М.Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясы

МАЗМҰНЫ

I «АБАЙ ЖОЛЫ» ЭПОПЕЯСЫНДАҒЫ ОНОМАСТИКАЛЫҚ КЕҢІСТІК ҰЛТТЫҚ ҒАЛАМНЫҢ ТІЛДІК БЕЙНЕСІНІҢ ҮЗІГі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3
1.1 «Абай жолы» эпопеясының тілдік ерекшеліктерін зерттеудің қысқаша тарихы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
1.2 қазақ ономастикасының антропоцентристік парадигмада зерттелуі ... ... ...5
1.3 шығармадағы онимдердің қазақ тілінің ономастикалық концептосферасындағы орны. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7
1.3.1 эпопеядағы ұлттық мазмұндағы тілдік бірліктердің этнолингвистикалық сипаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14

II ШЫҒАРМАДАҒЫ ОНОМАСТИКАЛЫҚ БІРЛІКТЕРДІҢ ЛИНГВОМӘДЕНИ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.
2.1 романдағы топонимдердің лингвомәдени сипаты ... ... ... ... ... ... ... ... .18
2.2 м.әуезовтің «абай жолы» эпопеясындағы антропонимдік атаулардың қолданылу ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..21
3 «АБАЙ ЖОЛЫ» ЭПОПЕЯСЫНДАҒЫ ОНОМАСТИКАЛЫҚ БІРЛІКТЕРДІҢ КӨРКЕМ.ЭСТЕТИКАЛЫҚ СИПАТЫ ... ... ... ... ... ... ... ... .23
3.1 ономастикалық атаулардың көркем мәтіндегі қызметі ... ... ... ... ..24

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .26
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..27
Зерттеу жұмысының өзектілігі. Ғаламның тілдегі бейнесін жан-жақты қарастырауда көркем мәтіндегі жалқы есімдерді этнолингвистикалық, лингвокогнитивтік тұрғыдан талдаудың маңызы ерекше. «Абай жолы» эпопеясы нақты тарихи кезеңдегі қазақ қоғамының тыныс тіршілігінің энциклопедиясы ретінде сан алуан мәдени, тарихи, саяси-әлеуметтік т.б. ақпараттарға бай. Осы орайда М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясындағы жалқы есімдердің лингвомәдени сипатын айқындау мақсаты жұмыстың өзектілігін көрсетеді.
Басқа да тілдік бірліктер тәрізді ономастикалық атауларды да когнитивтік модель қалыптастырушы таңба, ақиқат дүниенің көрінісін белгілейтін нысандар деп ұғамыз. Тілдік бірліктер арқылы таңбаланған жалқы есімдер тарихи-этнографиялық, танымдық, символдық т.б. белгілермен ерекшеленеді. М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясының тілдік ерекшелігі туралы зерттеу еңбектері болғанымен, оны антропоөзектік аспектіде, этностың танымдық дүниесінің ұлттық сипаты осы кезге дейін қазақ тіл біліміндегі лингвомәдени бағытта арнайы қарастырылмағаны белгілі. Осыған орай шығармадағы ономастикалық атаулар кешені, ондағы онимдік бірліктердің концептілік әлеуеті, жалпы романның ономастикалық кеңістігі бүгінге дейін зерттеу нысаны болмай келгендігі жұмыстың өзектілігін айқындай түседі. Сондықтан да таным – мәдениет – тіл үштігінің принциптері негізінде, романдағы мәдени-этнотанымдық мәні зор тілдік фактілер – ономастикалық атауларды концептілік құрылым тұрғысында зерделеу өзекті мәселе болып табылады.
Зерттеу жұмысының нысаны ретінде тілдегі ұлттық танымға сәйкес «Абай жолы» роман-эпопеясындағы ономастикалық атаулар алынды.
Зерттеу пәні. «Абай жолы» роман-эпопеясындағы жалқы есімдердің лингвомәдени әлеуеті мен сипаты.
Зерттеу жұмысының дереккөздері М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясы.
Зерттеудің негізгі әдістері мен тәсілдері. Зерттеу жұмысында сипаттама, салыстырмалы, концептілік талдау және жүйелеу, түсіндіру, аналитикалық талдау әдістері қолданылды. Сондай-ақ романдағы онимдік бірліктердің жалпы саны, жиілік қолданысын анықтау мақсатында статистикалық, жиілік әдіс-тәсілдері қолданылды.
Зерттеудің мақсаты мен міндеттері.
М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясындағы жалқы есімдер кешені лингвомәдени ақпараттар тасымалдаушы тілдік бірліктер ретінде ұлттық дүниетаныммен байланысты халықтық білімдер жүйесін құрайды. Осыған орай романдағы ономастикалық атаулардың лингвомәдени мазмұны мен концептілік құрылым ерекшеліктерін анықтау мақсатында мынадай міндеттер қойылды:
- шығармадағы ономастикалық бірліктердің лексика-семантикалық құрамын анықтау;
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1 Сыздық Р. Абайдың сөз өрнегі. – Алматы: Санат, 1995. – 206 б.
2 Жанұзақ Т. Қазақ ономастикасы. Атаулар сыры. Алматы: – Дайк-Пресс.2007. – 520 б.
3 Байтанаев А. Мастерство М.О.Ауэзова в эпопее «Путь Абая»: автореф. док.дисс. Алматы, 1971. – 65 с.
4 Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке. – М.: Наука, 1990.–245с.
5 Жанұзақ Т. Есімдер сыры. –Алматы, 2004.
6 Мұқанов С.Қазақ қауымы (Танымдық және этнографиялық шолу). – Алматы: Ана тілі, 1995. –304б.
7 Ходырева Н. Язык реалий и реалии языка. –Воронеж: ВГУ, 2001 –140 с.
8 Жұбанов Қ. Қазақ тілі бойынша зерттеулер. – Алматы: Ғылым, 1999. –450б.
9 Болотов С. Современная социолингвистика: теория, проблемы, методы. – М.: Наука, 1976. –174 с.
10 Караулов Ю.Н.. Русский язык и языковая личность. – М.: Наука, 1987. – с.22.
11 Әзімжанова Г. Көркем проза прагматикасы. – Алматы, 2005. –300 б.
12 Байтұрсынұлы А. Шығармалар. –Алматы: Жазушы, 1989. –320 б.
13 Гудков Д., Ковшова М. Телесный код культуры: материалы к словарю. –М.: Гнозис, 2007. – С. 31.
        
        МАЗМҰНЫ			
I ЭПОПЕЯСЫНДАҒЫ ОНОМАСТИКАЛЫҚ КЕҢІСТІК ҰЛТТЫҚ ҒАЛАМНЫҢ ТІЛДІК БЕЙНЕСІНІҢ ҮЗІГі...........................................................................................................................3
+ ... ... ... ... ... ... ... ономастикасының антропоцентристік парадигмада зерттелуі...........5
1.3 шығармадағы онимдердің қазақ тілінің ономастикалық концептосферасындағы орны. ...............................................................................7
1.3.1 эпопеядағы ұлттық ... ... ... этнолингвистикалық сипаты.....................................................................................................................14
II ШЫҒАРМАДАҒЫ ОНОМАСТИКАЛЫҚ БІРЛІКТЕРДІҢ ЛИНГВОМӘДЕНИ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.
2.1 романдағы ... ... ... ... ... ... ... қолданылу ерекшеліктері......................................................................................21
3 ЭПОПЕЯСЫНДАҒЫ ОНОМАСТИКАЛЫҚ БІРЛІКТЕРДІҢ КӨРКЕМ-ЭСТЕТИКАЛЫҚ СИПАТЫ.................................23
3.1 ономастикалық атаулардың көркем мәтіндегі ... ... ... жұмысының өзектілігі. Ғаламның тілдегі бейнесін жан-жақты қарастырауда көркем мәтіндегі ... ... ... лингвокогнитивтік тұрғыдан талдаудың маңызы ерекше. эпопеясы нақты тарихи кезеңдегі ... ... ... ... ... ретінде сан алуан мәдени, тарихи, саяси-әлеуметтік т.б. ақпараттарға бай. Осы орайда М.Әуезовтің роман-эпопеясындағы жалқы есімдердің лингвомәдени сипатын ... ... ... ... ... да тілдік бірліктер тәрізді ономастикалық атауларды да ... ... ... ... ақиқат дүниенің көрінісін белгілейтін нысандар деп ұғамыз. Тілдік бірліктер арқылы таңбаланған жалқы есімдер ... ... ... т.б. ... ерекшеленеді. М.Әуезовтің роман-эпопеясының тілдік ерекшелігі туралы ... ... ... оны ... ... этностың танымдық дүниесінің ұлттық сипаты осы кезге дейін қазақ тіл ... ... ... арнайы қарастырылмағаны белгілі. Осыған орай шығармадағы ономастикалық атаулар кешені, ондағы онимдік бірліктердің концептілік әлеуеті, жалпы романның ономастикалық кеңістігі бүгінге дейін ... ... ... ... ... ... ... түседі. Сондықтан да таным - мәдениет - тіл ... ... ... ... ... мәні зор ... ... - ономастикалық атауларды концептілік құрылым тұрғысында зерделеу өзекті мәселе ... ... ... ... ... ... ұлттық танымға сәйкес роман-эпопеясындағы ономастикалық атаулар алынды.
Зерттеу пәні. ... ... ... лингвомәдени әлеуеті мен сипаты.
Зерттеу жұмысының дереккөздері М.Әуезовтің роман-эпопеясы.
Зерттеудің негізгі әдістері мен тәсілдері. Зерттеу жұмысында сипаттама, салыстырмалы, концептілік талдау және ... ... ... ... ... ... Сондай-ақ романдағы онимдік бірліктердің жалпы саны, жиілік қолданысын анықтау мақсатында статистикалық, жиілік әдіс-тәсілдері қолданылды.
Зерттеудің мақсаты мен міндеттері.
М.Әуезовтің роман-эпопеясындағы ... ... ... ... ... ... тілдік бірліктер ретінде ұлттық дүниетаныммен байланысты халықтық білімдер жүйесін құрайды. Осыған орай романдағы ономастикалық атаулардың лингвомәдени ... мен ... ... ... ... мақсатында мынадай міндеттер қойылды:
- шығармадағы ономастикалық бірліктердің лексика-семантикалық құрамын анықтау;
- ... ... және ... ... ... ... лингвомәдени мазмұнын айқындау;
- шығармадағы жер-су атауларының лингвомәдени ерекшелітерін көрсету;
- романдағы антропонимдер мен топонимдік атаулардың ономастикалық концепт өрістеріндегі вербалдану ерекшеліктерін ... ... ... ... - ... зооним, космоним, өзге онимдердің қолданыс аясымен ... ... ... ... онимдердің мазмұны арқылы ұлттың мәдени болмысы мен ойлау жүйесін, қоршаған дүниені қабылдаудағы ... ... ... ... анықтау;
- антропонимдер мен топонимдердің лексика-семантикалық және ассоциативтік өрісін концепт тұрғысынан қарастыру;
- онимдердің этнолингвистикалық, символдық ерекшеліктерінің лингвомәдени мазмұнын сипаттау;
- ... ... ... ... ... анықтау;
- ономастикалық атаулардың мәтінтүзуші қызметін анықтау;
- онимдердің эстетикалық, ақпараттық қызметінің мазмұнын ашу.
Зерттеудің теориялық және практикалық мәні. ... ... ... мен ... алынған нәтижелер қазақ тіл біліміндегі когнитивтік зерттеудің ғылыми-теориялық негіздері мен ... ... ... ... өз деңгейінде үлес қосады. М.Әуезовтің роман-эпопеясындағы жалқы есімдердің концептілік ... ... ... ... тіл ... ... ... қатысты теориялық ұстанымдары лингвопоэтика, когнитивтік ономастика теориялық базасын кеңейтуге, жетілдіре түсуге белгілі дәрежеде ықпал етеді. ... ... қол ... нәтижелер мен тұжырымдарды, талдау жасалған тілдік деректерді лингвомәдени, этнолингвистикалық бағытта арнаулы курстарда талдау жүргізу үшін ... ... ... ... нәтижелерінің этнолингвистика, когнитивтік лингвистика, көркем мәтінді лингвистикалық талдау пәндерінен қосымша дәріс оқуға да септігі тиеді.
Зерттеу жұмысының әдістанымдық ... ... ... ... ... және ... тіл ... антропоөзектік парадигма негізінде, лингвомәдени, этнолингвистикалық аспектіде қарастыру барысында орыс лингвомәдениеттанушылары В.А.Маслова, Е.С.Кубрякова, А.Бабушкин т.б. және қазақ тіл біліміндегі ... ... ... Е.Жанпейісов, Р.Сыздық, Н.Уәли, Е.Керімбаев, Ж.Манкеева, Қ.Рысберген, Б.Тілеубердиев т.б. ғалымдардың зерттеу еңбектерін, теориялық тұжырымдарын басшылыққа ... ... ... мен ...
1.1 ... ... ерекшеліктерін зерттеудің қысқаша тарихы.
Роман-эпопеядағы жалқы есімдері ұлттың, тілдік ұжымның тарихын, шаруашылық мәдениеті мен дүниетанымын ... ... бір ғана Абай ... Абай ... арқылы қазақ халқының бейнесі, ұлт дүниетанымы жайында мол ... ... ... ... ... әдебиетшілер де, тілші ғалымдар да аз зерттеген жоқ. ... ... ... басқа саланы былай қойғанда, тек тілші ғалымдардың өзі қаламгер шығармашылығын жан-жақты зерттеп ... ... 20 ... ... ... ... ... тілінің этномәдени лексикасына тарихи-семантикалық және этимологиялық талдау ... ... ... ... олардың семантикалық топтарын жіктеп, фонемалық, морфемалық, лексикалық жағынан жан-жақты талдап көрсеткен. М.Әуезов шығармаларының тілі туралы нақты ғылыми талдау ... ... ... ... тілі ... айта келіп: деп баға береді [1,6 б.].
Шығармадағы тілдік қолданыстардан бөлек мұндағы жалқы есімдердің өзі ... ... мен ... сыр ... Осы тұста профессор Т.Жанұзақ: [2,3-4 бб.] деген тұжырым жасайды.
Жалпы, М.Әуезов шығармаларын зерттеу ғылымның әр ... ... ... ... 116 тіліне аударылып басылды. Мұның өзі әлем әдебиетіндегі биіктігін танытады. Сондықтан болар, француздардың қоғам қайраткері Луи Арагонның: - ... ... ... ... ... ... ... сипатын, жалқы есімдердің табиғатын, оның лингвомәдени ерекшеліктері мен когнитивтік қырын қарастырған ... әлі де ... ... ... бола қойған жоқ. Осыған орай жұмысымызда М.Әуезовтің роман-эпопеясының ономастикалық кеңістігін қарастыруды басты мақсат етіп қойдық. Себебі ... ... ... ... өзі ... тарихи, мәдени құндылықтарының шежіресі екендігінде дау жоқ. Бұл сонымен қатар Әуезовтану мен Абайтанудың жаңа бір ... 1967 жылы ... ... ... ... ... ... Ал әдебиет саласында Мұхтар Әуезовтің роман-эпопеясы турасында бүгінге дейін көлемді ... ... ... ... ... та, А.Байтанаевтың эпопеясын жазудағы М.Әуезовтің шеберлігі жайында жазған еңбегіндегі: - ... ... ... қазақ халқының ұлттық рухын, салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпын бейнелейтін ұлттық эпопея>> деген [3, 63 б.] ... ... бай ... ... ... өміршеңдігін байқаймыз.
Сонымен қатар біз сөз етіп отырған нысан тұрғысынан М.Әуезов шығармаларындағы жалқы есімдер - ... ... ... ... мен ... шаруашылық мәдениетімен сабақтастыра талдау бүгінгі тіл біліміндегі жаңа бағыттардың ... мен ... ... ... алатыны сөзсіз.
1.2 Қазақ ономастикасының антропоцентристік парадигмада зерттелуі. Когнитивтік лингвистиканың ең ... ... бірі - ... . ... пікірінше, жөнінде жеке әңгіме етуге болмайды, себебі бұл ұғым ... ... [4, 25 б.]. ... таңда отандық лингвистикада этнолингвистикалық бағытта жемісті еңбек еткен ... ... ... ... ... ... ... т.б. зерттеулері тек этнолингвистика үшін емес, когнитивтік зерттеулер үшін де құнды мазмұнға ие. Қазақ ... ... ... ... ... Е.Қойшыбаев, Ғ.Қоңқашбаев, В.Н.Попова, Е. Керімбаев т.б. ғылыми еңбектерінде ... ... ... ... ... ... ... жасалған.
Қазақ тіл біліміндегі ономастика саласына қатысты антропоөзектік парадигмадағы зерттеулердің қатарында Б.Тілеубердиевтің, Г.Мадиеваның, Қ.Рысбергеннің еңбектерін ерекше атауға болады. Бұл ... ... ... ... бағытта қарастырған тіл біліміндегі көлемді зерттеулер ретінде бағалауға болады.
Егер түрлі ... ... ... ... онда ... ... жалқы есімдер ғаламның ұлттық, тілдік бейнесінің фрагменті болып табылады да, құрайды. Ұлт пен тіл біртұтас дейтін ... ... ... ... діл мен тіл ... деп ... ... болады, себебі діл мен тіл ұлт танымының ментальді және вербальді көріністері. Осы уақытқа ... ... ... ... ... ... ... жоғарыда көрсетілгендей, олардың барлығына ортақ мәселе тілдік антропоөзектік, дәлірек айтқанда, ... ... ... ... мен ... тәжірибесі, шарушылық мәдениеті концептуалды түрде ғаламның тілдік бейнесі ретінде көрініс табуы екендігі анықталады. Осындай ... ... ... ... М.Әуезовтің роман-эпопеясындағы онимдердің қолданыс аясын, түрлері мен классификациясын ұлттың таным деңгейіне сай лингвоконцептуалдық құрылым ретінде ... ... ... ұлттық ономастикалық атаулар қазақ тіліндегі өзге де тілдік бірліктер тәрізді этностың тарихы мен ... ... мен ... турасында тілдік-адрестік, кумулятивтік қызметін атқарып келді және әлі де атқарып келеді.
1.3 Шығармадағы онимдердің қазақ тілінің ономастикалық ... ... ... ... ономастикалық кеңістігін жасауда қаламгер әрқашанда өзіне таныс ақиқат мәдени-этнологиялық кеңістіктегі ұғымдарға, ... ... ... ... жалпы ұлттық атау жасау қағидаттарына сүйенеді. Сондықтан ... ... ... ... ... ... (реалды) ономастикалық кеңістіктегі бірліктер негізінде жасалады, яғни ұлттық ономастикалық кеңістіктің ... ... ... ... ... ... автор идеясына байланысты қиялдан туған, мифологиялық атаулар дүниеге келеді. Осы тұрғыдан алғанда эпопеясындағы жер-су атаулары Абай заманындағы ... ... ... ... ... ... ақиқат атаулармен тығыз байланыста, сабақтастықта келсе, кісі есімдері көбіне сол тарихи кезеңде ақиқат өмірде болған тұлғалардың есімі. Оның ... сол ... ... ... өзіне таныс реалды экзонимдік атаулар (өзге тіл, ел атаулары) да көптеп кездеседі.
Жалпы көркем мәтін ономастикасы немесе ... ... - ... ... ... бар ... ілімінің айрықша саласы. Ол жалқы есімдердің бойындағы рухани және ... ... ... танымдық тәжірибесімен сабақтастыра отырып, ментальді-когнитивтік түрде таңбаланғанын қарастырумен ерекшеленеді. Бұлай қарастыру шығармадағы жалқы есімге қатысты ұлттық дүниетаным мен ... ... және ... емес ақпараттарды тануға мүмкіндік береді. Қазақ тілінің ономастикалық жүйесінде ұлттың мәдени өмірі мен шаруашылығы, болмысы мен ... ... ... ... ... қоры бар. ... онимдерге қатысты мәдени ақпараттарды ашу үшін концептілік талдаудың мәні зор. Концептілік талдаудың басты мақсаты - ... ... ... ... құру және ... ... бейнесін түсіндіру. Осыған сай М.Әуезовтің романында да қаламгердің халықтық мәдениет пен өмірлік тәжірибесінің барынша жетік ... орай және ... ... пен ... туралы білімі концептуалдық жүйе құрап, шығармадағы онимдер концепт құрауға тірек тілдік бірліктер ретінде өз бойына ерекше мол ... ... ... ... мен ... түрлі қырынан алып қарастыруға болады. Мысалы, шығарманы талдай отырып , , , , , , т.б. ... ... ... ... ... ... ... нысанына орай осылардың арасынан ономастикалық атау негізінде құралған концептілерге талдау жасалды.
Көркем ... ... мен ... ... ... ... ... компоненттер белсенді болып келеді. Осы белгілер арқылы олар ... ... ... ... ... ... вербалдану арқылы көркем концепт атауы ретінде репрезентацияланады.
Ұлттық мәдениетті, тілді тілден тыс фактілер арқылы санада кодталған этностың ... мен ... ... ... ... ... ... бірліктер ұлттық мәдени кодтарда: соматикалық кодта, заттық мәдени кодта, биоморфтық, ... ... ... ... қарап, топонимдік концепт ең алдымен кеңістік, табиғат, онома әмбебап концептілері құрамында қарастырылады, сондықтан оны параметрлік концепт ... ... ... деп ... ... Өйткені, біріншіден, кеңістіктің өзі түрлі физикалық параметрлік қасиеттерге ие болса, ... ... ... ... ... өзі де қандай да параметрлерге ие. Мысалы, концептісі жер бетінде орналасуы мен биіктігі, ұзындығы ... осы ... ие. ... ... ... ... ... концепт белгілері табиғи нысананың, мысалы, көл, ... ... ... ... параметрлік компоненттер мен фреймдік құрылымдар арқылы репрезентталады. Концептінің жалқы есімдердің мәтіндегі репрезентант ретінде ... ... ... ... ... ... ... байланысты. М.Әуезовтің эпопеясының ономастикалық кеңістігінде аталмыш мәдени кодтар мен концептілердің барлығы дерлік репрезентталған деуге болады. концептісі. ... ... ... ... мәдени ақпаратқа ие білімдер жүйесі. Тілдік қоғамдастықтың санасында су, өзен, көл, теңіз, бұлақтар туралы жинақталған ... - ... ... ... қабылдауы, сезінуі арқылы қалыптасқан ментальдық түсініктері , концептісінде вербалданады. концептісінің құрылымын ... біз ... , , , , , ... ... жүйеленетіндігіне көз жеткіздік. сулы кеңістіктің жалпыланған бейнесін концептісі арқылы негіздеуге болады. Мысалы, Бақанас, Борлыбай, ... ... ... т.б. ... және т.б. этномәдени құндылығы жоғары гидронимдік концепті ... ... ... ... ... ғалам бейнесінде концептісі виртуальдық маңызы зор әмбебап ... ... ... ... -ға ... ... ... бар ақпараттар тек атаулар ретінде ғана емес, сонымен бірге, архетиптік наным-сенімдер, мифологиялық ұғым-түсініктер, ырым-дәстүрлер, фразеологиялық, тұрақты тіркестер, мақал-мәтелдер, жұмбақтар т.б. ... да ... - жер ... ... ... ... ... атау. Тау тектік - гиперонимдік терминнің лексика-семантикалық өрісіндегі түрлік - гипонимдік қатарын ... құз, шың, жал, жон, ... қыр, ... бел, ... асу, ... дөң, ... ... заңғар, кезең сынды халықтық орографиялық терминдер қатарын ... Бұл ... ... бір ... ... онимдік атаулардың бойында жинақталған ақпараттың түрлерінде жатыр. Өйткені, мәселен, концептісінің тау терминінің, ... ... ... семантикалық мазмұнынан анағұрлым кең де ауқымды екендігі, оның вербалдану, репрезентталу жолдарының шексіз ... ... ... ұлттық топонимдерге қатысты мәдени код жасырынған. Ұлттық мәдени кеңістіктің тереңде жатқан қабаттары мәдени тұрғыдан кодталған халықтың дүниетанымынан, болмыс ... ... ... деуге болады. Осымен байланысты мәдени код деп мәдениетті ... ... ... ... мүмкіндік беретін қандай да бір түрде кодталған ақпаратты түсінеміз. Мысалы,

Пән: Әдебиет
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 34 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
М. Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясындағы есімді сөйлемдер119 бет
М.Әуезовтің «Абай жолы» роман – эпопеясы /жарыққа шығуы жайлы8 бет
М.Әуезовтің «Абай жолы» роман – эпопеясы туралы4 бет
М.Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясының ономастикалық кеңістігінің лингвомәдени сипаты24 бет
Алаштың бас шығармасы13 бет
Есімді сөйлемдер28 бет
М. әуезовтың «абай жолы» романы3 бет
М. әуезовтың «абай жолы» романы жайлы12 бет
Мұхтар Әуезов және Абай жолы21 бет
Мұхтар Әуезов көрнекті совет жазушысы8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь