Жылуаккумуляторлық материалдар

Сирек жер металдары қосылған органикалық және бейорганикалық қышқылдардың жылуаккумуляторлық қасиеттерін зерттеу
Жылуаккумуляторлары үшін төмен молекулалы органикалық заттармен полиэтиленнің балқымалары
Жылуаккумуляторлық материалдар
Жұмыстың мақсаты: полиэтиленнің пентадеканмен, гептадекан, октадекан, генэйкозан, май қышқылдарымен қоспаларын алу және олардың жылуаккумуляторлық материалдар ретінде қолдануыдуын анықтау үшін оның балқу температурасын, фазалық ауысулардың меншікті жылуын және балқымалардың эксплуатациялық қасиеттерін анықтап, зерттеу.
Полимерлерді пайдалану аумағының кеңеюі жылуаккумуляторлық материалдар үшін олардың тек термодинамикалық қасиеттерін ғана біліп қоймай, солсияқты осы қасиеттерінің тұрақтылығын да білу керек. Сондықтан, полиэтилендердің алқу температурасы мен жылуын анықтау кезде үлгілер 10 – 15 қыздыру – салқындату циклдеріне ұшырайды. Тәжірибе нәтижелері 1 кестеде келтірілген.
Қазіргі таңда энергия сыйымдылық материалдарды іздеу барлық бағытта жүргізіліп жатыр, бұлар тек жасанды материалдар емес, сол сияқты табиғи текті материалдар болып табылады. Жылуаккумуляторлық материалдар ретінде балауыз сияқты табиғи олигамерлер қолданылуы мүмкін.
Таулы балауыздардың кен орны қол жетімді болуы, оның ерекше қасиеттері, яғни пластикалығы, араласуы және фазалық ауысудың жеткілікті жоғары жылуының болуы жылуаккумуляторлық композициясының негізгі компоненті ретінде перспективті етеді. Біз өсімдік және жануар текті балауыздарды зерттедік: карнаубский, канделильский, семеновский, техникалық, церизин, қоңыр көмір, озокерит және торфтық балауыздар келесі мақсатта жылуаккумуляторлық материалдар негізі ретінде қолданылады. Балауыздардың термодинамикалық қасиеттерін зерттеу үшін сканирлейтін калориметрде дифференциалдау әдісімен өткізілді. Осы арқылы фазалық ауысудың температурасы мен фазалық ауысудың меншікті жылуы анықталды.
Тәжірибе көрсеткендей
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1. Боровская Л.В., Шабалина С.Г. ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА ПРИРОДНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОСКОВ // Современные наукоемкие технологии. – 2010. – № 4 – стр. 98-99 2. URL:www.rae.ru/snt/?secti (дата обращения: 18.03.2014).
3. Банников А.Г., Рустамов А.К., Вакулин А.А. Охрана природы : Учеб. для с.-х. учеб. заведений. - М.: Агропромиздат, 1995.
4. Воронков Н.А. Экология общая, социальная, прикладная: Учебник для студентов высших учебных заведений. Пособие для учителей.-М.:Агар, 1999.
5. Корнеева А.И. Общество и окружающая среда. - М.: Мысль, 1995.
6. Миллер Тайлер. Жизнь в окружающей среде. Перевод Алексеевой Б.А. под редакцией Г.А. Ягодина. Москва: Прогресс. Пангея, 1993.
7. Человек и экология : Сборник / Ред. Н. Филипповский. - М.: Знание, 1990.
        
        Сирек жер металдары қосылған органикалық және бейорганикалық қышқылдардың жылуаккумуляторлық қасиеттерін зерттеу
Жылуаккумуляторлары үшін төмен молекулалы органикалық заттармен полиэтиленнің балқымалары
Жұмыстың мақсаты: полиэтиленнің пентадеканмен, ... ... ... май ... ... алу және ... ... материалдар ретінде қолдануыдуын анықтау үшін оның балқу температурасын, фазалық ... ... ... және ... ... қасиеттерін анықтап, зерттеу.
Полимерлерді пайдалану аумағының кеңеюі жылуаккумуляторлық материалдар үшін олардың тек термодинамикалық қасиеттерін ғана ... ... ... осы ... тұрақтылығын да білу керек. Сондықтан, полиэтилендердің алқу ... мен ... ... ... ... 10 - 15 қыздыру - салқындату ... ... ... ... 1 ... ... кесте
Базалық маркалы полиэтилендердің қасиеттері
Полиэтилен маркалары
Фазалық ауысу температуралары
Фазалық ауысудың жылуы, °С
кДж/кг К
НД-216
127,0
400
172,6
ВД-276
119,0
392
179,9
277 - базалық
134,5
307,5
222,3
276 - базалық
138,0
411
300,8
273 - базалық
133,0
406
205,9
273 - базалық
127,5
400,5
226,8
216 - ... ... ... 110-138 °С ... ... ие болады және фазалық ауысудың жылу эффектісі 56 кДж/кг - ден 300 ... ... ... ... ... ... құрамы пропорционалды өзгереді, яғни, полимердің кристалдану дәрежесіне тәуелді, ол өз кезегінде, үлгінің бұрынғы жайтына тәуелді. Тәжірибеде 273 ... ... ... ... ... комбинаты), Ч (ТУ 6-09-3660-74) квалификациялы гептадекан және ХЧ (МРТУ 6-09-4664-87 ) квалификациялы пентадекан қолданылды. ... ... ... алу үшін ... құм ... ... ... Н - парафин 1,5,10 және 30 мас. % ... ... ... ... температурасы мен фазалық ауысулардың меншікті жылуын зерттеуді ДСМ-2М диффереренциалды - сканирлейтін калориметрде ... ... ... ... г ... алынды. Сканирлеу біркелкі қыздыруда минутына 8 градус (тепе - ... ... ... ... жылдамдығымен өткізіледі. Эталон зат ретінде микрокалориметр калибровкасы үшін индий, сол секілді танымал балқу температурасы бар пальмитин қышқылы қолданылды.
Фаза ауысу ... ... ... ... ... 70°С ... ... және қыздырудан кейін массасының айырмашылығымен анықтайды. Массаны әрбір он минут сайын тұрақты шамаға жеткенше анықтап отырады.
Сурет. 3. Қоспаның фазалық ... ... ... үлесінің массасына тәуелділігі (Тбалқу= -0,0068x2 + 0,5195x + 97,515 - ... ... ... ... ... Ткр = -0,0068x2 + 0,5195x + 96,515 - кристалдану температурасының пентадекан құрамына тәуелділігі).
Сурет. 5. н - ... ... ... және гептадекан) 273 базалық маркалы полиэтиленмен ликвидус сызығы.
Қоспаны полиэтилен - октадекан және полиэтилен - генэйкозанды компоненттерін ... 130 °С ... ... ... ... ... навескасын калориметрге орналастырып, 8 о/мин жылдамдығымен қыздырады.
Алынған мәліметтер қоспалардың балқу температурасы ... 4 ... ... ... ... ... фазалық ауысу материалы ретінде құрамында 5-30 мас.%. полиэтилен ... ... ... ... 3. Полиэтилен - октадекан және полиэтилен - генэйкозан қоспаларының балқу температуралары.
Төменмолекулалы ... ... ... - октадекан қоспасының тәжірибелік балқу температуралары
Полиэтилен - генэйкозан қоспасының тәжірибелік балқу температуралары
0,01
анықталмаған
398,3
0,1
393
394
0,2
390
391
0,3
387
388
0,4
384
385
0,5
383
383
0,7
378
379,5
0,8
376
378
0,9
376
372
Сурет. 6. Н - ... ... ... мен ... 273 ... ... ... ликвидус сызығы.
ДСК әдісімен полиэтилен балқымаларының В3 және В4 маркалы парафиндермен, стеарин қышқылымен, түрлі молекулалық массалы полиоксиэтиленмен балқу және кристалдану сипаты ... ... ... ... құрамы 10 - нан 80 мас. %, стеарин қышқылының 10 - нан 90 мас. %, ... 10 - нан 90 мас. % ... ... ... ... температурасына сәйкес келмейтін фазалық ауысуда екі эндотермиялық эффект байқалды. ... ... ... ... түзеді. Полиэтиленнің парафин көмірсутектерімен немесе май қышқылдарымен балқымалары жоғары құрылысты гельқұрылысқа ие болады. Жоғары дисперсті тор ... 130 - 150°С ... ... ... ... ... бұдан жоғары температурада балқымадан бөлінбеген парафин көмірсутектер ... май ... 110 +- 10°С ... температурада полиэтиленнің жұмсаруы байқалады. Балқымалардың механикалық қаситтері полиэтиленнің механикалық қасиеттері ұқсас келеді. Балқымадағы фаза ауысудың ... шек саны ... ... ... ... ал фаза ... төменгі шек саны балқыманың жылу сыйымдылығымен шектеледі. Бұл термотұрақталудың үлкен уақытына жеткілікті қамтамасыз етуі керек.
Масса ... ... ... 4 кестеде келтірілген.
4 кесте. 130°С температурада үлгі массасының өзгеруі
н-парафин ... ... ... ... ... ... 0,1230
0
10
0,1185
3,65
20
0,1177
4,31
30
0,1080
12,19
40
0,1070
13,01
Гептадекан
10
0 0,1131
0
10
0,098
13,35
20
0,0897
20,69
30
0,0669
40,85
40
0,0595
47,39
30
0 0,2563
0
10
0,2519
1,71
20
0,25
2,45
30
0,2455
4,21
40
0,2444
4,64
6 және 7 суретерде полимердің ұстап тұратын қабілетін сипаттайтын үлгінің массасының өзгеру динамикасы берілген.Ұқсастық тәуелділігі октадекан мен ... ... ... Бұл ... ЖАМ ... ... құрамында 30 мас % н-парафинді ұсынуға болады. Төмен балқитын компоненттің құрамының 70 мас. % ... ... ... ... ... ... бұл ... балқу және қайта кристалдану кезінде үлкен шығынына байланысты болады.
6 сурет. Үлгі массасының ... ... - ... ( 30 мас %)
пентадекан - полиэтилен ( 30 мас %)
гептадекан - ... ( 10 мас %) ... - ... ( 10 мас %)
7 ... Үлгі ... 100°С ... ұстап тұрған кездегі массаның өзгеруі.
Полиолефин негізіндегі балқымалар композициялық типті материалдар үшін ... ... ... мүмкін, соның ішінде термотұрақтылықтың екі температуралық интервалдарымен ТАМ ретінде де пайдаланылады.
Алынған нәтижелерге сүйеніп, полиэтилен мен ... ... ... парафин мен ПЭГ - 115 полиэтиленгликольмен балқымасы дайындалды. Жылуаккумуляторлық жүйеде қолданылатын перспективті балқымалардың қасиеттері 5 ... ...
5 ... ... балқымалардың физика - химиялық қасиеттері
Материал құрамы
Төменмолекулалы компоненттің балқу температурасы,°С
Жоғарымолекулалы компоненттің балқу температурасы,°С
Механикалық ... ... ... эффект жылуы, кДж/кг
Аз балқитын компоненттің балқуы
Стеарин қышқ-75
Полиэтилен 273-25
66-72
120-128
134
250
128
Стеарин кышк-75
Полипропилен -25
66-72
68-72
120-128
140-150
134
100
250
180
128
150
Парафин В4-75 ... 273-25 ... В4-30 ... 273-70 ... В4-50 ... -50 ... ...
50-72
128-135
120
300
130
5 кестеде келтірілген материалдар үшін балқыту кезінде массаның шығыны 0.5-3 мас. % кем емес. Полипропилен ... ... ... ... ... қарағанда аз сомалық жылу сыйымдылығымен сипатталады. Материалдардың тығыздығы 0,87 - 0,92 г/см аспайды.
Барлық алынған ... құю ... ... ... ... үшін пайдаланылады. Полиэтиленнің н - парафиндермен балқымалары парафин (30 - 50 ... мен ... ... ... балқымасынан тұтқырланған жазық цилиндр түрінде дайындалған термобигуди ретінде қолданылады. ... ... ... ... 120°С аз ... ... ал ... - фазалық ауысу температурасы 45°С кем болмауы керек.
Зерттеу жылуэнергетика аумағына жатады, жиірек, жылуаккумуляторлық заттар ретінде қолданылатын галогенидтер, метаванадтар, ... және ... ... молибдатын құрайтын жылуаккумуляторлық құрамдарды өңдеуде қолданылады. Құрамы 6,1-6,2% литий фториді, 23,4-24,2 литий ... ... ... ... ... ... молибдаты және 17,3-17,8% литий сульфаты. Сол сияқты жылутехникада пайдаланылатын тұрақты температураны ұстап тұру үшін жылу ... және ... ... ... ...
Құрамында фторид, хлорид және литий молибдаты бар жылуаккумуляторлық ... ... Жылу ... ... ... ... температурасы 436°С тең (Жылуаккумуляторлық құрам. А.С. №1274287 01.08.86 ж.). ... ... ... 387°С, ... меншікті энтальпиясы 222 Дж/г (Бейорганикалық химия журналы. - 2000. - 45, №12. - ... ... ... ... бұл құрамды тұрақты температура жағдайында 360-363°С интервалында ұстап тұруға мүмкіндік жоқ.
Қазіргі зерттеу жылуаккумуляторлық материал ретінде 360-363°С ... ... ... жұмысын қамтамасыз етеді.
Құрамында фторид, хлорид, метаванадат және литий молибдаты, қосымша келесі ... ... ... бар жылу аккумуляторлық құрамның техникалық нәтижесіне қол жеткіземіз, мас.%:
Литий ... ... ... ... ... ... электропештерге сусындандырылған тұздар квалификациясын балқытады .
Мысал 1. 0,61 г (6,1 мас.%) литий фториді + 2,42 г (24,2 ... ... ... 2,48 г (24,8 ... ... ... + 2,71 г (27,1 мас.%) литий молибдаты + 1,78 г (17,8 мас.%) ... ... ... ... ... ... ... энтальпиясы 280 Дж/г.
Мысал 2. 0,62 г (6,2 мас.%) литий фториді + 2,34 г (23,4 мас.%) ... ... + 2,53 г (25,3 ... ... ... + 2,76 г (27,6 ... ... молибдаты + 1,75 г (17,5 мас.%) литий сульфаты. Қоспаның балқу температурасы 360°С. Балқудың меншікті энтальпиясы 280 Дж/г.
Мысал 3. 0,62 г (6,2 ... ... ... + 2,37 г (23,7 ... ... ... + 2,52 г (25,2 ... литий метаванадаты + 2,76 г (27,6 мас.%) литий ... + 1,73 г (17,3 ... ... ... Қоспаның балқу температурасы 363°С. Балқудың меншікті энтальпиясы 278 Дж/г.
Мысал 4. 0,61 г (6,1 мас.%) ... ... + 2,42 г (24,2 ... ... ... + 2,50 г (25,0 ... литий метаванадаты + 2,74 г (27,4 мас.%) литий молибдаты + 1,73 г (17,3 ... ... ... ... ... ... 363°С. Балқудың меншікті энтальпиясы 284 Дж/г.
Берілген конструктивті интервалдардан тыс балқу температурасы жоғарылап бірфазалық бұзылады, яғни, жылу ... ... ...
Кестеде түпнұсқа ретінде таңдалған құрамжәне ұсынылатын құрамның физика - химиялық қасиеттерінің салыстырмалы физика - ... ... ... мас. ... ... ... ... температурасы, °С
түпнұсқа
6,3 29,3 44,9 19,5 -
222
387
LiF
6,1 24,2 24,8 27,1 17,8
280
362
LiCl
6,2 23,4 25,3 27,6 17,5
280
360
LiVO3
6,2 23,7 25,2 27,6 17,3
278
363
Li2MoO4
6,1 24,2 25,0 27,4 17,3
284
363
Кестенің нәтижелеріне сүйенсек, ұсынылатын құрамның түп нұсқаға қарағанда айтарлықтай артықшылықтары бар: жылу аккумуляторында 360-363°С ... ... ... ... қабілеттілігін қамтамасыз етеді; 56-69 Дж/г жоғары меншікті балқу энтальпиясы. Келтірілген құрам жылу аккумуляторлық материал ретінде ғана емес, сол ... жылу ... ... де ... ... ... таңда энергия сыйымдылық материалдарды іздеу барлық бағытта жүргізіліп ... ... тек ... ... ... сол ... табиғи текті материалдар болып табылады. Жылуаккумуляторлық материалдар ретінде ... ... ... ... ... мүмкін.
Таулы балауыздардың кен орны қол жетімді болуы, оның ... ... яғни ... ... және ... ... ... жоғары жылуының болуы жылуаккумуляторлық композициясының негізгі компоненті ретінде перспективті ... Біз ... және ... ... балауыздарды зерттедік: карнаубский, канделильский, семеновский, техникалық, церизин, қоңыр көмір, озокерит және торфтық балауыздар келесі мақсатта жылуаккумуляторлық ... ... ... ... ... ... қасиеттерін зерттеу үшін сканирлейтін калориметрде дифференциалдау әдісімен ... Осы ... ... ауысудың температурасы мен фазалық ауысудың меншікті жылуы анықталды.
Тәжірибе көрсеткендей, ... ... ... мен ... температуралық интервалдары кең шектерде өзгереді: энтальпиясы бойынша торытық балауыз үшін 54 ... ... ал ... 175 кДж/кг дейн; температура бойынша 46 °С торфтық балауыздан 89 °С қоңыр көмірлік балауызға дейін өзгереді. Температура диапазондары ... ... кең, ... ... ... түрі ЖАМ үшін ... қызығушылықтарды көрсетеді.
Көзқарас бойынша балауыздардың химиялық құрылымы жоғары ... ... ... ... мен ... ... ... болады. Бізге балауыз молекуласының құрылысы мен оның балқу энтальпиясы арасындағы байланысты ... ... ... ... модифицирлеу жолымен анағүрлым энергия сыйымдылықты материалдарды алуға мүмкіндік берер еді. Бұл балауыз үшін параллельді ... ... ... ... ... және ИҚ - спектрофотометрде спектралды анализге берілді. Бұл ... ... ... түрінде бірдей концентрацияда мицеллалы ерітінділер дайындалды.
ИҚ - спектрдің спецификалығы шағылысуды жұту молекуланы жалпылай тәуелді ... сол ... ... ... тобы мен ... ... жеке ... болуына да байланысты болады. Кейбір атом топтарының тербелуі молекуланың қалған бөлігінің тербелісімен байланысты болса, онда олардың жиілігі атом тобының құрылысы мен ... ... ... және ... ... мен ... тәуелді болады. Сондықтан, осындай атом топтары немесе байланыстары бар түрлі молекулалардың жұтылу спектрінде сәйкес ... атом ... мен ... ... бір ... ... бірдей жолақ болады. Сипаттамалық жиіліктерді спектрелі бойынша мынадай ... ... бар ... ... мүмкіндік береді: карбонил,гидроксил, қаныққан эфир топтары, үшіншілік радикалдар.
Кесте 1. Балауыздардың термодинамикалық қасиеттері
Заттардың атауы
Балқу ... ... ... ... ... ... балауызы
60,0-68,0
175,2
Семеновский балауызы
(қайта кристалданған)
76,1-87,6
167,3
Техникалық балауыздар
72,6-87,2
146,9
Қоңыр көмірлі балауыздар
73,9-89,0
138,8
Торфтық балауыз
46,0-69,0
54,0
Модифицирленген торфтық балауыз
66,0-77,0
59,6
Шайырсызданған торфтық ... ... ... сол ... ... ерітіндісін фильтрлеу арқылы алынған құрғақ қалдық балауыздарды да ұшыратады. Тұнбалардың спектрограммасы мицеллалы ерітінділердің абсолютты бірдей көрініс көрсетеді, яғни, мицелладағыдай сол ... ... ... ... ... ... құрайды. Алынған нәтижелердің анализі көрсеткендей: төртхлорлы көміртектің өңдеуге өткен құрғақ балауыздардың энтальпиясы жоғары болды. Бұл шикі балауыз құрамындағы ... ... ... бұл ... ... ... көрсетеді.
Спектрограмманың шифрын шешуде балқу энтальпиясы мен аталған функционалдық топтардың күрделі корреляциондық тәуелділігін көрсетті.
Алынған нәтижелерден келесі ... ... ... ... ... бос ... тобы қаншалықты көп болса, соншалықты балқу энтальпиясы да көп болады. Мұндай ... ... ... мен ... ... ... топ ... күрделі эфир тобы мен үшіншілік радикалдар орналасады. Бұл, үшіншілік радикалдар мен қаныққан күрделі эфирлік топтар тармақталған қаңқа түзеді, ... ... және ... ... ... бұған сызықыты көмірсутектік қаңқасы бар молекуладағы байланыстарды үзуге ... көп ... ... Бұл ... ... ... тұйық ішкі энергиясы. Кейін, табиғи олигамерлерді модифицирлеу ... ... ... ... ... ... бұл ... энергия құрамын жоғарылатады.
Жылуаккумуляторлық материалдар
Қолданылуы: жылутехникада жылуды ... үшін ... ... 1400°C ... ... ... жоғары температуралық аккумуляторларда фазалық ауысудың жылуын пайдаланады.
Ойлап шығарылған қондырғының мәні: жылуаккумуляторлық материал керамикалық жабындысы бар кремнийден, ... ... 12,5 - 90 мас.% ... ... ... ... ... Түйіршіктер жылуға тұрақты тасымалдаушыларда келесі қатынастарда анықталған об.%: керамикалық жабындысы бар ... 31,6 - 71,5, ... ... 100 ... ... 1 - 20 мм ... керамикалық жабындысы бар түйіршіктер; түйіршіктердегі жабындылар аз дегенде екі ... ... ... ... ... ... жанасқан алюминй мен кремний оксидінен тұрады, келесі қабаттары заэвтетикалық ... ... ... ... ... болатын отқа төзімді материалдан тұрады; тасымалдаушы отқа төзімді күйдірілген материалдан ... ... ... материалдан немесе термотұрақты жасанды материалдан тұрады.
Ойлап табылған қондырғы жылутехника аумағына жатады және жылутехникада ... ... үшін ... температурасы 1400°C дейін энергетикалық қондырғылы жоғары температуралық аккумуляторларда фазалық ауысудың жылуын пайдаланады. Құрамында 10 90 об. Бар жылу ... ... бар ... ... жылу ... ... ... Ол қатты фазадан сұйық фазаға немесе керісінше 204 - тен 1649°C температураға дейін құрамында карбонат, хлорид, нитрат, фторид, сілтілі және ... жер ... ... мен ... ... ... ... және олардың қоспасы, топтан таңдалған жылу шоғырланатын материал - ... ... ... ... метал карбидтері, нитрид, оксидтер, силицидтер, алюминаттар, титанаттар мен ... ... ... пат. США N 4512388, C 09 K 5/06, ... ... ... циклды қыздыру мен салқындатуға аз тұрақталуы, балқыту кезінде шартталған ... ... ... ... қатты күйдегі термиялық кеңейтілу коэффициенттерінің түрлі болуы ... ... бар ... ... ... ... ... түйіршік түрінде балқу кезінде жылуды шоғырландыратын жоғары температуралы жылуаккумуляторлық материал танымал (қараңыз. EP N О299903, кл. C 09 K 5/06, ... ... ... циклды қыздыру мен салқындату жағдайында жоғары жылуаккумуляторлық қабілеті мен ... ие ... ... ... ... ... үшін практикалық қолдану қиындық туғызады. Мұндай түйіршіктерден құралған жылу аккумуляторлық ... ... ... заэвтетикалық балқыманы балқыту кезінде өз салмағын ұстап тұра алмайды.
Авторлардың міндеті, ... ... ... ... тұратын циклдық қыздыру мен салқындату жағдайында жоғары жылу құрамы мен геометриялық тұрақтылығы бар жылу ... ... табу ... ... ... шешу ... авторлар керамикалық жабындысы бар кремний 12,5 90 мас. алюминий ... ... ... ... ... ... жылу ... ұсынды. Бұның ерекшелігі, түйіршіктер жылутұрақты тасымалдаушыларда келесі фазалар қатынасы түрінде таралады: керамикалық жабындысы бар түйіршіктер 31,6 71,5, жылу ... ... 100 ... ... ... алу үшін диаметрі 1 - ден 20 мм дейін ... ... бар ... ...
Түйіршіктердегі керамикалық жабынды, аз дегенде, екі қабаттан тұрады, біріншісі, заэвтетикалық Al Si балқымасына жанасатын ... және ... ... ... ... ... заэвтетикалық балқыманың термиялық кеңейту коэффициентіне жақын болатын отқа төзімді материалдан тұрады. ... отқа ... ... ... ... ... ... материалдан немесе термотұрақты жасанды материалдан тұруы да мүмкін. Алюминий негізіндегі балқымаларды алу 12,5 90 мас. ... ... ... кремнийді пайдаланады. Олар фазалық ауысуда жоғары жылуға ие болады және құрамы 569 кДж/кг 12,5 мас. кремнийден 1635 кДж/кг 90 мас. ... ... Бұл ... ... қасиеттері 12,5 25 мас. кремний құрамы аумағында балқыған кезде көлемінің аз ұлғаюы және кремний құрамы ... ... ... ... ... ...
Балқымалардың бұл ерекшеліктері кремний балқыту кезінде көлемін 9% - ға азайтатынымен түсіндіріледі. Түйіршік балқымасында кремний құрамын реттеу арқылы материалдың жұмыс ... ... ... болады және қажет жағдайда балқыманың термиялық кеңейтілу коэффициенттерін және термотұрақты тасымалдаушының коэффициенттерін байланыстыруға ... ... ... ... ... ... таңдалды және мәліметтер 1 кестеде келтірілген.
Алюминийдің кремниймен балқымаларын таңдау балқитын зат ретінде, оның бетінде циклды қыздыру мен салқындату кезінде ... ... өте ... және ... ... жұқа ... ... Бұдан басқа, жылуды шоғырландыратын жүйелерде қолдану адам денсаулығына қауіпті және металдар мен отқа ... ... әкеп ... ... түзеді.
Бұл материалды алу үшін диаметрі 1 - ден 20 мм ... ... ... 1 мм - ден аз ... жұмыс температурасында тотығып шектелетін түйіршіктер қолданылады, ал 20 мм - ден жоғары ... ... ... жылу аккумуляторлық материал біртекті болмайды. Жылу шоғырланатын материалда фазалардың қатынасын сандық анықтау үшін массалық пайызға қарағанда ... ... ... себебі, материал қолданылатын отқа төзімді материалдар мен олардың кеуектілігі термотұрақты тасымалдауыш ретінде тығыздығына ... ... ... ... ... ұсынылған жылу аккумуляторлық материалда келесі түсініктер таңдалды. Түйіршіктің жоғарғы шекарасы 71,5 об. түйіршіктің тығыз қорабына ... ... ... бұл ... ... Шамасы 31,6 об. аз болған жағдайда түйіршік құрамы балқыту жылуы жалпы жылу құрамында 20 - 25% аспайды (тасымалдағыш ретінде отқа ... ... ... ... ... тәуелділігі). Бұл жылу аккумуляторлық материалды экономикалық мақсатсыз пайдалануға әкеледі.
Түйіршікке жабатын керамикалық жабын материалды ... және ... ... бір - ... жабысып қалмауынан сақтап тұрады, түйіршікті ауадағы оттегіден және термотұрақты тасымалдаушыдан оқшаулайды, көлемдік өзгерулердің орнын толтыру үшін балқыманың және ... ... ... ... атқарады. Ол аз дегенде екі қабаттан тұрады. Біріншісі, балқымамен жанасып тұрады және қалыңдығы 10 100 мкм болатын ... мен ... ... ... ... ... және ол ... қабат үшін тігіс етегі болып табылады. Екінші қабат термиялық кеңейтілген коэффициенті бар термо және коррозиялық тұрақты материалдан ... Бұл таза отқа ... ... ... да бір ... , ... ... металдық, мысалы, 20 40 об мыс, титан ұнтағы және т.б. ... ... ... ... ... ... ...
Түйіршікте керамикалық жабынның болуы оларды тасымалдаушымен ғана ... сол ... ... ... отқа төзімді материал ретінде және иілгіш тасымалдауышы бар термотұрақты материалдан жасалған шыны материалдар да қолданылады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
* Боровская Л.В., ... С.Г. ... ... ... И СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОСКОВ // Современные наукоемкие технологии. - 2010. - № 4 - стр. 98-99
* ... ... ... ... Банников А.Г., Рустамов А.К., Вакулин А.А. Охрана природы : Учеб. для с.-х. учеб. заведений. - М.: ... ... ... Н.А. ... ... ... прикладная: Учебник для студентов высших учебных заведений. Пособие для ... ... ... А.И. ... и ... среда. - М.: Мысль, 1995.
* Миллер Тайлер. Жизнь в окружающей среде. Перевод Алексеевой Б.А. под редакцией Г.А. Ягодина. ... ... ... ... Человек и экология : Сборник / Ред. Н. Филипповский. - М.: Знание, 1990.

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 12 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 600 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
050717 – Жылуэнергетика мамандығы бойынша оқитын студенттердің оқу -өндірістік машықтанудан өтуге арналған әдістемелік нұсқау8 бет
8-сыныпта «жылу құбылысы» бөлімін оқытуда компьютерлік технологияны қолдану36 бет
«Жылуэнергоремонт» ЖШС-де іс-тәжірибеден өту есебі61 бет
«ОРГАНИКАЛЫҚ ЖЫЛУТАСМАЛДАҒЫШТАРМЕН ЖЫЛЫТЫЛАТЫН АЭС БУГЕНЕРАТОРЛАРЫНЫҢ КОНСТРУКЦИЯЛЫҚ СҰЛБАСЫ» ЗЕРТХАНАЛЫҚ- ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҒЫН ӨТКІЗУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ9 бет
«Қоқыс жағатын және жылу беретін зауыт»13 бет
«Құбыр ішінде құбыр» типті жылуалмастырғыш есебі11 бет
Ауылшаруашылық дақылдарының суға, ауаға, жылуға, қоректік заттарға қоятын талаптары7 бет
Болат пен шойынды жылумен өңдеу3 бет
Бу турбинасының жылулық есебі33 бет
Екібастұз қаласындағы жылу электр орталығының 500 мвт блоктарын жобалау56 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь