МҚБЖ Access мәліметтер базасымен жұмыс

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1 АРНАЙЫ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
1.1 Тапсырма қойылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 8
1.2 Алгоритмді сипаттау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 11
1.3 Бағдарламаны жасақтау кезеңдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 12
2 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
2.1 Жобаны жасау және енгізуге кететін шығындарды есептеу ... ... ... ... . 20
2.2 Қажетті техникалық жабдықтарға кететін шығындар ... ... ... ... ... ... ... 21
3 ЕҢБЕКТІ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ ... ... .. 24
3.1 Еңбек қорғаудың заңдары және жалпы принциптері ... ... ... ... ... ... ... .. 24
3.2 Есептеулер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33
3.3 Дербес компьютермен жұмыс істеу қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 36
3.4 Электр тогының адам организміне әсер етуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37
3.5 Қоршаған ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.6 Компьютермен жұмыс істеген кезде өрт қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... .. 38
38
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 42
ҚОСЫМША1. Бағдарлама листингі
ҚОСЫМША2. CD диск
КІРІСПЕ

Қазіргі уақытта жаңа техникалық құралдарды оқу процесіне мақсатты және жүйелі ендіруге, әрі қолдануға ерекше көңіл аударылуда. Компьютерлік технологиялардың ерекшеліктері мен мүмкіндіктері аса мол. Компьютер архитектурасын оқытудың маңыздылығы – бұл ғылымның тек ЭЕМ-ды пайдалану мүмкіндіктері мен олардың жұмыс істеу принциптерін түсіндіріп қана қоймай, қоғамдық өмірде және адамдар арасында компьютердің құрылымдық заңдылықтары мен тәсілдері туралы мәліметтер беру болып табылады.
Microsoft Access XP-деректер қорын басқарудың кәсіптік бағдарламасы. Оның көмегімен әртүрлі ақпараттарды жүйелендіруге және жинақтауға, таңдалған критерилері бойынша объектілерді сұрыптауға және іздеуге, деректерді енгізу үшін өзімізге ыңғайлы формаларды құруға және керемет дайындаулы есептерді нәтижелері бар болатын жазулар негізінде генерациялауға болады. Access бір уақытта бірнеше пайдаланушылардың деректерге енуіне рұқсат беруді қамтамасыз етеді.
Менің дипломдық жобамның тақырыбы «МҚБЖ Access мәліметтер базасымен жұмыс» тақырыбында электронды оқулық.
Деректер қоры — бұл деректерді басқаруда, оларды таңдауды, сұрыптауды және басқада әрекеттерді жүзеге асыратын бағдарламалық модульдерді және ақпараттардың үлкен көлемдерін сақтау үшін арналған құрлымдар жиынтығы. Деректер қорында ақпараттар бір немесе бірнеше кестелерде сақталады. Деректерге толтырылған кез-келген кесте бірінен соң бірі орналасқан бір типті жазбалар жиынтығынан тұрады. Олар деректерді қосуға, жоюға және өзгертуге болатын кесте жолдарын ұсынады. Әрбір жазба аттары бар, әртүрлі туылған жылдан бастап тағам мәзірлерінің түсіндірмесімен аяқтауға болатын ақпараттарды сақтауға арналған өрістердің немесе ұяшықтардың жиынтығы болып табылады. Әртүрлі жазбалардан тұратын бірдей типті бағандар кестелердің өрістерін құрайды.
Бір кестенің жазбалары басқа кестенің деректеріне сілтеме жасай алады, мысалы, тауарлар тізімі бар кестеде тауарларды өндірушілер анықтамаларымен олардың мекен-жайлары және басқада реквезиттеріне сілтеме сақталуы мүмкін. Сонымен бірге, әртүрлі тауарларға тиісті жазбалар бір өндірушіні көрсетуі мүмкін. Мұндай кестелердің арасындағы қатынастарды байланыс деп атаймыз.
Деректер қорының басқа модулдері кестелерде сақталған ақпараттарды өңдеу үшін арналған. Сұраныс көмегімен белгілі бір шарттарға жауап беретін деректерді таңдау жүргізіледі. Формалар ақпаратты қабылдау және форматтап енгізу үшін арналған. Есептер түрлі-түске түрлендірілген тақырыбы бар, бөлімдерге және ішкі бөлімшелерге бөлінген жазбалар тізімін (принтерге) шығаруды қамтамасыз етеді.
Дипломдық жұмыстың өзектілігі:
Білім берудің кез келген саласында «Электрондық оқулықтарды» пайдалану оқушылардың және студенттердің танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, логикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға, шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды.
Дипломдық жоба мақсаты:
Front Page ортасында «МҚБЖ Access мәліметтер базасымен жұмыс» тақырыбында электрондық оқулық құралын құру.
Дипломдық жоба тапсырмалары:
1. Электрондық оқулыққа жүйелік талапты қалыптастыру;
2. Front Page редакторының мүмкіндіктерін талдау;
3. «МҚБЖ Access мәліметтер базасымен жұмыс» бойынша материалдарды саралау;
4. Жинақталған материалдар негізінде электрондық оқулық жасау.
Дипломдық жоба объектісі:
FrontPage ортасында «МҚБЖ Access мәліметтер базасымен жұмыс» тақырыбында электрондық оқулық құралын құру.
Дипломдық жоба құрылымы:
Кіріспе, теориялық және зертханалық бөлімнен, қорытындыдан, тесттен, бейнероликтен және қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Кіріспеде диплом жұмысының мақсаты, өзектілігі және құрылымы берілген. Теориялық бөлімде электрондық оқулықты пайдалану және оған қойылатын талаптар туралы жалпы түсінік, «МҚБЖ Access мәліметтер базасымен жұмыс» бойынша дәрістер қарастырылған. Сонымен қатар Front Page ортасында бағдарламалау бойынша құрылған электрондық оқулық құралының мазмұны мен оның жұмыс істеу мақсаты көрсетілген.
Практикалық бөлімінде «МҚБЖ Access мәліметтер базасымен жұмыс» тақырыбында зертханалық жұмыстар берілген.
Оқыту құралы дегеніміз жаңа білімді меңгеру үшін оқытушы мен студенттің пайдаланатын материалдық немесе идеалдық нысаны.
Оқыту құралдары оқыту әдістерімен әрқашан үйлесімділікте болады. Себебі, оқыту әдістері «қалай оқыту керек?» деген сұраққа жауап беретін болса, оқыту құралдары «немен (ненің көмегімен) оқыту керек?» сұрағына жауап іздейді.
Оқытушының оқыту құралдары туралы білімі мен оларды оқыту үдерісінде қолдана білу шеберлігі пәнді оқытудың тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Қазіргі ақпараттық қоғамның дамуына сай білім беру үдерісінде компьютерлік техниканың қолданылуы ерекше орынға ие. Осыған байланысты оқыту құралдарының қатарын жаңа ақпараттық оқыту құралдарымен толықтыруға болады.
Материалдық оқыту құралдарына оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдар, модельдер, көрнекілік құралдары, оқу-тәжірибелік құралдар, электрондық оқыту құралдары т.б. жатады. Идеалдық оқыту құралдарына бұрын игерілген, жаңа білімді игеруге қолданылатын білім мен біліктіліктер жатады.
Оқытудың ақпараттық құралдары – оқытуда білім берудің көптеген қызметін атқаратын, компьютердің көмегімен оқу ақпаратын сақтау, өңдеу және берудің электрондық құралдары. Оқытудың ақпараттық құралдары оқу ақпаратының көзі бола алады, оқытушының әзірлеген бағдарламасы бойынша білім алушылардың танымдық қызметін басқарады, оқытудың нәтижесін бақылайды, білім алушыға жекелеме көмек береді, өз бетімен білім толықтырғысы келетіндер үшін қосыша әдебиеттерге сілтеме бере алады, білім алушының бойында шығармашылық қабілеттіктерін және танымдық қызығушылықтарын арттырады, оқудың жағымды мотивтерін қалыптастырады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Компьютерная технология обучения:словарь-справочник/Под редакцией В. Ю. Гриценко, А. М. Довгялло, А. Я. Савельева-К.: «Накова думка», 1992
2. Нұрғалиева Г. Қ. Электрондық оқулықтар – мұғалім мен оқушы арасындағы әрекетттестікті гуманизациялау құралы// «Информатика негіздері» республикалық журналы, №2, 2002.- 2-3 б.
3. Тажигулова А. И. Конструирование электронных учебников//Научно-практический журнал «Информационные технологии в Казахстане», №1, 2000.- С. 42-43.
4. Виштынецский Е. И., Кривошеев А. О. Вопросы применения информационных технологий в сфере образования и обучения//Информационныетехнологии, 1998, №2 – с. 32-36.
5. Сливина Н. А., Фомин С. С. Компьютерное учебное пособие «Высшая математика для инженерных специальностей»//КомпьютерПресс.- 1997.- №8.- с.72-77.
6. С.Т. Тынымбаев Вычислительные машины, системы, комплексы и сети. Учебник для вузов. 2-ое издание. - Алматы: Рауан, 1997,-Зббс.
7. С. Симонович, Г. Евсеев, А. Алексеев. «Общая информатика» Инфорком-Пресс, 1998
8. Ю.В.Новиков, Д.Г. Карпенко Аппаратура локальных сетей. Функции, выбор, разработка. - М.: ЭКОМ, 1998, -228с.
9. Н.В.Олифер, В.Б. Олифер Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. - СПб.: Издательство "Питер", 1999,-672с.
10. Ж.С.Сарыпбеков, А.Ч.Трумов, Б.К. Курманов Модели и методы проектирования ЛВС. Уч. пособие. - Алматы, КазПТИ, 1989, -106с.
11. СуперЭВМ. Аппаратная и программная организация. Под ред. С.Ферибаха. -М.: Мир, 1991,-320с.
12. Тимоти Паркер. TCP/IP. Освой самостоятельно. - М.: БИНОМ, 1997 ж.
13. Зельдин Е.А. Центральный усройсво управление - М.: Энергоатомиздат, 1983.
14. Агаханян Т.М., Плеханов С.П. Интегральные триггеры устройств автоматики. - М.: Машиностроение, 1978.
15. Дж. Ф. Уэйкерли. Проектирование цифровых устройств. В 2-х т. 2. М Постмаркет, 2002.
16. http://www.intuit.ru/
17. http://www.cursovic.com/
18. http://.yandex.ru/
        
        МАЗМҰНЫ
|КІРІСПЕ..............................................................|5 |
|.............................................. | |
|1 ... |8 ... ... | ... Тапсырма |8 ... ... | ... ... |11 ... ... | ... Бағдарламаны жасақтау |12 ... |
|. | |
|2 ... |20 ... ... | ... Жобаны жасау және енгізуге кететін шығындарды |20 ... | ... ... ... ... ... |21 ... | |
|3 ... ЖӘНЕ ... ... ... ... |24 ... Еңбек қорғаудың заңдары және жалпы |24 ... | ... |33 ... ... | ... ... ... ... ... |36 ... | ... ... ... адам ... әсер |37 ... | ... Қоршаған ортаны |38 ... ... | ... ... ... ... кезде өрт | ... | ... ... | ... |42 ... | ... ... ... | ... CD диск | ... ... жаңа ... ... оқу ... мақсатты және
жүйелі ендіруге, әрі қолдануға ерекше көңіл аударылуда. ... ... мен ... аса мол. ... оқытудың маңыздылығы – бұл ғылымның тек ЭЕМ-ды ... мен ... ... ... ... түсіндіріп қана қоймай,
қоғамдық өмірде және адамдар арасында компьютердің құрылымдық заңдылықтары
мен тәсілдері ... ... беру ... ... Access ... ... басқарудың кәсіптік бағдарламасы.
Оның көмегімен әртүрлі ақпараттарды жүйелендіруге және ... ... ... ... ... және іздеуге,
деректерді енгізу үшін өзімізге ыңғайлы формаларды құруға және ... ... ... бар ... ... ... ... Access бір уақытта ... ... ... рұқсат беруді қамтамасыз етеді.
Менің дипломдық жобамның тақырыбы «МҚБЖ Access ... ... ... ... ... қоры — бұл ... ... оларды таңдауды, сұрыптауды
және басқада әрекеттерді жүзеге асыратын бағдарламалық ... ... ... ... ... үшін ... құрлымдар жиынтығы.
Деректер қорында ақпараттар бір немесе бірнеше кестелерде ... ... ... ... бірінен соң бірі орналасқан бір
типті жазбалар жиынтығынан тұрады. Олар ... ... ... және
өзгертуге болатын кесте жолдарын ұсынады. Әрбір жазба аттары бар, ... ... ... ... ... түсіндірмесімен аяқтауға болатын
ақпараттарды сақтауға арналған өрістердің немесе ұяшықтардың жиынтығы болып
табылады. Әртүрлі жазбалардан ... ... ... ... ... ... кестенің жазбалары басқа кестенің деректеріне ... ... ... ... ... бар ... ... өндірушілер анықтамаларымен
олардың мекен-жайлары және басқада реквезиттеріне сілтеме сақталуы мүмкін.
Сонымен бірге, әртүрлі тауарларға тиісті жазбалар бір ... ... ... кестелердің арасындағы қатынастарды байланыс деп атаймыз.
Деректер қорының басқа модулдері кестелерде сақталған ақпараттарды
өңдеу үшін арналған. Сұраныс ... ... бір ... ... ... таңдау жүргізіледі. Формалар ақпаратты қабылдау және форматтап
енгізу үшін арналған. Есептер түрлі-түске түрлендірілген ... ... және ішкі ... ... ... ... (принтерге)
шығаруды қамтамасыз етеді.
Дипломдық жұмыстың өзектілігі:
Білім берудің кез келген ... ... ... ... және студенттердің танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай,
логикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға, шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай
жасайды.
Дипломдық жоба мақсаты:
Front Page ... ... Access ... базасымен жұмыс»
тақырыбында электрондық оқулық құралын құру.
Дипломдық жоба тапсырмалары:
1. Электрондық оқулыққа жүйелік талапты қалыптастыру;
2. Front Page ... ... ... ... Access ... ... жұмыс» бойынша материалдарды саралау;
4. Жинақталған материалдар негізінде электрондық оқулық жасау.
Дипломдық жоба ... ... ... Access ... ... ... электрондық оқулық құралын құру.
Дипломдық жоба құрылымы:
Кіріспе, теориялық және зертханалық бөлімнен, ... ... және ... әдебиеттер тізімінен тұрады. Кіріспеде
диплом ... ... ... және ... берілген. Теориялық
бөлімде электрондық оқулықты пайдалану және оған қойылатын ... ... ... ... Access мәліметтер базасымен жұмыс» ... ... ... қатар Front Page ортасында бағдарламалау бойынша
құрылған электрондық оқулық ... ... мен оның ... ... ... ... ... Access мәліметтер базасымен жұмыс»
тақырыбында зертханалық ... ... ... ... жаңа ... ... үшін оқытушы мен
студенттің пайдаланатын материалдық немесе идеалдық ... ... ... ... әрқашан үйлесімділікте болады.
Себебі, оқыту әдістері «қалай оқыту керек?» деген сұраққа ... ... ... құралдары «немен (ненің көмегімен) ... ... ... ... ... құралдары туралы білімі мен оларды оқыту үдерісінде
қолдана білу шеберлігі пәнді оқытудың тиімділігін ... ... ... ... ... сай ... беру ... техниканың қолданылуы ерекше орынға ие. Осыған байланысты
оқыту құралдарының қатарын жаңа ақпараттық ... ... ... ... ... оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдар,
модельдер, көрнекілік құралдары, оқу-тәжірибелік құралдар, электрондық
оқыту ... т.б. ... ... ... ... ... игерілген,
жаңа білімді игеруге қолданылатын білім мен ... ... ... құралдары – оқытуда білім ... ... ... ... көмегімен оқу ақпаратын сақтау, өңдеу және
берудің электрондық құралдары. Оқытудың ... ... ... көзі бола ... ... әзірлеген бағдарламасы бойынша
білім алушылардың танымдық қызметін басқарады, ... ... ... ... ... көмек береді, өз ... ... ... үшін қосыша әдебиеттерге сілтеме бере алады, ... ... ... ... және танымдық
қызығушылықтарын арттырады, ... ... ... ... ... ... ... қойылымы
Front Page бағдарламасының көмегімен «МҚБЖ Access мәліметтер базасымен
жұмыс» тақырыбында төмендегідей электрондық оқулық жасап ... ... ... ... талаптардың қойылымына байланысты жасалынды.
- титулдық бет;
- мазмұны;
- дәрістер;
- бейнеролик;
- тест және әдебиеттер.
ЭЕМ сипаттамасы
Берілген жұмысты орындау үшін ... ... ... ... AMD Phenom[tm] II X3 N830 / 3Гб DDR3 Memory / HDD 250 ... Acer 15.6” HD LCD, Windows ХР ... ... 2002 Service Pack
2, MS Office 2003, ... Epson Stylus ... ... ... ... ... жалпы схемасы келесі түрде
жазылуы мүмкін:
элемент мазмұны .
Элемент мазмұнының алдындағы конструкция ... ... тегі ... ал элемент мазмұнынан кейін орналасқан конструкция элемент соңының
тегі деп аталады.
HTML құжатының ... ... ... бірі ... ... ... ... Шынында да, құжаттың өзі – бұл  "HTML" ... бір ... ... ... ...
HTML элементінің өзі немесе гипертексттік ... ... ... және ... (BODY) тұрады:


Тақырып мазмұны


Құжат денесінің мазмұны


WWW-да әрбір құжаттың өз аты бар, оны басында көрсетеді. Оны ... ... ... ... ... HTML ... ... көмегімен басына қосылады. HTML ... ... ... оның ... ... болатынын теңестіреміз. Мұндай теңестіру құжаттың
ең басына ... ... ... DOCTYPE тегі SGML тілінің тегі болып табылады және
құжат HTML 3.2 спецификасына сәйкес сипатталатын ... ... ... ... HTML тілінде де тексттің ... ... ... ... бар. ... < ! - -  және - -
> ... ... жазылады. Түсініктеме мысалы:
 
тегінде параграфтың ішіндегі текстті тегістеу әдісіне көрсететін
ALIGN параметрі бар: текст оң жақ шеті ... (RIGHT), сол жақ ... (LEFT), ... ... (CENTER) немесе ұзындығы бойынша (JUSTIFY)
тегістелуі мүмкін. Егер параметр көрсетілмесе, онда ... сол жақ ... ... ... жазу үшін ... түрдегі тегті қолдануға болады:
...
Текстті бөлікке бөлудің тағы бір әдісін горизонтальді сызық деп атауға
болады. ... HTML ... ... ... ... және ... ... көмегімен қойылады, мұндағы параметрлер келесі түрде
болуы ... ... ... ... ... өлшем бірлігі шығару
құрылғысының нүктесімен есептеледі, яғни тегінің параметрі ... деп ... онда ... 100 ... ... сызық
құрасыз. Бірақ та бұл әдістің қолайлы емес екені көрініп тұр, себебі ... ... ... құрылғыларында әр түрлі болып кескінделуі мүмкін. Сол
себепті HTML-де элементтердің ТӘУЕЛДІ өлшемдерін беру ... бар, ... ... ... ... пайызы (броузер немесе қағаздың беті).
Мысалы: тегінде ... ... ... сіз ... облысының қақ ортасындағы сызықты аласыз.
SIZE– сызықтың қалыңдығын береді.
NOSHADE – егер бұл ... ... ... онда ... көлеңкесі
болмайды.
Егер осы моментте алынған бетті қарайтын ... онда ол бір ... ... Бір ... не ... ... ... терезенің басына
қарамайтын болсақ). Бетке "басты" тақырып жетпейді, яғни тақырып құжаттың
денесінде. HTML тілінде алты ... ... ... аты бар. ... құру
үшін …–,…,…тегтері қолданылады. Тегтердің аттары олардың
қолданылуын анықтайтын ағылшынның Heading (яғни, тақырып) сөзінен ... 1 ең ... ... 6 ең кіші шрифтке ... ... Олай ... ... ... алдына
Welcome to my homepage!
жолын жазып, біздің бетті жазуды бастаймыз.
Енді біздің бетті броузерде қараймыз. Енді бет ... ... ...   ... ... болып табылады, олардың қолданылу
жерінде абзацтарға бөлу жүргізіледі.
Тексттің шрифттерін көркемдеудің басқа жабдықтары болып курсивпен және
қарайтылған түрмен жазу табылады. Осы ... ... ... ... ... ... Мысалы, бірінші және екінші деңгейдегі
тақырыптарды тегтерінің көмегімен, ал үшінші ... ... ... ... өте ... Курсивпен белгілеу (Italic
сөзінен), ал қарайтылған шрифтпен ... (Bold ... ... ... ... ... HTML тілінде emphasis – жалпылама белгілеу ұғымы бар. Ол
…тегтерінің көмегімен жүргізіледі. ... ... ... ... ... Осындай әдіспен белгіленген текст курсивпен
кескінделеді.
Логикалық белгілеудің басқа жабдығы ретінде келесі тегті есептеуге болады:

Ол тексттің ... ... үшін ... ... ... ... кескінделеді.
Келесі тегтердің көмегімен шрифттердің өлшемін және түсін өзгертуге ... ... ... ... мүмкін:
SIZE=``value немесе value'' – шрифттің абсолютті немесе ... ... ... өлшем базалық өлшемнің қатынасы ... ... ... ...... ... ... – текст түсін көрсетеді.
FACE –  Microsoft Internet Explorer және Netscape ... ... үшін ... ... ... бар ... ... таңдалатын болады) беруге көмектеседі.
Ақырғы нәтиже жүйеде орналасқан шрифттердің санынан және ... ... ... ... ... ... белгілеу
мысалы.
Барлық құжат үшін шрифттердің базалық өлшемін

тегінің ... ... ... Ол бір ғана ... ... –  шрифтің өлшемін береді.
Қолданушының назарын аудару үшін ... ... ... қажет
болады. Ол үшін…тегін қолданамыз. Бұл тегті байқап қолданған
дұрыс, себебі жанып-сөнетін обьектілерге қарау әр уақытта жағымды емес. Кей
жағдайда ... ... ... ... текстін немесе
қарапайым текстік құжатты қою қажет болады. HTML ... бұл ... ... қарастырылған.
HTML тілінде цитаталар …тегтерінің көмегімен жазылады.
Құжатқа бастапқы текстті қою үшін …тегін қолдануға болады.
Текст белгіленген ұзындығы бойынша  шрифтпен ... ... ... форматпен тексттің бар болу жағдайының қажеттілігі
ерекше таратылған. Мұндай ... ... ... ... ... ... Usenet желісінен мақалаларды қосқан кезде қолданылады.
Front Page бағдарламасы. Front Page бағдарламасы web ... ... көп ... бар және ... ... бағдарлама. Front
Page бағдарламасы Office құрамына кіретін басқа бағдарламалармен деректерді
ауыстыру жеңіл орындалады. Web- узел ... бір ... ... Web беттер шығарып Web - узел Web ... ... ... ... ... ... ... сақтайды. Егер Web –
бет жасағын келсе, онда жұмысты Web-узел құрастырудан бастайсың. Front Page
бағдарламасында бұл амал ... ... Жаңа Web - бет ... ... ... My webs ... web - узел ... Web – узел
жасау төмендегі амалды орындайды: File – New – Web.
2. ... ... ... ... ... ... ... базасымен жұмыс» тақырыбында электрондық оқулық ... ... өзі ... ... ... Мазмұнда тақырыптардың әр ... ... жеке – жеке ... ... ... Сонымен қатар зертханалық жұмыс
пен тест сұрақтары өз ... жеке ... Бұл ... ... ... мәліметтер базасымен жұмыс» тақыбында электрондық оқулық тақырыбына
гиперсілтеме арқылы бір – біріне бағынышты етіп ... ... ... ... тышқан оң жақ батырмасын ... ... Web – ... ... бір ... ... ерекшеленген мәтін
немесе графикалық объект болып табылады.
3. Бағдарламаны жасақтау кезеңдері
Front Page редакторын пайдалану. Web - ... ... ... тиімді ету шарттарының бірі- тақырыптарды дұрыс пайдалану. Ірі
тақырыптардың көптігі беттерінің оқылуын қиындатады, ал ... ... ... ... және ... ... қиын болады. Тақырыптар
газет немесе журналдағыдай ... ... ... ... ... бір ... мысалында тақырыптарды пайдаланудың
қарапайым үлгісін қарастырайық. Бетті ... Access ... ... ... ... ... деп ... Бұл бетте біз тақырыптар
тізімін жасаймыз, соңында олардың меншікті ... ... ... Бұл ... ... үшін ... әрекеттерді іске асыру қажет:
1. Файл-Құру-Жаңа командаларын орындап, Редакторда жаңа бет жасаңдар.
2. Жаңа ... ... ... ... бетше шаблонын
таңдап, ОК батырмасын басыңдар.
Сурет 1.1. Жаңа ... ... сол жақ ... бұрышында жыпықтап тұрған меңзер орналасқан
бос бет пайда болады.
3. Пішімдеу панеліндегі стильдер ... Heading 1 ... ... ... ... мысалы, бірінші дәрежелі тақырып сияқты
ерекшеленіп тұруы керек. Front Page редакторында тақырып жаңа жолдан ... ... ... Енді ... ... ... Access ... базасымен
жұмыс» тақырыбында электрондық оқулық беттің негізгі тақырыбын енгізіңдер.
5. Тақырып аттарын енгізіңдер. Меңзер жаңа ... өту үшін ... ... ... Heading3 ... 3) таңдаңдар да, Мазмұн деген
тақырыпты теріңдер.
6. Енді 5-қадамды қайталай ... ... ... ... ... ... ... көрінетін болады.
Тізімде тақырыптардың алты дәрежесі аталғанын ескеру керек. ... ... алты ... ... ... ... 1.2. Бұл ... бірінші дәрежелі тақырып безендірілген
Сурет 1.3. Мазмұны
Сурет 1.4. Түрлі дәрежелі тақырыптар өлшемдерінің ... ... ... ... ... ... ... түрінде беру ыңғайлы. Тізімдер ұзақ үздіксіз абзацтардан жеңіл
оқылады, ... ... ... ... ... ... ... атрибуттарын өзгертіп отыруға болады. Мысалы,
нөмірлеу рим сандарымен (кішісімен де, үлкенімен де) немесе әріптермен (дәл
солай кішісімен де, ... де) ... ... нөмірдің кез келген
бастапқы мәнін орнатуға болады.
Сурет 1.5. List Properties диалогтық терезесі
дәл көрінісін беттерді қарауға қолданылатын ... ... ... ... ... ... ... браузерінде
Web – беттің келесі бір торабын ашатын ерекшеленген мәтін немесе графикалық
объект.
Гипермәтін объектісі ... ... ... суреттер пайдаланылады.
Front Page бағдарламасы гипермәтін орнату амалын дұрыс әрі ... ... ... ... ... үшін ... ... немесе
мәтінді белгілеп құралдар тақтасындағы (HyperLink) гиперсілтеме ... ... оң жақ ... ... ұсынылған тізімнен Hyperlink Ctrl+K
командасын таңдап алуға немесе Ctrl+K пернелерін басып, ... ... ... ... ... (1.6 – ... ... қажетті файлдар тізімінен белгілеп, көрсетіп OK батырмасын басамыз.
Front Page бағдарламасы ... ... ... ... ... ... тәртібі төмендегідей. Мәтіндегі сөзді белгілеп,
Insert – Bookmark мәзірлерін таңдаймыз. Экранда ... ... ... ... ... отырады. Сондықтан Ok батырмасын бассақ
жеткілікті. Келесі ... амал ... ... ... ... ... ... терезесінде файлды емес, Bookmark
нүктесімен белгілеп ... ... ... ... ... басамыз.
Сурет 1.6. Гиперсілтеме терезесі
Енді кіріспе және «МҚБЖ Access ... ... ... ... ... ... ... беттер жасаймыз. Ол
үшін:
1. Кіріспе таңбашасын ерекшелеңдер де, File →New →Page ... ... ... оң ... ... New Page 2 командасын
орындаңдар. Терезеде New Page 2 бірінші бетінің ... ... ... ... Оның атын ... деп өзгертіңдер, сондай-ақ «МҚБЖ Access
мәліметтер базасымен жұмыс» тақырыбында электрондық оқулық ... ... ... беті үшін жеке – жеке ... ... үшінші дәрежелі беттер
жасаңдар.
Сурет 1.7. Гиперсілтеме командасын орындау
Сурет 1.8. Гиперсілтеме командасын орындау
Әр бетті ашыңдар, оларды ... ... Егер ... ... ... ... келсе, қажетті таңбашаны
мауспен «ұстап алып», жаңа орынға жылжыту жеткілікті.
Сендер ... ... Folder List ... ... ... қаламшамен белгіленетініне назар аударыңдар. Қай бетпен
жұмыс істегендерің, ал қай беттердің әлі бос екені ... анық ... ... ... келесі терезе пайда болады. Анимациялар
жасалған бетерге қызығушылықты арттырып қана ... ... ... ... талабына септігін тигізеді. Анимация орнату үшін Format
Page ... ... к ... ... ... аламыз. Содан соң
экранда анимацияны қолдану тәртібін бекітетін сұқбат терезесі ... ... ... ... ... ... ... және сақтау
Front Page редакторы жеке беттерді ғана ... Web- ... ... мүмкіндік береді. Редакторды іске қосқанда беттің мәтінін бірден
тере беруге болатын терезе ... Page және Normal ... ... ... Оң жақ ... бұрышында жыпықтап тұрған меңзер
орналасқан.
Мысал үшін, «МҚБЖ Access ... ... ... ... ... ... ... ағымдағы жолдың сол жақ шетінен басталатынына назар аударыңдар,
бірақ сендер оны басқаша да ... ... ... ... оң ... немесе орталық бойынша туралау арқылы): мәтіннің қарпін және ... оны ... ... ... оның ... сан қилы ... ... бәрі браузерде де дәл солай көрінеді. Жаңа абзац
бастау үшін ... ... ... жаңа бет ... үшін File New ... ... ... терезесінде Normal Page-ні (Обычная ... ... ... ... ... оң жақ ... ... жыпылықтап
тұрған меңзері бар бос бет пайда болады.
Беттер File ... Save ... Save As... ... немесе
инструменттер панеліндегі Save батырмасын маустың шертуімен сақталады.
Бетті File менюінің Open командасымен немесе инструменттер панеліндегі
Open ... ... ... ... болады.[3]
Бет бойынша жылжу
Бет бойынша жылжу үшін дәл Word-та қолданылатын ... ... ... және ... (бір ... ... төмен), + ... ... ... ең
жоғарысына), сондай-ақ айналдыру жолақтары ... ... ... тік ... ... ойып алу, көшірмелеу және кірістіру
Мәтінді бір бет ішіне ... ... ... үшін ... және босату» әдісі) немесе алмасу буферінің ... ... ... ... ... ... Редакторда
ойып алу, көшірмелеу және кірістіру үшін ... ... + ... + ...
+ ... пайдалануға болады немесе оң жақ батырманы контекстік
(динамикалық) ... ... ... ... ... ... тиісті
команданы таңдау керек: Cut (Вырезать), немесе Copy (Копировать), немесе
Paste (Вставить).
Ақпаратты ... ... ... ... ... басқа
қолданбалардың құжаттарына көшірмелегенде немесе ойып алғанда, алмасу
буфері ... ... ... пайдаланылады. Мұндайда мәтіннің
пішімделуі жарым-жартылай жойылған болуы ... бұл ... ... қолданбаға байланысты. Мысалы, егер әртүрлі кегльмен терілген
мәтіндеріңді Блокнотқа (Notepad) ... онда ... ... бірдей үнсіздік бойынша орнатылған кегльде болады.
Мәтінді жою
Мәтінді немесе басқа элементтерді жою ... ... ... ... ... ерекшелеп, пернесін басыңдар немесе Edit
Delete командасын орындаңдар.
Жойылған ... ... ... Edit Undo Clear ... немесе инструменттер панеліндегі Undo батырмасын басыңдар.
Меңзер алдындағы символдарды немесе ... ... жою ... одан кейін пернелері комбинациясын басыңдар.
Microsoft Office файлдарынан материал пайдалану. Front Page-нің ең
үлкен құндылығы – оның ... Office ... ... ... ... алатын қабілетінде. Front Page мен Microsoft Office-нің мұндай
достастығы қыруар ... ... ... егер Front Page ... ... ... ... Wort немесе Exsel файлдарында
болса, онда оны Frontpage Редакторында жаңадан енгізу қажет болмайды.
Мәтінді немесе ... ... жою ... әдіспен жасалады:
жойылуға тиісті фрагментті ерекшелеп, пернесін басыңдар немесе Edit
Delete командасын орындаңдар.
Жойылған материалды ... ... Edit Undo Clear ... ... ... ... Undo ... басыңдар.
Меңзер алдындағы символдарды немесе бүтін сөздерді жою ... одан ... ... ... ... ... БӨЛІМ
2.1 Жобаны жасау және енгізуге кететін шығындарды есептеу
Іс–сапарға кететін шығындар 2.1 кестеде келтірілген.
Кесте 2.1
Іс–сапарға кететін шығындар
|Маман ... ... ... ... мың тг. |
| |мың тг. | | |а | ... |45 |0,6 |50 |5 |135 ... маман |50 |0,6 |40 |5 |115 ... |46 |0,6 |35 |5 |136 ... |40 |0,6 |45 |5 |110 ... | | | | |496 ... ... мен енгізуге кететін шығындар 2.2 кестеде
келтірілген.
Кесте
2.2
Бағдарғылауды еңгізуге кететін шығындар
|Маман ... ... ... |Барлық жалақы, |
| |мың тг. ... ай |мың тг. ... |45 |4 |180 ... ... |50 |4 |200 ... |20 |4 |80 ... |53 |4 |212 ... |34 |4 |136 ... | | |348 ... ... үшін жалақы:
мұндағы A, B – 2.1, 2.2 кестелерінің сомасы.
мың тг.
Ауырғандарға төлемдер:
Әлеуметтік салық:
Жобалау және бағдарғылауды жасау ... ... үй алу үшін ... м2 = 70 мың тг * 7 ай = 490 мың ... Қажетті техникалық жабдықтарға кететін шығындар
Кесте 2.3
Техникалық жабдықтарға шығындар
|Жабдық ... ... мың тг. ... мың |
| | | |тг. ... |5 |175 |875 ... |5 |18 |90 ... |1 |58 |58 ... |1 |12 |12 ... |1 |19 |19 ... |7 |6 |42 ... |15 |3 |45 ... | | |1141 ... ... ... шығындар:
Кесте 2.4
Материалдарға кететін шығындар
|Материалдар |Өлшем |Баға, мың |Қажет ... баға |
| ... |тг. | ... мың|
| | | | |тг. ... ... |0,2 |40 |8 ... |шт |0,03 |40 |1,2 ... |бума |0,4 |8 |3,2 ... |шт |0,03 |15 |0,45 ... |шт |0,03 |55 |0,2 ... | | | |1,65 ... үшін ... * 2,980 кВт * 0,046 мың тг * 8 = 7,67 мың ... * 7 ай = ... 2,980 – бір компьютердің электроқуаты;
0,046 - ... ... үшін ... мың тг * 7 ай = 3 мың тг
Интернет үшін төлем:
3 мың тг * 7 ай = 21 мың ... ... ... ... ... ... мен ... ... мың ... күн ... ... ... |тг. | ... |тг ... |28 |1 |50 |0,9 ... |26 |1 |50 |0,8 ... |26 |1 |50 |0,8 ... | | | |2 ... түзетуге байланысты шығындар:
Кесте 2.6
Бағдарламаны түзетуге кететін шығындар
|Маман ... мың ... күн ... ... мың |
| |тг. | ... |тг ... ... |30 |1 |50 |1 ... |26 |1 |50 |0,8 ... |26 |1 |50 |0,8 ... | | | |3 ... шығындар:
Ш = 2370,82 мың тг
Бағдарлағыштарды орнатудан келетін кірістер:
28750 мың тг * 150 = 4300 мың тг
Жылғы жалпы пайда = ...... мың тг – 2370,82 мың тг = 1929,18 мың ... ... = ... ... ... - 30%
1929,18 мың тг – 578,754 мың тг = 1350,426 мың тг
Тиімділік:
Тиімділік = Таза пайда / ... =
= 1350,426 мың тг / 2370,82 мың тг = ... өтеу ... ... = ... / Таза ... =
= 2370,82 мың тг / 1350,426 мың тг = 1,76 ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ... Еңбекті қорғаудың заңдары және жалпы ережелері
Бұл бөлім төмендегі Заңдарды ескере отырып ... ... ... қорғау және қауіпсіздігі туралы” заңы
28.02.2004 ж. бастап, Қазақстан Республикасының ... ... ... ж. ... ... ... “Тізімді өнеркәсіптік
объектілердегі өндірістік қауіпсіздік туралы” заңы 03.04.2002 ж. ... ... ... және ... ... ... туралы” заңы 05.07.1996 ж. бастап, Қазақстан Республикасының “Өрт
қауіпсіздігі туралы” заңы 22.11.1996 ж. бастап енгізілген.
Қазіргі ... ... ... барлық ұйымдарда кең
пайдаланылады, ... ... ... өңдеудің көмекші құралы ретінде.
Компьютерлік технологияны ендіру кадр бөлімінің ... ... ... ... ... ... және еңбек қорғауға қойылатын
талаптар да өзгерді. ... ... ... ... оның зор ... ... Біруақытта оның
пайдаланылуы кезінде белгілі бір бейқамдық пайда болды.
Қауіпсіздік талаптарын орындамау ... ... ... ... ... ... соң ... бір қолайсыздықты сезіне бастауына
әкеледі: оның басы ауырады және көзі ... ... ... ... ... ... адамдардың ұйқысы бұзылады, көзінің
көруі нашарлайды, қолы, мойны, белі және т.б. ауыра бастайды.
Компьютермен жұмыс ... ... ... жағдайларын
қамтамасыз етуімен байланысты ең көп таралған ... ... ... ... ... ... мен көлемі;
– жұмыс ортасының температурасы мен ылғалдылығына қойылатын
талартардың ... ... ... және ... жұмыс жазықтығындағы жарықтану
деңгейінің төмен болуы;
– монитордан таралатын төмен ... ... ... ... ... ... ... орналастыру және жұмыс орындарын ұйымдастыру
талаптарын бұзу;
– еңбек және демалыс уақыттарыныа қойылатын талаптарды сақтамау;
– қызметкердің ... ... тым ... ... (БДТ) және дербес электронды есептеу
машиналарына қойылатын талаптар
БДТ-дың визуалды эргономикалық параметрлері ... ... ... және олардың дұрыс ... ... ... ... дизайны корпус түсінің жарықты шашыраңқы шашырататын байсалды
болуын қамтамасыз ету ... БДТ ... және ... және ... ... да ... мен ... шағылу
коэффициенті 0,4-0,6 болатын күліңгір түске боялу қажет және ... ... ... ... ... құрылымы, оның дизайны және эргономикалық параметрлердің жиыны
пайдалану жағдайында ақпараттың сенімді және ... ... ... ... Ақпарат қабылдану ыңғайлығының сәйкес деңгейінде оның сенімді
оқылуын қамтамасыз ету үшін визуалды эргономикалық параметрлердің ... ... ... ... ... БДТ-дың визуалды эргономикалық
параметрлері және ... және ... ... ... ... ... ... шектері.
Кесте 3.1
БДТ-ның визуалды эргономикалық параметрлері және өзгеру ауқымы
|Параметрлердің аттары ... ... |
| ... |
| ... |макс. |
| |(аз ... |(көп ... ... ... ... ... |35 |120 ... | | ... ... ... лк |100 |250 ... бұрыштық өлшемі, бұр.мин. |16 |60 ... ... ... ... ... ... деп адам-
оператордың минималды уақытты 1,2 еседен артық аспайтын ... ... ... ... ... ... ... аралықтағы ауқымды
айтады.
Визуалды эргономикалық параметр мәндерінің рұқсат етілген ауқымы деп
адам-оператордың минималды уақытты 1,5 ... ... ... әрекеттесу
уақыты кезінде ақпараттың қатесіз оқылуын қамтамасыз ететін аралықтағы
ауқымды айтады.
Белгінің бұрыштық өлшемі – ... ... ... ... ... ... ... қосатын түзулер арасындағы бұрыш. Белгінің бұрыштық
өлшемі келесі формуламен анықталады:
а = ... h – ... ... l – ... бақылаушының көзіне дейінгі
қашықтық.
Визуалды параметрлердің тізбесі және мәндері келтірілген.
Жарықтылықтың бірқалыпсыздығы деп келесі қатынасты түсінуге болады:
(оң бірқалыпсыздық),
(теріс ... n – ... ... ... саны, Lmax – ... ... Lmin – ... ... мәні.
БДТ және ЭЕМ-нің құрылымы экраннан және БДТ корпусынан 0,05 ... ... ... ... сәулеленудің тәртіпті мөлшерлі
қуатын қамтамасыз ету қажет. Басқарушы ... ... ... А/кг ... ... ал бұл 0,1 мбэр/сағ тең баламалы мөлшерге сәйкес
келеді. Иондамайтын ... ... ... етілген мәндері
келтірілген.
Кесте 3.2
Иондамайтын электромагнитті сәулелендірудің рұқсат етілген мәндері
|Параметрлердің аттары, 01.01.1997 бастап ... |
| ... |
| ... ... ... ... ... айналасынан 50см. қашықтықтағы |
|электромагниттік өріс кернеулігі аспау керек: |
|- 5 Гц - 2 кГц ... ... |25 В/м |
|- 2 - 400 кГц ... аралығында |2,5 В/м ... ... ... ... ... |
|- 5 Гц-2 кГц ... ... |250 нТл |
|- 2 - 400 кГц ... ... ... ... электростатикалық потенциал аспау керек |500В ... ... ... ... ... қажет: оңай орын
ауыстырылатын мүмкіндігі бар ... ... ... ... ... бетінің көлбеу бұрышын 5-тен 15 градусқа дейін өзгериуге
мүмкіндік ... ... ... ... ... пернелерінің биіктігі 30мм-
ден аспау керек; жиі қолданылатын пернелер ортасында, астында және оң ... ... ал ... ... – жоғарыда және сол жақта;
пернелердің функционалды топтарын түспен, өлшеммен, ... және ... ... ... ... ... – 13 мм, оңтайлы – 15мм;
ортасында тереңдетуі және қадамы бар пернелер; ... ... 3 ... кем ... ... басуға минималды кедергісі 0,25 Н және
максимал – 1,5 Н көп ... және ... ... ... ... қойылатын талаптар
Компьютерді сатып алар алдында, олар орнатылатын ортаны ... сай ... ... 2.2.2.542-96 сай компьютермен жұмыс істеуге арналған жұмыс
орындарында табиғи және жасанды жарықтану болу ... ... ... және ... ... ... түсу керек және тұрақты қарлы жамылғысы бар аймақтарда 1,2%-дан
және қалған территорияда ... ... ... табиғи жарықтану
коэффициентін (ТЖК) қамтамасыз ету керек. ... ... ... ... климаттық өрісте орналасқан ғимараттар үшін нормаланған.
Компьютермен жұмыс істеуге арналған жұмыс орындарын подвалды жерлерде
орналастыруға тыйым салынған.
Ересек ... үшін бір ... ... ... ... ... ... ал көлемі – 20м3-ден. Барлық оқу және ... ... бір ... ... арналған аудан 6м2-ден аз болмау ... ...... және ЭЕМ үшін салынатын жаңа немесе қайта құрылатын ... ... және ... оқу ... ... 4,0м ... төмен емес
жобалау керек.
Жұмыс істеу үшін БДТ ... ЭЕМ ... ... ... ... орындары шу және діріл деңгейі нормалы мәндерден асатын бөлмелермен
шектеспеуі қажет.
Жұмыс орындарының ішкі өңделуі үшін төбеден ... ...... ... диффузды-шағылушы материалдар қолданылуы керек; қабырға үшін –
0,5-0,6; еден үшін – 0,3-0,5.
Бөлмелердегі еденнің беті ... ... ... ... емес,
тазалау және ылғалды тазалауға ... болу ... және ... ие болу ... және ЭЕМ ... орындардағы микроклиматқа, ауа құрамындағы
аэрондар мен зиянды химиялық заттарға қойылатын талаптар
БДТ және ... ... ... ... және ... болатын өндірістік
ғимараттардағы температура, салыстырмалы ылғалдылық және ауа ... 5.4 ... ... ... ... ... сәйкес болуы қажет.
Кесте 3.3
БДТ және ЭЕМ бар бөлмелердегі микроклиматтың оңтайлы нормалары
|Жыл мезгілі|Жұмыс |Ауа ... ... ... |
| ... ... |салыстырмалы |жылдамдығы, м/с |
| | ... ... % | |
| | ... | | ... ... -1а |22-24 |40-60 |0,1 ... |жеңіл -1б |21-23 |40-60 |0,1 ... ... -1а |23-25 |40-60 |0,1 ... категориясына отырып істелінетін және көп физикалық зорлануды қажет
етпейтін жұмыстар жатады, бұл ... ... ... 120 ккал/сағ дейін
болады; 1б категориясына отырып, тұрып немесе жүрумен және ... да ... ... байланысқан жұмыстар жатады, мұндай жағдайда энергия
шығыны 120-дан 150 ккал/сағ дейін болады.
Мектепке дейінгі, орта ... және ... оқу ... БДТ ... бар бөлмелер 5.5 кестеде келтірілген микроклиматтың ... ... ... және ЭЕМ бар ... үшін микроклиматтың оңтайлы нормалары
Бөлмедегі ауаның ... ... үшін ... ... жөн, ... ... немесе қайнатылған сумен толтыру қажет.
Бөлме ауасындағы оң және теріс аэрофондар ... ... ... ғимараттардағы ауаның иондалу ... ... ... ... ... ... қажет. Олар 5.6 кестеде көрінісін
тапты.
Кесте 3.4
БДТ және ЭЕМ-мен жұмыс істегендегі бөлме ауасының ... ... |1см3 ауа ... иондар саны |
| |n+ |n- ... ... |400 |600 ... ... ... ... рұқсат етілген |50000 |50000 ... және ... ... ... ... ... орындарындағы шу деңгейі ... шу ... ... ... ... ... аспау қажет.
БДТ және ЭЕМ-де негізгі жұмысты (диспетчерлік, ... ... және ... ... ... ... залдары және т.б.)
атқару кезінде барлық оқу және ... ... оқу ... ... шу ... ... аспау керек. Лабораториялық, ... ... ... жүргізетін инженерлі-техникалық жұмысшылар жұмыс
істейтін ғимараттарда жұмыс ... ... ... аспау қажет. ЭЕМ
(дисплейсіз) операторларының бөлмесіндегі шу ... 65дБА ... ... машиналарының шулы агрегаттарын орналастыруға арналған бөлмелердегі
жұмыс орнының шу деңгейі 75дБА-дан көп ... ... ... ... типті 3 категория дірілінің санитарлық нормалары.
|Жолақтардың |Xo; Yo; Zo ... ... ... ... мәндері |
|ортагеометриялық | ... Гц | |
| ... ... ... ... |
| |м/с2 |дБ ... |дБ |
| |
25 |025 |  |38 |  |016 |  |70 |  | |31,5 |0315 |056 |40 |45 |016 |028 ... | |40 |04 |  |42 |  |016 |  |70 |  | |50 |05 |  |44 |  |016 |  |70 |  ... |063 |112 |46 |51 |016 |028 |70 |75 | |80 |08 |  |48 |  |016 |  |70 ... ... және ... түзетілген мәндер және олардың деңгейлері |014
|  |33 |  |028 |  |75 |  | ... және ... ... ... ... болып табылатын өндірістік
ғимараттарда, сондай-ақ барлық оқу және мектепке ... оқу ... ... ... рұқсат етілген нормалардан аспауы тиіс.
Жұмыс құжатының орналасу аймағындағы стол ... ... ... ... ... олар ... шағылыстырмайтындай етіп орнату кажет,
сонымен ... ... ... ... ... ... ... 200кд/кв.м-ден жоғары болмау керек.
Өндірістік ғимараттардағы жалпы жарықтандыру көздері үщін ... ... ... ... ... ал ... ... көрсеткіші 40-тан, мектепке дейінгі және оқу
орындарында 25-тен аспау қажет.
БДТ және ЭЕМ ... көру ... ... таралуын шектеп тұру керек, сонымен қатар жарықтықтың жұмыс
орны бетіне қатынасы 3:1 – 5:1 ... ... ал ... беті мен ... ... ... қатынасы 10:1.
Жасанды жарықтану кезінде жарық көзі ретінде ЛБ типті люминесцентті
шамдар қолданылуы қажет. Шағылыспалы жарықтану құрылғысы кезінде ... ... ... ... металлогалогенді шамдарды қолдануға рұқсат беріледі, ал
жергілікті жарықтану шырақтарында – қызу ... ... 90 ... ... бұрышы аймағындағы жалпы жарықтандыру шырақтарының
жарықтылығы 200 кд/м2 жоғары, шырақтардың қорғау бұрышы 40 ... ... ... ... жарықтандырудың шырақты құрылғылары үшін қор
коэффициенті (Кқ) 1,4 деп ... ... ... ... ... ету үшін ... рамасын және шырақтарды жылына екі реттен кем емес тазалап тұру
және күйіп кеткен ... өз ... ... тұру ... және ... ... ... ұйымдастыруға және құрылғыларына қойылатын ... ... сол ... ... ... етіп орналасуы қажет.
Жұмыс орны мен монитордың арасы 2м-ден кем болмау ... ... ... қабырғалар арасы – 1,2м-ден кем емес. Айтарлықтай ой
еңбегін немесе жоғарғы шоғырлануды талап ететін ... ... үшін БДТ және ЭЕМ бар ... орындарды бір-бірінен 1,5 – 2,0м
биіктікті қалқамен бөлініп қойылады.
БДТ және ЭЕМ пайдаланушының жұмыс орнын ... және ... ... ... ... барлық элементтерінің құрылымдарының
сәйкестігін және пайдаланушының атқаратын қызметінің сипатын ескере отырып
олардың өзара орналасуын ... ету ... ... ... ... ... сипатының құрылымдық ерекшеліктерін және қолданылатын
құралдардың мөлшерін ескере отырып, жұмыс бетінде оларды оңтайлы ... ету ... ... ... ... БДТ және ... ... кезінде рационалды қалыпты қолдай ... болу ... ... түрі ... бойын ескере отырып, БДТ және ЭЕМ-де жұмыс
істеу ұзақтығы мен ... ... ... ... ... биіктігі 680-800мм аралығында басқарылатындай
болуы дұрыс, ал мұндай мүмкіншіліктің болмаған жағдайда ол ... ... ... ... ... жұмыс орнының модульдік ... ... ... ... ... ... болу керек:
ені 800, 1000, 1200, 1400 мм; тереңдігі 800 және 1000 мм.
Жұмыс столында биіктігі 600 ... ені – 500 ... ... ... – 450 мм-ден, ал керілген аяқ деңгейінде – 650мм-ден
кем емес ... болу ... ... ... ... 600-700 мм оптималды
қашықтықта, бірақ әліпбилі-сандық ... және ... ... 500мм-
ден жақын емес орналасуы қажет.
Жұмыс орындығының құрылымы мынадай болу керек:
– орындық бетінің ені және ... ... ... ... ... жағы ... орындық беті;
– орындық бетінің биіктігі 400 – 550мм аралығында, және алдыға 15град.
және артқа 5град. бұрышқа көлбеу ... ... ... ... ... 30020мм, ені – 380мм төмен емес
және горизонтальжазықтықтың қисықтық радиусы – 400мм;
– вертикал жазықтықтағы арқаның көлбеуі 30градус ... ... ... ... ... ... ... 260 – 400мм
аралығында;
– тұрақты немесе алмалы шынтақшалар ұзындығы 250мм-ден аз емес және
ені – 50 – ... ... ... ... ... ... ... басқару және шынтақшалар арасындағы ішкі ... ... орны ені 300мм, ... 400мм, ... ... басқаруы 150мм-
ге дейінгі аралықта болатын аяқ тіреуішімен қамтамасыз ... ... ... ... және ... ... ... түрінен және категориясынан тәуелді. Еңбек қызметінің түрлері үш
топқа ... А тобы – ... ала ... ... ... экранынан ақпаратты оқу
жұмысы;
– Б тобы – ақпаратты енгізу жұмыстары;
– В тобы – ЭЕМ-мен диалог ... ... ... ... кезінде еңбек қызметінің әртүрлі түріне жататын жұмысты
атқарғанда, ең ... ... ... ... ... ... күні ... 50%-
дан төмен орындалмағанын алу қажет.
Ауырлық және шиеленушілік сияқты еңбек қызметінің ... ... ... ... орындарын аттестациялау негізінде бекітіледі. Әдетте,
кадр бөлімі қызметкерлерінің жұмысы А және Б топтарына жатқызылады.
Сегіз ... ... ... ... және компьютермен жұмыс істегенде
үзіліс уақытын келесідей ... ... ... І ... үшін – ... уақыты басталғаннан екі сағат
өткен соң және түскі үзілістен кейінгі екі сағаттан соң 15 минуттан;
– жұмыстың ІІ ... үшін – ... ... ... екі ... соң және ... ... кейінгі 1,5-2 сағаттан соң 15 минуттан,
немесе ... бір ... ... 10 ... Есептеулер
20х20х3,0 (м) өлшемді компьютерлік зал, оның ішінде 9 компьютер және
онымен ... ... 11 адам бар. Осы ... ... ... және
жасанды жарықтандыруларды және кондиционерлеуді есептеу керек.
Компьютер залындағы табиғи жарықтандыруды ... ... ... ... ... ... ... инфра және
ультракүлгін жарықпен беріледі..
Табиғи жарықтану тек көзге әсер етіп қана қоймайды, сонымен қатар
адам организмін бүтіндей қарайтады және ... әсер ... ... ... ... ... нормаға және шарттарға сәйкес
табиғи жарықтану болу керек.
Табиғи ... – бұл ... ... ... ... ... енетін аспан жарығымен жарықталу. Егер сыртқы қабырғаның
жарық тесіктері арқылы болса, жарық жанынан ... ... ... жұмыс орнының бетіне дейінгі биіктік hеден=0,7м,
Табиғи жарықтандыру өзiнiң ... ... ... ... ... есептеледi. Табиғи жарықтандару – табиғи ... ТЖК (е) ... ТЖК - ... ... ... белгiлi
бiр нүктесiндегi табиғи жарықтың (тiкелей түсетiн немес шағылған), сыртта
аспан ашық болған кездегi ... ... ... %. ... ... ... ... eнIII(m(c,
мұндағы eнIII - ТЖК-ның III- ендікке ... ...... ... ...... климат коэффициенті.
Табиғи жарықтандыруды есептеу – жарық түсетiн орындардың аудандарын
анықтауға негiзделген.
Бүйiрден жарықтандыру кезiнде, ... ... ... ... ... ... So ... формула бойынша есептейдi:
,
мұндағы Sn – бөлме еденiнiң ауданы, ...... ... ... – қор ...... ... жалпы коэффициентi τ0= τ1 τ2 τ3 τ4;
η0 – терезелердiң жарық ...... ... ... ... және ... шағылудың нәтижесiнде ТЖК-ның өсуiн ескеру коэффициентi;
кгим – қарсы тұрған ғимараттың ... ... ... ... ... ... ... заманғы жарық техникасының жетістіктерін пайдаланып, жарықты
тиімді пайдалану – ... ... мен өнім ... ... ... және адамдар денсаулығын сақтаудың ... ... ... ... ... ... ... физикалық және моральдық күйлеріне үлкен ... Яғни оның – ... ... өнім сапасына және өндірістік
травматизмге де әсері бар.
Жұмыс жасауға қолайлы жағдайды қамтамасыз ету ... ... ... ... сай келуі керек:
- жұмыс орнындағы жарықтандыру гигиеналық нормаларға ... ... ... ... ... және ... ... көлеміндегі жарықтық
мүмкіндігінше біркелкі таралуы керек;
- жұмыс орнында оқыс көлеңкелер болмауы керек, егер олай ... ... ... ... ... ... түсеін аудан көлемінде шағылу болмауы (тікелей немесе қисық)
керек;
- жарықтандыру түсті ... ... үшін ... спектралдық құрамды
қамтамасыз ету керек.
Есептеу негізінен екі әдіспен орындалады: қолдану коэффициенті ... ... ... ... коэффициенті әдісі – үлкен көлеңке түсіретін
заттар болмаған жағдайда горизонталды беттерді біркелкі жарықтандыруды
жалпы есептеуге ... ... әдіс ...... ... заттар болған кезде,
жалпы локалданған және біркелкі жалпы жарықтандыруды есептеуге арналған.
Біздің жұмыс орны компьютерлік зал болғандықтан, онда өндірістегідей
көлеңке ... ... жоқ. ... қатар ол горизонталды бетке
жарықтың біркелкі таралуын есептейді – ... ... ... ... ... ... осы әдіс ... коэффициенттері әдісі. Қарастырылып отырған бұл әдіс ... ... ... ... ... жарықтандырушы аспаптың толық
жарық ағымына ... тең ... η ... ... ... ... η–ның мәні – бөлменің геометриялық өлшемін
(бөлме индексі i) оның ... ... ... шағылу
коэффициенті) арақатынасын көрсететін кестеден анықтайды.
Бздің ... ... ... ... мынадай:
ұзындығы А=24, ені В=24, биіктігі Н=3,2м,
еденнен жұмыс орнының бетіне дейінгі биіктік hеден=0,7м,
төбенің шағылу коэффициенті Pтөбе=70%,
қабырғадан шағылу коэффициенті Pқаб=50%,
еденнен шағылу ... ... ... ... ... ... А, В ... бөлменің ұзындығы мен ені, h – шамның ... ... ... ... H – ... ... h=3,2-0,7=2,5м
Енді бөлменің индексін анықтаймыз:
3.3 Дербес компьютермен жұмыс істеу қауіпсіздігі
1. Жұмысшының жұмыс уақыты кезіндегі міндеттері:
1. Берілген жұмысты ... Олар ... ... міндеттермен
тапсырылған жұмысты орындау керек.
2. Тәулікте жұмыс уақыты кезінде жұмыс орнын ұқыпты және таза ... ... мен ... ... ... ... ... ашық
ұстау.
4. Жылу беруді төмендететін бөтен заттармен ... ... ... ... жұмысты орындауды тоқтату керек болса, барлық активті
тапсырмаларды жабу.
6. Текстік информациямен жұмыс ... ... ақ ... қара ... ... таңдау керек.
7. Көз бен экран арасындағы ара қашықтықты ұстау, ол 60-70 см болу керек,
символдар мен алфавитті-цифрлік ... ... ... ... 50 ... ... керек.
2. Дербес компьютермен жұмыс істеуде мыналар рұқсат ... ... ... артқы панеліне жақындауға;
2. Тоққа қосылып тұрған кезде, ... ... ... ... ауыстыруға;
3. Монитордың, жүйелік блоктың, ... ... ... ... ... Өз ... ... ашуға, жөндеуге болмайды.
3. Жұмысшы дербес компьютерді қосуда келесі тәртіптерді сақтау керек:
1. Перефириялық құрылғыларды ... ... ... және тағы ... ... қоректену бұлағын (UPS) қосу;
3. Жүйелік блокты өшіру.
4. Дербес компьютермен жұмыс істегенде мыналар рұқсат етілмейді:
1. Қараусыз қосылған электр құрылғыларды қалдыру;
2. Дербес ... ... ... ... жоқ ... беру;
3. Қорғаныс материалдарын шешуге;
4. Өшіруге арналған сымдарды ... ... ... ... қосқышты саусақпен ұстауға;
6. Қосылу кабельдерін тартуға, айналдыруға, майыстыруға;
7. Кабельге басқа заттарды қоюға;
8. Ыстық және жылы заттардың кабельдерге тиюін ... ... ... адам ... әсер ... ... электр жабдықтарымен тікелей байланысты
болғандықтан, оларды дұрыс қолданып ... және ... ... ... ... керек. Электр тогының әсері тірі ұлпаға әсері басқа
материалдық ... ... ( бу, ... ... ... ... және өзіне тән болады. Шын мәнінде электр тогы адам ағзасынан
өткен кезде термиялық және ... әсер ... тірі және ... тән ... ... ... ... сонымен қатар электр
тогы биологиялық әсер ететін, тек қана тірі ұлпаға тән ерекше ... әсер – ... әр ... ... ... ... қан тамырлары, жүйкелері, жүрек, ми және басқа мүшелердің күрделі
функцияналдық өзгерістеріне ... әсер – ... ... ... сонымен қатар
қанның да, бұл ... ... ... ... әсер – ... тірі ... ... және ішкі
биоэлектрикалық үрдістердің өзгеруіне, дұрыс ... ... ... ... ... ... тығыз байланыста болатын. Электр тогының тірі
ағзаға ... ... ... ... ... ... өзгеруі, қанның
құрамының өзгеруі, бөлінетін жылудың әсерінен болатын жүрек пен ... ... және ... Қоршаған ортаны қорғау
Біздің елдің конституциясына сәйкес ... жүйе ... ... қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану,
басқаратын құжаттары болып жер, су, ... жер ... ... ... ... және ... әлемін сақтау заңдылықтары табылады.
Атмосфера ... ... ауа ... ... жариялайтын негізгі заңды құжат
болып «Атмосфералық ауаны қорғау туралы» заңы ... ... ... ... ... ... ... рұқсатты концентрациясы
нормативі тағайындалған. Сонымен ... ... ... ... ... нормативі тағайындалған. Бұдан басқа, заңмен бір
жүйеге келтірілген ... ... ... ... ... мен ... ... кезінде жұмыс орында ауа ... және ауа ... ... ... сапалық және иондық
құрамы нашарлайды, құрамында көмір қышқыл газы және ... ... Ауа ... ... заттардың бірнеше рет жоғарлауы
рұқсатты концентрациясынан көрсеткіштерінен аспауы керек. Осы ... ... ... ... ... ... керек, ауа
температурасы 18 ден 21 Целсия бойынша аспауы ... ... ... 55-62%, ... ... жылдамдығы 0,1м/c. Ауа алмасудың басқа
жолы ... ... ... ... ... ... ... болып табылады. ЭЕМ жұмыс жасау ... өте ... ... ... ету ... ... Сәуленің жұтылуын төмендету
үшін қабырға мен төбе (1.5-1.7 м.), егер олар ... ... ... болса, оларды ақ су эмульсиялық бояумен (шашырату
коэф. 0,7 төмен болмауы қажет) боялады. ... ... ... ... ... ... ДЭЕМ ... жасайтындар экранда шамдардың
сәулесінің шашырауын көрмеуі тиіс. ДЭЕМ жұмыс жасау кезіндесәуле сол жақтан
түсуі тиіс. Ол оң ... арт ... ... ... ... ... ... 60-70 см болуы тиіс, 50 см
жақын ... ... ... ... істегенде өрт қауіпсіздігі
Өрт – бақыланбайтын арнайы көзі бар заттардың жануы.
Электрлік жану бұл – ... ... ... ... ... ... көп ... найзағайдың болуы. Электр жабдықтарында өртті
болдырмау себептері әртүрлі бағыттарда жүргізіледі:
... ... ... алу ... ... ... ... байланысты.
• Қорғанысты қолдануда автоматикалық өшіргіштер тез ... реле ... ... жұмысы электр жабдықтарымен тікелей ... ... ... қолданып үйрену және электр тогынан қауіпсіздік
ережесін ... ... ... бірі - ... ... ... ... тогынан қорғаудың тағы бір ... бар, ... деп ... Нольдендіру – бұл арнайы электр байланысын
нольдік қорғаныспен жалғау. Нольдік қорғаудың принципі бұл ... ... алу, ... өшіргіштің тез қондырғыны желіден өшіру. Өрт ... ... көзі бар ... жануы.
Электрлік жану бұл – токтың түйісуі (замыкание), электр жабдықтарына
электр ... көп ... ... болуы. Электр жабдықтарында өртті
болдырмау себептері әртүрлі бағыттарда жүргізіледі:
... ... ... алу ... ... ... мен
эксплуатациясына байланысты.
• Қорғанысты қолдануда автоматикалық өшіргіштер тез әсерлі реле ... ... ... ... ... ... ... оларды дұрыс қолданып үйрену және электр тогынан қауіпсіздік
ережесін сақтау ... ... бірі - ... ... ... электр тогынан қорғаудың тағы бір ... бар, ... деп ... ... – бұл арнайы ... ... ... ... ... ... принципі бұл токтың түйісуін
алдын алу, автоматикалық өшіргіштің тез қондырғыны желіден өшіру. ... ... ... тогынын әсерінен сақтайтын заттар пайдаланады.
Қорғаныс заттар үш ... ... ... ... және
сақтандырылған.
Сонымен қатар әртүрлі электр тогынын әсерінен ... ... ... ... үш ... бөлінеді: изолоцияланған,
кедергіленген және сақтандырылған.
• Изолоцияланған қорғаныс – ... ток ... ... ... ... ... - ток жүретін бөлшектерден уақытша сақтайтын
заттарды ... ... ... түйісу немесе қауіпті арақашыққа
жақындауды болдыртпау.
• Қорғалған қорғаныс жұмысшының жеке желілік, жылулық және механикалық
әсерлерден және жану ... ... ... ... биіктіктен
құлауынан қорғанысы болып табылады.
Есептеу техникасы бар кабинеттерде өрт ... екі ... ... ... және ... ... – бұл ... тұйықталу, электр жабдықтарының және электр
жүйелерінің ақаулығының ... ... ... ... емес – ... ... ақаулығы, дұрыс
эксплуатацияланбауы.
Бөлмелерде өндірісте пайдаланатын керексіз қағаздар, бөтен ... ... ... ... ... ... ... шығатын қосалқы
есік және өрт сөндіргіштер ... ... ... ... ... ... ... кезінде жұмыс орында ауа температурасы көтеріліп
және ауа ... ... ... ... және ... құрамы
нашарлайды, құрамында көмір қышқыл газы және органикалық заттар ... өрт ... ... ... ... өрт ... жағдайда жақын
өрт сөндіргіш бөлімшелеріне хабарланып, мүмкіншілігінше ... ... ... ... ... ... сақтау және еңбек қорғау нормасын
сақтау ... ... ... ... жобамның мақсаты FrontPage ортасында «МҚБЖ ... ... ... тақырыбында электрондық оқулық құралын құру
болды.
Ізденістерімнің нәтижесінде мен ... ... ... тап ... де көп материалды игеріп қана ... ... ... ... диплом жоба мен үшін өте пайдалы болды.
Қазіргі кезде жаңа информациялық ... ... ... ... айту ... ... ... процессі басталған кезден
бастап-ақ оны қолданудың тиімді жолдары іздестіріле ... ... ... электронды кестемен жұмыс жасау сияқты дайын программалардың көмегіне
жүгінсе, қазіргі ... ... ... өзіне әмбебап бағдарламалар
дайындауға көшті.
Оған дәлел қай жұмыс орнына ... ... ... ... ... ... осыдан бастап-ақ бағдарламашылардың
жұмысының өрісі кеңейюде деп айқын ... ... ... оқу ... ... ... немесе информатика
мамандығы бойынша оқып жатырған ... ... ... өзі ... ... ... бір пән ... ақпараттандырылған жұмыс
орны және тағы да сол сияқты үлкен ... ... ... ... ... ... де ... жұмысымды айта кеткен жөн деп есептеймін.
Ақпараттық технологияларды жұмыс орнында пайдалану өте тиімді екенін
сезінген адамдар оны қолданысқа енгізуге ... ... ... ... ... жұмысты компьютер көмегімен жылдам жүзеге асыруға ... ... де ... технологияларды пайдалану өте тиімді.
Электронды мәлмет алмасу көптеген жолға ... ... ... қоса ... толық және жылдам жетуіне сенімді болуға болады. Есеп
беру жүйесінің сол бойда берілуі ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... өзі артық фирмалардың ашылу сәтінен бастап-ақ
ақпараттық технологиялар бөлменің қайсы бір ... және ... ... ... ... алдында болады.
Тіпті мектептерде ақпараттық технологиялардың ... ... ... ... ... ... принтер, факс және басқа да
технологиялармен қамтылған. Бір ... бір ... бір ғана ... ... ... орындалған.
"Қазақстан — 2030" стратегиялық бағдарламасы приоритеттерінің бірі
ұлттық білім моделін қалыптастыру тенденциясымен және ... ... ... ... ... кеңістігіне кіріктірумен сипатталатын білім
беру саласы болып табылады. Қазір бүкіл әлемде ... ... ... ... және оны ... ... техникалық
мүмкіндіктерді тұрақты түрде дамытып отыра алатын информациялық қоғамға,
яғни негізгі рөлді ... алу, ... ... ... ... ... ... атқаратын жаңа қоғамға көшу процесі жүріп жатыр.
Информациялық қоғамға ... ... және ... ... мен ... ... пайдалану (конвергенциялау)
жолымен, яғни қоғамды ақпараттандыру (информация) ... ... ... ... ... көшу процесінде информация құндылығы өзгеріп,
біздің уақыт, кеңістік және қашықтық ұғымдары туралы да ... ... ... жаңа ... - ... мәдениеттің
тууына себепші болды. Информациялық мәдениетті информациялық ... ... ... ... қанағаттандыру,
қабылданған шешімдердің тигізетін әсерін ... ... ... ... алатын информацияны жасау, сақтау, өндеу, тасымалдау, бейнелеу және
пайдалану істерін тиімді ұйымдастыру жолындағы ... ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР
1. Компьютерная технология обучения:словарь-справочник/Под редакцией ... ... А. М. ... А. Я. ... ... ... 1992
2. Нұрғалиева Г. Қ. Электрондық оқулықтар – мұғалім мен оқушы ... ... ... «Информатика негіздері»
республикалық журналы, №2, 2002.- 2-3 ... ... А. И. ... ... учебников//Научно-
практический журнал «Информационные технологии в ... ... С. ... ... Е. И., ... А. О. Вопросы применения информационных
технологий в сфере образования и обучения//Информационныетехнологии,
1998, №2 – с. 32-36.
5. ... Н. А., ... С. С. ... ... пособие «Высшая
математика для инженерных специальностей»//КомпьютерПресс.- 1997.- №8.-
с.72-77.
6. С.Т. Тынымбаев Вычислительные машины, системы, ... и ... для ... 2-ое издание. - Алматы: Рауан, 1997,-Зббс.
7. С. Симонович, Г. Евсеев, А. Алексеев. «Общая информатика» ... ... ... Д.Г. Карпенко Аппаратура локальных сетей. Функции,
выбор, разработка. - М.: ... 1998, ... ... В.Б. ... ... сети. Принципы, технологии,
протоколы. - СПб.: Издательство "Питер", 1999,-672с.
10. Ж.С.Сарыпбеков, А.Ч.Трумов, Б.К. ... ... и ... ЛВС. Уч. ... - ... КазПТИ, 1989, -106с.
11. СуперЭВМ. Аппаратная и программная организация. Под ред. С.Ферибаха.
-М.: Мир, 1991,-320с.
12. ... ... TCP/IP. ... самостоятельно. - М.: БИНОМ, 1997 ж.
13. Зельдин Е.А. Центральный усройсво управление  - М.: ... ... Т.М., ... С.П. ... ... устройств
автоматики. - М.: Машиностроение, 1978.
15. Дж. Ф. Уэйкерли. Проектирование цифровых устройств. В 2-х т. 2. ... ... ... http://www.cursovic.com/
18. http://.yandex.ru/
-----------------------
1-нұсқа
2-нұсқа
3-нұсқа
Кіріспе
Электрондық оқулық
Front Page бағдарламасы
Дәрістер
Зертханалық жұмыстар
Тест
«МҚБЖ Access мәліметтер базасымен жұмыс» ... ... ... құру.
Зертхана №1
Зертхана №2
Зертхана №3
Дәріс №1
Дәріс №2
Дәріс №3
Дәріс №4
Дәріс №5
FrontPage бағдарламасы
FrontPage бағдарламасының мүмкіндіктері
Редакторды іске қосу
Microsoft Office файлдарынан материал пайдалану
Графикалық ... ... ... ... ... оқулық құрудың жолдары
Электрондық оқулықтың  құрылым дық ұйымдастырылуы
Электронды оқулық мазмұнының толықтылығына қойылатын талаптар

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 32 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 4 400 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Access мәліметтер базасымен жұмыс істеу11 бет
Мәліметтер қоры көмегімен ақпаратты сақтау, іздеу, сұрыптау технологиясы32 бет
Access мәлiметтер базасы жөнiнде негiзгi мағлұматтар31 бет
Microsoft access жүйесі20 бет
Мәліметтер қорын басқару жүйесі (МҚБЖ). Негізгі ұғымдар. МҚБЖ - нің функционалды мүмкіндіктері. МҚБЖ - мен жұмыс істеу негіздері20 бет
3d studio max, HTML тілі, Access, Macromedia Flash бағдарламалары21 бет
Access - деректер базасы13 бет
Access бағдарламасын меңгеру82 бет
Access бағдарламасында мектептің оқу үрдісін автоматтандыру арқылы жұмыс жүйесін жеңілдету17 бет
Access дерекқорының құрылымы туралы қосымша мәлімет алу13 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь