Реле типтері


Жоспар:

1.Реле
2.Құрылымы
3.Тарихи анықтама
4.Реле классификациясы
5. Реле құрылымы
6.Электромагниттi релелердiң әрекет ету қағидат және құрылымы
7.Электромагниттi релелердiң қадыр және кемшiлiктерi
8. Поляризациялалған электромагниттi релелер
9. РПУ.2М аралық топтамалар реле.
10. Жұмыстың ерекшелiктерi
11.Микропроцессорлы релелік корғаныс
Реле - электр немесе электрлiк емес кiретiн шамалардың өзгерiстердiң тап қалған күйiнделерi электр тiзбектерiнiң коммутациясы үшiн қолайлы (сөндiргiш ) электромеханикалық құрылым. Электромагниттi, пневматикалық және температуралық релелер танып бiледi.Сонымен бiрге физикалық параметр өзгерiс бойынша шынжырдың ауыстырып қосуын функциямен кейде электрондық блоктерiн электрондық схемотехникада қандай болмасын релелердi деп атайды. Мысалы, автокөлiктiң бұрылыстың нұсқағыштарының фотореле, фазалардың бақылауының релесi немесе релесi.
Электромагниттi реленiң негiзгi бөлiктерi: электромагнит, зәкiр және ауыстырып қосқыш. Электромагнит магниттi материалдан өзегi бар катушка оралған электр өткiзгiшi болады. Зәкiр - магниттi материалдан байланысу бағдарлаушы пластинасы итергiшi арқылы. Итергiш арқылы орнынан түсiретiн зәкiрдi өзекке және байланысуларды нақ сол ауыстырып қосады электр тогiнiң өткiзуiнде пайда болатын магниттiк өрiстi электромагниттiң орамы арқылы тартады. Ауыстырып қосқыштар артта жүрушi, ажыратылатын, ауыстырып қосатын бола алады.
7.Қолданылған әдебиет тізімі

1) Г.Виглеб, Датчики,Москва 1989
2) Т.Окоси, Волоконно-оптические датчики

Пән: Физика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 600 теңге
Жоспар:

1.Реле
2.Құрылымы
3.Тарихи анықтама
4.Реле классификациясы
5. Реле құрылымы
6.Электромагниттi релелердiң әрекет ету қағидат және құрылымы
7.Электромагниттi релелердiң қадыр және кемшiлiктерi
8. Поляризациялалған электромагниттi релелер
9. РПУ-2М аралық топтамалар реле.
10. Жұмыстың ерекшелiктерi
11.Микропроцессорлы релелік корғаныс

Реле
Реле - электр немесе электрлiк емес кiретiн шамалардың өзгерiстердiң тап қалған күйiнделерi электр тiзбектерiнiң коммутациясы үшiн қолайлы (сөндiргiш ) электромеханикалық құрылым. Электромагниттi, пневматикалық және температуралық релелер танып бiледi.Сонымен бiрге физикалық параметр өзгерiс бойынша шынжырдың ауыстырып қосуын функциямен кейде электрондық блоктерiн электрондық схемотехникада қандай болмасын релелердi деп атайды. Мысалы, автокөлiктiң бұрылыстың нұсқағыштарының фотореле, фазалардың бақылауының релесi немесе релесi.

Құрылымы
Электромагниттi реленiң негiзгi бөлiктерi: электромагнит, зәкiр және ауыстырып қосқыш. Электромагнит магниттi материалдан өзегi бар катушка оралған электр өткiзгiшi болады. Зәкiр - магниттi материалдан байланысу бағдарлаушы пластинасы итергiшi арқылы. Итергiш арқылы орнынан түсiретiн зәкiрдi өзекке және байланысуларды нақ сол ауыстырып қосады электр тогiнiң өткiзуiнде пайда болатын магниттiк өрiстi электромагниттiң орамы арқылы тартады. Ауыстырып қосқыштар артта жүрушi, ажыратылатын, ауыстырып қосатын бола алады.
Тарихи анықтама
Бiрiншi реле 1831 жылдағы американдық Джозеф Генриiмен ойлап шығарып және электромагниттi әрекет ету қағидатында негiзделген болды, Генри Ж. реле коммутацилық емес болатынын атап өту керек. Реле сөз станциялар немесе шаршаған спортшымен (relay ) қолжалғай беруге шаршаған пошталық аттардың ауысымын бiлдiретiн ағылшын relayларын пайда болды. Дербес құрылым, реле қалай морзенi Самюэльнiң телеграфына патентте тұңғыш рет ескерткен.
Реле классификациясы
Реле әр түрлi белгiлер бойынша классификациялайды: оларға сезiнетiн кiретiн физикалық шамаларды түр бойынша; олар басқару жүйелерiндегiн орындаған функциялар бойынша; конструкциялар және тағы басқалар бойынша. Физикалық шамаларды түр бойынша реле электр, механикалық, жылулық, оптикалық, магниттi, акустикалық және тағы басқаларлар танып бiледi. Сонымен бiрге реле нақты шаманың мәнiнеғана емес, (дифференциалды релелер) мәндердiң айырымына, (поляризацияланған реле ) шаманың таңбасының өзгерiсi немесе кiретiн шаманың өзгерiсiнiң жылдамдығына да сезiне алатынын атап өту керек.
Реле құрылымы
Реле үш негiзгi функционалдық элементтерден әдетте тұрады: қабылдайтын, аралық және атқарушы.
1.Қабылдайтын элемент тексерiлетiн шаманы қабылдайды және оның басқа физикалық шамасына өзгертедi.
2. Аралық элемент тап қалған мәнi бар бұл шама мәндi теңестiредi және алғашқы әсер атқарушы элементке оның асып кетуiнде алып бередi.
3. Атқарушы элементi басқарылатын шынжырларда реле әсердiң берiлуiн жүзеге асырады. Мына барлық элементтер анық бейнеленген немесе бiрiккен бiр-бiрiмен бола алады. Құрылым бойынша, әрекет ету қағидаты бойынша қабылдайтын элемент реленiң тағайындауы және ол сезiнетiн физикалық шаманы текке байланысты әр түрлi орындаулар иемдене алады. Мысалы, максимал тоғының релесiне немесе қабылдайтын элементтiң кернеуiн реле электромагниттiң түрiнде, қысым релесiне орындаған - мембрана немесе сильфонның түрiнде, деңгейдiң релесiне - қалтқы және тағы басқалар.
Атқарушы элемент реле құрылымы бойынша түйiскен және жапсарсызға бөлшектенедi.
Түйiскен релелер электр байланысулары көмегiмен басқарылатын шынжырларға әсер етедi, тұйықталған немесе алшақ салынған күйiмен демалыс шынжырының толық тұйықталу немесе толық механикалық үзiлуi де қамтамасыз етуге мүмкiндiк берген.
Жапсарсыз релелер (кедергi, индуктивтiлiк, сыйымдылық) демалыс электр тiзбектерiнiң параметрлерiнiң (секiрiс тәрiздi ) жолымен қатты өзгерiсi немесе (тоқ ) кернеудi деңгейдiң өзгерiсiнiң басқарылатын шынжырларына әсер етедi.
Электромагниттi релелердiң әрекет ету қағидат және құрылымы
Электромагниттi релелер, бос тұрудың арқасында әрекет ету қағидаты және биiк сенiмдiлiк, автоматика жүйелерi және электр қондырғыларды қорғау схемаларындағында өзi кең қолдануларды алды. Электромагниттi релелер тұрақты және айнымалы тоқтың релелерiне жiктеледi. Тұрақты тоқтың релесi поляризациялалған бейтарапқа жiктеледi. Бейтарап релелер поляризацияланған реле екi бағыттарға оның орамы бойынша ағатын тұрақты тоқтарға бiрдей сезiнедi бағдарлаушы сигналдың полярлықтарына сезiнедi. Электромагниттi релелердiң жұмысы оның катушкасының орамдары бойынша металлдық өзекте тоқтың өту пайда болатын электромагниттi күштердiң қолдануында негiзделген. Реле бөлшектер қақпақтармен негiзде құрастырып жабылады. Электромагниттiң өзегiнiң үстiнде бiр немесе бiрнеше байланысулармен қозғалатын (пластина ) зәкiр орнатылған. Олар керiсiнше тиiстi булы жылжымайтын байланысуларда болады. Зәкiр бастапқы орында серiппемен жығылмай тұрады. Электромагниттi кернеулердi берудiң жанында зәкiр тартады, және байланысулар реленiң конструкциясына байланысты оның күшi жеңiп шыға тұйықталып немесе тарқатады. Бастапқы орынға зәкiрдi серiппенiң кернеуiнiң ажыратуларынан кейiн қайтарады. Кейбiр үлгiлерде, электрондық элементтер сала алады. Ұшқындауды төмендету және бөгеуiл үшiн бұл айқын iстеуден астам реле үшiн катушканың орам қосылған резистор (және ) немесе конденсаторлар, параллел байланысуларына.

Керiсiнше, бағдарлаушы тоғының шамасының басқарылатын шынжырында басқарылатын шынжыр немен бағдарлаушы көбiрек бола аладуға электрмен ешқалай байламаған. Мән бойынша реле демек электр тiзбегiндегi тоқтың күшейткiшi, кернеу және қуатының рөлдерiн орындайды. Демек, айнымалы тоқтың релесi энергияның негiзгi көзiн нақтылы жиiлiктiң тоғының олардың орамындағы беруiнiң жанында iстейдi айнымалы тоқтың желiсi болып табылады. Айнымалы тоқтың релесi конструкция тұрақты тоқтың релесi конструкцияны, тек қана өзек және зәкiрдi еске салады парақтардан электротехникалық өндiрiледi болды.

Электромагниттi релелердiң қадыр және кемшiлiктерi
Электромагниттi реле жартылай өткiзгiш бәсекешi болмаған артықшылықтарға қасында ие болады:
- 10 см3тен кем 4 квтке дейiн қуатты жүктемелердiң коммутациясының қабiлеттiлiгi реле көлемде;
- импульсты шамадан тыс тырысуларға және жоғарғы вольтты электротехникалықта найзағайлар және нәтижеде коммутацилық процесстердiң дәреже пайда болатын қиратушы бөгеттерге орнықтылық;
- бағдарлаушы (катушкамен ) шынжырмен және түйiскен топтың аралығында ерекше электр изоляциясы - 5 кв соңғы стандарт жартылай өткiзгiш кiлттердiң басым көпшiлiгi үшiн қол жетпес арман болып табылады;
- тұйықталған байланысуларға кернеудi аз құлау, және, аз ерекшелеу ыстықтап тұр аз ерекшелеу ыстықтап тұр салдар: бiрiншiден, аз габариттi реле тоқтың коммутацияларының жанында 10 0нен кем, 5 Вт катушкаға және байланысуда жиынтық серпiлтедi, осы уақытта реле симисторное екiншiден атмосфераға қарқынды суу талап ететiн 15 Вттан астам бередi, ғаламшарда парникте өскен эффекттi асқынады;
- салыстырғанда жартылай өткiзгiш кiлттердiң электромагниттi релелерiнiң қысаң аласа бағасы Электромеханиктер қадыр белгiлей реле кемшiлiктер: де атап өтемiз әйтеуiр, радиобөгеттердiң жасауы электр және механикалық қор (бiр жағынан керемет үлкен) шектелген жұмыстар жылдамдықтың Малайы тұйықталу және байланысуларды айыруда және соңғы және өзi жағымсыз қасиет - тұрақты тоқтағы индукциялы жүктемелер және жоғарғы вольтты жүктемелердiң коммутациясының жанында мәселесi. Мысалы, қуатты электромагниттi релелердiң қолдануын бiр үлгiдегi тәжiрибе - бұл 220-шi жүктемелердiң айнымалы тоғындағы коммутация немесе қуатты релелердiң түйiскен топтары үшiн 10 16 А.кәдiмгi жүктемелерге дейiн тұрақты тоқта 5пен 24пен аралығындағы коммутация тоқтарында желдеткiштер және сервожетектер жылтқыштар, аз қуатты электр қозғағыштары болып табылады ), 2 3 квтке 1 Вт қыздыру лампасы, электромагниттер және электр қуатының қалған белсендi, индукциялы және сыйымды тұтынушылары аралықта.

Поляризациялалған электромагниттi релелер
Электромагниттi релелер бiр түрi поляризациялалған электромагниттi релелер болып табылады. Қабiлеттiлiктегi бейтарап релелерiнен олардың маңызды айырмашылығы бағдарлаушы сигналдың полярлығына сезiнуге тұрады.
Басқаруды реле өзi таралған электромагниттi-шi топтамалар Рпл аралық топтамалар реле.
Реле 440B тұрақты тоққа дейiн электр қозғағыштардың тұрақты қондырғылар, басқару схемаларындағында комплект жасайтын бұйымдары қолдану үшiн ретiнде кернеуде арналған және 50 және 60 гцтiң жиiлiктi айнымалы тоғында 660ге дейiн. Реле қосатын катушканың шунттауында шектеушi Опнды микропроцессорлық техниканың қолдануымен басқаруды жүйелерде жұмыс iстеу үшiн жарамды немесе тиристор басқаруында. Аралық релеге Пкл және Пвлдiң қосымшалардың бiрлерi орнатыла аладуға керек болса. Байланысуларды номиналды тоқ - 16A
РПУ-2М аралық топтамалар реле.
Аралық РПУ-2М реле 415Bге дейiн, 50 гцтiң жиiлiгi және кернеудi тұрақты тоқтың кернеуiн басқару және айнымалы тоқтың өнеркәсiптiк автоматикасы электр тiзбектерiндегi жұмысы үшiн 220Bге дейiн ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Инфляция типтері
Экономиканың жүйелердің негізгі типтері
Жер беті ландшафттарының типтері. Тропикалық және экваторлық ландшафт типтері
Қазіргі қазақ мәдениетінің типтері
Мінез түрлері мен типтері
Ұйымдастырудың негізгі типтері
Этникалық қауымдастықтың тарихи типтері
«Отбасылық қарым-қатынас типтері»
Отбасылық қарым-қатынас типтері
Массивтер. деректердің стандартты типтері
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь