 с.
5. Қазақстан ... ... ... ... білім беру
стандарты. Негізгі ережелер. ҚР МЖБС 2.003. - 2008 ... ... және ... министрлігінің 2008 жылғы 19 қарашада №616 бұйрығымен
бекітілді // 12 ... ... ... ... -№4- ... Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жалпыға міндетті бастауыш білім беру
стандарты. ҚР ... ... ... ... ... және ... 2008 жылғы 25 желтоқсанында №667 бұйрығымен бекітілді // 12
жылдық білім беру ... ... - №5- ... Г.К. 12 ... білім беру жүйесі: технологиялық ерекшеліктері
// Бастауыш мектеп № 9 -10 2008
8. Қасымова Г. Бағдарлы оқытудың педагогикалық-психологиялық ... № 1, ... ... Ш. 12 ... ... көшу // Қазақстан мектебі №9 2007
10. Қисымова Ә.Қ Жан-жақты білімді ұрпақ тәрбиелеу мақсатында біртұтас
педагогикалық процесті технологияландыру – ... ... ... мәселесі
// Педагогика мәселелері № 1-2 2006
11.Кобдыкаров К.К., Монохов В.М. «Педагогическая технология, проектирование
учебного процесса» Вестник КАТУ ... ... ... ... ... С. ... оқыту – жастар болашағы // Мұғалім № 5, 2007
13. Өстеміров К. «Қазіргі педагогикалық технологиялар мен ... ... ...

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 75 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Информатика пәні бойынша критерийлі-бағытталған тест тапсырмаларын жасау әдістері.24 бет
Мектептегі информатика курсының тәрбиелік мақсаты. Қазақстандағы бейіндік оқытуды ұйымдастыру тәжірибесі28 бет
Қазіргі электр байланысы11 бет
«Математика» бiлiм саласы6 бет
"Табиғи сипаттағы ТЖ кезінде жүргізілетін апаттық-құтқару жұмыстарының түрлері"3 бет
1)Тәжірибелік психология пәні.2)Психологтың мектеп алды тобындағы балалармен жүргізілетін жұмысының мазмұны8 бет
12 жылдық мектепке көшу бағытындағы мұғалімнің инновациялык даярлығын қалыптастыру96 бет
7-8-9 сыныптардан геометриядан таңдау курстарын оқыту97 бет
8-сынып оқушыларына сәндік-қолданбалы өнерді оқытуда дәстүрлі мәдениетке баулу77 бет
Camtasia Studio бағдарламасы көмегімен оқыту курстарын жасақтау59 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь