Маркетингтің туризм индустриясында маңыздылығы

Жоспар

Кіріспе
1 Маркетингтің туризм индустриясында маңыздылығы
1.1 Маркетингтің ақпараттық концепциясы, ішкі жүйесі
1.2 Маркетингтік ақпараттың сыртқы жүйесі
1.3 Маркетинг ақпараттарының классификациясы
2 Туризмдегі маркетинг деңгейі мен координациясы
2.1 Ұлттық деңгейдегі туризм маркетингі
2.2 Туристік қызметтерге сұраныстарды анықтайтын факторлар
2.3 Турситік кәсіпорында маркетингтік ақпарат жүйесі
3 Маркетингтің негізгі тұжырымдамалары
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Кіріспе
Тақырыптың өзектілігі. Маркетингтің туристік индустриясындағы маңыздылығын – туризмнің экономикалық тиімділігінің артуына, туристік ресурстарды тиімді пайдалануды, туристік индустрияның дамуы үшін жағдай жасауды анықтайтын мемлекеттік іс-шаралардың жиынтығынан біліп байқауымызға болады.
Маркетинг – экономикалық дамудың өзекті проблемаларын жан-жақты талдай отырып, бүгінгі таңдауға уақыт талабына сәйкес келетін әрі келешекке бағыт сілтейтін қызмет түрі болып табылады.
Маркетинг концепциясының жаңалығы мен құндылығы сонда, ол экономиканың негізгі құрамы: өндірісті, сауданы және адам тіршілігінің мұқтажын өзара ынталы әрі біртұтас қарым-қатынаста қарастыра алады.
Ал маркетингтің мақсаты: нарықтық экономикада шаруашылық коньюктураны зерттеу, тұтынушылардың нақты сұранысын анықтау мен оларды материалдық тұрғыдан ынталандыру, басқару саласына қатысты қабылданатын шешімдермен қамтамасыз ету, кәсіпорындардың жұмыс бағдарламаларының дұрыстығын дәлелдеу. Маркетинг – тауарға деген тұқтаждықты тауар алмасу арқылы қанағаттандыруға бағытталған қызметтің өмірлік маңызды түрі. Маркетингтің әлеуметтік негізі – халықтың төлеу қабілетіне қарай сұранысын өтеу болғандықтан, оның қалайда адам мүддесіне қатысты екендігі байқалады.
Өндіріс пен тауар сатуды және ғылыми-техникалық жетістіктерді пайдалануды маркетингтік басқару әдісі өндірілген тауарды сатумен ғана шектелмей, сол сатылатын тауарды өндірудің тиімділігіне баса назар аударады. Олай болса, тауар өндірудің өзі жеке дара кәсіп қана емес, ол тағы - өндіріс, сауда, тұтыну шеңберіндегі айналымға қызмет етуге арналған әрекет. Сонымен, тауар өндіру оны сату жағдайын алдын ала ойластыруға, ал сауда өз кезегінде тауарға деген сұраныстың барлығына байланысты туындайды.
Егер біз маркетингті туризмнің жүйесі ретінде қарастыратын болсақ, онда ол анық түрде құрам бөлігі болып табылады.
Туризмдегі маркетинг – түрлі елдердегі кәсіпкерлердің ұжымдық шығармашылығының өнімі. Маркетинг уақытпен де дамиды. Нарықтық қатынастар дамуының әрбір кезеңінде туризмдегі коммерциялық қызметке жеке, ерекше қадам болып қалыптасады.
Маркетингке қатысты қаншама деректер келтіріліп, көлемді сипаттамалар берілгенімен оның шын мәніндегі мазмұны мен мақсаты түгелдей зерттелінді деу ертерек. Өйткені еліміздегі қазіргі экономикалық жағдайдың деңгейіне қоғамдық құрылыстың ерекшеліктеріне байланысты маркетинг те қосымша мәліметтермен байытылып отырылады.
Курстық жұмыстың мақсаты. Туризмдегі маркетингтің мақсаты - тауарлар мен қызмет көрсетулерді танып білу, оларға деген іс-жүзіндегі және жасырын түрдегі сұранысты бағалау, турфирмалардың күш-жігерін сол тауарлар мен қызмет көрсетуді сұранысқа қажетті сапада, санда, бағада ұсына алу қабілеті.
Курстық жұмыстың міндеті. Маркетингтің туристік саясаты – туризмнің экономикалық тиімділігін артуына, туристік ресурстарды тиімді пайдалануды, туристік индустрияның дамуы үшін жағдай жасау міндеттері:
• туристік делдалдардың негізгі атқаратын жұмысын анықтау;
• маркетингтің теориясы мен тәжірибесін дамыту жолдарын қарастыру;
• халықаралық туризмдегі коммерциялық іс-әрекеттің концепциясын нақтылау;
• маркетинг деңгейі мен оны координациялау;
• маркетингтің ұлттық деңгейін анықтау;
• туристік қызметтерге сұраныстарды анықтау.
Зерттеу заты: туризмдегі маркетинг негіздерін зерттеу көзделген. Туризмнің экономикалық мүмкіншіліктері қарастырылған.
Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Исмаев Д. К. Маркетинг иностранного триузма в РФ. Теория и практика деятельности турфирм. Учебное пособие. – М.: ВШТГ, НОУ «Луч», 1988;
2. Исмаев Д.К. Маркетинг гостиничных услуг в России – Учебное пособие М.: ВШТГ, НОУ «Луч», 1999;
3. Исмаев Д. К. Основы сратегии и планирования маркетинг иностранном туризме: учебное пособие. – М. ТОО «Луч» 1994
4. М. Горбылевой - минск: Экономпресс, Назарбаев Н. Ә. «Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының стратегиясы» Алматы 1992 ж
5. Бабақұлы Б. Тәуелсіздік нарық экономика Алматы «Ақиқат» 1996 ж
6. Мейірбеков А.Қ. Әлімбетов Қ. Ә. Кәсіпорын экономикасы. Алматы. «Экономика» 2003 ж
7. Үмбеталиев А. Керімбек Ғ. Кәсіпорын экономикасы және кіспкерлік - Алматы: «Бастау» 2002 ж
8. Нысанбаев С. Н. Маркетинг негіздері - Алматы. 2003 ж
9. Садыров Т. Дала мен қала 2006 жыл 14 шілде № 27
10. Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебное пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 464 с.
11. Анискин Ю.П. Общий менеджмент: Учебник по общей теории менеджмента. – М.: РМАТ, 1997. – 120 с.
12. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация. – Киев.: БИРА -Р-, 2001. – 206 с.
13. Бизюкова И.В. Кадры. Подбор и оценка. – М.: Московский рабочий, 1989. – 307 с.
14. Биржаков М.Б. Введение в туризм. – СПБ.: «Герда», 2000. – 192 с.
15. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства. /Пер. с англ. – М.: Аспект Пресс, 1995. – 360 с.
16. Бугаенко В.С., Каменский И.М. и др. Техника обслуживания и культуры работы в гостиницах. – Киев.: ВыАҚШя школа, 1977. – 285 с.
17. Бургонова Г.Н., Каморджанова Н.А. Гостиничный и туристический бизнес. – Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 200. – 352 с.
18. Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник. – М.: Триада Лтд., 1996. – 384 с.
19. Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. – Ростов Н/Д.: «Феникс», 2004. – 352 с.
20. Волков Ю.Ф. Технология гостиничного обслуживания. Учебное пособие. – Ростов Н/Д., 2003. – 285 с.
21. Волков Ю.Ф. Интерьер и оборудование гостиниц и ресторанов. – Учебное пособие. – Ростов Н/Д.: Феникс, 2003. – 352 с.
22. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – М.: Юнити, 1994. – 685 с.
23. Гостиничный и туристический бизнес. Учебник /Пол ред. проф. Чудновского А.Д. – Экмос, 1998. – 351 с.
24. Гуляев В.Г. Организация туристической деятельности. – Учебное пособие. – М.: Нолидж, 1996. – 312 с.
25. Джанджугазова Е.А. Маркетинг в индустрии гостеприимства: Учебное пособие. – М.: «Академия», 2005. – 224 с.
26. Дурович А. Маркетинговые исследования в туризме: Учебно-практическое пособие / А.Дурович, Л.Анастасова – М.: Новое знание, 2002. – 348 с.
27. Дурович А.П. Маркетинг в туризме: Учебное пособие 3-е изд., стереотип. – Мн.: Новое знание, 2003. – 496 с.
28. Ефимова О.П., Ефимова Н.А. Экономика гостиниц и ресторанов: Учебное пособие, 2004. – 392 с.
29. Жолдак В.И., Квартальнов В.А. Основы менеджмента в спорте и туризме. Т.2. Организационные основы: Учебник. – М.: Советский спорт, 2001. – 352 с.
30. Жолдак В.И., Квартальнов В.А. Основы менеджмента в спорте и туризме. Т.2. Социально-педагогическое основы: Учебник. – М.: Советский спорт, 2002. – 184 с.
        
        Жоспар
Кіріспе
1 Маркетингтің туризм индустриясында маңыздылығы
1.1 Маркетингтің ақпараттық концепциясы, ішкі жүйесі
1.2 Маркетингтік ақпараттың сыртқы жүйесі
1.3 Маркетинг ақпараттарының классификациясы
2 ... ... ... мен координациясы
2.1 Ұлттық деңгейдегі туризм маркетингі
2.2 Туристік қызметтерге сұраныстарды анықтайтын факторлар
2.3 Турситік кәсіпорында маркетингтік ақпарат жүйесі
3 Маркетингтің ... ... ... тізімі
Кіріспе
Тақырыптың өзектілігі. Маркетингтің туристік индустриясындағы маңыздылығын - туризмнің ... ... ... ... ... тиімді пайдалануды, туристік индустрияның дамуы үшін жағдай жасауды анықтайтын мемлекеттік іс-шаралардың жиынтығынан біліп байқауымызға болады.
Маркетинг - экономикалық ... ... ... жан-жақты талдай отырып, бүгінгі таңдауға уақыт талабына сәйкес келетін әрі келешекке бағыт сілтейтін қызмет түрі болып табылады.
Маркетинг концепциясының жаңалығы мен ... ... ол ... ... ... ... ... және адам тіршілігінің мұқтажын өзара ынталы әрі біртұтас қарым-қатынаста қарастыра алады.
Ал маркетингтің мақсаты: нарықтық экономикада шаруашылық коньюктураны зерттеу, тұтынушылардың нақты ... ... мен ... ... ... ... ... саласына қатысты қабылданатын шешімдермен қамтамасыз ету, кәсіпорындардың жұмыс бағдарламаларының дұрыстығын дәлелдеу. Маркетинг - тауарға ... ... ... ... ... ... бағытталған қызметтің өмірлік маңызды түрі. Маркетингтің әлеуметтік негізі - ... ... ... ... ... өтеу ... оның қалайда адам мүддесіне қатысты екендігі байқалады.
Өндіріс пен тауар сатуды және ғылыми-техникалық жетістіктерді пайдалануды маркетингтік басқару әдісі өндірілген тауарды ... ғана ... сол ... тауарды өндірудің тиімділігіне баса назар аударады. Олай болса, тауар өндірудің өзі жеке дара ... қана ... ол тағы - ... ... ... шеңберіндегі айналымға қызмет етуге арналған әрекет. Сонымен, тауар өндіру оны сату жағдайын алдын ала ойластыруға, ал сауда өз ... ... ... ... ... ... туындайды.
Егер біз маркетингті туризмнің жүйесі ретінде қарастыратын болсақ, онда ол анық ... ... ... ... ... маркетинг - түрлі елдердегі кәсіпкерлердің ұжымдық шығармашылығының ... ... ... де дамиды. Нарықтық қатынастар дамуының әрбір кезеңінде туризмдегі коммерциялық қызметке жеке, ... ... ... ... ... қаншама деректер келтіріліп, көлемді сипаттамалар берілгенімен оның шын мәніндегі мазмұны мен мақсаты түгелдей зерттелінді деу ... ... ... ... ... жағдайдың деңгейіне қоғамдық құрылыстың ерекшеліктеріне байланысты маркетинг те ... ... ... ... жұмыстың мақсаты. Туризмдегі маркетингтің мақсаты - тауарлар мен қызмет көрсетулерді танып білу, оларға деген іс-жүзіндегі және жасырын ... ... ... ... ... сол ... мен қызмет көрсетуді сұранысқа қажетті сапада, санда, бағада ұсына алу қабілеті.
Курстық жұмыстың міндеті. Маркетингтің ... ... - ... ... тиімділігін артуына, туристік ресурстарды тиімді пайдалануды, туристік индустрияның дамуы үшін жағдай жасау ... ... ... ... ... ... ... маркетингтің теориясы мен тәжірибесін дамыту жолдарын қарастыру;
* халықаралық туризмдегі коммерциялық іс-әрекеттің концепциясын нақтылау;
* маркетинг деңгейі мен оны ... ... ... деңгейін анықтау;
* туристік қызметтерге сұраныстарды анықтау.
Зерттеу заты: туризмдегі маркетинг негіздерін зерттеу көзделген. Туризмнің экономикалық мүмкіншіліктері қарастырылған.
1 ... ... ... ... ... ... концепциясы, ішкі жүйесі
Маркетинг бойынша жазылған әдебиеттер мен оқулықтар негізінен, тауарлар туралы, кейде сервистің ... ... ... ... айтады. Қызмет көрсету саласы экономикалық қызмет облысы ретінде көрсетіледі, оған көптеген елдерде 50% - дық тұтыну шығынын ... ... ... терминалогиясына алғаш тұжырымдаманы 1971 жылы Криппендорф жасады. термині алғаш рет АҚШ - та 50 ... ... және тек ... ғана емес, сондай - ақ бұрынғы КСРО - да да ... ... ... ... ... ... шарттасатын, сондай - ақ басқа да экономикалық субьектілермен тұрақты ауысып отыратын жағдайларда әрекет етеді. Бұл қатынастардың жиынтығы ... ... ... ... Ол ... ... ... сипатын анықтайды және міндетті түрде маркетингтік зерттеулерді жүргізу барысында тиянақты қарастырылуы тиіс:
* туристік ... ішкі ... ... оның ... мен ... басымдылығы туралы.
* сыртқы орта туралы, олардың ерекшелігі мен кәсіпорынның ондағы орны туралы.
Ішкі орта (микроорта) - бұл кәсіпорын ... ... және ... ... ... маркетингтік ортаның бір бөлігі.
Алайда маркетинг бойынша шолу әдебиеттерінде көрсеткеніндей, көптеген тауарларға, ... ... ... анықтамалар мен мағыналарды білдіреді, олардың көпшілігі бір - ... ... - ... келеді. Маркетингтің мақсаты тауарлар мен қызмет көрсетулерді танып білу, оларға деген іс ... және ... ... сұранысты бағалау, фирмалардың күш - жігерін сол ... мен ... ... ... сатуға, қозғалтуға жұмсау болып табылады.
Маркетингтік ұстаным ерікті экономика жағдайында немесе бәсекелестікті реттеп отыру жағдайында сұраныстың ұсынысты анықтайтынын ... ... ... мен ... оның өнімді немесе қызмет көрсетуді сұранысқа қажетті сапада, санда және бағада ұсына алу қабілеттілігі анықталады.
Маркетинг процесі - бұл ... ... ... ... Ол сұраныспен салмақты тұтынушыларды рыноктық зерттеулер мен келесі ... ... және ... мен ... көрсетулерді тұтынушыларға сату мен бөлу арқылы анықтаудан басталады.
Маркетинг технологиялары - бұл ... ... ... үшін ... ... мен басқару әдістері.
Туризмдегі маркетинг. Бұл жерде екі ... ... ... және ... ... ... айыра білу, оны жеке - жеке зерттеу қажет.
Индустриядағы ... ... ... ... ... ... мен әдістері туризмде қаншалықты кеңінен қолданылады? Осы екі сұраққа да жауаптар рыноктар арасындағы тауарлар бір ... ... ... ... ... ... айырмашылықты анықтау жолы арқылы табылады.
Туризм - бұл ... ... ... болып саналады. Тауарларды сату жекеменшік құқығының өзгеруін көрсетеді. ... ... ... ... ... мен ... ... қатынас әдетте сатудан кейін тоқтатылады. Керісіеше, сатушы мен ... ... ... көрсету қатынасы - едәуір күрделі, сондықтан сатып алушылар көбінесе тауарлар мен қызмет көрсетулерді пайдалану уақытында ... ... ... ... Оған қоса бұл ... ... құқығын беру деген болмайды және сатушының қатысуынсыз тауарларды тұтыну мен қолдану ... да ... ... ... бірге, өнімдерді өндіре мен тұтыну өте тығыз байланысқан. Сатушы мейманхана (отель) немесе мейрамхана, ... және т.б. ... ... адамдары, ұралдары, запастары мен материалдары қызмет көрсетулерге жеткілікті болуы қажет. Егер ... ... ... ... - ала ... болса да, оларды көрсету мүмкіндігі алдын - ала ... ... ... ... ... мен ... ету ... мерзімдік және ауытқуларына қарамастан нақты болуы тиіс.
Фрагменттік жеткізіп берулер (тауарлар мен қызмет ... ... ... ... өнімдердің көпшілігі толық түрде сатылады. Туристік қызмет көрсетулер жасалады және бірте - ... өте жиі ... ... бірлестік тасымалдаушы транспортпен, мейманхана (қонақ үйлер) орналастыру мен тағамдармен.
Гид - ... ... ... ... ... Туристердің көзқарасы тұрғысынан алғанда бұлардың бәрі қолайсыз және күрделі, себебі, әртүрлі қызмет көрсету мен тауарларды жеткізіп берушілердің көптеген ... ... ... ... тиімсіз.
Саяхаттардың саны әр түрлі. Салыстырмалы түрде алғанда, адамдар неліктен белгілі бір автокөліктер, нақты ... ... ... ... ... ... ... анықтау оңай. Туристердің белгілі - бір жерге баруы, белгілі қызмет көрсететін орынға тоқтауы, демалыста белгілі нәрсемен ... үшін ... және ... ... ... ... ... туристік қызмет көрсетулерге деген сұраныстың күшті иррационалдық элементі болатыны күмәнсізг. Бұл қосымша пайданың алғашқыға қарағандағы маңыздылығы ... ... ... - ... елдердегі кәсіпкерлердің ұжымдық шығармашылығының өнімі. Маркетинг уақытпен де дамидыү ... ... ... ... ... ... коммерциялық қызметке жеке, ерекше қадам қалыптасты.
Маркетингтің тамыры тереңде жатыр. Қызметтің жеке саласы жіне ғылым ретінде ол XIX-XX ғасырларлда ... ... ... ... ... ... қатынастардың қалыптасуымен және бәсекелестіктің өрши түсуімен ұштасып жатыр. Бұл факторлар нарықтық қызметті басқарудың қалыптасқан жүйесін жетілдіруді қажет ... Ең ... ... кәсіпкерлік құрылымдардың тұрмыстық қызметін басқарудың жоғары деңгейін қамтамасыз ету болды. Маркетингтің пайда ... осы ... ... ... Бұл ... ... XX ғасырдың басында АҚШ-тың алдыңғы қатарлы университеттерінде лекция курстарын оқуда ... ... 1910 ... 1930 ... ... ... ... түсіндіруге тырысқан алғашқы еңбектер жарияланды.
Маркетингтің пайда болған теориясын практикалық іске асырудың нәтижесі ірі фирмаларда нарықты зерттеу бөлімшелерін, сондай-ақ ... ... ... ... ... ұйымдар құру болды. 1926 жылы АҚШ-та маркетинг пен жарнаманың ұлттық ассоциациясы ұйымдастырылды. Шамалы кейінірек мұндай ұлттық ұйымдар Батыс ... ... мен ... да ... ... ... жылдардағы экономикалық тоқырау үлкен рөл ойнады. Ол әлемдік экономиканың дамуында маркетингтің бастапқы халі ауыспалы екенін көрсетті. Ол сол ... қол ... ... нарықтық жағдайларымен сәйкес келтіруі тиіс. Нәтижесінде маркетинг тауарлар нарығын жасауға және жылжытуға, сондай-ақ олардың сатып алушыларға ... ... ... бағытталған басқару қызметінің құрамдас бөлігіне айналады. Мұндай қадам шамамен 60-шы жылдардың ортасына дейін өмір сүрді.
Бұл уақытта өнеркәсібі дамыған елдерде ... ... ... жаңа жүйесі жасалды. Нәтижесінде маркетингтің теориясы мен практикасында ... ... оның ... ... ... ... Бұл маркетинг қазіргі концепциясымен қалыптастыруға мүмкіндік береді. Маркетинг концепциясына сәйкес фирманың бүкіл қызметі нарық жағдайын ... ... ала ... іске ... ... және жеке ... ... дәл білуге негізделеді.
Олай болса, маркетинг ұғымын тұтыну саласындағы ... ... ... ... ... ... дейінгі жолдан өтті. Қазіргі кезде көптеген мамандар маркетингті ... ... ... ... ... ... динамикалық жүйе ретінде қарастырылады. Бүгінгі таңда туризм туристңк өнңм, ... және ... ... ... бірқатар маңызды ерекшеліктерімен айрықшаланады. Сонымен, туризм индустриясының жүйесіне мамандандырылған мәселелер, ... мен ... ... Олардың барлығы маркетингпен айналысуға мәжбүр. Бұл жерде саяхаттар бюросы, ресторан мен транспорттық мекеме үшін маркетинг мақсаты мен ... ... ... ... ... фирма клиенттерінің мұқтаждығын қанағаттандыру есебінен өз кірісін арттыруға ұмтылады. Ұлттың, аймақтың әкімшілік аймаққа туристерді көп ... ... ... ... ұйым өз мәнін көтеруді және өз кәсіби қызметінің ... ... ... ... ... ... ... келесі деңгейін ерекшелеуге мүмкіндік береді:
* туристік мекемелердің маркетингі (туроператор, турагент);
* туристік қызмет көрсетушілердің маркетингі;
* қоғамдық туристік ұйымдар маркетингі;
* территориялар мен ... ... екі ... ... ... ... ... деңгейдегі институттардың маркетингтік қызметін бөлу шамамен төмендегідей болады:
* ... ... ... ... ... ... және жергілікті маркетингтік концепциялар жасау;
* туристік инфрақұрылымды дамытуды қолдау;
* маркетингтік концепцияларды іске асыру мәселелері ... ... беру ... ... ... ... ... имиджін, образын жасау;
* жарнама саласында шаралар жүргізу.
Туристік мекемелер өз кезегінде келесі маркетингтік қызметтерді ... ... ... ... ... ... ... бар мақсатты нарықты таңдай;
* туристік өнім жасау;
* турөнімді тарату;
* туризмдегі маркетингті дамытудың ұлттық, аймақтық және жергілікті концепцияларын іске ... ... ... ... ... ... арасындағы қатаң бәсекелестіктің аренасы. Олардың көпшілігі үшін туризм - ұлттық экспорттың маңызды бабы. Бәсекелестік күрес нәтижелері түрлі елде ... ... ... ... ... тікелей байланысты.
Маркетингтің туристік маңыздылығы - туризмнің экономикалық тиімділігінің артуына, туристік ресурстарды тиімді пайдалануды, туристік іс-шаралардың жиынтығынан ... ... ... ... мемлекеттің жалпы саясатына тән барлық белгіге ие. ... ол ... ... ... ... да бар:
* елдің табиғи жағдайы (рельеф, климат, географиялық жағдай, ... ... және ... туристік қызығушылық объектілеріне жетуді анықтайтын транспорттық жағдайы;
* туризмді дамытудың әлеуметтік, экономикалық және құқықтық жағдайы.
Маркетингтік ақпараттың ішкі жүйесі. Туристік ... ... ... ішкі ... ... ... және қажетті мәлімдеулердің ізденуінен мүмкіндік туғызады. Осымен орайлас кәсіпорын қызметінің және әр уақытта нәтижесінде өзгереді. Ішкі ... ... ... ... ... ... тиісті бағытталған болу және шапшаң мәләмдеулердің беруін, кәсіпорын істерінің күй жағдайын сипаттайды. Ішкі қайнарлар ... ... ... ішкі ... ... өткізілген зерттеулер;
* статистикалық есептілік;
* келісім шарттар;
* тексерулердің актілері және тексерулер;
* мәлімет әртүрлі болу есебінің нәтижелері және ... ... ... ... ... ... ... жүйесі - өзінің жұмысын және нұсқасын маркетингтік ортада ақпараттық болып жатқан жағдайларды ... ... ... ... ... төмендегідей жағдайда болады:
* жұмыс істейтін ұйымның нарықтық ... ... ... ... ... ... бағдарлау (бәсекелестердің барлығын, тұтынушылардың аудиториясын білу);
* макро ... ... және оның ... ... ... ... көзінің бөлінуі:
* экономикалық бағыттағы кітаптар;
* статистикалық басылымдар;
* жалпы жарнамалық қызметтер;
* өкіметтің және басқарманың нормативтік және ... ... ... конференция, мәжіліс және презинтация;
* мемлекеттік, қоғамдық қызметтеркерлердің, саясаткерлердің баяндамалары.
Қысқа профильді маркетингтік ақпараттың қайнар көзі ... ... ... ... ұжымның финанс және бухгалтерлік есеп;
* туристік ұжымның бастықтарының және мамандарының есебі және интервью;
* ... ... ... және ... ... есебі;
* туризмнің маркетингтік анықтамасы, кітаптар, оқулықтар, оқу құралы;
* туристік экономикалық ... ... ... ... ... ... ... мамандырылған көрмелер мен жәрменкелер;
* туристік мәлімдеме, фирмалардың ... ... ... ... баспа түрінде және интернетте;
* коммерциялық базасы және ... жеке ... ... ... мен жеке ... ... фирмалармен ақпараттық қарым-қатынас, кәсіпорындарда болу, көрмеде және жәрменкеде фирмаларды қадағалау).
Ресми түрде хабарландыру, барлығына түсінікті болу үшін синдикаттық, көп көрерменге ... ... ... шарт ... ... ... ... тартудың синдикативтік ақпараттың мүмкіншіліктері өте мол.
Осы интеграциядан, көп уақыт бойы жақын достықта болатын генералдық мақсатта интеграциялайтын және интеграцияланатын кәсіпорындарға, ... ... ... қосатын ұйымдарда өзара қарым-қатынас болатынын және бәсекелестік шектеулігімен түсіндіріледі.
Интеграция түсінігінде көбіне бірігу принциптері жатады - өзінділіктік, ресурстар іс-әрекет сферасы. Ұйымдар ... ... ... сол және ... ... ... ... басқаруына байланысты. Бірақ барлық әртүрліформадағы бірігулердің басты моментті түрлі бөліктердегі - ... және ... ... ... байланысты.
Соңғы жылдары туризм индустриясы шаруа бірігулерде, стратегиялық альянс тәрізді келесі себептермен түсіндірілетін қысқаша таратылады:
* технологиялық база мен әсер ... ... ... ... ... үшін ... ... өндірілуіне назар аудару;
* тәуекел мен шығынның төмендеуі, жаңа нарыққа шығатын өніммен байланысты;
* жаңа өнім ... ... ... ... өнім ... масштабында үнемдеулер жасау;
* заңды және сауда бартеріне ыңғайлануы;
* операция диапазонының кеңеюі;
* операцияны шектеуде ... ... ... ... ... ... ... үшін, туристік ұйымдарда туристік ақпарат жақсы жұмыс істеуі керек. Сондықтан туристік ақпаратты төмендегідей классификациялау ... ... ... ... ... түрі
Уақыт түрі және оның мәлімдемесі
Тарихтың
Күнделікті
Болашақта
Маркетингтің шешімі және оның ... ... ... ... беретін маркетинг
Маркетинг классификациясының жаңалығы мен құндылығы сонда, ол ... ... ... ... ... және адам тіршілігінің мұқтажын өзара ынталы әрі біртұтас қарым-қатынаста қарастыруға саяды.
Ал маркетингтің мақсаты: нарықтық экономикалық және ... ... ... тұтынушылардың нақты сұранысын анықтау мен оларды материалдық тұрғыдан ынталандыру, басқару саласына қатысты қабылданатын шешімдерімен қамтамасыз ету, ... ... ... ... ... ... ... маркетинг-тауарға деген мұқтаждықты тауар алмасу арқылы қанағаттандыруға бағытталған қызметтің өмірлік маңызды түрі. Маркетингтің әлеуметтік негізі-халықтың төлеу қабілетіне қарай сұранысын қтеу ... оның ... адам ... ... ... байқалады.
Өндіріс пен тауар сатуды және ғылыми-техникалық жетістіктерді пайдалануды ... ... ... ... ... өндірудің тиімділігіне баса назар аударады. Олай болса, тауар өндірудің өзі жеке-дара кәсіп қана емес, тағы да ол ... ... ... ... айналымға қызмет етуге арналған әрекет. Сонымен, тауар өндіру оны сату жағдайын алдын-алаойластыруға, ал сауда өз кезегінде- тауарға деген сұраныстың барлығына ... ... ... ... әрбір саланың (өндіріс, сауда жүйесі, сұраныс) өзіндік ерекшеліктері мен мүмкіндіктеріне және табиғи немесе материялдық жағдайларына ... ... даму ... ... бола ... Міне, сол себепті келешек тенденцияларға да стратегиялық болжаулар мен бағдарламалар жасау маркетинг қызметінің аса ... жағы ... ... ... адам ... мен ... құралдарын үздіксіз жетілдірудің жемісі екені рас. Әйтсе де техналогия қарқынды күшке айналып, материялдық өндірісті ... ... ... ... отырған шақта адамзат өз қолымен жасаған игіліктерден туындаған проблемалардыңқоршауында қалып отырғаны шындық. өйткені тауар өндірудің қарыштап өсуі ... ... ... ... ... ... адам табиғатының биологиялық мүмкіндіктерінен де алға озып барады. Дәлірек айтсақ,техналогия мен биологиялық желілердің өзара сәйкессіздігі көрнеу көзге белгі беруде.
2 ... ... ... мен ... ... ... ... маркетингі
Бүгінгі таңдағы туризм туристік өнім сервис және өндірісті ұйымдастыру сипаттамаларының бір қатар маңызды ерекшеліктермен айрықшаланады. Сонымен ... ... ... ... ... ... мен ... енеді. Олардың барлығы маркетингпен айналысуға мәжбүр. Бұл жерже саяхаттар бюросы, ресторан мен транспорттық мекеме үшін ... ... мен ... ... емес. Сонымен туристік фирма клиенттерінің мұқтаждығын қанағаттандыру есебінен өз кірісін арттыруға ұмтылады. Ұлттың аймақтық әкімшілік аймаққа туристерді көп тартқысы келеді. ... ... ұйым өз ... ... және өз кәсіби қызметінің пайдасын көрсетуді қалайды.
Жоғарыда баяндағандай туризм саласында маркетингтің келесі ... ... ... ... ... мекемелердің маркетингі (туроператорлар мен турагенттердің);
- туристік қызмет көрсетушілердің маркетингі;
- ... ... ... ... территориялар мен аймақтар маркетингі;
Алғашқы екі деңгей коммерциялық маркетинг саласына жатады. Түрлі деңгейдегі институттардың маркетингтік қызметін бөлу шамамен төмендегідей болады.
Мемлекеттік және ... ... ... ... мыналар болады:
- Маркетингтік зерттеулер жүргізу;
-Стратегиялық ұлттың, аймақтың және ... ... ... ... Туристік инфрақұрылымды дамытуды қолдау;
- Маркетингтік концепцияларды іске асыру мәселелері бойынша кеңес беру қызметі;
- Елдің ... ... ... ... ... жасау;
- Жарнама саласында шаралар жүргізу.
Туристік мекемелер өз кезегінде келесі маркетингтік қызметтерді орындауға бағдарлануы тиіс:
- Нарықтық ... ... ... бар ... ... ... Туристік өнім жасау;
- Турөнімді тарату;
- Турөнімді қозғау;
- Туризмдегі маркетингі дамытудың ұлттық, ... және ... ... іске асыруға қатысу.
Маркетингтің түрлі деңгейлерінің арасында тығыз байланыста болу керек. Халықаралық ... ... ... елдер арасындағы қатаң бәсекелестіктің аренасы. Олардың көпшілігі үшін туризм - ұлттық экспорттың маңызы бар. ... ... ... ... елде ... ... қалыптасуының нақты күшіне тікелей байланысты.
Маркетингтің туристік саясаты - туризмнің экономикалық тиімділігінің артуына, туристік ресурстарды тиімді пайдалануды, туристік ... ... үш ... ... ... мемлекеттік іс - шаралардың жиынтығы.
Туристік саясат мемелекеттің жалпы саясатына тән барлық белгіге ие. Алайда ол қалыптасатын ... ... ... да ... ... ... ... (рельеф, климат, географиялық жағдай, флора, фауна және т.б.);
- Туристік қызығушылық обьектілеріне жетуді анықтайтын транспорттық жағдай;
- Туризмді дамытудың әлеуметтік, ... және ... ... саясаттың мақсаты ел дамуының нақты экономикалық және тарихи жағдайлармен байланысты. Бұлардың ішіндегі ең маңыздысы ұлттық туристік өнім жасау және ... ... ... ... Бұл мақсатты іске асыру сәйкес маркетингтік шараларды іске асыруды қажет етеді.
Ұлттық деңгейдегі туризм маркетингінің ... ... ... имиджін қалыптастыруға және дамытуға бағытталған.
Бүкіл әлемдік туристік ұйымның анықтамасы бойынша, ел имииджі - бұл белгілі образ жасауға ... ... ... ... және ... ұғымдарының жиынтығы.
Ел имджі бірнеше деңгейде тұрмыстық, әлеуметтік - ... ... ... Ел ... ... үшін (тұрмыстық психология деңгейінде) бір қатар сипаттамалар;
Символдар, ұлт ментолитетінің, оның мәдениетінің ... ... ... - ... ... оның тиімділігінің кешенді көрсеткішінің көмегімен бағаланады. Ол туризм үшін ерекше маңызды. Елдің іскерлік имиджі оның бәсекелестігіне қабілеттің ұғымымен түсіндіріледі.
2.2 Туристік ... ... ... ... ... мен ... ... сұраныс көптеген өзгерулдерге қатысты болады, олардың кейбіреулері тәуелсіз болып келеді және потенциалды туристтер мен труистік тауар өндірушілер, туристік ... ... ... ... ... сол ... олар ... және бір - біріне қатысты болады.
Туризмге деген сұраныс потенциалды және іс жүзіндегі деп екіге бөлінеді. Туристік тауар мен ... ... ... ... ... ... саяхатқа щыққан ниет білдірген адамдардың санымен анықталады. Іс жүзіндегі сұраныс ... ... іс ... кім ... шықты және белгіленген орынға кім бағытталды деген сөз. Потенциалды және іс жүзінде сұраныс арасындағы сандық айырмашылық - бұл ... ... ... бар күші неге ... ... ... ... теориядағы (ел, қала, аймақ) туристік рыноктың көлемі төмендегі факторалрмен анықталады:
Сатып алу қабілеті.
Өмір сүру деңгейі мен саяхат интенсивтілігі арасындағы ... ... ... - ... ... айғағының бірі.
Туристік қызметке сұраныстың дұрыс созылмалылығы туризмге сұраныстың тез өсуін түсіндіреді.
Barel айтқандай, егер біз кіріс деңгейін, оны бөлу мен ... ... ... ... ... бір ... ... болсақ, онда бұл біз мұның ұлттық кірісті аса ұлғайтпайтынын ескеруіміз керек, қайта бұл туризмдегі тұтыну қызметін ... Іс ... жеке ... өсуі ... ... ... құрылыммен беталыс.
Тұрғындардың көлемі мен олардың өсуі туристік сұранысқа онша әсер ете бермейді. Тұрғыны көп, кірісі ортадан төмен елдердің туризмге деген ... ... ... дамушы елдердің көпшілігінде тұрғындардың өсуі оншалықты үлкен ... ... ... ... ... ... ... орта жастың көбеюі - көптеген адамдардың кіріс деңгейін игеретіндігі, бұл олардың саяхат жасауларына мүмкіндік береді. Зейнеткерлікке шығу жасы ... ... ... - ақ адамдардың маңызды бөлігінде саяхатқа шығуға бос уақыттары болады.
Әлеуметтік және мәдени факторлар.
Индустрияландыру тек кіріс құрылымы мен кірістерді ... ... қана ... ... - ақ, ... деген сұраныстың өсуіне тікелей жіне жанама қысым мен стрессте өз кезегінде ықпал етеді. Қалаларда орташа кіріс ... ... ... ... болғандықтан туризмге сұранысты өсіретін орта болып табылмайды.
Бос уақыттың артуы және әлеуметтік қажеттілік ертінде демалыстарға төлемді мойындау туризмге сұранысты арттыра түседі. ... ... ... ерікке және сапарға шыққанда жаңа көңіл - күйлер мен тәжірибе алуға көбірек көңіл бөлінеді.
Туризм сарыны және сапарларға қатынас.
Тығыз байланысқан ... және ... ... ... ... негізгі сарын, тілек және күту болып табылады. Туризмнен түсетін ... көп ... ... және ... болып табылады, бірақ, берілген туристік қызмет көрсетулер немесе тауарлар тұтынушыларды қарама - қайшы және үйлеспейтін қажеттіліктер мен ... ... таң ... ... ... Потенциалды туристтер туризмдік қызмет көрсету мен тауарлар туралы айтатын сын - ... ... және ... болады.
Берілген қызмет көрсетулер, орналасу орындары немесе азық - ... әр ... ... және ... әр түрлі әсерін, яғни қанағаттану немесе қанағаттанбауды туғызады. Мұның бәрі қозғалыс стратегиясы мен жоспарын ... ... ... ... ... шығу мүмкіндігі мен туризмдегі маркетингтің интенсивтілігі.
Сұраныс көлемі тек қажеттіліктермен, тілектермен және сатып алу қабілетімен ғана ... олар ... - ақ, ... ... де ... ... ... белгіленген орын, баға айырмашылығы, орналасу орындарының түрлері көп болған сайын, туризмге деген сұраныс та жоғары болады. Мұның ... ... ... кең ... ... жасауға мүмкіндік береді.
Бұл факторлар бірлесір берілген рыноктағы туризмге сұраныс көөлемін анықтайды, ... ... ... ... ... мен болашақ рынок потенциалын алдын - ала болжау ... ... жөн. ... ... санымекн өлшенеді және оңай анықталады. Осы себепті жалпы ... ... ... ... ... ... ... сұранысты анықтайтын факторлар.
Жалпы сұраныс ішінде ерекше орналастыру орындарына деген сұраныс, туристік қызмет көрсету түрлері мен азық - ... ... ... ... және туристік қызметке сұраныс.
Өндірістік емес көпетеген салаларда баға ерекше сұранысты анықтайтын қосымша ... ... ... ... ... ... ... баға айырмашылықтары болмайды, оларды маңыздылығы бойынша қызметті қосымша тұтынушылар деп санайды, бұл ... ... ... ... ... қосымша тартылады, немесе, берілген қажеттілік ерекше немесе сыналатын болып ... баға - бұл ... ... ... ... ... туралы, саяхат жасау әдісі мен саяхатқа шығу уақытындағы іс - шаралар туралы тұру мен ... ... ... ... ... ... ... шешімдер бағалық шешімдермен анықталады. Туристік қызмет көрсетуге қойылатын баға ... ... ... саяхатқа шығу сұранысы дискретті болып табылады және ол әр ... ... ... ... ... әр қайсысы туристтердің бір - бірімен теңдейлігіне қарай ұсынылады.
Туристік қызмет көрсетулер, белгіленген орындар жоғары дәрежед ... ... ... ... - ... болып табылса, онда баға осы қызмет көрсетулерді таңдап алудың маңызды критериі болмақ.
Туристтердің көпшілігі қызмет көрсетуді маңызды фактор ретінде қарастырады, ... бұл ... ... мен ... қатысты. Баға, сондай - ақ, туроператорлар арасындағы бәсекелестіктің де маңыздыфакторы болып ... Әр ... ... бағдарламалары бір немесе сол орынды, ауыстыру әдістерін, мейманханаларды, экскурсиялық турларды және т.б. қамтиды. Азық - түліктің ... аз ... ... ... баға ... ... ... тұтынушыны (сол немесе басқа туроператордың тұтынушысын) таңдауды анықтайды.
Белгіленген ... ... ... ... шешімдер белгіленген орынды таңдап алу шеңберінде қабылданады. Ең маңызды шешімді потенциалды саяхатшы өзінің қайда барукеректігін шешкен кезде қабылдайды.
Бұл ... ... ... әр ... ... бағалаумен анықталады. Саяхатшының қажеттілігін, тілегін, күткендерін қанағаттандырғанда оны тартудың мүмкіндігі туады. Сондай - ақ, орналасқан жері, оқыиғалар ... ... бір ... ... болуы саяхатшыны тартуы мүмкін.
Орналасқан жері өзнің біркелкі факторларымен немесе жасандылығымен тартуы мүмкін. Сонымен бірге мәдени фестивальдар, спорттық жарыстар, ... да ... ... ... ... тарут гольф ойындарына, паруспен қыдыруға т.б. мүмкіндіктің барын көрсетеді. Бұдан басқа, турлидерлердің, гидтер мен мейманхана қызметкерлерінің кеңестері мен консультацияларының мүмкіндігі мен ... ... ... ... саналады.
Отельдер мен басқа да орналастырудың түрлері, жергілікті транспорт, мейманханалар сувенирлік дүкендер, банктер мен валюта алмастыру пункттері, яғни труистке ... ... ... - ... саяхаттың тартымдылығын анықтайды.
Қол жеткізулер. Бұл ең ... ... ... ... ... һ, ... үшін қажетті бағамен уақыттың, жылдамдық пен үміт комбинациясының әдістеріне ... ... ... ... ... ... ... кеден сияқты факторлар да назарға алынады.
Ақпараттау және басқа да дайындық қызметтері. Потенциалдық туристтерге дайындық қызметтерінің кең көлемін ұсыну қажет. Бұл ... ... мен ... ... үшін ... соншалық, олар туристті өнімнің элементтері ретінде қосылады.
Имидж. Туристтердің қабылдау сезімі ... ... ... келеді. Белгіленген жермен астасатын идеялар мен көзге елестетулер сұраныс ... ... ... ... факторға жатады.
2.3 Турситік кәсіпорында маркетингтік ақпарат жүйесі
Маркетингтік ... ... ... Маркетинг ақпаратының классификациясы. Туризмді тиімді пайдалану үшін, туристік ұйымдарда туристік ақпарат жақсы жұмыс істеуі керек. Сондықтан ... ... ... ... ... ... ... ұжымның жұмысын және оның істеген уақытын қамтамассыз етеді;
- Күнделікті ақпарат - күнделікті ... ... ... ... ... ... ... ақпараты - болашақты қадағалау ақпаратты ұжымды қадағалап келешекте қандай жетістіктерге жеткізуге болатындығын болжайды;
- Шешім қабылдайтын ... - ... ... ... ететінін және олардың мақсатын дайындайды;
- Түсініктеме беретін маркетинг - ақпаратты маркетингте болып ... ... ... ... ... Жоспарлы маркетингтік ақпарат - ақпараттық маркетингтің программасын, жоспарын стратегиялық анализ жасайды;
- ... ... ... ... - ... ... қайта шығын кететінін есептеп және қанша пайда көретінін есептейді және де қандай инвесторлар керек екенін есептейді;
- Сапалы ақпарат ... - ... ... көрсетіп жатқан ұжымдарға сапалы баға беріп солардың қызмет көрсететін орнын, қандай қызмет көрсетіп жатыр деген мінездеме береді;
- Тұрақты ақпарат беру - ... ... ... ... ... ... жатқанын хабардар етеді;
- Ауыспалы ақпарат маркетингі - ... ... ... және ... қызмет көрсетуіне мінездеме береді;
- Эпизодтық ақпарат - жүре туындайды, мысалы: өзіңмен бәсекелес болған кәсіпорын туралы ақпарат алғың ... ... ғана ... ... ... ... бағасы жағдайында туындайды;
- Демоскопикалы ақпарат - қажетті жағдайда туристтер ... ... ... ... ... - ... ... жағдайы, оның экономикалық ситуациялары және оның бағалары туралы мәлімет береді.
Бухгалтерлік және статистикалық есептен алынғандар, арнайы жариялаулардың анықтамалары ... және ... ... ... (кәсіпорынға көңіл бөлумен) және сыртқылары өзімен қайтара хабар ұсынады.
Екінішілік хабар:
* Алу тездігі, алғашқы салыстыру және ... ... ... мүмкіндігі.
* Бірліктерді өлшеу мүмкіндігі
* Әр түрлі анықтамада топтастыру жүйелерін қолдану.
* Әр түрлі дәрежелі жаңалық.
* Мүмкіншіліксіз анықтық бағалау.
Сондықтан мұқият іздеу және ... ... ... тап ... ... хабар жинауына кірісуге ұсынылмайды. Арнайы тексерулерден хабар өткізу арқылы бағытталғандардың барысында нақтылы проблема шешіміне қалыптасады.
Негізгі принциптері мен және ... құру ... ... ... ... ... ... анықтылық;
- есестету толықтығы;
- мақсаттылық;
- келісушілік және ақпараттық бірлік.
* ... - ... ... орта күй жағдай уақыттарының әрбір кезеңіне нақты тойтарыс білдіреді.
* анықтық - тап осылардың объективті күй жағдай елестетуінде және даму ... ... ... ... - ... ... объективті есебі үшін елестетулер қажетті күй жағдайға ықпалын жасаудың қалыптастырушы және ... және ... ... ... орта ... Мақсаттылық - тап осылардың нақтылы ... жөн ... және ... ... жүйелері сөнуші өңдеулер талап етеді.
* Маркетингтік ақпараттың ішкі жүйесі
Туристік ... ... ... ішкі ... ... ... және ... мәлімдеулердің іздеуінен мүмкіндік туғызады. Осымен орайлас кәсіпорын қызметінің және әр ... ... ... Ішкі ... ... ағымдағы қызмет толық тойтарысына тиісті бағытталған болу және шапшаң мәлімдеулердің біреуін кәсіпорын істерінің күй жағдайын сипаттайды. Ішкі қайнарлар арасында қажетті ... Ішкі ... ... ... зерттеулер;
- Стаистикалық есептілік;
- Келісім шарттар;
- Тексерулердің актілері және тексерулер;
-Түсетін мәлімдеулер;
Мәлімет әр түрлі болуының ... ... және ... ... ақпараттың сыртқы жүйесі.
Cыртқы ақпараттық жүйе өзінің жұмысын және ... ... ... ... ... жатқан жағдайларды информациялап алады. Сыртқы ақпараттық мәлімдемені жинау төмендегідей болады:
- Жұмыс істейтін ұйымның нарықтық жағдайда ескеріп болжау;
- Нарықтық жағдайдың ... ... ... ... ... ... білу);
- Макро ортаның жағдайы және оның дамуы;
- Сыртқы ақпараттық жүйедегі қайнар көзінің бөлінуі;
- Жалпы ақпараттың ... ... ... ... ... ... Жалпы маркетингтік ақпараттың қайнар көзі болуы мүмкін;
- Экономикалық бағыттағы кітаптар;
- Статистикалық басылымдар;
- Анықтамалар;
- ... ... ... ... және ... ... және ... актілері;
- Көрмелер, конференциялар, мәжіліс және презентация;
Мемлекеттік ждәне саясаткерлердің, қоамдық қызметкерлердің баяндамалары.
Қысқа профильді маркетингтік ақпараттың қайнар көзі болып төмендегідей ... ... ... финанс және бухгалтерлік есебі;
- Туристік ұжымның бастықтарының және мамандарының есебі және интервью;
- Газет журнал бюллетендері және коммерциялық басылымдардың есебі;
- Туризснің ... ... ... ... оқу ... ... ... шолу;
- Кәсіпорынның жарнама баспасы (каталогтар, проспектер, буклеттер және т.б.);
- Мамандандырылған көрмелер мен жәрмеңкелер;
- Туристік кәсіпорындарда болу;
- ... ... ... ... ... ... ... баспа түрінде және интернетте;
- Коммерциялық базасы және банк ісі;
Жеке коммуникациялық каналдар (тұтынушылар мен жеке ... ... ... ... ... - қатынас, кәсіпорындарда болу, көрмеде және ... ... ... ... төмендегідей бөлуге болады:
- Ресми түрде хабарландыру, барлығына түсінікті болу үшін;
- Синдикаттық, көп көрерменге бірдей емес, келісім шарт ... ... ... ... ... синдикативтік ақпараттардың мүмкіншіліктері өте мол.
Сұрақтардың формасын құрастыру:
- Сұрақтар қарапайым және түсінікті болу керек;
- Сұрақтар тек қана ... болу ... ... орташа нейтральды болу керек;
Анкета толтырудың принциптері:
- Сұрақтардың қатарын дұрыс қою ... ... ... ... ... ... ... сұрақтар;
- Әр түрлі инструменттерді қолданбау керек (төрт ступенкалы, одан кейінгі жеті ... ала ... ... ... ... ... ... ала ойлап талдап, одан кейін сұралатын сұрақтардың ... ... (10 - 15 ... анкета жинап соны талдайды.) Почта арқылы анкета жинау, және оның процентін асыру:
- Марапаттау ... ... оған ... ... керек);
- Қосымша хат жіберу керек. (қызықтырып, оған ешкімге айтпауға гарантия беру керек);
- ... ... ... ... ... ... ... және көрнекті құралдармен әсемдеуді конверт арқылы жіберу керек.
Бақылау - ақпараттық маркетингте өзіңнің ... ... ... ... ... маркетингісін бақылау арқылы қадағалау:
- Бақылау ғылыми мақсатта іске асады;
- Бақылау жоспарлы түрде және системалы түрде;
- ... ... ... ... ... ... мен қатар кемішлігіде жүреді.
* Артықшылығы.
- Бақылаудың қарапайым және шығын аз кетеді.
- Жоғары объективті түрде бақылау.
- Жағдайдың шынайылығы.
* ... ... ... ... барлығын тегіс қамти алмайсың. Субъективті түрде бақылау.
Тұтынушылардың мінез ... оның ... ... ... ... ... бағалау
Санына қарай маркетинг
Тұрақты
Ауыспалы
Эпизодтық
Ақпараттық мінездеме
Демоскопиялық
Эпоскопиялық
3 Маркетингтің негізгі тұжырымдамалары
Маркетинг нарықтық-экономикалық жүйеде орныбар ойлау стилі, іргетасы қаланған қондырғы немесе басқару ... ... ... де ең ... ... болмақ. Маркетинг тұжырымдамасы фирма қызметінің басты мұраты - сатып алушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру және ... ... оның өсуі мен мол ... табу ... қол ... ... ... мен тәжірибесінде мынадай тұжырымдамалар белгілі:
* өндірістік;
* тауарлық;
* өткізу ... ... ... ... немесе әлеуметтік-этикалық маркетинг тұжырымдамасы.
Маркетинг тұжырымдамалары
Тұжырымдамалар
Қолдану шарттары
Мақсаттар
Өндірістік
Сұраныс ұсыныстан елеулі ... ... ... және ... ... ... өндірудің жоғары тиімділігіне жету, бағаларды төмендету
Тауарлық
Тұтынушылардың тауар сапасына қоятын талаптар
Тауарды ... және оның ... ... ... ... және ... ... жағдайы, өнімдерді өткізудің шектелген нарығы
Өндірілген тауарды сату, өткізу бойынша жоспарды орындау
Маркетингтік
Тұтынушылардың мұқтаждықтары мен қажеттіліктерін білу; ... ... ... ... ... жүйесін құру.
Бәсекелестермен салыстырғанды тұтырушы мұқтаждықтары мен қажеттіліктерін неғұрлым жақсырақ қанағаттандыру.
Қоғамдық (әлеуметтік-этикалық маркетинг тұжырымдамасы)
Экология мәселелері; әлеуметтік және этикалық мәселелерді есепке алу ... ... ... ... ... ... ... қоғам мүддесін ескеру.
Өзара әрекеттесу маркетингі
Тұрақты сатып алушылар мен бизнес-серіктердің бар болуы
Сатып алушылар мен бизнес ... ... ұзақ ... ... ... ... мен ... тұжырымдамалар американдық экономиканың дамуын белгілі бір кезеңдерін, сонымен қатар әлемнің дамыған елдерінде болып жатқан экономикалық және саяси өзгерістерді сипаттайды. Олардың ... ... ... ... ... тауар түрлері бәсекелестік артықщылықтардың шығу көздері, маркетингтің шоғырлану дәрежесі нарықтағы бәсекелестік деңгейі сияқты көптеген факторлар әсер етеді.
Осылайша, басқа тауарларға қарағанда ... ... ... ... ... ... құралдарына өзара әрекеттесу
Қорытынды
Қорытындылай келгенде халықаралық туризмдегі маркетинг негіздері туралы біраз мағлұматтар қарастырдық. Көптеген ... ... ... өнім ... оған тиісті баға қоюда және оларды бөлуде бақылау жасап отырады. Туризмдегі туроператорлар, турагенттер брондау сервисі т.б. ... ... ... ... күш салады және екі себепке байланысты болады. Маркетингтік пайда болуы нарықтық қатынастардың ... және ... өрши ... ұштасып жатыр. Бұл факторлар нарықтық қызметті басқарудың қалыптасқан жүйесін жетілдіру қажет етті. Ең алдымен жекелеген кәсіпкерлік құрылымдардың тұрмыстық ... ... ... ... қамтамассыз ету керек екендігін білдік. Бүгінгі таңдағы туризм ... өнім ... және ... ... сипаттамаларының бірқатар маңызды еркешеліктерімен айрықшаланады. Сонымен, туризм индустриясының жүйесіне мамандандырылған мәселелер, ұйымдар мен қоғамдар енеді. Олардың барлығы маркетингпен айналысуға мәжбүр. Бұл ... ... ... ... мен ... мекеме үшін маркетинг мақсаты мен мазмұны бірдей емес. Сонымен туристік кәсіпорын клиенттерінің мұқтаждығын қанағаттандыру есебінен өз кірісін арттыруға ұмтылады. ... ... ... ... ... көп тартқысы келеді. Қоғамдық туристік ұйым өз мәнін көтеруді және өз кәсіби қызметінің пайдасын көрсетуді қалайды. ... ... ... ... ... ... ... ерекшелеуге мүмкіндік береді:
* туристік қызмет көрсетушілердің маркетингі;
* қоғамдық туристік ұйымдар маркетингі;
* территориялар мен аймақтар маркетингі;
Алғашқы екі ... ... ... ... ... Халықаралық туризм нарығы түрлі елдер арасындағы қатаң бәсекелестіктің ... ... ... үшін ... - ... экспорттың маңызды бабы. Бәсекелестік күрес нәтижелері түрлі елде труистік саясат қалыптасуының нақты ... ... ... ... туристік саясаты - туризмнің экономикалық тиімділігінің артуына, туристік ресурстарды тиімді ... ... ... ... үшін ... жасауды анықтайтын мемлекеттік іс - ... ... ... тізімі
* Исмаев Д. К. Маркетинг иностранного триузма в РФ. Теория и практика деятельности турфирм. ... ... - М.: ... НОУ , 1988;
* Исмаев Д.К. Маркетинг гостиничных услуг в России - Учебное пособие М.: ВШТГ, НОУ , ... ... Д. К. ... ... и планирования маркетинг иностранном туризме: учебное пособие. - М. ТОО ... М. ... - ... ... ... Н. Ә. ... 1992 ж
* ... Б. Тәуелсіздік нарық экономика Алматы 1996 ж
* Мейірбеков А.Қ. Әлімбетов Қ. Ә. ... ... ... 2003 ж
* ... А. ... Ғ. Кәсіпорын экономикасы және кіспкерлік - Алматы: 2002 ж
* Нысанбаев С. Н. Маркетинг негіздері - ... 2003 ж
* ... Т. Дала мен қала 2006 жыл 14 ... № 27
* ... А.Ю. ... ... Учебное пособие для вузов. - М.: Аспект Пресс, 2001. - 464 ... ... Ю.П. ... ... Учебник по общей теории менеджмента. - М.: ... 1997. - 120 ... ... С.И. ... хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация. - Киев.: БИРА -Р-, 2001. - 206 ... ... И.В. ... ... и ... - М.: ... рабочий, 1989. - 307 с.
* Биржаков М.Б. Введение в туризм. - СПБ.: , 2000. - 192 ... ... Р.А. ... ... в индустрии гостеприимства. /Пер. с англ. - М.: Аспект Пресс, 1995. - 360 с.
* ... В.С., ... И.М. и др. ... ... и ... ... в гостиницах. - Киев.: ВыАҚШя школа, 1977. - 285 ... ... Г.Н., ... Н.А. ... и ... ... - Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 200. - 352 с.
* ... В.Р. ... ... ... - М.: ... Лтд., 1996. - 384 с.
* Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. - ... Н/Д.: , 2004. - 352 ... ... Ю.Ф. ... гостиничного обслуживания. Учебное пособие. - Ростов Н/Д., 2003. - 285 ... ... Ю.Ф. ... и оборудование гостиниц и ресторанов. - Учебное пособие. - ... Н/Д.: ... 2003. - 352 ... ... И.Н. ... ... - М.: ... 1994. - 685 с.
* Гостиничный и туристический бизнес. Учебник /Пол ред. ... ... А.Д. - ... 1998. - 351 ... ... В.Г. ... ... деятельности. - Учебное пособие. - М.: ... 1996. - 312 ... ... Е.А. ... в индустрии гостеприимства: Учебное пособие. - М.: , 2005. - 224 ... ... А. ... ... в туризме: Учебно-практическое пособие / А.Дурович, Л.Анастасова - М.: Новое ... 2002. - 348 ... ... А.П. ... в ... ... ... 3-е изд., стереотип. - Мн.: Новое знание, 2003. - 496 с.
* ... О.П., ... Н.А. ... ... и ресторанов: Учебное пособие, 2004. - 392 с.
* Жолдак В.И., Квартальнов В.А. Основы ... в ... и ... Т.2. ... ... Учебник. - М.: Советский спорт, 2001. - 352 ... ... В.И., ... В.А. ... менеджмента в спорте и туризме. Т.2. Социально-педагогическое основы: Учебник. - М.: ... ... 2002. - 184 с.

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 23 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қонақжайлылық индустриясы және осы салада маркетингтің бүгінгі даму деңгейі46 бет
Қазақстанның туристік нарығында жұмыс жасайтын кәсіпорындарды маркетингтік зерттеу және олардың бәсекелестікке қабілеттілігін арттыру жоладры63 бет
«Нұрбанк» АҚ-ның қаржылық қызметін талдау69 бет
«ТеңізҚұрылыс» ЖШС-нің маркетингтік қызметін талдау52 бет
Агро маркетинг27 бет
Агроөнеркәсіп кешенінде маркетингтік қызметті жетілдіру133 бет
Ақпараттық технологиялар мен қызметтер сферасындағы маркетингтің дамуы 6 бет
Банк жүйесіндегі маркетинг45 бет
Банк жүйесіндегі маркетингтік басқарудың теориялық негіздері76 бет
Банк маркетингісі14 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь