Кіші мектеп жасындағы балаларды оқыту үрдісінде инновациялық технологияны ендіру жолдары.

МАЗМҰНЫ КlРlСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

l. ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ

1.1. Мұғалімнің инновациялық даярлығын қалыптастырудың теориялық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2. Бастауыш сынып оқушыларының жаңа технологияларды пайдалануда пәнге қызығушылықтарын арттырудың тиімді жолдары ...
1.3. Бастауыш сатыда оқыту технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.4. Жаңаша оқытудың негізгі түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.5. Сабақта техникалық құралдарды пайдалану арқылы сабақ сапасын арттыру. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.6. Сабақ процесінде проекциялық аппараттарды пайдалану ... ... ... ... .
1.7. Сабақ процесінде компьютер көмегімен оқытудың тиімді әдістері...
1.8. Сабақ процесінде диафильмдерді пайдаланудың маңызы ... ... ... .

ll. ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ

2.1. Оқушылардың үлгерімінің сапалық деңгейін анықтау ... ... ... ... ...
2.2. Өткізілген ашық сабаққа мониторингтік талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

lll. ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ

3.1. Оқушылардың үлгерімінің сапалық деңгейін
анықтау нәтижесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2. Өткізілген ашық сабаққа мониторингтік
талдау көрсеткіші ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ӘДЕБИЕТТЕР ТlЗlМl ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
КІРІСПЕ

Осы заманғы білім беру жүйесінсіз әрі алысты барлап, кең ауқымды ойлай білетін осы заманғы мұғалімдерсіз иновациялық экономика құра алмайтындығымыз жайлы еліміздің президенті Н. Ә. Назарбаевтың үстіміздегі жылғы Қазақстан халықтарына арнаған «Бәсекеге қабілетті Қазақстан үшін, бәсекеге қабілетті халық үшін, бәсекеге қабілетті ұлт үшін» атты Жолдауында ерекше аталып өтіліп, Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін, экономикалық және қоғамдық жаңару қажеттіліктеріне сай білім керектігіне назар аударылған болатын. Ал бәсекеге қабілетті елдің әрбір азаматы бәсекеге қабілетті болуы тиіс деп есептеймін.
Бастауыш сынып оқушы тұлғасын қалыптастыру мен дамуының басты баспалдағы. Бүгінгі таңдағы бастауыш мектептердің алдында тұрған мәселе оқушыларды дамыта оқыту, яғни, оқушыны оқу әрекетіне қалыптастыру, олардың оқуға ынтасын ояту, қызығушылығын арттыру. Сондықтан, мұғалімнің алға қойған маңызды міндетінің бірі – талабы таудай жеке тұлғаны іздеп табу, оны өсіру. Әр оқушының қабілетін танып біліп, дамытып адам дәрежесіне жеткізу үшін жаңашыл жұмысқа бет бұру керек.
Қазақстан аз дамуында жаңа серпілістер жасауы қажет. Қазақстан әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына енуі үшін білім саласында да үлкен реформалар жүргізілуі тиіс.
Жаңа ғасырда Республикамызда білім берудің жаңа жүйесі жасалып, Қазақстандық білім беру жүйесі әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағытталуда. Бұл педагогика теориясы мен оқу – тәрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты болып отыр.
Себебі білім беру парадигмасы өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарлы, жаңа көзқарас, жаңаша қарым – қатынас пайда болды.
Білім беру саласындағы алға қойылып, отырылған басты міндеттердің бірі – оқытудың әдіс – тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және жаңа педагогикалық технологияны меңгеру .
Қазақстанның Республикасы «Білім туралы» Заңының 8 бабында «Білім беру жүйесінің басты міндеті – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халақаралық коммуникациялық желілерге шығу ұлттық және жалпы адамзаттың құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау» деп атап көрсеткендей - ақ, қазіргі кезеңде әрбір мұғалімнің алдына қойылып отырған басты міндеттердің бірі – оқытудың әдіс – тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және жаңа педагогикалық технологияны меңгеру.
Өйткені жаңа педагогикалық технологияны меңгеруге мұғалімдерді даярлау – оларды кәсіби білімін көтеруге дайындау конспектісінің бірі және педагогтың жеке тұлғасын қалыптастыруға үрдісіндегі іс - әрекеттің нәтижесі болып табылады. Қазіргі педагогика теориясына елеулі өзгерістер еніп, жаңа көзқарастар пайда болды. Әрі білім беру құрылымында жаңа
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1.Таубаева Ш.Т. Лактионова «Как теория и практика нововведение в системе образования» 2 том. – Алматы: Білім,баспасы 2005 ж.

2. Бұзаубақова К. Ж. «Жаңа педагогикалық технологиялар» - Алматы: Жазушы, баспасы 2004ж.

3. Қараев Ж.А. Мектепте оқытудың педагогикалық жүйесін жетілдірудің әдіснамалық негіздері. // бастауыш мектеп..-1996 -№7

4. Қазақ ағартушылардың еңбектеріндегі оқыту мен тәрбиелеу мәселелері. – Алматы, 1984 ж.

5.«Бастауыш мектеп» ғылыми-әдістемелік педагогикалық журналдары. – 2003 ж.№3, №5.

6.«Бастауыш білім» ғылыми-әдістемелік журналдар. – Алматы, 2004 ж. №4, №6.

7.Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологий. –М,: Педагогика,1989 г.

8.Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения.- М., 1995 г.

9. Инновационное обучение: Стратегия и пратика. /Под ред. В.Я.Ляудис. – М. – 1994

1О.Дьяченко В.К. Новая педагогическая технология учебно-васпитательного процесса. –Усть-Каменагорск, 1992 г.

11.Монахов В. Проектирование и внедрение новых технологий обучения.- М.:Педагогика, 1990 г.

12.Юсуорбекова Н.Р. Общие основы педагогической инноватики.- М., 1991 г.

13.Болашақ бастауыш сыныптар мұғалімінің педагогикалық шеберлігі мазмұнының бағыттары. «Үздіксіз педагогикалық білім берудің үрдісі мен стратегиясы». Халықаралық ғылыми - практикалық конференция материалдары. - Алматы, 1998.-235-239 б.

14. Бұзаубақова К.Ж. Жаңа педагогикалық технология. – Алматы: Жазушы.-2004.

15.Бастауыш мектеп - білім берудің қайнар көзі.// Материалы Международной научно-практической конференции «Духовное наследие народов Казахстана и школьное образование».- Алматы, 2001.-218-220 б.

16.Бастауыш мектептегі білімнің жаңа мазмұнының негізгі бағыттары // Вестник АГУ им.Абая. Серия «Педагогические науки».- Алматы, 2002.-№3.-32-35 б.

17.Бастауыш білім беру мазмұнының кейбір мәселелері // Вестник АГУ им.Абая. Хабаршы. «Психология – педагогика сериясы». - Алматы, 2002. - № 2 (7). - 33-35 б.

18.Бастауыш мектеп дидактикасы. Әдістемелік құрал.- Алматы, 2002.- 38 б.

19.Бастауыш мектептегі білімнің жаңа мазмұнының негізгі бағыттары // Вестник АГУ им.Абая. Хабаршы. «Психология – педагогика сериясы». - Алматы, 2002. - № 2 (7). - 67-69 б

2О.Қазақстан Республикасының қазіргі бастауыш мектептеріндегі білім мазмұны // Вестник АГУ им.Абая. Хабаршы. Серия «Педагогические науки».- Алматы, 2003.-53-56 б.

21. Қараев Ж.А. Мектепте оқытудың педагогикалық жүйесін жетілдірудің әдіснамалықнегіздері. // бастауыш мектеп..-1996 -№7

22.Оқу - әдістемелік кешенінің дидактикалық маңызы. // Вестник АГУ им.Абая. Серия «Педагогические науки».- Алматы, 2004.- 25-27 б.

23.Бастауыш сынып оқушыларының танымдық белсенділіктерін дамыту мен жетілдірудің жолдары // Вестник.Хабаршы. КазНПУ им.Абая. «Бастауыш мектеп және дене мәдениеті» сериясы.- Алматы,2004.-33-35 б.

24.Бастауыш мектепте білім беру мазмұнын жаңартудағы кейбір мәселелері // «Жаңашыл мұғалім» атты Республикалық ғылыми – практикалық конференция материалдары.- Алматы, 2005. -№ 3.-89-91 б.

25.12 жылдық мектеп жалпы білім беру саласындағы педагогикалық процесті ұйымдастырудың ерекшеліктері // «12 жылдық білім беруге көшу жағдайында болашақ мұғалімдерді дайындау мәселелері» атты Халықаралық ғылыми – практикалық конференция материалдары.- Алматы, 2006.-37-39 б.

26.Бастауыш мектепке арналған төл оқулықтардың ұлттық ерекшеліктері // Мектепке дейінгі және бастауыш білім: қазіргі жағдайы, даму тенденциялары және мәселелері. Халықаралық ғылыми – практикалық конференция. -Алматы, 2007.- 520-524 б.

27.Тарихи кезеңдердегі ғылыми-тәжірибелік білімдер Қазақстан Республикасындағы бастауыш мектептің және білім берудің дамуының алғы шарттары // Вестник. Хабаршы. Каз НПУ им.Абая. «Бастауыш мектеп және дене мәдениеті» сериясы.- Алматы, 2007.-№ 4 (15).-45-49 б.

28.Қазақстан Республикасындағы бастауыш мектептің және білім берудің дамуының алғышарттары // Бастауыш мектеп. Алматы, 2007.-№12.- 26-28 б.

29.Бастауыш мектепте білім мазмұнын жетілдіру. ҚР Президенті
Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында (2008 ж.6 ақпан) Қазақстан халқының әл-ауқатын көтерудің негізгі бағыттарын жүзеге асыру. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. // -Алматы, 2008.-94-96 б.

30.Бастауыш мектепке арналған төл оқулықтардың ұлттық ерекшеліктері // Бастауыш мектеп. Алматы,2008.-№ 1.-5-7 б.

31. Қазақстан республикасы «Білім мемлекеттік бағдарламасы»/ Қазақстан мұғалімі.- 2000.- № 33-34

32.. Қараев Ж.А. Мектепте оқытудың педагогикалық жүйесін жетілдірудің әдіснамалықнегіздері. // бастауыш мектеп..-1996 -№7

33.Құлмағамбетова Б. Кабинеттік жүйе және қазіргі сабақ. А, 1982 жыл.

34.Жаппаров А. Оқушылардың сөйлеу дағдыларын қалыптастыру және мазмұндама жүргізудің әдістемесі. Шымкент, 2002 жыл.

35. Жанпейісова М.М Модульдік оқыту технологиясы оқушыны дамыту құралы ретінде .- Алматы . 2002..

36. Әбиев Ж. Жаңа адамды қалыптастыру.-Алматы, 1988жыл.
        
        ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫ
тақырыбы: Кіші мектеп жасындағы балаларды оқыту үрдісінде инновациялық
технологияны ендіру жолдары.
Орындаған :
Ғылыми жетекшiсі:
МАЗМҰНЫ
КlРlСПЕ………………………………………………............................................
l. ... ... ... ... ... ... теориялық
негіздері...................................................................
............................
1.2. Бастауыш сынып оқушыларының жаңа технологияларды пайдалануда ... ... ... ... ... ... сатыда оқыту технологиясы ………………………………..
1.4. Жаңаша оқытудың негізгі түрлері………………………………………..
1.5. Сабақта техникалық құралдарды пайдалану арқылы сабақ сапасын ... ... ... ... ... ... Сабақ процесінде компьютер көмегімен оқытудың тиімді әдістері…
1.8. Сабақ процесінде диафильмдерді пайдаланудың маңызы.............
ll. ... ... ... үлгерімінің сапалық деңгейін анықтау....................
2.2. Өткізілген ашық сабаққа мониторингтік
талдау......................................................................
............................................
lll. ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ
3.1. Оқушылардың үлгерімінің сапалық ... ... ашық ... ... ... ЗАМАНҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНСІЗ ӘРІ АЛЫСТЫ БАРЛАП, КЕҢ АУҚЫМДЫ ОЙЛАЙ
БІЛЕТІН ОСЫ ... ... ... ... ... ... ... ПРЕЗИДЕНТІ Н. Ә. НАЗАРБАЕВТЫҢ ҮСТІМІЗДЕГІ
ЖЫЛҒЫ ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚТАРЫНА АРНАҒАН ... ... ... ... ҚАБІЛЕТТІ ХАЛЫҚ ҮШІН, БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ ҰЛТ ҮШІН» АТТЫ ЖОЛДАУЫНДА
ЕРЕКШЕ АТАЛЫП ӨТІЛІП, ҚАЗАҚСТАННЫҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ... ... ... ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ЖАҢАРУ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІНЕ САЙ
БІЛІМ КЕРЕКТІГІНЕ НАЗАР АУДАРЫЛҒАН БОЛАТЫН. АЛ БӘСЕКЕГЕ ... ... ... БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ БОЛУЫ ТИІС ДЕП ЕСЕПТЕЙМІН.
Бастауыш сынып оқушы тұлғасын қалыптастыру мен дамуының ... ... ... бастауыш мектептердің алдында тұрған ... ... ... ... ... оқу ... қалыптастыру, олардың
оқуға ынтасын ояту, қызығушылығын арттыру. ... ... ... ... ... бірі – ... таудай жеке тұлғаны іздеп табу, оны
өсіру. Әр оқушының қабілетін танып ... ... адам ... ... ... ... бет бұру ... аз дамуында жаңа серпілістер жасауы қажет. Қазақстан
әлемдегі бәсекеге ... ... 50 ... ... енуі ... саласында да үлкен реформалар ... ... ... ... ... ... жаңа ... Қазақстандық білім беру жүйесі әлемдік ... ... ... ... Бұл педагогика теориясы мен оқу –
тәрбие үрдісіндегі ... ... ... ... ... ... беру парадигмасы өзгерді, білім берудің ... жаңа ... ... ...... ... болды.
Білім беру саласындағы алға ... ... ... бірі – ... әдіс – тәсілдерін үнемі ... ... жаңа ... ... меңгеру .
Қазақстанның Республикасы «Білім туралы» Заңының 8 ... беру ... ... міндеті – оқытудың жаңа ... ... ... ... халақаралық коммуникациялық
желілерге шығу ұлттық және ... ... ... ... ... ... ... жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға
және кәсіби шыңдауға бағытталған ... алу үшін ... ... деп атап ... - ақ, ... кезеңде әрбір мұғалімнің
алдына қойылып отырған ... ... бірі – ... әдіс ... ... ... ... және жаңа ... ... жаңа ... ... ... ...... кәсіби білімін көтеруге дайындау конспектісінің бірі
және ... жеке ... ... ... іс -
әрекеттің нәтижесі болып ... ... ... ... елеулі
өзгерістер еніп, жаңа көзқарастар пайда болды. Әрі ... беру ... ... ... ... ... дегеніміз қандай да болсын
істегі, шеберлікті, өнердегі адамдардың, ал ... ... ... қол ... ... ... ... ілім
амалдарымен әдістемелік құралдардың жүйелі жиынтығы» - деп түсіндіреді В.
Кларин.
Педагогикалық ... ... ... асатын педагогикалық
жүйенің жобасы. Ал педагогикалық жүйе – дара ... ... ... ... бір ... жету жолындағы арнайы педагогикалық ықпалды
ұйымдастыруға ... ... ... ... ... ... ... дәл қазір бізге осы педагогикалық технологияны дамыту, ... ... ... ... ... дипломдық жұмысымның тақырыбы: «Кіші мектеп жасындағы
балаларды оқыту үрдісінде инновациялық технологияны ендіру жолдары» ... ... ... мәселесі: Мұғалімнің инновациялық даярлығын
қалыптастыру. Кіші мектеп жасындағы балаларды оқыту ... ... ... ... ... және практикалық маңызы: Оқушылардың үлгеріміне,
әлеуметтік жағдайына мониторинг жасау арқылы білім ... ... ... ... ... ... болады.
Жұмыстың мақсаты: Оқыту ... жаңа ... ... ... ... негізгі пәндермен терең де берік
қаруландыру, ал меңгерген білімдерін күнделікті ... өз ... ... ... ... Бастауыш сынып оқушыларының жаңа
технологияларды пайдалануда ... ... ... тиімді
жолдарын білу, кіші мектеп ... ... ... ... ... деңгейін анықтау.
Зерттелінетін объект: Мектеп оқушылары
Зерттеу материалдары мен ... Кіші ... ... жаңа ... ... ... сабақтарда ой-өрісінің
дамуының сандық және ... ... ... әдісі бойынша
өлшейміз, сол көрсеткіштерді талдап, ... ... ... ... ... ШОЛУ
1.1. Мұғалімнің инновациялық даярлығын қалыптастырудың ... ... ... мол ел ... да ... ... ... тіреледі. Мектебімізді сау, берік, ... ... ... ... ... құра ... ... серттесуге болады. Ал сондай негізге ... ... ... деп ұлы ... М. ... ... ... мектеп айқындайды.
Мектеп - мемлекеттің, қоғамның және жеке ... ... ... сұраныстарын қанағаттандыратын қоғамдық – мемлекеттік жүйе.
Өсіп келе ... ... ... дене және жан ... ... қамын ойлау - тәуелсіз ... ... ең ... ... бірі.
Қазіргі кезеңде мектептердің алдында төмендегідей міндеттер тұр:
... ақыл – ой ... ... ... жеке ... ... ... жағдай жасау;
• Жеке тұлғаны саралап оқыту негізінде және ... ... ... ... ... беру ... ... сана – ... ... жеке
тұлғаны тәрбелеу;
• Дарынды балалардың қабілеттерін ... ... ... ... ... жұмыста бағыттау;
• Жеке адамның өзіне - өзі сенімділік, өзін ... ... ... дамыту;
• Мұғалімнің шығармашылығын дамытуға, зерттеу жұмысымен
Айналысуға ... мен ... ... жеке ... ... ... тереңдетуге және
оқу тәрбие үрдісінде оны ... ... ... ... ... ... ... психологиялық және эстетикалық
дайындықты күшейту.
Қазақстан Республикасының ... сай ... ... ... түбегейлі өзгертулермен қоса жаңалықтар
енгізілуде. ... ең ... - ... ... ісі. ... ... білікті, ізденісі мол мамандарды ... ... ... ... ... педагогикалық талапқа сай дамыту,
сол ... ... ... ... ... ... ... –ақ тәрбиелеу саласында педагогикалық ... ... ... жеткізе пайдалана отырып, ... ... ... ... ...... ... кезек
күттірмейтін ең ең негізгі мақсат.
Еліміздегі ... ... ... ... ... ... беру
қызметіне жаңаша қарауды, оқушылардың шығармашылық ... ... ... ... ... ... ... Республикасының Білім туралы Заңында ... ... ... ... ... барлық
игіліктердің сақталуы, екіншіден, қоғамның ... ... ... ...... ресурстарын әрі ... адам ... орта ... ... одан әрі ... ... көздейді. Бұл міндеттерді шешу үшін ... әр ... ... ... ... барлық жаңалықтар
мен қайта құру, өзгерістерге ... жол ... жаңа ... ... жаңа ... ... жасаулары қажет деп атап ... ... ... сілтейді. Бұл заңда қазіргі кезеңде
мұғалімдердің біліктілігін ... ... ... ... ... практикаға қолдануға, практикалық іскерлік пен
дағдыны қалыптастыруға ерекше ... ... ... ... ... сай ... мен ... инновациялық іс-әрекетінің ...... ...... ... бірі. Инновациялық процесс
зерттеу барысында жүйенің бір жағдайдан екінші жаңа ... ... ... көшуі және жаңалыққа енгізу ... ... ... ... маңыздылығын М.В. Кларин, М.М.Потанин,
И.И.Нидкасистый, В.И. ... ... ... П.Р.Ройфекова
және т.б зерттеулерінде қарастырылған.
Жаңа енгізілген жаңалық ... ... ... ... ... тән ... ол табиғи түрде зерттеудің ,
талдаудың және ... ... ... ... Инновация
өздігінен пайда ... Ол – ... ... ... мен тұтас ұжымның озық педагогикалық ... ... ... ... ол ... қажет етеді. ... ... ... ... жаңашылдық
процестерді тікелей алға апарушылар ... ... ... мен ... ролі арта түсуде. Оқу процесінің
көп түрлілігіне қарамастан - ... ... ... басқа да жетекші педагогикалық қызметті іске ... ... ... ... Оқу тәрбие ... ... ... ... ... ... мен ... ақылшының және ... ... одан әрі ... ... қызметі арнаулы, пәндік білімдермен ... ... мен ... оқыту мен тәрбие
технологиясы ... ... ... ... де қамтитын
болғандықтан мұғалімнің арнайы психологиялық – педагогикалық ... ... Осы ... ... ... ... және іске асыруға дайындық ... ... - ... ... ... ... мағынаны
білдіреді. Инновация құрал және үрдіс ретінде ... ... ... ... білдіреді. Педагогикалық үрдісте ... мен ... ... ... ... мен ... мен оқушының бірлескен қызметін ұйымдастыруға ... ... ... - жаңа ... ... ал ... ұйымдастыру яғни, инновациялық процесті мазмұнды дамыту,
жаңаны ... ... ... ал ... ... ... оны ... әдіс –тәсілі мен технологиясын
қамтитын құбылысты түсінеміз.
Ғалым Романова И.А. ... ...... беру ... ... ... жаңалық енгізу, ал жаңалық енгізу
– мәселелерді тиімді жолмен шешу үшін ... ... Ол ... екі ... көрсетеді. Олар:
• Инновацияның қиын мәселені шешуде ... ... бір ... ... қарастыру;
• Инновация мектептің әдістемелік жұмымын жоғары сатыға көтеруге
бағыттау;
Біздің ойымызша, “инновация – ... беру ... ... - деп ... бұл ... ... тарылтқандай боламыз.
Сонымен қатар, белгілі бейімделуден өткен ... жаңа ... ... ... деуге болады екен.
Сондықтан, бұл ... ... ... ... ... ... ... бір уақыт мезгілінде маңызды ... деп ... ... ... - ... ... және педагогикалық
зерттеулерде инновация мәселесіне жалпы әдіснамалық және ... баға ... ... ... ... ... ... туралы арнайы саласының білім беру
жүйесінде қалыптасуы ... ... іске ... ... ... ... ... мәселелерін
қарастырады.
Алдыңғы қатарлы педагогикалық ... және ... ... ... қызметінің теориясына сүйене ... ... ... ... ... ... жалпы ... мен ... ... ... - жаңалық пен және ... ... ... ... ... ... ... отырып, оның ой-пікіріне
қосыла отырып, инновация теориясын біз бірнеше аспектіде ... ... ... ... ... теориясының дамуы,
қалыптасуы жайлы зерттеуін былай деп қорытындылауға ... ... ... - ... ... пәні ... тек 70 –жылдардың
ортасында ғана қалыптасты. Бұл ... ... ... ... ... ... ... , оның
сипаттамасын , ... ... оны ... ... ... ... ... анықтау мәселесін көтереді [12,13].
Білім берудегі ... ... ... ... екі проблемасы ... Олар - ... ... ... және ... ... және
педагогикалық – психологиялық ғылмдардың жетістігін ... ... ... сәйкес инноватика пәні, инновациялық үрдістердің
мазмұны мен ... осы ... ... бір – бірінен ... ... ... ... байланысты екі үрдістің ... ... ... яғни ... үрдістердің мазмұны
мен ... осы ... ... бір ... оқшау қарастырылып
келген өзара тығыз байланысты екі ... ... ... ... яғни ... үрдістің нәтижесі теория мен
практиканың тоғысуында пайда ... ... және ... қолдана алуға тиіс. Бұның ... ... ... ... және ... басқару қызметінің
маңыздылығына көз жеткізе түседі.Өйткені, мұғалім жаңа ... ... мен ... ... ... ... ... және насихатшысы қызметін ... ... ... ... өз қызметінде әріптестерінің тәжірибесі
немесе ғылымдағы жаңа ... ... ... ... ... қолдануын қамтамасыз етеді.Ал педагогикалық қызметте инновациялық
бағыттылықты қазіргі ... ... ... ... және мәдени дпму
жағдайында ... ... ... ... ... ... ... қоғамда жүріп жатқан әлеуметтік - ... ... беру ... ... мен ... ... ... оқу тәрбие үрдістерін ұйымдастырудың технологиясын
түбірнен ... ... ... ... ... ... және пайдалануға негізделген мұғалім мен ... ... ... білім беру саясатын жаңартудың құралына
айналуда.
Екіншіден, ... беру ... ... күшеюі,
пәндерінің төлемі мен ... ... ... ... жаңа ... енгізілуі жаңа ұжымдық формалар мен ... ... ... ... ... жағдайда мұғалімдер арасында
педагогикалық ... ролі мен ... арта ... ... ... ... жаңалықты игеру және
қолдануға ... ... ... өзгеруі. Оқу–тәрбие ... ... ... ... ... ... мұғалімнің өз
бетінше бағдарлама, оқулық таңдаудан бұрын педагогикалық ... ... ... мүмкіншілігі болмады. Егер бұрынғы
уақытта инновациялық ... ... ... ұсынылған
жаңалықтарды практикада қолданумен шектелсе, ... ... ... баламалы, зерттеушілік сипат ала бастады. Сондықтан ... ... беру ... ... ... ... бірі мұғалімдердің енгізген инновациясына талдау жасап,
баға беру,оны іске ... ... ... ... ... ... ... білім беретін оқу орындарының нарықтық
қатынастырға енуі, жаңа типті ... ... ... емес оқу
орындарының құрылуы нақты бәсекелестік ахуал туғызуда.
Қазіргі заманғы ... ... ... қызметте
іске асыруға болатын орасан зор педагогикалық тәжірибе жинақталған,
бірақ ... бәрі ... ... бермейді, өйткені көптеген
мұғалімдер мен ... ол ... ... және қолдану
қажеттілігі қалыптаспаған, сол сияқты ол ... ... ... ... мен іскерлігі жетісе бермейді. Мұғалімдер нақты іс-
әрекетінде өзінің, сол ... ... де ... ... жасаудың қажеттілігіне мән бермейді. Педагогикалық
тәжірибе озық және ... ... ... Озық ... ... ерекшелінеді, өйткені әрбір жаңа ... ... ... ... және ... да ... педагогикалық қызметтің жаңа жолдары пайда ... озық ... ... ... мен практикасының қазынасын
үнемі ... ... ... ... Озық ... ... және ... мұғалімнің позициясы ... ... ... ... тәжірибенің жетекші ережелеріне ... оны ... ... ... ... ... ... оның нәтижесі мен педагогикалық ұжымға кірігуіне
болжам ... ... ... ... кіріспейді.Үшіншіден, жаңалық
автордың баяндауында жүйелі–ғылыми және ... ... ... мүмкін. Төртіншіден, автор инновация және оны іске ... ... ... ... ... ... жеке
тұлғалық ерекшеліктеріне ... ... - ... ... ... ... тап ... мүмкін. Бесіншіден, аталған топтың
функциясы идеяны іске асырумен ... ... ... оны талдау
және түзетумен де айналысады. Алтыншыдан, бұндай топ ... ... ... ... және ... баспасөз
материалдары және жоғары оқу ... ... ... ... ... мен ... ... түрде талдап, іріктеп
отырады.
Педагогикалық жаңалықты практикаға ... ... ... ... ... ... жоққа шығармайды, қайта оның ... ... ... қабілетін дамытуға қолайлы
жағдай жасайды. Осылайша мектеп жағдайында педагогикалық ... мен ... күні ... . ... ... ... ... алынған нәтиженің мазмұны
мен енгізілуге тиісті жаңалықтың ... ... , сол ... ... ... дайындығының ... ... ... ...... ... шарты. Мұғалімнің кәсіптік дайындығы ... ... ... ... ... мұғалімнің кәсіптік білімін үздіксіз
көтеріп ... оның ... ... оқу ... ... ол ... кәсіптік қызметінің бүкіл кезеңін
қамтиды. Сонымен бірге мұғалімнің кәсіптік білімін ... ... оның ... ... ... және ... ... ... ... ... болып табылады. Егер
мұғалім қоғамдық орында белсенді позиция ... оның ... ... және ... ... кірігіп,
педагогиклық ұжымның қолданысына ие ... ... ... ... ... ... кәсіптік шеберлігі мен
педагогиклық мәдениеттің ... ... ... ... ... ... ... сәйкес олар бес
жылда бір рет мұғалімдер ... ... ... ... ... оқу орындарының арнаулы факульттеттерінде
арнайы ... өтуі ... ... ... немесе
педагогикалық
ЖОО базсында ... ... ... ... ... саралап, мектепте сынақтан өткізуді ... ... ... мектепте арнайы ұйымдастырылған әдістемелік
жұмыстардың жүйесі мұғалім үшін баға ... ... бола ... ... дербес және ... ... ... ... ... ... жетілдіруге
деген сұранысына жауап бере ... Ал, ... ... ... ... ... бірқатар субьективті, обьективті алғы
шарттарға ... Ең ... ... ... ... ... деген сұранысына жауап бере алады. ... ... жеке ... ... ... ... ... алғы шарттарға байланысты. Ең ... ... ... ... ... өмірлік және
кәсіптік бағдары, кәсіптік деңгейі мен ... ... ... ... ... озық ... мен дәстүрлерінін
сақтау және ... да ... зор. Осы ... бәрі де
мектеп директорының оқу ... ісі ... ... ... әдістемелік жұмысты басқару оның ... және ... ... ... оның ... ғана
емес, мұғалімдер де анық та ... ... ... ... тиімді
болады.Ал мектептегі әдістемелік жұмыстардың ... ... ... болады:
• Мектептің педагогикалық ұжымының педагогикалық іс-тәжірибесін
жүйелі ... ... ... және ... ... ғалымының
жетістіктерін жұмысқа ... ... ... қалыптастыру;
• Мұғалімдердің теориялық (пәндік) және психологиялық педагогикалық
дайындық ... ... Жаңа оқу ... ... , мемлекеттік білім
стандарттарын оқып, үйренуді ұйымдастыру – жас мұғалімдерге, ... ... ... мен ... ... белгілі бір қиындыққа кезіккен
мұғалімдерге;
• Жаңа ... ... ... ... ... ... ... Ғылыми -әдістемелік көмекті дербес және жеке ерекшеліктерді ... ... ... пән мұғалімдеріне, сынып
жетекшілері мен ... ... ... ... ... ... ... Педагогикалық білімі жоқ мұғалімдерге және т.б;
• Мұғалімнің ... ... ... кәсіптік
–педагогикалық мәденитінің ... ... ... ... ... деп білеміз. Олар – мұғалімнің жалпы ... ... ... ... ... басқара білу мәдениеті. Әдістемелік жұмыстың
мазмұны ... ... ... ... ... ... бірнеше ұзақ мерзімдік ... ... ... ... ... ... ... және балалар оқыту мен
сапасын жетілдіру, республикалық дамытудың ... ... ... және ... ... мен өркениетті елдердің озық
тәжірибесіне сәйкес ... ... ... ... ... ... білім беретін ... ... ... үнемі жетілдіріп отыруды қажет етеді.
Зерттеу ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыру проблемасының әртүрлі бағытта
жүргізілгені ... ... ... теориялық білімінің және оқу тәрбие
жұмысын атқаруға ... ... ... мен ... мен жүйесін анықтауға бағытталған (Құрманәлина Ш, Шевченко
И,Н, Каримжанов және т.б) ... ... ... ... инновацмялық даярлығын
оқу пәндерінің, педагогикалық практиканың дидактиклық ... және ... ... ... ... ... ... А.Ө, Қадырбаева Б:А, Попова Л.Г, Сардарова Ш.С.)
Үшінші ... ... ... ... ... ... ... мұғалімдердің кәсіби-педагогикалық және әдістемелік
даярлығын қалыптыстыру бағытында жүргізіледі.
Ш.Х.Құрманалина ... ... ... ... ... кәсіби мамандыққа даярлау ісін ... ... – ең ... анық мақсатын, мазмұнын,
ұйымдастырылуын, технологиясын, ... ... ... ... мен ... өзар байланысын жүйеле түрде
реттеумен сипатталатындығы тұжырымдалады.
Сондай –ақ, ... Ш.Х. ... ... ... ... ... мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін ... ... ... ... ... ... ... мен
оқу -әдістемелік кешендерді пайдалану ... де ... ала ... ... ... ... ... кеңейту қажеттілігіне тоқталады:
- педагогикалық ... ... ... ... ... негізгі мамандық бойынша –бастауыш сынып мұғалімі
және қосымша (қосалқы ) ...... ... ... да ... ... колледж жағдайындағы біртұтас
педагогикалық
принципті ... ... ... ... ... колледж жағдайындағы оқу ... ... өмір ... ... өзгеріп отыратындығы.
Қ.А.Сарбасова « Инновациялық педагогикалық технологиялар
негізінде ... ... ... ... жетілдіру» ғылыми
–зерттеу жұмысында ... ... ... беру ... бастауыш сынып мұғалімдерін ... ... ... арқылы оның ғылыми –теориялық негіздерін ... ... ... негізінде бастауыш сынып
мұғалімдерінің даярлығын жетілдірудің ... ... ... ... беру мақсатының өзгеруі, оқу ... ... ... ... оқу ... ... ... пайдалану қажеттігін
тудырады. Ғалым Қ.А.Сарбасова ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін барлық оқу пәндері үшін
оқу ... ... ... ... жаңа оқу ... ... сәйкес оқу пәндерінің жаңа ... ... ... ... ... оқу ... ... алгоритмін
төмендегідей ұсынады:
1. Оқу пәндерінің мақсатын жобалау;
2. Оқу ... ... ... Оқытудың педагогикалық технологияларын жобалау;
4. Оқу процесінде педагогикалық технологияларды ... . Оқу ... ... ... ... инновациялық даярлығын қалыптастыруда мұғалімнің
оқу процесін жобалау ... ... рөл ... ... ... ... педагогикалық технологияны пайдаланған мұғалімге
оқу –тәрбие жұмысының сапасын ... өз ... ... өз пәні ... ... ... жасау мүмкіндігі
туады.
Инновациялық ... ... кез ... ... ... ... мұғалімдердің ой- өрісін кеңейтіп, кәсіби даярлық
деңгейін ... ... ... ... ... тәжірибелер
мен әдістемелерді кеңінен пайдалауға және ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.Сондықтан Қ.А.
Сарбасова өз ... ... ... оқу ... оқу ... ... инновациялық педагогикалық ... ... алу мен ... ... негізгі принциптерін
анықтайды:
• технологияның білім беру ... қол ... ... анықтау;
• студенттерге тән тұлғалық сапаларға, нақты пәнге, оның мақсаты
мен мазмұнына сәйкестігін ... ... ... ... ... пайдалану жолдары
мен іске ... ... ... ... ... өзара байланысын толық игеру.
Зерттеу барысында ғалым бастауыш ... ... ... ... ... инновациялық ... ... ... инновациялық педагогикалық
технологиялардың ... ... ... ... ... ... мүмкіндіктерін айқындай ... ... ... ... ... көрсетеді:
• оқу процесінде оқытудың ... ... ... ... және т.б) ... ... тыс ... (студенттердің ғылыми –зерттеу ... тыс ... ... ... ... практика барысыда пайдалану.
Ғалым Қ.М. ... ... ... ... ілгері дамуына, әсіресе ... ... ... іскерліктері мен дайындықтарын қалыптастыруда алатын орны
ерекше.
Б.Т. Барсай ... ... ... ... ... қолдануға болашақ ... ... атты ... ... ... ... бастауыш сынып математикасын оқытуда қазіргі технологияларды
қолдануға болашақ мұғалімдердің даярлығын ... ... ... ... ... ... қолданылатын оқыту
технологияларын таңдаудың ... ... ... ... ... және ... халқының математикалық мәдениетіне
негізделген критерийлері ... осы ... ... ... ... ... ... болашақ мұғалімдерінің ... ... ... қолдануға даярлығын
қалыптастыру әдістемесін ұсынады.
Сондай-ақ, ғалым Б.Г.Барсай өзінің ... ... ... ... ... ... оқытудың қазіргі
технологияларының ... ... ... ... білген:
Қазіргі оқыту ... ... ... ... ... ... ... не жартылай өз бетінше ... ... Осы ... ... отырып, ғалым бастауыш
сынып математикасын оқыту ... ... мен ... оқу ... негізіг түрлеріне тоқталады:
- жаңа білім алу үшін ... ... ... нақтылауға,
оқушының білетін материалдарын ... ... ... ... оқу материалдары мен жаңа білімнің
логикалық ... ... ... ... ... ... жаңа оқу – ... міндеттерді
меңгеруге және оларды ... ... ... тапсырмалар.
Осы аталған тапсырмаларға сәйкес оны ... ... ... ... ... ... негіздерін оқып үйренудегі басты қозғаушы
күш- оқу ... ... ... ... және
сарамандық тапсырмалармен оқушының білім, білік, ақыл – ой
дамуындағы ...... ... жаңа ... ... ... ... логикалық негіздерін меңгеруі. Жаңа білім
алу үшін ... ... ... мен анықтама,
қасиеттерді қайта ... ... ойша ... ... ескі мен ... ... білмейінше
мүмкін емес.
Н.Т. Туленбергенова «педогогикалық ... ... ... ... коледжде қазақ тілін технологиялық карта ... ... атты ... ... - ... жұмысында:
• педагогикалық колледж оқушыларына қазақ тілін технологиялық карта
арқылы меңгертудің ғылыми - теориялық ... ... ... ... тілі ... ... ... тиімді әдістемесі ұсынылады;
• технологияның картаның құрылымы анықталып ... ... ... ... ... ... оқушының өз бетімен
жұмысы, білім деңгейін анықтау, тақырып борйынша ... ... ... ... осы ... мазмұны,
ұстанымдары оған қойылатын талаптар белгіленеді ;
• технологиялық картаның ... ... ... ... ... колледж оқушыларына меңгертудегі ... ... ... ... ... карта арқылы меңгертудің ұтымды
әдістер ашылады .
Мектептерде педагогикалық тәжірибені зерттеу, жинақтау ісі ... ... ... ... ... ... ...
оқыту мен тәрбиенің практикасын жан-жақты зерттеу объектісі, фактілер ... ... ... ... көздерінің бірі. Сондықтан,
педагогикалық озат тәжірибе оқу- тәрбие жұмысын үнемі дмыту мен ... орын ... ... ... ... ... еліміздегі жаңашыл ұзтардардың
бай тәжірибесін, белгілі педагогтар мен психоллогтардың ғылыми еңбектерін
зерттеп, өз ... ... ... жолдарын қарастырады.
Осыдан татымды табыстарды шығармашылықпен ... ... ... ... ... кейбір нақты жолдары іске
асырыла ... ... ... өз ... өзі ... жинақтау;
• Педагогикалық еңбек шеберлерінің жұмыс жүйесін зерттеу ... ... ... озат ... ... және оны
оқу – тәрбие процесіне енгізу;
• Педагогикалық ...... ... ... және ... саласындағы күрделі мәселелерді зерттеу
және жинақтау. [2О,23].
Өзін - өзі іс жүзінде ... ... ... ... жүйесін зерттеп – жинақтау озат тәжірибені кеңнен ... ... ... Іс – ... зерттелетін мұғалімнің ... ... ... ... жететкшілерімен оқушылардың үлгерімі ... ... ... ... мен ... ... ... қатысуы және белсенділігі туралы әңгіме ... ... ... анықтайды;
2) Оқу – тәрбие жұмыстарына байланысты соңғы екі – үш ... ... ... Олар: сабақ жоспары, ... ... ... журналы, оқушылардың дәптері, рефераттар
техника және ... ... ... ... және ... тақырыптарға жасаған баяндамалары,
журнал ... ... ... мен ... ... ... – ала ... зерттелетін мұғалімнің сабақтарына кіріп,
тәрбие жұмыстарына қатысып бақылау жүргізіледі.
4) Зерттеу ... ... ... ... ... тәрбие жұмысына ... ... іс – ... ... ... жұмысымен салыстырылады;
5) Басқа сыныптарда немесе басқа мектептерде осы пән ... ... ... ... мұғалімдердің сабақтарына
кіріп, олардың жұмыс ... ... ... ... салыстырылады.
Соңғы кезедерде көптеген ... ... аса ... ... ... бірі – оқу мен тәрбиенің ... ... ... ... ... іс- ... белсендіру
тәсілдері, сабақтың тиімділігін арттыру т .б. осы сияқты ... ... ... бір – ... ... пән
мұғалімдерінің іс – тәжірибелерін зерттеп жинақтауға болады.
Көптеген мұғалімдердің ... ... ... ... пен ... ... күрт ... мұғалімдердің жоғарғы оқу орнында ... ... соң ... ... жылдары бірден таза практикалық
қызметпен ... ... ... бұл ... ... дайындықты үзбей оны практикада қолдану ... ... зор. Жас ... ... міне осы ... ... ... кеңес – бұл мектептің іс - ... ... ... мұғалімдердің педагогикалық ойынның ұжымдық орталығы.
Педагогикалық кеңестің міндеті – ... ... ... ... мұғалімдер ұжымының күшін үйлестіру және ... ... ... ... оқу, ... ... беру ісін қазіргі
заманның ... ... ... кеңестің жұмысы оқу жылына жопарланады, екі ... рет ... ... кеңестің мәслихаттарында оқыту,
тәрбие мен ... беру ... ... ... ... сабаққа қойылатын талаптар;
• Сабақта ... ... ... және дара ... ... және ... ... теориясы, мамандыққа бағдар ... ... ... білім мәселерір;
• Педагогикалық озат тәжірибе т. б.
Педагогикалық кеңестің отырысында басқа да мәселелер қаралады.олар:
оқу-тәрбие ... ... ... ... ... ... және ... есеп беру баяндамалары, оқу ... ... ... т. ... кеңестің жұмысы бір оқу жылына ... ... бір рет ... ... ... ... кезеңдегі ең
қажетті проблемалар талқыланады. Олардың ... ... ... және ... ... озат ... ашық ... сыныптар арасындағы сабақтастық, сабақтың түрлері, мұғалімдердің өз
бетімен білім алу мәселелері т. Б. ... ... ... да ... ... ... өмірге белсенді етіп тәрбиелеу» сияқты
проблемаларға конференциялар өткізеді, оқушылардың шығармашылық жұмыстарын
және ... ... ... ... ... конференцияларға, «Педагогикалық оқуларға» баяндама
жасауға мұғалімдерді дайындайды, ... ... ... ... ... ... өтуші мұғалімдермен жұмыс жүргізеді. [24,28].
Әдістемелік пен ... әр ... ... саны үш және одан ... ... ... саны ... дейін, егер орта мектептерде бастауыш сыныптар
саны көп болса, онда ... саны ... да ... ... ... ... ... жарты немесе толық бір оқу ... ... екі айда бір рет ... ... ... әдістемелік бірлестіктің түрлері: ... ... ... ... ... мұғалімдерінің
әдістемелік бірлестігі; мұғалімдерінің пән ... ... ... мектеп аралық әдістемелік бірлестігі. Біз бұл жерде тек ... ... ... ... ... ... ... мазмұны бір-біріне ұқсас.
Мұғалімдердің әдістемелік пән бірлестіктерінде әр түрлі проблемалар
қарастырылады, талқыланып талдау ... ... ... ... және ... ... ... іс-тәжірибелермен танысу,
аралас, қайталау-жинақтау, лекция, лабораториялық және семинар сабақтарын
өткізу әдістері, ... ... ... ... жасау, оларды өткізу,
талдау тәсілдері, оқушыларды шығарма жачсауға үйрету, сабақта көрнекі ... ... ... ... пайдалану т.б.жатады.мектепте
әдістемелік жұмыстың басты бір формасы ... ... ... Ол ... оқу жылына жоспарлап, екі айда бір өткізеді.
бірлестікті мектеп директоры басқарады, оның ... ... ... ... ... сынып оқушыларының жаңа технологияларды пайдалануда пәнге
қызығушылықтарын арттырудың тиімді жолдары.
Педагогикалық технология тәжірибеде жүзеге асатын ... ... Ал ... жүйе – дара ... ... ... ... бір мақсатқа жету жолындағы арнайы ... ... ... ... ... ... ... жиынтығы.
Олай болса, дәл қазір бізге осы ... ... ... оны
практикада пайдалану қажет.
Оқыту процесінде жаңа технологияларды пайдалана отырып, ... ... ... ... де ... ... ал ... күнделікті өмірде өз деңгейіндегі іскерлікпен қолдана білу. Жаңа
технологияны қолдануда:
«Мұғалім нені білу ... Жаңа ... ... ... ... анықтау.
• Жаңа технологияны қолдану арқылы алынатын нәтижелерді.
• Жаңа ... ... ... ... теориялық негізін.
• Жаңа технологияда мұғалім қолданылатын әдіс-тәсілдерді білуі керек.
• Оқушылардың жұмыс әдісін.
• Оқушыларды жаңа ... ... ... ... ... істей алу керек ?»
• Оқу бағдарламасының түрлендірілген нұсқаларын құрастыру.
• Күнтізбелік тақырыптық жоспар жасау.
• Әр сабақты жоспарлау.
• Жаңа ... ... ... ... ... ... ... Оқу модулын құрастыру.
• Оқу жобасының мазмұнын анықтау.
• Оқу жобалары бойынша оқушыларға арналған тапсырмаларды құрастыру.
«Қандай іс-әрекеттерді дұрыс ұйымдастыруы қажет?»
• Жаңа ... ... ... ... мен ... Әр ... ... сабақтарды өткізу.
• Өткізілген сабақтарға талдау жасау, жіберілген ... ... ... Жаңа ... қолданылатын оқу әрекетінің әдістерін оқушыларға
үйрету.
Жаңа технологияның топтастырылуы:
І. Педагогикалық үрдісте жеке ... ... ... педагогикалық
технология.
• Педагогикалық қарым-қатынас технологисы.
• Алтынсариннің педагогикалық технологиясы.
• Амоношвилидің ізгілік ... ... ... ... іс-әрекетін белсендіру және ... ... ... Ойын ... Проблемалық оқыту технологиясы.
• Жан-жақты коммуникативті оқыту технологисы.
• Оқыту материалдарын тірек сызбалар, тірек конспектілері және ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру және басқару негізіндегі педагогикалық
технология.
• Миға тұтқиылдан шабуыл жасау ... ... ... оқыту технологиясы.(Лысенкова)
• Деңгейлеп оқыту технологиясы.(Қараев)
• Деңгейлеп диференциялау технологиясы.
... ... ... ... ... Бала қызығушылығы арқылы ... ... ... ... оқыту технологисы.(Инге Унг және Шадриков)
• Бағдарламалық оқыту ... ... ... технологиясы.(Дяченко Ривин)
• Топтық оқыту технологиясы.
• Компьютерлік оқыту технологиясы.
ІV.Дидактикалық білім көтеру және материалды педагогикалық технологиялар.
• Дидактикалық бірліктерді ірілендіру.(Эрдниев)
... ... ... ... теориясын игеру
технологиясы.(Валович)
V.Жеке пәндік педагогикалық технологиялар.
• Сауаттылыққа ерте және дамыта оқыту технологисы.(Зайцев)
• Сатылай талдап ... ... ... ... ... оқу білігін жетілдіру технологиясы.(Зайцев)
• Бітібаеваның дамыта оқыту технологиясы
• Математикалық есептер шешу ... ... ... ... ... ... педагогикалық технология.(Окунив)
• Жанпейісованың модульдық оқыту технологисы.
• С.Т.О. технологиясы.
VІ.Альтернативті педагогикалық технология
• Вольдорф педагогикасы.(Штэйнер)
• Еркін еңбек ... ... ... білім технологиясы.(Лобок)
VІІ.Табиғи байқағыштық технологиялар.
• Табиғи байқағыштық арқылы сауаттылыққа тәрбиелеу.
• Өзіндік дамыту технологиясы.(Монтессори)
VІІІ. Дамыта оқыту технологиялары.
• Дамыта оқыту жүйесі.
• Жеке ... ... ... ... ... ... ... технологиясы.(Давыдов, Эльконин)
• Өзіндік дамыта оқыту технологиясы.(Семеко) [29,3О].
ІΧ. Авторлық мектептің педагогикалық технологиялары.
Білім беру үрдісінде ... ... ... ... ... ... ... педагог ғалымдар: Ш.А. Аманашвили білім беруді
ізгілендіру технологиясында баланың жаны мен ... ... ... ... ... ... ... кеңейту, тереңдетуге жағдай
жасау мақсатын көздейді. В.Ф. ... ... және ... ... ... оқыту технологиясының ерекшелігі: ... ... ... ... сызбалар арқылы беріледі.
С.Н. Лысенкованың ... ... ... ... ... ... технологиясында оқу материалдарының ... ... ... ... әр ... ... ... М.М. Жанпейісованың модульдық оқыту технологиясына сүйенсек,
оқытудың мақсатын, мазмұнын, әдістерін ғылыми ... ... ... ... ... ... білім алушыларға оқу үрдісінде
хабарланады.
Бүгінгі таңда ... ... ... Ә. ... Ж.А. ... ... еңбектері білім беру үрдісінде кеңінен қолданады.
Педагогика ғылымдарының докторы, профессор Ж.А. Қараевтың ... ... ... ...... ... ... Балалардың таным қабілеттеріне сай төрт деңгейлік тапсырмалар
даярлауда жеке тұлғаны жаңалыққа ұмтылуға итермелейтін жаңа ... ... ... Егер осы ... ... ... технологиясын оқу-тәрбие үрдісіне оқытудың жаңартылған
жүйесінің жобасы ретінде енгізетін ... онда ... ... ... ... сапасын арттыруға: басқару сапасын жетілдіруге:
оқушылардың дамуына бақылау жасауға: ... ... ... болатыны ғылыми
негізде дәлелденіп отырғаны ақиқат. Сондай-ақ Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин,
В.В. Давыдовтың ... ... ... ... ... ... тығыз
байланысты.
Дамыта оқыту – күрделі құрылымды, біртұтас педагогикалық жүйе. Оның
нәтижесінде әр оқушының өзін-өзі өзгертуші субъект ... ... ... барысында соған лайық жағдайлар жасалады. Дамыта оқытудың
дәстүрлі оқытудан айырмашылығы; көздеген мақсатында, ... ... ... ... ... ... атқаратын қызметінде,
мазмұнында, дамытудың негізгі факторында, әдіс – тәсілдерінде, оқушының
білім алу белсенділігінің ... оқу ... ... ... ... ... сипатында, танып- білу үрдісін
ұйымдастыру және ... ... ... ... ... ұйымдастыру, балаға ақыл-ой әрекетін меңгеруге жағдай
жасау, сондай-ақ сабақтағы ерекше ахуал, мұғалім мен оқушы ... ... ... бұл ... ... ... түсіндіріп қоюшы, бақылаушы,
бағалаушы емес, танымдық іс-әрекетті ұйымдастыратын ұжымдық істердің
ұйытқысы. Тек ... ... ғана ... ... мен ... Дамыта оқыту жүйесінде қойылатын сұрақтар проблемалы, ойлауды,
пайымдауды қажет ... ... ... ... сабағында пайдаланған мұғалім балалардың
қызығушылығын ояту ... ... ... жұмысына жетелейді. Оқушыны
фактілерді салыстыруға, талдау арқылы оларды проблемалар туғызуға және
өзіндік ... ... ... ... ... ... ... бағдар беруші қызметінде көрінеді. Басқалармен жұмыс істеу сәтінде
бірлесіп жұмыс істеу, қасындағы досына құрметпен қарау, зер ... ... ... ... , ... ... ... келуге мүмкіндік алу.
Оқушыларды қауымдасып жұмыс істеуге жетелейді, оқушылардың қызығушылығын
оятады. Сын тұрғысынан дамыта оқыту ... ... ... ... Белгілі
бір идеяларды қабылдай отырып, оның неге ... ... ... Сын
тұрғысынан ойлау бағдарламасының бір кезеңі – қызығушылығын ояту. Ол ...... ... мен жаңа үйретілетін білімді ұштастыру. Үйренуші
жаңа ұғымдарды, түсініктерді, ... өзі ... ... жаңа ... ... ... Ойды қозғау, ояту, ми қыртысына тітіркендіргіш
арқылы әсер ету жүзеге асады. Осы кезеңде топтау, ... алу, ... ... ... ... ... т.б. әдістер жинақталған. Негізгі мақсат
– үйренушінің белсенділігін ... ... ... – бұл ... ... ... ... тақырып бойынша жұмыс істейді, тапсырмалар
орындайды. Өз бетімен ... ... ... ... Тақырып бойынша
ой-толғаныс бағдарламаның үшінші кезеңі. Күнделікті оқыту үрдісінде
оқушының ... ... ... ... сын ... қарау назардан
тыс қалып жатады. Оқушылар не үйренгенін ... ... оны ... қалай қолдану керектігін ой елегінен өткізеді. Бастауыш сыныпта
С.Т.О. ... ... ... ... өте ... ... ... стратегиясы – баланы ойландырып сөйлетуге әсер етеді.
Мәселен: математика ... ... ... ... ... ... әлеміне» барып қайтқандай әсер алды. Бұл жерде сюжетті салынған
түрлі-түсті ... ... ... ... диаграммасы – мәтіндегі ұқсастық пен айырмашылықты табуға
көмектеседі. Ой ... ... ... ... Ана ... ... жиі қолданамын. Ал математикада есептерді салыстыруда, ... ... ... өте ... ... ... (В.Ф. Шатталов) Сигнал 1. Автомобиль,
мотоциклдердің дыбыс беру тетігі. 2. Қимыл әрекетті бастау үшін не ... үшін ... ... ... түсіндірме сөздігі) Тірек. 1.
Үй, қора, шахта сияқтылардың ағашын тіреп қоятын таяныш. «Сен осы ... ... ... ... ... ... берген өте тиімді.
Адамның психикасының негізгі ...... ... ... Осыған
сүйене отырып, тірек сигналдар технологиясының негізгі ... ... ... ... Жаңа тарауда берілген ақпаратты мұғалім эмоциялды, ... ... ... Жаңа ... ... ... ... плакат арқылы түсіндіру.
3 кезең: Тірек сигналдарды оқушылар тарапынан ... және ... ... Үйде ... және ... сигналдар парағымен жұмыс жасау.
5 кезең: Тірек сигналдарды келесі ... ... ... еске түсіру.
6 кезең: Тірек сигналдар арқылы жауап беру.
7 ... ... ... ... және ... ... зерттеу» төңірегіндегі жұмыстары:
«Биос» - грек сөзі – тіршілік. ... сөзі ... ... ... ... ұғымдарды беретін INFORMATION сөзінен шыққан. ... ... ... оқушылардың жеке басын дамыту және ... ... жету ... – технологиялық процесстің жетекшісі болып табылады. Ол
барлық технологиялық тізбектің ... ... Ол ... технологиялық
процесске мынадай мақсат қоя ... ... ... ... есте
сақтау, жылдам ойлау шығармашылық ... ... ... 150 ... бері ... ... Қазіргі кезде биоақпараттық
технология қарқынды дамуда. Ең басты мәселе – бала тәрбиесі болып ... ... ... ... қаралуы тиіс. Ал биоақпараттық технология
білім беру ісінде сапалы жас ұрпақ дайындауда зор ықпал етуші ... ... – бұл ... ... ... ... ... анықтамасын
жеткізетін тәсілі. Оқытудың биоақпараттық тәсілі ... және ... ... ... Ол процесстің түбірінде ақпараттық теориясы жатыр.
Тірі ағзада көп процесстер ... және ... ... ... ... бұл – ... ... педагогика және
ақпарат бірлігінің тәсілі.
Ақпарат адам сөзінде, қаз ... ... ... ... ... ... тыныс белгілерінде, цифрларда да ... ...... ... тән ... ... қабылдағанға
дейін нәрсе белгісіз болса, ақпаратты қабылдағаннан кейін ол ... ... ...... ... ... ... алуан түрлілігінің өз қасиеттері мен құбылысы арқылы
бейнеленуі. ... ... ... ... тек цифрмен сөйлеу
әдетімізге енбеген. ... ... ... ... де пайдалануымыз
керек. Оның үстіне сөз әріптен тұрады. Жазуда тыныс белгілерін, тағы ... да ... ... ... бәрі – ... ... сан – мән, сөз ... ... ... ... ақпарат
тасымалдайды. Әрі олар символдық ақпаратқа жатады
Қазіргі кезде ақпарат ... ... ... ... бар, ... ... әлі жоқ. Осы ... кибернетиканы жасаушы Н. Виннер мынадай
пікір білдірген: ақпарат (информация) материя да емес, ол ... ... ... ... ... материалдық және рухани – сезімдік әсер ету
екенін ешкім жоққа ... ... ... ...... мен ... зейін мен ынтаға
байланысты. Бұл айтылғандардың барлығы психологиялық процесстер. Ал ойлану
туралы факторлар жасына, қабілетіне, ерік күшіне, іске ... ... ... ... да тәуелді. Демек, әрбір мұғалім ... ... ... элементтерін меңгеріп, оны оқыту ... ... ... ... ... ... ... өз зейінін 3
секундқа дейін тұрақты бағыттай алады. Демек, сабақты түсіндіру ... ... ... ... сапалы меңгеру мүмкін емес. Әр оқушының
назарын керек нәрсеге тұрақты бағыттап отыру да мұғалімнен ... ... ... ... ... ... ... нәтиже:
Өзін - өзі тәрбиелейді.
Ізденуге зерттеуге үйренеді.
Оқуға ынтасы шабыты артады.
Жылдам ойлауы артады.
Іскерглігі артады.
Ауыз екі сөйлеуі дамиды.
Есте сақтау ... ... ... ... ... араласады.
Қызығушылығы артады.
Ұсыныстар ұсынамын
1. Балалардың есте сақтау, көз жады ... ... ... игі ... ... Оқушылар тірек сөздерді мәтіннен табу барысында байқағыштық қабілеттері
артады.
3. Бұл картаға сүйене отырып, балалар өз ойларын еркін ... ... ... ... ... ... ойды аша алатындай дәрежеге жетеді.
5. Сынып оқушыларының материалды меңгеру сапасы артады.
6. Оқушылардың шаршау деңгейінің төмендеуіне ықпал етеді.
7. Балалардың зейіні ... ... ... ... ... ... материалды меңгерудің сапасын арттыратындықтан мәтінмен
жұмыста жиі қолдануды ұсынамын. Қорыта келгенде ... ... ... пайдалана отырып ана тілі, қазақ тілі, математика
сабақтарында өтілетін тақырыптарға сай ... ... есте ... жылдам
ойлау қабілеттері дамыған, білімін өмірде қолдана алатын ... ... ... ашық айта ... ... ... дамыған, білімін өмірде
қолдана алатын жеке тұлғаны тәрбиелеп шығару әрбір мұғалімнің міндеті ... өз ... ... үшін мына ... есте ... ... ... сабаққа дайын болуы:
- Оқыту тәсілдері мен әдістерін үнемі өзгертіп отыру:
- Білімді ... ...... екендігін естен шығармау:
- Оқу материалдары қаншалықты шындыққа үйлесетін болас, соншалықты оқу
процессі
нәтижелі болады.
- Мұғалімнің марапаттауы мен ... дер ... ... оң ... ... ... ... жұмыс жүргізуде тиімді әдіс-тәсілдерін айқындап, әрбір
сабаққа алдын-ала оқытудың активті әдістерін әзірлеу.
«Баланы үйрет, үйренетін кезінде» - дейді ... ... ... ... ... ... олардың оқуға ынтасын оятып, пәнге
қызығушылықтарын арттырудың тиімді ... ... ... ... ... оқыту технологиясы - бұл оқытудың тиіміділігін
арттыру мақсаты мен ... беру ... ... ... оқу ... ... және бағалау, бағдарламалаудың жүйелі тәсілі.
     ... ... ... ... ... 60-шы
жылдарда шетел зерттеушілері «педагогикалық технология» терминін енгізді.
«Педагогикалық технология дегеніміз – ... ... ... ... педагогикалық жүйенің жобасы, ал педагогикалық ... ... ... ... – оның ... бөлігі ғана».
     Педагогикалық ... ... ... ... ұйымдастыру
формасымен анықталады. Педагогикалық технологияның өзіндік ерекшеліктері –
қойылған ... жету ... ... беретін оқыту үрдісін
құрастыру және оны ... ... ... пән ... ... мен
оқушының өзара байланыс іс-әрекеті, оқушының ішкі даму ... ... ... ... қана ... ... құрылымын түсіну
кілті бола алады.
    ... ... ... ... қалыптасуы барысында орта
білім берудің жүйелі ... ... ... ... ... ие. ... реформалауды жүзеге асырудың және бір маңызды сипаты қазіргі
уақыттағы ... ... ... ... туып ... ... соңғы кезде оқытудың әр түрлі педагогикалық технологиялары
жасалып, мектеп өміріне енгізіліп ... ... ... ... ... ... ... оқыту (тірек сигналдарын пайдалану арқылы),
Эрдниевтің ірі блоктан оқыту, мәселелік оқытудың белсенді әдісі, т.б.
     Ал ... ... ... ... ... мен В.М. ... оқытудың ұжымдық тәсілі, сондай-ақ профессор ... ... мен ... ... ... ... компьютерлік технологиясын еліміздің көптеген мемлекеттерінде
қолданып жүр.
     ... ... ... ... ... ... ... міндеті жаңаша оқытудың педагогикалық технологиясын оқыту ... ... ... ... Л.В. ... Д.Б. ... В.В. Давыдовтың
бірлесе жасаған «Дамыта оқыту жүйесі» бір-бірімен ... ... ... ... құралады:
• Жоғары деңгейдегі қиындықта оқыту.
• Теориялық білімнің жетекші ролі.
• Оқу материалын ... ... Оқу ... оқушының сезінуі.
• Барлық оқушылардың дамуы үшін жүйелі жұмыс істеу
     Л.В. ... ... ... ... өзін ... ... ... мүмкіндігі мен дербестігінің дамуына жағдай жасалады. Осы жүйеде
оқушы мен ... ... ... ... ... ... түсіндіруші, оқыту тұрғысында емес, оқушының оқу ... ... ... ... Д.Б. ... мен В.В. ... ... оқу әрекеті және оның
субъектісін қалыптастыруға бағытталған. Оның құрылымы төмендегідей: оқу-
танымдық мативтер, оқу ... оқу ... оқу ...  Педагогика ғылымында баланы оқыту мен ... ... ... жеке ... ... болғандықтан, жаңа технолгия бойынша
әдістемелік жүйенің басты бөлігі оқыту мақсаты болып ... ... ... ... бір ... белсендірілуі қажет. Бұл
әдістемелік жүйенің басқа бөліктерінің де ... ... ... түрі ... ... ... қалпында өзгертілуін талап етеді. Мұны
орындау үшін ... ... ... ... ... өзіндік ізденіс іс-әрекеттерінің әдістерін меңгеру талап
етіледі. Өйткені бұл ... ... ... ... ... ... бар. Яғни, жаңа жағдайдағы «Оқыту әдістемесі» деп
отырғанымыз «оқушы - мұғалім» ... ... ... байланыстылығы.
Демек, мұнда бірінші орында оқушы тұрады және оның өз бетімен білім ... баса ... ... Жаңаша оқытудың негізгі түрлері.
Оқытудың дербес және топтық түрлері болып табылады. Бұл жерде ... ... ...... ... ... оның өз ісіне жауап ... ... ... мен ... ... ... Ал ... түрі, көбінесе, бағыт беру, талқылау және түзету енгізуде ғана
пайдаланылады.
Жаңа ... ... ... ... ... ... Бұл
үшін оқу құралдары оқушының өздігінен танымдық іс-әрекетін ... ... ... ... педагогикалық технология жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуға, ... және ... ... ... ... іскерліктері мен
дағдыларын қалыптастыруға және өзін-өзі дамытуда қолайлы жағдай жасауға
қажетті объективті әдістемелік мүмкіндіктерін ... 1. ... ... ... ... ... ... |
| ... ... | ... – деңгейлеп, | |Дербес оқыту ... | ... оқу | ... ... – | ... нәтижелер | |Оқыту бейімдеу ... ... ... | ... ... | | |
| | ... | | ......... ...... | ... оқыту |
|жүйесі | ... | | ... ... ... | ... ... | ... бағатталған жоспары|
| | | | ... ... |
| ... ... | |Л.В.занковтың дамыта | ... ... ... | ... ... | | ... тиімділігі | |Д.Б. Эльконин – В:В. | ... ... ... ... | |Давыдовтың дамыта | | |
| | ... ... | | ... ... | ... | ... ... |
| | ... | ... |
| | ... | | ... ... ... | ... дамыта | |Ұжымдық тәсілмен оқыту |
| | ... беру ... | ... конспектілері мен| |Қоғамдық | ... ... ... оқыту | |шығармашылықты | | |
| | ... | | |
| | ... | | ... – тұлғалы | ... ... | ... ... |
|оқыту технологиясы | |технологиясы | ... ... | ... | ... ... | ... | |технологиясы ... ... | ... даму |
| | ... ... ... ... қолданылып жүрген жаңа педагогикалық технологияның
негізіне жататындар:
• әрбір оқушының жеке және дара ерекшеліктерін ескеру;
• оқушылардың қабілеттері мен ... ... ... өз ... ... ... іздену дағдыларын қалыптастыру.
• Жаңа педагогикалық технология :
• ынтымақтық педагогикасы;
• білім ... ... ... ... ... ... тірек сигналдары арқылы оқыту технологиясы;
• түсіндіру басқарып оза оқыту технологиясы;
• деңгейлік саралап оқыту технологиясы;
• міндетті нәтижеге ... ... ... ... ... ... ... технологиясы;
• жобалап оқыту технологиясы.
     Ынтымақтастық педагогикасы ... ...... ... қарым-қатыныас педагогикасына көшу, балаға ізгілік
тұрғысынан ... ... мен ... ... бірлігі.[33].
Ынтымақтастық педагогиканың ерекшеліктері:
мұғалім – оқушы, оқушы – мұғалім, оқушы – оқушы, оқушы да субъект, мұғалім
де субъект.
Оқушының жеке ... ... ... мен ... ... өзара түсінушілік, ынтымақтастық қарым-
қатынас.
     Білім беруді ... ... ... ... ... ... ... ізгіліктендіру технологиясының
мақсаты – баланы азамат етіп тәрбиелеу, баланың танымдық күшін қалыптастыру
және дамыту, баланың жаны мен жүрегіне ... ... ... оқыту технологиясының негізгі мақсаты – оқушыны өз бетімен
ізденуге үйрету, олардың танымдық және ... ... ... ... ... ... белсенділіктерін арттыру;
Оқу материалдарын баланы қызықтыратындай құпиясы бар мәнге жеткізу;
Оқушы материалдарды сезім мүшелері арқылы ... қана ... ... ... ... мақсатында меңгереді.
     Тірек белгілері арқылы оқыту технологиясының негізін қалаған В.Ф.
Шаталов болып ... ... ... ... ... ... ... көздейді:
• Білім, білік, дағдыны қалыптастыру;
• Барлық баланы оқыту;
• Оқытуды жеделдету.
• Тірек сигналдары арқылы оқыту технологиясының ... ... ... міндетті кезеңдік бақылау, жоғары деңгейдегі
қиыншылық, ірі блокпен оқыту, тіректі қолдану;
• Жеке бағдарлы ... ... ... ... ... Әр оқушының жобасының жариялылығы түзетуге, ... ... ... ... ... мен ... бірлігі.
     Түсіндіре басқарып оза отырып оқыту технологиясының авторы – ... бірі ... ... С.Н. ... Бұл ... ... – барлық баланы табысты оқыту.
Түсіндіре басқарып оза ... ... ... төмендегідей
ерекшеліктерімен сипатталады:
• Оқыту материалдарының бірізділігі, жүйелілігі;
• Саралау, әр оқушыға берілетін тапсырманың ... ... ... ... қиыншылығын жеңу, ... ... ... әдісін – оза оқыту әдісін ... ... ... ... ... ... ең соңында нашар
оқушылар қатыстырылады;
• Бірте-бірте толық дербестілікке өту;
... ... ... ... ... ... көмек,
ынтымақтастық қарым-қатынас;
• Оқушының қателігін ескерту, бірақ еш жазғырмау;
• Үй ... тек әр ... ... қарай (әркім өзі орындай
алатын жағдайда ғана) ... ... ... ... ... меңгеру;
• Түсіндіруді қабылдау.
     Деңгейлік саралап оқыту технологиясының негізіне әр ... ... мен ... ... ... оқыту мен оқытуды оқушылардың
әртүрлі топтардың ерекшелігіне сәйкес бейімдеу, ыңғайлау жатады. Деңгейлік
саралап оқыту ... ... ... ... ... ... қабілеті мен икемділігін одан әрі бекіте түседі де,
ал әлсіздер өзін-өзі ... ... ... ... ... ... ... топтарда оқуға деген ынта артады;
• Білім дәрежесі деңгейлес оқу топтарында аздап жеңілдейді.
 Міндетті ... ... ... ... ... ... ... сипатталады:
• білімнің базалық деңгейінің барлық оқушылар үшін міндеттілігі;
• оқушыларға берілген ... ... ... ... күші
жететіндей және қолайлы болуы шарт;
білімнің базалық деңгейі оқытудың жаңа технологиясының механизмі ретінде
оқушының бірте-бірте өрістей ... ... ... ... оқу ... ... ерік ... өз мүмкіндігіне орай тек міндетті деңгейден кем емес білім алуға
ерікті.
     Модельдік технология ... ... ... ... ... ...... өз бетінше жұмыс істей алу мүмкіндігін дамыту,
оқу материалын өңдеудің жекелеген тәсілдері арқылы жұмыс ... ... ... өзегі – оқу моделі. Оқу моделі:
Ақпараттардың  аяқталған блогынан;
Бағдарламаны табысты мұғалімнің ... ... ... ... ... Модульдік оқыту білім мазмұны, білімді ... ... өз ... ... алу мүмкіндігі, оқудың әдісі мен тәсілдері бойынша оқытудың
дербестігін қамтамасыз етеді.
      Қазіргі ... ... ... үрдісінде нәтижелі қолданылып
жүрген жаңа педагогикалық технологиялардың ерекшеліктерін ... ... ... ... бір ... баланың тұлғалық дамуына
бағытталған
жаңа  оқыту технологияларын шығаруға ұмтылуы.Ал жаңа ... бір ... ... ... ... ... ... оқу-тәрбие ... ... ... ортақ
тұжырымдамасымен байланысқан  міндеттерінің, мазмұнының, формалары мен
әдістерінің ... және ашық ... ... ... Оқытудың технологиясын жетілдірудің педагогикалық бағыты негізгі ой-
тұжырымдары бұрынғы меңгергендерді пайдалана отырып, ақыл-ойды ... ... ... орташа деңгейде білім беретін бағдарламадан жекелеп,
саралап оқыту бағдарламасына өту болып табылады.
      Жаңа ... ... ... ... ... шешім қабылдай алатын, өзін-өзі жетілдіріп тәрбиелеуші тұлға
қалыптастыру болып табылады.
      Мұғалімдердің оқыту технологияларын меңгеруде педагогикалық ... ... ... ... жұмыстары, шығармашылық іс-
әрекеттері пайдаланылады.
      Оқытудың жаңа технологиялары ... ... ... ... ... ... өзекті мәселесін білу;
• Оқу бағдарламасының түрлендірген нұсқауларын құрастыру;
• Оқу модулін құрастыру;
• Оқу ... ... ... әр ... ... ... Оқушылардың жаңа материаларды меңгеруі бойынша деңгейленген жаттығулар
жүйесін жасау;
• Оқу-әрекеттерінің материалдарын іріктеп ала ... Осы ... ... міндеттерін мұғалім меңгеруі үшін, ұстаздар
қауымымен төмендегідей педагогикалық жұмыстар жүйесі ... ... а) ... ойын ... б) ... ойын ... в) ... сабақтар ;
      г) педагогикалық ринг ;
      д) педагогикалық идеялар аукционы ;
      е) ашық сабақтарға ... ... және ... ... жаңа ... ... қоятын мақсаты- оқушының жеке
басының дара және ... ... ... олардың өз бетінше
ізденуін арттырып, шығармашылықтарын қалыптастыру.
      ... ... беру ... ... жаңа ... меңгермейінше сауатты, жан-жақты білгір маман болу ... Жаңа ... ... ... ... ... адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа да ... ... ... игі ... тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие
үрдісін жүйелі ұйымдастыруына көмектеседі. [34].
2 САБАҚТА ТЕХНИКАЛЫҚ ... ... ... ... ... АРТТЫРУ
2.1 Сабақ процесінде техникалық құралдарды пайдалану арқылы сабақ сапасын
арттыру.
Кіші мектеп жасындағы балаларға сапалы әрі тиянақты ... ... ... ... ... ... ... педагогика, психалогия
ғылымдарының соңғы ... оның бер ... ... қатарлы
мұғалімдердің іс тәжірибелерінен, ... ... ... ... іздестіруде.
Техникалық құралдардың еш уақытта да мұғалімнің ролін атқара алмайтыны
түсінікті. Ол мұғалімге ... ... ғана ... Өйткені «мұғалім
оқушылар үшін ... ... оқу ... ... ғана ... ... де. Олай ... мұғалімді техникалық құралмен ауыстыру
педагогикалық істегі маңызды нәрсе мұғалімнің жеке басы өнегесінің оқушыға
тигізетін тәрбиелік ... ... ... еді. ... ... ... жаңа
материалдарды түсіндіру барысында оқушылардың көз алдында өзінің ойлану-
толғану арқылы олардың дағдыларға үйретумен қатар, ... ... ... техника мәселелерін шығармашылықпен зерттеу әдісімен шешіп үйренуге
баулиды. Егер сабақ жүйесінен ... алып ... ... оқу ... да, ... ... ... мәні қалмады. Сондықтан,
педагогикалық ... ... орын ... ... әлі де ... ... ... Барлық техникалық құралдар, оның ішінде «оқытатын машина да»
мұғалімнің ролін атқара алмайды, олар мұғалімнің ... ... әсер ... көбейтетін құрал ғана болып саналады».1 Сөйтіп, мектептегі
оқу-тәрбие ... ... ... ... ... ... ... ықпал жасаумен қатар, оқу ісінің басқа ... ... ... ... ... ... ... ой-өрісін, талғамын, қабілетін
арттыруда техникалық құралдардың тиімділігі ерекше. ... ... көру ... шет елдердің, ... ... ... ... ... ... ... естумен, қатар, көптеген материалдармен танысады.
Техникалық құрал мұғалімді бірқатар ... ... ... ... ... ... мүмкіндіктер жасайды.
Техникалық құралдар оқушыларға қазақ тілін оқыту ісін жандандырады,
сабақтың сапасын ... ... ... ... ... ... мәселе.
Педагогика теориясында оған М.А. Даниелов, Б.П. Есипов, Е.Л.Белкин,
И.Я. Лернер сияқты ірі ... ... ... ... ... техникалық құралдарды пайдалану үшін, оның міндетті
түрде жеткілікті дәрежеде болуын айта келіп, оны үш ... ... ... үшін ... жасалған техникалық оқу құралы.
2. Оқыту жағдайына бейімделген жаппай ... ... ... оқу ... Оқытуда бейімделмеген түрде енгізілген жаппай қатысым желісінің
табиғи техиикалық оқу құралы.1
Бұл мәселеде қазақ ғалымдары да ... үлес ... ... ... оқу ... ... қолдану мәселесін зерттеді. Р.Г.Усманова орыс
тілін оқытуда лигофон кабинетін пайдалану мәселесін зерттеген. К.Өстеміров
техникалық құралдарды мектепте, ... ... ... қолданудың
тиімді әдіс-тәсілдерін өзінің "Оқыту құралдарын пайдалану негіздері (1989ж)
атты оқу құралында көрсеткен.
Зерттеуші әдіскер - ... да өз ... ... ... ... ... көңіл аударып отырған. Олардан С.Рахметованы,
Н.Құрманованы, С.Нұркееваны, ... ... ... болады. Қазіргі уақытта тәжірибелі педагогтар мен әдістемешілер оқу
процесінде техникалық ... атап ... ... ... ... ... диафильм, видеофильм, теледидарды пайдалану сабақты
жандандыратыннан, оқушылардың сол ... ... ... ... мен ... ... ізденістер жасауына мүмкіншіліктер
жасайтындығы дәлелдеп отыр. ... ... ... ... кіші ... ... ... жалықпайды, жаңа оқу
материалын қабылдауда ... ... ... ... ... ... ... түсіндірілген материалдарды тез-қабылдауына мүмкіндік
туады. Әрине, техникалық құралдар мұғалімнің ролін еш ... ... ... Ол ... тек ... ... ғана ... алады, оны
бірсыпыра жұмыстарын босатады. Техникалық құралдарды пайдаланып өткізілген
сабақта оқушылар жалықпайды, жаңа оқу ... ... ... ... ... ... ... әр сабақтың тақырыбына қарай
магнитофон баспасына ... ала ... ... қояды. Сосын ол текст
оқушыларға тыңдатылады. Одан ... ... осы ... мазмұнын өз сөзімен
айтып беруге тиіс, немесе осы текстің мазмұны ... ... ... ... ... ... ... Магнитофон арқылы ағылшын, орыс, қазақ тілі сабақтарында текст
тыңдауға, диктант ... өте ... оның ... айтқызу, сөздің
мағынасын ұғындыру, оны ... ... ... ... ... ... сөз формаларын дұрыс ... оны ... ... ... ... үйрететін текстерді, өлең - тақпақтарды мұғалім алдын
ала дайындап, қай сабақта қалай пайдалану керектігін белгілеп қояды.
Магнитофон аркылы өлең ... тез ... ... Өлең ... ... қиын ... түсінік береді. Өлеңнің мазмұнын ... ... ... ... ... мен ... оқытуда пайдалану.
Фонетика - тіл білімінің бір саласы. Мектепте фонетиканы дұрыс, сапалы
оқыту мұғалімнен үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Оқушы ... ... ... ... ... ... ... дыбыстардың
айтылуын, жазылуын, естілуін дәл айта білуі, сондай - ақ сауатты жаза білуі
тиіс. Оқушы сөзді немесе ... ... айта ... ... ... ... жазатын болса, әдеби тілдегі сөйлеу дағдысын бұзып, сөзді
дұрыс, сауатты жаза алмайды.
Атап айтқанда, дауысты мен дауыссыздардың ... ... ... ... ... ... ... шылауларды соларға ұқсас жұрнақтармен
шатастыру, қос сөздердің, біріккен мен қысқарған сөздердің емлесін ... ... жаза ... ... буынға бөлу, үндестік шыңын
білмеу қосарлы дыбыстардың бір сыңарын тастап кету ... ... ... ... белгісі мен леп ... ... ... жазба
жұмыстарында кездесіп отырады. Сондықтан қате көп жіберетін ережелерді
нақтылап, үнемі ... ... ... байланысты мәтінді талдау
немесе жатқа жаздырып, сөйлем, сөздерді ... ... ... да ... үшін ... істеуге болады. Мысалы магнитофонға күні бұрын мынындай
ережелерді жазып ... ... ... ... ... ү- ... ы- ... -ү-
естілгенімен - і- жазылады. Мысалы: құ- лын , жұ- лын, кү- міс , ... , күн- дік т. ... ... буынға бөлшектенеді. Сөздердің буын саны дауысты дыбыстарға
байланысты. Сөзде қанша дауысты ... ... ... буын болады.
Мысалды оқушылардың өздерін таптырып, талдау жасату керек.
3. Дауыссыз дыбыстың ешқайсысы ... ... буын ... ... ... жеке тұрып та, дауыссы дыбыспен тіркесіп тұрып та буын құрай
алады. Мысалы: ас, ас-тық, ас-тық-тың, ба- ла, ба- ла лар ... ... ... тыңдау арқылы ережені тез ... ... ... ... аппараттарды пайдалану.
Соңғы жылдары проекциялық аппараттарды сабақта пайдалану арқылы өтетін
материалдар ... ... ... ой -өрісін дамытып, түрлі
оқушыларға байланысты құрылған ... ... ... ... көптеп ықпалын тигізіп жүр.
Сабақтарында ... ... ... ... ... чертеж, схема, сурет, тілдік модельдерді,
кестелерді көрсетуге болады.
Мектепте экрандық суреттеу екі түрлі ... іске ... ... ... ... ... ... Статистикалық
проекция екі түрге бөлінеді: диаскопиялық және эпископиялық. ... ... және ... көрсетіледі, ал эпископиялық проекциялау
арқылы суреттер, сызбалар, түрлі суреттер көрсетіледі.
Диапроекция арқылы көрсетілген зат ... де анық ... ... зат күңгірт көрінеді.
Диаскоп – кәдімгі проекциялық фонарь сияқты аппарат. Сабақтарда диаскоп
арқылы кез -келген тақырыпқа байланысты схема кестелерді көрсетуге ... ... ... мен ... ... қатар үйрету үшін
диаскоп пен магнитофонды қатар пайдалануға болады. Мысалы, магнитофоннан Ә
деген дыбыс ... ... ...... ... дыбыс, езулік, ашық
дауысты дыбыс. Әпидоскоптан мына схема көрсетіледі : Ән , Әл, Сән, Сәт, ... Әр, Әсем ... ... ... ... ... оқытудың тиімді әдістері.
Сурет 1. Бастауыш сынып оқушыларының ақпараттық ... ... ... ... ... пайдаланудың басты мақсаты -
оқушылардың оқу материалдарын ... ... үшін оқу ... жағынан тиімді ұсынылуына мүмкіндік беру. Білім саласында
компьютер оқушы үшін оқу құралы, ал ... үшін ... ... ... ... ... ... үшін бағдарламалық құралдар толық түрде
мұғалімнің және оқушының алдына ... ... ... және ... ... ету керек.
Бүгінде біз орта білім беруді одан әрі ақпараттандырудың екінші
кезеңіне ... ол ... ... ... және ... жеке ... ақпараттық мәдениетінің іргелі операциялық
негіздеріне ауысуды білдіреді, мұнда әрбір оқушы ... ... ... ... салып қана қоймай, оны тиімді қолдана
білуі, ... ... ... ... ... алуы ... ... беру жүйесінде білімдік және ақпараттық технологияларды
іс жүзінде үйлестіре ... ... ... Оның үстіне
ақпараттық технологияның тез жаңаруы мәселені қиындата түседі. Жағдайды
жақсарту үшін ... беру ... мен ... ... ... ... сонда педагог өзі ... ... ... ... ... ... тиімді қолданады.
Қазіргі технологияларды білім жүйесіне енгізгенде, оқыту материалдарының
педагогикалық мазмұндылығы мен әркімнің өзінің ... ... ... зор. ... ісінің тиімділігі мен сапасы көбінесе өздігінен оқып
үйрену ... ... ... мен ... материалдардың сапасына
тәуелді болады.
Компьютер және ақпараттық технологиялар арқылы жасалып жатқан оқыту
процесі оқушының жаңаша ... ... ... ... жүйелік
байланыстар мен заңдылықтарды табуға итеріп, нәтижесінде - өздерінің кәсіби
потенциалдарының қалыптасуына жол ашуы керек.
Бүгінгі ... ... ... ... ... ... ... және компьютерлік оқыту ісін дамытатын жалпы
заңдылықтардан тарайтын педагогикалық ... ... ... ... ... техникалық құралдарды оқыту әдістерімен ұштастыру білу
керек. Техникалық құралдардың түрі көп және ... ... ... түрлі. Дегенмен копьютер көмегін пайдалану ерекше
маңызды екені белгілі. Қазіргі технологияның ... ... ... ... ... тиісінші жаңаша тәсілдер қажет. Бүгінгі күні
компьютер адам ... ... ... ... орын ... ... оқыту-соңғы оқу ішіндегі ең тиімдісі екені анық.
Алдымызға қойылған ... мен ... ... ... ... оқытудың интерактив әдісін қолдануды ұсынамын.
Компьютер көмегімен оқытудың тиімді әдістерін пайдалана білу керек.
Қазіргі кезде барлық мектептер компьютермен ... ... ... ... электронды оқулықтарды пайдаланып оқытудың маңызы зор.
Балаларға техникалық білім беріп, техникалық мамандыққа оқыту-заман ... да ... ... ... ... ... ... білу әр
мұғалімнің абыройлы міндеті.
Оқыту әдісін заман талабына, өмір мұқтажына тың зерттеулермен толықтыра
отырып, жаңаша ... ... әр ... ... ... таңда
оқыту процесінде компьютер мен ақпараттық технологияны пайдалану оқытудағы
білім мен тәрбиенің сапасын арттыру мақсатында ... де ... ... ... ... Бұл ретте ұстаз жол сілтеуші қызмет ... өз ... ... істеуге, тапсырмалар мен тест жұмыстарын
орындаудағы дербестігі мен ... ... Жаңа ... ... ... білу үшін әр ... өз ... сүйіспеншілікпен
қарап, ерінбей еңбек етіп, қазіргі заман талабына сәйкес компьютер тілін
білуі ... ... ... ... ... ... оқулықпен жұмыс
сабағының өту жоспарын ... ... ... ... ... ... ... сөздері»
Сабақтың мақсаты:
1. Ой тұнығынан шыққан ... ... ... ... өріс болар
асыл ойдың құдіреті шешендік сөздерді ұқтыру.
2. Астарлы ой мен сөз ... ... ... ... ... ... ... туған жерді сүюге,
батырлық пен елдікті, ізгілік пен жақсылықты дәріптеп, әділдік ... ел ... ... ... ... ... ... тәрбиелеу. Бұл міндетті
нақтылау үшін оқушыларға тағы да ... ... ... ... ... ... деген файлды ашқызып, өз беттерімен оқып алған
соң, дәптерлеріндегі ... ала ... ... ... ... керек.
Шешендік сөздер туралы пікір айтқан зерттеушілер мен ғалымдарға тоқтала
келе, ... ... ... ... ой ... үшін осы оқулықтағы
арнайы «Қазыбек бидің шешендік сөздері» деген тақырыпты ашып:
Не қымбат? Не жақын? Не ... ... ... ... ... ... ... сөзбен қиыстырған шешендік сөздерінен мысалдар келтіреді.
1. Алтын ұяң Отан қымбат,
Құт – берекең атаң ... анаң ... апаң ... ... әкең ... ... елің қымбат,
Ұят пенен ар қымбат,
Өзің сүйген жар қымбат.
2. Тату болса ... ... ... ... ... ... інің ... болса, келінің жақын.
3. Арадан шыққан жау қиын,
Таусылмайтын дау ... жау ... ... жағдайда,
Пана болмас өз үйің.
Жазылмаса дерт қиын,
Іске аспаған серт ... - ... би ... ... ... оқып, асыл ой түйіндеп, тағлым алары сөзсіз. Бұл ... ... ... ... мен ... ой-өрісі мен эстетикалық
сезімін, патриоттық рухын, ділмәр шешендігін, ... де ... ... дамытады. Электронды ... ... ... ... ... ... ... отырып, өзін -өзін тәрбиелеуде септігін
тигізеді.
2.4 Сабақ процесінде диафильмдерді пайдаланудың ... ... ... ... зор ... ... бар. Диафильдер сабақ процессін ерекше жандандырып, ... ... ... әр түрлі сюжетті әңгімелерді нақты көрсетіп, ... ... 4 ... ... ... ... ... арқылы жаңа заттардың аттарымен танысады, сөздік қорлары молаяды.
Олардың ойын дамытып, тілін ұстартады, ... ... ... жаттықтырады.
Диафильмдерді сабақта қалай болса солай қолдана беруге болмайды. ... ... ... ... ... ... әр сыныптың бағдарламалық материалына ... ... ... ... өзі ... ... шарт. Диафильмнің
мазмұны, оның ішінде қиын ... ... оны ... алуы керек.
Диафильмнің мазмұнын ашатын сұрақтар даярлап алу керек. Сондай-ақ,
мұғалім диафильм ... ... ... ... ... ... қиын ... қалай түсіндіру ... ... ... ... пайдаланылатын диафильмнің тексі оқушыларға түсінікті, тілі
жатық болуы қажет. Бір сабақтың үстінде ... екі ... ... ... көрсетілмес бұрын, мұғалім 5 минуттай ... ... ... көңіл аудару керектігін айтады. ... қай ... ... отыруды ескертеді. Сондай ақ диафильмдегі оқиғаны
дұрыс ... одан өз ... ... білуге үйрету мақсаты қойылуы
шарт. Диафильмнің тексі мәнерлеп, ... ... ... Егер ... оқып ... диафильмнің тексін магнитофонға жазып, тыңдауына да
болады.
Оқу тәрбие ісінде диафильм сабақтың ... ... ... Негізінде диафильмдерді сабақтың бас ... ... ... ... кейінгі кезеңдерінде оқушылардың назарын
аудару. Ал түсіндірілген тақырыпты бекіту үшін диафильмді сабақтың соңғы
кезінде ... жөн. ... ... ... ... ... соң ... оқушылармен әңгіме өткізеді. Диафильмді қалай
түсінгенін тексеру үшін, оқушыларға сұрақтар ... ... ... ... ... ... ... болады.
Бастауыш сыныптардағы пән бойынша ... ... ... ... пайдаланып өткізілген сабақ үлгілері, сонымен
бірге орыс тілінде шыққан диафильмдерді қазақшаға аударып, пайдаланудың ... ... ... ... оқушылар кейбір заттардың атауын біле
тұра, естіп білсе де, оның нақты көрінісін, ... ... ... жарайтынын біле бермейді.
Оқу тәрбие ісінде ... ... ... ... қарай пайдалану тиімді. Мысалы 4 ... ... ... жыл ... өсімдіктер жануарлар, үй хайуандарының
тіршілігіне ... ... ... ... ... ... өмірі жөніндегі қызықты көріністерді, оқиғаларды
жақсы көретіні ... 3,4 ... ... ... кітаптары,
диафильм, кинофильмдегі ұнамды және ұнамсыз кейіпкерлерінің іс-әрекеттерін
ғана білуге құмартады. Сондықтан ... ... ... ... ... ... керек.
Қазіргі таңда шәкірттің жақсы болуы, білімді болуы-ұстаздың ... ғана ... ... үлгісіне де байланысты болып, сабақтасып
жатады. Ұстаз - ... ... ... де. Ол ... мен ... ... ... берік сақтау қажет. Болашақ жастарға сапалы
білім беру мен саналы тәрбие ... ... ... сабақ өтудің
маңызы зор. Лингофон кабинеттерінде оқушылар жеке жұмыс жасап, өз білімін
жан- жақты ... ... ... ... ... ... ... қамтылған.
Мысалы, «Ана туралы жыр» өлеңін оқушыларға өткенде, өлеңді ең алдымен
магнитофоннан тыңдатып, айтылуы қиын ... ... ... ... рет ... ... туралы жыр.
Сөзін жазған: Ғ. Қайырбеков. Әнін жазған: Ш. ... ... ... сен ... әр гүлін,
Жинадың сен маған.
Сен бердің құстардың,
Қанатын самғаған.
Балалық құштарым,
Өзіңе ... ... ... жел, сая ... мен ... кетсем де,
Мен саған сәбимін.
Көңіліңді көктемдей,
Көзіңнен танимын.
2. Өтеуге борышым,
Анашым жан ... сен ... ... ... ем, кеш ... ем ай, ... ... ... ... ... қиын ... қайта - қайталанып тыңдалады. Мұндағы
міндет оқушылардың есту және көру сезімін дамыту. Қиын ... ... ... оның ... жазылуын да есте ... ... ... тиімді жұмыс істеудің бір түрі ... ... ... сапалы білім беруде магнитофонның маңызы
зор. Барлық пәндерде де магнитофонды ... ... ... ... ... ... қазақ тілі сабағында пайдалану
ұтымды.
Магнитофонды ... ... ... ала ... ... ... ... Сосын ол текст оқушыларға тыңдатылады. Одан кейін ... ... ... өз сөзімен айтып беруге тиіс, немесе осы текстің мазмұны
бойынша сұраққа ... ... ... ... ... ... ... өлеңді оқуға және жаттауға үйрету.
Қазақ тілі сабағында ... тіл ... ... ... дұрыс, мәнерлеп оқуға үйрету, оның ... ... ... ... оны ... тыныс белгілердің қалай қойылатынын
аңғарту, қазақ тілінің көркем сөз формаларын дұрыс ... оны ... ... дағдыландырады. Мәнерлеп оқуға үйрететін текстерді, өлең -
тақпақтарды мұғалім ... ала ... қай ... ... ... ... ... арқылы өлең тақпақтарды тез жаттауға болады. Өлең жаттамас
бұрын мұғалім қиын сөздерге ... ... ... ... оқушылар
меңгергеннен кейін, магнитофоннан тыңдатылады.
Біраз мектептердің 4 сыныптарының ... ... ... сөз ... ... ... ... байқалады.
Атап айтқанда, ... мен ... ... ... мен ... ажырата алмау, ... ... ... ... ... қос
сөздердің, біріккен мен ... ... ... ... етістіктерді жаза алмау, тасымал, буынға бөлу, ... ... ... дыбыстардың бір ... ... ... ... жаза білмеу, сұрау белгісі мен леп белгісінің орнын шатастыруы
жазба ... ... ... ... қате көп ... нақтылап, үнемі магнитофоннан тыңдап, ... ... ... ... жатқа жаздырып, сөйлем, ... ... ... да қате ... үшін жұмыс істеуге болады. Мысалы
магнитофонға күні бұрын мынындай ... ... ... ... ... кейінгі буындарында ұ- ... ы- ... ... - і- жазылады. Мысалы: кұ-лын , жұ-лын, кү- міс , жү -зім ... дік т. ... ... ... бөлшектенеді. Сөздердің буын ... ... ... Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, ... ... ... оқушылардың өздеріне таптырып, ... ... ... ... ешқайсысы дауысты дыбыссыз буын ... ... ... жеке тұрып та, дауыссыз дыбыспен тіркесіп тұрып та буын құрай
алады. ... ас, ... ... ба- ла, ба- ла- лар ... магнитофоннан қайта - қайта тыңдау арқылы ережені тез ... ... ... жастарға ұлағатты сөздер, мақал - мәтелдер, нақыл
сөздер жаздырып, тындай отырып, жаздыруға болады.
Бұндай сабақ ... ... ... ... ... өз ұлтының
салт-дәстүрін, халық ауыз әдебиетінің үлгілерін сүюге, ... ... ... ... ... ... сапалық деңгейін анықтау
“Қазақстан тағдыры, келешегі мол ел ... да ... ... ... ... Мектебімізді сау, берік, һәм
өз жанымызға ... ... ... құра ... ... ... болады. Ал сондай негізге құра
алмасақ, келешегіміз ... деп ұлы ... М. ... ... ... ... айқындайды.
Мектеп - мемлекеттің, қоғамның және жеке ... ... ... ... қанағаттандыратын қоғамдық – мемлекеттік ... келе ... ... тәрбиесінің, дене және жан ... ... ... ... - тәуелсіз Қазақстанның
алдында тұрған ең ... ... ... кезеңде мектептердің алдында ... ... ... ақыл – ой ... ... ... жеке ... рухани жаңаруына жағдай жасау;
• Жеке тұлғаны саралап оқыту негізінде және ... ... ... ... ... беру барысында ақыл ... ... сана – ... жоғары жеке тұлғаны тәрбелеу;
• Дарынды балалардың қабілеттерін ... ... ... ... ... ... бағыттау;
• Жеке адамның өзіне - өзі сенімділік, өзін ... ... ... ... ... шығармашылығын дамытуға, зерттеу жұмысымен
айналысуға қабілеттілігі мен ... ... жеке ... ... ... ... және оқу
тәрбие үрдісінде оны дамытуға қолайлы жағдай ... ... ... ... психологиялық және эстетикалық
дайындықты күшейту.
Қазақстан Республикасының ... сай ... ... ... түбегейлі өзгертулермен қоса ... ... ең ... - ... ... ісі. ... ... білікті, ізденісі мол мамандарды қалыптастыру, ... ... ... ... ... ... сай ... арқылы оқушылардың білім сапасын ... ... ... –ақ, ... ... ... ... әдістемелерін шеңберіне жеткізе пайдалана отырып, ... ... ... ... ... – бүгінгі таңда кезек
күттірмейтін ең ең негізгі мақсат.
Еліміздегі ... ... ... бағыттағы өзгерістер білім беру
қызметіне ... ... ... ... ... мұғалім іс-әрекетін жаңаша тұрғыда ... ... ... Білім туралы Заңында “Қазіргі
мектептердің, біріншіден, практикалық ... ... ... сақталуы, екіншіден, қоғамның ... ... ... ...... ... әрі қарай
дамытатын адам тәрбиелеу, орта білім ... одан әрі ... ... ... Бұл міндеттерді шешу үшін мектеп
ұжымдары, әр ... ... ... ... ... ... ... құру, өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа практика, ... жаңа ... ... жасаулары қажет”, -деп ... ... ... ... ... Бұл ... ... мұғалімдердің біліктілігін ... ... ... ... негіздерін практикаға қолдануға, практикалық
іскерлік пен ... ... ... ... бөлінген.
Соңғы уақытта мемлекеттік білім беру стандартының талабымен оқыту
үрдісінің нәтижесін бағалауда, ... оқу ... ... ... ... ... ... мониторинг
қолданыла бастады. Жалпы мониоринг дегеніміз – «мұғалім – оқытушы» ... ... ... мен ... ... ... жету үшін
жүргізілетін жүйелі түрдегі үздіксіз бақылау әрекеті.
Педагогикалық мониторингті ендірудің ... ең ... ... ... байланысына, оның құрылымы мен психологиялық
ерекшеліктеріне қатысты. Бұл мектепішілік мониторинг жүйесі ... ... ... беру ... ... ... беру мазмұнын талдау
3. Мұғалімдердің педагогикалық мәдениетін сараптау
4. Сабаққа қатысу көрсеткіші, оқышулардың толық қамтылуы
5. Әдістемелік жұмыстардың сапасын диагностикалау
Білім беру ... ... ... ... ... ... ... түзетушілік қызметтер атқарады.
Мониторингтік қозғаушы, ынталандырушы қызметі мұғалімнің оқытушыларды
оқытуға, тәрбиелеуге қызығуларын дамыту, балаларға ... ... ... ... Мұғалімді өзінің педагогикалық еңбеіне өзіндік талдау жасауға
машықтандырады және мұғалім әрекетінің зерттеушілік бағытын күшейтеді.
Мониторингтің ... ... ... оқушы тұлғасының әлсіз
және күшті жақтарын анықтауға, әрбір оқушыға ... салу ... мен ... ... ... әсер ... Ал оқу ... кездейсоқ нәтиделерді анықтау және белгілеу, оқушылардың жат
әрекеттеріне әсерді күшейту ... ... ... ... ... ... ... реттілік, белгілі кезеңдері болады.
Алғашқы кезеңде мониторингтік міндеттері мен мақсаттары, ... ... ... мен ... ... ... ... – диагностикалық кезеңінде ақпараттар жиналып, сандық және сапалық
өңдеуден өтеді [20, 21, 22, 23]. ... ... ... ... ... баға ... ... нәтиже алғашқысымен салыстырылады.
Мониторингтің толық жүйесін асыру мүғалім – оқушы жүйесіндегі педагогикалық
үрдістің нәтижесін көтеруге ... ... өз ... ... ... ... нысананың
түрлері мен нәтижелеріне тоқталмақпыз
1. оқушылардың үлгерімінің сапалық деңгейін анықтау.
а) Сыныптың жалпы ... ... ... а+в * ... ... оқушылардың сапалық деңгейінің көрсеткіш
коэффициенті
а- пән ... 5-ке ... ... ... ... ... оқыған, қорытылған оқушы саны
Егер нәтиже 80-100 пайыз болса, жоғары ... 65-80 ... ... 50-65 ... сын ... 50 пайыз төмен деңгейде.
в) Мектепішілік бақылау жұмыстарының қорытындысын талдау. (Сыныптың
білімді игеру дәрежесін анықтау негізінде ... ... ... ... орындаған жалпы оқушы саны мен білімді тексеру ... ... ... [36].
2.2. Өткізілген ашық сабаққа мониторингтік талдау
Мектепте ашық ... ... ... ... екі ... ... болады.
а) Сабақтың ортақ балын анықтау, әрбір элеметін 4 балдық жүйеде бағалап
отырылады. 4-балл - өте жақсы, 3-балл – ... 2 балл – ... ... 3,4-4- өте ... ... ... мұғалімнің бірнеше
сабақтарына қатысу арқылы мұғалімнің сабақтағы әрекетінің динамикасын, оның
жұмысындағы жүйелілікті қадағалауға ... бар. ... ... кәсіби деңгейі қандай санатқа сәйкес келетіндігін анықтауға
септігін ... ... ... ... баға ... ... | ... ... |
| |3 балл |2 балл |1 балл ... ... ... көлемінде|Аудан деңгейінде|Мектеп |
|қатысты | | ... ... ... |Мәселелік |Белгілі бір |Жеке ... ... ... ... ... |
| | ... ... | ... ... пәні ... ... |Шамалы ... ... | | | ... және ... | | | ... | | | ... ... сынып |Жоғары |Орташа ... ... ... | | | ... ... | | | ... ... |Жоғары |Бірінші ... ... ... ... өтуі ... ... ... |
|мақсатында | ... ... ... ... ... ... |Орташа |
|тарапынан тексерілген | | | ... ... | | | ... | | | ... ... ... деңгейінде|Мектеп |
|жетістіктерін бөлісу | | ... ... ... ... ... ... деңгейінде|Мектеп |
| | | ... ... ... мен ... ... ... ... жетістіктері | | ... ... | | | ... | | |
|) | | | |
I I I ... ... ... ... ... ... ... нәтижесі
Біз өз зерттеу жұмсысымда инновациялық әдістердің ... ... ... алдым. Зерттеу жұмысы Кентау қаласындағы
Ә.Бөкейхан атындағы №23 орта ... 1 ... ... ... ... ... сабаққа қатысу пайызы, оқу үлгерімі,
материалды түсіну, ұғыну, өз ... ... ... істеуі бақыланды.
Зерттеу нәтижесінде 25 баланың 6-ы өте жақсы, алғыр, берілген ... ... Үйге ... ... ... орындап келеді. Мен осы
сыныптың жетекшісі ... ... ата ... ... ... ... ата-аналары балаларының оқу-үлгеріміне көп көңіл
бөлетін ... мол және де ... ... ғылыми-көркемдік
әдебиеттер көп. Осыған қарағанда баланың оқу ... ... ... ортаның әсері (мектеп, жанұя) және де генмен берілген дарындылық.
Жасыратыны жоқ ақылды әке-шешеден ақылды бала туылатыны.
Оқушылардың 14-і ... ... ... ... ... саны ... ... деген енжарлық олардың топтың алдына шығуына кедергі болады.
Қалған 7-і сабаққа күнде дайындалып келеді. Берілген ... ... ... ... ... ... ... Кейбір сұрақтарды талдап
түсіндіру керек. Қалған 9-ы сабаққа енжар. Берілген ... ... ... ... ... меңгеру деңгейі төмен. Сабаққа деген
қызығушылық жоқ, сабақтан қалу, ... ... ... көп. Әсіресе
сыныпта 3 оқушы көзге түсті. ... ... ... ... ... және жанұя жағдайлары төмен отбасынан шыққан. Мен бұл жерде
бақыланған ... ... ... ... ... ... ... көрсеткіші
К═ 6+14 * 100%
25
К═8О %, яғни сыныптың жалпы ... ... ... өте ... ... ... ашық сабаққа мониторингтік талдау көрсеткіші
Оқушының білім деңгейі ... ... де ... ... ... ... кәсіби деңгейі қандай санатқа сәйкес келетіндігін
анықтадық.
2-кесте
Оқытушының кәсіби-деңгейі
| ... | ... ... |
| |3 балл |2 балл |1 балл ... ... | ... ... ... | | | ... ... | | ... ... | | | ... ... пәні бойынша|Толықтай | | ... ... | | | ... және толықтырылып | | | ... | | | ... ... ... |Жоғары | | ... ... | | | ... ... | | | ... ... ... | | ... ... |БЖИ-дан өтуі | | ... | | | ... ... ... | | ... ... | | | ... ... | | | ... | | | ... әдістемелік| |Аудан деңгейінде| ... ... | | | ... ... ... ... | | |
| ... | | ... ... мен | ... деңгейінде| ... ... | | | ... | | | ... | | |
|) | | | ... ... ... ... ... ... деңгейі өте жақсы
болып тұр. Осыған байланысты оқушылардың жалпы білім сапасының көрсеткіші
өте жақсы жағдайын көрсетті (формуландан шыққан ... ... ... ... ... ... дамыту, оқыту сапасы мен
көрсеткішін көтеру мақсатында көптеген өзгертулер, толықтырулар ... ... ... ... 2015 ... ... білім беруді дамыту
тұжырымдамасы бектілген. Білім беруді ... ... ... ... мен нығайтудың, елдің прогресшіл ... ... ... ... білім беру жүйесін дамытудың
мақсаттары мен міндеттерін, құрылымы мен мазмұнын және негізгі стратегиялық
бағыттарын аиқындайтын ғылыми-теориялық әдіснамалық ... ... ... ... ... ... ... оқытудың келесi сатысындағы оқу бағдарламаларын игерту мақсатында
оқушылардың ... ... және ... ... ... қарапайым бiлiм негiздерiн меңгерту;
- негiзгi оқу iс-әрекетi дағдыларын қалыптастыру;
- ұлттық дiлiн, өз ... ... ... ... ... отырып, отандық және әлемдiк мәдениеттi таныту. 
   Жалпы бастауыш бiлiм (1-саты) оқуды, жазуды, ... оқу ... ... мен ... ... ... ... оқу
әрекеттерiне өзiндiк бақылаудың қарапайым дағдыларын, өзiн-өзi ұстау және
сөйлеу мәдениетiн, жеке бас ... мен ... ... ... ... ... етедi.
Мектепке дейiнгi жастағы балаларды бiрiншi сыныпқа қабылдауда олардың
функционалдық сауаттылық негiздерiн меңгеру дәрежесiн емес, оның мектепке
жалпы дайындығын ... ... ... ... ... бағдарға
алынады.
Мұғалiм кіші мектеп жасындағы оқушыларымен ... ... ... ... ... ... ... ескеруi, интенсивтi даму
жағдайында жеке жұмыс жүргiзуi, мектепке дейiнгi ... ... ... ... арнайы көмек жасауы тиiс. 
   Бiрiншi сынып оқушыларында оқуға деген ынта ... ... бiр  ... қол ... ... жасау және оларды  өзiн-өзi
бақылауға дайындау ... оқу ... ... ... баға ... ... ... әдiстерi мен тәсiлдерi
пайдаланылуы ... ... ... ... ... ... ... бiлiм беру мазмұны  2002 жылы бекiтiлген Жалпы орта бiлiм
берудiң мемлекеттiк  жалпыға ... ... ... ... ... ... жүзеге асады.
Стандарт талаптарының орындалуын бағалау оқу процесiнiң межелiк кезеңiнде,
яғни оқытудың бастауыш сатысының соңында — ... ... ... ... бойынша бастауыш бiлiм беру стандарты барлық оқушылар меңгеруi тиiс
мiндеттi минимумды белгiлейдi. 
2006-2007 оқу жылында қазақ, орыс, ұйғыр тiлдерiнде ... ... ... беру ұйымдарында 2003 жылы ҚР БжҒМ-нің 11 наурыздағы N148 бұйрығымен
бекiтiлген оқу бағдарламалары (Алматы, РОНД, 2003) ... ... ... ... ... ... қайта басылымнан
шыққан жаңа буын оқулықтары мен ... ... ... ... ... ... дәптерлерi, дидактикалық материалдар,
хрестоматия) жүзеге асырылады (ҚР БжҒМ-нің 06.01. 2006 ж. № 6, 03.2006 ж. ... 25. 04. 2006 ж.  № 210 ... ... ... әсер ... ... және ... тәрбие беруге мүмкiндiктер ретiнде
көрiнедi.
    Кез келген елдің экономикалық ... ... өмір сүру ... ... ... орны мен ... сол елдің
технологиялық даму ... ... ... ... ... мен ... ... сапалығы осы елдегі білім беру ісінің ... мен осы ... ... деңгейіне келіп тіреледі.
Экономикалық күшті дамыған елдердің
тәжірибесі экономика, ғылым мен мәдениеттің қарқында дамуының ... ... ... ... ... ... заманның инновациялық технологиясын
меңгеру және оны келешек ұрпаққа ... ... ... Ш.Т. ... «Как ... и ... нововведение в системе
образования» 2 том. – ... ... 2005 ... ... К. Ж. ... ... ... - Алматы: Жазушы,
баспасы 2004ж.
3. Қараев Ж.А. ... ... ... ... жетілдірудің
әдіснамалық негіздері. // бастауыш мектеп..-1996 -№7
4. Қазақ ағартушылардың еңбектеріндегі оқыту мен ... ... ... 1984 ... мектеп» ғылыми-әдістемелік педагогикалық журналдары. – 2003
ж.№3, №5.
6.«Бастауыш білім» ғылыми-әдістемелік журналдар. – Алматы, 2004 ж. №4, ... В.П. ... ... ... –М,: Педагогика,1989
г.
8.Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения.- М., ... ... ... Стратегия и пратика. /Под ред. ... ...... В.К. ... педагогическая технология учебно-васпитательного
процесса. –Усть-Каменагорск, 1992 г.
11.Монахов В. Проектирование и ... ... ... ... 1990 ... Н.Р. ... ... педагогической инноватики.- М., 1991 г.
13.Болашақ бастауыш сыныптар мұғалімінің педагогикалық шеберлігі мазмұнының
бағыттары. «Үздіксіз педагогикалық білім берудің үрдісі мен ... ... - ... ... ... - ... ... б.
14. Бұзаубақова К.Ж. Жаңа педагогикалық технология. – Алматы: Жазушы.-
2004.
15.Бастауыш мектеп - білім берудің ... ... ... ... ... ... наследие народов Казахстана и
школьное образование».- Алматы, 2001.-218-220 б.
16.Бастауыш мектептегі білімнің жаңа мазмұнының ... ... ... АГУ ... Серия «Педагогические науки».- Алматы, 2002.-№3.-32-35
б.
17.Бастауыш білім беру мазмұнының кейбір мәселелері // Вестник АГУ им.Абая.
Хабаршы. ...... ... - ... 2002. - № 2 (7). ... ... мектеп дидактикасы. Әдістемелік құрал.- Алматы, 2002.- 38 ... ... ... жаңа мазмұнының негізгі бағыттары //
Вестник АГУ им.Абая. Хабаршы. «Психология – ... ... ... 2002. - № 2 (7). - 67-69 ... ... ... бастауыш мектептеріндегі білім
мазмұны // Вестник АГУ им.Абая. ... ... ... науки».-
Алматы, 2003.-53-56 б.
21. Қараев Ж.А. Мектепте оқытудың ... ... ... // ... мектеп..-1996 -№7
22.Оқу - әдістемелік кешенінің дидактикалық маңызы. // Вестник АГУ ... ... ... ... 2004.- 25-27 ... сынып оқушыларының танымдық белсенділіктерін дамыту мен
жетілдірудің жолдары // ... ... ... «Бастауыш мектеп
және дене мәдениеті» сериясы.- Алматы,2004.-33-35 б.
24.Бастауыш мектепте білім беру мазмұнын жаңартудағы кейбір мәселелері //
«Жаңашыл ... атты ... ...... ... ... 2005. -№ 3.-89-91 ... жылдық мектеп жалпы білім беру саласындағы педагогикалық процесті
ұйымдастырудың ерекшеліктері // «12 жылдық ... ... көшу ... ... ... ... атты Халықаралық ғылыми ... ... ... ... ... ... мектепке арналған төл оқулықтардың ұлттық ерекшеліктері //
Мектепке дейінгі және бастауыш білім: қазіргі ... даму ... ... ... ...... конференция. -Алматы,
2007.- 520-524 б.
27.Тарихи ... ... ... ... ... ... және білім берудің дамуының алғы
шарттары // Вестник. Хабаршы. Каз НПУ ... ... ... және ... сериясы.- Алматы, 2007.-№ 4 (15).-45-49 б.
28.Қазақстан ... ... ... және ... ... ... // ... мектеп. Алматы, 2007.-№12.- 26-28 б.
29.Бастауыш мектепте білім мазмұнын жетілдіру. ҚР Президенті
Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында (2008 ж.6 ... ... ... ... ... ... ... асыру. Халықаралық
ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. // -Алматы, 2008.-94-96 б.
30.Бастауыш мектепке арналған төл оқулықтардың ұлттық ерекшеліктері //
Бастауыш мектеп. ... 1.-5-7 ... ... ... ... ... бағдарламасы»/ Қазақстан
мұғалімі.- 2000.- № 33-34
32.. Қараев Ж.А. ... ... ... ... ... // бастауыш мектеп..-1996 -№7
33.Құлмағамбетова Б. Кабинеттік жүйе және ... ... А, 1982 ... А. ... ... ... ... және мазмұндама
жүргізудің әдістемесі. Шымкент, 2002 жыл.
35. Жанпейісова М.М Модульдік оқыту технологиясы ... ... ... .- Алматы . 2002..
36. Әбиев Ж. Жаңа ... ... ... ... ... ... ... ақпаратты сауатты
пайдалана алатын шығармашыл тұлға
МАҚСАТ
Бастауыш сынып оқушысының ақпараттық сауаттылығын қалыптастыру
Педагогикалық ... жеке ... ... оқу ... ... (қоғам, жанұя, жеке тұлға қажеттіліктері)
Білім мазмұнын жаңарту жағдайында бастауыш мектепті ақпараттандыру
қажеттілігі
Шығармашылық
Қайта жаңғырту зерттеушілік
Көшірмелі ... ... ... ... ... сауаттылықты қалыптастырудың негізгі кезеңдері
ҚАТ - мен педагогикалық технологияның өзара байланысқан ақпараттық біліми
ортасы
Ақпараттық –технологиялық ... ... ... ... -бағдарлы оқыту негізіндегі нәтижеге бағдарланған педагогикалық
технологиялар
Информатика пәнінің бастапқы курсы
Ақпараттық сауаттылықты қалыптастырудың педагогикалық шарттары
Құндылықты -бағалау компоненті
Әрекеттік-технологиялық компонент
Танымдық компонент
Ынталық компонент
Ақпараттық ... ...

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 55 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кіші мектеп жасындағы балалардың сабақтан тыс уақытта бейнелі есін дамыту65 бет
Мектеп жасындағы балалардың сөйлеу тілінде жүйелі кемістіктерді жоюдың әдіс – тәсілдерін талдау, логопедиялық сабақтарда тапсырмалар мен жаттығулар жүйесін өңдеу59 бет
Мектеп жасына дейінгі балалардың ақыл-ойын тәрбиелеу үрдісінде дидактикалық ойын материалдарын пайдалану91 бет
Мектеп жасына дейінгі балаларға экологиялық тәрбие беру28 бет
Мектепке дейінгі балаларды туған жердің табиғатымен таныстыру және экологиялық тәрбие беру32 бет
Тұтас педагогикалық үрдістегі тәрбие. Дәрістер105 бет
Microsoft Power Point–та графикалық файлдарды ендіру4 бет
Visual Basic жүйесінде бағдарламалау22 бет
А.Құнанбаев, Ш.Құдайбердиев, М.Әуезов шығармаларындағы педагогикалық идеялардың сабақтастығы және оны оқу-тәрбие үрдісіне ендіру 21 бет
Мақта кешенінің бәсекелестікке қабілеттігін арттыру проблемалары50 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь