Фазалық роторлы асинхронды қозғалтқыштар 61 вариант


Кіріспе
Электромагниттік жүктемелерді және негізгі параметрлерді таңдау
Статордың паза сандарын анықтау және статордың орамаларын санау
Статордың пазаларының өлшемдерін есептеу
Фазалық ротордың орамаларын, паза сандарын және темір өзекшенің
өлшемдерін есептеу
Ротордың пазаларының өлшемдерін есептеу
Магнит тізбегін есептеу
Статордың және ротордың орамаларының активті жіне индуктивті
кедергілері
Болаттағы, механикалық және қосымша шығындар
Асинхронды қозғалтқыштың жұмыс сипаттамалары
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Курстық жумыс студенттерді нақтылы инженерліж міндеттерді шешуге арналған теориялык білімдерін колдануды үйретуге керек. Мысалы, саптан шыққан асинхронды қозғалтқыштың орнына келтіруді өткізу.
Курстық жұмыс дербес тапсырмаға сәйкес орындалады. Асинхронды қозғалтқышты есептеу үшін, басталқы мәліметтер: өзекшенің геометриялық мөлшерлері, ротордың кернеуі жене айналу жиілігі.Есептеудің мақсаты саптан шыққан қозғалтқыштың негізінде асинхронды козғалтқыштың куатын және техникалык мінездемелерін анықтау.

61 вариант
1 Кацман М.М. Электрические машины. – М.:Высшая школа, 1990.
2 Вольдек А.И. Электрические машины. – Энергия, 1974.
3 Сагитов П.И., Р.М.Шидерова, А.Н.Бестерекова. Электр машиналары. Фазалық роторлы асинхронды қозғалтқыштар (Параметрлерді және жұмыс сипаттамаларын анықтау). Курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау (5В071800 – Электр энергетикасы мамандығының студенттеріне арналған).- Алматы: АЭжБУ, 2012.–22 бет.
4 Р.М.Шидерова, А.Н.Бестерекова. Электр машиналары. Фазалық роторлы асинхронхронды қозғалтқыштар (Орамаларды және геометриялық өлшемдерді есептеу). Курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау (5В071800 – Электр энергетика мамандығының студенттерінің арналған).- Алматы: АЭжБУ, 2011.–35бет.

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 600 теңге
Kipicпe

Курстық жумыс студенттерді нақтылы инженерліж міндеттерді шешуге
арналған теориялык білімдерін колдануды үйретуге керек. Мысалы, саптан
шыққан асинхронды қозғалтқыштың орнына келтіруді өткізу.
Курстық жұмыс дербес тапсырмаға сәйкес орындалады. Асинхронды
қозғалтқышты есептеу үшін, басталқы мәліметтер: өзекшенің геометриялық
мөлшерлері, ротордың кернеуі жене айналу жиілігі.Есептеудің мақсаты саптан
шыққан қозғалтқыштың негізінде асинхронды козғалтқыштың куатын және
техникалык мінездемелерін анықтау.
Курстық жұмыстың есеп айыратын хаттың ішіне кіреді: электрмагниттік
есептеу, негізгі шешімдермен есептеулерді түсінретін суреттер, есептелген
мәліметтерді кіргізетін кестелер. Текстің ішінде есептеу формулары және
санды
алмастырып қою кіреді. Есептеу нәтижесінің әp6ip шамасының өлшемін көрсету
керек.

Бастапқы мәліметтер:

Номиналды қуат: Р2н = 22 кВт.
Орындалуы: жабық жел.
Желінің сызықты керенеуі: U1л = 380 В.
Статордың орамасының қосылу түрі: Δ.
Синхронды айналу жиілігі: n1 = 1500 айнмин.
Ротор орамасы: фазалық

1 Электромагниттік жүктемелерді және негізгі параметрлерді таңдау
Асинхронды қозғалтқышты есептеуді негізгі параметрлерді анықтаудан
бастайды: статордың ішкі диаметрі D және магнитөткізгіштің ұзындығы  lδ.
Статордың ішкі диаметрі өлшемдік өзарақатынастық өлшемдермен тығыз
байланысты, ол полюс сандарына 2р, статордың сыртқы диаметріне Dа, сонымен
қатар айналу осінің биіктігіне h тәуелді болады.
Осыған байланысты негізгі өлшемдерді келесідей тізбектілікте жасайды:
1.1 Полюс сандары

1.2 Айналу осінің биіктігін 1.1 және 1.2 кестелері арқылы берілген
P2нжәне 2p мәндері арқылы және қозғалтқыштың орындалуына байланысты
анықтайды. h=160мм.
1.3 Ары қарай статордың штапқа кететін минималды қалдықтарды ескере
отырып, темір өзекшесінің сыртқы диаметрін 1.3 кестесінен таңдай отырып
анықтаймыз (электртехникалық болат беттерінен және ленталардың
стандарттарына сәйкес). h=160 мм,онда Dа=0,191-0,197м, кейінгі есептеуге
Dа=0,197м аламыз.
1.4 Асинхронды қозғалтқыштарды жобалау кезінде, темірөзекшенің ішкі
диаметрін D сыртық диаметр қатынасы арқылы анықтаймыз

, ос аралықтан аламыз
1.5 Ары қарай полюстік бөлінуді табамыз τ, м:

1.6 Асинхронды қозғалтқыштың есептелген қуатын P ,(кВА) берілген
номиналды қуат арқылы анықтаймыз:

η және cosφ1 жуықталған мәндерін 1.2 суретінен ала-аламыз:
η = 84%;
cosφ = 0,83;
КЕ = 0,975;

1.7 Вδ және А  ұсынылған мәндері
Вδ = 0,87 Тл;
А1 =
1.8 Полюстік қайта жабдықтау αδ және өрістің формасының kВ
коэффициенттерін төмендегідей аламыз:
.
1.9 Бірқабатты орамалар үшін . орташа мәнін таңдаймыз.
1.10 Қозғалтқыштың бұрыштық синхронды жиілігі Ω, радсек:

1.11 Магнитөткізгіштің есептелген ұзындығы lδ (м):

1.12 Негізгі параметрлерді D және lδ таңдау критериі ретінде 1.5
суретінде көрсетілген арақатынас алынады:

1.13 Магниттік тізбектен басқа lδ статордың болат темірөзекшесінің
ұзындығын және толық конструктивтік ұзындықтарын (l1 және lбол1), ротордың
(l2және lст2) есептеу керек. Егер асинхронды қозғалтқыштардың статорларының
ұзындықтары 250-300 мм аспаса, онда оларда ауа алмасу радиалды каналдар
жасалмайды. Ондай конструкция үшін:

2 Статордың паза сандарын анықтау Z1 және статордың орамаларын
санау
2.1 Статордың орамаларының типтері– бірқабатты тізбекті, айнымалы тоқ
машиналарының статорының пазалары - трапециадальді.
2.2 Статордың паза сандары :

бұл жердегі m1 – статордың орамаларынң фаза сандары
(m1 = 3);
q1 = 3 фазаға және полюстерге кететін паза сандары.
2.3 Статордың тістік бөлінуі

2.4 Статордың орамасының номиналды фазалық тоғы (А)

бұл жердегі орама қосылуы кезіндегі Δ.
2.5 Пазаға кететін эффектілі өткізгіштер саны:

бұл жердегі параллель тармақ саны а1 = 1.
2.6 Статордың орамасындағы фазалардың орам сандары:

2.7 Бірқабатты орама диаметралды адым арқылы орындалады:

2.8 Статор орамаларының ең маңызды параметрі, ол орамалық
коэффицицент:

бұл жердегі ораманы қысқарту коэффициенті:

Ораманы тарату коэффициенті :

2.9 Магнит ағыны Ф, Вб:

2.10 Ауа саңылауындағы магнит индукциясының нақтыланған мәні Bδ

2.11 Сызықтық жүктеменің нақтыланған мәні (Ам):

2.12 Статордың орамасындағы ток тығыздығының мәні:
J1 = 6,5 Амм2.
2.13 Фазаның эффектілі өткізгіштерінің қималары (жуықталған), (мм2):

2.14 Пазаларға тізбектік орамаларды технологиялық түрде салу үшін,
олардың орамалық өткізгіштерінің диаметрлері 1,4-1,8 мм аспау керек
(өткізгіштің максималды қимасына сәйкес ).
2.15 Статордың орамасындағы ток тығыздығы (нақтыланған мәні):

3 Статордың пазаларының өлшемдерін есептеу
3.1 Бірінші тістердегі ұсынылған индукция Вz1 , мм мәндері бойынша,
тістің ені анықталады bz1, мм:

бұл жердегі = 0,97.
= 1,8 Тл.
3.2 Статордың жармасының биіктігі (м):

бұл жердегі = 1,6 Тл.
3.3 Тістің биіктігі (м):

3.4 Паза биіктігі:

3.5 Шлицтың ені bш1 орамдардың пазаларына, бір-бір өткізгіштен
келетіндей болу керек. Осыдан шлиц ені шығады:

3.6 Клиннің биіктігі орта қуатты машиналарда, ал үлкен
машиналарда 5 мм жетеді.
3.7 Штамптағы пазаның ең кішкентай ені (м):

3.8 Штамптағы пазаның ең үлкен ені (м):

Шлицтың биіктігі мына аралықтан таңдалады Бұрышы β=450 -
ке тең болғанда айналу осінің биіктігі
h ≤250 мм.
3.9 Жарықтағы пазалардың көлденең қималық ауданы, темірөзекшелердің
беттерін  шихталау және жинау арқылы анықталады

бұл жердегі ΔhП = 0,0002 м.
ΔbП = 0,0002 м.
3.10 Статор орамасының оқшаулау классын таңдамыз: егер биіктіктері
h=160-355мм қозғалтқыштарға қызутұрақтылық классындағы оқшаулау классы
ұсынылады В, ал биіктігі h=160355мм қозғалтқыштарға F оқшаулау классы
ұсынылады.
3.11 Пазаларда орын алатын орамалардың көлденең қималық ауданы (мм):
,
бұл жердегі =0,4 мм - оқшауламалардың қалыңдықтары;
бірқабатты орама коэффициенті үшін а = 1.
Пазалық оқшауламалардың көлденең қималық ауданы (мм)
.
3.12 Пазаны толтыру коэффициенті:
.
3.13 Алынған толтыру коэффициентінің мәні ұсынылған шектерден аспау
керек
3.14 Пазаның өлшемдерін толықтай анықтағаннан кейін тістердегі
индукцияларды қайтадан санап шығу қажет:
.

4. Фазалық ротордың орамаларын, паза сандарын және темір өзекшенің
өлшемдерін есептеу

4.1 Ротор темірөзекшесінің сыртқы диаметрі (м):
.
бұл жерде ауалық саңылау келесідей болады (м):
,
4.2 Ротордың темірөзекшесінің ішкі диаметрі (біліктің диаметрі),м:

4.3 Темірөзекшенің конструктивтік ұзындығы және темірөзекшенің
болатының ұзындығы, м:

4.4 Статордың орамасының фаза сандары:

4.5 Ротор фазасының және полюстердің пазалары:

4.6 Ротордың паза сандары:

4.7 Биіктігі h ≤ 200мм қозғалтқыштарда жұмсақ секциялы тоқымалық
екіқабатты орама қолданылады, оларды шеңберлік өткізгіштерден жасап,
жартылай жабық трапециялық пазаларға салады.
4.8 Орамалардың нақтыланған орам сандары:
,
,

5 Ротордың пазаларының өлшемдерін есептеу
а) Тізбектік орамалы ротордың жартылай жабық трапециалық өлшемдерін,
тура статордыкіндей есептейміз
5.1 Ротордың тістерінің ені, (м):

5.2 Ротордың жуықталған паза биіктігі (м) эмпирикалық формуламен
анықталады:
h200мм.
5.3 Пазаның минималды ені:

5.4 Шлицтың ені:

және оның биіктігі hш2 = 0,0008 (м).
5.5 Клиндық бөліктің биіктігі:

5.6 Максималды пазаның ені:

5.7 Пазаның көлденең қималық ауданы:

Бұл жердегі =4,7 мм - тістің жуықталған ені.
Пазаның көлденең қимасының ауданы (мм):

Паза коэффиценті:

6 Магнит тізбегін есептеу  
6.1 Екі полюсті магнит тізбегінің МҚК барлық участкілердің
магнит тізбегінің қосындысымен анықталады:

6.2 Екі полюске берілетін ауа саңылауының магнитті кернеуі (А):

бұл жердегі  ауа саңылауының коэффициценті:

6.3 Статордың тістік қабатының магнитті кернеуі  (А): 

Ам - таңдалған болат маркасы үшін, трапециялық пазаларға,
курстық жұмыстың бірінші бөліміндегі 3.14 тармақшада есептелген индукцияға
А қосымшасы бойынша (Айналу осінің биіктігі h ≤ 250 мм ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Фазалық роторлы асинхронды қозғалтқыштар 16 вариант
Фазалық роторлы асинхронды қозғалтқыштар
Асинхронды қозғалтқыштар
Асинхронды электрқозғалтқыш
Асинхронды қозғатқыштар
Асинхронды қозғалтқыштың статоры
Асинхронды-синхорнды тізбектелген порт
Роторлы сорап
Массасы ауыр ферромагнитті роторы бар асинхронды қозғалтқыш
Асинхронды электр қозғалтқыш есебі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь