Жүкті тасмалдау шартын жасау тәртібі.

МАЗМҰНЫ

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3
Ι. Жүкті тасмалдау шартын жасау тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.1Тасымалдау шарты туралы жалпы ережелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
1.2Тасымалдау шарттары бойынша жауапкершілік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...8
1.3 Тараптардың құқықтары мен мiндеттерi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..17
1.4 Жүктердi тасымалдағаны үшiн есеп айырысу тәртiбi ... ... ... ... ... ... ... ..19
ΙΙ. Жолаушылар мен теңдеме жүктi тасымалдау шарты және тасымалдау шартының басқа да түрлерi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1 Ішкі су көлігімен қауіпті жүктерді тасымалдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...22
2.2 Жолаушыларды темiр жолмен тасымалдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...33
Пайдаланған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .34
Қосымша ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35
Кіріспе

Жұмыстың өзектілігі.Тасымалдауды ұйымдастыру мен жүзеге асыру және оны басқа тұрғыдан да қамтамасыз етумен байланысты шарттық мiндеттеме-лер Қазақстан Рес-публикасының, сондай-ақ басқа да мемлекеттердiң шарттық құқығының жеке бiр саласын құрайды.
Көлiк бұл жоғары дәрежелi техногендiкпен, техникалық жабдықталуменқоғам мен мемлекеттiң тiршiлiк әрекетiн қамтамасыз ету үшiн стратегиялық маңызбен сипатталатын салалардың бiрi. Сол себептi тасымалдау қатынаста-ры дәстүрлi түрде көлiк құқығы аясында қарастырылады және ол техникалық сипаттағы нормалардың көптiгiмен сипатталады.
Сонымен қатар, сақтандыру қатынастары мен есептiк несиелiк қатынас-тарындағыдай, азаматтық құқықтық реттеу аясына көлiк қызметiнiң, мiндетте-мелiк (тауарлы ақша) қасиетi бар қатынастар тобы жатқызылған. Ертеректе олар екi жақты қасиетке, яғни азаматтық құқықтықпен қатар, қазiргi термино-логиямен айтатын болсақ, жария-құқықтық қасиетке ие екенi мойындалғанын атап өту қажет.
Олар әкiмшiлiк актiден (яғни тасымалдауды жоспарлау актiлерi) және ша-рттардан туындай алатын.Соның салдарынан көлiк мiндеттемелерi туралы сөз болатын.Қазiргi таңда жоспар тасымалдауды жүзеге асыратын ұйымдар-дың iшкi, шаруашылық қызметi үшiн ғана маңызды, сондықтан ойымызды, тасымалдауға қатысты шарттар – тасымалдау шарттары туралы өрбiткен дұрыс болар.
Жұмыстың маңыздылығы. Мемлекеттiң әртүрлi аймақтарына,елдi мекендердiң iшiнде, мемлекет аумағынан тыс жерлерге жүктер мен адамдарды үз-дiксiз жеткiзудi қамтамасыз ету болып табылатын көлiктiң қызмет етуiнiң тiкелей мақсаттарына тасымалдау шартының көмегiмен жетуге болады, оның өз кезегiнде тасымалдау процесiн қамтамасыз ететiн өзiмен тығыз байланысты бiрқатар түрлерi бар. Осыған байланысты шарт тасымалдау қатынастарының пайда болуы мен жүзеге асуын, олардың қатысушыларының тиiстi тәртiбiн және т.б. қамтамасыз ететiн құқықтық құралдардың бiрi болып табылады.
Жүктердi, жолаушы мен теңдеме жүктi тасымалдау шартының негiзiнде жүзеге асырылады.
Тасымалдау шарты бойынша тасымалдаушы жүктi немесе жолаушыны (тең-деме жүктi) белгiленген мекенге жеткiзуге мiндеттенедi,ал жүк жөнелтушi немесе шартта көзделген басқа да тұлға, жолаушы көрсетiлген көлiк қызметi үшiн ақы төлеуге мiндеттенедi. Тасымалдау шарты аталған мiндеттемелердiң iшiнде аралық болып табылады. Оның мазмұнын, сондай-ақ басқа да негiзгi көлiк шарттарының мазмұнын кейiнiрек қарастырамыз.
Жұмыстың міндеті.Жоғарыда айтып өткенiмiздей,бұл мiндеттемелер-дiң ерекшелiктерi өз-дерi туындайтын салалармен байланысты. Сол себептi заңнамада көлiк түсiнiгi арнайы бөлiп қарастырылады, және қайсыбiр көлiк соларға сай болуға тиiс көптеген арнайы талаптар бар.
Көлiк түрлерi.Объективтi сипаттағы себептер бойынша бөлiнуi қажет болатын, көлiктiң бiрнеше түрi бар, олардың ерекшелiктерi мен қолданылу аясы пайда-лану ерекшелiктерiне себеп болады және олардың қайсыбiрiмен тасымалдауға бекiтiлетiн шарттардың мазмұнына елеулi түрде ықпал етедi.
Қазақстан Республикасының көлiгi – бұл оның аумағында тiркелген темiржол, автомобиль, теңiз, iшкi су, әуе, қалалық электрлiк көлiктер. Оның бiр түрiне магистральды құбыр көлiгi де жатқызылады. Көлiктiң аталған түрлерi Қазақс-тан Республикасының көлiк жүйесiн құрайды.
Жұмыстыңқұрлымы.Құқықтық реттеудiң қайнар көздерi. Тасымалдау мен өзгеде көлiк шарттарының жалпы ережелерi тiкелей Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексiмен анықталады, онда оларға 14 пен 35-тараулар (688-714-баптар) арналған. Алайда басқа да заңдық және нормативтiк актiлердiң маңызы аса зор. Бұл тасымалдауды жүзеге асыру процесiнде көлiк қатынастарының барлық қатысушылары үшiн мiндеттi болып табылатын қауiпсiздiк бойынша және басқа да технологиялық сипаттары көп мөлшердегi арнайы талаптардың сақталуға тиiстiгiмен байланысты. Бiрақ, қазiргi таңда көлiк кәсiпорындарының шаруашылық қызметiне, яғни олардың шарттық тәжiрибесiне де, мемлекеттiң араласпау торабы нақты бекiтiлген. Көлiк қызметiн мемлекеттiк реттеудiң шек-терi арнайы көлiк заңнамасында көрсетiлген.
Тасымалдаушылар қызметтерiн тұтынатындар үшiн тасымалдаудың бiрыңғай параметрлерiн қамтамасыз ету де (негiзiнен) аса зор маңызға ие. Осы саладағы құқықтық реттеудi бiр iзге келтiру үшiн 21 қыркүйек 1994 жылы “Қазақстан Республикасындағы көлiк туралы” Заң қабылданды. Онда Қазақстан Республикасындағы көлiк қызметiмен байланысты жария сипаттағы қатынастарды реттейтiн нормалармен қатар тiкелей азаматтық-құқықтық қатынастарды реттейтiн нормалар (жалпы сипаттағы) да бар. Жария және жеке нормаларды орналастыру – басқа да көлiк-құқықтық актiлердiң ерекшелiк белгiсi. Бiрақ, бұл мұндай жағдайда қандай да бiр әкiмшiлiк-құқықтық “дақтары” бар шарт туралы айту қажет екенiн бiлдiрмейдi, алайда оларды мүлдем ескермеуге де болмайды.
Пайдаланған әдебиет:
Нормативтік құқықтық актілер:
1.Қазақстан Республикасының Конституциясы 2007 жылғы 21 мамырда № 254 - ІІІ, 2011 жылғы 2 ақпандағы № 403-ІV Заңдарымен енгізілген өзгертулер.
2.Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Жалпы және Ерекше бөлімдері) 2013. - 364 б. 2012 жылғы 26 желтоқсандағы №61-V Заңдарымен енгізілген өзгерістер және толықтыруларымен берілген.
3.Қазақстан Республикасының “Көлiк туралы” 1994 жылғы 21 N 156 заңы қыр-күйекттегі (2005.01.01 бастап күшіне енеді)
4.Қазақстан Республикасының “Темiр жол көлiгi туралы” Заңында қалыптасты-рылған. 2002 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.
5. Қазақстан Республикасының “Темiр жол көлiгi туралы” (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) 6. Қазақстан Республикасының “Сауда мақсатында теңiзде жүзу” 1994 жылғы 27 желтоқсанда қабылдаған 2005 жылғы 30 желтоқсанда қабылданған.

Арнаулы әдебиеттер:

1. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть). Комментарий / Отв. ред. М. К. Сулейменов, Ю. Г. Басин.— Алматы: Жеті жарғы, 2000.—300 б.
2. Гражданское право в 2-х томах /отв. ред Е.А.Суханов. Москва изд: БЕК 1993 г.
3.Жайлин Г.А Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы Жалпы бөлім: Алматы Жеті Жарғы 2001 ж.
4. Жайлин Ғ. «Азаматтық құқық (ерекше бөлім) ІІ том.
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе...................................................................................................................3
Ι. Жүкті тасмалдау шартын жасау тәртібі....................................................
1.1Тасымалдау шарты туралы жалпы ережелер.............................................5
1.2Тасымалдау шарттары бойынша жауапкершілік.......................................8
1.3 Тараптардың құқықтары мен мiндеттерi......................................................17
1.4 Жүктердi тасымалдағаны үшiн есеп ... ... ... мен теңдеме жүктi тасымалдау шарты және тасымалдау шартының басқа да түрлерi...........................................................................
2.1 Ішкі су ... ... ... ... ... Жолаушыларды темiр жолмен тасымалдау................................................27
Қорытынды...........................................................................................................33
Пайдаланған әдебиеттер.....................................................................................34
Қосымша................................................................................................................35
Кіріспе
Жұмыстың өзектілігі.Тасымалдауды ұйымдастыру мен жүзеге асыру және оны басқа ... да ... ... ... ... мiндеттеме-лер Қазақстан Рес-публикасының, сондай-ақ басқа да мемлекеттердiң шарттық құқығының жеке бiр саласын құрайды.
Көлiк бұл жоғары дәрежелi техногендiкпен, ... ... мен ... тiршiлiк әрекетiн қамтамасыз ету үшiн стратегиялық маңызбен сипатталатын салалардың бiрi. Сол себептi тасымалдау қатынаста-ры дәстүрлi түрде көлiк құқығы аясында ... және ол ... ... ... ... ... қатар, сақтандыру қатынастары мен есептiк несиелiк ... ... ... ... аясына көлiк қызметiнiң, мiндетте-мелiк (тауарлы ақша) қасиетi бар қатынастар тобы жатқызылған. Ертеректе олар екi жақты қасиетке, яғни азаматтық ... ... ... ... ... болсақ, жария-құқықтық қасиетке ие екенi мойындалғанын атап өту ... ... ... ... ... ... ... және ша-рттардан туындай алатын.Соның салдарынан көлiк ... ... сөз ... ... ... тасымалдауды жүзеге асыратын ұйымдар-дың iшкi, шаруашылық қызметi үшiн ғана маңызды, сондықтан ойымызды, тасымалдауға қатысты ... - ... ... ... ... ... ... маңыздылығы. Мемлекеттiң әртүрлi аймақтарына,елдi мекендердiң iшiнде, мемлекет аумағынан тыс жерлерге жүктер мен адамдарды үз-дiксiз жеткiзудi қамтамасыз ету ... ... ... қызмет етуiнiң тiкелей мақсаттарына тасымалдау шартының көмегiмен жетуге болады, оның өз кезегiнде тасымалдау процесiн қамтамасыз ететiн өзiмен тығыз байланысты ... ... бар. ... ... шарт ... қатынастарының пайда болуы мен жүзеге асуын, олардың қатысушыларының тиiстi тәртiбiн және т.б. қамтамасыз ететiн құқықтық құралдардың бiрi болып табылады.
Жүктердi, жолаушы мен ... ... ... ... негiзiнде жүзеге асырылады.
Тасымалдау шарты бойынша тасымалдаушы жүктi немесе жолаушыны (тең-деме жүктi) белгiленген мекенге жеткiзуге мiндеттенедi,ал жүк ... ... ... ... басқа да тұлға, жолаушы көрсетiлген көлiк қызметi үшiн ақы ... ... ... ... ... ... iшiнде аралық болып табылады. Оның мазмұнын, сондай-ақ басқа да негiзгi көлiк шарттарының мазмұнын кейiнiрек қарастырамыз.
Жұмыстың міндеті.Жоғарыда айтып өткенiмiздей,бұл мiндеттемелер-дiң ерекшелiктерi ... ... ... ... Сол ... ... ... түсiнiгi арнайы бөлiп қарастырылады, және қайсыбiр көлiк соларға сай болуға тиiс көптеген арнайы талаптар бар.
Көлiк түрлерi.Объективтi сипаттағы ... ... ... ... ... ... бiрнеше түрi бар, олардың ерекшелiктерi мен қолданылу аясы пайда-лану ерекшелiктерiне себеп болады және олардың ... ... ... ... мазмұнына елеулi түрде ықпал етедi.
Қазақстан Республикасының көлiгi - бұл оның аумағында тiркелген ... ... ... iшкi су, әуе, ... ... ... Оның бiр түрiне магистральды құбыр көлiгi де жатқызылады. Көлiктiң ... ... ... Республикасының көлiк жүйесiн құрайды.
Жұмыстыңқұрлымы.Құқықтық реттеудiң қайнар көздерi. Тасымалдау мен өзгеде көлiк шарттарының жалпы ережелерi тiкелей Қазақстан ... ... ... ... онда ... 14 пен ... (688-714-баптар) арналған. Алайда басқа да заңдық және нормативтiк актiлердiң ... аса зор. Бұл ... ... ... ... көлiк қатынастарының барлық қатысушылары үшiн мiндеттi болып табылатын қауiпсiздiк бойынша және басқа да технологиялық сипаттары көп ... ... ... ... ... ... ... қазiргi таңда көлiк кәсiпорындарының шаруашылық қызметiне, яғни олардың шарттық тәжiрибесiне де, мемлекеттiң араласпау ... ... ... ... ... ... ... шек-терi арнайы көлiк заңнамасында көрсетiлген.
Тасымалдаушылар қызметтерiн тұтынатындар үшiн тасымалдаудың бiрыңғай параметрлерiн қамтамасыз ету де ... аса зор ... ие. Осы ... құқықтық реттеудi бiр iзге келтiру үшiн 21 қыркүйек 1994 жылы "Қазақстан ... ... ... Заң ... Онда Қазақстан Республикасындағы көлiк қызметiмен байланысты жария сипаттағы қатынастарды реттейтiн нормалармен қатар тiкелей азаматтық-құқықтық қатынастарды реттейтiн нормалар (жалпы ... да бар. ... және жеке ... ... - басқа да көлiк-құқықтық актiлердiң ерекшелiк белгiсi. Бiрақ, бұл мұндай жағдайда қандай да бiр ... ... бар шарт ... айту қажет екенiн бiлдiрмейдi, алайда оларды мүлдем ескермеуге де болмайды.
Ι. Жүкті тасмалдау шартын жасау тәртібі
1.1 ... ... ... ... ... шартының сипаттамасы. Тасымалдау шартына тән ерекше белгiлер жүктердi тасымалдау шартында неғұрлым айқын көрiнедi. Өзiнiң ... ... ... ол ... шарт ... табылады, тасымалдаушы өзiне сенiп тапсырылған жүктi белгiленген мекенге жеткiзуге мiндеттенедi. Осылайша, тасымалдау шартын бекiту тараптардан, тасымалдау шартының ... ... ... ... белгiлi бiр әрекеттердi жүзеге асыруды талап етедi.Кейбiр ... ... ... жүк ... мәлiмдеме (тапсырыс) жасайды. Тасымалдаушы сертификаты бар көлiк құралдарын, яғни олар дұрыс болуға тиiс беруге мiндеттi. Жүк ... ... ... ... тиiс. ... ... мен жүк ... (жүк алушылар) жүктердi тасымалдауға қысқа мерзiмд i және ұзақ мерзiмдi шарттар ... ... ... Ұзақ ... ... ... ... табиғаты өте даулы болып табылады. Сөз, ҚР Азаматтық кодексi 692-бабымен және ҚР ... жол ... ... ... ... ... тасымалдауды ұйымдастыру туралы шарт жайында болып отыр. Ол ұзақ мерзiмдi жүйелi тасымалдаулар орын алғанда қолданылады. Тасымалдауды ұйымдастыру шарты консенсуалды ... ... ... тасымалдаушы белгiленген мерзiмдерде жүктi қабылдауға, ал жүк жөнелтушi жүктi келiсiлген көлемде тасымалдауға беруге мiндеттенедi. Сөз алдын ала шарттың ... бiр түрi ... ... ... Заң шығарушы екi мағыналы тұжырымды қолданған. Ұзақ мерзiмдi шарт мәнiсi жағынан алдын ала ... ... ... ... ... ... ... бекiту туралы келiсiм болып та-быладыс (ҚР АК 390б.). Оның алдын ала ... ... ... мен жүк ... ... маңыздылығын ескере отырып, тараптар үшiн оның мiндеттемелiк дәрежесi жоғары болуға тиiс.
Осы айтылғанмен ... ... ... ... оқу процесі аясында қамту әрине, мүмкiн емес, тек тасымалдауды ұйымдастыру туралы шарт ... ... ... ... ... ... ... табылатынын атап өткен жөн. Сонымен қатар ол тасымалдау шартында тi-келей бекiтiлетiн ... ... мен ... ... үшiн аса зор ... ие. ... ... туралы шартта тасымалдау-дың көлемi, мерзiмдерi, сапасы және тасымалдау үшiн көлiк құралдары мен жүк-тердi берудiң ... да ... ... шарты екi жақты және ақылы шарт,оның бұл сипаттамалар оның элементтерiн, соның ... ... ... ... ... ... мазмұнын, одан әрi қарастыру кезiнде көрiнетiн болады. Заңнама (жүк-тердi) тасымалдау шартына қатаң талаптар қояды. Ол ... ... ... ... ... ... ... туралы заңдыактiлермен көзделген, жүкке деген басқа да құжаттарды толтырумен рәсiмделедi. Тауарлы-көлiк жүкқұжаты (жүкқұжат пен коносаментте) шарттың негiзгi ... ... ... ... Оның ... да тасымалдаудың құжаттарының) ныса-ны Қазақстан Республикасының Көлiк және ... ... ... ... шарттары ерекше формулярлы жазбаша ны-санда бекiтiлетiндiгi туралы айтуға болады.Тасымалдау ... ... оның ... ... ... көпшiлiгi тiкелей нормативтiк актiлермен реттелгендiгiнде. Жалпы алғанда тасымалдау шарты жария си-патқа ие. Қазақстан Республикасының "Көлiк туралы" Заңының 11-бабына ... ... ... ... ... ... ... көзделген жағдайлардан басқа. Жеке және заңды тұлғаларға тасымалдаудан бас тартуға құқылы емес.
Тасымалдау ... ... ... ... ... бiр тарабы болып тасымалдаушы - заңды немесе жеке ... ... ... ... - ... ... ... негiзiнен (мамандандырылған) көлiк кәсiпорны болады, оның орнында басқа да ... ... ... ... жүктердi жолаушыларды тасымалдау бойынша көлiк құралдар-ын сақтау, оларға техникалық қызмет көрсету мен ... ... ... ... ... қызметпен айналысады. Тасымалдауды дұрыс жүзеге асыру үшiн қызметтiң аталған түрлерiнiң барлығы да маңызды болып табылады. Тасымалдаушы ... ... ... ... да ... негiздер бо-йынша көлiк құралын иеленетiн, ақы үшiн немесе жалдау бойынша жолаушы-ларды, көтерме жүктi, жүктердi және почтаны тасымалдау ... ... ... және оған ... ... ... ... немесе лицензиясы бар тұлға ретiнде анықталады. 17 сәуiр 1995 жылғы Қазақстан Республикасының "Лицензиялау туралы" Заңының 9-бабына сәйкес жолаушылар мен ... ... жол ... ... әуе және ... ... тасымалдау лицензиялау-ға жатады.
Клиент (жүк жөнелтушi, жүк алушы) яғни көлiк қызметтерiн тұтынушы бұл жеке ... ... ... Мемлекетте клиент болуы мүмкiн. Жүк жөнел-тушi ретiнде жүктiң иесi және ол жөнелтiлу үшiн сенiп тапсырылған тұлға да болуы мүмкiн. ... ... жүк ... мен жүк ... бiр тұлға болуы мүмкiн. Көп жағдайларда жүк алушылар болып жеткiзудiң азамат-тық құқықтық шарттары ... ... ... ... бөлу ... ак-тiсiне сәйкес мүлiк алатын субъектiлер табылады.Жолаушыларды тасымалдау ... ... ... ретiнде, әр уақытта көлiктiң қайсыбiр түрiне билет ал-ған немесе ауызша тасымалдау шартын бекiткен жеке тұлға танылады. Тасымалдау шартының пәнi. ... ... пәнi ... ... көрсететiн қызмет табылады.Тасымалдау шартының өзi мәнiсi жағынан қызмет көрсету шарты ... ... ... оны ... ... ... бiр ... өтелмелi қызмет көрсету туралы жалпы нормаларды да еске-ру қажет. Көлiкте ... ... ... ... да бiр ... ны-санға ие емес, және оларды тұтыну дер кезiнде жүзеге асады. Көлiк қызметi - бұл ... ... ... ... ... ... және осы ... орай ол тауарлық сипатқа ие жалпы мiндеттеменiң жеке пәнi бар және бұл жағдайда тасымалдау шартының ... ... ... де бар.
Тасымалдау ақысы.Жүктердi жолаушылар мен көтерме жүктi тасымалдаға-ны үшiн тараптардың келiсiмiмен ... ... ... ... ... әуе, су көлiктерiмен тасымалдау кезiнде еркiн шарттық баға қол-данылады.Тасымалдаушылар бұл жағдайда өздерiнiң бағалары мен ... ... ... ... ... жүктердi, жолаушылар мен қол жүгiн қоғамдық көлiкпен тасымалдау кезiнде қолданылады. Бұрын орталық-тандырыла белгiленген бағалар темiр жол ... үшiн де ... ... Ендi Қазақстан Республикасының "Темiр жол көлiгi туралы" Заңы-ның ... ... ... ... ... соның iшiнде тариф тасымалдаушымен белгiленедi. Заңнамаға сәйкес бұл бағалар реттелiнiп ... ... ... ... Заңы ... мен ... ... қарым қатынасының жалпы негiздерiн анықтайды. Жүктердi жолаушылар мен көтерме ... ... ... және ... ... қызметтердi жүзеге асыру кезiнде тасымалдаушы сертификаты бар көлiк құра-лдарын ғана ... ... ... ... ... шарты бойы-нша мiндеттемелердi тиiстi түрде орындаудың маңызды алғышарттарының бiрi болып табылатыны сөзсiз клиент пен үшiншi тұлғаларға келтiрiлген зиян-ды, соның ... ... ... ... ... өтеу ... ... өлiмiне немесе оның денсаулығын жарақаттауға алып келген зиянды өтеу ерекше орында ... ... ... ... ... ... ... қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету,оған қызмет көрсетудiң қажеттi ыңғайлылығы мен жағдайларды қалыптастыру, ал жолаушы көтерме жүктi тапсырған ... оны ... ... мен ... талап етiледi.
Тасымалдау процесi барысында қозғалыс қауiпсiздiгi қамтамасыз етiлуі тиiс.Клиенттiң көлiк қызметi нарығында көлiк таңдау ... ... ... ... ... өз ... ... куә-ландыратын құжаттарды алуға, әлеуметтiк маңызды және қорғаныс тасымал-дарын жү-зеге асыруға мемлекеттiк және жергiлiктi ... және ... ... ... ... мiндеттi. (Егер осындай тасымалдаудың бағалары көлiк шығындарын ... онда ... ... ... ... ... ... Реттелетiн тасымалдаулардан басқа, тасымалдаушы баға қалыптастыру ережелерiне ... ... ... ... ... ... барлық түрлерi бойынша клиенттiң құқықтық жағдайы оған оның және ... ... ... ... ... ... ету, тасымалдау сапасы деңгейiнiң сертификатына сәйкестiгiн даулау, ... ... ... ... ақша ... ... шығынын,өтеудi талап ету мүмкiндiктерiн (құқықтарын) берумен сипатталады. ... ... ... ... шарт ... ... мiндеттi. Ол сон-дай ақ жүктiң өз сертификатына сәйкестiгiн куәландыратын құжатты тасы-малдаушыға беруге, тасымалдау ережелерiн орындауға, ... мен ... ... тасымалдауға дайын күйiнде беруге тиiс.
1.2 Тасымалдау шарттары бойынша ... ... ... ... ... үшiн ... ... негiздерi тасымалдаудың басқа да шарттары сияқты Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексiнiң 701 бабының әрекетiне негiзделедi.Тасы-малдау бойынша мiндеттемелердi ... ... ... ... ... кезде басқа да шарттық мiндеттемелердi бұзғаны үшiн тараптар Азама-ттық кодекспен, көлiк туралы заңды актiлермен, өзге де ... ... ... ақ ... жүктердi тасымалдау шартымен тiкелей көзделетiн жауапкершiлiкке тартылады.
Тасымалдау шарттары жөнiндегi жалпы ереже бойынша заңды актiлер-мен белгiленген жауапкершiлiктi шектеу ... ... ... ... де ... деп ... шартын бұзғаны үшiн жауапкершiлiк туралы негiзгi ереже-лер Қазақстан Республикасының "Темiр жол көлiгi туралы" Заңында қалыптас-тырылған. Аталған заңның 73 ... 1 ... ... ... ... ... ... тарту тек қана құқық бұзылған тараптың талабы бойынша жүзеге асырылады. Осы ... ... ... ... ... мен ... ... тағы да бiр тығыз нығая түскендiгiн куәландырады.Тасы-малдау шарты бойынша ... ... ... ... ... ... ... алады, сондай ақ қосымша жауапкершiлiк көздеуi мүмкiн (яғни сол немесе өзге бiр жағдайларда ... ... ... ... ... ... және жауапкершiлiк мөлшерiн анықтау).Тасымалдауды бiрнеше тасымалдаушылар жүзеге асырған жағдайда олар жүктi, теңдеме жүктi жоғалтқаны, олардың жеткiлiксiздiгi, бүлiнуi (зақымдануы), ... ақ ... ... өткiзiп алғаны үшiн жөнелтушi (жүк жөнелтушi),алушы (жүк алушы) алдында ортақ жауапкершiлiкте болады. Егер тасымалдаушы басқа тасымалдау-шының, жүк жөнелтушiнiң, жүк алушының, ... ... ... ... туындаған жауапкершiлiкке тартылса, онда ол кiнәлiлерге регресс-тiк талап қоюға құқылы.
74 бапта жауапкершiлiк шарасы ретiнде айып төлеу қолданудың белгi-лерi ... ... жол ... ... шартымен айып төлеу жиi-жиi айыппұл сипатына ие екенiн атап өткен жөн (ертеректе тек ерекше алынатын айып төлеу ғана ... ... Айып ... мөлшерi Азаматтық кодекспен, арнайы заңнамамен немесе тiкелей тасымалдау шарттарымен анықталады. ... ... ... ... ... ... ... үшiн, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiмен белгiленгендей, бөтеннiң ақша қаражаттарын ... ... үшiн ... ... айып ... Егер ... ... тараптарында өзге келiсiм болмаса жалпы азаматтық құқықтағыдай, жүзеге асырылған төлем сомасынан ең алды-мен айып төленедi, ал ... ... ... ... ... ... ... орындамағаны үшiн де жауапкер-шiлiк туындауы мүмкiн (мұнда, тасымалды ұйымдастыру туралы шартқа негiзделген жоспар ойға алынып отыр). Мұндайжауап-кершiлiк тек темiр жол ... үшiн ғана ... ... ... ... ... актiлер бойынша жауапкершiлiк тасымалдау шарттарының немесе тасымалдауды ұйымдастыру туралы шарттардың өзiнде көзделуi мүмкiн. Қазақстан ... ... жол ... ... ... 77-бабында шарттың екi тарабымен тасымалдау жоспарын орындамағаны үшiн айыппұл түрiндегi мүлiктiк жауапкершiлiк көзделген. ... ... ... ... бұзу ... ... бермеу немесе уақытысында бермеуден көрiнiс табады.
Жүк жөнелтушi төмендегi жағдайларда тасымалдау жоспарын ... үшiн ... ... тиеу үшiн ... вагондар мен контейнерлердi пайдаланбау;
- жоспар бойынша көзделген вагондар мен контейнерлерден бас ... ... ... ... ... тиеу мен түсiруге берiлу үшiн күтуде бос тұрған вагондар мен контейнерлердi пайдаланбау. Бұл ... жүк ... ... ... ... ... ... орындалмағанына қарамастан туындайды.Жүк жөнелтушi мен тасымалдаушы жоспардан артық және жоспардан тыс ... ... үшiн де, егер ... ... жүк ... мәлiмдемелерi темiр жолмен қабылданған болса, жауапкершiлiкке тартылады.
Егер мiндеттемелердi орындауға стихиялы ... ... ... ... құйындар және т.с.с.) кедергi келтiрсе, онда та-раптар темiр жол тасымалының жоспарын орындамағаны үшiн жауапкершiлiк-тен босатылады. ... ... ... ... ... салу да ... ... босату негiзi болып табылады.
Жүк жөнелтушi өзiнiң алдын ала келiсiмiнсiз тиеудi арттыру тәртiбiмен жоспардағы нормадан артық берiлген вагондарды (контейнерлердi) пайдаланба-ғаны үшiн ... ... ... егер жүк ... ... он ... ... күндерi жол берiлген жүк толмаушылық-тың орнын сол ... он ... ... ... ... ... Мұнайнемесе мұнай өнiмдерiн тасымалдау туралы сөз болатын сондай ұқсас жағдайларда жүк жөнелтушiнiң жауапкершiлiгi туындамайды егер ол жүк толмаушылықтың орнын сол жүк ... орын ... ... ... ... ... бұл ... олардың түсiрiлуi мұнай өнiмдерiнiң құю стан-цияларынан немесе қайта құю пунктерiнiң жүзеге асырылуға тиiс.
Темiр жол тасымалдау жоспарын бұзғаны үшiн ... ... ... ... ... мына ... босатылады.
Түсiру мен тазалауда жүк жөнелтушi вагондарды, контейнерлердi кешi-ктiрген кезде. Бiрақ бұл ... ... жол осы жүк ... ... ... ... ... қалынған және iс жүзiнде тиеуге берiле алмайтын вагондар контейнерлер санын бермегенi үшiн ғана жауапкершiлiктен ... ... жол ... он күндiктiң жекелеген күндерi жол берiлген вагон-дардың, контейнерлердiң берiлмеуiнiң орнын сол он күндiк iшiнде толтырса. Мұнай мен мұнай ... ... ... ... составты беру-дiң орнын толтыру мерзiмi тиiсiнше жарты айды құрайды (жүк жөне-лтушiнiң ... ... дәл сол ... ... ... ... оны тасымалдауға алған сәттен бастап,жүктi жүк алушыға, оның уәкiлдi тұлғасына берген сәтке дейiн қамтамасыз етуге ... ... ... ... ... азаматтық құқықтағы басқа да шарттар (мiндеттемелер) бойынша мiндеттеменi орындамаған ... ... ... ... ретiнде оның кiнәсiнiң презумпциясы болады. Осының салдарынан ол жүктiң жоғалтылуы үшiн, егер ... ... ... ... жоғалтылуы, жетiспеушiлiгi немесе зақымдануы өз кiнәсiнен болмағанын дәлелдемесе, жауап ... ... ... ... егер ... қабылданған жүктiң жоғалтылуы, бүлiнуi, жетiспеушiлiгi немесе зақымдан-уы төменде аталған жағдайларда орын алса:
а) жүк жөнелтушi немесе жүк алушының кiнәсiнен;
ә)жүктiң ... ... ... ... сондайақ тасымалдау немесе сақтау кезiнде жүктiң сақталуы үшiн ерекше жағдайларды немесе сақ-тық шараларын талап ... оның ... ... жүкқағазда көрсет-пей жүктi тасымалдауға беру салдарынан;
б) егер тиеу немесе түсiру жөнелтушiнiң немесе алушының құралдары-мен жүзеге асырылса, жүктердi ... ... ... ... тиеу ... ... байланысты себептер бойынша;
в) жүктердi ашық жылжымалы составта тасымалдаумен байланысты кәдiмгi себептер салдарынан;
г) жүктi жүк жөнелтушiнiң немесе жүк алушының жол ... ... ... ... ... ... қабылдау кезiнде сырттай қарау бойынша да анықталуы мүмкiн болмаған ыдысы немесе буып түйiлуiнiң кемшiлiктерi салда-рынан немесе ыдыста зақымдау iздерiнiң жол ... ... ... ... ... немесе белгiленген стандарттарға сай келмейтiн ыдысты қолданудан;
д) жүк жөнелтушi жүуқағазда көрсеткен мәлiметтердiң қателiгi, нақты ... ... ... ... салдарынан;
е) белгiленген норма шектерiнде жүк салмағының орынды түрде азаюы салдарынан;
ж) тасымалдау кезiнде ... ... мен ... ... ... тез ... жүктердiң бүлiнуi салдарынан.
Тасымалдаушы аталған негiздердiң сырттай белгiлерi болған ... ... ... ... жауапкершiлiктен босатылатын болады. Оны жауапкершiлiкке тартуға мүдделi жүк жөнелтушi темiр жолдың сақтал-маусыз тасымалдағандығының кiнәсiн ... ... ... ... ... ... ерекшелiгi - оның мөлшерi келтiрiлетiн нақты ... ... ... ... луы немесе жетiспеушiлiгi орын алғанда оны өтеу мөлшерi жоғалтыл-ған немесе зақым данған жүк ... ... тең ... тиiс. Егер ... ... ... орын ... зиян мөлшерi жүктiң құны төмендетiлген сомадан есептеледi, ал бүлiнген жүктi ... ... ... ... ... ... оның толық құны мөлшерiнде өтеледi. Құндылығы жариялана отырыптасымалдауға ... ... ... ... зиян ... жарияланған құны мөлшерінде өтеледі. Жүктiң құны сатушының немесе шартта көзделген есепте көрсетiлген баға негiзiнде анықталады. Егер есеп ... ... ... ... ... ол ... ... ұқсас тауарлар үшiн алынатын бағаға сүйене отырып анықталады. Жүктiң жоғалтылуы, ... ... ... ... ... ... анықталған шығынды өтеу-мен қатар тасымалдаушы осы жүктi тасымалдау үшiн алынған жол жүру ақы-сын жүк жөнелтушiге немесе жүк алушыға, егер тасымалдау ... ... ... ... ... қайтаруға тиiс.
Қазақстан Республикасының "Сауда мақсатында теңiзде жүзу" Заңының 105 бабына сәйкес теңiз ... ... ... құқы-ғынан айырылу мүмкiндiгi көзделген. Тасымалдауға қабылданған жүктiң жоға-лтылуы, оның жетiспеуi немесе зақымдануы (бүлiнуi) не оны ... ... ... алу оның ... ... ... ... жасалған әрекет (әрекетсiздiгiнiң) нәтижесi екенi дәлелденген жағдайда ... ... ... ... жол тасымалы үшiн теңдеме жүктi, қол жүгiн жеткiзу мерзiмiнен кейiн жетi күн өткен соң ... деп ... ... Яғни ... ... үшiн сияқты негiз пайда болады.Теңдеме жүк, жүк қол жүгi ... ... ... ... ... ... ... өз бiлге-нiнше жүктi (теңдеме жүктi) қабылдауды және тасымалдаушы төлеген соманы ... ... ... ... ... ... ... жол накладнойында көрсетiлген мәлiметтерге сәйкес, келмейтiн жүктi берген жағдайда тасымалдаушы жүк алушы алдында жүктiң ... жол ... ... көрсетiлген құны мөлшерiнде оны жоғалтқаны үшiн жауапты болады.
Аталған жағдайларда сол немесе басқа ... ... ... ... ...... ... мүмкiндiгi үшiн және соның салдарынан тиiсiнше жауапкершiлiк ... ... шешу үшiн ... ... өз ... ... өте маңызды норма (705б. 3т.) енгiзiлген. Ол жүк жөнелтушiлерге, жүк алушыларға қатысты бұрын ... ... ... оларға тасымалдаушы өз кiнәсiн жоққа шығарғанда оны керi дәлелдеу өте қиынға ... Өз ... оның ... жалпы алғанда борышқордың мiндеттеме-нi бұзғандығының азаматтық құқықта ... ... ... ... ... қатысты iс жүзiнде жоққа шығарылатындығында.
Әрекет етушi жаңа заңнамаға сәйкес жүктiң сақталмауының себептерi туралы (коммерциялық акт, жалпы нысан актiсi тасымалдаушысымен ... ты ... ... құжаттар дау туған жағдайда тасымалдаушының не шарт бойынша қарама қарсы тараптың жауапкершiлiгi үшiн негiз бола алатын жағдайлардың орын ... ... орын ... ... ... ... ... беретiн басқа да құжаттармен қатар сотпен бағалануға жата-ды.
Темiр жол тасымалдары бойынша жауапкершiлiктiң жекелеген санкциялары, тiкелей аралас ... ... қоса ... жол ... ... ... ... жүктердi жеткiзу мерзiмiн өткiзiп алу үшiн көз-делген. ... жол, егер ... ... алу үшiн ... ... жол, егер ... ... алу өз кiнәсiнен болмағандығын дәлелдемесе, жүк алушыға мерзiмдi өткiзiп ... ... ... үшiн ... төлемiнiң 5%, бiрақ тасымалдау төлемiнiң 50% пен артық емес мөлшерде айыппұл ... тиiс. ... ... мөлшерде жүк жөнелтушiге, жүк алушыға тиесiлi немесе олар жалға алған бос вагондарды жеткiзу мерзiмiн ... ... үшiн ... ... ... мүмкiн.Әуе тасымалдаушысы жүктi тасымалдауды кешiктiруге байланысты жүк жөнелтушiде немесе алушыда туын-даған ... үшiн ... ... ... тиым ... немесе тасымалдау кезiнде ерекше сақтық шараларын талап ететiн жүктiң отауын немесе қасиетiн ... жол ... ... көрсетпей тасымалдауға бергенi үшiн жүк жөнелтушiден, темiр жолға келтiрiлген шығындарды ... ... ... ... ... үшiн ең ... тариф бойынша тасымалдау ақысының бес еселенген мөлшерiнде айыппұл өндiрiледi. ... ... ... ... ... ... ... да өндiрiлiп алынуы мүмкiн.
Қазақстан Республикасының "Темiр жол көлiгi туралы" Заңының 78-бабы бойынша вагондарды немесе контейнерлердi өз ... ... алу, ... немесе жоғалту үшiн жауапкершiлiк көзделген. Егер бұл ... ... ... ... ... жүк алушы, сондай-ақ басқа да тұлғалар өздерiне тиесiлi емес вагондарды, контейнерлердi жеке өздерiнiң тасымалдаулары үшiн, ... ... ... ... иелерiнiң рұқсатынсыз тиеу үшiн пайдалануға құқылы емес. Осы талаптарды сақталмағаны үшiн ... ... ... ... ... үшiн ... басқа,олардың иелерiнiң алдында вагондарды, контейнерлердi пайдаланғаны үшiн ақы мөлшерiндегi айыппұл ... ... ... ... ... ... бұзушыны жәбiрленген вагон (контей-нер) иесiне келтiрiлген шығынды өтеуден босатпайды. Заңнамамен ... да ... үшiн ... ... ... ... жүк жөнелтушiнi вагондарды контейнерлердi түсiргеннен кейiн тазаламаға-ны үшiн жауапқа тартылуы мүмкiн (ҚР "Темiр жол көлiгi туралы" Заңының 83-бабы).Аталған заңның 84 және ... ... ... ... тасымалдау құрылғыла-рын зақымдағаны немесе жоғалтқаны үшiн жүктердi тасымалдау шартының тараптарының жауапкер-шiлiгi және кiру жолдарынан вагондарды ... алып ... ... үшiн ... ... көзделген.
Жүк жөнелтушi вагонды,контейнердi жоя берiлетiн нормалардан артық тиеудiң кесiрiнен авариялық жағдай туындағанда да темiр жол ... ... ... . ... ... үшiн шығындарды өтеумен қатар тасы-малдаушы пайдасына тасымалдау ақысының елу пайызы мөлшерiнде айы-ппұл өндiрiледi.Жүк жөнелтушiнiң келiсiмi болған кезде тазартылмаған жылжымалы составты және ... ... ... жол ... Бiрақ бұл кезде темiр жол заңнамамен қарастырылған мөлшерде жүк жөнелтушi пайдасына айыппұл төлейтiн болады.
Жолаушылар мен теңдеме жүктi тасымалдау ... ... ... ... мен ... ... тасымалдау бойынша мiндеттемелердi орындамаған кезде тасымалдаушы заңнамамен белгiленген жауапкершiлiкке тартылады.Заңнамамен белгiленген жауап кершiлiктiң ... ... ... ... тасымалдауға қатысты қолданылатын жауапкершiлiк туралы нормалардың унификациялануы табылады.
Жолаушыны тасымалдайтын көлiк құралын жөнелтудi кiдiрткенi немесе мұндай көлiк құралының баратын ... ... ... үшiн ... және қала маңы қатынастарындағы тасымалдауды қоспағанда) тасымалдаушы, егер кiдiрту ... ... ... ... ... орын алғанын дәлелдеме-се, жолаушыға көлiк туралы тиiстi заң актiлерiнде белгiленген мөлшерде айыппұл төлейдi.
Аталған ... ... ... бас тартуға құқылы, онда тасымалдаушы жолаушыға кiре ... ... ... ... ... ... осындай кiдiртуге байланысты ол шеккен залалдың орнын толтыруға мiндеттi.
Қазақстан Республикасының "Көлiк туралы" Заңының18 бабының 2 ... ... ... ... бойынша (жолаушы тасымалдаушы-ның қызметтерiн пайдаланған жағдай да) жолаушыны тасымалдау кiдiртiлген кезде, егер олар орын алса ... ... ... ... жолаушыға кiдiртiлген әрбiр сағат үшiн билет құнынан 3% мөлшерiнде айыппұл төлеуге тиiс. Жолаушыға төлеуге тиiс айыппұл-дың сомасы алынған билет ... аса ... ... ... бойынша оған тасымалдау-дың кiдiрту себебi туралы ресми құжат берiлетiн болады немесе оның билетiнде белгi қойылуы тиiс.
Тасымалдауға қабылданған ... ... ... кем шыққаны және зақымданғаны (бүлiнгенi) үшiн жауапкершi-лiктiң мөлшерi тасымалдауға ... ... ... кем ... зақымданғаны үшiн сияқты болып табылады.Тасымалдаушы теңдеме жүктi жеткiзу мерзiмiн өткiзiп ... үшiн ... ... ... ... алынған әрбiр тәулiк үшiн тасымал-дау ақысының 10% мөлшерiнде айыппұл төлеуге тиiс. Бұл жағдайда да ... ... ... ... ... ... ... тиiс. Тараптардың келiсiмi бойын-ша, егер тасымалдаушы жауапкершiлiктiң жоғарырақ мөлшерiне келiссе, жолаушының не ... ... ... ... ... заңнамамен көзделген, аталған жауапкершiлiк мөлшерi ұлғайтылу жағына қарай өзгертiлуi мүмкiн. Бiрақ жауапкершiлiктiң келтiрiлген санкцияларын жолаушылар мен теңдеме ... ... ... ... ... үшiн ... ... мөлшерi ретiнде қарастырған жөн.
Егер тасымалдау кезiнде жолаушының денсаулығына немесе өмiрiне зиян келтiрiлсе тасымалдаушы мүлiктiк жауапкершiлiкке тартылады. Барлық ... ... ... ... көздерiне жатқызуға болады. Сонымен қатар, тасымалдаушы әдеттегiдей, кәсiпкерлiк қызмет субъектiсi. Осыған байланыс-ты тасымалдаушының ... ... ... және ол ... ... мен ... ... зиянды өтеуден, егер ол зиян жәбiрленушi-нiң терiс пиғылынан ... бой ... ... ... ... ... дәлелдесе босатылуы мүмкiн.
Қазақстан Республикасының "Темiр жол көлiгi туралы" Заңының 75-бабының 2-тармағына сәйкес жолаушының өмiрi мен денсаулығына зиян келтiргенi үшiн ... ... ... ... және ... кiру (шығу) кезiнде вокзал аумағында болған кезеңде туындайды.
Көлiк ... ... ... ... өз ... жеке және тек қана ... ... шарт болып табылады. Осыдан оның латын сөзiнен туындайтын - expeditio - жөнелту1 деген атауы шығады.Әрекет ... ... ... ... ... шартының аталған рөлi ескерiлген және оны реттеуге жеке 15 тарау арналған (708-714-баптар).
Көлiк экспедициясы шарты тасымалдау қатынастарының ерекше ... ... ... арқылы қамтамасыз етпеу. Сондықтан көлiк заңнамасы нормаларын ескермей тараптардың құқықтары мен мiндеттерiнiң мазмұнын толық көлемде анықтау мүмкiн емес.
Бұл шарт ... ... ... ... ... туралы шарт болып табылады. Оның пәнi болып табылатын қызметтер көлiк экспедициясы шартының мазмұнды бөлiмiнде нақты анықталады. Көлiк экспедициясы ... ... ... ... ... ... не комиссия шартының элементтерiн пайдалану арқылы белгiленуi мүмкiн.
Қазiргi жағдайларда көлiк экспедиторларының қызметтерiн кез ... ... ... ... ... үшiн ... жүктердi не-месе теңдеме жүктi тасымалдаудың бiр жолғы шарттарын бекiтетiн тұлғалар да ... ... Ол ... жүргiзудiң социалистiк жүйесi жағдайларында жоспарлы экономиканың ажырамас "бұрандасы" ... және ... ... шарттарын қатаң байланыстыратын. Сонымен қатар бұл шарттың құқықтық табиғаты азаматтық-құқықтық заңнамада тиiстi түрде ескерiлмеген ... ... ... экспедиция тасымалдау шартына құқықтар мен мiндеттердiң бiр "толықтырушысы"ретiнде бағала-нуы ... ... ... шарты қайсыбiр тұлғаның атына жөнелтiлетiн немесе келiп жатқан жүктердiң саны едәуiр мөлшерге жеткенде және тасымалдауды рәсiмдеумен байланысты операцияларды өз ... ... жүк ... (жүк ... үшiн қиындық келтiретiн және экономикалық тұрғыдан ақталмайтын бола бастағанда ең қолайлы деп есептеледi.1
Көлiк экспедициясы туралы нормалар мамандандырылған делдал-экспедитор ... үшiн ... ... ... сипаты мен көлемiн кеңiнен түрлендiруге мүмкiндiк беретiндiгiн байқаған жөн. Көлiк экспедициясы шарты оны (клиенттi) тасымалдаушымен және сонымен байланысты мәселе-лерге тiкелей ... ... ... ... ... ... ... бойынша бiр тарап (экспедиттер) сыйақы үшiн басқа тараптың (клиенттiң жүк жөнелтушiнiң ... ... ... жүктi тасымалдауға байланысты экспедиция шартында белгiленген қызмет көрсетулердi орындауға немесе орындауды ұйымдастыруға, оның ... ... ... ... өз ... жүктi тасымалдау шартын (шарттарын) жасауға мiндеттенедi.
Көлiк экспедициясы шартының нысаны. Бұл шарт жазбаша нысанда ... тиiс. ... ... ... ... құжаттағыдай болуға тиiс, мiндеттi реквизиттерге талаптар қою көзделмеген. Талап етiлетiн жазбаша нысанды сақтамау сал-дары да арнайы көрсетiлмеген.Осыдан көлiктiк-экспедицялық қызмет ... ... ... ... ... бекi-тiлмеуi де мүмкiн деген қорытынды жасауға болады. Бұл ҚР АКң 709 ... 2 ... ... жүк ... (алушы) қажет болған жағдайларда экспедиторға сенiмхат берумен байланысты. Содан белгiлi бiр ... ... ... қатынастардың болу фактiсi туындайды, бiрақ, әрине, сенiмхат толығымен ... ... ... алмастыра алмайды. Екiншi жағынан алғанда тәжiрибеде көлiктiк-экспедициялық ұйымдардың өзi тараптардың құқықтары мен мiндеттерiн нақты реттеуге мүдделi болады. Бұл ... ... ... ... ... ... атағын нығайту ға мүмкiндiк ту-ғызады. Осыған сүйене ... ... ... ... ... шартын қосылу шарты сияқты, жазбаша нысанда бекiтуге белгiлi бiр алғы шарттар бар ... атап ... ... экспедициясы шарты - консенсуалды, екi жақты және ... ... ... ... шартының субъектiлерi (қатысушылары) болып бiр жағынан - ... және ... ... - ... ... Орын алып ... шарттық қатынастар еркiндiгi заңды және жеке тұлғаларға шарттың екi тарабынан да ... ... ... ... клиенттер үшiн көлiк экспедициясы қатынастарына iс жүзiнде ... ... ... қайсыбiр тасымалдау шартын бекiтуге құзыреттiлiктiң болуына тәуелдi болады. Ол кейбiр жағдайларда болмауы мүмкiн.
Мысалы, тауарларды алмастыруға (меншiк құқығын беру, ... ... ... да құқықтарда беру) бағытталған сатып алу-сату немесе өзге шарттың шарттарымен ... ... ... ... және т.б.), ... қымбаттауына алып келуi мүмкiн көлiк экспедициясының қызметтерiнсiз, тасымалдауды пайдаланумен жүктi жеткiзуге тиiс екендiгi көзделуi мүмкiн. Егер ... ... ... ... ... шартын бекiтiп қойса, онда ол шарт бойынша өзiнiң бастапқы контрагентi алдында құқық бұзушы ретiнде танылады.
Көлiк экспедициясы шарты бойынша тұлғаның клиент болу ... ... ... бiр ... жолы оның ... ... қатынастардың субъектiсi ретiндегi ерекше жағдайына негiзделетiн болады. Мысалы: бұл жерге көлiк экспедициясының қызметтерiн пайдалану мүмкiн-дiгiнiнң ... ... ... ... бiр ... ... ... мүмкiн болатын мемлекеттiк мекемелер туралы сөз болып отыр. Көлiк экспедициясы ... ... ... ... ... да объективтi жағдай-лардың кедергi келтiруi мүмкiн екендiгi жоққа шығарылмайды.
Шартқа экспедиторлар ретiнде қатысу туралы айтқанда, бiз оларға кәсiпкер-лiк қызмет ... ... есте ... ... ... қызметтердi жүзеге асырған кезде тасымалдаушы лицензия алуға мiндеттi. Аталған заңда көлiктiк экспедициялық қызметтi лицензиялау туралы нақты тұжырымның жеткiлiксiз екендiгi туралы айта ... жөн. ... ол тек ... ғана ... ... ... ... да мамандандырылған субъектiлермен жүзеге асырылуы мүмкiн емес- пе.Аталған кемшiлiктi жою үшiн көлiктiк ... ... ... ... ... ... жасап шығарып заңнамаға енгiзу қажет деп ойлаймыз. Заң шығарушының қазiргi ұстанымы тасымалдау қатынастары мен көлiктiк-экспедициялық қатынастардың ... ... ... тағы да бiр реет ... ... ... Заңнамада тек қана тасымалдаушымен қатар экспедитордың да көлiк қатынастарының бiр қатысушысы болып ... ... ... ... көрсетуге жекелеген мамандандырылған ұйымдарды
(мамандарды) қатыстыруы мүмкiн. Бiрақ одан олар көлiктiк экспедициялық қа-тынастардың қатысушылары бола ... шарт ... ... ... ... ... Қатыстырылған тұлғалар экспедитормен бекiтетiн өз алдына дербес шарттардың қатысушылары болып табылады.
Көлiк экспедициясы шартының пәнi болып тасымалдауларды ұйымдас-тыруға ... ... ... ... табылады. Бұл қызметтер, бiруа-қытта, iс жүзiндегi және заңдық сипатқа ие болады.
ҚР АК-ң 708-бабынан байқайтынымыз экспедитордың қыз-меттерi ... ... ... ... ... үшiн клиенттiң пайдасына бiрқатар әрекеттер жүзеге асыруымен сипатталады. Осы айтылғанға сүйене отырып, экспедитор қабiлеттi тасымалдаушыны анықтап, оның қатысуымен алда болатын ... ... ... шеше ... ... ... ... болады. Экспедитор клиенттiң тапсырмасы бойынша әртү-рлi тасымалдаушылардың қатысуымен тасымалдау шарттарының мүмкiн бола-тын жағдайлары туралы оның ... ... ... және өзге де ... ұқсас әрекеттердi жинай (бере) алады. Экспедитор өз ... ... ... ... тасымалдау шартын(шарттарын) клиенттiң атынан немесе өз атынан бекiтуi мүмкiн. Тасымалдау шартын бекiтудiң өзi жоғарыда ... ... ... ... ... болады.
Көлiк экспедициясы шартының заңды анықтамасында айтылған қызмет-тердi негiзгi деп атауға болады, өйткенi ҚР АК-ң 708-бабының 1-тармағының ... ... ... ... көрсету мүмкiндiгi туралы айтылған. Бiздiң ойымызша, қызметтердi осылайша (негiзгi және қосымша) бөлу тәжiрибелiк маңызға ие екенiн бiрден айта кеткен жөн. Бiз ... ... ... ... экспедициясының мәнiсiн сипаттайды. Бұл негiзгiге жатқызатын қызметтер ... ... ... ... ... ... оларды жүзеге асыру мiндеттi болып табылады және олар көлiк экспедициялық пәнiнiң ажырамас құрамы болып табылады. Осыдан бұл ... ... ... ... ... ... болады.
Қосымша қызметтер көрсету қажеттiлiгi қазiргi көлiк инфра құрылы-мында ойда болмаған сәттерде пайда болатын олқылықтармен (кемшiлiктер-мен) ... ... ... ... ... бiр ... шығаруға рұқсат алу туралы талап енгiзу (карантиндiк радиациялық бақылаудан өту және т.б.). Шарт пәнiнде қосымша ... ... ... ... ... тасымалдау шартын iс жүзiнде жүзеге асырумен байланысты кез келген ауыртпалықтарды түсiру тiлегiмен түсiндiрiлуi мүмкiн.
Қосымша қызметтер ... ... ... ... ... ... ... импорт үшiн талап етiлетiн құжаттарды алу, кедендiк және өзге шарттылықтарды орындау, жүктiң саны мен ... ... оны тиеу мен ... ... ... ... ... мен басқа да шығындарды төлеу, жүктi сақтау, оны баратын жерiнде алу, сондай-ақ өзге де ... ... мен ... көрсетулер сияқты жүктi жеткiзу үшiн қажеттi операцияларды жүзеге асыру көзделуi мүмкiн.
1.3 Тараптардың құқықтары мен мiндеттерi
Кез ... өзге ... ... ... ... борышқор,осы тұстағы экспедитор, экспедициялық қызмет көрсетулер бойынша өзiне жүктелген мiндеттемелердi тиiстi түрде орындауға мiндеттi. ... ... ... ... ақы ... және ... ... тiкелей заңнама нормалары-мен көзделген өзге де мiндеттерге қатысты экспедитор алдында борышқор болып табылады.
Құқықтар мен ... ... ... ... қатыс-ты Азаматтық кодексте сiлтемелiк реттеудiң қолданылатынына сүйене ... ... ... ... мүмкiн екенiн ескерген жөн. Мәселен, егер экспедитор тасымалдау шартын клиенттiң атынан бекiтетiн болса, онда 35-тарау нормаларымен ... ... ... ... ... берушi мен сенiмдердi шоқты құқықтар мен мiндеттер туындайды. Ал, ... ... ... өз ойынан бекiтетiн жағдайларда, оның клиентпен түсетiн қатынастарына, 35-тармақпен реттелмеген бөлiгiнде, ... ... ... ... ... тасымалдау шартын клиенттiк нұсқауларына сәйкес бекiту-ге тиiс. Жүк жөнелтушiнiң ... ... ... мүддесiн, тарифтер деңгейiн және жеткiзу мерзiмдерiн ескере отырып, жөнелтушiнiң жүгiн көлiктiң қай ... ... өзi ... ... ... ... ... түрде бекiте алу үшiн жүк жөнелтушi (алушы) экспедиторға жүктiң қасиеттерi, оны тасымалдау жағдайлары ... ... мен өзге де ... ... ... өз мiндеттерiн орындауына қажет өзге де ақпаратты беруге мiндеттi.
Экспедитор жүк жөнелтушiге (алушыға) ақпараттың анықталған кемшi-лiктерi туралы хабарлауға, ал ... ... ... жағдайда, жүк жөнелтушi-ден (алушыдан) қажеттi қосымша деректердi сұрауға тиiс.
Егер жүк жөнелтушi (алушы) қажеттi ақпаратты бермесе экспедитор ос-ындай ақпарат ... ... ... ... мiндеттерiн атқаруға кiрiспеуге құқылы.
Егер экспедиция шартынан экспедитордың өз мiндеттерiн жеке өзiнiң ... ... ... ... өз мiндеттерiн орындауға басқа тұлға-ларды тартуға құқылы.Мiндеттеменiң орындалуын үшiншi тұлғаға жүктеу экс-педи ... ... ... үшiн ... ... жауаптылықтан босатпайды.
Бiрқатар басқа азаматтық құқықтық шарттардағы несие берушiлер сия-қты экспедиторлар да ұстап қалу құқығын пайдаланады ол ... ... ... ... ... және ... қамтамасыз етiлетiн экспедитордың жүктi тек оның экспедициялық қызмет көрсетулерi үшiн алуы тиiс сыйақы-ның ... ... ғана ... қалу ... ... (ҚР АК ... Осы ... сөз - экспедитор клиенттi өзiнiң алдында мiндеттеменi орындауға мәжбүрлеу үшiн мүлiктi ұстап қалуға тиiстi (құқылы) емес ... ... ... ... борышқор мүлкiне өндiрiп алумен шатастырмаған жөн.
Республикасының заңнамасымен көзделген қажет жағдайларда өзге де ... ... ... ... ... декларациясы) беруге тиiс.
Жүк жөнелтушi немесе оның атынан әрекет ... ... жүк ... енгiзiлген мәлiметтердiң дұрыстығы үшiн, сонымен қатар, өздерi жүк ... ... ... қателiгi, нақты болмауы немесе толық болмауының барлық салдары үшiн жауапты болады. Темiр жол бұл мәлiметтердiң дұрысты-ғын тексеруге, ... жүк ... ... ... ... таңдамалы өлшеу жолымен тексеруге құқылы.
Заңнамамен тасымалдаушы, жүкке қойылатын барлық талаптар сақтал-ған кезде, жүктердi тасымалдауға қабылдаудан бас ... ... ... ... ... ... ... бұл кезде шарт тараптары үшiн объективтi себептер бойынша мүмкiн болмай қалады. ... бiр ... ... ... үшiн ... ... ... жағдайларда темiр жол бағытының ұсынысы негiзiндe. Көлiк және коммуникация министрiнiң нұсқауы бойы-нша тыйым салынуы мүмкiн. Бұл туралы ... ... ... Стихиялық сипаттағы құбылыстар, апаттар, авариялар, көлiк коммуникацияларын қасақана қоршап тастау орын ... ... ... ... ... тиеу ... жол ... ұйғарымымен уақытша шектелуi немесе тоқтатылуы мүмкiн. Бұл туралы Көлiк және коммуникация министрi хабарландырылады, ол тиеу және ... ... ... бiр ... поездардың қозғалысы шектелетiн немесе тоқтатылатын мерзiмдi белгiлейдi.Аталған мерзiм темiр жолдардың барлық бастықтарына ... ... орын алуы ... ... ... ... орындалмағаны немесе тиiстi түрде орындалмағаны үшiн жауапкершiлiктен босатуға негiз болып табылады. Тиеуге тиым салумен немесе оны шектеумен байла-нысты ... ... тиеу ... ... ... ... Жүктердi тасымалдағаны үшiн есе айырысу тәртiбi
Шартқа сәйкес жүк жөнелтушi немесе жүк алушы тасымалдаушы қызметiне ақы төлеуге мiндеттi. ... ... ... ... ... ... ... қолма-қол ақшасыз есептеу жолымен, төлем тапсырыстары арқылы жүзеге асырады. Белгiлi бiр жүк жөнелтушiлер мен жүк қабылдаушы-лар үшiн есеп айырысудың өзге ... ... ... Бұл ... есеп ... тәртiбiн Көлiк және коммуникация министрлiгi бекiтуi мүмкiн, ол өз кезегiнде несиелiк және есеп айырысу қатынастарын реттейтiн заңнаманы басшылыққа алады. ... ... ... ... жүк ... ... дейiн енгiзедi. Тасымалдаушы пайдасына тасымал төлемi-нiң жеткiлiксiз бөлiгiн төлету жүк баратын жерге жеткеннен ... ... ... ... ... ... сомалар да қайтарылуы мүмкiн. Қазақстан Республикасының"Темiр жол көлiгi туралы" Заңының ... ... ... тасымалдаушыға тиесiлi төлемдердi төлеу мерзiмiн өткi-зiп алғаны үшiн бөтеннiң ақшаларын заңсыз пайдаланғаны үшiн жауапкер-шiлiк мөлшерiнде Қазақстан Республикасының Азаматтық ... ... ... ... Тасымалдаушыға төлем жүзеге асырылғанға дейiн жүктi жөнелтудi кiдiрту жолымен шұғыл санкциялар қолдану құқығы берiле-дi.
Жүктi ... ... есеп ... кезiнде төлемдердi енгiзу мерзiмi тасымалдауға қабылдау күнiмен анықталады, ал жүк ... ... есеп ... ... ... құжатында көрсетiлген жүктi жүк қабылдаушыға беру күнiмен анықталады. Тасымалдау төлемдерiн кем төлеу және артық ... ... есеп ... ... ... тарап есептi көр-сеткен сәттен бастап анықталады.
Заңнамамен (ҚР АК 699 бап) жүк ... ... ... ... ... ету құқығы көзделген. Жүк жөнелтушi немесе жүкке билiк ету ... иесi ... ... тоқтатуды немесе жүктi қайтаруды талап ете алады не басқа да өкiм бере ... Бұл ... ... ... ... ақы ... жасалған өкiмге байланысты келтiрген шығындарды өтеуiн талап етуге құқылы. Жүк баратын жерiне жеткеннен кейiн жүк алушыға жүктi ... ... жүк ... аталған құқықтардан айырылады. Темiр жол тасымалдаулары кезiнде жүктердi жаңа ... ... ... ... ... ... ... жүк алушыны немесе тасымалдауға қабылданған жүктiң баратын станциясын ... ... жол жаңа ... жолдауды жүк жөнелтушiнiң немесе жүк алушының мәлiмдемесi бойынша жүзеге асырады, мәлiмдемесi бойынша өзгерiс жүзеге асырылған ұйым бастапқы ... ... сол ... ... үшiн ... ... және ол жүк жөнелтушi, бастапқы және соңғы жүк алушылар арасында есеп айырысуды реттеуге мiндеттi.
Теңiз тасымалдау шарты бойынша,егер тиелген жүктiң ... да ... ... ал жүк ... немесе кеме жалдаушы кеме кеткенге дейiн тасымал төлемiн толық енгiзбесе не қосымша ... ... ... ... ... шарттан бас тарта алады. Бұл жағдайда жүк жөнелтушi тасымалдаушыға толық фрахтының (тасымал төлемiнiң) екiден бiрiн ал, бос тұрып қалу орын ... ... бос ... үшiн ақы ... және ... өзге де шығындарын өтеуге тиiс. Бұл жағдайда жүктi қайта түсiру де жүк жөнелтушiнiң немесе кеме ... ... ... ... ... саудасы туралы заңның 90-бабы). Аталған заңның 89-бабында екi тараптың жүктi теңiзде тасымалдау шартын орындаудан бас тарту негiздерi көзделген 91-бапта ... ... ... ... жүк ... бас тарту негiздерi мен жағдайлары көзделген.
Тасымалдаушының келiсiмiндегi - ... ... ... ... мерзiмде жеткiзiп беру. Жүктердi темiр жолмен тасымалдау шарты бойынша жүктi жеткiзiп беру мерзiмдегi басқа ... ... ... ... ол ... анықталады, өйткенi тасымалдаушының жүктi жеткiзiп беру бойынша өз мiндетiн орындауы тек тараптардың еркiне ғана емес, соны-мен қатар тасымалдау жүзеге асырылатын ... да ... ... ... ... ... қозғалысының белгiленген жылдамды-ғына, жолдағы аялдамалардың саны мен ... және т.б.). Егер ... ... ... ... жүк ... жолдың құралдарымен баратын станцияда түсiрiлiп қойса немесе жүк ... ... ... жүк алушының құралда-рымен түсiрiлуге берiлсе жүк мерзiмiнде жеткiзiлдi деп ... ... ... басқа түрлерi бойынша мерзiм заңнамамен белгiленбеуi де мүмкiн, мұндай жағдайларда тараптар оны шартта көздеуге құқылы. Егер ... ... ... ... және ... анықталмаса жеткiзу қисынды. Егер жүктi жеткiзу мерзiмi заңнамада және шартта анықталмаса, жеткiзу қисынды мерзiмде жүргiзiлуге тиiс (ҚР АК ... ... ... түсiруге беру түсiрушiлердiң бос болмауы салдарынан немесе жүк алушыға немесе оның атынан әрекет етiп жатқан көлiк-экспедициялық ... ... ... да ... ... ... жатса және бұған қатысты жалпы нысандағы акт рәсiмделiп қойса, жүк мерзiмiнде ... деп ... егер ол ... ... жеткiзудiң белгiленген мерзiмi өткенге дейiн келсе. Жүктiң келгендiгi туралы темiр жол жүк алушыны жүк келген күннен кейiнгi 12 сағат-тан кем емес ... ... ... ... ... жүк ... ... контейнерлердi жүк алушының құралдарымен түсiруге беру уақыты туралы ... ... ... екi сағаттан кем емес уақыт iшiнде хабарландырылады. Кейбiр жағдайларда темiр жол жүк ... ... шарт ... ... ... жол жүк ... жүктiң келгендiгi туралы хабарландырма-ған жағдайда жүк алушыға вагондар мен контейнерлердiң тұрып қалғандығы үшiн жауапкершiлiк жүктелмейдi және ол жүктiң келгендiгi туралы ... ... ... ... ... үшiн алынатын алымды төлеуден босатылады.
Тасымалдаушы тасымалдау құжатында көрсетiлген жүк алушыға жүктi беруге мiндеттi, ал соңғысы өз кезегiнде, тиiстi ... ... ... ... ... мiндеттi.
Жүк алушы оны алу барысында бұл туралы жол ведомостiне қол қояды. Жүктi жүк алушының өкiлеттi тұлғасына да ... ... ... ... жеткiзуi шартпен, келiсiм-шартпен көзделмеген, сондай-ақ атауы темiр жол накладнойына сәйкес келмейтiн жүк келсе, жүк алушы оны ... ... ... ... мiндеттi.
Жүк ортақ пайдалану орындарында алынған кезде жүк алушы өз атына келген жүктi қабылдауға және станциядан алып кетуге мiндеттi. ... ... ... немесе зақымдану салдарынан оны пайдалану мүмкiндiгi толығымен немесе iшiнара жоғалтылатындай өзгерiске ұшыраған кезде ғана жүк алушы жүктi ... бас ... ... ... станцияға келген жүктер 24 сағат iшiнде тегiн ... Бұл ... ... оның ... жүк ... контейнер темiр жолдың құралдарымен түсiрiлген күннiң немесе жүк жүк алушының құралдарымен түсiрiлуге берiлген күннiң 24 сағатына тураланатындығында. Егер жүк аталған ... ... ... болса онда темiр жол еркiн тарифтер бойынша алым алады. ... ... ... күш ... орын алды ... ... ... немесе жүктi сақтаудың шектi мерзiмдерi iшiнде оны құжатта көрсетiлген жүк алушыға ... ... ... ... темiр жол жүкке қатысты жүк жөнелтушiнiң нұсқауы бойынша шара қолданады. Жүк жөнелтушi мұндай нұсқауды өзiне хабарландыру келген ... ... бiр ... ... ... ... жүк ... жолмен оның жай күйiн тексерусiз берiледi. Жтекiзi-летiн станцияда жүктiң жай-күйiн, салмағы мен ... ... ... ... ... ... кезде ғана жол берiледi. Яғни бұл жерде болжамды түрде жүктiң жеткiлiксiз болу, бүлiну, жойылу жағдайлары туралы сөз ... ... жүк ... ... ... ... пломбасы зақымдан-ған вагонмен, контейнермен не жол бойындағы станциялардың пломбаларымен ... жүк ашық ... ... ... ... ... ... жетiспеушiлiк, бүлiну немесе зақымдану белгiлерiмен келсе. Егер тез бүлiнетiн жүк жеткiзу мерзiмiн немесе тоңазытқыш вагондардың ... ... ... ... онда ... бүлiндi деп болжауға негiз пайда болады. Темiр жол жүктi ортақ пайдалану орындарында түсiрген ... жүк ... ... ... ... мүмкiн талаптардың алдын алудың белгiлi бiр шарасы ретiнде, жүктiң санын тексеру қолданылады. Бұл жағ-дайда тексеру жүктi қабылдау мен ... еске ... ... сол ... ... жүк алушы, тасымалдаушыға тәуелдi емес негiздер бойынша ... ... ... ... немесе бүлiну қаупiмен, жүктi шығару үшiн өзiне ... ... ... қолдануға тиiс. Жүктiң салмағы өлшеу кезiнде кемiген, бiрақ айырмашылық қалыпты азаю ... және таза ... ... шектi (жол берiлетiн) айырмашылықтан аспайтын кезде жүктiң салмағы тасымалдау құжаттарында көрсетiлген салмаққа сәйкес деп ... ... ... ... ... таза ... анықтауда жол берiлетiн айырмашылық процентi есепке алынады.
Жүктiң салмағын оны беру кезiнде тексеру әдiсi осы жүктi тиеу кезiнде қолданылған әдiспен ... ... ... салмағын шартты түрде анық-тау мүмкiн болады. ... жүк ... ... ... жол мен жүк ... ... ... онда бос тиеу немесе үйiндi түрiнде тасымалданатын жүктер салмағын тексерместен берiледi.
Жүктi тексеру ... ... ... болып табылмайтын жағдайларда ол жүктiң салмағын, орындардың санын, оның жай-күйiн анықтауға шарттық негiзде қатыса ... Онда ... ... ... алым ... беру ... немесе оның жол жүруiнде кемiстiктi, бүлiну немесе зақымдануын анықтаудан келесi қадамы ... ... ... ... ...... кемiс-тiгi, бүлiну немесе зақымдануының мөлшерiн анықтау табылады. Егер сараптама жүргiзу қажеттiлiгi туындаса темiр жол өз ... ... ... жүк ... ... етуi бойынша сарапшыны немесе тиiстi маманды шақырады. Жүк алушы жүктi дер кезiнде түсiрмеген ... алып ... ... ... ... жол) ... бiр шараларды қолдануға құқылы. Темiр жол бөлiмi бастығының шешiмi бойынша түсiрiлген жүктердi сақтау үшiн ... ақы ... ... ... ... жүк ... жүк ... байланысты себептер бойынша вагондарды кiрiс жолына өткiзуге күтуде темiр жолдың кiрiс жолдарында немесе станция жолдарында белгiленген мерзiмдерден асыра 24 ... ... ... ... ... ... ... үшiн айыппұл төленуi немесе вагондарды пайдаланғаны үшiн ақы екi есе мөлшерiне дейiн ұлғайтылуы мүмкiн.
Жүк алушы босатылған вагондарды (контейнерлердi) ... ... ... ... ... ... қабылдау тапсырумен байла-нысты мiндеттер бөлiнедi. Вагондардың iшкi және сыртқы беттерi тазартылуға тиiс, жылжымайтын ... ... ... ... ... ... дұрыс техникалық жағдайға келтiрiлуге тиiс. Бұл жүктi түсiрудi жүзеге асыра-тын ұйымға жүктеледi. Вагондарды тазалау мен реквизит-тердi алып тастау жүк ... ... ... табылатын жағдайларда темiр жол тиiстi түрде тазартылмаған вагондарды қабылдамауға құқылы.
ΙΙ. Жолаушылар мен ... ... ... ... және ... ... ... да ... Ішкі су көлігімен қауіпті жүктерді тасымалдау қағидасы
1.Адамдарды құтқару немесе қоршаған ортаны ... ... ... асырылатын тасымалдауларға, осындай тасымалдаулардың толық қауіпсізді-гін қамтамасыз ету үшін ... ... ... жағдайда;
2.Тасымалдау кезінде қауіпті қасиеттерін бейтараптандыру үшін жеткі-лікті термиялық өңдеуден өткен заттарға қолданылады.
3.Ішкі су көлігімен тасымалдауға ... ... ... ... 27 мамырдағы № 517 қаулысымен бекітілген қауіпті жүктер жібе-ріледі.
4.Қауіпті жүктерді тасымалдау жабық үй-жайларда да және ... да ... ... ... тек ... ... ... оларға қол жеткізілуін бақылау талап етілген жағдайда, сондай-ақ жарылғыш газдар, улы булар қоспасын емес ... ... ... болу қаупінде тасымалданады.
Барлық жағдайларда мыналар бөлінуі тиіс:
тез ... ... от ... ... ... ... мүмкін заттардан;
жануға ықпал ететін немесе оны тудыратын тотықтырғыш және басқа да заттар тез тұтанғыш және жанғыш заттардан;
уыттылығы бар кез ... зат ... ... ... тұтанғыш,улы және коррозиялық газдар мен бубөлетін қауіпті жүктер автономды қарқынды желдетпесі бар кеменің газ ... ... ... қажет.
5. Кеменің қауіпті жүктерді тасымалдауға жарамдылығын оларды қас-иетіне, қауіптілік сипатына және топталуына ... Кеме ... ... және су ... ... ... уәкілетті органның аумақтық бөлімшелерінің өкілдері анықтайды. Қажет болған жағдайда еңбек қорғау, санитарлық қадағалау ... ... және ... ... тартылады.
6. Қауіпті жүктерді орналастырумен және бекітумен байланысты кеме-лерді ... ... ... және ... ... жүк жөнелтуші орындайды.
Жүк жөнелтуші өрт сөндірудің қосымша құралдарымен және жеке қор-ғанудың арнайы құралдарымен ... ... олар жүк ... жүкпен бірге тапсырылады.
Автокөлік және теміржол көліктерінің қатысуымен қауіпті жүктерді тасымалдау кезінде жүк жөнелтуші осы ... ... ... ... ... ережелеріне сәйкес қажетті материалдар мен жабдықтарды қосымша ұсынады.
Қажетті материалдар мен құралдарды жүк жөнелтуші кемеге оған ... ... ... ... ... тасымалдауға арналған жүк құжатында жүк жөнелтуші ... ... ... жүк ... және ... ... жүктер және соған ұқсас жалпылама ... ... ... ... ... ... ... жүкқұжатта (бұдан әрі жүк құ-жат) атауы, әрбір қауіпті жүктің салмағы және жалпы брутто салмағы көрсетіле-ді.
Қауіпті жүктердің ілеспе ... ... оң ... ... ... ... қойылады, және жүк қауіптілігінің сипаттамасына байланысты:,, , , , , ,, , , , , , , , ... жүк ... екі және одан көп ... ие ... онда ... қауіптіліктің екі және одан көп жазуы жазылады.
Штемпелдер жазуындағы әріп ... ... 10 ... ... ... түрлі кластағы бірлестіріп оралған жүктерді ұсынған кезде тасымалдау құжаттарына әрбір класқа ... ... ... ... Қауіпті заттардан тұратын химиялық реактивтер, медициналық және ... ... ... және ... ... ... жүктерге белгіленген барлық шарттарды сақтай отырып тасымалданады.
9.Қауіпсіз жүк ретінде әр түрлі тез ... ... , ... ... да ... ... ... салмағы 1 килограммнан аспайтын және көлемі 1литрден аспайтын ұсақ өлшемделген орамда шағын ... мен ... ... ... ... ... сипаттамалары бойынша кез келген өлшемделген орамда тасымалданатын қауіпті жүктерге ... ... ... жүкпен бір орынның брутто салмағы 50 килограммнан аспайды.
Осындай жүктер бар әрбір орынның сыртқы орамына жүкжөнелтуші ,деген, ал шыны ыдыс ... ... ... , деген жазуларды басады. Бұдан басқа орамға осы Қағиданың 9-тармағына сәйкес тиісті белгілер ... ... ... ... ... ... белгі жасалады.Жүктік қауіптілігі сипатын көрсететін штемпель бұл жағдайда тасымалдау құжатына қойылмайды.
10.Қауіпті жүк тасымалдау үшін тығыз, ... ... ... ... жүктің аққан және шашылған ізі жоқ ыдыс ... ... ... және пластмасса ыдыстағы (банкалардағы, бидондардағы, канистрлердегі) қауіпті жүктер ағаш тығыз немесе торлы жәшіктерге орналастырылады. Ашық жәшіктердің қабырғалары тығындалған ... мен ... 5 ... ... ... ... ... одан әрі тасымалдау дереу тоқтатыла-ды, ал жүк оқшауландырылады. Бұл ... жүк ... ... не ... керектігін тасымалдаушыға хабарлайды.Ыдысты тек жүк ... ... ол ... ... ... шараларын қабылдап,түзетуге болады .
Егер қауіпті жүгі бар ыдыстың зақымдалуы оны кемеге тиегенге дейін ... онда ... ... мен ауыстыруды жүк жөнелтуші жүзеге асырады.
12.Арнайы бақылауды қажет ететін ... ... ... жүк жөнел-тушінің немесе жүк алушының жолсеріктерімен тасымалданады. Жол ... алып ... ... қасиеттерін жақсы білуі, оларды тасымалдау шарттарының сақталуын бақылауы, ал қажет болған жағдайларда осындай жүктерді ... ... ... ету ... нұсқаулар беруі және ша-ралар қабылдауы тиіс.
Жүк жөнелтуші жолсеріктерді қажетті жеке қорғану құралдарымен, құрал-саймандармен және ... ... ... ... ... кезінде жүк жөнелтуші жүк алушыға кеменің кету уақытын, жүктің нақты атауы мен ... ... ... ... және қысқа өміршең изотоптардың болуын хабарлайды.
14.Қауіпті жүктер болған бос ыдыс оны жөнелтуші онда тасымалданған жүктердің қалдықтарынан ... ... ... сондайақ толық қауіпсіздікке қол жеткізу үшін оның ішін және сыртын ... ... ... бұл ... ... ... бағанда деген белгі жасалады. Осындай ыдыс жалпы негізде, сығымдалған және сұйытылған ... үшін бос ... және этил ... ... ... ... ... жүк ретінде та-сымалданады.
Егер ыдысты мұқият тазарту мүмкін болмаса ,онда болған қауіпті жүк-ті тасымалдау үшін белгіленген ... ... ... ... ... ... бағанда жөнелтуші деген белгі жасайды.
15. Қауіпті жүктерді қысқа мерзімді сақтаумен тасымалдауға қабылдауға тасымалдаушыда олар ... ... ... ... ... жеке ... үй жайлары болған кезде ғана жол беріледі. Қауіпті жүктерді басқа қауіпті ... ... ... ... ... ... қойма үйжайлары болмаған кезде қауіпті жүктер оларды тікелей жүк жөнелтуші кеме бортына ... ... ... ... ... ... ... қабылданады.
16.Қауіпті жүктерді тиеу мен түсіру мамандандырылған айлақтарда жүк жолсеріктердің және ... ... ... ... Ұсақ ... ... ... арнайы бөлінген орындарда қажетті сақтық шараларын ... ... ... тиеледі.
Тиеу және түсіру орындары тиеу түсіру жұмыстарын тәулік бойы орын-дауды қамтамасыз ететін қауіпсіз және жеткілікті ... ... ... ... мен түсіруге және көрсетілгенмен байланысты өзге де қызметке қа-уіпті жүктердің қасиетін, оларды сақтау шарттарын және тиісті ... ... ... олар ... ... оларды кемеде, контейнерде және қойма-да орналастыру мен жинақтау тәртібін білетін адамдар тартылады.
Қауіптіжүктерді кемелерге тиеу ... ... ... кеме ... ... бақылауымен жүргізіледі.
Қауіпті жүктер кемеге оны басқа жүктермен тиеуге беріледі, ал бірінші болып ... ... жүк ... ... кемеге басқа кемелердің тіркеп сүйрету, жабдықтау және басқа да мақсаттар үшін ... ... ... ... операцияларын қолмен орындаған кезде қауіпті жүктерді иықтан тастап жіберуге, жиектеп сырғытуға, сүйретуге және ... ... ... ... ... ... ... тросстарды және ыдысты зақымдауы мүмкін, ал от қаупі бар және жарылу қаупі бар ... ... ... ... ... басқа да жүк қармауыш құрал сайман-дарын пайдалануға тыйым салынады.
Трюмге, қоймаға ... ... ... және онда ... ... ... тез ... улы және тұншықтырғыш булар мен газдардың қауіпсіз шоғырлануы болмаған кезде ғана жүргізіледі.
Тиеу түсіру жұмыстары ... ... тиеу ... ... ... трюмдер мен палубалары жүк қалдықтарынан тазартылады, ал қажет болғанда жуылады немесе зарарсыздандырылады. Осындай ... ... ... ... ... ... механизмдерге, табандықтарға, жүк қармауыш құрал-саймандар мен арнайы киімдерге жүргізіледі.
18.Жүк алушы ... жүк ... ... ... 24 ... ішінде порттан оны әкетеді, ал портта оны уақытша сақтау үшін тиісті жағдайлар болмаған кезде ... ... ... ... алуы және ... әкетуі тиіс.
19. Бірнеше қауіпті қасиеттерге ие, соның ішінде улы (уытты) жүктер үшін осы Ереже 6 тарауымен ... ... ... отырып тасы-малданады.
Жолаушы тасымалдау шарты бойынша тасымалдаушы жолаушыны баратын мекенiне, ал жолаушы теңдеме жүктi ... ... ... ... де апаратын мекенге жеткiзудi және оны теңдеме жүктi алуға құқық берiлген адамға беруге мiндеттенедi; жолаушы ... ал ... ... ... ... - ... ... алып баруға ақы төлеуге мiндеттенедi. Жолаушы тасымалдау шарты - екi жақты, ақылы және жүктердi ... ... ... ... мен ... ... ... шартының нысаны жазба-ша, ол тиiсiнше жол жүру билетiмен және теңдеме жүк түбiртегiмен рәсiмделедi. Аталған құжаттарда шарттар негiзiнен бiржолғы болып табылады, яғни ... бiр ... бiр рет жол жүру ... ... ... қалалық және қала маңы көлiгiмен тасымалдау туралы сөз болғанда ... бiр ... бiр ... ... бекiтiлетiн тасымалдау шарттары да қолданылады, бұл мерзiм iшiнде тасымалдаушы ұйым жолаушыны ... ... ... ... жеке ... ие ... ... мысалы, тасымалдаушы жеңiлдiк жағдайларымен тұлғалардың белгiлi бiр категориясын тасымал-дауды жүзеге асырғанда. Бiржолғы жолаушылар билетi жеке ... да, ... ... ... ... берiлуi мүмкiн, осындай жолмен бекiтiлген тасымалдау шарты жеке сипатқа ие емес, бiрақ тасымалдау басталғаннан кейiн ол тек ... ... жол ... бастаған тұлғаға, тұлғалар тобына қатысты ғана жарамды болады. Жол жүру барысында жол жүру билеттерiн басқаға беруге, қайта ... тиым ... Ал, әуе ... ... шарт жеке сипатқа ие, билеттi басқа тұлғаға қайта сату мен беруге тиым ... ... сату ... беру ... ... ... ... күшi жойылады және оның бағасы қайтарылмайды. Шарт бекiту (билет беру) жолаушының жеке басын куәландыратын құжат негiзiнде жүзеге асады.
Әрбiр жолаушы жол жүру ... ... ... ... оның сатылуын жолаушы көрсеткен мекенге жеткенге дейiн қамтамасыз етуге мiндеттi (егер сол немесе басқа ... ... ... ... ... Егер жолаушы жол жүру құжаттарын жоғалтса немесе бүлдiрсе, онда олар қайта қалпына ... ... ... ақша да ... ... Жолаушыларды темiр жолмен тасымалдау
Жолаушыларды темiр жолмен тасымалдау үшiн пайдала-нылатын поезд түрi маңызды болып табылады. Мәселен, жылдамдығына қарай ... ... және ... ... ... ... ажыратылады. Поездар жол жүру қашықтығына қарай алысқа ... ... және қала ... ... ... ... ... сапалы қызмет көрсетулер көзделетiн поездар фирмалық болып бөлiнедi. Сондай-ақ ... ... ... ... түрi де маңызға ие. Су көлiгiмен тасымалдау кезiнде берiлетiн ... ... (не ... ... ... көзделуi мүмкiн) маңыздылыққа ие. Жолаушыларды әуемен тасымалдау ... ... ... салонның класына (қызмет көрсету деңгейiне) қарай градация көзделуi мүмкiн.
Тараптардың құқықтары мен мiндеттерi жалпы ... ... ... ... ал толығырақ олар ҚР-ң "Көлiк туралы" Заңында көрсетiлген, көлiктiң жекелеген түрлерiмен жолаушыларды тасымалдау бойынша олар жолаушыларды тасы-малдаудың сол немесе өзге бiр ... ... ... ... ... ... ... тұстары бойынша олардың нормалары аталған заңның нормаларымен сәйкес келедi.
Тасымалдау ... ... ... ... тасымалдау шарты үшiн айрықша нақтыланады. Оған кез келген көлiк түрiне және жолаушылар тасымалы үшiн ашық болатын кез келген ... ... ... алу ... ... ... шарт бойынша жолаушы көлiк құралында билiкке сәйкес орын-ды ... ... Бұл ... ... орын категориясына да, нақты орынға да қатысты.
Жолаушылардың ... ... ету үшiн ... тiкелейжағ дайларының өзi ғана емес, сонымен қатар қажеттi инфра құрылымның, тиiстi қосымша сервистiк болуы маңызды ... ... мен ... ... тасымалдаумен байланысты операция-ларды орындау үшiн ашық болатын станциялар осы операциялардың орындал-уын қамтамасыз ететiн талаптарға сай болуға тиiс.Тасымалдаудың ... ... ... ... ... ... мен беру ... қол жүгiн сақтау камералары, күту залдары, анықтама бюролары, транзиттiк жолаушылардың, ана мен баланың демалу бөлмелерi; ресторандар мен буфеттер, жолаушыларға ... және ... ... ... ... (почта, телеграф, радиожелiлер, шаштараздар, дәрiгерлiк көмек пунктерi және т.б.) ... ... ... болу үшiн және ... жол ... түсу және өту қауiпсiздiгiн арттыру үшiн станцияларда төбесi жабылған, павильондары бар платформалар, өту тоннельдерi немесе көпiрлер ... ... ... ... ... ... және жаяу ... мен қала көлiгiнiң ыңғайлы және қауiпсiз қозғалысының талаптарына сай болуға тиiс.
Жолаушы билеттi өзiнiң жол ... үшiн, ... ... ... 7 ... дейiнгi, ал халықаралық тасымал кезiнде 5 жасқа ... бiр ... ... орын ... ... алып жүруге пайдалана алады. Яғни, мұндай жағдайларда тасымалдаудың жеке ... ... ... етiлмейдi. Мұндай мүмкiндiк жолаушыға көлiктiң таксимен жүзеге асырылатын тасымалдан басқа ... ... ... ... берiлдi.
Жолаушыға iшкi тасымалдар кезiнде 7-ден 15 жасқа дейiнгi және халықаралық тасымалдар кезiнде 5-тен 12 жасқа дейiнгi балаларға қатысты ... ... ... 50% ... ... ... жағдайларында бекiтуге құқық берiледi. Бұл жағдайда кәмелетке толмаған бала ересек адаммен бiрге немесе бөлек жол ... ... ... ... ... ... бiрнеше тасымалдаушыларымен жүзеге асырылатын және оған солармен бiрге Қазақстан Республикасының ... ... ... бұл ... ... тек ... ... тасымалдаушысы жүзеге асыратын тасымал жолының бөлiгiнде ғана берiлетiн болады.
Жолаушы көлiктiң барлық түрлерiмен тасымалдау кезiнде жүрiс барысын-дағы ... ... ... 10 тәулiктен аспайтын мерзiмге, қалалық және қала маңына ... ... ... ... ... ... ... Жүрiс барысындағы аялдама кезiнде билеттiң әрекет ету күшi тасы-малдаушымен ұзартылуы мүмкiн. Мәселен, темiр жолмен тасы-малдау шарты ... ... ... ... жол жүру барысында аялдаған кезде емдеу мекемесiнiң анықтама қағазын көрсеткенде билет күшiн ауыру уақытына ... ... ... ... орын ... жағдайда билет күшi жолаушыға орын берiлетiн келесi поезд жөнелтiлгенге дейiн ұзар-тылады.
Тасымалдаудың барлық ... ... ... көлiк қызметтерiн көрсететiн тасымалдаушының кез ... ... ... ... дейiн билеттi тапсыруға және тасымал үшiн төленген соманы қайта алуға құқылы. Тасымалдаушымен қайтарылмайтын соманың мөлшерлерi және ... ... ... ... ... ... ережелерiмен) анықта-латын болады. Темiр жол тасымалдары бойынша қайтарылатын сомалардың мөлшерi ТЖУЖ-дiң 105-бабының "и" ... ... Егер ... темiр жол билеттерi темiр жол станциясының кассасына поезд жөнелтiлгенге дейiн 24 сағат бұрын қайтарылса, онда ... ... құны ... ... мүмкiн, ал поездың жөнелтiлуiне 24 сағаттан кем, бiрақ 6 сағатқа дейiнгi уақытта қайтарылса билет құнын және ... ... 50%-ын ... ... Егер ... ... жөнелуiне 6 сағаттан кем уақыт iшiнде қайтарылса тек билет құны қайтарылады, бұл кезде плацкарт құны қайтарылуға жатпайды.
Егер ... ... ... ... ... ... жол жүру құжаттары поезд жөнел-тiлгенге дейiнгi 7 тәулiктен кем, бiрақ 3 тәулiктен кешiктiрiлмей қайтарылса плацкарт құнының 50%-ы ұсталады, егер олар ... ... ... үш ... кешiктiрiлiп қайтарылса плацкарт құны толығымен ұсталып қалады.
Ұжымдық жол жүру билеттерiн қайтару кезiнде өзгеше мерзiмдер мен ... ... ... ең ... ... бұл ... ... тапсырыстан бас тарту салдарынан анағұрлым көп шығынға ұшырауымен байланысты, өйткенi дәл сол орындарға билеттердi қайта өткiзуге мүмкiндiк болмай қалуы мүмкiн. ... жол ... бас ... ... ... ... алған тұлғаның құқығы ретiнде қарасты-рылады, және қандай да бiр жауапкершiлiк санкциясын қолдану туралы сөз болмауға тиiс.
Жол жүру ... ... ... ... ... қатынайтыннан басқа) үш сағатқа, ал ауруына немесе оқыс жағдай салдарынан - ... ... ... бастап үш тәулiкке кешiккен кезде жолаушы сол жол жүру құжатының күшiн плацкарт құнын қайта төлеу арқылы басқа поезға қайта жаңартуға ... ... ... ... ... ... ... тастап, жол жүру құнын қайта алуға құқылы.
Жол жүру бойында (темiр жол ... ... ... ... кезде жолаушы жүрмеген қашықтығының жол құнын плацкарт құнын шегерiп тас-тап қайта алуға құқылы.
Жол жүру барысындағы ... ... бос ... ... ... ... категориялы вагоннан орын алуға құқық берiледi.
Жолаушы өзiмен бiрге қол жүгiн (теңдеме жүктi) алып ... ... Әуе ... ... және қала маңына қатынайтын автобустармен тасымалдағанда салмағы 20 кг аспай-тын қол ... және ... ... ... алып жүру ... ... жол, теңiз, iшкi су көлiгiнде, сондай-ақ халықаралық автобустарда ... 35 кг ... қол ... және ... ... ... алып жүру ... Тасымалдаушылар өз шешiмi бойынша көлiктiң барлық түрлерiнде тегiн тасымалданатын теңдеме жүктiң ... ... ... ... жол ... кезiнде жолаушы жол жүру құжаты бойынша, ұсақ заттар-ды ... ... 36 кг ... ... ... ... алып жүру үшiн ... құқылы, белгiленген тарифтер бойынша алып жүру ақысын төлей ... ол ... 100 ... ... ... ... алып жүре ... жалғастырудан тасымалдаушыбас тартқанда ол жолау-шыны баратын жерiне өз есебiнен жеткiзуге немесе ... бұзу ... ... ... барлық шығындарды өтеуге мiндеттi.
Егер темiр жол тасымалыкезiнде жолаушыға ... ... ... ... ... онда ... жол ... оның келiсiмiмен басқа вагон-нан орын тауып беруге мiндеттi, ал ... ... ... ... ол үшiн ... ақы алынбайды. Жолаушыға өзi сатып алған жол жүру құжатының құнынан төмен тұратын орын берiлгенде, оған жол жүру ... ... да ... ... ... ... жөнiндегi мiндеттеме - тасымалдаушының жолаушы көрсеткен бағытта теңдеме жүктi алып жүру мен оны тасымалдауға қабылдаған сәттен бастап ... ... ... дейiн оның сақталуын қамтамасыз ету мiндеттемесi болып табылады. Жолаушылар мен теңдеме жүктi автомобиль көлiгiмен тасымалдаған кезде ... жүк ... оны ... ... жүк ... ... үшiн ... Дәл осылай теңдеме жүк су, әуе көлiгiмен де тасымалданады. Жолаушы мен теңдеме жүктi әртүрлi көлiкпен тасымалдау да жоққа шығарылмайды. Темiр жол ... ... ... ... тасымалдауға қабылдауға және оны сол немесе теңдеме жүк вагоны бар тиiстi бағыттағы келесi ... ... ... Егер жолаушының мәлiмдеуi болса, онда теңдеме жүк жол жүру құжатында көрсетiлмеген басқа ... ... ... мүмкiн. Көлiктiң барлық түрлерiнде теңдеме жүктi тасымалдауға ... ... ... жүк ... ... ... Жолаушы теңдеме жүктi тапсыру кезiнде тарифке сәйкес алымды ... ... оның ... ... ете алады.
Жолаушыдан теңдеме жүк ретiнде тасымалдауға өзiнiң көлемi, буып түйiлуi мен қасиеттерi бойынша еш қиындықсыз теңдеме жүк вагонына ... ... ... және ... ... теңдеме жүктерiне зиян келтiрмейтiн заттар мен нәрселер қабылданады.
Теңдеме жүктi жеткiзу мерзiмi баратын жерiне дейiн теңдеме жүк ... ... ... ... жүру ... ... Егер ... жүк жол бойында қайта тиеу маршруты бойынша жөнелтiлсе, онда оны жеткiзу мерзiмi қайта тиеуге кеткен уақыт шығынын ескере отырып жол жүру ... ... ... жол ... ... ... қайта тиеуге бiр тәулiктен қосылады. Егер теңдеме жүк оны жеткiзу ... ... ... 7 ... ... ... ... келмесе, онда жолаушы теңдеме жүктi жоғалтылды деп есептеуге және оның құнын талап етуге ... ... ... ... жол ... кезiнде 60 күн iшiнде талап етiлмеген теңдеме жүк iске ... үшiн ... ... ... ... ... ... ұмытып кеткен және тауып алынған заттары да iске асырылуға жатады.
Кеме жалдау (чартер) ... ... бiр ... ... ... ... тарапқа (кеме жалдаушы) жолаушыларды, теңдеме жүктi және жүктердi ... үшiн бiр ... ... көлiк құралын толық немесе оның сыйымдылығының бiр бөлiгiн бiр ... ... ... ақы ... ... мiндеттенедi.
Чартер шартының жүктердi жолаушыларды немесе теңдеме жүктi тасымал-дау шартынан жалпы ерекшелiгi оның ... ... ... Өз ... бұл ... ... ... байланысты, өйткенi чартер шарты, әдетте, клиенттiң көлiк құралы сыйымдылығының барлық немесе көп ... ... ... ... ... ... көлiк құралының сиымдылығы толтырылмаған кезде елеулi шығындар қаупiнсiз тасымалдауды жоспарлай алады.
Бұрын әуе кемелерiн жалдау шарттары басымды маңызға ие ... ... ... ... мен ... ... кодекс пен өзге де заңнама нормаларынан басқа, жоғарыда аталған, халықаралық және Қазақстан Республикасының iшкi әуе жолдарында тұрақты емес авиа тасымалдауларды ... ... ... ... ... ... экономикалық қызметтiң жандануына байланысты теңiз тасымалдары аясында да чартер ... зор ... ие бола ... ... ... "Сауда мақсатында теңiзде жүзу туралы" За-ңы кеменi ... ... ... (тайм-чартер), кеменi субжалдау (субтайм-чартер) шарттарын, кеменiң экипажы, жалдау шарттарын (бербоут-чартер) көздейдi. Олардың мазмұны ... ... ... алу элементтерi басым екенiн түсiнуге мүм-кiндiк бередi. Бiрақ, тасымалдау ... ... ... ... ... ... субъектiлердiң құқықтары (мiндеттерi) да аса зор маңызға ие екенiн ескеру қажет.
Халықаралық жеке ... ... ... ... байланысты бiзде шетелдiк заңнама актiлерi және сонымен қатар халықаралық ... ... де ... ... халықаралық тасымалдар кезiнде жиi қолданылады және ол аталған актiлермен ... ... ... тағы бiр ерекшелiк белгiсi олардың тұрақ-ты емес ... тыс)\ ... ... ... ... ... ... тасымалдар үшiн арналған көлiк құралдарын пайдаланумен, сондай-ақ тұрақты тасымалдар үшiн арналған жолдарды, әуе трассаларын ... олар ... тиiс ... да ... ... алдын ала белгiлi болып табылады.
Халықаралық және iшкi чартерлiк тасымалдауларды жүзеге асыру су жолдары мен әуе кеңiстiгiн пайдалану ... ... ... ... ... авиатасымалдаулар шет мемлекеттердiң құзiреттi органдарының, ал iшкi чартерлiк ... ... ... ... әуе ... пайда-лануға бақылауды жүзеге асыратын органдардың рұқсатын алуды талап етедi.
Чартерлiк ... ... ... ... ... жеке мазмұнымен ерекшеленетiн болады. Дегенмен де оларды бекiту кезiнде көлiк аясындағы қатынастарды реттейтiн ... ... ... ... да ... болып табылады.
ҚР Азаматтық кодексiнде (695-бап) жалпы пайдаланыстағы көлiкпен тасымалдау жеке қарастырылған. Бұл шарт тұтыну шарттарына жатады, онда ... ... бiр ... өз теңдеме жүгiн бiр уақытта өзiмен бiрге алып жүре алатын жолаушылар түседi. Жалпы ... ... ... шарты жүктердiң де тасымалын қамти алады.
Бұл қатынастарға тасымалдаушы жағынан шарттық қаты-настарға заңнама және тиiстi тасымалдауларға берiлген ... ... ... ... ... ... (кәсiпкерлер) түседi. Жалпы пайдаланыстағы көлiкпен тасымалдау негiзiнен коммуналды шаруашылық аясына жататын ... ол, ... ... ... қала көлiгiмен тасымалдау, көбiнесе жергiлiктi өкiлдi органдардың актiлерiмен реттеледi. Жалпы пайдаланыстағы көлiкпен ... ... ... ... ... қарсы органдар бекiткен тарифтер бойынша төлеу арқылы жүзеге асырылады.
Азаматтық ... ... ... жалпы пайдаланыстағы көлiкпен тасымалдау шарты жария болып ... ... ... ... бiз ... ... "Көлiк туралы" Заңына сәйкес жариялылық жалпы ереже ... ... ... да шарттарына тән екенiн айтқанбыз, онда тасымалдаушының тасымалдауға ... кез ... шарт ... мiндетiнен ерекшелiктер көлiк заңнамасымен көзделуi мүмкiн екенi көрсетiлген. Өз ... бiз ... ... заңнамасын қарастыра отырып онда тасымалдаушының сол немесе өзге бiр тасымалдау шартын бекiтудiң мiндеттi немесе мiндеттi емес екендiгiн нақтылайтынын ... Бiз сол ... өзге бiр ... ... факторлар ретiнде тасымалдау мiндетте-месiнiң мәнiсi, сондай ақ тасымалдау жүзеге асырылатын iс жүзiндегi жағдай-лар бола алатын-дығы туралы қорытынды ... ... ... ... тұтыну сипаты оны сөзсiз жариялылыққа мәжбүр етедi және жалпы пайдаланыстағы ... ... ... ... ... қолдануға себепшi болады.
Көлiк шарттарының тағы бiр түрi болып көлiк ұйымдары арасындағы
шарттар табылады. Олар әртүрлi көлiк ұйымдарының әрекеттерiн үйлестiрудi
қамтамасыз ... ... ... олар ... ... ... жүк жөнелтушiлердiң құқықтарының сақталуына мүмкiндiк бередi.
Мұндай шарттарға торапты келiсiмдер, жүктердi орталықтандыра кiргiзу (шығару) ... және т.б. ... ... ... тәртiбi көлiк туралы заңды актiлермен анықталады.
Тасымалдауды теңiз көлiгiмен жүзеге ... ... ... ... тағы бiр түрi ... - тiркеуге алу шарты бөлiнiп шығады.
Қорытынды
Қазақстан Республикасында жүкті, жолаушыны тасымалдауды ұйымдастыру мен жүзеге асыру өте күрделі ... ... ... шарты екі жақты, ақылы және консенсуалды шарт. Оның субьектілері ретінде жүк жөнелтуші (жүк алушы) және жүк ... ... ... Жүкті тасымалдау Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексі мен Заңнама негізінде құралған шарттармен реттеледі. Бұл шарт бойынша екі тараптың да ... бір ... мен ... бар.
Жалпы тасымалдау шарты негізінде белгілі бір жүкті ақылы негізде
белгіленген мезгілде белгіленген орынға ... ... ... ... ... ... ... аяснда делдалдық қызмет арқылы қамтамасыз етуді қолдану мүмкін.
Бұл қатынастарды көлік экспедициясы шартты реттейді. Тасымалдаудың заңды негізі Қазақстан ... ... ... (14-35 ... ... 688 - 714 баптарында қарастырылады (көлік ... ... 15 ... (708-714 ... қарастырылады).
Шарттарда жүкті тасымалдау уақыты, құралары, егер жүк уақытында ... ... ... ... оған кім ... ... есеп айырысу жолдары көрсетіледі.
.
Пайдаланған әдебиет:
Нормативтік құқықтық актілер:
1.Қазақстан ... ... 2007 ... 21 ... № 254 - ІІІ, 2011 ... 2 ... № 403-ІV ... енгізілген өзгертулер.
2.Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Жалпы және ... ... 2013. - 364 б. 2012 ... 26 ... №61-V Заңдарымен енгізілген өзгерістер және толықтыруларымен берілген.
3.Қазақстан Республикасының "Көлiк туралы" 1994 ... 21 N 156 заңы ... ... ... ... енеді)
4.Қазақстан Республикасының "Темiр жол көлiгi туралы" Заңында қалыптасты-рылған. 2002 жылғы 1 қаңтардан ... ... ... ... ... ... жол көлiгi туралы" (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) 6. ... ... ... ... ... ... 1994 жылғы 27 желтоқсанда қабылдаған 2005 жылғы 30 желтоқсанда қабылданған.
Арнаулы әдебиеттер:
* Гражданский ... ... ... ... ... ... / Отв. ред. М. К. Сулейменов, Ю. Г. Басин. -- Алматы: Жеті жарғы, 2000. -- 300 ... ... ... в 2-х ... /отв. ред ... ... изд: БЕК 1993 г.
3.Жайлин Г.А Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы Жалпы бөлім: Алматы Жеті Жарғы 2001 ж.
4. Жайлин Ғ.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 44 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жолаушыларды тасымалдау шарты38 бет
Тасты қалау және құрастыру жұмыстарында машина механизмдерін таңдау4 бет
Азаматтық құқық бойынша мердігерлік шартының ұғымы, мазмұны және формасы59 бет
Айырбас шартының элементтері11 бет
Акшалай талапты беріп қаржыландыру шартының жалпы ережелері29 бет
Бала емізулі әйелдер мен жүкті әйелдердің тамақтануы8 бет
Банк салымы шартының түсінігі8 бет
Банк салымы шартының түсінігі мен нысаны12 бет
Бөлшектеп сатып алу-сату шартының мазмұны, тараптары37 бет
Герпес инфекциясы және жүктілік8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь