Қаржылық жоспарлау мен болжаудың теориялық негіздері

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1 ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ МЕН БОЛЖАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8

1.1 Қаржылық жоспарлау мен болжаудың экономикалық мәні мен маңызы.
8
1.2 Қаржылық жоспарлаудың әдістемелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 12
1.3 Қазақстандық кәсіпорындарда қаржылық жоспарлауды қалыптастыру мен дамуының ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
22

2 «CАК» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК МЫСАЛЫНДА ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ МЕН БОЛЖАУДЫ ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

33

2.1 Қаржылық шаруашылық қызметіне сипаттама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
33
2.2 Қаржылық қызметін жоспарлау негізінде қаржылық бағалау ... ... ... ... ... 37
2.3 Қаржылық жоспарлаудың әдістерін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 43

3 ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙДА КӘСІПОРЫНДАРДА ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ МЕН БОЛЖАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ОЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ..

57

3.1 Кәсіпорынның қаржылық жоспарлауды ұйымдастыру мәселелері ... ... ...
57
3.2 Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы және қаржыны жоспарлауды жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
60

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
74

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
77

КІРІСПЕ

Дипломдық жұмыстың өзектілігі – нарықтық жағдайда көшудегі осы заманғы экономикалық мән-жай кәсіпорындардың жаңадан ішкі фирмалық жоспарлауға көшуді көрсетеді. Болашақта белгілі бір іс-әрекетті атқаруды көздейтін әрбір ұжымға жоспарлау әрдайым қажет. Кәсіпорындар қабылданатын шешімдердің максималды тиімділігін қамтамасыз ететін жоспарлаудың формалары мен моледьдерін іздеп табуы қажет. Осыған байланысты дипломдық жұмыстың тақырыбы маңызды болып келеді. Ол біріншіден, орталықтандырылған жоспарлау жүргізген бұйрықтық экономика моделінен рыноктық қатынастарға көшумен байланысты. Қазіргі рынок кәсіпорынға өзінің талаптарын қояды. Ондағы жүріп жатқан процестердің үздіксіздігі мен күрделілігі жоспарлауды парасатты қолдануға жаңа алғы шарттар жасайды.
Нарықтық экономикада егер кәсіпкерлер өз ісін нақты және тиімді жоспарламаса, мақсатты рыноктар жағдайы, ондағы бәсекелес фирмалар жағдайлары және өзінің келешектері мен мүмкіншіліктері туралы ақпаратты үнемі жинап шоғырландырмаса, онда олар тұрақты табысқа жете алмайды.
Диплом жұмысының мақсаты – Кәсіпорындағы қаржылық жоспарлаудың алатын рөлін анықтау және нарықтағы бүгінгі жағдайларда табыс алуға ұмтылатын кез-келген фирманың ісін жоспарлау қажет екенін дәлелдеу.
Диплом жұмысының объектісі болып «САК» ЖШС табылады.
Қойылған мақсатқа жету үшін келесі міндеттер қойылған:
 Қаржы менеджмент жүйесіндегі жоспарлаудың ұғымы мен мазмұнын қарастыру;
 Қаржылық жоспарлау және болжаудың әдістерімен танысу;
 «САК» ЖШС қаржылық жағдайын талдау;
 «САК» ЖШС кірістер мен шығыстар балансын (қаржылық жоспар) құрастыру;
 Жоспарлау мен болжау механизмін жетілдіру бағыттарын жасау.
Қаржылық жоспарлау әдістемесі қаржылық жоспарды құрастыру үшін қажетті материалдар мен балансты қарастыру негізінде құрылған. Қаржылық жоспарлау мен бақылау әдістемесі бюджет пен шаруашылық субъектілер арасындағы қаржылық қарым-қатынастарды реттеді. Бұл қатынастарда қаржылық жоспарлаудың процедуралары оңайланды.
Сонымен қатар қабылданған жоспарлы шешімдер сапасы үшін кәсіпорынның қаржылық жұмысшыларының жауапкершілігі де маңызды жоғарлады. Кәсіпорынның даму стратегиясын қалыптастыру кезінде тәуекел жоғарлады: табысты жұмыс істеу немесе банкрот болу. Сондықтан қаржы ресурстарын пайдалану тиімділігі шаруашылық істі жүргізу тактикасы мен стратегиясын жасау, әртүрлі инновациялық шарларды таңдау, инвестициялық шешімдер қабылдау кезінде басты критерий болды.
Сондықтан да фирманың әрі қарай дамуына байланысты шешім қабылдайтын басшы үшін кәсіпорынның мүмкін болатын табысының көздерін анықтау, олардың біреуін немесе бірнешеуін таңдау, оларға негізгі талаптар жүктеу, қандай-да бір нысандағы кәсіпорынның қызметі барысында оларды қолдану мүмкіндігін талдау, сондай-ақ қорытынды ретінде, осы қолданыстарды жоспарлау.
Пайдаға жету жолдарының дайындау мен негіздеу кәсіпорынның қаржысын басқаруды қамтамасыз ететін қаржы менеджерлеріне жүктеледі. Жалпылама түрде қаржы менеджерінің қызметі мыналарға бағытталған:
 ақшалай түсімдер мен олардың тиімді қолданылуға бағытталуын болжау, сәйкесінше ағымдағы кезең мен болашақта қаржылық қажеттіліктерді негіздеу;
 тәуекел дәрежесін, оның барлық жобаларда, операцияларда пайда болу ықтималдылығын анықтау, сондай – ақ тәуекелдің шекті деңгейі мен оны қысқарту жолдарын анықтау;
 шаруашылық жүгізуші субьектінің тиімді қызмет етуінің негізі ретінде ақшалай қаражаттардың үздіксіз айналымын және тұрақты қаржылық жағдайын қамтамасыз ету;
 қаржыландыру, несиелеу, ақшалай салымдардың, серіктестіктермен, қаржылық және несиелік институттармен есептесулердің неғұрлым оңтайлы нысандарын таңдау;
 пайданы жоғарлату;
 өндірісті дамыту мен жетілдіруді қаржыландыру стратегиясын негіздеу, бизнесті кеңейту, кәсіпорынның экономикалық рейтингін жоғарылату.
Осылайша, кәсіпорын немесе ұйымның тиімді жұмысы шаруашылық жүргізуші субьектінің қаржылық қызметін басқаратын және оның қызметінің түпкілікті оң нәтижелері мен дұрыс қызмет етуін қамтамасыз ететін қаржы менеджеріне байланысты.
Кәсіпорында қаржылық талдаудың тиімділігінің жоғарылауы басқару аппараттың және ұсынылып отырған зерттеу нарық реформасының тиімділігі жоспарлау потенциалының көзқарасын көрсетуі, сонымен қатар барынша нақты жоспарларының мәселелерінің шешімдеріне мүмкіндік береді.
Дипломдық жұмыс кіріспеден, үш бөлімнен, қорытындыдан және пайданылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
Пайдаланылған әдебиеттер :

Бусыгин А.В. Предпринимательство.М.,ЮНИТИ,2002.
Окаев К.О.Предпринимательство в Республике Казахстан. Алматы: –Экономика, 2003.
Горфинкель Е.В. Основы предпринимательства.М., Вестник,2007.
Дүйсенбаев К.Ш. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау.Алматы:Экономика , 2008.
Лапуста В.Л. Предпринимательство.М., Инфра, 2010.
Мамыров Н.К., Смагулова Н.Т. Основы предпринимательства. Алматы:Экономика,2001.
Радостовец В.К. Финансовый и управленческий учет на предприятии.Алматы : НАК « Центраудит »,2009.
Геммерлинг Г.А. Ваше дело: практический курс предпринимательства.М., Бином,1997.
Глушенко Е.В. Основы предпринимательства .М.,Вестник ,2008.
Основы предпринимательского дела . / Под редакцией Осипова М.Ю.М.,ВЕК, 2010.
“ Егемен Қазақстан ” , Тәуекелділік және жетістік. 2012.
Бисенғазиев Н.Қ. Кәсіпкерлік негіздері .Алматы: Экономика, 2008.
Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит. –М.: Перспектива,2008.
Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности .–2-е издание .М.: Финансы и статистика, 2008.
Мейіржанов М.Р. Кәсіпорын экономикасы. Алматы : Экономика, 2009.
Радостовец В.В. Заңды тұлғаның банкрот болуы және соған байланысты рәсімдер. // Бух – бюллетень // – 2005. –№35.
Мұқашев Ғ. Сауықтыру шарасы – өміршеңдікке бастайды. Банроттық іс – тәжірибе. // Қаржы– қаражат// . 2008.–№ 35.
Шаяхметова К.О. Банктік тәуекелдер. Алматы.:Қазақ Университеті,2008 жыл
Курсабаева А.Т. Вопросы управления финансовыми рисками.\Вестник КазНУ 2009\2
8. Недужий А. Основные виды рисков на рынке ценных бумаг и способы их устранения.\РЦБК 2009\2
9. Редхед К.Хьюс. Управление финансовыми рисками, Москва, Инфра-М,2010
10. Хандруев А.А. Управление риском банков \ Деньги и кредит. 2010г. \7
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ............................................................................................................
6
1 ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ МЕН БОЛЖАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ негіздері........................................................................................................
8
1.1 Қаржылық жоспарлау мен болжаудың экономикалық мәні мен маңызы.
8
1.2 Қаржылық жоспарлаудың әдістемелері......................................................
12
1.3 Қазақстандық ... ... ... ... мен ... ... ... Шектеулі Серіктестік мысалында қаржылық жоспарлау МЕН БОЛЖАУды талдау.................................................................................................................
33
2.1 қаржылық шаруашылық қызметіне сипаттама...........................................
33
2.2 қаржылық қызметін жоспарлау ... ... ... ... жоспарлаудың әдістерін талдау.................................................
43
3 ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙДА КӘСІПОРЫНДАРДА ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ МЕН БОЛЖАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ОЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ..................................
57
3.1 Кәсіпорынның ... ... ... ... ... қаржылық тұрақтылығы және қаржыны жоспарлауды жетілдіру ... ... ... тізімі.......................................................
77
Кіріспе
Дипломдық жұмыстың өзектілігі - нарықтық жағдайда көшудегі осы заманғы экономикалық мән-жай кәсіпорындардың ... ішкі ... ... ... ... ... белгілі бір іс-әрекетті атқаруды көздейтін әрбір ұжымға жоспарлау әрдайым қажет. Кәсіпорындар қабылданатын шешімдердің максималды тиімділігін қамтамасыз ... ... ... мен ... ... ... ... Осыған байланысты дипломдық жұмыстың тақырыбы маңызды болып ... Ол ... ... ... ... ... ... моделінен рыноктық қатынастарға көшумен байланысты. Қазіргі рынок кәсіпорынға өзінің талаптарын қояды. Ондағы жүріп жатқан ... ... мен ... ... ... ... жаңа алғы шарттар жасайды.
Нарықтық экономикада егер кәсіпкерлер өз ісін нақты және тиімді жоспарламаса, мақсатты рыноктар жағдайы, ондағы ... ... ... және ... ... мен ... туралы ақпаратты үнемі жинап шоғырландырмаса, онда олар тұрақты табысқа жете алмайды.
Диплом жұмысының мақсаты - Кәсіпорындағы ... ... ... ... ... және ... бүгінгі жағдайларда табыс алуға ұмтылатын кез-келген фирманың ісін жоспарлау қажет екенін дәлелдеу.
Диплом жұмысының объектісі болып ЖШС ... ... жету үшін ... ... ... Қаржы менеджмент жүйесіндегі жоспарлаудың ұғымы мен мазмұнын қарастыру;
* Қаржылық жоспарлау және ... ... ... ЖШС ... ... ... ЖШС кірістер мен шығыстар балансын (қаржылық жоспар) құрастыру;
* Жоспарлау мен болжау механизмін жетілдіру бағыттарын ... ... ... ... жоспарды құрастыру үшін қажетті материалдар мен балансты қарастыру негізінде құрылған. Қаржылық жоспарлау мен бақылау әдістемесі бюджет пен ... ... ... ... қарым-қатынастарды реттеді. Бұл қатынастарда қаржылық жоспарлаудың процедуралары оңайланды.
Сонымен қатар қабылданған жоспарлы шешімдер сапасы үшін кәсіпорынның қаржылық ... ... де ... ... ... даму стратегиясын қалыптастыру кезінде тәуекел жоғарлады: табысты жұмыс істеу немесе банкрот болу. Сондықтан қаржы ресурстарын ... ... ... істі ... ... мен ... жасау, әртүрлі инновациялық шарларды таңдау, инвестициялық шешімдер қабылдау кезінде басты ... ... да ... әрі ... дамуына байланысты шешім қабылдайтын басшы үшін кәсіпорынның мүмкін ... ... ... анықтау, олардың біреуін немесе бірнешеуін таңдау, оларға негізгі талаптар жүктеу, қандай-да бір нысандағы кәсіпорынның қызметі барысында оларды қолдану мүмкіндігін ... ... ... ... осы ... ... жету ... дайындау мен негіздеу кәсіпорынның қаржысын басқаруды қамтамасыз ететін қаржы менеджерлеріне жүктеледі. ... ... ... ... ... ... бағытталған:
* ақшалай түсімдер мен олардың тиімді қолданылуға бағытталуын ... ... ... ... мен ... қаржылық қажеттіліктерді негіздеу;
* тәуекел дәрежесін, оның барлық жобаларда, операцияларда пайда болу ықтималдылығын ... ... - ақ ... ... деңгейі мен оны қысқарту жолдарын ... ... ... ... ... ... ... негізі ретінде ақшалай қаражаттардың үздіксіз айналымын және тұрақты қаржылық жағдайын ... ... ... несиелеу, ақшалай салымдардың, серіктестіктермен, қаржылық және несиелік институттармен есептесулердің неғұрлым оңтайлы нысандарын ... ... ... өндірісті дамыту мен жетілдіруді қаржыландыру стратегиясын негіздеу, бизнесті кеңейту, кәсіпорынның экономикалық рейтингін жоғарылату.
Осылайша, кәсіпорын немесе ұйымның тиімді жұмысы ... ... ... ... қызметін басқаратын және оның қызметінің түпкілікті оң нәтижелері мен дұрыс қызмет ... ... ... ... менеджеріне байланысты.
Кәсіпорында қаржылық талдаудың тиімділігінің жоғарылауы басқару ... және ... ... ... нарық реформасының тиімділігі жоспарлау потенциалының көзқарасын көрсетуі, сонымен қатар барынша нақты жоспарларының мәселелерінің шешімдеріне мүмкіндік береді.
Дипломдық жұмыс ... үш ... ... және пайданылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
1.1. Қаржылық жоспарлау мен болжаудың экономикалық мәні мен ... ... ... ... ... маңызды элементі болып саналады. Әрбір менеджер, өз функционалдық мүдделерін ... ... және ... ... ... болу ... орындалулар және қаржылық жоспарлардың бақылауы қалай дегенмен соншама мына қызметке әсерін тигізеді.
Жоспарлауда мына мақсаттар маңызды болып ... ... ... ... бірлескен мақсатты қамтамасыз етеді. Бұл қаржылық жоспарлаудың бірлескен жоспармен қосылатынын білдіреді.
Компанияның жоспарлау талаптарын қанағаттандыру үшін жоспарлау ағыны мен ... ... ... ... ... Егер ... ... қиындықтардың дәуірлері күтілсе, балама әрекеттердің түрлері туралы, сонымен қатар ұсынылған жобаларды қысқарту туралы, ара ... ... бар болу ... ... ... ... немесе қосымша қажетті қаражаттардың арттыру туралы қаржы маманы ... ... ... және кез ... ... ... ұсыныстардың қабыл алу мүмкін зардаптарының жоспарлау және олардың баламалардың, ең жақсы ... ... ... ... ... ... да түсініксіз жағдай.
Қаржылық жоспарлау арнайы дағдыларды талап етеді .
Бірақ кәсіпорынның және оның өндірістік қызмет көрсеткіштерінің ең маңыздысы өндірілген өнімнен ... ... ... ... ... ... ... бөліммен кез келген даму стратегиясы және кәсіпкерлік қызметте стратегиялық жоспарлаулар қаржылық жоспарлау болып ... ... ... шығынды азайту жолы салық заңдарының барлық негізі және ... ... ... ... мен ... талдауының және басқа экономикалық көрсеткіштер негізгі мақсат болып келді.
Кез келген қаржылық жоспарлау шаруашылық субъектісі екі негізгі принциптерді негізденеді: ... ... Тек ең ... ... ... ... жоспарлау қажет.
Екінші принцип: Белгіленген уақыттың соңғы күні шығындарды төлеу қажет. Егер бірінші ... ... ... ... туғызбаса (кім өзінің қалауымен артық сомма төлегісі келеді), олай болса екінші ... жеке ... ... ... -- шығармашылық процесс, қатал дара амалды талап етеді, бірақ мына процесте ірілендірілген жүйелі кезеңдердің қатарын ерекшелеуге болады, бұлардың ... өз ... ... ... ... ... ... жоспарлаудың бірінші кезеңінде, саудалық кәсіпорын ұйымының пайда болуы туралы оймен сәйкес келеді, мақсаттардың қалыптасуы мен жаңа ... ... ... ... ... ... ... осыған байланысты кіші кәсіпорындарда заң пайдалануға берілген салық жеңілдіктерін пайдалануға бола ма деген сұрақ шешімін ... ... ... сферасында өзінің қызметін жүзеге асырады. Дәл осылай, мысалы, егер халық тұтыну тауарларының өндірісімен қызмет шамаланса, сандық және сапалы құрамды ... шек қоюы ... ... ... шешім қабылдау қажет болса, сонымен қатар заңының белгіленуіне байланысты жұмысшыларға шек қою.
2. ... ... ең ... ... көзқараста кәсіпорынның орналасу орны мен оның құрылысты бөлімшелердің сұрағы шешіледі.
3. Үшінші кезеңде ұйымдық­құқықтық формада заңдық тұлғаны немесе кәсіпкерлік формасының білімсіз ... ... ... ... ... мәселесі шешіледі (қарапайым жолдастық немесе қоғамның құқықтық мүшесінің дара ... ... ... затқа пайдалануға берілген жеңілдіктің барлығы саудалық қызметте ... ... ... ... жоспарында құрастырылып, таңдалған кезеңдерде жеңілдіктерді жүзеге асыру жалпы жоспарлаудың негізгі бөлімдері болып саналады.
5. Бесінші кезеңде сауда ... ... ... ... барлық мүмкін түрлерін талдауын жүргізу(сатып-алу делдалдық ... беру және ... ... ... барынша азайту және барынша көп пайда алу.
6. Алтыншы кезеңде активтердің ұтымды орналасуы мен ... ... ғана емес ... ... ... ... ... бұл пайданы алғаннан кейін шығынды төлеу мәселесі шешіледі. Бұны біз негізінде және осы жұмыста анықтап қараймыз
Қазіргі практикада интеграция механизм жоспарында және ... ... яғни ... ... және түзу ... ... ... өмір сүруінде экономикалық назарлардың тепе-теңдігіне жағдай ... ... ... ... және ... ... ... дербес ретінде зерттеу, олардың өзіне тән заңдылықтарын орнатады. Мына негізде қаржылық механизмнің толық жетілдіру бағыттары жүйемен өңделеді. Механизмнің барлық үш ... -- ... тек қана ... ... мен ... ... ала ... мәні. Қаржылық жоспарлау жалпы теория мен жоспарлау тәжірибелері, маркетинг және басқа ғылымдардың ұсыныстары арқылы жүзеге асады. Сол ... ... ... және ... сол ... ... Жалпы теорияны басқару және құқықтың олар үшін ұсыныстардың істеп шығарылуы ... ... ... жоспарлау мақсаттары кең көлемді. Себебі олар мемлекеттік органдар немесе бизнес менеджерлеріне байланысты ... ... ... ... ... біркелкісіз, ол қаржылық жоспарлау және бірлескен салық жоспарлауларға ыдырайды. Бірінші мақсат -- ... жүйе ... ... ету. ... ... ... ... көрсеткіштердің үйлесімділілігі мен заңды тәсілдердің барынша азаюын анықтау.
1.2 Қаржылық жоспарлаудың әдістемелері
Кәсіпкершіліктің дамуымен байланысты табыстың маңызды ролі оның ... ... ... ... ... ... фирманың қаржылық -шаруашылық қызметі тәуелді болады. Жоспарлы табыс есебі экономикалық ... ... ... Бұл ... мен ... ... сай жеке ... өнімін, инвестицияларды, уақытында және толық қаржыландыруды жүзеге ... ... ... ... ... уақытында бюджетпен, банкпен және жеткізушілермен есеп айырысуды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Осыған сай ... ... ... ... тек ... үшін ғана емес, сонымен қатар толық экономика үшін маңызды болып табылады.
Табысты ... ... ... ... бөлігі. Ол
кәсіпорын қызметінің барлық түрлері бойынша жеке жүргізіледі. Жеке жоспарлау қызметінің әр түрлі түрінен табыс ... және ... салу ... дайындау үрдісінде табыс көлеміне әсер ететін барлық факторлар есепке алынады және ... ... әр ... ... ... ... ... объектісі болып баланстық табыс элементі табылады, бірінші кезекте өнімді өткізуден, жұмысты атқарудан, қызмет көрсетуден табыс, табыстың есеп беру ... ... ... және ... ... Бұл ... ... және қордың сату көлемімен тәуелдігіне байланысты.
Табысты жоспарлауда маңызды кезеңі болып еңбек ... ... ... Әлеуметтік қорды қажетті аударымдар есебімен еңбек төлеміне шығындар деп ... Бұл ... ... баға ... төуелді болады. Өнім бірлігін дайындауға жұмыс уақытын нормалауды қамтамасыз ету керек және бір адам-сағаттың ... ... ... ... ... ... ... тауарлы өнімнің өзіндік құны және өткен жылда құн бойынша өнімнің ... құны ... шот ... ... ал ... құн ... сапаның жоғарылауы, ассортимент және баға өзгерісі және т.б. ... ... ... табысқа әсері аналитикалық әдіс көмегімен көрсетіледі.
Сондықтан, берілген әдістің үлкен артықшылығы бар, бұл әр түрлі факторлардың әсер ету есебімен қоса ... ... ... ... ... ... бір ... көмегімен жүзеге асырылады. Жоспарлау әдістері - бұл ... ... ... жолдары мен амалдары болып табылады. Қаржылық көрсеткіштерді жоспарлау ... ... ... қолданылуы мүмкін: нормативтік, есептік-талдамалық, баланстық, жоспарлық, шешімдерді оңтайландыру әдісі, экономикалық-математикалық үлгілеу, бюджеттеу.
Нормативтік әдіс. Қаржылық көрсеткіштерді жоспарлаудың нормативтік әдісінің мәні ... ала ... ... мен ... нормативтердің негізінде шаруашылық субъектінің қаржы ресурстарына қажеттіліктерін есептеуге келіп тіреледі.
Есептік-талдамалық әдіс. Қаржылық көрсеткіштерді жоспарлаудың есептеу-талдау әдісінің мәні қаржылық көрсеткіштің қол ... ... ... және оның ... ... ... талдау негізінде осы көрсеткіштің жоспарлық мөлшерін есептеуге келіп тіреледі.
Баланстық әдіс. Қаржылық көрсеткіштерді жоспарлаудың баланстық әдісінің мәні ... - ... құру ... ... бар ... ресурстарының және оларға деген нақты қажеттіліктің шешіміне қол жеткізуге болады. Баланстық әдіс, ең алдымен, табысты және ... да ... ... ... ... ... ... (жинақтау қорларына, тұтыну қорына және т.б.) қаражаттардың түсуін жоспалау барысында қолданылады.
Жоспарлы шешімдерді оңтайландыру әдісі. Жоспарлы шешім оңтайландыру ... мәні ең ... ... алу ... жоспарлық көрсеткіштерінің бірнеше нұсқаларын дайындауға келіп тіреледі.
Бюджеттеу. Көптеген сарапшылардың бағалауы бойынша қазіргі кезде бюджеттеу ең тиімді ... ... ... ... Ол ... ... ... мен функциялары бойынша жұмыс жоспарын құру технологиясын қарастырады. Бұл әдіс ішкі және сыртқы параметрлердің өзгерістерін ... ... және ... қызметінің экономикалық және қаржылық индекаторларын есептеуге сүйенеді.
Өтелімділік әдісі - () -- бұл ең ... ... ... ... ... ... ... қолдану (жыл көлемі), проектідегі алғашқы инвестицияларды жабуға қажет, жылдық ... ... ... ... және ... арасындағы айырмашылықты есептеу. Бұл әдіс былай көрінеді:
1.3 Қазақстандық кәсіпорындарда қаржылық жоспарлауды қалыптастыру мен ... ... 2-3 ... ірі ... мен ... ... тек 2012 ... қаңтар айында өнімдерді өндіруде (кіші және қосымша кәсіпорындар, үй шаруашылығының секторларын қосқанда) ... ... 439,5 ... ... 2011 ... қаңтар айындағы деңгеймен 100,5% құрады. Ірі бизнестерде өндіріс көлемінің өсуі Ақмола ... ... ... ... (108,9%), Оңтүстік Қазақстан (106,7%), Павлодар (106,6%), Алматы (104%) областарында және Астана қаласында (110,7%), ... (102,8%) ... ... 2). [6, 23 б] ... ірі ... кәсіпорындарында өнімдерді өндіру көлеміне салыстырмалы талдауды мысалға келтірейік.
Кесте 2. Өнеркәсіп өндірісінің қызмет түрлері және ... ... ... физикалық көлемінің индекстері
Көрсеткіштер
2012г.
2013ж.
Барлық өнеркәсіптер
88,7
100,5
Тау-кен қазу өнеркәсібі
91,5
100,5
Көмір - барлығы
93,1
107,9
Өңделмеген нефть
94,8
101,3
Темір рудалар
94,7
86,9
Өңдеуші өнеркәсіп
81,4
99,5
Экоблок
93,6
108,1
Жоспар ... ... ... құрастырушылар кіреді, бірақ бұл жұмыста бізге негізгі құрастырушыны тек қана анықтау тұрады:
1. Жаңа өнімдерді өткізу көлемінің ...
2. Жаңа ... ... ... және ... ... Жаңа тауарларды шығаруда ақшалы түсімдер және төлемдер жоспары.
4. Кәсіпорындардың ... және ... ... Жаңа ... шығаруда қаражаттың көздері және қолданылу жоспары.
6. Жаңа өнімнің өз шығынын өзі өтеушілігіне (залалсыздық) жетуін есептеу.
Қаржылық талдау, ... ... ... және ... ... ... ... жасаудың жоғарылау мүмкіншілігін табу арқасында оңтайлы қаржы политикасының көмегімен арнайы орнату. Шаруашылық етуші субъектілердің қаржылық ... - бұл ... ... ... ... (яғни төлем қабілеттілігі, несиені өтеу қабілеттілігі), қаржы қорларды және капиталды қолдануының, мемлекет алдында және басқа шаруашылық етуші ... ... ... ... ... ... түсінігінде бағалау әдістері және кәсіпорындарда қаржы жағдайын жоспарлау негізінде оның бухгалтерлік есебін көрсетеді. Қаржылық талдаудың екі түрін белгілеу ... - ішкі және ... Ішкі ... кәсіпорын қызметкерлерімен өткізіледі (қаржылық менеджерлермен). Сыртқы талдау талдағыштармен, кәсіпорынға бөтен беттермен өткізіледі (мысалы, аудиторлармен). [8, 50 б]
Кәсіпорындарда қаржы жағдайын талдау ... ... ... ... ... ... қаржы жағдайын кеңдік уақытша кесуде өзгертулерді анықтау;
* қаржы жағдайын шамданған өзгертуде негізгі факторларды анықтау;
* қаржы жағдайының негізгі жоспарының тенденциялары;
Қаржылық талдауды ... ... ... болады. Қаржылық талдау тәжірибесі қаржылық есептеу нәтижелерін оқудың негізгі ... ... ... (талдау әдістемесін). Арасынан негізгілерді ерекшелеуге болады:
Горизонтальдық талдау (уақытша) - әрбір айқындама ... ... ... ... ... (құрылымды) - құрылым анықтамасы қорытынды қаржылық көрсеткіштердің ықпалын нәтиженің есебіне ... ... ... ... - ... анықтаманың алдыңғы кезеңдердің және тренд анықтамасын есебін салыстыру, яғни ең басты ... ... ... ... ... перспективалы жоспарлы талдау басқарылады.
Салыстырмалы көрсеткіштердің талдауы (коэффициенттердің) - есептеу нәтижесі бөлек анықтамалар аралық қатынастарды есептеу немесе ... ... ... әр ... ... ... өзара байланысқан көрсеткіштердің анықтамасы.
Салыстырма талдау - бұл ішкі шаруашылық талдау сияқты жиынтық көрсеткіштерінің есебі ... ... ... ... ... дәл ... және осы ... көрсеткіштері шаруашылық аралық талдауы бәсекелестердің көрсеткіштерімен, орташа салалық және орта ... ... ... ... жедел талдауды үш кезеңге лайықты орындау: даярлайтын кезең, ... ала ... есеп беру ... ... оқу және есеп ... ... кезеңнің мақсаты - қаржылық есеп беруде ... ... ... ... және оның ... ... көзін жеткізу. Визуальдық және есеп берудегі қарапайым шотты тексеру формалдық маңызды белгілермен өткізіледі: барлық қажетті түрлердің бары және қосымшалардың, реквизиттердің және қол ... ... ... есеп беру ... ... және айқындығы тексеріледі; валюта балансы және барлық аралық жиындар тексеріледі .
Екінші кезеңнің мақсаты - балансты ... ... ... Бұл есеп беру ... ... ... ... үшін қажет, қызметтің негізгі көрсеткіштерінің беталысын анықтау, сонымен ... ... ... өзгерулерін және шаруашылық етуші субъектілердің қаржылық жағдайын өзгерту.
Үшінші ... - ең ... ... ... оның ... - ... ... нәтижелерін және объектінің қаржылық жағдайларын қорытып бағалау. Мұндай ... осы ... ... ... шаруашылық етуші субъектілердің қызметтерінде әртүрлі пайдаланушылардың онан ары жоспарларды құруын талдап тексеру.
Қаржылық тұрақтылықты жоспарлау мінездемесі өзіне мына талдауларды ... ... ... ... ... ... ... қаржы қорлар қайнар көздерінің серпіні және құрылымдары;
* меншікті айналым қаражаттарының қолда бары;
* кредиторлық берешек;
* айналым ... ... ... ... дебиторлық берешек;
* төлем қабілеттілігі.
2 ЖауапкершілігІ Шектеулі Серіктестік ... ... ... ... ... ... қызметіне сипаттама
ЖШС №6497-1943-АҚ сертификатталған, құрылыс материалдарынан бастап құрылыс жобасын құру және ... ... ... ... ... технологиялық циклын қамтиды. ЖШС өзінің кең ... ... ... ... ... ... сызбалары мен құрылыс тапсырмалары бойынша құрылғылар шығарады.
ЖШС 2012 жылдың 4 наурызында ... ... ... Кәсіпорын құрылыс құру нарығында 11 жыл ... ... ... өнімі ел ғана емес, сондай-ақ әлемнің басқа елінде кеңінен мәлім. Бүгінгі таңда қазақстандық өндіруші қоғамдар арасында көшбасшылардың бірі ...
ЖШС ... ... ... ... ... қарағанда бірегей технология және мамандарымен жоғары дәрежеде қамтылған. Клиенттердің нақты талаптарына сүйене отырып, кәсіпорын өз өнімінің ... ... ... тәжірибе тереңдігін және персоналының қамтитын тиімді және нақты шешімдер ... ЖШС ... ... бұл - клиенттердің өндірістік қуаттылғының дамуына үлес қосу, ал, құндылығы - ... ... ... деңгейі. ЖШС-ң тағы бір артықшылығы - жаңа өнімді игерудегі ... және ... ... ... ... босатылған жеткізіп беруге мүмкіндік беретін дилерлік желісінің болуы. ЖШС негізгі стратегиялық ... бұл ... ... ... ... табылады, ал бұл тапсырыс берушілердің құрылғыларға, қосалқы бөлшектер мен басқа да өндірістік ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Кәсіпорын ЖШС болып табылады, ЖШС-ң мемлекеттік және орыс тілдерінде атауы жазылған дөңгелек ... өз ... ... ... ... ... ... және валютада есеп айырысу және басқа да шоттары, фирмалық бланкілері, тауарлық белгісі, Директорлар ... ... ... және ... жүзеге асыруға қажет өзге де реквизиттері бар.
ЖШС өз ... ... ... және ... заңнамасын, сондай-ақ өз Жарғысын басшылыққа алады. Кәсіпорын ҚР-ның заң актілерінде ... ... ... да заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға және

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 26 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"ҚТЖ» ҰҚ» АҚ «Қарабас» станса жұмысының жоспар-болжауы23 бет
««ҚТЖ» ҰҚ» АҚ «Қарабас» станса жұмысының жоспар-болжауы»24 бет
Болжамдау мен жоспарлауды ақпаратпен қамтамасыз ету9 бет
Болжау мен жоспарлау туралы түсінік8 бет
Бюджеттік болжау мен жоспарлау81 бет
Бюджеттік жоспарлау мен болжау75 бет
Жергілікті бюджетті жоспарлау және болжау мәселелері75 бет
Жергілікті бюджетті жоспарлау және болжау проблемалары82 бет
Жоспарлау мен болжаудың түсінігі38 бет
Жоспарлау мен болжаудың түсінігі және маңызы12 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь