Жер қазу жұмыстары

1 Жер имараттарының түрін және өлшемдерін анықтау
2 Жер қазу жұмыстарының көлемін анықтау

2.1 Жер қазу жұмыстарының көлемін есептеу
2.2 Жер имаратының түбін тазалау жұмысының көлемін есептеу (алынбайтын қабатты өңдеу) және жобалау
3 Жер кавальерлерінің орналасу сұлбасын есептеу
4 Жер қазу жұмыстарына қажетті негізгі машиналар мен механизмдерді таңдау

4.1 Өсімдік қабатын тіліп алуға қажетті машинаны таңдау

4.2 Топырақты өңдеуге қажетті машинаны таңдау
4.3 Топырақты тасымалдайтын көлік құралын және түрін таңдау
4.4 Су ағызар құралын таңдау және олардың керекті санын есептеу
4.5 Іргетасты орнатуға арналған монтаждық кранды таңдау
5 Жер қазу жұмыстарының технологиялық сұлбасын жасау
5.2 Жер имараттарын қазу жұмыстарының технологиялық сұлбасы
5.3 Темірбетонды құрама іргетастарды орнату
5.4 Топырақты қайта салу және тығыздау жұмыстарының технологиялық сұлбасы
6 Жер қазу жұмыстарының күнтізбелік жоспарын жасау
7 Жұмыс өндірісінің техникалық.экономикалық көрсеткіштерін есептеу
8 Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау шаралары
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Имараттар мен ғимараттар, тұрғын үйлер, инженерлік, ауылшаруашылық құрылыстарын салуды ұйымдастырудың әдіс-тәсілдері бар. Құрылыс құрастыру жұмыстарын ұйымдастырудың тиімді жолы – құрылысты кешенді әдіспен және технологиялық ретімен жүргізу.
Құрылыс өндірісінің технологиясы құрылыс жұмыстарына және процесстерге бөлінеді.
Құрылыс жұмыстары – жер жұмыстары, бетон және темірбетон, құрастыру, әрлеу және т.б. өзара құрылыс процесстеріне бөлінеді. Мысалы, жер жұмыстарын жүргізу үшін мына процесстерді орындау қажет: жердің өсімдік қабатын бульдозермен тіліп алу, жер бетін тегістеу, топырақты көлікке тиеп қазу, ордың түбін тазалау және т.б.
Құрылыс жұмыстары үш кезеңге бөлінеді: дайындық жұмыстары – жер астындағы құрылыстар (нөлдік цикл), жер үстіндегі құрылыстар және әрлеу жұмыстары (сылақ, бояу).
Жер жұмыстарының құрамына: аймағы мен алаңдарды тік тегістеу, қазаншұңқырлар мен орларды қазу, қайырымды топырақпен толтыру, кейбір жағдайларда алдын ала қопсыту, су ағызу, су бұру және сулардың деңгейін төмендету кіреді.
Жер жұмыстарының көлемі мен сипаттамасы тұрғызылатын имараттар мен ғимараттардың көлем жобалық және құрылымдық шешімдерінің ерекшеліктерімен анықталады.
Ғимараттардың жер асты бөлімін жасау үшін қаңқаның және технологиялық жабдықтардың іргетастарының астына қазаншұңқыр қазылады, іргетас қуыстары топырақпен толтырылып тығыздалады, инженерлік және ішкі жерасты коммуникациялар кіргізу үшін ұзын орлар қазылады. Кейбір көп қабатты өнеркәсіптік имараттарда технологиялық не болмаса басқа да талаптарға сәйкес, кейде бір қабатты өнеркәсіптік имараттардыңжеке бөліктерінде үй асты құрылыстар салынуы мүмкін. Бұлар үшін де қазаншұңқыр қазу жер жұмыстары өндірісінің жалпы тасқынында орындалады.
Үй асты құрылыстары жоқ тұрғын азаматтық және ауылшаруашылығына арналған имараттарды тұрғызу үшін олардың іргетастарына қазаншұңқыр және орлар қазылады, ал үй асты құрылыстары болған жағдайда да қазылады.
Терең отырғызылатын имараттар мен ғимараттарды тұрғызғанда қазаншұңқыр тегіс қазылады.
Құрылыс алаңын тегістеудің негізгі мақсаты – әртүрлі имараттар мен ғимараттарға бөлінген жердің табиғи бетін тегістеп, жоба белгісіне келтіру және территорияны жайғастыру.
Тегістеудегі жер жұмыстарына топырақты оймалардан қазып алып, үйінділерге ауыстырып, төгіп және тығыздау кіреді.
Ойпаң учаскелердегі алаңдарды тегістеу жұмыстарын коммуникациялар және іргетастарды орнатқанша, ал үйінді участкелерде – ғимаратты орнатқаннан кейін жүргізеді.
Жер жұмыстарының барлық процесстерін кешенді механикаландыру әдісін және жұмыс өндірісінің тиімді тәсілдерін қолдана отырып іске асыру керек.
Жер жұмыстарын орындайтын машиналарды таңдау топырақтың түріне, жердің бедеріне, жер жұмыстарының көлемі мен тереңдігіне, жұмысты орындау жағдайына, көлік құралына және топырақты ауыстыру қашықтығына байланысты.
Негізгі жер қазатын машиналарға бір және көп шөмішті экскаваторлар, ал жерді қазып тасымалдаушыларға – бульдозерлер мен скреперлерді пайдаланады.
Құрылыста өзінің қопсыту қабілетінің және жоғары өнімділігінің арқасында өте кең тарағаны бір шөмішті экскаваторлар. Жұмыс жағдайына байланысты олар тік, кері күректі болады және грейферлермен жабдықталады.
Экскаватордың жұмыс істейтін алаңы көлік құралдары тұратын және топырақ үйетін жерлерді қоса есептегенде «қазым», ал оның жылжып отырып алған топырақ учаскесі «өтіс» деп аталады.
Скеперлерді жер жұмыстарын орындау үшін пайдаланады және келесі операцияларды орындайды: топырақты қабаттап өңдеу, алған топырақты тасымалдау, топырақты қабатпен үйіндіге үю. Оларды шұңқыр, қазаншұңқыр және ұзын орлар топырақтарын өңдеуге, қор топырағынан үйінді жасағанда; каналдар салғанда; бөгеттерге топырақ төсегенде; құрылыс және басқа алаңдар, суарылатын жер және ауылшаруашылық жерлерді тегістеуге пайдаланады.
Топырақты скепермен тілу үш тәсілмен орындалады: дағдылы, тарақты және қабырға-шахмат тәрізді.
Бульдозерлер топырақты тілу, тасу, түсіру операцияларын орындау және іргетастарға қазаншұңқыр және ұзын орлар өңдеу үшін арналға; бір жақты немесе екі жақты қорлардан биіктігі 2м дейін үйінді жасау; 50-100м қашықтықтағы үйінділерге тасып, ойманың топырағын өңдеу; қуыстарды, қазаншұңқырларды, ұзын орларды және т.б. жабу; алаңдарды және көлік құралынан түсірілген топырақты тегістеу үшін қолданылады.
Топырақты бульдозермен тілу мынадай үлгілер бойынша орындалады: тікбұрышты, сыналы және тарақты.
1 Хамзин, С. Қ. Үймереттер мен ғимараттардың құрылыс технологиясы / С. Қ.
2 Хамзин. – Астана : Фолиант, 2004.
3 Хамзин, С. Қ., Әбішев, А. Қ. Құрылыс процестерінің технологиясы / С.Қ.
4 Хамзин. - Алматы: Баспа, 1997.
5 Хамзин, С. Қ. Құрылыс процестерінің технологиясы / С. Қ. Хамзин. – Алматы: Баспа, 2002.
6 Хамзин, С. Қ. Жанаев, А.Б. Құрылыс процестерінің технологиясы. Қурстық және дипломдық жобалау / С. Қ. Хамзин. – Алматы : Кітап, 1995.
7 Беляков.Ю.И. Земляные работы.-2-е изд./ Стройиздат, 1990.
8 Дегтяров.А.П К. Комплексная механизация земляных работ/ Стройиздат, 1990.
9 Строительные машины: справочник / Б.А.Баумана. Машиностроение, 1982.
10 Афанасьев .А.А. Технология строительных процессов / Высш. шк.,2000.
11 ЕНиР, сб.Е2. Механизированные и ручные земляные работы.
12 ЕНиР, сб. Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций.
13 СНиП 12-03-01. Безопасность труда в строительстве.
14 СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты.
15 СНиП III-4-89. Техника безопасности в строительстве.
        
        КІРІСПЕ
Имараттар мен ғимараттар, тұрғын үйлер, инженерлік, ауылшаруашылық құрылыстарын салуды ұйымдастырудың әдіс-тәсілдері бар. Құрылыс құрастыру жұмыстарын ... ... жолы - ... кешенді әдіспен және технологиялық ретімен жүргізу.
Құрылыс өндірісінің технологиясы құрылыс жұмыстарына және процесстерге ... ... - жер ... ... және ... ... ... және т.б. өзара құрылыс процесстеріне бөлінеді. Мысалы, жер жұмыстарын жүргізу үшін мына процесстерді орындау қажет: жердің өсімдік қабатын бульдозермен тіліп алу, жер ... ... ... көлікке тиеп қазу, ордың түбін тазалау және т.б.
Құрылыс жұмыстары үш ... ... ... ... - жер ... ... (нөлдік цикл), жер үстіндегі құрылыстар және әрлеу ... ... ... ... ... аймағы мен алаңдарды тік тегістеу, қазаншұңқырлар мен орларды қазу, қайырымды топырақпен толтыру, кейбір жағдайларда алдын ала ... су ... су бұру және ... ... ... кіреді.
Жер жұмыстарының көлемі мен сипаттамасы тұрғызылатын имараттар мен ғимараттардың ... ... және ... ... ... анықталады.
Ғимараттардың жер асты бөлімін жасау үшін ... және ... ... ... ... ... қазылады, іргетас қуыстары топырақпен толтырылып тығыздалады, инженерлік және ішкі ... ... ... үшін ұзын ... ... ... көп қабатты өнеркәсіптік имараттарда технологиялық не болмаса басқа да талаптарға сәйкес, кейде бір қабатты өнеркәсіптік имараттардыңжеке бөліктерінде үй асты құрылыстар ... ... ... үшін де ... қазу жер ... ... ... тасқынында орындалады.
Үй асты құрылыстары жоқ тұрғын азаматтық және ауылшаруашылығына арналған имараттарды тұрғызу үшін олардың іргетастарына қазаншұңқыр және орлар қазылады, ал үй асты ... ... ... да ... ... ... мен ... тұрғызғанда қазаншұңқыр тегіс қазылады.
Құрылыс алаңын тегістеудің негізгі мақсаты - ... ... мен ... ... ... ... ... тегістеп, жоба белгісіне келтіру және территорияны жайғастыру.
Тегістеудегі жер жұмыстарына топырақты оймалардан қазып алып, үйінділерге ... ... және ... кіреді.
Ойпаң учаскелердегі алаңдарды тегістеу жұмыстарын коммуникациялар және іргетастарды орнатқанша, ал үйінді участкелерде - ... ... ... ...
Жер жұмыстарының барлық процесстерін кешенді механикаландыру әдісін және жұмыс өндірісінің тиімді ... ... ... іске ... керек.
Жер жұмыстарын орындайтын машиналарды таңдау топырақтың түріне, ... ... жер ... ... мен ... ... орындау жағдайына, көлік құралына және топырақты ауыстыру қашықтығына байланысты.
Негізгі жер ... ... бір және көп ... ... ал ... ... тасымалдаушыларға - бульдозерлер мен скреперлерді пайдаланады.
Құрылыста өзінің қопсыту қабілетінің және ... ... ... өте кең ... бір ... экскаваторлар. Жұмыс жағдайына байланысты олар тік, кері күректі болады және грейферлермен жабдықталады.
Экскаватордың жұмыс істейтін алаңы көлік ... ... және ... ... ... қоса есептегенде , ал оның жылжып отырып алған топырақ учаскесі деп аталады.
Скеперлерді жер жұмыстарын орындау үшін ... және ... ... ... ... қабаттап өңдеу, алған топырақты тасымалдау, топырақты қабатпен үйіндіге үю. Оларды шұңқыр, қазаншұңқыр және ұзын ... ... ... қор ... ... жасағанда; каналдар салғанда; бөгеттерге топырақ төсегенде; құрылыс және басқа алаңдар, суарылатын жер және ауылшаруашылық жерлерді тегістеуге пайдаланады.
Топырақты скепермен тілу үш ... ... ... ... және ... ... ... тілу, тасу, түсіру операцияларын орындау және іргетастарға қазаншұңқыр және ұзын орлар өңдеу үшін арналға; бір ... ... екі ... ... биіктігі 2м дейін үйінді жасау; 50-100м қашықтықтағы үйінділерге ... ... ... ... қуыстарды, қазаншұңқырларды, ұзын орларды және т.б. жабу; алаңдарды және көлік құралынан түсірілген ... ... үшін ...
Топырақты бульдозермен тілу мынадай үлгілер бойынша орындалады: тікбұрышты, сыналы және ... Жер ... ... және өлшемдерін анықтау
Жер жұмыстары кешенді процесс болып саналады. Оның құрамына әдетте ... ... ... немесе көлік құралдарына артып өңдеу, оны ауыстыру, табанды тазалау, топырақты ... және ... ... жұмыстардың барлық түрі олардың көлемдеріне байланысты негізгі және қосымшаға бөлінеді. Және де ... ... ... ... ... және құны ... үлкен үлес салмағымен сипатталады.
Негізгі және қосымша жұмыстар біржолата көлемін есептеп және жұмыс тәсілін ... соң ... ... ... ... ... ... сәйкес жұмыс өндірісінің әдісін таңдау, машина және механизмдер, қосалқы ... ... жөне ... ... жер ... ... және ... олардың құны және ұзақтылығы анықталады.
Қазаншұңқыр мен траншейлердің өлшемдері, олардың еңістерінің қисығына және жұмысшылардың іргетас айналасында қолайлы қызмет етуін қамтамасыз ететін ... ... ... ... ... ... ... дайындау құрылғысына сай қабыланады.
Сурет 1. Қазаншұңқыр өлшемін анықтаудың сұлбасы
Қазаншұңқыр тереңдігі Н, топырақты механикалық әдіспен өңдегенде алынбайтын қабатты қоса ... ... ... = (Н2 - Н0) + һтөсем - һалынб. қабат ... Н2,Н0 - ... ... ... ... м - ... ... салынатын бетон төсемінің қалыңдығы; һалынб. қабат=10см=0,1 м.
Сонда
Н = (-2,6 - 0) + 0,1 - 0,1 = -2.6м тең ... ... ... ені мына ... ... = b + 2 H · m ... берілген мәндерді қойғанда табатынымыз
d = b + 2 H · m= 0,95 + 2· 2.6· 0,75 = 4.85 ... m ... ... және ... ... ... алынады. Бізде топырақ саздақ (суглинок) және Н = 2.6 м болғандықтан m = 1:0,75 ... ... ... ... ... ... құйылса, онда іргетас асты түгелдей өңделеді. Ал егер ... жеке ... ... онда ... үш ... өңделеді: жалпы қазаншұңқыр түрінде, траншей түрінде, әрбір жеке іргетас блогының астына жеке ... ... ...
2 Жер қазу жұмыстарының көлемін анықтау
2.1 Жер қазу жұмыстарының көлемін есептеу
Жер имараттарының көлемі топырақтың тығыз денедегі геометриялық өлшемі бойынша ... Сол үшін ... ... ... және ... (шаг) ...
а = 15 · 6 = 90 м
в = 16 · 4 = 64 ... ... ... ала ... ... ... мен енін табамыз
а = 60 + А = 90 + 3 = 93 ... = 48 + В =64+ 2.5 = 66.5 ... ... ... мынаған тең болады:
F1 = a · в = 93 ·66.5 =4693,5м2(3)
Тазаланатын құрылыс ауданы былай ... = (a + ... + 2H2) = ...... ... топырақтан тіліп алынатын өсімдік қабатының көлемі мына теңдік негізінде табылады:
Vөсм қаб = F2 · һөсм қаб=3414,75∙ 0,25=32,5 м³;
(5)
мұндағы һөсм қаб = 0,25 м - ... ... ... ... ... ... қазаншұңқыр көлемі мына формуламен анықталады:
Vж=Н/6[A∙B+c∙d+(A+c)∙(B+d)]=2,6⁄6(223,5+4693,5+20231,04)=10813,65м3 (6)
мұндағы, а1 = а + 2d = 63+ 2 · 4,85 = 72,7 ... = в + 2d = 74,5 + 2 · 4,85 = 84,2м ... 2. ... ... ... ... Жер имаратының түбін тазалау жұмысының көлемін есептеу (алынбайтын ... ... және ... ... ... өңдеу қол әдісімен немесе арнайы механикаландырылған жабдықтармен жүзеге ... ... ... ... ... қабат қалыңдығы 5−10 см аспауы қажет. Қазаншұңқыр түбін тазалау жұмысының көлемі мына ... ... = F · ... ... ... F - ... түбінің ауданы, м2; hалынбайтын қабат - алынбайтын қабат қалыңдығы, м (5−20 см).
(7) формулаға мәндерді қоямыз
Vтазаланатын = ... = 469,3 ... ... ... топырақ көлемін анықтайтын формула
Vқол = Vқазаншұңқыр · 0,07 = 10813,65 · 0,07 = 756,91 м3 ... ... ... түбі ... ... бойынша тазаланады және жобаланады. Уақытша жер имараттарының ... ... алу мен ... ... ... талап етеді. Бұл жұмыстарды орындауға арнайы қайырмамен жабдықталған бульдозерлер және жобалаушылар ... ... ... ... ... ... ... қалай қазу керектігін нақтылап алу керек: бекітпелі немесе еңісті ... ... ... ... тар жағдайда орындалғанда немесе жер жұмыстары батпақты топырақтарда жүргізілгенде қазаншұңқыр қабырғасы бекітпелі түрде орындалады.
Жер жұмыстарының көлемін ... ... үшін ... және ұзын ... мөлшерін жұмыс өндірісінің жағдайын есепке алып анықтау керек. Мысалы, таспалы іргетасқа ұзын орлар өңдегенде оның түбінің ені іргетастың еніне тең ... ... және ... немесе бетоннан дайындық жасау үшін әр жағына тағы 0,2 м қосады.
Егер ұзын орды ... ... ... онда оны ... үшін ... 2 м ... түбінің ені 0,1 м, ал 3 м дейін - 0,2 м кеңейту керек және т.с.с.
2.3 Қайта толтырылатын ... ... ... саны ... ... ... сай ... Бұл курстық жобада құрама темірбетонды стакан типті іргетастар (салмағы 2,5−3,5 т) қолданылды.
Экскаватормен өңделетін топырақ ... ... ... = ... - Vөсм.қаб − Vтазаланатын = 8505,57-1358,885-469,35=8181,21м³; ... ... ... көлемі жер имараттарының жұмыс сұлбасы негізінде есептеледі (сурет 3).
Сурет 3. ... ... ... көлемін есептеуге арналған сұлба
Өңдеуден бұрын топырақ қопсытылады, ол топырақ көлемінің ұлғаюына әкеледі.
Жеке іргетасты толтыруға кететін топырақ көлемі мына ... ... ... ... ... ... ... м3; Vіргетас-іргетастың геометриялық көлемі, м3; Кқалд.қопсу- топырақтың қалдық қопсу коэффициенті, ол мына ... ... ... ... Р - ... ... көрсеткіші, %; саздақ топырақ үшін Р= 12−24 тең.
Іргетас көлемі мына формуламен табылады
Vіргетас = (Vнегізг + Vжоғ.бөлік)nіргетас(12)
Vнегізг = А · В · 0,5 + а · в (Н2 - 0,5) = ... ... = а · в (Н2 - 0,5) = ... ... ... мәндерді (12) формулаға қойып табатынымыз
Vіргетас = (Vнегізг + Vжоғ.бөлік)nіргетас=(10,965+3,46)∙55=793,375 м3
Сонда қайта толтыру көлемі мынаған ... ... ... ... үшін ... топырақты түгел немесе бір бөлігін ғана тасымалдауға тура келеді. Бұл жергілікті топырақ қайта толтыруға (қар қоспалы тоң ... бөгу ... ... бар ... және т.б.) ... орын ... Бұл жағдайды тасымалдайтын көлік санын анықтағанда және жұмыстың күнтізбелік жоспарын құрғанда ... ... ... салынған топырақты тығыздау көлемін есептеу
Тығыздалатын топырақ көлемі ... ... ... ... ... = Vқайта толтыру ... ... ... ... ... топырақ көлемі мына формуламен анықталады:
Vқолмен тығызд = κ·· Sбүйір бет (16)
мұндағы Vқолмен тығызд - қайта ... ... қол ... ... ... м3; κ - ... машинадан іргетасқа дейінгі минимальды қашықтық (0,5−0,8 м), м; Sбүйір бет - іргетастың бүйір ... ... ... ... + 1,65∙(2,5-0,15-0,5)∙2) +((2,5∙0,5) + 1,05∙(2,5-0,15-0,5)∙2]=15,885
(17)
Белгілі мәндерді (16) формулаға ... бір ... ... ... ... ... көлемін анықтаймыз
Vқолмен тығызд = 0,7∙15,885=11,11м3
Осыны негізге ала отырып жалпы қолмен тығыздалатын топырақ көлемін анықтаймыз. Ол былай ... ... ... = ... ... · nіргетас = 11,11∙55=611,05м3(18)
мұндағы nіргетас - іргетас саны.
Қайта салынып механикалық әдіспен ... ... ... мына формуламен анықталады:
Vмех тығызд = Vқайта толтыру− Vқолмен тығызд = 8491,7-11,11=8480,59м3 (19)
Ал тығыздалған топырақ ауданы мына формуламен ... ... ... ... ... м2; hтығызд-тығыздалатын қабат қалыңдығы, м.
3 Жер кавальерлерінің орналасу сұлбасын есептеу
Әдетте ... ... ... ... ... жарқабағынан 1 метрден кем емес қашықтықта ұзын ... ... ... ... Ол үшін ... ... ... топырақ көлемін міндетті түрде анықтап алу қажет. Мысалы, тәжірибе ... ... ... ... ... ... сондықтан түгелдей құрылыс алаңының сыртына шығарылып тасталады. ... ... ... коэффициентін немесе қопсу көрсеткішін есепке алу негізінде анықталғандай, кавальер ... ... ... ... тең. ... орналасу алаңын анықтау үшін міндетті түрде имарат сұлбасы бойынша қазу құралдарының жүру және өту жолдарын есепке ала отырып, кавальердің ұзындыңын ... ... ... 1,5 метрден 3 метрге дейінгі аралықта тағайындалады.
Кавальер ені мына формуламен анықталады:
Вкав=2∙Vкавhкав∙Lкав=2∙8491,73∙120=47,1 м ... ... ... ені, м; Vкав- ... ... м3; hкав- кавальердің биіктігі, м; Lкав- кавальердің ұзындығы, м.
Сурет 4. Кавальерді есептеуге арналған сұлба
Қазаншұңқырлар жасағанда келесі жұмыс ... ... ... төгу ... ... ... артып топырақты өңдеу; топырақты ауыстыру немесе тасымалдау; түбін тегістеу; топырақты тегістеп және тығыздап қайта көму.
Қазаншұңқыр ... ... ... құралына артып, тік күрекпен жабдықталған экскаваторлармен жүргізіледі. Экскаватор шөмішінің сыйымдылығы топырақтың сипатына, жұмыс көлеміне және ... ... ... ... алынады.
I−III топтағы топырақтарда жұмыс көлемі 10 мың м3 дейін және IV топтағы 5 мың м3 дейін ... ... ... ... м3 ... I−III топтағы топырақтарда жұмыс көлемі 10−25 мың м3 дейін, IV топтағы топырақтарда жұмыс көлемі 5-тен 15мың м3 ... ... ... 0,8-10 м3, ... көлемді жұмыстарда −1,25 м3 экскаваторлар ұсынылады.
Қазаншұңқырлар маңдайша (бойлай) және қабырғалы (бүйірлі) ... ... ... саны және ... ... экскаватордың жұмыс циклін ең аз уақытта қамтамасыз етуімен аныөталады.
Қазым биіктігі ең үлкен қазу биіктігінен ... және ... ... ... ... шамадан кем болмауы керек.
Қабырғалы өтісті қолдану топырақты ұзын ордан, үлкен аралыққа төгуге ... ... ... бұл ... өтіс ені ойма ... ең ... тілу радиусынан, ал тереңдігі қазбаның 0,75 ең үлкен тереңдігінен ... ... ... ... өңдеу тереңдігі және ені ең үлкен ұзын орды өңдеуге мүмкіншілік береді.
4 Жер қазу ... ... ... ... мен ... ...
Кешенді механикаландырылған жұмыстарды орындау машиналар кешенінің көмегімен жүзеге асырылады, олар бірін-бірі ... ... ... ... бойынша өзара байланысты және технологиялық тізбек негізінде орналасады.
Машина және механизмдерді, сондай-ақ жұмыс ... ... ... ... ескеру қажет: топырақ түрін, жер имараттарының өлшемдерін, жерасты суының деңгейін, топырақты ... ... және ... ... ... қазу ... ... машиналар мен механизмдер мыналар: бульдозер (өсімдік қабатын тіліп алу, қайта толтыру), ... ... ... ... ... ... монтаждық кран (іргетастарды орнату), тығыздағыш машина (қайта толтырылған топырақты тығыздау), ... (су ... ... ... ... алуға қажетті машинаны таңдау
Өсімдік қабатын тіліп алуға көбіне бульдозерлер және тіркеуішті немесе өзіндік жүрісті скреперлер ... ... ... таңдауда мынаны ескеру қажет, топырақтың өсімдік қабатын тіліп алудың технологиялық процессіне негізгі тілу және топырақтыжылжыту кіреді. Бульдозер топырақты 50−100 ... ... (ол ... ... ... ... скреперлер 300−1000 метрге дейін, ал өзіндік жүрісті скреперлер 3 км-ге дейін жылжыта алады. Топырақтың өсімдік қабатының үйіндісі қазаншұңқыр жар қабағынан 10 м (бір ... екі ... ... және 5 м (бір ... үйгенде) қашықтықта орналасуы керек. Осы айтылған ерекшеліктерді ескере отырып бір ... ... ... ... ... Д-271А ... бульдозерді таңдаймыз.
4.2 Топырақты өңдеуге қажетті машинаны таңдау
Қазаншұңқырды өңдеу бір шөмішті экскаватормен жүргізіледі. Жұмыс ... 20 мың м3 ... ... ... 0,4−0,65 м3 болатын бір шөмішті экскаваторлар және жүккөтерімділігі 4,5-12 т автосамосвалдар; жұмыс көлемі 20 мың м3 ... ... ... ... ... м3 ... экскаваторлар және жүккөтерімділігі 15-20 т автосамосвалдар қолданады.
Жұмыс құрылғысының түрі (драглайн, тік немесе кері күрек) ... ... ... ... ... суының деңгейіне және жұмыс әрекетінің мерзіміне байланысты таңдалады.
Тік күрекпен жабдықталған, шөмішінің сыйымдылығы 0,15-тен 2,0 м3 ... ... I−III ... ... ... ... ... тиеуде және аз көлемдегі үйіндіде қолданылады.
Кері күректі экскаваторлар ылғал топырақты өңдеуге қабілетті. Олар 4 метрге дейінгі тереңдіктегі қазаншұңқыр, ... ... ... Бұл ... топырақ үйіндіде немесе көлік құралында өңделеді.
Шөмішінің сыйымдылығы 0,25-2,0 м3 ... ... ... ... ... ... және ... (5−10м тереңдіктегі) қазуда , резервуарлар үйінділерін тұрғызуда қолданылады. Драглайн үйіндімен жұмыс жасағанда тиімді.
Кері күректі Э-4111Б маркалы экскаваторды таңдаймыз:
* ... ... - 0,65 ... ... тобы − ... ... ... тереңдік - 5,8 м (траншей үшін);
* қазудағы үлкен тереңдік - 4,0 м (қазаншұңқыр үшін);
* ... ... ... - 9,2 м;
* жебе еңісінің бұрышы - 45оС; 60оС
* жүк түсірудегі ... ... - 5,0 м (45о) және 3,8 м ... жүк ... ... ... - 8,1 м (45о) және 7,0 м (60о);
* жүк ... ... ... - 2,3 м (45о) және 3,1 м ... жүк ... ... ... - 5,2 м (45о) және 6,1 м ... циклдің ұзақтығы - 21 сек.
Сурет 5. Экскаватор габариттері:
А - ... 4,61 м; В - ені 2,88 м; Һ - ... 3,28 м; Б - ... ... 2,8 м; К - ... жүріс ұзындығы 3,42 м; В1 - ... ... ені 0,58 м; r − ... бөлігінің радиусы 2,9м.
Көліктің толымсыз жүктелуі 15 %, ал артық ... ... 10 % ... ... ... ... ... көлік құралын және түрін таңдау
Экскаваторға қызмет етуші көлік құралдарының саны және жүккөтергіштігі экскаватордың шөміш сыйымдылғына, топырақты тасымалдау қашықтығына, арту ... және ... ... ... анықталады.
Топырақ тасымалдау кезіндегі бір минуттағы жұмыс циклінің саны мына формула бойынша анықталады:
n=60tжұм.цикл =6020=3(22)
мұндағы tжұм.цикл =20сек- ... ... ... ... ... ... шөміш санын мына формуламен анықтаймыз:
m=Qγ∙e∙Kn=101,4∙0,65∙0,95=11,56 ... Q- ... ... γ- ... ... ... ... салмағы, ол құм тәрізділер үшін - 1,5 т/м3; саз тәрізділер үшін − 1,4 т/м3 тең; e- ... ... ... оның ... (0,65 - 2,0 м3) кесте бойынша ... ... ... ... ... ... ... топырақты тиеу ұзақтығы мына формуламен есептеледі:
tц=m60nc=11,566031,1=254,32сек=4,24 мин≈5 мин ... с - ... ... ... оны 1,1 тең деп ... ... құралының толық жұмыс циклі былай анықталады:
Тц=tц+2∙L∙60ϑорт+tманевр+tтүсіру=5+(2∙8∙60)/20+3+1=57 мин (25)
Мұндағы tманевр- тиеу және түсіру кезіндегі ... ... ... ... ... оны 1 минутқа тең деп қабылдаймыз.
4.4 Су ағызар құралын таңдау және олардың керекті санын есептеу
Құрылыс алаңдарының суға толуына жол ... үшін ... ... енетін және жауын-шашын суларын ағызатын құрылғылар орнату керек. Өсімдік қабатын ... ... соң ... су ... ... үшін міндетті түрде тік жобалауды жүзеге асыру керек, ол үшін алаңды талапқа сай еңіспен (0,02 кем емес) қамтамасыз ету керек.
Жерасты ... ... аз ... ... ... процессінде қазаншұңқырды кептіру үшін ашық су ағызарлар қолданылады, яғни приямкалардан сорап арқылы суды сору және ... суды ... ... сору үшін диафрагмалы, поршенді және ортадан тепкіш сораптар қолданылады.
Сорап түрі қажетті өнімділігіне және көтеру ... ... ... ... саны сыну жағдайында қажетті қосалқыны қоса отырып есеп негізінде анықталады. Сораптың ... ... мына ... ... ... Fтүбі- қазаншұңқыр түбінің ауданы; Fеңіс- қазаншұңқыр еңісі, олар жерасты суының белгі деңгейінен төмен орналасқан; α- ... ... 1 м2 ... ... α=0,04 м2/сағ тең; K=1,5-2,0 - қор коэффициенті (нөсер жауын немесе сорап бұзылған кездегі); Пн- ... ... ... ... ... ... ... тең.
Су ағызу процессінде қазаншұңқыр тереңдігі, ені мен ұзындығы және аудандары мына теңдіктер негізінде ... ... + ... м ... + ... м ... (65,2+63)∙1,1∙2=(1/2∙63,9)∙3=141,02 м2 (29)
F2'=12в'+вН'∙2=1/2 (76,7+74,5)∙1,1∙2=166,32 м2
Fеңіс= F1'+F2'=141,02+166,32=307,34 м2 ... ... ... ... (26) ... қойып, сорап жұмысының өнімділігін анықтаймыз:
N=Fтүбі+Fеңіс∙α∙KПн=4693,5+307,34∙0,04∙2/50=8 сорап
7 м ... ... ... үшін ... ... ал одан ... үшін ... ортадан тепкіш сораптарды пайдалану ұсынылады. Үлкен ауданды қазаншұңқырлар немесе ұзын бойлық траншейлер үшін өнімділігі шағын сораптар қолдану ... Бұл ... ... ... тең ... ... береді, ол жұмысты тез әрі сапалы жасауға жол ашады. Сондай-ақ бұл приямкадан суды ... ... ... ... ... ... ... ескеру қажет, сораптар жұмыстың ауысымына тәуелсіз тәулік бойы жұмыс істеуге есептеледі. Шағын көлемдегі қазаншұңқырларда жеке тұрған іргетастар астынан суды сору ... қазу ... ... ... ... сору жұмысы тоқтатылады. Екінші ретті су сору ... ... ... ... және ... қойнына топырақты қайта салып тығыздағанға дейін жалғасады. Сораптардың жұмысын, приямкалар мен қазаншұңқыр түбінің еңісінің жағдайын қадағалау үшін слесарлар мен жер ... ... ... ... ... су ағуында сораптар периодты түрде қосылуы мүмкін.
4.5 ... ... ... ... ... ... кранның негізгі жұмыс параметрлері мыналар:
* жүккөтергіштігі Q - массасы үлкен жүкті орнықтылық және беріктік қорларын ... ... ... ... ... т; ол мына ... ... анықталады:
Q=Рэ+Ржабд ... Рэ- ... ... ... т; ... оған орнатылған жабдықтың массасы (стропа массасы), т.
Элементтің көлемі мына теңдікпен табылады:
Vэ=А∙В∙0,5=3∙2,5∙0,5=3,75м3 ... ... ... анықталады:
Рэ=m=ρ∙Vэ=2000∙3,75= 7500кг=7,5 т ... СНиП ... ... = 511 кг = 0,511 ... ... барлығын (32) формулаға қойып,кранның жүккөтергіштігін табамыз:
Q=Рэ+Ржабд =7,5+0,511=8,011 т
Сондықтан жүккөтергіштігі 5 т тең ... ... ... ... ... Нілм - ... тұрақ деңгейінен жүкпен тартылған полипласт ілмегіне дейінгі қашықтық,м ; ол мына теңдік негізінде ... = һ + һо + һс ... һ - ... биіктігі; һо - элементтерді бұрынғы орнатылған құрылымдардың үстінен жоғары ... ... ... ережесіне сәйкес аралық 0,5 м кем болмауы қажет; һс - строптың биіктігі, ... ... ... ... ... ... аралық, м.
һ = Н2 болса, онда (35) формуладан ... =2,5 + 0,5 + 5 = 8 м
* Кран ... ... жебе ... lілм - ... ... платформасының тік бұралу осьтерінің және ілмектің құрсама центрі арқылы өтетін тік ... ... ... м. Ол ... ... ... a- строповка центрінен көтерілген іргетас жиегіне дейінгі қашықтық, м; d- кран жебесі мен іргетас арасындағы қашықтық (0,5 м кем ... hш- ... ... ... ... өкше ... ... биіктік (оны 1 м тең деп қабылдаймыз); hп- полипласттың керіліп тұрғандағы биіктігі ( оны 1 м ... ... ... ... ... элементтің үстіңгі белгісінен кранның ілмегіне дейінгі аралық, м; с - кран ... ... жебе ... топсасына дейінгі аралық (1м кем емес алынады), м.
Сурет 6. ... ... ... іргетас; 2 монтаждық кран
4.6 Топырақты қайта толтыруға және тығыздауға қажетті машиналар мен механизмдерін таңдау
Қазаншұңқыр қойнын топырақпен қайта ... және ... үшін аз ... ... және қайта салынатын топырақ алыс қашықтықта орналасса автосамосвалдар қолданылады. Салынған қабат тереңдігі құм үшін 70 ... ... және ... ... үшін - 60 см, ал саз үшін 50 см аспауы керек. ... ... ... ... үшін ... ... мен ... кешені қолданылады: аз габаритті таяныштар, вибротығыздағыш, виброплит (механикалық әдісте) және әртүрлі жетекті қол тығыздағыштар.
Қол ... ... 0,5 - 0,8 м ... әдіспен тығыздалған зона
H · m
Сурет 7. Қайта салынған топырақты тығыздаудың сұлбасы
Есептеп және барлық ... мен ... ... ... ... міндетті түрде жер жұмысына қажетті машиналар мен механизмдердің ведомостін құру қажет.
Бізге жер жұмыстарына қажетті машина және ... ... ... ... келтірілген.
Кесте 1
Қажетті машиналар мен механизмдердің ведомості
Атауы
Маркасы
Саны
Техникалық сипаттамалары
Бульдозер
Д-271А
1
Қайырма ұзындығы 3,03
Қайырма биіктігі1,1 м
Қозғалтқыш қуаты 79 кВт
Кері күректі ... ... 0,65 ... ... радиусы 9,2 м
Қазу тереңдігі 4м
Қуаты 59 кВт
Массасы 20,5 т
Автосамосвалдар ... 10 ... ... 5 ... ... 1,8 мин
Монтаждық кран
МКП-25
1
Жебесінің ұзындығы 12,5м
Жүккөтергіштігі 8 т
Төрт ... ... 3 ... ... 4,24 ... ... ені 2,5 ... тереңдігі 1000-1200 мм
Жылдамдығы 0,08-0,2 км/саг
Сораптар
АПН-8
7
Өнімділігі 30 м3/саг
5 Жер қазу жұмыстарының технологиялық сұлбасын жасау
Қазаншұңырды қазудың технологиялық процесстерінің құрамына мыналар кіреді: ... ... ... алу; ... көлік құралында немесе үйіндіде өңдеу; топырақты тасымалдау; қазаншұңқыр түбін тазалау және жобалау; іргетастарды орнату; топырақты қайта салу, ... ... жер ... ... ... су ... ... Өсімдік қабатын тіліп алу жұмыстарының технологиялық сұлбасы
Топырақты бульдозермен өңдеу кезіндегі өтіс өлшемі бульдозер қайырмасының ... ... Ал өтіс ... топырақты үю орнының және бульдозердің қуатына байланысты оны рациональды тасымалдау қашықтығының есебі негізінде анықталады.
Бульдозермен топырақты тілу мынандай сұлбалармен ... ... ... және ... ... ... кавальерге тасымалдауда ор сұлбасын қолданған тиімді. Ор тәсілімен өңдеу қашықтығы 50 м ... ... ... ... ... үшін қолданады. Тереңдігі 0,4 - 0,6 м, қатар тілім орларды бір ізбен бірнеше өту арқылы жасайды. Ор енін ... ... ... тең деп ... ал орлар арасында қалдырылған мойындар ені байланымды топырақтарда - 0,6 м. ... әр орды ... ... ... ... 50 м көп ... әр 2530 м кейін аралық үйме жасалады, олар сонан соң екі немесе үш парланған бульдозермен ауыстырылады.
Үлкен ... ... ... алу және ... бір ... ... бульдозердің жасаған жұмысы экскаватордың, автосамосвалдардың және скеперлердің (5 км ... ... ... Жер ... қазу ... ... ... күрекпен немесе драглайнмен жабдықталған экскаватормен топырақты кавальерге төгіп немесе көлік құралдарына артып маңдай алды немесе бүйірлі өтістермен өңдей алады. ... ... ... ... ... ... ... де немесе қазымның астымен де жүре алады.
Экскаватордың жұмыс өнімділігі жұмыс циклінің ... ... ... топырақты қазу, тиеу үшін платформаның бұрылуы, тиеу, қайтадан забойға бұрылу және шөмішін түсіру уақыттарынан ... ... ... ... өндірісінің 50-60% бұрылуға жұмсалған уақыт алады. Сондықтан да кез келген өтіс кезінде экскаватордың бұрылу бұрышын жобалағанда 70 0 ... ... ... ... ... ... аз болса, өтістер еніде соғұрлым азаяды, алайда өтістер саны ... бұл ... ... ... ... ... ... экскаватор шөмішінің үш еселенген биіктігіне тең етіп алу ұсынылады. Егер забой биіктігі жеткіліксіз болса, онда шөмішті тоығымен толтыруға рұқсат етілмейді, бұл ... ... ... алу ... ... ол ... жұмысының өнімділігін арттырады.
Жер имараттарын берілген тереңдікте қазғанда забойдың ең үлкен енін Rқазу=0,8-0,9Rмах артық емес мәнде қабылау керек. Экскаваторды шекті параметрлерінде ... ... ... ... ... ... ... күші жоғалады және жұмыс органының жеке бөліктерінің соққысының әсерінен ... тез ... ... ... ... ... ... (маңдай алды өтіс) автосамосвалға топырақты тиеу жұмысының сұлбасы
Топырақты автосамосвалға екі ... тиеу ... ... алды ... ені ... 1,6-1,7 Rk,ал бір жақты тиеуде 1,3 Rk тең. Топырақты кавальерге тасымалдау кезінде өтіс ені шектеледі, яғни қазаншұңқыр ауданының жар ... ... ... ... ... ені 1 м кем ... ...
Бүйірлі өтіс кезінде экскаватор топырақты қазаншұңқыр қабырғасымен қозғала жүріп өңдейді. Сондықтан өңделген траншей ені қазу ... аз ... ... тиеу кезіндегі автосамосвалдардың орналасуы мүмкін орны экскаватордың бастапқы және соңғы шекті түсіру радиустарына сай келеді. Автосамосвалдардың қозғалысын экскаватор өтісіне қатысты ... ... ... ... ... ... Көлік жұмысының сұлбасын жасау кезінде өтістегі автосамосвалдардың жүктелуінің маневрін қысқартуға тырысу керек, яғни кері ... және ... ... Тығыздауды ескергенде, автосамосвалдардың техника қауіпсіздігін қамтамасыз етуде көлік кабинасының экскаватор шөміші астында қалмауын ... ... ... 9. Кері ... ... экскаватордың маңдай алды өтіс кезінде топырақты кавальерге үю жұмысының сұлбасы
Жер имараттарының жұмысын ұйымдастыруда оны алымдарға (захват) бөледі, онда ... ... ... тобы жұмыс жасайды. Алым бұл жұмыс учаскесі, мұндағы жұмыс бір ауысымда немесе бір тәулікте орындалады. Учаскелердің минимальды саны бір ... ... ... ... тең ... ...
5.3 ... құрама іргетастарды орнату
Іргетасты орнату өсімдік қабатын тіліп алу, топырақты өңдеу және ... ... ... ... кейін орындалады.
Іргетастарды монтаждауда көбіне өзіндік жүрісті жебелі және ... ... ... Бұл ... крандар қазаншұңқыр жар қабағынан 1,5-2,0 м кем емес қашықтықта ... ... ... ... ... ... әкелінетіні белгілі, алайда қазаншұңқыр қойнын қайта толтыруға қажетті ... ... және өтіс ... ... ... ... аймағына жеткізуге кедергі келтіреді.
Төрт тармақты строптар қолдануға ... 10. ... ... ... орнатудың сұлбасы :
1 мұнаралы кран; 2 шынжыр табанды жебелі кран
Іргетастарды ... ... ... жүзеге асырылады: іргетас стаканы монтаждық кранның әрекет аймағына қойылады; ... ... ... оны ... ... блоктарды монтаждық ілмегінен строптармен немесе траверсалармен көтереді; блоктарды жоба жағдайына сәйкес туралап, содан соң ... ... ... және ... Егер блок дұрыс орнатылмаған жағдайда оны қайтадан кранмен көтеріп, негіз топырағын түзейді және орнату процессін қайтадан қайталайды. ... ... ... кейін іргетас блоктарының үстіне дейін қазаншұңқыр қойнын топырақпен қайта толтырады.
5.4 Топырақты қайта салу және тығыздау ... ... ... ... топырақпен қайта толтыру бульдозердің көмегімен тез арада 1-3 ... ... ... ... қабат қалыңдығы топырақ түріне байланысты, алайда 70 см ... ... ... ... ... ұзақырақ орындалады, көбіне өнімділігі 45-90 м3/см болатын пневмоты,ыздағыштар қолданылады. Сондықтан қайта толтырудағы бульдозердің жұмыс темпін төмендетпеу үшін өнімділігі ... ... ... ... аз ... ... және т.б.) ... тиімді.
Іргетас қойнын қайта толтыру және тығыздауда машиналар мен механизмдер кешені қолданылады, олардың қатары ... аз ... ... ... ... ... виброплита және қол тығыздағыштар. Топырақты алдымен сеуіп, содан соң қабатты (һқабат = ... ... ... тік ... 0,5-0,8 м ... ... ... топырақ тек қол әдісімен ғана тығыздалады. Ал іргетастың қалған бөлігіндегі топырақ механикалық әдіспен тығыздалады.
Сурет 11. Топырақты ... салу және ... ... 1 - ... 2 - ... ... 3 - ... тығыздау; 4 - іргетас; 5 - кавальер
6 Жер қазу ... ... ... ... ... қазу ... ... жоспары жеке процесстерді орындаудағы таңдалған әдісін және жұмысшылар мен ... ... ... ... ... ... ... белгіленген мерзімін негізге ала отырып жасалады.
Жұмыс өндірісінің күнтізбелік жоспарында мыналар көрсетілуі тиіс: орындалатын жұмыс, оның ұзақтығы және олардың ... ... ... ... бастау және аяқтау мерзімдері бойынша өзара байланысты болуы және ... ... ... ... ... қорғау талаптарын бұзбай, ауысым санын ұлғайту және жеке жұмыстар түрлерін үйлестіру негізінде жалпы мерзімді максимальды мәнге дейін қысқартуға ... ... ... ... ... ... отырып шығарылады.
Жұмыстың еңбек сыйымдылығы мыны формуламен анықталады:
Тн=V∙Нуақыт ,ад-сағ ... ... ... Тн- ... ... сыйымдылығы, адам-сағ; адам-күн; Нуақыт - уақыт нормасы, ... 8- алты ... ... ... ... ... ... ұзақтығы мына формуламен анықталады:
Тқол=ТКжұм∙а ... Т қол ... ... ... ... ... бір ауысымдағы жұмысшылар саны, адам; а тәуліктегі жұмыс ауысымының саны.
Механикалық жұмыстардың ұзақтығы мына формуламен анықталады:
Тмех=МКжұм∙а ... М ... ... ... ... ... ... бағаға көбейту арқылы жалақы құнын шығарамыз.
Кесте 2
Еңбек шығындарының және уақыт нормасының ведомості

Жұмыс атауы
Көлемі
ЕНиР
Уақыт нормасы
Еңбек сыйымдылығы
Бригада құрамы
Бағасы
Жалақы құны
Өлш.бірл
Саны
Адам ... ... ... ... ... ... ... 2 -1-24
-
0,29
-
0,14
Маш\стт
6
1
0,28
1,07268
2
Өсімдік қабатын бульдозермен тіліп алу
1000 м3
0,957
Е ... ... ... ... ... 89,84 в) ... 2-1-4
-
а) 2,2 в) 1,76
-
а) 24,7 в) 15,6
Маш\ст
6
10
а) 32,25 в) ... 2897,34 в) ... ... қол ... ... ... 2 ... қазушы
2
10
32,25
20281,7025
5
Іргетас конструкциясын жинақтау
1 эл
55
Е 4- 1-1
0,99
0,25
6,81
1,72
Маш. Монтж
5; 5; 4
3
491,91
27055,05
6
Қазаншұңқыр қойнын топырақпен толтыру
100 м3
71,04
Е 2- 2-21
-
1,34
-
11,9
Маш\ст
6
3
6,48
460,3392
7
Топырақты ... ... 2- ... ... ... ... жоспары

Жұмыс атауы
Көлемі
ЕНиР
Еңбек сыйымдылығы
Машина, механизм
Бригада құрамы
Жұмыс ұзақтығы, күн
Кәсібі, разряд
Саны
Өлш.бірл
Саны
Атауы, маркасы
Саны
Адам күн
Маш. ауысым
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Құрылыс алаңын тазалау
1000 м[2]
3,831
Е 2 -1-24
-
0,5
Д -271А
1
Маш\стт
6
1
0,5
2
Өсімдік қабатын бульдозермен тіліп ... ... ... ... ... тиеу
в)кавальерге үю
100 м[3]
а) 89,84 в) 71,04
Е 2-1-4
-
а) 25 в) ... ... ... түбін қол әдісімен тегістеу
1 м[3]
628.89
Е 2 -12-4
67
-
-
-
Жер қазушы
2
10
6,7
5
Іргетас конструкциясын жинақтау
1 эл
55
Е 4- 1-1
7
2
МКП-25
1
Маш. Монтж
5; 5;4
3
3
6
Қазаншұңқыр қойнын топырақпен толтыру
100 м3
71,04
Е 2- ... ... ... ... 2- ... -12Б
1
Маш\стт
6
1
3
7 Жұмыс өндірісінің техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептеу
Өзіндік құн және 1 м3 топырақты өңдеудегі еңбек сыйымдылығы жұмыс өндірісінің ... ... ... ... саналады.
1 м3 топырақты өңдеудің өзіндік құны (руб.) мына формуламен анықталады:
С1=1,08Е+Смаш.аусым∙Пр+1,5∙ЗақыV (41)
мұндағы Е ... ... ... ... ... уақыттағы шығын (Тмаш.аусым∙Смаш.аусым3-5% аламыз); Смаш.аусым-машина ауысымының құны; Пр-машина жұмысының ұзақтығы; Зақы-жұмысшылардың еңбекақысы; V-жер жұмыстарының көлемі, м3; ... ... ... ... коэффициенті (арнайы киімге, еңбекті қорғауға, қосымша еңбекақыға және т.б жұмсалатын шығындар); ... ... ... шығынына қатысты коэффициент (машина ауысымының құны, бірлік уақыттағы шығын және т.б.).
1 м3 топырақты өңдеудің еңбек сыйымдылығы (адам күн) мына ... ... ... Тм- ... жер ... ... операциялардың еңбек сыйымдылығы; Тқол- жалпы жер жұмысындағы қолмен орындалған операциялардың еңбек сыйымдылығы.
8 Еңбекті және ... ... ... шаралары
Жер жұмыстарының (нөлдік цикл) жұмыс өндірісінің жобасын ... және ... ... ... ... ... және технологиялық картада жұмыстың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі шаралар көрсетіледі.
Ол көрсеткіштер СНиП 12-03-01 1 ... СНиП 12-04-02 , ... ССБТ ... ... аумағының инвентарлық сигналдық қоршауы, котлованға түсетін баспалдақ, ұжымдық ... және т.б,). ... ... жасауда сол құрылыс аумағының ерекшеліктерін, қолданылатын техникалар және т.с.с ескерукерек.
Жұмыс өндірісінің жобасын (ППР) құруға қажетті нормативтік құжаттар төменде ... ... ... жер ... ... немесе адамдар мен көліктер үнемі қозғалыста болатын қазаншұңқырлар, орлар, трашейлер мен жыралар территориялары міндетті түрде ... ... жер ... ... ... ... өтетін болса, онда ені 1 метрден кем болмайтын көпір ... ... оның екі ... ... 1,1 м кем емес ... ... төменнен 0,15 м биіктікке дейін және төсемнен 0,5 м биіктікке дейін қосалқы қоршаушы ... ... ... ... ... ... қабылданған жұмыс орнының ойықта орналасу өлшемі, конструкциялардың, жабдықтардың және құралдардың ... ... ... бір жұмыс орнынан екінші жұмыс орындарына және жұмыс орнынан жұмыс зонасының кеңістігіне өту жолдарын қамтамасыз етуі ... оның ені 0,6м кем ... ... ... ... ... ... стандарт талаптарына сай қорғаушы қоршаулармен қапталуы тиіс. Қоршауға ескертпе жазбалар жазып қою, ал түнгі уақытта көрінетін жарық сигналдарды орнату керек.
5.2.3. ... ойық ... ... ... ... ... ... керек.
Ойықтағы жұмыс орнына өту үшін траптар немесе қоршауы бар ені 0,6м кем болмайтын маршты баспалдақтар немесе тіреуішті баспалдақтар (ағаш - ...... ... ... ... Тік қабырғалы жерасты суының деңгейі жоғары құмды және шаңды-сазды топырақтарға бекітусіз ойықта және жерасты имараттарынан алшақ жұмыс ... ... ... ... ... болмауы керек, м:
1,0- үйіндісіз және табиғи құмды топырақ қабатында;
1,25 - ... - ... және саз ... ... ... ... ... істегенде өзге жұмыстарды жасауға және экскаватордың плюс 5м жұмыс радиусында адамдардың жүруіне рұқсат етілмейді.
5.3.8. ... ... ... ... және ... тығыздағанда екі немесе оданда көп өзіндік жүрісті немесе тіркеуішті машиналар (скреперлер, грейдерлер, бульдозерлар) бірінен кейін бірі жүргенде олардың арақашықтығы 10м кем ... ... ... ... ... сондай-ақ ойыққа топырақ тасығанда еңістің жағасына 1м артық жақындамауы керек; қоршауы жоқ эстакадаларды тиеуге қолдануға рұқсат етілмейді.
Ғимараттың ішінде жұмыс жасағанда ГОСТ ... ... сай өрт, ... ... және электр қауіпсіздіктерін қатаң сақтау керек. Жұмыс зонасындағы зиянды заттардың концентрациясы ГОСТ 12.1.04.76 ... ... ... керек, барлық өндірістік және тұрмыстық ғимараттарда табиғи, жасанды немесе аралас желдету ... ... ол ... ... ... етеді. Барлық ғимараттағы жұмыс зоналарында шудың деңгейі ГОСТ 12.1.03.-83 көрсетілген шектен аспауы тиіс.
1 ... ... ... берушінің еңбек келісім шарты мен акттарына сәйкес еңбектік міндеттерді орындауға;
-жұмыс орнында өндірістік тазалықтың және өрт қауіпсіздігінің, еңбек қауіпсіздігінің ... ... ... ... ... ... мүлігіне ұқыпты болуға;
-зиян келтірілген жағдайда Еңбектік кодексіне сәйкес шектеулі түрде өтемақы алуға.
1.1 Зиянды (аса ... ... ... қауіпті шарттарында, ауыр жұмыстарда әйелдерді еңбекке қолдануға рұқсат ... ... ... ... ... ... жұмыстарда және ауыр көтеруге әйелдерге рұқсат етілмейді.
Қызметкер жаңа жұмыс орнында жұмыс істеуге кіріскенде ескеру қажет:
-өндірістік алаңында, цехта, технологиялық ... және ... ... ... құрылғылар жөніндегі мәліметтерді;
-жұмыс орнының жабдықтауын және ұйымдасуының қауіпсіздігін;
-механизмдердің, құралдардың, көліктердің қауіпті аумақтарын;
-зақымдану ескертулердің талаптарын;
-жұмысқа дайындалу ретін (аспаптың және ... ... ... ... және ... іске ... қорғаныс құралдардың, жабдықтардың дұрыстығын тексеру);
-қауіпті жағдайлар байқалған кездегі әрекеттерді, қауіпсіздік ... және ... ... ... ... ... істеудің қауіпсіздік сұлбасын;
-жұмыс кезіндегі жүкті тиеу-түсіру және тасымалдаудың қауіпсіздік талаптарын;
-өрттің, жарылыстардың, апаттардың сипаттамалы себептерін. Өрт, жарылыс, апат болған жағдайдағы ... пен ... Өрт ... апат ... және ... ... орналасқан жерлерін және қолдануын білуі қажет.
1.2 Өзіндік жұмысқа жіберілген қызметкер міндетті:
-еңбек қорғау нұсқауларын, өндірістік тазалықты, дербес тазалығын, ішкі ... ... ... ... ... сақтауға;
-зақымданған адамға алғашқы көмекті көрсете білуге;
-өндірісте кенеттен болған жағдайларды және апатты, барлық істен ... ... ... айту;
-объектінің ауласында ашық өртті бастықтың рұқсатуынсыз қолдануға рұқсат етілмейді. Шылым тарту тек қана арнайы жерлерде ... ... ... ... ғана ... ... рұқсатынсыз немесе өндірістің қажеттілігінсіз басқа жұмыс бөлімшелеріне, объектілерге баруға болмайды;
-изоляцияланбаған немесе электрлік құрылғылардың ток жүретін бөліктерінің қоршалмаған жерлерін ұстамау, ... ... ... ... ашпау, тамақты, ыдысты, қолғапты және т.б. қоймау, ток жүретін бөліктердің ... ... және ... ... ... ... станоктарды, көліктерді қоспау және тоқтатпау (апаттық жағдайлардан басқа);
-егер жоғарыда адамдар жұмыс істеп жатса, бұл аймақтан қауіпсіз жер ... ... ... ... жүктемеден абай болыңыз;
-жоғарыға көтерілген жүктеменің астында жүрмеу, жинақталған материалдардың, бөліктердің үстінде жүрмеу;
-кенеттен болған жағдайларда медициналық көмек көрсету пунктіне барыңыз және ... ... егер ол ... ... ... ... ... айтыңыз;
-арнайы бөлімшелерде ғана тамақтануға;
-бастықтың рұқсатынсыз бекітілген механизмдерге, жабдықтарға бөтен адамдарды кіргізбеу;
-электр пісірушінің ... ... ... ... ... ... қарамаңыз;
-қолдармен, қолғаптармен және басқа заттармен оттек баллондарға тиіспеу, себебі май мен оттек қосылған жағдайда жарылыс болуы мүмкін;
-электрлік жабдық ... ... ... ... ... ... жабдықтарды жөндеуге болмайды.
Уланудың алдын алу мақсатында қызметкер тазалық ережесін сақтауға міндетті:
- кір киімде асханаға кіруге болмайды;
-тамақтану алдында ... ... ... және қорғасын қосуларымен жұмыс жасаған жағдайда түскі үзілістің ... және ... ... 1%-і ... ... ерітіндісімен қолдарыңызды жуыңыз, ал содан соң жылы су мен сабынмен, тамақтанудың алдында ауыз қуысын әлсіз калийдің ерітіндісімен (қызғылт түсті) шаю және ... ... ... ішетін суды жұмыс орнында сақтамау және жемеу. Шылым ... ... ... ... ... ... және оның тағайындаған кеңестерін қатал орындаңыз;
-профилактикалық медициналық көрсетулерге міндетті ... келу ... ... ... тағайындалған жұмыс орнындарында сүтті міндетті түрде ішіңіз;
-қорғасынмен ... оның ... ... ... жағдайда пектинмен байыған тамақтық өнімдерді, жеміс-жидек шырындарды, сусындарды немесе натуралды ... ... ... ... ... ... ... ал қышқылды өнімдерді жұмыс уақытында қолдануға болады.
-керосинде, эмульсияда және май ішінде қолды жумау.
1.3 Жұмысқа ... ... ... міндетті:
-өз жұмыс орнын қауіпсіз жұмысқа дайындап, керек емес заттарды алып тастауға;
-аспаптарды, құралдарды жұмысқа дайындау және олардың жұмыс ... көз ... ... ... ... ... сай ... құралдармен, бөліктермен жұмыс істеуге болмайды;
-өтулердің, асулардың, алаңдардың, саты ... ... ... ... қатар олардың қоршауларын тексеру;
-өртық қозғалыстардан құтылу үшін және жұмыс орнын қауіпсіздікке ... үшін ... ... ... ... керек. Аспаптарды, құралдарды жұмыс орынға тек қана арнайы дорбаларда немесе жәшіктерде апару керек. Құралдарды қолда немесе ... алып бару тиым ... ... ... ... Жұмыс уақытында қызметкер міндетті:
-өз жұмыс орнында еңбек ... ... ету үшін ... ... қолданып және тазалықты сақтау;
-жұмыс барысында еңбек қауіпсіздігін қадағалап арнайы киімде, арнайы аяқ ... ... ... ... ... ала ... немесе нұсқаулармен кіру рұқсатымен және операцияның орындалу жүйелігін сақтау керек;
-өзінің істеп жатқан ... ... ... ... жұмысты ғана орындау қажет;
-әрдайым қосар алдында аспаптардың, құралдардың, механизмдердің, ешкімге зиян келтірмей жатқанына көз жеткізіңіз. Қажет болған жағдайда бригада мүшелерін ... ... ... кез ... ... ... ... орынға салыңыз;
-бөтен адамдармен әңгіме соқпау және көңілді алаңдатпау, ықыласты болу;
-жолдастардың көңіл күйіне көңіл ... Егер ... ... ... оларға еңбек қауіпсіз қабылдауларының қолдану қажеттілігі туралы, талаптардың орындалулары, қауіпсіздік техниктері , өндірістік тазалықты , өрт ... және газ ... ... ... ... көңіл-күйіне көңіл аудару. Егер олардың әдеттегі мінез-құлығының ... күй ... ... ... ... басқа жағдайлардың көрінген жағдайда, жұмысты тоқтатқан жөн.
Апаттық жағдай кезінде қызметкер ... ... ... ... шара ... ... ... жұмыс кезіндегі апаттық ликвидация барысында жұмысшы жасап отырған жұмысына сәйкес еңбек қауіпсіздігі шарттарын орындауға тиіс.
1.5 Жұмыстың соңында қызметкер міндетті:
-өз ... ... ... ... жабдықтарды сүртіп, құралдарды өз орындарына салып кету керек;
-қолданған сүрлі материалдарды жинауға және оларды лайықты ... ... ... өз ... ... және өз ... ... бригадирге тапсыруға;
-арнайы киімді шешіп, тазалап, салып қоюға. Бастықтан алған қосымша ЖҚҚ-н және ... ... ... ... ... ... және сеппе су қабылдауға.
2 Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар келесідей топтарға бөлінеді: физикалық, ... ... ... ... факторлар:1)қозғалмалы көліктер мен механизмдер; өндірістік жабдықтардың қозғалмалы бөліктері; қозғалмалы бұйымдар, дайындамалар, материалдар; бүлінетін конструкция; 2)жұмыс орнының ауасы ... және ... ... 3) ... жабдықтардың үсті артық немесе төмендетілген температураның болуы; 4) жұмыс орнында барометрлік қысымның төмендетілген немесе артық болуы; 5) артық ... ... ауа ... 6) ... ... 7) иондалған сәулелену; 8) электрлік тізбектегі кернеудің көрсеткіші артық көрсетілуі, адам денесі арқылы ... ... ... 9) ... ... электромагниттік сәулелену және т.б. көрсеткіштерінің артық болуы. ... ... ... ... әсер ... ... , тітіркенгендіргіш , канцерогендік , мутагендік затттар.
Биологиялық факторлар: микроорганизмдер (бактериялар, вирустар және т.б.) және ... ... ... ...
Психофизиологиялық: Физикалық жүктеу; жүйке- психикалық жүктеу.
3 Зияынды немесе ... ... ... қорғайтын арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және т.б. құралдармен ... ... ... ... ... қорғаныс құралдарын киген кезде ыңғайлы және қозғалыс ... ... ... болмауы тиіс.
Дара және коллективті қорғаныс құралдарды (противогаздар, ... ... ... каскалар және тағы басқа құралдар) қайта жөндеуге болады, ал сүзгілер, шынылар және тағы ... ... ... ... ... ауыстырылуы тиіс.
Қызметкерге берілген арнайы киім, арнайы аяқ киім және дара ... ... ... үшін ... ... ... жабдықталған және техникалық қорғанысқа, құрылыс-нормаларының талаптарына және ... ... ... мен ... ... ... ... беріледі.
Арнайы киім мен арнайы аяқ киімді ұзақ уақытқа сақтау алдында ластан тазартады, жөндейді және ... Өрт ... ... ... сөндіру қалқаны алғашқы өрт сөндіру құралдарын орналастыру үшін ... ... ... өрт ... ... (2 данадан артық емес), құмға арналған жәшік, күрек, суға арналған резервуар, киіз ілгекті бақан, таскендір мата, қайла; ... және ... ... ... кернеу түсірілген электр қондырғылардан басқа ішкі өрт сөндіру ... ... ... үшін ... ... өрт ... ... заттарды, материалдарды, 1000 В-қадейін кернеулі электр қондырғыларды, ішкі жану қозғалтқыштарды, жанатын ... ... ... ... ... ... ... жануларды сөндіруге болмайды.
-ұнтақталған өрт сөндіргіштері мұнай өнімдерді және тез тұтанатын сұйықтықтар мен еріткіштерді, қатты заттарды, 1000 В-қа дейін кернеулі ... ... ... ... өрт ... ... ... және тез тұтанатын сұйықтықтар мен еріткіштерді сөндіруге арналған. Сілтілік металлдарды, заттарды, ... ... ... ... рұқсат етілмейді;
-тозаң генераторлары 200 көлемге дейін өндірістік және тұрмыстық бөлмелерге автоматты немесе қолмен сөндіру үшін ...
4.1 Өрт ... ... ... ережелері:
-тоңазытуды болдырмас үшін көмір қышқылды өрт сөндіргіштің кең қонышын жалаңаш қолмен ұстамау (-70° температура); ... ... ... ... жерден жел жағымен бағыттайды, бірте-бірте сөндіру өлшемімен;
-өрт сөндіргіш шлангісін майыстыруға рұқсат етпеу ;
-электр қондырғыларды ұнтақталған өрт сөндіргіш арқылы сөндірген ... ... 3-5 ... ... ... ... ... электр қондырғыға 1м-ге дейін өрт сөндіргішті жақын әкелмеу;
-өртті жоғарыдан төменге қарай сөндіру керек;
-мұнай өнімдерін әуе көбікті өрт сөндіргішпен сөндірген кезде ... ... ... барлық ошақ бетін көбікпен жабады;
-жанып жатқан майды ... ... ... ... қарай қуат ағысын бағыттауға болмайды.
5 Алғашқы медициналық көмек көрсетудің жалпы принциптері:
-алғашқы медициналық көмек тез ... ... ... ... ... ұстау және дер кезінде оны қолдану;
-зақымданған адамнан қалай ол өзінді сезетінін ... ... ... ... және ... ...
- ... зардап алған адамды тастамау;
-зақымданған адамды дербес деммен және адал ... ... ... ... ... ... жатқызу;
-өмірге қауіпті шараларды алдын алу мақсатында шаралар қолдану;
-зақымданған адамнан өз ... қан ... ... ... ... және тағы басқа бөлінулердін су сабынмен жуып тазалау.
ҚОРЫТЫНДЫ
Бұл курстық жұмыстың жалпы мақсаты жер қазу ... ... және оны ... ... ... ... жер қазу ... есебін шығару және осы есепті, сондай-ақ ЕНиР-лерді басшылыққа алып жер қазу жұмыстарының технологиялық картасын жасау. Кейін осы ... ... ... ... ... ... әрі ... артады.
Технологиялық карта жұмыс өндірісін жобалау құжатының құрамына кіреді. Ол құрылыс құрастыру жұмыстарының қайталанатын түрлерінің ұтымды және ... ... ... ... немесе оған қосымша болып пайдаланылады.
Технологиялық картада құрылысқұрастыру жұмыстарын ... ... ... ... ... ... және еңбекті ұйымдастыру туралы негізгі ережелер; жұмыстарды орындау графигі; негізгі материалдықтехникалық қаржы және ... ... ... еңбек шығынының калькуляциясы; қабылданған жобалық шешімдердің және техникаэкономикалық көрсеткіштердің дәлелдері бар ... ... ... ... ... және алаңдарды тік тегістеу, қазаншұңқырлар мен орларды қазу, қайырымды топырақпен толтыру, кейбір жағдайларда алдын ала қопсыту, су ... су бұру және ... ... ... ... жұмыстарының көлемі мен сипаттамасы тұрғызылатын имараттар мен ғимараттардың көлем жобалық және құрылымдық шешімдерінің ерекшеліктерімен анықталады.
Жер ... ... ... ... механикаландыру әдісін және жұмыс өндірісінің тиімді тәсілдерін қолдана отырып іске асыру керек.
Біздің жағдайда өсімдік қабатын тіліп алуда Д-271А маркалы ... ал ... қазу үшін ... ... кері күректі экскаватор және топырақты тасымалдауда КамАЗ - ... ... ... ... орнату МКП-25 маркалы монтаждық кран көмегімен жүзеге асырылды. Іргетас қойнына қайта салынған топырақты тығыздауға Д-12Б ... ... ... пайдаланылды. Жер жұмыстары өндірісі 22 күнге созылады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 Хамзин, С. Қ. Үймереттер мен ... ... ... / С. Қ.
2 ... - ... : Фолиант, 2004.
3 Хамзин, С. Қ., ... А. Қ. ... ... технологиясы / С.Қ.
4 Хамзин. - Алматы: Баспа, ... ... С. Қ. ... процестерінің технологиясы / С. Қ. Хамзин. - Алматы: Баспа, 2002.
6 Хамзин, С. Қ. Жанаев, А.Б. ... ... ... ... және дипломдық жобалау / С. Қ. Хамзин. - Алматы : Кітап, 1995.
7 Беляков.Ю.И. Земляные работы.-2-е изд./ Стройиздат, ... ... К. ... ... ... работ/ Стройиздат, 1990.
9 Строительные машины: справочник / Б.А.Баумана. Машиностроение, 1982.
10 Афанасьев .А.А. Технология ... ... / ... шк.,2000.
11 ЕНиР, сб.Е2. Механизированные и ручные земляные ... ... сб. Е4. ... ... и ... ... ... конструкций.
13 СНиП 12-03-01. Безопасность труда в строительстве.
14 СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты.
15 СНиП ... ... ... в строительстве.

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жерасты уран қазу жұмыстарының арнайы сұрақтары32 бет
Карьерлердегі таужыныстарды қазу-тиеу жұмыстарының параметрлерін есептейтін бағдарламалық жүйе құру33 бет
Геодезия пәнінен75 бет
Жаңажол кен орынындағы ұңғыны жобалау68 бет
Жер жұмыстарының технологиясы104 бет
Магистралды құбырөткізгіштер97 бет
Оңтүстік Қазақстан облысындағы аудан орталығын ауыз сумен жабдықтау жобасы121 бет
Тарбағатай теріскейінің жаңадан ашылған археологиялық ескерткіштері10 бет
Өзен кен орнында 1400 м тереңдікке бұрғыланатын пайдалану ұңғымасын жобалау157 бет
Жер асты кен қазу6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь