Кологиялық туризмнің Қазақстандағы дамуының алғышарттары мен перспективалары

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1 Экологиялық туризм географиясының теориялық және методологиялық сұрақтары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 4
1.1 Экологиялық туризм ұғымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
1.2 Экологиялық туризм ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.3 Экологиялық туризмнің әлеуметтік.экономикалық маңызы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
1.4 Қазіргі заманғы классификациядағы экологиялық туризмнің алатын орны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10

2 Экологиялық туризм және тұрақты даму ... ... ... ... ... ... ... 13
2.1 Мемлекеттердің тұрақты даму концепциясы ... ... ... ... ... ... ... 13
2.2 Экологиялық туризм тұрақты дамуға жету құралы ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 16
2.3 Тұрақты дамудағы экологиялық туризм ролінің географиялық аспектілері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
2.4 Әлемнің кейбір мемлекеттеріндегі экологиялық туризмнің маңызы мен ролі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 22
2.5 Биологиялық әртүрлілікті сақтаудағы экологиялық туризмнің ролі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 25

3 Экологиялық туризмнің Қазақстандағы дамуының алғышарттары мен перспективалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .31
3.1 Қазақстандағы экологиялық туризм дамуының жағдайы мен оның талғануы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31
3.2 Экологиялық туризмді дамыту мақсатындағы республиканың ресурстық потенциалы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34
3.3 Қазақстандағы экологиялық туризмнің дамуының проблемалары мен перспективалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 40

Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 42
Туризмнің даму проблемалары әрқашан актуалды болатын, бірақ оларды қазіргі нарықтық жағдайда шешу үшін оларға ерекше бақылау керек, себебі жылдан жылға өсіп келе жатқан миграция қоршаған ортаға қауіп төндіреді, ол қауіпті, өндіріс, урбанизация және көлік құралдарының даму барысындағы келтіретін қауіптеріне тең деп айтуға болады. Бұл өте көп адамдардың бір жерде шоғырлануын кесірінен ландшафттың бұзылуы, қоқыс-қалдықтардың бір жерде жиналуы, музыкалық аппараттардың динамиктері шығаратын зиянды шу толқындары және көлік құралдарының төндіретін қауіпі. Су мен ауаның ластануына негізінен туризм моторизациясы үлкен үлесін қосты. Көпшілік туризмнің экологиялық талаптардың орындалмай дамуы табиғи кешендердің біртіндеп деградацияға ұшырауына әкеп соқтырды. Рекреациялық территориялардың деградацияға ұшырауының бір себебі ол туристік ұсыныстың туристік сұраныстан әлдеқайда төмен болуы, яғни рекреациялық саланың обьектілердің саны мен көптүрлілігі бойынша жеткіліксіз дамымағандығында, ал ол өз кезегінде адамдардың бір жерде, яғни өздерінің байырғы үіреніп қалған аумақтарында шектен тыс шоғырлануына әкеп соқтырады. Соған байланысты әлемнің көптеген елдерінде табиғи кешендердің бірқалыптылығын сақтайтын жоспарланған территориалды туризмнің түрі пайда болды. Ол туризм түрі әлемде «экологиялық туризм» атын алды.
Қазіргі қоршаған ортаның қарқынды деградациялауы кезінде экологиялық туризмнің басты маңызы әрі ролі, ол табиғи ресурстардың бірқалыпты рекреациялық пайдалануында.
Қазіргі заманғы туризм дамуының басты ерекшелігі, экологиялық туризм арқылы толық ашылады деп айтуға болады. «Экологиялық туризм» термині және «экотуризм» яғни оның қысқартылған түрі ағылшындардың «ecological tourism» және «ecotourism» сөздерінен шыққан. «Экологиялық» эпитеті әрине ағылшындардың, американдықтардың, канадалықтардың әдебиеттерінде және басқа да көптеген елдерде жалғыз емес, мысалы, тағы «табиғи туризм», «жасыл туризм», «жұмсақ туризм» терминдері кездеседі. Соңғысы негізінен неміс тілді елдерінде қолданылады. Оларда «экологиялық» анықтамасы өте сирек қолданылады.
Пайдаланылған әдеиеттер

1. Александрова А.Ю. Экономика и территориальная организация международного туризма. – М: МГУ, 1996. – 105 с.
2. Чижова В.П. Школа природы. – М: Всемирный Фонд дикой природы, 1997. – 160 с.
3. Панов И.Н. Экологический туризм и его роль в устойчивом развитий территорий. – Вестник МГУ. Серия 5. География. – 1998, № 6. – С. 13-18.
4. Румянцева Н.В. Проблемы развития экотуризма // Возможности развития туризма Сибирского региона и сопредельных территорий // Материалы третьей международной научно – учебно - практической конференции. Томск: 2001. – С. 72 – 74.
5. Штюрмер Ю.А. О проблемах туризма и защиты окружающей среды // Человек и природа. – М: Знание. 1978. № 6. – 95с.
6. Введение в бизнес туроперейтинга. – М: Российская международная академия туризма, 1996. – 104 с.
7. WTO news. -1997, may.
8. Мягков С.М ., Тикунов В.С. Переход к устойчивому развитию: географическое обоснование. Вестник МГУ. Серия 5. География. – 1998, №4. 9. Акимова Т.А. Батоян В.В., Хаскин В.В. Основные критерии экоразвития. – М: 1994. – 56с.
10. На пути к устойчивому развитию Росси //Бюллетень Центра Экологической политики России. – М.:1997. №1. – 45 с.
11. Проблемы, риоритеты и партнерство. Республиканская конференция по Национальному Плану действий по охране окружающей среды для устойчивого развития, г. Экокурьер. – 1996.
12. Наиболее серьезные социальные проблемы, волнующие людей // Бюллетень Информационной Сети по Устойчивому Развитию в Центральной Азии. Специальный выпуск, посвященный форуму ЭкоНПО Казахстана. – Алматы: 1998. –С.1.
13. Ластер Р., Кристофер Флэвин. Рисуя картину устойчивого общества // Доклад Института наблюдении за состоянием мира в 1990 году. -1990.
14. Назарбаев Н.А. Казахстан – 2030: Процветние, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев: Послание Президента страны народу Казахстана. – Алматы: Билим. 1997. – 176б.
15. Александрова А.Ю. Международный туризм. М.: Аспект Пресс. 2001. – С. 29-31.
16. Whelan T. Nature Tourism: managing for the environment. – Washington, 1991.
17. World Resources 1994-95. (A report by the World Resources institutes in collaboration with UNEP and UNDP). – N-Y.; 1994.
18. Erlet Cater. Ecotourism in the Third World – Problems and Prospects for Sustainability. Ecotourism: A Sustainabable Option? – 1994.
19. Байзаков Т.Б., Дудукалова Л.Н., Глотов С.Е. Туристские ресурсы особо охраняемых территорий Казахстана // Актуальные вопросы теории и практики туризма. – Алматы: Қазақ университеті, 1999. –С. 134-138.
20. Байзаков Т.Б., Дудукалова Л.Н., Устюгова К.В. Территориальные рекреационнные системы как основа развития экологического туризма // Актуальные вопросы теории и практики туризма. – Алматы: Қазақ университеті, 1999. –С. 38-40.
21. Merkel Angela. Sustainabable tourism development / Naturopa 84. – 1997. – p.3.
22. Социально-экономическая география зарубежного мира / Под ред. В.В.Вольского. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. – С. 272-283.
23. Алиева Ж.Н. Географические аспекты роли экологического туризма в устойчивом развитии. – Вестник КазГУ. – 2000, №1. – С. 172-178.
24. Горшков В.Г., Донченко В.К., Кондратьев К.Я., Лосев К.С. Экология, экономика, политика // Зеленый мир. – 1995. №31.
25. Королева Т.В. Сохранение природного потенциала для рекреации (методы, оценки и экотуризм) // Возможности развития туризма Сибирского региона и сопредельных территорий // Материалы третьей международной нучно-учебно-практической конференции. Томск: 2001. – С. 74-76.
        
        Мазмұны
Кіріспе........................................................................................... 3
1 Экологиялық туризм географиясының теориялық және ... ... ... Экологиялық туризм ұғымы........................................................... 4
1.2 Экологиялық туризм ерекшеліктері........................................ 7
1.3 Экологиялық туризмнің әлеуметтік-экономикалық ... 9
1.4 ... ... ... ... ... алатын орны....................................................................... 10
2 ... ... және ... ... 13
2.1 ... тұрақты даму концепциясы........................... 13
2.2 Экологиялық туризм тұрақты дамуға жету құралы ... 16
2.3 ... ... ... туризм ролінің географиялық аспектілері........................................................................... 18
2.4 ... ... ... экологиялық туризмнің ... мен ... 22
2.5 ... ... ... ... ... ролі.................................................................................. 25
3 Экологиялық туризмнің Қазақстандағы дамуының ... мен ...
3.1 ... ... туризм дамуының жағдайы мен оның ... 31
3.2 ... ... ... мақсатындағы республиканың ресурстық потенциалы............................................................ 34
3.3 Қазақстандағы экологиялық туризмнің дамуының ... мен ... ... 40
Пайдаланылған әдебиеттер......................................................... 42
Кіріспе
Туризм, өзінің бағыттарымен, соңғы жылдары әлемнің көптеген мемлекеттерінің ... ... ... яғни айналды. Ал бағыттарының ішінде өзін айқын көрсетіп, маңыздылығы жағынан ... ... ... ... түрі - экологиялық туризм.
Экологиялық туризмнің ... болу ... көп, ... ең ... ол әлемнің жалпы экологиялық жағдайының күннен күнге нашарлауы яғни бүлінуі және ... ... пен ... ... адам ... ... яғни таза ауамен демалып нерв жүйке салмағынан құтылуға ұмтылуы.
Туризмнің бұл ... ... ... ... ... ол осы экологиялық туризмнің тұрақты даму концепциясының арқасында әлемдегі табиғи ортаны қорғауға кететін ... ... ... есе ... Жер ... экологиялық жағдайдың күрт нашарлауы мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар ... ... ... ... ... ... ортаға зиян келтіруіне төтеп беру жолдарын ізейді. Сонымен қатар жануарлар әлемін ... ... ... Осы ... шешу ... ... ... туризм болды.
Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ) 2002 жылды Халықаралық ... жылы деп ... Сол жылы ... ... ... провинциясында (Канада) Дүниежүзілік экотуризм саммиті өтті. Осы саммитқа дайындық ... ... ... ұйым (ДТҰ) ... ... ... ... конференциялар мен семинарлар өткізу инициативасын ұсынды. Соған байланысты Алматы қаласында (Қазақстан) атты, 2001 жылы ... ... ... өтті.
БҰҰ-ның Генералды ассамблеасы мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарды, ... ... даму ... және әр ... экотуризм тұрақты дамудың маңызды факторына айналу үшін, қосымша көмегін тигізуге шақырады, себебі ол қоршаған ортаның биологиялық ... мен ... ... ... ... ... ... ықпалын тигізеді.
Бүгінгі таңда Қазақстанды экологиялық туризмнің дамуы үшін жаңа ... келе ... ... деп ... ... ... және ... әртүрлілік, халықтың минималды тығыздығы, бай тарихи және мәдени мұра республиканың өте зор экотуристтік потенциалын ...
+ ... ... ... даму проблемалары әрқашан актуалды болатын, бірақ оларды қазіргі нарықтық жағдайда шешу үшін оларға ерекше бақылау керек, ... ... ... өсіп келе ... ... ... ортаға қауіп төндіреді, ол қауіпті, өндіріс, урбанизация және көлік құралдарының даму барысындағы келтіретін қауіптеріне тең деп айтуға болады. Бұл өте көп ... бір ... ... ... ... ... ... бір жерде жиналуы, музыкалық аппараттардың динамиктері шығаратын зиянды шу толқындары және көлік құралдарының төндіретін қауіпі. Су мен ... ... ... туризм моторизациясы үлкен үлесін қосты. Көпшілік туризмнің ... ... ... ... ... ... біртіндеп деградацияға ұшырауына әкеп соқтырды. Рекреациялық территориялардың деградацияға ұшырауының бір себебі ол туристік ұсыныстың туристік сұраныстан әлдеқайда төмен ... яғни ... ... ... саны мен ... ... ... дамымағандығында, ал ол өз кезегінде адамдардың бір жерде, яғни өздерінің байырғы үіреніп қалған ... ... тыс ... әкеп ... Соған байланысты әлемнің көптеген елдерінде табиғи кешендердің бірқалыптылығын сақтайтын жоспарланған территориалды туризмнің түрі пайда болды. Ол туризм түрі ... атын ... ... ... ... ... кезінде экологиялық туризмнің басты маңызы әрі ролі, ол табиғи ресурстардың бірқалыпты рекреациялық ... ... ... дамуының басты ерекшелігі, экологиялық туризм арқылы толық ашылады деп айтуға болады. ... және яғни оның ... түрі ... және ... ... ... ... ағылшындардың, американдықтардың, канадалықтардың әдебиеттерінде және басқа да көптеген елдерде жалғыз емес, мысалы, тағы , , ... ... ... ... ... ... елдерінде қолданылады. Оларда анықтамасы өте сирек қолданылады.
Бұл саланың іс-әрекет сферасын ұғу үшін оның ... ... ... ... ... ... айта кететін бір жайт, ол экотуризм ұғымының қазіргі кезге дейін толықтырылып (өзгертіліп) және дамып келе жатқандығында. Бірақ осы ... ... ... ... аспектілерін ашады. И. Криппендорф (J. Krippendorf) анықтамасына сәйкес, экологиялық туризмнің басты мақсаты, ол автор алдын ала ... ... осы ... ... халықтың және ландшафт талаптарына сай, ландшафтпен физикалық және мәдени байланысын қамтамасыз ету.
К.Х. Рохлитц (K.H. Rohlitz) ... ... ... Осы ... ... ... кезекте Австралия Үкіметі мен туристік-табиғи ұйымдардың құжатында келтірген анықтамасы. Анықтамада былай жазылған:
Кейбір мәліметтер бойынша терминін күнделікті ... 1987 жылы Hector ... ... Ол ... ... ұсынды:

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 45 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 600 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстандағы экологиялық туризмнің дамуы58 бет
«Қазақтың дәстүрлі материалдық мәдениеті». Оқу құралы97 бет
Қазақ қолөнеріне байланысты фразеологизмдердің этномәдени аспектісі23 бет
2011 жылғы «Азиада» ойындарының туризмдегі рөлі78 бет
21 – ғасырдағы туристік фирмалардың қызметі23 бет
XIX-XX ғасырдағы Германия5 бет
«туризмдегі экобағыттарды ұйымдастыру және жоспарлау»30 бет
Іскерлік туризм жайлы68 бет
Ішкі туризм68 бет
Ішкі туризм туралы ақпарат58 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь