Темірбетон конструкциялары


ЖОСПАР:

I. Темірбетон тіралы мағлұмат;

II. Бетон және темірбетон бұйымдарының түрлері;

III. Темірбетон бұйымдарын ѳндіру;

IV. Темірбетондардың номенклатурасы (түрлері);

V. Пайдаланған әдебиеттер
Кұрастырмалы темірбетон және бетон құрылыстық бұйымдарымен конструкциялары тұрғын, азаматтық, ѳнеркәсіптік, кѳліктік және құрылыстың басқа түрлерінде кеңінен пайдаланылады.
Темірбетон - бұйымдарының жаппай шығарыла бастауында бұрынғы КСРО-дағы Орталық Комитет пен Министрлер Советінің 1954 жылғы “Құрылыска арналған құрастырмалы темірбетон конструкцияларымен бөлшектерін ѳңдіруді дамыту туралы” каулысы орасан зор маңызды роль атқарды. Осы каулы шыкканнан кейінгі мерзімде ССРО-да ең ірі құрастырмалы темірбетон ѳндірісі кұрылды. 1980 - жылы құрастырмалы темірбетон шығару кѳлемі 100 млн. м - ден асып түсті.
Темірбетон катайған бетон мен болат шыбық тұтаса бірігіп, қатар жұмыс істейтін конструкция. Бұрын айтылғандай бетон сығуға жақсы тѳзгенмен, созуға шыдамсыз, ал бетон шыбық созуға кѳп шыдайды.
Екі тіреуіштің үстінде жаткан аркалыктың үстінен салмақ түсіргенде оның үстінгі бѳлігі сығылады да, астыңғы жағы созылады. Бетоннан жасалған аркалыктың беріктігі кѳп емес, бетой созуға кѳп шыдамайтындыктан, ол кеп күш түспей-ақ бүлінеді. Ал теменгі кабатына болат шыбық салынса, арқалық едәуір күшке тѳтеп береді. Бетон мен болат шыбықтың бірігіп жүмыс істеуі олардың арасындағы ұстасу күшіне байланысты. Болат шыбық бетон ішінде жақсы корғалады.
Дайындау тәсілдеріне карай темірбетон кснструкциялары трас қүйма және Құрастырмалы болып бѳлінеді. Тұтас кұйма темірбетондар тікелей кұрьшыс шіаңдарында жасалады. Ол конструкцияларды бѳлшектерін бѳлшектемегенде стандартгы емес және элементтердін аз қайталануы жағдайында, аса үлкен салмақ түсетін конструкдияларды жасағанда (кѳп қабатты ѳнеркәсіп ғимараттарының іргетастары, канкалар мен жабындарын жасағанда, гидротехникалык,кѳліктік және баска ісүрылыстарды салғанда) қолданады.
Тұтас қүйма темірбетон конструкцияларына карағанда құрастырмалы темірбетон консггрукдиялары тиімдірек, ѳйткені олар ѳндіріс процесі жоғары механикаландырьшган технология колданатьй арнаулы зауыттар мен полигондарда жасалынады.
Темірбетон конструкциялары мен бұйымдарын жай және алдын-ала күш түсірілген болат шыбықтар, торкѳздер немесе канка салғанда конструкцияларда былайғы пайдалануда жарықшақтар, сызаттар бұдан біржола сақтана алмайды. Пайда болған сызаттарға ылғал мен су кіріп, болат шыбықтардың тоттануы бастатады.
Алайда, алдын-ала жасалған есеп бойынша күні бұрын бетонды құйса, онда бетонный созу күштері түскен астыңғы қабатында жарықша болмайды. Бетонды күні бұрын қысу болат шыбықтарды керіп арту аркылы жүзеге асады.
Пайдаланған әдебиеттер:

1. Пайдаланған сайт: Уикипедия kk.wikipedia.org

2. Кабашев Р.А. ж. б. Құрылыс материалдары: Оқулық/Р.А. Кабашев, А.К. Кадырбаев, A.M. Кекилбаев. – Алматы: «Бастау» баспаханасы, 2008. - 425 б. Суреттері 140 сурет. 17-20, 50-60 б.

Пән: Геология, Геофизика, Геодезия
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
ЖОСПАР:
Кіріспе
I. Темірбетон туралы мағлұмат;

II. Бетон және темірбетон бұйымдарының түрлері;

III. Темірбетон бұйымдарын ѳндіру;

IV. Темірбетондардың номенклатурасы (түрлері);

V. Пайдаланған әдебиеттер

Кіріспе
Кұрастырмалы темірбетон және бетон құрылыстық бұйымдарымен конструкциялары тұрғын, азаматтық, ѳнеркәсіптік, кѳліктік және құрылыстың басқа түрлерінде кеңінен пайдаланылады.
Темірбетон - бұйымдарының жаппай шығарыла бастауында бұрынғы КСРО-дағы Орталық Комитет пен Министрлер Советінің 1954 жылғы "Құрылыска арналған құрастырмалы темірбетон конструкцияларымен бөлшектерін ѳңдіруді дамыту туралы" каулысы орасан зор маңызды роль атқарды. Осы каулы шыкканнан кейінгі мерзімде ССРО-да ең ірі құрастырмалы темірбетон ѳндірісі кұрылды. 1980 - жылы құрастырмалы темірбетон шығару кѳлемі 100 млн. м - ден асып түсті.
Темірбетон катайған бетон мен болат шыбық тұтаса бірігіп, қатар жұмыс істейтін конструкция. Бұрын айтылғандай бетон сығуға жақсы тѳзгенмен, созуға шыдамсыз, ал бетон шыбық созуға кѳп шыдайды.
Екі тіреуіштің үстінде жаткан аркалыктың үстінен салмақ түсіргенде оның үстінгі бѳлігі сығылады да, астыңғы жағы созылады. Бетоннан жасалған аркалыктың беріктігі кѳп емес, бетой созуға кѳп шыдамайтындыктан, ол кеп күш түспей-ақ бүлінеді. Ал теменгі кабатына болат шыбық салынса, арқалық едәуір күшке тѳтеп береді. Бетон мен болат шыбықтың бірігіп жүмыс істеуі олардың арасындағы ұстасу күшіне байланысты. Болат шыбық бетон ішінде жақсы корғалады.
Дайындау тәсілдеріне карай темірбетон кснструкциялары трас қүйма және Құрастырмалы болып бѳлінеді. Тұтас кұйма темірбетондар тікелей кұрьшыс шіаңдарында жасалады. Ол конструкцияларды бѳлшектерін бѳлшектемегенде стандартгы емес және элементтердін аз қайталануы жағдайында, аса үлкен салмақ түсетін конструкдияларды жасағанда (кѳп қабатты ѳнеркәсіп ғимараттарының іргетастары, канкалар мен жабындарын жасағанда, гидротехникалык,кѳліктік және баска ісүрылыстарды салғанда) қолданады.
Тұтас қүйма темірбетон конструкцияларына карағанда құрастырмалы темірбетон консггрукдиялары тиімдірек, ѳйткені олар ѳндіріс процесі жоғары механикаландырьшган технология колданатьй арнаулы зауыттар мен полигондарда жасалынады.
Темірбетон конструкциялары мен бұйымдарын жай және алдын-ала күш түсірілген болат шыбықтар, торкѳздер немесе канка салғанда конструкцияларда былайғы пайдалануда жарықшақтар, сызаттар бұдан біржола сақтана алмайды. Пайда болған сызаттарға ылғал мен су кіріп, болат шыбықтардың тоттануы бастатады.
Алайда, алдын-ала жасалған есеп бойынша күні бұрын бетонды құйса, онда бетонный созу күштері түскен астыңғы қабатында жарықша болмайды. Бетонды күні бұрын қысу болат шыбықтарды керіп арту аркылы жүзеге асады.
Болат шыбықгарды алдын-ала керіп тартылған конструкцияларды олардың салмағын азайтуға, жарылмауын және ұзакка шыдауын арттырып, болат аз жұмсалуына себеп болады.
Бетон және темірбетон бұйымдарының түрлері
Бетон дегеніміз минералды түтқыр заттың ірі және майда толтырғыштардың, су мен қоспа араласының қатаюынан кейін пайда болған жасанды тасты материал. Бүгінгі күндерде бетон - құрылыста колданатылатын негізгі материал. Тұрғын үй ғимараттары мен ѳндірістік және ауылшаруашылық құрылыстарының конструкциялары мен бұйымдары бетоннан дайындалады. Сондай-ақ, бетонды бѳгеттерде, шлюздерде, су каналдарында, автомобиль жолдарында, темір жол мен кѳпірлі құрылыстарда кеңінен қолданады.
Бетон ѳз кезегінде тиімді және әмбебапты құрылыс материалы. Бетоннан эр түрлі мақсатта, эр қилы пішіндегі берік және ұзақ тұратын бұйымдар мен конструкцияларды дайындауға болады.
Бетонның қасиеттерін жақсарту - қоспанын иілгіштілігін ѳсіру, катаю процесін жылдамдату үшін арнайы коспалар қолданылады.
Бетон қоспасындағы басты химиялық белсенді компоненттер - тзрқыр мен су. Тұткыр заттар сумен химиялық реакцияға түседі және бетон коспасынын қатаюы салдарынан біртіндеп иілгіштік жағдайынан тас сияқты жағдайға ауысады.
Ірі және майда толтырғьштар бетон беріктіпнің ѳсуіне, кѳлемдік шѳгінудің азаюына, сызаттанудың орын алмауына себептігін тигізеді. Бетон технологиясында толтырғыш ретінде кұм, шағыл, қиыршық тас қолданылады.
Бетонның тығыздығы толтырғыштың түрі мен цемент тығыздығына байланысты. Тығыздығы жағынан бетондар мынадай топтарға белінеді: өте ауыр, ауыр, жеңіл және ѳте жеңіл.
Ѳте ауыр бетондардьң тығыздығы 2500 кгм3 кѳп. Мұндай бетондарда толтырғыштар есебінде темір жаңқаларын, уақталған шойын, Рит және баска да ауыр тасты материалдар пайдаланылады.
Ауыр кәдімгі бетондардың тығыздығы 1800-2500 кгм3. Қосылғыштары - құм, шағыл, киыршық тас т.б.
Жеңіл бетондардың тығыздығы 500-1800 кгм3. Толтырғыштары - керамзит, аглопорит, перлит, пемза, туф т.б.
Ѳте жеңіл бетондардьщ тығыздығы 500 кгм3 аз. Олардьщ түрлері жылу доғарғыш бетондар болып табылады: кѳбікті бетондар, газды бетондар, кѳбікті силикаттар, газды силикаттар т.б.
Бетон тығыздығы 300-ден 3600 кгм дейін ѳзгереді. Мұның өзі түрлі тығыздақтағы бетон мен темірбетон бұйымдарын, конструкцияларын дайындауға мүмкіндік тудырады.
Тұтқыр заттардың түрлеріне қарап бетондарды цементті, гипсті асфальтты, силикатты, полимерлі деп жіктейді.
Бетон және темірбетон бұйымдарының түрлері:
Тұрғын үй және азаматтық ғимараттарға арнштған бұйымдар.
Іргетастар мен ғимараттардың тѳменгі бѳліктеріне арналган бұйымдар.
Іргетастық блоктар, подвал кабырғаларының блоктары, каңқлар және басқа бұйымдар. Іргетас блоктары М 200, М 250, М 300 маркалы ауыр бетондар жасзйды, оларға жайдак дәнекерленген болат торкѳздер салынады.
Тѳле қабырғалары блоктарын бітеу және куыс етіп, маркалары 100 және150 ауыр бетоннак терт кырлы етіп, кѳлемдерін мынадай етіп жасайды: ұзындығы 2,5м-ге дейін. қалыңдығы 500 мм, биіктігі 700 мм. Блоктардың екі басына кертік жасайды, блоктар монтажы орындалғанда кертіктер ерітіндіге толтырылады. Қуыс блоктар бітеулеріне қарағанда үнемдірек, ѳйткені оларға бетон аз кетеді.
Қадалардың қимасы 300х300 мм тѳрт қырлы және ұзындығы 6-12 м болады. Оларды М 300 маркалы бетоннан жасайды. Ірі блокты және ірі панельді үйлерді салғанда құрылыстың мерзімі кыскарыгі, кұны азаяды.
Ғимараттар мен құрылымдық қырыстарды құрастырмалы темірбетонды бұйымдар мен конструкицяларды - іргетастық блоктар, кабырғалык панельдер жабыным плиталары мен қабатаралык плиталар, сатылы торлар, колонналар, аркалықтар, қақпалар қолданылады.
Құрастырмалы темірбетон конструкциялары тағайындалуы мен толтырғыш түріне карай жеңіл және ауыр, бірқабатты және кѳпкабатгы, әрленген және фактуралы, ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Бетон және темірбетон бұйымдары мен конструкциялары
Темірбетон конструкциялары және оның негізгі физико-механикалық сипаттамалары
Құрылыс конструкциялары
Темірбетон өндіру
Темірбетон қадаларын өндіретін цех
Бетон және темірбетон өндіру
Құрама темірбетон өндіру
Жабынның көтергіш конструкциялары
Темірбетон бұйымдарын қалыптау
Темірбетон бұйымдарын арматуралау
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь