Арнайы пәндер оқытушыларының кәсіптік білімін жетілдіру формалары мен мазмұны

Мазмұны
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1. Кәсіби оқыту . білім берудің негізгі жолы
1.1. Кәсіби оқытудың мазмұны мен жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.2. Кәсіптік.педагогикалық білім беруді ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8

2. Арнайы пәндер оқытушыларының кәсіптік білімін жетілдіру формалары мен мазмұны
2.1. Кәсіптік оқыту педагогінің жеке тұлғасының кәсіпқойлығы ... ... ... ... ... 13
2.2. Пәндік.кәсіби біліктілікті жоғарылату ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .24

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
Кіріспе
Қазақстанның қоғамдық - экономикасында болып жатқан өзгерістер білім беру жүйесінің дамып, жетілуіне маңызды ықпал етуде. Қоғамның жаңа әлеуметтік мәдени жағдайында өскелең ұрпаққа білім мен тәрбие беруде өздігімен дербес тиімді педагогикалық жолдарды таба білетін, алғыр да қабілетті педагогқа деген сұраныс жылдан - жылға өсуде. Тұлғаның ерікті түрде, шығармашылықпен дамуына, өзін - өзі көрсете білуіне, өз өмірін дұрыс бағдарлауына осы қасиеттерді жетік меңгерген мұғалім ғана жәрдемдесе алады. Осыған орай арнайы пән оқытушыларының кәсіби - шығармашылық белсенділігін қалыптастыру мен дамыту мәселесінің көкейкестілігі күннен - күнге арта түсуде. Бүгінгі жоғары педагогикалық оқу орындарының музыка - педагогикалық факультетінде кәсіби біліктілігі жоғары, іскерлік қабілеті жетілген музыка мұғалімі даярлануы қажет.
Білім беру саласы қызметкерлерінің алдына қойылып отырған басты міндеттемелердің бірі-оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіру. Жаңашыл мұғалімдер лекция, семинар, практикум, конференция, іскер ойын сияқты әдістерді дәстүрге енгізіп отыру. Мұның өзі оқытушының бірыңғай мақсатын-өзін-өзі дамыту, өзін-өзі тәрбиелеудегі еңбегін ортақ арнаға тоғыстырады.
Еліміздегі тәуелсіздіктің әсері қоғам дамуының барлық салаларын қамтып, әлемдегі жаңа мазмұнды озық тәжірибелерге негізделген оқу-тәрбие жүйесінің қалыптасуына ықпал етті.
Соған сәйкес соңғы кезде білім берудің орталығында жаңа үдеріс-педагогикалық инновация орын алып отыр. Инновация термині қазірде білім берудің теория-практикасында кеңінен қолданылуда. Бірақ ғылымда бұл терминнің нақты анықтамасы белгілі бір педагогикалық категория ретінде берілмеген. Көптеген ғылыми педагогикалық еңбектерінде «инновация» ұғымын білім беру жүйесінде жаңалықтарды жасап шығару, игеру, қолдану және тарату іс-әрекеті деп сипаттайды. Инновация мәселелерімен айналысып жүрген бірқатар ғалымдардың еңбектерін, жазған анықтамаларын қарастырып, талдай келе біз бұл ұғымның түп-төркінін белгілі уақыт арасында жаңашыл идеяны қайта қарау, жаңалау деп айтқанды жөн көрдік. Қазіргі кезеңдегі педагогикалық инновация білім беру жүйесіндегі жаңалықтарды топтастырады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Егоров В.В., Готтинг В.В., Самашова Г.Е., Нурмаганбетова М.С. Педагогическая система формирования информационно-технологической компетентности педагога профессионального обучения // Совет ректоров. – 2011. - № 2. – С. 87-95
2. Егоров В.В., Смирнова Г.М., Готтинг В.В. Роль компетентностного подхода в подготовке педагога профессионального обучения // Дистанционные технологии в образовании: материалы междунар. научно-практ. конф. – Караганда: Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, 2009. – С. 210-213.
3. Иваненко В.П. Формирование профессионального мастерства учащихся при обучении в учебных мастерских. М., 1980
4. Калугин Н.И. Профессиональная ориентация учащихся.-М:2001
5. Кравцов Н.И. Организация методической работы в среднем профтехучилище и руководство ею. М., 1989.
6. Кругликов Г.И. Настольная книга мастера профессионального обучения: Учеб. Пособие .-М:Изд.центр «Академия»,2006.-272с
7. Қазақстан Республикасында техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың 2008 – 2012 жылдарға арналған мемлекеттік Бағдарламасы. – Алматы. – 2008. – 11 б.
8. Моминбаев Б.К., Егоров В.В., Нартя В.И. Совершенствование одготовки инженерно-педагогических кадров профтехшколы Казахстана. – Алма-Ата: Казахстан, 1992. 179 с.
9. Назарбаев Н.Ә. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан // Егемен Қазақстан. — 2007, 1 наурыз.
10. Назарбаев Н.Ә. Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының стратегиясы. – Алматы: РГЖИ «Дәуір», 1992. - 56 б.
11. Ниязбекова А. Өндірістік оқытдың зертханалық сабағында жаңа технологияны қолдану ерекшеліктері және оның білім беруге әсері // Кәсіптік мектеп.-2009.-№3.-23-25б
12. Өстеміров К. Айтбаева Қазіргі білім бері техникалары.-Алматы:АГТУ,2006
13. Практикалық сабақ беру тиімділігін артгыру/Қүрастырган Б. Сманов. -А, 1989.
14. Профессионально-технические школы РК в 2005-2006 учебном году: Агенство РК по статистике // Финансы и кредиты. -2006. №2. -40.
15. Сабыров Т. Оқыту теориясының негіздері. - Алматы, Қазақстан Республикасы Білім министрлігі баспаханасы, 1992.
16. Серіков А. Техникалық мамандықтар бойынша өндірістік оқу сабағын өткізу ерекшеліктері// Кәсіптік мектеп.-2008.-№5-6.-5-6б
17. Скакун В.А. Ведение в профессию мастера производственного обучения. М., 1990.
18. Скакун В.А. Преподавание курса «Организация и методика производственного обучения». М., 1989.
19. Скакун В.А. Преподавание общетехнических и специальных предметов в училищах профтехобразования. М., 1989.
20. Смайылова М. Практикалық жүмыстарды жоспарлау туралы. //Қазақстан мектебі, №10, 1988. 29-30 бетгер.
21. Сманқұлова Ж,Е. Техникалық және кәсіптік білім беруді оқытудың жолдары // Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы. – 2007. – № 4(4). – 39-43-бб.
22. Сманқұлова Ж.Е Кәсіби лицейлер еңбек нарығы жағдайында // Кәсіптік мектеп профтехшкола. -2007. № 5-6 (24), - 3-4-бб.
23. Сманқұлова Ж.Е. Білім мен кәсіптің жоғары сапасы – еңбек нарығының талабы // Кәсіптік мектеп профтехшкола. -2007. № 4 (22). –3-4-бб.
24. Труханов И.И. Организация и проведение производственной практики. М., 1990.
25. Ұстаздың шеберлікке жету жолдары. /Құрастырған Ж. Нүржанова. -Алматы, 1991.
        
        Қазақстан Республикасы Білім және  ғылым министрлігі
Батыс Қазастан облыстық Білім басқармасы
Экономика және ақпараттық технологиялар колледжі
КУРСТЫҚ ЖҰМЫС ... ... ... ... Кәсіби оқыту - білім берудің негізгі жолы
1.1. Кәсіби оқытудың мазмұны мен жүйесі..........................................................5
1.2. Кәсіптік-педагогикалық білім беруді ... ... ... ... ... ... ... формалары мен мазмұны
2.1. Кәсіптік оқыту педагогінің жеке тұлғасының кәсіпқойлығы....................13
2.2. Пәндік-кәсіби біліктілікті жоғарылату.........................................................20
Қорытынды.........................................................................................24
Пайдаланылған әдебиеттер ... ... - ... болып жатқан өзгерістер білім беру жүйесінің дамып, жетілуіне маңызды ықпал етуде. Қоғамның жаңа әлеуметтік мәдени ... ... ... ... мен ... ... ... дербес тиімді педагогикалық жолдарды таба білетін, алғыр да қабілетті педагогқа деген ... ... - ... ... ... ... ... шығармашылықпен дамуына, өзін - өзі көрсете білуіне, өз өмірін дұрыс бағдарлауына осы қасиеттерді жетік меңгерген мұғалім ғана жәрдемдесе ... ... орай ... пән оқытушыларының кәсіби - шығармашылық белсенділігін қалыптастыру мен дамыту мәселесінің көкейкестілігі күннен - күнге арта ... ... ... ... оқу орындарының музыка - педагогикалық факультетінде кәсіби біліктілігі жоғары, іскерлік қабілеті жетілген музыка мұғалімі даярлануы қажет.
Білім беру саласы қызметкерлерінің ... ... ... ... міндеттемелердің бірі-оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіру. Жаңашыл мұғалімдер лекция, семинар, практикум, конференция, іскер ойын сияқты әдістерді дәстүрге ... ... ... өзі ... ... ... дамыту, өзін-өзі тәрбиелеудегі еңбегін ортақ арнаға тоғыстырады.
Еліміздегі тәуелсіздіктің әсері қоғам ... ... ... ... ... жаңа ... озық ... негізделген оқу-тәрбие жүйесінің қалыптасуына ықпал етті.
Соған сәйкес соңғы кезде білім берудің орталығында жаңа үдеріс-педагогикалық инновация орын алып ... ... ... ... ... ... ... кеңінен қолданылуда. Бірақ ғылымда бұл терминнің нақты анықтамасы белгілі бір ... ... ... берілмеген. Көптеген ғылыми педагогикалық еңбектерінде ұғымын білім беру ... ... ... ... ... қолдану және тарату іс-әрекеті деп сипаттайды. Инновация мәселелерімен айналысып жүрген бірқатар ғалымдардың еңбектерін, жазған анықтамаларын қарастырып, талдай келе біз бұл ... ... ... ... ... жаңашыл идеяны қайта қарау, жаңалау деп айтқанды жөн көрдік. Қазіргі кезеңдегі педагогикалық инновация білім беру ... ... ... ... ... үдеріс технологиясы - мақсат-мүддені анықтаудың жалпы әдіснамасы негізінде мемлекеттің қазіргі таңда білім беру саласына қойып ... ... ... ... ... ... оқытудың мазмұн, форма, әдіс-амалдарының, дидактикалық талаптарының, психологиялық-педагогикалық нұсқауларының жиыны. Оқыту технологиясы оқу үдерісіне қажетті әдіс, тәсіл, амал, дидактикалық ... ... ... ... жүйелі кешені ретінде пайдаланылады.
Қазіргі кезде кәсіптік білім оқытушысына ... ... ... Олардың оқу материалдарынан, әрекет етудің әртүрлі әдістемелік тәсілдері мен ... ... ... ... эрудициясы, идеялық сенімділігі, балаға деген сүйіспеншілігі, өзінің көзқарасын ұдайы кеңейтуге, оқушыларда жеке тұлғаның үйлесімді дамуына қажетті сапаны ... ... ... ... оқытушыны және оқу шеберін, сондай-ақ студентпен бірге жұмыс жасаушы квалификациялы жұмысшыны да қамтуы қажет.
1.Кәсіби оқыту - ... ... ... ... ... оқытудың мазмұны мен жүйесі
Кәсіби оқытудың басты мақсаты - білім алушының кәсіби ... ... ... - ... және қоғам жайында ғылымда жинақталған білім жүйесін басқа адамдардың меңгеруіне және оны ... ... етіп ... ... Оқу ... басқару әрбір қоғамның даму дәрежесіне байланысты. Білім беру нәтижесі екі тұрғыдан қарастырылады:
1. Нақты білім беру ... ... ... және ... беру стандарты формасында тіркелетін нәтиженің бейнесі. Қазіргі замандағы білім беру стандарттары ... ... бір ... өту ... ... ... ... оның білімі мен икемділігіне қойылатын талаптарды қамтиды. Стандарттың ... ... ... ... ... ... сақталатынына әлбетте қол жететін көрінісі екені мәлім.
2. Білім беру нәтижесі бұл белгілі бір ... ... ... ... ... ... өзі. Қазіргі жағдайда еңбек нарығында экономиканы қайта құруда жастардың кәсіптік дайындығының ... ... ... ... ... бола ... оқу ... оқу процесін іске асыру педагогтың саналы іс-әрекет жасау қабілетіне ... ... бұл ... ... ... ... ... беру жүйесі - бұл кәсіби және жоғары білім беру мекемелері, оның ғылыми және ғылыми-әдістемелік ... және ... ... ... мен қоса жиынтығы. Басқару құрылымы:
:: Бастауыш кәсіптік білім;
:: Орта кәсіптік білім;
:: Жоғары кәсіптік білім;
:: Қосымша кәсіптік білім.
Кәсіптік мектептер мен лицейлерде негізгі білім ... орта ... ... ... ... бір ... ... бойынша жұмысшы қызметкерлерін дайындайды. Оқу мерзімі кәсіптік мектептерде 2-3 жыл, ал ... ... 3 жыл, ... ... технологиялар мен құрылғыларды үйрену 4 жыл мерзімді қажет етеді. Бастауыш кәсіптік білім беру қайсыбір ... ... ... орта ... ... ... ... мерзімде жұмыс істей алады.
Кәсіптік лицей - ... ... беру ... ... ... ... ... оқытатын және тәрбиелейтін оқу орны.
Оның мақсаты - ... ... ... ... өз ... мен ... мүмкіндігіне қарай білім беру, оларды қайта даярлау және ... ... ... беру ақпараты - белгілі бір кәсіп саласы не мамандық бойынша оқушыларға ғылыми-техникалық білім, практикалық дағды беріп, кәсіптік ... ... ... ... ... ережелері мен нормаларын орындауға үйрету. Педагогикалық коммуникация тәсілдері арқылы оқушылырға кәсіптік ... беру мен ... ... ... ... әдістерін қолдану қажет.
Кәсіптік мектептерде кәсіби білім беру дегеніміз - инженер-педагогтық ұжым мен оқушылардың бірлескен іс-әрекеті ... ... ... негіздерін, практикалық қабілеттері мен кәсіби дағдыларын қалыптастыру. Сонымен қатар, белгілі бір кәсіп саласы ... етіп ... ... ... ... ... берудің негізгі ұйымдастыру формасы - сабақ. Сабақтың жалпы ... ... ... күні, сыныбы, мектебі, жалпы мәліметтер. Оқыту бағдарламасының тақырыбы, сабақ тақырыбы.
2. Оқу ортасы мен ... ... ... ... ... оның ... мен ... ыңғайлылығы, жабдықтау құралы. Оқыту құралдарының күйі.
3. Компьютермен жұмыс жасауда техникалық қауіпсіздігін, санитарлы-гигиеналық нормаларын ... ... ... ... ... ... шығыны. Белгілі бір сабаққа материалының дайын болуы. Қолданылатын көрнекілердің сабақ тақырыбына сәйкестігі, қолдану моменті, материалының мазмұны, нұсқалар, сұрақтар ... ... ... құрылымы: сабақтың негізгі кезеңдері, мақсаты және ұзақтылығы ұстаздың басқару жұмысын тіркестіру. Жеке, жұптық, топпен және сыныппен бірлесіп жұмыс істеу. ... ... және ... ... ... ... ... қойған мақсаты, оның жетістіктері.
7. Сабақ мазмұнын, мектап оқулығының материалымен салыстыру.
8. Жалпы дидактикалық принциптер көзқарасынан сабақ мазмұнына баға беру.
Ғылымилық ... ... жаңа ... есепке алу және т.б.
Көрнекілік-графикалық ақпаратты қолдану алгоритмдердің орындалу кестесі және т.б.
Тізбектілік - түсіндірілетін ... ... ... болуы түсіндіруде материалды қалдырмау күрделі түсініктерді оқығанда циклдің болуы.
1.2. Кәсіптік-педагогикалық білім беруді ұйымдастыру
Кәсіптік-педагогикалық білім берудің басты айырмашылығы - кәсіптік-педагогикалық оқыту ... және орта ... ... ... ... ... пайдалана алатын, қызметкерлер мен мамандарды дайындауда кәсіптік-білім беру қызметтерін орындауға, ұйымдарда, кәсіпорындарда маман дайындаумен айналысуға қабілетті тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. Кәсіптік-педагогикалық ... ... беру ... ... да ... және ... өнім аясындағы сияқты, ішкі кәсіптік дифференциацияның даму бағыты байқалады. Осыған байланысты, кәсіптік-педагогикалық білім беру мамандарды дайындаудың ... ... ... ...
Педагог қызметінің шығармашылық деңгейіне қойылған мақсатқа жету үшін оның өзіндік мүмкіншілігін ... ... ... ... ... қызметінің шығармашылық сипаты оның басты ерекшелігі болып есептеледі.
Педагог шығармашылығының басқа сала шығармашылықтарынан ... ... және т.б.) ... оның ... яғни жаңа ... өзіндік әлеуметтік жаңалық жасау емес, оның мақсаты - жеке тұлғаны ... ... ... ... әсер ... ... себеп -ол педагогтің жеке басының қасиеттері. Олардың бәрінің кәсіби мағыналары бар. Жақсы педагог - ең ... ... ... әділ, мейірімді адам. Сонымен қатар, өз жұмысын ... ... ... ... әр ... жеке ... өз талаптарын қояды, ал ондай қалыптасқан қасиеттері жоқ немесе аз ... онда ... ... тез ... Ал педагогті сипаттайтын қасиеттер: көпшілдік, адамның бәріне тең қарау.
Әр педагог өз ісінің шебері бола ала ма ... ... ... жету үшін ... ... ... пе? ... кәсіби шеберлікқалыптасуы үшін, педагогикалық қызмет жемісті болуы үшін қандай себептер әсер етеді: табиғи және әлеуметтік.
Ұзақ уақыт бойы ... ... ... ... ... бар ... ... деген көзқарастар көбірек болған; оның жұмысындағы негізгі жетістікке жетудің шарты арнайы қабілеттілігі болу керек деп ... ... бұл ... ... ... да ... бар. ... таңда ғылым да педагогикалық қабілеттілік жөнінде біржақты жауап бере алмайды. Негізінен қабілеттіліктің қалыптасуына әсер ететін төрт ... баса ... ... ... тәрбие, орта, өздігінен жетуге талаптану.
Педагогикалық негізгі қасиеттерге ... ... ... ... ... перцептивтік, ғылыми-педагогикалық, авторитарлық, конструктивтік, мажорлық, гностикалық, психомоторлық және назар аударып жинақтай білу қабілеттілігі.
Экспрессивтік қасиеттер - ... ... ... ... әдістәсілдермен, құрал-жабдықтармен өз ойын көрнекті түрде әдеппен, айқын айта білуі. ... ... - оқу ... ... және терең меңгеретіндей түсіндіре білу және оқу-тәрбие процесін тиімді ұйымдастыра білу.
Ғылыми-педагогикалық қасиеттер - педагогикалық бағыттағы ғылыми-зерттеу ... ... ... ... - ... ішкі дүниесін түсініп, әр уақытта оның психикасын ... ... оның ... ... ... ойын ... таба білу.
Конструктивтік қасиеттер (немесе педагогикалық қиялдау) - тәрбиеленушілердің болашағын болжай білу, алдағы ... ... ... ... ... ... көре білу.
Авторитарлық (әмірлік, өктемдік) қасиеттер - оқушыларға жігерлі әсермен тез уақытта қадірлі, сыйлы бола білу, нәтижесінде жоғары беделді, ... ... ... - бұл ... ... ... оқушылармен жеңіл қарым-қатынас құра білу (тіл табысу) және әрмен қарай дұрыс қарым-қатынаста болу.
Мажорлық (сергек көңілді) ... - бұл оқу ... ... кез ... ... және ... жандандыруға, күрделі дау-жанжалдың алдын алып және дұрыс шешуге, ... ... ... ... ... ... ... және зиянсыз әзіл-оспағы.
Ұйымдастырушылық қасиеттер - кез келген оқу-тәрбие жұмыстарын, сынып сағатын, демалыс кешін, ата-аналар жиналысын және т.б. ... ... тез ... ... ...
Психомоторлық қасиеттер - бұл педагогтің оқушылардың әрқайсысына практикалық оқу, тәжірибе жасау және басқа да жұмыстарды орындаудың жеке ... ... ... яғни ... әрқашан ойланып, орынды жұмыс істеуге үйрету.
Гностикалық қасиеттер - бұл құбылыстарды, пәндерді тез, дұрыс түсініп, талдау жасап және ... ... ... ... айта білу қасиеттері.
Жеке адамдық қасиеттер - бұл қоршаған ортаны түсініп, оған көңіл бөле білу ... ... ... ... ... қамқорлықпен қарап, оларға талап қоя білу.
Педагог өзінің атқаратын, өзін көрсететін тәрбие жұмысын ... ... оның ... ... ... ... ... оқушылармен қарым-қатынастың қасиеттері: экспрессивтік, дидактикалық, авторитарлық, ғылыми-педагогикалық, коммуникативтік, жеке адамдық, ұйымдастырушылық, мажорлық, конструктивтік; ... ... ... ... гностикалық; ал қоршаған ортаға қатысты қасиеті - ойын жинақтап, көңіл бөле білу.
Педагог кәсіпқойлығының белгілік сипаттамалары. Педагог кәсіпқойлығын қарастыра және ... ... бұл ... не ... ... құндылық бағдарлардан бастау алатынын, бұл іспен не үшін айналысатынын, өз еңбегіне ... ішкі ... ... анықтап алу маңызды.
А.К. Маркова педагог кәсіпқойлығының мынадай белгілерін ... ...
- ... белгі мұғалім таңдап алған кәсіпке қойылатын талапқа қаншалықты сай келетінін анықтайды. Объективті белгілер қатарына жоғары еңбек өнімділігі, сан мен ... ... ... ... ... ... бір мәртебеге ие болу, тәрбиелеу мен оқытудың әр алуан мәселелерін шеше білу іскерлігі;
- субъективті белгілер: педагог мамандығы адамның ... оның ... ... ... сай келеді, адам бұл кәсіп бойынша еңбегіне қаншалықты қанағаттанады, тұрақты ... ... ... ... ... ... жеке ... қажетті кәсіби-психологиялық сапаларының жиынтығы және т.с.с;
- нәтижелік белгілер: педагог өзінің педагогикалық еңбегінде ... ... ... жете ме? Педагог еңбегінің басым нәтижелері сапалық өзгерістер, қозғалыстар, оқушылардың психикалық ... ... және жеке ... ... табылады. Педагог оқушылардың даму көрсеткіштерін, олардың бойларындағы және потенциалды деңгейлеріне диагностика жасай білуі, оқушылардың және т.б білуі керек;
- ... ... ... өз ... нәтижелеріне жетуде әлеуметтік тиімді тәсілдерді, әдістерді, технологияларды қолдана ма?
Педагогтің қалай жұмыс істегені, ... ... ... мен іскерліктерді, жеке тұлғалық психологиялық қасиеттерді (педагогикалық ойлау, педагогикалық эмпатия) қолданды, ... мен ... күші мен ... ... ... ... психологиялық бағасы қандай, т.с.с;
- нормативті белгі: педагог таңдап алған кәсіп бойынша құжаттарды, ережелерді ... ме және оның ... ... ... ... ... ала ма? Ғылымда жасалып, практикада байқаудан өткен кәсіптік іс-әрекет және қарым-қатынас нормаларын меңгеруі;
- жеке-дара вариативті белгілер: адамның өз ... ... ... онда өз ... ... жүзеге асыруынан, өзін кәсіп құралдары арқылы дамытуынан байқалады. Педагогикалық даралық, әдетте, өз-өзімен тынбай жұмыс істеу, өзіне диагностика жасай ... ... ... және ... ... ... ... дамуы бойынша анықтай білуінің нәтижесінде қалыптасады.
- педагог бойындағы деңгейлік белгі: педагог кәсіпқойлықтың жеткілікті жоғары деңгейіне жетті ме? ... ... ... бір ... ... деңгей және кәсіби дамудың жеке тұлғалық мүмкіндіктері болады;
- болжамдық белгі: маман жұмысының ... бар ма, ... бар ма, ... ... ... меңгеруге дайын ба, кәсіби айқындығын байқата ма?
- шығармашылық белгі: педагог өз кәсібінің шеңберінен шығып, оны тәжірибемен ... ... жеке ... ... үлесімен байытуға тырыса ма? Кәсіби айқындықтың, оқытуға бейім болудың және өзіндік шығармашылық ізденістің үйлесімділігі педагогикалық кәсіпқойлық үшін ... ... ...
- ... ... пен ... ... белгісі: педагог өз еңбегінің нәтижесімен қоғамды қызықтыра ала ма, білім беру қызметі нарығында бәсекелік қарым-қатынасқа түсе ме?
- ... жол қуу ... ... ... ... мен абыройын сақтай ала ма? Өз-өзімен тұйық болмау, ... ... ... ... ... Арнайы пәндер оқытушыларының кәсіптік білімін жетілдіру формалары мен ... ... ... ... жеке ... ... ... мен іс-әрекет кәсіпқойлығы - бұл бір құбылыстың екі беті тәріздес. Кәсіпқойлық дамуының әр ... оның ... ... ... ... Егер кәсіби маңызды психологиялық қасиеттердің дамуы іскерліктерді меңгеруге және бұрыннан барларының деңгейін жоғарылатуға ықпал етсе, онда іскерліктердің қарқынды дамуы тежеледі. Олар ... ... ... ... ... ... ...
Жеке тұлға кәсіпқойлығы, В.А. Сластениннің айтуы бойынша, кәсіпқойлықтың кәсіби маңызды және жеке тұлғалық іскерлік, ... көп ... ... жоғары деңгейін, креативтіліктің жоғары деңгейін, талаптанудың адекватты деңгейін, мотивациялық орта мен маманның прогрессивті ... ... ... бағдарларды бейнелейтін еңбек субъектісінің сапалық сипаттамасы.
Кәсіпқойлыққа тек өз іс-әрекетін дамыту арқылы ғана емес, тұлғалық-кәсіби қасиеттерді ... ... да ... ... ... нағыз кәсіпқой мен оның кәсіпқойлығының қалыптасуы маманның жеке тұлғалық ... ... ... жүруі заңды. В.А. Сластениннің ойынша, жеке тұлғалық кәсіби даму - бұл жоғары ... ... ... жеке ... ... ... кәсіпқойлықты меңгеру жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуында, кәсіби ... пен ... ... ... ... ... ... Маркованың ойынша, кәсіпқойдың жеке тұлғасының сипатына мыналар кіреді: мотивация (жеке тұлғаның бағыты мен оның ... жеке ... ... ... ... және оның ... ... процестер мен жағдайлар), жеке тұлғаның интегралды сипаттамалары (өзін-өзі ұғыну, жеке дара стиль, шығармашылық ... ... ... ... ... шешуші белгісі педагогикалық мәселелерді шығармашылықпен шешуге даярлығы болып табылады. Нақты педагогикалық іс-әрекетте норманы шығармашылықтан бөліп алу ... ... ... ... ... үшін тән ... Бұл - жеке тұлғаның ерекше қасиеттерінің ... Жеке ... ... ... ... өзін-өзі жетілдіру мен өз-өзімен жұмыс істеу үлкен рөл атқарады. Өз-өзімен жұмыс істеу тәжірибесі кәсіби өзін-өзі тәрбиелеудің ... ... ол ... жеке ... ... ... дамыту бойынша сапалы жұмысты болжайды: өзінің жеке психологиялық ерекшеліктерін педагогикалық іс- әрекет талаптарына бейімдеу, кәсіби құзыреттілікті үнемі жоғарылату және жеке ... ... және ... ... ... ...
Кәсіби өзін-өзі тәрбиелеу негізінде мақсат пен мотив арасындағы қарама-қайшылықтар жатыр. Мотивтің мақсатқа қарай жылжуы өзін-өзі ... ... ... етеді, ол өзін-өзі тәрбиелеудің қозғаушы күші және көзі болып табылады. Бұл қажеттілік өзінің кемшіліктерін түсінуден, оларды жойғысы келетіндіктен, олардың себебіне ... ... ... ... өзін-өзі тәрбиелеуге деген қажеттілігі, ары қарай белсенділігі, жеке тұлғалық көзқарастардан қолдау табуы (сенім, борыштың сезімі, ... ... ... ... ... көру және т.с.с). Мұның бәрі өзін-өзі жетілдіру бойынша іс-әрекеттер жүйесін қалыптастырады.
Кәсіби өзін-өзі тәрбиелеу мазмұны жеке ... ... ... және ... ... ... тиіс. Өзін-өзі тәрбиелеудің негізін өзін-өзіұғыну немесе концепциясы құрайды, яғни ... өзі ... ... тұрақты жүйесі, оның негізінде ол өз-өзіне баға беруді және басқа адамдармен өзара қарым-қатынасын қалыптастырады. ... ... ... процесі үш кезеңде жүзеге асады: өзін-өзі тану, өзін-өзі бағдарламалау және өз-өзіне ықпал ету. Бірінші кезең - өзін-өзі тану ... ... ... ... ... ... талаптарды тереңінен зерттеуімен, бұл талаптарды ұғынуымен, өзінің жеке тұлғасы мен өзінің кәсіби іс-әрекетіне талдау жасауымен байланысты. Кәсіби өзін-өзі тану ерік-жігердің даму ... оның ... ... пен ... ... ... (қабылдау, ес, қиял, ойлау) ерекшеліктерін анықтауды болжайды. Өзін-өзі тану кезеңінде ... ... әр ... ... мен ... ... мақсатқа сай болады. Өзінің жеке тұлғасындағы өзгерістерді ... ... ... ... жеке тұлғасын жетілдіру мүмкіндігі жөніндегі өзіндік болжамды жүзеге асыруды қарастырады. Даму деңгейіне практикада өзін-өзі бағалау, педагогикалық іс-әрекет үшін ... ... ... да бір ... ... ... педагог өзін-өзі тәрбиелеу бағдарламасын жасайды. Өзін-өзі тәрбиелеу бағдарламасымен қатар өз-өзімен жұмыс істеу жоспарын ... ... ұзақ ... ... - ... және минимум жоспар (бір күнге, аптаға, айға). Әрмен қарай өзін-өзі өзгертуге бағытталған іс-әрекеттер кезеңі ... ... әсер ету ... мен ... әр ... және жеке тұлға ерекшелігі мен нақты жағдайға байланысты. Өзін-өзі тәрбиелеу құралдарының ішінде өзін-өзі реттеу құралының орны ... Оған ... ... басқаға аудару, бұлшық еттерді босаңсыту, сондай-ақ өзін-өзі сендіру, ... ... ... ... өзін нандыру тәсілдерін жатқызады. Өзіне ықпал ету құралдарының қызметтері әр ... ... ... ... ... бақылау, өзін-өзі мәжбүр ету, өзін-өзі мақұлдау, өзін-өзі жазалау, өзін-өзі белсенділендіру және т.б. Өзін-өзі тәрбиелеу процесін ынталандыратын сыртқы факторларға педагогикалық ... ... ... ... және бос ... ... ... өзін-өзі тәрбиелеу мазмұнын, құралдарын, тәсілдерін және формаларын білуі, оларды ... ... ... ... ... жеке ... ... жетістіктерін анықтайды.
Кәсіби іс-әрекетке сипаттама берген кезде ... ... ... ... ... жөн. А.А. Деркач, И.В. Кузьмина, В.А. Сластенин және т.б. гностикалық және рефлексивті-перцептивті іс-әрекетті, жобалау іс-әрекетін, ұйымдастыру және коммуникативті-ақпараттық іс-әрекетті атап ... ... ... осы және ... да ... ... және ... іскерліктерді жетілдіру кәсіби деңгейдің жоғарылауына ықпал етеді.
Кәсіпқойлық іс-әрекеттің жоғары өнімділігімен немесе тиімділігіменсипатталады. Сапалық негізгі көрсеткіштері бойынша жоғары көрсеткішпен ерекшеленетін ... ... ... деп ... ... ... қарқындылығы, дәлдік пен сенімділік, ұйымдасқандық, тұрақтылық, әлеуметтік ... ... ... мен ... ... көрсеткіштермен сипатталып, оң, әлеуметтік маңызды мақсаттарға жетуді көздемесе, өнімділігі жоқ іс-әрекет болып есептелінеді. Мазмұны жағынан ... ... ... ... ... ... өйткені ол да кәсіби іскерліктер мен дағдылардың дамуын қарастырады. Шеберлік - кәсіпқойлық категориясының ... бір ... ... ... ... ... негізінде, саналы түрде түсінілген және талдау жасалынған педагогикалық іс-әрекет арқылы қалыптасады. Педагогикалық шеберлікті меңгеру әр ... қол ... ... ... ... ... сай ... істеген жағдайда ғана мүмкін болады.
Осыған байланысты, өздігінен білім алу және өзін-өзі тәрбиелеу арқылы үнемі ... ... ... ... болып отыр. Нақты педагогикалық іс-әрекет кезеңінде өздігінен білім алу мазмұнын педагог өз іс- ... ... ... ... ... ... Өз-өзіне талдау жасау негізінде өздігінен білім алу бағдарламасы құрылады, онда ... ... мен ... ... тізімі көрсетіледі. Бұл өздігінен білім алу жұмысының тақырыбын таңдауға көмектеседі.
Педагогтің ... ... ... ... ... ... жолы -оқу мекемесінің кешенді тақырыптарының шеңберінде ғылыми немесе әдістемелік проблеманы зерттеу. Өздігінен білім ... ... оқу ... ... өз ... ... ... іскерліктері мен дағдылардың деңгейіне байланысты. Білім алу бойынша өз бетінше жұмыс істеудіңұтымды тәсілдері мен әдістерін меңгерудің және ... ... ... ... ... маңызы зор.
Өздігінен білім алу арқылы педагогтер біліктілігін жоғарылату жүйесінің әртүрлі кезеңдеріндегі оқу және әдістемелік іс-әрекет процесінде ... ... ... ... ... өздігінен білім алуының рөлі жоғарылады, бұл қазіргі жағдайда біліктілікті көтерудің ... ... ... ... ... дамуда педагогтер идеалға қарай ұмтылады. Нақты жағдайда ... ... ... ... ғалымдар кәсіпқойдың моделін жасауға тырысуда. Ол мына компоненттерді қамтиды (Е.А. Климов):
- ... ... адам ... ... бейнесі, бағыттылық, ішкі әлемге деген қарым-қатынас, креативтіліктің байқалу ерекшеліктері, жеке-даралықтың ақыл-ой бітістері, эмоционалдық, ... ... ... ... ... орны туралы түсінік);
- кәсіпқой праксисі (өзіндік ерекше қасиеттер, іскерліктер, дағдылар, әрекеттер);
- ... ... ... ... ... ... ... тәсілі және шешімді қабылдау, гностикалық іскерліктер, дағдылар мен әрекеттер);
- кәсіпқойдың ақпараттық талғамдығы, білімі, тәжірибесі, мәдениеті (өзіндік ерекше ... ... мен ... ... ... ... пән ... бойынша кәсіби білім);
- психодинамика (күйзелудің қарқындылығы, ... ... ... осы ... ... ... мен қиындықтар);
- кәсіп талаптарына сай өзінің жас-жыныстық қатынасын ұғыну. ... ... ... ... - еңбектің барыншатиімділігі, адамның еңбекке деген ішкі қарым-қатынасы мен оның ... ... ... сияқты жеке тұлғалық компоненттердің міндетті түрде болуы. Кәсіпқойлықты ... ... ... және ... Кәсіби оқыту педагогінің кәсіби-педагогикалық іс-әрекет ерекшелігі оның кәсіби өсуінің және жоғары маңыздылығына себепші болады. Біліктілікті ... ... ... ... ... маңызды бөлігі болып табылады. Ол маманның еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін ... ... оны ... ... ... ... ... өзекті болуына жағдай жасайды.
Біліктілікті көтеру мақсаты - маманның кәсіби-психологиялық мүмкіндігін барынша тиімді ету болып табылады. Бұл ... жету мына ... шешу ... ... асады:
- өздігінен дамуды, өздігінен білім алуды, кәсіби өсуді, мансапты мотивациялау;
- құзыреттілікті жоғарылату: әлеуметтік, экономикалық, құқықтық, арнайы, ... және т.б;
- ... ... ... ... ... ... жүріс-тұрыстың формаларын түзету;
- құзыреттілікті дамыту және маманның кәсіби психологиялық профилін түзету;
- әлеуметтік, кәсіби және жеке құзыреттілікті ...
- жеке ... ... ... өздігінен білім алуына және өзін-өзі жүзеге асыруына жағдай жасау.
Біліктілікті жоғарылатудың негізгі функциялары мыналарға саяды:
- диагностикалық, қабілеттер мен ... ... ... жоғарылатудың тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында олардың дайындық деңгейі мен жеке-психологиялық ерекшеліктерін анықтауды қарастырады;
- компенсаторлық, білім ... ... ... ... ... оған себепші жалпы техникалық және арнайы пәндер оқытушылары мен өндірістік оқыту ... ... ... алуы ... ... ... меңгермеуі, бұрынғы алған білімдердің ескіруі, пәндік-кәсіби және педагогикалық білімдер мен ... ... ... ... ... байланысты;
- бейімділік - ақпараттық мәдениеттің дамуы, өздігінен ... ... ... ... негіздері және оқу мекемесінің мәртебесі, дайындық профилі, қызметі, жұмыс орны ... ... ... ... ... әмбебап педагогикалық технологиялар мен жүйені жобалау іскерліктеріне үйрету;
- танымдық, жеке тұлғаның ақпараттық, кәсіби және ақыл-ой қажеттілігін қанағаттандыруды ... ...
- ... ... ... ... олардың мүмкіндігі мен кәсіби-педагогикалық іс-әрекетке дайындығын анықтайды.
Біліктілікті жоғарылату жүйесі екі бағытта қызмет етеді: біріншісі - қызметкерлердің біліктілігін ... мен ... ... ... ... - ... берудегі бос уақытты өткізу формасы (мәдени деңгейді жоғарылату, ғылыми білімдер мен ... ... ...
Білім беру бағдарламаларының түріне қарай педагогикалық, пәндік-кәсіби және арнайы біліктілікті көтеру ... ... ... оқу ... ... ... ... жеке тұлғалық сұраныстарына сай жасалған интеграцияланған оқу жоспары ... ... ... ... ... ... жоғарылату
Пәндік-кәсіби біліктілікті жоғарылату пән бойынша білім мен іскерліктерді тереңдету, жетілдіру және жаңартумен байланысты. Ол барлық мамандар үшін қажет, ... ... жаңа ... ... саласындағы мамандар, гуманитарлық және мәдениеттану циклының оқытушылары, жалпытехникалық және арнайы пәндер оқытушылары ... ... ... үшін сынақ мерзімінен өту қажет.
Өндірістік оқыту шеберлері мен арнайы пәндер оқытушыларының сынақ мерзімінен өтуі ... ... оқу ... ... ... ... біліктілікті жоғарылату институттарының арнайы құрылған профильді кафедраларында ұйымдастырылуы мүмкін.
Педагогикалық біліктілікті жоғарылату инженерлік-педагогикалық кадрлардың кәсіби психологиялық-педагогикалық құзыреттілігін қалыптастыру мен ... ... жаңа ... ... ... ... бағытталған.
Біліктілікті жоғарылату нәтижесі кәсіпқойлықтың өсуі, инновацияларға қарсыласудың азаюы, кәсіби-психологиялық потенциалдық жетілуі, кәсіби рефлексияның қалыптасуы, мамандарды кәсіби тәрбиелеу болып ... ... ... маңызды функциясы - маманның кәсіби өзін-өзі сақтауы, өйткені кәсіпқойлық әлеуметтік қорғанысты қамтамасыз етеді және ... ... ... (Э.Ф. ...
Біліктілікті жоғарылату қосымша кәсіптік білім беру жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады, ол кез келген ... ... ... ... ... оқыту әдістері, оқытушылар, білім алушылар, оқыту құралдары) ие ... ... ... ... ... ... аясы ... білім беру жүйесіне қарағанда тар және өзара байланысты элементтер тобын ...
- ... ... ... беру ... ... университеттер, институттар, оқу орталықтары), оқу-әдістемелік кабинеттер, әдістемелік комиссиялар мен басқа да ...
- ... ... бос ... ... ... мекемелер мен ұйымдар (лекториялар, халықтық университеттер, т.с.с.)
Қосымша ... ... беру ... ... мен ... өз ... ... бағыт болып табылады.
Көп жылдар бойы білімді кәсіптік білімнің негізгі көрсеткіші деп бағалау теория мен тәжірибе жұмысы ... ... ... ... мән берілмеуіне, мамандарды кәсіпке дайындауда білім қорының жеткілікті болмауына әкеліп, кейбір ... ... одан ... ... ... ... ... төмендеуіне әсерін тигізді. Кәсіптік лицейдің білім беру барысындағы осы мәселені шешу жолының бірі - студенттердің кәсіби ... ... ... бағдарлау арқылы оларды таңдаған кәсібі саласында өз білімдерін, іс-тәжірибелерін, мақсаттарын толықтай жүзеге асыруға тұлғалық құлшыныстарын ынталандыру. Кәсіби біліктілік - ол ... ... ... алдындағы талаптарды, міндеттерді және оған сәйкес көзқарастарды, пікірлерді, нұсқауларды барынша қабылдау ... сөз. ... ... ... ... байланысты мәселелерді шешу барысындағы олардың шығармашылық ой қабілеттерінің маңызы ерекше. Бастапқы кезеңде бірқатар студенттер өз мамандықтары бойынша жұмыс істеуді ... ... ... ... ... көзқарасын тудыру арқылы болашақ кәсібіне қызығушылығын қалыптастыру қажет [1].
Білім берудің мақсаты, оның ұйымдастырушылық құрылымы,технологиялық жағынан жабдықталуы, ... ... ... ... ... ... Бұған дейін білім беру үрдісінің негізгі бөліктері: мақсат - ... - ... - әдіс - ... ... ... бүгінгі жаңа технология бойынша: оқып үйрену - меңгеру - өмірге ендіру - дамыту болып ... ... беру ... ... ... ... түрі - оқу процесіндегі арнайы пәндер бойынша берілетін ... ... және ... ... қоса оқушының тәжірибелік дайындығын жүргізуге мүмкіндік туғызады.
Кәсіптік- техникалық мектептерде, лицейлерде оқытудың мынадай формалары қолданылады:
Теориялық оқыту: түрлі ... ... ... зертханалық- сарамандық жұмыстар, теориялық және практикалық семинарлар, саяхаттар, оқу ... үй ... ... оқу шеберханаларындағы сабақ, кәсіпорынның өндірістік цехында оқыту, қызмет көрсетудегі ... ... ... ... орны және ... тыс жұмыстар мен қосымша сабақтар: факультативті сабақтар, консультациялар, үлгермеушілермен қосымша сабақтар, үйірме жұ
Оқушылардың білім, білік және дағдыларын тексеру: коллоквиумдар, ... ... ... ... ... ... жұмыстары.
Сабақ- оқу үрдісін ұйымдастырудың негізгі түрі. Сабақ оқу- тәрбие барысының нақты түрі. ... ... ... ... ... ... ... беру міндеттері арнайы дайындығы бар маман басшылығымен жүзеге асады. Сабақ беру- білім беру және ... ... ... ... ұйымдастыратын оқушылар іс- әрекетінің күйі. Оқу- оқушының нақты білім алып, ... мен ... ... ... ... ... ... мен жоспар арқылы жүзеге асырылатын мақсатқа бағытталған барыс.
Оқу процесін ... ... ... ... өз ... білім және тәрбие алуды қажетсінуін туындатады. Оқудың сипаты, оның нәтижесі мұғалімдер құрамына, олардың ... және ... ... оқушылардың дайындық деңгейіне, оқу іс- әрекетінің сипатталуына, оқуға олардың қатынасына тәуелді болады.
мамандығы бойынша бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті ... беру ... оқу ... ... ... ... ... көрсетілгендей маман төмендегідей кәсіби құзырлылық талаптарына сай болуы қажет: өзінің болашақ мамандығының мәні мен әлеуметтік ... ... ... ... ... болуы, кәсіптік қызмет саласындағы басты мәселелермен таныс болуы, өз еңбегінің жемісі үшін жауапкершілік сезіміне ие болуды түсінуі тиіс.
Кәсіби ... ... ... өту ... инженер- педагог оқушыларды білім деңгейі бірдей нақты топтарға, бригадаларға біріктіріп, ... бір ... ... ... ... ... және оның қарқындылығына байланысты кәсіби-педагогикалық білім беру жүйесі жаңа сипаттағы мамандардың қажеттігін туғызды. Мұндай мамандар жан-жақты дамыған, әр ... ... ... әлеуметтік-экономикалық процестерді талдай білуге, нарық заманында бәсекеге ... және оған ... ... ... оны әрі ... жетілдіріп, жүзеге асыруға ықпал жасауы тиіс. Осыған байланысты жоғары оқу орындарындағы оқытушылар алдында тұрған басты ... - ... ... ... және ... ... даярлау болып отыр.
Кәсіби-педагогикалық білім беру мен педагогикалық білім берудің өзара байланысында кейінгісі неғұрлым жалпы мағынада қарастырылады. Алайда, педагогикалық білім беру әр ... оқу ... ... ... беру ... кадрлық қамтамасыз етуге бейімделген, ал кәсіби-педагогикалық білім беру бастауыш және орта кәсіби ... беру ... ... ... беру бағдарламаларын жүзеге асыру үшін кадрларды даярлауға бағытталған. Бұдан, дәстүрлі педагогикалық пен кәсіби-педагогикалық білім беру бір ... ... ... олар тек ... ... ... қорытынды жасауға болады.
Кәсіби-педагогикалық білім беру - бұл кәсіби білім беру қызметін толығымен орындауға қабілетті жеке ... ... ... ... және орта ... ... беру ... да сипаттайды. Білім берудің бұл түрі мазмұны, әдістемелік және материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі жағынан сәйкес мемлекеттік стандарттармен анықталатын оқу ... ... ... ... беру күрделі жүйеге жатады және өзара байланысты бірнеше компоненттерден тұрады: мақсаты, міндеті, мазмұны, қағидалары, әдістері, формалары, ... мен ... ... ... ... тиімді даму мәселесін шешу барысында жүйенің аталған компоненттерін, ... ... оны ... мен ... қағидаларын оқып-зерттеу қажеттігін анықтайды.
Кәсіби-педагогикалық білім беру берілген жүйеде мамандарды даярлау процесінің логикасы мен технологиясын қамтитын негіз ретінде алға ... ... ... қағидалар, мазмұн, әдістер мен технологиялар бір жағынан, кәсіби-педагогикалық білім беру жүйесін ұйымдастыру сұрақтарына қатысты, ал екінші жағынан, оны ... ... ... да қатысты. Сондықтан да, бұл мәселеге жеке тұлғаның, қоғамның, мемлекет пен экономиканың сұранысын басты және ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру-әдістемелік мәні ретінде қарау заңды.
Кәсіби-педагогикалық білім берудің ұйымдастыру-педагогикалық негізі материалдық-техникалық, әлеуметтік, құқықтық қамтамасыз етумен қатар, білім беру ... және ... ... ... және ... ... ... бағдар беру мен оқу мекемелеріне қабылдау, кәсіби-педагогикалық жұмыскерлер біліктілігін жоғарылатудың ... ... ... ... ... кәсіби-педагогикалық білім беру теориясының негізгі кілті ретінде санауға болады.
Кәсіби-педагогикалық білім беруді дамытудың ұйымдастыру-педагогикалық негізі - бұл өзара байланысқан ... ... ... ... мен сапасын арттыруда жеке тұлға мен қоғам қажеттіліктерін жүзеге асыру және білім беру мақсатына қол жеткізуін қамтамасыз ететін құрылымдық-басқару және ... ... ... және ... ... ... негізі кәсіби-педагогикалық білім беру жүйесінің әлеуметтік ортамен байланысын қамтамасыз етеді; ұйымдастыру жоспарында басқару жүйесін ... ... ... ... және т.б.) ... келтіреді; педагогикалық басқару әрекетін жүзеге асыру үшін шарттар құрайды; студенттердің сұранысы мен жеке қажеттіліктерін ескеріп, оқыту мазмұны, ... мен ... ... мен практиканың үйлесімді арақатынасын және оқыту мазмұнын ғылыми тұрғыдан қамтиды.
Кәсіби-педагогикалық білім беру жүйесінде даярланған маманның педагогикалық әрекет мазмұны тұрақты ... ... ... ... ... ... және ол арнайы біліммен, білікпен, қабілетпен, адам немесе технологиялармен өзара әрекеттесуімен сипатталады. Әрине, мұндай ... ... ... ... үшін ... ... бір ... өтуін талап етеді. Кәсіби-педагогикалық білім беру жүйесіндегі оқу-тәрбие процесінде әр түрлі білімдерді меңгереді және келесідей ... ... ... арнайы, салалық, өндірістік-технологиялық. Өндірістік-технологиялық компонент кәсіби оқыту педагогын даярлауда - ... ... ... ... алу ... анықтайды.
Кәсіби-педагогикалық білім беру жүйесінде кәсіби оқыту педагогын даярлаудың ... ... тек ... ... ... және кәсіби қызметтерді орындау қабілеттері ғана емес, сонымен бірге өздігінен жетілуге қабілетті, кәсіби бейімделген жеке ... ... ... кәсіби-педагогикалық білім беру бір жағынан, нақты мамандық бойынша адамды әрекет етуге даярлауын ... ... ... ... процесі болса; ал екінші жағынан өзіндік жүйе ретінде кәсіби білім, білік, дағды және тәжірибе - яғни ... ... ... ... ... ... ... нақты мамандық бойынша әрекет етуге даярлау мен оны ... ... ... ... ... толығымен орындауға, кәсіби әрекетінде өздігінен жетілуге қабілетті жеке тұлғаны ... ... ... ... ... ... ... қарастырсақ, бұл түсінік адамның меңгерген арнайы білімі, іскерлігі мен дағды жиынтығын, кәсіби білім беру аймағында табысты жұмыс ... ... ... ... және ... ... ... білдіреді.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
* Егоров В.В., Готтинг В.В., Самашова Г.Е., Нурмаганбетова М.С. Педагогическая система формирования информационно-технологической компетентности педагога профессионального ... // ... ... - 2011. - № 2. - С. ... ... В.В., ... Г.М., ... В.В. Роль компетентностного подхода в подготовке педагога ... ... // ... ... в ... ... междунар. научно-практ. конф. - Караганда: Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, 2009. - С. ... ... В.П. ... ... ... учащихся при обучении в учебных мастерских. М., 1980
* Калугин Н.И. Профессиональная ориентация учащихся.-М:2001
* ... Н.И. ... ... ... в ... ... и руководство ею. М., 1989.
* Кругликов Г.И. Настольная ... ... ... ... ... ... .-М:Изд.центр ,2006.-272с
* Қазақстан Республикасында техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың 2008 - 2012 жылдарға ... ... ... - ... - 2008. - 11 б.
* ... Б.К., ... В.В., Нартя В.И. Совершенствование одготовки инженерно-педагогических кадров профтехшколы Казахстана. - Алма-Ата: Казахстан, 1992. 179 с.
* Назарбаев Н.Ә. Жаңа ... жаңа ... // ... Қазақстан. -- 2007, 1 наурыз.
* Назарбаев Н.Ә. Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының стратегиясы. - ... РГЖИ , 1992. - 56 ... ... А. ... ... зертханалық сабағында жаңа технологияны қолдану ерекшеліктері және оның білім беруге әсері // Кәсіптік мектеп.-2009.-№3.-23-25б
* Өстеміров К. Айтбаева ... ... бері ... ... ... беру тиімділігін артгыру/Қүрастырган Б. Сманов. -А, 1989.
* Профессионально-технические школы РК в 2005-2006 учебном году: Агенство РК по ... // ... и ... -2006. №2. -40.
* ... Т. ... ... ... - Алматы, Қазақстан Республикасы Білім министрлігі баспаханасы, 1992.
* Серіков А. Техникалық мамандықтар бойынша өндірістік оқу сабағын өткізу ... ... ...
* ... В.А. ... в ... мастера производственного обучения. М., 1990.
* Скакун В.А. Преподавание курса . М., 1989.
* Скакун В.А. Преподавание ... и ... ... в ... ... М., ... Смайылова М. Практикалық жүмыстарды жоспарлау туралы. //Қазақстан мектебі, №10, 1988. 29-30 ... ... Ж,Е. ... және ... білім беруді оқытудың жолдары // Білім беру ... ... ... - 2007. - № 4(4). - ... ... Ж.Е Кәсіби лицейлер еңбек нарығы жағдайында // Кәсіптік мектеп профтехшкола. -2007. № 5-6 (24), - ... ... Ж.Е. ... мен ... ... сапасы - еңбек нарығының талабы // Кәсіптік мектеп профтехшкола. -2007. № 4 (22). - 3-4-бб.
* Труханов И.И. ... и ... ... ... М., ... ... шеберлікке жету жолдары. /Құрастырған Ж. Нүржанова. -Алматы, 1991.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 22 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
IBM дербес компьютерінің негізгі блоктары3 бет
Арнайы миссиялар73 бет
Арнайы педагогика26 бет
Балалар мен ата-аналарға арналған жұмыстар84 бет
Бағаналық жасушалар және олардың медициналық – биологиялық маңызы6 бет
Деректану және тарихнаманың теориялық-методологиялық мәселелері. Дәрістер кешені80 бет
Жекелеген кәсіпкерлік қызмет түрлері үшін арнайы салық режимі14 бет
Материалдарды өндірудегі технологиялық қондырғылар52 бет
Станциялы қосылған жабдықтарды орналастыру бөлмелерінің инженерлеріне арналған арнайы киімге қойылатын талаптар4 бет
Тағамдық бояғыштар7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь