Visual basic туралы жалпы түсінік



ЖОСПАР.

КIРIСПЕ
1.ПРОГРАММАЛАУ ТІЛДЕРІ
1.1VISUAL BASIC туралы жалпы түсінік

IІ. VISUAL BASIC ПАЙДА БОЛУЫ
2.1VISUAL BASIC программалау ортасы
2.2. Жоба
2.3 Форма
2.4 Қасиеттер терезесi,код терезесі
2.5ПРОГРАММАЛЫҚ КОД ТЕРЕЗЕСI. ОҚИҒАЛАР.

ҚОРЫТЫНДЫ.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КIРIСПЕ

Программалау жүйесi – программа құрудың және жөндеудiң автоматтануын қамтамасыз етеiн программалық құралдардың жиынтығы. Оның iшiнде прораммалау тiлдерi, соы тiлдерден аударғыштар, бағыныңқы программалардың кiтапханалары, программалардың құрастырушысы және жөндеушi кiредi.
Қазiргi уақыта программалаудың кең таараған программалау тiлдерi VISUAL BASIC , Trubo –Pascal, С++ және т.б. болып саналады.
Ms Dos операциялық жүйесiнде жұмыс iстейтiн Basic программалау тiлi жарыққа шыққан сон-ақ (1964), ол тез дамытылып, көптеген жаңа нұсқалары пайда болды. (QBASIC т.б. ) . Олардың iшiнде WINDOWS ортасында визуальды графикалық интерфейстi пайдаланып жұмыс iстейтiн VISUAL BASIC (Визуаль Бейсик) программалау тiлi ерекше орын алады. VISUAL BASIC – кез келген типтi қосымшаны (программаны) дайындауға болатын, объектiлi-бағдарлы программалау негiзiнде дайындалған жылдамдығы тез, қуатты тiлдердiң бiрi.Ол жоғарғы , ал соңғы кездерде орта оқу орындарында да оқытылып келедi.
VISUAL BASIC –тiң алғашқы нұсқасы QBASIC тiлi негiзiнде 1991 жылы дайындалып, соңғы нұсқасы (VISUAL BASIC 6.0) 1999 жылы жарық көрдi. (VISUAL BASIC 5.0 және VISUAL BASIC 6.0 нұсқаларының айырмашылығы көп емес ) VISUAL BASIC –те түрлi сандық, мәтiндiк, графикалық информацияны өңдеу және оның терезесiнде кез келген фигураны қолдан салу, жүрiп сағатты орнату, редактор мәзiрiн құрып, онымен жұмыс iстеу берiлгендер қорымен жұмыс және т.б. күрделi информация өңдеудi WINDOWS тағы сияқты визуальды орындауға болады.
VISUAL BASIC –тiң ықшамдалған нұсқасы Microsoft Word, Excel, Access және т.б. қолднабалар құрамына енгiзiледi.
Паскаль тілі өзінің қарапайымдылығына және тиімділігіне байланысты бүкіл дүние жүзіне таралды. Қазіргі уақытты барлық ЭЕМ-дер Паскаль тілімен жүмыс істей алады. Программа текстінің дұрыстығы жылдам әрі оңай тексеріледі. Паскальтіліжаңа бастап жүрген программа құрушыларды программалаудың жеңіл әрі толық стилін пайдалануға үйретеді.
Бұл құралда тілдің негізгіұғымдары-алфавит, сөз, өрнектер және операторлар, мндер типтері толық жазылған. Қарапайым және өте кең таралған нақты,бүтін, логикалық және символдық мәндер типтерітуралы мағлұматтар берілген. Осы типтердің негізінде бұларға қарағанда күрделірек арнаулытиптер-терілімді, шектеулі, жиындық, массивтік, жазулар және файлдық типтер көрсетілген. Сол сияқтыішкі программа, яғни функция мен проседура туралы толық қарастырылған.
Бейсиктің бұрынғы версияларынан QuickBasic 4.5, QBasic, TurboBasic, PDS 7.1 диалектілері біршама еркшеліктермен айқындалды. Олардың ішінен QBasic версиясы MS-DOS операциялық жүйесінің құрамына дірді және олкеңінен тарады.
Бейсик тілі өзінің даму кезеңінде процедуралық тілден бағыт-бағдарлау программалық (ББП) тіліне көше бастады. Бұл программаларды графиктік интерфейс құру барысында аталған бағытқа қатысты енгізілді. Қандайда бір оқиғада жіберілетін әрбір бағыт үшін процедура құрылады. Мысал үшін батырманы басу, т.с.с.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Информатика негiздерi №3, №1,№4 2002жыл. журнал
2. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основные програмирования М, 2001г.
3. Visual Basic 6.0 Москва , 2000 г.
4. Н.Г.Волченов . Программирование на Visual Basic 6.0 .Москва , 2002 г. 1,2,3 том

ЖОСПАР.

КIРIСПЕ
1.ПРОГРАММАЛАУ ТІЛДЕРІ
1.1VISUAL BASIC туралы жалпы түсінік

IІ. VISUAL BASIC ПАЙДА БОЛУЫ
2.1VISUAL BASIC программалау ортасы
2.2. Жоба
2.3 Форма
2.4 Қасиеттер терезесi,код терезесі
2.5ПРОГРАММАЛЫҚ КОД ТЕРЕЗЕСI. ОҚИҒАЛАР.

ҚОРЫТЫНДЫ.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

КIРIСПЕ

Программалау жүйесi – программа құрудың және жөндеудiң автоматтануын
қамтамасыз етеiн программалық құралдардың жиынтығы. Оның iшiнде
прораммалау тiлдерi, соы тiлдерден аударғыштар, бағыныңқы программалардың
кiтапханалары, программалардың құрастырушысы және жөндеушi кiредi.
Қазiргi уақыта программалаудың кең таараған программалау тiлдерi
VISUAL BASIC , Trubo –Pascal, С++ және т.б. болып саналады.
Ms Dos операциялық жүйесiнде жұмыс iстейтiн Basic программалау
тiлi жарыққа шыққан сон-ақ (1964), ол тез дамытылып, көптеген жаңа
нұсқалары пайда болды. (QBASIC т.б. ) . Олардың iшiнде WINDOWS
ортасында визуальды графикалық интерфейстi пайдаланып жұмыс iстейтiн
VISUAL BASIC (Визуаль Бейсик) программалау тiлi ерекше орын алады. VISUAL
BASIC – кез келген типтi қосымшаны (программаны) дайындауға болатын,
объектiлi-бағдарлы программалау негiзiнде дайындалған жылдамдығы тез,
қуатты тiлдердiң бiрi.Ол жоғарғы , ал соңғы кездерде орта оқу
орындарында да оқытылып келедi.
VISUAL BASIC –тiң алғашқы нұсқасы QBASIC тiлi негiзiнде 1991 жылы
дайындалып, соңғы нұсқасы (VISUAL BASIC 6.0) 1999 жылы жарық көрдi.
(VISUAL BASIC 5.0 және VISUAL BASIC 6.0 нұсқаларының айырмашылығы көп
емес ) VISUAL BASIC –те түрлi сандық, мәтiндiк, графикалық информацияны
өңдеу және оның терезесiнде кез келген фигураны қолдан салу, жүрiп
сағатты орнату, редактор мәзiрiн құрып, онымен жұмыс iстеу берiлгендер
қорымен жұмыс және т.б. күрделi информация өңдеудi WINDOWS тағы сияқты
визуальды орындауға болады.
VISUAL BASIC –тiң ықшамдалған нұсқасы Microsoft Word, Excel, Access
және т.б. қолднабалар құрамына енгiзiледi.
Паскаль тілі өзінің қарапайымдылығына және тиімділігіне байланысты
бүкіл дүние жүзіне таралды. Қазіргі уақытты барлық ЭЕМ-дер Паскаль тілімен
жүмыс істей алады. Программа текстінің дұрыстығы жылдам әрі оңай
тексеріледі. Паскальтіліжаңа бастап жүрген программа құрушыларды
программалаудың жеңіл әрі толық стилін пайдалануға үйретеді.
Бұл құралда тілдің негізгіұғымдары-алфавит, сөз, өрнектер және
операторлар, мндер типтері толық жазылған. Қарапайым және өте кең таралған
нақты,бүтін, логикалық және символдық мәндер типтерітуралы мағлұматтар
берілген. Осы типтердің негізінде бұларға қарағанда күрделірек
арнаулытиптер-терілімді, шектеулі, жиындық, массивтік, жазулар және файлдық
типтер көрсетілген. Сол сияқтыішкі программа, яғни функция мен проседура
туралы толық қарастырылған.
Бейсиктің бұрынғы версияларынан QuickBasic 4.5, QBasic, TurboBasic,
PDS 7.1 диалектілері біршама еркшеліктермен айқындалды. Олардың ішінен
QBasic версиясы MS-DOS операциялық жүйесінің құрамына дірді және олкеңінен
тарады.
Бейсик тілі өзінің даму кезеңінде процедуралық тілден бағыт-
бағдарлау программалық (ББП) тіліне көше бастады. Бұл программаларды
графиктік интерфейс құру барысында аталған бағытқа қатысты енгізілді.
Қандайда бір оқиғада жіберілетін әрбір бағыт үшін процедура құрылады. Мысал
үшін батырманы басу, т.с.с.

1.ПРОГРАММАЛАУ ТІЛДЕРІ

1.1VISUAL BASIC туралы жалпы түсінік

VISUAL BASIC – тiң бүкiл программалауы оқиғалардан құралған. Өңдеу
дегенiмiз бiрiншi жолда оқиғаны өңдеушiнiң атын көрсететiн процедура.
Private SUB объект аты- оқиғаны өңдеушiнiң аты (параметрлерi)
операторлар.
End SUB

Мысалы, Click оқиғасы маусты шерткенде пайда болады:
Private SUB commandl- , Click ()
Print “жұмыс аяқталды”
end
End SUB
Мауспен commandl1 атты объектiнiң үстiнен шертсеңiз (VISUAL BASIC- те бұл
батырма) “жұмыс аяқталды” сөздерi басылып шығарылады және end операторы
команданы орындауды аяқтайды. Келесi процедура Labell атты объектiде “IСКЕ
ҚОСУ” жазуын (Capitons қасиетi) орындайды:
Private SUB command Click ()
Labell. Capiton =”ПУСК”

End Sub

IІ. VISUAL BASIC ПАЙДА БОЛУЫ

Бейсик (Basic, Beginner, All purpose Symbolic Instruction Code жаңадан
үйренiп жүргендерге арналған көп мақсаттық символикалық код) оқу
мақсатында 60 жылдар барысында Дармут колледжiнде дайындалған. өзiнiң
қарапайымдылығының арқасында ол тез халық арасында жайылды және үй
компьютерлерiнде қолданылды. 70 жылдары Бейсик сол заманның ең қарапайым
программалау тiлi ретiнде Altair дербес компьютерлерiнде жүзеге
асырылды.Бұл жұмысты Билл Гейтс , Microsoft –тың қазiргi президентi ,
өзiнiң серiктесi Пол Алленмен бiрге орындады. Гейтстiң арқасында Бейсик
IBM PC платформасына көшiрiлдi, ал оның ең жетiлдiрiлген QBASIC версиясы
(QBASIC, жылдам Бейсик) MS DOS операциялық жүйесiнiң базалық жабдықтауына
ендi.
Қазiргi күнге дейiн Гейтстiң күш салуы және қаржылай қолдауы арқасында
Бейсиктi дамыту белсендi жалғасуда.
QBASIC тiлiнiң Бейсиктiң бұрынғы версияларынан негiзгi айырмашылығы
құрылымдық программалау тiлi Паскаль және Си тiлiндерiне ұқсас. Солай
дегенмен, жаңадан үйренушiлер үшiн QBASIC тiлi , барлқ айнымалыларды
жөндеу құралдарының икемдлiгiне орай Паскаль тiлiнен әлдеқайда жеңiл.
QBASIC тiлiнiң құндылығы ол бойынан программалаудың диалогтық
құралдары ретiнде Бейсик тiлдерiнiң ең жақсы қасиеттерiн, Паскаль және Си
сияқты тiлдердiң құрылымдық және модульдiк программалауының ең жақсы
құралдарын жинаған. Бұл тiл көптеген операциялық жүйелер үшiн жүзеге
асырылған. Жекелеп алғанда, MSDOSоперациялық жүйе үшiн QBASIC және
VISUAL Basic for MSDOS нұсқасы бар. WINDOWS үшiн жыл сайын дерлiк VISUAL
Basic -тiң жаңа жаңа нұсқасы шығарылып тұрды. Барлық офистiк қолданбаларға
Microsoft компаниясы өзгеше бiр макротiл ретiнде қолданылады.

2.1VISUAL BASIC ПРОГРАММАЛАУ ОРТАСЫ.

VISUAL BASIC жүйесi компьютерде орнатылған соң, оны iске қосу
WINDOWS терезесi арқылы әдеттегiдей жүргiзiледi.
Iске қосу (Программалар( MICROSOFT VISUAL BASIC 6.0 .
Экранда New Project (жаңа жоба) терезесi көрiнедi. Терезеден
Standart.exe белгiшесiн таңдап , Ашу түймесiн шерту жеткiлiктi. Экранда
VISUAL BASIC ортасы ашылады.
Мұндағы 1- негiзгi меню, 2-аспаптар панелi (Tool- box), 3-
элементтер панелi (Tool- box),4- форма терезесi (Form1), 5- жоба мазмұнды
терезесi (Project Container), 6- жоба терезесi (Project), 7- қасиеттер
терезесi (Properties). Ортаға Immediate (тез, тiкелей орындау) форма
макетi (Form Layout Window) терезелерiн шығаруға да болады.
Меню және құрал-саймандар панелдерi Windows –тың басқа
қолданбаларымен бiр стильде орындалған. Сондықтан VISUAL BASIC-ке тән және
өте қарапайым қолданбаны жасау үшiн қажеттi элементтердiң ғана қызметi
түсiндiрiледi.
Фон және жазу түсiн өзгерту үшiн View(Color Palette менюiн
пайдалануға болады.
Пiшiндi ерекшелеймiз де, ол үшiн ақ фон , ал тор сызықтар желiсi
үшiн қара фон қоямыз. Тор сызықтар желiлерiнiң ара қашықтығын беру
үшiн –қара фон қоямыз. Тор сызықтар желiлерiнiң ара қашықтығын беру үшiн
Tools (Options (General менюiнiң пунктiн таңдау керек те, Width және
Heigth өрiстерiнiң қажеттi мәндерiн (мысалы 60 және 60) iске қосу керек.
Тор сызықтар желiлерi пiшiндегi элементтердi тек iстеуге көмектеседi.
Пiшiндi макетiнiң терезесi макетiңiздiң экранда қандай орын
алатынын көрсетедi және тасымалдау жолымен оның орнын өзгертуге
көмектеседi. Макетi монитордың ортасына қойып көрiңiз.

2.2ЖОБА.

VISUAL BASIC –те құрылған программа бiрнеше файл түрiнде
сақталады. Олардың негiзгiлерi: программа мазмұны (форма файлы) мен жоба
файлы (олар сәйкесiнше frm, vbp кеңейтiлулерi бойынша сақталынады)
Жоба терезесi бағыттауыш сияқты жобаңыздың құрамын
көрсетедi.қолданбаны құрайтын барлық объектiлер жобаға бiрiгедi. өте
қарапайым жобада бiр пiшiн болады. Жоба дискiге .vbp кеңейтiлумен
жазылады.
Жоба (Project) терезесiне үш батырма енгiзiлген. Олардың бiрiншiсi
программа жазылатын терезенi ашады (View Code), екiншiсi форманы
экранға шығарылады(View Object). Алғашқы рет терезеде көрiнетiнi – қосулы
тұрған жоба және форма атаулары (Project1, form1). Форма дайындалып ,
форма мен жоба жаңа атаулары бойынша сақталған кезде олардың iшiне осы
атаулар енгiзiлiп қойылады, мысалы, form1 (kvtend.frm), Project1
(kvtendeu.vbp)

2.3ФОРМА

Форма конструкторы. Бұл терезеге форманың кескiнi немесе
программаның терезесi шығарылады. Ауыстырып қосу View меню пунктiнiң
көмегiмен iске асырылады:
View(Object
View(Code
Форма. Шын мәнiнде бұл да терезе, оған қолданбаларды жасау
негiзiнде түрлi басқару элементтерiн орналастыруға болады.Форма
–пайдаланушы интерфейiсiн құру үшiн қажеттi объектiлердi орнату
терезесi (форма мен онда орнатылған түрлi компоненттер деп аталады).
Компоненттер арқылы қосымша жұмысын басқару Visual Basic –тiң жоғары
талап бойынша iстеуiнiң негiзгi ерекшелiгi.
Элементтер панелi мен қасиеттер терезесiне ерекше назар аудару қажет.
Элементтер панелiнде қолданбалының интерфейсi жинақталатын компоненттер
болады. Әр элемент формасы қарапайым тасымалдаумен немесе маустың екi
шертумен көшiрiледi. Содан соң Paint –те жасағандай, оның өлшемiн
өзгертуге және жылжытуға болады.

2.4ҚАСИЕТТЕР.ҚАСИЕТТЕР ТЕРЕЗЕСI.

Форма және оған енгiзiлген объектiлердiң өз қасиеттерi бар. Қасиет
(сипаттама,параметр)-объект үшiн пайдаланылатын түрлi мүмкiндiктердiң
сипаттамалары, айнымалылардың ерекше түрi. Қасиеттер объектiнiң ағымдық
күйiн анықтайды, мысалы, объектiге атау меншiктеу, түсiн анықтау, объект
үстiне мәтiн жазу, оның шрифтi мен өлшемiн белгiлеу және т.б. Алғашқы
көрiнген кейбiр қасиет мәндерiн өзгертiп, басқа мәндер
меншiктеуге де болады.
әр объектiнiң қасиеттер енгiзiлетiн арнайы терезесi бар (Properties)
Мысалы, форманың қасиеттер саны 50 шамасында. Терезеде олар объект
таңдалған кезде көрiнедi.
Name(атау) –объект атауы. Name –барлық объектiлер үшiн негiзгi
қасиеттерiнiң бiрi . Visual Basic-тiң жұмыс iстеуi кезiнде ол объектiнi
осы атау бойынша ажыратып таниды. Атауды өзгертiп оған басқа ат
беруге де болады.
Caption (тақырып, үтiне жазу) –мәтiн орнату қасиетi.Form1 үшiн онда
орнатылған мән- Form1. Оны пернетақтадан енгiзiлген басқа мәтiнге өзгерту
қиын емес.
Fond (қарiп) қасиетi екi рет шертiлсе , Windows-тағы сияқты қарiп
терезесi көрiнедi. Терезеден объект үшiн пайдаланылатын қажеттi
қарiптi, оның формасы мен өлшемiн таңдау әдеттегiдей.
Caption мәнiн суреттер сөзiне Visual Basic программалау ортасы
жасаланып жатқан қосымшаның көзбен шолушы құрастырушысын, кодын жазбай-
ақ, қарапайым графикалық модельдеу құралының көмегiмен қалыптастыруға
мүмкiндiк бередi.
Көптеген графикалық объектiлердi жекелеген бөлшектерден жасап
шығуға болады. Бөлшектердi таңдағанда олардан түрлi объектiлер жинау
мүмкiндiгi өте маңызды екенiн есте ұстау қажет. Мысалы, полицияда көз,
мұрын, ерiн, шаш кескiндерiнен фотороботтар құрайды. Шаштараз компьютер
программасының көмегiмен бiздiң кез-келгенiмiздiң шашымызды жарасымды
етiп қия алады. Графикалық редактор ортасында бөлшектерден объект
құрастыруға болады, бiрақ бұл мақсат үшiн Visual Basic өте қолайлы.
Объектiлер негiзiнен үш элементтен : сызық, тiкбұрыш, шеңберден
құрасытылған. Дискеттiң кескiнi бес бөлшектен: үш бесбұрыштан және екi
шеңберден тұрады. Оларды көрсету үшiн Shape элементiн таңдаймыз да , оны
маустың екi шертуiмен пiшiнге тасымалдаймыз. Қасиеттер терезесiнде Shape
қасиетiн табамыз да, оның мәнiн Rectangle (тiкбұрыш) анықтаймыз. Бояу
үшiн FillColor (объектiнi бояу) (Palette қасиетiн және палитрасындағы
қара түстi пайдаланамыз. Мұнда да элемент үнемi ерекшеленген күйде қалуы
керек.
Дискетаның кескiнiн элементтер жиымынан жасаған жақсы, яғни барлық
бөлшектердiң аты (Name) Shapel болады және тек индекспен (Index
қасиетi) өзгешеленедi Элементтер жиымын жасау үшiн жасалып қойылған
элементтi ерекшелеп , содан соң, басқа Windows қолданбаларындай, оны
көшiрiп алып, кiрiстiрме жасап, сұрыптауға “да” деп жауап беру керек.
Егер сурет элементтер жиымынан құрастырылмаса онда “нет” деген
жауап шығады. Бұл жағдайда элементтердi элементтер панелiнен көшiрiп
әкеле салуға болар едi.
Пiшiмiге төрт элемент көшiрiнiңiз, кезегiмен ерекшелей отырып,
қасиеттер терезесiнде керек қасиеттi тауып, кестеге сәйкес мән берiңiз.
Нұсқау.BorderStyle қасиеттерi (жақтау стилi), FillStyle (бояу стилi)
Solid мәнiне ие болуыкерек (тұтас бояу)
Элементтердiң өлшемдерiн орналасқан орындарын өзгертсеңiз, алғашқы
суретерiңiздi аласыз.
Осылай автомабиль құрастыруға, ал қызыл қоңыз үшiн Line элементiн
пайдалануға болады.

3.1-сурет
Открыть батырмасын басу арылы келесі терезені ашуға болады.
Visual Basic –тің қолданбалы интерфейсі программаның бас
менюінің үстіне қойылған, ол төмендегі стандартты құралдар тақтасы сияқты
стандартты элементтерден тұрады. Экранда бұдан басқа-сол жақта (General)
элементтер терезесі, ортада (Form) қалыптар терезесі, оң жақта (Project)
жобалар терезесі, астында (Properties) қасиеттер терезесі орналасқан. Дайын
элементтерден қолданбалы интерфейстерді өзіне жинақтап алып қалып
конструкторын ұсынады. Қалыпқа әкелінген тор-объек өлшемін қоюды және
олардың орналасуларын жеңілдетеді. Қорыта келгенде қалыпты жобалау WINDOWS
операиялық жүйесінің стандартты терезесіне айналады.

3.2-сурет.

Бас меню мынадай пунктерден тұрады: File (Файл) файл, Edit
(Редактирование) редакторлеу, View (Вид) түр, Project (Проект) жоба, Format
(Формат) формат, Debug (Откладка), Run (Запуск) жіберу, Query (Запрос)
сұраныс, Diagram (Диаграмма) диаграмма, Tools (Инструменты) құралдар, Add-
Ins (Настройка) реттеу, Window (Окна) терезе, Help (Помощь) көмек.
Құралдар тақтасы көбінесе жиі қолданылатын команданы шақыратын
батырмалардан тұрады.
Түрлік командалар қатарына Microsoft фирмасының барлық қолданылатын
спецификалық командалар батырмалары жатады.
3.3-суретте (оңға, солға): Add Standart EXE Project (Добавить
стандартный исполняемый проект), Add Form (Добавить форму) және Menu Editor
(Редактор меню) батырмаларының тізімі көрсетілген . Тағы да бір стандартты
тақтаға қойылған батырмалар тобын қарастырайық (3.4-сурет). 3.4-суретте:
Project Explorer (Окно проектов) жоба терезесі, Properties Window (Окно
Свойств) қасиет терезесі, Form Layout Window (Окно местоположения формы)
қалыптың орналасу терезесі, Object Browser (Браузер Объектов) объектілер
браузері, ToolBox (Элементы управления) басқару элементері көрсетілген.
Келесі үш батырма-басқаруға босату және құрылған программаларды
тоқтату үшін қажет. Ол үш батырма 3.5-суретте көрсетілген. Ол суреттегі сол
жақта тұрған батырма-старт, ортадағы-пауза, оң жақтағы-аяқтаудың белгісі
болып табылады.

3.3-сурет.
3.4-сурет.

3.5-сурет.
Элементтер терезесінде қалыпта тағайындала алатын (кейде оны
элементтер тақтасы немесе құралдар тақтасы деп те атайды) объеклер
орналасқан. Элементтер терзесіндегі бағыттарды негізгі элементтер
басқармасы деп есептейік.
Суретте көрсетілген қарапайым калькулятордың жұмыс істеу ретін
қарастырайық. Бұл калькулятор төрт арифметикалықбүтін сандардан тұратын
әрекетті орындайды.

3.6-сурет.

Сұқбат терезесінде Новый проект командасы Standart.EXE пункітін алу үшін
әрекет ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Visual Basic программалу тілі
Visual Basic жүйесінде бағдарламалау
Visual Basic-та инженерлік калькулятор жүйесін құру
Офистік қосымшаларда VBA тілін пайдалану
Программалауды оқытудың әдістері мен тәсілдері
Оңтүстік жарық қосымшасының конструкциясы
Электронды оқулықты пайдалану. Электронды оқулық құрудың жолдары туралы
Visual basic ортасында сызықтық бағдарлама құру»
Windows қосымшамыздың пайдаланушыларға арналған маңызды жұмыстар үшін ыңғайлы саймандар
Ақпараттық (информациялық) қызмет көрсету жүйелері мен компьютерлік технологияны білім беруде қолдану мәселесі
Пәндер