Мәмілелер ұғымы мен оны жасау тәртібі

МАЗМҰНЫ

Кіріспе 3
1 Мәмiленің құқықтық жағдайы 6
1.1 Қазақстан Республикасы азаматтық құқығы бойынша мәміле туралы жалпы түсінік 6
1. 2 Мәміленің белгілері 10
2 Мәмiлелердiң нысаны және нотариалды куәландыру 13
2.1 Мәміленің нысаны және оның маңызы 13
2.2 Мәмілені нотариаттық куәландыру тәртібі 21
Қорытынды 41
Пайдаланылған әдебиеттер 43
Кіріспе

Азаматтық-құқықтық қатынастардың басым көпшілігі мәмілелер (келісім-шарттар) арқылы туындайтыны белгілі.
Мәміле (шарт) негізінен бұдан бірнеше ғасыр бұрынғы ежелгі мемлекеттердің өзінде-ақ кең көлемде болмаса да, айтарлықтай өзіндік рөл атқарған. Ол кезде қазіргі нарықтық экономикадағы сияқты заңды тұлғалар немесе өзге де жеке кәсіпорындар болмағандықтан, ол тек екі немесе бірнеше адамдар арасында ауызша немесе жазбаша жасалатын дәлелді құжат болып табылған.
Қазіргі уақытта нарықтық экономикаға және даму сатысына байланысты оның атқаратын рөлі де маңызы да кеңейді. Мысалы, мәміленің жекелеген түрі – сатып алу-сату шарты, оның ішінде: бөлшектеп сатып алу-сату шарты, тауар жеткізілімі шарты, энергиямен жабдықтау шарты, кәсіпорынды сатып алу-сату шарты.
Мәмiлелердi заңдастыру, құқықтық аспектiлердi қамту, азаматтық қатынасқа баға беру, заңнамаларды жетiлдiру уақыт талабы балып отыр. Мәмілелелердің құқықтық жақтарын игеру, бiлу мәмiлелердi жасау, орындау барысында туындайтын құқықтық проблемаларды шешу, мүмкiндiгiнше болдыртпау, санын азайту жағдайын қалыптастыра алу бүгінгі күннің талабы.. Мәмiлеге түсушi әрiптестердiң ара қатынасын анықтайтын заңды құжаттарды кәсiби рәсiмдеу құқықтық мәселелердi тиiмдi шешудiң кепiлi болмақ. Сондықтан тек заңгерлер емес, құқықтық мемлекет, Қазақстан Республикасының әрбір азаматы мәміле талаптарын білу керек.
Курстық жұмыстың өзектілігі нарықтық қатынастарда дамыған ел экономикасының тиімді құқықтық базасын құру, азаматтық қоғамның дамуы мен нығаюымен тікелей байланыстылығында.
Бұл міндетті шешуде субъектілермен жасалатын әртүрлі құқықтық азаматтық мәмілелерді реттеудің құқықтық механизмдерін анықтайтын құқықтық нормалар аз роль атқармайды.
Жеке құқық түсінігі әрдайым мәміле ұғымымен үздіксіз байланыста. Қазіргі таңда мәміле ұғымының ролінің артуы, азаматтық құқықтың мәміле жайлы барлық нормаларынығ маңыздылығын талап етуде.
Азаматтық заңдар өздерi реттейтiн қатынастарға қатысушылардың теңдiгiн, меншiкке қол сұқпаушылықты, шарт еркiндiгiн, жеке iстерге кiмнiң болса да озбырлықпен араласуына жол беруге болмайтындығын, азаматтық құқықтарды кедергiсiз жүзеге асыру, нұқсан келтiрген құқықтардың қалпына келтiруiн, оларды соттың қорғауын қамтамасыз ету қажеттiгiн тануға негiзделедi.
Азаматтар мен заңды тұлғалар өздерiнiң азаматтық құқықтарына өз еркiмен және өз мүддесiн көздей отырып ие болады және оларды жүзеге асырады. Олар шарт негiзiнде өздерiнiң құқықтары мен мiндеттерiн анықтауда және шарттың заңдарға қайшы келмейтiн кез – келген жағдайларын белгiлеуде ерiктi.
Қазiргi нарықтық қатынасты игеруде заман талабына сай мәмiлелер жасау, оларды құқықтық реттеу қоғамымызда елеулi қиындықтар тудыратыны баршаға мәлiм. Мәмiленi жасаудың жалпы тәртiбi, жарамдылық негiздерi жеткiлiктi зерттелген десек күмән туғызбас, ал мәмiлелерге байланысты дауларды сотқа дейiн, сотта шешу, сот тәжiрибесiнде жиi кездесетiн жекеленген мәмiлелердi жасау, мiндеттемелердi орындау барысындағы құқықтық мәселелер әлi өз шешiмiн толық тапқан жоқ, арнайы ғылыми еңбектерiң тапшылығын аңғаруға болады.
Курстық жұмыстың мақсаты мәмiлеге, оның жарамдылығына түсiнiк беру, нотариалды куәландыру, дауларды сотта қарау тәртiбiн анықтау.
Осы аталған мақсатқа жету үшiн мына мiндеттер туындайды:
- Қазақстан Республикасы азаматтық құқығы бойынша мәміле туралы жалпы түсінікті қарастыру;
- мәміленің белгілерін қарастыру;
- мәміленің нысаны және оның маңызын анықтау;
- мәмілені нотариаттық куәландыру тәртібін қарастыру.
Зерттеу жұмысының практикалық маңыздылығына келсек, жұмыстың көмегiмен азаматтық айналымда мәмiлелердi дұрыс, әрi заңды жасау - қатысушылардың құқықтары мен мүдделерiн қорғау, мәмiлеге байланысты дауларды шешу мәмiле жасаудағы, құжаттарды дұрыс рәсiмдеу мүмкiндiгiн жүзеге асыруға болады.
Зерттелу барысында психология, логика, философия, азаматтық құқық, мемлекет және құқық теориясы, азаматтық iс жүргiзу құқығы ғылымдары бойынша Қазақстан Республикасының белгiлi ғалымдарының еңбектерiне сүйендiк.
Курстық жұмыс кiрiспе, екі бөлім, қорытынды және қолданылған әдебиеттер тiзiмдерiнен тұрады.
Кіріспеде жұмыстың өзектілігі, мақсаты, міндеттері, практикалық маңыздылығы көрсетілген. Бірінші тарауда Қазақстан Республикасы азаматтық құқығы бойынша мәмілеге жалпы түсініктеме берілген және мәміленің төрт белгісі айқындалған. Екінші тарауда мәміленің нысаны және оның маңызы анықталып, мәміленің нотариаттық куәландыру тәртібі қарастырылған. Қорытындыда курстық жұмыстық тобықтай түйіні тезис түрінде жасалған.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

Нормативтік құқықтық актілер
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995 жыл 30 тамыз Алматы: «Жеті Жарғы»,-2007ж
2. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі 27 желтоқсан 1994 жыл (Жалпы бөлім) (03.07.2013 берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
3. Қазақстан Республикасының «Нотариат туралы» 1997 жылғы 14 шiлдедегі N 155 Заңы (03.07.2013 берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
4. Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 26 шілдедегі N 310 Заңы (15.04.2013 берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
5. Нотариустардың нотариаттық іс-әрекет жасау ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2012 жылғы 31 қаңтардағы № 31 Бұйрығы. (13.12.2012 берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
6. Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 26 желтоқсандағы № 518-ІV Кодексі (19.11.2013 берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
Арнайы әдебиеттер
1. Гражданское право. Учебник для вузов (академ курс) Том 1. /Ответ. ред. М.К.Сулейменов, Ю.Г.Басин – Алматы: Издательство КазГЮА, 2000 г.
2. Гражданское право. Общая часть. Учебное пособие. /Под ред. А.Г.Диденко – Алматы, 2003 г.
3. Сапарғалиев Ғ. Қазақстан Республикасының Азаматтық Құқығы. Оқулық. Алматы-2006.
4. Смағұлова Асыл Смағұлқызы. Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы. Дәріс курсы. Ақтөбе: Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетінің Редакциялық – баспа бөлімі, 2009 жыл.
5. Төлеуғалиев Ғ. Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы. Алматы: “Жеті Жарғы”, 2001.
6. Сүлейменов М.К., Басин Ю.Г. Азаматтық құқық.– Алматы, КазГЮУ, 2003.
7. Жайлин Ғ.А. Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы. Оқулық. Ерекше бөлім. – Алматы: Заң əдебиеті, 2006. – 378 бет.
8. Жайлин Ғ. Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы. Оқу құралы. Жалпы бөлім.- Алматы: Жеті Жарғы, 2012. -304 б.
9. Ашитов З.О., Ашитов Б.З. Егемен қазақстан құқығы. // Заң газеті.№ 12,03 наурыз 2012 жыл.
        
        Мазмұны
Кіріспе 3
1 Мәмiленің құқықтық жағдайы 6
1.1 Қазақстан Республикасы азаматтық құқығы бойынша мәміле туралы жалпы түсінік 6
1. 2 Мәміленің белгілері 10
2 Мәмiлелердiң нысаны және ... ... ... ... және оның ... ... ... куәландыру тәртібі 21
Қорытынды 41
Пайдаланылған әдебиеттер 43
Кіріспе
Азаматтық-құқықтық қатынастардың басым көпшілігі мәмілелер (келісім-шарттар) арқылы туындайтыны белгілі.
Мәміле (шарт) ... ... ... ... ... ... ... өзінде-ақ кең көлемде болмаса да, айтарлықтай өзіндік рөл ... Ол ... ... ... ... сияқты заңды тұлғалар немесе өзге де жеке кәсіпорындар болмағандықтан, ол тек екі немесе бірнеше ... ... ... ... ... ... ... құжат болып табылған.
Қазіргі уақытта нарықтық экономикаға және даму сатысына байланысты оның атқаратын рөлі де ... да ... ... мәміленің жекелеген түрі - сатып ... ... оның ... ... ... ... ... тауар жеткізілімі шарты, энергиямен жабдықтау шарты, кәсіпорынды сатып алу-сату шарты.
Мәмiлелердi заңдастыру, құқықтық аспектiлердi қамту, азаматтық қатынасқа баға беру, заңнамаларды ... ... ... балып отыр. Мәмілелелердің құқықтық жақтарын игеру, бiлу мәмiлелердi жасау, орындау барысында туындайтын құқықтық проблемаларды шешу, мүмкiндiгiнше болдыртпау, санын азайту ... ... алу ... күннің талабы.. Мәмiлеге түсушi әрiптестердiң ара қатынасын анықтайтын ... ... ... ... ... ... ... шешудiң кепiлi болмақ. Сондықтан тек заңгерлер емес, құқықтық мемлекет, Қазақстан Республикасының ... ... ... талаптарын білу керек.
Курстық жұмыстың өзектілігі нарықтық қатынастарда дамыған ел экономикасының тиімді құқықтық базасын ... ... ... дамуы мен нығаюымен тікелей байланыстылығында.
Бұл міндетті шешуде субъектілермен жасалатын әртүрлі құқықтық азаматтық мәмілелерді реттеудің ... ... ... ... ... аз роль ... құқық түсінігі әрдайым мәміле ұғымымен үздіксіз байланыста. Қазіргі таңда мәміле ұғымының ролінің артуы, азаматтық құқықтың мәміле жайлы барлық нормаларынығ ... ... ... заңдар өздерi реттейтiн қатынастарға қатысушылардың теңдiгiн, меншiкке қол ... шарт ... жеке ... ... ... да ... ... жол беруге болмайтындығын, азаматтық құқықтарды кедергiсiз жүзеге асыру, нұқсан келтiрген құқықтардың қалпына келтiруiн, ... ... ... ... ету қажеттiгiн тануға негiзделедi.
Азаматтар мен заңды тұлғалар өздерiнiң ... ... өз ... және өз мүддесiн көздей отырып ие болады және оларды жүзеге асырады. Олар шарт ... ... ... мен мiндеттерiн анықтауда және шарттың заңдарға қайшы келмейтiн кез - ... ... ... ... ... нарықтық қатынасты игеруде заман талабына сай мәмiлелер жасау, оларды құқықтық реттеу қоғамымызда елеулi қиындықтар тудыратыны баршаға мәлiм. ... ... ... ... ... ... жеткiлiктi зерттелген десек күмән туғызбас, ал мәмiлелерге байланысты дауларды сотқа дейiн, сотта шешу, сот ... жиi ... ... ... ... ... орындау барысындағы құқықтық мәселелер әлi өз шешiмiн толық тапқан жоқ, арнайы ... ... ... ... болады.
Курстық жұмыстың мақсаты мәмiлеге, оның жарамдылығына түсiнiк беру, ... ... ... сотта қарау тәртiбiн анықтау.
Осы аталған мақсатқа жету үшiн мына ... ... ... ... азаматтық құқығы бойынша мәміле туралы жалпы түсінікті қарастыру;
- мәміленің белгілерін қарастыру;
- мәміленің ... және оның ... ... ... ... ... тәртібін қарастыру.
Зерттеу жұмысының практикалық маңыздылығына келсек, жұмыстың көмегiмен азаматтық айналымда мәмiлелердi ... әрi ... ... - ... ... мен мүдделерiн қорғау, мәмiлеге байланысты дауларды шешу мәмiле жасаудағы, ... ... ... мүмкiндiгiн жүзеге асыруға болады.
Зерттелу барысында психология, логика, философия, азаматтық құқық, мемлекет және құқық теориясы, азаматтық iс ... ... ... ... ... Республикасының белгiлi ғалымдарының еңбектерiне сүйендiк.
Курстық жұмыс кiрiспе, екі ... ... және ... ... ... ...
Кіріспеде жұмыстың өзектілігі, мақсаты, міндеттері, практикалық маңыздылығы көрсетілген. Бірінші тарауда Қазақстан Республикасы азаматтық ... ... ... ... ... ... және мәміленің төрт белгісі айқындалған. Екінші тарауда мәміленің нысаны және оның ... ... ... нотариаттық куәландыру тәртібі қарастырылған. Қорытындыда курстық жұмыстық тобықтай түйіні тезис түрінде жасалған.
1 Мәмiленің құқықтық жағдайы
1.1 Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... түсінік
Күнделікті өмірімізде адамдар бір-бірімен мәмілелерге келе отырып, шарттар жасасады. ... ... ... ... түрі ... табылады.
Азаматтың құқық айналысында мәмілелер құқықтық қатынастарды тудыратын негізгі құжат болып табылады. Азаматтық ... ... ... ұғымы берілген. Онда - .
Яғни ... ... ... ... негізгі мақсаттары азаматтың құқықтар мен міндеттерді белгілеу, өзгерту немесе тоқтату (мысалы - сыйға тарту мұнда әрекет бір ... ... ... ... беру болып табылады. Яғни, иелену, пайдалану және билік ету ... мен ... ... ... беру ... ... Тоқтатуға мысал келтіретін болсақ борышқордық немесе берушіге қарызын қайтарып беруі.).
Мәміле бұл заңмен рұқсат ... ... ... ... ... Мәмілелердің заңсыз әрекеттен айырмашылығы олар басқа тұлғаларға зиян келтірілмеуі, кейде мәмілелер ... ... ... олар заң ... ... ... ... ерекшелігі мынада: оны жасаудың нәтижесінде азаматтық құқықтық салдар пайда болады, құқықтар мен ... және тағы ... ... ... ... тоқтатылады. Заң мысалы демеушімен көмек алушының арасындағы құқықтық қатынастарды реттемейді. Бірақ бұл қатынастар заңға қайшы емес. Сонымен қатар азаматтық ... ... ... да ... ... Яғни бұл ... түрлі шарттардың элементтері бар шарттар болып табылады. Бұларға инвистициялық шарттар жатады.
Мәмілелер мәміле жасаушыға азаматтық құқықтар мен ... ... Осы ... ... олар әкімшілік актілер мен ерекшеленеді. Себебі әкімшілік актілер өкілеттігі бар органдардың белгілі бір тұлғаларға ғана ... ... ... ... тыйым салады. Сонымен қатар осы белгілер бойынша соттың шешімімен ерекшеленеді.
Мәмілелер саналы түрде жасалынатын азаматтардың әрекеттері болып табылады. Бұл ... ... ... ... ... ... еркілері көрсетіледі.
Мәмілелерге әрекет қабілеттігі жоқ немесе әрекет қабілеттігі сот арқылы шектелген азаматтардың мәмілеге қатысуға құқықтары болмайды. Бұл ... ... және сот ... ... ... тоқтатылған немесе шектелген азаматтардың атынан мәмілелерді ата-аналары, асырап алушылары, қорғаншылары және қамқоршылары жүзеге асырады. [4]
Мәміле дегеніміз - ... ... ... ... ... Онда ... ... қатынастардағы қатысушылардың еркі көрінеді (оны адамдардың еркінен тыс болатын оқиғалардан ажырата білген жөн). Бұл арада ерік саналы мақсатқа жету үшін ... бір ... ... ... ... ... болып табылады.
Атап айтқанда, өздерінің шаруларын, тұрмыстық, мәдени және басқа да ... ... ... адам өз ... ... үшін ... ... тауарларын сатып алып өз пайдасына жаратады.
Мәміле дегеніміз - бұл ... ... ... көп ... заң ... отыратын іс-әрекет. Күнделікті өмірде кейде қоғам теріс бағалайтын әрекеттерді деп атайды. Сөзді бұлайша қолдану оның заңды мағынасымен үйлеспейді.
Заңдылық белгілер ... ... ... заңсыз әрекеттерден, яғни басқа адамдарға нұқсан келтіретін әрекеттерден ерекшеленеді. Мұндай әрекеттер де келтірілген залалдың ... ... ... ... азаматтық құқықтар мен міндеттерді тудырады, бірақ олар мәміледен ... ... ... фактісінен, яғни деликтіден туындайды.
Мәміленің қажетті сапасы - әрекеттердің заңдылығы мәміленің барлық түрлерін заңның көздеп отыруын мүлдем ... ... ... ... ... ... жасалуы мүмкін; тек олардың заңға қайшы келмеуі, тыйым ... ... ... ... ... 7-бабы). Заң мысалы, демеуші мен ол жәрдем көрсететін тұлға арасындағы шарттық қатынастарды реттемейді, бірақ мұндай шарттың жасалуы әбден мүмкін. Оның ... ... ... ... аралас шарттар жасауға рұқсат етеді, олар заңдарда көзделген әр ... ... ... ... Инвестициялық шарт осындай саладағы үлгі шарт болып табылады.
Мәмiлелер мынандай түрлерге бөлiнедi:
1) бiр жақты және екi ... көп ... ...
2) ... және ...
3) ... және консенсуалды;
4) казуалды және абстрактiлi;
5) шартпен жасалған;
6) биржалық.
Бiр жақты мәмiле дегенiмiз, заңдарға немесе тараптарды келiсiмен сәйкес ... үшiн бiр ... ерiк ... ... және сол ... ... ... Бiр жақты мәмiлелердiң анағұрлым жиi кездесетiн түрi - өсиет ... ... бiр ... мәмiлелер тым көп бола бермейдi. Азаматтық айналым көбiнесе өзара мәмiлелерден құралады. Шарт ... үшiн екi ... (екi ... ... не үш ... ... көп ... (көп жақты мәмiле) келiсiлген ерiк бiлдiру қажет.
Тарап өз мiндеттемелерiн орындағаны үшiн ақы алса немесе тараптар бiр бiрiне бiр ... беру ... ... Бұл ... ... болып табылады (мәселен, оған затты, ақшаны тапсыру жатады). Ал, бiр тарап екiншi тарапқа одан ақы ... ... ... бермей ұсынуды мiндетiне алған мәмiле ақысыз болып есептеледi.
Консенсуалды мәмiлелер (латынша сonsеnsus - келiсiм) - ... ... ... ... ... ... мен мiндеттерi туындайтын мәмiлелер. Нақты мәмiленi жүзеге асыру үшiн ... res - зат) ... бiр өзi ... оған қоса ... ... ...
Мәмiлелердi азамат құқықтану iлiмiнде каузальдық (себептi) және абстракциялық деп те бөледi. Әрбiр мәмiле жақтардың алға қойған мақсатына орай ... ... бен ... мақсатты (causa) еншiлейдi. Бiрақта бiр жағдайда мәмiленiң жарамдылығы оның ... ... ... ... ... оған ... ... (абстракциялық). Абстракциялық мәмiлелер өзiнiң негiзiнен қол үзгендей көрiнедi (abstrahete - қол үзу, ... ... ... ... ... ... ... да бiр нәрсере тәуелдi болып келедi (оқиға немесе ... ... ... ... ... ... да, ... да мүмкiн. Мәселен, егер тараптар құқықтары мен мiндеттерiнiң туындауын басталу - басталмауы белгiсiз мән - жайға байланысты етiп ... ... ... ... ... жасалады деп есептеледi (АҚ - тiң 150 - бабы, 1 - тармағы). ... ... 150 - ... 2 - ... сәйкес, егер тараптар құқықтары мен мiндеттемелерiнiң тоқтатылуын басталу - басталмауы белгiсiз мән - ... ... етiп ... ... ... күшi ... ... жасалады деп есептеледi.
Егер шарттың басталуы өзiне тиiмсiз деп есептейтiн тарап шарттың ... ... ... ... жасаса, шарт басталады деп танылады, ал шарттың ... ... ... ... ... ... терiс пиғылмен ықпал етсе, онда шарт басталмаған деп танылады.
Азаматтық кодексте (156 - бап) ... ... ... ... ... ... ... бағалы қағаздар мен басқа мүлiкке қатысты құқықтар мен мiндеттемелердi өзара беру туралы келiсiмдердi (биржалық мәмiлелер) биржаға қатысушылар тауар, қор және ... ... ... ... және ... жарғыларында белгiленген тәртiп бойынша жасасады. Биржалық мәмiлелер делдалдық жазбалармен рәсiмделуi мүмкiн және ... ... тиiс. ... ... ... ... ... тиiстi биржа жанындағы биржа төрелiгiнде қаралады, оның шешiмiне сотта дау ... ...
1. 2 ... ... ... төрт белгі тән:
1) Мәміле -- адамдардың ықтиярлы актісі, яғни әрекеті. Әрекеттер мен оқиғаларды ажырата білу ... ол ... ... ... ... ... ... Мысал үшін дүлей апат сипатындағы құбылыстарды (дауыл, су тасқыны, өрт, сондай-ак, соғыс қимылдары, ереуіл) айтуға болады. Мәміленің ерікті сипаты оның ... ... мен ... жасауға, оларды өзгерту мен тоқтатуға бағытталуымен айқындалады. Мәмілелерді құқықтардан - әлгіндей нысаналы ... жоқ ... ... ... ... ... ... Бұл арада Азаматтық кодекстің олжа және оған меншікті бөлу тәртібі жөніндегі ережелерді реттейтін 245-бабын мысалға келтіруге болады. ... ... ... оны ... ... ... де, оның белгілі бір құқықтары мен міндеттері пайда болады.
2) Мәміле -- занды әрекет, ол құқыққа қарсы (заңсыз), азаматтық ... мен ... ... ... ... (азаматтардың өмірі мен денсаулығына, сондай-ақ басқа адамның мүлкіне зиян келтіру) ... ... ... ... ... азаматтық құқық қатынастарының пайда болуына, тоқгатылуына немесе өзгертілуіне бағытталған.
Мәміле құқықтар мен міндеттердің пайда ... ... ... ... ... ... ... баска құқық салалары реттейтін өзге де ықтиярлы актілерден осы ... ... ... ... Мәселен, еңбек заңдарында қызметкерлердің еңбектегі құқықтары мен міндеттері олардың қызметке есептеу туралы арыз беруі мен әкімшіліктің оларды жұмысқа қабылдау туралы ... ... ... ... ... болатыны көзделген.
Мәмілелерді әкімшілік актілерден ажырата білу қажет, ондай актілер заңнамада көрсетілген реттерді қоспағанда азаматтық құқықтар мен міндеттердің туындауына негіз болмайды (ҚР ... ... және ... ... ... мәмілелер туралы ережелері қолданылмайды.
4) Мәміле азаматтық катынастарды туғызады, өйткені мәміле жасау нәтижесінде ... ... ... нақ ... ... ... ... қарастыра келгенде, оның мәні тараптардың еркі мен ерік біддіруінен тұратынын атап өту қажет. Ерік ... -- ... ... жасауға деген тілегі, ниеті, яғни оның психикалық жай-күйі.
Мұндай ниет, тілек ішкі ерік деп ... ... адам ерік ... оның мәміле жасауға деген ниеті белгісіз болып қала береді. ... ... ... ерік ... деп аталады.
Ерік: деген, ал ерік білдіру: деген сұраққа жауап қайтарады (ауырып қалуыма немесе қартаюыма байланысты ... ... ... келеді, сондықтан да өмірімді сақтандыру жөнінде мәміле жасаймын).
Ерік ауызша, жазбаша, ым жасау арқылы және, ... ... ... арқылы білдірілуі мүмкін. Мәмілені ауызша жасасу оны өзара ерік білдіруге ... ... ... ... ... ... жасалған мәміле ауызша жасалған деп танылады.
Егер мәмілеге катысушылар ерік білдірілген құжат жасаса, ерік жазбаша білдірілген болады. Қазақстан Республикасы Азаматтық ... ... егер ... ... тараптардың, келісімінде өзгеше белгіленбесе, хат алысу, телеграммалар, телефонограммалар, телетайпрограммалар, факстер ... ... және ... ... ... мазмұнын анықтайтын өзге де құжаттар алысу мәміленің жазбаша түрде жасалуына ... ... ... ... ... -- ... ... жасау ниетін аңғартатын мінез-құлық. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінде конклюденттік әрекеттерге 151-баптың 2-тармағы арналған: адамның мәміле жасасу еркі ... ... да ... ... ... ... Мысалы, автоматтар арқылы зат сатып алу, валюта айырбастау, әртүрлі ойындар ... ... ... ... ... ... немесе тараптардың келісімінде көзделген жағдайларда мәміле жасауға ерік ... деп ... (ҚР АК ... ... ... пен тараптардың себептенуін де бөліп көрсету қажет. Мәмілеге қатысушылардың еркі бағытталған құқықтық нәтиже мәміленің мақсаты деп түсініледі. Себептену ... ... ... ... нәрсе. Себептенудің қателігі мәміленің жарамдылығына ықпал ете алмайды.
2 Мәмiлелердiң нысаны және нотариалды куәландыру
2.1 Мәміленің нысаны және оның ... ... ішкі ... және ... ... ... ажырата білу қажет.
Егер ерік сыртқы еркін білдірсе ол басқа адамдардың қолы жететін нәрсе бола алады, яғни оның заңды салдары жоқ. ... ... ерік ... ... ... қатысушылардың ішкі еркіне сәйкес келмесе, онда мәміле жасалмады деп танылады.
Еріктің ішкі мағнасы адамдардың ішкі ойы болып табылады, ол ... ... ... болса сол ойдың қағаз бетіне түсуі болып табылады.
Мәміле жасаған кезде адамның еркі белгілі бір ... ... және ... ... ... куәландырылуы керек. Ол үшін мәміленің ауызша және жазбаша әрекеттер жолы мен белгіленген нысаны болады.
Мәмілелер ауызша және жазбаша ... ... [4] (жай ... ... ... сөз жүзінде жасалынатын болса онда олар ауызша жасалған деп есептелінеді.
Ауызша жасалған мәмілелер жасалған реттен бастап бітетін немесе ... ... ... жасалған деп танылады. Жетон билет немесе әдеттегідей өзге де ... беті ... ... ... егер ... ... ... ауызша болып табылады.
Үндемей қалу заңдарда немесе тараптардың келiсiмiнде көзделген реттерде мәмiле жасауға ерiк бiлдiру ... ... (АК - тiң 151 - ... ... ... ... егер ... жалға алушы шарт мерзiмi бiтiп кетпес те, жалға берушiнiң тараптарынан қарсылық бомаса, онда жалға алушы бұрынғы ... ... ... ... ... - ақ ... беруiне болады.
Азаматтық кодекстiң 152 - бабына сәйкес мәмiленiң жазбаша түрi - бұл ... ... ... ... ... орындалатындарынан басқа жүз есептiк көрсеткiштен жоғарғы сомаға жасалуы тиiс. ... ... ... ... түрiне қатысты бiрқатар маңызды шарттарға мән бергенiн айта кету керек. Азаматтық кодекстiң 152 - бабына ... егер ... ... ... әдеттерi құқықтарынан өзгеше туындамаса, жазбаша түрде жасалған мәмiлеге тараптар ... ... ... қол қоюы ... ... ... кезiнде қол қоюдың факсимилелiк көшiрме құралдарын пайдалануға жол ... ... өзi ... ... ... ... талабына қайшы келмесе ғана жүзеге асады. [11]
Заңдамен немесе ... ... ... ... белгiленуi мүмкiн, оларға мәмiле нысаны, атап айтқанда, белгiленген нысанды бланкiге жазу, ... ... ... келуге және оларда осы талаптарды орындамау салдары көзделуге тиiс.
Екi жақты мәмiлелер әрқайсысына өзiн жасаған тараптар қол ... ... ... ... ... мүмкiн.
Хат, жеделхат, телефонжазба, телетайп - жазба, факс немесе субъектiлердiң және олардың ерiк бiлдiруiнiң мазмұның айқындайтын өзге де ... ... егер ... ... ... келiсiмiмен өзгеше белгiленбесе, жазбаша түрде жасалған мәмiлеге теңестiрiледi.
Егер азамат дене кемтарлығы, науқастығы немесе сауатсыздығы ... өзi қол қоя ... оның ... бойынша мәмiлеге басқа адам қол қоя алады. Соңғының қойған қолын, егер заңда ... ... ... ... сондай нотариалдық әрекет жасауға құқығы бар басқа лауазымды адам, мәмiле жасаушының өзi қол қоя ... ... ... ... ... тиiс.
Жазбаша түрде жасалған мәмiленi орындаған тарап екiншi тараптан оның орындалғанын растайтын құжат талап етуге құқылы.
Мәмiлеледрi жасау кезiнiң өзiнде ... ... ... ... ... орындаған тараптардың да осындай құқығы бар.
Заң құжаттарында немесе ... ... ... ... жазбаша мәмiлелер оларды нотариат куәландырғанан кейiн ғана жасалады деп саналады. Мұндай талапты сақтамау Азаматтық кодекстiң 157 - ... 3 - ... ... салдармен мәмiленi жарамсыз болып қалуына әкелiп соқтырады. Мысалы, АК - тiң 58 - ... 5 ... ... ... ... құру ... құрылған шарты нотариалды куәландыруды қажет етедi.
Заң талап ететiн нысанды қысқарту арқылы бұзуға болмайды. Нотариалды ... ... ... мәмiле тек жай жазбаша нысанда, не жазбашаның орнына ауызша нысанда жасауға болмайды. Керiсiнше, мәмiленiң тараптарының өзара келiсуiмен ... ... ... жол ... ... заң ... мәмiле ауызша жасалу керек болса, тараптар мәмiленi жазбаша нысанда жүргiзуге құқылы, тараптар жазбаша мәмiленi нотариалды куәландыруға болады, заң оны ... ... де. ... ... 155 - ... сәйкес кейбiр мәмiлелер заң құжаттарында көрсетiлуiне сәйкес, мемлекеттiк немесе өзге тiркелуге жатады. Бұл мәмiлелер тек оларды теркегенен кейiн ... деп ... ... ... ... ... ... еткен немесе почта арқылы жолдаған арыз бойынша жүргiзiледi. Тiркеуден бас тарту жазбаша түрде рәсiмделуге тиiс және заң талаптарының бұзылуына ... ... ғана ... ... Егер мемлекеттiк тiркеудi керек ететiн мәмiле тиiстi нысанада жасалса, бiрақ тараптардың бiрi оны тiркеуден жалтартса, сот екiншi тараптың ... ... ... ... туралы шешiм шығаруға құқылы. Бұл ретте мәмiле соттың шешiмiне сәйкес тiркеледi. Тiркеуден бас тартқан жақ сот ... ... ... деп ... ... ... құқылы.
Мемлекеттiк тiркеуден өте отырып, келесi мәселелердi шешуге болады:
Бiрiншiден, мәмiленi ... ... күшi бар; ... ... ... құжат субъектiнiң мәмiленiң негiзiнде иемденген құқықтарын жеткiлiктi ... ... ... ... ... жүйесi мәмiленi толығымен есепке алады, нәтижесiнде жеке ғана емес, жалпы мүдде қамтылады; төртiншiден, егер заң тиым салмаса, мәмiленi тiркей ... ... ... сол, не ... ... және одан ... құқықтармен танысуына мүмкiндiк туындайды. Осы арқылы тiркелетiн объектiлерге құқықтары және ... ... ... ала отырып, тiркелген объектiнi иемденушiмен мәмiле жасайтын тұлғаның заңды ... ... ... Бұл ... ... ... байланысты мәлiметтердi тiркеу кезiнде маңызды. Мәмiлелердi нотариалды тiркеу (АК - нiң 154 ... ... ... ... ... заңының 8 тарауы) және оларды мемлекеттiк тiркеу - өте ... ... ... ... да бiр-бiрiнен ерекше. Көп жағдайда мәмiледен туындайтын құқықтар мемлекеттiк тiркеудi, нотариалдық куәландыруды қажет етедi. Бiрақ та нотариалды ... ... ... ... ... ... ... қажет ете бермейдi және де мемлекеттiк тiркеуге жасатын мәмiлелер нотариалды куәландырыла бермейдi. Әдетте, қозғалмайтын ... ... ... ... Мәмiленiң толықтығы және күмәнсiздiгi мәселесi негiздi күмән тудыратын жай. Iс ... ... ... ... ... қозғалмайтын мүлiктi кепiге қою тiркелiнбей, iс нәтижесiз қалған жағдайлар жиi кездеседi.
ҚР АК 155 - бабындағы талаптарды толығымен iске ... үшiн ... ... тыс, тәуелсiз тiркеу жүйесiнiң қажеттiгi мол. Бұл жүйе тiркеу объектiлерi және олармен жасалынған мәмiлелер туралы мәлiметтермен тиiстi ... ... ... ... бас тартпай және тез арада қамтамасыз етiп отырады.
Мәселенi ... бiр ғана жолы бар, ол ... мен ... ... ... уәкiлеттi лауазымды тұлғаның мәмiлелердi нотариалды куәландыру туралы ережелердi бұзудан ("Нотариат" туралы заңның 24-бабы) шығындар келгенi үшiн, ал ... ... ... ... мемлекет) мәмiлелердiң толық еместiгiнен, кумәндi болуынан немесе берiлмеуiнен органға жүгiнген тұлғаларға залал келген жағдайда жауаптылық тағайындайды.
Қозғалмайтын мүлiктермен байтанысты мәмiлелер ... ... ... ... ... ... "Қозғалмайтын мүлiкке құқықтарды мемлекеттiк теркеу " туралы жарлықпен реттеледi.
Қозғалмайтын мүлiкпен байланысты мәмiлелердi мемлекеттiк тiркеумен қатар, заң ... ... ... ... құқығының пайда болуы, өзгеруi, не тоқтатылуына алып келетiн мәмiлелердi тiркеудi де қарастырады. Көлiк құралдарына да бұл ... ... ... ... түрiне байланысты тiркеу органы да анықталады.
1998 ж. 30 маусымындағы "Қозғалмайтын ... ... ... тiркеу туралы" заңда қозғалатын мүлiктiң кепiлдiгiн тiркеу қарастырылған. [13]
Мәмiлеге қойылатын талаптарды орындамау, сақтамау нәтижесiнде мәмiлелер жарамсыз деп танылады (АК - тың 157 ... Ал, ... ... ... сақтамаудың нәтижесi қандай деген сауалға нақты жауап беру қиын. Заңнан екi түрлi жауап ... ... ... ... ... ... ... екiншiсi - жалпы ережеден ескертпе.
Жалпы ереже: мәмiленiң ... ... ... ... ... деп ... Егер тараптар мәмiленiң жасалғандығы және мазмұны туралы ... ... ... ... күшi бар. ... орындауға жатады, оны сақтамаған жағдайда жалпы анықталған жауаптылық туындайды. Мысалы, АК - тiң 152 ... ... 100 ... есептiк көрсеткiштен асқан мәмiле жазбаша нысанда жасалынуы тиiс. Азамат өз ... 150 АЕК ... ... ... бердi делiк, қарызды қайтарар сәтте займ жөнiндегi фактiнi, сомасы, мерзiмi жоққа шығарылмай, ақшаны қайтармайды. Мұндай жағдайда мәмiле өзiнiң заңдық ... ... және ... ... ... ... мәжбүрлеп өткiзуi туралы талап арызымен жүгiне алады.
Алайда, нысан сақталынбады. Заң бұзушылық қандай нәтиже бередi?
Егер бiр ... ... ... ... ... ... немесе екiншi тараптың қойып отырған талаптардың мәмiленiң мазмұнында қарастырылғанын терiстемесе, ... ... етiп ... жақ ... ... рас ... ... куәнiң жауабымен дәлелдей алмайды. Бiрақ та басқа жазбаша дәлеледемелер келтiруi мүмкiн. ... ... ... ... ақшаны қайтармай, сотта несие берушiден тiптен ақша алмағандығын айтады. Борышқор қарыз берген кезде көрген куәнi ... ... ... Сот ... ... ескермеуi тиiс. Егер несие беру борышқордың, яғни қарызды кешiктергенi үшiн кешiрiм сұраған хатын сотқа ... онда хат ... ... ... мүмкiн, ал борышқор оның орындалуына мәжбүрлеу шараларын қолданылуын талап етуiне болады. [14]
Сонымен, мәмiленiң жай жазба нысанын ... ... ... ... деп, ... әкеп ... қоймайды, бiрақ дәлiлдемелердi қиындатады.
Ережеден басқа жағдайларға жол берiлмейдi. Егер, мысалға заңда немесе тараптардың келiсiмi бойынша мәмiленiң басқаша нысанының болуы ... ... ... ... мәмiленiң жарамсыз деп танылуына әкеп соқтырады деген фраза қосылса, онда нысан сақталмаған ... ... оны ... ... ... ... де ... заңды күшi болмайды.
Мұндай жағдайда мәмiлеге қойылатын мiндеттi талаптарды бұзудың жалпы зардаптары қолданылады. Мәмiлелердiң жарамсыз деп ... ... ... ... қарсы жақтан мәмiле бойынша бергендерiн қайтарып беруiне және қайтарып бере алмаған жағдайда келтiрiлген шығындарды қайтаруын талап ... ... яғни екi ... ... ... ... ... нысанда жасамау, оны жарамсыз деп тану қаупiн тудыратын ережелер ҚР АК - тiң 294, 331, 337 ... ... және ... ... және ... тұлғалардың арасындағы сыртқы экономикалық, яғни коммерциялық мәмiлелер жай жазбаша нысанда жасалынады.
Талаптар сақталынбаған ретте жоғарыда аталған зардаптар туындырады (153 - ... АК). ... ... мәмiлелердiң жарамдылығын сақтау үшiн мөрмен, қолмен немесе басқа белгiлермен, шарттарда, не заңда басқаша көрсетiлсе, ... ... ...
Мәмiлелердiң жазбаша нысанының сақталу қажеттiлiгi заңдардағы талап болмай тараптардың келiсiмiмен туындаса, тараптар мәмiленi жазбаша нысанада рәсiмделмей, ... ... ... және де ... ... туындамайды. Тараптардың өзара келiсiмi болған жағдайда, мәмiленiң нысаны жөнiнде алғашқы келiсiмдерiн өзгерте алады.
Жоғары айтылғандай, кей жағдайларда жазбаша мәмiлелер жасау үшiн ... ... қол ... ... не ... ... алмастыру, жеткiлiксiз. Сонымен қатар тиiстi реквизиттердi сақтау керiк. Арнайы белгiлердi ... ... ... ... мөрмен растау және т.б. (АК 152 бап 3 тарау). Тараптармен басқаша келiсiлмесе, мәмiле нысаның сақтамайды ... ... деп ... және екi ... ... қолданылады.
Нотариат куәландыру қажет ететiн мәмiлелердiң нысанын сақтамау (АК - тiң 154-бабы 1 тармақ), мәмiленiң ... ... және екi ... ... ... немесе iшiнара орындалса, олар бiр бiрiне мәлiмделiу қайтаруы қажет (АК тiң 157 бабы).
Бұл жалпы ережелер, егер нотариалды ... ... ... ... ... мәмiлелер сотта расталса, қолданылмайды. Мәмiленiң жасалғаны және мазмұны шағымдануға ... ... тән ... жөнiнде сөз қозғалып отыр. Бұл ереже, мәмiле нысанының сақталмағандығына кiнәлi қатысушы (не оның құқыққабылдаушысы) кейiнен өзiне бiр ... ... ... қалған мәмiледен арылу мақсатында, өзiнiң құқық бұзушылығын негiзге ала отырып, мәмiленi жарамсыз деп тануды қалған жағдайда қатысушы қорғайды. Бұл қатысушының ... АК - тiң 158 - бабы 2 ... ... 3 шарт ... ... аталған жалпы ережелер қолданылмайды:
* мәмiленiң мазмұны заңға қайшы болмай, тек ... ... ... ... ... бұзылса;
* тым болмағанда бiр тарап болсын мәмiледегi қызметтердi (мiндеттердi) орындаса;
* мәмiле үшiншi жоқтың құқықтары мен заңды мүдделерiн бұзбаса.
ҚР АК - нiң 155-б. ... ... ... ... ... ... ретте бұл мәселе күрделенедi. Баптың мәтiнiнде айтылғандай, тiркеудi қажет ететiн мәмiлелердi тек ... iске ... ... ғана ... ... ... ... дәрежеде рәсiмделген мәмiле тiркеуден өткенге дейiн толық заңды күшке ие ... АК - тiң ... ... ... ... ... жасалып, бiрақ басқа тараптың қаламауымен тiркелмеген кезде қатысушының мынадай құқықтары бар: 1) егер мәмiле бойынша қандай да ... ... ... ... қойылса, екi жақты реституцияның қолданылуын талап етуге; 2) талапты сақтаудан бас тартып отырған қатысушының ... ... ... ... ... ...
Сот шешiмi бойынша тiркеудiң екiншi жолын таңдаған ... ... ... күшiне енедi және талапты сақтаудан бас тартушы қатысушының еркiнен тыс мәжбүрлi түрде орындайды.
Бұл мәмiле жөнiндегi заңнамалардағы негiзгi ережелерi, олар ... ... ... ... ... мазмұны мен жарамдылық шарттарын анықтайды. Ережедегi басты жағдай сол, мәмiле азаматтық, әсiресе мүлiктiк қатынас тудыратын ... ... факт ... ... ... азамат және әрбiр заңды тұлға күнделiктi, кейде бiр рет күнiне мәмiле жасайды, оларды орындайды, бiрақ барлық уақытта мәмiленiң Құқықтық сипатын ... ... ... ... ... бiлу және ... ... - экономикалық айналымын қатысушыларының заңды мүдделерiн қорғаудың басты шарты.
2.2 Мәмілені ... ... ... ... және кейбір нотариаттық іс-әрекеттердің жасауда мәмілеге қатысушылар мен ... ... ... ... ... басқа адамдардың қойылған қолдарының түпнұсқалығы тексеріледі. Өкілмен мәміле жасау кезінде оның өкілеттілігі ... ... ... ... ... ақыл есінің кемдігі өзін-өзі билей алмауы өз отбасын материалдық жағдайын ауыр жағдайға ұшырататыны нотариустың болжамына негіз болса, оның ауру ... ... ... ... ... мәлімдемені он күнге кейінге қалдыра тұрады және әрекет ... ... деп тану ... сот ... бар жағын тексереді.
Нотариаттық тәртіппен куәландырылатын мәмілелердің қатарына мыналар жатады:
1) тұрғын үйлерді иеліктен шығару, 2) өсиеттер, 3) сенімхаттар, 4) шарушылық ... ... ... 5) ... ... ... ... нотариаттық куәландыру белгіленген мәмілелерді куәландырады. Тараптардың тілегі бойынша нотариус басқа мәмілелерді де куәландыра алады.
Нотариус пен нотариаттық іс-әрекет жасаушы ... ... ... олар ... ... ... ... мазмұны мен мағынасын түсіндіруге және оның мазмұны ... шын ... ... ... және заң ... ... келмейтінін тексеруге міндетті.
Тіркелуге жататын мүлікті иеліктен алу және кепілге салутуралы шарттар иеліктен алынатын немесе кепілге салынатын мүлікке деген ... ... ... ... көрсеткен жағдайда куәландырылуы мүмкін.
Тіркелуге жататын мүлікті иеліктен алу мен кепілге салу шартын куәландыру сол мүлік тұрған жерде жасалады.
Тіркелуге жататын жер ... ... үй ... ... ... жер ... ... жердегі нотариус куәландырады.
Нотариус пен нотариаттық іс-әрекеттер жасаушы басқа да лауазымды адамдар Қазақстан Республикасының заң талаптарына сәйкес ... ... ... ... және ... өздері нотариусқа табыс еткен өсиеттерді куәландырады. Өсиеттерді өкілдер арқылы куәландыруға жол берілмейді.
Өсиеттерді куәландырған ... ... ... ... ... мүлікке оның меншік құқығын растайтын дәлелдемелер тапсыру талап етілмейді.
Нотариус және нотариаттық іс-әрекеттер жасайтын басқа да ... ... ... күшін жою туралы хабарлама алған, сол сияқты бұрын жасалған өсиеттің күшін жоятын немесе өзгертетін жаңа ... ... ... ... нотариуста сақталған данасы мен нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеу тізіліміне бұл туралы белгі соғады. Өсиеттің күшін жою немесе өзгерту туралы хабарламаны нотариат ... ... пен ... адамдар бір немесе бірнеше адамның атынан сенімхаттарды куәландыру.
Қайта сенім ... ... ... ... ... ... білдіру құққығы сөз болған негізгі сенімхатты табыс ету бойынша нотариаттық ... ... ... ... ... тәртібімен тәртібімен берілген сенімхаттың мазмұнында негізгі сенімхат бойынша берілген құқықтан артық ... ... ... ... сенім білдіру тәртібімен берілген сенімхаттың қолданылу мерзімі оның берілуіне негіз болған сенімхаттың қолданылу мерзімінен аспауы керек.
Мәміленің ... ... ... ... ... құжаттар даналарының санын нотариаттық іс-әрекет жасауды өтінген адамдар анықтайды.
Нотариаттық іс-әрекеттер жасау тәртібі заңмен, басқа да заң ... және ... ... ... ... ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2012 жылғы 31 қаңтардағы № 31 Бұйрығымен ... ... ... ... іс-әрекетке қабілеттілігі анықталады және нотариаттық іс-әрекет жасау кезінде мәмілелерге қатысушы заңды тұлғалардың құқықтық ... ... ... мәміленің мәтіні анық және түсінікті жазылуға немесе баслылуға, мәміленің мазмұнында ең болмағанда бір рет сөздермен, ал заңды тұлғалардың атаулары қысқартусыз, ... ... жері ... отырып жазылуға тиіс.
Азаматтардың тектері, аттары мен әкесінің аттары, ... ... ... ... ... жазылуға тиіс.
Өшіріп тасталған, қосылып жазылған, сызылған сөздерді немесе басқа да келісілмеген түзетулері бар ... ... ... ... құжаттарды, сондай-ақ қарындашпен жазылған құжаттарды куәландыруға болмайды.
Көлемі бір парақтан асатын құжатта парақтар ... ... және ... бекітілген болуға тиіс.
Нотариус нотариаттық іс-әрекеттер жасаған кезде нотариаттық іс-әрекет жасауды өтінген азаматтың, оның өкілінің немесе заңды ... ... ... ... ... Республикасының азаматының жеке басны анықтау Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары берген Қазақстан Республикасы азаматының төлқұжаты немесе жеке ... ... ... ... және ... ... іс-әрекеттерді жасауда мәмілеге қатысушылар мен нотариаттық іс-әрекет жасауға тілек білдірген басқа адамдардың қойылған қолдарының түпнұсқалығы тексеріледі.
Мәмілелерді куәландырғанда азаматтардың ... ... және ... ... ... тұлғалардың нотариаттық іс-әрекет жасау сәтіндегі құқық қабілеттілігі тексеріледі. Өкіл мен мәміле жасу жағдайында оның өкілеттілігі тексеріледі.
Нотариус куәландыратын ... ... және ... ... ... ... ... қол қояды. Нотариус қол қоюшының нотариаттық куәландырылатын құжаттағы және нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеу тізбесіндегі қолын оның жеке куәлігінде қолымен ... ... ... ... ... мен олардан алынған үзінділердің дұрыстығын, құжаттарға қойылған қолдың түпнұсқалығын, құжаттардың бір тілден екінші тілге дұрыс аударылғанын, ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі бекіткен нысандарда куәландыру жазбалары жасалынып, нотариустың қолы қойылып, мөрі басылады.
Куәландыру жазбалары анық басылған ... ... анық ... ... ... ... жол ... бос қалған жерлері сызылуы, қосып жазулар мен ескертілмеген түзетулер бұдан бұрын баяндалған ережелер бойынша ескертілуге тиіс.
Нотариус ... ... ... ... ... ... ... Сонымен, .
1. Тұрғын үйлерді иеліктен шығару (сатып алу - сату, айырбастау, сыйға тарту өмір бойы ... ... ... ... және кепілге салу туралы шарт.
2. Өсиеттер.
3. Мүлікті басқаруға, егер заңда өзгеше көзделмесе, нотариаттық куәландыруды талап ететін ... ... ... ... ... ... көзделгендігінен басқа жағдайларда қайта сенім білдіру тәртібімен берілетін сенімхаттар.
5. Шаруашылық серіктестіктерінің құрылтайшылық құжаттары.
6. Жеке келісім шарттары.
Нотариус ... заң ... ... ... ... ... ... тараптарға олар табыс еткен мәмілелер жобасының мазмұны мен мағынасын түсіндіруге және оның мазмұны тараптардың шын ... ... ... және заң ... ... ... тексеруге міндетті.
Егер мәміле жасау сәтінде әрекет етуге қабілетті жеке тұлға алкогольдік немесе есірткелік масаю ... ... ... мәмілені куәландырудан бас тартуға тиіс.
Мәмілелердің мазмұны баяндалатын нотариаттық тәртіпте куәландырылатын құжаттар ... саны ... кем ... ... Оның ... ... ... бірақ мәмілеге қатысушылардың санынан артық болмауға тиіс.
Нотариус жылжымайтын ... ... алу ... айырбастау, сыйға тарту және т.б.) және өзге де жылжымайтын мүлікке заттың құқықты иеліктен алу шарттарын мүліктің тұрған жері ... ... ... ... ... ... ... шарттарын оның тұрған жеріне байланыссыз куәландырады.
Нотариаттық куәландыруды немесе мемлекеттік тіркеуді талап ететін мәмілелерді жасауда ортақ ... ... ... ... жасауға келісімі нотариаттық тәртіп бойынша расталуы тиіс.
а) Мүлiктi иелiктен алу туралы шарттарды куәландыру
Нотариус жылжымайтын мүлiктi ... алу ... ... ... ... және т.б.) және өзге де жылжымайтын мүлiкке заттық құқықты иелiктен алу шарттарын мүлiктiң тұрған жерi бойынша, ... ... ... ... ... ... шарттарын - оның тұрған жерiне байланыссыз куәландырады.
Ортақ бiрлескен меншiктегi немесе үлеске ... ... ... ... алу ... ... мүлiктiң барлық қатысушыларының келiсiмiмен жүргiзiледi.
Нотариаттық куәландыруды ... ... ... ... ... мәмiлелердi жасауда ортақ бiрлескен меншiкке қатысушылардың мәмiле жасауға келiсiмi нотариаттық тәртiп бойынша расталуы тиiс (Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексiнiң 220 -бабының ... ... ... алу ... ... ... ... меншiк иелерiнiң (соның iшiнде жұбайлардың) мүлiктi билеуге келiсiмiн талап етуге мiндеттi.
Жұбайлардың некеде тұрған кезде жинаған мүлкi (егер неке келiсiмiмен ... ... ... ... ... болып есептеледi. Сондықтан жылжымайтын мүлiктi немесе оған құқықты, сондай-ақ мелекеттiк тiркеуге жататын мүлiктi иелiктен алу ... ... ... ... ... ... иелерiнiң мүлiктi алған сәтiндегi отбасы жағдайын анықтайды және жұбайдың мүлiктi иелiктен алуға келiсiмi туралы нотариаттық куәландырылған ... ... ... ... ... өзi ... жылжымайтын мүлiктi иелiктен алуға өтiнiш берсе, қолының түпнұсқалығын куәландыру талап етiлмейдi. Бұл жағдайда нотариус жұбайдың жеке ... ... және ... ... ... ... Бұл туралы өтiнiшке белгi қояды және жеке басты анықтайтын құжатты, оның ... ... ... ... ... мекеменiң атауын көрсетедi.
Егер жұбайдың өтiнiшiнде мүлiктi иелiктен алуға нақты кiм турасында келiсiм беретiн, немесе бағасы және ... ... ... ... ... ... кезiнде осы талаптардың орындалуын тексеруге мiндеттi.
Жалпы мүлiктегi үлестi (үлестiң үлесiн) бөгде адамдарға сату кезiнде сатылатын ... ... ... ... оның ... бағасы бойынша және (жария саудаға салып сату реттерiнен басқа) және тең жағдайларда ... ... ... ... ... сатушы оның бағасын және оны сатудың басқа да шарттарын көрсете отырып, үлестi меншiктiң басқа қатысушыларына өз үлесiн бөгде ... сату ... ... - ... ... хабарлауға мiндеттi, егер үлестi меншiктiң басқа қатысушылары сатып алудан бас тартса немесе меншiк құқығындағы жылжымайтын ... ... ... бiр ай ... ал ... ... ... хабар алған күннен бастап он күн iшiнде иеленбесе, сатушы өз үлесiн иелiктен алуға ... ... ... құқығындағы басқа қатысушылардың үлестi (үлестiң үлесiн)сату жөнiндегi хабарламасының дәлелдемесiне төмендегiлер жатуы мүмкiн:
1) қойылған ... ... ... ... ... ... ... қатысушының өтiнiшi;
2) ортақ үлестiк меншiкке қатысушының нотариус қөзi әкелiп берген өтiнiшi, нотариустың ортақ үлес ... ... ... ... ... үлесi) сатушының хабарламасы.
Жылжымайтын мүлiктi иелiктен алу шарттарын ... ... ең ... ... ... ... мүлiктiң орналасқан жер учаскесiнiң құқықтықтәртiбiн анықтауы қажет.
Қолданылып жүрген жер туралы заңға сәйкес жер учаскесiнде ... ... ... алынған (жер құқығын пайдалану) жағдайда ғана жүзеге асырылады.
Жылжымайтын мүлiктi иелiктен алу шарттарын куәландыру кезiнде нотариус жер учаскесiнде құқық белгiлеушi ... ... ... және жер ... (жер пайдаланушы) меншiк иесiнiң оған тиiстi құқықтарды алу жөнiндегi өкiлеттiктерiн айқындайды.
Көп пәтерлi тұрғын үйлерде пәтерлердi иелiктен алу кезiнде жер учаскесiне ... ... ... талап етiлмейдi.
Нотариус тараптарға жер учаскесiн иелiктен алудың осы учаскеге ауыртпалық әкелмейтiнiн түсiндiредi (сервитут және т.б.).
Нотариус ... ... ... алу шарттарын куәландыру кезiнде осы мүлiктiң тиесiлiгiн тексередi. Жылжымайтын мүлiктiң (пәтерлердiң, тұрғын үйлердiң, саяжайлардың, гараждардың, ғимараттар мен әкiмшiлiк және ... ... ... жер ... және т.б.) жек ... ... ... тиесiлiгiн растайтын құжаттарға мыналар жатуы мүмкiн:
1) жеке меншiк құқығындағы ... үй ... үшiн жер ... беру ... ... ... шарт немесе құрылыс салу құқығы туралы 1948 жылдың 26 тамызына дейiн жасалған шарт;
2) жеке меншiк тұрғын үй құрылысын салатын ... ... ... тұрғын үй құрылысын салу үшiн жер учаскесiн беру туралы шарт;
3) сатып алу-сату (оның iшiнде сатушыны өмiр бойы асырау шартымен), ... ... ... ... ... (немесе 1931 жылдан 1936 жылға дейiнгi кезеңде коммуналдық орган куәландырған) ... ... ... ... ... ... ... акт;
6) ортақ мүлiктегi (оның iшiнде жұбайлардың мүлкiне) үлеске меншiк құқығы туралы куәлiк;
7) меншiк құқығын растайтын (оның iшiнде мүлiктi бөлу ... және т.б.) ... ... ... сот ... ... ... бөлу туралы шарт;
9) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылығы 20 ақпандағы қаулысымен бекiтiлген жылжымайтын ... ... және ... ... мәмiлелердi тiркеу тәртiбi туралы Уақытша ереже қабылданғанға дейiн берiлген тiркеу куәлiгi;[13]
10) жергiлiктi атқарушы органдар беретiн меншiк құқығы туралы куәлiк;
11) ... ... ... ... ... шарт және ... серiктестiгiнiң жарғылық қорына салым енгiзу кезiндегi қабылдау-тапсыру актiсi;
13) заңды тұлға мүлкi меншiк иесiнiң немесе меншiк иесi өкiлеттiк берген ... ... ... (қатысушылардың), немесе заңды тұлғаның құрылтайшылық құжаттарымен өкiлеттенген органның шешiмi, ... сот ... ... ... тұлға қайта ұйымдастырылған кезде), сондай-ақ осындай шешiммен бекiтiлген бөлу балансы немес өткiзу актiсi:
14) сауда, конкурстар, аукциондар нәтижелерiнiң хаттамасы, ... ... және т.б. ... мекен бойынша тiкелей сатудың шарты, мемлекеттiк мүлiктi сатудың сатып алу-сату шарты немесе ... ... ... негiзiнде жасалған өзге шарт;
15) Әкiмнiң шешiмi, сатып алу-сату шарты, жер учаскесiне меншiк құқығы (жердi тұрақты ... ... ... ... ... тармақта көрсетiлген тiзбе бәрiн толық қамтымайды. Құқық берушi құжаттар қатарына жылжымайтын мүлiкке меншiк құқығын растауға құзырлы органдардың заң ... ... ... өзге де ... ... ... мүлiктi иелiктен алу шартын куәландыру кезiнде нотариус мемлекеттiк тiркеудi белгiленген тәртiппен тiркеушi органның құжат мәтiнiндегi белгiсi негiзiнде тексередi.
Жылжымайтын мүлiкке ... ... ... және ... ... ... үшiн белгiленген тәртiппен құрылған басқа мемлекеттiк Ұйымдардың тiркеушi органдар нақтылы құрылғанға дейiн олармен жасаған ... ... күшi ... ... ... алу ... ... кезiнде нотариус Құқықтық кадастрды тiркеу парағынан көшiрме бойынша иелiктен алынатын мүлiкке ауыртпалықтардың жоқтығын тексередi.
Бiр жылдан аса мерзiмге пайдалану құқығымен жылжымайтын ... ... ... мына жағдайларда жол берiледi, егер:
1) мүлiктi иелiктен алушы мен аталған құқық иегерi ... бiр ... ... ... ... құқығын беру туралы шарттың жағдайларымен осындай иелiктен алуға тiкелей тыйым салмаса;
2) ауыртпалықты мүлiктi иелiктен алуға бiр ... аса ... ... мүлiк құқығын пайдалану құқығына иегердiң келiсiмi болса, жылжымайтын мүлiк меншiк иесiнiң шартында Мұндай келiсiм тiкелей көзделген жағдайларда;
3) жылжымайтын мүлiктi бiр ... аса ... ... ауыртпалық құқығын сатып алушы нотариус арқылы алынатын мүлiктi пайдалану құқығының барлығы және оның тоқтатылуы туралы құлақтандырылса.
Бiр жылдан аса ... ... ... ... жылжымайтын мүлiктi иелiктен алу туралы нотариаттық куәландырылатын шарттың мәтiнiнде, шарттың мәнi осындай құқық ауыртпалығын көтеретiнi және сатып алушы (сыйға ... және т.б.) ... ... ... қарым-қатынаста иелiктен алушының құқықты мұрагерi болып табылатыны көрсетiледi.
Рента ... ... ... шығарған кезде оның рента шарты жөнiндегi мiндеттемелерi мүлiктi иеленушiге көшедi, ал рента ауыртпалығымен ... ... ... адамның меншiгiне берген тұлға рентаны алушыға қатысы жөнiнде заң актiлерiмен немесе шартпен көзделген ... ... мына ... ... ... ... ... түскен жылжымайтын мүлiктi иелiктен алу шартын куәландырады:
1) Мұндай иелiктен ... заң ... ... ... ... ... ... рента алушының рента ауыртпалығы түскен мүлiктi иелiктен алуға нотариаттық куәландырылған келiсiмi болса, осындай келiсiмнiң қажеттiлiгi рента шартында тiкелей ... ... ... ... ... жылжымайтын мүлiктi сатып алушыны нотариус рента шартының ... және ... ... ... төлеу жөнiндегi мiндеттерiнiң оған көшетiнi туралы құлақтандырғанда;
4) рента ауыртпалығы түскен ... ... ... ... ... жөнiнде мүлiктi сатып алушының рентаны төлеу жөнiндегi мiндеттемелерiн орындамағаны үшiн заң актiлерiмен немесе шартпен көзделген ... ... ... ... түскен жылжымайтын мүлiктi иелiктен алу туралы нотариаттық куәландырылатын шарт ... шарт мәнi ... ... бар екендiгi, сатып алушы (сыйлық алушы және т.б.) ... ... ... қарым-қатынаста иелiктен алушының Құқықтық мұрагерi болып табылатыны, ал иелiктен алушы сатып алушының рента төлеу ... ... ... үшiн заң актiсiнде немесе шартта көзделген жауапкершiлiктi көтеретiнi туралы белгi ... ... ... ... ... ... мүлiктi иелiктен алу шартын мына жағдайларды сақтай ... ... ... ... ... заң ... ... актiлерiмен тыйым салынбаса және кепiл мәнiнен туындамаса;
2) кепiл ұстаушының жазбаша келiсiмi болса;
3) кепiлмен ... ... ... ... ... алушы нотариус арқылы кепiл шарты туралы, кепiл құқығының күшiн сақтайтыны туралы және ... ... егер ... ... ... ... ... орындамаса, сатылып немесе кепiлге салынған мүлiктi өндiрiп алуға құқылы екенi туралы құлақтандырылса.
Кепiлмен ... ... ... ... ... ... иелiктен алу шартының мәтiнiнде ол шарттың мәнi кепiл ауыртпалығы болып табылатыны туралы белгi ... ... ... ... ... ... иелiктен алудың негiзгi мiндеттеме бойынша борыштың ауысуына әкеп соқпайтынын түсiндiредi (Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексiнiң 323-бабы).
Жылымайтын мүлiктi иелiктен алу ... ... ... ... ... белгiлеушi құжатты;
2) Құқықтық кадастрдың тiркеу парағынан көшiрменi;
3) құрылыстың иелiктен алу сәтiндегi техникалық ... ... ... ... етедi. Иелiктен алынатын мүлiктi бағалау актiсi мұны тек ... ... (не ... бiрi) ... ... ғана талап етiледi.
Жылжымайтын мүлiкке құқық белгiлеушi құжатта бейнелеген техникалық сипаттама осындай құжат беру ... ... ... ... Сондықтан жылжымайтын мүлiк мәмiлелерiн куәландыру кезiнде нотариус мүлiктiң иелiктен алу кезiндегi техникалық сипаттамасын бейнелейтiн құжатты талап ... ... ... ... ... мүлiктiң техникалық сипаттамасы туралы мағлұматтар иелiктен алу сәтiндегi мағлұматтармен сәйкес болмаған жағдайда нотариус осындай өзгерiстердi ... ... ... ... ... үйдi ... өмiр бойы ұстау шартымен иелiктен алу шартын мына ... ... ... ... ... ... жасына немесе денсаулық жағдайына қарай еңбекке қабiлетсiз болуы ерек;
2) ... ... ... алу ... ... ... ... өмiрiнiң аяғына дейiн оған тұрғын жай беру, тамақтандыру, оны бағып-күту, қажеттi көмек көрсету түрiнде ... ... ... етуге мiндеттенедi;
3) сатушының тiрi кезiнде үйдi (пәтердi) иелiктен алуға болмайды;
4) егер сатып алушы өмiр бойы асырау шартымен иелiктен алу ... ... ... ... мiндеттемелердi орындамаса, шарт сатушының талабы бойынша бұзылуы мүмкiн ;
5) егер оған ... емес мән- ... ... материалдық жағдайының өзгергенi соншалық, ол сатушыға шартта көрсетiлген жағдайда тудыра ... ... ... өзiнiң еңбек қабiлеттiлiгiн қалпына келтiрсе шарт сатушының талабы бойынша бұзылуы мүмкiн.
Өмiр бойы асырау шартымен ... үйдi ... ... алу ... мәтiнiнде барлық көрсетiлген шарттар анық баяндалуы тиiс. Бұған қоса шарттың мәтiнiне сатып алушының сатушыны асырау жөнiндегi ... ... ... ... және т.б.) ... болады.
Нотариус меншiк құқығының кез келген объектiсiн (жылжымайтын әрi ... ... де) ... ... ... ... ... тарапптардың таңдауы бойынша жылжымайтын мүлiктiң кез келген объектiсiнiң тұрған жерi ... ... Бұл ... ... басқа объектi тұрған жердегi органның мүлiкке тыйым салудың (қамаудың) жоқтығы туралы анықтамасын талап етедi.
Мемлекеттiк тiркеуге ... ... ... ... ... ... және т.б.) ... алу кезiнде нотариус көлiк құралдарының техникалық паспортын (тiркеу туралы куәлiк), қажет жағдайда жұбайлардың келiсiмiн талап етедi.Б ағалау актiсi нотариусқа ... ... ... бойынша берiледi.
Мемлекеттiк тiркеуге жатпайтын мүлiктi иелiктен алу ... ... ... ... ... ... негiзiнде (құнды қағаздар, ақша құжаттары және т.б.) оның иелiгiн және оның бағасының тараптардың айтуымен ... ... шарт ... ... ... ... ... Нотариустардың нотариаттық іс-әрекет жасау ережесін бекіту туралы Қазақстан ... ... ... 2012 ... 31 ... № 31 ... сәйкес, 44- тармағындағы ережелер бойынша жұбайлардың нотариаттық куәландырылған келiсiмi туралы арыз ... ... ... ... кезеңде өтеусіз мәміле негізінде алған немесе мұраға алу ... ... ... ... ... неке шарты негізінде бөлек меншік ретіндегі жұбайына тиесілі болған мүліктерді қоспағанда, жұбайлардың біреуі жылжымайтын мүлікке билік ету жөніндегі мәмілені және ... ... ... ... және (немесе) тіркеуді талап ететін мәмілені жасасу үшін жұбайлардың екіншісінің нотариаттық куәландырылған келісімін не иеліктен айыруға ... ... ... ... ... ... өтінішті талап ету қажет. Соңғы жағдайда нотариусқа неке шарты ұсынылды.
Нотариустардың нотариаттық іс-әрекет жасау ережесін бекіту ... ... ... ... ... 2012 ... 31 ... № 31 Бұйрығының 62-тармағына сәйкес, жеке меншіктегі ... ... ... пайдалануға не жалға беру туралы шарттарды куәландыру кезінде нотариус жылжымайтын мүлікке құқықтарын ... ... ... ... Бұл ретте нотариус істе құқығын белгілейтін құжаттардың көшірмелерін қалдырады. Нотариус iсте көрсетiлген құжаттардың көшiрмелерiн ... ... ... ... ... ... ... мүлiктi ақысыз пайдалануға не жалға беру туралы шарттарды куәландыру кезiнде Нотариустардың нотариаттық іс-әрекет жасау ережесін ... ... ... Республикасы Әділет министрінің 2012 жылғы 31 қаңтардағы № 31 Бұйрығының ... ... ... ... ... ... ... жасалған шарт талап етiледi, оның көшiрмесi нотариустың iстерiнде қалдырылады. Егер ... ... ... бiр ... жоғары болса, ол заңмен белгiленген тәртiпке тiркелу керек.
Тiркелуге жататын мүлiктi уақытша ақысыз пайдалануға не жалға беру туралы шартты куәландыру кезiнде ... ... ... ... ... ... бойынша ауыртпалықтардың (оның iшiнде пайдалануға тыйым салулардың) жоқтығын ... ... ... ... ... куәландыру тыйым салу алынғанша тоқтатылады.
Мүлiктi уақытша пайдалану немесе жалға беру туралы шарттың жағдайлары ... ... ... ... ... ... Республикасында қолданылып жүрген заңдар талаптарымен айқындалады.
Жеке меншiктегi тұрғын үйлердi жалға беру ... ... ... ... ... ... ... барлық меншiк иелерiнiң келiсiмiмен жүргiзiледi. Келiсiм шарттары Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... жер пайдаланушыға тиiстi жер учаскесiн (оның бөлiгiн) өкiлеттi орган арқылы мемлекеттiң келiсiмiмен ғана Үзақ ... (3 ... аса ... жалға беру шартын куәландыруға құқылы.
Қызметтiк тұрғын үйгеқызмет көрсету үшiн учаске ретiнде бөлiнген қызметтiк жер тiзiлiмiне ... ... ... жер ... ... жер ... ... өтеусiз пайдалану шарттарын куәландыруға жол берiлмейдi.
Нотариус жалға алу, екiншi рет ақысыз жер пайдалану шартының мерзiмi және т.б. ... ... алу, ... жер ... және т.б. ... мерзiмiнен аспауы керек немесе жалға беру құқығының белгiленген тәртiпке мемлекеттiк тiркелуге жататындығын түсiндiредi.
б) Некелiк ... ... ... ... ... ... ... некелiк кесiм-шарт туралы мәмiлелердi куәландырудың жалпы ережелерiне сәйкес куәландырады.
Некелiк келiсiм - шартта тараптардың мүлiктiк құқығы мен мiндеттерi, ... ... ... ... қайшы келмейтiн басқа шарттар да реттелiнедi.
Некелiк келiсiм - шартта неке тiркелгенге дейiн және сонымен қатар тiркелгеннен кейiн де ... ... ... ... соң ... ... келiсiм тәртiбi ерлi-зайыптылардың неке кезiндегi жинаған мүлiктерiн ... ... мен ... тең ... ие ... жөнiндегi бiрлескен меншiктiң бекiтiлген заң тәртiбiнiң орнына қолданылады.
Некелiк келiсiм-шарт сонымен қатар жұбайлардың бiреуiнiң некеге дейiнгi немесе неке кезiндегi сыйға ... ... ... ... ... ... иелену, пайдалану мен басқару тәртiбiн өзгертуi мүмкiн.
Некелiк келiсiм-шарт ... ... ... өз ... ... ортақ (бiрлескен немесе үлестiк) меншiк тәртiбiн, не неке кезiнде жинаған барлық мүлiктерiне бөлек меншiк тәртiбiн, ... қоса ... ... ... ... ... ... бөлiгiне немесе жекелеген түрлерiне меншiк тәртiбiн таңдауға;
2) бiр-бiрiн жөнiндегi (оның iшiнде неке ... ... да) ... ... мен ... ... жұбайлардың табыстарына қатысу тәртiбiн белгiлеуге;
4) отбасының шығындарды бөлу тәртiбiн ... неке ... ... ... әрқайсысына берiлетiн мүлiктi анықтауға;
6) некелiк келiсiм - шартқа жұбайлардың ... ... ... кез - ... өзге де жағдайларды енгiзуге құқылы.
Сонымен қатар некелiк келiсiм-шартта көзделген қҮқытар мен мiндеттер белгiлi мерзiмдермен шектелуi не ерекше жағдайлардың туындауына немесе ... ... ... ... ... ... келiсiмi бойынша кез келген уақытта өзгертiлуi немесе бұзылуы туралы келiсiм мiндеттi түрде нотариаттық куәландыруға жатады. Некелiк келiсiм - шартты ... ... бас ... жол ... ... ... ... мәмiлелер жасағанда нотариустың сонымен қатар басқа да мүдделi адамдардың осы ... - ... ... танысуы тиiс екенiн түсiндiредi.
в) Өсиеттерді куәландыру
Нотариус Қазақстан Республикасының заң ... ... ... ... ... жасаған және олардыңң өздерi нотариусқа табыс еткен өсиеттердi куәландырады, Мұндай жағдайда өсиет қалдырушының азаматтығына мән берiлмейдi.
Бiрнеше тұлғаға атынан не ... ... ... ... жол берiлмейдi ( Қазақстан Республикасы Заңының 56- бабының 1-тармағы).
Өсиет жазбаша түрде дайындалып, оны жасау орны мен ... ... ... ... қолы қойылуы керек.
Өсиет бiр немесе бiрнеше жеке тұлғалардың пайдасына, сондай-ақ заңды ... және ... ... да ... Егер ... ... адамдардың пайдасына жасалса, өсиет қалдырушы әрбiр мұрагердiң үлес мөлшерiн, немесе олардың ... ... ... ... ... мұрагерлердiң мұрадағы үлестерiнiң тең екенiн көрсетуi керек.
Мұрагер, егер мұны өсиет қалдырушының өзi қаламаса, басқа жағдайларда ... ... ... ... құқылы емес, Бұл жөнiнде өсиет қалдырушының (өсиетке оның тапсыруы бойынша қол қойған ... ... және оның ... бедерлемесiмен, қойған қолдарының расталуымен өсиеттiң екi данасына да белгi соғылады.
Өсиеттi куәландыру кезiнде нотариус ... ... заң ... жасы ... ... ... еңбекке жарамсыз мұрагерлердiң өсиеттiң мазмұнына қарамастан мiндеттi үлесiн алуға құқылы екендiгiн түсiндiредi, бiрақ Бұл ... ... ... (салымдар) өсиет жасау кезiнде қолданылмайды.
Өсиеттi куәландыру кезiнде өсиет қалдырушының оның мұралық мүлкiне құқығын растайтын дәлеледердi ұсыну талап етiлмейдi.
Мұра қалдырушыны өмiр бойы ... ... ... ... ... ... иелiк жасау еркiндiгiн шектейтiн шарты бар өсиет куәландырылмайды. Мұндай шарттардан өсиеттен бас тарту және ... ... ... ... бiлу ... ... ... өтiнiшi бойынша өсиетттен бас тартуды, мiндеттемелер жүктеудi, мұрагердi тағайындауды, өсиеттi орындаушыны тағайындауды қамтитын шарттарды өсиетке енгiзу мүмкiндiгiн түсiндiредi.
Өсиеттiң ... ... ... ... туралы шарт енгiзiлуi мүмкiн. Өсиеттi орындау мұра қалдырушы арқылы өсиеттер тағайындалған мұрагерлермен қатар басқа адамға да ... ... ... ... ... әрекет қабiлетi жоқ адам, сол сияқты қалдырушының орнына өсиетке қол қойған адам ... ... ... өсиеттi есепке алудың кiтабы жүргiзiледi. Оған осы органда куәландырылған өсиеттер, сондай-ақ нотариаттық куәландыруға теңестiрiлген өсиеттердi куәландыруға ... ... ... алынған өсиеттер туралы мағлұматтар енгiзiледi.
Өсиет:
1) алдыңғы өсиеттi толық ... ... ... жаңа ... ... ... ... бұзу туралы өтiнiш беру жолымен өзгертiлуi мүмкiн.
Өкіл арқылы өсиеттi бұзу ... ... ... ... ... ... ... бұзатын немесе өзгертетiн жаңа өсиет алумен теңестiруге жол берiлмейдi. Өсиеттi бұзу ... ... ... ... ... жолмен куәландырылуы керек. Өсиеттi бұзу немесе өзгерту туралы хабарламаның нотариаттық ... тиiс ... ... ... жағдайда Бұл туралы нотариаттық iс-әрекеттердi тiркеуге арналған түзiлiмде және алфавиттiк ... ... ... ... ... ал мүмкiндiкке қарай сондай-ақ мұра қалдырушының қолындағы ... ... ... Осы дана өсиет қалдырушыдан алынып, iстерде сақталатын данаға тiгiледi ( ... ... ... ... ... ... басқа нотариат кеңсесiнде сақталса, нотариус осы органға өсиеттi бұзу туралы куәландырылған өтiнiштi қосып жiбередi.
д) Сенiмхаттарды куәландыру
Нотариустар бiр немесе ... ... ... бiр ... ... ... атына сенiмхаттарды куәландырады.
Сенiмхат мәтiнiнде оның жасалған жерi, күнi, өкiлдiң және өкiлеттенушiнiң аты-жөнi, тұратын жерi (заңды тұлғалар үшiн-толық атауымен ... ... ... орналасқан жерi), қажет жағдайда қызметi көрсетiлуi керек.
Сенiмхаттың қолданылу мерзiмi жазбаша көрсетiледi және үш жылдан аспауы керек. Егер сенiмхатта мерзiм ... ол ... ... ... бiр жылға дейiн күшiн сақтайды. Жасалған күнi көрсетiлмеген сенiмхат жарамсыз болып есептеледi.
Нотариаттық куәландыру талап етiлетiн мүлiктi басқаруға, мәмiленi ... ... ... ... ... ... ... тәртiбiмен берiлетiн сенiмхат (Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексiнiң 167-бабының 4-тармағында көрсетiлген сенiмхаттан басқа) нотариатық куәландыруға жатады.
Қайта сенiм бiлдiру тәртiбiмен берiлетiн ... ... ... бiлдiру құқығы көрсетiлген тек негiзгi сенiмхат ұсынылғаннан кейiн немесе негiзгi сенiмхат бойынша өкiлдiң ... ... ... ... ... ... ... дәлелдемелердi ұсынғаннан кейiн барып куәландырылады. Сенiмхатты куәландыру кезiнде сенiм бiлдiрiлген ... оның ... ... ... ... ... талап етiлмейдi (автомотокөлiк құралдарына берiлген сенiмхаттардан басқа).
Қайта сенiм бiлдiру тәртiбiмен ... ... ... ... ... ... ... құқық болуға тиiс емес. Мұндай сенiмхаттың мерзiмi өзiн беруге негiз болған сенiмхаттың қолданылу мерзiмiнен артпауы тиiс.
Қайта сенiм бiлдiру ... ... ... ... ... куәландырудың уақыты мен орны, негiзгi сенiмхат берiлген адамның тегi, аты, ... аты, ... жерi, ... ... ... адамдар, қажет жағдайда олардың қызметi көрсетiлуi керек. Негiзгi сенiмхатта қайта сенiм бiлдiру туралы белгi соғылады. Негiзгi сенiмхаттың көшiрмесi нотариуста ... ... ... ... ( Қазақстан Республикасы Заңының 58 - бабының 2 - тармағы).
Сенiмхат берушi тұлға кез келген уақытта сенiмхатты немесе қайта сенiм бiлдiру ... ... ... ... ал сенiмхат берiлген тұлға кез келген уақытта одан бас тартуға құқылы. Бұл құқықтардан бас тарту жөнiндегi ... ... ... табылады. Сенiм бiлдiрушiнiң (Ұсынушының) сенiмхатты бұзу туралы ... ... ... керек. Бұл жағдайда нотариус сенiмхатты бұзушы адамға сенiмхат берiлген өкiлдiкке, сонымен қатар сенiмхатты куәландырған ... ... ... ... ... ... түсiндiредi. Сенiм бiлдiрiлушiге және мүдделi үшiншi адамдарға сенiмхаттың бұзылуы туралы ... ... ... ... жүктеледi.
Қорытынды
Жоспарлы экономика кезiнде барлық шаруашылық жүргiзу орталықтандырылып атқарылған, жоспарланып, әкiмшiлiк әдiспен жүргiзген. Сондықтан мәмiленiң аса қажеттiлiгi және маңызы болмаған. Ал ... ... ... ... ... қарым - қатынастың негiзi болып отыр.
Азаматтар мен заңды тұлғалардың ... ... мен ... ... ... ... бағытталған әрекеттерi мәмiлелер деп танылады.
Азаматтық кодексің 147-бабында мәміленің ұғымы берілген. Онда -
Мәмілелерге ... төрт ... ... Мәміле -- адамдардың ықтиярлы актісі, яғни әрекеті. Әрекеттер мен ... ... білу ... ол ... ... ... бағынбайтын мән-жайлар жатады. мақсат етпесе де, оның белгілі бір құқықтары мен міндеттері пайда болады.
2) Мәміле -- занды ... ол ... ... ... азаматтық құқықтар мен міндеттерді туғызатын әрекеттерден деликтілерден (азаматтардың ... мен ... ... ... ... мүлкіне зиян келтіру) сонысы арқылы ерекшеленеді.
3) Мәміле арнайы азаматтық құқық қатынастарының ... ... ... немесе өзгертілуіне бағытталғанМәмiлелер бiр жақты және екi немесе көп жақты (шарттар) ... ... ... ... ... ауызша, жазбаша нысанда жасалады.
4) Мәміле азаматтық катынастарды туғызады, ... ... ... ... ... ... салдар нақ азаматтық заңмен айқындалады.
Жазбаша нысанадағы мәмiлелер жай, не наториалдық куәландыруды, не мемлекеттiк тiркеудi ... ... ... мүлiктермен байланысты мәмiлелер тiркеудi қажет етедi.
Заң құжаттарында немесе тараптардың ... ... ... ... ... ... нотариат куәландырғанан кейiн ғана жасалды деп саналады.
Мiндеттеме шарттары мен заң талаптарына сәйкес тиiсiнше ... тиiс, ал ... ... мен ... ... ... iскерлiк қызмет өндiрiсiндегi әдеттегi құқықтарға немесе әдетте қойылатын өзге де талаптарға сәйкес орындалуға тиiс.
Курстық жұмыс бойынша ұсыныс:
Мәмiледен ... ... ... ... туралы әдетте, тараптар алдын ала келiсу керек. Дау туындаған ... ... ... ... ... тырысады. Өзара келiсiмге келе алмаған жағдайда дауды ... екi ... бiрi, ... ... ... бiрi - ... сотта қарау, екiншiсi - экономикалық сотта. Соттың шешiмi тараптар үшiн мiндеттi. Ерiктi түрде ... ... ... ... ... сот орындаушымен орындаттырылады. Әр азамат мәмілеге, келісім шартқа тұрардын ... ... ... білу ... Және де өзіне тиісті заң негіздерін міндетті түрде оқып тануы керек.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
Нормативтік құқықтық актілер
* Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995 жыл 30 ... ... ,-2007ж
* ... ... Азаматтық Кодексі 27 желтоқсан 1994 жыл (Жалпы бөлім) (03.07.2013 ... ... мен ... ... ... 1997 ... 14 ... N 155 Заңы (03.07.2013 берілген өзгерістер мен ... ... ... ... мемлекеттік тіркеу туралы Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 26 шілдедегі N 310 Заңы ... ... ... мен ...
* ... ... ... жасау ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2012 жылғы 31 қаңтардағы № 31 ... ... ... өзгерістер мен толықтырулармен)
* Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы Қазақстан Республикасының 2011 ... 26 ... № 518-ІV ... ... ... ... мен ... әдебиеттер
* Гражданское право. Учебник для вузов (академ курс) Том 1. /Ответ. ред. М.К.Сулейменов, Ю.Г.Басин - Алматы: Издательство КазГЮА, 2000 ... ... ... ... ... ... ... /Под ред. А.Г.Диденко - Алматы, 2003 г.
* Сапарғалиев Ғ. Қазақстан ... ... ... ... ... Смағұлова Асыл Смағұлқызы. Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы. Дәріс курсы. Ақтөбе: Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік ... ... - ... бөлімі, 2009 жыл.
* Төлеуғалиев Ғ. Қазақстан Республикасының ... ... ... "Жеті Жарғы", 2001.
* Сүлейменов М.К., Басин Ю.Г. Азаматтық құқық. - Алматы, КазГЮУ, 2003.
* Жайлин Ғ.А. Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... - Алматы: Заң əдебиеті, 2006. - 378 ... ... Ғ. ... ... Азаматтық құқығы. Оқу құралы. Жалпы бөлім.- Алматы: Жеті Жарғы, 2012. -304 б.
* ... З.О., ... Б.З. ... ... ... // Заң газеті.№ 12,03 наурыз 2012 жыл.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 34 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 900 теңге









Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Азаматтық құқықтық қатынастардағы мәмілелер64 бет
Есеп берудің құрылмы21 бет
Жылжымайтын мүліктің азаматтық – құқықтық режимі58 бет
Нотариаттық қызметтің Қазақстан Республикасында қалыптасуы мен дамуы88 бет
Өндірістегі мәмілелерді нотариалды куәландыру70 бет
Алымдар және оны төлеушілер8 бет
Капитал құрылымның теориясы7 бет
Қоғам мен саяси жүйенің бейімделу жолдары4 бет
Азаматтық құқық7 бет
Азаматтық құқықтағы мәмілелер5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь