Үкіметтік емес ұйымдардың азаматтық қоғам қурудағы алатын орны мен рөлі

Жоспар

Кіріспе

І тарау Үкіметтік Емес Ұйымдардың азаматтық қоғам қурудағы алатын орны мен рөлі
1.1 Азаматтық қоғам түсінігі мен даму эвалюциясы
1.2 Азаматтық қоғамдағы еріктілік
1.3 Үкіметтік Емес Ұйымдардың үшінші сектор ретінде дамуы

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер мен сілтемелер

Қосымша
КІРІСПЕ

Тақырыптың өзектілігі: ХХ ғасырдың 90 жылдардың басы адамзаттың даму тарихында үлкен зор дүбірлі өзгеріспен басталады. Тәуелсіздігін алған Қазақстан Республикасы алдында өзінің барлық экономикалық әлеуметтік мүмкіндіктерін тиімді пайдалана отырып, ішкі және сыртқы саясатта дұрыс бағыт белгілеп, бүкіл әлемдік даму үрдісіне тез арада қосылу міндетті тұрды. Осы кезде еліміздің саяси және әлеуметтік – экономикалық дамуы бойынша өзгерістерге ұшырады. Оның басты көрінісі топтың әкімшілік басқару жүйесінен, нарықтық қатынас даму моделіне өту болды. Бұл жүйелік өзгерістер 1993 ж. және 1995 ж. Қазақстан Республикасының Конституциясында және 1994 ж. Азаматтық кодексінде орын тапты. Сонымен Қазақстан қоғамының үш секторы құрылым заңдастырды. Нәтижесінде біздің елде заңды түрде үш сектор айқындалды. Олар мемлекеттік, коммерциялық және коммерциялық емес сектор. Соңғы коммерциялық емес сектордан Үкіметтік Емес Ұйымдар саяси беделін көтеріп аяғына нық тұра бастады. Демократияның негізгі көрінісі ретінде Үкiметтiк Емес Ұйымдар қоғамда маңызды орын ала бастады. Қазіргі таңда бұл сектордың дамуы белсенді түрде жүріп жатыр. Азаматтық қоғамның негізгі элементі, еліміздің тұрақты саяси дамудың кепілі болып саналады. Халықтың негізгі әлеуметтік мәселелерімен айналысатын бұл сектор өз жұмысында мемлекеттен гөрі, жаңа методпен қатар мәселені шешілуде иновациялық технологияны пайдаланады. Мықты азаматтық қоғам құру тікелей Үкiметтiк Емес Ұйымдармен байланысты. Саяси даму динамикасы мен саяси процеске ықпалын тигізетін бұл қоғамның негізгі құрылымын бөлшектеп зерттеуді қажет етеді. Өйткені қазіргі таңда мықты азаматтық қоғам құру басты ахуалдың бірі.
Біздің еліміздегі олардың пайда болу тарихы, қоғамда алатын орны мен атқаратын қызметін орын анықтаумен бұл сектордың жүйелі түрде зерттелуі өзекті мәселенің бірі болып табылады.
Тақырыптың зерттелу деңгейі: Бұл тақырып отандық және шетелдік зерттеушiлермен қатар ерте грек қоғамының ойшылдармен зерттелген болатын. Сонымен қоса әлемдік саясаттану ғылымының атақты өкілдері өз үлесін қосты. Азаматтық қоғамның зертелуі қазіргі таңда өзекті болып отырған мәселенің бірі болып табылады. Азаматтық қоғам туралы жалпытеориялық пен методологиялық дамуын қарастырғандар ішінен атап кететін зерттеушілер Друкер П. (1), Казаков О. (2), Либоракина М., Якимец В. (3) Қазақстанның зерттеушілері «үшінші сектор» мәселелерін, қоғамдағы алатын орны мен әлеуметтік, саяси ықпалын анықтауға үлкен үлес қосқандар ішінен, Абишев К.А. (4), Аяған Б.Г. (5), Байдельдинов Л.А. (6), Машан М.С. (7), Джунусов А.М. (8), Мухамедов М.Б. (9), Кушалиев Г.А. (10), Жусупова А.Д. (11) және т.с.с. Үкіметтік емес сектор туралы ҮЕҰ-дардың белсенді жетекшілерінің еңбектері құнды болып келеді. Оларды атайтын болсақ олар В.Сиврюкова (12), қазіргі таңда Үкіметтік емес ұйымдардың Алматы қаласы бойынша басшысы, Думбаев А. (13), Франц И. ҮЕҰ-дардың пайда болуың, оның тарихы жөнінде «Спектор развития» мерзімді басылымының редакторы И.Франц еңбегі мол. Бұл мерзімді басылым түгелімен азаматтық қоғам құру мәжілісі мен ҮЕҰ-дарға қатысты болып келеді. Азаматтық қоғам мәжілісі бойынша алғашқы ойларын грек қоғамының өкілдері бiлдiрген болатын. Олар Платон (14), Аристотель (15), Антика әлемінің зерттеушiлері сол тұжырымдарды зерттеп, өз зерттеулер жазған ішінен Утченко С.Л. (16), Кнабе П.С. (17) жатады. Азаматтық қоғам теориясын қалыптастырудағы айырықша орын алатын кезең Европаның жаңа заман мектебінің өкілдері Дж Локк (18), Гоббс Т. (19), Г. Гегель (20) жатады. Қазақстандағы азаматтық қоғам методологиялық пен теориялық жағынан зерттеулер де аз емес. Олар, ең біріншінің ел басшысы Н.А.Назарбаевтың еңбектері жататынын айтып кетуіміз жөн (21). Сонымен қоса Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтының зерттеушілері азаматтық қоғам мәселесіне байланысты «ANALITIC» деп аталатын мерзімді басылымда көптеген мақалалар жариялаған. Деректік базасына келетін болсақ, олардың ішінен ел басының халыққа әр жыл сайын жолдаулары, заңды актілер, Үкіметтік Емес Ұйымдардың бағдарламалары, азаматтық формуда сөйлеген баяндамалары ғылыми жұмыс жазылу барысында дерек көзі ретінде пайдаланды.
Тақырыптың мақсаты мен міндеті: осы ғылыми зерттеу жұмысты жазу барысында алдыма қойған мақсаттарым:
1. Азаматтық қоғам түсінігі мен даму эвалюциясы
2. Азаматтық қоғамдағы еріктілік
3. Үкіметтік Емес Ұйымдардың үшінші сектор ретінде дамуы
Ғылыми жұмыстың міндетіне осы алдыма қойған мақсаттарымды жан-жақты зерттеп, толығымен жүзеге асыру.
Пайдаланған әдебиеттер мен сiлтемелер

1. Друкер П.Ф. Новые реальности в провительстве и политике в экономике и бизнесе, в обществе и мировозрении. М: Бук Интернэшл, 1990г.
2. Казаков О. Что такое некоммерческий сектор и некоммерческая организация. Информационный бюллетень. М: Программа “Подержка общественных инициативов”. 1996г.
3. Либоракина М.М., Якимец В.Н. Гражданские инициативы в будущее России –М: Школа культурной политики. 1997г.
4. Абишев К.А. О субъектах гражданского общества // С.б: Становление гражданского общества в странах центральной Азии. – Алматы 1999.
5. Аяған Б.Т. Государство Казахстан.Эволюция общественных систем. – Алматы, 1993.
6. Байдельдинов Л.А. Основы политологии. Алматы, 2002.
7. Машан М.С. Коммуникация государства и гражданского общества с позиции теории полит системы. // Сб.: Становления гражданского общества в странах центральной Азии. Алматы, 1997
8. Джунусов А.М. Власть и оппозиция, историко-теоритические аспекты. Алматы 1997
9. Мухаммедов М.Б. Формирование основных приоритетов внешней политике Казахстана. Алматы: Бастау, 1997 г.
10. Кушалиев Г.А. Роль Экологических НПО в построении гражданского общества в Казахстане. // Суверенный Казахстан как политическая реальность. Алматы 2001г.
11. Жусупова А.Д. Профсоюзы и НПО в условиях глоболизации // Национальная экономика РК в условиях глоболизации. Алматы, 2002г.
12. Сиврюкова В.А. Социальное партнерство власти и НПО –основа демократического общества. // Сб: Государственная поддержка неправительственных организаций: пробелмы опыт, перспективы – Астана МКИОС РК, 2002г.
13. Думбаев А., Франц И. Что такое НПО: понятие и деятельнгость. Алматы, 2001г.
14. Платон Менексен // Собрание сочинений в 4-х томах, том 1 М.: Мысль, 1980г.
15. Аристотель Политика. М: Мысль, 1989г.
16. Утченко С.Л. Политические учения Древнего Рима. М: Наука 1977г.
17. Кнабе Г.С. Древний Рим история и современность. М: 1986г.
18. Дж Локк Об управлении разумом // Собрание сочинений в 3-х томах. М: Мысль 1985г.
19. Гоббс Т. Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Собрание сочинений в 2-х томах. М: Мысль 1989г.
20. Гегель Основы философии права //Философский энциклопедический словарь. М: Советская энциклопедия, 1989г.
21. Назарбаев Н.А. В потоке истории Алматы: Атамұра, 1999г.
22. (15, стр.46)
23. (14, стр.50)
24. (18, стр. 77)
25. // Аналитик №4, 2004. 15-19 бб.
26. БҰҰ Бас хатшысы Кофи Аннаның ұйымдық қызметi туралы есебi, Бас Ассамблея, Нью-Йорк. 6 қыркүйек 2001 жыл // Қазақстанның бейүкiметтiк ұйымдары: кеше, бүгiн, ертең. Алматы 2003 ж.
27. // Аналитик №4, 2004 20-22 бб.
28. Назарбаев Н.А. “Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизаций” Ел басының халыққа жолдауы. 18 ақпан 2005 ж.// Жизнь №3 (23) 2005 стр. 11.
29. // Казахстанская правда №79-80 7 апреля 2005г.
30. Giving and Volunteering in the United States 2001: Key Findings. Independent Sector, Washington, 2001.
        
        Жоспар
Кіріспе
І тарау Үкіметтік Емес Ұйымдардың азаматтық қоғам қурудағы алатын орны мен
рөлі
1. Азаматтық қоғам түсінігі мен даму эвалюциясы
2. Азаматтық ... ... ... Емес ... ... ... ... дамуы
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер мен сілтемелер
Қосымша
КІРІСПЕ
Тақырыптың өзектілігі: ХХ ғасырдың 90 жылдардың басы ... ... ... зор ... ... ... Тәуелсіздігін алған
Қазақстан Республикасы алдында өзінің барлық экономикалық әлеуметтік
мүмкіндіктерін тиімді ... ... ішкі және ... ... ... ... бүкіл әлемдік даму үрдісіне тез арада ... ... Осы ... еліміздің саяси және әлеуметтік – ... ... ... ұшырады. Оның басты көрінісі топтың әкімшілік басқару
жүйесінен, нарықтық қатынас даму моделіне өту ... Бұл ... ... ж. және 1995 ж. Қазақстан Республикасының Конституциясында және 1994
ж. ... ... орын ... Сонымен Қазақстан қоғамының үш секторы
құрылым заңдастырды. ... ... елде ... ... үш ... Олар ... ... және коммерциялық емес сектор.
Соңғы коммерциялық емес сектордан Үкіметтік Емес Ұйымдар ... ... ... нық тұра ... ... ... көрінісі ретінде
Үкiметтiк Емес Ұйымдар қоғамда маңызды орын ала бастады. Қазіргі таңда бұл
сектордың дамуы белсенді ... ... ... ... қоғамның негізгі
элементі, еліміздің тұрақты саяси дамудың кепілі болып саналады. Халықтың
негізгі әлеуметтік мәселелерімен ... бұл ... өз ... ... жаңа методпен қатар мәселені шешілуде иновациялық
технологияны пайдаланады. Мықты азаматтық қоғам құру тікелей ... ... ... ... даму ... мен саяси процеске ықпалын
тигізетін бұл қоғамның негізгі құрылымын бөлшектеп ... ... ... ... ... ... ... қоғам құру басты ахуалдың бірі.
Біздің еліміздегі олардың пайда болу тарихы, қоғамда алатын орны ... ... орын ... бұл ... ... ... ... мәселенің бірі болып табылады.
Тақырыптың зерттелу ... Бұл ... ... және шетелдік
зерттеушiлермен қатар ерте грек қоғамының ойшылдармен зерттелген ... қоса ... ... ... ... ... өз үлесін қосты.
Азаматтық қоғамның зертелуі ... ... ... ... отырған мәселенің
бірі болып табылады. Азаматтық ... ... ... ... ... қарастырғандар ішінен атап кететін ... П. (1), ... О. (2), ... М., Якимец В. (3) Қазақстанның
зерттеушілері «үшінші сектор» ... ... ... орны ... ... ... ... үлкен үлес қосқандар ішінен, Абишев
К.А. (4), Аяған Б.Г. (5), ... Л.А. (6), ... М.С. (7), ... (8), ... М.Б. (9), ... Г.А. (10), ... А.Д. (11) ... Үкіметтік емес сектор туралы ҮЕҰ-дардың ... ... ... ... ... ... ... болсақ олар В.Сиврюкова (12),
қазіргі таңда Үкіметтік емес ұйымдардың Алматы қаласы бойынша ... А. (13), ... И. ... ... ... оның ... ... развития» мерзімді басылымының редакторы И.Франц еңбегі мол. ... ... ... ... ... құру ... мен ҮЕҰ-дарға
қатысты болып келеді. Азаматтық қоғам мәжілісі ... ... ... ... өкілдері бiлдiрген болатын. Олар Платон (14), Аристотель (15),
Антика ... ... сол ... ... өз ... ішінен Утченко С.Л. (16), Кнабе П.С. (17) ... ... ... ... ... орын ... ... Европаның жаңа заман
мектебінің өкілдері Дж Локк (18), Гоббс Т. (19), Г. ... (20) ... ... ... ... пен теориялық ... де аз ... ... ең ... ел ... ... жататынын айтып кетуіміз жөн (21). Сонымен қоса Қазақстанның
стратегиялық ... ... ... азаматтық қоғам
мәселесіне байланысты «ANALITIC» деп аталатын мерзімді басылымда көптеген
мақалалар жариялаған. ... ... ... ... олардың ішінен ел
басының халыққа әр жыл ... ... ... ... ... ... бағдарламалары, азаматтық формуда сөйлеген баяндамалары ғылыми
жұмыс жазылу барысында дерек көзі ... ... ... мен ... осы ... зерттеу жұмысты жазу
барысында алдыма қойған мақсаттарым:
1. Азаматтық қоғам түсінігі мен даму ... ... ... ... Емес ... үшінші сектор ретінде дамуы
Ғылыми жұмыстың міндетіне осы алдыма қойған мақсаттарымды жан-жақты
зерттеп, толығымен жүзеге асыру.
1.1 ... ... ... мен даму ... ... ... ... онда оның өзі қиын әлеуметтік
құбылыстың өзі, ... тән ... ... бірнеше мыңжылдық тарихы бар,
өзінің қалыптасуы әр түрлі болып келетін күрделі құбылыстың бірі.
Қазіргі таңда азаматтық ... ... ең ... даму ... ... ... отырған мемлекеттер үшін маңызы зор.
Бұл сала орта мамандар ескі ... ... ... ... бұл ... ... ... біткен жоқ. Демократия, адам
құқықтарының сақталуымен толық байланысты бұл құбылыстың тарихына, қайнар
көзіне көшетін ... Өз ... ... ... ... ... туралы
алғашқы ойларын грек философтары жалпы түсінік берген болатын. Атап айтатын
болсақ, ... ... ... ... ... концепцияға сай
азаматтық қоғамның ойларын қарастырушы атақты антика әлемінің зерттеушісі:
Кнабе Г.С., ... В.Н., ... С.Л. ... ... ... ... жасақталуын жаңа заман Европалық философия мектебінің
өкілдері үлес салмағын қосты. ... ... Т., Локк Дж, ... Аса
маңызды азаматтық қоғам теориясын қарастырушы Гегельге жатады. ... ... ... тағы да айтып кететін болсақ, Кант И., ... ... Т., ... Н., ... К., тағы да ... зерттеушілер ат
салысты.
Қазақстандағы азаматтық ... ... ... ... ... ... ... табылады. Теория жағынан және дамуын ... бір топ ... ... ... үлес қосуда. Атап кететін
болсақ, олардың қатарына Абишенің К.А., Аяғановтың Б.Г., ... ... А.Д., ... А.А., ... С.Т., ... ... өте көп зерттеушілер осы мәселемен айналысып ат салысуда.
Ал мәселенің яғни ... ... ... ... ... ... қалай болды деген сұраққа жауап берсек. Онда антикалық
түсінікте мемлекет, ... ... ... ... ... ... ... байланысқан терминдерден құралған болатын.
Ол «polis» және «politca»ежелгі гректерде, ал ежелгі римдіктерпде «res
publica» және «society civitas» деп ... ... ... сөзден мағынасына
келетін болсақ ол «қала, мемлекет» деген ... ... тура ... ... ... ... ... деген түсінігімен жақын болып келеді.
Аристотель түсінігі ... ... және ... ... ... ... ... предоставляет своего рода общение, всякое
же общение организуется ради какого-либо блага больше других и к ... ... благ ... то ... ... ... ... важным из всех
и обнимает собой все остальные общения, это ... и ... или ... ... ... қоғам туралы түсінік, кең мүмкіндіктер қазіргі
кезеңге даму ... ... ... фундаменті байланыс жүйесі
ретінде ұлттық стратегиядан көрініс ... Ол ел ... «2030 ... даму ... орын алған болатын.
«Адамдар арасындағы өзара байланысты мен қарым-қатынасты орнатумен
қатар, біз біртіндеп біздің ұлттық бірлігімізді ... ... ... ... ел басының стратегиясында халық арасындағы байланысты ... ... ... Ал ол келешекте ұлттық ерекшелігімізді сақтап,
болашақта ... ... ... ... ... арасындағы келеңсіз немесе
орынсыз текетіреске жол бермеуіне маңызды роль атқарады. Өйткені қалыптасып
келе жатқан ... яғни ... ... ...... болып
саналады. Сонымен қатар халықтың әлеуметтік пен ... ... де ... ... ... ... ... қарай бет алатын құбылыстың
бірі болып табылады. Осындай тұжырымды ерте ... грек ... да ... ... ... ... қоғамның ішінде тең болуы туралы Платон
өзінің шығармаларында былай айтқан.
«Равенство происхождения раставляет нас ... к ... ... для
всех основанным на законе и повиноваться друг-другу в силу ... и ... ... ... ... ... азаматтық қоғамның негізгі қағиданың бірі
сол кезеңде айтылып кетеді. Ол заң алдындағы бірдейлік қағидасы. Бәрімізге
белгілі, қазіргі таңда да әр ... заң ... орын ... ... ... келесі этаптарының бірі жаңа заман европалық философтар
өкілдері құрайды. Азаматтық қоғам туралы түсініктер Гоббс Г., Локк ... Ш. ... ... ... ... ... ... негізінде жасалынған және қоғамдық келісім шартты қолдай отырып,
ол келісім шарттың ... ... ... ... сақтау негізінде,
келешекте жақсы өмір тұрмысқа ... ... Осы ... ... ... ... ... «Человек как разумное существо
стремиться к свабоде он хочет ... себя ... ... ... яғни ... берілген әр адамға бостандық және табиғи құқықтарының
сақталуын талап етеді. Джон Локк айтуы бойынша табиғи қауым топ ... ... ... яғни былай айтқан «Когда какое либо ... так ... в одно ... что ... из них отказываться от
исполнительной власти, присущей ему по ... ... и ... ее
обществу» (24).
Монтескье Ш. бойынша азаматтық қоғам ол ... ... ... ... ... қатар жеке тұлға мен мемлекет
арасындағы қарым-қатынасты қарастырған болған.
Ерекше, азаматтық ... ... ... ... ... ... Жанұя тұрғысынан алып мемлекетпен байланыстырып ... ... ... «Гражданское общество есть дифференцация, которая ... ... и ... хотя ... ... общества наступает
позднее, чем развития государства». Сонымен Гегель айтуы бойынша тек ... ... ... ... ... бөлек, тағы да жеке
меншік сфера бар ол сфераны ол «азаматтық қоғам» деп ... Жаңа ... осы ... ... келе ... жаңа тап өкілдері пайда болып
келе жатқан көп үшін ол идеологиялық платформа негізінде ... деп, ... ... бай, ... ...... ... айтқан. Олар өз кезеңіне сай
дворяндармен қатар бірдей құқықтар алғысы ... ... ... ... ... ... ойшыл, философтардың
ойлары іс жүзінде жүзеге аспай қалған. Өйткені Үкіметтік емес ... ... екi кері ... тән ... олар ... жалпы ойлау
негізінде тұрпайы түрде мағына берген. Ол яғни азаматтық қоғам, өзінің саны
жағынан қоғаммен тең, ... ... ... етіп ... ... ие ... ... Екіншіден, азаматтық қоғам мен ҮЕҰ-дар
арасындағы айырмашылық жоқ деп түсіндіріледі, яғни олар бірдей деп, осындай
сияқты ... ... ... ... ... дамуына ҮЕҰ-дың
секторының қалыптасуына өз зардабын тигізген. Қазақстан Респуликасындағы
азаматтық қоғам құру ... ... ... ... аз ... ... болсақ, Абишев К.А., Байгельдинов Л.А., Аяған Б.Т., Шоманов
А.Ж., Жусупова А.Д., Ибраева Т.Ж., Джунусов А.М. өте ... ... ... құру мәселесі қызықтырады. Осы салаға байланысты аз емес өз
үлесін ... ... тағы да ... ... ... (IdC) ... ұйым ... секторын дамыту барысында мерзімді басылымдармен
қатар ҮЕҰ-ға нұсқаулар шығарумен айналысады. ... ... ... ... ... мен ... деп ... Ол басылымдар
2001 жылы алғашқы жарық көрді. Қазіргі уақытқа дейін шығып ... және де ... ... ... ... бойынша көмек беруде ат салысады.
Қазіргі таңдағы өзекті мәселенің бірі азаматтық қоғам дамуына ... ... ол ... ... ... ... өз нұсқауын береді.
Мемлекет пен ҮЕҰ-дар арасындағы, әлеуметтік-экономикалық, заңдық, яғни ҮЕҰ-
дарға ... ... ... ... ... Ғылыми жұмыстың жазу
барысында осы аталмыш ... ... ... ... ... алып
жазылған. Сонымен біздің елдегі азаматтық қоғам мәселесі ... ... ... ... ... ... бір ауыздан
құптаймыз.
Қазіргі таңдағы өзекті мәселенің бірі азаматтық қоғам туралы, ... ҚР ... ... ... ... ... ... бірінші орынбасары мен Үмбеталиева Т.Б. ... ... ... ... ... ... ... оның институттарының қазіргі жағдайдағы әлеуметтік кикілжіңдерді
реттеудегі рөлі» деп аталынған мақалада (25). ... ... мен ... әлеуметтік кикілжіңдерді реттеудегі рөлін анықтау осынау
әлеуметтік феномендер – ... ... оның ... мен ... ... іс жүзінде қалыптасатын ұсынды өзара
байланыстарды ... ... ... етеді. Азаматтық қоғам институттарының іс
қызметтерін талдау, олардың әр түрлі әлеуметтік мүдделердің айтарлықта кең
ауқымын қамтитындығын және ... ... ... ... ие ... дәлелдейді. Басқаша айтқанда, азаматтық қоғам
институттарының қоғамдағы әлеуметтік кикілжің деңгейін ... ... ... оның тұрақтылығына келеңсіз әсер ... ... ... ... ... ... дамуы, қазіргі таңдағы
дамушы елдер үшін дамуындағы маңызды орын ... ... ... ... ... ... болғанымен, нақты жұмыс істеуде әлі
дамып келе жатқан ... бірі ... ... ... ... ... қосқан үлесі азаматтық қоғам ... ... ... береді. Қосымшадағы кестеден көріп отырғанымыздай ... ... ... айқындалып, олардың арасындағы байланысты
көрсетіп, анықталып көрсетілген.
Қазақстандағы азаматтық қоғамның ... ... ең ... құқығы сақталып сипаты тұрғысынан демократиялық қоғамды орнату туралы
мәселемен байланысты. Аталмыш мәселе модернизация идеясымен, яғни ... сай ... ... ... тоғысады. Осыған дәлел ретінде ел
басының 18 ... ... ... көре ... Оның аталған атынан
Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және ... ... ... ... Онда ел басымыз мемлекетіміздің тәуелсіздік алғаннан бері ... ... ... дейінгі істелген жұмысын қорытындылап, қиыншылықтары мен
жетістіктерін атап көрсетті. Сонда ... даму ... ... ... тұру, бостандықты армандадық. Нәтижесінде болашағымыз
жарқын болу үшін қажымай ... ... ... 10 ... ... ... ... одан көріп ... ... ... ... ... жүргізуде өз орнын нақты
алған және де әлі күнге ... ... ... ... ... бірі. Сонымен
еліміздің барлық салаларын қамтыған жолдауында негізгі әлеуметтік топтың
мәселесін, шешіп ... ... топ ... ... ... мен мемлекет жұмысында істейтін жұмыскерлер жатады. Олардың
зейнетақысы, стипендиясы мен жалақысы екi есе ... ... ... деп айта ... Тағы да ... ... ... кәсіби білім алу
мақсатын көздеген ел ... ... ... ... ... ... көтерді. Азаматтық қоғам институттарының дамуы туралы да айтылды. Ең
бастысы елдің азаматтырының ... ... ... сөз ... ... мен ... еріктіліктің дамуын атап көрсеткен. Адам
құқығы мен ... ... ... ... кейбір кезде өз
орнын таппай жүруде, яғни бір жағдайларда олар бұзылады осымен ... ... ... ... өз ... ... істерде нақты атқару қажет деп
түсіндіреді. Ең бастысы – сөз бостандығы ... ... ... ... ... ... құқыққорғаушы органдар сөз бостандығының
бұзылмауын да қамтамасыз ету керек. Қорыта ... ел ... ... ... ... ... қазіргі таңда барлық жағдайлар
жасалған. Осыған дәлел атақты Ресей ... ... ... ... «екі ел – ... мен Қазақстан – қазіргі таңда, экономикалық даму
жоғары қарқында» деп айтып кеткен. Ал бізге белгілі экономиканың ... ... ... елде ғана ары қарай дамуы жүзеге асыратын үлкен құбылыс,
азаматтық қоғамның да ... ... ... туады. Біріккен Ұлттар
Ұйымының Бас хатшысы Кофи Аннанның айтуы бойынша «Бүкіл адамзат үшін ... үміт ... ... бір жол, ол ... ... мен ынтымақтастық
жолы, мұнда барлық қоғамдық күш-жігерлер – мемлекеттер, жеке ... ... және ... мекемелері, барлық нысандағы азаматтық қоғам – нақты
қол жететін мақсаттарға ұмтылу үшін өз күштерін біріктіреді» (26). ... ... ... адамзаттық қоғам құру үшін қоғамның үш секторын
яғни мемлекет, бизнес мен ҮЕҰ-да қажымай еңбек ету ... ... ... ... қоғам ол өзі қиын әлеуметтік феномен белгілі ... бар, және ... ... ... келе ... ... ... қоғамның құрылуы тікелей өркениетті дамушы елмен
бейланысты. Негізінен адам дамудың басты субъектісі ретінде ... ... ... адам ... шектелмеуінен тұратын процесс.
Қазіргі таңдағы азаматтық қоғам деп ... ... ... ... ... ... С.Т. (27).
1. Индустриалды қоғам
2. Экономикалық қарым-қатынас ол қоғамдық нарықтық экономика жүйесі.
3. Саяси тұрғыдан – ... ... ... ... – қиын дефференциялды және стратификациялық
жүйе.
5. Діни-идеологиялық жағына ашық қоғамның ... ... ... ... ... 5 қағидасынан қазіргі таңда азаматтық қоғам тұрады деп ... ... ... ... ... ... азаматтық
қоғам 2 түсінікте қалыптасып жасалынған.
1. Жеке тұлға түсінігі.
2. Жеке меншік түсінігі.
Батыс Европадағы азаматтық қоғам дәл осы екі ... ... ... ... ... жеке ... яғни ... күрес нәтижесінде қалыптасты. Тарихтан ... осы ... ... ... шартты жүзеге асырушы ол заңдарда орын тапты.
Сонымен көріп отырғанымыздай ... ... ... ... заң ... Оны ... және ... демократиялық қағидаларының негізі болып
табылады. Осы кезде ... ... ... ... ... ... тура сай
келеді. Ол демократия туралы айтқан, «Әр елде демократиялы бір қолмен
енгізу ... ... ... оның да өз ... белгілі, басқа елдердің
тәжірибесі көрсеткендей қоғамның барлық қабаттары оған үйрену керек, ол ... ... ... ... ... ... ... тарихы бар либералды
дәстүрлерімен ол мемлекеттер жетістікке жетпеді. Біз өз ... ... ... ... ... ... ... қажет демократия ол адамның
жүріс-тұрысы мен мәдени ойлауының мәдениетінен тұрды деп солай ... ... ... құру процесі біздің елдің тәуелсіздік алғаннан
басталады да, әлі ... ... ... ... ... ... қоғам
орнату тікелей ҮЕҰ-дармен байланысты екенін ... ... ең ... бірі ол қазіргі таңдағы жақандануға байланысты өзіміздің тұрақты
даму стратегиямызда таңдап алуымыз ... ... ... ... ... ... бар оның бірі көп ... ... ... ... діни ... да ... ... табылады. Сарапшылар зерттеуі
бойынша 3000 діни ұйымдар бар олар 70 конфессияға жатады. Діни емес ... ... ... ... та ... ... айыра алатын айырмашылық
бар. Ол діни ұйымдар белгілі бір идеологиялық тоталитаризм негізінде өзінің
тағы да ... 2 ... тұру ... ... ... бар. Ал ... ... негізінде жұмыс істеді. Осындай әр қилы қиын деп те ... ... ... ... ... ... ... сипатта
өмір сүруде. Ел басымыз халықтар ассамблеясының ІХ сессиясында, Евразиялық
хартияның қабылдануы ... ой ... Ол ... ... ... және ... келшу туралы айтылады. Көпшілік оны қолдады,
олардың ішінен көптеген діни ... ... де ... ... ілгері дамуы келешекте мықты азаматтық қоғамға айналатыны
сөзсіз. Осыған байланысты көптеген зерттеушілер ұлттық ... ... ... ... «ұлттық идеяның» болуы қажет деп түсіндіреді. Бұл ойды
айтушылар ішінен ... М., ... А., ... А., ... А. ... ... жарқын ел ретінде өмір сүреміз (29). Келешекте әрбір азамат
өзіне қолайлы өмір сүрі үшін бағытталған бұл шара ... ... ... ... ... көптеген дамушы мемлекеттер тәжiрибесiн айта келе
мақала соңында өз ұсыныстарын айтады. Оларды бiраз жүзеге асыру үшiн ... ... ғана ... ... ... азаматтық қоғамға әсер ететiн
қоғамның да бұл маңызды бөлшегi ... ... ... ол қалыптасқанмен
әлi де даму үстiнде. Негiзгi ... ... ... ұмытпауымыз қажет. Ал
азаматтардың яғни көпшiлiкке жақын тұратын ҮЕҰ-дар арқылы ол процесс жүзеге
асырылады.
Қорыта келгенде азаматтық ... ... ... ... ... ... даму ... байланысты ол әртүрлi формада болды. Қазiргi таңда
азаматтық қоғам құру мәселесi көптеген мемлекеттер ... ... ... артта қалмады. Нарықтық экономиканың дамуы, азаматтық қоғам
мәселесi де ... ... ... ... бiзге белгiлi үш сектордан
тұрады, олардың бiр-бiрiмен араласып қарым-қатынастың терең жүргiзiлуiнде
мықты ... ... ... ... Ол қоғам мемлекетiмiздiң әрбiр азаматы
үшiн қажет.
1.2 Азаматтық қоғамдағы еріктілік
Қазақстандағы үкіметтік емес ұйымдар дың ... ... бір ... ... ... ... күш ... Халықаралық Ерікті
Күш салу Қауымдастығынаң (IAVE) ынта ... 1990 жылы ... ... ... еріктілік – жеке азаматтың адамзат
қоғамдастықтары ... ... ... ... ... ... ол
қоғамдастықтар әділ және бейбітшілік қоғам құру жолында адамның негізгі
қажеттіліктерін іске ... ... ... және
әлеуметтік дамуға, жаңа ... ... және жаңа ... ... ... елдерде еріктілік адам өмірінің негізгі элементтерінің бірі
болып табылады. Сонымен бірге еріктілер қызыметі жергілікті, ұлттық ... ... ... іске асырыла береді. ... ... ... алады, сол немесе басқа елдің қажеттіліктерін
икемділікпен ... ... Ол ... ... маңызды рөль
атқарады: белсенді азаматтар жергілікті, аймақтық және ... мәні бар ... ... ... шараларына жәрдемдеседі,
дүниежүзілік қоғамдастықтың арықарай интерграциясына ықпал етеді. Жетекші
қызыметті бұл арады БҰҰ ... VSO ... Service ... ... және басқалары сияқты халықаралық еріктілік ұйымдары
еншілейді.
Экономикалық дамыған елдерде ... ... ... ... белсенді түрде еңгізілді АҚШ да еріктілердің 500 жергілікті
Орталықтары бар. Осы ... ... ... ұйымдар мен
мемлекеттік агентіктерінде жұмыс істеулері үшін ... ... ... ... ... ... ... тиімділікке ие. Мысалы, 2001
жылы 83,9 миллион АҚШ ... ... 44% ... ... ... ... тегін жұмыс істейді. Осы жұмсалған уақыттың ... ... АҚШ ... ... ... 15,40$ есеп ... ... жергілікті еріктілер орталықтарында еріктілер ретінде 4,2 ... ... (бұл ... 3%). ... ... ... ... да құрылған, олар ішінара бюджет қаржыландыруы қарауында. Осы
елдерде ерікті болу әрі ... әрі ... ... елдерде жақсы дамыған, үйткені ол жоқшылық пен
мұқтаждыққа, ... ... ... ... ... АИТС ... ауруының
таралуына, т.б. қарсы қүрес жүргізудің маңызды ... ... ... Индияда, мысалы, еріктіліктің тарихи терең тамырлары бар, қоғамның
дамуы ... ... ... ... ... ... ... Африка
елдерінде үкіметтік емес ұйымдар ... ... ... ұйымдық
орнықтылығына байланысты, омірдің әр ... ... ... ... ... оған - ... экология, бейбітшіл және басқа
да қоғамдық қозғалыстар ... ... ... ... тартудың қызықты тәжірибесі
де бар. Коммерциялық ұйымдардың өз қызыметіне ... ... ... ... ... ... аталынады және ол
форманың қоғам арасында орнықты жақсы атақ қалыптастыруына жағдай жасайды.
Қазақстанда әр ... ... және ... тектері әр басқа адамдар
(негізінен студент жастар), республиканың қоғамдық ұйымдарда ... ... ... сол арқылы олар бейматериалдық өтем ретінде кәсіби
тәжірибе, машықтар, ақпаратқа қол жеткізуі, баламалы білім, байланыстарды
кеңейтуге мүмкіндігін алады.
Қазақстан ... ... ... ... ... оң ... бар. Мысалы, ҚР мәдениет, ақпарат және
қоғамдақ келісім ... ... ... ... әр ... ... ... көрсетеді. Қазақстанда ... де ... бар, ... ... ұйым ... бір күн ... ... істейді, сол күнгі жалақыларын ауқатсыздардың
мұқтаждарына жұмсайды немесе әлеуметтік қорғалмаған азаматтарға қызымет
көрсетеді.
Тіпті ... үш жыл ... ... ... оң динамикасын
байқауға болады. Қазақстандағы еріктілікті бастапқы бағалауға жәрдемдесуі
үшін жүргізілген әлеуметтік ... ... ... ... қалай
қарайсыз?” деген сауалға, сұрақ қойғандардың 74% оң ... ... 2001 ... қоғамдық даму Орталығы жүргізген ... ... ... ... 89% ... ... еңбектің даму
преспиктивалығын атап көрсеткен және ... ... ... ... ... ... Үкіметтік Емес Ұйымдардың
үшінші сектор ретінде дамуы
Қазақстан Республикасы тәуелсіздік ... ... ... бастап
еліміздегі маңызды демократиялық процестердегі қоғамдық өзгерістерге
үкіметтік емес ұйымдардың белсенді және ... ... ... ажырамас
үшінші секторына айналды. Әр мемлекет демократияның қалыптасуында өзінің
экономикалық, әлеуметтік және саяси даму деңгейіне, ... ... ... ... өз даму ... таңдайды. Қазір сарапшылар мен ... ... ... ... пен ... ең ... бірі ... ал оны практика жүзінде іске ... ... ... ... ... ... ... қоғам – ол жеке тұлғаның негізгі құқықтары мен еркіндіктері
заң жүзінде қамтамасыз ... және ... ... мемлекеттен тыс
қатынастар саласы ... ... ... Оны ішкі ... ... ықпал жасайтын адамдар таптарының ұйымдасқан әрекеті
ретінде де анықтауға болады. ... ... ... ... ... қоғамның маңызды белгісі болып табылады. Дамыған
демократиялық мемлекеттер ... ... ... азматтық қоғамдар да
болып табылады. Азаматтық қоғамның ... ... ... ... ... жеке ... бастамалары мемлекет арқылы қабылданады
және оны жетілдіре түседі. Азаматтық қоғамның қалыптасу және даму ... ... ... тығыз байланысты. Үшінші сектор – бұл өз мақсатты
мүдделер бойынша клубтарда, кәсіби одақтарда әлеуметтік ... іске ... ... ... құралатын өзін-өзі басқаратын
сектор.
Азаматтық қоғамның ажырамас құрамды бөлігі бола отырып, үшінші сектор
елдегі қоғамдық саяси ... ары ... ... оң ... Емес ...... ... шектелмейтін және
мемлекеттік билікке ұмтылмайтын ашық коммерциялық емес қоғамдық ұйымдар.
ҮЕҰ-дар ... ... бос ... ... Үкіметтік емес
Ұйымдардың қызметі жұмылдырғыштық және серпінділік, ынталылық пен ... ... ... ... Яғни ... ... дербес
әрекеттің түріне жатады. ҮЕҰ-дар ұғымына кіретін қоғамдық ұйымдар, фондтар,
кәсіподақтар, партиялар, коммерциялық емес корпорациялар, ... ... ... ... ... ... ... болуы керек және де пайда
табу ... ... ... ... ... Сонда ғана ол қоғамдық ұйымдар
Үкіметтік Емес Ұйымдарға жатқызылады. Коммерциялық емес сектордың ... ... ... ... ... ... тағы да арнайы сектор
ретінде үкіметтік емес немесе мемлекеттік емес ол ... ... ... біріктіреді де солардан құралады.
Үкіметтік емес секторды жиі қолданыста, коммерциялық емес ... ... ... ... ... ... да ... болып табылады. Бірақ та ондай
атау ол ... бір ғана ... ... ретінде көрсетіледі. Одан басқа
үкіметтік емес секторды табыссыз, ... ... ... ... және ... ... ... деп атайды (29). Осы барлық
түсініктер әр ... ... ... бұл ... шын ... ... ... Сондықтан осы атаулардың ішінен, дәстүрлі түрде қалыптасқан
көптеген Қазақстанның ... ... өз ... ... ... сектор деп олар қарастырып, оны “үшінші ... деп ... Біз ары ... осы терминді пайдаланамыз. АҚШ-тың ... ... ... емес ... ... Адил Наджам
ҮЕҰ-дардың әдебиеттерде қарастырылған атауына байланысты 45 ... ... ... ... жасаған. Мысалыға, Францияда ... ... ... ... ... ... ... – public charities (ерікті), ... – koeki ... ... ... - vereine ... ...... (салықтардан босатылған) non-governmental
organizations (үкіметтік емес ұйымдар) деп ... ... ... ... ... ... ... атауы, толығымен американдық non-
governmental organizations (NGO), яғни үкіметтік емес ... деп ... (30). ... терминнің қолданыста енуіне батыстың ... ... ... Ал негізінде әр елде осы үшінші сектордың атаулары әр ... ... ... ... ... ... сектордың атақты зерттеушісі ... ... ... емес ... ... атаулар бұл секторды негативті
айқындайды, ... ... ... ... ... ретінде атауды
ұсынған. Осыған байланысты ... ... ... жүйелік анализ
мүмкіндіктерін толық ашып көрсететінін, еліміздің саясаттану ... ... ... ғалым М.Машаның осы тұжырымды еңгізу бізге белгілі
болып табылады. ... ... ... үкіметтік емес сектор мен еліміздің
саяси жүйесі арасындағы өзара байланысты ... ... ... ... – ол қайырымдылық, әлеуметтік қызмет көрсету, ... ... ... ... ... мәселелерін қарастырады т.с.с.
Оның үшінші сектор деп аталуын түсіндіретін ... онда ол ... ... үш ... бар. ... ... ол ... өзі болып
табылады. Қоғамда мемлекет оның қаражаты бөлінген белгілі бір ... ... ... ... ол Бизнес, (кәсіпкерлік) қоғамның Екiнші
секторы адам төлей алатын, яғни өз ... ... ... ғана ... шеше ... Ал ... ... ол мемлекет пен бизнес бөлінген
қаражатына қарамастан осы екiншi ... шеше ... ... ... ... ... ... роль атқарады. ... ... ... өз даму үстінде.
Қазіргі таңда еліміздің үкіметтік емес секторы, келешекте азаматтық
қоғам құрылуының алғышарттары ... ... ... ... ол үшін әлі ... ... емес ... институционалды дамуын қалыптастырып, саны
мен сапасы жағынан ... ... ... ... ... ... ... жеткізу қажет болып табылады. Әлемнің ... ... алып ... ... ... жағынан ҮЕҰ-дар АҚШ-та 1 миллион
халыққа 140 мың ұйымдар, Канадада 144 мың, 1 ... ... ... құрайды.
Ұлыбританияда 5172 ұйым 1 миллион халыққа. Ең алдымен ҮЕҰ-дар желісі ... ол ... ... ... табылады. Онда 1 миллион халыққа 20 000
ұйымдар жұмыс істеуде. Көрші ... ... ... ... ... 350 мың ... ... қоғамдық ұйымдар бар, яғни 1 ... 000 ... ... ... ... ... көрсеткіштерге қарайтын болсақ, шамамен 70 мың ұйым
белсенді түрде тұрақты өз жұмысын атқарады. Бұл ... ... ... ... ... Олардың көлемі шамамен алғанда 20 миллион Ресей
азаматтарына тиеді .
Сонымен үшінші секторды ең көп ... ... олар өз ... бір ... ... ертеңгі жарқын болашақты өзгерту мақсатын қоя
отырып, өздері өз ... ... ... ... ... адам ... ... бірі болып табылады.
Атақты зерттеуші Питер Друкер есептеуінше, әр екеуінің біреуі ... ... яғни ... айтатын болсақ 90 миллион адам ... ... ... Олар өздерінің күнделікті төленетін күнделікті
баратын негізгі жұмысына, қосымша жұмыс атқарады. Бұл ... ... ... 7,5 ... ... ... ... береді. Оларға төлейтін
болған жағдайда олардың жалақысы жылына 150 миллиард АҚШ ... ... ... ... ... ҮЕҰ ... дамуы негізінен салықтың
төмендігінде айқындалады. ... ... ... ... ҮЕҰ-дардың өмір
сүруіне ыңғайлы жағдай ... ... ішкі ... 15%-ға ... жүктелмейді. Ол тікелей үкіметтік емес институттарға бағытталады
да, сондағы керектi мұқтаждықтарға жұмсалады ... ... ... еріктілік қоғам өмірінің барлық салаларына белсенді түрде
енгізіледі. Австралияда тіпті мемлекеттік ... ... ... олар ішінара бюджет қаржыландыруы қарауында. Осы елді ерікті болу
әрі құрметті, әрі мәртебелі.
Қазақстанда әр ... ... және ... ... ... адамдар,
негізінен студент жастар, республиканың қоғамдық ұйымдарында ақысыз негізде
жұмыс істейді, сол арқылы олар ... өтем ... ... ... қол ... ... ... байланыстарды кеңейту мүмкіндігін
алады. Қазақстан Республикасында еріктілердің мемлекеттік ... ... оң ... бар. Мысалы, ҚР мәдениет, ақпарат және
қоғамдық ... ... ... ... жүргізеді, бұл
халықаралық ерiктiлiк ассосациясы, әр түрлі ... ... ... ... ... елде ... еріктіліктің де
мысалдары бар, мәселен коммерциялық ұйым қызметкерлері жылына бір күн тегін
жұмыс істейді, сол күнгі жалақыларын ... ... ... ... ... ... тегін қызмет көрсетеді. Тіпті
соңғы үш жыл ішінде ... ... оң ... ... ... ... бастапқы бағалауға жәрдемдесу үшін жүргізілген
әоеуметтік зерттеу ... ... ... ... қарайсың?» деген
сауалға сұрақ қойылғандардың 74% оң жауап ... 2001 жылы ... даму ... жүргізген сауалнама нәтижелері бойынша, сұрақтама
қойылғандардың 89% республикамыздағы еріктілік еңбектің ... ... және ... ... келетін қызмет салаларын ... ... ... ... ... ... еріктінің әлеуметтік
портретін жасауға болады. Қазақстандық еріктілерінің 42% - 17-ден 30 ... ... ... 36% орта жастағы адамдар және 7,4% - 50 ... ... ... ... 60% - ... ... ... құрайды. Ал бұл саладағы әлеуметтік мәртебесін айқындайтын
болсақ, мұндағы басым топ – гуманитарлық мамандықтағы ... ... ... ... Диабеттік Қауымдастығы жалғыз басты аналардың
«Мөлдір» Қауымдастығы сияқты ірі ... ... және ... ... ... ... ... жастары 30-дан жоғары мақсаттары
топ өкілдері жұмыс істейді. Студенттердің қоғам өміріне ... ... ... екі жыл ... ... ... емес ұйымдары мен студенттік
өзін-өзі басқару құрылуының ... ... Олар ... жас ... ... т.с.с. Мысалыға әл-Фараби атындағы
Қазақ ... ... әр ... студенттік мәслихаттар
ұйымдастырылған, пікір-сайыс орталығы, ... ... жас ... ... та Қазақстандағы еріктілік секторы әлемнің дамыған елдеріндегі
сияқты роль атқармайды. Еріктілік қозғалысы құрылымының ... ... ... ... негізгі қауымы – студенттер екендігі
айқын ... Ал ... олар жасы ... ... Қазақстан қоғамына
еріктілік әлі де болса сіңген жоқ, өтйкені қазіргі таңда баю ... ... ... ... ... ал ... еңбегіНе тегіне жұмсау өте сирек
кездеседі. Әйтсе де, еріктілік Қазақстанда қалыптасу ... және өз ... ... ... ... өзінде дәнекерлерге айналып ... ... ... ... мен билік жүргізуші құрылымдар
тарапынан танылған жағдайда, еріктілер өкімет пен қоғам арасындағы дәнекер,
қоғамның ... ... ... ... Осы ... жағдай жасау
ҮЕҰ-дар қажымай еңбек ету керек. Бізге белгілі қазақ ... сан ... ... ... ... арасында, елде, бір-біріне көмек көрсетіп, оған
жәрдем беру ерте кезден-ақ пайда болған құбылыстың бірі болып табылады. Ол
«Асар» деп ... ... бір ... үй ... ... оған ... келіп көмектеседі. Осылай халқымыздың санасында ерте ... ... беру ... күш ... ... Ерікті Күш салу ... ынта ... 1990 жылы ... ... ... ... жеке ... адамзат қоғамдастықтары өміріне белсенді қатысу
мәселесін ерікті таңдауы, ол қоғамдастықтар барынша әділ және ... құру ... ... ... ... іске ... ... және әлеуметтік дамуына, жаңа жұмыс орындары
мен жаңа мамандықтар құруға ... ... ... ... ... пен әлеуметтік мәселелерді шешуде шешуші орын алады.
Әлемнің дамушы елдеріндегі экономикасының дамуында ... ... ... бірі ... ... ... ... ол бір орнында тұрмай,
үнемі даму үстінде болады. ... ... ... барысында біздің елдегі
экономикалық пайдасын ескере отыру қажет. Өйткені әлемнің дамушы елдерінде
мысалға айтатын болсақ, Европадағы шағын ... ... ... ҮЕҰ-дар көрсеткені бойынша 10% құрайды. ... осы ... ... ... ... дамығанын және де әлі даму үстінде. Ал
бұл көрсеткіші Германиямен салыстыратын болсақ, соңғы мәліметтер ... ... ... ... ҮЕҰ-дардың мүшесі болып табылады. Яғни
мұндай көрсеткіштер осы елдердің экономикалық жағынан ... ... ... орын ... Ал Қазақстандағы ҮкіметТік Емес Ұйымдар кеңінен
және толығымен донорлық шетел компанияларға тәуелді ... ... ... ... ... ... Олар ... компаниялар,
шағын грант береді де ол тек қана кішігірім жобаны іске асыруға жұмсалады.
Сонымен ҮЕҰ-дар шетел компаниясынан ақшалай ... ала ... ... ... жүргізуші ретінде өмір сүреді. Ол неліктен? деген
сұраққа жауап ... ... ... ... ... қоғамның маңызды
«үшінші сектор» ретінде қалыптасқанымен әлі де болса дамыған жоқ.
Мемлекет пен ҮЕҰ-дар арасындағы өзара ... ... ... ... ... экономикалық жағынан қарайтын болсақ, ондағы да кемшіліктерді
жоққа шығаруға болмайды. Мысалға, біздің ... ... ... ... ыңғайлы емес жасалған. Мысал келтіретін ... ... ... ... ... ... ... мене төлемдер өте
көп болғанына қарамастан ҮЕҰ-ды тіркеу барысында 35 000 ... ... ... ... үшін ... тіркеу 20 000 теңгені құрайды, осындай сияқты
тең емес жағдайлар толып жатыр. Осы ... ... ... ... ... мен Үкімет арасындағы жақсы байланыс орнату өте қажет екенi рас болып
табылады. Қазіргі таңда бұл құбылыс кең етек ... Осы ... 7 ... ... ... өтеді. Ондағы басты мәселенің бірі ҮЕҰ-дардың,
үкімет пен бизнеспен қарым-қатынасын ... ... ... ... ... қаласының әкімі Иманғали Тасмағамбетов өз баяндамасымен
сөз сөйледі. Ол ҮЕҰ-дардың Алматы әкімшілігінің ... ... ... маңызы бар мәселелердің түп негіздік шешумен қатар әрбір
азаматтың өмірінің жақсаруында елеулі өзгерістер енгізетінін айтты. ... ... 5 000 ... ұйым ... ... тең ... ... 3 000 ұйымы Алматы қаласында жұмыс істеуде. Қазіргі ... ... ... ... ... саны 500-ге жетеді. Олардың қамтыған қоғамның әр
түрлі ... ... ... ... ... Алматы әкімшілігінің
әзірлеуінде ұсынылған. 2005 ... ... ... ... ... үкімет, бизнес және ҮЕҰ-дар, яғни 3 жақтылы қарым-
қатынасының мәні, мақсаты ... оны ... ... жағдайда бізідң
мегаполис үшін ол әлеуметтік-саяси тұрақтылықтың негізін қалайды.
ҮЕҰ-дар қоғамдағы ... орны ... ... айта келе, тағы да бір
жағдайды қарастырып кетуіміз керек. Олар өзінің жұмыс ... ... гөрі ... ... қолданады. Үшінші сектор өзi жұмысы
барысында Public ... (PR) ... ... ... сай ... мен ... әдіс-тәсілдерін
қолданады. Бұндай құбылыс қазіргі заманға сай жаңа ... ... ... ... ... ... көрсетілген PR
технологиясының ... ... яғни ... қарым-қатынас
негізінде жатыр. Сонымен қоса ҮЕҰ-дар өзінің жұмыс істеу ... ... тек қана ... өмір ... ... ... ... бөлінбейді. Сондықтан донорлық ұйымдар өз қаражатын беруде сол ҮЕҰ-
дың қоғамдағы беделіне қарап, өз назарын аударады. Оған ... ... ... игеруде үнемі ізденіс жолында болады. Олар өз еліндегі
азаматтар үшін аянбай еңбек етеді. Өйткені ... ... ... ... ... ... азаматтың тең құқылы ... ... ... демократияның үрдістеріне ықпал тигізіп, саяси
тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Ал ол келекшекте елдің ... ... ... ... әсер етеді.
Қорытынды
Қазіргі таңда азаматтық қоғам құру проблемасы біздің қоғамның басты
проблемасына жатады. ... грек ... ... ... ... кеткен, бірақ қазіргі таңда азаматтық қоғам көбінесе аралас түрінде
кездеседі. Ал оның дамуы ... ... ... ... бір ... ... қызмет жете дамымай отыр, ол қазақстандық
қоғам үшін осы ... ... ... ... ... істеп
жүрген ҮЕҰ сияқты, сондай-ақ жаңа құрылатын ұйымдарда да, ... ... ... ... ... бұл ... ... негізін кеңейту талап етіледі.
Қазақстанда осы ұйымдардың қызметін стратегиялық жақсарту үшін оны
халықтың нақты мұқтаждарына ҮЕҰ өздері ... ... ... де, ... ... ҮЕҰ ... жұмыс жүргізіп келеді, бірақ олардың көпшілігі
өз қызметін басқа, халық үшін маңызы шамалы ... ... ... ... ... жұмыс істейтін ҮЕҰ ... ... іске ... ... ... ... ... кейбір
жекелеген белсенді әлеуметтік жіктері мен ҮЕҰ қосарлы режимдерде жиі ... ... ... ... ... ... ... мәні бар
проблемаларды шешу сипаты жақсартылмайды.
Сонымен қорытындылай келе Үкіметтік Емес Ұйымдар ... ... ... ... ... біздің елде Азаматтық құру ... ... ... ... ... ... ... біріне айналуымыз,
бүгінгі күні қоғамның үш секторын дамытып оған қолайлы жағдай ... ... ... ... ... қажет. Ертеңгі болашағымызды
жақындату мақсатында әрбір адамзат баласы өзінің ... не ... ... қоя білу қажет. Барлығымыз бірігіп, келешек ұрпаққа ... ... ... адамның қолында. Демократиялық қағидаларды жоғары ... өз ... ... ... ... ... мен ... Друкер П.Ф. Новые реальности в провительстве и ... в ... ... в обществе и мировозрении. М: Бук Интернэшл, 1990г.
2. ... О. Что ... ... сектор и некоммерческая организация.
Информационный бюллетень. М: Программа “Подержка ... ... ... М.М., ... В.Н. ... ... в будущее России
–М: Школа культурной политики. 1997г.
4. Абишев К.А. О субъектах ... ... // С.б: ... ... в ... ... ... – Алматы 1999.
5. Аяған Б.Т. Государство Казахстан.Эволюция общественных систем. – Алматы,
1993.
6. Байдельдинов Л.А. Основы политологии. ... ... ... М.С. ... государства и гражданского общества с позиции
теории полит системы. // Сб.: Становления гражданского ... в ... ... ... ... ... А.М. Власть и оппозиция, историко-теоритические аспекты. Алматы
1997
9. Мухаммедов М.Б. Формирование основных ... ... ... ... ... 1997 г.
10. Кушалиев Г.А. Роль Экологических НПО в ... ... ... ... // Суверенный Казахстан как политическая реальность. Алматы
2001г.
11. Жусупова А.Д. Профсоюзы и НПО в ... ... // ... РК в условиях глоболизации. Алматы, 2002г.
12. Сиврюкова В.А. ... ... ... и НПО ... ... // Сб: ... ... организаций: пробелмы опыт, перспективы – ... РК, ... ... А., Франц И. Что такое НПО: понятие и деятельнгость. Алматы,
2001г.
14. Платон Менексен // Собрание сочинений в 4-х ... том 1 М.: ... ... ... М: ... ... ... С.Л. Политические учения Древнего Рима. М: Наука ... ... Г.С. ... Рим ... и ... М: ... Дж Локк Об управлении разумом // Собрание сочинений в 3-х ... ... ... ... Т. ... или ... ... и власть государства церковного и
гражданского // Собрание сочинений в 2-х ... М: ... ... Гегель Основы философии права //Философский энциклопедический словарь.
М: Советская энциклопедия, 1989г.
21. Назарбаев Н.А. В потоке истории ... ... ... (15, ... (14, ... (18, стр. ... // Аналитик №4, 2004. 15-19 бб.
26. БҰҰ Бас хатшысы Кофи ... ... ... ... есебi, Бас
Ассамблея, Нью-Йорк. 6 қыркүйек 2001 жыл // ... ... ... ... ... ... 2003 ж.
27. // Аналитик №4, 2004 20-22 ... ... Н.А. ... на пути ... экономической, социальной
и политической модернизаций” Ел басының халыққа жолдауы. 18 ... ... ... №3 (23) 2005 стр. ... // ... ... №79-80 7 ... 2005г.
30. Giving and Volunteering in the United States 2001: Key ... Sector, ... ... - ... ... ... түрде әлеуметтiк мәселе бойынша сұрақтарға шешуге қатысу
❑ иновациялық метод қолдану
❑ қайырымдылық жүргiзу
❑ әлеуметтiк жаңа сектор құру
... ... ... ... шешу
❑ жұмысшыларды қоғамдық жұмысқа таруын қамтамасу ету
❑ әлеуметтiк, нәсiби топты қорғау
❑ өзiнiң ойларын ... ашық ... ... ... ... байланысты)
❑ қоғамдық дамуын жаңа идеяларын талдау
❑ әлеуметтiк мәселе шешу ... ... ... ... шеше ... ... сұрақтарды шешу
❑ азаматтардың құқық қорғауы және заңдың мемлекеттiк дамуына ықпал жасау
❑ әлеуметтiк ҮЕҰ
❑ құқың қорғаушы ҰЕҰ
❑ клубтық ҮЕҰ
... ... ... ... қоғамдар
❑ жастар ұйымы
❑ ұлттық негiзiндегi ұйымдар
❑ саяси-әлеуметтiк топ өкiлдерi
❑ әлеуметтiк мәселе шешу жөнiндегi халықтың араласуы
❑ әлеуметтiк интеграция
ҮЕҰ-дар
қоғамдық ұйымдар
саяси партия
Азаматтық ... ... ... институттары
Жергілікті басқару
Мемлекет

Пән: Мемлекеттік басқару
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 25 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазіргі қазақ тіліндегі қатысымдық бірліктер: когнитивтік аспектісі55 бет
Азаматтық қоғам институтының түсінігі8 бет
Халықаралық ұйымдар жайында10 бет
Қазақстандағы халықаралық үкіметтік емес ұйымдар: әлемдік тәжірибе61 бет
Қазақстандық «үшінші сектор»: даму ерекшеліктері мен проблемалық аспектілері15 бет
Үкіметтік емес ұйымдар16 бет
Үкіметтік емес ұйымдардың мемлекеттің халықтың әлеуметтік тұрғыдан қорғалмаған бөлігін зерттеу саласында, ғылыми негізделген әдіснамалық және теориялық жағдайды қалыптастыру және халықты әлеуметтік қорғауды көтеруге бағытталған нақты ұсыныстардың оның тиімділігін көтеру құралы ретінде халықты әлеуметтік қорғауға қосқан үлесі67 бет
Үкіметтік емес ұйымдардың халықты әлеуметтік қорғаудағы рөлі26 бет
CDMA желіcін құрудағы техникaлық еcептеу 96 бет
Web беттерін құрудағы JavaScript-ің мүмкіндіктері және электрондық басылымдарды жасау технологиясы74 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь