Еxcel – де программалау

МАЗМҰНЫ:

I. Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3

ІІ. МS ЕхсеІ программасымен танысу ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
ІІ.1. МS ЕхсеІ программасын іске қосу және оның жұмысын аяқтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 6
ІІ.2. ЕхсеІде файлдармен жұмыс істеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
ІІ.3. Файлдарды ашу, сақтау және жабу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 6
ІІ.4. Парақ атын өзгерту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
ІІ.5. Жұмыс парағын қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 9

ІІІ. МS ЕхсеІ .дегі мәліметтерді енгізу және редакциялау ... .. 10
ІІІ.1. Мәліметтерді енгізу технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 10
ІІІ.2. Прогрессия бұйрығын қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
ІІІ.3.. Мәнді бірнеше ұяшыққа бір уақытта кіргізу ... ... ... ... ... ... ... . 13
ІІІ.4. Бағандардың енін өзгерту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
ІІІ.5. Ұяшықтардағыларды көшіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
14
ІІІ.6. Бір ұяшықтағы барды ұяшық диапазонына көшіру ... ... ... ... ...
14
ІІІ.7. Ұяшықтарды жылжыту (қиып алу) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 15

ІV. МS ЕхсеІ .дегі есептеулер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
ІV.1. ЕхсеІ .дегі формулалар. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
ІV.2. Формуланы бейнелеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
ІV.3. Функция жазбасындағы синтаксис ережелері ... ... ... ... ... ... ... 21

V. Жұмыс парақтары мен кітаптарды басып шығаруды басқару ... .. 27
V.1. Беттерге бөлу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 27
V.2. Беттердің параметрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28

VІ. Диаграммалармен жұмыс істеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 30
VІ.1. Гистограммалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 31
VІ.2. Сызықтық диаграммалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 31
VІ.3. Графиктер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31
VІ.4. Дөңгелек диаграммалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31
VІІ. МS ЕхсеІ .дегі мәліметтер базасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 39
VІІ.1. Мәліметтер базасын жасау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 39
VІІ.2. Форманың көмегімен жазбаларды іздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42
VІІ.3. Жазбаларды редакциялау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42

VІІІ. Электронды кестелердегі мәліметтерді өңдеу ... ... ... ... ... ... ... . 49
VІІІ.1. Қорытындылар есебін басу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50
VІІІ.2. Жиынтық кестелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 51

ІХ. Жұмыс парақтарын байланыстыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 52

ІХ.1. Бірнеше кестелердің ұяшығын үш шамалы сілтемелермен байланыстыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 55

Х. Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 57

XІ. Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 59
Кіріспе
Электронды кесте - ұяшықтарына әр түрлі типтегі (мәтін, сан, формулалар) мәліметтер жазылған кәдімгі кестенің компьютерлік түрі.
Электронды кестені басқару үшін кестелік процессор деп аталатын арнаулы программалар жиынтығы пайдаланылады.
Электронды кестенің негізгі артықшылығы - ол өзара формула арқылы байланысқан, ұяшықтардың біріне өзгеріс енгізгенде барлық мәліметтерді қайта есептеудің автоматты түрде жылдам жүргізілетіндігі.
Электронды кестенің жұмыс аймағы өз атауы бар бағандар мен жолдардан тұрады.
Жол атауы - сандық номерлер арқылы беріледі.
Баған атауы - латын алфавитінің әріптерімен берілген.
Ұяшық - электронды кестенің бағаны мен жолының қиылысуындағы бөлік.
Ұяшық адресі - баған атауымен жол номерінің қиылысуындағы ұяшық атауы.
Сілтеме - ұяшық адресін көрсету әдісі. Сілтеме арқылы беттегі ұяшық немесе ұяшықтар тобы анықталады, сонымен қоса формулада қолданылған мәндерді немесе мәліметтерді іздеу жеңілдетіледі. Сілтеме көмегімен беттің әр жерінде орналасқан мәліметтерді бір формулада немесе бір ұяшықтағы мәліметті бірнеше формулада қолдануды ұйымдастыруға болады.
Әдетте формула құру барысында сілтемелер формуласы бар ұяшықтың орналасу орнына байланысты өзгеріп отырады.
Электронды кестеде адресі көрсетілген ұяшықтар аймағы (блогы) ұғымы бар. Аймақ ретінде бүтіндей жолды немесе жол бөлігін, баған немесе баған бөлігін, сол сияқты бірнеше жолдар мен бағандар бөліктерінен тұратын тіктөртбұрышты алуға болады. Ұяшықтар аймағының адресі арасына қос нүқте (:) қойылған бірінші және соңғы ұяшықтардың адрестері арқылы көрсетіледі
Электронды кестенің әрбір командасы өзіне қатысты команданың орындалуына тиісті ұяшықтар адресін көрсетуді талап етеді. Қолданылатын ұяшықтар аймағының адресі сол жақ жоғарғы және оң жақ төменгі ұяшықтардың адрестерін тікелей пернелер тақтасынан теру арқылы немесе кестеден қажетті ұяшықтарды тышқан көрсеткіші көмегімен белгілеп көрсету арқылы берілуге болады. Мұның ішіндегі ыңғайлысы ұяшықтарды белгілеп көрсету арқылы беру.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Балапанов Е.Қ. Бөрібаев Б., Дәулетқұлов А. Информатикадан 30 сабақ. Алматы «Шартарап», 1998
2. Информатика: Учебник / Под ред. Проф. Н.В. Макаровой. – М. Финансы и статистика, 1997.-768с.:ил.
3. Информатика:Практикум по технологии работы на компьютере/под ред. Проф. Н.В. Макаровой. – М. Финансы и статистика, 1997.-384с.:ил.
4. Каратыгин С.А. и др. Электронный офис: в 2-х томах: т.1.-М.: Восточная книжная компания. – 704 с.:ил.
5. Николь Наташа, Альбрехт Ральф Электронные таблиции ЕхсеІ 5.0.Практическое пособие/Пер. С немецкого. – М.: Эконом., 1995-352с.:ил.
6. С.Симонович, Г.Евсеев, А.Алексеев «Общая информатика» Москва 2000
7. С.Симонович, Г.Евсеев, А.Алексеев «Специальная информатика» Москва 2000
8. Н.Ермеков, М.Ермеков, С.Ноғайбаланова «Информатика» Алматы 2002
9. О.Ефимова, В.Морозов «Курс компьютерной технологии» І том Москва 1998
10. Информатика негіздері №1,52002 журнал
11. Нортон П. «Персональный компьютер фирмы IBM и операционная система MS-DOS»: ағл. аудар. – М.: Радио и связь, 1991. – 416 бет: ил
12. Финогенов К.Г. «Основы языка Ассемблера» - М.: Радио и связь, 2000. – 288 бет: ил.
13. Алдажаров Қ.С., Бекбаев А., Бөрібаев Б., т.б. «Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Информатика және есептеуіш техника» - Алматы: Рауан, 1999. – 297 бет.
14. Алдашев С.А., Ахметов Н.Р. «Информатика мен есептеуіш техника терминдерінің орысша-қазақша сөздігі»:жоғары және орта оқу орындарына арналған, – Алматы: Рауан, 1993. – 176 бет.
15. Информатика задачник –практикум 1-том Москва 1999г.
16. Нортон П. «Персональный компьютер фирмы IBM и операционная система MS-DOS»: ағл. аудар. – М.: Радио и связь, 1991. – 416 бет: ил.
17. Пустовалов В.И. «Язык Ассемблера в программировании информационных и управляющих систем» – М.: «ЭНТРОП», К, «ВЕК», 1997. – 304 бет: ил.
18. Финагенов К.Г. «Основы языка Ассемблера» - М.: Радио и связь, 2000. – 288 бет: ил.
19. Нортон П. «Персональный компьютер фирмы IBM и операционная система MS-DOS»: ағл. аудар. – М.: Радио и связь, 1991. – 416 бет: ил.
Богумирский А. «MS DOS 62/6.22» - Питер, 1995
        
        «СЕМЕЙ»
Пәнді- циклдік коммисия ______________________________________
Мамандығы: 3706002
(шифр)
«Есептеуіш техника мен автоматтандырылған жүйелерді
( мамандық атауы)
бағдарламамен қамтамассыз ету».
Асанов Асан Асанович
(студенттің толығымен аты – ... ... Еxcel – де ... ... ... ... ... «__» ______________2010ж.
Пәнді – циклдік коммисия төрағасы:
Семей 2008 ж.
МАЗМҰНЫ:
|Кіріспе................................................................|3 ... | |
| ІІ. МS ... ... |5 ... | |
| ІІ.1. МS ... ... іске қосу және оның жұмысын |6 ... ... | ... ... ... ... |6 ... | ... ... ашу, ... және |6 ... | |
| ІІ.4. ... атын |9 ... |
|....... | ... ... ... |9 ... |
| ІІІ. МS ... ... ... ... және редакциялау...... |10 |
| ... ... ... |10 ... | |
| ... Прогрессия бұйрығын |12 ... | |
| ... ... ... ... бір ... |13 ... | |
| ... ... енін |13 ... | |
| ... ... |14 ... | |
| ... Бір ұяшықтағы барды ұяшық диапазонына |14 ... | |
| ... ... ... (қиып |15 ... | |
| ІV. МS ... ... |18 ... ... | |
| ІV.1. ... ... формулалар. |18 ... | |
| ІV.2. ... |20 ... ... | |
| ІV.3. ... ... ... |21 ... | |
| V. ... ... мен кітаптарды басып шығаруды басқару...... |27 |
| V.1. ... |27 ... ... | |
| V.2. ... |28 ... ... | |
| VІ. ... ... |30 ... | |
| VІ.1. |31 ... ... | |
| VІ.2. ... |31 ... ... | |
| VІ.3. |31 ... ... | |
| VІ.4. ... |31 ... |
|..... | |
| VІІ. МS ... ... ... |39 ... | |
| VІІ.1. ... ... |39 ... | |
| VІІ.2. ... ... ... |42 ... | |
| VІІ.3. ... |42 ... |
| VІІІ. ... ... ... |49 ... | |
| ... Қорытындылар есебін |50 ... | |
| ... ... |51 ... ... | |
| ІХ. ... ... |52 ... | |
| ІХ.1. ... ... ... үш ... ... |55 ... |
|...................................... | |
| Х. |57 ... ... | ... ... ... |59 ... | ... ... - ... әр ... ... (мәтін, сан,
формулалар) мәліметтер жазылған кәдімгі кестенің ... ... ... ... үшін ... процессор деп аталатын
арнаулы программалар ... ... ... ... ... - ол ... ... арқылы
байланысқан, ұяшықтардың біріне өзгеріс енгізгенде барлық мәліметтерді
қайта есептеудің автоматты түрде жылдам жүргізілетіндігі.
Электронды ... ... ... өз атауы бар бағандар мен жолдардан
тұрады.
Жол атауы - сандық номерлер арқылы беріледі.
Баған атауы - ... ... ... ... - ... кестенің бағаны мен жолының қиылысуындағы бөлік.
Ұяшық адресі - баған атауымен жол ... ... ... ... - ... адресін көрсету әдісі. Сілтеме арқылы беттегі ұяшық
немесе ұяшықтар тобы анықталады, ... қоса ... ... ... ... іздеу жеңілдетіледі. Сілтеме көмегімен беттің
әр жерінде орналасқан ... бір ... ... бір ұяшықтағы
мәліметті бірнеше формулада қолдануды ұйымдастыруға болады.
Әдетте формула құру ... ... ... бар ... орнына байланысты өзгеріп отырады.
Электронды кестеде адресі көрсетілген ұяшықтар аймағы (блогы) ... ... ... ... ... ... жол бөлігін, баған немесе баған
бөлігін, сол сияқты бірнеше ... мен ... ... ... ... ... Ұяшықтар аймағының адресі арасына қос нүқте
(:) қойылған бірінші және соңғы ұяшықтардың адрестері арқылы көрсетіледі
Электронды ... ... ... ... қатысты команданың
орындалуына тиісті ұяшықтар адресін көрсетуді талап ... ... ... ... сол жақ ... және оң жақ ... ... тікелей пернелер тақтасынан теру арқылы немесе кестеден қажетті
ұяшықтарды ... ... ... ... ... ... ... Мұның ішіндегі ыңғайлысы ұяшықтарды белгілеп көрсету арқылы беру.
Ұяшықтар аймағы - ұяшықтардың ... ... ... ... барлық ұяшықтарға тән көрсеткіштер:
* Ұяшық ұзындығы 9 орынды.
* Символдық мәліметтер үшін түзету сол ... ... ... үшін түзету оң жақтан.
МS ЕхсеІ программасымен танысу
1-сурет. МS ЕхсеІ парағы.
МS ... ... ...... ... ...... және басқа міндеттердің біраз ... ... өте ... және ... ... ... кестелерді
өңдеу пакеті, бұларда сандық, мәтіндік ... ... ... ... ... ... ... түрде ұсынылған.
Электронды кесте ... ... ... ... орналасқан жолдар мен бағаналардан тұрады. Алайда кәдімгіге
қарағанда, электронды ... ... ... және ... ... ... ... үшін ғана арналмаған. Электронды кестенің кәдімгіден
негізгі айырмашылығы - әр ... ... ... ұяшықтарда орналастыру
мүмкіндігінде, сонымен қатар кестелік түрде ұсынылған мәліметтерді өңдеуді
молынан автоматтандыруда болып отыр.
МS ... ... іске қосу және оның ... ... ... ... ... іске қосу негізгі мәзірдің
Программалар – Microsoft ЕхсеІ бұйрығы көмегімен орындалады.
МS ... ... ... ... ... оның көмегімен
жасалған кұжаттарды ... ... ... - ... ... ... ішінде, АІt+F4 немесе программаның ... ... ... ... ... ... ... істеу
Ехсеlде жұмыс кітабы үшін стандартты кеңейтілген бір файл .хls.
беріледі. ... ... ... ... ... мәзірдің Файл
тармағында жиналған.
Жаңа файл ... үшін Файл - Құру ... ... ... ... ... ... деген стандартты аты бар жұмыс кітабын ... ... ... ... кітап «2-кітап» деген атпен ашылады.
Файлдарды ашу, сақтау және жабу
Файлдарды оқу үшін Файл – Ашу ... ... ... болған
диалогтық терезеде пайдаланушыға папканы таңдау қажет, мұнда осы файл
орналасады және файл көрсетіледі.
Шығу ... ... Файл ... бұйрығы тізімінде пайдаланушы соңғы
уақытта жұмыс істеген файл аттарының тізімі келтіріледі.Осындай файлдардың
біреуін ашу үшін оның атын ... ... қосу ... ... ... нұсқағышын Құжаттар жолына
әкеліп, оң жақтағы қосымша мәзірдің пайда ... ... ... ... ... ... жазу Файл - ... (ескі атпен сақтау) немесе Файл —
Қалай сақтау керек (жаңа атпен сақтау) бұйрығын таңдаумен іске ... жабу үшін Файл - Жабу ... ... ... Егер сіз ... ... енгізсеңіз, бұл өзгерістерді сақтамасаңыз, экранда осы
өзгерістерді сақтауды ұсынатын диалог терезесі пайда болады.
МS ЕхсеІ жұмыс кітабы жұмыс парақтары деп ... бір ... ... ... Жаңа ... кітабы әдетте 16 беттен тұрады, бірақ оның саны
255-ке дейін ұлғаюы мүмкін. Жұмыс парағы - кестелер мен ... ... ... орналасатын қағаз парағының злектронды ұқсасы. ... ... ... бар бір кестені де, ... ... ... ... ... ... ... жұмыс парағында әр түрлі
графиктер мен диаграммалар болуы мүмкін. Әрбір ... ... ... ... аты бар арнайы таңбаша (ярлычок) орналастырылған. Егер ... ... ... - Параметрлер бұйрығын орындап және диалогтық
терезенің Түр бетінде Парақ ... ... ... жөн. ... бойынша 1-парақ, 2-парақ деген аттар жазылады, бірақ ... ... ... одан да мағыналысына Атын өзгерту бұйрығын
таңдап, озгертуге болады. Содан соң ... аты ... және ... немесе қаптамаларға (папкілер) қайтадан ат қойған сияқты ... ... ... парақтары арасында ауысып, көшу парақтың тиісті
таңбашасы тұсында шертумен не болмаса. ... ... ... ... ... ... ... (алдыңғы параққа ... ... ... 65 536 ... және 256 ... тұрады, ЕхсеІдегі
кестенің ең көп ықтимал мөлшері - 65536х256.
Жолдар ... ... ... 65 536-ға ... ... ал ... латын алфавитіндегі әріптермен және қосарлы
амалдармен (А, В, С және т.б. Z, АА, АВ, АС және т.б. АZ,ВА - ВZ,..., ІА ... ... ... ... нөмірлері мен тақырыптары жол
тақырыптарының сол жағындағы бағандарда тұрады, ал бағандардың ... ... ... ... ... ... ... жағында
орналасқан. Жолдар мен бағандардың қиылысуы ұяшық жасайды, ал жолдар мен
бағандардың ... ... ... ... немесе ұяшықтарды
туындатады. Мысалы, А1 1233 ... ... және НХ ... ... жұмыс үстелінің жоғарыдағы сол бұрышында орналасқан ұяшықтың
адресін - ... 1 ... ... және НХ ... ... ... жоғарыдағы сол бұрышында орналасқан ... ... ... ... ... ... ... жұмыс парағы ұяшықтары үшін
қолданылады. Егер басқа жұмыс парағында тұрған ... ... ... онда ... ... ... ... атын және леп
белгісін көрсету керек: мысалы, 16! А1 Парақ - А ... ... ... ... мен 16 Парақ аты бар жұмыс ... ... ... бар:
• құрамы;
• ескерту;
• пішім.
Ұяшықта оның құрамы деп ұғынылатын 255 символ бар. Бұлар ... ... ... сан, ... ... мән;
• проценттік мән;
• ай-күні, жылы;
• уақыт;
• формула;
• графикалық объект.
Меңзер тұрған ұяшық ерекшеленген, ағымдағы немесе ... ... ... сыртқы белгісі - тұтас қалың ... ... ... ... ... деп ... ... қара шаршы қайымдаудың сол
жақтағы төменгі бұрышына орналасқан. Толтыру ... ... ... ... ол ... ... "+" ... болады.
Көрсеткіштің тежелуі бұл жағдайда бастапқы ұяшықта бар ... ... ... ... ... ... ... түрде толтыруға
әкеледі.
Парақ атын өзгерту
Жұмыс парақтарына үнсіз келісім бойынша 1-парақ, 2-парақ және т.б. ... ... ... ... бірнеше тәсілдермен беріледі:
✓ Пішім /Парақ /Қайта өзгерту бұйрығымен шақыру жолымен;
✓ парақ таңбашасында тышқанның оң ... ... ... пайда болған Қайта өзгерту бұйрығын таңдау арқылы;
✓ парақ таңбашасында ... ... екі рет ... ... іс-әрекеттердің кез келгенін орындағаннан кейін парақтық ... қара ... ... жаңа атты пернелерден енгізу ... ... ... ... бұйрығымен ЕхсеІ бұл парақты көрсетпейді.
Сервис /Қорғау /Парақты қорғау ... ... ... ... ... ... ... жұмыс кітабындағы барлық өзгерістерге тыйым
салуға болады, қажет болған жағдайда оны парольмен қорғауға да болады.
Егер Пішім /Ұяшықтар диалогтық ... ... беті ... ... өзгертуге тыйым салуға (Бұгатталған немесе Қорғалған ұяшық), сондай-
ақ формуланы ... ... ... олар ... ... ... ЕхсеІ -дегі мәліметтерді енгізу және редакциялау
Мәліметтерді енгізу технологиясы
Мәліметтерді нақты ұяшыққа ... үшін оны ... ... бөлуге
болады, редакциялаудың таныс негізгі стандартын (меңзердің пернелері,
Васksрасе, Del) ... ... ... тере ... Формула жолына
кіргізілетін мәліметтер ағымдағы ұяшықта жасалады.
Формула жолының сол ... ... ... ... ... ... кнопкалар: қызыл крестер, жасыл қанат белгісімен және fх
таңбашасымен пайда болады.
Егер кресі бар кнопканы ... ... ... және ... ... ұяшыққа түскендер - жойылады.
Егер fх таңбашасы бар ... ... ... экранға Функция шебері
диалогтық терезесі шығады. Сіз ... ... ... ... ... соң, ... ... қай-қайсысымен
де оларды ұяшықта белгілеуіңіз керек:
1. Еnter пернесін шертіп;
2. қанат белгісі бар кнопканы ... ... ... ... ... ... ... үшін таңдалған ұяшықта тышқанмен екі рет түртіп
басуға болады, мәтіндік меңзер тікелей ұяшықта пайда ... Бұл ... ... ... ... ... болады. Мәліметтерді
белгілеу үшін не жоғарыда баяндалған үш тәсілдің бірін ... ... ... меңзерді басқару пернелерінің кез келгенімен басқа ұяшыққа
меңзерлік шеңберді жылжытуға болады.
Енгізілген ... ... үшін сол ... ... ... ... ... немесе қатарынан екі рет басу, не болмаса F2
функциональды пернені басуға болады.
Ұяшықтарға әр ... ... ... ... болады: мәтін, сандар,
ай-күн, жылы (уақыт) формулалар, (бұларға сандар, ... ... ... ... немесе басқа ұяшықтардағы мәліметтерден
жасалатын ... ... ... ... ... олардың аты,
құрамдас функция аттары) функциялар. Мәтін ретінде әр түрлі әріптер ... ... ... ... өзінен-өзі сол жаққа, ал сандар оңға қарай
теңгеріледі. Бөлшектік бөлігі бар сандарды енгізгенде, бөлшектік және тұтас
бөліктерге бөлуші ... ... ... үтір ... ... ... ... бөлікке бөлгішті өзгерту үшін, мынадай бұйрықтарды
орындаңыз:
▪ Міндеттер панелінде орналасқан Іске қосу ... ... ... бұл Windows жүйесінің негізгі мәзірін орындауға
мүмкіндік береді;
▪ Баптау->Басқару панелі бұйрығын белсендірек етіп, ... ... ... панелінде Тіл және стандарттар пиктограммасын
таңдаңыз, сонан соң Enter ... ... ... Тіл мен стандарттар диалогтық терезесінде Сандар қосымшасын
ерекшелеңіз.
▪ Тұтас және бөлшектік бөлікке бөлуші өрісінде пернеден
нүкте ... ... ... ОК кнопкасын басыңыз.
ЕхсеІде мәліметтерді енгізу процесін тездетіп, оңайландыруға мүмкіндік
беретін бірнеше ... ... бар ... ... енгізу (көшіру);
• автотолтыру;
• прогрессия енгізу.
Бар мәліметтерді қайталау (көшіру) үшін:
1. ұяшықты ерекшелеу;
2. тышқанның нұсқағышын автотолтыру маркеріне ... ... ... ... бойымен созу керек.
Егер Түзету/Толтыру мәзірін қолданып немесе көшіру ... ... ... жетуге болады.
МS ЕхсеІ программасы пайдаланушыларға кесте ұяшықтарын толтыруды
автоматтандыру ... ... ... немесе редакциялауда өте қолайлы
мүмкіндіктер ұсынады. Автотолтыру дегеніміз - атауларды, сандарды, ай-күн,
жылдарды және т.б. ... ... бір ... ... ... ... ұяшықтардың тобына немесе автоматты түрде толтыру.
Автотолтыру ерекшеленген ұяшықтарды таңдап алынған (не болмаса қосымша
жасалған) тізбектілікпен толтырады. ¥яшықтардың ... ... үшін ... ... ... ... ... ұяшықтарына енгізу;
2. осы ұяшықтарды ерекшелеу;
3. толтыру маркері сүйрегіші көмегімен ерекшелеу аумағын талап
етілетін мөлшерге дейін кеңейту.
Прогрессия бұйрығын қолдану
ЕхсеІ ... ... ... ... және ... сондай-ақ ай-күні, жыл тізбектілігімен де жұмыс істейді.
А2 ұяшығына 1 санын кіргізіп, А2:А11 аумағын бөліп көрсетіңіз. ... ... / ... / ... ... шақырыңыз. Нәтижесінде Прогрессия
диалоггық терезесі пайда ... ... ... ... ... ОК кнопкасын басу керек.
Біздің жағдайымызда, 2-ден 10-ға ... ... ... толтыру үшін мынадай параметрлерді қою талап етіледі:
• Орналасу аумағында ауыстырып ... ... ... ... Тип ... ... ... қосқышты таңдау;
• Адым өрісінде 1 мәнді енгізу ;
• Шекті мән өрісінде 10 санын енгізген ... ... ... ... ... қандай ауқымын ерекшелеуге
қарамастан, осы мән өрісінде көрсетілген ... ... ... ... ... әдісімен ерекшеленген ауқымды толтыру нәтижесінде А3:А11
ұяшықтарында 2-ден 10-ға дейінгі сандар пайда ... ... ... бір ... ... диапазонын бірдей ақпаратпен бір ... ... тік ... ... ... ... ... болып
табылады. Оны қолданғанда, бірлікті А2 ұяшығына салудың қажеті жоқ.
А2:А11 ұлшығы диапазонын ерекшелеңіз, = А1 + 1 ... ... соң ... ... комбинациясын басыңыз.
Бағандардың енін өзгерту
Енді өзгертер алдында баған ерекшеленуі тиіс. Бір ... ... ... ... ... енін өзгертуге болады. Бір ... үшін оның ... ... ... ... диапазонын ерекшелеудің екі тәсілі бар:
1. тышқан нұсқағышын сол жақтағы кнопканы ... ... ... ... ... ... ... Insert пернесін басып, бірінші бағанды ерекшелеп, ерекшеленетін
диапазоннан соңғы бағанның тақырыбы тұсында шерту.
Шектес емес ... ... Сtrl ... баса ұстап, тақырыптар
тұсында шертуді атқарған принциптер бойынша іске асады.
Жұмыс кестесі («таза кнопка») шеңберінің жоғары сол жақ ... ... ... ... ... бағандарды ерекшелеуге
мүмкіндік береді. Бұл операция сондай-ақ Ctrl+Shift+Бос орын пернелерін
басу нәтижесінде атқарылады.
Осылайша, ... ... ... бағандар ерекшеленді. Оларға
қажетті енді орнатуға көмектесетін әдістерді атап көрсетелік.
• Пішім—>Баған—>Ен (немесе контекстік мәзірде тұрған Бағандар ені
бұйрығын) ... ... ... ... Бағандар ені диалогтық терезесі
ашылады. Мұнда еннің дәл сандық мәнін беруге болады.
• Пішім—>Баған—>Автоіріктеу бұйрығын ... ... ... үшін ... ... ... мөлшердегі ен белгіленеді. Енді
автоіріктеу бағанның оң жақ ... екі рет ... басу ... ... ... ... дегеніміз - сіз көрсеткен мақсатты ұяшыққа ... ... ... ұяшық еш өзгеріске ... ... ... ... ... жоғалтып, форматтау
параметрлеріне және бастапқы шығу ұяшығында барына ие ... ... ... көшірудің (немесе ұяшық диапазонын) 3 тәсілі бар.
Ұяшықтарды бөліп, олардың бірін таңдаңыз.
• Түзету—>Көшірілсін бұйрығын ... ... ... барды
кірістіру қажетті ұяшыққа ауысып, Түзету—>Кірістірілсін ... ... ... сіз ... ... ... ... шақырыңыз.
• Көшіруді Ctrl+Insert немесе Ctrl+C пернелерінің көмегімен, ал
буфердегі кірістіруді ... ... Ctrl+V ... ... ... стандартты панелінің кнопкаларын пайдаланыңыз.
Мәліметтерді айырбас буферіне ... үшін ... ... ... ал буфердегілерді кірістіру үшін Кірістірілсін кнопкасын басыңыз.
Бір ұяшықтағы барды ұяшық диапазонына көшіру
Бұл үшін ұяшықты көшіріп ... ... ... ... ... Нәтижесінде көшірілген ұяшықтың бар құралы ерекшеленген
диапозонның әрбір ұяшығында пайда болады.
Ұяшықтарды ... ... ... ... ... бір ... екіншісіне кесіп алу мен сосын
кірістіру түсініледі, мәліметтері кесіліп алынатын ұяшық босап қалады және
форматтаудың барлық элементтерінен ... ал ... ... ... ... бар ... мен параметрлеріне ие болады.
Ұяшықтардың (немесе ұяшық ауқымын) жылжытуды 3 тәсілмен жүзеге асыруға
болады.
• Түзету->Қиып алу бұйрығын белсенді ... ... соң ... ... көшіңіз және Түзету->Кірістелсін бұйрығын орындаңыз.
Бұл операцияны, ... ... ... ... ... ... ... барды қиып алуды Shift+Delete немесе Ctrl+X пернелері
комбинациясының көмегімен, ал кірістіруді ... ... ... алып ... Таңдалған ұяшықтың мәліметтерін айырбас буферіне орналастыру
үшін құралдардың стандартты панелінің Қиып алынсын кнопкасын ... үшін ... ... немесе Enter пернесін басу керек.
Тақырыптарды орнықтыру.Егер кесте ұзын болса, бір экраннан көп орынды
алып тұрса, онда біз кіргізген ... ... ... ... мен ... ... үнемі керуге мүмкіндік
береді. Бұл үшін алдымен тек ... ғана ... жаңа ... тура ... ... ... ... жағдайда белгілеу керек.
Жаңа терезелер Терезе - Ерекшелеу ... не ... ... ... ... ... ... жерден бастап, Ехсеl терезені бөлек-
бөлек 4 ... ... ... ... ... ... ... шекараны жоғарыға бағандардың тақырыптары ғана көрінетіндей етіп,
ал ... - тік ... ... ғана ... етіп ... «тышқан-тетіктік» жағдайда, терезелерді бөлу үшін көлденең
лифтен ... ... ... ... ... сұр сызықшаны тышқан-
тетікпен алу керек.
Меңзер баған ені немесе ... ... ... ... ... және сіз оны ... жерге жылжыта аласыз.
Терезені Терезе мәзірінен Терезені белгілеу (Ауқымды бекіту) ... ... ... ... ... оралу үшін терезе мэзірінен Терезені ерекшелеуді өшіру
(Бөлуді алып тастау) бұйрығын таңдаңыз.
Арнайы кірістіру. Мәліметтерді ... ... ... ... яғни тік ... мәліметтерді көлденеңінен және керісінше де
орнатуға болады. Бұл ... ... ... ... ... ... мен жолдардыц орнын ауыстыру) мүмкіндік береді. В6 және
С6 мәтінмен ұяшықтарын тек ... үшін тік ... ... ... ... ... ... керек, сонан соң В6
ұяшығын ерекшелеп, ... ... ... ... ... ... ... оны тышқан-тетіктің оң кнопкасымен ... ... ... ... ... Тасымалдау опциясын жалаушамен белгілеп, ОК кнопкасын
басса, Арнайы кірістіру диалогтық терезесі пайда болады.
Жасалған ... ... А3:А4 тік ... ... В6 және С6 ... ... орналасады. Арнайы
кірістіру диалогтық терезесі ... ... ... ғана шақырылады.
Қиып алу бұйрығы бұл орайда сәйкес келмейді
Кестені жылжыту.
Бірінші ... ... ... ең көп ... ... ...... парағының жоғары бөлігіне
ұяшықтарды қосып, төмендегі кесте аумағын ... Ол ... ... :К6 ... ... диапазон).
1. Тышқанның оң кнопкасын басып, контекстік мәзірде Ұяшықтарды
қосу бұйрығын белсенді етіңіз.
2. Ашылган Ұяшықтарды қосу диалогтық терезесінде ... ... ... ... ... ОК ... тәсіл: Жолдарды кірістіру.
Бұл жоғарыдан алты жол қосу:
1. 1-6 жолдарды тышқан-тетікпен ерекшеле.
2. Тышқанның оң ... ... ... мәзірде Ұяшықтарды
қосу бұйрығын таңдаңыз.
Үшінші тәсіл: Кестені тартып, көшіріп апару.
Бұл тәсілде барлық кесте ерекшеленіп, төмен тартылады.
1. Кесте ... ... ... ... ... диапазон шетіне ... ... тіл ... ... ... сол кнопкасын баса тұрып, кестені төмен
тартыңыз.
МS ЕхсеІ ... ... ... ... ... ... мен ... негізгі құралы болып
табылады. Егер мәтіндік статистикалық кестелермен жұмыстың қолайлылығын
есептемесек, ... ... ... ... ... ие ... ұяшыққа енгізгеннен кейін есептеу нәтижесін бірден көруге
болады, Ұяшыққа енгізілген формулаларда мынадай элементтер болуы ... ... ... ... ... бөлу және т.б.) ... ... белгілері;
• сандар;
• адрестер мен ұяшықтар;
• функциялар.
1-кестеде формулаларда қолданылатын операциялардың белгілері келтірілген.
Формулалардағы операциялардың белгілері
|Белгі ... |
|^ ... ... |
|* ... |
|/ ... |
|+ ... |
|- |Алу |
|& ... |
|= |Тең |
|< |Кем |
| ... ... ... ... тең |
| |Тең емес ... ... (=) белгісінен басталуы тиіс. Операцияларда орындау
тәртібін өзгерту үшін кішкене жақшаны ... ... ... алу, ... және т.б. ... ... ... формалар өте қарапайым. Оларды ... ... ... ... ... ... біз ... 16 жэне 25 екі санды қосу кестесін С5 ұяшығында
тиісінше С1 жэне С2 ... ... ... керек.
С5 ұяшығын ерекшелеп, Функциялар шебері диалогтық терезесін шақыралық.
Бұл жағдайда бізге Математикалық ... ... УММ ... ... Бұл ... ... ... аралығында барлық
сандарды қосындылау орындайды. ОК кнопкасын басқаннан кейін УММ функциясы
панелі пайда болады, оны ... ... бұл ... ... ... деп
атауға болады. 1 санын енгізу өрісінде тышқанның сол кнопкасын басып ұстап,
жұмыс парағында ... ... ... үшін ... ерекшелеңіз. Қажет
болған жағдайда 2 саны ... ... ... келесі диапазонын
ерекшелеңіз. Осылайша, бірнеше шектес емес ... ... ... ... ... ... мәндерді таңдап, ОК кнопкасын
басыңыз. С5 ұяшығындағы ... ... С5 ... былайша көрінеді:
= СУММ(С1:С5).
Қосу формуласын пернетақтадан орьтндауға ... Бұл үшін ... С4 ... ерекшелеңіз
- теңдік белгісін шығарып, С1 ұяшығын белгілеңіз;
- қосу белгісін шыгарып, С2 ұяшығын ерекшелеп, Enter
пернесін басыңыз.
Ұяшықтардың адресін ағылшын ... ... ала ... ... ... ... # А ТЫ? деп ... береді) пернетақта арқылы шығаруға
болады. С4 ұяшығында атқарылған іс-қимылдан соң С4 ұяшығында = ... ... ... ... ... үшін ... ... бірнеше тәсілдер бар.
Пернетақта арқылы енгізілген алу мен көбейту формулалары мынадай ... С2 ... ... ... аргументтер ретінде берілген сандарды көбейтіп,
олардың көбейтіндісін қайтарады.
Функциялардың синтаксисі: КӨБЕЙТІНДІ (1 сан; 2 ... ... 1 ... саны,... - көбейтілген сандар (1-ден 30-ға дейінгі көбейткіштердің мүмкін
саны)
Бөлу формуласы мынадай түрде болады:
= С2/С1
Деңгейге көтеру операциясы мен ... ... бір ... ... ... ... көтеру формуласы мынадай түрде болады:
= ДЕҢГЕЙ (С2; В2).
Бұл формуласы пернетақтадан былайша шығаруға ... ... ... ... ... берілген түбірді шығару операциясы
былайша көрінеді:
= ДЕҢГЕЙ(С2;1/В2).
Бұл операция пернетақтадан былайша беріледі:
= С2А(1/В2).
Формуланы бейнелеу
Электронды кестелердің жұмыс парағында есептеулердің нәтижелері ... ... ... бейнелену жиі талап ... ... ... тексеру үшін қажет болуы мүмкін. Бұл үшін мыналар
қажет:
1. Сервис/Параметрлер бұйрығы орындалсын.
2. Ашылған Параметрлер диалогтық ... Түр ... ... ... ... ... ... белгіленсін.
ЕхсеІдегі функциялар жұмыс кітабында стандартты есептеулерді орындау
үшін қолданылады. Функцияларды есентеу үшін ... ... ... ... ... ... мәндер ... ... ... басқа ЕхсеІ құралдарының көмегімен
жасалатын пайдаланушылық функцияларды есептеулерде қолдануға болады.
Функцияны қолдану үшін ... ... ... формуланың бөлігі
ретінде енгізу керек. Формулада қолданылатын таңбалардың орналасуы тиісті
тізбектілігі ... ... деп ... функциялар синтаксистің бірдей негізгі ережелерін қолданады.
Егер сіз синтаксистің ережелерін қолданады. Егер сіз ... ... ... ... қате бар деген хабар береді.
Функция жазбасындағы синтаксис ережелері
Егер функция формула басында ... ... онда ... ... ... ... ... тиіс.
Функциялардың аргументтері функция атынан кейін бірден кішкене жақшаға
алынады және бір-бірінен «;» нүктелі үтір ... ... ... ... ... қайдан басталып, қайда аяқталатынын анықтауға
мүмкіндік береді.
Жақшалар ішінде ... ... ... ... ... және жабылатын жақшалар болуы тиіс, сонымен қатар функциялар аты
мен жақшалар арасында бос орын ... ... ... ... ... логикалық мәндерді, жиымдар
(массивтер), қателер немесе сілтемелердің мәндерін қолдануға ... ... ... ... ... және де формулалы
болуы ықтимал. Бұл формулалардың басқа функциялалары да болуы мүмкін. Басқа
функцияның аргументтері болып ... ... ... деп аталады.
Функцияның дәлелдері жоқ жағдайларын ... ... ... ПИ болып табылады, ол санды БҮГІН ... ... ... ... ... функциясын қайтарады. Мұндай функцияны
енгізгенде функцияны атаған соң бірден ... ... қою ... ... я ... немесе ағымдағы ай-күн, жылды алғыңыз келсе, онда ұяшыққа
мынадай ... ... ... ... ... ... мәнін шығару үшін «=», теңдік белгісін ұяшыққа, сонан
соң функция атын және оның ... ... ... ... ... ... функция бар. Сондықтан пернетақтадан
формулаға кіретін параметрлердің функциясы мен мәні аттарын тікелей енгізу
әрқашан қолайлы бола ... ... ... ... ... істеу арнайы Функциялар шебері құралы бар.
Функциялар шебері ... ... ... ... ... басумен шақырылады. Бұл кнопка Стандартты құралдар
панелінде, сондай-ақ формулалар жолында ... ... ... ... - 2-ден 1 адым ... ... ... терезе Ехсеl программасында бар кез келген стандартты
функция таңдауға мүмкіндік ... ... ... ... ... ... ал Функция тізімінде - нақты ... ... ... ... ... оның аты формула жолына кіргізіледі, ал
функциялардың палитрасы функция аргументтерін енгізуге мүмкіндік беріп
өзгереді.
Палитраның ... ... ... ... ... ... ал
төменгі бөлігінде - анықтамалық ақпарат орналасады. Мұнда функциялардың
мақсаттарын жалпы ... ... ... ... ... туралы
мәліметтер көрсетіледі.
Егер дәлел жартылай қалың шрифтімен көрсетілсе, ... ... ал егер ... ... болса, оны төмендетуге болады.
Функциялардың дәлелдерін сандық түрде (қолдан) немесе ұяшықтарға сілтеме
ретінде (қолмен істеп немссе тиісті ұлшықтарда ... ... жөн. ... ... диапазоны параметрлері ретінде қабылдауға болады.
Ұяшықтардың абсолютті және салыстырмалы ... ... ... ... ... ... ... жағдайларында да
қолданылады.
Абсолютті және салыстырмалы сілтемелер. Жоғарыда атап ... ... яғни ... есептеулерде қолданылатын ұяшықтардың
адресі болуы мүмкін. Бұл формуланы есептеу ... ... ... тұрған
санға байланысты екендігін білдіреді. Осылайша формула ұстайтын ... деп ... ... ... ... ... мән сілтеме
көрсететін ұяшықтың мәнін өзгерткенде қайта саналады.
Ұяшыққа сілтемені әр түрлі тәсілдермен ... ... ... ... ... ... ... болады. Басқа тәсіл былайша:
қажетті ұяшықта ... басу ... ... ... оның ... ... ... Мұндайда ұяшықтар немесе ... ... ... ... бойынша формулалардағы ұяшықтарға сілтеме
салыстырмалылар ретінде қарастырылады. Бұл ... ... ... формулалары бастапқы ұяшық пен жасалған көшірменің салыстырмалы
орнына сай автоматты түрде өзгереді.
В2 ұяшығында А3 ұяшығына сілтеме ... ... ... түрде алып
қарасақ, сілтеме бір бағана солға қарай және ... бір жол ... ... ... Егер формула басқа ұяшыққа көшірілсе, онда
мұндай сілтеменің ... ... ... Мысалы, формуланы
ІА27 ұлшығына көшіргенде сілтеме бұл жағдайда DZ28 ұяшығында ... ... ... орналасқан ұяшықты көрсетуді жалғастырады.
Абсолютті сілтеме - бастапқы шығу мәліметтері бар ... ... ... ... ... ... Абсолютті
сілтеме белгісі ретінде адресте $ белгісі қолданылады.
Мыналарды айырып бөледі:
- толық абсолютгі сілтеме ($ белгісі бағана аты ... да, жол ... да ... ... $А$8). Бұл жағдайда көшіру мен ауыстыру
кезінде ұяшық ... ... ... ... ... ($ белгісі жол нөмірі
алдында, не болмаса баған аты алдында қойылады, мәселен: ... $А8). Бұл ... ... мен ... кезінде
координат ғана өзгеріссіз қалады.
Формулалардағы адрестеу типін жылдам өзгерту үшін F4 ... ... ... ... ... ... мәліметтерді
енгізу жолында тұрған салыстырмалыдан абсолюттіте, абсолюттіден жарым-
жартылай абсолюттіге және т.б. ... ... ... ... ... ... ... қарастырайық.
#Dе1/0! - бөлгіштің адресі дұрыс берілмеген және сіз керекті ұяшыққа
адрестеңіз.
#Атау? - Ехсеl сіздің ... ... атау ... ... ... ... мұндай қате сіз тіркеуішті (регистрді)
ауыстыруды ұмытып, ұяшықтар адресінде латын әріптерінің орнына (С1, В1)
орыс әріптерін (С1, Д1) ... ... ... шыға ... - аргумент ретінде сан немесе мерзім орнында мәтін тұрады.
Мәтінді программа ... ... ... қате сіз тапсырма берген функция дәлелдің жеке мәнімен ғана жұмыс
істей алады, ал сіз одан ... ... ... ... ... ... ... егер = Соs (СУММ (А:А)) орнына А ... сома ... сіз = Соs (А:А) - А ... ... ... онда нақ осы қатені аласыз.
#Сілтеме! - формула көрінетін ұлшық жойылған. Оның мәнісі ... ... мен ... ... ... мәзірі немесе контекстік)
Delete пернелерімен немесе Тазартылсын бұйрығымен ... ... ... ... ... немесе жол бойынша ... ... сіз егер жоқ ... ... әрекет жасасаңыз да, көрінеді.
В5 ұ_яяшығында = СУММ (А1 :А5) формуласы В5 ұяшығында деп ... ... қара ... ... оны ... ... көшіріп алсаңыз,
онда бәрі дұрыс болады және В6 ... = СУММ ... ... ... сіз ... жоғары В4 ұяшығына көшіруге әрекет жасасаңыз,
онда салыстырмалы адресті өзгерту ... ... онда ... ... ... ... тиіс. Бірақ Ехсеlде 0 нөмірлі жолдар жоқ. Тек қателер
жөніндегі хабарлар ... ... ... ... ... әрекет жасасаңыз, барлық міндетті
функциялардың ... ... ... ... сіздің
есептеулеріңіздің нәтижесі тым көп (тым аз) ... және ... ... - #Сан ... ... МS ... қолданудың тағы бір
аумағы қаржылық есептеулерді атқарумен байланысты. ... ... ... ... ... ... ... мәмілелердің оңтайлы
сипаттамаларын алуға мүмкіндік ... ... ... ... көп ... ... құрудың күрделі алгоритмдеріне
дейін, басқару шешімдерін қабылдағанда ... ... ... барлық жиынтығы жатады. Мұндай есептеулерді шешу - белгілі
бір математикалық даярлықты, сондай - ақ мол ... ... ... ... көп ... ... қажет ететін процедура.
Қазіргі заманғы қаржылық есептеу тәсілдерін игеру ... банк ... ... ... даярлаудың негізгі
құрамдастарының бірі болып табылады.
Ехсеlде 15 құрамдас және 37 ... ... ... атқарылады.
Қосымша қаржылық функцияларды қолдану қажет болған жағдайда Талдау пакеті
қондырғысын орнатқан жөн.
Шешілетін міндеттер типі Ехсеlдің ... ... ... ... топтарға бөлуге болады:
• аннуитетер мен инвестициялық жобаларды таддауға арналған
функциялар;
• құнды қағаздарды ... ... ... ... ... ... арналған функциялар;
• қосалқы функциялар.
Әрбір топтың функциясының іс жүзінде міндетті және қосымша ... ... ... ... операциялар. Ұяшық мәнінде кейбір есептерді шешуде
бір немесе ... ... ... ... ... ... бірнеше
тәсілдердің бірін есептеп шығару қажет.
Мысал қарастырайық. Азық-түлік тауарларын сататын коммерциялық сауда
нүктесінің сатушысы күн сайын сатылымдар туралы есеп ... Бұл үшін ... ... ... ... ... ... |А |В |С |D ... | | | | ... ... ... ... |Сатылды |Түсім |
| | ... ... |
| | |кг) | | ... ... |80.00 |120 |9600,00 ... ... |40.00 |200 |8000,00 ... |«Экстра» |20.00 |40 |800,00 |
| ... | | | ... |... |... |... |... ... ... | |1400 ... |
Біз тауар киллограмдап босатылады және оның бағасы теңге/кг болып
беріледі деп болжадық. Шын ... ... ... ... ... ... сата береді, ал баға теңге/кг теңге/дана және ... ... ... жағдайды қарастырайық.
Жұмыс парақтары мен кітаптарды басып шығаруды басқару
Беттерге бөлу
Сервис -> Параметрлер —> Түр диалогтық терезесінде ... ... бар. Оны ... және ... беттердің шектерін пунктирлік желімен
белгілейді.
2-сурет. Беттерге бөлу.
Wordтан айырмасы электрондық кесте көлбеу ғана ... ... ... де ... ... сіз ... ... кең кестеде де маңызы
бар. Қажет болса, беттің бұлжымайтын соңын (Кірістіру мәзірі, Бет ... ... ... ... ... түріндегі маркерлер белсенді
ұяшықтан жоғары және ... ... ... ... олар ... ... ... қалың әрі жақсы айырып тануға болады.
Маркер сызықтарын алып тастау үшін меңзерді одан төмен немесе оңға
қарай ... ... ... Кірістіру мәзіріне қарай Алып тастау ... ... ... параметрлері диалогтық терезесінде ... ... ... ... төменде және жанынан бос орын қалдыруға,
сондай-ақ колонтитулдың орнына тапсырма беріледі.
3-сурет. Беттің параметрлері.
Колонтитулдар беті бұл ... өзі ... ... және ... ... құру) – және де беттің сол жағы мен
оң ... ... ... ... ... олар ... ... мүмкіндік береді.
Бет Парағында желілерімізді, жолдардың ... және ... ... ... ... ... ... етіп басуға (егер
сізде түрлі-түсті принтер болса, бірақ сіз түспен басқыңыз келмесе) және
сынама басу үшін ... ... ... ... ... Мұнда басылыс
аумағы да беріледі: интервал (А2:F15 типі) ... ... ... ... ... ... болады және Басу бұйрығымен ... ... ... шеңберінде нүкте қоямыз. Бет белгі ... ... тік ... ... ... ... немесе
портрет/ландшафт) орналастыруға тапсырма береміз.
Масштаб. Ехсеl кестелеріңіздің ұлғайтылған немесе кішірейтілген
көшірмелерін ... ... ... ... ... ... ... болады, ал
кестеңізді енінен және ... ... ... ... ... ... болады. Олай болса программаның өзі кемітуді таңдап
алады.
Басылымды қарау. Кестелерді ... ... ... ... Файл —> Қарау бұйрығы бойынша немесе ... ... ... қарау кнопкасын басу арқылы қарауға болады. Егер
бірдеңе ұнамай қалса - ... ... ... және Беттердің
параметрлері бұйрығын тағы да шақырудың қажеті жоқ. Бет ... ... сіз оған ... да кіресіз. Ал өріс кнопкасы тура ... ... ... ... ... өрісі мен шегі сызығында
тышқанмен (арнайы маркерлер беттің жоғарғы жағында) ... ... ... ... ... ... ... басуға жіберудің басқа да мүмкіндіктері бар. Файл мәзірінде
Басу ... Сtrl+Р ... ... және ... негізгі
панелінде принтерлі кнопка. Дегенмен егер ... ... ... ... ... берсе, онда Басу және Сtrl+Р бұйрығы бұл
құрылғыларды ... ... ... ... басу ... ... диапазон), ерекшеленген беттерді немесе бүкіл кітапты беру.
Бірнеше жұмыс ... басу үшін ... ... Shift ... Ctrl
пернелерімен белгі-беттерді шерте басып, ерекшелеу қажет.
Диаграммалармен ... ... ... сандық мәліметтерді көрнекі графикалық формада -
кестенің жолы немесе бағаны бойынша сандық ... ... әр ... ... диаграммалар түрінде ұсынуға болады. Жалпы
жағдайда бір диаграммаға бірнеше жол мен ... ... ... ... ... ... тәуелділіктер қатарлар деп аталады.
МS ЕхсеІ программасы желілі, бағандық, ... ... ... т.б. әр ... типтегі диаграммаларды жұмыс парағына тез, жоғары сапалы
құру мен ... үшін ... Бұл ... ... ... түрлі
болады. Диаграммалар құрылатын негізгі элементтер - маркерлер. Олар кестеде
бар сандық ... ... үшін ... ... ... ... сызықтар, жол-жолдар, бағандар, нүктелер, секторлар
мен фрагменттер формаларында болады. Дөңгелек және ... ... ... екі ось: ... ось немесе категория осі және тік
ось немесе мәндер осі болады. Дөңгелек диаграмманың мүлдем осі жоқ, ... ... ... ... осі деп ... үшінші осі пайда
болады. Құжатқа кіретін диаграммалар пайдаланушылардың қалауы ... ... және ось ... желі координаторлармен
және атаунамамен диаграммада қолданылған диаграммалар тізімімен қамтамасыз
етіледі.
Диаграмма құрар алдында онда не ... ... ... ... ... отырған диапазонды ерекшелеңіз және Диаграммалар шебері
кнопкасын басыңыз.
2. Диаграммалар шебері үшін ... ... ... ... ... ... адымға көшу үшін шертіп басыңыз. Экранда барлық болуы
мүмкін диаграммалар калейдоскопы пайда болады. Қандай ... ... ... Ехсеl үнсіз келісім бойынша бағандық диаграммаларды құру
үшін гистограммаларды таңдайды. ... ... үшін екі ... типтегі диаграмма нұсқаларының
палитрасын жандандырады.
Гистограммалар
Бірнеше кезеңдер шегінде әр ... ... ... өзгерістерді
немесе бір уақытша кезең шегінде салыстырылатын элементтерді ... ... ... бірнеше жыл ішінде ... ... ... салыстыру үшін қолдануға болады.
Сызықтық диаграммалар
Гистограммапар сияқты, бірақ олар ... ... X осі ... осі) тік, ал У осі (немесе мәндер осі) - көлденең. Сызықтық
диаграммаларды гистограммалар сияқты ... ... ... бір ... ... әр ... шама ... салыстырмалы ұсыну үшін қолдану
қолайлы. Қай ... ай ... ... көп ... Мұны ... бәрінен де жақсы ашып көрсетеді.
Графиктер
Уақыт өте келе акциялардың жағдайы қалай болады? Бәсекелестердің
акцияларына қарағанда қалай? Бұл ... ... ... ... тән ... ... өте келе бір ... бірнеше элементтермен
болатын өзгерістердің иллюстрациясына да «өте қолайлы.
Дөңгелек диаграммалар
Бүтін мен оның бөліктері: барлық бюджет пен оның жеке ... ... ... мен оған ... инвестициялар арасындағы
арақатынастарды ашып ... ... ... сол ... ... ... қандай бөлігін құрайды деген сұраққа жауап береді?
Дөңгелек диаграммалар мәліметтердің дара тізбектілігін ғана ... ... ... көз ... елестетейікші: дөңгелек
диаграммалар бір жол бойынша ... ... ... жолдан, бірақ бір
бағаннан тұратын мәліметтерді ұсына алады. Олар бірнеше жолдан және бірнеше
бағаннан тұратын мәліметтерді ұсына ... ... ... ... тәрізді диаграммалар - бұл дөңгелек диаграммалардың бір түрі.
Олар сонымен қатар ... ... ... ашып ... Бірақ
олардың бір елеулі айырмашылығы бар. Олар әр түрлі ... ... ... ... ... ... ... жағдайларда -
уақыт өте келе болатын өзгерістерді бейнелеу үшін ... ... ... ... ... ерекшеліктері болады, өйткені
құрамдастардың (бөліктер мен тұтастық) ... ашып ... ... және ... ... мәліметтердің әр түрлі
тізбектілігі ... ... ... ... ... және ... тізбектілікті бір уақытта ашып көрсетеді. Жапырақша
диаграммалар кейде ... ... ... ... ... ... диаграммалар статистикада кеңінен қолданылуда. Олар уақыт өте
келе болатын өзгерістерді көрсетеді, бұл оларды ... ... ... ... графиктерді, қандайда нүктелік
диаграммаларды қолданады:
• графиктерді уақыттың жүйелі ... ... ... ... үшін ... ... ... айлар) қолданады.
• нүктелік диаграммаларды уақыт аралықтарында бірдей емес шамалар
болғанда қолданады. Мысалы, кеңсе тауарларының күнделікті сатылымына талдау
жасалып отырады, бірақ кейбір ... ... ... ... сатылмай
қалатын кезеңдері болады, онда нүктелік диаграммаларды ... ... ... интервал арасындағы өзгерістерді көрнекі түрде көрсетеді. Бүл
жағдайда график ... ... етіп ... ... ... Жазық (екі өлшемді) және көлемді (үш өлшемді)
диаграммалар арасындағы айырма үстірт қарағанда ғана ... ... ... ... ... жазықтар қолданылатын барлық жағдайларда
пайдаланылады.
Көлемді диаграммалардың тектестері арасында үстіңгі диаграммалар
ерекше. Оларды бірнеше ... ... ... ... ... үлкен көлемін көрнекі көрсету үшін қолданады
1-суретте 2002-2003 жылдарда өнім сату ... ... ... бойынша диаграмма кұрайық.
1. Диаграммамен қамту көзделетін мәндердің диапазонын ерекшелеңіз,
сосын Диаграммалар шебері кнопкасын ... ... ... ... кішкене таңбашамен бірге
жүретін креске айналады. Оны ... ... ... ... жоғары сол жақ
бұрышқа орналастырыңыз.
3. Диаграммалар шебері (1 адым) ... баса ... ... ... Одан әрі ... шертіңіз. Алайда, егер,
диапазонды өзгерту кажеттілігі туындаса, мұны осы ... ... жөн. ... ... ... ... Нәтижесінде, Диаграммалар
шеберінің алғашқы қадамының диалогтық терезесі ... ... ... ... ... 2002-2003 жж. өнімдерді сату
4. 2-адым - шешім қабылдау керек. Дөңгелек ... не ... ... Екі ... көлемді дөңгелек
диаграмманы таңдайық. 3-адым терезесі ... ... Біз ... кез ... ... ... ... шертіп, таңдаймыз.
Адым белсенді бола түседі. Бізге қажетті емес ... ... ... ... екі рет (екі рет, ... шертіп емес)
шертіп, осылайша диаграммалар типін ... ... ... екі ... ... 2002 және 2003 жж. ... ... Салыстыру үшін 5 кәсіпорын таңдап алынды. Біз ... ... ... ... екі ... аламыз. Мұндай
жағдайларда гистограммаларды немесе сызықтық диаграммаларды ... Тип ... ... жолды шертіңіз. Енді көздейтін ... ... ... ... ... басып, ұстай тұрыңыз. Бұл
алдын ала қарау деп аталады.
7. Ары қарай кнопкасын ... ... ... ... ... болады, мұнда сіз мәліметтердің қандай қатарын ... ... ... ... ... ... Бұл ... сізге үлгі ұсынылады.
8. Жолдардағы қатарлар ауыстырып қосқышы кнопкасын
шертіп басыңыз. Бұл терезеде сіз барлық диаграмманы қалай
атап, X жэне Ү осін қалай ... ... ... Ары ... ... ... ... Enter-ді басып,
Диаграммалар шебері диалогтық терезені ашыңыз ... 4 ... ... Сіз бұл ... кұрылған
диаграмманы қайда ... ... ... ... жұмыс
кітабыңызда бар парақтардың біріне орналастырып, Бар ауыстырып қосқышын
басыңыз, сосын оң ... ... ... парақ атын таңдаңыз.
10. Диаграмма шебері соңғы диалогтық ... ... ... ... басыңыз.
Диаграмманы жеке параққа орналастыру. Диаграмманы жеке жұмыс парағында
орналастырудың екі ... бар. ... ... ... ... ... ... шебері кнопкасын, сонан
соң мақсатты жұмыс ... ... ... жаңа ... позиция
таңдаңыз және диаграмма құрудың таныс қадамдарын жасаңыз.
Екінші тәсіл.
1. Құрылуға тиісті мәндер диапазонын ерекшелеңіз.
2. Кірістіру мәзіріне жаңа ... ... ... ... ... ... ... белсенді болады
ЕхсеІ диаграммасының барлық қадамдарын жасаған соң ... ... аты бар ... ... ... Word құжатына кірістіру. Word редакторының
анықтамасында Word ... ... ... ... бар парақтарға
кірістірілген диаграммаларды емес, Ехсеlде дайындалған, диаграммалары бар
мақсатты парақтарды қолдану керек. Мұнда пайда ... ... ... бар ... Word ... шын ... ... бетін алады.
Диаграммасы бар Ехсеl парағының көлемін кішірейтіп, ... соң ... ... үшін ... ... Бір ... жұмыс істейтін Word пен Ехсеlде Ехсеlге көшу. ... ... ол ... ... үшін ... Файл ... ... Парақ параметрлерін ... ... ... пайда болады.
3. Бұл диалогтық терезеде Диаграммалар таңбашасын шертіп,
Пайдаланушылық ... ... ... ОК кнопкасын шерту, сонан кейін диаграмма төңірегінде «Диаграмма
аумағы» деп аталатын төменгі оң жақ ... ... ... ... ... Осы ... шерту керек, ол штрихтыдан реттегіштері бар (мөлшерлік
маркерлерімен) өрнектіге айналады. Шеңберді реттегішпен кез келген ... ... ... ... ... ... мөлшерін шеңберді әкеліп өзгерткеннен ... ... ... ... соң жебені (стрелкалы) кнопканы стандартты
аспаптық панельде ... ... ... ... сосын диаграмманың
нақты көлемін 100% масштабын ... үшін ... ... ... ... ... ... Көшіру кнопкасында шерту.
8. Енді Wordқа көшіп, диаграммаға кірістірудің орнын меңзермен
көрсетіп және Word стандартты құралдар панелінде тұрған Кірістіру кнопкасын
басу ... ... ... ... ... кірістіріледі.
Диаграмманы мәтінмен жіктеу. Кірістірілген диаграмманы қоршау үшін
мыналарды орындау керек:
1. - құжатқа ... ... ... оны ... ... ... пайда болады).
2. Кірістіру мәзірінде Кадрды таңдау. Егер бейнелеудің Кәдімгі режимі
іске қосылса, Word Беттерді белгілеу режиміне көшу керек пе деп ... ... ... Диаграмма төңірегінде өрнекті шеңбер пайда болады және диаграмма
абзац басына ... ... Кадр ... кез ... ... ... ... қажетті жерге жылжытыңыз.
4. Үнсіз келісім бойынша кадр жиектеледі. Егер бұлай болмаса, ... ... ... ... тиісті диалогтық терезе пайда
болады. Мәтіннің ... ... ... Айнала дегенді
тандаңыз, сосын ОК ... ... ... ... ... ... базасын жасау
Мәліметтер базасы ретінде қаралатын сала ... ... мен ... ... ... ... жиынтығы
түсініледі. Мысалы, кез келген мекеменің ... ... ... ... мағлұматтар бар папкілер немесе кітапхана
каталогтарын ... ... деп ... ... Мәліметтер базасы
қайсыбір объектілердің көп ауқымы және олар ... ... ... ... ... үшін ... етеді. Мәселен, қала
дәріханаларында сатылатын дәрі-дәрмектер туралы ... ... ... ... ... сұрауы бойынша нақты
дәрі-дәрмектерді сату орны мен оның ... ... ... табуға
болады. Мәліметтер базасымен негізгі операциялар - оны ... ... ... ... өзгерістерді мәліметтерге енгізу (мысалы, жаңа
дәрілердің түсуі немесе олардың бағасының өзгеруі ... ... ... ... түзету үшін қолданылатын ... ... мен ... реттеу (сұрыптау). МS ЕхсеІ программасының кәдімгі
(жазық, екішамалы) кестелердің ... іске ... ... ... ... ... ... құралдары бар. Осындай қарапайым
мәліметтер базасының мысалы болып ... ... ... ... ... ... ... кестенің негізгі айрықша ерекшелігі -
оның үлкен ... ... ... ... ... ... ... бар барлық кестені тізім немесе мәліметтер
базасы деп, ... ... - ... ал ... - жазулар деп атайды.
Кәдімгі жұмыс парақтары тізімдер болып ... ... ... үшін ... даярлық операцияларын атқару жөн:
- басты жолды басқа шрифтпен ерекшелеу керек, ... ... ... ... жол жазу ... үшін ... жуан ... курсив шрифтерімен жасаңыз;
- бірдей сыңайдағы мәліметтер орналасатын тиісті өрісте ... ... ... ... ... ... барлық жазуларында нақ аты-
жөндер болуы тиіс;
- бағандарды (өрістерді) әр түрлі пішімдеп, тізімді оқуға
қолайлы етіп жасауға тырысыңыз. Мысалы, жолара сайын ... ... ... Тек курсивпен немесе жартылай жуан
шрифтісімен ерекшеленген шрифтер тізім басылып шыққаннан
кейін солай болып шығатындығын ұмытпау керек;
- ... ... бас ... ... ... ... ... ескеріп те, оған қарамастан да, іздестіру мен ... ... ... формулалар да қолданылады.
Жоғарыда «не істеу керек» категориясынан ережелер келтірілген, енді тізім
жасауда неден аулақтау керектігін атап ... ... ... және т.с.с.
құралған пунктир сызықтары бар бос жолдардан ... ... ... ... ... ... ... басты жолдағы бағандардың тақырыптарын
бос бағандармен белмеңіз;
- кез келген өрісте бос орын болуы ... ... ... бос ... ... Бұл іздестіру мен іріктеу кезінде проблемалар
тудыруы ... ... бір ... ... ... ... тырысу керек.
Егер бұл өте қажет болса, тізімді басқа ... бос ... және ... ... - ... бітеді және басқа да бірдеңелер ... ... ... тізімді ғана орналастырған жөн, ал ... ... ... ... үш ... ... болады:
1. Басты жолды енгізіңіз. Бұл жолдың әрбір бағанында жазбасының ... ... ... ... ... ұяшықтарының кез келгенінде шертіңіз, сосын
Мәліметтер мәзірінде Форма бұйрығын таңдаңыз. Бағандардың ... ... ... ... ... ... - 19-суретте мәліметтерді
енгізуге қолайлы түр ... ... Түр ... ... ... мол мүмкіндіктер ұсынады. Жазбаларды басқару кнопкалар
бұйрығының көмегімен іске асады:
- Жазбаны қосу.
- Таңдалған ... ... ... ... ... кез ... ... Бір жазбаға артқа қайырылу.
- Келесі жазбаға көшу.
- Тапсырылған критерийлерге сәйкес жазбаларды іздеу.
3. ... ... ... мәліметтер енгізіңіз. Бір өрістен екінші өріске
ауысу үшін Таb ... ... ... ... соң ... кнопкасын
шертіңіз. Мәліметтер жазбалар болып тізімге көшіріледі, сонан соң келесі
жазу ... ... соң тағы да ... ... - ... тағы бір ... (6-сурет)
6-сурет. Кесте жасау
Форманың көмегімен жазбаларды іздеу
Критерийдің кнопкасын шерткеніңізде, форма ізденіс құралына айналады.
Ізденіс критерийі ретінде кез келген ... мән ... ... қисындасуы
көрсетіледі.
Нақты бұйымға тапсырыс берген клиентті табу талап ... ... ... ... 3000 ... ... Критерийлер кнопкасында
шертіп, бұл мәндерді тиісті өріске енгіземіз.
Жаңа критерий ... ... ... ... ... және ... ... Жазбалар тобын табу үшін, =, < және > ... ... ... ... ... 5000 ... асатын
тапсырыстар сомасы бар клиенттерді іздеу).
Жазбаларды редакциялау
Формадағы диалогтық терезедегі ағымдағы жазбаны редакциялауға болады.
Мұндайда сөз формулалар жайында емес тек ... ... ғана ... ... ... есептеулердің нәтижесі болып табылатын мэн редакцияланатын
өріс түрінде емес форма ... ... ... ... ... да
солайша қатысы бар.
Формалармен жұмыс жасауда жаңа жазбалар тізім соңына ... ... ... ... ... талап етілсе, онда кірістіру мәзіріне
жолдарды таңдау керек. Мұндайда ағымдағы жолдың ... ... ... ... бос кірістірілгені пайда болады.
Мұндайда барлық жазбалар төменге жаңадан бір жол төмен жылжытылады.
Жазбаларды іріктеу. Ехсеlде керегінше пайдалануға болатын кез ... мен ... ... ... ... мен ... ... қарастырылған.
Программада бір немесе бірнеше басты өрістер бойынша, ... ... ... мен жазу ... бойынша аралық қорытындыларды шығару
арқылы іріктеу болуы мүмкін.
Ехсеl мәліметтер базасында жазбаларды дұрыс ... үшін ... ... жаңа ... ... ... өрістерді іріктеу
негізі деп атайды) көрсетуге тиіссіз.
Мәліметтерді іріктеу үшін мыналарды орындау керек;
• мәліметтер/сұрыптау мәзірі бұйрығын атқару;
• пайда болған ... ... ... параметрлерін таңдау (7-
сурет).
Олардың көмегімен мәліметтерді реттеуге ... ... үш ... ... деңгей үшін (ұлғаю/кему) реттеу бағытын,
сондай-ақ өрістерде ... ... бар ... көрсетуге болады.
7- сурет. Мәліметтерді сұрыптау терезесі.
Жазбаларды сұрыптау кезінде үш өріске дейін көрсетуге болады, олар
бойынша ... кілт үшін ... ... немесе кемитін тәртіп орнатылып,
сұрыптау орындалады. ... бір ... ... кілт ... қайталанатын
мәндер жағдайында ғана немесе осы қайталанатын мәндермен бірге жазбаларды
реттеу тәсілін көрсеткіңіз ... ... ... ... сұрыптауға ниеттену үшін Параметрлер кнопкасын
шертіңіз. Регистрді ... ... бас, кіші ... ... ... қамтамасыз етеді. Сұрыптау селекторлық тобы тізімді көлденең де,
ұзыннан да сұрыптауға мүмкіндік ... ... кілт ... ... ... / Параметрлер / Пайдалану тізімдері көмегімен жасалған ай,
күн немесе басқа ... ... ... ... ... ... пайдалану. Егер жалпы тізімнен кейбір шарттарға сәйкес
ақпараттың ... ғана ... ... ... онда ... ... керек. Сүзгіден өткізудің қарапайым жағдайлары үшін көбіне Автосүзгі
құралдары жеткілікті болады.
1. Тізімнің барлық аумағын (тақырылпен қоса) ... ... ... ... ... ... сонан
Кейін тақырыптар жолында мәндерді ... ... бар ... ... ... болған кнопкаларды басқару элементтерінің көмегімен
іріктеудің стандартты критерийлері (Барлығы, Алғашқы 10... ... ... ... ... ... мүмкін.
НС 44 нөмірлі бұйымға тапсырыс берген клиенттер туралы ғана ақпаратты
талдау керек деп жорамалдайық (8-сурет).
8-сурет. Автосүзгіні қолдану
Тауардың ... ... НС 44 ... ... тізімінен табамыз және
осы мәнде шертеміз. Нәтижесінде тізімнің барлық жазбалары жасырылады, ... НС 44 ... ... ... НС 44 ... ... беруші
клиенттер туралы жазбалар бар тізімдердің көпшілігін алдық. Тізімді басқа
элементтерді таңдап, басқа бағандарда жебемен (стрелкамен) ... тағы ... ... болады. Мысалы, нақтылы күні таңдалған ... ... ... қарауға болады.
Барлық тізімді қалпына келтіру үшін ... ... ... ... ... ... Барлығын таңдаңыз.
Автосүзгінің алғашқы ондығы. Сұрыптау нәтижесінде тізім осы ... ... бір ... ... реттеледі. Алайда, ... ең ... ... ең кіші ... көру ... ... ... Немесе,
мәселен, ең көп борышы бар қлиенттерді тезірек ... ... ... 10 ... ... ... тізімді сұрыптамай-ақ осыны істей
аламыз.
Автосүзгі кнопка-жебесін борыш сомасы ... ... ... ... ... ... 10 опциясы мәзірін таңдаңыз, сонан соң экранда
Автосүзгі диалогтық терезесі пайда ... ... 10 деп ... да, ... мәні ... ... алғашқы немесе соңғы элементтерінін кез келген мөлшерін ... ... ... ... ... ... Шарт
опциясын пайдаланып, шағындауға болады. Бұл тармақты таңдау жазбаларды
іріктеудің едәуір күрделі шартын ... ... ... ... Пайдаланушылық автосүзгі диалогтық терезесін шақырады. Мысалы, 19
бен 29 ... ... ... кезеңінде тапсырыс жасаған клиенттерді
бөлектейік (6-сурет).
1. Тапсырыстар мерзімі ... ... ... ... ... ... ... таңдаңыз.
2. Экранда Пайдаланушылық автосүзгі диалогтық терезесі пайда болады.
Бұл терезеде Тапсырыстар мерзімі тобында ... сол жақ ... ... ... ... тізімі пайда болады: : =, >, -, ... ... ... ... ... өрісте қалады.
3. Жоғарыдағы сол жақ өрістегі жебеде ... Бұл ... ... ... ... болады. «19.05.02»
мәнін таңдаңыз. Бұл мән өрісте жебемен қатар қалады.
4. ЖӘНЕ ... ... ... ... сол жақ өрісте жебені
шертіңіз. Салыстыру операторы тізімі тағы да пайда болады. ...

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 54 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Microsoft Office туралы түсінік және түрлері24 бет
Информатика пәні бойынша дәрістер59 бет
Информатика ғылымы196 бет
Компьютерлік технология көмегімен оптимизациялау әдістері27 бет
Мәліметтер қоры (Ms Access)17 бет
Сызықтық программалау есептері және оларды шешу әдістері19 бет
Excel программасы9 бет
Excel программасы29 бет
Excel программасы жайлы16 бет
Excel программасы туралы16 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь