“Ақсай нан” ЖШС - ның стратегиялық жоспарлауды талдау

Мазмұны

Кіріспе

1 Тарау Стратегиялық жоспарлаудың экономикалық мәні және орны

1.1. Стратегияның мәні және кәсіпорынның қызметтегі орны

1.2. Кәсіпорынның бәсекелестік стратегиясы

2 Тарау “Ақсай нанның”ЖШС .ның стратегиялық жоспарлауды талдау

2.1. “Ақсай нанның” ЖШС негізгі технико. экономикалық көрсеткіштерді талдау

2.2. “Ақсай нан” бәсекелік стратегиясын құру

3 Тарау Стратегиялық жоспарлаудың дамуынның алғы шарттары

3.1. Стратегиялық жоспардаң даму жолдарына талдау жүргізу

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер тізімі
Кіріспе

Нарыќтыќ ќатынастар жаѓдайында ќоршаѓан ортадаѓы µзгерістер жылдамдыѓы, сондай-аќ осы µзгерістер туатын ќосымша м‰мкіндіктер т±раќты µседі. Сондыќтан, кєсіпорынныњ стратегиясы осы µзгерістерден артыќшылыќтар алу м‰мкіндігін шаруашылыќты ж‰ргізу ‰шін барлыќ ќосымша м‰мкіндіктерді ќамтитындай болуы керек.
Стратегия - ол бейнені бірт±тас т‰рде бейнелейді экономикада ќандай µзгерістер болып жатќаны, осы µзгерістерде кєсіпорын ќандай орын алатындыѓы т±рады.
Кєсіпорынныњ стратегиясы оныњ наќты жаѓдайына ќызмет ету ерекшеліктеріне тікелей байланысты. Кєсіпорын алѓа ќойылѓан стратегиясы ж‰зеге асыру ‰шін µзініњ іс- єрекеттерін ќай баѓытта, ќандай зањдар негізінде орындайтынын аныќтайды, яѓни µзініњ саясатын жєне тактикасын белгілейді, алѓа ќойѓан стратегиялыќ маќсатќа жету жолдары аныќталады. Кєсіпорын маќсаты оныњ ќызметініњ соњында ќандай нєтижені кµздейтінін кµрсетсе, стратегиясы осы нєтижеге жету жолдарын, баѓыттарын аныќтайды. Єрбір кєсіпорынныњ стратегиясы µзгеріп отырѓан нарыќ жаѓдайын ескеріп, кєсіпорынѓа жања шешімдер ќабылдауѓа еркіндік береді.
Кєсіпкерлікке кењ ауќымды мемлекеттік ќолдауда іске асыру, шаѓын жєне орта бизнестіњ т±рѓыныњ кенейту мен ныѓайту .
Стратегия сала ерекшелігін, ќызмет аясы мен µндірілген µнімді µзгерпей- аќ жалпы кµрсеткіштерді арттыру ‰шін ќолданады. Осы топтыњ наќты стратегиялары мынадай.
- нарыќтаѓы позицияларын к‰шейту. М±нда кєсіпорын бірлігін нарыќты белгілі бір µніммен жаулап алу ‰шін ќолынан келгенніњ бєрін жасайды.
- Нарыќты дамыту стратегиясы. М±нда µндірілген µнімге жања нарыќќа іздестіріледі.
- µнімді дамыту стратегиясы, м±нда берілген нарыќќа жања µнімді енгізу жєне оны µткізу кµзделеді.
Негізі осындай тенденцияларды ќарастырады .
Шаѓын кєсіпкерлікті дамыту ќоры халыќтыќ кєсіпкерлік єлеуеті мен бастамашылыѓын іске асыруѓа тырысќан т‰рлі топтары ‰шін ќаржы ресурстары мен сараптама жасаудыњ кењейту, µнірлердегі кєсіпкерлікті ќолдауѓа баѓытталѓан ж±мысты к‰шейту ќажет.
Сонымен ќатар, металургияда, банк саласында, саќтандыру, химия µнеркєсібінде жєне басќа салаларда саќталып ќалѓан “Жасырын”манополияларды ќ±рту ќажет Елімізде кµптеген µндірістерді ќарастырѓан олар “Аќсай нан ” “Рахат’ канфеті жєне таѓы сол сияќты кµптеген µнімдерді кµрсеткен.
М±ны монополияѓа ќарсы зањнаманы реформалау арќылы, сондай-аќ отандыќ жєне шетелдік жања компаниялардыњ экономиканыњ осы секторларына кіруі ‰шін тартымды єрі ашыќ жаѓдайларын туѓызу арќылы жасау керек. Елімізде стратегияны іске асырудын екінші кезенініњ басты міндеттерініњ бірі- экономиканыњ басым орын алатыны “Туризм” “Тамаќ µнеркєсібі”, “Кµліктік логистика”, “Металургия” жєне “Ќ±рылыс материялдары секторларында ” бекітілген жоспарлар негізінде кластерлік даму ±станымдарын енгізеді.
Т±раќты экономика пайда алуда жєне ел экономиканы дамыту жµніндегі стратегиялыќ міндеттерді іске асыруды ќамтамасыз ететін стратегиялыќ мемлекеттік активтерді єрі кєсіптік басќару маќсатында 2006 жылы “Сам±рыќ” мемлекеттік активтерді басќару жµніндегі Ќазаќстандыќ холдинг ж±мыс істей бастады.
Ќолданылѓан єдебиеттер тізімі


1. А.Ќ.Мейірбеков Ќ.Є.Єлімбетов Кєсіпорын экономикасы Алматы “экономика”2003ж.
2. Л.Е.Басовский Прогнозирование и плонирование в условиях рынка Москва ИНФРА-М 2003 г.
3. Н.Н.Тренев Стратегическое управление “ПРИОР” Москва 2002г.
4. Б.Т.Тулегенов С.А. Адильханова Планирование деятельности хозяйствующих субъектов Алматы 2001 г.
5. А.П.Абдразаќова Кєсіпорынныњ бєсікелік стратегиялары Каз ЭУ хабаршысы № 5 2004
6. Ф.Котлер Маркетинг негіздері Алматы “ЖАЗУШЫ” 2000 ж.
7. С.Р.Есімжанова Маркетинг Алматы “ЭКО” баспа ‰йі 2005ж.
8. А. Саттар “Аќсай нан” Кµкжиегі кенейген кєсіпорын \\ Алматы аќшамы 2004ж 7 тамыз
9. Г. Бектасов. Арпа, бидай ас екен: “Аќсай нан тоќаш зауыты єзірлейтін µнімдерге с±раныс кµп” Т‰ркістан 2004ж. 15 ќантар.
        
        Мазм±ны
Кіріспе
1 Тарау Стратегиялыќ жоспарлаудыњ экономикалыќ мєні жєне орны
1.1. Стратегияныњ мєні жєне кєсіпорынныњ ќызметтегі орны
1.2. Кєсіпорынныњ бєсекелестік стратегиясы
2 Тарау “Аќсай нанныњ”ЖШС ... ... ... ... ... нанныњ” ЖШС негізгі технико- экономикалыќ
кµрсеткіштерді талдау
2.2. “Аќсай нан” бєсекелік ... ... ... ... жоспарлаудыњ дамуынныњ алѓы шарттары
3.1. Стратегиялыќ жоспардањ даму жолдарына ... ... ... ... ... ... ќоршаѓан ортадаѓы µзгерістер
жылдамдыѓы, сондай-аќ осы µзгерістер туатын ќосымша
м‰мкіндіктер т±раќты µседі. Сондыќтан, кєсіпорынныњ
стратегиясы осы µзгерістерден артыќшылыќтар алу м‰мкіндігін
шаруашылыќты ж‰ргізу ‰шін ... ... ... ... керек.
Стратегия - ол бейнені бірт±тас т‰рде бейнелейді экономикада
ќандай µзгерістер болып жатќаны, осы ... ... орын ... т±рады.
Кєсіпорынныњ стратегиясы оныњ наќты жаѓдайына ќызмет ету
ерекшеліктеріне тікелей байланысты. Кєсіпорын алѓа
ќойылѓан стратегиясы ж‰зеге асыру ‰шін µзініњ ... ќай ... ... ... негізінде
орындайтынын аныќтайды, яѓни µзініњ саясатын жєне
тактикасын белгілейді, алѓа ќойѓан стратегиялыќ маќсатќа
жету жолдары аныќталады. Кєсіпорын ... оныњ ... ... ... ... ... стратегиясы
осы нєтижеге жету жолдарын, баѓыттарын аныќтайды. Єрбір
кєсіпорынныњ стратегиясы µзгеріп отырѓан нарыќ жаѓдайын
ескеріп, кєсіпорынѓа жања ... ... ... ... кењ ... ... ... іске асыру,
шаѓын жєне орта бизнестіњ т±рѓыныњ кенейту мен ... ... сала ... ќызмет аясы мен µндірілген µнімді
µзгерпей- аќ жалпы кµрсеткіштерді арттыру ‰шін ќолданады. Осы
топтыњ наќты ... ... ... ... М±нда кєсіпорын бірлігін
нарыќты белгілі бір µніммен жаулап алу ‰шін ќолынан
келгенніњ бєрін жасайды.
Нарыќты дамыту ... ... ... ... ... іздестіріледі.
µнімді дамыту стратегиясы, м±нда берілген нарыќќа жања µнімді
енгізу жєне оны µткізу кµзделеді.
Негізі осындай тенденцияларды ќарастырады .
Шаѓын кєсіпкерлікті дамыту ќоры ... ... ... ... іске ... ... ... топтары ‰шін
ќаржы ресурстары мен сараптама жасаудыњ кењейту, µнірлердегі
кєсіпкерлікті ќолдауѓа баѓытталѓан ж±мысты ... ... ... ... банк ... саќтандыру, химия
µнеркєсібінде жєне басќа салаларда саќталып ќалѓан
“Жасырын”манополияларды ќ±рту ќажет Елімізде
кµптеген µндірістерді ќарастырѓан олар ... нан ... ... жєне таѓы сол ... ... ... ... ќарсы зањнаманы реформалау арќылы, сондай-аќ
отандыќ жєне шетелдік жања компаниялардыњ экономиканыњ осы
секторларына ... ... ... єрі ашыќ ... туѓызу
арќылы жасау керек. Елімізде стратегияны іске асырудын екінші
кезенініњ басты міндеттерініњ бірі- экономиканыњ басым орын
алатыны “Туризм” “Тамаќ µнеркєсібі”, “Кµліктік логистика”,
“Металургия” жєне ... ... ... ... ... ... ... даму ±станымдарын
енгізеді.
Т±раќты экономика пайда алуда жєне ел экономиканы дамыту
жµніндегі стратегиялыќ міндеттерді іске асыруды
ќамтамасыз ететін стратегиялыќ мемлекеттік активтерді
єрі кєсіптік ... ... 2006 жылы ... ... ... ... ... ж±мыс істей бастады.
1- Тарау Стратегиялыќ жоспарлаудыњ экономикалыќ мєні жєне орны
1.1 Кєсіпорынныњ мєні жєне алатын орны
Стратегия “грек” тіліннењ ... ... ... ... ... ... маѓынаны білдіреді. Жалпы алѓанда
стратегия кез- келген єрекеттіњ ќызметініњ негізгі баѓытын
білдіреді.
Стратегиялыќ жоспарлау дегеніміз –б±л жоспарлау мен ... Яѓни ... ... ќол ... ‰шін
ќазіргі жаѓдайда басќаруѓа арналѓан ќ±рал. Стратегиялыќ
жоспарлау негізінде орта мерзімді жоспар ќ±ралады. Ол
наќты маќсаттарды жоспарлау ‰шін ќ±ралатыњ ... ... ... Сандыќ жєне сапалыќ
кµрсеткіштердіњ сипаттарын ќамтиды.
Нарыќтыњ болашаќ конъектурасында кєсіпорын маќсатты орынѓа
маќсаттарды тіркеу нєтижесінде ие болады.
Маќсаттары - критерилердіњ наќты ... дєл ... ... ќол ... керек. Бµлімше жетекшілері мен олардын
ж±мысшылары маќсат пен критерилерді бірдей т‰сіндіріп,
т±жырымдауы аса манызды. Маќсаттарѓа жету ... ... мен ... ... ... бір
маќсаттарды іске асыру міндеттеріне бµлінеді. Міндеттерді
орындау ‰шін ќ±ралдар ќажет. Ќандай ќ±ралдар ќолда бар
екендігін жєне ќандай ќ±ралдар жоќтыѓын т‰сіну аса
манызды. Ќолда жоќ ... ... алу ... ... ... ... ... м‰мкін тєуелділік
факторлары мен форс-мажор. Осы факторлардын пайда ... ... ... єсерлесуін бейтараптандыру шараларын
ж‰ргізу ќажет
Факторлардыњ єсерлесуін бейтараптандыру шаралары міндетті т‰рде
факторлардыњ µздерін бейтараптандыру шаралары болуы ќажет емес.
Мысалы ‰йді µрттен саќтандыру, µрттен болатын ... ... ... ... ... негізі.
Стратегияѓа кµз ќарастыњ екі ќарама ќайшы т‰рі бар.
¦заќ уаќыт мерзімі кµлемінде ќол жеткізілуі тиіс ... ... ... Одан єрі ... осы ... ... жету ... істеу керек екендігі аныќталады. Дєл аныќталѓан соњѓы
нєтижеге алып келетіњ уаќыт интервалдарына (бес жылдыќ,
жылдыќ, квартал) бµлінген іс- єрекеттер ... ... ... ... ... дєл осы ±ѓымы болатын. М±ндай т‰сініктегі
стратегия- б±л наќты ±заќ мерзімді маќсатќа ќол жеткізудіњ
наќты ±заќ мерзімді жоспары. Ал стратегияны ... ... табу мен ±заќ ... ... ќ±растыру.
Соњѓы жылдарда нарыќтаќ, экономикалыќ ж‰йелердін дамуы ортаныњ
µзгеруі ‰рдістері жоѓары ќарќын мен ... мен ... ... ... м‰мкіндіктер кµлемінніњ
µсуі ‰немі артуда. Сондыќтан, кєсіпорын стратегиясы нарыќтыќ
экономикада µз ќ±рамында осы µзгеріс нєтижесінде
басымдылыќтарѓа ие болу м‰мкіндігі болуы ќажет.
Стратегия б±л- ... орта мен, оныњ ... ... ... ... ... ... - ќатынасына. Ж‰йелері
мен ќоршаѓан ортаѓа кєсіпорын жайѓасымдары мен байланысты ... ... ... ... ... баѓдары
стратегияныњ 2-ші типтегі. Мысалы нарыќтаѓы сату
кµлемінніњ ‰лесін белгілі бір пайызѓа µсіру, ... ... бір µнім ... ... мен ќатар,
басќа бір µнім т‰рін µндіруді бастау. Бєсекелес пен
баќланатыњ тарату желілеріне ену, ... ... ... ... ... ... ... аныќтау негізінен ол фирманыњ
ќандай к‰шті жаќтарын пайдалануы, стратегияныњ шешімдер
аумаѓында ќандай дєст‰рлері бар екендігіне тєуелді. Наќты
ќанша фирма болса, сонша ... ... ... ... ... ... мен стратегия енетіњ жалпы
шектеулері бар.
Жалпы т‰рде стратегия кєсіпорын іс-єрекетініњ ѓажайып баѓыты
оѓан с‰йене келсек ±заќ мерзімдегі уаќытта алѓа ќойѓан
маќсатќа алып ... ... ... ... басќарудыњ ењ жоѓарѓы дењгейде ѓана
ќарастырсаќ єділ. ¦йымдастырушылыќ ќ±рлымынањ тµмен
орналасќан денгейі ‰шін жоѓарѓы денгей стратегиясы ењді,
маќсатќа баѓыталады. ... аса ... ... ол тек ... ќарастырылады. Мысалы фирма ‰шін бір- т±тас жасалѓан
нарыќтаѓы ќызмет стратегиясы осы фирманыњ ... ... ... ... ... оныњ ... ... Кєсіпорын стратегиясыныњ аныќтау кезінде оныњ
негізгі 3 с±раѓы мен кезігеміз.
Ќандай бизнесті тоќтату.
Ќандай бизнесті жалѓастыру.
Ќандай бизнеске кµшу .
Осы жаѓдайда ... мєн ... не ... жєне не ... ... ... ... ќызметіндегі не аса
манызды жєне онша манызы жоќ орындарѓа беріледі.
Єдетте, ... ... деп ... кµп ... ... Олар ... µсуіне 4
єр- т‰рлі тєсілін бейнелейді жєне бір немесе бір неше
ќараушылардыњ жаѓдайыныњ µзгеруіне ... ... ... ... 5 ќ±раушылардыњ єр- ќайсысы орын алѓан 2 жаѓдайдын
біреуінде болуы м‰мкін (ескі жєне жана ... ... ... стратегияныњ
Шоѓырланѓан µсу стратегиясы.
Нарыќтын ќалпын к‰шейту стратегиясы
Нарыќтын даму стратегиясы
¤нім дамуыныњ стратегиясы
2 тобы. ... µсу ... кері ... ... стратегиясы (ќандай да бір
бµліктерді т±тас біріктіру )
- Алѓа баѓытталѓан вертикальды біріктіу стратегиясы .
3 тобы. ... µсу ... ... Орталыќтандырылѓан
- Конгломирантты (тікелей µндірістік кооперациялау мен
байланысыз µнер кєсіптін єр - ... ... ... ... ... стратегиясы -Жою стратегиясы
-¤німді жинау
-Ќысќарту
-Шыѓындарды ќысќарту
Кєсіпорынныњ стратегииялыќ ресурстары кез- келген кєсіпорын
ќ±рамына (цех, ... ... ... ... ресурстар
кіреді.
Техникалыќ
Техналогиялыќ
Кадырлыќ ресурстар
Кењістік
¦йымдастырушылыќ ќ±рылыымдыќ структурасы (басќару ж‰йелері,
басќару ж‰йенін сипаты, икемділігі, жылдамдыѓы )
Аќпарат ресурстары (фирма туралы ... оныњ ... ... ... ... несие алу м‰мкіндіктері)
Кµрсетілген ресурстар т‰рлерініњ єр біреуі ... ... ... жиынтыѓын білдіреді. Б±л µзініњ ќолында
бар µндіріс ќ±ралыныњ кадырларды белгілі сипаттаѓы
µндірістік ... ... ... ... да ресурстарды кєсіпорын µзгермелі ќажеттіліктерді
белгілі дењгейінде потенциялды сатып алушылардыњ
ќажеттіліктерін жєне с±раныстарын ... ... ... ... жету м‰мкіндігін
аныќтай отырып, сол м‰мкіндіктердіњ маѓынасын аныќтау.
М‰мкіншілік б±л белгілі ќажеттілікті ж‰зеге асыру ... ... ... иемдену ќажетті
шарттардын ќ±ралдардыњ бар болуын білдіреді.
Кєсіпорынныњ стратегиялыќ маќсаттарына жету ‰шін
ќандай шарттар мен шарттары мен жаѓдайлар бар болу керек.
Жоѓарыда ... ... ... ... ... ... ... ие немесе ол белгілі бір ќолданатын
стратегиялыќ маќсатќа наќты болу керек пе ?
Б±л с±раќтардыњ пайда болуына 2 ... ... ... ... салдарынан маќсат тандау мен оѓан жетуіне єсер
ететін, сыртќы орта шарттары болып табылады.
Эквифиналдыќ кєсіпорынныњ шекті м‰мкіндіктеріне ішкі орта
шарттарыныњ сєйкес єсері ... ... орта ... ... жауап беретін кєсіпорын)
Кєсіпорынныњ мемлекеттегі жєне одан тыс жердегі жаѓдайларды
макро экономикалыќ талдау ќабілеттігі.
Потенциялды ... ... ... ... ... ... дер кезінде аныќтау ќабілетілігі.
Нарыќтыќ экономикалыќ канъектураларын µндірістік факторлардыњ,
сонымен ќатар стратегиялыќ єсер ету ... ... ... ... ... дер ... сапалы
ќанаѓаттарѓа м‰мкіндік беретін тауар мен ќызмет нарыѓыныњ
экономикалыќ конъектурасын талдау ќабілеттігі.
Тауар нарыѓында с±ранысќа ие ... жєне ... мен ... ... обылысында бєсекеге ќабілетті идиялар
6.Бєсекеге ќабілетті идеияларды тауар µндірісі мен ќызмет
кµрсетуде ‰рдісінде іске асырылуын, оларды нарыќќа
шыѓару сатудан кейінгі ќызмет ... ... ... тандау келесі негізгі ќадамдарды
ќосады.
Аѓымдаѓы стратегияны айќындау
Бизнес портфеліне талдау жасау
Фирма стратегиясын талдау жєне тањдалѓан стратегияны ... ... ... ... шешімдерді ќабылдау, яѓни ±йым ќандай
стратегияларды ж‰зеге асырып жатќаны жµнінде наќты ... ... ... ... ... т‰сіну ‰шін оны 5
сыртќы жєне ішкі факторлардыњ арќасында баќылау керек.
Сыртќы факторлар
кєсіпорын ќызметініњ ... ... ... єр ... ... ... ... арадаѓы алынѓан табиѓи заттары мен жалпы
мінездемесі жєне µзініњ меншігініњ бір бµлігін сатуы
Соњѓы кезендегі ... ... ... мен ... ... ... ... м‰мкіндіктері
Сыртќы ќауып ќатерге ќатынасы
Ішкі факторлар
Фирма маќсаты
Ресурстарды ‰лестіру критериі жєне µндірістін µнімдері ... ... ... ... жаќтарынан, сонымен ќатар наќты тєжірбиеден, ж‰ргізілетін
ќаржы саясатынан ќаржы.
Ниокр саласында к‰шті ... ... ... ... зертеулер мен µњдеулер.
-ші ќадам
Бизнес портфельді тењдау. Кєсіпорын ќызметініњ жеке бµліктеріне
µте тыѓыз байланыстыѓын жєне портфельді б‰тін ретінде оныњ
бµліктері сомасынан ... ... жєне ол ... ... ... екенін кµрнекті т‰рде кµрсетеді. Бизнес -
портфельді тандау кµмегімен тµлемділік, аќшаныњ т‰суі,
жањару, жойылу сияќты бизнестіњ манызды факторлары ... ... ... ... ... ... ... келесі ќадамдарын ескеру керек.
Бизнес портфеліне талдау ж‰ргізу ‰шін ±йымда дењгейлерді ... µнім ... ... µнім дењгейінде)
Бизнес портфельін тандау матрицасында тандау бірліктерін
позициялау ‰шін талдау бірліктерін фикциялау (бизнестін
стратегиялыќ бірлігі)
Бизнес стратегиясыныњ бірлігі ... ... бір ... ... µнімдерді
ќамти алады.
Бизнес портфельін тандау матрицасыныњ параметірлерін аныќтау ол
ќажетті аќпараты жинау ќатынасында аныќтылыќты білу ‰шін
сонымен ќатар портфельді ... ... ... ... ... ... нарыќ ‰лесініњ
алдынѓы ќатарлы маркаларѓа ќатысты µсу сапа бойынша
лидерлікті жєне таѓы басќа талдау ‰шін ќажет.
Мєлеметерді жинау жєне талдау ... ... ... ... он жєне ... ... мен ... жалпы саладаѓы фирманныњ
потенциялды пазицасыннан кадыр ресурстары мен біліктілігі.
Бизнес портфель матрицасын ќ±растыру жєне талдау . Ол
портфельдіњ ... ... жєне ... ... бизнес портфельініњ болашаѓы жаѓдайын талдауѓа
м‰мкіндік береді. Тартымды салалар бизнестердіњ саны
ќаншалыќты Аныќ емес с±раќтар мен заттар ... ... ... єр ... ... ... бе? Оныњ кµп
жаќтары бар ма?
‡міт еткен бизнес ... ... ... ... талдау негізгі факторларды талдау
негізінде болады. Ол бизнес партфельді талдау нєтижесінде
фирма жаѓдайын, сонымен ќатар ж‰ргізілетін стратегияныњ мінезі
мен ... ... ... ... жаѓдайы жєне фирманыњ сол саладаѓы позциялау. Егер
к‰шті дамуда ... онда ... µсу ... интеграцилыќ стратегияны ќолдану керек.
Єр бір наќты фирмаѓа стратегия тандауыныњ єбебаптыѓын жєне
оригиналдыѓын білдеретін фирма маќсаттары.
Стратегияны тандауѓа єсер ететін ... ... мен ... ... ... ... ортаѓа тєуелділік дєрежесі
Уаќыт фокторы.
Тандалѓан стратегиялыќ баѓалау, б±л стратегиялыќ негізгі
факторын тањдау кезінде талдаудыњ ... ... ... ... бєсекелік стратегиясы
Кєсіпорынныњ бєсекелік стратегиялары - Еліміз Ќазаќстан - 2030
±заќ мерзімді стратегиялыќ баѓдарламасына сєйкес маќсатты даму
‰стінде. Елбасымыз атап ... ... к‰н ... ... ... жєне ... ѓалымардыњ, менеджерлердіњ,
бизнесмендердіњ, мамандар мен ж±мысшылардыњ бєсекге
ќабілеттілігі мєселе болып т±р. Осы орайда
шаруашылыќтын жана жаѓдайларында нарыќтыќ
ќатынастарѓа бейімделген басќару ж‰йесіњ ќ±ру
процесін жеделдеткен жµн. ¤те ... жєне ... ... ... ... єр ... ... аясында
тауар µндіріп, ќызмет кµрсететін ±йымдар ‰шін ±заќ мерзімді
келешектерде кєсіпорындардыњ єрі ... ... ... ... ... ететін бєскелік стратегиясын ќалыптастыру
жєне оны тиімді іске асыру ењ µзекті мєселеге айналып отыр.
Єдебиеттерде кµп ќарастыратын, тєжірбиеде µзін- µзі ... ... ... кењ ... ... ... эталондыќ стратегиялар деп атайды. Олар мынандай
элементердењ біреуіне немесе бірнешеуінін жай - к‰йініњ
µзгеруіне байланысты болады: µнім, нарыќ, ... ... ... жєне техналогия. Б±л бес элемментердін
єрќайсысы аѓымдаѓы немесе жања жаѓдайда болады.
1. Эталондыќ стратегиялар ... тµрт ... ... ... жатќандаѓын білдіреді.
2. Эталондыќ стратегияныњ бірнші тобын шоѓырландырылѓан µсу
стратегиялары ќ±райды. Б±л стратегияларды сала
ерекшелігін, ќызмет аясы мен ... ... ... ... арттыру ‰шін
ќолданылады. Осы топтыњ наќты стратегиялары мынадай:
3. нарыќтаѓы позициясын к‰шейту.
М±нда кєсіпорын берілген нарыќты белгілі бір µніммен ... ... ... ... жасайды.
4.нарыќты дамыту стратегиясы. М±нда µндірілген µнімге жања нарыќ
іздестіріледі.
5.µнімді дамыту ... ... ... ... жана ... жєне оны ... ... дамытудыњ эталондыќ стратегиясыныњ екінші тобын
єртараптандырылѓан µсу стратегиялар кєсіпорын ... ... ... ары ... дами ... ... ... стратегиялардыњ негізгі т‰рлері мынадай:
6. µндірісте жања µнім т‰рін µндіруге жања м‰мкіндіктерді
пайдалану негізіде ... єр- ... ... ж±мыс істеп т±рѓан µндіріс бизнестіњ ортасында ќалып
ќояды да, жања µндіріс игеріледі нарыќтаѓы м‰мкіндіктерге орай
немесе компания іс- ... ... ... ... ... ... ... нарыќта жања техналогия мен
µндірілген, ќолданыстаѓы тауарѓа ±ќсамайтын ерекше
тауар кµмегімен µсу м‰мкіндігін ќарастырады. М±нда ... ... дана µнім ... ќ±зіретілігіне баѓалау ж‰ргізгені
жµн.
8. Конгломеративті єртараптандыру стратегиясыныњ мєні
компанияныњ ќолданыстаѓы тауарѓа техналогия жаѓынан
байланысы жоќ жања µнім ... ... Б±л ... ... ењ ќиын ... болып есептелінеді, себебі ол
ойдаѓыдай ж‰зеге асырылуы кµптеген факторларѓа, атап
айтќанда, персоналдыњ ќ±зіреттілігінен бастап,
менеджердіњ µзіне тєн ерекшелігі, нарыќ ... жєне ... ... м‰мкіндіктерге ие болса,
кµп шыѓынѓа ±шырайды немесе даѓдарысќа ±шырайды.
9. Эталондыќ стратегияныњ ‰шінші тобы жања ќ±рылымдарды ќосу
есебінен кєсіпорынды кенейтуге ... ... ... ... стратегияларды µз ќатарына алады. Б±л топќа
мыналарды жатќызуѓа болады.
10. ... ... кері ... ... ќатан ќадаѓалау жєне жабдыќтаушыныњ еншіліс
компания ќ±руы есебінен µсуге баѓытталѓан
Стратегияныњ б±л т‰рін ќолдау кєсіпорынныњ жабдыќтаушылардыњ
баѓасы мен жабдыќтар баѓасыныњ µзгеруіне тєуелді болмайтын
жаѓжайын ... алѓа ... ... ... ... мєні ... мен ... т±тынушы арасындаѓы ќ±рылым, яѓни сату
жєне бµлу ж‰йесініњ ... ... ... ... немесе жања
ќ±рылымдар ќ±ру есебінен кєсіпорындарды кењейтуден т±рады.
Эталондыќ стратегияныњ тµртінші т‰рі ќысќарту ... ... ... ... ... жањартудыњ б±л
стратегиясы ењ соњѓы м‰мкіндік болуы м‰мкін, µйткені
жањару жєне жаппай тездету кµбіне ... ... ... ... процестер. Бизнесті маќсатты
ќысќарту стратегиясыныњ тµрт т‰рін бµліп кµрсетуге болады.
12. ... ... ары ... ... ... ... жою ... кєсіпорын µзініњ ќызмет ету аясына ±заќ мерзімді µзгеріс
енгізу ‰шін бизнесініњ немесе бµлімшелерініњ ... ... жабу ... ќысќарту стратегиясы. Єдетте кєсіпорын
м±ндай стратегияны µндірістіњ µсуі басќалармен сєйкес
келмегенде немесе кєсіпорын маќсатына орай ќолданады;
14. µндірістік шыѓындарды кµлемін ... ... іс- ... ... ... Б±л ... ... шыѓындарды азайту, µнімділікті арттыру, персоналды
ќысќарту жєне тіпті ж±мыстан шыѓару, ... ... ... байланысты.
Іс ж‰зінде ±йым бірнеше стратегияларды бірге ќолдануы (єсіресе
кµп салалы компаниялар) жєне оларды белгілі бір ж‰йе
бойыншаж‰зеге асыру м‰мкін. Б±л жаѓдайларда
ќ±рамдастырылѓан ... ... ... ... ... іске ... бірнеше
амалдардыњ µз тєртіптері бар. Олардыњ ішінен мыналарды
атап µтуге болады:
15. ... ... ... баѓадарлау мен белгілі
шектеулермен сипатталады. Оныњ негізгі параметірлері
ќатањ саќталу керек, µйткені олардын кµмегімен ыќтимал
µзгерістерді баѓалауѓа болады.
16. ... ... ... ... ... ... ењ онтайлы, ал пессемистік
т±рѓыдан ењ ќолайсыз даму барысын аныќтау. М±ндай
єдістеме барлыќ ыќтимал нєтижелерді ќамтуды талап етеді.
Єдетте ... ... ... ретінде аталѓан екі н±сќаны
бірігуін ѓана єзірлейді. М±нда алдын- ала ескерту ж‰йесін
єзірлеу µте манызды. Біраќ, б±л т‰зету енгізу ... ... мен ... ... ќажет етеді.
Жоѓарыда айтылѓандарды назарѓа ала отырып, стратегияны
кєсіпорын саясатынан бµліп, басќарудыњ жеке функциясы
ретінде ќарастыруы керек деген ќорытындыѓа ... ... мен ... ... ... ... Бір
жаѓынан, стратегия кєсіпорын саясатынын норма мен
принциптеріне баѓынышты болса, ... ... ... ... кµрсеткендей, сол
принциптер мен нормалар стратегиядан келіп шыќты. Б±л жерде
кєсіпорынныњ ... ... ... ... ... ... жµн ... отырмыз.Стратегия компанияны
тиімді басќаруѓа єсер ететін кµптеген бєсекеге ќабілетті
амалдар мен жалпы тєсілдерге бµлінеді.
Жалпы алѓанда ... ... - ... ... ... бµлімшелерді ќамтитын маќсаттарды, т±тынушыларды
ќанаѓаттандару жєне нарыќтыќ позициясын ныѓайтуѓа
кєсіпорынныњ басќару жоспары.
Кєсіпорынныњ негізгі ќызметі мен бµлімшелеріне жабдыќтау,
µндіріс, ќаржы, маркетинг, кадырлар жєне ... ... ... жєне ... ... ... ... міндеттері
бар.
Стратегияны тањдау - б‰кіл ±йым бойынша жинаќталѓан µндірістік
шешемдер мен бєсекеге ќабілетті амалдарды бір арнаѓа келтіру.
Амалдар мен тєсілдердіњ м±ндай бірлігін кєсіпорынныњ ... ... ... ... ... Жаќсы ойластырѓан стратегия кєсіпорынды
келешекке дайындап, оныњ ±заќ мерзімді даму ... жєне оныњ ... ... ... ... ... ... (миссиясын) аныќтаѓан басќарушы
кєсіпорынныњ атќарар ќызмет аясын жєне т±тынушыларѓа
±сынатын ќызмет т‰рін айќындайды. Басќарушы кєсіпорын ќызмет
аясын тандауды стратегиялыќ т±рѓыдан орындау керек жєне ... ±заќ ... даму ... ... ... ... маќсаттарды аныќтау кєсіпорынѓа миссиясын жалпы
т±жырымдаудан істін бµлек жоспарына кµшуге м‰мкіндік
береді. Кєсіпорынныњ алѓа ќойылѓан маќсаттарын оныњ ќызметі
мен прогресініњ баѓытын ... ... жєне ... ... ±заќ ... ... келешекте кєсіпорын
жаѓдайын жаќсарту ‰шін не істеу керектігі туралы ойлануды
талап етеді.
Єрбір ... ... ... болу ... жєне ол ... ... ... баѓатталуы ќажет. ¦йымныњ жалпы маќсаты
наќты міндеттерге бµлініп, єрбір бµлімше мен ... ... ... ... ... ... ... маќсаттары екі т‰рлі болады: ќаржылыќ жєне
стратагиялыќ. Ќаржылыќ маќсат кєсіпорынныњ пайда
кµлемі, инвестицияныњ ќайтарымдылыѓы, ... аќша ... мен ... ... ... ... артуын
кµздейді. Стратегиялыќ маќсат кєсіпорынныњ нарыќтаѓы
позициясын ныѓайтуѓа баѓытталады. Стратегиялыќ маќсат
кєсіпорынныњ µсу ќарќынныныњ артыруын ќамтамасыз ету, ... ... ... ... µнім мен ... ... жаќсарту шыѓындардыњ тµмен дењгейінде ќол
жеткізу шетел нарыќтарына кіру, алдынѓы ќатарлы
техналогияны енгізу, µсу м‰мкіндіктерін дамыту жєне
кєсіпорын ... биік ... ... ... ... белгілеу жаќсы ќаржылыќ
кµрсеткіштерге ќол жеткізуді ѓана кµздемей,
бизнестін ±заќ мерзімді дамыту мен кєсіпорынныњ ... ... ... ... стратегиясын айќындау ‰шін оныњ сыртќы жєне ішкі
факторларын зерттеп шыѓару ќажет. Менеджер кєсіпорынныњ
жаѓдайы мен нарыќ ерекшелігі туралы аныќ жєне ... ие ... ѓана ... стратегияны тандауѓа
м‰мкіншілік туады.
Кєсіпорын стратегиясы - ойланып іс- телген маќсатты
іс-єрекеттерден жєне ... ... мен ... бєсекелік к‰реске жауап ќайтару. Кез келген
кєсіпорында ќай дењгейде болсын, келешекке тєуелді
болады. Менеджерлер кєсіпорын жаѓдайы мен ... ... аныќ жєне ... мєлеметке ие болѓанда ѓана д±рыс
стратегияны тандауѓа м‰мкіншідік туады.
Кєсіпорын стратегиясы- ойланып ... ... ... жєне ... ... ... ... к‰реске жауап ќайтару. Кез- келген
кєсіпорында ќай дењгейде болсын, келешекке тєуелділік
болады. Менеджерлер барлыќ ... ... ... ... ... мемлекетік регламинтация, сатып
алуышылардын ынтасы артуы жєне таѓы ... Осы ... ... ала болжап, біле алмауына байланысты
стратегияны іске асыру барысында оѓан µзгертулер мен т±зетулер
енгізіп отырады. Осыдан келіп, ±йымныњ стратегиясы алдын - ... ... мен ... ... байланысты
енгізілген т‰зетулерден т±рады деп айта аламыз. Аѓымдаѓы
стратегия кєсіпорынныњ ішкі жєне сыртќы ортасында ... ... ... ... ќалыптастыру тек жоѓары басшылыќтыњ ѓана міндеті
емес. Ірі кєсіпорындарда стратегияны ќалыптастыру ... ... ... буын ... мен ... жєне ... бµлімшелердіњ, кєсіпорын
бµлімшелері ішіндегі атќарушы (µндіріс, маркетинг жєне µткізу .
ќаржы, кадырлар жєне таѓы басќалар) басшылары, µнімніњ
шыѓарылуына жауапты µндірістік кєсіпорын басшылары мен
жеттекшілері де ... Ал, єр ... ... жеке ... тµрт ... ... ... корпаративтік стратегия єзірленсе,
Екінші дењгейде- компанияны єртараптандыруѓа себеп болѓан
бизнес ... ... ... ... ... ішіндегі єрбір атќару ќызметтерініњ
стратегиясы (атќару стратегиясы) єзірленеді б±ѓан
µндірістік, маркетинг ќаржылыќ жєне таѓы басќа
стратегия т‰рлерін ... ... ... дењгейде негізгі ж±мыс бµлімшелеріне баѓытталѓан
оперативті стратегиялар єзірленеді.
Єрбір ... ... ... ... ... ... байланысты ќалыптасќан жаѓдайды ескере отырып,
мынадай стратегияларды келтіруге болады. ... жана ... ... ... ... ... стратегиясы
персаналды іріктеу жєне дайындау стратегиясы µсу стратегиясы
франчайзинг, шыѓандарды азайту жєне єлеуметік стратегиялар.
Кєсіпорынныњ стратегиялыќ ... ... ... мен стратегияны тандау - кєсіпорынныњ даму
баѓытын тандау ‰шін ќажетті басты мєселесі. Олар
кєсіпорынныњ ќай баѓытта даму ќажеттілігін, ќысќа
жєне ±заќ ... ... мен ... ... ... мен ... ... М±нын барлыѓы µз
кезегінде стратегиялыќ жоспардыњ негізін ќалайды.
Стратегиялыќ жоспарлау ‰дерісі басќару шешімдерін ќабылдауѓа
кµмектесетін ќ±рал болып табылады. Онын ... ... мен ... жеткілікті дєрежеде ќамтамасыз
ету.Стратегиялыќ жоспарлау барысында басќарушылыќ ќызметін тµрт
т‰рін кµрсетуге болады: ... ... ... ортаѓа
бейімделу ішкі ‰йлестеру жєне ±йымдастырылѓан
стратегиялыќ болжау.
Ресурстарды бµлу - ќор, басќарушылыќ ќабілет пен ... ... ... ... ресурстарды бµлуді ќ±райды.
Стратегиялыќ сипатаѓы барлыќ єрекеттерді ќамтитын сыртќы ортаѓа
бейімделу кєсіпорынныњ сыртќы орта мен ќатынасы жаќсартады.
Кєсіпорын сыртќы ќолайлы м‰мкіндіктерге де, ќауіп-
ќатерлерге де ... ... ... ... ... ... етуі ќажет.
Талданатын объиектіге сыртќы факторлардын єсер ‰лкен. Б±лар
сала µнімін т±тынушылар, мемлекет саясаты, халыќтын тµлем
ќабілеті.
Ішкі ‰йлесу тиімді біріктіру мен ішкі ... ... ... ... ... ... к‰шті
жєне єлсіз жаќтарын аныќтау ‰шін стратегиялыќ ќызметті
‰йлестіруді ќамтиды.
Стратегиялыќ жоспарлау ... ... ... ... ... ... Ол ... мынадай элементтер
кіреді :
Бірінші элемент - жаѓдайды ‰лгілей білу. Ол ‰шін ... ... ... ... ... ... мен
µзініњ т±тынушылыќ ќажеттіліктерін ќанаѓатандыра білу
ќабілетініњ араќатынас зандылыќтарын аныќтау маќсаты мен
м±ќият талдау ж‰ргізу ќажет.
Екінші элемент- µзгерістер ... ... ... ... ... ... ... ететін кєсіпорындаѓы
µзгеріс ќарќыны жоспарлы экономикаѓа ќараѓанда єлде ќайда
к‰штірек ... жєне ол ... ... жаѓдайдын
тегеурінді болуына байланысты екендігі т‰сіндеріледі.
¤згерістердін ќажеттілігін аныќтау ... ... ... апараттары ќызметкерлерініњ берілген саладыѓы белгілі
факторлардын єсерінен туындайтын процестерге жауап ќайтаруѓа
єзірлігі;
Белгілі жєне белгісіз факторлардын жиынтыѓын есепке алу
негізінде ... ... ойда ... ... ... ... ... ќарастыруѓа м‰мкіндік беретін
ѓылыми- техникалыќ єлеует (потенциал ), интеллект,
интуиция мен басќаруылардын ... ... ... ... ... ... ... іздеу - кєсіпорынныњ ќазмет етуініњ
ќолайлы н±сќасын зиялы т‰рде ... ... ... Онын ... ... мен мамандардын жаѓдайын
даму бет алысын кµре білу ќабілеті жатыр. Стратегиялыќ
жоспарды дайындаушылар єр т‰рлі сенарийлерді єзірлей
білуі, болжау єдістерін менгеруі. Т±тынушылардыњ
ќажеттіліктерін ... білу ... ... - ... жоспар єзірлеуде пайдаланатыњ
єр- т‰рлі сенімді єдістерді ќолдану тєртібі.
Бесінші элемент- стратегияны ж‰зеге асыра білу ... ... ... ... болса да оныњ,
кєсіпорын ж±мысшыларыныњ проктикалыќ ќызметі мен екі
жаќта байланысы бар. Бір жаѓынан, ... мен ... ... ... ... ... ... жаѓынан, практикалыќ
ќызмет пен байланыспаѓан ойлау процесі де нєтижесіз болмаќ.
Сондыќтан стратегияны ж‰зеге асыруѓа ќатысатын кєсіпорын
ж±мысшылары техналогияны ... ... ... ... ... ќ±ралы ретінде оны
дамытудыњ стратегиялыќ жоспарды жасау керек.
Єлемдік тєжірбиеде ќалыптасќан стратегиялыќ жоспарлаудыњ
мынадай сатылары бар :
Объектініњ дамуын ... ... ... ... ... ... ... жолдарыњ аныќтау жєне оларды баѓалау;
менеджер белгілеу жєне жоспардын жалпы жобасын ... ... ... ... ... ... , жоба бойынша
єрекетер жоспары мен оныњ ќ±рамдас бµліктерін баќылау,
баѓалау жєне ќажет болѓан жаѓдайда µзгертулер енгізу;
Фирма ... ... ... оны ... асыру жµніндегі
к‰рделі ж±мыс басталады ол ‰ш міндеті атќаруѓа баѓыталады.
Біріншіден ±йым ж‰зеге асыратын стратегияѓа сєйкес єкімшілік
міндеттерге басымдыќ ... Б±л ... ... ... ... орнату кµмекші ж‰йелер ќ±ру жєне таѓы
басќа міндеттерге ќатысты.
Екіншіден, осы тандалѓан стратегия мен ±йым ішіндегі ‰рдірістер
арасында сєйкестік орнату. ... ... ... ... ... тиіс оныњ ... ж‰йесі, мінез -ќ±лыќ тєртіптері мен нормалары,
ортаќ ќ±ндылыќтар, менеджерлер мен ќызметкерлердін
мамандануы.
‡шіншіден , ж‰зеге асырлатын ... ... ... ... ... басќару тєсілдерін талдау. Осы ‰ш міндет µзгерістер
жасау жолы мен ... ... ... ... ... ... сєйкес
ќазметтерді атќаруѓа жаѓдай жасайды. ¤згерітердін
ќажеттіліге мен дєрежесі ±йымнањ стратегияны тиімді
ж‰зеге асыруѓа арналѓан дайындыќ ... ... ±йым , µнім жєне ... ... ... ... мен ... аныќтайды негізгі
факторлардын жаѓдайына байланысты µзгерістердін тµрт
т‰рі бар:
- ±йымды ... ќ±ру - ±йым ... мен ... м‰делі
т‰бегейлі µзгерістер;
- Радикалды µзгерістер ±йым сапаны µзгертпеген жаѓдайда ѓана
ќолданылады.
- ќарапайым µзгерістер - ±йым ... ... ... саќтау
‰шін маркетингтік салада µзгерістер жасау мен байланысты ;
Стратегиялыќ µзгерістер д±рыс жасаѓан жаѓдайда ж‰йелі сипатќа
ие болады. Б±л орайда ... ... ... ... айтылѓандарды ќортындалайтын болсаќ, стратегиялыќ
жоспарлау - басќару объектісін єлсіз жєне к‰шті жаќтарын,
м‰мкіндіктері мен кедергілерін ескере ... оныњ ... ... етуіне баѓыталѓан творчествалыќ пратцесс.
Єр т‰рлі стратегиясын єзірлеуі барысы бір біріне ... ... ... оныњ ... ... ... єзірленсе, ірі кєсіпорындар жыл
сайын кєсіпорын мен оныњ бµлімшелерін дамытуды жазбаша,
жоспар т‰рінде белгілейді жєне ... ... ... ... ... ... оны талќылауѓа салу ‰шін кездесулер
±йымдастыру арќылы стратегиялыќ жоспар єзірленеді.
Стратегияны ќалыптастыруды ±йымдастыру кезењінде
басшы ±йым жаѓдайын дамытуды жазбаша, жоспар т‰рінде
белгілейді. ... ... ... басшы ±йым жаѓдайын талдай отырып, оњтайлы
стратегияны тањдап алады.
Стратегияны єзірлеуде ќолданылатын мынадай негізгі єдістер бар.
Негізгі стратегиялыќ ... ... ... ... оныњ тимді жаќтарын
баѓалауѓа µзі арнайы ќатысады. Басќарушыныњ стратегияны
єзірлеудегі ќосатын ‰лесі кµп єрі оѓан ... ... ... ... ... ... ... бµлімшелер мен ќол астындаѓы ќызметкерлерге
ж‰ктейді. Дайын болѓан соњ µзі тексеріп, бекітеді.
М±ндай тєсіл кєсіпорынныњ аѓымдаѓы мєселесін шешуге
баѓытталѓан ... ... ... ќолданылмайды.
Кооллаборационистік (бірлескен) тєсіл - жоѓарыда кµрсетілген
екі н±сќаныњ ... ... ... ... ... ... стратегияны єзірлеушілер де, оны орындаушылар да бір
болып ... ... ... ... стратегияны єзірлеуге,
онымен айналысып жатќан топты басќаруѓа да ќызыѓыушылыќ
танытпайды. Б±л тєсілді ќолдануда басќарушы µзініњ ќол
астындаѓы ќызметкерлермен ... ... ... ... іске асыруѓа
ынталандырады. Ењ бастысы - жања стратегиялыќ
бастамаларды тиімді ±йымдастырып, ... ... ... ... ... ... позициясын
баѓалау, оныњ жалпы стратегиялыќ жаѓдайын баѓалау жєне
±заќ мерзімді єрекеттер тізімін єзірлеуге ќажет. ... SWOT - ... деп ... ... ... жєне оныњ м‰мкендіктері мен кедергілерін ќарастыратын
амалдар ќолданылады.
Б±л талдау бірнеше сатылардан т±рады. Кєсіпорынныњ сыртќы
ортасы ... ... ... ... ... жєне ... тµндіретін факторлар бµліп кµрсетеді,
кєсіпорынныњ ішкі ортасын талдай отырып, оныњ к‰шті жєне єлсіз
жаќтарын зерттеуге м‰мкіндік ... ... ... ... оныњ ... мен ... ... єсер
ететін шешуші факторлар болып табылады . Олардын
єрќайсысы стратегиялыќ єрекет етуді талап етеді.
Кєсіпорынныњ стратегиясы бєсекеге ќабілеттілік пен пайда
кµлеміне ыќпал ... ењ ... µсу ... ... сыртќы ќауіп- ќатерден µзін -µзі ќорѓау ‰шін амал жасау
керек. Стратегия табыста болу ‰шін нараќтаѓы м‰мкіндіктер мен
сыртќы ќауіптер ... ... ... Б±л ... ... ... ... жєне сыртќы
орта ќауіптерінењ ќорѓануѓа м‰мкіндік беретіњ стратегиялыќ
амалдар д±рыс ±йымдастыруы ќажет. Стратегия ±йымныњ к‰шті
жєне єлсіз жаќтарына ... ... ... к‰шті
жаќтары кейбір м‰мкіндіктерін пайдаланып, стратегияны
тартымды етсе нарыќтаѓы, наќты ... ... ... ... тандалѓан стратегияныњ µзін ќатерлі немесе
м‰лдем ќолдануѓа жарамсыз етеді.
Стратегияны ќалыптастыруда оны ж‰зеге асыру ‰шін ќажеті к‰шке
немесе ќ±зіретіліке ие болу µте ... ... ... жаќсы менгерілуі стратегияны ќалыптастыруѓа негіз
болады, µйткені, ол біріншіден, ... ... мен ... ... ... ... ал ... стратегиялыќ
єлеуеті аныќтайды.
Бєсекеліке ќабілеттіліке жетудін ењ онай жолы - ±йым µзі
бєсеклестіктерініњ єлсіз артыќшылыќтары жоќтыѓын
аныќтап, ... ... ... ... ... ... ие ... жауап бере алмаса, біраз шыѓынѓа ±шырайды.
Кєсіпорын айтарлыќтай женіске ие болмаѓан к‰нде ќолда бар
ресурстарѓа, наќты ... ... ... ... єзірлеу керек.Ќолда бар ресурстар мен
біліктілікті ќолданбайтын стратегияны ќ±ру єрќашан тиімсіз
болмаќ.
2-Тарау “Аќсай нанныњ” ЖШС –ныњ стратегиялыќ жоспарды талдау
2.1 “Аќсай ... '' ... ... ... талдау
Сондыќтан шикізат пен материялдарды сатып алу, саќтау,
тасымалдау бойынша ќызметтері талап етіледі. Б±л
ќызметтер ж‰йелі, маќсатты баѓытталѓан сипата болуы керек
жєне оныњ ... ... ... мен ... ... ... ... болуы кере. ¤ндірісті басќаруды
ќарастыра отырып ерекше атап кеткен жайыт, нан пісіру
µнеркєсібі к‰н ... ... ... ... µнімдерініњ
бірімен ќамтамасыз ететін µндіріс саласы болып табылады.
Сондыќтан зауыттардын ќуаттары аларлыќтай болуы керек.
“Аќсай”НТК ЖШС -ніњ ... ... ... ... оныњ
µтімділік, ќаржылыќ т±раќтылыќ іскерлік белсенділік,
µтенпаздыќ жєне табыстылыќ кµрсеткіштері есептеу 2004
жєне 2005ж.ж ... ... ... тиімділігін аныќтауда ±йымныњ ќаржылыќ
экономикалыќ кµрсеткіштеріне талдау ж‰ргізудін манызы
зор. Ол кєсіпорынныњ балансы мен оныњ ќаржылыќ - шаруашылыќ
ќызметініњ жылдыќ есебініњ ... ... ... ... НТК ... ... ... Бір
2003
2004
2005¤німніњ шыѓарылуыТт17857,519674,118124,3ЌЌС -сыз тауарлы
µнімТ.н.566645691301514850ЌЌС- мен тауарлы
µнімТ.т655273765424617820Тауарлы µнімніњ µзіндік
ќ±ныТ.т.469690614598454624ТабысТ.т.969557570360226Рентабельділік%20,612,513,2Дайын
µнімніњ 1. тг.шыѓындарТ.0,8290,8890,883Ењбек
ќорыТ.т.76635,210620744580,3Ж±мыскерлердін жалпы
саныАд.5015563701 ж±м. Орташа айлыќ ењбек
аќыТ1368316492141901 ж±мыскерге ењбек
µнімділігіТ10466711732911545“Аќсай”НТК ЖШС-ныњ
жылдыќ ... ... жылы ... ... 775825,0 мыњ ... ... алды, соныњ
ішінде µткізуден т‰скен табыс 621145,8 мыњ тењгені ќ±рады.
Басќа да ќызметтен т‰скен табыс 591,0 мыњ тењгені ќ±рады.
2- кесте “Аќсай- нан” ЖШС -ніњ 2004 ... ... ... ... ... Бір.ЖоспарНаќтыАуытќуы1.¤ндірілген µнім
кµлемі (кµтерме баѓада), ЌЌС- мен Мыњ
тг734492,07765,424,0+30932,02.¤ндірілген µнім кµлемі (кµтерме
баѓада) ЌЌС- сыз Мыњ тг.664008,0614598,0-29397,23¤ткізілген
1µнім кµлемі (кµтерме баѓада)Мыњ
тг.734932,0746329,2+29397,24Ж±мыскерлердіњ жалпы
саныАдам601587-145Ењбек аќы ... ... 1 ... ... µнімніњ 1 тењгесіне шыѓындарМыњ
тг.0,920,89-0,038¤ндірілген µнімнініњ µзіндік ќ±ныМыњ
тг.608715,4614598,2+5882,89.Баѓалы ќаѓаздар Мын
тг,1111,01111,0-10Негізгі ќ±ралдарМын
тг.220800267827,3+47027,311 Сон. Іш. ... ... ... ... µзге де есеп ... ... есептемелері негізінде.
Дайын µнімніњ 1 тењгесіне шыѓындар есепті жылы негізгі
шикізатќа (±нѓа) кµтерме ... ... ... ... ... ... ... талдау ‰шін бірнеше
кµрсеткіштерді талдау ќажет:
А) пайдалану коэффиценті -0,847;
Б) негізгі ќ±ралдардыњ жањару коэффиценті -4,62%;
В) ќор ... - 0,481 ... ... коэффиценті -1,1%
Келтірілген мєлеметтер негізгі ќ±ралдардыњ пайдалану
тиімділігін кµрсетеді. Ол 2004 жылы жоѓары
µндірістік техналогиялыќ линияларды енгізу, ќ±рал-
жабдыќтарды ауыстыру, ... ... ... ... ... µндірістік ќ±ралдардыњ тиімді пайдалануы
комбинаттыњ 2004 жылдыќ аяѓына ... ... ... жаќсартты.
Рентабельділік жоспарѓа ќараѓанда -8,1 %- ке кеміді,
рентабельділігіњ баяу дамуы, ењ алдымен, негізгі
µндірістік ќ±ралдардыњ ќ±ныныњ µсуімен байланысты.
“Аќсай” ЖШС -ніњ таза табысыныњ µсуі ... ... ... ... мен ... ... ... ;
негізгі µндірістік ќ±ралдардыњ тиімді пайдалануы;
µткізілген µнім ќалдыќтарыныњ азаюы;
ењбек µнімділігініњ кµбейюі.
Жалпы алѓанда “Аќсай” ЖШС- ніњ негізгі технико- ... ... оныњ 2004 ... ... ... ... технико- экономикалыќ кµрсеткіштерді талдау кµрсетіп
отырѓандай (2- кесте),2005жылы 2004 жылѓы ќараѓанда µндіріс
кµлемі 124656 мыњ тењгеге кµбейеді немесе 691301 мыњ тењгені
ќ±рады.
2005 жылы ... ... ... саны 587 адам ... ... ... ... 491 адам. 1 ж±мыскерге
шыѓымдылыќ 2004 жылы 117329 мыњ тењгені ќ±рады.
2005 жылы тауарлы µнімніњ 1тењгесіне - 0,89 тиын ... ... ... ќ±ны 614598 мыњ тењге болады.
2004 жылмен салыстырѓанда µзіндік ќ±н 144908 мыњ тењгені немесе
30,8 %-ѓа µсті.
¤зіндік ќ±нныњ кµбеюі ±нныњ баѓасыныњ µсуіне, ... - ... ... ... µсуіне жєне нан зауытыныњ
тамен техникалыќ, техналогиялыќ дењгейіне байланысты.
3-кесте. “Аќсай нанныњ” ЖШС-ніњ экономикалыќ ж±мысына талдау
2004-2005 ж.
№Кµрсеткіштерµлшем бірлігі2004ж.2005ж.Ауытќуы¤зг. %1¤нім
кµлеміТењге17858,019674,0+1816,01,102ењбек аќы ќорыМыњ
тг.79218,9115512,7+36293,81,463Ж±мыскерлердіњ ... ... ... ... ... аќы
Тењге1400015500+15001,116ЌЌС- сыз жалпы табысМыњ
тг.566645691301+124651,227Шыѓындар (µз. ќ±н)Мыњ
тг.469690614598+14490,81,3181 тењге пропорцияѓа
шыѓындарТиын0,860,89+0,061,079Рентабельділік%20,612,5-8,10,6110Баѓалы
ќаѓаздарМыњ тг.1110,01110,0--11Негізгі ќ±ралдар Мыњ
тг.200020,3267827,3+678071,3412Сон. Іш. Негізгі µндірістік
ќорлар Мыњ тг.86113,6127235,5+41121,94,4813Негізгі
µндірістік ќорлардыњ амартизациясыМыњ
тг.25266,653510,0+28243,42,1214Бюджетке аударымдар Мыњ
тг.17658,612462,0-5196,60,7115Таза ... ... НТК ЖШС -ніњ ... ... ... ... НТК- ныњ ... - экономикалыќ
жаѓдайын талдау ‰шін б±л ж±мыста 2004 жєне 2005 жылды
кєсіпорынныњ балансы, ќаржылыќ - шаруашылыќ ќызмет туралы
есеп пайдаланып, ... ... ... ... µтімділік, іскерлік белсенділік жєне
табыстылыќ кµрсеткіштері есептелген.
Ќаржылыќ т±раќтылыќты сипаттау ... ... ... ... ... есептеу керек. Меншіктік
капитал есебінен айналымнан тыс ќ±ралдар да айналам ќорлары
да ќалыптасатын болѓандаќтан, меншіктік капитал соммасы мен
±заќ мерзімді активтердіњ, айырмасы меншіктік ... ... ... ... ... мыњ тењге
2005 жылы : 133409,0+100684,8-234699-605,2 мын тењге.
Есептеулер кµрсетіп отырѓандай, меншіктік айналым ќ±ралдары
біршама ... Ал 2003 ... ... олар м‰лдем болѓан
жоќ, ол ±заќ мерзімді ±заќ мерзімді міндеттемелердіњ
55840,2мыњ тењгеге азаюына жєне бір мерзімде ±заќ ... 59368,9 мыњ ... ... ... ... ... материялды - µндірістік ќорларды
жабу ‰шін пайдаланады. Сонымен ќатар, б±л ќорлар ќысќа
мерзімді несиелер мен жабдыќтаушылардыњ, подрядчиктердіњ
алдындаѓы несиелік ќарыздар есебінен де ... ... ... ... ... ... < ... айналым ќ±ралдары 30827,5 мыњ тењге

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 34 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Стратегиялық жоспарлау туралы37 бет
Фирма стратегиясын құру және оны жүзеге асыру63 бет
PR – стратегияны жоспарлаудың функциялары мен міндеттері54 бет
«АлматықалжерҒӨО» МЕК ұйымдық құрылымы, мемлекеттік сатып алулары мен стратегиялық бағдарламалары31 бет
«Ақсай» нан комбинаты25 бет
«Ақсай» ХБК ЖШС-нің маркетингтік іс-әрекетін бақылау61 бет
«Нанокеуектікремнийдің тунелді өткелінен құралған шалғай - барьерлік sno2/n-si күн элементін зерттеу»54 бет
«Федоров ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2010-2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары9 бет
«Қазақстан- 2050» стратегиялық мақсатын есепке ала отырып дамыту5 бет
«Қазақстан-2030» стратегиялық бағдарламасының орындалуы51 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь