М.Х. Дулати атындағы ТарМУда өткен педагогикалық практика бойынша магистранттың есебіМАЗМҰНЫ

Кіріспе
1 М.Х. ДУЛАТИ АТЫНДАҒЫ ТАРАЗ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ 5
1.1 Университеттің қысқаша тарихы 5
1.2 Кредиттік оқыту жүйесі 12
2 «ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ» ФАКУЛЬТЕТ 17
2.1 «Стандарттау, мейрамхана ісі және қонақ.үй бизнесі» кафедрасы туралы туралы 19
2.2 «Стандарттау, мейрамхана ісі және қонақ.үй бизнесі» кафедрасы туралының материалды техникалық базасы 24
2.3 «Стандарттау, мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі» кафедрасындағы оқу үрдісінің әдістемелік қамсыздандырылуы 28
2.4 Кафедрадағы тәрбие жұмысын ұйымдастырудың жоспары 30
3 САБАҚ ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ЖОСПАРЛАУ 32
3.1 Оқу әдістері мен тәсілдері 34
3.2 «Стандарттау» пәні бойынша дәріс және тәжірибелік сабақ жинағын құрастыруы 36
3.3 «Техникалық реттік» пәні бойынша дәріс және тәжірибелік сабақ жинағын құрастыруы 48
4 ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІН ОҚЫП.ҮЙРЕНУ 61
4.1 «Біріккен менеджмент жүйелерін жасау және сертификаттау» 63
Қорытынды 69
Қолданылған әдебиеттер 70
Кіріспе
Мемлекетіміздің педагогикалық оқу орынарында педагогикалық практиканы өткізу бойынша көптеген қызықты тәжірибелер жинақталған.
Білім қандай қалып алса да, онда ең басты тұлға ұстаз болып табылады.
Педагогикалық шеберлік - талантты қажет ететін ерекше бір өнер емес, бірақ, ол басқа да мамандарды шеберлікке үйретуде қажет болатын мамандық. Жас ұрпақ тәрбиесіне бүкіл ғұмыры мен қажыр-қайратын және бойындағы асыл сезімдерін бағыттаған мұғалімдерді айтуға болады.
Ұлы ғұлама Әл- Фараби: "Ұстаз ... жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, көрген, естіген және аңғарған нәрселердің барлығын жадында жақсы сақтайтын, бұлардың ешнәрсесін ұмытпайтын ... алғыр да аңғарымпаз ақыл иесі ..., меніңше шешен, өнер-білімге құштар қанағатшыл жаны асқақ және ар-намысын ардақтайтын, жақындарына да, жат адамдарына да әділ ..., жұрттың бәріне ... жақсылық пен ізеттілік көрсетіп ... қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін батыл, ержүрек болуы керек" дейді.
Еліміздің болашағы бүгінгі жоғары оқу орны қабырғасындағы ұрпақ екені даусыз. Ертең ел тізгініне ие болар мамандарымыздың ғаламдық өркениеттен қалып қоймай, білімді, тәрбиелі, жан-жақты болып қалыптасуының қамтамасыз етілуі - мемлекеттік маңызы бар іс. Бүгінгі таңда білім саласында түбегейлі өзгерістер жүріп жатыр. Осы өзгерістерді жүзеге асыру, әсіресе, педагогтардың біліміне, кәсіби шеберлігіне көп байланысты.
Педагогикалық шеберлік – тек қана оқытушының жалпы, жан – жақты және әдістемелік сауаттылығы ғана емес, ол – әр сөзді білім алушылар жеткізе білу, олардың толық қабыл алуы.
Педагогикалық зерттеу жұмыстарын жобалау кезеңдері мен жүргізу технологиясы: ғылымда және практикада зерттеліп отырған мәселенің жағдайымен танысып, оның нәтижесін қорытып және практикаға ендіру. Педагогикалық зерттеу әдістері жүйесі зерттеушінің басшылыққа алатын қағидасымен, оның зерттейтін дүниесінің құрылымы мен негізі туралы түсінігімен, жалпы методологиялық бағытымен, нақты зерттеу әдістері мақсаттары мен міндеттерімен байланысты анықталады.
Жоғары мектеп педагогикасы- кәсіби-мамандарды тәрбиелеу мен білімдендіру туралы ғылым. Жоғары мектеп педагогикасының пәні – жоғары оқу орнындағы педагогикалық жүйе мен педагогикалық іс-әрекет.Жоғары білімді дамытудың негізгі бағыты қазіргі заман талаптарына сай, ғылыми зерттеу жұмыстардың нақты өмір барысында экономикалық бәсекелестік жағдайында ене алатын, ақпараттық және жаңа технологиялармен жетілген болуын қамтамасыз ету.
Жоғарғы мектеп- білім берудің және іс-әрекет жүйелерінің қайта жаңғыруымен дамуын қамтамассыз етеді. Бұл қызмет адамдардың бірін-бірі үзіліссіз алмастырып отыратын ұрпақтарымен, әлеуметтік қатынастардың жаңа материалдарында және өзгеріп отыратын тарихи жағдайлардағы мәдени нормаларды іске асыру арқылы орындалады. Білім беру қызметі ретінде адамдар қарым-қатынастарының барлық жүйесіне таралған, бірақ ұйымдасқан үрдіс ретінде білім беру арнайы әлеуметтік институттары мен іске асырылады.
Білім берудің басты мақсаты- адамның қорларын дамыту болып табылады. Әрбір ел үшін экономикалық және технологиялық даму, қоғамның жақсы жағдайы мен азаматтарының жақсы өмірі оның белсенді халқының дағдыларының, білімдері мен біліктіліктерінің орташа деңгейіне пропоционал болады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. «Стандарттау, метрология және сертификаттау». Оқулық/ Т.М.Мендебаев, Е.С.Асқаров, Ә.Ө.Ермекбаева, И.Ж. Жаханова-Алматы:ЖШС РПБК «Дәуір», 2011-368б
2. «Стандарттау» .Оқулық.-Алматы:ЖШС «Нур-Принт», 2005-288б
3. «Өзара ауыстырымдылық, стандарттау, сертификаттау негіздері және техникалық өлшеу, сапа. Сапа менеджменті» М.Самсаев, И.Самсаев, Б.Жүнісбаев-Алматы: «Бастау» баспасы, 2008-262б
4. Махамбетова Ж.Ж. Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері : Оқу құралы / Ж. Ж. Махамбетова. - Алматы : Экономика, 2008. - 144 б.
5. 0
4. Спицнадель В.Н. Системы качества. Учеб. Пособие. -СПб.: Издательский дом «Бизнес пресса», 2000. -336с.
5. Никитин В.А. Управление качеством на базе стандартов ИСО 9000:2000. -СПб.: Питер, 2002- 272с.
6. Всеобщее управление качеством. под редак. О.П. Глудина, /Н.М. Горбунов, А.И. Гуров, Ю.В. Зорин/ -М.:Горячая линия - Телеком, 2001. - 600 с: ил.
7. Управление качеством. под. ред. С.Д. Ильеньковой Учебник для вузов. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. -199с.
8. Управление качеством. под. ред. С.Д. Иленьковой.Справочник. -М.: Издательство стандартов, 1985. -464 с.
9. Стандартизация и управление качеством продукции: Учебник для вузов/ Под ред. Швандера В.А. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 487с.
10. Мишин В.М. Управление качеством: Учебное пособие для вузов. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000.-303 с.
11. Федюкин З.К., Дурнев В.Д., Лебедев В.Г. Методы оценки и управление качеством промышленной продукции: Учебник. -М.: Филинъ, 2000.-328 с.
12. Мазур И.И. Управление качеством: Учебное пособие. -М.: Высш. Шк., 2003. -334 с.
13. Огвоздин В.Ю. Управление качеством. Основы теории и практики: Учебное пособие. -М.: Дело и сервис, 1999. -160 с.
14. Купряков Е.М. Стандартизация и качество промышленной продукции. -М.: Высшая школа, 1985. -288с.
15. Системы качества. Сборник нормативно-методических документов. М.: Изд-во стандартов, 1989. -118с.
16. 15.Материалы республиканской научно-технической конференции «Роль стандартизации, метрологии и сертификации в периодов экономических реформ в РК» - Алматы, 1996.
17. ҚР СТ ИСО 22000-2006 «Тамақ өнімдері қауіпсіздігінің менеджмент жүйесі. Тамақ өнім¬дерін өн¬діру және тұтыну тізбе¬гіндегі барлық ұйымдарға қойы¬латын талаптар»
18. Мейес Т., Мертимор С. Эффективное внедрение ХАССП: учимся на опыте других: уч-к. / Т. Мейес, С. Мертимор; пер. с англ. / В. Широкова – СПб.: Профессия, 2005. – 288с.
19. Журнал. «Стандарты и качество». 1. Бершадский, М.Е.Дидактические и психологические основания образовательной технологии / М.Е.Бершадский, В.В.Гузеев. - М., 2003.- 256 с.
20. Пидкасистый, П.И. Искусство преподавателя / П.И.Пидкасистый, М.Л.Портнов. - М., 1999. - 108 с.
21. Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: Учеб. пособие для студ-ов пед. учеб, заведений / С.Д.Смирнов. - М., 2001. - 304 с.
22. Хозяинов Г.И. Педагогическое мастерство преподавателя. М., 1988.
23. Крылова, Г.Д Основы стандартизации, сертификации, метрологии [Текст]: Учеб. для вузов / Г.Д. Крылова.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.- 711с.
24. Лифиц, И.М Основы стандартизации, метрологии, сертификации [Текст]: Учебник / И.М. Лифиц.- М.: Юрайт-М, 2001.- 268с.
25. Техникалық реттеу туралы ҚР Заңы
26. http://sheriazdanov.ucoz.kz/publ/standarttau/standarttau_disteri/2-1-0-85
27. http://www.tarsu.kz/kz/vopros-rektoru/kafedry4/kafedra-standartizatsiya-restorannoe-delo-i-gostinichnyj-biznes.html
28. http://referatikz.ru/load/aza_sha_referattar/ehkonomika/standarttaudy_ylymi_bazasy_standarttau_nysandaryn_retteu_disteri/29-1-0-2461

Пән: Сертификаттау, стандарттау
Жұмыс түрі:  Іс-тәжірибеден есеп беру
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 73 бет
Таңдаулыға:   
Мазмұны

Кіріспе
1
М.Х. ДУЛАТИ АТЫНДАҒЫ ТАРАЗ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
5
1.1
Университеттің қысқаша тарихы
5
1.2
Кредиттік оқыту жүйесі
12
2
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ
17
2.1
Стандарттау, мейрамхана ісі және қонақ-үй бизнесі кафедрасы туралы туралы
19
2.2
Стандарттау, мейрамхана ісі және қонақ-үй бизнесі кафедрасы туралының материалды техникалық базасы
24
2.3
Стандарттау, мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі кафедрасындағы оқу үрдісінің әдістемелік қамсыздандырылуы
28
2.4
Кафедрадағы тәрбие жұмысын ұйымдастырудың жоспары
30
3
САБАҚ ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ЖОСПАРЛАУ
32
3.1
Оқу әдістері мен тәсілдері
34
3.2
Стандарттау пәні бойынша дәріс және тәжірибелік сабақ жинағын құрастыруы
36
3.3
Техникалық реттік пәні бойынша дәріс және тәжірибелік сабақ жинағын құрастыруы
48
4
ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІН ОҚЫП-ҮЙРЕНУ
61
4.1
Біріккен менеджмент жүйелерін жасау және сертификаттау
63

Қорытынды
69

Қолданылған әдебиеттер
70


Кіріспе
Мемлекетіміздің педагогикалық оқу орынарында педагогикалық практиканы өткізу бойынша көптеген қызықты тәжірибелер жинақталған.
Білім қандай қалып алса да, онда ең басты тұлға ұстаз болып табылады.
Педагогикалық шеберлік - талантты қажет ететін ерекше бір өнер емес, бірақ, ол басқа да мамандарды шеберлікке үйретуде қажет болатын мамандық. Жас ұрпақ тәрбиесіне бүкіл ғұмыры мен қажыр-қайратын және бойындағы асыл сезімдерін бағыттаған мұғалімдерді айтуға болады.
Ұлы ғұлама Әл- Фараби: "Ұстаз ... жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, көрген, естіген және аңғарған нәрселердің барлығын жадында жақсы сақтайтын, бұлардың ешнәрсесін ұмытпайтын ... алғыр да аңғарымпаз ақыл иесі ..., меніңше шешен, өнер-білімге құштар қанағатшыл жаны асқақ және ар-намысын ардақтайтын, жақындарына да, жат адамдарына да әділ ..., жұрттың бәріне ... жақсылық пен ізеттілік көрсетіп ... қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін батыл, ержүрек болуы керек" дейді.
Еліміздің болашағы бүгінгі жоғары оқу орны қабырғасындағы ұрпақ екені даусыз. Ертең ел тізгініне ие болар мамандарымыздың ғаламдық өркениеттен қалып қоймай, білімді, тәрбиелі, жан-жақты болып қалыптасуының қамтамасыз етілуі - мемлекеттік маңызы бар іс. Бүгінгі таңда білім саласында түбегейлі өзгерістер жүріп жатыр. Осы өзгерістерді жүзеге асыру, әсіресе, педагогтардың біліміне, кәсіби шеберлігіне көп байланысты.
Педагогикалық шеберлік - тек қана оқытушының жалпы, жан - жақты және әдістемелік сауаттылығы ғана емес, ол - әр сөзді білім алушылар жеткізе білу, олардың толық қабыл алуы.
Педагогикалық зерттеу жұмыстарын жобалау кезеңдері мен жүргізу технологиясы: ғылымда және практикада зерттеліп отырған мәселенің жағдайымен танысып, оның нәтижесін қорытып және практикаға ендіру. Педагогикалық зерттеу әдістері жүйесі зерттеушінің басшылыққа алатын қағидасымен, оның зерттейтін дүниесінің құрылымы мен негізі туралы түсінігімен, жалпы методологиялық бағытымен, нақты зерттеу әдістері мақсаттары мен міндеттерімен байланысты анықталады.
Жоғары мектеп педагогикасы- кәсіби-мамандарды тәрбиелеу мен білімдендіру туралы ғылым. Жоғары мектеп педагогикасының пәні - жоғары оқу орнындағы педагогикалық жүйе мен педагогикалық іс-әрекет.Жоғары білімді дамытудың негізгі бағыты қазіргі заман талаптарына сай, ғылыми зерттеу жұмыстардың нақты өмір барысында экономикалық бәсекелестік жағдайында ене алатын, ақпараттық және жаңа технологиялармен жетілген болуын қамтамасыз ету.
Жоғарғы мектеп- білім берудің және іс-әрекет жүйелерінің қайта жаңғыруымен дамуын қамтамассыз етеді. Бұл қызмет адамдардың бірін-бірі үзіліссіз алмастырып отыратын ұрпақтарымен, әлеуметтік қатынастардың жаңа материалдарында және өзгеріп отыратын тарихи жағдайлардағы мәдени нормаларды іске асыру арқылы орындалады. Білім беру қызметі ретінде адамдар қарым-қатынастарының барлық жүйесіне таралған, бірақ ұйымдасқан үрдіс ретінде білім беру арнайы әлеуметтік институттары мен іске асырылады.
Білім берудің басты мақсаты- адамның қорларын дамыту болып табылады. Әрбір ел үшін экономикалық және технологиялық даму, қоғамның жақсы жағдайы мен азаматтарының жақсы өмірі оның белсенді халқының дағдыларының, білімдері мен біліктіліктерінің орташа деңгейіне пропоционал болады.
Жоғары білікті адамдардың жақсы еңбек ақы алуына, бақталастыққа қабілеттілікті жоғарылатуға көмектесу мүмкіндіктері бар, олар жұмыс профилінің мүмкін болатын өзгерістеріне жақсы бейімделген, одан айрылып қалған жағдайда көп қайғырмайды, өз білімдері мен дағдыларының деңгейін көтеруге және оны жаңартуға қабілетті болып келеді.
Адам қорлары дамуының біртұтас және ұзақ мерзімді жобасы университеттердегі, политехникалық және кәсіби мектептердегі білім беруге қол жеткізу үшін қажетті жағдай жасау дегенді білдіреді. Бұл білім берудің үшінші деңгейі. Оған оқытудың кішігірім жалғасымдылығымен кәсіби-ұйғарымдық бағыты кіреді.
Педагогикалық әрекеттің шыңына апаратын баспалдақ - кәсібилік. Қоғамның жаңаруы мен дамуы барлық саладағы оның азаматтарының кәсібилілігіне байланысты.
Біліктілікті арттыру - өз қызметін нәтижелі атқару үшін және кәсібилік пен құзырлылық деңгейін көтеру мақсатында арнайы білімдік бағдармалар арқылы оқыту, кәсіби дамыту, іс-шараларына қатыстыру және оның өз білімін көтеруі болып табылады.

1. М.Х. ДУЛАТИ АТЫНДАҒЫ ТАРАЗ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
ТарМУ - өзіндік тарихымен, бай дәстүрімен, озық материалдық-техникалық базасымен, білікті профессорлық-оқытушылық құрамымен және үздік студенттерімен белгілі университет.
Мемлекеттік өркендеуінің кепілі білімділік, жастардың талантына деген сенімділік. Жастарды оқыту, жас ұрпаққа өз мемлекеттін табысты және сенімді басқару үшін барлық мүмкіндік жасау Республиканың аяғынан тік тұруы мен болашағына елімізге, ел азаматтарына кезінде қызмет ете бастайтын,ел беделін көтеретіндей икемді жаңа оқыту жүйесінің баспалдағына жасауға қосылған үлес болып табылады. Сол кезде кез келген маман өз білімін пайдалануға мүмкіндік ала алады. Қазақстанның экономикалық жақтан өсуі аймақтық әлеуметтік экономикалық, табиғи және территориялық ерекше жағдайына сай мамандар дайындау мәселесін шешіп отырған М.Х. Дулати атындағы ТарМУ сияқты ірі оқу ғылымы орталықтарсыз қамтамасыз ету мүмкін емес.

1.1 Университеттің қысқаша тарихы

1996 жылы мамырда облыс орталығында жаңа жоғары оқу орны - Жамбыл Университеті өмірге келді. Университеттің ректоры болып ҚР ҰҒА мүше-корреспонденті, техника ғылымдарының докторы Уәлихан Қозыкеұлы Бишімбаев тағайындалды.
Осы жылы қарашада университетке тарихшы, ойшыл, мемлекет қайраткері Мұхаммед Хайдар Дулати есімі берілді.
М.Х.Дулати Атындағы Тараз Мемлекеттік Университеті 1998 жылы 24 наурызда жоғарыда аталған үш жоғары оқу орны: Жамбыл университеті, Жамбыл гидромелиоративтік-құрылыс институты, Жамбыл жеңіл және тамақ өнеркәсібі технологиялық институты негізінде құрылды.
Жаңа жоғары оқу орнын 2001 жылға дейін Уәлихан Қозыкеұлы Бишімбаев басқарды. Бұл кез университеттің рухани даму кезеңі болды. М.Х.Дулати оқулары жыл сайын өткізіліп, оған алыс-жақын шетелдерден ғалымдар қатысты. М.Х.Дулати мұралары зерттеліп, Үнді еліндегі баба басына тағзым жасалды. М.Х.Дулати оқулары жыл сайын өткізіліп, оған алыс-жақын шетелдерден ғалымдар қатысты. Жат жерде қалған баба қабірінің басынан топырақ әкелініп, университет алдындағы Дулати ескерткіші түбіне қойылды.
Университет мұражайы ашылып ол бүгінгі заман талабына сай жабдықталды. 1500 данаға жуық экспонаттар қойылды. Мұражай университет қонақтарының көз тоқтата қарайтын рухани орталығына айналды. Осының барлығы университет студенттерінің рухани дүниетанымына ерекше әсер етті. Оқу, ғылым үдерісінде де жаңа жетістіктерге қол жеткізілді.
2001 жылдан бастап М.Х. Дулати атындағы ТарМУ-ды заң ғылымдарының докторы, профессор Әбдіманап Елікбайұлы Бектұрғанов басқарды.
Университет алыс-жақын шетелдердің білім, ғылым ордаларымен байланысын нығайтты. Еліміздегі жоғары оқу орындарының арасында алғашқылардың бірі болып оқу үдерісіне оқытудың кредиттік технологиясы енгізілді.
Заман талабына сай университетте жаңа құрылымдар өмірге келді. Университеттің 8 факультетінде 57 мамандық бойынша мамандар дайындалды. Жалпы университет жаңаша бетбұрыс алды.
2008-2012 жылдар аралығында М.Х. Дулати Атындағы Тарму-Ды Әшімжан Сүлейменұлы Ахметов басқарды.
Бұл жылдар университеттің жаңаша даму кезеңі болды. Университетте 530 оқытушы, оның ішінде, 28 ғылым докторы, профессорлар мен 206 ғылым кандидаты мен доценттер қызмет етті. Университетте бакалавриат, магистратура, аспирантура және PhD докторантура көп сатылы білім беру жүйесі енгізілген. Оқу үдерісі мен ғылыми зерттеулерді қамтамасыз ету үшін оқу-әдістемелік басқармасы, тіркеуші кеңсесі, жаңа ақпараттық технологиялар орталығы, қашықтан оқыту орталығы, ғылыми-зерттеу бөлімі, ғылыми кітапхана, баспа, спорт клубы және өзге де университет бөлімшелері қызмет көрсете бастады.
Республика жоғары оқу орындарының арасында 2003 жылдан бастап алғашқылардың бірі болып университет оқытудың кредиттік технологиясына көшті. Отандық білім беру жүйесі үшін жаңалық болып есептелетін бұл жүйемен оқытуда университеттің профессор-оқытушылар құрамы жақсы нәтижеге қол жеткізді.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ұйғарымымен университет республика жоғары оқу орындарына оқытудың кредиттік технологиясын ендіру бойынша Консалтингтік орталыққа айналды.
2005 жылдан бері ТарМУ Жамбыл облысы сапа бойынша халықаралық стандарттар дәрежесіндегі сертификатты иеленген бірегей оқу орны. ТарМУ-дың барлық қызмет түрлеріне ИСО 9001 сериялы халықаралық стандарттар талабына сай сапа менеджменті жүйесі (СМЖ) ендірілді.
Жарты ғасыр бойы еліміздің түрлі салаларына мамандар дайындап келе жатқан М.Х. Дулати атындағы ТарМУ тарихы - дәстүрге, тамаша адамдарға бай Жамбыл облысындағы ең іргелі оқу орнына айналды.
2012 жылдан бастап М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетін п.ғ.д., профессор Махметғали Нұрғалиұлы Сарыбеков басқарды.
М.Н. Сарыбеков 2012 жылдың қараша айынан бастап М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің ректорының міндетін атқарушы, 2013 жылдың қаңтар айынан бастап М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің ректоры болып тағайындалды.
ТарМУ-дағы білім. М.Х. ДУЛАТИ атындағы ТАРМУ 60 мамандық бойынша бакалавриат, 39 мамандық бойынша магистратура және 3 мамандық бойынша PһD-доктарантура мамандарын дайындайды.
ЖОО-да 10 факультет бар: Экономика және бизнес факультеті, Заң факультеті, Су шаруашылығы, экология және құрылыс факультеті, Мұнай-газ және механика факультеті, Технологиялық факультеті, Ақпараттық технология, автоматика және телекоммуникация факультеті, Гуманитарлық-әлеуметтік ғылымдар факультеті, Жалпыинженерлік факультет (Қаратау қ.), ЖОО-нан кейінгі білім беру факультеті, Сырттай оқыту факультеті. Бұл факультеттер құрылымына әскери кафедраны қосқанда 45 кафедра бар.
Университеттің басты ерекшеліктерінің бірі профессор-оқытушылар құрамының ғылыми-педагогикалық деңгейінің жоғарылығында. Бүгінде ТарМУ-да 610 штаттық оқытушы жұмыс істейді, олардың ішінде 1 ҚР ҰҒА академигі, 40 ғылым докторы, профессорлар, 257 ғылым кандидаты, 262 магистр, 19 PhD докторы бар.
2004 жылы ТарМУ кредиттік оқу технологиясына (КОТ) 6 экономикалық мамандық бойынша эксперимент ретінде көшті. Бүгінгі таңда университеттің күндізгі және сырттай оқу формаларының барлық мамандық студенттері КОТ-мен білім алуда.
Университетте жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің барлық деңгейінде маман дайындау үшін жаңа білім беру бағдарламаларын жобалау әдістемесі жасалған, онда әлемдік білім беру қоғамдастығының интеграциялық үдерістерінің принциптерін жүзеге асыру механизмдері енгізілген.
Оқу үрдісіне компьютерлік техника базасында қазіргі телекоммуникациялық және ақпараттық мүмкіндіктерді пайдалану арқылы жаңа оқыту технологияларын енгізу мақсатында 2006 жылы университетте Қашықтан білім беру орталығы ашылды (ҚББО).
2008 жылы қашықтан оқытуды ұйымдастыруға мүмкіндік беретін, Tamos WebProfessor жүйесіне енетін, Tamos University Suite білім беруді басқарудың автоматтандырылған жүйесі дайындалып, ендірілді. 2009 жылы бірінші курстың контингент саны 292 студентті құрайтын 8 мамандық қашықтан оқыту технологиясына (ҚОТ) көшірілсе, 2010 жылы 63 мамандықтың 29 мамандығы көшірілді.
Университет 2012-2013жж. ұлттық рейтинг бойынша да жақсы нәтижелерге жетті. 2012 жылы университет еліміздің 19 көпбейінді ЖОО-ның ішінде 10-шы орынды, 2013 жылы 18 көпбейінді ЖОО ішінде 11-ші орынды иеленді. Университеттің бірқатар мамандықтарына да жоғары рейтинг тән. ҚР ЖОО-ның арасында 2011ж. университеттің Машина жасау және Су ресурстары және суды пайдалану мамандықтары 3-ші орынды иеленсе, Ақпараттық жүйелер және Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы мамандықтары 2-ші орынды иеленді.
Университеттегі мамандар дайындау сапасы халықаралық дәрежеде де дәлелденген. 2013 ж. Webometrics Ranking of World Universities зерттеу тобының халықаралық рейтингісіне сәйкес (www.webometrics.com), М.Х. Дулати атындағы ТарМУ отандық 111 ЖОО-ның арасында 35-орында, ал аймақтық ЖОО-ның ішінде 8-орында тұр.
Соңғы 5 жылда университет аймақ пен республикаға қажетті 13000-нан астам маман дайындады. Бітірушілердің сапасы мен қажеттілігі олардың барлығының жұмыспен толық қамтылуынан көрінеді. Осылайша, 2008-2012 жылдар аралығында бітірушілердің жұмыспен қамтылу көрсеткіші 86%-дан жоғары болды.
ТарМУ-дағы ғылым. Бүгінгі таңда М.Х. ДУЛАТИ АТЫНДАҒЫ ТАРМУ-дың ғылыми-зерттеу жұмысы Біріккен 2011-2015 жылдардағы ҒЗЖ жоспарына сәйкес 66 ізденуші-бастамалық тақырыпты қамтитын, экономикалық, экологиялық, техника-технологиялық, құқықтық және Жамбыл облысы мен республикамыздың басқа өзекті мәселелері ауқымындағы 14 ғылыми бағдарламаны жүзеге асыруда. Олардың 4 - іргелі, 52 - қолданбалы және 10 - тәжірибелі-конструкторлық зерттемелер. Университеттің ғылыми-зерттеу жұмысы 10 факультетте, 45 кафедрада, 3 ҒЗИ-да, 6 ғылыми орталықта, 1 инженерлік бейінді ғылыми зертханада жүргізілуде.
Университеттің ғылыми-зерттеулері мен тәжірибелік-құрастыру міндеттері 3 ҒЗИ, 3 ғылыми-зерттеу орталықтарында, 3 ғылыми-өндірістік орталықтарда және заманауи құралдармен жабдықталған және қажетті шығын материалдарымен қамтылған инженерлік бейіндегі Зерттеудің наноинженерлік әдістері лабораторясында орындалады. Лаборатория Президент Н. Назарбаевтың бастамасымен Қазақстанның алдыңғы қатарлы ЖОО-да инженерлік бейін бойынша 2007 жылы ашылған 15 лабораториялардың бірі болып табылады.
Зерттеудің наноинженерлік әдістері лабораториясы Жапония, Ұлыбритания, Дания, Франция, Ресей секілді алдыңғы қатарлы шетелдік фирмалардың сирек құралдары мен механизмдерімен жабдықталған, олардың негізінде ғылыми зерттеулер жүргізіледі және бірқатар техникалық және технологиялық мамандықтар бойынша магистранттар дайындалады.
Гидравлика оқу-ғылыми зертханасы қазіргі гидротехниканың өзекті мәселелеріне тәжірибелік және есептік-теориялық зерттеулер жүргізуге арналған. Зертхана ауданы - 520 м2құрайды. Зертхана гидрологиялық және арналық үдерістерді зерттеуге арналған қондырғылар; дренажды-фильтрлік стендімен; сорап қалдықтары үдерісінің негізін зерттеуге арналған стендтермен; тұнбалар көлемін өлшеуге арналған құралдармен; ашық ағынды су көлемін өлшеудің сандық құралы; S6-МRll құралымен турбулентті ағыс динамикасы мен салмалы су ағытқыш құралымен су ағытқыш гидравликасын оқу-ғылыми зерттеуі қамтамасыз етілген.
ТарМУ-да ғылыми зерттеу жұмыстарын тиімді басқару үшін ғылым және жаңа технологиялар департаменті қызмет етуде. Оның құрамына: құрылыс материалдарының ҒЗЖИ; азық-түлік өндірісінің ҒЗИ; геоэкология және мелиорация ҒЗИ; Сенімділік ҒЗО; аймақтық экономиканың ҒЗО; Дулатитану ҒЗО; ТұлпарҒӨО;АлгорифмҒӨО;Кре атив ҒӨО кіреді. Аталмыш инновациялық құрылым жұмысына жетекші ғалымдар және іргелі және қолданбалы зерттеулер мәселесін шешуге қабілетті мамандар жұмылдырылды.
Университетте ғылыми зерттеу шеңберінде халықаралық қауымдастық мәселесіне аса көңіл бөлінеді. Қазіргі таңда университет 46 ЖОО-мен және АҚШ-тың, Италияның, Германияның, Кореяның, Қытайдың, Үндістанның және т.б. ғылыми-зерттеу ұйымдарымен ұзақ мерзімді екітараптық келісім бойынша ресми келісімшарт жасаған.
ТарМУ-дағы халықаралық серіктестік. М.Х. ДУЛАТИ атындағы ТАРМУ стратегияға сәйкес университет интеграция формаларын әлемдік білім беру кеңістігінде дамыта отырып, көптеген шетелдік университеттермен белсенді ынтымақтастық орнатқан. Соңғы жылдары серіктес университеттер санын көбейту, гранттық ұйымдардың білім беру жобаларын бірлесе жүргізу, ЖОО беделді ассоциацияларға кіру, шетелдік оқытушыларды шақыру, халықаралық конкурстар, көрмелер, конференциялар мен алмасу бағдарламалары есебінен университеттің халықаралық ынтымақтастық аумағы едәуір кеңейе түсті.
Университет халықаралық алмасулар мен тағылымдамаларды сыртқы академиялық ұтқырлық туралы келісімшарттар мен біріккен ғылыми зерттеулерге сәйкес жүзеге асырады. Қазіргі кезде универстет Германия, Түркия, Польша, Испания, Франция т.б. елдердің ЖОО-дарымен өзара ынтымақтастық туралы 51 Меморандум жасады, олардың 32-сі ҚР БҒМ-де тіркелген. Академиялық ұтқырлық аясында білім алушылар шетелдік кәсіпорындар мен ұйымдарға, мәселен, Вайенштефен-Триесдорф қолданбалы ғылымдар университетіне, Деула-Ниенбург аграрлық-техникалық академиясына (Германия), Катовицадағы В. Корфантого ат. Верхнеселизен экономикалық университетіне, Люблин техникалық университетіне (Польша), Баликесир Университетіне (Түркия), Құрылыс технологиялары ҒЗИ-на (Испания), Лотарингия университетіне (Франция), Стокгольм университетіне, Линкопин университетіне, Евро-Азиалық құқық және бизнес консалтингі (Швеция), Александр Стулгинкис университетіне (Литва), Шихези университетіне (Қытай) жіберіледі.
Білім беру бағдарламаларын бірге жүзеге асыру мен өңдеу ынтымастықтың бір міндеті болып табылады. ҚР Германия Федеративті Республикасының елшілігінің Неміс Академиялық Алмасу Қызметі (НААҚ), Қазақстандағы Ұлыбритания елшілігі жанындағы Білім беру бойынша Британдық кеңес (British Council), Ынтымақтастық пен алмасу бойынша халықаралық кеңес (IREX, АҚШ Мемлекеттік департамент), Білім беру мен тілдерді үйрену шеңберінде ынтымақтастық бойынша америкалық кеңес (ACCELS), ЫҚКЕ Академиясы, ТЕМПУС бюросы, ЭРАСМУС МУНДУС бюросы, Білім - Орталық Азия білім беру орталығы, Орталық-еуропалық университет (СЕU, Венгрия), Халықаралық даму бойынша АҚШ агенттігі, Орталық-Азиялық ынталандыру шәкіртақы қоры, Халықаралық бағдарламалар орталығы АҚ секілді қорлар мен ұйымдар университетке үнемі АҚШ, Германия, Ұлыбританияның алдыңғы қатарлы ғылыми-білім беру орталықтарында студенттік алмасу бағдарламалары, ғылыми өтілдер, кәсіби біліктілігін арттыру туралы ақпараттарды жеткізіп отырады.
Академиялық ұтқырлық аясында DAAD бағдарламасы бойынша университеттің 10 студенті Хайльбронн университеті (Хайльбронн), Бест-Сабель (Берлин) университеті, Қолданбалы ғылымдар университеті (Мюнхен) базасында Германияда оқу-танысу іс-тәжірибесінен өтті.
Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша Вильнюс университетінде 4 курс Ақпараттық жүйелер мамандығының 1 студенті, 2 курс Есептеу техникасы мен программалық қамтамасыз ету мамандығының 1 студенті оқыды. 3 курс Есеп және аудит мамандығының студенті АҚШ мемлекеттік департаменті қаржылайтын Global Undergaduate Exchange Бағдарламасының грантын ұтып алды, 24 америкалық кредит алып, АҚШ-та 1 академиялық жыл бойында білім алды.
Лоррейн университетімен келісімшарт негізінде 2012 жылдың 1-16 желтоқсаны аралығында Золь-гель әдісін пайдалану арқылы полимер-металл кешендері негізінде физика-химиялық қасиеттерді талдау мен зерттеу тақырыбында зерттеулердің нәтижелерін презентациялау өтті. Университет Болашақ халықаралық бағдарламасы бойынша стипендия алудың мүмкіндіктерін белсенді пайдаланады.
ТарМУ танымалдылығы. 2004 жылы кредиттік оқыту технологиясын енгізген ТарМУ, бүгінде осы технология бойынша көшбасшы. Университет базасында оқытудың кредиттік жүйесін енгізу бойынша Республикалық консалтингтік орталық жұмыс істейді.
2005 ж. университет аудиттен өтіп, Русский регистр СА сертификатын және IQNet ұйымының халықаралық үлгідегі сертификатын алды. Университеттегі СМЖ екі рет СМЖ нәтижелі жұмыс істеуіне сәйкестігі туралы Русский регистр СА инспекциялық аудитінен нәтижелі өтті. 2005 жылдан бері университет 3 ресертификаттық аудиттен өтіп, ЖОО басқару жүйесінің сәйкестігін бернеше рет сәйкестік сертификаттарымен дәлелдеді.
Болоньядағы (Италия) университеттердің Ұлы Хартиясының шешімімен 2006 жылдан ТарМУ Хартия Коллегиясының толық мүшесі болды.
Болон үдерісінің өлшемдерін жүзеге асыру үшін университет білім беруді интернационалдандырудың 2020 жылға дейінгі стратегиясын жасады. Университет шетелдік ЖОО-мен өзара түсіністік туралы Меморандум жасаған, ол өз кезегінде, соңғы екі жылда бакалавриаттың 21 студентін академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқуға және өндірістік іс-тәжірибеден өтіп келуге мүмкіндік берді. Үйдегі интернационалдандыру бағдарламасын жүзеге асыра отырып, университет Франция, Швеция, Англия, Германия, Польшаның алдыңғы қатарлы университеттерінен 16 профессорды дәріс оқуға және бірлескен ғылыми жобалар жүргізуге шақырды.
2013 ж. ЖОО ҚР БҒМ кезекті мемлекеттік аттестациясынан өтті. Тәуелсіз Қазақстан аккредиттеу (БСҚА) агенттігінің 2013 жылғы 21 желтоқсандағы шешімімен М.Х. Дулати атындағы ТарМУ институционалдық аккредиттеуден өтті және 5 жыл мерзімге аккредиттелді.
ТарМУ-дағы студенттік өмір. Университеттің жұмыс берушілермен ынтымақтастықтың сапалық көрсеткіштері - бітірушідерді жұмысқа орналастыру шараларын жоспарлау (ұйымдармен, мекемелермен, өндірістік кәсіпорындармен хат алмасу, бос орындар жәрмеңкесін, дөңгелек үстелдерді, аймақтың алдыңғы қатарлы кәсіпорындары мен ұйымдарының өкілдерімен кездесулер ұйымдастыру, келісімшарт жасасу), іс-тәжірибелерді ұйымдастыру, жұмыс беруші кәсіпорындарда сауалнама жүргізу. Университет әзірлеген сауалнама бос орындар жәрмеңкесі кезінде жыл сайын жүргізіліп тұрады.
Студенттердің команда болып жұмыс істей алатындығы іс-әрекеттің жеке түрлерінде көрінеді. Бұған семинар сабақтарда шығып сөйлеу, іскерлік ойындар мен практикалық сабақтарға қатысу, шығармашылық жобаларды құрастыру, түрлі қоғамдық іс-шараларды: дөңгелек үстел, дебат, кездесу, концерттерді ұйымдастыру (Тәрбие жұмысының жыл сайынғы жоспарларында көрсетіледі) мен қоғамдық бірлестіктерде ерікті міндеттерді орындау, қызығушылығы ортақ клубтарда ( Жас Отан жастар қанаты, Сымбат қыздар клубы, Тараз әдеби жастары, ҚСА, Фемида клубы, Студенттік Парламент, Жасыл ел, Студенттік құрылыс отряды, КТК, Беркут) мүше болу т.б. жатады.
Тәрбие жұмысы студенттерді қоғамдық белсенді өмірге, ғылыми және шығармашылық жұмыстарға, спорттың көпшілік түрлеріне қатыстыру арқылы қаржылай қолдаудың ыңғайлы жүйесін пайдалана отырып, университет бюджетінен қаржыландырылады. Жоғары көрсеткіштерге жеткен студенттер үшін оқу ақысына 25-100% жеңілдіктер қарастырылған.
Университет студенттерінің қоғамдық мамандықтар факультетінде шығармашылықпен кәсіби түрде тегін дайындалып, қосымша қоғамдық мамандық туралы сертификат алу мүмкіндіктері бар.
Үздік ғылыми жұмысқа республикалық конкурстарда және ҚР Тұңғыш Президенті өткізетін конкурстарда жеңіске жеткен студенттерге университет қаражатынан қаржылай сыйақы беріледі. Сонымен қатар, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен белсенді айналысатын, ҒЗЖ нақты нәтижелері бар және үлгерім GPA орташа баллы 3,5 баллдан кем емес болған жағдайда, ол студентке Зерттеуші студент біліктілігі берледі. Олардың ғылыми-зерттеу ісін ынталандыру үшін бір айлық стипендия мөлшерінде сыйақы беру университет тәжірибесінде қолданылады.
Бос уақытында студенттер 26 спорт секцияларында Біріккен кесте бойынша спорттың әр түрімен айналыса алады.
Жастар ісі Комитетінің жұмысы университеттегі студенттер мен жас ғалымдардың азаматтық-отансүйгіштік, әлеуметтік, рухани-адамгершілік және мәдени дамуына көмектесуге бағытталған. Жас Отан ЖК, Жасыл Ел ЖЕО, Қазақстан студенттер Альянсы, Студенттік құрылыс жасағы, Level Up, SIFE, Студенттік Парламент жастар инициативалық топтар, Сымбат клубы, Тараздың жас әдебиетшілері жастар клубы, Сұңқар спорт клубы, English Club, Еркін ойлар аренасы зияткерлік дебат клубы, Бүркіт студенттік жасағы сияқты ұйымдардың университетте жұмыс істеуі осының айғағы болып табылады.

1.2 Кредиттік оқыту жүйесі
Қазіргі таңдағы ғылыми техникалық прогресс пен өркениетті даму дәуіріне бет бұру кезеңінде жаңа қоғамға лайықты саналы, білімді жеке тұлғаны қалыптастыру бүгінгі қоғамның алдында тұрған негізгі міндет. Сондықтан, қандайда бір мелекеттің білім жүйесінің халықаралық дейгейдегі кредиттік жүйеге өтуінің маңызы ерекше.
Кредиттік жүйе алғаш рет Америка Құрама Штатында пайда болды. Оның негізін 1870 жылдары Гарвард университетінің Президенті, белгілі Американдық білім қайраткері Чарльз Элиот салып, кредит - сағат ұғымын қоғамға енгізген болатын. Бұл жүйе алғашында пәндер көлемі жүйесінің шешуін өлшеуші кредит-сағат болып енгізілді. 1892 жылдан бастап кредиттік-сағаттық жүйенің екінші кезеңі басталып, осы кезде АҚШ-тың ұлттық білім комитеті университет, колледж, мектеп топтарын жақсарту мақсатында, оқу бағдарламаларын стандарттауда кредит ұғымын тек университет пен колледждерде ғана емес, орта мектептерде де, енгізе бастады.
Европалық елдердің сынақ бірлігіне көшу мақсаты бұл, алдымен халықаралық тұнықтық жетістігі, қазіргі кездегі білім жүйесінің дауы мен дербес елдердің біліктілігін сақтау, көтеру арқылы білім беру саясатында оқу орындарының білім беру облысында да сақталды.
1999 жылы 19 маусымда жоғары білімнің бірыңғай құрылымын енгізу үшін Болон декларациясы қабылданған болатын. Оған 29 ел қол қойды. Барлық ұлттық жүйелерде, жоғары білім жүйесінің сынақтық бірлігін енгізу үшін European Credit Transfer Sustem (ESTS) немесе басқа, ESTS жүйесімен бірігіп, қайта сынақтауды қамтамасыз ететін, сондай-ақ жинақтаушы қызметін, және де академиялық оқу кепілдігін шет елде тану туралы шешім қабылдану (1999 ж. ESTS 1062 европалық жоғары оқу орындарына енгізілді).
Осы заманғы болып жатқан интеграциалық құбылыстар қоғам тіршілігінің барлық жағына өз әсерін тигізді. Халықаралық процестермен қатар жүруге ниеттелген мемлекет казіргі кезде қалыптасқан барлық ғылымдандырудың көріністеріне тікелей назар аударды деуге болады. Соңғы 10-15 жылда шетел мемлекеттерінің білім жүйесінде жоғары деңгейдегі қарыштық даму жағдайы жүзеге асып жатқаны бәрімізге белгілі. Әрбір мемлекеттің қоғам өмірінде ғылыми, мәдени, экономикалық, саяси жүйелеріндегі қалыптасқан ескі көзқарастар түбегейлі өзгеріске ұшырады.
Кредиттік оқыту технологиясы оқытудың бағытсыз жүйесі - оқу процесінің ұйымдастыру тәсілін белгілейтін оқушыларға белгіленген шегінің (құрауыш қалауы және оқытудың қосымша түрлері бойынша) білім беру процесінің жеке жоспарлау мүмкіндігі болады. Қатаң жүйеде, белгіленген көлемде, оқыту логикасына сәйкес, белгіленген мерзімде білімдік кәсіптік бағдарлама пәндерін оқушыларға оқытатындығын бағытты оқыту жүйесі жобалайды.
Біздің республикамыздың жоғары оқу орындарында кредиттік жүйені енгізуде шетел мемлекеттерінің тәжірибесі мен халықаралық тәжіриебенің маңызы өте зор. Солай болғандықтан, осы технология Қазақстанның жоғары оқу орындарында белсенді жұмыс еткендіктен отандық тәжірибені оқу мәнді болады, одан басқа да аймақтық жоғары оқу орындарының жинақталған тәжіриебесін есепке ала отырып, консультация және әдістемелік көмек көрсету қажет .
Қазақстан Республикасында кредиттік оқу жүйесі 19 ғасырдың 90-шы жылдарының ортасынан біртіндеп қалыптаса бастады. Елімізде 2007 жылы 15 тамызда Білім туралы жаңа заң қабылданды. Осы заңның 11 бабында білім жүйесі мәселелерінің бірі болып оқытуда жаңа технологияларды тиімді пайдалану және енгізу, сонымен қатар кредиттік, дистанциялық, ақпараттық-коммуникациялық оқыту кәсіби білімнің қоғамда және еңбек нарығында болып жатқан өзгерістер қажеттілігіне тез үйлесуге мүмкіндік туғызатыны атап көрсетілген. Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңын іске асыру мақсатында №66-шы кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережесі әзірленген және Біріккен.
Оқытудың кредиттік жүйесі - бұл білімді кредит түрінде есепке алу және оқу үрдісін түртіп белгілеу шектеуі негізінде өзін-өзі білімдендіру және білімді шығар-машылықпен меңгеру деңгейін көтеруге бағытталған білім беру жүйесі.
ЖОО оқытудың кредиттік жүйесін енгізудің мақсаттары мен міндеттері төмендегідей:
- барлық отандық білім беру жүйесін оқытудың дүниежүзілік жүйесіне бірік-тіруді жеделдету;
- білім беру стандарттарын жоспар-лау икемділігін талаптармен ыңғайлап біріктіру;
- оқу пәнін таңдаудың академиялық еркіндігі;
- әдістемелік құжаттардың бірыңғай жүйесін құру және оны үнемі жетілдіру;
- баллдық және әріптік бағалауға көшу;
- академиялық профессор, профес-сордың ассистенті сияқты профессорлық-оқытушы құрамының жалпы дүниежүзі бойынша мойындалған қызметтерін енгізу, сонымен қатар арнайы академиялық қызмет - тіркеуші кеңсесін (офис регистратора) құру;
- кафедраның оқу жүктемесін жоспарлау үшін жаңа негіздер құру;
- оқу үрдісін ұйымдастырудың принциптерін өзгерту;
- студенттер ұжымын, топтарын қалыптастырудың механизмін жетілдіру;
- оқу үрдісін ақпараттандыру деңгейін көтеру;
- базалық оқу курсы бойынша студенттерді электронды немесе баспа түріндегі оқулықтармен және оқу материалдарымен қамтамасыз ету.
Еліміздің барлық жоғары оқу орындарының оқытудың кредиттік жүйесіне көшуінің басты себептері бар. Жаңа жүйенің негізгі сипаттары төмендегідей:
1) басқа мемлекеттердің білім беру ресурстарын қолдануға мүмкіндіктің бо-луы;
2) оқуды басқа елдің оқу орын-дарында жалғастыруға және аяқтауға мүмкіндіктің болуы;
3) оқу жүктемесінің көлемі кредит-пен өлшенуі;
4) жазғы семестрдің болуы;
5) студенттердің өзіндік жұмыс-тарының рөлі мен тиімділігінің күшеюі;
6) таңдау еркіндігі (студент оқыту-шыны, өзінің оқу траекториясын таңдауға құқылы);
7) жеке оқу жоспарының икемділігі;
8) жинақтаушы функцияның ыңғай-лылығы, ЖОО-да, одан кейінгі кәсіби білім алуда жиналған кредиттер санының есебінің өсуі.
Оқытудың кредиттік жүйе бойынша ұйымдастырылуы кезінде студенттердің білімдерін бағалау шкаласы өзгерген. Студенттердің білімдері әріптік бағамен және оның сандық эквивалентімен бағаланады да, ол пайыздық көрсеткішпен анықталады.

Әріптік жүйе бойынша баға
Балдар
Пайыздар
Дәстүрлі жүйе бойынша баға
А
4,0
95 - 100
Өте жақсы
А-
3,67
90 - 94

В+
3,33
85 - 89
Жақсы
В
3,0
80 - 84

В-
2,67
75 - 79

С+
2,33
70 - 74
Қанағаттанарлық
С
2,0
65 - 69

С-
1,67
60 - 64

D+
1,33
55 - 59

D
1,0
50 - 54

F
0
0 - 49
Қанағаттанарлықсыз

Оқытудың кредиттік жүйесі бойынша ұйымдастырылған сабақтардың формалары мен әдістері, тәсілдері дәстүрлі оқытудан өзгеше болып келеді. Осы технологиямен жұмыс істейтін көптеген АҚШ университеттерінде дәріс және семинарлар нақты бөлінбейді. Сабақтың формасын таңдау - тек оқытушының құқығы мен міндеті. Оны академиялық еркіндік деп те атауға болады. Ал кафедраларда қандайда бір тақырыпты өту кезінде сабақты қандай формада өткізуге болады, соған байланысты нұсқаулар мен дәстүрлер болуы мүмкін. Кредиттік жүйе негізінде оқытудың белсенді формаларын қолдануды ұйғарады. Себебі тек сондай сабақтарда оқытушы мен студенттер тығыз байланыс, яғни қарым-қатынас жасай алады.
Кредиттік технология негізінде оқу үрдісін ұйымдастыру кезінде студенттердің өзіндік жұмыстарының рөлі мен тиімділігін күшейту, мобильді кері байланыс жүйесін (студент--оқытушы) құру принциптері ескеріледі.
ТарМу оқу үрдісінің режимі. Кредиттік технологиямен оқытуда төмендегідей сабақтарды жүргізу ұйымдастырылған:
Аудиториялық сабақтар: оқу ғимараттарында оқытушылардың жетекшілігімен жүргізілетін жұмыстар. Аудиториялық сабақтарға дәрістер, практикалық (семинарлық және студиялық) және лабораториялық сабақтар жатады.
Дәріс сабақтары - негізінен лектерде жүргізілетін сабақтар. Сабақ кестесінде барлық лектер екіге бөлінеді. А-легі - қазақ тілінде оқыту, В-легі - орыс тілінде оқыту. Дәрістер білім алушыларды таңдап алған мамандықтары негізімен таныстыруы, студенттердің практикалық, семинарлық, лабораториялық, студиялық сабақтарда және өндірістік тәжірибелерде терең және өз бетінше жұмыс істеу қабілеттерін дамытуы тиіс. Дәрістерде мамандарды дайындау негізін айқындайтын маңызды бағдарламалық материалдар берілуі тиіс. Дәрістерде плакат, слайд, видео-презентация, т.б. көрнекілік материалдар қолданылады. Дәріс сабақтарын негізінен ғылыми дәрежесі бар ғылым докторы немесе ғылым кандидаты, сондай-ақ, ТарМУ-да жұмыс істейтін тәжірибелі практикалық және ғылыми қызметкерлер жүргізеді.
Практикалық сабақтар - студенттік топтарда немесе шағын топтарда (ректорат шешімі бойынша) жүргізілетін сабақ түрі. Онда дәрістік курс материалдарын тереңірек меңгеру қарастырылады. Сонымен қатар, ғылыми- теоретикалық негізде талап етпейтін бағдарламалық материал бөлігі оқытылады.
Лабораториялық сабақтар арнайы жабдықталған бөлмелерде жүргізіледі және теория мен практиканы байланыстыруға бағытталады. Олар студенттердің дәрісте алған теориялық білімін бекіте түседі, ғылыми- 33теориялық жағдайды тәжірибе жасау түрінде тексереді, жабдықтармен, құрылғылармен, материалдармен танысады, ғылыми-зерттеу әдістерін тәжірибе жүзінде меңгереді. Лабораториялық сабақтар практикалық дағдының қалыптасуына, өз бетінше жұмыс істеу мен бастамашылдықты дамытуға мүмкіндік береді.
Аралас түрдегі (лекция-практикалық) сабақтар практикада меңгерілген теориялық материалды талдау түрінде жүргізіледі.
Аудиториядан тыс сабақтарға білімгердің өзіндік жұмысы, соның ішінде, оқытушылар жетекшілігімен жүргізілетін жеке кеңес беруі, сонымен қатар оқу және кәсіби тәжірибе өткізу, ғылыми-зерттеу жұмыстары жатады.
СӨЖ (студенттің өзіндік жұмысы) - өз бетінше оқу үшін берілген нақты бір жұмыс түрі; Студенттің өзіндік жұмысына оқу курсының жекелеген тақырыптарын өз бетіңізше меңгеру, ұсынылған әдебиеттерді талдау, жазбаша бақылау жұмыстарын орындау, реферат дайындау, курстық және дипломдық жұмыстарды (жобаларды) дайындау және т.б. түрлері жатады. СӨЖ түрлері, бақылау түрлері және оған қойылатын бағалар пән бойынша оқыту бағдарламасында баяндалады.
ОСӨЖ - оқу кестесіне енгізілген, оқытушының жетекшілігімен атқарылатын студенттердің аудиториядан тыс жұмысы. Берілген сабақта сіз үй тапсырмасын, курстық жобаларды (жұмыстарды), бақылау жұмыстарын және есептерді, т.б. орындау бойынша оқытушыдан жеке кеңес алуға мүмкіндік аласыз. Практика- өнеркәсіптегі, мекемелердегі және т.б. оқыту болып табылады, яғни осы мерзімде Сіздің университетте алған біліміңізді тәжірибеде жүзеге асыру шеберлігіңіз тексеріледі. Университет мамандықтарының мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес студенттердің практика негізгі түрлеріне келесілер жатады: оқу, өндірістік және диплом алды практика. Оқу практикасына бірнеше кезең кіреді: алғашқы кәсіби жұмысты игеруі бойынша практикасы, таныстыру және басқалар. Білімгерлердің өндірістік тәжірибесі өнеркәсіпте, мекемелерде және түрлі ұйымдарда өткізіледі. Дипломалды практика негізгі білім беру бағдарламасының бөлігі ретінде оқудың соңғы кезеңі болып табылады және ол білімгерлер теориялық және практикалық оқу бағдарламасын игергеннен кейін жүргізіледі. Практиканың өткізілу мерзімін университет бекітеді және ол ЖОЖ-да беріледі. Студенттердің практикадан өтуі үшін университеттен тәжірибелі жетекшілер тағайындалады, олар ұйым өкілдерімен байланыса отыра, практика мерзімінің сақталуын және оның мазмұнын бақылап отырады, студентке жеке тапсырмаларды орындау барысында әдістемелік көмек көрсетеді, сондай-ақ біліктілік алу жұмыстарында материалды жинақтауға 34қол ұшын береді, студенттердің практика бағдарламаларын орындаудағы нәтижелерін бағалайды. Практика алдында Сіздерге мазмұны және баға қою саясаты көрсетілген практика бағдарламасы беріледі. Сіздер практика бағдарламасын орындауға міндеттісіздер және практика аяқталғанда практика жетекшісіне есебіңізді көрсетуіңіз керек. Есеп кафедраның комиссия отырысында қорғалып, балмен бағаланады.

2. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ

Факультет тарихы. Технологиялық факультет университеттегі алдыңғы қатардағы факультеттердің бірі болып табылады, онда жеңіл, тағам, тоқыма және химиялық өндірістерге, стандарттау, сертификаттау және метрология, мейрамхана және қонақ үй бизнесі саласына да кадрлар дайындайды. Факультеттің жоғары квалификациялы профессорлық-оқытушылық құрамы және заманауи материалды-техникалық базасы квалификацияланған маманды дайындауға кепіл бола алады.
Факультеттің базасында Қазақстанда жалғыз (PhD) философия докторы ғылыми дәрежесіне үміткерлерді дайындайтын диссертациялық кеңес жұмыс істеген. Төмендегі мамандықтар бойынша: 6D072600 - Жеңіл өндірісінің бұйындарын құрастыру және технология (қолдану саласы бойынша), 6D073500- Тамақ қауіпсіздігі, төрағасы ҰҒА академигі, т.ғ.д., профессор Мадиев У.К.
Біздің түлектердің арасында көптеген ғұлама ғалымдар, ғылым және мәдениет саласының көрнекті тұлғалары, ірі өндірістердің жетекшілері, мәдениет, саясат және экономикалық басқарудың мәселелерін оң шешіп жүрген министрлік пен министрлер кабинетінің жауапты қызметкерлері бар.
Біздің факультетте 6 мемлекеттік грант иегерлері жұмыс істейді Үздік ЖОО оқытушысы: Сахы М.С., Аймен А.Т., Шардарбек М.Ш., Мунасипов С.Е., Боданов К.И., Джанахметов У.К
Қазақстандағы нанотехнологияның дамуына біздің факультет өз үлесін қосуда. Факультетте нанотехнологиялар облысындағы зерттеулер фундаментальді және қолданбалы зерттеулер бағдарламаларының приоритетті бағыттары болып табылады. Университетте осындай зерттеулерді жүргізетін және берілген салада ауқымды жетістіктерге жеткен ғылыми ұжымдар бар, бұл өз кезегінде Қазақстанға инновациялық өнімдерді өндіру бойынша индустриальді дамыған елдер арасында беделді орын алуға мүмкіндік береді.
Нанозертхана қызметінің маңызды бағыттарының бірі профессор Н.А.Горбатовская жетекшілігімен, өсімдік тектес наноқұрылымды материалдарды пайдалану негізінде тағамдық құндылығы жоғары жаңа заманғы тамақ өнімдерін құру болып табылады. Зерттеулер Нанотехнология сверхизмельчения Башкирцева ЖШС-мен (Өскемен қ.) бірге жүргізіледі.
Жыл сайын факультет білімгерлерінің зерттеу нәтижелері ғылыми конференцияларға ұсынылады, олардың шамамен 10 ҚР ғылым және білім Министрлігінің және Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Фондының ең жақсы ғылыми жұмысы байқауларына қатысады.
Жүргізілетін зерттеулерді кеңейту және жоғары білікті мамандарды дайындау (PhD докторларын, магистрлерді) үшін университет келесі шет елдердің ЖОО-мен және ғылыми орталықтарымен келісімдер бекітті: Калининград мемлекеттік техникалық университеті, Познаньдегі Жаратылыстану ғылымдарының университеті (Польша); Манас Қырғыз-Түрік университеті (Қырғызстан Республикасы); тамақ өндірістерінің Мәскеу мемлекеттік университеті (Ресей); төмен температуралы және тамақ технологияларының Санкт-Петербург мемлекеттік университеті (Ресей); азық-түліктер бойынша Белорусияның НҒА ғылыми-тәжірибелік орталығы; К.Разумовский атындағы Мәскеу технология мен басқару мемлекеттік университеті, Б.Н.Ельцин атындағы Орал мемлекеттік техникалық университеті, Ташкент жеңіл және тоқыма өнеркәсібінің институты, Бишкек мемлекеттік университеті, Ельцы қ. И.А.Бунин ат. Мемлекеттік университет, Каунасс технологиялық университеті, сонымен қатар Қазақстанның да: Алматы технологиялық университеті, Сымбат сән және бизнес Академиясы, Рудненск Индустриялы институты.
2010 жылы факультет туризмді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға бағытталған Мейрамхана ісі және мейрамхана бизнесі мамандығы бойынша мамандар дайындай бастады. 2013 жылдың 22 ақпанынан 27 сәуірге дейін Халықаралық бизнес академиясы ұйымдастырған Қонақ үй және мейрамхана бизнесіндегі инновациялар атты бірінші халықаралық конкурста Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі мамандығы студенттерінің ұтқыр ойлары және жоғары дәрежедегі білімдері қолдау тапты.
Бакалавриат мамандықтары:
5В042100-Дизайн
5В060600-Химия
5В070100-Биотехнология
5В071000-Материалтану және жаңа материалдар технологиясы
5В072000-Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы
5В072600-Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы
5В072700-Азық-түлік тағамдары технологиясы
5В072800-Өңдеу өндірістерінің технологиясы
5В073200-Стандарттау, метрология және сертификаттау
5В073300-Тоқыма материалдарының технологиясы мен жобалануы
5В091200-Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі
Магистратура мамандықтары:
6М042100-Дизайн
6М060600-Химия
6М071000-Материалтану және жаңа материалдар технологиясы
6М072000-Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы
6М072600-Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы
6М072700-Азық-түлік тағамдары технологиясы
6М073200-Стандарттау және сертификаттау
6М073300-Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы
6М074000-Нанотехнология (сала бойынша)
6М075000-Метрология
6М072800-Өңдеу өндірістерінің технологиясы
Доктарантура мамандығы:
6D060600-Химия

Студенттер тәжірибесі. Технологиялық факультеті мамандықтарының студенттері бүкіл оқу кезеңінде тәжірибені 4 рет, 1-ші курста - оқу, 2,3-ші курстарда өндірістік, ал 4-ші курста диплом алдындағы кәсіби өндірістік практикадан өтеді. Бұл тәжірибелер Тараз қаласы, Жамбыл облысы және Қазақстан Республикасының басқа да аймақтарындағы әр түрлі меншіктегі кәсіпорындарда ұйымдастырылған.
Жоғары оқу орнында тәжірибе өтудің мақсаты теориялық курсты өндірістегі тәжірибемен ұштастыру болып табылады. Тәжірибені өту барысында студенттер кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметімен танысып, ұйымның өндірістік бөлімдерінің жұмыстарын оқып үйренеді.
Бүгінгі күні технологиялық факультетінде студенттердің кәсіби практикаларының дұрыс ұйымдастырылуы мақсатында кафедралар келесі кәсіпорындармен келісім-шарт жасаған.
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру факультеті
Магистратураның негізгі мақсаты жас ғалым-зерттеушілерді және жоғары оқу орындарының оқытушыларын дайындаудың сапасын арттыру; елді адам ресурстарымен және әлемдік деңгейдегі бәсекелестікке қабілеттілікті қамтамасыз ету; бірыңғай экономикалық кеңістікке жоғары дәрежеде бейімделген білікті жаңа маман дайындау; оқыту құралдары мен түрлерін, мазмұнын жетілдіру болып табылады.
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру қызметі бағдарлама құрылымы мен оны іске асыру прициптеріне негізделе отырып құрылған.: Базалық, арнайы және қолданбалы пәндер тепе-теңдігі (балансы); Теория мен практиканы қолданудың интеграциясы; Оқыту және ғылыми зерттеулер біртұтастығы; Халықаралық білім және ақпараттар базасымен жұмыс жасау; Инновациялық білім бағдарламаларын қалыптастыруда шетел және қазақстандық ЖОО - ның тәжірибелерін пайдалану.
Магистратура құрылғаннан бері 1900 магистр және 24 PhD доктор білім алды. Қазіргі уақытта ТарМУ-де 400 магистрант білім алуда, оның ішінде 300 магистрант мемлекеттік тапсырыс негізінде оқиды.

2.1. "Стандарттау, мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі" кафедрасы

Кафедра 1998 жылы құрылды. Технологиялық процестерді стандарттау және сертификаттау кафедрасы Жеңіл және тоқыма өнеркәсіп Жамбыл технологиялық институт құрамындағы негізінде бастауын құраған екі кафедра базасында құрылған. Кафедрада 5В073200-Стандарттау, метрология және сертификаттау, 5В091200-Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі мамандықтары бойынша мамандарды оқытып шығарады. Әр түрлі кезеңдерде кафедраны меңгергендер - Қ.М.Мамыров (т.ғ.к., доценті), О.Р.Рахыжанов (Технолмашиновация ӨК директоры, Алматы қ.), Р.С.Джакпарова (Алматы технологиялық университетінің доценті), академик М.К.Қуатбеков, Т.К.Мусина (Листорг ӨБ гендиректоры, Мәскеу қаласы), Т.Омарбеков (М.Х.Дулати атындағы ТарМУ-дың бірінші проректоры), Т.М.Амреева (ҚР БҒМ лицензиялау бөлімінің бастығы, Астана қ.), Е.Қ.Ақынбеков, ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
МАГИСТРАНТТЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕСІ
Магистрлік диссертация жұмысын дайындау үшін нақты және теориялық материалдарды жинақтау
Магистранттың пеадгогикалық практикадан өту құжаттары
Осы жоғары оқу орнындағы оқу-тәрбие процесін жүргізудің нақты шарттарын бағалау
Даярлау бағыттарының жалпы сипаттамасы
Практикалық және лекциялық дәрістерді өткізу және оған дайындық
Педагогикалық зерттеу практикасы бойынша есеп ( 7M02305 Қазақ филологиясы )
Педагогикалық практика бойынша есеп
Болон үдерісі аясында әл- Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің әлемдік білім беру жүйесіне интеграциялануы
Қазақстандағы заманауи білім беру жүйесі. Педагогика. Дәрістер
Пәндер