Англо-саксондық құқықтық жүйе

Жоспар:
Кіріспе
1 ДҮНИЕЖҮЗІНДЕГІ ҚАЗІРГІ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖҮЙЕ
1.1 Англо.саксондық құқықтық жүйенің қазіргі құқықтық жүйедегі орны
1.2 Англо.саксондық құқықтық жүйенің шығу тарихы мен дамуы
2 АНГЛО.САКСОНДЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ ОТБАСЫ
2.1 Англо.саксондық құқықтық жүйенің қайнар көздері. Сот прецеденті
2.2 Англо.саксондық құқықтық жүйені пайдалану тәжірибесі
2.3 Англо.саксондық құқықтық отбасын романо.германдық құқықтық отбасымен салыстыру
3 АНГЛО.САКСОНДЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖҮЙЕНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
3.1 Англо.саксондық құқық жүйесіндегі әкімшілік процесс
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Құқықтық жүйе ұғымының екі маңызды әлеуметтік міндетін тұжырымдауға болады. Біріншіден, құқықтық жүйе құқықты қолдануға байланысты барлық тәсілдерді толықтай біріктіреді. Екіншіден, құқықтық жүйе барлық құқықтық құбылыстардың жаңа деңгейде бірігуін білдіреді. Құқықтық жүйе құқықтық мемлекеттің бір белгісі болып табылады. Профессор Н.И.Матузовтың пікірі бойынша: «құқықтық жүйе ұғымының құндылығы қоғамның құқықтық жүйесін талдаумен байланысты болады». Сондықтан кез – келген заң құқықтық жүйенің иерархиялық құрылымына қайшы келмеуі керек. Құқықтық жүйенің қалыптасуы салыстырмалы ұзақ кезеңді алатын қиын іс болып табылады. Заңи әбедиеттерде құқықтық жүйе категориясын салыстырмалы түрде жаңартып отырады. Ол 80 – жылдардың аяғынан бастап енді. Бірақ та Батыс заңгерлері бұл ұғыммен бұрынғы кезден айналысуда. Құқықтық жүйе құқықтық материя құрылыммен жақын байланысты яғни, ол иерархиялық көп құрылымдық сияқты аспектілерден тұрады. Құқықтық жүйе динамикалық даму үстінде болады яғни, ол туралы ұғым үнемі өзгеріп отырады. Құқықтық жүйе басқа құқықтық терминдерден ауыстырмайды және өзгертпейді. Ол жеке ғылыми жүктемені яғни, барлық құқықтық құбылыстардың бірлігін білдіреді.
Заң әдебиеттерінде құқықтық жүйе ұғымына кейбір ғалымдар мынадай талдау береді: «Құқықтық жүйе қоғамдық қызмет ету саласы бойынша екі жақты бірлікті көрсетеді: нормативтік негіздердің қалыптасуын, нормативтік қызметтердің үлгісін». Бұл бірлікте құқықтық жүйенің функциясы ерекше орын алады.
Сондықтан құқықтық және мемлекеттік құрылыстарды олар тарихи дамуында және өзара байланыстарында қаралуы құқықтық жүйелерді талдауды қажет етеді. Құқықтың дамуы кез – келген мемлекетте қайшылықта және күрделі екені көпшілікке мәлім. Жалпы, құқықтық жүйелердің даму деңгейі қоғамда оның қоғамдық экономикалық дәрежесімен анықталады, басқа сөзбен айтқанда өркениеттің дамуы.
Құқықтық тенденциялар Ежелгі Грецияда және Римде сонымен қатар Ежелгі Шығыста пайда болған деп айтып кетуге болады. Тарихи қалыптасқан нәрсе Қазақстанның құқықтық мәдениетінің құрылымына шығыстық дәстүрлер үлкен ықпал тигізген. Ежелгі Шығыстың құқықтық идеясы қоғамдық топтық – шектеулі сипаттары анық аңғарылады және қоғамдық топтардың класстық құқықтары мен бостандықтары қатаң бекітілуімен көрінеді. Осындай өте күрделі класстық және әлеуметтік құрылымдардың дамуы Ежелгі Шығыстық қоғамда құқықтың прогрессивті даму туралы ойландырады. Құқықтық жүйенің тарихы жағынан қарағанда сол кездегі құқықтық актілер қазіргі адамдар құқықтар туралы түсініктердің қалыптасуына ықпалын тигізгенін айта кеткен жөн.
Бірақ та қазақ даласы Шығыс пен Батыс арасындағы орталықтан орын алып отырғанын ескеру керек. Сондықтан қазақтардың идеологиясына құқықтық мәдениетіде синтездің аталған екі әлемнің диолог ретінде көрінеді. Батыс дәстүрінің ықпалы Ресейлік құқық жүйесі арқылы іске асырылды. Бұл Қазақстанның Ресейге қосылуынан байланысты. Қазақстанның Ресейге қосылуы күрделі қарама – қайшылық процесстерге сәйкес келеді. 1917 жылғы Ұлы Казан төңкерілісінен кейін Кеңес Одағының құрамындағы Қазақстан социализм жағдайында өмір сүре бастайды.

1991 жылғы желтоқсаннан бастап Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялады және құқықтық мемлекет негізінде жұмыс істей бастады. Дипломдық жұмысытың белгіленген мақсатқа жету үшін зерттеу жұмысында төмендегі міндеттері болып мыналар табылады:
1. Қоғамның құқықтық жүйесі ұғыммен құрылымы жеке зерттеу;
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Алимбеков М. Т., Абдрасулов Е. Б. Применение гражданско-правовых норм судом в современный период. – Астана, 2009
Цвейгарт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права
Сидаков
Марченко М.Н. Сочетание в правовой системе Евросоюза элементов романо-германского и англо-саксонского права (общие черты и отличия) //Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения – 200 . – 24-31 беттер
Балабиев
1. Абдраимов Б.Ж. Административная юстиция: соотношение моделей и выбор цели. // Юрист. – 2003. — №12.
2. История государства и права зарубежных стран. / Под общ. ред. проф. О.А. Жидкова и Н.А. Крашенинниковой: В 2-х ч. – 2-е изд., стереотип. – М.: НОРМА, 2005. Ч. 2. — с. 530-531.
3. Ориу М. Основы публичного права. — М.: Изд-во Коммунистической академии, 1929. — с. 545.
4. Боннер А.Т. Буржуазная административная юстиция. // Правоведение. – 1969. — №1. — с. 99-100.
5 .Графский В.Г. Всеобщая история государства и права. – М.: НОРМА, 2004. — с. 690. 6. Виноградов П.Г. Исторические основы английского административного права. – Пг., 1917. — с. 7.
        
        Жоспар:
Кіріспе
1 ДҮНИЕЖҮЗІНДЕГІ ҚАЗІРГІ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖҮЙЕ
1.1 Англо-саксондық құқықтық жүйенің қазіргі құқықтық жүйедегі орны
1.2 Англо-саксондық құқықтық ... шығу ... мен ...
2 ... ... ...
2.1 ... құқықтық жүйенің қайнар көздері. Сот прецеденті
2.2 Англо-саксондық құқықтық жүйені пайдалану тәжірибесі
2.3 ... ... ... ... құқықтық отбасымен салыстыру
3 АНГЛО-САКСОНДЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖҮЙЕНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
3.1 Англо-саксондық құқық жүйесіндегі әкімшілік процесс
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... жүйе ... екі ... әлеуметтік міндетін тұжырымдауға болады. Біріншіден, құқықтық жүйе құқықты қолдануға байланысты барлық тәсілдерді толықтай біріктіреді. Екіншіден, құқықтық жүйе барлық құқықтық ... жаңа ... ... білдіреді. Құқықтық жүйе құқықтық мемлекеттің бір белгісі болып табылады. Профессор Н.И.Матузовтың пікірі бойынша: . ... кез - ... заң ... жүйенің иерархиялық құрылымына қайшы келмеуі керек. Құқықтық жүйенің қалыптасуы салыстырмалы ұзақ кезеңді алатын қиын іс болып табылады. Заңи ... ... жүйе ... ... ... ... ... Ол 80 - жылдардың аяғынан бастап енді. Бірақ та Батыс заңгерлері бұл ұғыммен бұрынғы кезден айналысуда. ... жүйе ... ... ... ... ... ... ол иерархиялық көп құрылымдық сияқты аспектілерден тұрады. Құқықтық жүйе динамикалық даму ... ... ... ол туралы ұғым үнемі өзгеріп отырады. Құқықтық жүйе басқа құқықтық терминдерден ауыстырмайды және өзгертпейді. Ол жеке ... ... ... ... ... ... бірлігін білдіреді.
Заң әдебиеттерінде құқықтық жүйе ұғымына кейбір ғалымдар мынадай талдау береді: . Бұл бірлікте құқықтық жүйенің функциясы ерекше орын ... ... және ... ... олар ... дамуында және өзара байланыстарында қаралуы құқықтық жүйелерді талдауды қажет етеді. Құқықтың дамуы кез - келген мемлекетте ... және ... ... ... ... Жалпы, құқықтық жүйелердің даму деңгейі қоғамда оның қоғамдық экономикалық дәрежесімен ... ... ... ... өркениеттің дамуы.
Құқықтық тенденциялар Ежелгі Грецияда және Римде сонымен қатар Ежелгі Шығыста пайда болған деп айтып кетуге болады. Тарихи ... ... ... ... ... ... шығыстық дәстүрлер үлкен ықпал тигізген. Ежелгі Шығыстың құқықтық идеясы қоғамдық топтық - шектеулі ... анық ... және ... ... класстық құқықтары мен бостандықтары қатаң бекітілуімен көрінеді. Осындай өте күрделі класстық және әлеуметтік құрылымдардың дамуы Ежелгі Шығыстық ... ... ... даму туралы ойландырады. Құқықтық жүйенің тарихы жағынан қарағанда сол кездегі құқықтық актілер қазіргі адамдар құқықтар туралы түсініктердің қалыптасуына ... ... айта ... ... та ... ... ... пен Батыс арасындағы орталықтан орын алып отырғанын ескеру керек. Сондықтан қазақтардың идеологиясына ... ... ... ... екі ... диолог ретінде көрінеді. Батыс дәстүрінің ықпалы Ресейлік құқық жүйесі арқылы іске асырылды. Бұл Қазақстанның Ресейге ... ... ... ... ... ... қарама - қайшылық процесстерге сәйкес келеді. 1917 жылғы Ұлы Казан төңкерілісінен кейін Кеңес Одағының ... ... ... ... өмір сүре ... ... ... бастап Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялады және құқықтық мемлекет негізінде жұмыс істей бастады. Дипломдық жұмысытың белгіленген мақсатқа жету үшін ... ... ... ... ... ... ...
1. Қоғамның құқықтық жүйесі ұғыммен құрылымы жеке зерттеу;
2. Қоғамның құқықтық жүйесін талдау;
3. Қоғамның құқықтық жүйесі мәселері ... ... ... ... Қоғамның құқықтық жүйесін зерттеуге байланысты ұсыныстар енгізу.
І ДҮНИЕЖҮЗІНДЕГІ ҚАЗІРГІ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖҮЙЕ
+ Англо-саксондық құқықтық отбасының қазіргі ... ... ... ... ... кіретін мемлекеттердің өздеріне тән ұлттық дамуы және қалыптасқан мемлекеттік формаларымен қатар құқықтық ... де ... ... ... ... ... ... реттеу функциялары әдістемелері әр халықтын тарихи дамуына, этникалық ерекшеліктеріне, шаруашылык ұйымдастыру ... ... ... ... ... қалыптасқан құқықтық жүйелер жалпы ұғым ретінде кабылданған болса, оның ішкі ... ... ... ... ... діни, әдет-ғұрып сияқты құндылықтарды ескеруді талап етеді. Қазіргі кезеңдегі ... жүйе ... әр ... ... құқық реттеу және құқықты қолдануда өзіндік сипат пен ерекшеліктерге ие ... ... ... көзқарастардың, ерекшеліктердің жиынтығы. Дүниежүзілік құқықтық жүйе негізінде бес түрге бөлінеді:
1. Мұсылмандық құқықтық жүйе (діни);
2. Роман-германдық құқықтық жүйе;
3. Англо-саксондық құқықтық ... ... ... ... ... ... ... жүйесі.
Англо-саксондық құқықтық жүйесінің өзіне тән мынандай ерекшеліктері бар:
1. Жариялық және жеке ... ... ... айырмашылықтардың болмауы.
2. Сот прецедентінің кең қолданылуы және оның құқықтың қайнар көзі ретінде танылуы.
3. Судьялар ... ... ... ... ...
4. ... жүйенің жалпы құқық және әділет құқы болып бөлінуі.
5. Заңнаманың кодификацияға ұшырамауы.
Барлық заңдық нормалар бір-бірімен тығыз байланысты, өзара тәуелді, ... ... және ... жүйе ... ... жүйесі - нақтылы түрде қалыптасқан құқықтың ішкі құрылымы. ... ... ... ... айыра білу қажет, олар мән мен нысан ретінде сәйкес келеді. Құқық жүйесі төмендегідей негізгі элементтерден тұрады: құқық институты ... ... және ... ... Өз ... ... ... ретінде саладан төмен тұрған және салааралық институттар ерекшеленеді. Құқық институты - бірыңғай қоғамдық ... ... ... ... ... ... ... құқық нормаларының жиынтығы. Мысалға, азаматтық құқықта - ... ... ... алу-сату институты, конституциялық құқықта - азаматтық институты. Құқық саласы - бір-бірінен құқықтық реттеудің заты және ... ... ... ... ... ... құқық нормаларының жиынтығы. Көптеген құқық нормалары әр түрлі ... ... ... ... ... ... ... болады. Құқық жүйесі объективтік сипатта болады, себебі шын мәнісіңдегі бар қоғамдық қатынастар жүйесін ... және ... ... ... ... ... ... экономикалық, саяси, адамгершілік және басқа қоғамдық қатынастармен, сол елдін тарихи даму барысымең, оның ... ... ... ... Осы ... бәрі ... ... объективтік сипат береді және оның бірлігін, келісімділігін белгілейді. Құқық ... ... ... ... ондағы құқык нормалары бір-бірінен келісімді және жеке қимыл жасамайды. Құқық нормаларының ... және ... ... ... ... ... принциптердің бірлігімен камтамасыз етіледі және атқаратын функцияларымен құқықтық мақсаттарға сай болады.
Құқық жүйесінің өзі, шын мәніңдегі ... ... ... ... ... мақсатты ықпал жасайды. Онын тиімді болуынын өзі, ... ... ... калай көрсетуіне, белгіленген мақсаттарға жетуге қосқан ұлесіне байланысты. Құқықтық реттеуде, кейбір құқық ... ... ... көп зиян келтіреді. Заң шығарушының мақсаты- құқық жүйесінін жағдайына карау, оны жетілдіру, дер ... ... ... жою ... ... ... жүйесі құкық ережелерінің тұрақтьшығына байланысты және сонымен қатар, өзінің жөнді динамизмінен ... ... ... өзгерістер және құқық жүйесін әрдайым толықтыру кажет, себебі коғамдык тәжірибе әр уакытта бір орында тұрмайтыны анық. Құқык ... өте қиын ... ... ... құрамы бар, өзін құрайтын шартты бөліктерден тұрады - құқық салалары және институттары, олар коғамдык катынастардың жекелеген топтаръш реттейді. ... ... ... ... біржақты, нормалармен бірігіп, соған не болмаса басқа құқык институттарына жатады. Сондай қызметтеріне байланысты құқық нормаларының реттеу рөлі көрінеді, олардың ... орны ... ... ... бірігіп, сол қоғамнын кұқық жүйесін құрайтын кұқык саласына айналады. Құқық ... -- ... ішкі ... ... кұкык нормаларының бірлігімен, келісімділігімен, олардың салапарға қосымша салаға, құқықтық институттарға бөлінуіндегі қисынымен көрінеді. Қоғамдағы құрылған құқық жүйесі осы елдіңтарихи ... ... ... көрсетеді. Ол көптеген қоғамдық қатынастардың ықпалымен және қажеттілікпен құрылады, қоғамның көпжақты мүдделерін және даму болашағын қамтиды. Жүйе, ... ... ... - ... (элементтерден) тұратын тұтас құбылыс, бір-бірімен қарым-қатынаста және әрекеттестік жағдайда болады. Біртұтастығына байланысты өзін құрайтындарынсыз болмайды, сол ... оны ... жеке ... де, ... өз ... жеке ... орындай алмайды. Құкық жүйесі жалпы объективтік заңдылықтар негізінде құрылады және ... ... Ол өте ... және даму ... ... ... нормативтік нысанда қоғам өмірінің заңдылықтарын көрсетеді және бекітеді.
Құқық - жүйе ... ... ... ... ... құқық - жиынтығы емес органикалық тұтас, құқықтық құбылыс. Құқық нормалары, объективтілігімен сипатталады. Ол адамдардың субъективтік пікіріне сай ... ... сол ... бар ... қоғамдық қатынастарымен қамтамасыз етіледі. Құқық бір жағынан, арнайы нысанда сол жүйенің қатынастарыи көрсетеді, ... ... ... ... ... ... ... құқық өзінің нормаларында қоғам өмірінің қажетін дұрыс көрсетпесе, қоғам ... ... ... ... ... ... ... нормалар, қоғамдық өмірдің объективтік қажеттілігін білмесе, ол - өз мәнінде ... ... ... ... Құқықтық жүйе - біртұтас және өзін құрайтын нормалар қарым қатынастығымен сипатталады. Олардың ретгеу ... ... алға ... мақсаттарына жетуге арналған бір-бірімен келісушілігінде. Құрамның әрбір бөлігі құқық жүйесінен алынбаса, жүйелік қызмет әрекетіиен және ... ... ... ... кұқық жүйесі көпсалалы, өзіне мазмұндары бірдей емес және көлемі жағынан да өзгеше, кұрамдық бөліктерін косып алады. Біртұтас құрылым ... ... ... ... ... ... ... әр түрлі салаларға және сапа бөліктеріне бөлінеді. Ондай бөліну, кұкык ... ... және ... ... ... ... байланысты. Құқык нормалары - кейіптік қоғамдык катынастарды ... ... сай, ... құқық жүйесінің бөлігін құрайды, ал әр түрлі құқық нормаларынын жиынтығы оның басқа ... ... ... кұқық институты, құқықтық сала бәліктері және құқық салалары, одан да қиын ... ... ... ... ... ... ... отбасының шығу тарихы мен дамуы
Англо-саксондық құқықтық жүйе ХІІ-ХІІ ғасырларда қалыптасты. Сол кезде Англияда жалпы ... ... ... да, ... жалпы құқық қазіргі құқықтың негізін құрады. Жалпы құқық ежелгі әдеттерден шығып, сот ... ... ... ... жүйесін сот шешімдері құрады. Бүкіл мемлекетке тараған жалпы құқық жүйесі нормандардың Англияға ... ... ... Сол ... ... ... қарым-қатынастар пайда болған еді. Экономикалық тұрмыста манор пайда болды. Бұл ауыл шаруашылық қауымның орнына келген феодалдық шаруашылық. Ауылдағы ... көбі ... және ... VII ... басында герман тайпалары англдар, сакстар және юталар Британияны ... ... ... ал ... ... өмір сүруші тайпалар) құлдар мен тәуелді адамдарға айналды. IX ғасырдың басында ... ... ... ... ... барлық мемлекеттерін бағындырады, сөйтіп Англия деп атала бастаған біртұтас ағылшын-саксондық мемлекет құрылады. Жоғарғы билікті патша ... ол заң ... және ... ... ... отырып, жоғарғы судья болып табылмады. Атқарушы орган ретінде ғұламалар кеңесі - ... ... ... оның құрамына патша, патшаның еркек жынысты балалары, епископтар, ірі феодалдар мен қызмет етуші ақсүйектердің өкілдері - тэндар ... ... ... ... рөлі біртіндеп әлсірей бастайды, себебі патша сарайы басқару орталығына, ал патшаның айналасындағылар - мемлекеттің жоғарғы лауазымды тұлғаларына айналады. ... ... ... - ... мүлкі мен қаржысы үшін жауап берді; маршал - патшаның атты әскерін басқарды; капелан - ... ... ... ... жоғарғы сот болып патша соты табылды, ол мемлекеттік сатқындық туралы істерді, патшаның вассалдары арасындағы ... және жер ... ... ... ... ... жерлерде қылмыстық және азаматтық юрисдикция жиналыстардың қолында ... 1066 жылы ... ... ... ... әскерімен аралға келіп, ағылшын-саксондық әскерді жеңді де, Англияны жаулап алды. Ол өзін барлық жерлердің жоғарғы иесі ретінде ... ... ... жер ... өзіне адалдық антын білдіруді талап етеді, бұл оларды патшаның тікелей вассалдарына айналдырады. Сот жүйесін өзгертудің бастамасын ІІ Генрихтің ассиздері (нормативтік ... ... ... олар 6 ... ... ... ... Әрбір округ үшін 3 судьядан тағайындалды. Бұл судьяларға, сот функцияларынан ... ... ... ... ... және ... жинауды бақылау міндеті жүктелді. 1176 жылғы Нортгемптон ассизінде 12 рыцарьдан және басқа да толық құқылы азаматтардан ... ... құру ... ... ... институтын құрғаннан кейін патша куриясында сот істерін қарастыру үшін ерекше бөлім - ... ... соты ... келе сот ... ... нысанға ауысты:
1 Патша орындғы соты - бейбітшілікті қорғауға байланысты ... ... ...
* ... өндіріс соты - патшаның мүдделері мен құқықтарымен байланысы жоқ азаматтық істерді қараумен айналысты;
* ... соты - бір ... ... жағы ... табылатын сот - қаржылық істерін қараумен айналысты;
* Лорд-канцлер соты - ... үш ... ... мәселелерді шешетін, ал аталған үш сот істерді ... ...
* ... соты - ... ... соттардың төрағалық етуімен қарайтын;
* Халық соты - үлкен және кіші ... ... ... қазылар айыптау сипатындағы істерді қараса, кіші қазылар істі мәні бойынша қарап, ... ... ... ... ... ... сот жүйесі тағы өзгеріске ұшырады. Вестминстрлік соттардың (патша орындығы соты, жалпы өндіріс соты, қазына соты және ... ... ... сақталуымен қатар төтенше соттар - Жұлдызды палаталар құрылды. Халық заседательдері соттың ... ... ... ... ғ.ғ. ... ... бірде-бір құқықтық жүйеде болмаған институт - сенімгерлік меншік институты - траст пайда болды, оның мәні ... еді: бір ... ... ... ... ... ... өз мүлкін меншіккке, бір немесе бірнеше тұлғалардың - бенецифианттардың мүддесі үшін осы мүлікті басқаруға беретін.
ІІ АНГЛО-САКСОНДЫҚ ... ...
2.1 ... ... ... ... көздері. Сот прецеденті
Анлия аумағындағы англо-саксондық құқықтық жүйенің қайнар ... ... ... ... ... нормативтік актілер (мысалы, Британияны жаулап алған дат ... Кнут 1017 жылы ... үшін ... ... - Кнут ... ...
3 жүріп-тұрушы соттар институтының пайда болуымен қалыптасты, оның мәні мынада болды - ... ... ... ... жолында сот тәжірибесін жалпылаумен айналысты және патша судьялары істерді қарауда басшылыққа алатын жалпы құқық нормаларын ... ХІІ ... ... ... соттарында сот отырысының барысын және сот шешімін ... ... ... ... ... соң аса ... сот істері туралы есептер жазыла бастады. ... ... ... ... ... жоғары тұрған соттың шешімі осыған ұқсас істі осы сот немесе төмен тұрған сот ... ... ... ... ... яғни, сот прецеденті;
5 құқықтың жалпы қағидалары немесе сот бостандығы - егер ұқсас шешім болмаса;
6 - ... ... ... ... ... қол жеткізе алмаса, ол патшаға істі шешуге шағымдана алатын;
* cтатуттар - жоғарғы ... ... ... мен ... қабылдаған заң шығару актілері. Патшаның заң шығару актілері мен патша және парламент бірлесе қабылдаған актілерінің жиынтығы статуттық ... деп ... ... жүйесіне тән сипат болып сот прецденттеріне негізделген пен ... ... ... ... ... ерекшеліктері оның құқық жүйесіне ықпал етті. Ерте феодализм кезінде ... ең ... ... көзі ... ... болатын. Ол әдеттерді адамдар жазып, әдеттердің жинықтары шыға ... ... ... (600), ... (690), ... ... ... және кнуттың заңдары (1017) жатады. Ағылшын құқығының дамуына норман шапқыншылығының ықпал еткенін айтқан жөн. Вильгельм және оның ұрпақтары ежелгі ағылшын ... ... және ... деп ант беретін. Эдуард Тәубешіл кезіндегі ерікердің бәрін сақтаймын деген анты жақсы мәлім. Бірақ айтқан сөзін ұстады ма, жоқ па, ол жағы әлі ... ... ... бәрі жалпы құқықтық жүйеге жинақталып, деген түсініктің негізі ... ... ... ... ... ... корольдердің мемлекетті бір орталыққа бағындыру саясаты да әсерін тигізді. Соның ... ... ... ... сот ... ... айта кеткен орынды. Генрихтің реформалары жергілікті басқару мен сотты корольдің билігіне бағындырды. Корольдің көшпелі соттары ... ... ... және жергілікті соттардың тәжірибесін қолданды. Осыған сүйене отырып, олар бүкіл мемлекеттің аудандары қолданатын ... ... ... Бұл нормаларда жергілікті әдет-ғұрыптар жүйеге келтірілген еді. Осы нормалар вестминстер сотында және көшпелі соттың қызметінде қолданылды. Бұл ... ... ... ... және ... жер иеленушілерін қорғайтын. Ағылшынның жалпы құқығы осылай пайда болды. Сотпен ант ... ... ... қызмет бабының бөлінуі айқындалды. Сот құқық мәселелерді шешеді, ал ант берушілер фактілерді дәлелдейді және қарайды. Жалпы құқықтың екінші түсінігі - ... ... ... ... ... және оның Генрих деген баласы мен немересі бір ... - ... ... қорғады. Ал екіншіден - жергілікті халықты феодалдардың заңсыздығынан қорғайтын жалпы құқық жүйесін ... ... ... ... ... ... пен ... мәселелерге көп көңіл бөлді. Ал ағылшын-сакстерде мұндай әдет болмайтын. Жалпы құқықтың негізіне әсер тигізген қайнар ... ... ... ... ... ... ... соттарының ең маңызды шешімдері, халықаралық сауда, жол жобалары, көпес соттарында қолданылатын әдеттер мен ... ... ... ... ... католиктер орталығынан алыс орналасқаны бұл нормалардың әсерін әлсіретті. Рим құқығы бүкіл Еуропа мемлекеттеріне әсерін тигізіп. Рецепция деген жағдайды туғызса да, ... ... ... ... ете ... ... ... өз құқығының тазалығын сақтай алды.
нормалары көбіне процессуалдық қарым-қатынастарды реттейтін еді. Олар сот ... ... есеп ... ... ... XIII ... жыл сайын соттар есеп беру тапсыратын. Олар айтыс-тартыстардың бүктеме қағаздары деп аталды. 1535 жылдан бастап бұл есеп беру жылдық ... деп ... ... ... ... ... соттар өздерінің шешімдерін шығару барысында жылдықта жазылған сот шешімдеріне сүйенетін болған. Олар сол сот шешімдерін ... ... ... ... сот ... ... ... Корольдің көшпелі соттары Вестминстерге қайтып келгенде жергілікті әдеттердің ең жақсыларын таңдап алатын. Жергілікті соттар шешімдерін шығарғанда осы жазылған шешімдерге ... ... ... Сот ... жалпы құқықтың және әділеттік құқықтың негізін қалады. Бірақ бұл құқықтың қайнар көзінен ... ... ... ... ... ... пайда болды. Олар Хартия, ассиздер, ордонанстар деп аталатын. XIII ғасырла парламент пайда болғаннан кейін бұл құқықтың қайнар көздері жылдам дами ... ... ... ... статут, ал корольдің заңдары ордонанс деп аталды. ... ... ... ... бірде бір сот талқылауға сала алмайтын. Парламенттің ... ... ... ... басқа жердің атымен белгіленетін еді. Мысалы: 1234 жылы Мертон статуты. Бірақ парламент өзінің мәжілістерін тек Вестминстерде ғана ... ... ... ... ... ... XIII ... бастап бес ғасыр бойында мынадай әдіс қана пайдаланылып келді. Бір парламенттің сессиясы ... ... бәрі ... ... ... және сессия шақырған корольдің атымен, оның қанша жыл мемлекетті басқарып тұрғаны ... ... ... ... ... ... 30 жыл ... құрғаны, 39-тарауда көрсетілген.
2.2 Англо-саксондық құқықтық жүйені пайдалану тәжірибесі
Жалпы құқықтың ең бірінші белгісі - оның ... Сот ... іс ... ... ... келгенде деп айта алмайтын. Ағылшын құқығының бірінші жалпы ережесі - қорғау бар жерде құқық бар. ... ... іс ... тәжірибеде кездеспесе, соған ұқсас істі тауып, шешім шығаратын. Құқықтың осы нышаны оны өте оралымды, ... ... ... ... соттарды өте консервативті және формалдық нормаларды жиі қолданатын сот болатын. Ант берушілер заңмен және сот процесімен таныс болмағандықтан, сот рәсімдеріне өте ... ... ... еді. Ал ... ... ... қарағанда корольдің өзінен шыққан бұйрықтарды қолданды. Ал корольдің бұйрығы ақыға берілетін. Сол бұйрықты іске асыруға міндетті адам - ... Оның ... ... жақ ... істі ... ... ... адам король бұйрығын орындамағаны үшін жауапкершіліккке тартылатын еді. Бүкіл ... ... ... сотта осындай жолмен қарады. Бұл сот рәсімдері өте күрделі және әдеттегідей қабылданатын әрі көп формализм туғызатын. Лондонда тұрған адамдар бұл сот ... жиі ... Ал ... соттарды көп уақыт күткен жағдайлар да кездесетін еді. Сондықтан, жалпы құқықпен қатар әділеттік құқығы пайда ... Бұл ... ... капиталистік қарым-қатынастардың дамуына тікелей байланысты. Жалпы құқықты қолданатын соттарда талапкерлер өздерінің құқығын қорғай алмаған жағдайларда әділеттік іздеп, корольдің ... ... ... бұл ... ... өзі қарап, соңында қарауға лорд-канцлерге тапсырма беретін. 1474 жылдан ... ... ... атынан шешімдер шығаратын болды. Бұл сотта іс қозғау өте ... ... еді. Ол ... ... бұйрығын алуды қажет етпейтін. Талапкер мәлімдеме жасап, істің негізгі ... ... ... ... Істі ... ант берген адамдар қатыспайды және формалды рәсімдер қолданымлмаған. Лорд-канцлер жергілікті заңдарды, ... ... ... және діни ... ... жоқ. Ол тек қана ... ... қолданып, шешім шығаратын. Әділеттік соттың жеңілдігі, формализмдері жалпы сотпен салыстырғанда аз еді. Лорд-канцлер ант берушілерсіз істі қарайтын, оның рәсімдері ... ... ... ... діни ... ... өзіне шақырып, ант бергізіп, оны дұрыстап тергейтін. Оның бірінші мақсаты - әділеттілікке қол жеткізу. Содан кейін ол ... істі ... ... немесе қарамау керек деп бұйрық беретін. Сонымен процесс ... ... ... бұл ... ... ... Осы әділеттік құқықтың жаңа институттары және тәуелді жер ұстаушылар, жалпы құқық тек ерікті адамдардың істерін ғана қарайтын. Лорд-канцлердің шешімдері ... ... үшін ... ... ... ... қоданатын екі сот пайда болды. Әділеттік құқық алдымен жалпы құқықтың қосымша бөлімі болып саналды. Жалпы құқықта бос қалған жерді, кемістікті ... ... ғана бар еді.
XV ... осы екі ... ... ... ... әділеттік соттары жалпы құқық қолданатын соттардың қызметіне араласа бастады да, XVI-XVII ғасырларда олардың ... ашық ... ... Бұл ... ... Яков ... сот пайдасына шешкен еді. Әділетттік сотын король жақтады, ... ... ... жақтады. Сонымен, XVII ғасырдан бастап әділеттік соттар өзіне қолданатын ... ... ... ... ... ... ... қарайтын. Бірақ көбіне корольдің министрлері заңның жобасын дайындайды да, ... ... ... ... ... біреуі сол заңның жобасын айтып береді. Тек ... ... ... Кеңестің хаттамасына оны кіргізуге келісімін береді. Бұл рәсім министрлердің ықпалын күшейтті. тек жерді ... ... ... ... ... ... ... негізінде копигольдерлер (бірқатар міндеттері бар шаруалар) мен ... ... ... ... ... XV ғасырдан бастап феодалдық құқықтың еңбекшілерге қарсы қанды заңдары өмірге ене бастады. 1945, 1530, 1572, 1597 ... ... ... ... ... ... ... керек деген жаза жариялады. 1547 жылғы статут қаңғыбастарды құлға айналдыруға болады деген заң шығарды. 1572 жылы ... заң ... 14 ... ... ... қайыршыларға таңба басатын. Ал бұл қылмысты екінші рет істеген адам өлім жазасына кесілетін ... оған ... ... ... ... ... кесу ... ауыр жазалар қолданылатын. Ал үшінші рет ұсталса, өлім жазасына кесілетін. Англо-саксондық құқықтық жүйенің формальдық ... мен ... өте көп ... Сот ... ... ... өтетін. Оған адамдардың бәрі қатысуға құқықты болатын және ... ... ... Сот ... ... халыққа, қоғамдық пікірге жол ашатын, сот қызметкерлерінің ісі сынаққа түсетін. Мынадай төрт жағдайда: сот процесіне ... ... ... ... сот ... жатқан істің патентпен қорғалмаған өнеркәсіп құпиясы болғанда, құпияны сақтау үшін мемлекеттік, ұлттық құпияға зиян тиетін кезде, ажырасу туралы ... ... ... ... ... мәлімдемесі болған жағдайларда жабық сот өткізілетін. Екі жақ та тең ... ... ие ... ... істі ... өзі ... болатын, айыпкердің кінәсін өзі дәлелдейтін. Сот талас түрінде өтетін. Дәлелдеудің: өзінің кінәсін мойындау, ант ... ... ... ... ... ... ... тәрізді түрлері қолданылған. Аса маңызды істерді ұжымдық сот қарайтын. Соттың үкімі ашық түрде оқылып отырған. ... ... ... ... негізінен, соттардың статуттарға еркін түрде түсінік беру мүмкіндігін шектеуге бағытталған. Осы мақсаттарда әдетте, заң ... ... ... ... ... ... да, оны ... басына орналастырады, кейін оқулықтардағыдай, олардың мағынасын ашады. Мұндай юридикалық техника заңды өз сөздік ... ... ету ... деп ... Бұл ... А. К. Романов та жазған, ол заңнамалық актісінің мәтінінде берілген белгілі бір терминнің немесе сөздің тікелей анықтамасын нақтылау үшін ... ... ... және тиісті терминдер мен сөздер кейде арнайы анықталатын заңның тарауларына жүгіну ... Бұл ... ... заңнамалық актілерде кездесетін көптеген терминдер мен сөздердің анықтамаларынан тұратын 1978 жылғы Статуттарды ... ... Заңы аса ... рөл ... ... қазақстандық юридикалық техника осы әдісті англо-американдық жүйе елдерінен қайталаған шығар. Себебі, Қазақстан Республикасындағы көптеген жаңа ... ... ... немесе мәтіннің жалғасуына байланысты негізгі терминдер мен ұғымдардың анықтамалары беріледі
2.3 Англо-саксондық құқықтық отбасын романо-германдық құқықтық ... ... ... ... ... ... ретінде нақтылықты, бейресмилікті, әкімшілік трибунал мүшелерінің жоғарғы кәсіби ... ... ... ... ... ... трибуналдардың ведомствалық бағыныстылық юрисдикциядағы соттарға тәуелділігін жатқызады. Англо-саксондық үлгі, көптеген елдерде (Норвегия, Дания, Нидерланды, Канада, ... ... ... ... континенталды құқық елдеріне кең тарамаған. Осы мәселені біз Франция және Германия үлгісінде қарастырамыз.
ІІІ АНГЛО-САКСОНДЫҚ ... ... ...
3.1 ... ... ... әкімшілік процесс
Еркін адамды лауазымды тұлғаның қысым көрсетуінен қорғау мәселесі ... ... және ... Рим ... ... болған. Мұнда, субъективті құқық туралы мәселелер теориялық тұрғыда қарастырылмағанымен, тәжірибе түрінде тұлғаның бостандығы аса құнды ... деп ... ... ... ... қорғалып отырған. Әкімшілік әділет элементтері орта ғасырда да кездеседі. Англияда ХІІ ғасырдың ортасында ірі жер ... ... ... басқару және әкімшілік әділет функцияларын ұштастырып отырған. Ағылшын судьялары ха-лықтың салық, полиция және басқа да мемлекеттік органдармен даула-рын шешіп ... ... ... ... негізінде, профессор Б.Ж. Абдраимов, деп қорытындылайды>>[1]. Жаңа ... ... тек ... ... ... ... ... құқықтар ғана өзгерістерге ұшырып қоймай, сонымен қатар барлық құқықтық жүйе, әсіресе жария құқық эволюцияға ұшырады.
ХХ ғасырдағы батыстың материалдық және іс ... ... ... салаларының түрі және мазмұны да өзгерді. Ол енді ... ... ... ... ... алды. Бұл жаңарулар ең алдымен, постиндустриалды даму сатысына өткен қоғамның дамуына байланысты болды. Қазіргі заман кезеңіндегі құқық, ақпараттық және ғылыми-техникалық ... және ... ... байланысты жаңа қоғамдық міндеттерді, әлеуметтік шиеленістерді шешуде пайдаланылды. Қазіргі заман жағдайындағы құқық, ... О.А. ... ... тек ... ... құрылымды қорғауға ғана бағытталып қоймай, қоғамды және ... ... ... сақтай отыра, жаңа қоғамдық қажеттіктерге байланысты өзгертуге бағытталған. Сондықтан да қазіргі заман тарихындағы батыс елдерінің ... ... тек ... ... ғана ... қоймай, құқықтың жалпы әлеуметтік және жалпы реттеу функцияларынан көрінеді. Дамыған елдердің жаңартылған құқығында (әсіресе ХХ ғ екінші жартысында-ХХІ ғ ... ... ... ... ... бар. ... өз тәжірибелеріне және әлемдік өркениеттің жетістіктеріне, оның ... ... келе ... ... қатынастарды реттеу салаларында бейілділігін сақтауы байқалады. Әкімшілік сот төрелігі, шет ел құқықтық доктринасында әкімшілік, нақтырақ ... ... ... ерекше саласы ретінде қарастырылады. В.Г. Графский сипаттамасы бойынша, . Әкімшілік сот ісін ... ... ... да ... ... қылмыстық процестер сияқты, заңдылық кедергіге ұшырауы мүмкін. Осы тұрғыда жергілікті немесе аймақтық ... ... ... ... ... ... және лауазымды тұлғалардың қателіктері үшін жалпы және нақты жауапкершілігі бастау ... Осы ... ... ... ... ... және ... қаулылармен ара-қатынасы басталады. Қызметтің ерекше түрі, сот автономиясы аппаратының, мемлекеттік ... ... ... ... ... ... соттық мекемелерді бақылауының, жария құқық принциптері мен талаптары бойынша бақылаудың жаңа міндеттеріне бейімделуіне байланысты.
Дегенмен, әкімшілік құқықтың оқшаулану тенденциясы кең тарамаған. ... ... ... ... ... ... ... оқшаулануын және әкімшілік-іс жүргізу құқығының қалыптасуын тудырғанымен, құқықтық реттеудің, азаматтық-құқықтық (диспозитивті) және әкімшілік (императивті) әдістерінің ... ... ... да ... ... Бұл әкімшілік және азаматтық құқықтың алшақтығын жояды. Басқару процедураларын реттеуге қатысты заңнаманың дамуы, ұлттық құқықтық жүйенің күрделенуін ғана ... ... ... ... ... ... ... байланысын арттырады. Экономика және саясаттағы интеграциялық үрдістер түрлі мемлекеттердің құқығының бірыңғайлығын тудырып, бұрынғы континенталды және ... ... ... ... ... жоя бастады. Сонымен қатар, қазіргі таңда түрлі құқықтық жүйелерде, әкімшілік-құқықтық дауларды шешу және әкімшілік ... ... ... ... және іс жүргізу жақтарының түрлі әдістері қалыптасқан. Барлық органдардың, атқарушы биліктің лауазымды тұлғаларының қызметінің және ... ... ... ... ... ... реттелуінің іс жүргізулендіру дәстүрі қалыптасқан шет ел ... ... ... органдарының қызметін заңмен реттеу тәжірибесі аса қызығушылық ... ... ... ... әкімшілік әділет жүйесінің үш түрі ерекшеленеді: неміс, англо-американдық және ... ... Б.Ж. ... тек екі -- ... және ... ... қарастырады). Англо-саксон үлгісін қарастырудан бастайық.
Англо-саксон (немесе англо-американдық) үлгісі құқықтың прецедентті жүйесі бар ... тән ... АҚШ). Бұл ... ... және ... ... ... теңдік принципі басым, яғни басқару саласындағы барлық даулар ... ... М.А. ... ... -- бұл , ... ... ... соттың алдында жауапкер түрінде қарастырыла алады. Қазіргі кезде классикалық англо-американдық үлгі өзгерістерге ұшырауда, өйткені жалпы құқықтағы соттар ... ... ... ... ... ... азаматтар үшін қиындық туғызып отыр. Ф. Ридли осы мәселе төңірегінде былай деп жазады: мұнда ... ... ... ... жаңа түрлері пайда болып отыр, атап айтқанда: парламент депутаттарына жүгіну артып, қаржы, әлеуметтік қамтамасыз ету, көлік, ауыл шаруашылығы, ... ... ... мамандандырылған әкімшілік соттар құрылуда, әкімшілік істер бойынша Парламенттік уәкілдің уәкілеттілігі кеңейіп, білім, медицина, ... ... ... ... ... ... ... құқық доктринасының жалпы соттарға жалпы ведомстволық бағыныстылық идеясынан бас тартуы квазисоттықпен қатар кейбір әкімшілік-соттық инстанциялардың құрылуын тудырды. ХХ ғ. ... ... - ... ... ... британдық жүйесін сипаттай отыра, орыс ғалымы П.Г. Виноградов былай деп жазды: . Ұлыбританияның әкімшілік-іс ... ... ... ... бар. ... ... үстемдігі, әкімшілік және сот арасындағы уәкілеттіліктің бөлінуі, министрліктердің жауапкершілігі, құқық үстемдігі, әкімшілік процесте бейресми ... ... ... жоғарғы мемлекеттік органы ретінде парламент заңдарды қабылдайды, елдің құқығын, оның ішінде әкімшілік құқықты қалыптастырады. Қолда бар фактілерді ... ... ... шешімдер шығарып, заң шеңберінде әрекет етеді. Сонымен қатар, Ұлыбританияның министріктері және ведомствалары заңды тұлғалар болып табылады, оларға да ... ... ... Соттар, әкімшілік тарапынан жәбір көрушінің шағымын қарастыру ... ... ... ... басты назарды құқық мәселесіне аударады. Ол әкімшілік іс әрекетінің құқық нормасына қайшы келмегенін, өкілеттілігін асыра пайдаланбағанын, билікті теріс ... ... М.А. ... пайымдауынша, заң шеңберінде іс әрекет ететін соттардың ... ... ... етіледі. Ағылшын конституциялық құқығын зерттеуші ірі ғалым А.Дайси пайымдауынша, құқық үстемдігі, әкімшіліктің билікті теріс пайдалануына жол бермеуімен, ел азаматтарының барлығының ... және ... ... ... азаматтардың құқығы мен бостандығын қорғауымен айқындалады. Ағылшындардың ойынша, әкімшілік құқықтың басты міндеті-тиімді әкімшілік билікті тудыру қажеттігі және осы ... ... ... ... қорғау арасындағы тепе-теңдікті сақтау болып табылады. Осы құқықтық нормаларға сәйкес әкімшілік биліктің шегі, оның субъектілері және ... ... ... ... Мемлекеттік мекемелердің нормативті актілерді қабылдау процедуралары баяу нысандандырылған (формализмденген). Бейресми процедуралар, ... ... ... және ... ... құрамында бар тәуелсіз кеңесу комитеттерін құру кең тараған. Әдетте нормативті актілерді қабылдау барысында мүдделі тұлғалар мен ұйымдар ... ұзақ ... ... ... мен ... өткізіледі. Тек жекелеген жағдайларда ғана заң, әкімшілікті шығарылатын актілерді жариялап, мүдделі тұлғалардың пікірін тыңдауға, істі ашық түрде қарауға ... ... және ... ... ... ... ... парламент және соттар бақылайды. Әрбір мүдделі тұлғаның ... іс ... ... ... ... бар. Соттар шағымды екі жағдайда қабылдайды: 1) егер де ... ... ... ... асыра пайдаланылса, 2) егер де мекеме өз өкілеттілігі ауқымында іс әрекет еткенімен, құқық ... ... ... Олар ... барлық заңсыз әрекеттерінің күшін жоя алады. Талқылау барысында, фактілер түріндегі әкімшіліктің қорытындыларымен ... ... ... ... ... ... ... дұрыстығы да ескеріледі. Британ соттарының қызметінде әділетті процедура қағидаты іргелі қағидат болып табылады. Оның екі негізгі ережесі бар:өз ісін ... ... ... және ... де ісін ... ... ... болмайды. Бірінші ережеге сәйкес соттар әділетсіз әкімшілік шешімдердің күшін жояды. Екінші ереже мекемелерде істі ... ... ... ... ... Мүдделі тұлғалар хабардар етіліп, тыңдалуы тиіс. Америка Құрама Штаттарындағы әкімшілік-құқықтық даулардың теориялық сипаттамасын беруде, ең алдымен ... ... ... ... ... кетуге болмайды. Бұл доктрина бойынша, әкімшілік орган өз саласына байланысты мәселелерге келгенде ғана ... ... ... Дегенмен де, құқықтық мәселелерді шешу тес соттың басымдығына кіреді. АҚШ заңнамасы әкімшілік мекемелердің ... және іс ... ... соттардың әкімшілікке бақылау жасауын реттейді. Олар толық түрде әкімшілік қызметтің барлық түрін: әкімшілік норма шығармашылығын, әкімшілік квазисоттық қызметті, соттардың ... ... ... ... ... ... ... іс әрекеті, заңмен қарастырылған ескертпеден басқа жағдайларда әкімшілік құқық нормаларына бағынады. Тергеу жүргізуден және мәлімет жинаудан, нормативті немесе жеке ... ... ... ашық ... оны ... ол ... шешім қабылдаудан, осы шешімді жариялаудан бастап, жоғарғы органдарда және сотта оны даулауға, әкімшілік іс бойынша ... ... және ... ... ... әкімшілік процесс кезеңдерінің барлығы реттелген. Мұнда басты назар жеке және заңды тұлғалар құқықтарының іс жүргізу кепілдіктеріне аударылады. ... ... Э. ... осыған байланысты былай деп атап өтеді, .
1946 жылдан бастап АҚШ-та федералды заң қолданылып, штаттарда әкімшілік ... ... ... ... ... 1946 ... заң ... шығармашылық қызметін реттеуге бағытталған. Заңда эталондық процедуралар тізімі берілген. Ол бойынша, реттеуші ведомства нормативті актілерді қабылдау немесе ... ... ... құжаттар, өз қызметінің ережелері, тиісті істер бойынша сот шешімі туралы халықты хабардар етіп, нормативтерге енгізілетін барлық өзгертулерді жариялауы тиіс. АҚШ - тың ... ... ... ... да ... ... қарағанда, заңдарға түсініктеме беретін, толықтыратын нормативті актілерді (ұйғарымдарды) қабылдау құқығымен қатар, ... ... ... құқығы бар. Профессор Н.А. Крашенников ойынша, Федерация органдары және оның субъектілері арасындағы қайшылықтарға, заңшығарушы және атқарушы биліктердің мүдделерінің ... ... АҚШ ... ... ... ... ведомствалар жүйесі (агенттіктер) қалыптасты. Олар, норма шығармашылығы және квазисоттық уәкілеттіліктері берілген әкімшілік мекемелер құқығына ие бола ... ... ... және өз ... ... ... АҚШ ... әділеті азаматтық және конституциялық процестермен тығыз байланысты. Жалпы юрисдикциялық соттарда ... ... ... және ... ... бар ... ... органдарды құру оның ерекшелігі болып табылады. 1957 ж Азаматтық құқық туралы Заңға сәйкес, ... ... ... ... құқықтар бойынша ерекше Комиссия құрылған, оның мүшелерін Сенаттың келісімімен президент тағайындайды. ... ... беру ... ... ... ... діні, жасына және басқа да жағдаяттарға байланысты саяси құқықтарына қысым жасалғандығы туралы азаматтардың арыздарын қарастыруға міндетті. Сонымен қатар, әкімшіліктің ... ... ... ... ... және ... бағалауға міндетті. Кемсітуге жол бермеу үшін Комиссия квазисоттық тыңдаулар өткізуге міндетті және үйлестіру өкілдігіне ие. ... ... ... ... ... ... ... барлық мәселелерді шеше алмайды. Мемлекеттік және құқықтық дамудың осы аспектісінде Жоғарғы ... ... ... ... Жоғарғы Сотта қаралатын, азаматтар және мемлекеттік мекемелер ... ... ... ... ... ... сот Э. Уоррен төрағалығы кезеңінде (1960 жылдары) көбінесе азаматтардың пайдасына шешіліп ... ... ... ... ... ... заңнама деңгейінде, оның ішінде конституциялық деңгейде бекітілген. АҚШ әкімшілік құқық нормаларын қолдану тәжірибесі ... ... ... ... ... ... талаптары бар конституцияға енгізілген V және XIV түзетулерінің маңызы зор. Американдық заңгерлердің пікірінше ол, қаралатын іс бойынша ... ... ... ... етілуі және оларға істі талқылауға қатысу мүмкіндігін беру сияқты екі өзара ... ... ... ... ... жекелеген құқық субъектілерінің құқықтарының теңдігін қамтамасыз ететін, мемлекеттік және қоғамдық өмірдегі құқық үстемдігі жүйесінің іргелі принципі ... ... АҚШ ... ... ... бұзушылық, лицензиялық, зейнетақы, салықтық және жекелеген нақты тұлғалардың ... мен ... ... ... ... ... да істерді мекемелерде қарастыру тәртібі толық түрде реттеледі. Мұндай дәлелдемелерге ерекше назар аударылады. Нормативті акт ... ... ... іске қатысты маңызды дәлелдемелерге негізделуі қажет. Әкімшілік істі қарау соттағы істі талқылау сияқты хаттамаланып, онда тараптардың сөздері, олардың ұсыныстары, алынған ... ... ... ... ... ... ... бағалауы толық қамтылады. Мекеме дәлелдемелерді ауызша және жазбаша түрде қабылдайды. Мұнда, шешім қабылдайтын тұлға, істі ... ... ... және ... ... ... дәлелдемелерді ғана басшылыққа алады. Судьялар, атқарушы билік органдары қабылдаған актілердің заңдылығына бақылау жасай отырып, факт ... ... ... ... ... және ... мәселелері, яғни әкімшілік органдарының құқық нормаларын түсіндіру және қолдану мәселелері бойынша соттар юрисдикциясының ... ... ... ... ... ... ... жүргізу заңнамасында, мемлекеттік мекемелер қызметінің ұтымдылығын арттыратын және мүдделі ... мен ... ... ... беретін басқа да тиімді жағдайлар жасалынған. Жалпы, құқықтанушылар, англо-саксон жүйесінің артықшылықтары ретінде ... ... ... трибунал мүшелерінің жоғарғы кәсіби деңгейін, процестің қолайлылығын көрсетеді; кемшіліктеріне: әкімшілік трибуналдардың ведомствалық бағыныстылық істерді ғана қарастыруын, әкімшілік ... ... ... ... ... ... ... үлгі, көптеген елдерде (Норвегия, Дания, Нидерланды, Канада, Австралия, Үндістан, Жапония) қолданғанымен, континенталды құқық елдерінде кең тарамаған. Осы ... біз ... және ... ... ... ... ... ортақ мәні бар құбылыстардың әр түрлі көріністерін салыстырады. Салыстырмалы құқықтанудың объектісіне:
1. құқықтық семьялар;
2. ... ...
3. әр ... ... құқықтық тәжірибесі;
4. әр түрлі елдердің үстемдік ететін құқықтық санасы және тағы басқалары жатады. Құқықтық жүйе ... - ... бір ... ... болмыстардың жиынтығы. Құқықтық жүйе түсінігіне әр түрлі құқықтық ... ... ... ... ... ... құбылыстардың 3 тобынан тұрады:
1. құқықтық нормалар, принциптер, институттар (нормативтік жағы);
2. ... ... ... ... жағы)
3. сол ... тән ... ... ... жиынтығы, құқықтық мәдениет (идеологиялық жағы).
Құқықтық сана дегеніміз - адамдардың және әлеуметтік ... ... ... ... және ... ... құқыққа қарым-қатынасын білдіретін көзқарастар, идеялар жиынтығы. Салыстырмалы құқықтануда құндылық деңгейінде құқықты түсінудің әр ... ... ... ... ... ... конструкциялар, терминология т.б. құқықтық техниканың элементтері салыстырылады. Халықаралық стандарттарға халықаралық құқық нормалары мен ... ... ... ... ... болады. Әрине бұдан басқа да құқықтық жүйелер мен формаларына байланысты әр түрлі топтау жүргізуге ... ... ең ... ... ... дұрыс салыстырылуы мен ұлттық құқық жүйесі мен формаларына дұрыс баға беру. Әр бір мемлекеттің құқықтық жүйесі ... даму ... оның ... ... ... ... көрсетеді.Әр бір мемлекеттің өзінің құқықтық жүйесі бар және оның басқа мемлекеттердің құқықтық жүйелерінен ұқсастықтары да айырмашылықтары да ... ... ... ... ... бір топтарға бірігеді. Бұл топтарды құқықтық семьялар деп атайды. ... ... ... мына ... ... идеология, соның ішінде дін, философия, экономикалық және әлеуметтік ... ... ... Ол ... ... ... негізделеді.
Құқықтық семьялар:
1. Роман-германдық;
2. Англо-саксондық;
3. ... ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Алимбеков М. Т., Абдрасулов Е. Б. Применение гражданско-правовых норм ... в ... ... - Астана, 2009
Цвейгарт К., Кётц Х. Введение в ... ... в ... ... ... М.Н. Сочетание в правовой системе Евросоюза элементов романо-германского и англо-саксонского права (общие черты и отличия) //Журнал зарубежного законодательства и ... ... - 200 . - 24-31 ... ...
1. Абдраимов Б.Ж. Административная юстиция: соотношение моделей и выбор цели. // ... - 2003. -- ... ... ... и ... зарубежных стран. / Под общ. ред. проф. О.А. Жидкова и Н.А. ... В 2-х ч. - 2-е изд., ... - М.: ... 2005. Ч. 2. -- с. ... Ориу М. ... публичного права. -- М.: Изд-во Коммунистической академии, 1929. -- с. 545.
4. ... А.Т. ... ... юстиция. // Правоведение. - 1969. -- №1. -- с. ... ... В.Г. ... ... ... и ... - М.: ... 2004. -- с. 690. 6. ... П.Г. ... ... ... административного права. - Пг., 1917. -- с. 7.

Пән: Мемлекеттік басқару
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 24 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазіргі кезеңдегі құқықтық жүйелердің жалпы сипаттамасы6 бет
Қазіргі әлемдегі құқықтық жүйелердің жалпы сипаттамасы25 бет
Қазақстан Республикасының ұлттық құқықтық жүйесі10 бет
Қазақстан Республикасының әкімшілік - іс жүргізу заңнамасы: жағдайы мен мәселелері204 бет
Қоғамның құқықтық жүйесі8 бет
Құқықтық жүйе69 бет
Құқықтық жүйелер43 бет
Құқықтың түрлері24 бет
Әкімшілік құқықтың қайнар көздерінің түсінігі мен түрлері4 бет
XI-XV ғасырлардағы Англия5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь