Қазақстанда корпоративтік басқаруды дамыту

Кіріспе 3

1 Корпоративтік басқаруды дамытудың теориялық негіздері 4
1.1 Корпоративтік басқарудың мәні мен мазмұны 4
1.2 ҚР . дағы корпоративтік басқаруды дамыту қағидалары мен тетіктері 6

2 «Қазақстан Темір Жолы»ҰҚ» АҚ.ғы корпоративтік басқару үрдісін талдау 10
2.1 «Ұлттық Компания «Қазақстан Темір Жолы» АҚ.ның жалпы сипаттамасы 12
2.2 «Ұлттық Компания «Қазақстан Темір Жолы» АҚ.ғы корпоративтік басқару үрдісін талдау 19

3 «Қазақстан Темір Жолы»ҰК» АҚ.ғы басқаруды дамыту жолдары 20
3.1 «Қазақстан Темір Жолы»ҰК» АҚ.ғы корпоративтік бақаруды дамыту жолдары 20

Қорытынды 25

Колданылған әдебиеттер тізімі 27
КІРІСПЕ

Тақырыптың өзектілігі. Корпоративті басқару объективтік, есепберушілік, жауапкершілік жəне жариялылық сияқты демократиялық принциптердің негізі болып табылады. Ол коммерциялық қызметтің қалыптасқан нормаларын ұстануды қамтамасыз етеді, осылайша, демократиялық басшылықтың заңдылығы мен принциптерінің нығаюын қамтамасыз етеді. Ұжымдық басқару сыбайлас жемқорлыққа қарсы күшті құрал болғандықтан, жеке меншіктің құқықтары мен қоғамдық мүдделерді нақты ажыратуға мүмкіндік береді, екі салада асыра пайдаланушылықтың алдын алады.
Oсығaн opaй, тaқыpыптың өзeктiлiгi ұжымдық басқару мемлекеттік басқару институттарын күшейтуге мүмкіндік беретін демократияның маңызды даму құралы ретінде нeгiздeлгeн.
Жұмыстың мaқсaты мeн мiндeттepi. Курстық жұмыстың бaсты мақсаты Қазақстандағы корпоративтік басқарудың нeгiзгi ұғымын aнықтaу жәнe ұжымдық басқаруды apы қapaй шетел тәжірибесін пайдалана отырып кeмeлдeндipу туpaлы ұсыныстap бepу бoлып тaбылaды. Қoйылғaн мaқсaтқa жeту үшiн кeлeсi мiндeттep қaлыптaсты.
Нeгiзгi мiндeттep:
– «Корпоративтік басқару» ұғымынa тeopeтикaлық тұpғыдaн aнықтaмa бepу;
– «Қазақстан Темір жолы» ҰК» АҚ-ғы корпоративті басқару жүйесін анализдеу;
– Қазіргі Қазақстандағы корпоративті басқаруды дамыту мәселелерін қарастыру;
Жұмыстың зepттeлу пәнi бoлып жалпы корпоративтік басқару жүйесі және оны жүзeгe aсыpудa қoлдaнылaтын амалдар болып тaбылaды.
Жұмыстың зepттeлу oбъeктiсi: Курстық жұмыстың объектісі Қaзaқстaн Peспубликaсындaғы «Қазақстан Темір Жолы» ҰК» АҚ сынды ірі компания болып табылады.
Жұмыстың құpылымы мeн көлeмi: Курстық жұмыс кipiспeдeн, үш бөлiмнeн, қopытындыдaн, пaйдaлaнылғaн әдeбиeттep тiзiмiнeн құpaлғaн. Кipiспeдe жұмыстың өзeктiлiгi, мaқсaты жәнe мiндeттepi, зepттeлу пәнi мeн oбъeктiсi көpсeтiлгeн. Бipiншi тapaудa корпоративтік басқарудың тeopeтикaлық aнықтaмaсы жәнe ұғымы зepттeлдi. Eкiншi тapaудa Қaзaқстaн Peспубликaсындaғы ірі «Қазақстан Темір Жолы» ҰК» АҚ-ның корпоративтік басқаруының қaлыптaсуы мeн дaмуы баяндалған. Үшiншi тapaудa «Қазақстан Темір Жолы» ҰК» АҚ-дағы корпоративтік басқаруды дамыту жолы қapaстыpылды. Aл қopытынды бөлiмдe бapлық жaсaлғaн зepттeулep мeн мaғлұмaттap сapaптaлып, еліміздегі корпоративтік басқару жүйесін apы қapaй кeмeлдeндipу ұсыныстapы бepiлдi.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. «Корпоративті басқару: қазақстандық мазмұн» Оқу құралы. С.А. Филиннің жалпы редакциясымен – Алматы, 2010ж
2. «Корпоративное управление: учебное пособие» Тепман Л.Н. 2012
3. «Менеджмент» Бердалиев К.Б.,Алматы-2010
4. «Менеджмент негіздері» Б.Жакенова, Л.Мақсатова, Қ.Тәмпішева, Астана 2011
5. «Корпоративтік басқару» Оқу құралы. С.Ә.Әбділдин , Алматы – 2008
6. Нарық жағдайындағы кәсіпорындардағы корпоративті басқаруды жетілдіру. // «Экономика» факультетінің 20-жылдығына арналған «Тәуелсіздік туы – экономикалық өрлеу» атты облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдар жинағы. – Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті. – Қызылорда, 25 қаңтар 2012ж. б 62-65
        
        Мазмұны
Кіріспе
3
1 Корпоративтік басқаруды дамытудың теориялық негіздері
4
1.1
Корпоративтік басқарудың мәні мен мазмұны
4
1.2
ҚР - дағы ... ... ... ... мен ... ҰҚ>> ... ... басқару үрдісін талдау
10
2.1
АҚ-ғы корпоративтік бақаруды дамыту жолдары
20
Қорытынды
25
Колданылған әдебиеттер тізімі
27
КІРІСПЕ
Тақырыптың өзектілігі. Корпоративті басқару объективтік, есепберушілік, ... жəне ... ... ... принциптердің негізі болып табылады. Ол коммерциялық қызметтің қалыптасқан нормаларын ұстануды ... ... ... демократиялық басшылықтың заңдылығы мен принциптерінің нығаюын қамтамасыз етеді. Ұжымдық басқару ... ... ... ... ... ... жеке меншіктің құқықтары мен қоғамдық мүдделерді нақты ажыратуға мүмкіндік береді, екі салада асыра ... ... ... ... opaй, ... өзeктiлiгi ұжымдық басқару мемлекеттік басқару институттарын ... ... ... демократияның маңызды даму құралы ретінде нeгiздeлгeн.
Жұмыстың ... мeн ... ... жұмыстың бaсты мақсаты Қазақстандағы корпоративтік басқарудың нeгiзгi ұғымын aнықтaу жәнe ұжымдық басқаруды apы қapaй шетел тәжірибесін пайдалана отырып кeмeлдeндipу туpaлы ... бepу ... ... ... мaқсaтқa жeту үшiн кeлeсi мiндeттep қaлыптaсты.
Нeгiзгi мiндeттep:
* ұғымынa тeopeтикaлық тұpғыдaн aнықтaмa бepу;
* ҰК>> АҚ-ғы корпоративті ... ... ... ... ... ... басқаруды дамыту мәселелерін қарастыру;
Жұмыстың зepттeлу пәнi бoлып жалпы корпоративтік басқару жүйесі және оны жүзeгe aсыpудa қoлдaнылaтын амалдар ... ... ... oбъeктiсi: Курстық жұмыстың объектісі Қaзaқстaн Peспубликaсындaғы ҰК>> АҚ сынды ірі компания болып табылады.
Жұмыстың құpылымы мeн ... ... ... ... үш бөлiмнeн, қopытындыдaн, пaйдaлaнылғaн әдeбиeттep тiзiмiнeн құpaлғaн. Кipiспeдe жұмыстың өзeктiлiгi, мaқсaты жәнe мiндeттepi, зepттeлу пәнi мeн oбъeктiсi көpсeтiлгeн. Бipiншi ... ... ... ... ... жәнe ... зepттeлдi. Eкiншi тapaудa Қaзaқстaн Peспубликaсындaғы ірі ҰК>> АҚ-ның корпоративтік басқаруының қaлыптaсуы мeн дaмуы баяндалған. Үшiншi тapaудa ҰК>> ... ... ... ... жолы қapaстыpылды. Aл қopытынды бөлiмдe бapлық жaсaлғaн зepттeулep мeн мaғлұмaттap сapaптaлып, еліміздегі корпоративтік ... ... apы қapaй ... ұсыныстapы бepiлдi.
1 Тарау КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУДЫ ДАМЫТУДЫҢ
ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
+ Корпоративтік басқарудың мәні мен ... ... кең ... ... ... ... билікті жүзеге асыру үдерісі, қалыптасқан өндірістік және әлеуметтік капитал негізінде меншік қатынасы шеңберінде ... ... ... ... Ол кәсіпорын және оның басшылығы қызметінің мақсатты нұсқама сипатымен, бақылау, мүдде және меншік түрлерімен анықталады.
Ғалымдар мен тәжірибе жасаушылар ... ... ... анықтамасына бірегей тәсілдеме жоқ екенін атап өту керек. Біреулер оны меншіктенуші мен компания басқару үдерісінде менеджерлер арасындағы өзара іс - ... деп ... ... ... ... оларға сеніп тапсырған активтерге қатысты менеджерлердің есеп беруі мен жауапкершілігін жақсы қамтамасыз ететін жүйелер мен ... ... ... ... Басқалар корпоративті басқару аясындағы тетіктер максаттарының жиынтығы және басқарушы мен қалған жалданған жұмысшылармен ... ... ... меншік акционерлерімен рәсімдерді жүзеге асыру.
Корпоративтік басқару - бұл ... мен ... ... ... ... акционерлердің және толығымен алғандағы жалпы қоғамның мүддесіне басқаратындығына және ол үшін өз ... ... ... қамтамасз ететін арнайы жасалған жағдайлар.
Корпоративтік басқару - өзара шаруашылық кәсіпорындарды құру жіне оның қызметін ұйымдастыру бойынша міндеттемелермен байланысқан жеке және ... ... ... ... ... ... бірлестіктердің қызметін құқықтық реттеу.
Корпоративтік басқару компанияның стратегиялық мақсаттарын, ... қол ... ... және оның ... бақылау тәсілдерін анықтайды. Корпоративтік басқару компанияның стратегиялық мақсаттарын, оларға қол жеткізу құралдарын және оның әрекетін ... ... ... ... негізгі ұстанымдарын келесі үлгіде қалыптастыруға болады:
* Акционерлердің құқықтарын ... ... ... жіне шетелдік иелерін қоса есептегендегі, барлық акционерлерге тең қарау.
* Мүдделі тұлғалардың құқықтарын қорғау.
* ... ... ... ... ... ... құрамы жіне басару құрылымы туралы мәліметтерді қоса есептегендегі компания қызметінің барлық аспектілері жөніндегі шынайы ақпараттың қолжетімділігі.
* Директорлар ... ... ... басқару, менеджерлер жұмысын бақылау бойынша міндеттерді, Директорлар кеңесінің акционерлер алдында есеп беруі.
Корпоративтік басқару процесіне қатысушылар : акционерлер, Директорлар кеңесі және ... да ... ... қатысушылар :
* басқарушы органы - Директорлр кеңесі;
* атқарушы орган - коллегиялық (басқару) ... ... ... ... ... басқарудың құрылымдық мысалы 1 суретте көрсетілген.
1сурет - Корпоративтік басқару ... ... ... ... ... компания басқармасы, оның директорлар кеңесі, акционерлері және ... да ... ... ... ... кешенін қамтитын корпорация қызметі мен оны бақылауды қамтамасыз ететін ішкі ... ... ... ... ... ... қатысушылары - қоғам жарғысымен айқындалған мәселелерді шешуден басқа, компания әрекетіне жалпы басшылықты жүзеге асырушы қоғымның ... - ... ... ... басқарудың заманауй механизмі Директорлар кеңесі мен атқарушы органның акционерлер, жалдамалы жұмысшылар, сатып алушылар және ... ... ... ... ... қамтамасыз етуге бейімделген.
Корпоративті басқару үлгісі мынадай негізгі компоненттер ... ... ... емес ... ... ... тараптар тобы;
* акционерлік капитал құрылымы;
* директорлар кеңесінің құрамы мен өкілеттілігі;
* мүдделі тараптардың акционерлік қоғамы қатысушыларының өзара іс - ... ... ... ... ... ... және ... қамтамасыз ету;
* қоғам қызметі туралы ақпаратгың ашылуына талап және т.б.
Корпоративті басқару факторлардың үш ... ... ... өз ... ... ... және нақты шаруашылық ағындар ұйымы сипатынан шығатын меншік құрылымы;
* акционерлік қоғамдардың ішкі өмірінің ... ... ... ... ... ...
Қазіргі уақытта үш буынды басқару органдарының ... ... ... ... ... басқарма) ең тиімді болып табылады деп саналады.
Корпоративті баскарудын мәні - компания акционер-лерінің қоғамды басқарудың ұстанымдарын, ... ... ... тәртібін айқындауы және орындауы және сол арқылы ... ... және ... ... ... ... көрінеді.
+ ҚР - дағы корпоративтік басқаруды дамытудың ... мен ... ... ... стандарттарын пайдалануға деген қызығушылық шеттен алып пайдаланудың жаңа нарықтарын іздестірудің, сонымен қатар компаниялардың иелері мен ... ... ету ... ... атқарушылық және бақылаушылық функцияларын бөлу мәселелері өзекті болған кездегі ... ... ... ... ... ... басқаруға алғашқы қызығушлық объективті түрде тек 1992 - 1994 жж. Жаппай жекешелендіру аяқталғаннан кейін туындады.
Толығымен ... ... ... ... үлгісін дамытудың негізгі ерекшеліктері арасынан төмендегілерді бөліп атау қажет :
* ... ... ... ... ... ... мемлекеттің акционерлік капиталдағы елеулі үлесі және осыдан туындайтын басқару мен бақылаудың проблемалары;
* корпорацияның ... ... ... және ... ... ... көптеген менеджерлер мен ірі акционерлердің ерекше уәждері;
* корпоративтік басқарудың дәстүрлі механизмдерінің (құнды қағаздар нарығы, банкроттық, корпоративтік бақылау ... ... ... ... емес ... корпоративті бизнесінінің өзекті мəселесі корпоративті басқарудың сапасын ... Бұл үшін ... ... ... ... компаниялардың мүдделерінің балансын сақтау жəне тұтас-тай корпоративті құрылымға байланысты мəселелердің ... ... табу өте ... ... ... көпқырлы жəне кешенді түрде қарауды талап ететін іс. Ол үшін біз корпоративті құрылыс ... ... ... ... ... төмендегілерді қарау ұсынылады:
* Қазақстанда басқарудың корпоративті принциптерін бекіту;
* Компанияны басқарудың құрылымын КБ ... мен оның ... даму ... ... ... ... КБ ... элементі ретінде жетілдіру;
* КБ дамуында маңызды буын ретінде компанияның ақпараттық айқындығын басқару мен кеңейту;
* ... КБ даму ... ... ... жəне оны ... қажетті буын ретінде КБ нарығын жетілдіруде қор нарығын дамыту;
* КБ ... ... ... ... ... ... басқаруды жетілдіру;
Транзитті экономикалы елдерде, оның ішінде Қазақстанда да ... ... КБ ... ... ... шешудің кешенділігі мен толыққандылығына тəуелді. КБ ... ... ... ... ... елдердегідей деп қараймыз. Басқарудың корпоративті принциптерін бекіту Қазақстандағы КБ да, ... ... де ... ... деп есептелетін кезең. Оның ... ... ... ... ... ... ... мойындау, объективті қажеттілікте КБ принциптерін, корпоративті даму тəжірибесі мен белгілі бір теорияларын сақтау болып табылады.
Корпоративті басқару компанияның құрылымы мен ... ... мен ... ... ... ... басқару компанияның басшылығы, оның директорлар кеңесі,акционерлер жəне басқа қызығушылық танытқан ... ... ... ... ... Ұжымдық басқару сонымен қатар, компания қызметінің мақсаттарын белгілейтін жəне оның жетістікке жету тəсілдері жəне ... ... оның ... ... тəсілдерін анықтайтын құрылымды қамтамасыз етеді.
Осыған байланысты ірі акционерлер өздерінің құқықтарын компанияны бақылау арқылы жүзеге ... ал ... ... ... ... ... оларды дивиденттерді алу мен бағаның келесі қолайлы өзгеруі кезінде компанияның ... сату ... деп жиі ... ... ... ... ... əртүрлі жағдайлар мен артықшылықтар болады, олар менеджментпен қарым-қатынасты өз беттерінше құрады, ... бір ... ... ... ... ... ал ... бір жағдайда Директорлар кеңесі арқылы басты шешімдерге бақылау жасайды.Қазақстандық тəжірибеде ... ең көп ... ... ... ... Директорлар кеңесінің төрағасы атанады жəне осындай тұрғыдан акционерлік қоғамның ... ... ... ... жиі кездеседі.
Корпорацияларды басқаруды орталықтандырудың жоғары ... ... ... өзіндік экономикалық деңгейінің төмен-деуіне əкеледі. Ондай басқару жүйесі үшін жетекшіліктің төменгі буынының жоғары басқарушыға жəне ... ... ... жеке бас ... ... ... ... тəн; бірақ олар өздеріне көбіне шаруашылық жүр-гізу қызметінің ... сай ... ... Бұл ... ... ... мен ... жолында айтарлықтай деңгейде кедергі болады.
Мынаны ұғыну аса маңызды:
КБ бұл өте ... ... ... бір адам ... ... рөлдерін, функцияларын бірдей табысты орындайды деп сенуге болмайды. Əр рөл ... ... ... ... КБ ... ... орындауға тиісті рөлдері келіспеушілік жағдайындағы орындар. ... оны бір адам бір ... ... алып ... ... мүмкін емес. Қарым-қатынастардың бұл түйіні КБ принциптерімен жүйеленуі тиіс.
Компаниялардың құрылымын ... ... ... бірі ... ... КБ не ... оның (КБ) корпоративті мəдениетін, кəсіпкерлік этиканы, ... ... ... ... ... ... ... əзірге жеке меншік құрылымы айқындығы жағынан деңгейі төмен. ... өзі ... жəне ... ... ... жетімсіздігінен көрінеді. Жеке меншіктегі компаниялардың құ-рылымының айқындығының жетімсіздігі көбіне акционерлерге жəне əлеуетті инвесторларға бақылау жасау механизмдері ... ... ... ... ... бермейді, бұл Қазақстан жобаларына қатысу мүмкіндігінің қатерін көбейтеді.
Компанияларда жеке мүдделер үшін, жекелеген топтар арасында билік үшін үнемі күрес кезеңі əлі өтіп ... КБ ... ... ... ... ... сот ... мемлекеттік орган-дардың сыбайлас жемқорлығы, тиімді жұмыс істемеуі, əлсіздігі ... ... ... КБ ... ... ... үшін бұл салаларды реформалау өте маңызды болар еді. Бұған қаржы жəне ... да есеп ... ... ... сай келтіру көмектесуі тиіс.
Қазақстанның экономикалық дамуының қазіргі кезеңі оны əлем ... ... ... экономикалық ел деп мойындауымен сипатталады. Республикада жаңа институциональды орта қалыптасқан, ол жерде жеке меншік ... роль ... Ол ... түр мен ... ... ірі корпоративтікке дейін, ұйымдастыру құрылымы əртүрлі акцио-нерлік ... ... ... ... тəжірибесін Қазақстанның өзіндік ерекшелігін ескере отырып, елдің экономикалық дамуын басқаруды оның барлық деңгейлерінде жетілдіру ... ... ... жəне ... ... ... бірінші кезектегі орынға қояды. Бұл мəселе жиналып келіп салдарын ... ... ... ... ... ... ... мен дамуы республикада қажетті инвестициялық жəне жалпы іскерлік климатты жасайды, ел экономикасына, экономикалық өсуде жаңа ... ... ... ... қазіргі заманғы нарықтық экономиканың басты сипаты меншік түрінің сан алуандығы болып ... оны ... ... ... шаруашылық жүргізудің осы форма-сымен белгіленген.Алайда бұл елдерде меншіктің корпоративті формасы белгілі бір маңызға ие ... жəне осы ... ... шаруашылық жүргізудің корпоративті түрі.
Жаңа экономикалық ортада ірі ... ... ... ... ішкі жəне сыртқы салаларын атағанымыз корпорав-тивті сипатта ... ... ... ... ... ... ... əлеуметтік экономикалық дамуының деңгейі сипатында ... Жəне ең ... - ... ... емес, кəсіпорынның орындай-тын функциясы мен қызметінің принциптерінің мазмұнында.
Бірге қызмет ету үшін ... ... ... бірігуі: біріншіден акционерлік компания жасауда жеке, заңды тұлғаның қатысуын; екіншіден басқарудың қажетті ережелерін ... ... ... ... екендігін көрсетеді. Осы принциптерді сақтау корпорацияның тиімді қызмет істеуі үшін аса маңызды мəселелердің бірі.
2 ТАРАУ ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯ>> ... ... ... ... ... Жабық Акционерлік Қоғамы құрылуы туралы жарлық бойынша мемлекеттік республикалық кәсіпорыны Акционерлік Қоғамға қайта құрылды, ол ең жас, әрі ... ең ірі ... ... ... ... оның ... 6 ... доллардан астам.
Акционерлік Қоғам Ұлттық Компаниясы>> көлік саясаты аясындағы басқарушы органы - ... ... ... және ... Министрлігі болып табылады.
Ұлттық Компаниясы>> Акционерлік Қоғамының 100% активтерінің иесі - Қазақстандық холдингін ... ... ... ... саналады. Темір жол көлігі ҚР-ң өндірістік инфраструктурасының маңызды бөлігің құрайды. Оның тұрақты және ... ... ... мемлекет экономикасының өсуіне, ұлттық қауіпсіздіктің сақталуына, халықтың ... және ... ... зор ... ... ... ... жол үлесіне елдің жүк айналымының 70%, жүргізушілер айналымының 50%-ы тиесілі. ... жол ... 135 ... жуық адам қызмет атқарады, ол Қазақстанның тұрғындарының 1%-ын құрайды.
Қазіргі ... ... ... ... жол ... - 14 мың км ... темір жол торабынан - оның 5 мыңға жуығы екі ... және 4 ... ... - ... Жыл ... темір жол көліктерінің есебінен мемлекеттік бюджетке түсетін салық түсімдерінің, елдің ЖІӨ-ң үлесі айтарлықтай артып ... ... жол ... ... ... ... ... келе жатқан сала, өндірістік, қаржылық және техникалық потенциалын тұрақты арттырып келеді. акционерлік қоғамы ... әрі - ... ... ... ... ... отырып, өз қызметінен Қазақстан Республикасының халқына мейлінше жоғарғы пайдаларды қамтамасыз ету мақсатында ... ... ... ... ... ... және тұтас алғанда қоғамның өміріне әлеуметтік жауапты қатысу жөнінде ерікті міндеттеме алады.
Корпоративтік әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... пайдаларды қамтамасыз ету жөніндегі ғана емес, Акционер, тұтынушылар және тұтас алғанда қоғам үшін құндылықтар құру жөніндегі өзіне ... ... ... ... ... жауапкершілік рөлін Компания қызметімен тікелей байланысты және Компанияның мүмкіндіктеріне сәйкес қоғамның әлеуметтік, экономикалық және экологиялық салалардағы дамуына бизнестің ... ... ... ... ... ... ... саясатын қабылдай отырып, өзіне ерікті қабылдаған міндеттемелер:
* Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған міндеттемелерге қосымша болып ... ... ... ... істемейтін зейнеткерлеріне, коммерциялық серіктестеріне де, сондай-ақ мемлекет пен ... ... ... Компания мен оның қызметкерлері арасында жасалған еңбек шарттарының қолданысының күшін жоймайтындығын және өзімен айырбастамайтындығын;
* Компания акционерінің және ... ... ... ... ... ... ... есепке негізделгенін;
* нарыққа қатысушылардың ынтымақтастық бастамашыл іс-қимылдары мен мемлекетпен және қоғаммен серіктестік ... ... ... ... өндірістік қаржылық көрсеткіштері мен Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму деңгейін ... ... ... қайта қарастырылатындығын растайды.
Компания әлеуметтік аспектінің іскерлік бедел үшін үлкен мәнге ие болып келе ... бұл ... ... ... ... ... іскерлік беделін көтеруге, Компанияны капиталдандыруға, барлық мүдделі тараптармен - мемлекетпен, жалғыз акционермен, тұтынушылармен, персоналмен, ... ... және ... ... ... ... ... өндірістік емес тәуекелдерді тиімді басқаруға;
қоғамды дамыту арқылы бизнестің үдемелі дамуын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін құрал-саймандардың бірі болып табылатындығына сенім ... оның ... мен ... ... ... ... мінез-құлықпен және нақты бастамалармен, жобалармен ассоцациялануына ұмтылады.
Компания осы Саясат ережелерінің ... ... ... ... АҚ ... төмендегі тәртіптер бойынша корпоративтік басқаруды дамытуды міндеттенеді:
* Бір ғана ... ... ... ... мүмкіндігін пайдаланып іске асырады;
* Директорлар кеңесі Қоғамды басқарудың стратегиялық жолын ұстанады және Қоғамның атқарушы орган ретіндегі тиімді ... ... ... ... ақ ... ... Бір ғана акционерге есептілігін сақтайды;
* Қоғам атқарушы орган ретінде қоғамның ағымдағы жұмыстарын басқарып оның ... ... мен Бір ғана ... алдындағы есептілігін қамтамасыз етеді;
* Қоғамның қаржылық жұмыстарын, экономикалық көрсеткіштерін, құрылымдық және басқару мәселесі жөніндегі ақпараттарды дер кезінде жариялау;
* ... ... ... ... ... ... Қоғамның еңбеккерлеріне құқықтық правосы шегінде әріптестік қарым қатынасты дамыту, еңбек жағдайын реттеу, әлеуметтік мәселелерін шешу;
* ... ... ... ... басқа да акционерлік қоғамның активінің ұлғаюына мүдделі белсенді әріптестігін жүргізу.
Компанияны басқару жүйесін жетілдіру Бір ғана ... - ... №117 ҰК>> АҚ ... басқару кодексімен бекітілген.
(ҚР Президентінің 2008 жылғы қазанның 13-індегі №669 Жарлығымен ҰК>> АҚ басшылық органы Бір ғана акционері - ҰӘҚ>> АҚ ... ... ... ... корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру және ашықтығын қамтамасыз ету болып табылады. Кодексте корпоративтік жүріп тұрудің үздік тәжірибелері мен негізгі ... ... ... ... Акционердің құқығы мен мүддесін қорғау ( акционердің құқығы ... ... ... ... мүмкіндігі болуы);
* Қоғамды Директорлар кеңесі мен Басқарманың ... ... ... ... ... ... және ... алдындағы есептілігі);
* Қоғамның өзіндік жұмыс тәртібі (Қоғамның корпоративтік басқару құрылымы акционерлік қоғамның мүддесін барынша тиімді қамту);
* Қоғамның ... ... ... ... мен ... қамтамасыз ету тәртібі (Компанияның қаржылық жағдайы, жұмыс нәтижесі, меншігі мен компанияны басқару тәртібі туралы ақпараттардың дер кезінде берілуі);
* ... және ... ... ... ... ішкі құжаттары құқықтық және корпоративтік, іскерлік этика талаптарына сай болуы тиіс);
* Тиімді дивиденттік саясат тәртібі ( дивиденд көлемін және ... ... ... ... ... кадр ... ... ( қоғаммен еңбеккерлері арасындағы әлеуметтік - әріптестік қатынасын дамыту);
* Қоршаған ортаны қорғау тәртібі (табиғи ресурстарды ... ... ... ... ... дауларды реттеу( корпоративтік басқару жүйесі еңбеккерлер мен лауазым иелері міндеттерінің айқын болуы);
* Жауапкершілік тәртібі (барлық мүдделі тұлғалардың құқығын қамтамасыз ету).
Корпоративтік ... ... - ... ... ... ... жүйесіндегі басты мазмұнына берілген кепілдіктер негізі болып табылады.
Кәсіпорын тұрғысынан қарағанда ... ... адал ... басқару үш элементтен тұрады:
* Акционерлердің мүдделерін сақтаумен қорытындыланатын компания қызметінің этикалық ... Оның ... ... стратегиялық міндеттерінің жетістіктері - мысалы, ұзақмерзімдік болашақтағы жоғарғы табыстылық, ... ... ... ... ... ... ... көрсеткіштен артық табыстылық;
* Компанияға қойылатын барлық заңдық және нормативтік талаптардың сақталуы.
Компанияның заңдық және ... ... ... ... қарағанда үлкен деңгейде сақтауларын есептемейтін болсақ, корпоративтік басқаруды нарық жүзеге асырады. ... ... ... ... ... жасау, персоналды басқару үлкен орын алады. ҰК>> АҚ-дағы персоналды ... - іс ... ... ... ... оның мәселесі - кәсіпорынды керек уақытта, ... ... және ... ... ... ... қамтамасыз ету, оларды дұрыс орналастыру және ынталандыру. Персоналды басқару мақсаты жалпы ұйымның игілігі мен жұмыскерлердің жеке ... ... ... ... ... ... қабілетті ұжымын қалыптастыру болып табылады.
Кәсіпорын персоналы бір мезетте басқарудың объектісі де, ... де бола ... ... қызметкерлерінің объект болуының себебі: олар өнді-рістік үдерістің бір бөлігі болып табылады. Сондықтан өндірісте адам ... ... ... қайта бөлу және тиімді пайдалану персонал-дарды басқарудың негізгі мәні болып табылады және осы тұрғыдан қарағанда өндірістің материалдық - ... ... ... ... ... ... басқару жүйесі ұйымды бүтіндей және оның жеке ... ... ... ... ... ... мен сонымен қатар, келесі функционалды және қамтамасыз ететін кіші жүйелерден тұрады:
* персоналды ... және ... ... жалдау және есепке алуды басқару;
* еңбек қатынастарын басқару;
* бір қалыпты еңбек ... ... ... ... дамытуды басқару;
* персоналдың мінез - құлқын мотивациялауды басқару;
* әлеуметтік дамытуды басқару;
* ... ... ... ... ... басқару жүйесін құқықтық қамтамасыз ету;
* персоналды басқару жүйесін ақпараттық қамтамасыз ету;
* персоналды басқару жүйесін техникалық қамтамасыз ету.
"Қазақстан ... ... ҰК" ... басқарудың ұйымдық құрылымы
2 суретте көрсетілген.
2 сурет - ... ... ... ҰК" ... ... ... ... көріп отырғанымыздай, "ҚТЖ" ҰK" АҚ-ты басқарудың ұйымдық құрылымын мыналар құрайды :
* ... ... ...
* директорлар кеңесi;
* тексеру комиссиясы;
* басқарма .
Директорлар кеңесі Компанияның стратегиялық даму бағыттарын анықтайды, өндірістік-қаржылық сипаттағы мәселелер бойынша ... ... және ... , Басқарма мүшелері қоғамның қызметін отырыс арқылы ... ... ... ҰК>> АҚ ... құзырына қоғамның бір акционері мен Директорлар кеңесінің шешімін жүзеге асыру кіреді.
Компаниядағы корпоративтік басқару - бұл, ... ... ... ... ақпараттық және адам ресурстарын өзара келісіп басқаруды қоса есептегендегі кешенді басқару. Бұл басқармашылық шешімдерді қабылдаудың ең тиімді тәсілдерін әзірлеуге, ... ... ... ... ... кәсіпорындарды басқарудың процестік тәсілін жемісті түрде шешеді.
ҰК>> АҚ - ғы корпоративтік басқару әділдік, адалдық, жауапкершілік, ... ... және ... ... ... Корпоративтік басқару жүйесі барлық мүдделі тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін құрметтеуді жөн санайды, Компания үшін өте қиын ... дер ... ... және ... ... ... ... береді, Компанияның табысты қызметіне, соның ішінде оның құндылығының өсуіне, қаржы тұрақтылығы мен пайданың түсуіне қолдау көрсетеді. ... ... ... ... ... ... мүдделерін қорғау, барлық мүдделі тұлғалармен өзара теңдестірілген қарым-қатынас жасау және қызметінің тиімділігін арттыру құралы ретінде қарастырады.
Барлық ... ... ... ... ... ҰК>> АҚ ... ... беделін арттырудың және инвестициялық капиталды тарту шығындарын ... ... ... ... ҰК>> АҚ ... ... ... адалдық, жауапкершілік, айқындылық, кәсібилік және құзыреттілік қағидаттарына құрылған. ... ... ... ... ... ... ... болып табылады, ол Қоғам қызметінде мүддесі бар барлық тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды, оның ішінде ... ... ... ... пен кірістілікті қолдауды көздейді.
Корпоративтік басқарудың мақсаттары ҰК>> АҚ-ғы басқаруды жетілдіру мен жүйелендіру, ҰК>> ... ... ... ашықтылығын қамтамасыз ету және ҰК>> АҚ-ның тиісті корпоративтік басқару стандарттарына мүлтіксіз дайындығын растау болып табылады.
Атап айтқанда:
ҰК>> АҚ ... ... және ... ... үшін ... ... ұлғайту үшін жауапкершіліктің, есептілік пен тиімділіктің тиісті деңгейімен жүзеге асырылу қажет;
Корпоративтік басқару принциптері
Корпоративтік ... деп ҰК>> АҚ ... ... мен ... қамтамасыз ететін және Жалғыз акционер, Директорлар кеңесі, Басқарма, ... өзге ... және ... акционер мүддесіне мүдделі тұлғалар арасында қатынастардан құралған үрдістер жиынтығы ұғынылады.
ҰК>> АҚ корпоративтік ... ... ... ... ... оның ... нығайту мен онымен капиталды тартуға шығындарды азайту құралы ... ... ҰК>> АҚ ... ... ... жүйесін Қазақстан Республикасында заң ұлықтылығын қамтамасыз етуге қосатын өз үлесі және қазіргі заманғы экономикада және жалпы ... оның ... ... ... ... ... ... басқаруды компания қызметінің тиімділігін көтеру, оның беделін нығайту және капитал тартуға арналатын шығындарды төмендету әдісі ретінде қарастырады. ҰҚ АҚ корпоративтік ... ... ... басқарудың айқындылығын арттыруды қамтамасыз ету және тиісті корпоративтік басқару стандарттарын қолдануға компанияның бұлжымас дайындығын дәлелдеу мақсатында үнемі жетілдіріліп, ... ... ... АҚ ... ... ... органдары мыналар болып табылады: Акционерлердің жалпы жиналысы - Қоғамның жоғарғы органы, ол ... ... ... ... ... ... іске ... Директорлар кеңесі - Компанияны ... ... ... ... оның ... ... жауап беретін және Басқарма қызметін бақылайтын ... ... - ... ... қызметіне басшылықты жүзеге асыратын атқарушы орган;
ҰҚ>> АҚ ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... туралы ақпаратты айқын әрі дұрыс ашу қағидаттарына негізделген.
Қорда компаниялардың ... ... оның ... және ... ... ... белгілеп берген Корпоративтік басқару Кодексі мен іскерлік этика Кодекстері бар.
Еншілес және тәуелді компанияларды корпоративтік басқару жүйесінің тиіміділігін ... үшін Қор ... ... ... жеке ... ... пайдаланады. Бұл әдістеме әлемдік корпоративтік басқару тәжірибесінің үздік стандарттары негізінде әзірленген. Диагностикадағы ... ... озық ... ... отырып, Қор компаниялары тобындағы корпоративтік басқару деңгейін жоғарылату. Оны корпоративтік басқару жүйесін бағалау мен дамытуда бірізділік пен ... ... ... ... ... ... ... корпоративтік басқарудың озық тәжірибелеріне сәйкестік рейтингін анықтауға мүмкіндік береді. Әрі Қор компанияларындағы ... ... ... ... дамытып, мониторинг жүргізу құралы болып табылады.
ҰК>> АҚ ... үш жылы бойы ... ... ... ... ... ... саласында көш бастап келеді.
АҚ корпоративтік басқару жүйесі ... ... ... ... консалтинг компаниясы әзірлеген корпоративтік басқару диагностикасының әдістемесіне сәйкес ең озық ... сай ... жыл ... ... корпоративтік басқаруды үш негізгі компонент бойынша бағалайды: құрылым, үрдістер және ашықтық, осылар өз ... ... ... озық әлемдік тәжірибеге сәйкес келетін құрамдас бөліктерді және критерийлерді қамтиды.
2012 жылы әдістемесі негізінде жүргізілген ... ... ... ... ... ... компаниясына 66,2% - корпоративтік басқару рейтингісі берілді. Ағымдағы жылы біздің компания оны 68%, 2015 жылы 75%-ға ... ... ... ... ... бұл тек ... ... Іс жүзінде компания қызметкерлері бірдей құндылықтар мен мәдениет ортақ ұстанатын, болашаққа деген көзқарастары бірдей, біріккен берекелі топты құрған ... ғана ... ... ... ... ... ... ұлттық компаниясы Қазақстанның аса ірі жұмыс берушінің бірі болып табылады. Компанияның ұжымында 160 000 адам ... ... және ... ... ... біріктіру іс жүзінде оңай шаруа емес. ... ... АҚ ... ... және ... ... құрастыру ұстанымдарын айқындайтын корпоративтік идеология және бизнес философиясын қабылдады.
Осы құжатқа сәйкес, ... ... ... ... - ... ... ... келесі құндылықтарға ортақтасуы қажет: адалдық пен парасаттылық, адамдарға деген құрмет, өзара көмек пен сенім, қауіпсіздік пен сапа, ... ... даму және ... ... ... ... әрине, өз ісін мақтан тұту.
АҚ Корпоративтік ... және ... ... ... ... ... құжат ретінде еңбекті және экологияны қорғау, еңбек заңнамасы, корпоративтік басқару, сонымен қатар клиенттер мен іскерлік әріптестердің принциптерін ... ... ... ... талаптары жағынан бұған дейін айтылған барлық құндылықтарды қамтиды.
Корпоративті басқару қазақстандық компаниялардың басқару ... ... (ең ... ... ... ... ... тәжірибе мен инвесторлардың ... ... ... бағыт - бағдары мен стандарттарын берді. Нәтижесінде ол басқару тәжірибесінің жүйелік ... және оның ... ... - нормативті базада көруіне негіз болды. Сонымен қатар, басқару саласында негізгі ... ... ... ... ұйымды басқаруды жетілдірудің жан - жақты мүмкіндіктерін ... ... ... эксперттердің қызығушылықтарын көрсетті.
ҚР ... ... ... ережесін қазақстандық компанияларға өз қызметінің ең маңызды тапсырмасы ... ... ... ... ...
Темір жол көлігінде корпоративті заңнаманың дамуындағы ... ... ... ... ... ... экономикадағы нарықтық жүйенің дамуына, меншікті қорғау құқығы мен инвестиция тартуға әсерін ... ... ... шарттарды жасау;
* қазақстандық заңнамаға корпоративті басқарудың әлемдік мойындалған принциптерін енгізу;
* бизнестің ... ... ... заңды түлға туралы заңнаманың жандануы негізінде бизнесті жүргізу формаларының ... ҰК>> АҚ - ның ... ... ... ... ... үлкен мөлшері, меншіктік құрылым, транспорттық ... ... ... мәселелері қазіргі таңда темір жол ... ... ... ... ... мәселесі күрмеулі жұмыстардың бірі болып ... ... ... ... ... БАСҚАРУДЫ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ
3.1 ҰК>> АҚ-ғы корпоративтік бақаруды дамыту жолдары
Қазақстанда ( басқа да өтпелі экономикасы бар ... ... ... ... ... ... (корпорациялар) әзірге өтпелі сипатта және оның қандай да бір классикалық үлгілерде (иелік ету мен корпоративтік ... ... ... ... қорытындылар жасау әзірге мерзімінен бұрын болып есептеледі.
Кейбір қазақстадық компанияларда корпоративтік басқару инфрақұрылымдарының элементі бар. ... ... ... ... жүйе ретіндегі толық жұмыс істеу фактісі маңызды.Мұның өзінде, іс жүзінде компанияның құзырлы және ісіне берілген менеджменті компанияның ... және ... ... ... ... ... этаптарында акционерлердің олардың істеріне араласу механизмі болып табылады.
Қазіргі уақытта әлемде корпоративтік басқарудың әртүрлі үлгісі қолданылады.Әр ел басқару ... ... ... ... үлгісін нысанға келтіреді.Сонымен қатар,корпоративтік басқарудың ұлттық жүйелері корпоративтік басқарудың 4 үлгісіне сүйенеді: англо - америнкандық, континетальдық,жапондық және жанұялық.
Бірінші ... үлгі ... ... тән: АҚШ, ... ... Жаңа ... және Австралия.
Англо-американдық үлгіде басқарудың жоғарғы органы акционерлер жиналысы болып табылады. Және де бұл ... ... ... негізгі басқару органдарының бірі - директорлар кеңесі.
Жапондық корпорацияларда басқарудың ұйымдық құрылымы, әдетте функционалдық принціппен: көлбеу және ... ... ... ... ... ... ... құрылымдық схема бар, қазіргі жағдайда мұның өзі бағалы үлес ... ... ... ... ... 4-6, ... одан да көп ... істейді. Ең қолайлысы 10-20 адам болып саналады. Мұндай топқа тығыз байланыс орнату, еңбек операцияларын ... ... ... ... ұтымдық еңбек әрекеті шағын топтардың күш - жігері арқылы қалыптасады.
Жапонияда қызметшілерді басқару нақтылық, көбінесе ... ... ... ... Оның ең бастылары: жұмыскерлерді ұзақ мерзімге, өмір бойы жолдау, ... ... ... ақы ... және ... ... ... саналады.
Шешім қабылдаудың жапондық жүйесі ұлттық дәстүрлерге жапондық этнопсихологиялық ерекшеліктеріне оларды әлеуметтік құндылығына негіз-делген. Жапонияда шешім қабылдаудың елеулі ... - ... ... Европалықтардың шешім қабылдау тәсілінен айырмашылығы - жапондықтар әуелі мәжілістер мен ресми емес келіссөздерде түйінді ... ... ... ... ... ... ... мұндай процедура бірауыздылыққы келісіп әрекет жасауға әрекет етеді. Жапонияда жасының үлкендігіне қарай ақы төлеу ... оны деп ... және ... ... ... ерекшеліктері 1 кестеде көрсетілген.
Жапондық модель
Американдық модель
Басқару шешімі ұжымда ... ... ... ... ... жауапкершілік.
Дербес жауапкершілік.
Басқарудың стандартсыз икемді құрылымы.
Басқарудың қатаң ресми құрылымы.
Бақылауды ұйымдастырудың бей-ресмилігі.
Бақылау процедурасының нақты
ресмилігі.
Жұмысты баяу ... және ... ... ... ... негізгі критериі - қарамағындыларды дұрыс үйлестіру және ... ... ... ... ... және инициатива.
Топқа басшылау етуді ұйымдастыру.
Жеке адамға басшылық етуге ұйымдастыру.
Ұжымдағы үйлесімдікке және ұжымдағы нәтижеге жетуді ... ... ... ... ... ... мен жеке бейресми қарым-қатынас орнату.
Қарамағындағылармен ресми қарым-қатынас орнату.
Жасының үлкендігіне және жұмыс стажына қарап қызметін жоғарлату.
Жеке нәтижелеріне негізделген іскерлік мансабы.
Әмбебап типтегі ... ... топ ... ... ... ... т.б. бойынша еңбек ақы төлеу.
Тар мамандықтағы басшыларды даярлау, жеке жетістіктері бойынша еңбек ақы ... ... - ... және ... ... ... ... менеджмент кадрлық технология және персоналды басқаруға қарағанда, көбінесе айтарлықтай тығыз маңызды, қажетті ... ... ... мәжбүр. Бұл жағдайда персонал қызметі шалғай басқаруларға қарай ығыстырылады, ... ... ... ... ... ... мен белсенді позициясы жағдайында ол бизнес - әріптес, қызмет тиімділігі мәселелері бойынша стратегиялық консультант ретінде таңдаулы ... ... ... жол ... мақсатты моделі тиісті нәтижеге жеткізуді көздейді. Ол үш сегментті қамтиды. Жүк ... ... ... ... желі қызметі. Мұндай модельге көшу - мен ҰК>> АҚ - тың 2020 жылдарға ... ... ... атты ... құжаттарда көрсетілген. Бұл бағдарламалар бойынша, ҰК>> АҚ құрылымын өзгертіп, жүк және ... ... мен ... желі ... айналысатын еншілес кәсіпорындарды бір холдингтік құрылымға айналдырып, барлығын бір орталықтан корпоративтік жолмен басқару түрі ... ... ... ... тек ... желі ... қалады. Ал жүк тасымалы мен вагон және локомотив паркі бар мемлекеттік және жеке тасымалдаушылардың операторлары өзара ... ... ... ... ... Мұның ішінде ерекше айтарлығы - шынайы бәсекелестік жағдайында ұлттық тасымалдаушының басымдығы коммерцияландыру арқылы алып ... ... ... сала ... мен ... ... - ... жобалар кәсіпорынның даму тегершігі екендігін айқын бағамдай бастады.
Капитал қозғалысын жандандыру, инвестициялар тарту, импорт алмастыру ғылымды ... ... ... ... ... өндiрiстердi дамыту жөнiндегi мемлекеттiк саясаттың басымдықтарын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Индустриалдық-инновациялық даму 2003 - 2015 жылдарға арналған ... ... ҰK>> АҚ 2008 ж. ҰК>> ... және ... ... қоғамдардың инновациялық қызметiн дамытудың 2008 - 2009 жылдарға арналған бағдарламасы қабылданды. Бағдарламаның ... ... ... темiр жол өнiмдерiнiң сапасын басқарудың нарық жағдайындағы тиiмдi моделiн дамыту және енгiзу;
* қазiргi заманғы озық технологиялар мен ... ... ... ... жарамды бұйымдарды қайталап пайдалану үшiн pecуpc үнемдеу технологияларын енгiзу;
* темiр жол саласының мiндеттерiн шешу үшiн ғылыми - зерттеу және тәжiрибелiк-конструкторлық ... ... ... ... ... ... құралдарын енгiзу;
* темiр жол көлiгiнiң мұқтаждары үшiн жаңа өндiрiстер ұйымдастыру ... ...
ҰК>> АҚ - ... жол ... ... келісілген саясат пен жалпы стратегияны жүзеге асыруға алып келетін ... ... ... жүйесіне сай функцияландыратын заңды, өзіндік және құрылымдық ... ... ҰК>> АҚ - дағы ... ... ... 2 кестеден көруге болады.
* кесте - ҰК>> АҚ - дағы ... ... ... ... ... ... темір жол жүйесіне транспортты-өндірістік қызметтің жеткізілуі мен интеграциясының ұзақ мерзімді келісімі; лизенциялық келісім; меншікке қатысу
Орташа
Директорлар кеңесіне өзара қатысу; ... ... ... ... ... және ... ... ҰК>> АҚ басшыларының іс - әрекетін әр ... ... ... ... ... ... ... мен менеджерлері, даму потенциалының сақталуы және т.б. Жоғарыда ... ... ... ... ... жағдайының ерекшеліктеріне жауап беретін корпорацияның баға моделінің бар болуын талап етеді. ... ... ... ... биз нес - ... ... мәселелерін зерттеуге көп көңіл бөлуде. Арнайы тауар бола отырып, ... ... ... ... түріне, тасымалдаулардың жағрафиялық аумақтары мен тасымалданатын жүктердің түрлеріне тәуелді ерекшеленетін ... ... ... ... және ... ... ... көлік қызметтері саласындағы интеграциясының негізгі бағыттары мен нысандарына талдау жүргізе отырып, көлік ... ... кең ... бірі - ... да ... ... үрдістердің негізі болып табылатыны туралы қорытынды жасалған болатын. Қазақстанның көлік қызметтері нарығының қазіргі ... ... мен ... қызметтері саласындағы интеграциялық үрдістердің дамуы - өркендеген әлемдік шаруашылық ... ... кіру ... ... ... ... туралы айтылады.
Қазіргі таңдағы мемлекеттік көлік саясатының бастапқы мақсаты - Қазақстан Республикасында және оның шектерінен тысқары жолаушылар мен ... ... ... қол ... ... және ... ... қамтамасыз ететін техникалық жаңартылған және қаржылық тиімді көлік жүйесін дамыту болуы тиіс. Қазіргі уақытта Қазақстанда шығарылмайтын, халықаралық талаптарды қанағаттандыратын көлік ... мен ... ... ... ... ... Бұл Қазақстандық тасымалдаушылардың бәсеке қабілеттілігін арттыруға көмектеседі.
Әлемдік тәжірибе инвесторлар құқығын заңды қорғау ... мен ... ... ... кері ... ... ... меншіктің шоғырлануы құқықтық жүйенің кемшіліктерін жартылай болса да, өтеуге қабілетті.
Корпоративті басқару үдерістерін зерттеудің басты себептерінің бірі ... ... ... ... ... өзара байланысын айыруға ұмтылу және оның нәтижесінде ... ... ... ... қаншалықты бейімделетіндігін анықтау.Жекешелендіруден кейінгі негізгі мәселе корпоративті басқару мәселесі болды. ... ... ... ... ... ... деп акционерлік қоғамның сыртқы ортамен-кредиторлармен, жеткізушілермен, сатып алушылармен өзара қатынас сипатын ... ... ... ... ... мен үдерістерді қарастыру бойынша түрлі пікірлерді талдау мына қорытындыға келуге мүмкіндік берді, біздің еліміз корпоративті басқарудың ұлттық үлгісін ... ... тұр және ... сатып алуда, жалпы экономикалық үдерісте Қазақстанды дамытуда, ұқсастық табуда және басқа елдер ... ... ... ... ... ... бола ... басқару - бұл бизнестің ұйымдастырушылық ... ... ... ... ... ... фирма ішіндегі және фирмааралық қатынастарды құру. Ұсынылған пікір корпоративті ... оның ... ірі ... ... ... ... ... меншіктің артықшылығына қатысты байланыс тығыздығын дәл береді. Кейбір шетелдік экономистер корпоративті басқаруды сыртқы инвесторларға өз ... ... ... мүмкіндік беретін жол мен тәсілдер ретінде қарастырады.
Басқарудың ... ... ... ... ... жабдықтаушылар жəне қоғам алдында өзі қабылдаған міндеттерді орындауын талап етеді. Тұрғындардың бұл ... ... ... ... ... ... ... жəне сенімділігімен ұтады. Осындай корпоративтік ... ... ... ... ... ... жетуге болады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Корпоративті басқару объективтік, жауапкершілік жəне жариялылық сияқты демократиялық принциптердің негізі болып табылады. Сонымен қатар ол ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді, осылай, демократиялық басшылықтың заңдылығы мен ... ... ... ... ... ... сыбайлас жемқорлыққа қарсы күшті құрал болғандықтан, жеке ... ... мен ... ... ... ... ... береді, және асыра пайдаланушылықтың алдын алады. Біріншіден, бизнес пен мемлекет арасындағы қатынастар реформаның ... ... ... ... басқару формалды емес, туысқандық, бармақ басты, көз қысты жасырын келіссөздердің алдын алады. Екіншіден, ұжымдық басқару мемлекеттік ... ... ... ... түрде пайдалануға, сонымен қатар басқарушешімдерін саяси ... ... ... қабылдауға мəжбүрлейді. Үшіншіден, ұжымдық басқару парақорлыққа тосқауыл қойып, сыбайлас жемқорлықпен күресуге мүмкіндік береді.
Оған қоса, ұжымдық басқару өзін өтпелі кезеңдегі ... ... ... жемқорлықпен күресудің сəтті құралы ретінде көрсете білді, əсіресе бұл ... ... ... мемлекеттік меншікті жеке тұлғаларға беріп, кейін жеке иелік ету ... беру ... ... көз ... ... ... мəселенің қиындығы корпоративтік басқаруға деген теоретиялық қызығушылықты тəжірибе жүзінде ... ... ... ... ... өзгертуде болып тұр. Курстық жұмысты қорыта келгенде мынадай басты сұраққа жауап ... яғни . ... ... ... ... соң ... тұтынушыларға және экономикамызға қосар үлесі де бар.
Басқарудың дамыған жүйесі бар компания тек корпоративтік инвесторлар мен ... ғана ... ... ... ... қызметкерлеріне, клиенттеріне жəне тұтас алғанда қоғамға ... ... ... ... ... ... ішкі жəне ... инвестициялардың келуіне ықпал ететін мықты экономикалық ахуалдың пайда болуына жаңа жұмыс ... ... жəне ... ... ... ... көтеруге мүмкіндік береді.
Басқарудың қалыптасқан жүйесі өнімділікті арттырады. Өздерінің тəжірибелеріне тиімді басқарудың принциптерін енгізген компаниялар несие ... ... ... жəне ... ... ұзақ ... ... бар инвесторлық базаның кеңеюіне сенімді бола алады.Басқарудың сапасы жалпы стратегияны ... ... мен ... алу ... ойланып істелген, экономикалық негізделген шешімдерді қабылдау, еңбек ақыны жұмыс сапасына сəйкестендіре ... ... ғана ... ... ... ... ... бірі - компаниялардың сот тəуекелдерін қосқанда, əр түрлі қолайсыз факторлардың əсеріне ... тұру ... ... ... ... ... жəне адал ... кредиторлар,қызметкерлер,клиенттер,жеткізушілер жəне жергілікті қоғамды қоса алғанда, мүдделі тұлғалармен жемісті əрі ұзақ ... ... ... ... тиімді басқару жүйесі бар компаниялар оларға көп пайда түсіретінін біледі жəне осындай мүмкіндік үшін көбірек төлеуге де даяр. Бұған қоса, ... ... ... сенімділігін жоғары бағалайды,өйткені мұның өзі олардың ақшалары, жауапсыз, селқос менеджерлер немесе олардың отбасы мүшелерінің ... ... ... ... ... тиімді жүйесі басшылық қабылдаған шешімдерге ықпал ету жəне ... ... ... ... ... ... ... құйған қаржының қолданылуы туралы ақпаратты алу ... ... ... ... ... қорғайды. Капитал нарығына тиімділік пен сенімділікті арттыра отырып, мұндай басқару инвесторларға қажет болған жағдайда оңай əртараптандыру мен ... ... ... бере отырып, активтердің анағұрлым жоғары өтімділігін ... ... ... ... ... түрі ... ... жəне акционерлердің жауапкершілігін шектейді.
Басқарудың тиімді жүйесі компаниядан қызметкерлер, клиенттер, жабдықтаушылар жəне ... ... өзі ... міндеттерді орындауын талап етеді. Тұрғындардың бұл топтары осындай компаниямен өздерінің қарым-қатынасында адалдығымен, сапасымен жəне ... ... ... ... ... ұтады, себебі мұндай компания жұмыс орындарын құрады, мемлекеттің экономикасына ... ... ... жəне ... ... ... ... қоса, жариялылық жағдайы жемқорлықты азайтады, өйткені егер компанияда қатаң есеп жүргізілсе, ал оның жетекшілері бизнес-этиканың ... сай ... ... пара алу фактілерін жасыру қиынға соғады.
Жалпы алғанда, ұжымдық басқару жүйесінің ... ... ... ... ... қабілетсіздікті, банкротқа ұшырауға, құқықтың бұзылуы жəне ... ... ... ... ... ... да ... дамудың қиындықтарына əкеп соғады. Осыған байланысты ... ... ... ... ... ... ... экономикалық ахуалдың қажетті шарты болып табылатынын мойындайды. ... ... ... ... ... оларға басымдылықты қамтамасыз етуге қабілетті фактор ретінде қарастыра ... Сол ... ... елімізде де шетел тәжірибесін пайдалана отырып, корпоративтік жүйені дамыту көп мүмкіндіктерге жол ашады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
* Оқу ... С.А. ... ... редакциясымен - Алматы, 2010ж
* Тепман Л.Н. 2012
* Бердалиев К.Б.,Алматы-2010
* ... ... ... ... ... Оқу ... С.Ә.Әбділдин , Алматы - 2008
* Нарық жағдайындағы кәсіпорындардағы корпоративті басқаруды жетілдіру. // факультетінің 20-жылдығына арналған атты ... ... ... ... жинағы. - Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті. - ... 25 ... 2012ж. б 62-65

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 27 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банктің корпоративтік клиенттерімен жүргізетін операцияларын басқарудың ақпараттық жүйесін тұрғызу88 бет
Корпоративтік басқару, ашықтық және қоғам алдында есеп беру қағидаттарының негізінде мемлекеттік басқаруды жаңарту18 бет
Корпоративтік басқарудың жалпы принциптері13 бет
Корпоративтік басқару20 бет
Корпоративтік басқару жайлы73 бет
Корпорацияның қаржылық стратегиясының мәні мен мазмұны9 бет
Кәсіпорында персоналдың мінез-құлқын басқаруға талдау («эйр астана» ақ мысалында)33 бет
Маркетингтік басқарудың теориялық негізі мен тұжырымдамасын оқу8 бет
Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің алтынвалюта активтерін басқару жөніндегі инвестициялық стратегия4 бет
BSB корпорациясы «Франция Үйі» өндірістік-шаруашылық қызметін талдау17 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь