Дене тәрбиесінде ұлттық ойындарды пайдаланудың педагогикалық негіздері

МАЗМҰНЫ

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
1 Дене тәрбиесінде ұлттық ойындарды пайдаланудың педагогикалық негіздері
1.1 Мектеп жасына дейінгі балаларға дене тәрбиесі процесінде ұлттық ойындарды пайдаланудың теориялық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
1.2 Қазақ халқының ұлттық ойындарының тәрбиелік мәні ... ... ... ... ... ... ... .17
2 Мектеп жасына дейінгі балаларға оқу.тәрбие үрдісінде ұлттық ойындарды пайдалану әдістемесі
2.1 «Денсаулық» білім беру саласындағы дене шынықтыру сабағының жайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
2.2 Ертеңгіліктерде дене тәрбиесі арқылы ұлттық ойындарды пайдалану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 44
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..59
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61
Кіріспе

Зерттеудің көкейкестілігі. Ел Президентінің «Қазақстан-2030» жолдамасындағы ұзақ мерзімді басымдықтың бірі – «Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білім мен әл-ауқаты» тармағында «...азаматтарымыздың өз өмірінің аяғына дейін сау болуы және оларды қоршаған табиғи ортаның таза болу үшін» азаматтарымызды салауатты өмір салтына әзірлеу қажеттігі көрсетілген. Сондықтан елімізде салауатты өмір салтының пайдасына пәрменді білім беретін және ақпаратты науқан үдетіле түсуі қажет [1].
Қазақтың ұлттық ойындарының тәрбиелік мүмкіндіктері зор, өйткені онда халқымыздың бірнеше мыңдаған жылдардағы жинақталған тәлімі жатыр. Халықтың тәрбиелік тәжірибесіндегі әрбір жеке тұлғаларды қалыптастыру үдерісін зерттеп, құнды жақтарын балабақшаның оқу-тәрбие үрдісінде қолдану қажет.
Халық ойындары білім беру құралдарының бірі ретінде жас ұрпақты жан-жақты еңбек іс-әрекеттеріне тартып тәрбиелеуде, педагогика ғылымының қалыптасуына өзіндік үлес қосқандығын білеміз. Себебі, жеке тұлғаны тәрбиелеу жүйесінде қазақ халқы өзінің тарихи даму барысында балалар ойындарына мағыналық мән берген:
Біріншіден, балабақшада жүргізілетін оқу-тәрбие жұмыстарына халық ойындарын шығармашылықпен енгізу, балалардың дене шынықтыру мен мен бос уақытында жүйелі қатысуларына қолайлы жағдайлар жасайды.
Екіншіден, дене тәрбиесі мен ақыл-ой тәрбиесі бір-бірімен байланысса, оған қоса дене тәрбиесі мен адамгершілік тәрбиесі де бір-бірімен ұштасып қосарланып жатады. Былайша айтқанда, бала дене тәрбиесі негізінде дене күші мығым, адамгершілік қасиеті, еңбектену әдет-дағдылары дамыған тұлға болып тәрбиеленеді.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан -2030» - Алматы, 1998.
2. Әл-Фараби. Философиялық трактаттар. – Алматы: Ғылым, 1975.
3. Құнанбаев А. Шығармалары. – Алматы: Жазушы, 1977. – 251б.
4. Байтұрсынов А. Шығармалары. – Алматы, 1989.
5. Төтенаев Б.Ә. Қазақтың ұлттық ойындары. – Алматы, 1978.
6. Қуанышев Т.Ш. Подготовка будущих учителей физической культуры национальных игр. Автореферат диссертации кандидатов пед. наук., Алматы, - 1992, 24.
7. Қуаныш Т.Ш. Дене тәрбиесінің ілімі. - Алматы, 1996.
8. Жұмабаев М. Педагогика. – Алматы: Ана тілі, 1992.
9. Торайғыров С. Шығармалары. – Алматы: Жазушы, 1994. – 80б.
10. Хухлаева Д.В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста. - М.: Просвещение. 1978.
11. Тәнекеев М.Т. Қазақстандағы дене тәрбиесі. - Алматы, 1983.
12. Әл-Фараби. Әлеуметтік-этикалық тарктаттар. – Алматы: Ғылым, 1975.
13. Баласағұни Ж. Құтты білік. – Алматы: Жазушы, 1987, - 301б.
14. Диваев А. Как киргизы развлекают детей. /Туркестанский сборник/- Ташкент, 1916, 169.
15. Диваев А. Игры киргизских детей.- /Туркестанские ведомости/. 1905,152.
16. Құдайбердиев Ш. Шығармалары. – Алматы: Жазушы, 1988-560б.
17. Хухлаева Д.В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста.- М.: Просвещение, 1971. 208.
18. Лесгафт П.Ф. Руководство по физическому образованию детей школьного возраста. Избр. пед. соч. Т.2. М., Изд-во АПН РСФСР, 1972.
19. Сеченов И.М. Избранные философские и психологические произведения. М., 1967.
20. Тәнекеев М.Т., Адамбеков Қ.І. Қазақтың ұлттық спорт ойындары.- Алматы, 1993.
21. Букин Е. Физическое и умственное воспитание у киргиз. – М.: Просвещение, 1980.
22. Гаврилов М. Перепелиный спорт у Ташкентских сартов. /Туркестанский сборник/. - Ташкент, 1979. 195с.
23. Гуннер М. Сборник казахских национальных игр и развлечений. Алматы.- 1938, 5-12.
24. Янушкевич А. Күнделіктер мен хаттар (қазақ даласында жасалған саяхат туралы хабарлар). – Алматы: Жалын, 1979. – 268.
25. Рычков И.И. История Оренбургская по учреждению. - Оренборской губерний. 1979.
26. Покровский А.А. Физическое воспитание детей у разных народов примущественно России. – М.: Просвещение, 1982.
27. Алекторов А. О рождении и воспитаниидетей киргизов, о првилах и власти родителей.- Оренбург, 1981. 82 с.
28. Жұмабаев М. Педагогика Алматы, 1992, 152-155 б.
29. Әуезов М. Қазақтың халық жұмбақтары. – Алматы: ҚМБ, 1959. -186.
30. Усова А.П. Обучение в детском саду. М., 1970.
31. Былеева Л.В., Яковлев В.Г. Подвижные игры - М.: 1959. 224.
32. Давыдов И.Ю. Физическое воспитание дошкольника. – М.: Советская Россия, 1959. 76.
33. Хухлаева Д.В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста.- М.: Просвещение, 1971. 208 с.
34. Конторович.М.М., Михайлова Л.И.. Зимние игры и развлечения дошкольников. М.: Физкультура и спорт, 1946, 104.
35. Быкова А.И. Физическое воспитание в детском саду. – М: Академия пед. Наук, 1956. 148-б.
36. Иманбеков Т. Қазақ балабақшаларындағы оқу-тәрбие жұмысында ұлттық ойындарды пайдалану: Пед. ғыл. канд. ...дис. – Алматы, 1995. – 133.
37. Макаренко А.С. Ұстаздық дастан. – Алматы, 1985.
38. Құлжанова Н. Мектептен бұрынғы тәрбие. – Орынбор, 1923. Антология педагогической мысли в Казахстане (Сост. К.Б.Жарықбаев, С.К.Қалиев) Алматы: «Рауан» 1995.
39. Қазақстан Республикасының білім туралы заңы, //Ақ жол 25-тамыз.2007.
40. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: В 6т. Т. 2. /Составитель С.Ф.Егоров. – М.: Педагогика, 1988. – 416с.
41. Әуезов М. Қазақтың халық жұмбақтары. – Алматы, ҚМБ, 1959. – 186б.
42. Қуаныш Т.Ш. Дене тәрбиесінің теориялық және әдістемелік негіздері. – Алмты, 1997, 260.
43. ҚР-ның мемлекеттік жалпы міндетті білім беру стандарты. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту. – Астана, 2001.
44. Сухомлинский В.А. О воспитании. – М.Политиздат, 1973. – 89с.
45. Крупская Н:К. О дошкольном воспитании. – М., Просвещение, 1973.
46. Балбөбек бағдарламасы. – Алматы, 2000.
47. Сағындықов Е. Қазақтың ұлттық ойындары.- Алматы: Рауан, 1991- 176.
48. Бүркітбаев Ә. Спорттың ұлттық түрлері және оның тәрбиелік мәні. Алматы. 1978
49. Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту стандарты. – Астана, 2008.
50. Балбөбек бағдарламасы. – Алматы, 2000.
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе......................................................................................................................3
1 Дене тәрбиесінде ұлттық ойындарды пайдаланудың педагогикалық негіздері
1.1 Мектеп ... ... ... дене тәрбиесі процесінде ұлттық ойындарды пайдаланудың теориялық негіздері.................................................7
1.2 ... ... ... ... ... ...
2 ... жасына дейінгі балаларға оқу-тәрбие үрдісінде ұлттық ойындарды пайдалану әдістемесі
2.1 ... беру ... дене ... ... жайы........................................................................................................................27
2.2 ... дене ... ... ... ... ... ... 44
Қорытынды..........................................................................................................59
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі................................................................... 61
Кіріспе
Зерттеудің көкейкестілігі. Ел Президентінің жолдамасындағы ұзақ ... ... бірі - ... ... ... өмір салтына әзірлеу қажеттігі көрсетілген. Сондықтан елімізде салауатты өмір салтының пайдасына пәрменді білім ... және ... ... ... ... ... ... ұлттық ойындарының тәрбиелік мүмкіндіктері зор, өйткені онда халқымыздың бірнеше мыңдаған жылдардағы жинақталған тәлімі ... ... ... тәжірибесіндегі әрбір жеке тұлғаларды қалыптастыру үдерісін зерттеп, құнды жақтарын балабақшаның оқу-тәрбие үрдісінде қолдану ... ... ... беру ... бірі ... жас ұрпақты жан-жақты еңбек іс-әрекеттеріне тартып тәрбиелеуде, педагогика ғылымының қалыптасуына өзіндік үлес қосқандығын білеміз. Себебі, жеке тұлғаны тәрбиелеу ... ... ... ... ... даму ... ... ойындарына мағыналық мән берген:
Біріншіден, балабақшада жүргізілетін оқу-тәрбие жұмыстарына халық ойындарын шығармашылықпен енгізу, ... дене ... мен мен бос ... ... ... ... жағдайлар жасайды.
Екіншіден, дене тәрбиесі мен ақыл-ой тәрбиесі бір-бірімен байланысса, оған қоса дене ... мен ... ... де ... ... ... ... Былайша айтқанда, бала дене тәрбиесі негізінде дене күші мығым, адамгершілік қасиеті, еңбектену әдет-дағдылары дамыған ... ... ... сақ ... ... ... ... тәрбиелеу жайлы ой-пікірлер мен идеялар ғасырдан-ғасыр асып, өз жалғасын тауып, педагог - ... ... ... ... ... жатыр.
Мәселен, ғұлама ойшылдар Әл-Фараби, Жүсіп Баласағұн, М.Х.Дулати, Өтейбойдақ Албани т.б. жас ... ... ... ... ... ... айтқан. Әл-Фараби болса ұғымының орнына десе, Ж.Баласағұн жан-жақты үйлесімді қалыптасқан тұлғаны адам деп сипаттаған ... ұлы ... ... ... ... жастардың өз бітім-пішіндерін, ағзаларын баптап, күтіп, шынықтырып отырса, дене күштері қасиеттерін жетілдіріп, ... ... адал ... өз ... сақтап, балаларын ақыл-ойлы, шаруашыл, еңбекқор адамдар болып тәрбиеленуіне себепші болатындығын өз шығармаларында жетік ... [3]. ... ... ардагер ғалымдары А.Байтұрсынов, М.Дулатов, Х.Досмұхамедов, М.Жұмабаев, М.Әуезов т.б. жас ұрпақ тәрбиесін жас кезінен бастап, жасөспірімдердің дене күші мен рухани дүниесін ... ... ... ... ... ... тәрбиесі теориясы мен методикасының бірнеше бағыттар бойынша зерттеу жұмыстары жүргізілді. Тұлғаны қалыптастыруда дене ... ... ... салаларымен бірлестікте ұйымдастыру және оның мазмұнын кеңейтуде ұлттық ойындардың алатын орны, дене тәрбиесіне ... ... ... ... ... (М.Танекеев, Ж.Төлегенов, Е.Сағындықов, Т.Бекбатчаев, М.Сапарбаев, Т.Қуанышев т.б.) ашуға талпынған [5,6,7]. ... ... ... ... ... ойын түрінде ұйымдастырылатындықтан ойынның бала өміріндегі алатын орны ерекше.
Көрнекті педагог Мағжан Жұмабаев бала ойыны туралы:

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 73 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 6 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бастауыш сынып оқушыларын ойын әдісі арқылы тәрбиелеу38 бет
Дене тәрбиесі қасиеттерін дамытуға арналған қимыл-қозғалыс ойындары20 бет
Дене тәрбиесіндегі қимыл-қозғалыс ойындарының маңызы23 бет
Мектеп жасына дейінгі балаларға ұлттық ойындарды үйретудің ғылыми педагогикалық негіздері116 бет
Шаңғы дайындығы5 бет
Қозғалмалы ойындар9 бет
Ұлттық ойындар арқылы мектеп жасына дейінгі балалардың негізгі дене қасиеттерін қалыптастыру36 бет
Бала тәрбиесіндегі халықтық ұстанымдар, нақыл сөздер,адамгершілік7 бет
Отбасындағы қыз бала тәрбиесі5 бет
Тәрбие отбасы өзегі7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь