М.Х. Дулати атындағы ТарМУда өткен педагогикалық практика бойынша магистранттың есебі

МАЗМҰНЫ

Кіріспе
1 М.Х. ДУЛАТИ АТЫНДАҒЫ ТАРАЗ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ 5
1.1 Университеттің қысқаша тарихы 5
1.2 Кредиттік оқыту жүйесі 12
2 «ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ» ФАКУЛЬТЕТ 17
2.1 «Стандарттау, мейрамхана ісі және қонақ.үй бизнесі» кафедрасы туралы туралы 19
2.2 «Стандарттау, мейрамхана ісі және қонақ.үй бизнесі» кафедрасы туралының материалды техникалық базасы 24
2.3 «Стандарттау, мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі» кафедрасындағы оқу үрдісінің әдістемелік қамсыздандырылуы 28
2.4 Кафедрадағы тәрбие жұмысын ұйымдастырудың жоспары 30
3 САБАҚ ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ЖОСПАРЛАУ 32
3.1 Оқу әдістері мен тәсілдері 34
3.2 «Стандарттау» пәні бойынша дәріс және тәжірибелік сабақ жинағын құрастыруы 36
3.3 «Техникалық реттік» пәні бойынша дәріс және тәжірибелік сабақ жинағын құрастыруы 48
4 ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІН ОҚЫП.ҮЙРЕНУ 61
4.1 «Біріккен менеджмент жүйелерін жасау және сертификаттау» 63
Қорытынды 69
Қолданылған әдебиеттер 70
Кіріспе
Мемлекетіміздің педагогикалық оқу орынарында педагогикалық практиканы өткізу бойынша көптеген қызықты тәжірибелер жинақталған.
Білім қандай қалып алса да, онда ең басты тұлға ұстаз болып табылады.
Педагогикалық шеберлік - талантты қажет ететін ерекше бір өнер емес, бірақ, ол басқа да мамандарды шеберлікке үйретуде қажет болатын мамандық. Жас ұрпақ тәрбиесіне бүкіл ғұмыры мен қажыр-қайратын және бойындағы асыл сезімдерін бағыттаған мұғалімдерді айтуға болады.
Ұлы ғұлама Әл- Фараби: "Ұстаз ... жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, көрген, естіген және аңғарған нәрселердің барлығын жадында жақсы сақтайтын, бұлардың ешнәрсесін ұмытпайтын ... алғыр да аңғарымпаз ақыл иесі ..., меніңше шешен, өнер-білімге құштар қанағатшыл жаны асқақ және ар-намысын ардақтайтын, жақындарына да, жат адамдарына да әділ ..., жұрттың бәріне ... жақсылық пен ізеттілік көрсетіп ... қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін батыл, ержүрек болуы керек" дейді.
Еліміздің болашағы бүгінгі жоғары оқу орны қабырғасындағы ұрпақ екені даусыз. Ертең ел тізгініне ие болар мамандарымыздың ғаламдық өркениеттен қалып қоймай, білімді, тәрбиелі, жан-жақты болып қалыптасуының қамтамасыз етілуі - мемлекеттік маңызы бар іс. Бүгінгі таңда білім саласында түбегейлі өзгерістер жүріп жатыр. Осы өзгерістерді жүзеге асыру, әсіресе, педагогтардың біліміне, кәсіби шеберлігіне көп байланысты.
Педагогикалық шеберлік – тек қана оқытушының жалпы, жан – жақты және әдістемелік сауаттылығы ғана емес, ол – әр сөзді білім алушылар жеткізе білу, олардың толық қабыл алуы.
Педагогикалық зерттеу жұмыстарын жобалау кезеңдері мен жүргізу технологиясы: ғылымда және практикада зерттеліп отырған мәселенің жағдайымен танысып, оның нәтижесін қорытып және практикаға ендіру. Педагогикалық зерттеу әдістері жүйесі зерттеушінің басшылыққа алатын қағидасымен, оның зерттейтін дүниесінің құрылымы мен негізі туралы түсінігімен, жалпы методологиялық бағытымен, нақты зерттеу әдістері мақсаттары мен міндеттерімен байланысты анықталады.
Жоғары мектеп педагогикасы- кәсіби-мамандарды тәрбиелеу мен білімдендіру туралы ғылым. Жоғары мектеп педагогикасының пәні – жоғары оқу орнындағы педагогикалық жүйе мен педагогикалық іс-әрекет.Жоғары білімді дамытудың негізгі бағыты қазіргі заман талаптарына сай, ғылыми зерттеу жұмыстардың нақты өмір барысында экономикалық бәсекелестік жағдайында ене алатын, ақпараттық және жаңа технологиялармен жетілген болуын қамтамасыз ету.
Жоғарғы мектеп- білім берудің және іс-әрекет жүйелерінің қайта жаңғыруымен дамуын қамтамассыз етеді. Бұл қызмет адамдардың бірін-бірі үзіліссіз алмастырып отыратын ұрпақтарымен, әлеуметтік қатынастардың жаңа материалдарында және өзгеріп отыратын тарихи жағдайлардағы мәдени нормаларды іске асыру арқылы орындалады. Білім беру қызметі ретінде адамдар қарым-қатынастарының барлық жүйесіне таралған, бірақ ұйымдасқан үрдіс ретінде білім беру арнайы әлеуметтік институттары мен іске асырылады.
Білім берудің басты мақсаты- адамның қорларын дамыту болып табылады. Әрбір ел үшін экономикалық және технологиялық даму, қоғамның жақсы жағдайы мен азаматтарының жақсы өмірі оның белсенді халқының дағдыларының, білімдері мен біліктіліктерінің орташа деңгейіне пропоционал болады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. «Стандарттау, метрология және сертификаттау». Оқулық/ Т.М.Мендебаев, Е.С.Асқаров, Ә.Ө.Ермекбаева, И.Ж. Жаханова-Алматы:ЖШС РПБК «Дәуір», 2011-368б
2. «Стандарттау» .Оқулық.-Алматы:ЖШС «Нур-Принт», 2005-288б
3. «Өзара ауыстырымдылық, стандарттау, сертификаттау негіздері және техникалық өлшеу, сапа. Сапа менеджменті» М.Самсаев, И.Самсаев, Б.Жүнісбаев-Алматы: «Бастау» баспасы, 2008-262б
4. Махамбетова Ж.Ж. Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері : Оқу құралы / Ж. Ж. Махамбетова. - Алматы : Экономика, 2008. - 144 б.
5. 0
4. Спицнадель В.Н. Системы качества. Учеб. Пособие. -СПб.: Издательский дом «Бизнес пресса», 2000. -336с.
5. Никитин В.А. Управление качеством на базе стандартов ИСО 9000:2000. -СПб.: Питер, 2002- 272с.
6. Всеобщее управление качеством. под редак. О.П. Глудина, /Н.М. Горбунов, А.И. Гуров, Ю.В. Зорин/ -М.:Горячая линия - Телеком, 2001. - 600 с: ил.
7. Управление качеством. под. ред. С.Д. Ильеньковой Учебник для вузов. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. -199с.
8. Управление качеством. под. ред. С.Д. Иленьковой.Справочник. -М.: Издательство стандартов, 1985. -464 с.
9. Стандартизация и управление качеством продукции: Учебник для вузов/ Под ред. Швандера В.А. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 487с.
10. Мишин В.М. Управление качеством: Учебное пособие для вузов. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000.-303 с.
11. Федюкин З.К., Дурнев В.Д., Лебедев В.Г. Методы оценки и управление качеством промышленной продукции: Учебник. -М.: Филинъ, 2000.-328 с.
12. Мазур И.И. Управление качеством: Учебное пособие. -М.: Высш. Шк., 2003. -334 с.
13. Огвоздин В.Ю. Управление качеством. Основы теории и практики: Учебное пособие. -М.: Дело и сервис, 1999. -160 с.
14. Купряков Е.М. Стандартизация и качество промышленной продукции. -М.: Высшая школа, 1985. -288с.
15. Системы качества. Сборник нормативно-методических документов. М.: Изд-во стандартов, 1989. -118с.
16. 15.Материалы республиканской научно-технической конференции «Роль стандартизации, метрологии и сертификации в периодов экономических реформ в РК» - Алматы, 1996.
17. ҚР СТ ИСО 22000-2006 «Тамақ өнімдері қауіпсіздігінің менеджмент жүйесі. Тамақ өнім¬дерін өн¬діру және тұтыну тізбе¬гіндегі барлық ұйымдарға қойы¬латын талаптар»
18. Мейес Т., Мертимор С. Эффективное внедрение ХАССП: учимся на опыте других: уч-к. / Т. Мейес, С. Мертимор; пер. с англ. / В. Широкова – СПб.: Профессия, 2005. – 288с.
19. Журнал. «Стандарты и качество». 1. Бершадский, М.Е.Дидактические и психологические основания образовательной технологии / М.Е.Бершадский, В.В.Гузеев. - М., 2003.- 256 с.
20. Пидкасистый, П.И. Искусство преподавателя / П.И.Пидкасистый, М.Л.Портнов. - М., 1999. - 108 с.
21. Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: Учеб. пособие для студ-ов пед. учеб, заведений / С.Д.Смирнов. - М., 2001. - 304 с.
22. Хозяинов Г.И. Педагогическое мастерство преподавателя. М., 1988.
23. Крылова, Г.Д Основы стандартизации, сертификации, метрологии [Текст]: Учеб. для вузов / Г.Д. Крылова.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.- 711с.
24. Лифиц, И.М Основы стандартизации, метрологии, сертификации [Текст]: Учебник / И.М. Лифиц.- М.: Юрайт-М, 2001.- 268с.
25. Техникалық реттеу туралы ҚР Заңы
26. http://sheriazdanov.ucoz.kz/publ/standarttau/standarttau_disteri/2-1-0-85
27. http://www.tarsu.kz/kz/vopros-rektoru/kafedry4/kafedra-standartizatsiya-restorannoe-delo-i-gostinichnyj-biznes.html
28. http://referatikz.ru/load/aza_sha_referattar/ehkonomika/standarttaudy_ylymi_bazasy_standarttau_nysandaryn_retteu_disteri/29-1-0-2461
        
        Мазмұны
Кіріспе
1
М.Х. ДУЛАТИ АТЫНДАҒЫ ТАРАЗ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
5
1.1
Университеттің қысқаша тарихы
5
1.2
Кредиттік оқыту жүйесі
12
2
ФАКУЛЬТЕТ
17
2.1
кафедрасы туралы ... ... ... ... техникалық базасы
24
2.3
кафедрасындағы оқу үрдісінің әдістемелік қамсыздандырылуы
28
2.4
Кафедрадағы тәрбие жұмысын ұйымдастырудың жоспары
30
3
САБАҚ ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ЖОСПАРЛАУ
32
3.1
Оқу ... мен ... пәні ... дәріс және тәжірибелік сабақ жинағын құрастыруы
36
3.3
пәні бойынша дәріс және ... ... ... ... ... ТӘЖІРИБЕСІН ОҚЫП-ҮЙРЕНУ
61
4.1

63
Қорытынды
69
Қолданылған әдебиеттер
70
Кіріспе
Мемлекетіміздің педагогикалық оқу орынарында педагогикалық практиканы өткізу бойынша көптеген қызықты тәжірибелер жинақталған. ... ... ... алса да, онда ең басты тұлға ұстаз болып табылады.
Педагогикалық шеберлік - ... ... ... ... бір өнер ... ... ол ... да мамандарды шеберлікке үйретуде қажет болатын мамандық. Жас ұрпақ тәрбиесіне бүкіл ғұмыры мен қажыр-қайратын және бойындағы асыл сезімдерін ... ... ... ... ... Әл- ... ... ... жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, көрген, естіген және аңғарған нәрселердің ... ... ... ... ... ешнәрсесін ұмытпайтын ... алғыр да аңғарымпаз ақыл иесі ..., ... ... ... ... ... жаны ... және ... ардақтайтын, жақындарына да, жат адамдарына да әділ ..., жұрттың бәріне ... жақсылық пен ізеттілік ... ... ... пен ... ... білмейтін батыл, ержүрек болуы керек" дейді.
Еліміздің болашағы бүгінгі жоғары оқу орны қабырғасындағы ұрпақ екені даусыз. Ертең ел тізгініне ие ... ... ... ... ... ... білімді, тәрбиелі, жан-жақты болып қалыптасуының қамтамасыз етілуі - мемлекеттік маңызы бар іс. Бүгінгі таңда білім саласында ... ... ... ... Осы ... жүзеге асыру, әсіресе, педагогтардың біліміне, кәсіби шеберлігіне көп байланысты.
Педагогикалық шеберлік - тек қана ... ... жан - ... және әдістемелік сауаттылығы ғана емес, ол - әр ... ... ... ... ... олардың толық қабыл алуы.
Педагогикалық зерттеу жұмыстарын жобалау кезеңдері мен жүргізу технологиясы: ... және ... ... отырған мәселенің жағдайымен танысып, оның нәтижесін қорытып және практикаға ендіру. Педагогикалық зерттеу әдістері жүйесі зерттеушінің басшылыққа ... ... оның ... дүниесінің құрылымы мен негізі туралы түсінігімен, жалпы методологиялық бағытымен, нақты зерттеу әдістері мақсаттары мен міндеттерімен ... ... ... ... ... ... ... мен білімдендіру туралы ғылым. Жоғары мектеп педагогикасының пәні - жоғары оқу орнындағы педагогикалық жүйе мен педагогикалық іс-әрекет.Жоғары ... ... ... бағыты қазіргі заман талаптарына сай, ғылыми зерттеу жұмыстардың нақты өмір ... ... ... ... ене ... ... және жаңа ... жетілген болуын қамтамасыз ету.
Жоғарғы мектеп- білім берудің және іс-әрекет жүйелерінің қайта жаңғыруымен дамуын қамтамассыз етеді. Бұл қызмет ... ... ... ... отыратын ұрпақтарымен, әлеуметтік қатынастардың жаңа материалдарында және өзгеріп отыратын тарихи жағдайлардағы мәдени нормаларды іске ... ... ... Білім беру қызметі ретінде адамдар қарым-қатынастарының барлық ... ... ... ... ... ... ... беру арнайы әлеуметтік институттары мен іске асырылады.
Білім берудің басты мақсаты- адамның қорларын дамыту болып табылады. Әрбір ел үшін ... және ... ... ... ... ... мен азаматтарының жақсы өмірі оның белсенді халқының дағдыларының, білімдері мен біліктіліктерінің орташа деңгейіне пропоционал ... ... ... жақсы еңбек ақы алуына, бақталастыққа қабілеттілікті жоғарылатуға көмектесу мүмкіндіктері бар, олар ... ... ... ... ... ... бейімделген, одан айрылып қалған жағдайда көп қайғырмайды, өз ... мен ... ... ... және оны ... ... ... келеді.
Адам қорлары дамуының біртұтас және ұзақ мерзімді жобасы университеттердегі, политехникалық және кәсіби мектептердегі білім беруге қол жеткізу үшін қажетті ... ... ... ... Бұл ... берудің үшінші деңгейі. Оған оқытудың кішігірім жалғасымдылығымен кәсіби-ұйғарымдық бағыты кіреді.
Педагогикалық әрекеттің ... ... ... - ... ... ... мен дамуы барлық саладағы оның азаматтарының кәсібилілігіне байланысты.
Біліктілікті арттыру - өз қызметін нәтижелі атқару үшін және кәсібилік пен ... ... ... ... ... білімдік бағдармалар арқылы оқыту, кәсіби дамыту, іс-шараларына қатыстыру және оның өз білімін көтеруі болып табылады.
* М.Х. ДУЛАТИ ... ... ... УНИВЕРСИТЕТІ
ТарМУ - өзіндік тарихымен, бай дәстүрімен, озық материалдық-техникалық базасымен, ... ... ... және ... ... белгілі университет.
Мемлекеттік өркендеуінің кепілі білімділік, жастардың талантына деген сенімділік. Жастарды оқыту, жас ұрпаққа өз мемлекеттін табысты және ... ... үшін ... ... ... ... ... тік тұруы мен болашағына елімізге, ел азаматтарына кезінде қызмет ете бастайтын,ел беделін көтеретіндей икемді жаңа ... ... ... ... ... үлес болып табылады. Сол кезде кез келген маман өз білімін пайдалануға мүмкіндік ала алады. Қазақстанның экономикалық жақтан өсуі аймақтық әлеуметтік ... ... және ... ... ... сай мамандар дайындау мәселесін шешіп отырған М.Х. Дулати ... ... ... ірі оқу ... ... қамтамасыз ету мүмкін емес.
1.1 Университеттің қысқаша тарихы
1996 жылы мамырда облыс орталығында жаңа жоғары оқу орны - ... ... ... ... ... ректоры болып ҚР ҰҒА мүше-корреспонденті, техника ғылымдарының ... ... ... ... ... жылы ... ... тарихшы, ойшыл, мемлекет қайраткері Мұхаммед Хайдар Дулати есімі берілді.
М.Х.Дулати Атындағы Тараз Мемлекеттік ... 1998 жылы 24 ... ... аталған үш жоғары оқу орны: Жамбыл университеті, Жамбыл гидромелиоративтік-құрылыс институты, Жамбыл жеңіл және тамақ өнеркәсібі технологиялық институты негізінде ... ... оқу ... 2001 ... ... ... Қозыкеұлы Бишімбаев басқарды. Бұл кез университеттің рухани даму кезеңі болды. М.Х.Дулати оқулары жыл сайын өткізіліп, оған алыс-жақын шетелдерден ғалымдар ... ... ... ... Үнді еліндегі баба басына тағзым жасалды. М.Х.Дулати оқулары жыл сайын ... оған ... ... ... ... Жат жерде қалған баба қабірінің басынан топырақ әкелініп, университет алдындағы Дулати ... ... ... ... ... ол бүгінгі заман талабына сай жабдықталды. 1500 данаға жуық ... ... ... ... ... көз ... қарайтын рухани орталығына айналды. Осының барлығы университет студенттерінің рухани дүниетанымына ерекше әсер етті. Оқу, ... ... де жаңа ... қол ... ... ... М.Х. ... атындағы ТарМУ-ды заң ғылымдарының докторы, профессор Әбдіманап Елікбайұлы Бектұрғанов басқарды.
Университет алыс-жақын шетелдердің білім, ғылым ордаларымен байланысын ... ... ... оқу ... арасында алғашқылардың бірі болып оқу үдерісіне оқытудың кредиттік технологиясы енгізілді.
Заман талабына сай университетте жаңа ... ... ... ... 8 ... 57 мамандық бойынша мамандар дайындалды. Жалпы университет жаңаша бетбұрыс алды.
2008-2012 ... ... М.Х. ... ... ... Әшімжан Сүлейменұлы Ахметов басқарды.
Бұл жылдар университеттің жаңаша даму ... ... ... 530 ... оның ... 28 ... ... профессорлар мен 206 ғылым кандидаты мен доценттер қызмет етті. Университетте бакалавриат, магистратура, аспирантура және PhD ... көп ... ... беру ... енгізілген. Оқу үдерісі мен ғылыми зерттеулерді қамтамасыз ету үшін оқу-әдістемелік басқармасы, ... ... жаңа ... ... ... ... ... орталығы, ғылыми-зерттеу бөлімі, ғылыми кітапхана, баспа, спорт клубы және өзге де университет бөлімшелері қызмет көрсете ... ... оқу ... ... 2003 ... бастап алғашқылардың бірі болып университет оқытудың кредиттік технологиясына ... ... ... беру жүйесі үшін жаңалық болып есептелетін бұл жүйемен оқытуда университеттің профессор-оқытушылар құрамы ... ... қол ... ... ... және ... ... ұйғарымымен университет республика жоғары оқу орындарына оқытудың кредиттік технологиясын ендіру бойынша Консалтингтік орталыққа айналды.
2005 жылдан бері ... ... ... сапа ... ... ... дәрежесіндегі сертификатты иеленген бірегей оқу орны. ТарМУ-дың барлық қызмет түрлеріне ИСО 9001 сериялы халықаралық стандарттар талабына сай сапа ... ... (СМЖ) ... ... бойы еліміздің түрлі салаларына мамандар дайындап келе жатқан М.Х. ... ... ... ... - дәстүрге, тамаша адамдарға бай Жамбыл облысындағы ең іргелі оқу орнына айналды.
2012 ... ... М.Х. ... ... ... ... университетін п.ғ.д., профессор Махметғали Нұрғалиұлы Сарыбеков басқарды.
М.Н. Сарыбеков 2012 жылдың қараша айынан бастап М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік ... ... ... ... 2013 ... қаңтар айынан бастап М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің ректоры болып тағайындалды.
ТарМУ-дағы білім. М.Х. ДУЛАТИ ... ... 60 ... ... бакалавриат, 39 мамандық бойынша магистратура және 3 мамандық бойынша PһD-доктарантура мамандарын ... 10 ... бар: ... ... ... ... ... факультеті, факультеті, факультеті, Жалпыинженерлік факультет (Қаратау қ.), ЖОО-нан кейінгі білім беру ... ... ... ... Бұл ... ... әскери кафедраны қосқанда 45 кафедра бар.
Университеттің басты ерекшеліктерінің бірі профессор-оқытушылар құрамының ғылыми-педагогикалық деңгейінің жоғарылығында. Бүгінде ... 610 ... ... ... ... ... ... 1 ҚР ҰҒА академигі, 40 ғылым докторы, профессорлар, 257 ғылым кандидаты, 262 ... 19 PhD ... ... жылы ТарМУ кредиттік оқу технологиясына (КОТ) 6 экономикалық мамандық бойынша эксперимент ретінде көшті. Бүгінгі ... ... ... және ... оқу формаларының барлық мамандық студенттері КОТ-мен білім алуда.
Университетте ... және ... оқу ... ... ... ... ... деңгейінде маман дайындау үшін жаңа білім беру бағдарламаларын жобалау әдістемесі ... онда ... ... беру ... ... ... ... жүзеге асыру механизмдері енгізілген.
Оқу үрдісіне компьютерлік техника базасында қазіргі телекоммуникациялық және ақпараттық мүмкіндіктерді пайдалану арқылы жаңа оқыту технологияларын енгізу ... 2006 жылы ... ... білім беру орталығы ашылды (ҚББО). 2008 жылы ... ... ... ... беретін, жүйесіне енетін, білім беруді басқарудың автоматтандырылған жүйесі дайындалып, ендірілді. 2009 жылы ... ... ... саны 292 студентті құрайтын 8 мамандық қашықтан оқыту технологиясына (ҚОТ) ... 2010 жылы 63 ... 29 ... көшірілді.
Университет 2012-2013жж. ұлттық рейтинг бойынша да жақсы нәтижелерге жетті. 2012 жылы университет еліміздің 19 көпбейінді ЖОО-ның ішінде 10-шы орынды, 2013 жылы 18 ... ЖОО ... 11-ші ... иеленді. Университеттің бірқатар мамандықтарына да жоғары рейтинг тән. ҚР ЖОО-ның арасында 2011ж. университеттің және мамандықтары 3-ші ... ... және ... 2-ші ... ... мамандар дайындау сапасы халықаралық дәрежеде де дәлелденген. 2013 ж. зерттеу тобының халықаралық рейтингісіне сәйкес ... М.Х. ... ... ... ... 111 ЖОО-ның арасында 35-орында, ал аймақтық ЖОО-ның ішінде 8-орында тұр.
Соңғы 5 жылда университет аймақ пен ... ... ... ... ... ... ... сапасы мен қажеттілігі олардың барлығының жұмыспен толық қамтылуынан көрінеді. Осылайша, 2008-2012 жылдар аралығында ... ... ... көрсеткіші 86%-дан жоғары болды.
ТарМУ-дағы ғылым. Бүгінгі таңда М.Х. ДУЛАТИ АТЫНДАҒЫ ТАРМУ-дың ғылыми-зерттеу жұмысы Біріккен 2011-2015 ... ҒЗЖ ... ... 66 ізденуші-бастамалық тақырыпты қамтитын, экономикалық, экологиялық, техника-технологиялық, құқықтық және ... ... мен ... басқа өзекті мәселелері ауқымындағы 14 ғылыми бағдарламаны ... ... ... 4 - іргелі, 52 - қолданбалы және 10 - тәжірибелі-конструкторлық зерттемелер. Университеттің ғылыми-зерттеу жұмысы 10 ... 45 ... 3 ... 6 ... ... 1 ... ... ғылыми зертханада жүргізілуде.
Университеттің ғылыми-зерттеулері мен тәжірибелік-құрастыру міндеттері 3 ҒЗИ, 3 ғылыми-зерттеу орталықтарында, 3 ғылыми-өндірістік орталықтарда және заманауи ... ... және ... ... материалдарымен қамтылған инженерлік бейіндегі лабораторясында орындалады. Лаборатория Президент Н. Назарбаевтың бастамасымен Қазақстанның алдыңғы ... ... ... ... ... 2007 жылы ... 15 ... бірі болып табылады.
лабораториясы Жапония, Ұлыбритания, Дания, Франция, Ресей секілді алдыңғы қатарлы шетелдік фирмалардың сирек ... мен ... ... ... ... ... зерттеулер жүргізіледі және бірқатар техникалық және технологиялық мамандықтар бойынша магистранттар дайындалады.
оқу-ғылыми ... ... ... өзекті мәселелеріне тәжірибелік және есептік-теориялық зерттеулер жүргізуге арналған. Зертхана ауданы - 520 м2құрайды. Зертхана гидрологиялық және ... ... ... ... ... ... стендімен; сорап қалдықтары үдерісінің негізін зерттеуге арналған стендтермен; тұнбалар ... ... ... ... ашық ... су ... ... сандық құралы; S6-МRll құралымен турбулентті ағыс динамикасы мен салмалы су ағытқыш құралымен су ағытқыш гидравликасын оқу-ғылыми ... ... ... ғылыми зерттеу жұмыстарын тиімді басқару үшін ғылым және жаңа технологиялар департаменті қызмет етуде. Оның ... ... ... ... азық-түлік өндірісінің ҒЗИ; геоэкология және мелиорация ҒЗИ; ҒЗО; аймақтық экономиканың ҒЗО; ҒЗО; ҒӨО;ҒӨО; ҒӨО кіреді. Аталмыш инновациялық ... ... ... ... және ... және қолданбалы зерттеулер мәселесін шешуге қабілетті мамандар жұмылдырылды.
Университетте ғылыми зерттеу шеңберінде халықаралық қауымдастық мәселесіне аса көңіл бөлінеді. Қазіргі таңда ... 46 ... және ... Италияның, Германияның, Кореяның, Қытайдың, Үндістанның және т.б. ғылыми-зерттеу ... ұзақ ... ... ... бойынша ресми келісімшарт жасаған.
ТарМУ-дағы халықаралық серіктестік. М.Х. ДУЛАТИ атындағы ТАРМУ стратегияға сәйкес университет интеграция формаларын әлемдік ... беру ... ... ... ... ... университеттермен белсенді ынтымақтастық орнатқан. Соңғы жылдары серіктес университеттер санын көбейту, гранттық ұйымдардың ... беру ... ... ... ЖОО ... ассоциацияларға кіру, шетелдік оқытушыларды шақыру, халықаралық конкурстар, көрмелер, конференциялар мен алмасу бағдарламалары есебінен университеттің халықаралық ынтымақтастық аумағы ... ... ... халықаралық алмасулар мен тағылымдамаларды сыртқы академиялық ұтқырлық туралы келісімшарттар мен біріккен ғылыми зерттеулерге сәйкес жүзеге асырады. Қазіргі кезде универстет ... ... ... ... Франция т.б. елдердің ЖОО-дарымен өзара ынтымақтастық туралы 51 Меморандум ... ... 32-сі ҚР ... тіркелген. Академиялық ұтқырлық аясында білім алушылар шетелдік кәсіпорындар мен ұйымдарға, мәселен, Вайенштефен-Триесдорф қолданбалы ... ... ... ... ... ... Катовицадағы В. Корфантого ат. Верхнеселизен экономикалық университетіне, Люблин техникалық университетіне (Польша), Баликесир ... ... ... ... ... ... Лотарингия университетіне (Франция), Стокгольм университетіне, Линкопин университетіне, Евро-Азиалық құқық және бизнес консалтингі (Швеция), Александр ... ... ... ... ... ... жіберіледі.
Білім беру бағдарламаларын бірге жүзеге асыру мен өңдеу ынтымастықтың бір міндеті болып ... ҚР ... ... ... ... ... Академиялық Алмасу Қызметі (НААҚ), Қазақстандағы Ұлыбритания елшілігі жанындағы Білім беру бойынша Британдық кеңес (British Council), Ынтымақтастық пен ... ... ... ... (IREX, АҚШ Мемлекеттік департамент), Білім беру мен тілдерді үйрену шеңберінде ынтымақтастық бойынша ... ... ... ЫҚКЕ ... ТЕМПУС бюросы, ЭРАСМУС МУНДУС бюросы, білім беру орталығы, Орталық-еуропалық университет (СЕU, Венгрия), Халықаралық даму бойынша АҚШ ... ... ... ... ... АҚ ... қорлар мен ұйымдар университетке үнемі АҚШ, Германия, Ұлыбританияның алдыңғы қатарлы ғылыми-білім беру ... ... ... ... ғылыми өтілдер, кәсіби біліктілігін арттыру туралы ақпараттарды жеткізіп отырады. Академиялық ұтқырлық ... DAAD ... ... университеттің 10 студенті Хайльбронн университеті (Хайльбронн), Бест-Сабель (Берлин) университеті, Қолданбалы ғылымдар университеті (Мюнхен) базасында Германияда оқу-танысу іс-тәжірибесінен ... ... ... ... ... университетінде 4 курс мамандығының 1 студенті, 2 курс мамандығының 1 студенті оқыды. 3 курс мамандығының студенті АҚШ ... ... ... Global ... Exchange ... грантын ұтып алды, 24 америкалық кредит алып, АҚШ-та 1 академиялық жыл бойында білім алды.
Лоррейн университетімен келісімшарт ... 2012 ... 1-16 ... ... ... зерттеулердің нәтижелерін презентациялау өтті. Университет халықаралық бағдарламасы бойынша стипендия алудың мүмкіндіктерін белсенді пайдаланады.
ТарМУ танымалдылығы. 2004 жылы кредиттік оқыту ... ... ... ... осы технология бойынша көшбасшы. Университет базасында оқытудың ... ... ... ... ... консалтингтік орталық жұмыс істейді.
2005 ж. университет аудиттен өтіп, СА сертификатын және IQNet ... ... ... ... ... ... СМЖ екі рет СМЖ нәтижелі жұмыс істеуіне сәйкестігі туралы СА ... ... ... ... 2005 ... бері ... 3 ресертификаттық аудиттен өтіп, ЖОО басқару жүйесінің ... ... рет ... ... дәлелдеді.
Болоньядағы (Италия) университеттердің Ұлы Хартиясының шешімімен 2006 жылдан ТарМУ Хартия Коллегиясының толық мүшесі болды.
Болон үдерісінің ... ... ... үшін университет білім беруді интернационалдандырудың 2020 жылға дейінгі стратегиясын жасады. Университет шетелдік ЖОО-мен өзара түсіністік туралы Меморандум ... ол өз ... ... екі ... бакалавриаттың 21 студентін академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқуға және өндірістік іс-тәжірибеден өтіп келуге мүмкіндік берді. бағдарламасын жүзеге асыра отырып, ... ... ... ... Германия, Польшаның алдыңғы қатарлы университеттерінен 16 профессорды ... ... және ... ғылыми жобалар жүргізуге шақырды.
2013 ж. ЖОО ҚР БҒМ кезекті мемлекеттік ... ... ... ... аккредиттеу (БСҚА) агенттігінің 2013 жылғы 21 желтоқсандағы шешімімен М.Х. Дулати атындағы ТарМУ институционалдық аккредиттеуден өтті және 5 жыл мерзімге аккредиттелді.
ТарМУ-дағы ... ... ... ... ... ... сапалық көрсеткіштері - бітірушідерді жұмысқа орналастыру шараларын жоспарлау (ұйымдармен, мекемелермен, өндірістік кәсіпорындармен хат алмасу, бос ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындары мен ұйымдарының өкілдерімен кездесулер ұйымдастыру, келісімшарт жасасу), іс-тәжірибелерді ұйымдастыру, жұмыс беруші кәсіпорындарда сауалнама жүргізу. Университет әзірлеген сауалнама бос ... ... ... жыл сайын жүргізіліп тұрады.
Студенттердің команда болып жұмыс істей алатындығы ... жеке ... ... ... ... ... шығып сөйлеу, іскерлік ойындар мен практикалық сабақтарға қатысу, шығармашылық жобаларды құрастыру, түрлі қоғамдық іс-шараларды: дөңгелек үстел, дебат, кездесу, ... ... ... ... жыл сайынғы жоспарларында көрсетіледі) мен қоғамдық бірлестіктерде ерікті міндеттерді ... ... ... ... ( ... ... қыздар клубы, , , клубы, , , , КТК, ) мүше болу т.б. ... ... ... қоғамдық белсенді өмірге, ғылыми және шығармашылық жұмыстарға, ... ... ... ... ... қаржылай қолдаудың ыңғайлы жүйесін пайдалана отырып, университет бюджетінен қаржыландырылады. Жоғары көрсеткіштерге жеткен студенттер үшін оқу ... 25-100% ... ... студенттерінің қоғамдық мамандықтар факультетінде шығармашылықпен кәсіби түрде тегін дайындалып, қосымша қоғамдық ... ... ... алу мүмкіндіктері бар.
Үздік ғылыми жұмысқа республикалық конкурстарда және ҚР Тұңғыш Президенті өткізетін ... ... ... ... ... қаражатынан қаржылай сыйақы беріледі. Сонымен қатар, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен белсенді айналысатын, ҒЗЖ нақты нәтижелері бар және ... GPA ... ... 3,5 ... кем емес ... ... ол ... біліктілігі берледі. Олардың ғылыми-зерттеу ісін ынталандыру үшін бір айлық стипендия мөлшерінде сыйақы беру университет тәжірибесінде қолданылады.
Бос уақытында ... 26 ... ... ... ... бойынша спорттың әр түрімен айналыса алады.
Жастар ісі Комитетінің жұмысы университеттегі студенттер мен жас ғалымдардың азаматтық-отансүйгіштік, әлеуметтік, рухани-адамгершілік және ... ... ... бағытталған. ЖК, ЖЕО, , , , , жастар ... ... ... ... клубы, спорт клубы, , зияткерлік дебат клубы, студенттік жасағы сияқты ұйымдардың университетте жұмыс істеуі осының ... ... ... Кредиттік оқыту жүйесі
Қазіргі таңдағы ғылыми техникалық прогресс пен өркениетті даму дәуіріне бет бұру кезеңінде жаңа қоғамға ... ... ... жеке тұлғаны қалыптастыру бүгінгі қоғамның алдында тұрған негізгі міндет. Сондықтан, ... бір ... ... ... халықаралық дейгейдегі кредиттік жүйеге өтуінің маңызы ерекше.
Кредиттік жүйе ... рет ... ... Штатында пайда болды. Оның негізін 1870 жылдары Гарвард университетінің Президенті, белгілі Американдық білім қайраткері Чарльз Элиот ... ... ... ... ... Бұл жүйе ... ... көлемі жүйесінің шешуін өлшеуші болып енгізілді. 1892 жылдан бастап жүйенің екінші кезеңі басталып, осы кезде АҚШ-тың ... ... ... ... колледж, мектеп топтарын жақсарту мақсатында, оқу бағдарламаларын стандарттауда ұғымын тек университет пен ... ғана ... орта ... де, ... ... ... ... бірлігіне көшу мақсаты бұл, алдымен халықаралық жетістігі, қазіргі кездегі білім жүйесінің дауы мен ... ... ... ... ... ... білім беру саясатында оқу орындарының білім беру облысында да сақталды.
1999 жылы 19 маусымда жоғары ... ... ... ... үшін ... декларациясы қабылданған болатын. Оған 29 ел қол қойды. Барлық ұлттық жүйелерде, жоғары білім жүйесінің сынақтық бірлігін енгізу үшін European Credit Transfer Sustem (ESTS) ... ... ESTS ... ... ... ... ... ететін, сондай-ақ жинақтаушы қызметін, және де академиялық оқу кепілдігін шет елде тану туралы шешім қабылдану (1999 ж. ESTS 1062 европалық ... оқу ... ... ... ... ... интеграциалық құбылыстар қоғам тіршілігінің барлық жағына өз әсерін ... ... ... ... жүруге ниеттелген мемлекет казіргі кезде қалыптасқан барлық ғылымдандырудың көріністеріне тікелей назар аударды ... ... ... 10-15 ... шетел мемлекеттерінің білім жүйесінде жоғары деңгейдегі қарыштық даму жағдайы жүзеге асып жатқаны бәрімізге белгілі. Әрбір мемлекеттің қоғам ... ... ... экономикалық, саяси жүйелеріндегі қалыптасқан ескі көзқарастар түбегейлі өзгеріске ұшырады.
Кредиттік ... ... ... ... ... - оқу процесінің ұйымдастыру тәсілін белгілейтін оқушыларға белгіленген ... ... ... және ... ... ... бойынша) білім беру процесінің жеке жоспарлау мүмкіндігі болады. Қатаң жүйеде, белгіленген көлемде, оқыту логикасына сәйкес, белгіленген мерзімде білімдік кәсіптік ... ... ... оқытатындығын бағытты оқыту жүйесі жобалайды.
Біздің республикамыздың жоғары оқу ... ... ... ... ... ... ... мен халықаралық тәжіриебенің маңызы өте зор. Солай болғандықтан, осы технология Қазақстанның ... оқу ... ... жұмыс еткендіктен отандық тәжірибені оқу мәнді болады, одан басқа да аймақтық жоғары оқу орындарының жинақталған тәжіриебесін ... ала ... ... және әдістемелік көмек көрсету қажет .
Қазақстан Республикасында кредиттік оқу жүйесі 19 ғасырдың 90-шы жылдарының ортасынан біртіндеп ... ... ... 2007 жылы 15 ... жаңа заң қабылданды. Осы заңның 11 бабында білім жүйесі мәселелерінің бірі болып оқытуда жаңа технологияларды тиімді ... және ... ... қатар кредиттік, дистанциялық, ақпараттық-коммуникациялық оқыту кәсіби білімнің қоғамда және еңбек нарығында болып жатқан ... ... тез ... ... ... атап ... ... Республикасының Заңын іске асыру мақсатында №66-шы әзірленген және Біріккен.
Оқытудың кредиттік ... - бұл ... ... ... ... алу және оқу ... түртіп белгілеу шектеуі негізінде өзін-өзі білімдендіру және білімді шығар-машылықпен меңгеру деңгейін ... ... ... беру ... ... кредиттік жүйесін енгізудің мақсаттары мен міндеттері төмендегідей:
- барлық ... ... беру ... ... дүниежүзілік жүйесіне бірік-тіруді жеделдету;
- білім беру стандарттарын жоспар-лау икемділігін талаптармен ыңғайлап біріктіру;
- оқу пәнін таңдаудың ... ... ... ... ... жүйесін құру және оны үнемі жетілдіру;
- баллдық және әріптік бағалауға ... ... ... ... ... ... профессорлық-оқытушы құрамының жалпы дүниежүзі бойынша мойындалған қызметтерін енгізу, сонымен қатар арнайы академиялық қызмет - ... ... ... ... құру;
- кафедраның оқу жүктемесін жоспарлау үшін жаңа негіздер құру;
- оқу үрдісін ұйымдастырудың принциптерін өзгерту;
- студенттер ұжымын, ... ... ... ... оқу ... ... деңгейін көтеру;
- базалық оқу курсы бойынша студенттерді электронды немесе баспа түріндегі оқулықтармен және оқу материалдарымен қамтамасыз ету.
Еліміздің барлық жоғары оқу ... ... ... ... ... басты себептері бар. Жаңа жүйенің негізгі сипаттары төмендегідей:
1) басқа мемлекеттердің білім беру ... ... ... ... ... ... елдің оқу орын-дарында жалғастыруға және аяқтауға мүмкіндіктің болуы;
3) оқу ... ... ... ... жазғы семестрдің болуы;
5) студенттердің өзіндік жұмыс-тарының рөлі мен тиімділігінің күшеюі;
6) таңдау еркіндігі (студент оқыту-шыны, өзінің оқу траекториясын таңдауға құқылы);
7) жеке оқу ... ... ... функцияның ыңғай-лылығы, ЖОО-да, одан кейінгі кәсіби білім алуда жиналған кредиттер санының есебінің өсуі.
Оқытудың ... жүйе ... ... кезінде студенттердің білімдерін бағалау шкаласы өзгерген. Студенттердің білімдері әріптік бағамен және оның сандық эквивалентімен бағаланады да, ол ... ... ... жүйе ... ... жүйе бойынша баға
А
4,0
95 - 100
Өте жақсы
А-
3,67
90 - 94
В+
3,33
85 - ... - ... - ... - ... - ... - ... - 59
D
1,0
50 - 54
F
0
0 - 49
Қанағаттанарлықсыз
Оқытудың кредиттік жүйесі бойынша ұйымдастырылған ... ... мен ... ... дәстүрлі оқытудан өзгеше болып келеді. Осы технологиямен жұмыс істейтін көптеген АҚШ ... ... және ... ... ... ... ... таңдау - тек оқытушының құқығы мен ... Оны ... ... деп те ... ... Ал ... қандайда бір тақырыпты өту кезінде сабақты қандай формада өткізуге болады, соған байланысты нұсқаулар мен дәстүрлер болуы ... ... жүйе ... оқытудың белсенді формаларын қолдануды ұйғарады. Себебі тек сондай сабақтарда оқытушы мен студенттер тығыз байланыс, яғни қарым-қатынас жасай ... ... ... оқу ... ... кезінде студенттердің өзіндік жұмыстарының рөлі мен тиімділігін күшейту, мобильді кері ... ... ... құру принциптері ескеріледі.
ТарМу оқу үрдісінің режимі. Кредиттік технологиямен оқытуда төмендегідей сабақтарды жүргізу ұйымдастырылған:
Аудиториялық ... оқу ... ... ... ... жұмыстар. Аудиториялық сабақтарға дәрістер, практикалық (семинарлық және студиялық) және лабораториялық сабақтар жатады.
Дәріс сабақтары - ... ... ... ... ... ... ... лектер екіге бөлінеді. А-легі - қазақ тілінде оқыту, В-легі - орыс тілінде оқыту. Дәрістер ... ... ... алған мамандықтары негізімен таныстыруы, студенттердің практикалық, семинарлық, лабораториялық, ... ... және ... тәжірибелерде терең және өз бетінше жұмыс істеу ... ... ... ... ... дайындау негізін айқындайтын маңызды бағдарламалық материалдар берілуі тиіс. Дәрістерде плакат, слайд, видео-презентация, т.б. көрнекілік материалдар ... ... ... ... ... дәрежесі бар ғылым докторы немесе ғылым кандидаты, сондай-ақ, ТарМУ-да ... ... ... ... және ... қызметкерлер жүргізеді.
1524066040Практикалық сабақтар - студенттік топтарда немесе шағын топтарда (ректорат шешімі бойынша) жүргізілетін сабақ түрі. Онда дәрістік курс ... ... ... ... ... ... ... теоретикалық негізде талап етпейтін бағдарламалық материал бөлігі оқытылады.
Лабораториялық сабақтар арнайы жабдықталған бөлмелерде жүргізіледі және теория мен практиканы байланыстыруға бағытталады. Олар ... ... ... ... ... ... түседі, ғылыми- 33теориялық жағдайды тәжірибе жасау түрінде тексереді, жабдықтармен, құрылғылармен, материалдармен танысады, ғылыми-зерттеу ... ... ... ... Лабораториялық сабақтар практикалық дағдының қалыптасуына, өз бетінше жұмыс істеу мен бастамашылдықты дамытуға мүмкіндік береді. ... ... ... ... ... ... ... материалды талдау түрінде жүргізіледі.
Аудиториядан тыс сабақтарға білімгердің өзіндік жұмысы, соның ішінде, оқытушылар жетекшілігімен ... жеке ... ... ... ... оқу және ... ... өткізу, ғылыми-зерттеу жұмыстары жатады.
СӨЖ (студенттің өзіндік жұмысы) - өз бетінше оқу үшін берілген нақты бір жұмыс түрі; ... ... ... оқу ... ... ... өз ... меңгеру, ұсынылған әдебиеттерді талдау, жазбаша бақылау жұмыстарын орындау, реферат дайындау, курстық және дипломдық ... ... ... және т.б. ... ... СӨЖ ... бақылау түрлері және оған қойылатын бағалар пән бойынша оқыту бағдарламасында баяндалады.
ОСӨЖ - оқу ... ... ... ... ... ... ... тыс жұмысы. Берілген сабақта сіз үй тапсырмасын, курстық жобаларды (жұмыстарды), бақылау ... және ... т.б. ... бойынша оқытушыдан жеке кеңес алуға мүмкіндік аласыз. Практика- өнеркәсіптегі, мекемелердегі және т.б. оқыту болып табылады, яғни осы ... ... ... ... біліміңізді тәжірибеде жүзеге асыру шеберлігіңіз тексеріледі. Университет мамандықтарының мемлекеттік білім беру стандарттарына ... ... ... ... ... ... ... оқу, өндірістік және диплом алды практика. Оқу практикасына бірнеше кезең кіреді: алғашқы кәсіби жұмысты игеруі бойынша практикасы, таныстыру және басқалар. ... ... ... ... ... және түрлі ұйымдарда өткізіледі. Дипломалды практика негізгі ... беру ... ... ... оқудың соңғы кезеңі болып табылады және ол білімгерлер теориялық және практикалық оқу бағдарламасын игергеннен кейін жүргізіледі. Практиканың өткізілу ... ... ... және ол ... ... ... ... өтуі үшін университеттен тәжірибелі жетекшілер тағайындалады, олар ұйым өкілдерімен ... ... ... мерзімінің сақталуын және оның мазмұнын бақылап отырады, студентке жеке тапсырмаларды орындау барысында әдістемелік көмек көрсетеді, сондай-ақ біліктілік алу ... ... ... 34қол ұшын ... ... ... бағдарламаларын орындаудағы нәтижелерін бағалайды. Практика алдында Сіздерге мазмұны және баға қою саясаты көрсетілген практика бағдарламасы беріледі. Сіздер практика бағдарламасын орындауға ... және ... ... ... жетекшісіне есебіңізді көрсетуіңіз керек. Есеп кафедраның комиссия отырысында қорғалып, балмен бағаланады.
2. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ
Факультет тарихы. ... ... ... ... қатардағы факультеттердің бірі болып табылады, онда жеңіл, тағам, тоқыма және ... ... ... ... және ... ... және қонақ үй бизнесі саласына да кадрлар дайындайды. Факультеттің жоғары квалификациялы профессорлық-оқытушылық құрамы және заманауи материалды-техникалық базасы квалификацияланған маманды ... ... бола ... ... базасында Қазақстанда жалғыз (PhD) философия докторы ғылыми дәрежесіне үміткерлерді дайындайтын диссертациялық кеңес ... ... ... ... бойынша: 6D072600 - Жеңіл өндірісінің бұйындарын құрастыру және технология (қолдану саласы ... ... ... ... ... ҰҒА ... ... профессор Мадиев У.К.
Біздің түлектердің арасында көптеген ғұлама ғалымдар, ғылым және мәдениет саласының көрнекті тұлғалары, ірі өндірістердің ... ... ... және экономикалық басқарудың мәселелерін оң шешіп жүрген министрлік пен министрлер кабинетінің жауапты ... ... ... 6 ... грант иегерлері жұмыс істейді : Сахы М.С., Аймен А.Т., Шардарбек М.Ш., Мунасипов С.Е., Боданов К.И., ... ... ... ... біздің факультет өз үлесін қосуда. Факультетте нанотехнологиялар облысындағы зерттеулер ... және ... ... бағдарламаларының приоритетті бағыттары болып табылады. Университетте осындай зерттеулерді жүргізетін және берілген салада ... ... ... ... ... бар, бұл өз ... Қазақстанға инновациялық өнімдерді өндіру бойынша индустриальді дамыған елдер арасында беделді орын алуға ... ... ... маңызды бағыттарының бірі профессор Н.А.Горбатовская жетекшілігімен, өсімдік тектес наноқұрылымды материалдарды пайдалану негізінде ... ... ... жаңа заманғы тамақ өнімдерін құру болып табылады. Зерттеулер ... ... қ.) ... ... ... ... ... зерттеу нәтижелері ғылыми конференцияларға ұсынылады, олардың шамамен 10 ҚР ғылым және білім ... және ең ... ... ... ... ... зерттеулерді кеңейту және жоғары білікті мамандарды дайындау (PhD докторларын, магистрлерді) үшін университет келесі шет елдердің ЖОО-мен және ғылыми орталықтарымен келісімдер ... ... ... ... университеті, Познаньдегі Жаратылыстану ғылымдарының университеті (Польша); Қырғыз-Түрік университеті (Қырғызстан Республикасы); тамақ өндірістерінің ... ... ... (Ресей); төмен температуралы және тамақ технологияларының Санкт-Петербург ... ... ... ; ... атындағы Мәскеу технология мен басқару мемлекеттік университеті, Б.Н.Ельцин атындағы Орал мемлекеттік техникалық университеті, Ташкент жеңіл және ... ... ... Бишкек мемлекеттік университеті, Ельцы қ. И.А.Бунин ат. Мемлекеттік университет, Каунасс ... ... ... ... Қазақстанның да: Алматы технологиялық университеті, сән және бизнес Академиясы, Рудненск Индустриялы институты.
2010 жылы факультет ... ... ... ... ... асыруға бағытталған мамандығы бойынша мамандар дайындай бастады. 2013 жылдың 22 ақпанынан 27 сәуірге дейін Халықаралық бизнес ... ... атты ... ... ... ... ... ұтқыр ойлары және жоғары дәрежедегі білімдері қолдау тапты.
Бакалавриат мамандықтары:
5В042100-Дизайн 5В060600-Химия 5В070100-Биотехнология 5В071000-Материалтану және жаңа материалдар технологиясы5В072000-Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы 5В072600-Жеңіл ... ... ... және ... ... ... 5В072800-Өңдеу өндірістерінің технологиясы 5В073200-Стандарттау, метрология және сертификаттау 5В073300-Тоқыма ... ... мен ... ісі және ... ... ... ... және жаңа материалдар технологиясы6М072000-Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы6М072600-Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы6М072700-Азық-түлік тағамдары технологиясы6М073200-Стандарттау және ... ... ... және ... ... ... ... өндірістерінің технологиясы Доктарантура мамандығы:
6D060600-Химия
Студенттер тәжірибесі. ... ... ... ... оқу ... ... 4 рет, 1-ші курста - оқу, 2,3-ші курстарда өндірістік, ал 4-ші курста диплом ... ... ... практикадан өтеді. Бұл тәжірибелер Тараз қаласы, Жамбыл облысы және Қазақстан Республикасының басқа да аймақтарындағы әр ... ... ... ... оқу ... тәжірибе өтудің мақсаты теориялық курсты өндірістегі тәжірибемен ұштастыру болып ... ... өту ... ... ... қаржы-шаруашылық қызметімен танысып, ұйымның өндірістік бөлімдерінің жұмыстарын оқып үйренеді. Бүгінгі күні технологиялық факультетінде студенттердің ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындармен келісім-шарт жасаған.
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру факультеті
Магистратураның ... ... жас ... және ... оқу ... оқытушыларын дайындаудың сапасын арттыру; елді адам ресурстарымен және әлемдік деңгейдегі бәсекелестікке қабілеттілікті қамтамасыз ету; ... ... ... ... ... ... білікті жаңа маман дайындау; оқыту құралдары мен түрлерін, мазмұнын жетілдіру ... ... оқу ... кейінгі білім беру қызметі бағдарлама құрылымы мен оны іске ... ... ... ... ... ... ... және қолданбалы пәндер тепе-теңдігі (балансы); Теория мен практиканы қолданудың интеграциясы; Оқыту және ғылыми ... ... ... ... және ... базасымен жұмыс жасау; Инновациялық білім бағдарламаларын қалыптастыруда шетел және қазақстандық ЖОО - ның ... ... ... бері 1900 магистр және 24 PhD доктор білім алды. Қазіргі уақытта ТарМУ-де 400 магистрант білім алуда, оның ... 300 ... ... тапсырыс негізінде оқиды.
2.1. "Стандарттау, мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі" кафедрасы
Кафедра 1998 жылы құрылды. кафедрасы Жеңіл және ... ... ... ... институт құрамындағы негізінде бастауын құраған екі кафедра базасында құрылған. Кафедрада 5В073200-, 5В091200- мамандықтары бойынша ... ... ... Әр ... ... ... ... - Қ.М.Мамыров (т.ғ.к., доценті), О.Р.Рахыжанов ( ӨК ... ... қ.), ... ... технологиялық университетінің доценті), академик М.К.Қуатбеков, Т.К.Мусина ( ӨБ гендиректоры, Мәскеу қаласы), Т.Омарбеков (М.Х.Дулати атындағы ТарМУ-дың бірінші проректоры), Т.М.Амреева (ҚР БҒМ ... ... ... ... қ.), ... ... Қазіргі уақытта кафедраны PhD докторы Р.Т.Қауымбаев меңгеруде.
Кафедрада материалды-техникалық базасынан тұрады - олар ... ... ... ... ... мен ЭЕМ құралдары (кафедраға қарайтын 8 арнайы зертханалар-процесстер және аппараттар, теплотехника, текстильді және тамақ ... ... ... ... және қызмет сараптамалары бойынша) жан-жақты заманауи оқу және ғылыми техникалық ... ... ... оқу ... мазмұны әр түрлі салалардағы ұйымдар мен өндірістер үшін мамандар дайындауға бағытталған.
Кафедрада қалыптасқан ғылыми және оқытушылық дәстүрлері сақталуда және ТМД ... ... ... оқу ... өндірістер арасындағы байланыстар сақталуда. Кафедраның кадрлар потенциалы 1 ... 8 ... ... және 4 PhD докторы, 4 техника және технология магистрлерінен тұрады. Кафедра қызметкерлері өткен жылдардың дәстүрлерін қадір ... ... қоса ... ... ... ... негізгі және тәжірибелік білімдерін - Тараз, Алматы, Мәскеу, Санкт-Петербург жоғары оқу ... ... Олар ... ... ... ... ... және тренигтерде стандарттау және сертификаттау бойынша жетекші оқу ... мен ... ... ... ... ... ... және технология бағыттары бойынша мамандарды дайындауға арналған сенімді негізі бар. Бұл сұрақ әсіресе Президенттің Қазақстан халқына жолдауында айтылған.
Кафедра ... ... ... және ... ... конференцияларға, көрмелерге және семинарларға белсенді қатысуда.
Кафедра мүшелерімен 600 астам ... ... ... ... және ... ойлап табылған жұмыстарға патенттер мен өтініштер алынған. Кафедраның ғылыми тақырыбы оқытып шығарылып жатқан ... ... ... ... ... және тамақ өнеркәсіп облысындағы ғылыми негізін жетілдіруге және ... ... ... ... ... және шет ... стандарттау, сертификаттау және өлшеу бірліктерін қамтамасыз ету жүйе принциптерінің ұйымдық-құқықтық және сонымен қоса пәндер заманауи ғылым және техника жетістіктерімен ... ... ЖШС ... үйі, ... ... ЖШС ... ... мейрамханасы, мейрамханасы, жастардың көңіл көтеретін орталығы, ЖШС, ЖШС Алматы қ., АҚ Астана қ., АҚ ... қ., ҚР АШМ РМК ... ... ... КГКП ФК , ЖШС, ЖШС, АҚ, ЖШС, ЖШС, ЖШС ... мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі мамандығы ... 9 ... ... және ... келісім - шарттар жасалған.
Стандарттау және метрология мамандығы бойынша 10 кәсіпорынмен келісім-шарт жасалған.
Университеттің жұмыс берушілермен ынтымақтастығын арттыру және оқу процесінің ... ... ... мақсатында факультет кафедраларымен өзара пайдалы ынтымақтастық негізінде оқу сабақтарын өткізу, ... ... ... ... ... ... ... жүргізу және олардың нәтижелерін өндіріске және оқу процесіне енгізу үшін жұмыс берушінің өндірістік базасын пайдалану арқылы кафедра филиалдарын ұйымдастыру ... ... 2014 жылы АҚ ... ... және ЖШС ... кафедрасының филиалы құрылған. және ЖШС кафедрасының, ал ЖШС Жамбыл филиалының ... ... ... ... филиалы құрылған. кафедрасының филиалы Жамбыл ветеринарлық станциясында ашылған.
Факультетте академиялық кестеге сәйкес, кәсіби практика ... ... ... есеп ... ... ... Есептерді қабылдау комиссиясы кафедралардың өкімімен Біріккен кафедралардың білікті оқытушылар құрамынан құрылады.
Кафедра келесідегідей мамандықтар бойынша бакалавр және ... ... ... - ... ... және ... ... - Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі (бакалавр)
6М073200 - Стандарттау және сертификаттау (магистратура)
6М07500 - Метрология (магистратура)
"Стандарттау, мейрамхана ісі және қонақ үй ... ... ... ғылыми бағыттары
кафедрасының ғылыми - ... ... ... ... докторлық, магистрлік, PhD докторларының диссертацияларымен тығыз байланысты. Мемлекеттік бюджет тарапынан ғылыми-зерттеу жұмыстарына байланысты оқытушылардың жеке ... ... ... атындағы ТарМУ-ң кешенді бағдарламасына сай жүргізіледі. Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмыстары келесі ... ... ... ... ... сертификаттаудың қағидаларын жасау және енгізу;
- барабанды агрегаттағы дисперсті және сусымалы ... ... ... ... жүнді маталардың бояу технологиясын жасап шығу;
- сапа менеджмент жүйесінің интегрирленген стандарттарын өндіріс орындарындағы аспектілерге сай жасау және енгізу;
- ылғалды ... ... ... ... ... ... және өңдеу кезінде мақсары майын меткаға дайындау;
- алғашқы жүнді өңдеу фабрикасындағы қалдық сулардың құрамындағы жүн майының мембранды концентрирленген үрдіс ... ... ... ... ... және ... қауыздануының технологиялық үрдістерін жасау;
- ауыз сумен техникалық судың ... ... ... ... ... ... ауылшаруашылық өнімдерін өңдеу және сапасын көтеру үрдістерін кешенді зерттеу;
- барабанды агрегаттағы сусымалы және дисперсті материалдардың ... ... ... ... оқу ... тиімді қолданылатын бірегей стандартты емес оқу-лабораториялық қондырғылармен стендттерді құрастырған (манометрлерді тексеру, газ есептегіштерді тексеру, таразыларды тексеру, диафрагмалар және өндірістік потенциометрлер, , ... және ... ... ... және т.б.) ... профессорлық-оқытушылар құрамы тақырыпқа сәйкес ауылшаруашылық тауарларының сапасын өңдеу жөне көтеру мақсатында кешенді зерттеу үрдістерін жүргізеді.
Кафедра профессоры Байтуреев А.М. жасаған ... ... ... және кептіру тәсілдері өндірістік сынақтардан өтті және кәсіпорындарға енгізілді:
1.Ас тұзы ... ... ... ... Жамбыл облысы, ЖШС-інде Майдекенкөл кен онында ас тұзын кептіру процесінде;
2. Қазақ мақта дайындау ... ... ... ... ... ... - ... шикізатын өңдеуде және кептіруде.Ғылыми зерттеулердің нәтижелері халықаралық конференцияларда симпозиумдарда, семинарларда өндірістік кеңестерде ... ... ... ... ... (Бішкек), Чехияда (Прага), Болгарияда (София) баяндалды, сонымен бірге Ресейдің, Қырғызстанның және ... ... ... ... ... ... ... жұмысы жарыққа шығарылды, соның ішінде 2 монография, 3 оқу құралы, 4 ғылыми-әйгілі брошюра. СССР-дың 2 ... ... ... ... 17 ... ала және ... патенті бар.Ауылшаруашылық өнімдерінің сапасын жақсарту мақсатында техника ғылымдарының кандидаты Г.П.Жапсарбеков ... ... мен ... ... процесстеріне кешендік зерттеулер жүргізеді. Сонымен қатар жарма - дақылдарын тазалау және қауыздау процесстерінің жетілдіруіне бағытталған теориялық және экспериментальдық жұмыстарына шолу ... ... - ... ... және ... процесстерінің тиімділігін жоғарылату мақсатында зерттеулер нәтижесі бойынша пневмосипарирарлық камерасы бар щеткалы қауыздағыш машинасы құрастырлған.
Май өндіру тиімділігін жоғарылату - май ... ... ... ... ... Осы ... техника мен технологияның дамуы, міндетті түрде май өнімдерінің ассортиментін кеңейтуге және оның ... ... ... әсер ... ... ... т.ғ.к., доцент м.а. М.А.Қонысбеков мақсары дәнін алғашқы өңдеуге және мятка мен мезганы алуға арналған ... ... ... Сығымдау әдісі бойынша май алу процесі кезіндегі олардың оңтайлы параметрлері мен режимдері анықталды.
Зерттеу жұмыстарының нәтижесінде өсімдік майын өндіру ... ... ... мүмкіндік беретін мақсары дәнін ылғалдыжылумен өңдеуге арналған қондырғы жасалынды.
Кафедрада мембраналық - технологиялар ... ... ... ... ... ... Республикасы бойынша, баромембрандық технологиялармен техниканы зерттейтін бірінші мекеме қатарына жатады.
1993 жылы Жамбыл технологиялық жеңіл және тамақ өнеркәсібі институтына ... ... ... ... және ауыл ... ... академиясының президентінің өкімімен, мембраналық технологиялалар мәселесімен айналысатын зертхана құрылған. Зертхананың негізгі айналысатын бағыттары:
- өсімдік майлары, шырындар, ақуыздар, желатиндер және суларды ... және т.б., ... ... ... өңделмеген тросникті қантты, диффузиялық қант шырынын, шырындарды, шараптарды тазарту жаңа технологияларын ғылыми түрде ... ...
- ... ... ... парфюмериялық фабрикалары, тері өңдеу зауыты, май шығаратын зауыттарының суларын тазалау технологияларын жасап ұсыну;
- ... ... ... ... ... айтылған зертхананың меңгерушісі, әртүрлі сұйықтарды бөлу, мембраналық технологиялар саласындағы маман, техника ғылымдарының кандидаты, доцент Т.В.Седякина.
Зертханада Мемлекеттік тарапы бойынша ... ... ... ... ... ... оқытушылары доцент қызметін атқарушы Г.Б.Демеуова, оқытушы Д.М.Хажгалиева, Р.Ж.Абутова зертхананың жұмыстарына аспиранттар, магистранттар, білімгерлер қатысады.
Зертхана қазіргі заманға сай ... ... ... жабдықталған: керамикалық, полимерлік, трубкалық, жалпақ тәрізді аналитикалық қондырғылармен жабдықталған.
Зертханада жеміс-жидектерден алынған шырындар, құрғақ және Біріккен шараптар, тросникті қант ... ... қант ... ... ... ... технологиясы жасалған; жүндерді алғашқы өңдеу фабрикасының май бөлінген суларын тазарту; арақ-шарап, алкоголсіз-сыра өндірісіне арналған, жұмсартылған суларды дайындау; экологиясы ... ... ... ... ас ... ... ...
1993 -2000 жылдар аралығында осы мәселермен айналысатын зертхана ның экспериментальды цехында белсенді түрде жұмсартылған су негізінде дайындалған алкоголсіз сусындары мен ... ... ... ... ...
Зерттеулер нәтижесі бойынша 3 патент, 1 монография 90 астам ғылыми-мақалалар жарық көрді. Ғылыми ... ... ... оқу ... ... Тәжірибелердің барлық түрлері, 14 зертханалық жұмыстар ғылыми элементтері бар жұмыстар жүргізіледі.
Салааралық ... ... ... технология зертхана негізінде аспирант К.С.Евтюшкина техника ғылымдарының кандидаты, ғылыми іздену диссертациясын тақырыбында орындады, сонымен қатар Н.Садиков, А.Омарбаева диссертацияларын қорғады.
ЖШС ... ... к.), мен ... мекемелерімен тығыз байланысу жоспары бойынша, біріккен ғылыми-зерттеу жұмыстары, жобалары, ғылыми -әдістемелік семинарлары мен біліктілікті ... өте ... ... ... Стандарттау, мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі кафедрасының материалдық-техникалық базасы
Стандарттау, мейрамхана ісі және ... үй ... ... 7 оқу және 1 ... ... ... яғни: (2.5.123) - 96м2; (2.5.125) - 108м2; ... ... ... - 90м2; (2.5.128) - 36м2; (2.5.130) - 48м2; (2.5.132) - 96м2; ... - 80м2; ... - 64м2; ... - 100м2.
Оқу және ғылыми зертханалардың жалпы аймағы 628м2 - құрайды, олар өз ... ... ... ... ... және ... қамтылған.
Материалды активтер - 246770 тг. құрайды. (СМТПЗ) қазіргі ... ... ... ... ... ... труба (тетік) тәрізді полимерлік және керамикалық, рулоны, половолокондық ) қондырғыларымен жабдықталған. ... ... (, ... ... ... газды хромотограф, Иономер ЭВ-74 және т.б.). Фотоколориметрлер иономер, өлшенген цилиндрлер, монометрлер мен техникалық таразылар жыл сайын ҰСО және ... АҚ ... ... ... ... ... Тексеру төлем ақысы университеттің бухгалтериясы арқылы жүргізіледі.
Стандарттау, мейрамхана ісі және ... үй ... ... ... зертханасының сынақ және өлшеу құралдары негізінен жіп иіру, жеңіл және тоқыма ... ... мен ... ... және зерттеулер жүргізуге бағытталған.
1. Құрал - жабдықты тіркеу.Сынақ зертханасының сынақ және өлшеу құралдары 1 ... ... ... ... ... жіп иіру, жеңіл және тоқыма өндірістерінің бұйымдары мен өнімдеріне сынақ және зерттеулер обылысына сәйкес барлық ... ... ... ... ... және ... құралдары тіркеу журналында 1 кесте формасы бойынша тіркелген.
Құрал- жабдықтар нормативті құжаттардағы сынау ... ... ... Барлық құрал жабдықтар корозия мен тозудан сақтайтын шартты жағдайда сақталынады. Әрбір приборға жауапты түлғалар тағайындалған.
3. Техникалық қызмет етілуі СЗ ... ... ... ... сәйкес Ұлттық сараптау орталығында тексеруден өтеді.
4. Сынақ зертханасының ... және ... ... ... ... ... құжаттардағы сынау және өлшеу әдістемелерімен анықталады.
5. Сынақ зертханасының сынақ және өлшеу ... ... ... сынақ және өлшеу құралдарының тұсында оның қолданылу тәртібі бойынша нұсқауы болады.
6. Сынақ зертханасының паспортында өлшеу құралдарының (ӨҚ) ... ... ... ... ... ... тексеру және сынақ құралдарының аттестациядан өтуі Қазақстан Республикасының ... ... ... ... құралдарының техникалық жағдайын а сынақ зертханасының меңгерушісі жауап береді.
Кафедраның жұмысшыларымен өте ерекше стандартқа сай келмейтін (монометрлерді тексеру, газ санағышын ... ... ... мен ... ... тексеру: және диафрагма қиындысы т.б.) оқу зертханаларының қондырғылары мен ... ... ... олар ... ... оқу ... ...
1 кесте Сынақ құрал-жабдықтары және өлшеу құралдары
Аталуы, типі, маркасы
Өндіруші ... ... ... инвен-тарлық нөмірі
Эксплуатация-ға берілу мерзімі
Тіркеуге алынған кездегі жағдайы
(жаңа, тұтынылған, жөндеуден кейін т.б.)
Жөндеу туралы ... ... ... ... ... ... ... шкафы
101123
1974
-//- //-
Жұмыс істейді
Блескомер ФБ-2
103950
1987
жаңа
Жұмыс істейді
ПТ-4 аспабы, бояу төзімділігін сынауға ... ... ... ... ... ... ... аспабы, үйкеліске төзімділкті сынау
101219
1977
-//- //-
Жөндеуді қажет етеді
ФФ-12А ауаөткізгіштік-ті анықтау аспабы
101123
1976
-//- //-
Жөндеуді қажет етеді
СМТ аспабы, матаның ... ... ... ... ... ... ... ВЛР-200
100596
1982
-//- //-
Жөндеуді қажет етеді
Термостат ТС804-2
103918
1984
-//- //-
Жұмыс істейді
Иономер ... ... ... жоқ
Гигростат -ГС
107955
1979
-//- //-
Жөндеуді қажет етеді
рН-метр, рН-673 М
103940
1985
-//- ... ... ... құрылғысы
100608
-//- //-
Үзу машинасы РМ-3-1
100535
1974
-//- //-
Жөндеуді қажет етеді
Торсионды таразы -500
100536
1987
-//- //-
Жұмыс ... ... ... ... ... ... ... ісі және қонақ үй бизнесі кафедрасындағы оқу ... ... ... - ... ... кәсіби білікті мамандарды дайындауға қажетті толық оқу-әдістемелік құжаттармен қамтамасыз етілген, соның ішінде:
- 2004 және 2006 ж.ж ... ... ... ... беру ... ... ... метрология, стандарттау және сертификаттау аймағында ғылым мен технологияның заманауи даму тенденциясы ... ... ... қашықтықтан оқыту түрлеріне мемлекеттік және орыс тілдерінде әзірленген мамандықтың жұмыс оқу ...
- ... ... ... ... ... талаптарын ескере әзірленген, мамандықтың жұмыс оқу жоспарындағы барлық элективті пәндердің оқу бағдарламалары;
- кафедрада оқытылатын мамандықтың барлық пәндері ... ... және орыс ... әзірленген ПОӘК (оның ішіне студенттердің оқу бағдарламасы (силлабус), дәрісконспектілері, ... ... ... ... әдістемелік нұсқаулары, СӨЖ орындаудың әдістемелік нұсқаулары, білімді ағымды және қорытынды бақылаусұрақтары кіретін).
Әр пәнді оқу ... ... ... ететін негізгі ақпараттық оқыту ресурстары кафедрадағы электрондық нұсқада және магнитті таспада студенттерге қол жетімді ... ... ... ... ... Пәндердің силлабустарының мазмұны толығымен типтік және оқу бағдарламаларының мазмұнына сәйкес келеді, көптеген пәндердің силлабустарында электронды оқыту ресурстарына сілтемелер келтірілген, ағымды ... ... ... ... және ... ... ... міндетті курстары бойынша контенттер әзірлеу жоспарланған.
Толығымен алғанда 050732 - мамандығы бойынша оқу процесінің әдістемелік қамтамасыз ... ... ... ... талаптарына сәйкес, жұмыс оқу жоспарлары әр оқу жылы сайын талдау мен тексеруден өткізіліп, ғылым мен ... даму ... ... ... ... Оқу ... ... мен басқа да оқу-әдістемелік кешеннің компоненттері міндетті түрде кафедраның әдістемелік семинарында талқыланады.
Кафедраның әдістемелік семинары дайындық бағыты ... ... оқу және ... ... деңгейін жоғарылату мақсатында қызмет етеді. Есепті кезеңде ... ... ... процесінің сапасын жоғарылатуға қатысты тақырыптар талқыланды, соның қатарында: дипломдық жұмыстар мен магистерлік ... ... ... ... және ... ... ... өтуді жетілдіруге қатысты сұрақтар, оқу үрдісіне инновациялық ақпараттық технологияларды енгізу аспектісі, сонымен қатар, университетпен әзірленетін барлық ... және ... ... ... ... ... жаңа оқыту әдістерін, танымдық іс-әрекеттерді активизациялау тәсілдерін және заманауи технологияларды енгізу ... ... ... ... ... ... Оқу-әдістемелік жұмыстарын жоспарлау және жоспарланған жұмыстардың орындалу деңгейін талдау оқытушылардың оқу жылының басында толтырылған жеке жұмыс ... ... ... ... ... оқу жылы ... ... жұмыстар нәтижелері бойынша рейтингтік балдарды есептелінеді.
Білім алушылардың білімдерін ағымды және қорытынды бақылауын ұйымдастыру, оқу ... ... ... олардың білімдерін қорытындылау тестік бақылау түрімен жүргізіледі. ... және ... ... ... ... ... сәйкес кафедра мәжілісінің отырыстарында талқыланып отырылады, оқу үлгерімінің қорытындылары студенттермен, эдвайзерлермен және ата-аналармен ... ... ... ... ... ... дайындықтары өнеркәсіптің әртүрлі салаларының кәсіпорындарында ( ЖШС, Алматы қ., Стандарттау, сертификаттау және метрология Департаменті, Астана қ., ЖФ АҚ, Тараз қ., ТФ РГП, ... ЖШС, ЖШС, ЖШС, АО НК ... ... АО НК ... ... АО НК ... ... ЖШС, ЖШС, қонақ үйі), сонымен қатар облыстың Мемстандарт ұйымдарында жүргізіледі
Өндірістік және диплом ... ... ... ұйымдастыру және жүргізу мамандықтың МЖБС талаптарына сәйкес жүргізіледі, ... өту оқу ... мен ... ... ... ... ... барлық түріне бағдарламалар әзірленген. Тәжірибеден өту үшін қазіргі кезде 12 ... ... ... мен келісім хаттары бар.
Өндірістен қол үзбей білім беру лицензияға сәйкес тек орта ... және ... ... бар ... ғана ... ... талаптарға сәйкес оқу үрдісін ұйымдастыру мақсатында оқу жоспарының барлық пәндері 100%ға ПОӘК электронды түрімен қамтамасыз етілген. Кафедраның ПОҚ электронды пошталары ... on-line ... ... ... ... ... 3 жылда кафедрасының ПОҚ-мен 15,3 б.п. тұратын 2 оқу-әдістемелік әдебиет әзірленді, ... бір штат ... ... ... 0,96 б.п.. Оның ... қазақ тілінде шығарылғаны - 9,3 б.п., кафедраның бір штат оқытушысына шаққандағы үлесі 0,58 б.п.. құрайды.
Кафедраның ПОҚ-ның ... ... ... ... оқу ... ... сонымен қатар мамандықтың базалық және бейінді пәндері бойынша дайын электронды оқыту курстарын пайдалану белсенді жүргізілуде.
2.4 Кафедрадағы ... ... ... ... ... ... ... тәрбиелеу білім берудегі бірінші дәрежелі басымдық ретінде айқындалады, ал азаматтық жауап- тылықты, құқықтық ... ... пен ... ... дербестікті, тағатты- лықты, қоғамдағы табысты түрде әлеуметтендіруге қабілеттілікті қалыптастыру ... ... ... ... ... ... ... жұмысының негізгі міндеті - тіршілік етудің негізгі: танымдық, ... ... ... қоғамдық- саяси салаларда өзін-өзі жетілдіруге қабілетті, біліктілігі ... ... ... ... тәрбие кеңістігінде студенттерді тікелей ынталандыру кезінде басқарушылық ықпалмен тәрбие жұмысы- ның барынша жоғары нәтижесіне қол ... ... ... құру және ... ... байланысты білім алушылардың тұлғалық-кәсіптік қалыптасу проблемасы өзекті болып табылады. Бұл тұрғыда ... ... ... ... ... ... ... қағидаттары негізінде әзірленетін тәрбиенің мазмұны 4 мен ұйымдық нысандарын жаңарту аса мәнге ие бо- лады. ... ... ... көре білу және осы ... ... ... ететін қажетті факторлардың тұтастай кешенін бөліп көрсету жоо-ның тәрбие ісін бағалаудағы қазіргі заманғы тәсілдердің ... ... ... ... жаһандану жағдайларында дүниетанымдық қауіпсіздік негіздерін қалыптастыру арқылы салауатты өмірлік бағдарды таңдауға белсенді көмек көрсету және оның мәні өзекті ... ... ... бір ... жетелейтінін мойындаудан тұратын мінез-құлық тәсілі жоғары оқу орнындағы ... ... ... ... ... жұмысының негізгі қағидаттарының бірі студенттің өзін-өзі басқару жүйесін қалыптастыруға және жастарды әлеуметтендіруге мүмкіндік ... ... ... ... болып табылады. Студенттің жеке басының мүдделері мен қажеттіліктерін бақылау ЖОО-ның тәрбие процесінің негізін құрайды. Студенттің ... ... ... ... ... тәрбие жұмысының жүйесін құрудың басым міндеттерінің бірі болып табылады. Студенттің ... ... ... дамыту Қазақстанның Болон процесіне қосылуымен байланысты өзекті сипат алады, ал студенттік өзін-өзі ... осы ... ... оның ... талаптарының бірі болып табылады.
Қазақстандық қоғамға, жұмыс берушілерге бүгінгі таңда белсенді өмірлік ұстанымы, көшбасшылық қасиетті бар, икемді танымға ие, халықаралық ... ... ... ... ... жас ... ... Осыған байланысты қазақстандық отаншылдықтың, жоғары білімі бар қазіргі заманғы қазақстандық маманның маңызды компонентінің проблемалары да ... ... ... Кез келген жоо уақыт талабымен алға қойылған міндеттерді жеке басты ... ... ... мен ... ... оқу ... нақты жағдайлары мен мүмкіндіктерін ескере оты- рып, тәрбие жұмысының жүйесін жаңғырту арқы- лы шешуде өз ... ... ... ... ... ... ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесін сипаттау;
− Қазақстандық жоо-ның тәрбие жұмысы туралы мәліметтерді жүйелендіру;
− Қазақстандық жоо-ның тәрбие жұмысы ны- сандарынның, әдістерінің және ... ...
... ... ... ... ... түрлі бағыттарының нақты мысалдарын келтіру.
Тәрбиелік жұмыс кураторлық жұмыс жоспарына ... ... ал бұл ... ... жоспары институт пен университеттің тәрбиелік жұмыс жоспары негізінде құрастырылады.
Тәрбиелік жұмыстың барысы (нәтижелері) кафедраның тәрбиелік жұмыс жоспарында және ... ... ... ... ... іс-шаралар, олардың мазмұны және өткізу формасы (лекциялар, акциялар, сұқбаттар, диспуттар, презентациялар, Қазақстан Республикасының ұлттық және ... ... ... және ... да елеулі күндерге арналған газеттер шығару, мәдени-сауықтыру іс-шаралары, елдегі және шет елдеріндегі саяси және ... ... ... ... ... ... беру ... адекватты және бәсекелестікке төтеп беретін маман модуліне сай.
Жеке тәрбие жұмысын эдвайзерлердің ұсынуымен кафедра меңгерушісі жүргізеді.
... ... ... және ... ... және ... ұйымына, мысалы, , студенттер құрылыс отрядтарының жұмыстары сияқты түрлі іс-шараларға қатысады. ... ... ... жатқан білімгерлерді әрқашанда бақылап, олардың әлеуметтік және экономикалық жағдайларын қадағалап отырады.
3. САБАҚ ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ЖОСПАРЛАУ
Педагогикалық практика жоспарына сәйкес және ... ... 2 ... және 2 ... ... ... Берілген пәндер бойынша (силлабус) ... ... ... ... бойынша нормативтік құжаттарды қолдану және оларға қойылатын талаптардың сипаты.
* ҚР мемлекеттік техникалық реттеу ... ... ... ... ... ... құрылымы. Техникалық реттеу принциптері. Техникалық реттеу объектілері.
Практикалық сабақ тақырыптары:
* Стандарттау әдістері
* ҚР ... ... ... ... ... оқып білу.
Дәріс сабақтары - студенттерді оқыту үрдісінде ... және ... ... ... ... ... ересектердің арнайы кәсіби іс-әрекеті; білімді түйсіну мен тәжірибеде қолдануы және оқыту мақсатын іске асыру ... ... ... іс-әрекеті. Ол студенттерді оқытуды ұйымдастыруда жетекші орын алып келеді. Дәріс сабақтарында студенттер оқу материалдарын, ... және ... ... ... ... ... жан жақты дамып келеді.
Дәріс сабақтары негізінен лектерде жүргізілетін сабақтар. Сабақ кестесінде барлық лектер екіге бөлінеді. А-легі - ... ... ... ... - орыс ... ... ... білім алушыларды таңдап алған мамандықтары негізімен таныстыруы, студенттердің практикалық, семинарлық, лабораториялық, ... ... және ... ... ... және өз ... ... істеу қабілеттерін дамытуы тиіс. Дәрістерде мамандарды дайындау негізін айқындайтын маңызды бағдарламалық материалдар берілуі тиіс. ... ... ... видео-презентация, т.б. көрнекілік материалдар қолданылады. Дәріс сабақтарын негізінен ғылыми дәрежесі бар ғылым докторы немесе ... ... ... ... практикалық және ғылыми қызметкерлер жүргізеді.
Тәжірибелік сабақтар - студенттік топтарда немесе шағын топтарда (ректорат шешімі ... ... ... ... Онда ... курс ... тереңірек меңгеру қарастырылады. Сонымен қатар, ғылыми- теоретикалық негізде талап етпейтін бағдарламалық материал бөлігі ... ... ... ... ... ... бағалау
1
Әдістемелік:
Жұмыс программасына сәйкестігі
2
Дәріс тақырыбы мен жоспарын нақты құрастыру
3
Дәріс мақсаттары мен оның ... ... ... ... ... кезекті жүзеге асыру
5
Негізгі түсініктер мен терминдердің түсініктілігінің қолжетілімдігі
6
Мазмұнының аргументтілігі мен дәлелділігі
7
Тематикалық аяқталуы, бүтіндігі мен логикалылығы
8
Материал мазмұнының толықтығы
9
Уақытты қолдану ... ... ... ... ... болашақ практикалық жұмысымен байланысы
12
Ғылым мен практиканың заманауи жетістіктерінің бейнесі
13
Өз бетінше тапсырмаларды орындау үшін ұсыныстар және қорытынды ... ... ... ... ... жаңа ... технологияның әдістемелік-бағдаламалық материалдары және т.б.
1
2
3
4
5
Лекциялық:
Мәдениет және жалпы эрудиция
Мазмұнының қолжетілімдігі мен түсініктілігі
Сөйлеу мәдениеті
Оқу техникасы(материал мазмұны)
Аудиториямен қарым-қатынас
6
Эмоциялылық
7
Сыртқы ... ... ... ... ... ... ... формасы
* Жазып отыр, тыңдап отыр, сұрақ қою, таң қалу
* Өз жұысымен айналысып отыр
Сабаққа қатысу үлгерімі
Жалпы:
Барлығы:
3.1 Оқу ... мен ... ... технологиясы -- бұл білім беру технологиясы, өз ... ... алу ... ... және дара ... ... ... меңгеру, оқу процесін және білім көлемін кредит негізінде есепке алуды, білім беруді таңдап ... ... ... ... ... .
Қазақстанда бакалавриаттың білім бағдарламасы енгізілген. Ол 4 жыл жоғары оқу орнында оқуды көздейді. Бакалавриаттың бағдарламасы жалпылай екі бөлімнен ... ... ... ... ... ... және таңдау бойынша пәндерді қоса) және мамандық бойынша кредиттік сағаттар (міндетті және ... ... ... қоса). Таңдау курстарын білім алу сферасына қарай университет өзі белгілейді. Яғни, студент сол немесе басқа курсты таңдауға мүмкіндік ... ал ... ... ... ... өз бетінше белгілейді.
Оқытудың барлық кезеңінде қамтылған жаппай барлық курстар студенттің транскриптіне енгізіледі. Студент бакалавриатты университеттің талабындай 128 кредитпен емес, 140-150 ... ... ... да ... ... ... астары пәнді жетістікпен бітіріп, сол пәнге қатысты оқытушының ... ... ... мен емтихан тапсырып, қажетті өту бағасын алуды меңзейді. Сонымен қатар студент университет ... ... бір ... ... ... ... ... Егер студенттің білім деңгейінің көрсеткіші төмендей бастаса, университет оны ... ... ... ... бірден ЖОО-дан шығарып жіберуге құқылы.
Кредиттік сағат көптеген университеттерде 50 минутқа теңестірілген. Егер курс 4 ... ... ... онда оқытушы студенттермен аптасына 4 рет, бүкіл семестр бойы 200 минут кезедеседі екен.
Кредиттік оқыту жүйесі бойынша бір академиялық сағат ... ... ... ... ... практикалық (семинарлық) сабақтар 1 байланыс сағатқа (50 минутқа) немесе студиялық оқыту 1, ... ... (75 ... немесе лабараториялық және дене тәрбиесі сабақтары 2 байланыс сағатқа (100 ... ... ... ... оқу ... ... 1 ... сағатқа (50 минутқа), барлық педагогикалық практикалар түрлері 2 байланыс сағатқа (100 минутқа), барлық өндірістік практикалар түрлері 5 байланыс ... (250 ... ... ... үшін ... құрауыш бойынша міндетті түрде белгілі мөлшерде кредит алуы керек:
міндетті түрде;
таңдау бойынша;
Оқушы (студент) өзінің білім беру бағдарламасын тәлімгер -- ... ... -- көп ... бар ... ... ... Оқу ... меңгеруге көмек көрсету үшін тьюторлар (оқытушылар) ұсынылады. Тьютордың міндеті -- ... ... оқу ... ... ... және ... (студентке) өтілген оқудың барынша толық көлемде оқытушыға кері қайтарылуы. Яғни, 15 апта бойы ... ... ... ... ... беру, сондай-ақ кредитін өтеп беру болып табылады. Топтық консультациялар өткізу (оқу процесінің ішінде). Оқу процесін іске асыру үшін ... және ... әр пән ... формалар мен құралдары, баспа және электрондық түрде курсты ... ... (СӨЖ) өз ... ... деңгейін бақылайтын, олардың өткізу мерзімі мен мазмұнын көрсететін оқу-әдістемелік кешені болуы қажет. Студенттің өздік ... ... ... ... ету үшін, мазмұны мен оларды өткізу мерзімі көрсетілген оқушының басшылығымен студенттердің өздік жұмысын қабылдайды.
Оқу ... ... ... ... формаларда (кейс -сатылар, тренингтер, пікірталастар, дөнгелек үстелдер, семинарлар және т.т.) өткізу ... Оқу пәні ... ... ... ... - емтихан болады. Білімдері көп балды әріптік жүйе ... ... ... ... ... ... дипломдық жұмысты қорғау немесе мемлекеттік емтихандарды тапсыру болады .
Оқу процесінің негізгі кезеңін жоспарлауда техникалық және кәсіби білімді кредиттік оқыту жүйесіне ... ... осы ... ... талдай отырып, сөзсіз қиыншылықтар туындайтынын айта кету керек:
Кредиттік технология бойынша оқу процесін жоспарлау ... ... ... біз оның жағымды жағдайы мен артықшылығында көреміз. Тек оқутышының ғана емес, оқушылардың да академиялық ... ... ... ... ... (50%- ға дейін) оқытушының жағынан кең спектр ұсыныстарын таңдау болып келеді. Бұл екі ... да ... ... ... ... оқу процесі тең дәрежелі адамдар сұхбатына айналады .
Өткізілген лекциялар бойынша сценарий
және пәні 2 курс және мамандықтарына ... ... ... Студенттердің сабақ үлгерімі пәні бойынша 2 аттестациялық және пәні бойынша 3 ... және ... ... бағаланады.
3.2 пәні бойынша дәріс және тәжірибелік жинағын ... ... ... және қызметтің сапасын қамтамасыз етудің басты құралдары болып табылады. Шетелдерде бизнестің ... ... өнім мен ... ... ... ... ... жөніндегі тұжырым өткен ғасырдың 80-жылдарының басында қалыптасты. Осы елдердің тәжірибесі көрсетіп отырғандай тауар сапасы оны жоғары бағамен өткізудің ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етудің стандарттауға, метрологияға және сертификаттауға негізделген тәсілдерін меңгеру - дайындаушының нарыққа бәсекелесу деңгейі жоғары өніммен (қызметпен) ... ... ... яғни ... ... негізі.
Пәннің мақсаты және тапсырмасы - білімдердің жеткілікті көлем қамтамасыз ету және стандарттаулар және стандарттардың базалары, ... ... ... ... ... өнім ... және фирмалардың, және олардың негізінде стратегия өңдеуіне нәтижелілік жүйелі ... ... және ... көңіл болулардың елінде жұмыс істейтін шарттарда өнім сапалары.
Пәнді оқытудың мазмұны ... ... ... оқып білу және жоғары кәсіптік білім стандартымен орнатылған квалификациялық сипаттамаларының талабымен сәйкес есептерді шешуде тәжірибелік ... ... ... ... ... студенттің:
түсінігі болуы тиіс: стандарттаудың тарихы және қазіргі жағдайы туралы, стандарттау бойынша қызметті ұйымдастыру туралы, стандарттаудың құқықтары туралы, ... әне ... ... ... ... ... мәні мен ... стандарттарды әзіреу технологиясын, стандарттау бойынша нормативті құжаттардың міндетті талаптарын сақтауды бақылау жүйесін;
ептілігі болуы тиіс: стандарттау бойынша жұмыстарды жоспарлау мен ... ... ... стандарттарды әзірлеу ережелерін практикада қолдану, өзгерістер еңгізу және стандарттарды жою, стандарттау бойынша ақпараттық базаны қолдану;
дағдылары болуы тиіс: стандарттау ... ... ... жұмыс істеу; қолданылып жүрген стандарттарды қайта қарау, стандарттару бойынша нормативтік құжаттаманы жүйелі тексеруді жүзеге асыру; стандарттау саласындағы зық отандық және ... ... ... және жүйелендіру.
құзіретті болуы тиіс: стандарттаудың құқытары және заңдылық салаларында, стандарттау бойынша қызметті ... ... ... ... ... және оны ... мәселелелінде.
пәні бойынша дәріс және тәжірибелік жинағын құрастыруы
Апта №
Сабақ тақырыптары
Ескерту
1
Дәріс №1. ... ... ... және ... ... ... негізгі ережелері. Қазақстан республикасындағы стандарттаудың құқықтық ережелері. ҚР заңы.
1
Тәжірибелік жұмыс №1. ... ... ... №2. Мемлекеттік стандарттау жүйесі. Тұтынушылар құқықтарын қорғау қызметіндегі стандарттау. Мемлекеттік стандарттау жүйесінің негізін құраушы стандарттары. Стандарттау жөніндегі органдар мен ... ... №2. ... ... нормативтиік құжаттарды қолдану және оларға қойылатын талаптардың сипаты.
3
Дәріс №3. Мемлекеттік стандарттау ... ... ... ... ... құжаттар және оларға қойылатын талаптар. Стандартттау бойынша жұмыстарды жоспарлау және оларға қойылатын талаптар. ... ... №3. ... ... ... ... ... істеу тәжірибесі. Өнімнің штрихтік коды, оның тағайындалуы және қолдану тәртібі.
4
Дәріс №4. Стандарттау бойынша нормативтік құжаттарды қолдану және оларға ... ... ... ... №4. Стандарттау әдістері.
5
Дәріс №5. Қазақстан территориясында ТМД елдерінің стандарттау бойынша нормативтік құжаттарын қолдану тәртібі. ИСО ... және шет ... ... ... қолдану тәртібі.
5
Тәжірибелік сабақ №5. Параметрлік қатарлар.
6
Дәріс №6. Жалпы техникалық және ұйымдастырушы-әдістемелік стандарттардың мекемелік, ... ... ... және ... Өнімді әзірлеуді және өндіріске қоюды стандарттау.
6
Тәжірибелік сабақ №6. Салааралық стандарттар жүйесі.
7
Дәріс №7. Стандарттаудың ғылыми-әдістемелік негіздері. Стандарттау әдістері. ... ... ... ... ... жүйелік талдау, оңтайландыру және болжау.
7
Тәжірибелік сабақ №7. Басым сандар жүйесін ... №8. Өнім ... және оның ... ... ... ... арттыруға әсер ететін көрсеткіштер мен факторлар. Шикізат, өнімдер материалдар мен ... ... ... ... ... ... Стандарттау сапаны басқару негізі.
8
Тәжірибелік сабақ №8. Қызметтерді стандарттау.
9
Дәріс №9. Әр түрлі салаларда стандарттау. Сапа менеджмент ... ... Сапа ... ... ... стандарттау. Сапа менеджменті жүйелерін стандарттауды жетілдіру. Қызметтерді стандарттау. Экологиялық стандарттау.
9
Тәжірибелік сабақ №9. Экологиялық ... № 10. ... ... ... Өнімнің өмірлік циклының әр түрлі сатыларындағы стандарттаудың экономикалық тиімділігінің негізгі ... ... ... ... ... Стандарттаудың өнімді игеру мерзімдерін қысқартудағы ролі.
10
Тәжірибелік сабақ №10. Сапа ... ... ... ... сабағы
Тақырыбы: Стандарттау бойынша нормативтік құжаттарды қолдану және оларға қойылатын талаптардың сипаты
Дәрістің жоспары:
* Жалпы сипаттамасы
* Стандарттар категорияларының ... ... ... ... және ... ... ... асыру барысында стандарттау нысандарына тиісті нормалар, талаптар, ережелер, сипаттар қалыптастырылады. Аталғандар (талаптар және т.б.) ... ... ... өңделеді.
ҚР Заңы бойынша Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын ... ... ... ... келесілер жатады:
1) халыкаралык стандарттар;
2) өңірлік стандарттар және техникалық-экономикалык ақпарат жіктеуіштері, стандарттау жөніндегі ережелер мен ...
3) ... ... ... ... мен техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуіштері;
4) ұйымдар стандарттары;
5) Қазақстан Республикасының стандарттау ... ... шет ... ... ... ... ... техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуіштері, стандарттау жөніндегі ережелері, нормалары мен ... ... ... (ГОСТ) ТМД мемлекеттерінің стандарттау жөніндегі мемлекетаралық техникалық комитеттермен (МТК) әзірленеді және ... ... ... ... ... ... ... стандарттарды стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі Мемлекетаралық Кеңес (МГС), ал құрылыс саласында арнайы стандарттау, техникалық ... және ... ... ... ... ... Комиссия қабылдайды.
Мемлекетаралық стандарттар қабылдаудан өткеннен кейін стандарттар жөніндегі Бюрода тіркеледі. Бюро Минск (Беларусь Республикасы) қаласында орналасқан.
Қазақстан ... ... ... ... ... бойынша енгізіледі. Бұйрықта әр стандарт үшін оны Қазақстан ... ... ... ... ... күні ... және оған ... келетін (немесе оны қайталайтын) мемлекетаралық немесе ҚР мемлекеттік стандартының күші жойылады.
Қазақстандық стандарттау және ... ... ... ... ... ... ... Кеңестің стандарттау жөніндегі Бюросынан тіркелген стандарттарды және оларды ... ... ... ... ... көбейтеді (баспадан басып шығарады) және Қазақстан Республикасында олармен заңды және жеке тұлғаларды қамтамасыз етеді.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... жөніндегі комитеттер әзірлейді. Стандарттарды әзірлеуге өнімнің технологиясын әзірлеуші, ... және ... ... ... және ... ... ... қоғамдарының өкілдері, Комитеттің мамандары шақырылуы мүмкін.
Мемлекеттік стандарттарды әзірлеу, келісу, қабылдау, есепке алу, өзгерту және оның күшін жою тәртібін уәкілетті орган ... ... ... және ... кезінде ұйымдастыру- әдістемелік бірегейлікке жету мақсатында, сондай-ақ ... ... ... ... орындалуын талдау және бақылау үшін стандартты әзірлеудің төмендегі 6 кезеңдері тағайындалған.
1 кезең - стандартты әзірлеуді ұйымдастыру және ... ... ... кезең - стандарттың жобасын (I- редакциясын) әзірлеу және оны ... ... ... ... - ... ... өңдеу, стандарт жобасының соңғы (II- және келесі) редакциясын (редакцияларын) әзірлеу;
4 кезең - стандарт жобасын дайындау, келісу және ... ... ... - ... ... ... оны ... және тіркеу;
6 кезең - стандартты баспадан басып шығару.
Мемлекеттік стандарттар:
1) мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің жалпы ... ... ... ... ... ... ... көрсетілетін қызметтің біртекті топтарына, қажет жағдайда нақты өнімге, көрсетілетін қызметке қойылатын талаптарды белгілейтін ... ... ... ... ... процестерге арналған стандарттар;
4) өнімді, көрсетілетін қызметті, процестерді бақылау әдістеріне арналған стандарттар болып бөлінеді.
Негізге алынатын мемлекеттік ... ... ... ... ... ... техникалық реттеу саласындағы нормативтік құқықтық актілерде белгіленген талаптардың сақталуын қамтамасыз ететін өнімнің, көрсетілетін кызметтің, ... ... ... ... ... ... ... қызметті жіктеуге қойылатын талаптар;
3) өнімнің бірізділік, ... және ... ... ... ... мен ... өнімнің, көрсетілетін қызметтің түтыну касиеттері мен сипаттамаларын қоса алғанда, функционалдық мақсатының көрсеткіштері;
6) қабылдау, ... ... ... сақтау, кәдеге жарату және жою ережелері;
7) сапасы мен қауіпсіздігін сынау әдістері;
8) ресурстардың барлық ... ... және ... пайдалануға қойылатын талаптар;
9) сапа менеджменті жүйелері мен экологиялық менеджментті енгізуді қамтамасыз ететін, өндірісті ұйымдастыруға қойылатын талаптар;
10) белгілі бір ... ... ... ... ... ережелер, сондай-ақ жалпы техникалык нормалар мен ережелер белгіленуі мүмкін.
Мемлекеттік стандарттар ... ... ... ... ... ... ... негізде тең дәрежеде қолданылады.
Қазақстан Республикасының техникалық-экономикалық ақпаратының мемлекеттік жіктеуіштері- ... ... ... және есепке алынуға тиіс техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуге және код ... ... ... ... жіктеуіштерін әзірлеу мемлекеттік стандарттау жөніндегі жұмыстардың жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес жүргізіледі.
Мемлекеттік органдар өз ... ... ... ... ... ... ... жүргізуді және оларға өзекті сипат беруді жүзеге асырады.
Техникалық-экономикалық ақпараттың мемлекеттік жіктеуіштерінің тізілімін уәкілетті орган жүргізеді.
Қазақстан Республикасында ... ... ... және ... код қою ... құру мен оның ... ... жасау жөніндегі жұмыстарды үйлестіруді уәкілетті орган белгілейді.
Қазақстан Республикасындағы ұйымдар стандарттары және стандарттау жөніндегі ұсынымдар.
Ұйымдар ... ... ... ... ... жету үшін ... ... дербес әзірлейді және бекітеді.
Ұйымдар стандарттарын әзірлеу, бекіту, ... алу, ... ... жою, ... ... басып шығару тәртібін оларды бекітетін ұйымдар дербес белгілейді.
Ұйымдар стандарттары қолдану үшін ... ... ... және ... ... саласындағы нормативтік құқықтық актілерде белгіленген талаптарға қайшы келмеуге тиіс.
Ұсынымдар стандарттау, өлшемдер бірлігін қамтамасыз ету, сәйкестікті растау жөніндегі жұмыстар жүргізуге ... ... үшін ... ... ... ... жасалуына, ресімделуіне, мазмүнына, баяндалуына, оларды әзірлеу, келісу, бекіту, тіркеу және қолдану тәртібіне қойылатын ... ... ... ұйым ... ... ... ... қолданылатын стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарға қайсылар жатады?
+ Мемлекеттік стандарттарды әзірлеудің неше кезеңі бар?
+ Ұйым стандарттарын кім ... және ... ... мен ... дегеніміз не?
+ Мемлекетаралық стандарттар Қазақстан аумағында қалай таралады?
Ұсынылатын әдебиеттер:
* Техникалық реттеу ... ҚР заңы (2004 ... 9 ... № 603 -11 ... ж. ... мен толықтырулармен)
* Жанзақов М.М., Мырзабек К.А. Стандарттау - Қызылорда, , 2007 ж. - 224 б.
* . ... ... ... ... И.Ж. ... РПБК , ... .Оқулық.-Алматы:ЖШС , 2005-288б
* М.Самсаев, И.Самсаев, Б.Жүнісбаев-Алматы: баспасы, 2008-262б
* Махамбетова Ж.Ж. Стандарттау, сертификаттау және метрология ... : Оқу ... / Ж. Ж. ... - ... : Экономика, 2008. - 144 б.
* Федько В.П., Альбеков А.У. Маркировка и сертификация товаров и ... ... ... ... ... , 1998. - 640с.:
* Берновский Ю.Н. и др. Классификация и ... ... и ... ... - М.: ... ... 1988. - 294с.
№4 Тәжірибелік сабақ
Тақырыбы: Стандарттау әдістері
Тәжірибелік сабақ жоспары:
* ... ... ... әдістерінің жіктелуі
Стандарттау әдістері болып, әртүрлі деңгейде өзара ... пен ... ... ... ... агрегаттау және типке келтіру табылады.
Стандарттау әдістері - стандарттаудың мақсатына жету үшін қолданылатын жекелеген тәсіл немесе тәсілдер жиынтығы.
Стандарттау ... ... ... ... ... ... бойынша жұмыстардың нәтижесі жіктеуіштер, типтік құрылымдар, үрдістер, ережелер және құжаттар
* Тәртіпке келтіру стандарттау объектілерін жүйелеу, типтеу, селекциялау, ... және ... ... жүргізіледі
* Жүйелеу біртекті және бір-бірімен байланысты стандарттау объектілерінің бірізділігін анықтау
* Типтеу стандарттау объектілерінің типтік құрылымдарын жасауға бағытталған іс-әрекет
* Селекциялау әрі ... ... ... деп ... ... стандартау объектілерін таңдау
* Симплификациялау селекцияның қарама-қарсысы, яғни әрі қарай өңдіруге жарамсыз деп танылған стандарттау объектілерін таңдау
* Оптимизациялау стандарттау ... ең ... ... келесі әдістері кеңінен қолданылады:
* Стандарттау нысанын реттеу;
* Параметрлік стандарттау;
* Өнімді сәйкестендіру/ унификация;
* Агрегаттау;
* Кешенді стандарттау;
* Келешектік стандарттау;
Стандарттау нысанын реттеу. Өнімді, ... пен ... ... ... ... әдістеме. Реттеу - көп түрлілікті басқару ретінде ең әуелі көп түрлілікті қысқартумен ... ... ... әдіс ретінде жүйелеу, сұрыптау, жою, типтеу, талдау қатарлы ... ... ... ... ... /селекция/-әріқарай өндіруге және қоғамдық өндіріске пайладануға ыңғайлы деп танылған нақты нысандарды сұрыптауға бағытталған іс-әрекет.
Жою /симпликация/ - әрі ... ... және ... ... ... емес деп танылған нақты нысандарды анықтауға бағытталған іс-әрекет. Сұрыптау және жою іс-әрекеттері қатар жүргізіледі. ... ... ... ... ажырату және олардың болашақ қажеттілікке сәйкестігіне арнайы талдау жасау жұмыстары жүргізіледі.
Стандарттау нысандарын түрлеу /типтеу/-конструкция, технологиялық ережелер, құжат түрлері қатарлы ... ... құру ... іс ... Сұрыпталған нысандар сапасы мен әмбебаптығын жоғарылатуға бағытталған бір техникалық өзгертілуге жіберіледі.
Стандарттау нысанын тиімді болдыру /оптимизация/-негізгі тиімдіөлшемдерді /параметрлерді/ анықтап, сапа және ... ... ... ... бағытталған іс-әрекет.Стандарттау нысанын тиімді ету жұмысы арнайы экономикалық-математикалық әдістер мен ... ету ... ... ... ... ... дегеніміз оның қасиеттерінің сандық сипаттамасы. Ең негізгі параметрлер-өнімнің мақсаттық арналуын және ... ... ... сипаттамалары:
мөлшерлік параметрлер /киім мен етіктің мөлшері, ыдыстың сиымдылығы/;
салмақ параметрлері /спорттық құралдардың жеке түрлерінің салмағы/;
машина құралдарының өнімділігін сипаттайтын параметрлер /сепаратордың ... ... ... қуаты/;
Белгілі мақсаттағы белгілі типтік өнім бірқатар параметрлермен сипатталады. Параметрлердің белгіленген ... ... ... ... деп ... ... ... тағы бір түрі мөлшерлік қатар болып табылады. Мысалы: маталарда мөлшерлік қатар енінің жекелеген мәндерінен ... ... ... ... ... ... мен сандық мәнін таңдап, негіздеу болып табылады. Бұл мәселе математикалық әдіспен шешіледі.
Машина, құралдардың параметрлік қатары ... ... ... ... яғни ... прогрессия бойынша өзгеріп отыратын сандар жиынтығы негізінен құрылады. Бұл жүйенің ерекшелігі кез-келген есептеулер нәтижесінде алынған немесе ерікті шешім негізінде ... емес тек ... ... математикалық заңдылыққа бағынатын параметрлер мәнін таңдау болып табылады. Бұл саладағы негізгі стандарт 8032-84 Техникалық негіздегі кейбір ... ... ... ... ... Қайсы бір қатарды таңдағанда өнімнің тұтынушысы ғана емес дайындаушының да ... ... ... ... ... аяқ ... ыдыс ... Салмақ (спорттық инвентарь)
* Өнімділік (шаң сорғыш, жылдамдық)
* Энергия ... ... ... ... ... ... ряд)
* Матаның ені
* Ыдыстың көлемі
* Киім өлшемдері (типоразмер) (ерлер және ... ... ... стандарттау процесі параметрлік стандарттау деп аталады.
Стандартталатын басты параметрдің өзгеру ... ... ең кіші және ең ... мөлшерлерімен шектеледі.
Диапазонды жіктеу немесе параметрлік қатарды тұрғызу деп екі қатар сандар арасындағы интервалдың өзгеру ... ... ... ... белгілі заңдылыққа бағынатын сандардың қатарын түзейді.
Мұндай қатарлар көп жағдайда арифметикалық және геометриялық прогрессиялар түрінде құрылады.
Функциональдық ... ... ... ... ... және өлшемдерін рациональды қысқартуды қапастыратын, стандарттау әдістерінің бірін унификациялау деп түсінеді.
Өнімді сәйкестендіру деп детальдардың типтік саны мен бірдей қызметтік мақсаттағы ... ... ... ... ... айтады. Бұл іс-әрекет дайын өнімнің элементтерін жіктеу және қатарлау, сұрыптау және жою, типтеу және тиімдеуге ... ... ... ... ... ... түйін, детальдардың параметрлік және тиімдік мөлшерлер қатарын әзірлеу.
Біртекті ... ... ... құру ... ... ... әзірлеу;
Сәйкестендірілген технологиялық үрдістерді әзірлеу;
Қолдануға расталған бұйым, материалдардың қолайлы да ең аз тізімін жасау;
Сәйкестендіру жөніндегі жұмыстардың нәтижелері әртүрлі рәсімделеді. ... ... ... ... бірлігінің типтік сәйкестендірілген құрылымның альбомдары, сондай-ақ тип, парметр, мөлшер, конструкция, марка стандарттары болуы мүмкін.
Сәйкестендіру дәрежесін өнімді сәйкестендіру ... яғни ... ... ... ішінде стандартталған деталь, түйін жинақ бірлігімен толығу арқылы сипатталады. ... ... ... бірі ... Кп-алынады:
Унификациялаудың элементарлы түрлерінің бірі - симплификация, яғни ең аз ... ... ... сай ... ... ... ... Унификациялау келесі түрлерге бөлінеді: типтік өлшемді, типішілік, ... ... ... - ... ... ... ... мәндері арқылы ерекшелінетін, функциональдык мақсаты бірдей бұйымдарға жүргізіледі.
Типішілік унификациядау - негізгі параметрінің сандық мәңдері бірдей, бірақ құрамдас бөліктерінің ... ... ... ... максаты бірден бұйымдарға жүргізіледі.
Типаралық унификациялау - типі және конструктивті орындалуы әртүрлі бұйымдарға жүргізіледі.
Унификациялау бойынша жұмыстар төрт ... ... ... ... ... ... унификациялау деңгейі көрсеткіштер жүйесінің көмегімен анықталады, олардың ішінде міндетті болып қолданылу коэффициенті табылады.
Қолданылу коэффициенті деп, ... ... ... жалпы санына стандартталынатын типтік өлшемдер санының процентпен көрсетілетін қатынасын айтады.
Типтік өлшемдері бойынша қолданылу коэффициентін Ктпр, % мына формула бойынша ... = п-п0 / ... п - ... ... өлшемдерінің жалпы саны;
п0 - оригинальды типтік өлшемдер саны.
Унификациялаудың неғұрлым жоғары деңгейі болып агрегаттау және типке келтіру табылады.
Агрегаттау - бұл, ... және ... ... ... ... ... бұйымдар жасау кезінде көп қолданылатын, жеке стандартталынған, унифицирленген түйіндерден машиналар, приборлар мен ... ... және ... әдісі. Бақылау-өлшеу приборларын құрастыру кезінде агрегаттау принципі пайдаланылады.
Агрегаттау-бұйымда түрлі санмен және комбинациямен орнатылған бірделендірілген, көп рет қолданылатын стандарттық агрегаттардан ... ... ... ... ... және ... ... құру әдісі. Агрегаттау әдісін қолдану мысал ретінде, блоктардың түрлі саны мен үйлесімін келтіріп, тұтынушының қалауы мен қаржылық қабілетіне ... ... ... ... үй жиһазын айтуға болады. Агрегаттау әдісі машина жасау және радиоэлектроникада кеңінен қолданылады.
Типке келтіру - функциональдық мақсаты бойынша жақын, басқа обьектілер ... ... ... ... ... ... ... үшін типтік обьектілерді белгілеуді қарастыратын, стандарттау әдісі. Бұл әдіс кейде әдісі деп ... ... ... келтіру процесінде, берілген жиынтық үшін неғүрлым сипаттамасы жақын, оптимальды ... бар ... ... ал ... ... ... немесе техникалық процесс) алу кезінде, таңдалған обьект ... тек ... ... ғана ... мүмкін.
Стандарттаудың эффективті әдісі ретінде, типке келтіру негізгі үш бағытта дамиды: типтік технологиялық процестерді стандарттау, жалпы мақсаттағы ... ... ... қандай-да бір жұмыстар, есептеулер, сынақтар және т.б. жүргізү тәртібін белгілейтін нормативтік-техникалық құжаттар құрастыру.
Өзара алмасымдыдық - бұл, ... ... ... ... ... құрастырылуын қамтамасыз ететін және берілген бұйымға тұтастай қойылатын техникалық талаптарды бұзбай өз қызметін орындайтын, ... ... ... ... және агрегаттар қасиеті.
Өзара алмасымдылық - толық, толық есем, сыртқы және ішкі болып бөлінеді.
Унификациялау, агрегаттау, ... ... және ... ... ... бойынша жұмыстардың дамуы үшін база болып табылады. Өнімнің шығарылуын арттырудың екі жолы мүмкін: біршші - өндірістік ... ... және ... ... ... ... ... - өндірістің мамандандырылуын дамыту (интенсивті). Мамандандырылған өндірісте бұйымның құны төмендейді. Мамандандыру - заттық, детальдық, ... ... ... ... стандарттау - бұл, нақты мәселенің оптимальды шешілуін қамтамасыз ету мақсатында, комплексті стандарттау обьектісіне тұтастай, ... ... оның ... ... ... ... ... жүйесін мақсатқа сай, жоспарлы түрде бекітуді және қолдануды жүргізетін стандарттау.
Комплексті стандарттау бағдарламасының мақсаты ғылыми-зерттеу және ... ... ... ... ... ... стандарттаудын мәні өнімнің оптимальды техникалық деңгейі мен сапасын қамтамасыз ететін, ... ... ... бір ... ... және ... ... білдіреді. Өнім сапасына әсерін тигізетін өзарабайланысқан факторлар жиынтығы келесі белгілері бойынша жіктеледі:
1) материалдық кіріс (шикізаттар, материалдар, жартылай ... ... ... және ... емес ... (есептеу әдісі, бақылау және сынау, еңбек, қызмет, ақпарат процестері және т.б.);
3) технологиялық қосақталу ... ... ... ... және ... (кешенді) стандарттау кезінде өзара байланысты талаптар жүйесін мақсатты да жоспарлы түрде белгілеу жүзеге асырылады. Бұл талаптар кешенді стандарттау нысанының өзіне ... ... ... ... ... ... шешу үшін ... негізгі элементтеріне де қойылуы да мүмкін. Сонымен қатар дайын бұйым және оны өндіруге қажетті шикізат материалдардың сапасы мен ... ... ... ... ... өзара байланысты болуы тиіс.
Озық стандарттау бұл, стандарттау ... ... ... ... ... ... ескеретін стандарттау.
Бұл стандарттау объектісіне бүгінгі тәжірибеде отырған ... ... ... ... ... ... көтеріп, кейінгі кездері тиімді болатындай етіп жобалау әдісі. Озық стандарттау жұмысы ... әлі ... ... ... ... ... өнімнің келешекті түрлеріне жасалады.
Озық стандарттарда өнімдер сапасының перспективалық көрсеткіштері және олардың өндірісте игерілуінің сатылы мерзімдері бекітіледі.
Озық стандарттау ... ... ... ... өнім ... ... ... өзгереді, яғни уақыт функциясы болып табылады;
- ғылыми-техникалық прогресс жылдамдыгы сапа көрсеткіштерінің өзгеру жылдамдығымен өзарабайланысқан;
- стандарттардың өз уақытында жасалмауы және енгізілмеуі ... ... ... ... ... ... ... дегеніміз не?
* Стандарттау әдістері не үшін керек?
* Параметрлік стандарттау деген не?
* Озық стандарттауға анықтама бер.
* ... ... ... ... пәні бойынша дәріс және тәжірибелік сабақ жинағын құрастыруы
Нарықтық экономиканың заманауи ... өнім ... ... және ... ... ... ... маңызды. Метрология, стандарттау, сертификаттау және өнім сапасын басқару болжамдалған өткеру нарығының стандарттарының талаптарына және тұтынушылар талаптарын ... өнім және ... ... ... және ... ... маңызыд мехенизмдерінің бірі. Сапас мәселесі шешуде табысқа жетудің ... ... ... ... өнім ... ... ... механизмдерін қолдана алатын жоғары білікті мамандардың болуы табылады.
Пәнді оқытудың мақсаты: кәсіи білім алу ... ... ... ... метрология, сертификаттау және өнім сапасын басқару аймағында теориялық білімдерін, тәжірибелік дағдыларын үйрету болып табылады.
Пәннің міндеті: ... ... ... ... және сапа менеджментінің заманауи жағдайы, мәселелері және жетілдіру бағыттары туралы білімдерін жетілдіру.
Білім мен іскерлікке қойылатын талаптар
Пәнді игеру нәтижесінде білімгерлер:өлшем ... ... ... ... ... метрология, стандарттау; сертификаттау аймағындағы халықаралық ынтамақтастық туралы; ҚР мемлекеттік стандарттау жүйесі; мемлекеттік сертификаттау жүйесін; сапа менежменттің заманауи ... сапа ... ... ... білуі керек; метрология, стандарттау, сертификаттау және өнім сапасын ... ... ... ұғымдар мен анықтамаларды білу керек; метрология, стандарттау, сертификаттау және өнім сапасын басқару бойынша нормативті құжаттарды тәжірибе ... ... ... ... білуі керек;
Өлшеу(электрлік, сондай-ақ электрлік емес шамаларды), өлшеу ақпаратын өңдеу, есептеу және ... ... ... ... ... ... құжаттардың негізгі формаларын толтыруды, сапаны бақылаудың статистикалық әдістерін қолдануды білуі және дағдыларын иеленуі керек.
Кәсіби білім алу саласына ... ... ... сертификаттау және өнім сапасын бақылауға қатысты барлық кәсіби қызмет ьүрлерін жүргізуде ұйымдастыру, жоспарлау сұрақтарында құзіретте болу.
пәні бойынша дәріс және ... ... ... ... ... ... ... Қазіргі кезде стандарттау, метрология, сертификаттау және сапаны басқарудың орны. ... ... мәні және ... міндеттері. Физикалық шамалар өлшеу объектісі ретінде. Физикалық шамалардың бірлік жүйесінің түзілу принциптері. Өлшеу түрлері және олардың негізгі сипаттамалары. Өлшеу әдістері - ... және ... ... №1. СИ ... ... ... көрсету және оларды айналдыру.
2
Дәріс№2. Өлшеу және бақылау құралдары. Өлшеу ... ... ... және ... істеу тәртібі. Метрологиялық және техникалық сипаттамалары. Үлгілі және ... ... ... ... ... сабақ №2. Өлшеу құралдарының дәлдік кластары. Өлшенетін шаманың дәлдік мәнін анықтау.
3
Дәріс№3. Өлшеу құралдарын эксплуатациялау ... ... ... мен ... Салыстырып тексеру, калибрлеу - түрлері, орындау тәсілдері, салыстырып тексеру дәлдігі. Өлшеу құралдарына техникалық қызмет ... ... және ...
3
Тәжірибелік сабақ (Зертханалық жұмыс) №3. Штангенқұралдардың конструкциялық түрлерін (штангенциркуль, шгангенглубиномер. штангенрейсмасс) оқып білу және олармен өлшеулер жүргізу ... ... ... ... ... инструменталдық, өлшеу әдісі. Кездейсоқ және дөрекі қателіктер.
4
Тәжірибелік сабақ №4. Өлшеу нәтижелерін математикалық өңдеу
5
Дәріс №5. ҚР мемлекеттік техникалық реттеу ... ... ... техникалық реттеу жүйесiнiң құрылымы. Техникалық реттеу принциптері. Техникалық реттеу объектілері.
5
Тәжірибелік сабақ №5 ҚР техникалық ... ... ... ... оқып ... №6. Техникалық регламенттер. Техикалық регламенттер түрлері және құрылымы
6
Тәжірибелік сабақ №6 Техникалық регламенттерді дайындау ... ... ... ... ... ... және ... Стандарттаудың объектілері. Стандарттаудың категориясы және түрлері. әртүрлі категориялы стандарттардың мазмұны.
7
Тәжірибелік ... №7 ... ... ... ... стандарттары
8
Дәріс№8. Стандарттау түрлері мен әдістері. Стандарттаудың әдістемелік негіздері - жүйелендіру, жіктеу және кодтау; параметрлерді шектеудің қажеттілігі, арфметикалық және ... ... ... ... қасиеттері; параметрлік стандарттау, өзара алмасымдылық; типөлшемдер қатарлары; унификация, агрегаттау; озық және кешенді стандарттау.
8
Тәжірибелік сабақ №8. Стандарттарды жасаудың тәртібі мен ережелерін оқу. ... ... ... ... және халықаралық жүйелерінің техникалық реттеудің жалпы және ерекшеліктері, кемшіліктері мен артықшылықтары. Стандарт талаптарын сақтау және ендіру ... ... ... және ... ... №8. ... ... тәртібі мен ережелерін оқу.
10
Дәріс№10. Сертификаттаудың әдістемелік негіздері. Сертификаттау жүйесінің түрлері - ... мен ... ... ... ... №9. ... бойынша құжаттарды толтыру тәртібі және ережелері.
11
Дәріс№11. Сертификаттауды жүргізу тәртібі, ережесі және ... ... ... ... ... және ... ... №10. Сертификаттау схемасын таңдау және негіздеу.
12
Дәріс№12. Өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету.Сапаны ұйымдастырумен қамтамасыз ету жүйесі ӨМҚ орны және мақсаты. Метрологиялық ... ... және ... ...
12
Тәжірибелік сабақ №11. Тауар туралы ақпараттарды таңбалау. Таңбалаудың, этикеттеудің ... ... ... Штрих код.
13
Дәріс№13. Сапа бойынша терминологиясын стандарты. Өнімнің сапа көрсеткіші және параметрі.
13
Тәжірибелік сабақ №12. Сапа ... Өнім ... ... мен ... Квалиметрия негізі. Сапа индексі. Сапа деңгейі және градация деңгейі. Сапа көрсеткіші. Квалиметриялық негізін талдау.
14
Тәжірибелік сабақ №14. Өнім ... ... ... ... ... ... Өнім сапасын бақылау әдістері мен тәсілдері. Бақылаудың пассивті және активті формалары. Жаппай бақылау. Статистикалық бақылау. Өнім және қызмет сапасын басқару. Сапа ... ... ... ... ... Біріккен сапа жүйесі.
15
Тәжірибелік сабақ №15. Өнім (қызмет) сапасын бағалау. Техникалық деңгейін анықтау.
№5. ... ... ҚР ... техникалық реттеу жүйесі (МСЖ). Мемлекеттiк техникалық реттеу жүйесiнiң құрылымы. Техникалық реттеу принциптері. Техникалық ... ... ... ҚР мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі (МСЖ).
* Мемлекеттiк техникалық реттеу жүйесiнiң құрылымы.
* Техникалық ... ... ... ... объектілері.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі - өз ... ... ... ... ... ... ... асыратын мемлекеттік органдардың, жеке және заңды тұлғалардың, сондай-ақ техникалық регламенттердің, стандарттардың жиынтығы. Қазақстан Республикасының Заңын қабылдағаннан ... ... ... ... ... ... Бұл жұмыстың үш кезеңін атап өтуге болады.
* кезең - алғашқы (2005 ж.) - мемлекеттік стандарттау ... ... ... ... ... ... ған заң ... дейінгі жағдайы.
* кезең - өтпелі (2005-2012 жж.) - жүйе жұмыс ының құқықтың статусын мемлекеттіктен еріктілікке өзгер- ту үшін ... ... ... ... ... ... жүйесі етіп қайта құру.
* кезең - ңорытынды, яғни ... ... ... ... аяңтау. Бұл жүйені мемле- кеттік емес үйымдар басқаруға ... жене жүйе ... ... үлттық стандарттарға негізделеді.
Алғашқы кезеңде Қазақстанның мемлекеттік стандарттау жүйесінің негізін осы саладағы заңнамалар қоры, ... іске ... ... және ... ... құрды. Өтпелі кезеңде адамның өмірі мен денсаулығы және ... орта үшін ... және оның ... ... ... ... қауіпсіздік талаптарын белгілейтін техникалық регламенттер және олармен үйлестірілген стандарттар ... ... ... ... ... ... ... техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Техникалық ... ... ... ... олар ... ... оларға қайшы келетін нормативтік құқықтық актілердің күші жойылды деп танылуға тиіс.
Қорытынды ... 2013 ... ... ... жүйе біржолата шет елдердегі практикаға ауысуға тиісті. Жүйені мемлекеттік емес мекеме басқарады. Қажетті ... ... қоры ... ұлттың стандарттарда тек қана ұсынылатын талаптар қарастырылады. ... ... ... өзгеруі бұл жұмысқа Қазақстан Республикасының Үкіметі мүлдем қатыспайды дегенді білдірмейді. Үкіметтің реттеудегі жұмысы стандарттау саласының мақсаты мен принциптерін, Қазаңстанның ... ... ... ... ... ... ... әзірлеу және іске асыру ережелерін регламенттеу болып табылады. ... екі ... ... - > және - ... ... ... екі ... болатынын айқындайды, яғни, бүкіл Қазақстан аумағында іс-әрекет жасайтын ұлттық жүйе және іс-әрекеті жекелеген ұйым шеңберінен аспайтын ... ... ... ... жүйесіне мыналар кіреді:
* ұлттық стандарттар;
* стандарттау ережелері, стандарттау саласындағы нормалар мен ұсыныстар;
* техникалық-экономикалық ақпараттардың мемлекеттік ... ... ... ұйым ... негізделген. Бұл стандарттар Қазақстан Республикасының Заңында келтірілген мекеме қоғамдардың және қоғамдық бірлестіктердің стандарттарын алмастырады.
Қазақстан Республикасының "Техникалық реттеу ... ... ... ... мемлекеттік стандарттау жүйесі (МСЖ) жұмыс атқарады. Бұл жүйе техникалық тілді жұмысқа ... етіп ... ... ... Оған тағы да, ... ... ... жіктелу жүйесі, материалдар мен заттардың қасиеттері туралы ... ... т.б ... және ... ... бағыттары:
Мемлекеттік қадағалау
:: Стандарттау және метрологиялық ережелердің орындалуын мемлекеттік қадағалаудың жоспарларын ... ... және ... ... ... бәсекеге қабілеттілігі мен сапаны жақсартудағы мемлекеттік бақылауды жүргізу саясатын жобалау;
:: Мемлекеттік ... ... ... қызметін жасау;
:: Мемлекеттік қадағалау бойынша нормативтік және ... ... ... Ішкі ... сапасыз тауарлардың түсуін болдырмау үшін сынақ зертханалары мен сертификаттау органының жұмысын мемлекеттік ... ... ішкі және ... саудаға отандық өндірушілердің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін заңнамалық актілер мен нормативті құжаттарды, халықаралық ... және ... ... және ... ... стандарттау саласында ортақ ғылыми-техникалық саясат жүргізу;
- стандарттау бойынша мемлекеттік саясатты жобалау мен жүзеге ... ... ... жүйесіне дайындықтың негізгі бағыттарын анықтау;
- халықаралық талаптарға сәйкес етіп үйлестіріп ҚР нормативті қорын құру.Метрология
- талапты дәлдікпен, ... ... ... ... ... ... бойынша ҚР ортақ өлшеулерді қадағалауға бағытталған метрологиялық қызметті ... ... ... қамтамасыздандыру;
- ҚР-ғы өлшеулердің деңгейін арттыру;- қолданысқа ... ... ... ... метрология саласындағы халықаралық іскерлікті дамыту.
Сертификаттау
- стандарттау жөніндегі мемлекеттік саясатты жүзеге асыру;
- мемлекеттік ... ... ... мен ... ... ... анықтау;
- халықаралық нормативті құжатқа сүйене отырып стандарттаудың нормалық ... ... ... тұтынушылардан, дайындаушылардан, жобалаушылардан ұйымның тәуелсіздігі мен техникалық компетенциясын ресми мойындау;
-сынақ зертханаларының ... ... ... ... ... ... мен сапасын қамтамасыздандыру, бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату.
Қазір стандарттау үш түрлі қызмет атқарады: экономикалық , әлеуметтік, коммуникативті.
Стандарттау ... ... ... Стандарттау жөнiндегi техникалық комитеттер мемлекеттік органдардың және мүдделi тараптардың ұсыныстары бойынша салааралық деңгейде ... ... ... ... үшiн ... салаларында құрылады.
Стандарттау жөнiндегi техникалық комитеттердiң құрамына мемлекеттiк органдардың және мүдделi ... ... ... Стандарттау жөнiндегi техникалық комитеттердiң құзыретiне:
1) бекiтiлiп берiлген объектiлер және қызмет бағыттары бойынша мемлекеттiк техникалық ... ... ... ... ... айқындау жөнiндегi ұсыныстарды дайындау;
2) мемлекеттiк стандарттарды және техникалық-экономикалық ақпарат ... ... ... ... ... мен шет мемлекеттердiң техникалық-экономикалық ақпарат жiктеуiштерiн және оларға енгiзiлетiн өзгерiстердi әзiрлеуге және оларға сараптама жасауға белгiленген тәртiппен қатысу;
3) мемлекеттiк техникалық ... ... ... ... техникалық регламенттер мен мемлекеттiк стандарттарды әзiрлеу жөнiнде ұсыныстар ... ...
3. ... ... ... комитеттердiң құрылу, жұмыс iстеу, таратылу тәртiбiн уәкiлеттi орган ... ... ... ... ҚР-ның (1993ж), (1999ж), (2004ж) заңдарына сәйкес енгізілген. Бұл жүйе ҚР-да стандарттау жөніндегі практикалық іс-қызметті ұйымдастыру, басқару іс-шараларын ... ... ... Республикасының Ұлттық стандарттау жүйесі стандарттау саласында бірыңғай ғылыми-техникалық саясатты жүргізу, нормативтік құжаттардың әртүрлі ... ... ... ... ... олардың қолдану тәртібін белгілеу, стандарт талаптарының орындалуын мемлекеттік тұрғыдан қадағалау іс-шараларын қамтиды.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттау жүйесінің ... ... ... және ... ... ... мемлекеттік орган мен оның ведомствалық бағыттағы бөлімшелерінен, стандарттау ... ... ... бар ... басқару органдарынан, стандарттау саласындағы жұмыстарды жүзеге асыратын стандарттау жөніндегі жеке және заңды тұлғалардан оның ішінде техникалық комитеттерден және ... ... ... ... ... тұрады.
Мемлекеттік стандарттау жүйесінің негізгі міндеттері:
:: өнім өндіру, жұмыс, қызмет жасауды ... ... ... ету;
:: өндіруші, сатушы және тұтынушылардың өзара түсіністігін қамтамасыз ету;
:: мемлекет пен ... ... ... өнім ... мен ... ... ... белгілеу;
:: өнімнің өзара алмасылымдық, сыйысымдылық талаптарын белгілеу (конструктивтік, электро-магниттік, ақпараттық, бағдарламалық);
:: өнім, оның элементтері, жинақтаушы бұйымдар, шикізат, материалдардың ... мен ... ... ... ... ... ереже, талаптарды белгілеу;
:: өнім сапасын бақылау. ... және ... ... нормативтік-техникалық жағын қамтамасыз ету;
:: материал, энергия және еңбек шығынын азайту, аз қалдықты технологияны пайдалану тұрғысынан ... ... ... ... ... және ... ... ғылыми-техникалық бағдарламалар иен инфрақұрылымдық кешенді (көлік, байланыс, қорғаныс ... ... ... ... тұрғындардың қауіпсіздігі) нормативтік қамтамасыз ету;
:: тұтынушының өнімнің түрлері мен негізгі көрсеткіштері туралы ... ... ету үшін ... штрихты кодтау, каталогтау жүйесін құру;
:: Қазақстан Республикасы заңдарының жүзеге асуына стандарт құрал-тәсілдері арқылы ықпал жасау;
Мемлекеттік стандарттау жүйесін практикалық тұрғыда ... ... ... ... стандарттау, метрология және сертификаттау органы жүзеге асырады және келесі міндеттерді атқарады:
:: стандарттау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастырады және іске ... ... ... органдарының, жеке және заңды тұлғалардың осы саладағы қызметін үйлестіреді;
:: мемлекеттік, халықаралық, аймақтық стандарттау жөніндегі жұмыстарға қатысады;
:: стандарттау жөніндегі ... ... ... ... ... ... ... жүргізуді ұйымдастырады;
:: стандарттау саласындағы кадрларды кәсіби даярлау және ... ... ... ... ... бойынша халықаралық, аймақтық, ұлттық стандарттарды, ержелер мен ... ... ... ... ... ... ... жүргізудің жалпы ұйымдастыру-әдістемелік және жалпы техникалық ережелерін, жеке және ... ... мен ... ... ... ... органдарының өзара іс-қимылдарының әдіс-тәсілдерін белгілейді;
Қазақстан Республикасындағы стандарттау қызметі
Қазақстан Республикасында стандарттау жөніндегі іс-қызметі мемлекеттік басқару жұмысын техникалық реттеу және ... ... ... ... ... жүргізеді).
Қазақстан Республикасы Мемстандарттың негізгі жұмыс бағыты мыналар:
:: ... ... және ... саласында мемлекеттік-техникалық біріккен саясат жүргізу; өнім және қызметті сертификаттаудың ... ... ... ... ... ... сауда-экономикалық қарым-қатынас жасауда пайда болатын техникалық кедергілерді жою:
:: осы заманғы электронды ... ... ... ... ақпаратпен қамтамасыз ету, нормативтік база құру;
:: физикалық шама бірліктерінің эталондық базасын құрып, дамыту;
:: ... ... ... және ... стандарттармен сәйкес үйлестіру;
:: Стандарттау, метрология және сертификаттау, мемлекеттік қадағалау, лицензиялау және инспекциялық бақылау жөнінен нормативтік және заң ... ... ... өнім және ... сапасы, стандарт, техникалық шарт талаптарын сақтау, метрологиялық ережелер мен өлшеу құралдарының ... ... ... ... ... ... және сапа жүйесі, мемлекеттік қадағалау мен инспекциялық бақылау саласының жоғары ... ... ... ... ... және сертификаттау саласы бойынша халықаралық ынтымақтастықты дамыту.
Қазақстан Республикасы Местандартының іс-қызметі техникалық реттеу және метрология жөніндегі комитет туралы ережелерге ... ... ... ... заңды тұлға болып табылады және өз өкілеттігі шеңберінде арнайы атқару, бақылау-қадағалау іс-қимылдарын жүргізеді. ... ... ... ... метрология және сертификаттау жұмысын басқару, салааралық үйлестіру іс-шараларын ... ... ... ... ... ... ... сәйкестендіріу жұмыстарын ғылыми-техникалық ұйымдастыру-әдістемелік тұрғыда басқарады. Сонымен қатар ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-технологиялық, ... ... ... ... ... ... мыналар:
:: кәсіпорынның нормативтік құжат жүйесін құру және онымен кәсіпорын бөлімшелерін қамтамасыз ету;
:: стандарттаудың отандық және шетелдік тәжірибелерін зерттеп, ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорын бөлімшелеріне әдістемелік көмек көрсету (конструктолық, жобалық және технологиялық құжаттарын дайындаудың қарапайым әдістерін анықтау);
:: нормативтік ... ... ... стандарттау жоспарының жобасына, ғылыми-техникалық мақсаттық бағдарламаға ұсыныстар әзірлеу;
:: ақпараттық мақала, жазба, жариялымдарды шығару;
:: оқу ... мен ... ... ... ... бойынша пікір әзірлеу;
:: кәсіпорын стандарттары мен ТШ-ты есепке алып, тіркеу;
:: стандартты енгізудің техникалық-экономикалық ... ... ... ... ... ... қатысу;
:: стандарттау жөніндегі мәселелермен айналысатын бөлімшелердің ... ... ... ... ... ... ... және бекітуге дайындау, сондай-ақ, халықаралық стандарттау жұмысын жүргізу үшін ... ... ... комитеттер құрылады. Техникалық комитеттерді ҚР-ның мемстандарты тіркейді. ТК белгілі бір сала бойынша ең жоғарғы ғылыми-техникалық мүмкіндікке ие, ... ... ... ... іс ... ... арнайы мамандандырылған кәсіпорын.Техникалық комитет ұйымдарына жатады:
:: ТК мүше өкілетті уәкілдіктердің жиналысы;
:: ТК хатшлығы;
:: ТК ... ... ТК ... ... мүшелеріне кәсіпорын, бірлестік, әзірлеуші-акционерлік қоғам, дайындаушылар кіреді. ТК-ке кәсіпорын, ұйымдар өкілетті уәкілдікке өздерінің жоғары білікті мамандарын тағайындайды. ... ... ТК ... ... беру ... ... ... белсенді қатысады.
ТК-тің лауазымды тұлғалары:
:: ТК төрағасы;
:: ... ... Тк ... ... ... іс ... ... тиесілі стандарттау саласының техникалық саясатын әзірлеу;
:: ҚР СТ және ТШ жобаларын ... ... ... бекітуге дайындау;
:: ҚР СТ халықаралық стандарттармен үйлестіру;
:: Мемлекеттік стандарттаудың жылдық жоспарын әзірлеу;
ҚР-ның мемлекеттік стандарттарын әзірлеуге тапсырыс ... МЕМ ... ... ... мен ... ... тұтынушылар қоғамы, ғылыми-техникалық және инженерлік қоғамдар. Мемлекеттік стандарттаудың жоспарлы тапсырмаларының орындалуын бақылау, есепке алу, ... ... ... ҚР-ның мемстандарты атқарады.
Өзін-өзі бақылау сұрақтары:
* Стандарттау бойынша техникалық ... ... ... ... ... Республикасындағы стандарттау қызметі
* Техникалық комитеттер жұмыстарының бағыттарын атаңдар.
* Стандарттау қызметінің міндеттері қандай?
Ұсынылатын әдебиеттер
* . ... ... ... ... И.Ж. ... РПБК , ... ... , 2005-288б
* М.Самсаев, И.Самсаев, Б.Жүнісбаев-Алматы: ... ... ... Ж.Ж. ... ... және метрология негіздері : Оқу құралы / Ж. Ж. Махамбетова. - Алматы : Экономика, 2008. - 144
№5 ... ... ҚР ... ... ... ... ережелерін оқып білу.
Тәжірибелік сабақ жоспары:
* ҚР техникалық реттеу жүйесі
* Техникалық реттеудің негізгі мақсаттары
* ҚР
Қазақстан Республикасында ... ... ... 1993 жылы қабылданған ҚР заңымен орнатылды.
1999 жылы заңы қарастырылып, Қазақстаннның дамуы мен нарықтық реформаларды жүргізу нәтижесінде ҚР жаңа заңы ... бұл заң 2003 ... 10 ... ... ... ... ... қарашасында ҚР заңы қабылданды, бұл заңға сай заңының күші ... ... ... ғана ... ... ҚР заңы өзгертіліп, толықтырылады, 2008 жылдың шілдесінде бұл ... ... ... ... ... заңы өнiмге, көрсетiлетiн қызметке, өнiмнiң өмiрлiк циклiнiң ... ... ... және ... ... ... ... қолдану және орындау, олардың сәйкестігін растау, аккредиттеу және техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік бақылау жөніндегі қоғамдық ... ... ... қызмет, процестер техникалық реттеу объектілері болып табылады.
Мемлекеттік ... ... ... ... ... қызметін жүзеге асыратын және Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес техникалық ... ... ... пайдалану құқығын иеленетін жеке және заңды тұлғалар ... ... ... ... табылады.
Техникалық реттеудің негізгі мақсаттары:
1) міндетті регламенттеу саласында:
өнімнің, процестердің адам өмірі мен денсаулығы және қоршаған орта, оның ... ... мен ... ... үшін қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
өнімнің, көрсетілетін қызметтің қауіпсіздігіне және сапасына қатысты ... ... ... ... ... ... кедергілерді жою;
2) стандарттау саласында:
отандық өнімнің бәсекеге-қабілеттілігін арттыру;
табиғи және энергетикалық ресурстарды үнемдеу болып табылады.
Техникалық реттеу:
1) мемлекеттік техникалық реттеу жүйесiнiң бiрлiгi мен ...
2) ... ... ... ... ... ... қойылатын талаптарды белгiлеу ережелерiн қолдану;
3) техникалық реттеу мақсаттарының орындылығы мен ... ... ... ... ... қатысу үшiн тең мүмкiндiктердi, мемлекет пен мүдделi тараптар ... ... ... ету;
4) ... және импортталатын өнiмге, көрсетiлетiн қызметке және олардың белгiленген талаптарға сәйкестiгiн растау рәсiмдерiне қойылатын талаптардың бiрдей болуы;
5) ... ... мен ... ... ... ғылым мен техника жетiстiктерiн, халықаралық және өңiрлiк ұйымдардың ... ... ...
6) техникалық регламенттер талаптарының мемлекет экономикасының дамуы, оның материалдық-техникалық базасы деңгейiне және ғылыми-техникалық даму деңгейiне сәйкестігі;
7) ... ... және ... ... өзге де құпияны құрайтын мәлiметтердi қоспағанда, техникалық регламенттердің, стандарттардың және олар туралы, оларды ... ... ... ... ... ... ...
8) стандарттарды қолдану мақсатында оларды ерiктi түрде таңдау;
9) сәйкестiктi растаудың бiрыңғай жүйесi мен ережелерi;
10) бiр ... ... және ... ... ... ... қоса атқаруын болдырмау;
11) бiр мемлекеттік органда мемлекеттік бақылау және сәйкестiктi растау функцияларының үйлеспеушiлiгi;
12) ... ... ... ... ... ... сатушылардан және сатып алушылардан тәуелсiздiгi;
13) сәйкестiктi растау жөніндегі жұмыстарда бәсекелестiктiң шектелуiн болдырмау принциптерiне негiзделедi.
Стандарттау жұмыстарын ... ... ... ... ... ... нормалар, талаптар, ережелер, сипаттар қалыптастырылады. Аталғандар (талаптар және т.б.) нормативтік құжат түрінде өңделеді.
ҚР Заңы бойынша Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... келесілер жатады:
1) халыкаралык стандарттар;
2) өңірлік стандарттар және техникалық-экономикалык ақпарат жіктеуіштері, стандарттау жөніндегі ережелер мен ...
3) ... ... ... ... мен ... ақпарат жіктеуіштері;
4) ұйымдар стандарттары;
5) Қазақстан Республикасының стандарттау жөніндегі ұсынымдары;
6) шет мемлекеттердің ұлттық стандарттары, ... ... ... ... жіктеуіштері, стандарттау жөніндегі ережелері, нормалары мен ұсынымдары жатады.
Техникалық реттеу саласындағы нормативтік құқықтық актілер мен стандарттардың ... ... ... ... мен мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде құрады.
Мемлекеттік ... және ... ... өзге де құпия болып табылатын мәліметтерді қоспағанда, техникалық реттеу саласында әзірленетін және қабылданатын нормативтік құқықтық актілер, мемлекеттік, ұлттық, халықаралық, ... ... мен ... ... ... ... ... және стандарттау жөніндегі ұсынымдар туралы ресми акпарат, сондай-ақ көрсетілген қүжаттар пайдаланушыларға ... ... ... және ... метрология, сертификаттау, аккредиттеу жөніндегі нормативтік қүжаттарды, стандарттар каталогтары мен ... ... ... және ... олармен және олар туралы ақпаратпен қамтамасыз ету уәкілетті орган белгілеген тәртіппен жүзеге асырылады.
Құжатты әзірлеген тұлға әрбір стандарттың және ... ... өзге де ... ... ... туралы ақпаратты және олардың бір данасын уәкілетті органға бірыңғай анықтамалық-библиографиялық деректер базасын құру үшін ... ... ... ... ... реттеу саласындағы нормативтік құқықтық актілер
* Техникалық реттеудің негізгі мақсаттары қандай?
4. ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІН ОҚЫП-ҮЙРЕНУ
19.01.2015 - 23.02.2015 жж уақыт аралығында ... ... өту ... ... СМІжәне ҚБ кафедрасының жетекші оқытушылардың сабақтарына және т.ғ.кандидаты, доцент ... ашық ... ... .
Документ СМК
Ф 11/1-6.01-2013
Сценарий открытого занятия с использованием СОТ
Редакция 3
Дата введения 01.09.2013
ОЗТ ПАЙДАЛАНЫП ӨТКІЗІЛЕТІН АШЫҚ ... ... ... ... ... Ултуган Аблековна
Оқытушының ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы
доцент, т.ғ.к
Пәні
Біріккен ... ... ... және ... ... мен легі
Метрология
Сабақтың тақырыбы
Тамақ өнімдерін кәсіпорындар үшін өнімнің қауіпсіздік басқару жүйесі
Сабақтың мақсаты
ХАССП жүйесі тамақ өнімдері өндірісінің қауіпті жағдайлар ... ... ... сатыларында, сақтау және өнімді тарату тізбектерінде бақылаумен қамтамасыз ету
Сабақтың түрі ... ... ... ... деңгей
Сценарийдің формасы
қадамдық
Ашық сабақ өткізу күні мен орны
16.02. 2015, уақыт 13.00 Аудитория ... ... ... ... ... ... ... құру үшін кәсіпорын орындауға қажетті іс әрекеттерді бейнелеу
* НАССР апробациялаудың мәні неде ... ... ... ... үшін кәсіпорын не істеу қажет екендігін анқтап жазу
* Тексеретін жақтардың міндеттерін көрсетініз
* HACCP жүйесінің ... ... ... ... HACCP жалпы талаптары қандай?
* HACCP -нің құжаттарына қойылатын талаптар қандай?
* Басшы жауапкершілігінің мәні неде?
* HACCP ... ... ... ... ... ... ... циклының процестеріне не кіреді?
4.1 Біріккен менеджмент жүйелерін жасау және сертификаттау Тақырыбы: Тамақ өнімдерін кәсіпорындар үшін өнімнің ... ... ... ... ... ... ... ХАССП жүйесінің кешені
* ХАССП жүйесін тамақ өндірістеріне енгізудің сатылары
* ... ... ... мен ... ... парағының формасын дайындау
Кәсіпорынның қазіргі кездегі ең үлкен мәселесі халықаралық сапа жүйесін, атап айтқанда ХАССП принциптерін негізу болып отыр. ИСО 22000 ... ... сапа ... ... ... ... және ... арттыруға мүмкіндік береді.
ХАССП жүйесіне өтетін компаниялар оның жеті ... ... ... ... ... ... жасау
+ Аумалы бақылау нүктелерін табу (АБН)
+ Аумалы шектерді бекіту
+ АБН бақылау ... ... ... АБН ... шығып кеткен жағдайларда реттеуіш шараларын бекіту
+ Барлық процедуралар мен хаттамаларды құжаттау
+ ХАССП жүйесі ңәтижелі жұмыс істейтіндігін мақұлдау үшін верификация процедураларын ... ... ... адам ... барлық тағамдық өнімдер жатады. Тамақ өндірісінің ішкі бақылау шеңберінде ХАССП жүйе концепциясы тұтынушының денсаулығына әсер ... ... ... ... ... Бұл ... ... физикалық, микробиологиялық болуы мүмкін.
Кәсіпорында ХАССП жүйесін дайындауда сегіз кешенді шараларды орындау міндетті болып табылады.
1. Әрбір технологиялық процеске ... ... ... ... ... Талдаудың мақсаты - өнімді өндіру процесінде туындау мүмкіншілігі бар барлық ... ... ... ... ... ... және оларды болдырмаудың іс- шараларын дайындау. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі тұрғысынан қарағанда қауіп қатер - бұл ... ... ... ... алып келетін кез- келген биологиялық, химиялық және физикалық фактор.
2. ХАССП тобы қауіп-қатердің ... ... ... ... ... ... ... төмендететін іс-шаралар кешенін анықтауы қажет. Бұл іс- шараларға мыналар жатады:
- технологиялық процесстердің параметрлерін бақылау;
- жылу ... ... ... металлодетекторды қолдану;
- зиянды заттардың концентрациясын оқтын-оқтын бақылау;
- құрал- жабдықты, қолды, аяқ- киімді, инвентарды және т.б. жуу және залалсыздандыру.
3. ... ... ... бақылау нүктелерін табу. Бұл жұмыс барысында тамақ өндірісінде қарастырылатын барлық операцияларды шикізатты таңдау, ... оны ... ... ... ... өнімді қабылдау, оны тасымалдау, сақтау, сату қамтуы қажет. Әрбір анықталған қауіп - қатер ... ... ... ... ... ... АБН идентификациялау әсіресе микробиологиялық қауіп - ... ... ... ... ... ... ... өйткені осы қауіп- қатер түрі адамның тамақ арқылы ауру жұқтыру себептерінің негізгісі болып табылады.
4. ХАССП жүйесі құжаттарында - ... ... ... технологиялық инструкцияларда АБН бақылауда екендігін мақұлдау мвқсатымен параметрлердің шекті мәндерін көрсету қажет. Аумалы шектер дегеніміз белгілі бір ... АБН ... және ... мәні. Бұл параметр өлшенетін болуы қажет. Аумалы шектер мынандай технологиялық көрсеткіштерге негізделеді: температура, ылғалдылық, экспозиция, физикалық параметрлер, судық ... рН ... тұз ... ... патогенді микроорганизмдердің болуы.
5. Мониторинг жүйесін дайындап, ішкі аудит жүргізі қажет. ... ... ... ... ... бірі болып табылады және байқаулар, өлшеулер кешенін құрады. Олардың мақсаты АБН Біріккен шектерде ұстап ... ... ... ету алдын-ала жасалынып Біріккен сапа жоспарынан, технологиялық карталардан, тексеру парақтардан және ... да ... ... ... ... қоса сынау және бақылау нәтижелерінен алынған сапа туралы мәліметтерден тұрады. Бұл жүйе ... ... ... әдіс арқылы орындалуларын талап етеді. Мұндай жұмыстарды орындайтын персонал арнайы дайындалуы қажет. ... ... ету ... бағалау үшін өндірістік процесстердің жобаға немесе техникалық шарттарға сәйкес жүргізілуін тексеріп отыруы қажет.
6. Мониторингтың теріс ңәтижелері жағдайында реттеуші іс-әрекеттерді пайдалану ... ... ... АБН ... ... ... мәндері Біріккен шектер шеңберінен шығып кеткен жағдайда қарастырылатын реттеуші іс-әрекеттер қарастырылуы қажет. Төтенше жағдайларға ... ала ... ... ... онда ... ... сәйкес емес нормаларыды жою шараларының реті және нормалардан ауытқу себептері анықталады.
7. ХАССП ішкі тексерулері ... ... ... ... ... табылған жағдайларда жоспардан тыс уақытта өтеді. Тексеру бағдарламасына мыналар кіреді:
- тіркелген рекламацияларды, өнімнің ... ... ... ... ... ... ХАССП жүйесінің құжаттарына сәйкестігін бағалау;
- мониторингтің нәтижелері мен реттеуші іс-әрекеттердің орындалуын талдау;
- ... ... ... бағалау және оны жақсартуға нұсқаулар құрастыру;
- құжаттарды актуализациялау.
8. Тексеру бағдарламасын ХАССП тобы ... ал ... ... есепті ұйымның басшысы бекітеді.
ХАССП бағдарламасының құжаттарына мыналар кіреді:
* өндірілетін өнімнің ... ... ... ... құру және оның тобы ... ... ... өнім туралы ақпарат;
* өндіріс туралы ақпарат;
* қауіпті факторларды анықтауды негіздеген, қауіптілікті талдау
нәтижелері, АБН таңдау және аумалы шектерді анықтау ... ... ... есебі;
* ХАССП жұмысшы парақтары;
* мониторинг процедуралары;
* реттеуші шараларды ... ... ... ... ішкі ... ... ... құжаттарының тізімі.
ХАССП жүйесін тамақ өндірістеріне енгізудің сатылары
ХАССП жүйесін тамақ ... ... ... бұл ... ... бес сатысын анықтады:
* алғашқы ақпараттарды дайындай;
* өнім қауіпсіздігін және сапалығын қамтамасыз етудің ... ... және ... ... ... ... АБН ... және ХАССП жұмысшы парақтарын дайындау;
* өндіріске енгізу және ішкі аудит.
Алғашқы ақпарат ретінде мыналар ... ... ... ... ... түріне сипаттама, соның ішінде техникалық шарттардың нөмірі, қауіпсіздік талаптарының құрамы, сақталу мерзімі, қолдануға қарсылық көрсеткіштері және т.б.;
* өндірістік, ... және ... ... мен ... ... ... қалдықтарды жинастырудың, коммуникациялардың, қоршаулардың орындары көрсетілген жоспар ... ... және ... ... ... жабдықтардың орналасуы, желдеткіштер жүйесі, санитарлық пунктер өнімнің және ... ... ... ... ... қатар өнімнің ластануына әкелетін мүмкіндігі бар зоналар көрсетілген ... ... ... операциялары көрсетілген технологиялық процесстердің блок-схемасы;
* әрбір операцияның бақыланатын ... ... ... ... ... өндірістік бақылау схемасы.
Процедураларды талдау үшін кәсіпорындарда қажетті стандарттар, инструкциялар, әдістемелер болуы шарт. Осылар мен қатар мына ... ... ... ... ... ... ... қызмет ету және технологиялық құрал жабдықтарды жөндеу;
* өлшеу құралдарын тексеру және калибрлеу;
* өндірістік жайларды тазалау және қалдықтарды жөнелту;
* технологиялық ... және ... ... ... ... дезинсекция және дератизация;
* дайын өнімнің сапасын бағалау.
Құжаттар құрамына сол сияқты персоналға қойылатын санитарлық гигиеналық талаптар кіруі қажет.
Қауіпті факторларды ... - бұл ... ... ... табу және өндірістің барлық сатыларында мүмкін болатын қауіптіліктерді анықтау.
Биологиялық қауіптіліктер микробтардың, паразитердің, грибоктардың, ... ... ... ... байланысты. Олар санитарлы микроорганизмдер, шартты патогенді микроорганизмдер,, патогенді микроорганизмдер, бұзылту микроорганизмдері ... ... ... екі ... , ... ... - ... улар немесе улы заттар, бұлар тамақ өнімдерінің табиғи элементтері болып табылады (мысалы, ... ... және ... - дәрі және ... заттар, олар тағамдық өнімдерге оларды өсіру, сақтау, өңдеу (пестицидтер, тыңайтқыштар, антибиотиктер және т.б.) сатыларында ... ... ... ... ... ... ... тазартқыш препараттары, бояулар жатады.
Физикалық қатерлерге өнімдерге бөтен қоспалардың - шиша, металл, пластмасса, қағаз ... ену ... ... ... ... ... мен ... жұмысшы парағының формасын дайындау
Қауіпті факторларды есепке алу қажеттілігін әсер ету ықтималдылығының деңгейіне байланысты анықтайды. Сараптау жолымен әсер ету ... төрт ... ... ... ... түрі (еңбекке жарамдылығын жоғалтпау); орташа ауыр (еңбекке жарамдылығын бірнеше күнге жоғалту); ауыр түрі (еңбекке жарамдылығын ұзақ уақытқа жоғалту ... 3-ші ... ... алуы ); ... (1-ші, 2-ші ... ... алуы). Аумалы бақылау нүктелерін процестің блок-схемасына кірген барлық операцияларды қарастыра отырып, бір қасиеттің барлық көрсеткіштері бойынша жеке ... ... ... ... ... Р 51705.1-2001 АБН анықтау үшін әдісімен пайдалануды ұсынады. АБН ... ... үшін ... ... ... беру қажет:
* берілген нүктеде процестің параметрлерінің және бұйымның сапалық көрсеткіштерінің ауытқу мүмкіндігі ықтималдылығы бар ма?
* параметрді немесе көрсеткішті қосымша үлкейту ... ... әсер ... ... ... формасы
Өнімнің аталуы: Сервилат шұжығы
Технологиялық процестің аталуы: Пісіру_- ыстау ... ... ... ... нүктесінің
нөмі-рі
Бақыланатын пара-метр және оның шекті мәні
Мониторинг процедурасы
Реттеуші іс-әрекеттер
Тір-кеу құжаты
1
2
3
4
5
6
7
Қыздыру
Қыздырылуы жеткіліксіз немесе өте көп ... - ... ... ... 50-600, 110 ... ... температура-сын бақылау. МЕМСТ9624-80 ТГ-2С-712 термометрлер. Электрлік сағат МЕМСТ 7412-77
Темпера-тураны, уақытты реттеу
1
Пісіру
Пісуі жеткіліксіз немесе өте көп уақыт ... ... ... жарылуы, түсінің жетіспестігі
2
Температура 85-900,
68-73 минут
Судың темпе-ратурасын өл-шеу МЕМСТ 9624-80 ТГ-2С-712 типті ... ... ... реттеу
1
Шұжық батондарының тым жақын орналасуын тексеру
Жақсы ысталмауы
3
Ара қашық-тық
0,8-1 см
Темір сызғыш МЕМСТ427-75
Сызықтық өлшемді тексеру
1
Ыстау
Ыстау камерасы-ның ылғалдылығы - қараюы немесе ... ... ... ... ... ... 38-42%,
48 ... 300 С
Гигрометр ТС-210
Ыстау параметрлерін тексеру
1
Кептіру
Кептіру камера-сының ... - ... және ... ... ... 38-42%,
Гигрометр ТС-210
Кептіру параметрлерін тексеру
1
6279515354330000Қауіп-қатерді талдау диаграммасы
Кәсіпорнына ХАССП жүйесі негізінде өнімнің сапалығын басқарудың 5суреттегі моделі ... ... ... ... ... алдын-ала шаралар бағдарламасын жасау
Басқару бойынша валидация шаралары
Қауіп- қатерді талдау
Қауіп- қатерді талдау бойыншаалдын-ала шаралар
Қауіпсіз өнімді жоспарлау және сату
Жақсару
верификация
Мониторинг: ... ... ... ... ... ... ... жасау
Басқару бойынша валидация шаралары
Қауіп- қатерді талдау
Қауіп- қатерді талдау бойыншаалдын-ала шаралар
Қауіпсіз өнімді жоспарлау және сату
ХАССП ... ... ... ... ету ... және ет ... ... кәсіпорнына лайықты сапа саясатын құру тек халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес өндірісті дамыту қарастырылады. Қазіргі кезде әлемнің барлық дамыған елдерінде сапаны және ... ... ... ... ... ... ... табылады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Педагогикалық тәжірибе кезінде жетекші оқытушылардың дәріс және практикалық сабақтарына қатысып, сабақ жүргізу әдістемесі, оқу ... ... ... ... ... ... ... өқытушысының шеберлігі жан-жақты. Олардың дәріс оқуы, прктикалық сабақтарды жүргізу, СӨЖ тапырмаларын қабылдау, ғылыми және тәрбиелік жұмыс беру шеберлігімен сипатталады. Оқытушы ... ... және ... дайындығы жақсы болуы керек. Себебі ол білімгерлердің оқуға деген ынтасы мен қызығушылығын арттыру қажет. Жоғарыда ... ... ... ... жеке құндылығы және кәсіби біліктілігіне байланысты: жоғары квалификациясы, эрудициясы, дикциясы мен дауысы, ... ... ... ... ... ... ... өзін-өзі ұстау мәдениеті және тағы басқа қасиеттер.
Педагогикалық практикада:
1. ... ... ... М.Х. ... ... ... тарихын оқып үйрендік.
2. кафедрасының оқу-методикалық құжаттарымен таныстық.
3. Дәріс және тәжірибелік сабақтар жоспарлау жүргізілді.
4. пәнінен дәріс пәні ... ... ... ... ... ... пәні бойынша студенттерге арналған тәжірибелік жұмыстарды орындауға методикалық ... ... ... ... жұмыстарын ұйымдастыру мақсатымен интербелсенді әдістер мен оқу құралдары пайдаланылған.
8. пәні бойынша ашық ... ... ... ... ... ... меңгердім. Сонымен қатар сабақта қатыса отырып оқытушылардың жұмыс тәжірибесімен танысып игердім.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
* . ... ... ... ... И.Ж. ... РПБК , 2011-368б
* .Оқулық.-Алматы:ЖШС , 2005-288б
* М.Самсаев, И.Самсаев, Б.Жүнісбаев-Алматы: ... ... ... Ж.Ж. ... сертификаттау және метрология негіздері : Оқу құралы / Ж. Ж. Махамбетова. - Алматы : ... 2008. - 144 ... 0
* ... В.Н. ... ... Учеб. Пособие. -СПб.: Издательский дом , 2000. -336с.
* Никитин В.А. Управление качеством на базе стандартов ИСО 9000:2000. -СПб.: Питер, 2002- ... ... ... ... под ... О.П. ... /Н.М. ... А.И. Гуров, Ю.В. Зорин/ -М.:Горячая линия - Телеком, 2001. - 600 с: ил.
* Управление качеством. под. ред. С.Д. ... ... для ... -М.: ... и биржи, ЮНИТИ, 1999. -199с.
* Управление качеством. под. ред. С.Д. Иленьковой.Справочник. -М.: Издательство стандартов, 1985. -464 с.
* Стандартизация и ... ... ... Учебник для вузов/ Под ред. Швандера В.А. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - ... ... В.М. ... ... ... пособие для вузов. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000.-303 с.
* Федюкин З.К., Дурнев В.Д., Лебедев В.Г. Методы оценки и управление качеством промышленной ... ... -М.: ... ... с.
* Мазур И.И. Управление качеством: Учебное пособие. -М.: Высш. Шк., 2003. -334 ... ... В.Ю. ... ... ... теории и практики: Учебное пособие. -М.: Дело и сервис, 1999. -160 с.
* Купряков Е.М. Стандартизация и ... ... ... -М.: ... ... 1985. ... ... качества. Сборник нормативно-методических документов. М.: Изд-во стандартов, 1989. -118с.
* 15.Материалы республиканской научно-технической конференции - Алматы, 1996.
* ҚР СТ ИСО ...
* ... Т., ... С. ... ... ... учимся на опыте других: уч-к. / Т. Мейес, С. Мертимор; пер. с англ. / В. Широкова - СПб.: ... 2005. - ... ... . 1. ... ... и ... ... образовательной технологии / М.Е.Бершадский, В.В.Гузеев. - М., 2003.- 256 с.
* ... П.И. ... ... / ... ... - М., 1999. - 108 ... Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: Учеб. пособие для студ-ов пед. ... ... / ... - М., 2001. - 304 ... Хозяинов Г.И. Педагогическое мастерство преподавателя. М., 1988.
* Крылова, Г.Д Основы стандартизации, сертификации, метрологии ... ... для ... / Г.Д. ... 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.- 711с.
* Лифиц, И.М Основы стандартизации, метрологии, сертификации ... ... / И.М. ... М.: ... 2001.- ... ... ... туралы ҚР Заңы
* http://sheriazdanov.ucoz.kz/publ/standarttau/standarttau_disteri/2-1-0-85
* http://www.tarsu.kz/kz/vopros-rektoru/kafedry4/kafedra-standartizatsiya-restorannoe-delo-i-gostinichnyj-biznes.html
* http://referatikz.ru/load/aza_sha_referattar/ehkonomika/standarttaudy_ylymi_bazasy_standarttau_nysandaryn_retteu_disteri/29-1-0-2461

Пән: Сертификаттау, стандарттау
Жұмыс түрі: Іс-тәжірибеден есеп беру
Көлемі: 76 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 600 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Магистранттың пеадгогикалық практикадан өту құжаттары19 бет
Осы жоғары оқу орнындағы оқу-тәрбие процесін жүргізудің нақты шарттарын бағалау31 бет
Педагогикалық практика бойынша есеп23 бет
Жобада ГНПС "Шымкент" жағдайында резервуар паркін автоматты басқару41 бет
Томас Кун17 бет
XV-XVII ғ.ғ. этнопсихологиялық ой-пікірлер (асанқайғы, қ. жалайри, м.х. дулати, шалкиіз, жиембет жырау т.б.)5 бет
«ақ алатау жарық компаниясында» өткен өндірістік тәжірибе есебі66 бет
«Мектептік биология курсының белгілі бір тақырыптарын оқытуда жобалар әдісін пайдалану: өткені, бүгіні мен болашағы »28 бет
«Оңтүстік Қазақстан телеарнасының өткені мен бүгіні»39 бет
«әуезов атындағы орындар» бойынша туристік-экскурсиялық маршрутты өңдеу36 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь