Дағдарыс жағдайында мұнай өнімдері нарығының жағдайы мен даму болашағын талдау

1. Қазақстанның мұнай нарығы: экономикадағы орны және ролі

1.1 Қазақстан Республикасының экономикасында мұнай газ кешенінің қазіргі орны және ролі
1.2 Саланы кешенді дамытудың ғылыми.әдістемелік мәселелері
1.3 Әлемдік мұнай дағдарыстарының негізгі кезеңдері

2. Қазақстан Республикасының мұнай және газ өндірудің ресурстық базасын талдау

2.1 Қазақстан Республикасының мұнай және газ өндірудің негізгі аймақтары бойынша ресурстық базасын талдау
2.2 Қазақстан Республикасының мұнай және мұнай өнімдері нарығын талдау
2.3 Қазақстан Республикасында мұнай.химиялық өндірістің дамуын талдау

3. Мұнай өнімдері нарығының дағдарыс жағдайындағы даму болашағы

3.1 Әлемдік мұнай нарығының жағдайы және оның даму болашағы
3.2 Қазақстан Республикасында шикізат ресурстарын кешенді пайдалану болашағы
3.3 Мұнай.газ кешенінің дағдарыстан шығу жолдары

Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер
Кіріспе

Қазақстанның мұнай газ кешені Қазақстан экономикасын тұрақтандырушы маңызды бір буын болып табылады. Оның жұмысы еліміздің кемелдене түсуіне, азаматтардың тұрмыс деңгейін жақсартуға көмегін тигізеді.
Мұнай өндірудің бүгінгі деңгейі теория жүзінде Қазақстанның минималды ішкі қажеттілігін қанағаттандырып отыр. Сонымен бірге Қазақстанның ішкі нарығының географиясы, соның ішінде мұнай өнімін тұтынатын негізгі ауданның алшақтығы экономиканы мұнай ресурстарын өз бетімен қамтамасыз етуге проблемалар туғызды. Бірақ сыртқы нарыққа шығу үшін Қазақстан мұнай өндіру көлемін көтеру бойынша бірнеше шаралар қолданылды және ең алдымен батыс инвесторларын тартуда.
Қазіргі кезде қазақ жерінің батыс өлкесі мұнай және көгілдір отын қорымен әлемге танылып отыр. Каспий теңізінің атырабында және жанақтың жағалауында ашылған жаңа кен орындар атауы қазақ, орыс тілдерінде ғана емес, әлемді аузына қаратқан ағылшын тілінде де жиі айтылады.
Мұнай-газдық сала эканомиканың басқа да салаларын дамытуына себеп болды, яғни халықтың өмірлік деңгейінің өсуіне себептелді. Себебі мұнай-газдық өнеркәсібінің дамуы тек тікелей мұнай және газбен байланысты салаларының эканомикалық өсіміне ғана әсерін тигізіп қоймай, солмен бірге ұлттық энергетиканың, транспорттық машина құрлымының, химия және мұнай-химия, жеңіл өнеркәсіп, транспорттық байланыстар, жолдардың құрлымдары, сервис және басқа да салаларының дамуы үшін алғы шарттар тудырды. Көмірсутек қорына байланысты Қазақстан дамуының жаңа этапы дәл осы мұнай-газдық комплексінің дамуына байланысты болып келеді.
2030 жылға дейінгі Қазақстанның ұзақ мерзімді даму стратегиясында мұнайгаз саласын дамыту мен оны тиімді пайдалану көз жетерлік болашақтағы ел экономикасының өсуінің негізгі факторы болады.
Дипломдық жұмыс кіріспе, қорытынды және үш бөлімнен тұрады.
Бірінші бөлімде Қазақстанның ұзақ мерзімді даму стратегиясында мұнай-газ саласын дамыту мен оны тиімді пайдалану көз жетерлік болашақтағы ел экономикасының өсуінің негізгі факторы қарастырылған.
Екінші бөлімде Қазақстан мұнай – газ кешенінің көмірсутек ресурстарының қоры алты облыста анықталған және Қазақстан Республикасы территориясында теңсіз бөлінген. Елдін негізгі мұнай газ өндіруші ауданы Батыс Қазақстан, оның территориясы төрт әкімшілік орталықты қамтиды: Атырау, Маңғыстау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе облыстары. Ағымдық және перспективті дамудың қайнар көзі –игерудің әр түрлі стадиясындағы көмірсутек шикізатының үлкен қорлары.Жер қойнуын пайдалану сферасындағы мұнай газ секторының экономикалық потенциалының өсуі, республикада мұнай өндіру динамикасының өсуімен, инфрақұрылымдық өндіріс желісінің құрылуымен, маманданудың жаңа салаларының қалыптасуына талдау жүргізілді.
Үшінші бөлімде әлемдік мұнай нарығының жағдайы және оның даму болашағы туралы айтылған, ҚР - да шикізат ресурстарын кешенді пайдалану болашағы қарастырылған және дағдарыс жағдайында одан шығудың негізгі шаралары ұсынылған . Қазіргі кезде Қазақстандық және шетелдік мамандар лицензиялаушы және мұнай химиясы технологиясын жасаушы компанияларды таңдау, құрылыс жұмыстарын жүргізу туралы айтылған.. Полиэтилен, полипропилен алу мұнай химиясы саласының басқа өнімдерін шығаратын кәсіпорындарымен тікелей және дәйекті байланыста жүргізілетіндіктен де табиғи және басқа қорларды тиімді пайдаланудың жолдарын табу жұмыстары қарастырылған.
Қолданылған әдебиеттер

1. Шаукенбаев Т.Щ. Экономика нефтяной промышленности
Казахстана // Издательство Казахстан. - Алма-Ата, 2004.
2. Шаукенбаев Т.Ш. О новой экономической реформе в
нефтсразведке. Алма-Ата, 2004.
3. О.Баймуратов и др. Долгосрочное прогнозирование развития
нсфтегазового комплекса Казахстана на основе компьютерного
моделирования. Экономика и статистика, № 2, 2004г.- С.61-68.
4. О.Баймуратов. Прикаспийский: проблемы освоения.
Казахстанская правда, 20 марта 2008.
5. О.Баймуратов, Егоров О.И. Структурные сдвиги в экономике Западного Казахстана на основе комплексного использования сырьсвых ресурсов. Прикаспийский регион. Проблсмы социально-экономического развития. Том 2, М.1998.
6. О.Баймуратов, Оразов Е.Т. 0 долгосрочном комплексном прогнозе // Экономика и статистика, № 2, 2000.- С.2-8.
7. Мамыров Н.К., Ихданов Ж.О.Государственное регулирование экономики в условиях рынка.- Алматы, Экономика, 1998.- 247с.
8. Туркебаев Э.А. Основы рыночной экономики. Алматы, Қазақстан даму институты, 1998.- 321с.
9. Днишев Ф.М. Научно-техническое развитие в условиях становлсния национальных производительных сил: стратегия и механизм. Алматы, Ғылым, 1996.
10. Днишев Ф.М. Развитие национальных производительных сил. В книге Рыночная экономика Казахстана: проблемы становления и развития. Под ред.Кенжегузина М.Б. Алматы, 2001. -384с.
11. Егоров О.И. Нефтегазовые рссурсы как фактор устойчивого развития экономики в условиях рынка // Институт экономики.-Алматы, 1999.- С.142.
12. Егоров О.И. и др. Нефтегазовый комплекс Казахстана:
проблсмы развития и эффективного функционирования.- Алматы,
2003.-53бс.
13. Егоров О.И. Перспективы развития нефтегазового комплекса
Казахстана // Нефть и газ, 2006, № 2.
14. Ихданов Ж. Государственное регулирование экономики в
условиях рынка. - Алматы, Экономика. -1998.- 247с.
15. Кошелев С. Геолого-экономическая оценка минеральных
ресурсов. Учебное пособие, Алматы, 2004г.
16. Нурланова Н.К. Регионализация социально-экономичсских
преобразований-Рыночная экономика Казахстана: проблемы
становления и развития. Под ред.Кенжегузина М.Б.Алматы, 2001
388с.
17. Нурланова Н.К. Формирование и использование инвестиций
в экономике Казахстана: стратегия и механизм - Алматы, Ғылым,
1998.- 240с.
18. Окаев К.О. (в соавторстве). Предприниматсльство в
Республике Казахстан. Алматы, Экономика, 1999.
19. Сәтқалиева Т.С. Материалдық ресурстарды пайдалану
тиімділігін арттырудың үйымдастырушылық-экономикалық
аспектілсрі, ҚазЭУ хабаршысы, 2002, № 3,19-26 б.
20. Саткалиева Т.С. Стратегия развития минсрально-сырьевого комплекса Казахстана // Вестник КазЭУ, 2002, №4.-С.6-9.
21. Сатова Р.К. и др. Экономические показатели и
эффективность улавливания сернистых соединений из углей и
дымовых газов электростанций.//Вопросы рационального
природопользования в условиях формирования рыночных
отношений: Сб.научных трудов.- Алматы: КазГАУ, 1995. - С.94-109.
22. Сатова Р.К., Джубалисва З.У. Ресурсоэкономные технологии в угольной промышленности // Мировой опыт рынка и становление рыночной системы хозяйствования в Республике Казахстан: Тез.докл.науч.-практ. конф.ППС,асп.и соиск.КазГАУ // Министерство образования РК.- Алматы, 2006.- ч.І.- С.81.
23. Сейтказисва А.М. Финансовое обеспечение инвестиционных стратегий предприятий. Вестник КазЭУ, 2007, № 1.- С.26-30.
24. Тонкопий М.С. Экономика природопользования.
Алматы,1998г.
25. Упушев Е.М. Экология, природопользованис, экономика.
Алматы, Экономика, 2002 г.
26.О.А.Яновская, М.К.Мамырова, Г.Т.Шакуликова.
Макроэкономика и нефтебизнес: мультипликационный эффскт
инвсстиционной связи- Экономика, Алматы, 1999.
27. Встреча на высшем уровне "Планета земля". Программа
действий. Повестка дня на 21 век и др. Докумснты конференции в
Рио-де-Жанейро в популярном изложении, Женева, 1993.
28.Ольсевич Ю. Трансформация экономических систсм, Москва, 1992.
30. Ел Прсзидентінің Қазақстан халқына Жолдауы. "Қазақстан-2030", барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және ол-ауқатының артуы.// Егемен Қазақстан.-11 қазан 2007ж.
ЗІ.Қазақстан Республикасының индустриялдық-инновациялық бағдарламасы, Астана, 2004.
32. Қазақстан Республикасы Президентінің Дүниежүзілік экономикалық форумда (Давос) сөзі. Егемен Қазақстан, 04 қаңтар 2008ж.
        
        Дағдарыс жағдайында мұнай өнімдері нарығының жағдайы мен даму ...  ... ... НАРЫҒЫ: ЭКОНОМИКАДАҒЫ ОРНЫ ЖӘНЕ РОЛІ
1.1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАСЫНДА МҰНАЙ ГАЗ КЕШЕНІНІҢ ҚАЗІРГІ
ОРНЫ ЖӘНЕ РОЛІ
1.2 ... ... ... ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ
3. ӘЛЕМДІК МҰНАЙ ДАҒДАРЫСТАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕРІ
2. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ ӨНДІРУДІҢ РЕСУРСТЫҚ БАЗАСЫН
ТАЛДАУ
2.1 ... ... ... ЖӘНЕ ГАЗ ... ... ... ... БАЗАСЫН ТАЛДАУ
2.2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МҰНАЙ ЖӘНЕ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІ НАРЫҒЫН ТАЛДАУ
2.3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА МҰНАЙ-ХИМИЯЛЫҚ ӨНДІРІСТІҢ ДАМУЫН ТАЛДАУ
3. МҰНАЙ ӨНІМДЕРІ ... ... ... ДАМУ ... ... ... ... ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДАМУ БОЛАШАҒЫ
3.2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ШИКІЗАТ ... ... ... МҰНАЙ-ГАЗ КЕШЕНІНІҢ ДАҒДАРЫСТАН ШЫҒУ ЖОЛДАРЫ
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
КІРІСПЕ
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ... ГАЗ ... ... ... МАҢЫЗДЫ БІР БУЫН БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ОНЫҢ ЖҰМЫСЫ ЕЛІМІЗДІҢ
КЕМЕЛДЕНЕ ... ... ... ... ... КӨМЕГІН
ТИГІЗЕДІ.
МҰНАЙ ӨНДІРУДІҢ БҮГІНГІ ДЕҢГЕЙІ ТЕОРИЯ ... ... ІШКІ ... ... ... ... БІРГЕ
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ІШКІ НАРЫҒЫНЫҢ ... ... ... ... ӨНІМІН
ТҰТЫНАТЫН НЕГІЗГІ АУДАННЫҢ АЛШАҚТЫҒЫ ЭКОНОМИКАНЫ МҰНАЙ РЕСУРСТАРЫН
ӨЗ ... ... ... ... ... ... ... ШЫҒУ ҮШІН ҚАЗАҚСТАН МҰНАЙ ... ... ... ... ... ҚОЛДАНЫЛДЫ ЖӘНЕ ЕҢ АЛДЫМЕН ... ... ... ... ... ... ӨЛКЕСІ МҰНАЙ ЖӘНЕ КӨГІЛДІР
ОТЫН ҚОРЫМЕН ... ... ... КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ АТЫРАБЫНДА ЖӘНЕ
ЖАНАҚТЫҢ ЖАҒАЛАУЫНДА АШЫЛҒАН ЖАҢА КЕН ... ... ... ... ҒАНА ... ... ... ҚАРАТҚАН АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ ДЕ ЖИІ
АЙТЫЛАДЫ.
МҰНАЙ-ГАЗДЫҚ САЛА ЭКАНОМИКАНЫҢ БАСҚА ДА ... ... ... ЯҒНИ ... ... ... ӨСУІНЕ СЕБЕПТЕЛДІ.
СЕБЕБІ МҰНАЙ-ГАЗДЫҚ ... ... ТЕК ... МҰНАЙ ЖӘНЕ
ГАЗБЕН БАЙЛАНЫСТЫ САЛАЛАРЫНЫҢ ... ... ҒАНА ... ... ... БІРГЕ ҰЛТТЫҚ ЭНЕРГЕТИКАНЫҢ, ТРАНСПОРТТЫҚ
МАШИНА ... ... ЖӘНЕ ... ... ... БАЙЛАНЫСТАР, ЖОЛДАРДЫҢ ҚҰРЛЫМДАРЫ, СЕРВИС ЖӘНЕ ... ... ... ҮШІН АЛҒЫ ... ... КӨМІРСУТЕК ҚОРЫНА
БАЙЛАНЫСТЫ ҚАЗАҚСТАН ДАМУЫНЫҢ ЖАҢА ЭТАПЫ ДӘЛ ОСЫ ... ... ... ... ... ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫНДА
МҰНАЙГАЗ САЛАСЫН ДАМЫТУ МЕН ОНЫ ТИІМДІ ... КӨЗ ... ... ... ӨСУІНІҢ НЕГІЗГІ ФАКТОРЫ БОЛАДЫ.
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС КІРІСПЕ, ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ ҮШ БӨЛІМНЕН ТҰРАДЫ.
БІРІНШІ БӨЛІМДЕ ... ҰЗАҚ ... ДАМУ ... ... САЛАСЫН ДАМЫТУ МЕН ОНЫ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ КӨЗ ЖЕТЕРЛІК ... ... ... ... ... ... БӨЛІМДЕ ҚАЗАҚСТАН МҰНАЙ – ГАЗ ... ... ҚОРЫ АЛТЫ ... ... ЖӘНЕ ... ... ... БӨЛІНГЕН. ЕЛДІН НЕГІЗГІ МҰНАЙ ГАЗ ӨНДІРУШІ ... ... ОНЫҢ ... ТӨРТ ... ... ҚАМТИДЫ:
АТЫРАУ, МАҢҒЫСТАУ, БАТЫС ҚАЗАҚСТАН, АҚТӨБЕ ОБЛЫСТАРЫ. ... ... ... ... КӨЗІ –ИГЕРУДІҢ ӘР ... ... ... ... ... ... ПАЙДАЛАНУ СФЕРАСЫНДАҒЫ
МҰНАЙ ГАЗ СЕКТОРЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПОТЕНЦИАЛЫНЫҢ ӨСУІ, ... ... ... ӨСУІМЕН, ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ӨНДІРІС ЖЕЛІСІНІҢ ҚҰРЫЛУЫМЕН,
МАМАНДАНУДЫҢ ЖАҢА САЛАЛАРЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНА ТАЛДАУ ЖҮРГІЗІЛДІ.
ҮШІНШІ БӨЛІМДЕ ӘЛЕМДІК МҰНАЙ НАРЫҒЫНЫҢ ... ЖӘНЕ ОНЫҢ ... ... ... ҚР - ДА ... ... КЕШЕНДІ ПАЙДАЛАНУ
БОЛАШАҒЫ ҚАРАСТЫРЫЛҒАН ЖӘНЕ ДАҒДАРЫС ЖАҒДАЙЫНДА ОДАН ... ... ... . ... ... ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЖӘНЕ ШЕТЕЛДІК МАМАНДАР
ЛИЦЕНЗИЯЛАУШЫ ЖӘНЕ МҰНАЙ ... ... ... ... ... ... ЖҮРГІЗУ ТУРАЛЫ АЙТЫЛҒАН.. ПОЛИЭТИЛЕН,
ПОЛИПРОПИЛЕН АЛУ ... ... ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ДӘЙЕКТІ БАЙЛАНЫСТА ЖҮРГІЗІЛЕТІНДІКТЕН ДЕ
ТАБИҒИ ЖӘНЕ БАСҚА ҚОРЛАРДЫ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ... ТАБУ ... ... ... ... ... ОРНЫ ЖӘНЕ РОЛІ
1.1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАСЫНДА МҰНАЙ ГАЗ КЕШЕНІНІҢ ҚАЗІРГІ
ОРНЫ ЖӘНЕ РОЛІ
ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ ГАЗ ... ... ... ... БІР БУЫН ... ... ОНЫҢ ... ЕЛІМІЗДІҢ
КЕМЕЛДЕНЕ ТҮСУІНЕ, АЗАМАТТАРДЫҢ ТҰРМЫС ДЕҢГЕЙІН ЖАҚСАРТУҒА ... ... ... ... ... 1996 ЖЫЛДАН
БАСТАП ОЛ ... ІШКІ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... 1997 ЖЫЛЫ “ҚАЗАҚСТАН – 2030 ” ... ... ОНДА ... ... ... ... ... ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖОЛДАРЫ КӨРСЕТІЛГЕН.
АЗ ҒАНА ... ... ... ... ... ... БАР ... МЕМЛЕКЕТКЕ АЙНАЛДЫ. ЕЛІМІЗ ҚЫСҚА ... АСА ... ... ... ... АСЫРДЫ.
ЕНДІ МІНЕ, ЕЛБАСЫНЫҢ “ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАЛЫҚ, ӘЛЕУМЕТТІК ... ... ... ... ” АТТЫ ЖАҢА ... ҚОЛЫМЫЗҒА ТИДІ.
ЖОЛДАУДА АТАП КӨРСЕТІЛГЕНДЕЙ, ҚАЗІРГІ ... ... ... ... КӨЗІ – ... ... ҚОРЫН
ПАЙДАЛАНУ. БАҒДАРЛАП ҚАРАСАҚ, БҰЛ ЖАҒДАЙ ... ... ... ... ... ӨЙТКЕНІ, ҮКІМЕТ ЕЛІМІЗДІҢ
МҰНАЙ РЕСУРСТАРЫН ИГЕРУГЕ СОЛ ... ... ... ... БӨЛУ ... ... БОЙЫНША ТАҒАЙЫНДАЛҒАН ӨКІЛЕТТІ ОРГАНЫ
РЕТІНДЕ ... ... ... ... ... ... ... ІРІ
МҰНАЙ КЕН ОРЫНДАРЫНА БАҚЫЛАУ ЖАСАЙДЫ.
ЕЛБАСЫНЫҢ ... ... ... ... ... САЛАТЫН БОЛСАҚ: “КӨМІРСУТЕГІ ШИКІЗАТЫН ӨНДІРУ КӨЛЕМІН ... ... БІЗ 225 ... ҰЛҒАЙТУҒА ҚОЛ ЖЕТКІЗДІК, АЛ ... ... 1,3 ЕСЕ ҒАНА ... ӨНДІРУДІҢ БҮГІНГІ ДЕҢГЕЙІ ТЕОРИЯ ЖҮЗІНДЕ ҚАЗАҚСТАННЫҢ
МИНИМАЛДЫ ІШКІ ... ... ... СОНЫМЕН БІРГЕ
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ІШКІ НАРЫҒЫНЫҢ ГЕОГРАФИЯСЫ, ... ... ... ... ... АУДАННЫҢ АЛШАҚТЫҒЫ ЭКОНОМИКАНЫ ... ... ... ... ЕТУГЕ ПРОБЛЕМАЛАР ... ... ... ШЫҒУ ҮШІН ҚАЗАҚСТАН ... ... ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ЕҢ АЛДЫМЕН ... ... ... ... ... ... ӨЛКЕСІ МҰНАЙ ЖӘНЕ КӨГІЛДІР
ОТЫН ҚОРЫМЕН ... ... ... ... ... ... ЖӘНЕ
ЖАНАҚТЫҢ ЖАҒАЛАУЫНДА АШЫЛҒАН ЖАҢА КЕН ... ... ... ... ҒАНА ЕМЕС, ӘЛЕМДІ АУЗЫНА ... ... ... ДЕ ... САЛА ... БАСҚА ДА ... ... ... ЯҒНИ ... ... ... ... СЕБЕПТЕЛДІ.
СЕБЕБІ МҰНАЙ-ГАЗДЫҚ ӨНЕРКӘСІБІНІҢ ДАМУЫ ТЕК ... ... ... БАЙЛАНЫСТЫ САЛАЛАРЫНЫҢ ЭКАНОМИКАЛЫҚ ӨСІМІНЕ ҒАНА ... ... ... ... ... ... ... ҚҰРЛЫМЫНЫҢ, ХИМИЯ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... СЕРВИС ЖӘНЕ БАСҚА ДА
САЛАЛАРЫНЫҢ ДАМУЫ ҮШІН АЛҒЫ ... ... ... ... ... ... ЖАҢА ЭТАПЫ ДӘЛ ОСЫ ... ... ... ... КЕЛЕДІ.
ӨНЕРКӘСІПТІК МАМАНДАНДЫРУ БОЙЫНША РЕСПУБЛИКАНЫҢ МҰНАЙ-ГАЗДЫҚ
САЛАСЫ ӨЗ ... 4 ... ... БӨЛІМШЕЛЕРГЕ БӨЛІНЕДІ: МҰНАЙ
ӨНДІРЕТІН, МҰНАЙ ... ГАЗ ... ЖӘНЕ ГАЗ ... ... ... ӨЗАРА БАЙЛАНЫСҚАН ЖӘНЕ ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... ЗАПАСТЫҢ КӨЛЕМІ ЖАҒДАЙЫН БІЗДІҢ ЕЛІМІЗ МҰНАЙ ... ОРЫН ... ... ЕСЕПТЕМЕГЕНДЕ), ГАЗ ЖӘНЕ ... - 15-ШІ, АЛ ... ... ... 23-ШІ ОРЫН ... ҮЛЕСІНЕ БАРЛАНҒАН БЕКІТІЛГЕН ӘЛЕМДІК ... 1,5 ... ... 207 ... ЖӘНЕ ГАЗ КЕН ... 2,2 ... ... ЗАПАСТАРЫН, 690 МИЛИОН ТОННА КОНДЕНСАТЫН ЖӘНЕ 2 ... КУБ ГАЗ ... ... ... ... ... РЕТІНДЕ МҰНАЙ ӨҢДІРУ
ҰЗАҚ БОЙЫНА ЕЛГЕ ... ... ... ІРІ ... ... ЕТІП ... ... ҚАТЫСУШЫЛАРҒА ӨТУ ПЕРИОДЫ МҰНАЙ ... КӨП ӘСЕР ... ... ... ... ҮЗІЛУІМЕН, ЖАЛПЫ ЖӘНЕ ... ... ... ӨСУІМЕН АЛҒАШҚЫ РЕТ 1993 ЖЫЛЫ ... ЖӘНЕ ГАЗ ... ... УАҚЫТТА РЕСПУБЛИКАМЫЗДАҒЫ ЖАЛПЫ ӨНІМ КӨЛЕМІНДЕГІ ... ... ... ... 30 ... ... ... МҰНАЙДЫҢ
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БАСТАПҚЫ ЖӘНЕ ҚАЛДЫҚ ҚОРЫ 2 ... ... ... ... ... ... ... МҰНАЙ ҚОРЛАРЫН ҚОСА
ЕСЕПТЕГЕНДЕ ОНЫҢ ... 6 ... ... ... ЕЛ ... ... КЕНІШІ ӘЛІ ИГЕРІЛУ ҮСТІНДЕ. АЛ ... ... ... ... ҚҰБЫЛЫС РЕТІНДЕ ТАНЫЛҒАН ... ... ... ҚОРЫ 7 ... ... ... ... БАҒАНАСЫ БІРДЕН 13 ... ... ... ДА ... ... ІРІ МҰНАЙ ДЕРЖАВАЛАРЫНЫҢ БІРІНЕ
АЙНАЛДЫРЫП ОТЫРҒАН КАСПИЙ ҚАЙРАҢЫНДАҒЫ ОСЫ ... ... ... ... БАРЛЫҚ ШАРАЛАР ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУДА.
МҰНАЙ ӨНДІРУДІҢ БҮГІНГІ ДЕҢГЕЙІ ... ... ... ІШКІ ... ... ... ... БІРГЕ
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ІШКІ НАРЫҒЫНЫҢ ГЕОГРАФИЯСЫ, СОНЫҢ ІШІНДЕ ... ... ... ... ... ... ... РЕСУРСТАРЫН
ӨЗ БЕТІМЕН ... ... ... ... ... ... ШЫҒУ ҮШІН ... МҰНАЙ ӨНДІРУ КӨЛЕМІН КӨТЕРУ БОЙЫНША
БІРНЕЩЕ ШАРАЛАР ҚОЛДАНЫЛДЫ ЖӘНЕ ЕҢ ... ... ... – ГАЗ ... ҚҰРАМЫНА МҰНАЙ ӨНДЕЙТІН ЖӘНЕ ГАЗ
ӨҢДЕЙТІН КӘСІПОРЫНДАР ... ... ... ... ҮШ ... ЗАВОДТАР ҚЫЗМЕТ ЕТУДЕ, ОЛАР: ... ... ... ОЛАРДЫҢ СУММАЛЫҚ, ФАКТІЛІК ... ... ... ... 65,3 % ... ... 18,5 ... МҰНАЙДЫ ҚҰРАП
ОТЫР.
МҰНАЙ ӨНДІРУШІ САЛАЛАР СИЯҚТЫ, ... ... ДА ... ... ... ... ... МЕМЛЕКЕТТІК КОМИТЕТТІҢ МӘЛІМЕТТЕРІ БОЙЫНША
ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА ҚЫЗМЕТ ЕТІП ОТЫРҒАН МҰНАЙ ... ... ... ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІП ОТЫРҒАН ЖОҚ. ӨҢДЕЛІНЕТІН ... ... 60 % - ДАН ... ... СЕБЕП – КӨМІРСУТЕК
ШИКІЗАТЫН ӨҢДІРУДІҢ, ТАСЫМАЛДАУДЫҢ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ОТЫР.
МҰНАЙ ГАЗ КЕШЕНІНІҢ ДАМУЫНДА «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫНЫҢ
АЛАТЫН РӨЛІ ӨТЕ ЗОР. ... ... ... ... ... ... ... ТУЫНДАҒАНЫНДА ЖАСЫРУҒА БОЛМАЙДЫ. ҚОҒАМДА
БОЛЫП ЖАТАТЫН ҚҰБЫЛЫСТАРҒА ӘРТҮРЛІ КӨЗҚАРАСТАРДЫҢ АЙТЫЛАТЫНЫНА ЕТ ... ДЕЙ ТҰРА ... ТУРА ... ЖАҒДАЙДЫ ӨМІРДІҢ ӨЗІ ТУДЫРҒАНЫН АЙТУ
КЕРЕК. МҰНАЙ-ГАЗ САЛАСЫНДА БІРТҰТАС МАМЛЕКЕТТІК САЯСАТТЫ ... ... ... ... ... ... ... БҰЛ БІРІГУДІ ҰЙЫМДЫҚ ТҰРҒЫДАН
ЕМЕС ,БАРЛЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ ... БІР ... ... ... ҚАЖЕТ. ШЫНЫНДА ДА БҰЛ ЖЕРДЕ ЭКАНОМИКАЛЫҚ МҮДДЕ ЖОҒАРЫ ТҰР. МҰНДАЙ
ИНТЕГРАЦИЯ – ӘЛЕМДІК ТӘЖІРИБЕДЕ КЕЗДЕСІП ЖҮРГЕН ... ... ... ... ҚҰРЫЛЫМЫ ҰҚСАС НОРВЕГИЯЛЫҚ «СТАТОЙЛ», ҚЫТАЙ ҰЛТТЫҚ
МҰНАЙ КОМПАНИЯСЫ ЖӘНЕ ӘЗІРБАЙЖАН МЕМЛЕКЕТТІК ... ... ... ... ДА ... ... ... ӨЗІНІҢ ЖАҒЫМДЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ИМИДЖІН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА ҰМТЫЛЫП КЕЛЕДІ. ОЛ ... ... ... ... ҮШІН АШЫҚ ... ... ... ҚҰЛШЫНАДЫ. ОСЫНДАЙ ... ... ... ... ... СЕКТОРЫНДА ҚОЛАЙЛЫ ... ... ... ... ОН ... ... ҚАРАҒАНДА БІРАЗ АЛҒА ЖЫЛЖЫДЫҚ. ... ... ... ОТЫРЫП, КӨП НӘРСЕНІ ҮЙРЕНДІК. БІЗ ... ... САЙ ... ... ДӘРЕЖЕГЕ ЖЕТТІК. ӨЗІМІЗДІҢ
БАЙЛЫҒЫМЫЗДЫ ӨЗІМІЗ ИГЕРЕТІН КҮНГЕ КЕЛДІК. ӨНІМ ӨНДІРУМЕН ОНЫ ... ... ... ... ... ... ... БАЗА ҚАЛЫПТАСҚАН.
ҚАЗІР ЕЛІМІЗДЕ МЕНЕДЖМЕНТТІ ТОЛЫҚ МЕҢГЕРГЕН МАМАНДАРДЫҢ ШОҒЫРЫ ПАЙДА
БОЛДЫ. БІЗ ... ... ... ... ... ... ШЕТЕЛДІК МҰНАЙ
КОМПАНИЯЛАРЫМЕН ҮЗЕҢГІ ҚАҒЫСТЫРА АЛАТЫН ХӘЛГЕ ЖЕТТІК.
БІЗ КОМПАНИЯ КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ... ... ... ... ЫҢҒАЙ ТАНЫТЫП ОТЫР. ОЛ ҮШІН ТИІСТІ НОРМАТИВТІК
АКТІЛЕРДІ ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАУ ... ... ... ... ... ... БІР МҰНАЙ КОМПАНИЯСЫ РЕТІНДЕ «ҚАЗ ... ... ... ... ... , ... ӘЛЕУЕТІ ЖӘНЕ
ТЕХНОЛОГИЯСЫ БАР.
КӨПТЕГЕН ... ... ... ОТЫРҒАН ӨНДІРУШІНІҢ ҚҰЛДЫРАУЫ
КЕЗІНДЕ ... ... ... КЕШЕННІҢ ЖАҒДАЙЫН ОПТИМАЛЬДЫ ... ... 1991-95 ... ... ... РЕТ 1995 ЖЫЛЫ ... ... ҚОЛ ЖЕТКІЗІП, АЛ 1996ЖЫЛЫ МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ
КОНДЕНСАТТЫҢ ... 3,3 ... ... ... ОЛ 23,3 МИЛЛИОН
ТОННА ҚҰРАДЫ, ... ГАЗ ... ... 1996 ЖЫЛЫ 6,4 ... ... ӨҢДЕЛІНЕДІ.
РЕСПУБЛИКАНЫҢ ӨНЕРКӘСІПТІК ӨНДІРУШІЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ КӨЛЕМІНДЕ ШИКІ
МҰНАЙДЫ ӨНДІРУ 16 ... ... ... ... ЖӘНЕ 4 ... ... ӨНІМНІҢ ШЫҒАРЫЛУЫНА ЖҰМСАЛДЫ.
ҚАЗАҚСТАНДА МҰНАЙ ӨНДІРУМЕН 1998 ЖЫЛЫ 25 ... ... ... ... ... 1997ЖЫЛЫ 30 МИЛЛИОН ТОННА ҚҰРАДЫ.
АЛАЙДА ҚУАТТЫҢ ТЕК ¾ ... ... ... ОЛАР 1997 ЖЫЛЫ ... ТОННА ӨНДІРДІ, БҰЛ ОНЫҢ ЖАЛПЫ ӘЛЕМДІК ӨНДІРУДІҢ 0,7 ... 1998 ЖЫЛЫ ... ... ... 1997 ... ДЕҢГЕЙІНЕ
ҚАРАҒАНДА 101,7 ПАЙЫЗ ҚҰРАДЫ. ӨНДІРІЛГЕН МҰНАЙДЫҢ ЕҢ ҮЛКЕН ... ... ... ... ... ОБЛЫСЫ ӨНДІРГЕН
МҰНАЙДЫҢ 30 ПАЙЫЗ, ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ-13 ПАЙЫЗ, ... ... ... ... ... ... ... ІШКІ
ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ ТӨЛЕМ ҚАБІЛЕТСІЗДІГІНЕ ... ... ... ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН НАШАРЛАТЫП ... ... ... ... ... ҚАРЖЫЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫҢ БОЛМАУЫ,
СКВАЖИНАЛАРДЫ ... ... ... ... ... ЕНГІЗУ ЖӘНЕ ОБЪЕКТІЛЕРДІ ... ... ... ЖҰМЫСТА КӨЛЕМНІҢ ... АЛЫП ... ... ... ЖӘНЕ ЕСКЕРГЕНДЕРІН АУЫСТЫРУ ҮШІН ... ... ... ... ... ... ... МЕН
ҚҰРАМЫН НАШАРЛАТТЫ.
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ... ... ... ... ... – ТӘЖІРИБЕСІН АЛЫП ... ... ЖӘНЕ ... МОЛ
МҮМКІНДІКТІҢ АРҚАСЫНДА ҒАНА МЕМЛЕКЕТ КЕШЕНДІ ... ... ... ... ... ... МЕН ... ӨТЕ СИРЕК
КЕЗДЕСЕТІН МОЛ ҚОРЫ ... ... ... ЖӘНЕ ДАУ ... ... ... ... ОТЫР. ТҰҢҒЫШ РЕТ ... ... ... ... ... ... ... КЕЛІСІМІНЕ СӘЙКЕС АЛҒАШ ИГЕРІЛЕТІН БЛОКТАР АЙҚЫНДАЛДЫ,
ОНЫ ... ... ... ... КОМПА-НИЯЛАРДЫҢ
ҮЛЕСІНЕ ТИЕТІН АЛАҢДАРДЫҢ АЛДАҒЫ АҒЫМДАҒЫ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ БЕКІТІЛДІ.
1.2 ... ... ... ... ... ... ДЕЙІНГІ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ ДАМУ ... ... ... МЕН ОНЫ ... ... КӨЗ ... БОЛАШАҚТАҒЫ
ЕЛ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ӨСУІНІҢ НЕГІЗГІ ФАКТОРЫ БОЛАДЫ. ШИКІЗАТ РЕСУРСТАРЫНА БАЙ
КЕЙБІР ДАМУШЫ ЕЛДЕР, ТҰРАҚТЫ ... ... ҚОЛ ... ... ... ... ТАУАР НАРЫҚТАРЫНДАҒЫ КОНЪЮНКТУРАСЫНЫҢ
ӨЗГЕРУІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ЕКЕНІН ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ТӘЖІРИБЕ ... ... ... ... ТАБЫСҚА ИЕ БОЛА ОТЫРЫП, МЕМЛЕКЕТ ПЕН ЖЕКЕ
МЕНШІК ... ... ЖАҢА ... ... ... АЛ ... НЕМЕСЕ КЕДЕЙ РЕСУРСТАРЫ БАР ЕЛДЕР, ТҰРАҚТЫ ... БОЛА ... ... ЖАҢА ... ... ҮШІН ТҰРАҚТЫ
ӘРЕКЕТТЕРГЕ ШАРАЛАР ҚОЛДАНАДЫ. ДЕГЕНМЕН, ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ БОЛАШАҚТА ШИКІЗАТ
ҚОРЛАРЫ САРҚЫЛАДЫ, БҰЛ ... ... КЕН ... ... КЕЙІН ТҰРАҚТЫ ДАМУ БАҒЫТЫНДА ЕЛЕУЛІ ПРОБЛЕМАЛАРДЫ ТУҒЫЗУЫ
МҮМКІН. ОСЫ ОРАЙДА, КӨЗ ЖЕТЕРЛІК БОЛАШАҚТА ТҰРАҚТЫ ДАМУ ... ... ЕҢ ... ... ... ТИІМДІ
ПАЙДАЛАНУМЕН БАЙЛАНЫСТЫ БОЛАТЫНДЫҒЫ ЖӨНІНДЕ ПІКІРЛЕР ҚАЛЫПТАСТЫ.
ҚАЗАҚСТАННЫҢ БҮГІНГІ ЭКОНОМИКАСЫНДАҒЫ КЕЛЕСІ ПРОБЛЕМАЛАРДЫ АТАУҒА
БОЛАДЫ: ... ... ... БАҒЫТТАЛУЫ; ЕЛДІҢ ІШІНДЕГІ
САЛААРАЛЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚАРАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ БІРІГУЛЕРДІҢ ӘЛСІЗДІГІ; ӨҢДЕУШІ
ӨНЕРКӘСІП ... ... ... ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК
ИНФРАҚҰРЫЛЫМНЫҢ ЖЕТІЛМЕГЕНДІГІ; КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ ЖАЛПЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ... ... ... ... ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК-
КОНСТРУКТОРЛЫҚ ... ... ... ... ... ... МЕН
ӨНДІРІС АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ МЕН ТАҒЫ ... ... ... ОРАЙ, 2003 ЖЫЛҒЫ НАУРЫЗДА РЕСПУБЛИКА ҮКІМЕТІНІҢ 2003-2006
ЖЫЛДАРҒА ... ... ... ... БАҒДАРЛАМАСЫ ҰСЫНЫЛДЫ. БАҒДАРЛАМАНЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ ... ЖӘНЕ ОНЫҢ ... ... ... ... ... ҚҰНЫ ЖОҒАРЫ БОЛАТЫН ӨНІМДЕРДІ ШЫҒАРУҒА БАҒЫТТАУДЫҢ
ЖОЛДАРЫН ӘЗІРЛЕУ, СОНДАЙ-АҚ ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ ЖОСПАРДА СЕРІВИСТІК-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
ЭКОНОМИКАҒА КӨШУ ҮШІН ... ... ... ... ... ... ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУҒА БЕЛСЕНДІ АРАЛАСҚАН КЕЗІНДЕ ЖҮЗЕГЕ
АСАДЫ. НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРДІҢ ІШІНДЕ ӨҢДЕУШІ ... ... ... ... ... КЕМ ... ЕҢБЕК ӨНІМДІЛІГІН 2015 ЖЫЛЫ 2000 ЖЫЛМЕН
САЛЫСТЫРҒАНДА 3 ЕСЕДЕН КЕМ ЕМЕС ... ЖӘНЕ ... ... ... 2 ... ... ЕТУ ЕСЕПТЕЛЕДІ.
ЭКОНОМИКАНЫ ТИІМДІ ДАМЫТУ ШАРТТАРЫНЫҢ БІРІ БОЛЫП ЖАНАР-ЖАҒАР ОТЫНДАРЫ
МЕН ХИМИЯЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ КӨП АССОРТИМЕНТІН АЛУ МАҚСАТЫНДА МҰНАЙГАЗ ... ... ... ... ҰТЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ ЕСЕПТЕЛЕДІ. СОНДЫҚТАН ҚАЗІРГІ
УАҚЫТТА ХИМИЯ ӨНЕРКӘСІБІ ҮШІН ЕЛІМІЗДІҢ ҚУАТ КӨЗІ ЖӘНЕ ... ... ЕТУ ... ... ШИКІЗАТЫН КЕШЕНДІ ҚАЙТА ӨҢДЕУДІҢ ... ... ... ... ... ... ЕЛІМІЗДІҢ ШИКІЗАТ
БАЗАСЫН ЗЕРТТЕУДІҢ БҰЛ БАҒЫТЫН БАСЫМДЫ БАҒЫТТАРДЫҢ БІРІ РЕТІНДЕ ... ... ... ГАЗ ... ... ЖӘНЕ ... ҚАЙТА ӨҢДЕУ,
ЖОҒАРЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ, ҒЫЛЫМДЫ ҚАЖЕТСІНЕТІН ӨНДІРІСТЕРДІ ПАЙДАЛАНУ ЖОҒАРЫ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕР МЕН ... ... ... ... ... ... ҮҒЫМЫ ҚАЗІРГІ КЕЗДЕ БІР МӘНДІ
ТҮСІНДІРІЛМЕЙДІ. ОНЫ ТЕК ӨНДІРІЛГЕН ШИКІЗАТТЫ ҒАНА ... ... ... ... ... ... ДА ... БОЛАДЫ. "ӨНЕРКӘСІПТЕ ШИКІЗАТТЫ
КЕШЕНДІ ПАЙДАЛАНУ" МОНОГРАФИЯСЫНЫҢ АВТОРЫ В.М.АНДРИЯНОВ, "ШИКІЗАТТЫ КЕШЕНДІ
ПАЙДАЛАНУДЫҢ БІРЛЕСКЕН ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ СҮЛБАСЫН ПРАКТИКАДА ... ... ... ... ЗАТҚА АЙНАЛДЫРУҒА, ЕҢ АЛДЫМЕН, ӨНДІРУГЕ, СОНДАЙ-АҚ
ТАСЫМАЛДАУҒА ӘРІ МҮМКІНДІГІ БОЙЫНША ШИКІЗАТТЫ ҚАЙТА ... ... ... ... ТҰТЫНУ ТИІМДІЛІГІН МЕЙЛІНШЕ ӨСІРУ" ЕКЕНІН АТАЙДЫ.
БІЗДІҢ КӨЗҚАРАСЫМЫЗША, ШИКІЗАТТЫ ... ... БҰЛ ... ДАМУ ... ... ... ... ШИКІЗАТ
ҚҰРАМЫНДА БОЛАТЫН НЕГІЗГІ ЖӘНЕ ІЛЕСПЕ КОМПОНЕНТТЕРДІ, ӨНДІРІСТІК ҮДЕРІСТІҢ
БАРЛЫҚ САТЫЛАРЫНДАҒЫ ... ... ... ӘРІ ... ПАЙДАЛАНУ БОЛЫП
ТАБЫЛАДЫ. ШИКІЗАТТЫ КЕШЕНДІ ПАЙДАЛАНУ МҰНАЙ ГАЗ РЕСУРСТАРЫН ТИІМДІ
ПАЙДАЛАНУДЫ ... ... ... БІРІ ... ... ... ... ЖАТАДЫ. СОНЫМЕН БІРГЕ БҰЛ ПРОБЛЕМАНЫ ШЕШУ ... ЖӘНЕ ... ДА ОНЫҢ ... ... ӨРІ ПРАКТИКАЛЫҚ
АСПЕКТІЛЕРІ БҮГІНГІ КҮНГЕ ДЕЙІН ӘЛІ ДЕ ШЕШІЛМЕГЕН.
МҰНАЙ-ГАЗ РЕСУРСТАРЫН КЕШЕНДІ ПАЙДАЛАНУ ҚАЖЕТТІЛІГІ КЕЛЕСІ СЕБЕПТЕРМЕН
НСГІЗДЕЛГЕН: БІРІНШІДЕН, ... ... ... ... ӨСУІ ҚАЛПЫНА ҚАЙТЫП КЕЛМЕЙТІН ШИКІЗАТ РЕСУРСТАРЫНА БІРШАМА
ШЕКТЕУЛІ ҚОРЛАР КЕЗІНДЕ ЖҮРЕДІ. СОНДЫҚТАН СЛІМІЗДІҢ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ... ... ҮШІН ОСЫ ... ӨНЕРКӘСІПТІК АЙНАЛЫМҒА
БІРШАМА ЖОЛЫ ҚИЫН ЖӘНС САПАСЫ ТОМЕН ШИКІЗАТ КӨЗ ... ... ... БҰЛ ОНЫҢ ... ... ... ӘКЕЛЕДІ. ЕКІНШІДЕН, ҚАЗІРГІ
УАҚЫТТА БІЗДІҢ ЕЛІМІЗДЕ ТАБИҒАТ ... ... ... БАЙҚАЛАДЫ. МҰНАЙ ӨНЕРКӘСІБІНДЕ АСА БАҒАЛЫ МҰНАЙ ... ... ... ... ... ... ... ЖІБЕРІЛУДЕ.
АТАЛҒАН СЕБЕПТЕРДІҢ НЕГІЗІНДЕ МҰНАЙ ГАЗ ШИКІЗАТЫ МЕН ІЛЕСПЕ ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ИЕ БОЛАДЫ.
КӨПТЕГЕН ЗЕРТТЕУЛЕРДЕ ШЕТЕЛДІК МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ БІРЛЕСТІКТЕРІНІҢ КЕН
ОРЫНДАРЫНДА ШИКІЗАТТЫ АЛУ, ... ... ... ... ... ТАСЫМАЛДАУ, ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚТАРДЫҢ ЖАҒДАЙЛАРЫНА БАҚЫЛАУ ЖҮРГІЗУ
ЖӘНЕ БАСҚА ДА ІС-ӘРЕКЕТТЕРІ ... ... ... ... ... ... БОЙЫНША ӨЗ МІНДЕТІН ШЕШЕ АЛАТЫН ЖӘНЕ ДЕ
НАҚТЫ НӘТИЖЕЛЕРМЕН КӨРІНЕТІН МҰНАЙ ГАЗ БИЗНЕС ОРТАЛЫҒЫ ҚҰРАЙДЫ. БҰЛАРДЫ
БІРЫҢҒАЙ МАҚСАТ ... ... АТАП ... ... ... ... ӘРЕКЕТ ЕТУІ, БІР-БІРІМЕН БӘСЕКЕГЕ ТҮСУІ, ӨЗ ... ... ... ... ... ... ... САТУ,
ДҮНИЕ ЖҮЗІНЕН ШИКІЗАТ ПЕН МАТЕРИАЛДАРДЫ САТЫП АЛУ, ... ... ... ... ИНВЕСТОРЛАР АРҚЫЛЫ БӘСЕКЕ ... ... МЕН ... КОНСТРУКТОРЛЫҚ ИНСТИТУТТАР ҚҰРУ, ... ... (БҰЛ ... ... БӨССКЕ ҚҰРАЛАТЫН
ЖЕТЕКШІЛЕРМЕН) СИЯҚТЫ ЖАҺАНДАНУ САЯСАТЫН ЖҮРГІЗУДЕ.
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ... ... ... ... ... ... ... МҰНАЙ ГАЗ БИЗНЕС ОРТАЛЫҒЫН ҚҰРУ БОЛЫП
ТАБЫЛАДЫ. БҰЛ БИЗНЕЕ ОРТАЛЫҚ ... ... ... ЖӘНЕ
ДИНАМИКАЛЫҚ ДАМУЫНА СЕПТІГІН ТИГІЗЕР ЕДІ, ЖӘНЕ ДЕ БҰЛ ЕЛДІҢ ... МЕН ... ... ЖӘНЕ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ БАҒЫТЫНДА ЖҰМЫСТАР
АТҚАРАР ЕДІ. ... ... ... ЖЕТІЛУ ЖОЛДАРЫ
БӘСЕКЕЛЕСТІК ҚАБІЛЕТІНЕ ТІКЕЛЕЙ БАЙЛАНЫСТЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНДА ... ... ... ... ... ТҮСІРУ ЖОЛЫНДА
ӘРТҮРЛІ ӘДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ... ... ... ... ... ҮШІН
БІРЛЕСТІКТЕР ӨЗ ІС-ӘРЕКЕТТЕРІН ІСКЕ АСЫРА БАСТАЙДЫ. ... ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ДЕ ... ӨЗГЕРІСТСРДІҢ КЕДЕРГІЛЕРДІҢ ЕСКЕРУІНЕ ТУРА
КЕЛЕДІ. ЕҢ МАҢЫЗДЫСЫ БОЛЫП, СЫРТҚЫ ТАЛАПТАР МЕН СТРАТЕГИЯЛЫҚ
МІНДЕТТЕРДІ ШАРУАШЫЛЫҚТЫҢ ІШКІ МҮМКІНДІКТЕРІН ТАЛДАУ БОЛЫП
ТАБЫЛАДЫ. БІРЛЕСТІКТЕРДІҢ ... ... ... ... ... МАҢЫЗДЫ ҚҰЖАТ БОЛЫП ЕСЕПТЕЛЕДІ, ОЛ ӨТКІЗУ
МЕХАНИЗМІНЕ, ТЕХНИКАЛЫҚ, ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ДАМУЫНА ӘСЕР ЕТЕДІ,
СОНДЫҚТАН ОНЫҢ ҚҰРЫЛУЫ МЫНА КЕЗЕҢДЕРДЕН ӨТУІ КЕРЕК:
- ӨТКІЗГЕН ІС-ШАРАЛАРДЫҢ НӘТИЖЕСІНЕН ... ... ... АЛДЫН АЛА ЖАСАЛҒАН КЕЗЕҢ: НАРЫҚТЫ, ІСКЕРЛІК
БЕЛСЕНДІЛІКТІ, АЙНАЛЫМНЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН,СҰРАНЫСТЫҢ ИНТЕНСИВТІЛІГІ ... ... ... ... ... ... ... ҚҰРАСТЫРУ КЕЗЕҢІНДЕ СЫРТҚЫ ОРТАНЫҢ ӘР ТҮРЛЕРІНЕН ... ... ... НЕГІЗІНДЕ ПАЙДА БОЛҒАН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕР ҚҰРАЙДЫ;
АЛҒЫ ШАРТТАР КЕЗЕНІНДЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ САНДЫҚ ... ... ... ... ... ... СТРАТЕГИЯНЫ АНЫҚТАУ. БҰЛ ЭТАПТА ... ... ... ... ... ЖОЮ ... ЖАҢА ... ДАМЫТУҒА, ІС-ӘРЕКЕТ ТҮРЛЕРІН ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ... МҮМКІНШІЛІК ЖОЛДАРЫ ҚАРАСТЫРЫЛАДЫ.
СТРАТЕГИЯЛАРДЫ ТАЛДАУ АРҚЫЛЫ ТИІМДІЛІКТІ БАҒАЛАУ ... ... ЕҢ ... НҰСҚАСЫН ТАҢДАП АЛУҒА СЕПТІГІН
ТИГІЗЕДІ. БІРЛЕСТІКТІҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАР ӘРЕКЕТІ НЕГІЗГІ ... ... ... НАРЫҚТАҒЫ ҮЛЕСІНІҢ АЗАЮЫ ЖӘНЕ КӨБЕЮІ,
ТЕХНОЛОГИЯ АЙМАҒЫНДАҒЫ ЖЕТЕКШІЛІГІ, МАТЕРИАЛДЫҚ, ... ЖӘНЕ ... ... ... ТАБЫСТЫҢ ӨСУІ ЖӘНЕ ТАҒЫ БАСҚАЛАР).
СТРАТЕГИЯНЫ ТАЛДАУ ПРОЦЕСІ МАҚСАТТАРДЫ ТАҢДАУДЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ӘР ... ... ... ӘР ... ... БОЛЫП САНАЛАТЫН
СТРАТЕГИЯНЫҢ ЖАСЫРЫН ТҮРДЕ БОЛУЫ. ЕГЕР СЫРТҚЫ ОРТА, ТЕХНОЛОГИЯ, БӘСЕКЕ
ЖАҒДАЙЫ ҮЙРЕНШІКТІ ... ... ОНДА ... ... ... ЖӘНЕ БІЛІМДЕРІН ҚОЛДАНА АЛАДЫ. БҰЛ ЖАҒДАЙДА СТРАТЕГИЯ ТИІМДІ
БОЛЫП ЕСЕПТЕЛЕДІ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ҒАНА ... ... ... ... ДИНАМИКАСЫНЫҢ ӨЗГЕРУІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ
ЖҮЙЕЛІК ЖӘНЕ АШЫҚ ... ... ... ... МҰНЫ ... ... ... АҚПАРАТТАР АЙҚЫНДАЙДЫ. АЛДЫН-АЛА ТАЛДАНҒАН
СТРАТЕГИЯ ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ ЖОҒАРЫ ЕКЕНІН ... ... ... ҰЗАҚ ... СТРАТЕГИЯ ТАЛДАНҒАН, МҮНДА МҰНАЙ ҚОРЫН
ЕСЕПКЕ АЛА ОТЫРЫП, МҰНАЙ СЕКТОРЫНЫҢ БАСЫМДЫ ДАМУЫ КӨРСЕТІЛГЕН.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ... ... ҮШІН ... ТЕК ... НАРЫҚТА ҒАНА ӘРЕКЕТ ЕТЕДІ, АЛАЙДА ІРІ ҚАЛАЛАРДА ЖӘНЕ
АЛЫС АУМАҚТАРДА ӨЗ ДЕРІН СНДІ ҒАНА ... ... ІШКІ ... ОНЫҢ ... ЖӘНЕ ... ОНЫҢ ... ӘСЕРІНЕН ӨСЕ БАСТАЙДЫ. ТҰРАҚТЫ ДАМУ
СТРАТЕГИЯСЫНДА БОЛАШАҚТА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ЕУРОПА МЕН
АҚШ АРАСЫНДА ЖОҒАРЫ ... ... ГАЗ ... ... ПАЙДА
НОРМАСЫНЫҢ АЗАЮЫНА ЖӘНЕ БАҒАНЫҢ ТҰРАҚТЫ БОЛУЫНА АЛЫП ... ... ... ... САПАСЫН АРТТЫРУ ЖӘНЕ ОНЫҢ КӨЛЕМІН КЕҢЕЙТУ СТРАТЕГИЯСЫ
БҰЛ СЕКТОРДЫҢ ИНВЕСТИЦИЯСЫН АНЫҚТАЙДЫ, ПАЙДАНЫҢ ӨСУ ... ... ... ҚАТАР, АТАЛМЫШ ӨНЕРКӘСІП ӨНІМІНІҢ ЖӘНЕ ОНЫҢ БАҒАСЫНЫҢ
ДИНАМИКАСЫНДА ФАКТОРЛАРДЫҢ НЕГІЗГІЛЕРІНІҢ БІРІ БОЛЫП ... БҰЛ ... ... ЖӘНЕ ... ... МҰНАЙДЫҢ ӘЛЕМДІК БАҒАСЫ
2010 ЖЫЛЫ 30-35 ДОЛЛАРҒА ЖЕТЕДІ ДЕП ... ... ... ... ... ГАЗ ... ІШКІ ... ЕСЕП ЖҮРГІЗУ ЕРЕКШЕ КӨҢІЛ АУДАРАРЛЫҚ БОЛЫП ЕСЕПТЕЛЕДІ.
ӨЙТКЕНІ, ЕЛДІҢ ІШКІ НАРЫҚТАҒЫ ... ... ... ... ... ... ... ЖЕТТІ, АЛ БЕНЗИННІҢ КӨТЕРМЕ БАҒАСЫ 1,5-1,7 ЕСЕ
КӨТЕРІЛДІ. БҰЛ ЖАҒЫМСЫЗ ЖАҒДАЙ СОЛ ... ... ... ДА ... ШАРУАШЫЛЫҚ САЛАЛАРЫНА КЕРІ ӘСЕРІН ТИГІЗДІ. БҰЛ СТРАТЕГИЯНЫҢ
ТҰРАҚТЫ ... ... ГАЗ ... ... ... ... ... СЕКТОРЫНА БАҒА РЕФОРМАСЫН ЖӘНЕ КЕШЕНДІ ... ... ... ӨЙТКЕНІ ЕЛДЕГІ МҰНАЙ ГАЗ ӨНІМДЕРІНІҢ КӨТЕРМЕ
БАҒАСЫНЫҢ ЖОҒАРЫ ... ... ... ... САЛЫҚ ТҮРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ.
БҰЛ ЖАҒДАЙ ЕУРОПАДА КЕРІСІНШЕ КӨТЕРМЕ САУДАДАҒЫ САЛЫҚ МИНИМАЛДЫ ЖӘНЕ ... ... ... ... САТЫСЫНА ҚАРАЙ БОЛАДЫ. СОНДЫҚТАН ПЕРСПЕКТИВТІ
ДАМУДЫҢ ТҮРЛЕРІНІҢ БІРІ БОЛЫП ХАЛЫҚ ... ... ... ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ КЕШЕНДІ САЛЫҚТЫҚ ЖӘНЕ БАҒА РЕФОРМАСЫ МҰНАЙ
ГАЗ ӨНІМДЕРІ СЕКТОРЫНДА САЛЫҚТЫ АЗАЙТУҒА ЖӘНЕ ІШКІ ... ... ... КЕМІТУІНЕ АЛЫП КЕЛЕДІ. СОНЫМЕН ҚАТАР САЛЫҚТЫҢ ӨСУІ ЖӘНЕ БӨЛШЕК
СЕКТОРДА БАҒА ДИНАМИКАСЫНЫҢ ӨСУІ САТЫП АЛУШЫЛАРДЫҢ ҚАБІЛЕТІНІҢ ... ... ... СТРАТЕГИЯНЫ ТАЛДАУ КЕЗІНДЕ ҚАРЖЫ ДИНАМИКАСЫНЫҢ
ВАЛЮТАЛЫҚ ЖАҒДАЙДА АЗ КӨҢІЛ ... ІШКІ ... ... ГАЗ ... ... ... БҰЛ БІРЛЕСТІКТЕР ДАМУ
ПЕРСПЕКТИВАСЫНА ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ЖАҒДАЙЫ ... ... ... ... ... ЕСЕП ПЕН ЕСЕП ... ... СТАНДАРТҚА КӨШУІ
КӨПТЕГЕН ҚИЫНШЫЛЫҚТАРДЫҢ БІРІ БОЛЫП САНАЛАДЫ. ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ ПРОГРЕСТІҢ
ФАКТОРЫ МҰНАЙ ГАЗ ... ... ӨЗ ... ... АЛДЫҢҒЫ
ҚАТАРЛЫ ЖӘНЕ ПРОГРЕССИВТІ ТЕХНОЛОГИЯЛАР НЕГІЗІНДЕ:
* ПАЙДАЛЫ ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕР МӨЛШЕРІН МЕЙЛІНШЕ КӨП АЛУҒА;
* ... ... ГАЗ ... ... ... МЕН ... ... ЫСЫРАБЫ МЕН ҚАЛДЫҚТАРЫН ҚЫСҚАРТУҒА ҚОЛ ЖЕТКІЗУГЕ БОЛАДЫ.
ОСЫ АТАЛҒАН ФАКТОРЛАР НЕГІЗІНДС МҰНАЙГАЗ ӨНІМДЕРІН КЕШЕНДІ ПАЙДАЛАНУДА ОНЫҢ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ АРТАДЫ. ... ... ОСЫ ... ... ... ... ӨНДІРУ СФЕРАСЫНЫҢ ӨСУІ ӘРДАЙЫМ КЕҢІП
ОТЫРАДЫ ЖӘНЕ ДЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЗА, ... ОТЫН ... ... ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
ЖОЛДАРЫ ҚАРАСТЫРЫЛЫП ОТЫРАДЫ. БҰЛ МҰНАЙ ХИМИЯ ... ... ... ТЕРЕҢ ӨҢДЕУГЕ ЫНТАЛАНДЫРАДЫ. МҰНАЙГАЗ БІРЛЕСТІКТЕРІНІҢ НЕГІЗГІ ІШКІ
ЖАҒДАЙЫНЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ САЛЫҚ ЖӘНЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙДЫ ЖЕТІЛДІРУ БОЛЫП
ТАБЫЛАДЫ. БҰЛ ... ... ... ... ... ЗАҢДЫЛЫҚТЫ
ТҰРАҚТАНДЫРУЫ ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУІ ТИІС. "ӨНІМДЕРДІ БӨЛУ ЖОНІНДЕГІ КЕЛІСІМДЕР"
ТУРАЛЫ ТОЛЫҚ ТҮРДЕ ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ЗАНДАР
ӨЗГЕРТІЛСЕ, БІЗДІҢ ОЙЫМЫЗША, МҰНАЙГАЗ ... ... ... ... ӨНІМ ӨНДІРУІНЕ ЛИЦЕНЗИЯ АЛУЫНА КӨМЕГІН
ТИГІЗЕР ЕДІ. ЭКОНОМИКАНЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫНЫҢ ... ... ... ТА ... ... ... ... САЯСИ ЖӘНЕ ДЕ БАСҚА ФАКТОРЛАРҒА
КЕШЕНДІ ЕСЕП ... ... ... ЯҒНИ ... ... ... СТРАТЕГИЯЛЫҚ НЕГІЗ ҚҰРЫЛУЫНА ӘСЕР ... ... ... ДА ... ... ... ОЛАРДЫҢ ВЕРТИКАЛДЫ КІРІГУ
ҮРДІСІНІҢ ДАМУЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. СОНЫМЕН ҚАТАР МҰНАЙГАЗ ӨНІМІН ӨНДІРУШІЛЕР
МЕН ҚАЙТА ӨҢДЕУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУШІЛЕР ... ... ... ... ... МЕН ... ... ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ӨСУІ БАЙҚАЛАДЫ.
ОСЫНДАЙ СТРАТЕГИЯНЫҢ АРҚАСЫНДА ӘР ... ... ... ... МҰНАЙ ӨНІМДЕРІ, МҰНАЙ ХИМИЯСЫ, ТАСЫМАЛДАУ) ОСКЕНІН, БІРІНШІДЕН
ТИІМДІЛІК БЕЛГІЛЕРІМЕН СӘЙКЕСТІГІ ЖӘНЕ ... ... ... ... БІРЛЕСТІКТІҢ ҚҰРЫЛЫМЫМЕН АЛҒАНДАҒЫ КЕШЕНДІ ... ... ... ... ДАМУЫН МОДЕЛДЕУ КӨПТЕГЕН
МҮМКІНШІЛІКТЕРДІ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ОСЫ ... КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ ТҰРАҚТЫ ДИНАМИКАСЫ
ҚАЗІРГІ КЕЗДЕ, ТІПТІ БОЛАШАҚТА ДА ТАРАТУ-ӨТКІЗУ ... ... ЖӘНЕ ... АНЫҚ ... ... СТРАТЕГИЯНЫҢ
ПЕРСПСЕКТИВТІ, НАҚТЫ, КЕҢ ТҮРДЕ БОЛУЫ ЕЛДІҢ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫНА
ҚОЛ ЖЕТКІЗУГЕ ЖОЛ ... ... ... ... ... ЖАҒДАЙЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙҒА, ЯҒНИ ИНФЛЯЦИЯ
ҚАРҚЫНЫ, ВАЛЮТА ... ... ... ... ... ӨЗГЕРУІ,
ХАЛЫҚТЫҢ НАҚТЫ ТАБЫСЫ, ІРІ СЕКТОРЛАР ӨНДІРІСІНІҢ ТӨМЕНДЕУІНЕ ... ... ... ... ... ... ТҰРАДЫ. СОНДЫҚТАН МҰНАЙГАЗ
ӨНЕРКӘСІБІН БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕ ВЕРТИКАЛДЫ КІРІГУ ... ... ... ... БҰРЫНҒЫ ССРО-ДА ОТЫН-ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КЕШЕНДЕРІ ОСЫ ЖҮЙЕМЕН ЖҰМЫС
ІСТЕГЕН, БІРАҚ КЕЙБІР ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ТҮРЛЕРІ ӘРТҮРЛІ ВЕДОМСТЛАРҒА ... ... ... ... ОРГАНЫНА БАЙЛАНЫСТЫ БОЛҒАН, ОЙТКЕНІ
МҰНАЙ-ГАЗДЫ ӨНДІРУДІҢ, ҚАЙТА ӨҢДЕУДІҢ, ҚАЙТА БӨЛУДІҢ, ... ЖӘНЕ ... ... ... ТЕК ОСЫ ... ҒАНА ... АЛАЙДА, БҰЛ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ИНТЕГРАЦИЯ ЕМЕС, ӨКІМШІЛДІК-ӘМІРШІЛДІК БАСҚАРУ ӘДІСІНЕ
НЕГІЗДЕЛГЕН БОЛАТЫН. НАРЫҚТЫҚ ... ... ... ОҒАН ӨТУ ... ... ... ... ЕМЕС ЕДІ, ӨЙТКЕНІ РЕФОРМА ЛОГИКАСЫНА ҚАЙШЫ
КЕЛДІ. ЖОСПАРЛЫ-ӘКІМШІЛІК ЖҮЙЕНІҢ ТАРАТЫЛУЫ МҰНАЙГАЗ ӨНСРКӘСІБІНЕ ... ... ... КЕЙБІР ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАР БӨЛІМДЕРІ ӘР
РЕСПУБЛИКАНЫҢ ҚАРАМАҒЫНА КЕТТІ. КӨП ЖЫЛДАН ... ... ... ... ... ҚАЗІРГІ КЕЗДЕ БҰЛ БАЙЛАНЫСТАР ҚАЙТАДАН ЖАЛҒАСЫН ТАПТЫ. ҚАЙТАДАН
БҰРЫНҒЫ БАЙЛАНЫСТАРДЫ ... ТЕК ... ... ҒАНА ... ТМД ... ҮШІН ДЕ ТИІМДІ. КӨПТЕГЕН ТҰРАҚТЫ ЕМЕС ЖАҒДАЙЛАРДА
ТІКЕЛЕЙ ... ... ... ... БІРЛЕСТІКТЕР БІРАЗ ТӘУЕЛСІЗ
ӨНДІРІСТЕР МЕН ДЕЛДАЛ ФИРМАЛАРДЫҢ ... ... ... ... ... ... ФУНКЦИЯСЫН
КӨТЕРУГЕ, БӘСЕКЕЛЕСТІК КЕЗІНДЕ ЖЕҢІП ШЫҒУГА ... ... ... ҮРДІСІ БІРЛЕСТІКТЕРДІҢ ЖЕТІСТІГІ - ӨТКІЗУДІ БАЛАНСТАУ. МҰНАЙ БАҒАСЫ
ТӨМЕНДЕСЕ МҰНАЙ ӨНДІРУШІЛЕР АЗАЯДЫ, БІРАҚ ... ... ... МЕН ... ... ПАЙДАСЫ ӨСЕДІ, ӨЙТКЕНІ ШИКІЗАТ ҚҰНЫ ТҮСЕДІ. ТӨЖІРИБЕ
КӨРСЕТКЕНДЕЙ, ВЕРТИКАЛДЫ ... ... ... ... ... ... ОСЫ САЛАДА МАМАНДЫРЫЛҒАН ФИРМАЛАРМЕН, КӘСІПОРЫНДАРМЕН
БӘСЕКЕГЕ ТҮСЕ АЛАДЫ.
РЕСПУБЛИКАНЫҢ МҰНАЙГАЗ БІРЛЕСТІКТЕРІ ӨЗ СТРАТЕГИЯСЫН ТАРАТУ МАҚСАТЫНДА
ШЕТЕЛДІК АЛДЫҢҒЫ ҚАТАРЛЫ БІРЛЕСТІКТЕРМЕН ... ТҮСЕ ... ... ӨНІМІН ӨНДІРУДЕГІ ТӘЖІРИБЕМЕН БІРГЕ ... ... БАЙ КЕН ... СОНЫМЕН ҚАТАР ӨЗ ... МЕН ... ... ... ... ... ... ӘР ТҮРЛІ ЖАҒДАЙЛАРҒА БАЙЛАНЫСТЫ ӨЗГЕРІСКЕ ҰШЫРАП ... ... ... ЖАҢА ТАЛАПТАРДЫ ҰСЫНЫП ТҰРУЫ ШАРТ. ІРІ МҰНАЙ
БІРЛЕСТІКТЕРІ ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ МАҚСАТТАРДЫ ІСКЕ ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН БАСҚА ШАРУАШЫЛЫҚ
СУБЪЕКТІЛЕР ӘРІПТЕСТЕРІНЕ СҮЙЕНЕ ОТЫРЫП ... ... ... ... БАСҚАРУДА БІРЫҢҒАЙ СТРАТЕГИЯНЫҢ ЖЕТІСТІГІН ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ
БІРЛЕСТІКТІҢ НЕГІЗГІ ФАКТОРЛАРЫНА БАҒДАРЛАМА ... ... ... КОНСОЛИДАЦИЯСЫНА ТАЛАП ҚОЯДЫ, СОНЫМЕН ҚАТАР САЛЫҚ САЛУ
ҚАҒИДАЛАРЫН ЕНГІЗЕДІ. ... ... ... МӘНІ ... САЛЫҚ
ЗАНДЫЛЫҒЫНА АТАЛМЫШ ӨНЕРКӘСІП КОМПАНИЯСЫНЫҢ ӘРЕКЕТІНЕ ОПТИМАЛДЫҚ ТӘРТІП ПЕН
ӘРБІР ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АЙҚЫНДАЙДЫ.
4. ӘЛЕМДІК МҰНАЙ ... ... ... ... – БҰЛ ... БІР ӘСКЕРИ ІС-ӘРЕКЕТТЕРМЕН БАЙЛАНЫСТЫ
ӘЛЕМДІК ДАҒДАРЫС. АНАЛИТИК ВЛАДИМИР САПРЫКИННІҢ АЙТУЫ БОЙЫНША ӘЛЕМДІК ... 1951 ... ... 18 ... ... ... ӨТКІЗГЕН, ОНЫҢ 10 ТАЯУ
ШЫҒЫСТА БОЛҒАН. БАРЛЫҚ МҰНАЙ ДАҒДАРЫСТАРЫНЫҢ ІШІНЕН 3-5 СОҒЫС СЕБЕБІНЕН, 5
– СЫРТҚЫ ... ... 3-5 – ... ... ... ЖӘНЕ 5 ... СЕБЕПТЕЛЕДІ. ҮШ МҰНАЙ ДАҒДАРЫСЫ ТАРИХТА ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ТРИЛЛИОНДАҒАН ШЫҒЫН
ӘКЕЛДІ, КӨПТЕГЕН ЕЛДЕРДЕ МҰНАЙДЫ ... ... ... ... ... ... ... ҚАЛДЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫССЫЗДЫҚ ДЕНГЕЙІ ӨСТІ. ОСЫ 18
ДАҒДАРЫСТЫҢ ІШІНЕН ... CRUSH ... ... ... ... ... ... 1973-1974 ЖЫЛДАРДАҒЫ, 1990-1991
ЖЫЛДАРДАҒЫ ЖӘНЕ 2003 ЖЫЛДАҒЫ ДАҒДАРЫСТАРДЫ ... ... ... ... ... ... ... болған
дағдарыстардың келесі кестесін ... Crush ... ... ... ... ... ... қандай әсер
тигізгендігін анықтауға мүмкіндік береді.
Кесте 1
Локальды ... ... ... ... ... жеткізілуінің
жоғалтулары
|Кезеңі (ай, жыл) |Ұзақтығ|Жоғалтулар|Дағдарыс себебі |
| |ы |, ... | |
| |(ай) ... |
| | |ь | ... 10.1954 |44 |0.7 ... ... кен |
| | | ... ... және |
| | | ... ... |
|11.1956 — 03.1957 |4 |2.0 ... ... ... |
| | | ... ... 03.1967 |3 |0.7 ... транзиттеу мәселесі|
| | | ... ... ... ... 08.1967 |2 |2.0 |6 ... ... ... |
| | | ... ... ... 01.1971 |9 |1.3 |Ливиялық ... ... 08.1971 |5 |0.6 ... ұлттандыру |
|03.1973 — 05.1973 |2 |0.5 ... ... ... ... 03.1974 |6 |2.6 |2-ші ... ... |
| | | ... және оны қолдаушы |
| | | ... ... ... |
| | | ... ... ... |1 |0.7 ... ... ... кен |
| | | ... ... зиян|
|11.1978 — 04.1979 |6 |3.5 ... ... ... 12.1980 |3 |3.3 ... ... |
| | | ... ... 10.1990 |3 |4.6 ... ирак ... |
| | | ... ... 1999 — 03.2000 |12 |3.3 |ОПЕК ... ... |
| | | ... ... |
| | | ... ... ... | | ... ... ... 2003 — 05.2003 |3 |1.1 |Иракқа ... |
| | | ... ... ... |
| | | ... ... ... ... ... ... БОЛАДЫ МА?
БІР ЖАҒЫНАН БЕРІЛГЕН ДАҒДАРЫС ӘСКЕРИ ҚАҚТЫҒЫСТАН БАСТАЛДЫ. ЕКІНШІ ЖАҒЫНАН
ЭМБАРГО ШЕШУШІ РОЛЬ ... ... ... 1973 ЖЫЛЫ ЕҢ АУЫР МҰНАЙ
ДАҒДАРЫСЫ ЖӘНЕ МҰНАЙ ЭМБАРГОСЫ ОПЕК ... – АРАБ ... ... 685 ... ... ... ... БОЛДЫ. ОПЕК МҮШЕЛІГІНЕ
КІРМЕЙТІН ЕЛДЕРДІҢ 137 МЫҢ ТОННАҒА МҰНАЙ ӨНДІРІСІН АРТТЫРҒАНДЫҒЫ МҰНАЙҒА
БАҒАСЫНЫҢ КӨТЕРІЛУІНЕН ӘЛЕМДІК ... ... ЖОҚ. 6 АЙ БОЙЫ ... ... ... ... ... СУММАРЛЫ ЖОҒАЛТУЛАР ӘЛЕМДІК МҰНАЙ
ӨНДІРІСІНЕН 7% ҚҰРАДЫ (550 МЫҢ.Т./ ТӘУЛІК). АЛ БАСҚА ... ... ... ЖӘНЕ ... 1973 ... 6 ... ... ӘСКЕРЛЕРІН
ӘКЕЛІП, СОҒЫС БАСТАДЫ. 16 ҚАЗАНДА ВЕНАДАҒЫ ... ... ... ... ОПЕК ЕЛДЕРІ БІР БАРРЕЛЬГЕ МҰНАЙ БАҒАСЫН 3,01 ДОЛЛАРДАН 5,11
ДЕЙІН, ЯҒНИ 70 %-ҒА КӨТЕРДІ. САУД АРАВИЯСЫ, КУВЕЙТ, ИРАК,ЛИВИЯ, АБУ ... ЖӘНЕ ... ... ӨНДІРУ КӨЛЕМІН ҚЫСҚАРТУ ТУРАЛЫ ӘҢГІМЕ ҚОЗҒАДЫ ЖӘНЕ
ИЗРАИЛЬ АРАБ ... ӨЗ ... ... ЖАҒДАЙДА ЖӘНЕ
ПАЛЕСТИН ХАЛҚЫНЫҢ ЗАҢДЫ ҚҰҚЫҚТАРЫ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРІЛМЕГЕН ... ... АЙДА ... ... ... 5%-ҒА КӨТЕРЕТІНДІГІ ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕДІ.
ӘЛЕМДІК «МҰНАЙ ШОГЫ» БАСТАЛДЫ. ... ... ... 2.6 МЛН ... ҚЫСҚАРДЫ, МҰНАЙ ТАПШЫЛЫҒЫ 6 АЙҒА ... ... ... ЖАЛПЫ
ӨНДІРІСІ 7 %,-ҒА ҚЫСҚАРҒАНМЕН, МҰНАЙ БАҒАЛАРЫ 400% ДЕЙІН ӨСТІ. НӘТИЖЕСІНДЕ
МҰНАЙДЫҢ ӘЛЕМДІК БАҒАЛАРЫ $2.90-ДАН (ДАҒДАРЫСҚА ... ... ... ... (1974 ... 1-ШІ ҚАҢТАРЫНАН КЕЙІН). 1973 ЖЫЛДЫҢ ФЕНОМЕНЫ
1949 ЖЫЛДАН 1970 ЖЫЛДЫҢ СОҢЫНА ДЕЙІН ШЫҒЫСТЫҚ ШИКІ МҰНАЙ ... ... БІР ... ҮШІН 1.90 ... ... ... НАРЫҒЫН «ЖЕТІ АҒАЙЫНДЫ»
БАҚЫЛАДЫ.
1990-1991 жылдардағы Crush-дағдарыс. 1990 жылдың 2-ші тамызында ... ... ... ... 2-ші тамызда оккупацияланған Кувейт ирак
провинциясына айналды. 1991 жылдың 17 қантарында «Шөлдегі боран» ... Бір ... ... ... ... ... АҚШ,Ұлыбритания, Франция,
араб елдерінің бірқатарының әскери контингенен құралған көп ұлтты күштер
Кувейтті босатып, әскери іс-әрекеттер ... 1991 ... ... ... ... ... ... жалғастырды. 1993 жылда ... ... ... ... ... денгейден асып түсті. 1989 жылы Ирак
күніне 2.77 млн. ... ... ... 2.26 млн. ... ... ... ... боран» операциясын өткізгеннен кейін Иракта қызмет етіп
тұрған 900 скважинадан 58 ғана қалды. 1992 жылы ... ... ... ғана 465 мың ... құрады. Үлкен потенциалы бар ... ... ... ... ... 1990 ... шілде айы мен
(С.Хусейн Кувейтттің Иракқа қосылуы ... ... 1990 ... ... мұнайдың әлемдік бағалары екі есе өсті- с $16.5-дан $33-ға
дейін. Ал 1990 ... 10-ші ... ... баға тіркелді, ол бір
баррель мұнайға 41.15$ құрады. Бұл ... 2004 ... 17 ... дейін
жалғасты. Кувейттен шыға отырып, ирак ... ... ... ... ... ... ... соң әлемдік мұнай
бағалары күрт ... ... ... ... ... «Шөлдегі
боран» операциясынан соң әлемдік нарық күніне 3.8 ден 4.3 млн. баррель
мұнай ... бұл ... ... 10-13% ... Бірақ ол әлемдік
мұнай нарығына әсер еткен жоқ. Айта ... ... ... ... ... ирак ... ... Батыстың жетекші елдері және
Жапония болды. Осылайша, 1986 жылы ирак экспортының Германияға – ... 2.6 %, ... 3.7 %, ... 6.7 ... – 8.6 ... 16.4 % жеткізілді. Жалпы мұнай импортында бұл елдердің үлесі әр
түрлі. АҚШ – 1.6 %,Ұлыбритания– 4.7 %, ... 8.3 %, ... 7.2 ... эксперттердің айтуы бойынша, американдық мұнай импортында ... үлес ... аз ... ... Иракқа қарсы іс-әрекеттер
барысында американдық әуе күштері ирак мұнай ... ... ... ... ... бұл өз ... американдық, британдық, сауд мұнай
компанияларының мүдделеріне сәйкес келеді. ... ... ... бұл ... тарихта алғашқы рет АҚШ ... ... іске ... 1990 ... ... ... оның ... млн. баррель мұнай сатылды, ал 1991 жылдың қантар айында 17 млн. ... ... ... боран» операциясына дейін 30 млн. баррель шектеу
қойылған болатын, бірақ мұнай бағаларының төмендеуіне байланысты ол ... жоқ. ... ... ... ... атап өтуге
болады: Ирак және Кувейттегі мұнай иинфрақұрылымының ... ... ... экономикасына және әлемдік мұнай нарығына айтарлықтай әсер
еткен жоқ.Бұл шиеленістің басындағы қысқа мерзімді ... өсуі ... ... үшін 1973 жылы ... ... ... ... 1979
жылы (Ирандағы революция) 70 %, 1980 жылы ( иран-ирак соғысының басталуы)
47%-ға өсті.2001 ... 11 ... ... ... мұнайдың орташа
бағасы 22 доллардан 31 долларға дейін ... ... ... ... ... 27 доллар денгейінде тұрақтады.
2003 жылдағы Crush-дағдарыс. Ираққа қарсы әскери іс-әрекеттер ... 20 ... 1-ші ... дейін өтті. Әскери, саяси, экономикалық
ақпаратты қоса ... ... ... келуге болады, 2003 жылғы Ираққа
келтірілген соққы ... ... ... ... іске
асырылды. Оған себепші болған 2001 жылы 11 ... ... ... ... жағдайларды қарастырды:
·   АҚШ-пен бірігіп Иракқа қарсы әскери операция өткізуге дайын
коалициялық күштерді дайындау.
·    мұнай нарығында форс-мажорлы ... ... ... жағдайда,
қажетті шарттар мен резервтер құру. "Нефть в обмен на продовольствие"
бағдарламасының ... ирак ... ... эмбарго саясаты басты
міндетті шешті – мұнайдың әлемдік нарығының ... ... ... ... ... бағаларының 24 доллардан 30 долларға дейін
көтерілуіне әкелді.Соғыстың алдында ОПЕК қоржыны 1 ... 30 ... ... ... ... соң ОПЕК ... ... 1 баррельге 28
доллар бағаны қамтамасыз етті. Кейін 2003 жылдың 1-ші қарашасынан ... ... ... да ... 25,4 млн баррельден 24,5 млн.баррельге
дейін қысқарды. Бұл саясат нәтижесінде, ең алдымен Сауд Аравиясында ... ... ... ... 2003 жылы ... ... сақталды. (бір
баррельге $28).2003 жылы нарықтағы басты реттеуші рольді ОПЕК атқарып,
ресми квоталарды өзгертпей, ... ... ... және бағалардың өсуін
болдырған жоқ.
 Crush-дағдарыстарды салыстыру. Мұнай дағдарыстарының көпшілігі
математикалық болжамдық модельдер ... көп ... ... ... ... ... де ... бірнеше себептермен қолданыла алмайды.
Лондондағы Әлемдік энергетика институтын басқаратын Заки ... ... ... ... ... ... ... бағалары қаншалықты өсетінін
ешкім айта алмайды» Бағалар 80$ дан ... ... ... ... ... және 2003 жылдардағы crush-дағдарыстарды салыстыру әлемдік нарықта
мұнай бағаларының өсуінің феноменын ... ... ... ... өсуі Сауд ... және ОПЕК ... ... өндірісін арттыруға
ынталандырады.
2. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ ӨНДІРУДІҢ ... ... ... ... МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ ӨНДІРУДІҢ НЕГІЗГІ АЙМАҚТАРЫ
БОЙЫНША ... ... ... БҮКІЛ ӘЛЕМНІҢ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІН ҚАНАҒАТТАНДЫРУДА
ОРТАЛЫҚ ... ИЕ, ... ӨЗІ ... ... ... НАРЫҚТЫҚ
ТҰРАҚТЫЛЫҚТЫҢ КЕПІЛІ РЕТІНДЕ АНЫҚТАЙДЫ.ОЛАРДЫҢ ҚАТАРЫНА ... ... ... ... ТІКЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ҚҰРЫЛЫМЫНДА МҰНАЙ ГАЗ
СЕКТОРЫНА ИНВЕСТИЦИЯЛАР КӨЛЕМІ 85% ... БҰЛ ... ... 40% Н ... ... 2
МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ МҰНАЙ-ГАЗ КОМПАНИЯЛАРЫ АРАСЫНДА МҰНАЙ МЕН ГАЗДАН ТҮСКЕН
ТАБЫСТАРДЫ БӨЛІСТІРУ, МЛН.ТЕНГЕ
|КӨРСЕТКІШТЕР |2004Ж |2005Ж |2006Ж |2007Ж |2008Ж ... |752 |622 |921 |1305 |2435 ... ... | | | | | ... | | | | | ... ІШІНДЕ |118 |123 |149 |175 |225 ... | | | | | ... | | | | | ... ... | | | | | ... ЖӘНЕ |122 |116 |192 |257 |389 ... | | | | | ... | | | | | ... |457 |363 |552 |786 |1335 ... | | | | | ... ... |20 |28 |87 |487 ... ... |54 |51,1 |53,8 |56,5 |63,4 ... |46,0 |48,9 |46,2 |43,5 |36,6 ... | | | | | ... % | | | | | ... 1 ... ЖӘНЕ ... ... ... МҰНАЙ МЕН ГАЗДАН
ТҮСКЕН ТАБЫСТАРДЫ БӨЛІСТІРУ
КӨМІРСУТЕК РЕСУРСТАРЫНЫҢ ҚОРЫ АЛТЫ ОБЛЫСТА АНЫҚТАЛҒАН ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ ТЕРРИТОРИЯСЫНДА ТЕҢСІЗ БӨЛІНГЕН. ... ... ... ... ... БАТЫС ҚАЗАҚСТАН, ОНЫҢ ТЕРРИТОРИЯСЫ ТӨРТ ӘКІМШІЛІК ОРТАЛЫҚТЫ
ҚАМТИДЫ: АТЫРАУ, МАҢҒЫСТАУ, БАТЫС ҚАЗАҚСТАН, АҚТӨБЕ ОБЛЫСТАРЫ. АҒЫМДЫҚ ... ... ... КӨЗІ ... ӘР ... ... ... ҮЛКЕН ҚОРЛАРЫ.ЖЕР ҚОЙНУЫН ПАЙДАЛАНУ СФЕРАСЫНДАҒЫ
МҰНАЙ ГАЗ СЕКТОРЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ... ... ... ... ДИНАМИКАСЫНЫҢ ӨСУІМЕН, ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ӨНДІРІС ЖЕЛІСІНІҢ ҚҰРЫЛУЫМЕН,
МАМАНДАНУДЫҢ ЖАҢА САЛАЛАРЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫ. МҰНДА ҮЛКЕН МӘН ТЕК
МҰНАЙ, ГАЗ, КОНДЕНСАТЫ БАР ІРІ КЕН ... ... ... ... СОНЫМЕН
ҚАТАР ӨНДІРІЛІП ЖАТҚАН ҚҰРЫЛЫМДАРДЫ ДАМУДЫҢ ЖАҢА САТЫСЫНА, ЯҒНИ ТӘЖІРИБЕЛІК
ӨНЕРКӘСІПТЕН ТІКЕЛЕЙ ӨНЕРКӘСІПКЕ ӨТКІЗУГЕ БЕРІЛЕДІ. ... ... ... ... ... БАРЛЫҒЫНА ТӘН.
ҚАЗАҚСТАН МҰНАЙЫ ҮЛКЕН ТЕРЕНДІКТЕ ЖАТЫР ЖӘНЕ КҮРДЕЛІ ... ... ... ЖӘНЕ ТЕМПЕРАТУРАМЕН СИПАТТАЛАДЫ. ОЛАРДЫҢ
ҚҰРАМЫНДА МЕРКАПТАН ЖӘНЕ ... ... ... АГРЕССИВТІ
ҚАСИЕТТЕРГЕ ИЕ, ОСЫҒАН БАЙЛАНЫСТЫ МҰНАЙДЫ ӨНДІРУ,ӨНДЕУ, ... ... ... ... ... ... ПРОЦЕСТЕР
ҚАЖЕТ. РЕСПУБЛИКА ТЕРРИТОРИЯСЫНДА ҚАЗІРГІ КЕЗДЕ КӨМІРСУТЕК ШИКІЗАТЫНЫҢ 203
КЕН ОРЫНДАРЫ БАР, ОНЫҢ ІШІНДЕ 77 КЕН ОРЫН ӨНДІРІЛІП ЖАТЫР.БАТЫС ... КЕН ... 90% ... ... ... КЕН ОРЫНДАРДЫҢ 98,2% КЕЛЕДІ. ИГЕРІЛГЕН ҚОРЛАРЫ БОЙЫНША
ЕН ІРІ КЕН ... ... ... ... ... ... ӨЗЕН БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.ОЛАРДЫҢ СУММАРЛЫ ҚОРЫ:
МҰНАЙ БОЙЫНША -1,565 ... ГАЗ ... ... 650 МЛН. ТОННА
ҚҰРАЙДЫ.ТЕК ҚАРАШЫҒАНАК ЖОБАСЫ БОЙЫНША ЖЫЛЫНА МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ ... ... 12 ... ГАЗ - 25 ... 3, ... ӨЗІ ... ТӨЛЕНЕТІН
САЛЫҚТАРДЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА ТӨЛЕМДЕРДІ ҚОСҚАНДА 48 ... ... ... ҚҰРАЙДЫ.ӨЗЕН КЕН ОРНЫН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ ҮШІН 17 ... 109 МЛН. ... ЗАЕМ ... ОЛ ... ... ... ... БЕРЕДІ.
ЛАКТЫБАЙ,ШЫҒЫС САЗТОБЕ,БАТЫС ЕЛЕМЕС СИЯҚТЫ КЕН ... ІСКЕ ... ... ... ... ТЕНГЕ КЕН ОРЫНДАРЫНДА (СУММАРЛЫ ҚОРЛАРЫ 37
МЛН.ТОННА ) ӨНДІРУ КӨЛЕМІН ҰЛҒАЙТУ БОЛАШАҚТА ... ... ... ... ... ... ... ҚОРЛАРДАН БАСҚА
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БОЛЖАМДЫҚ ... ДА ИЕ. ... ... ... ... КАСПИЙ ТЕНІЗІНІҢ ШЕЛЬФІ МАҢЫЗДЫ
ОРЫН АЛАДЫ. ... ... ... ... ... ... ӨТКІЗІП ЖАТҚАН AGIP KCO ... ... NORTH CASPIAN ... COMPANY) ... МОЛ ... ... ... ҚҰРЫЛЫМДАР ШЕЛЬФТІҢ СОЛТҮСТІК БӨЛІГІНДЕ ТАБЫЛҒАН ... ... ... ... ... БӨЛІГІНДЕГІ БОЛЖАМДЫҚ
ЗАПАСТАР 25-60 БАРРЕЛЬ МҰНАЙ ҚҮРАЙДЫ.БҰЛ ҚҰРЫЛЫМНЫҢ ... ... ... ... ... ӨНДІРУДІ, СКВАЖИНАЛАРДЫҢ ЭКСПЛУАТАЦИЯСЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
СХЕМАСЫН ҚАМТИДЫ, ОНЫ ... ... ҮШІН ... 3-5 ЖЫЛ ... ... ӨНДІРУДІҢ ЕН ІРІ КӨЛЕМІН ТЕНГИЗ ЖӘНЕ ҚАРАШЫҒАНАК ... ... .БҰЛ ... ... ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ШАРАЛАРДЫ ӨТКІЗУМЕН
БАЙЛАНЫСТЫ ӨНДІРУ КӨЛЕМІНІҢ ӨСУІ ЖОСПАРЛАНЫП ОТЫР: ТЕНГИЗ КЕН ОРНЫНДА 2007
ЖЫЛДАН БАСТАП ... ... ... ЖАҢА ... ... ЕНГІЗУ ЖОСПАРЛАНЫП ОТЫР, ЕКІНШІ ОБЪЕКТІНІҢ ӨНДІРІЛУІ БАСТАЛАДЫ,ПЛАСТҚА
ГАЗДЫ АЙДАУ БОЙЫНША ... ... ... ... АСАДЫ,
ҚАРАШЫҒАНАК КЕН ОРНЫНДА ӨНДІРУДІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ СХЕМАСЫНЫҢ ҚАБЫЛДАНУЫНА
БАЙЛАНЫСТЫ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... КЕРІ АЙДАУ, ЖАҢА ... ... ... ЖҮЗЕГЕ АСЫРУҒА БАЙЛАНЫСТЫ БОЛДЫ. ҚАЗАҚСТАН ҚОЙНАУЫНДА
ЖАТҚАН СҰЙЫҚ ЖӘНЕ ГАЗ ТӘРІЗДІ КӨМІРСУТЕК ... ... ... ... ЕЛДЕРДІҢ ШИКІЗАТ БАЗАСЫМЕН САЛЫСТЫРУҒА БОЛАДЫ. ОНЫ КЕЛЕСІ
КЕСТЕДЕН КӨРЕ АЛАМЫЗ.
ТАЯУ ШЕТЕЛДЕГІ МҰНАЙДЫҢ НЕГІЗГІ ӨНДІРУШІСІ БҰЛ РЕСЕЙ, ОНЫҢ ... ... ... ҚОР ... ... ДӘРЕЖЕСІМЕН СИПАТТАЛАДЫ, БҰЛ
ӨНДІРУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ҮШІН ҚОЛАЙЛЫ ШАРТТАР ТУДЫРАДЫ.МҰНАЙДЫҢ НЕГІЗ ГІ ... ... ... ЖӘНЕ ... КЕН ... ... ... ЖАҢА
ҚУАТТЫЛЫҚТАРДЫ ІСКЕ ЕНГІЗУ, СІБІР, АРХАНГЕЛЬСК, САХАЛИН, БАРЕНЦ ... ЖАҢА ... ... ... ... ... С
КАТЕГОРИЯСЫНДАҒЫ ҚОРЛАР ӨСІМІ ГАЗ БОЙЫНША -89,5 МЛРД.М3, КОНДЕНСАТ БОЙЫНША
-55,4 МЛН.ТОННА, МҰНАЙ ... -3,1 МЛН ... ... ... ... ЖӘНЕ ОЭСР, ЕУРОПА 25, ЕУРОПА ЖӘНЕ ЕУРАЗИЯ ЗОНАЛАРЫНДА
ОТЫННЫҢ НЕГІЗГІ ТАБИҒИ ТҮРЛЕРІН ТҰТЫНУ
|ЕЛДЕР ... ... ... |ТАБИҒИ ГАЗДЫ ТҰТЫНУ |ТАС КӨМІРДІ ТҰТЫНУ |
| |2006 |
| |2004Ж. |2005 Ж. |2006 Ж. |2007Ж. |2008 Ж. ... |32990,5 |39991,6 |47451,9 |50728,4 |56912,8 ... ... ОТЫН |1100,8 |1381,8 |2753,3 |3020,3 |2978,5 ... | | | | | ... |30611,5 |36057,2 |42067,7 |45376,5 |50684,2 ... КӨЗДЕРДЕН БАСҚА |1278,2 |2552,6 |2630,9 |2331,6 |3250,1 ... ... | | | | | ... |31190 |39991,6 |47451,9 |50728,4 |56912,8 ... |7724,9 |8541,4 |9148,2 |8577,3 |9357,9 ... ... | | | | | ... ... |7,1 |6,4 |4,7 |5,8 |4,4 ... ... | | | | | ... ... ... |4180,4 |8199,7 |7792,3 |8107,1 |8226,5 ... РЕТІНДЕ | | | | | ... ... ЖӘНЕ ... |- |1005,1 |0,9 |0,3 ... ӨНІМ ... | | | | | ... ... | | | | | ... ЕМЕС |70,4 |93,4 |59,3 |64,5 |242,7 ... ... | | | | ... | | | | | ... ... ЭНЕРГИЯ |2267,0 |241,9 |286,6 |398,8 |884,0 ... | | | | | ... |223,7 |325,5 |298,6 |510,5 |309,5 ... |24883,2 |28446,4 |34987,8 |38637,8 |44578,2 ... | | | | | ... ... | | | | | ... ... ОТЫН |1158,6 |26783 |3017,4 |3002,8 |2667,2 ... | | | | | ... 3 ... ... ШИКІ МҰНАЙ РЕСУРСТАРЫ
ӘЛЕМДІК НАРЫҚТА ШИКІ МҰНАЙДЫҢ БАҒАСЫ ОРТАША 23 ... 2008 ... БІР ... 90,54 ДОЛЛАР ҚҰРАДЫ, БҰЛ ОСЫ КӨРСЕТКІШ ҮШІН РЕКОРД
БОЛЫП ... АҚШ ... ... ... ... ... ... ӘЛЕМДІК НАРЫҚТА БІР АПТА ІШІНДЕ 2,75 ДОЛЛАРҒА НЕМЕСЕ 3,1%ҒА
ӨСКЕН.
СУРЕТ 4 ... ... ШИКІ ... ... ... ... ... ЭКСПОРТҚА БАҒЫТТАЛҒАН. 2008 ЖЫЛЫ МҰНАЙ
НЕГІЗІНЕН (ЭКСПОРТТЫҢ ЖАЛПЫ КӨЛЕМІНЕН 93%) ТМД ЕЛДЕРІНЕН ТЫС ... ... ... ... ... ЕН КӨЛ ... ... ИТАЛИЯ (20,4%),ФРАНЦИЯ (11,8%), ВИРГИН АРАЛДАРЫ ... ... ... ... (2,4%) ... ... 3,3 МЛН.ТОННА КӨЛЕМІНДЕ МҰНАЙ ИМОРТТАЛҒАН. ӘЛЕМДІК НАРЫҚТА
МҰНАЙ ӨНІМДЕРІНЕ ... ӨСУІ (27 ... 2008Ж) 2007 ЖЫЛЫ ... ... ... ... 27,4%, ... ОТЫНҒА
26,5%,МАЗУТҚА 48,1% ҚҰРАДЫ. ІШКІ НАРЫҚТА МҰНАЙ ӨНІМДЕРІНЕ БАҒА ДЕНГЕЙІ
ӘЛЕМДІК НАРЫҚ БАҒАЛАРЫНАН : ... ... 78,8 %, ... ... ... 58,7% ... ... РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МҰНАЙ ЖӘНЕ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІ НАРЫҒЫН ТАЛДАУ
ЭКОНОМИКАНЫҢ ... ... ... ... ... ... ЖАҢА ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАРДЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ ТӘН БОЛДЫ:
"ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ" ... ... " ... " ... (МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ),
"СТЕПНОЙ ЛЕОПАРД" (БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ЖӘНЕ АТЫРАУ ОБЛЫСТАРЫ) ЖӘНЕ Т.Б.
КЕСТЕ 5
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БІРІККЕН КӘСІПОРЫНДАР БОЙЫНША МҰНАЙ ... ... ... ... |ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫҢ НАҚТЫ ТҮСІМДЕРІ, МЛН.ДОЛЛАР |
| | |2005 |2006 |2007 |2008 |
|1 ... |472 |231 |99,2 |346 |
|2 ... БК |4 |12,5 |9,052 |38 |
|3 ... БК |4,1 |3,45 |3,183 |21,3 |
|4 ... БК |52,81 |59,1 |44,08 |64 |
|5 ... |4,237 |4,167 |9,54 |30,5 |
|6 ... БК |11,3 |7,8 |8,7 |47,31 |
|7 ... БК |0,153 |0,048 |0 |5 |
|8 ... БК |0,258 |0,3 |0 |1,17 |
|9 ... БК |0,5 |0,2 |0 |0,7 ... 5 ... ... ... КӘСІПОРЫНДАР БОЙЫНША МҰНАЙ
ӨНДІРУГЕ ТІКЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАР
МҰНАЙ ГАЗ САЛАСЫНДА ҚАТЫСУДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ҮЛЕСІ БАР 30-ДАН ... ... ... ... ... КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ КӨПШІЛІК
БӨЛІГІ ӨЗ ҚЫЗМЕТІН МҰНАЙ, ГАЗ, КОНДЕНСАТ ... ... ... ... ... АТЫРАУ,БАТЫС ҚАЗАҚСТАН,ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТАРЫНДА
ОРНАЛАСҚАН.САЛЫСТЫРМАЛЫ ҚЫСҚА МЕРЗІМДЕ (5-7 ЖЫЛЫ ... ) ... ... ... ЖӘНЕ КОНДЕНСАТТЫҢ 50 ДЕН АСТАМ КЕН ... ... ... ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТЕНДЕР ӨТКІЗУГЕ 25 КЕН ... ... ... ... ... ПРОЦЕСІ
ЗАУЫТТАРДЫҢ ТҰРАҚТЫ ҚЫЗМЕТ ЕТУІН , ҚАРЫЗДАРДЫҢ ӨТЕЛУІН, ӨНДІРІСТІК ЖӘНЕ
ӘЛЕУЕТТІК ... ... ... ... ... ... ... ЕДІ.
БІРАҚ УАҚЫТ ӨТЕ КЕЛЕ, АЛҒАШҚЫ КЕЗДЕ ҚОЛ ҚОЙЫЛҒАН МӘМІЛЕЛІК ҚҰЖАТТАРДА ЗАҢ
БҰЗУШЫЛЫҚТАР ПАЙДА ... БҰЛ ӨЗ ... ... ... МЕН ... ... ҚАЙШЫЛЫҚТАРДЫҢ СЕБЕБІ БОЛДЫ. ШЕТЕЛ ... ... ... БІРІ ... ... ... ... СЕКТОРЫНА ТАРТЫЛЫП ЖАТҚАН ҚҰРАЛДАР, ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ҚҰБЫРЫНЫҢ ЖЕЛІСІНІҢ
ҚҰРЫЛЫСЫНА ТАРТЫЛҒАН.МҰНАЙ ӨНДЕУШІ ... ... ... ... ШЕШІМ ТАППАЙДЫ. АВТОМОБИЛЬДІ ЖӘНЕ АВИАЦИЯЛЫҚ БЕНЗИННІҢ, АВИАЦИЯЛЫҚ
КЕРОСИННІҢ,ДИЗЕЛЬДІК ОТЫНДАҒЫ, МАЗУТҚА ТАПШЫЛЫҚ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІНІҢ НАРЫҒЫНДА
АЖИОТАЖ ТУДЫРАДЫ, БАҒАЛАР ... ... ... ... ТУДЫРАДЫ.
БҰЛ ЖАҒДАЙДАН ШЫҒУ ҮШІН ПАВЛОДАР ЖӘНЕ ШЫМКЕНТ МҰНАЙ ӨНДЕУ ЗАУЫТТАРЫНДА
КАТАЛИТИКАЛЫҚ КРЕКИНГ ҚОНДЫРҒЫСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫН АЯҚТАУ КЕРЕК. БҰЛ ... ... ... ӨНІМДЕРІНІҢ ӨНДІРІС КӨЛЕМІН ҰЛҒАЙТУМЕН, ... ... ... ... БОЗАШЫ,ТЕНІЗ МҰНАЙЫНА
БАҒЫТТАЛҒАН ЖАҢА ӨНДЕУШІ ОБЪЕКТІЛЕР ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ ... ... ... НЕГІЗДЕУГЕ МҮМКІНДІК БЕРЕДІ.ОТЫН ... ... ... ... БҰЛ ... ЖОБАЛАРДЫ ІСКЕ АСЫРУ
ҮШІН, ЕЛ ҮКІМЕТІ ТАРАПЫНАН ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... КОНТИНЕНТАЛЬДЫ ЖӘНЕ ТЕНІЗ КЕН
ОРЫНДАРЫНАН КӨМІРСУТЕК ... ... ... ... ... ... ... ШИКІ МҰНАЙ ЖӘНЕ ТАБИҒИ ГАЗ
ӨНДІРУ САЛАЛАРЫНЫҢ ОБЪЕКТІЛЕР ҚҰРЫЛЫСЫНА МАҢҒЫСТАУ, ... ... ... ОБЛЫСТАРЫН САЛЫНАДЫ.МҰНАЙ ӨНДЕУ ... ... ... ... ... ... КЕЛЕ, ТЕК
МҰНАЙ ГАЗ КЕШЕНІНІҢ БУЫНДАРЫ ... ... ... ОТЫН ... ТИІМДІЛІГІ ТУРАЛЫ АТАП КЕТУГЕ БОЛАДЫ.СОҢҒЫЛАРЫНЫҢ ҚАТАРЫНА
ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ... ЖЫЛУ ... ... ... ... ... ... ТІКЕЛЕЙ ТӘУЕЛДІ ӘР
ТҮРЛІ КЛАСТАҒЫ ... ... ... ... ШЕТЕЛДІК КАПИТАЛДЫ ҚОЛДАНУ БАҒЫТТАРЫ ЕЛДІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЕНБЕК
БӨЛІНІСІНДЕГІ ОРНЫН АЙҚЫНДАЙДЫ.ӘЛЕМДІК ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖҮЙЕДЕ ЕЛ ... МЕН ... ... ... ... ЖӘНЕ ТҰТЫНУШЫ
СҰРАНЫСЫНА НЕГІЗДЕЛГЕН ЖОҒАРЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ... МЕН ... ... ... ... ... ҚАЙ ... ЕН АЛДЫМЕН, ЖОҒАРЫ ТӘУЕКЕЛГЕ ҚАРАМАСТАН
ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНА ... ... ... ... ... ТУРАЛЫ
СҰРАҚҚА ЖАУАП БЕРЕДІ.ОЛАР КЕЛЕСІ ТҮРДЕ КӨРІНЕДІ:
• ҚАЗАҚСТАНҒА САЛЫМДАР САЛУДЫ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ТАБИҒИ РЕСУРСТАРҒА ЖӘНЕ ІШКІ
НАРЫҚҚА КІРУ ӘДІСІ РЕТІНДЕ ҚАРАСТЫРАТЫН ІРІ ... ... ... ... ... ГАЗ ... ІРІ ШЕТЕЛ
ИНВЕСТОРЛАРЫН ЖАТҚЫЗУҒА БОЛАДЫ ... ... ... " ЖӘНЕ Т.Б.). ... ... ... ГЭМБЛ"), ТАҒАМ ӨНЕРКӘСІБІНДЕ ("КОКА КОЛА", "ФИЛИП МОРРИС"),
ҚАРЖЫЛЫҚ БИЗНЕСТЕ ("АБН АМРО");
• ҚАЗАҚСТАНҒА ТАРТЫЛАТЫН ... ЖӘНЕ ҰСАҚ ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ТЕЗ ӨТІМДІЛІГІМЕН
ЕРЕКШЕЛЕНЕДІ ... ... ... ТАЛАП ЕТПЕЙДҢ), ОЛАР ЕН
АЛДЫМЕН САУДАДА, ҚҰРЫЛЫСТА, ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ СФЕРАСЫНДА БОЛАДЫ.
БІРАҚ АТАЛҒАН ИНВЕСТОРЛАР КАТЕГОРИЯЛАРЫ ... ҚОР ... ... МЕРЗІМІ ҰЗАҚ САЛАЛАРҒА САЛМАЙДЫ.ҚАЗАҚСТАНДА САЛЫНАТЫН
САЛЫМДАРДЫҢ ЖАЛПЫ ТӘУЕКЛІНЕН БАСҚА ИНВЕСТОРЛАРДЫ ТӨМЕН РЕНТАБЕЛЬДІЛІК ... ... ... ... ... ... ҚАРУЛАНДЫРУ ЖАҒЫНАН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ
ҚАЖЕТТІЛІГІ ҚОРҚЫТАДЫ.ШИКІ МҰНАЙҒА ӘЛЕМДІК БАҒАЛАРДЫҢ ... ... ... ... ... ... БЕРІЛЕДІ, ОНЫ АЛУ ... ... ... ҮШІН ... ... БІРІ , ... ӘЛЕМДІК БАҒАЛАРДЫҢ АУЫТҚУЛАРЫ СИНТЕТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... БАҒАСЫНА ӘСЕР ЕТПЕЙДІ.МҰНАЙ ӨНДЕУШІ ӨНЕРКӘСІП КАПИТАЛ СЫЙЫМДЫ
САЛАЛАРДЫҢ ... ... ОЛ ... ... ӨНІМНІҢ АССОРТИМЕНТІН
КЕНЕЙТУ ЖӘНЕ САПАСЫН ЖОҒАРЫЛАТУ МАҚСАТЫМЕН ҚҰРАЛДАРДЫ ҮЗДІКСІЗ САЛУ, ЖАҢА
ОБЪЕКТІЛЕРДІ ІСКЕ ҚОСУ ... АЛ ... ЖАҢА ... ... ЖӘНЕ ... ҚОР СЫЙЫМДЫЛЫҒЫНЫҢ ӨСУІМЕН ШАРТТАЛАДЫ.
ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ ӨНДЕУШІ САЛАСЫ ҮШ ІРІ КӘСІПОРЫНМЕН КӨРСЕТІЛЕДІ: "АТЫРАУ
МҰНАЙ ӨНДЕУ ЗАУЫТЫ" АҚ, ... ... ... ЗАУЫТЫ" ААҚ, "PETROKAZAKHSTAN
OIL PRODUCT" ААҚ (БҰРЫН "ШЫМКЕНТНЕФТЕОРГСИНТЕЗ" АҚ). ... ... ... 20 МЛН ... ДЕЙІН МҰНАЙ ӨНДЕУГЕ ЖӘНЕ ЕЛДІН
ОТЫНҒА ДЕГЕН СҰРАНЫСЫНЫҢ ІШКІ ... ... ... ... ... БІРАҚ ТӘЖІРИБЕДЕ БҰЛ КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ ӨНДІРІСТІК
ПОТЕНЦИАЛЫ ОЛАРДЫҢ НОМИНАЛДЫ ... ТЕК 50% ҒА ҒАНА ... ... ... ... ҰЛҒАТУДА, БҰЛ ЖАҒДАЙ
МҰНАЙ ӨНДЕУ КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ЖАҒЫМДЫ ӘСЕРІН ... ... ЕДІ. ... ... ... БАҒАЛАРДЫҢ ӘСЕРІНЕН ӨНДІРІЛГЕН МҰНАЙДЫҢ КӨПШІЛІК БӨЛІГІ
ЭКСПОРТҚА ЖІБЕРІЛЕДІ.НӘТИЖЕСІНДЕ ... ... ... ОБЪЕКТІЛЕРІ ҰЗАҚ
УАҚЫТ БОЙЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚУАТТЫЛЫҚТЫҢ ЖАРТЫСЫН ҒАНА ІСКЕ ҚОСУҒА МҮМКІНДІК
БЕРЕТІН ШИКІЗАТ ... ... ... ... ... ... ОНЫҢ СЫРТТАН ӘКЕЛІНУІ ҰЛҒАЯДЫ, ӨНДЕУШІ ӨНДІРІСТЕРДІҢ ТИІМДІЛІК
КӨРСЕТКІШТЕРІ ... ... ... ... МҰНАЙ ӨНДЕУ
ЗАУЫТТАРЫ ҚАЖЕТТІ КӨЛЕМДЕ ДИЗЕЛЬДІК ОТЫНДЫ, АВТОМОБИЛЬ, АВИАЦИЯЛЫҚ ... ... ... ... ІШКІ НАРЫҒЫ ӘРДАЙЫМ ТАПШЫЛЫҚТА
БОЛАДЫ. БҰЛ МӘСЕЛЕНІ ШЕШУ ҮШІН ҚАЗАҚСТАНДА 2003 ... 1-ШІ ... ... ... ЖЕКЕ ТҮРЛЕРІНІҢ ... ЖӘНЕ ... ... ... ЗАҢ ... БҰЛ ЗАҢНЫҢ НЕГІЗГІ МАҚСАТЫ -
МҰНАЙ ... ... ... ... КҮШЕЙТУ. МЕНШІКТІ МҰНАЙ
ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ ДЕНГЕЙІ СҰРАНЫСТАН АЙТАРЛЫҚТАЙ АРТТА ҚАЛАДЫ, ... ... ... ... ... ТӘУЕЛДІЛІГІ САҚТАЛАДЫ.ОСЫЛАЙША 2006
ЖЫЛЫ 490 МЫҢ ТОННА БЕНЗИН ИМОРТТАЛҒАН, ОНЫҢ НЕГІЗГІ КӨЛЕМІ ,ЯҒНИ 95% ЖУЫҒЫ
ЖОҒАРЫ ЕМЕС ... САНЫ БАР ... ... ... ... НЕГІЗГІ
ШЕТЕЛДІК ЖАБДЫҚТАУШЫСЫ БҰЛ РЕСЕЙ (98%) ЖӘНЕ КӨП ЕМЕС КӨЛЕМДЕ ҚЫТАЙ МЕН
ӨЗБЕКСТАННА ӘКЕЛІНЕДІ.
АТЫРАУ МҰНАЙ ... ... ... ... ... НЕГІЗДЕЛГЕН
ОТАНДЫҚ ӨНЕРКӘСІПТІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ АЛДЫҢҒЫ ҒАСЫРДЫҢ 40-ШІ ЖЫЛДАРЫНА ... ... ... ... ... ... ... ӨНДЕУ ЗАУЫТЫ ІСКЕ
ҚОСЫЛДЫ. ЗАУЫТ ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚ ... ... ОТЫН ... СХЕМАҒА ИЕ БОЛДЫ ЖӘНЕ ОНЫ АМЕРИКАНДЫҚ ФИРМА САЛҒАН ... ... ... ЕМБІ КЕН ... ... ... ... ЖЕТЫБАЙ, ТЕНГИЗ КЕН ОРЫНДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... БАҒЫТТАЛДЫ.
1965 ЖЫЛҒА ДЕЙІН ҚУАТТЫЛЫҚТЫ ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ЗАУЫТ
БІРНЕШЕ РЕТ КЕНЕЙТІЛГЕН. АТЫРАУ МӨЗ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ СХЕМАСЫ ТҮСЕТІН ШИКІЗАТТЫ
ЭЛЕКТР ... ... ... ... АЛҒАШ ӨНДЕУ,
ГОЗОФРАКЦИОНДАУ,АЛКИЛИРЛЕУ КАТАЛИТИКАЛЫҚ РИФОРМИНГ ПРОЦЕСТЕРІН ҚАМТИДЫ,
ОЛАР ... ... ... ... ... ... АЛУ
МАҚСАТЫМЕН МАЗУТТЫ ВАКУУИДЫ АЙДАУДЫ ЖАҚСАРТУҒА МҮМКІНДІК БЕРЕДІ. АМӨЗ НІҢ
МАТЕРИАЛДЫ ... ... ... ШИКІЗАТТЫ ӨНДЕУДІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
ЖАБДЫҚТАРЫНЫҢ МАКСИМАЛДЫ ҚУАТТЫЛЫҒЫНА ... ... ... ... ... ... ОТЫР:МҰНАЙ ӨНІМДЕРІН АЛУ ҚАТЫНАСЫ –БЕНЗИН ЖӘНЕ
ДИЗЕЛЬДІК ОТЫН (АЛҒАШҚЫ ... 42%), ... (42,2%). БҰЛ ... ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒЫНАН АРТТА ҚАЛУШЫЛЫҒЫН КӨРСЕТЕДІ. ... ... ЕМЕС ... АМӨЗ НЫҢ ... ... ФИРМАЛАРЫНАН КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҰСЫНЫСТАРДЫ ҚАРАСТЫРУ 20 ЖЫЛ ... ... 5 ЖЫЛ ... ІСКЕ ... ЖЫЛЫ "КАЗАХОЙЛ"
ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ (ҚАЗІРГІ КЕЗДЕ "КАЗМҰГАЙГАЗ" ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ) ... ... ... ... MARUBENI CORPORATION КОМПАНИЯСЫМЕН
АТЫРАУ МҰНАЙ ӨНДЕУ ... ... ... ... ... ҚҰНЫ ... МЕН ... ЕСЕПКЕ АЛМАҒАНДА, 300-
308 МЛН.ДОЛЛАРДЫ ҚҰРАЙДЫ.ЖОБА ЗАУЫТТЫ ЖЕНІЛ ... ... ... ... БҰЛ ... 85% ДЕЙІН ҰЛҒАЙТУҒА ЖӘНЕ ЕВРОПАЛЫҚ
СТАНДАРТТАРҒА САЙ КЕЛЕТІН ЖОҒАРЫ САПАЛЫ АИ-95 ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... БЕРЕДІ.ЖОБАНЫҢ ІСКЕ АСУЫ 2003 ... ... 2006 ... АҚПАН АЙЫНДА АЯҚТАЛҒАН.ЖОБАНЫ ... ... ... БАНКІ БЕРГЕН ЗАЙМ ... ... ... ... ... ... ... ЭКОНОМИКАЛЫҚ, ЭКОЛОГИЯЛЫҚ, ӘЛЕУМЕТТІК ТИІМДІЛІГІН КӨРСЕТІП ОТЫР.
НЕГІЗГІ ТАУАРЛЫ АССОРТИМЕНТІНЕН БАСҚА ... ... ӨНІМ ... ГАЗ, ... ... АУЫР ... СУЫ БАР ГАЗ,
СЕРОВОДОРОД, КАТАЛИТИКАЛЫҚ КРЕКИНГ АУЫР ЖӘНЕ ЖЕНІЛ ГАЗОЙЛЬ.
ПАВЛОДАР МҰНАЙ ХИМИЯ ЗАУЫТЫ ... ... ТАҒЫ БІР ... ... ... ... КЕЗЕКТЕГІ ҚУАТТЫЛЫҚТЫ ІСКЕ ҚОСУ 1978
ЖЫЛДАН БАСТАЛАДЫ, БҰЛ КЕЗДЕ МҰНАЙ ӨНДЕУ КЕШЕНІМЕН ... ... ... ... МҰНАЙ ҚҰБЫРЫ ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ.ЗАУЫТТЫҢ ТАРИХЫ 1-ШІ НАУРЫЗ 1970
ЖЫЛДАН БАСТАЛАДЫ, КСРО ... ... ... ... МҰНАЙ ӨНДЕУ
ҚУАТТЫЛЫҒЫ 7,5 МЛН. ТОННА ҚҰРАЙТЫН ЗАУЫТ ... ... ... ... БҰЛ ... ... СІБІР КЕН ОРЫНДАРЫНЫҢ МҰНАЙЫ БОЛДЫ, ОЛ ОМСК-
ПАВЛОДАР МАГИСТРАЛЬДЫ МҰНАЙ ҚҰБЫРЫ АРҚЫЛЫ ЖЕТКІЗІЛІП ... ... ... ... ... ... ӨНДЕУ ЗАУЫТЫ "1978 ЖЫЛДАН
ЖҰМЫС ЖАСАДЫ.1994 ... ... ... ... ... ... ,ЗАУЫТ АШЫҚ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ РЕТІНДЕ ТІРКЕЛДІ.1999 ЖЫЛЫ
ЗАУЫТ АКТИВТЕРІ БАТЫС ... ... ... ... "ААҚ ... ... ... МҰНАЙ
ХИМИЯ ЗАУЫТЫ " ЖАҚ 11 ... 2000 ЖЫЛЫ ... ... ЗАУЫТ
АКЦИОНЕРЛЕРІ ҚАЗАҚСТАН ... ... (45,2%) ... "ААҚ (54,8%). ПМХЗ ... ... ... ОНЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ НАРЫҚҚА ШЫҒУЫ.ҚАЗІРГІ КЕЗДЕ ЗАУЫТ ӨНІМДЕРІ РЕСЕЙ,
ҚЫТАЙ,ҚЫРҒАЗСТАН, ... ... ... ЗАУЫТ ӨНДІРІЛГЕН
МҰНАЙ ӨНІМДЕРІНІҢ ... ... ҚОЛ ... ... ... ... ЖАҚ ОРЫН БАСУ ... БОЙЫНША ЖҰМЫС
ЖАСАЙДЫ.ЯҒНИ АЛЫНАТЫН ШИКІЗАТТЫ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІНІҢ ӘР ... ... ... ... КОМПАНИЯЛАРҒА ТАПСЫРАДЫ. ПАВЛОДАР МҰНАЙ ХИМИЯ ... ... ... ... ЖҰМЫС ЖАСАЙТЫН ОТЫН ПРОФИЛІНДЕГІ
КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ БІРІ. ОЛ ЕКІ ... БЛОК ... ... ... ... ӨНДЕУДІҢ ҚҰРАМДАСТЫРЫЛҒАН БОЛГЫ ЖӘНЕ ... ... ... АИ 93, АИ 95 ... ... ... ДИЗЕЛЬДІК, РЕАКТИВТІ ОТЫН ЖӘНЕ ТАПШЫ БОЛЫП САНАЛАТЫН МҰНАЙ БИТУМЫН
ӨНДІРЕДІ.
PETRO KAZAKHSTAN OIL PRODUCT (ШЫМКЕНТ МҰНАЙ ... ... ... ӨНДЕУ ЗАУЫТЫ 1985 ЖЫЛЫ ІСКЕ ... ОНЫҢ ... ... ЛК -6У ... ... ЖЫЛДЫҚ ҚУАТТЫЛЫҒЫ 7 МЛН. ТОННА ЭЛОУ
АТ ЖАБДЫҒЫ, ЖЫЛДЫҚ ҚУАТТЫЛЫҒЫ 1 МЛН. ... ... ... ... ... ҚУАТТЫЛЫҒЫ 1 МЛН. ТОННА ДИЗЕЛЬДІК ОТЫНДЫ
ГИДРОДЕПАРАФИНИЗАЦИЯЛАУ ЖАБДЫҒЫ, ЖЫЛДЫҚ ҚУАТТЫЛЫҒЫ 450 МЫҢ ... ... ГАЗ ... ... ЛК-6У ... ... 1972 ЖЫЛЫ БАСТАЛДЫ,
ҚОНДЫРҒЫНЫҢ АЛҒАШҚЫ ЖЫЛДЫҚ ... 6,2 ... ЭЛОУ АТ ... 1984 ... ... АЙЫНДА ТАПСЫРЫЛҒАН.1995 ЖЫЛЫ ШИКІЗАТТЫ
ГИДРОТАЗАЛАУДЫҢ
КАТАЛИТИКАЛЫҚ РИФОРМИНГ ҚУАТТЫЛЫҒЫ, ДИЗЕЛЬДІК ОТЫНДЫ ... ... ... ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ.АЛҒАШ РЕТ ЗАУЫТ БАТЫС
СІБІР МҰНАЙЫН ӨНДЕУГЕ ЖОБАЛАНҒАН.1992 ЖЫЛДАН БАСТАП ... ... ... ... КЕН ... ... ӨНДЕУГЕ БАЙЛАНЫСТЫ (БАТЫС СІБІР МҰНАЙЫНА
ҚАРАҒАНДА ҚҰРАМЫНДА ПАРАФИНІ КӨП,БІРАҚ КҮКІРТІ АЗ ) ... ... ... ... ӨТТІ. ШЫМКЕНТ МҰНАЙ ... ... ЖАС ... БІРІ .ОЛ ... ... ... ... ОНЫҢ
ІСКЕ ҚОСЫЛҒАНЫНА 30 ЖЫЛДАН АСТАМ УАҚЫТ ӨТТІ.СОҢҒЫ ОНЖЫЛДЫҚТА ... ... ... ... ... КЕН ДАМЫҒАНЫ БАЙҚАЛЫП ОТЫР, БҰЛ ЖАҢА ТАЛАПТАР
МЕН СТАНДАРТТАРДЫҢ ПАЙДА БОЛУЫНА ... ... ... ... ЗАУЫТЫ
МОДЕРНИЗАЦИЯЛАНДЫ ЖӘНЕ ӨТКІЗІЛГЕН БАҒДЫРЛАМАЛАР НӘТИЖЕСІНДЕ ЖЕНІЛ МҰНАЙ
ӨНІМДЕРІНІҢ ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... КЕЗДЕ ЗАУЫТТЫҢ ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ ДАМУ КОНЦЕПЦИЯСЫ ҚҰРЫЛУДА, ОНЫҢ
НЕГІЗГІ МАҚСАТЫ – ШМӨЗ НЫҢ ЖҰМЫСЫН МҰНАЙ ... ... ... САЙ ... МҰНАЙ ӨНДЕУ ЗАУЫТТАРЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ... ... ... ҚАРАСТЫРА ОТЫРЫП, СОҢҒЫ ЖЫЛДАРДА БҰЛ САЛАДА ҚАЛЫПТАСҚАН
ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ... ... ... ЖЕТКІЛІКСІЗ КӨЛЕМІ, ҚҰРАЛ
ЖАБДЫҚТАРДЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ ЖӘНЕ РУХАНИ ТОЗУЫ, БАСҚА КЕН ОРЫНДАРЫНЫҢ ШИКІЗАТЫН
ӨНДЕУГЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ... ... ... ... ... ЕТУІНЕ ӘКЕЛЕТІН СЕБЕПТЕРДІҢ БІРІ. ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ ... ... ... ... ҮШ МІНДЕТТІ АТАП КӨРСЕТУГЕ БОЛАДЫ:
БІРІНШІДЕН, КӘСІПОРЫННЫҢ ТИІМДІ ҚЫЗМЕТ ЕТУІ ҮШІН ... ... ЕТУ. ... ... ... ТЕРЕНДІГІН ҰЛҒАЙТУ МАҚСАТЫМЕН
ЖҰМЫС ЖАСАП ТҰРҒАН ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ ҚУАТТЫЛЫҒЫН КЕНЕЙТУ ЖӘНЕ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАУ
БОЙЫНША ... ... ОРТА ... ... ... ... КӨП ... ЖАҢА МҰНАЙ ӨНДЕУ ЗАУЫТТАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫН ЖҮЗЕГЕ
АСЫРУ.ОСЫ МІНДЕТТЕРДІ ШЕШУ ҮШІН САЛАНЫҢ ... ... ... ... 2003 ЖЫЛЫ 16 ... " ... ТЕНІЗІ КАЗАҚСТАНДЫҚ СЕКТОРЫН
ИГЕРУДІҢ ... ... " АТТЫ ... ... ЖАРЛЫҒЫ БЕКІТІЛГЕН. ҚАЗАҚСТАН ҮШІН 2004-2010 ЖЫЛДАРҒА
АРНАЛҒАН ӨНЕРКӘСІПТІҢ МҰНАЙ ... ... ... БАҒДАРЛАМАСЫ ҮЛКЕН РОЛЬ
ОЙНАЙДЫ.МҰНДАҒЫ МІНДЕТТЕРДІ ОРЫНДАУ КЕЗЕКТІЛІГІНІҢ ІСКЕ АСУЫ ... ... , ... ӨНДІРІСІНІҢ ҮЛЕСІНІҢ ҰЛҒАЮЫНА ӘКЕЛЕДІ.
СОНЫМЕН ҚАТАР МҰНАЙ ХИМИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ӨНІМНІҢ ҮЛЕС САЛМАҒЫНЫҢ ... ... ... ... РЕТ ... ГАЗ ... ... НАҚТЫ НЕГІЗДЕРІ КӨРСЕТІЛЕДІ.
КЕСТЕ 6
ҚАЗАҚСТАНДА 1998-2008 ЖЫЛДАР АРАЛЫҒЫНДА МҰНАЙ ӨНДІРУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ ДЕНГЕЙІ
(МИЛЛИОН ТОННА)
|1998 |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 ... |20,63 |22,96 |25,78 |25,93 |30,04 |35,3 |39,6 |47,2 |51,4 ... | ... |10,86 |11,13 |8,861 |8,678 |5,955 |6,4 |9 |22,71 |23,21 ... | |
СУРЕТ 6 ҚАЗАҚСТАНДА 1998-2008 ЖЫЛДАР АРАЛЫҒЫНДА МҰНАЙ ӨНДІРУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ
ДЕНГЕЙІ ... ... МӨЗ ... ... ӨНДІРІСТІК ҚУАТТЫЛЫҒЫ ШИКІ МҰНАЙ ... 6, 6 МЛН. ... ... 61,1 МЛН.БАРРЕЛЬ. ШЫМКЕНТ МӨЗ ҮШІН
ҚОЛДАНЫЛАТЫН ШИКІЗАТ КОМПАНИЯ КЕН ... ... ... МҰНАЙ
ӨНІМДЕРІНІҢ БІРНЕШЕ ТҮРЛЕРІНЕ ӨНДЕЛЕДІ, ОЛАРДЫҢ КӨПШІЛІГІ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ІШКІ
НАРЫҚТАРЫНДА ӨТКІЗІЛЕДІ.ҚАЗАҚСТАНДА 2008 ЖЫЛЫ МҰНАЙ ӨНДЕУ КӨЛЕМІ 11,17 МОН.
ТОННА ... ... ... ... ӨНДЕУ ЗАУЫТЫ ӨНДЕУДІ 24%, ЯҒНИ 3,72
МЛН. ... ... ... ... ОЙЛ ПРОДАКТС 12%, ЯҒНИ 3,95
МЛН.ТОННАҒА, АТЫРАУ МҰНАЙ ӨНДЕУ ... 21%, ЯҒНИ 8,499 ... ... АВТОБЕНИЗИН ӨНДІРІСІ 2008 ЖЫЛЫ 23% ҒА ӨСІП, 2,354
МЛН.ТОННА ҚҰРАДЫ. ҚАЗАҚСТАН ЗАУЫТТАРЫ 2006 ЖЫЛЫ 3,29 ... ... ... БҰЛ 2005 ... ... 18%ҒА ӨСТІ. 2006 ЖЫЛЫ МАЗУТ
ӨНДІРІСІ 43% АРТЫП, 3,55 ... ... ... ГАЗ ... 1,25
МЛН.ТОННА КӨЛЕМІНДЕ (102%) ТІРКЕЛГЕН.
2.3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА МҰНАЙ-ХИМИЯЛЫҚ ӨНДІРІСТІҢ ДАМУЫН ТАЛДАУ
     
Көмірсутектердің көлемді қорын иеленген ... ... ... химиясы базарынан өз үлесін ала алмай отыр. ... ... шикі ... ешқандай терең өңдеусіз үлкен мөлшерде экспортталып жатыр.
Табиғи және ілеспе газдар да ... онша көп ... ... ... жою ... ... ... мұнай химиясы өнеркәсібін дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған
бағдарламасын жасап, еліміздегі мұнай ... ... бас ... АЛДЫМЕН МЫНАДАЙ МӘЛІМЕТТІ АЛҒА ТАРТАЙЫН: САРАПШЫЛАРДЫҢ АЛЫС
БОЛАШАҚТЫ КӨЗДЕГЕН ЗЕРТТЕУЛЕРІ ... ... ... ... ... ДЕҢГЕЙДЕ ӨСЕ БЕРЕТІНІН ДӘЛЕЛДЕЙДІ. СОНДЫҚТАН ДА ИНВЕСТОРЛАР ... ... ... ... ... ... ... ТАЯУДАҒЫ 15 ЖЫЛДА ӘЛЕМДІК СҰРАНЫСТЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН ... 100 ІРІ ... ... ... САЛУ ... ЕКЕН. ОЛАР 400
ПЛАСТМАССА ЗАУЫТЫН, 200 АРАЛЫҚ ӨНІМДЕРДІ ӨҢДЕЙТІН ЗАУЫТ САЛУ ... ... ... ... ... ... ҚАЗІРГІ ТАҢДА ӘЛЕМДІК МҰНАЙ ХИМИЯСЫ
ӨНЕРКӘСІБІНІҢ ТАБЫСЫ ЖЫЛ ... 1,6 ... ... ... 2050 ... БҰЛ КӨРСЕТКІШ 15-20 ТРИЛЛИОН ДОЛЛАР БОЛАДЫ ЕКЕН.
ӘРҚАШАН ДА ... ... ... ... ... ПАРСЫ ШЫҒАНАҒЫ ЕЛДЕРІНІҢ ӨНДІРІСТІК ҚУАТТАРЫ ЖЫЛДАН-ЖЫЛҒА  АРТУДА.
БАСҚА ЕЛДЕРДЕГІ МҰНАЙ ХИМИЯСЫ КЕШЕНДЕРІНІҢ ДАМЫТЫЛУЫ ... ОСЫ ... ... ... ... ... ПОЛИЭТИЛЕН, ПОЛИПРОПИЛЕН, БУТАДИЕН
КАУЧУГІ, ПОЛИВИНИЛХЛОРИД ЖӘНЕ БАСҚА ОСЫ ... ... ... ... ҚАРАСАҚ МҰНАЙ ХИМИЯСЫН ҚАНША ДАМЫТСАҢ ДА КӨПТІК ... ... ҚОСА ... ...... ... ... КӨП ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ БІРІМЕН ІРГЕЛЕС ЖАТЫР. СОНДАЙ-АҚ, ... ... ... ... ... ДЕП ТЕ АЙТА ... БӘРІН ОЙ САРАБЫНАН ӨТКІЗГЕНДЕ ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ ХИМИЯСЫ
ӨНЕРКӘСІБІН ДАМЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ ЕЛІМІЗДІ ШИКІ ... ... ... ТИІСТІ ҮЛЕСІН АЛАТЫН ІРІ МҰНАЙ ... ... ... ... ... «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫНЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ
МАҚСАТТАРЫНЫҢ БІРІ МЕМЛЕКЕТТІҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ МҮДДЕСІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ... ОСЫ ... ... ... ... ҮКІМЕТІНІҢ ҚОСЫМША
ҚҰНЫ ЖОҒАРЫ МҰНАЙ ХИМИЯСЫ ӨНДІРІСІН ДАМЫТУ ... ... ... МЕЙЛІНШЕ МОЛ ҮЛЕС ҚОСУ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ТҮБЕГЕЙЛІ
МІНДЕТІ БОЛЫП ШЫҒАДЫ.
         АТЫРАУ МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЗАУЫТЫНЫҢ ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ... МҰНАЙ ХИМИЯСЫ ӨНДІРІСІНДЕГІ НЕГІЗГІ
ШИКІЗАТТЫ ӨНДІРЕТІН, СОНДАЙ-АҚ АВТОКӨЛІК ҮШІН ЖАҒЫМДЫ ... ... ... ІРІ ... ... ӨМІРГЕ ӘКЕЛУГЕ ТИІСПІЗ.
         ЕКІНШІДЕН, БЕНЗОЛ МЕН ПАРАКСИЛОЛ НЕГІЗІНДЕ ТЕКСТИЛ ӨНДІРІСІНДЕ
ЖӘНЕ ШӨЛМЕК, ЫДЫС ТАҒЫ ... ОСЫ ... ... ... ... ... ... ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ, ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ СЕКІЛДІ
ҚОСПАЛАР ӨНДІРЕТІН МҰНАЙ ХИМИЯСЫ КЕШЕНІНІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ ... ІРІ ... ... ... ... ... ... ІРІ ГАЗ КЕШЕНІНІҢ НЕГІЗІНДЕ ӘЛЕМДІК СТАНДАРТҚА САЙ
ПОЛИЭТИЛЕН МЕН ПОЛИПРОПИЛЕН (ПОЛИОЛЕФИНДЕР) ... ІРІ ... ... ... «SAT & COMPANY» КОМПАНИЯСЫМЕН ... ... ... ... ... ЖИҺАЗ ӨНДІРІСІ СЕКІЛДІ САЛАЛАРДА
НЕГІЗГІ ШИКІЗАТТАРДЫҢ БІРІ ... ... ... ... ... ... ЖЫЛЫ ОСЫ ... ЖҮЗЕГЕ АСУЫ НЕГІЗІНДЕ ҚАЗАҚСТАНДА ХАЛЫҚ
ТҰТЫНАТЫН ТАУАРЛАР ... ... ... ... ... ... ... ЖОЛ АШЫЛАДЫ.
НАҚТЫЛАП АЙТСАҚ, ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯ БҰЛ ... ... ... ... ӨНДІРУ «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АРҚЫЛЫ «SAT ... ... ... ... ... ... ГАЗ ... КЕШЕНІН
САЛУ БАҒДАРЛАМАСЫ 2004 ЖЫЛЫ ҚОЛҒА АЛЫНҒАН ... ... ... ... ... ... ... КОМПАНИЯСЫ, «БАРЛАУ
ӨНДІРУ «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» КОМПАНИЯСЫ, «SAT & COMPANY» ТӨРТЕУІ БІРЛЕСІП 2006 ЖЫЛЫ
АТАЛҒАН ... ... ... ... ... ... КЕШЕН САЛЫНҒАН ИНВЕСТИЦИЯНЫ 4 ЖЫЛ 3 АЙ ІШІНДЕ ҚАЙТАРАДЫ.
ҚАЗІРГІ КЕЗДЕ БАҒДАРЛАМАНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ МЕРЗІМІНІҢ ... ... ... КӨП ҚАЖЕТТІГІНЕ ОРАЙ «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ
«ТЕҢІЗШЕВРОЙЛ» ЖШС-МЕН КЕПІЛДІ ... МОЛ ... ЖӘНЕ ҰЗАҚ ... ... ГАЗБЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН КЕЛІСІМШАРТҚА ҚОЛ ... ... ... ... МЕН ... ӨНДІРЕТІН ГАЗ ХИМИЯСЫ КЕШЕНІ АЙМАҚТАҒЫ
МҰНАЙ ХИМИЯСЫ КЕШЕНІН ... ... БАС ... ... ... БІЗ БАС ... ТАЯУДАҒЫ 10 ЖЫЛ ІШІНДЕ ҚАЗАҚСТАНДА ӘЛЕМДІК
САПАЛЫҚ ДЕҢГЕЙГЕ САЙ МҰНАЙ ... ... ... ... ... ... ... БАҒЫТТАЛҒАН ЖӘНЕ ТЕРЕҢ ӨҢДЕЛГЕН ТАУАРДЫҢ ... ... ... ... БҰЛ ... ... ЭКСПОРТТЫҚ БАҒЫТЫН
ӨЗГЕРТЕДІ, ӨҢДЕУШІ САЛАЛАРДЫҢ ҮЛЕСІН ... ... ... МЕН ... ЕҢ СОҢҒЫ ТҰТЫНАТЫН ... ... ... ... БАҒДАРЛАМАНЫҢ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУЫ ЖАҢА ӨНДІРІС
ОРЫНДАРЫНДА ҒАНА ЕМЕС, СОНЫМЕН БІРГЕ ОЛАРҒА ҚЫЗМЕТ ... ... ДА ... ... ЖАҢА ... ... ... МҮМКІНДІК
БЕРЕТІНІ ДЕ ПАЙДАЛЫ ҚАДАМНЫҢ БІР ... ... ... ... ... ... ... АСҚАН КЕЗДЕ БІРНЕШЕ МЫҢДАҒАН АДАМ
ЖҰМЫСПЕН ҚАМТЫЛАДЫ.
«ҚАЗЭКОПРОЕКТ» ЖСШ ... ... ... ... ІСКЕ ҚОСЫЛҒАН КЕЗДЕ
ОНЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ТИГІЗЕТІН ... ... ... БАҒА ... ЗЕРТТЕУЛЕРІ КЕШЕН ЖҰМЫСЫНЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ... ... ... ... АЛ ... ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ ОНДАҒЫ
ТЕХНИКАЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫҢ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУ БАРЫСЫНДА ҚАТАҢ ... ... ДА, ... ... ... ҮШІН ОНЫҢ ... ... ӘЛЕМДІК
СТАНДАРТ ДЕҢГЕЙІНДЕ БОЛУ КЕРЕГІН ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП, ОСЫ САЛАДА ... ... ... ... КОМПАНИЯЛАРДЫ ӘРІПТЕС РЕТІНДЕ ІСКЕ ТАРТТЫҚ.
БАСТАПҚЫДА АТАЛҒАН МҰНАЙ ХИМИЯСЫ КЕШЕНІНІҢ ... ... ... ... ... БҰҚАРАЛЫҚ ПІКІРЛЕСУ ЖӘНЕ
ЭКОЛОГТАР ЗЕРТТЕУЛЕРІ СЕКІЛДІ ИГІ ІСТЕРДІҢ НӘТИЖЕСІНДЕ ОНЫ ... ... ... ... СТАНСАСЫНЫҢ АУМАҒЫНА КӨШІРЕТІН БОЛДЫҚ.
«ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ ЖОҒАРЫДА АТАЛҒАН СТРАТЕГИЯЛЫҚ АУҚЫМДЫ
БАҒДАРЛАМАЛАРДАН БАСҚА ДА ... ... ... АЙНАЛЫСЫП ЖАТЫР.
МӘСЕЛЕН, АТЫРАУ МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЗАУЫТЫНДА БЕНЗОЛ, КИСЛОЛ СЕКІЛДІ ЖАҒЫМДЫ ИІСТІ
КӨМІРСУТЕКТЕРІН АЛУ ҮШІН ... ... ... ... ... ... ... РИФОРМИНГ САЛМАҚПЫЗ. МҰНЫҢ СЫРТЫНДА «ҚАРАЖАМБАС»
КЕШЕНІ МҰНАЙЫН ПАЙДАЛАНАТЫН АҚТАУ ПЛАСТМАССА ЗАУЫТЫНДА ... ... ... ... САЛУ ЖҰМЫСЫ БАСТАЛДЫ. ӨЙТКЕНІ БҰЛ КЕШЕННІҢ МҰНАЙЫ
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ... ... ... ... ... ... ... (50 ПАЙЫЗЫ «ҚАЗМҰНАЙГАЗ»
ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫНЫҢ ... ... ... ... ... ... ЖАБДЫҚТАП, ОНДА ЖЫЛЫНА 80 МЫҢ ТОННА КӨЛЕМІНДЕ ПРОПИЛЕН ШЫҒАРАТЫН
АДСОБЦИЯЛАУШЫ-ГАЗОФРАКЦИЯЛАУШЫ ЖАҢА ҚҰРЫЛҒЫ ОРНАТЫЛМАҚ. ... ... ... ... ЕЛІМІЗДІҢ МҰНАЙ ХИМИЯСЫ САЛАСЫН ҚАРҚЫНДЫ
ДАМЫТУҒА ... ... ДА ... ... ... ... ДЕҢГЕЙГЕ САЙ ӨНІМ ШЫҒАРАТЫН МҰНАЙ ХИМИЯСЫНЫҢ КЕШЕНДІК
ҚҰРЫЛЫСЫН САЛУ ОҢАЙ ЖҰМЫС ЕМЕС. СОНДЫҚТАН ДА БІЗ ... ... ... ОСЫ ... МОЛ ... ... ... ДЕҢГЕЙДЕ МОЙЫНДАЛҒАН
«UHDE» ЖӘНЕ «LURGI» (ГЕРМАНИЯ), «ABB LUMMUS GLOBAL» (ШВЕЙЦАРИЯ), «MITSUI»
ЖӘНЕ «JGC», «ITOCHI» (ЖАПОНИЯ), «BASELL» ... ... ... ... СЕКІЛДІ ІРГЕЛІ КОМПАНИЯЛАРДЫ БІРЛЕСЕ ЖҰМЫС ... ... БҰЛ ... ... ... ӨЗДЕРІНІҢ ДАМУ
ИНСТИТУТТАРЫ МЕН ҚОРЛАРЫ АРҚЫЛЫ ОСЫ БАҒДАРЛАМАНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ... ... МЕН ... БЕРУГЕ ӘЗІР ЕКЕНДІГІН МӘЛІМДЕДІ.
  АЛ АТЫРАУ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ГАЗ ХИМИЯСЫ КЕШЕНІН САЛУДА «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰЛТТЫҚ
КОМПАНИЯСЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУДЫҢ 30 ... ӨЗ ... ... ... ҚҰНЫ 5
МИЛЛИАРД ДОЛЛАРЛЫҚ БҰЛ ЖОБАДАҒЫ БІЗДІҢ ШЫҒЫН 30 ПАЙЫЗДЫ ҚҰРАП 750 МИЛЛИОН
АҚШ ДОЛЛАРЫ ... ... ... ... ... ... БАНКТЕР НЕСИЕСІ
АРҚЫЛЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАНАДЫ.
МҰНАЙ ХИМИЯСЫ САЛАСЫНДАҒЫ ЖАҢА ӨНДІРІСТІК ... ... ... ... ... ҒАНА ... ... БІРГЕ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ДАМУ
ИНСТИТУТТАРЫ ДА ҮЛЕС ҚОСУЫ ТИІС. ӨЙТКЕНІ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАЗІРГІ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ
САЯСАТЫ, САЛЫҚТЫҚ ЖЕҢІЛДІКТЕР БІЗДІҢ БАНК ... ... БІР ... ... ... ЕҢ ... ... БІРІ БОЛМАҚ. БҰЛ ОРАЙДА
ИНСТИТУТЦИОНАЛДЫ ИНВЕСТОРЛАР ҮШІН «АТЫРАУ ОБЫЛЫСЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ ... ... ... АРНАЙЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҒЫН ҚҰРУ ... ЕСКЕ САЛА ... ... АЙТҚАНЫМДАЙ БҰЛ ӨЗІ ҚАРЖЫ МЕН ҚОРДЫ КӨП ҚАЖЕТ ЕТЕТІН КЕШЕНДІ
БАҒДАРЛАМА ... ДА ... ... ... ... ... ... ХИМИЯСЫНЫҢ ТЕХНОПАРКІ» АРНАЙЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҒЫН ҚҰРУ
ЖӨНІНДЕГІ НАҚТЫ ҰСЫНЫСТЫҢ ЖОБАСЫ ... ... ... ... БОЛҒАН КЕЗДЕ САЛЫҚТЫҚ ЖЕҢІЛДІКТЕР ЖАСАЛАТЫНЫ БЕЛГІЛІ.
ӘЛЕМДІК ТӘЖІРИБЕГЕ ОРАЙ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ... ... ... САЛУ ... ... ...... ЖӘНЕ СУМЕН
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖҮЙЕСІН, АВТОКӨЛІК ЖОЛДАРЫН САЛУДЫ, ҚОСЫМША ТЕМІРЖОЛ
БАҒЫТТАРЫН ... ... ЖЫЛУ ... ... ... ... ... ЖҮРГІЗУДІ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ЖҰМЫСЫН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ДАМУ ИНСТИТУТТАРЫНЫҢ КӨМЕГІМЕН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУҒА БОЛАДЫ. ЕГЕР ... ... ... КЕЛУ ... (18 ЖЫЛ) ЖӘНЕ ... ТАЛАПТАРЫНА ОРАЙ ТЕХНИКА-ЭЖКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕНІҢ ... ... ... ... ... ... ... ҚИЫН ЕМЕС.
БІЗГЕ ЕҢ АЛДЫМЕН ӨНДІРІСТІК ҚУАТТАРДЫҢ, МҰНАЙ ... ... МЕН ... ... ... ... АНЫҚТАП АЛУ ҚАЖЕТ
БОЛДЫ. СОНДАЙ-АҚ, ОСЫ КЕШЕНДІ БАҒДАРЛАМАНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДА ... ... ... ... ... ... ТАБУ ДА ОҢАЙ ЖҰМЫС ЕМЕС. 
ҚАЗІРГІ КЕЗДЕ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... ЖАСАУШЫ КОМПАНИЯЛАРДЫ ТАҢДАУ, ҚҰРЫЛЫС
ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗЕТІН ... ... ... ... АУҚЫМДЫ ІС
ТЫНДЫРДЫҚ. ПОЛИЭТИЛЕН, ПОЛИПРОПИЛЕН АЛУ МҰНАЙ ХИМИЯСЫ ... ... ... ... ТІКЕЛЕЙ ЖӘНЕ ДӘЙЕКТІ ... ДЕ ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ТАБУ ОҢАЙ ... ЕМЕС.
«ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ МЕН ОНЫҢ ЕНШІЛЕС
КӘСІПОРЫНДАРЫ ӘЛЕМНІҢ ... ... ЕЛУ ... ... ... ... ... КЕШЕНДІ БАҒДАРЛАМАНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ІСІНЕ ЕЛІМІЗДЕ
МҰНАЙ ХИМИЯСЫ КЕШЕНІН ӨМІРГЕ ӘКЕЛУГЕ БАҒЫТТАЛҒАН ІРІ ЖОСПАРДЫ ... ... ҮЛЕС ... ... ... ... НАРЫҒЫНЫҢ ДАҒДАРЫС ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ДАМУ БОЛАШАҒЫ
3.1 ӘЛЕМДІК МҰНАЙ НАРЫҒЫНЫҢ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДАМУ ... ... ... ЖӘНЕ 2005 ... ... ... ... МҰНАЙ ХИМИЯ ӨНЕРКӘСІБІНІҢ ДАМУЫНЫҢ ГЕНЕРАЛДЫ ЖОСПАРЫНА
СӘЙКЕС, РЕСПУБЛИКАДА ӘЛЕМДІК ДЕНГЕЙДЕГІ 8-10 ... ... ... ... ОТЫР ЖӘНЕ ОЛ ҮШІН 7 ... ... ИНВЕСТИЦИЯ ҚАЖЕТ
БОЛЫП ОТЫР. АЛДАҒЫ УАҚЫТТА САЛАҒА 500 МЛН.АСТАМ ҚҰРАЛДАР ИНВЕСТИЦИЯЛАНАДЫ.
БҰЛ ҚҰРАЛДАР 1990 ЖЫЛДАР ОРТАСЫНДА АКТАУДА ... ... ... ... ... БОЙЫНША АТЫРАУ ЗАУЫТЫН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУГЕ ЖӘНЕ
АТЫРАУ, МАҢҒЫСТАУ, ... ... ЖӘНЕ ... ОБЛЫСТАРЫНДА ЖАҢА
ӨНДІРІСТЕРДІ ... ... ... ... ... ... ... ИНДУСТРИАЛДЫ МҰНАЙ ХИМИЯЛЫҚ ПАРК" ЖОБАСЫНЫҢ
ТЕХНИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ... ... ... ... БҰЛ АЙМАҚТА
ЕРКІН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЗОНА ҚҰРУ ҚАРАСТЫРЫЛАДЫ. МҰНДАЙ ТЕХНОПАРКТІҢ ҚЫЗМЕТІ
КӨМІРСУТЕК ШИКІЗАТЫН ӨНДЕУДІҢ, ... ... ... ... БЕРЕТІН
ЖОҒАРЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ӨНДІРІСТІРДІ ДАМЫТУҒА БАҒЫТТАЛАДЫ. ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ
МИНЕРАЛДЫ ... ... 2006 ... ... ... ... ... АЛҒАШҚЫ ИНТЕГРАЦИЯЛАНҒАН ГАЗ-ХИМИЯЛЫҚ КЕШЕНІНІҢ ҚҰРЫЛЫСЫН
БАСТА ЖҮКТЕЛДІ. ЖАҢА ... ... ... ... ҚУАТТЫЛЫҒЫ
БАЗАСЫНДА ПОЛИПРОПИЛЕН ӨНДІРУ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТІ ЖОСПАРЛАНҒАН. ... ... ... БІРІГІП ЕЛДІҢ ТАБИҒИ БАЙЛЫҚТАРЫН
ИГЕРУДЕ. МҰНАЙ ... ІРІ ... ... ... БК. ... ... «СHЕVГОN» КОРПОРАЦИЯСЫ МЕН
КЕЛІСІМ -ШАРТҚА ОТЫРУЫ.
1992 ЖЫЛЫ 18 МАМЫРДА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕН АМЕРИКАНДЫК «СHЕVГОN»
КОРПОРАЦИЯСЫ АТЫРАУДАҒЫ 4 МЫҢ КМ ... АЛЫП ... ... ҚОРЫ ... ИГЕРУ ЖӨНІНДЕ КЕЛІСІМ ШАРТҚА ОТЫРҒАН БОЛАТЫН.
1993 ЖЫЛЫ 5 СӘУІРДЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МИНИСТРЛІК ... ... ... МЕН ... ... ... ... АТТЫ
ОТАНДЫҚ КӘСІПОРЫНДЫ ҚҰРУ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МИНИСТРЛЕР ... ... ... РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ... ... ... АТТЫ ... ЖАРЛЫҒЫ 1993 ЖЫЛЫ СӘУІР
АЙЫНДА ҚАБЫЛДАНДЫ.
ОТАНДЫҚ КӘСІПОРЫН «ТЕНГИЗНЕФТЬГАЗ» БЕН ШЕТЕЛДІК КОМПАНИЯ ... ... ... ... ... ... ТЕНГИЗДІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
МЕН БАЙЛАНЫСТЫ. ОЛ 1,64 МИЛЛИАРД ... ... АЛ, ... 50 ПАЙЫЗЫН
ШЕТЕЛДІК КОРПОРАЦИЯ «СHЕVГОN» ТӨЛЕЙДІ ... ... ... ... ... ... ӨНДІРІУ ЖӘНЕ ЖЕР ҚОЙНАУЫН ӨҢДЕУ ПРОЦЕСІНДЕ, ЖЕР
ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУ ҚҮҚЫҒЫ ҮШІН ... ... ... ЖЫЛЫ 20 МЛН
ДОЛЛАРДЫ ҚҰРАДЫ. РОЯЛТИ САЛЫҒЫНЫҢ КӨЛЕМІ КЕЛЕСІ ЖЫЛЫ 30 МЛН ДОЛЛАР БОЛСА, 3
-ШІ ЖЫЛЫ 40 МЛН ... ... ... ҮШІН ... ... ... ҚҰРАДЫ. СОНЫМЕН ҚАТАР ҚАЗАҚСТАН ... ... ... ... ... ... ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРДЫ ӨНДІРГЕНІ
ПАЙДАЛАНҒАНЫ ҮШІН ҮСТЕМЕ ПАЙДАҒА САЛЫНАТЫН САЛЫҚ ТӨЛЕЙДІ. ... ... 30 ... ... ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНҒАНЫ ҮШІН ТІРКЕЛГЕН ТӨЛЕМ
БОНУСЫ 50 МЛН ... ... ОЛ ... ... ... ... БҰЛ ... «ЕХХОN МОЬІІ» КОМПАНИЯСЫ -25 ПАЙЫЗБЕН, ОРЫС
-АМЕРИКАНДЫҚ КОМПАНИЯ -5 ПАЙЫЗБЕН БҮЛ ЖОБАҒА ЕНДІ. ... ... ... ... ... ҮЛЕСІ ТӨМЕНДЕДІ. «ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ» КӘСІПОРЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҮЛЕСІ -20 ПАЙЫЗ, «СHЕVГОП ... ... 50 ... ... -25 ... ... ҚОРЫНЫҢ КӨЛЕМІ ЖӨНІНЕН ТЕНГИЗ ТЕК ҚАЗАҚСТАНҒА ҒАНА
ЕМЕС, ӘЛЕМГЕ ... ... -1976 ЖЫЛЫ ... ... МҰНАЙ КОРЫ БАРЛАНҒАН ЖЕРГЕ 1998 ЖЫЛЫ ҮШ ... ... ... ОСЫ ... ... ... ... КОРЫНЫҢ 1,3 МЛРД ТОННА ЕКЕНДІГІ АНЫҚТАЛДЫ.
«ТЕНГИЗ» КЕН ОРНЫНДА МҰНАЙ 4000 МЕТР ... ... ... ... ТӨМЕНГІ ҚЫСЫММЕН АЛЫНЫП ЖӘНЕ ЖОҒАРҒЫ КОНЦЕНТАЦИЯ БОЙЫНША АЛЫНЫП
ЖАТЫР. БҰЛАРДЫҢ БАРЛЫҒЫ КҮРДЕЛІ ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ... ... ... ... «ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ» СТРАТЕГИЯСЫ ӨТКІЗУДІҢ ӘР ТҮРЛІ
НАРЫҚТАРЫНА БАҒЫТТАЛУ.
АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ 2003-2007 ЖЫЛДАР ... ... ... ОБЛЫС
ЭКОНОМИКАСЫ ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУГЕ КӨШУ ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ӨНІМНІҢ МАҢЫЗДЫ ТҮРЛЕРІНІҢ
ӨНДІРІСІ ҰЛҒАЮДА. ҚАРҚЫНДЫ ТЕМППЕН КӨМІРСУТЕК ШИКІЗАТЫНЫҢ КЕН ОРЫНДАРЫН
ИГЕРУ ЖӘНЕ БАРЛАУ ... ... ГАЗ ... ... ... ... ... ЖОҒАРЫ ҚАРҚЫНЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУДЕ.
ӨНЕРКӘСІПТІК ӨНДІРІСТІҢ КӨЛЕМІНІҢ ӨСУІ ЕСЕБІНЕН АТЫРАУ ОБЛЫСЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
БЮДЖЕТТІҢ ІРІ ... ... ... ҮШ ... ... ... ... ОЛАРДАН ОБЛЫС ХАЛҚЫНЫҢ ӘЛ АУҚАТЫ ТӘУЕЛДІ. БІРІНШІДЕН,
КАСПИЙ ТЕНІЗІНІҢ ШЕЛЬФІНДЕ СОЛТҮСТІК ... ... ... ... ... ЕКІНШІ ТІЗЕДЕГІ ЗАУЫТ ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ШИКІ ГАЗДЫ ПЛАСТҚА АЙДАУ
ЖОБАСЫ. ҮШІНШІДЕН АТЫРАУ МҰНАЙ ӨНДЕУ ... ... БҰЛ ... ... ... ... ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ ЖӘНЕ СЫРТТАН САТЫП АЛМАУҒА
МҮМКІНДІК ... АШЫҚ ... ... - ... ... ҚАРА ШАҢЫРАҒЫ - ҮЛКЕН ҮЙІ. ҚАЗЫНАЛЫ ӨЛКЕДЕГІ БҮГІНДЕ ... ... БҰЛ ... ... ... ДАМУ ТАРИХЫ, БҮКІЛ ОБЛЫСТЫҢ
ИНДУСТРИАЛДЫ ӨРКЕНДЕТІЛУІ ЕҢ ӘУЕЛІ ОСЫ КӘСІПОРЫННАН ... ... ААҚ ... ... ... ЕҢ ІРІ МҰНАЙ
-ГАЗ КӘСІПОРЫНДАРЫНЫҢ ҚАТАРЫНДА КЕЛЕДІ. АТЫРАУ, БАТЫС ... ... ... ЖӘНЕ ... ЖАҢА КЕН ... ... ... ҚАЗІРГІ ТАҢДА ОЛ ОБЛЫС МҰНАЙЫНЫҢ 40 ПАЙЫЗЫНАН АСТАМЫН,
РЕСПУБЛИКА МҰНАЙЫНЫҢ 11 ... ... ... 2003 ... 1 ... ... ҚОҒАМНЫҢ КЕН ОРЫНДАРЫНДА АЛҒАШ ИГЕРІЛЕ БАСТАҒАН КҮННЕН БАСТАП
БАРЛЫҒЫ 160 МИЛЛИОН ТОННАДАН АСТАМ «ҚАРА АЛТЫН» ... ААҚ ... ... ... ... ҚОРЫ 969 ... (6783 МИЛЛИОН БАРРЕЛЬ) ҚҮРАЙТЫН 15 МҰНАЙ, ГАЗ КЕН ... ... ... ... ... ... ПЕН ЖЕТІБАЙ КЕН ОРЫНДАРЫ.
ҚАЛАМҚАС КЕН ... 1979 ... ... КЕЛЕДІ. ОНЫҢ
ҚОЙНАУЛАРЫНДА ЖАЛПЫ МҰНАЙ ҚОРЫ 510 МИЛЛИОН ТОННАДАН АСТАМ (3570 ... 13 ... ... ... КЕН ... ОСЫ ... ... СЕРІКТЕС КЕН ОРЫНДАРЫМЕН
БІРГЕ ... ... ... ... ... ... ОҢТҮСТІК
ЖЕТІБАЙ, БЕКТҰРЛЫ, ОЙМАША, СОЛТҮСТІК ҚАРАҒИЯ, АЛАТОБЕ ЖӘНЕ ПРИДОРОЖНОЕ ... ... ... ... ҚОРЫ 458 ... ... ЖУЫҚ (3206 ... ӨНІМДІ ДЕҢГЕЙЛЕРДІҢ ТЕРЕҢДІГІ ҚАЛАМҚАС КЕН ОРНЫНДА 505-936 МЕТР,
ЖЕТІБАЙ КЕН ОРЫНДАРЫНДА 1700-2500 МЕТР АРАЛЫҒЫНДА.
БҮГІНДЕ ... ААҚ ... 90 ... ИЕ
СТРАТЕГИЯЛЫҚ ИНВЕСТОР «СЕNTГАL АSІА РЕІХОІЕИТ LТВ» КОМПАНИЯСЫ 1998 ЖЫЛДЫҢ
МАМЫРЫНДА ОСЫНДА ... ... БЕРІ ... ... ... ӨНДІРІСТІК ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ ТҮБЕГЕЙЛІ ЖАҚСАРА
ТҮСТІ.
ҚАЗІР КОМПАНИЯНЫҢ ... ... ... ... 5 ... ТОННАДАН АСТАМ
( 35 МИЛЛИОН БАРРЕЛЬ). БАРЛЫҚ НЕГІЗГІ КЕН ОРЫНДАРЫ ТӘУЛІГІНЕ 86 ... ... ... ... ЖӘНЕ АЛЬБ-СЕНОМЕН СУЛАРЫН АЙДАЙ ОТЫРЫП,
ҚАБАТ КЫСЫМЫН АРТТЫРУ АРҚЫЛЫ ПАЙДАЛАНЫЛАДЫ.
ҚАЗІР ҚАЛЫПТЫ ЕҢБЕК ... ... ... ... ... ӨНІМ ӨНДІРУ КӨЛЕМІНІҢ АРТА ТҮСКЕНІ ҚУАНТАДЫ: ЕГЕР ӘЛЕМДІК ЭКОНОМИКА
КҮРДЕЛІ СЫНҒА ... ... 1998 ЖЫЛЫ ... ... 3347336 ... «ҚАРА АЛТЫН» ӨНДІРІЛГЕН БОЛСА, БҰЛ КӨРСЕТКІШ 2002
ЖЫЛЫ -4618069 ТОННА ... ... ... ... АЛУ ҚАЙТАДАН ҚОЛҒА
АЛЫНУДА. 2001 ЖЫЛДЫҢ БАСЫНАН БЕРІ 30-ДАН АСТАМ ҰҢҒЫ ПАЙДАЛАНУҒА БЕРІЛДІ.
ЖҰМЫСТЫ ОДАН ӘРІ ... ... ... ЖАҢА ҮЛГІДЕГІ ЕКІ БҰРҒЫЛАУ
ҚОНДЫРҒЫСЫ АЛЫНЫП ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ. ІЗДЕСТІРУ -БАРЛАУ ... ... ... ... ... ОРАЙ ЖӘНЕ ... БАРЛАУҒА,
ӨНДІРУГЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҮКІМЕТІ БЕКІТКЕН РҰҚСАТҚА СӘЙКЕС
ЖҮРГІЗІЛДІ.
ӨНДІРІСКЕ ЖАҢА ... МЕН ... ... ... ... ... ЖЫЛ ... 15 МИЛЛИАРД ТЕҢГЕДЕН АСТАМ ҚАРЖЫ ЖҰМСАЛЫП КЕЛЕДІ.
ӘСІРЕСЕ, МҰНАЙ ҚАБАТ МҰНАЙ КӨЗДЕРІН ҮЛКЕН ҚЫСЫММЕН ... ... ... ... ... -ГРП ) ... МЕН ТЕРЕҢ БҰРАНДАЛЫ СОРАПТАРДЫ
ПАЙДЛАНУ ШАРАЛАРЫ ... ... ... ... ... ... АШУ
ТӘСІЛІ ЖЕТІБАЙ КЕН ОРЫНДАРЫНА 2001 ЖЫЛДЫҢ БАСЫНАН БЕРІ ... ... ... ... 650000 ... ... ҚОСЫМША ӨНІМ АЛУҒА МҮМКІНДІК
БЕРДІ.
2003 ЖЫЛДЫҢ БАСЫНАН БЕРІ ҰҢҒЫ ӨҢДЕЛІП, 1770 ... ... ... ... СОРАПТАР ҚАЛАМҚАС ПЕН ЖЕТІБАЙДА БАРЛЫҒЫ 200-ГЕ ... ... ТҮР. ... ПЕН ... ... ... БАР
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМДА 2003 ЖЫЛДАН БАСТАП ЖАҢА ШЫНЫПЛАСТИКАЛЫК ТҰРБАЛАР ЗАУЫТЫ
ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ. ҚОРШАҒАН ... ... ... ... ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ... ... ... РАДИАЦИЯДАН
САҚТАНДЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН. ҚАЛАМҚАС КЕН ОРНЫН ... ... ... ... ... ҮШІН ОНЫҢ ... ... 32 КИЛОМЕТРЛІК ДАМБА
САЛЫНҒАН. 1998 ЖЫЛЫ ... ... ... ... ... АSІА ... LТВ» КОМПАНИЯСЫ КЕЛГЕЛІ ОНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТ
САЛАСЫНДА ... ... ... ... ... ... ... ІСТЕЙТІН
МҰНАЙШЫЛАРДЫҢ ЖАҒДАЙЛАРЫН ЖАҚСАРТУ ҮШІН БІРАЗ ЖҰМЫС ТЫНДЫРЫЛДЫ.
МҰНДА СОҢҒЫ ЖЫЛДАРДА ЖОБАЛЫҚ ҚҮНЫ 1,5 ... ... 1040 ... ЖАТАҚХАНА ПАЙДАЛАНУҒА БЕРІЛДІ.
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ МАҢҒЫСТАУ ӨЛКЕСІН, ОБЛЫС ОРТАЛЫҒЫН ОДАН ӘРІ КӨРКЕЙТУ
БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ЖҮЗЕГЕ ... 2002 ЖЫЛЫ ... ... «АРДАГЕР» ОЙЫН-
САУЫҚ ОРТАЛЫҒЫ, ҚУАТЫ САҒАТЫНА 10 ТОННА ТАЗА СУ ... ... ІСКЕ ... ... ... 40 МЫҢ ТЕКШЕ МЕТРЛІК ТЕҢІЗ СУЫН
ТҮШЫТАТЫН ЖАҢА ЗАУЫТТЫҢ БІРІНШІ КЕЗЕГІН САЛУ ЖҮМЫСЫ ... ... ... ... КӨМІРСУТЕКЕТІ ШИКІЗАТТАРҒА ЕҢ БАЙ ӘЛЕМДЕГІ ... ... ... ... ... ОЛ- ... ИГІЛІГІ. ЕЛІМІЗДІҢ ТӘУЕЛСІЗ
ДАМУЫ МЕН ХАЛЫКТЫҢ ӘЛ-АУҚАТЫНЫҢ АРТУЫ БҮГІНДЕ ОСЫ МҰНАЙҒА БАЙЛАНЫСТЫ.
ҚАЗАҚСТАН ... ... Н.Ә. ... ... ... ШИКІЗАТЫН ӨНДІРУ КӨЛЕМІН 1985 ЖЫЛМЕН САЛЫСТЫРҒАНДА
БІЗ 225 ПАЙЫЗ ҰЛҒАЙТУҒА ҚОЛ ЖЕТКІЗДІК. АЛ ӘЛЕМДЕ ОНЫН ... 1,3 ... ... ЕДІ. 225 ... БҰЛ ... КӨРСЕТКІШ!
ОСЫ 225 ПАЙЫЗДЫҢ ІШІНДЕ «МАҢҒЫСТАУМҰНАЙГАЗ» АШЫҚ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
МҰНАЙШЫЛАРЫНЫҢ ҮЛЕСІ ҮЛКЕН. ЕЛІМІЗДІҢ ЖЫЛ САЙЫНҒЫ ... ... ... ... ... ӨНДІРІЛЕДІ. ҚОҒАМЫМЫЗ ЖЫЛМА-ЖЫЛ
МЕМЛЕКЕТ БЮДЖЕТІНЕ 25 МЛРД -ТАН ... ... ... ОТЫРАДЫ. ОЛ МАҢҒЫСТАУ
ӨЛКЕСІНІҢ ӨЗІНЕ ДЕ ЫҚПАЛ ЕТУДЕ.
ҚОҒАМ ӨНДІРЕТІН МҰНАЙДЫҢ 90 ПАЙЫЗЫ ОСЫ ЕКЕУІНІҢ ҮЛЕСІНЕ ТИЕДІ. ... ... 13 КЕН ... ... ... КЕН ... ... МҰНАЙЫНЫҢ АЛЫНҒАН КҮНІ - 1979ЖЫЛҒЫ 23- ТАМЫЗДАҒЫ 18 САҒАТ 47
МИНУТ. «ҚАЛАМҚАС» ӨНДІРІСТІК БАСҚАРМАСЫ ҚАЗІР ТӘУЛІГІНЕ 11100 ... ... ... 26 ЖЫЛ ... КӨККЕ КӨТЕРІЛГЕН КАЛАМҚАС КЕН ОРНЫ ОСЫ ЖЫЛДЫҢ
6 МАУСЫМЫ КҮНІ 100 ... ... ... ЖЕР ... ... ... ЖЕРІНДЕ 3000-ҒА ЖУЫҚ ҰҢҒЫ БАР. ОСЫ ҮҢҒЫЛАР КӨМЕГІМЕН ... ... 1980 ЖЫЛЫ І МЛН ... ... БЕРСЕ, 1981 ЖЫЛЫ- 2 МИЛЛИОН
237 МЫҢ, 1984 ЖЫЛЫ - 4 ... 237 МЫҢ, 1985 ... 569 МЫҢ ... ... БИЫЛҒЫ ЖЫЛЫ 6 МАУСЫМДА ОТАНҒА БАРЛЫҒЫ 100 МИЛЛИОН ... ... ... 1997-1999 ЖЫЛДАР МҰНАЙШЫЛАР ҮШІН АУЫР БОЛДЫ. ӨЙТКЕНІ МҰНАЙ
ШЫҒАРАТЫН ОРЫНДАР ТЕК ... ҒАНА ... 2000 ... ... ... ОЛ ПРЕЗИДЕНТІМІЗДІҢ ДҮРЫС САЯСАТЫНЫҢ АРҚАСЫ. ЕКІ СӨЗІНІҢ БІРІ АУЫЗ
БІРШІЛІККЕ ҮНДЕП ... ... ... ... ТМД ... ҚАЙ ... ДА АЛҒА ... БҰРЫН БІЗ ӨНДІРІЛГЕН БАЙЛЫҒЫМЫЗДЫ ӨЗГЕ
ЕЛГЕ ШЫҒАРА АЛМАЙТЫНБЫЗ. ОСЫ ... ... ... АУДАРЫП, ЕЛ
ЭКОНОМИКАСЫН КҮШЕЙТУ ҮШІН МҰНАЙДЫ СЫРТҚА ШЫҒАРА БІЛУДІҢ ЖОЛЫН ҚАРАСТЫРДЫ.
АҚТАУДА ТЕҢІЗ ... ... ... КЕЛІСІМГЕ КЕЛДІ. АҚТАУ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТЕҢІЗ
ФЛОТЫ ЖАСАЛДЫ. БҮЛ ПОРТ ҚАЗІР ЖЫЛ САЙЫН 1,5 ... ... ... ЖҮК ЖӘНЕ ... ... АСТАМ МҰНАЙДЫ СЫРТҚА ШЫҒАРА АЛАДЫ. АҚТАУ ПОРТЫНЫҢ ЖҮГІ
НЕГІЗІНЕН АШХАБАД, ... ... ... ... ЖЕТКІЗІЛДІ.
АҚТАУ ПОРТЫНДА МҰНАЙ ҚҰЙЫП АЛАТЫН 4 ПРИЧАЛ БАР. СОЛ 4 ... ... ... 42000 ... 4 ... ҚАТАР ТҰРЫП. МҰНАЙ ТОЛТЫРЫП
АЛА АЛАДЫ. МІНЕКИ ОСЫ ТАНКЕРЛЕР ТАСЫҒАН МҰНАЙЛАР, ... ... ... ДА
БАР. ОЛ ВАЛЮТАҒА АЙНАЛЫП, ҚАЗАҚСТАН ҚАЗЫНАСЫНА ҚҰЙЫЛАДЫ. « ... ... LТB» ... ЖҮРГІЗГЕН ӨНДІРІСТІК, ТЕХНИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК
ШАРАЛАРДЫҢ НӘТИЖЕСІНДЕ КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫ -ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ ... ... ОРТА ... ТӘУЛІКТІК ӨНІМ ӨНДІРУ 12652 ТОННА ... ... ... ӨБ 9657 ТОННА, «ЖЕТІБАЙМҰНАЙГАЗ» ӨБ 2995 ТОННА
ӨНДІРДІ. ... ... ... ... КОМПАНИЯЛАРЫНЫҢ
«ҚАРАШЫҒАНАК» МҰНАЙ-ГАЗ КОНДЕНСАТ КЕН ОРНЫН ИГЕРУІ. ... ... ... ... -ГАЗ КОНДЕНСАТЫН ИГЕРУДІ 1992 ЖЫЛДЫҢ ИЮЛЬІНЕН
БАСТАП ШЕТЕЛДІК «АДЖИП» ЖӘНЕ ... ... ... БОЙЫНША
ЖАЛҒАСТЫРҒАН БОЛАТЫН.
1995 ЖЫЛДЫҢ 2 МАРТ АЙЫНАН БАСТАП «БРИТИШГГАЗ» ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТІК
ХОЛДИНГ «КАЗАХГАЗ» КОМПАНИЯЛАРЫ ҚОСЫЛДЫ. ҚАЗАҚСТАН ... ... ... - 85 %, ... ҮШ ... ҮЛЕСІ БІРГЕ-15 % ҚҰРАДЫ.
КЕЙІННЕН 1997 ЖЫЛЫ 18 ҚАРАШАДА ВАШИНГТОН ҚАЛАСЫНДА ҚАРАШЫҒАНАКТАҒЫ ӨНІМДІ
ИГЕРУДІ БӨЛІП АЛУ ... ... ҚОЛ ... ШЕТЕЛДІК ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ
ҮЛЕСІ ТӨМЕНДЕ КӨРСЕТІЛГЕН.
РЕСЕЙЛІК «ЛУКОЙЛ» КОМПАНИЯСЫНА ЖОБАНЫҢ 15 % ТИІСТІ. АЛ ... ... -20 % ... ... ЖӘНЕ «БРИТИШ ГЭС» КОМПАНИЯСЫҢЫҢ
ҮЛЕСІ - 32,5 % ТІ ... ... ... ... ... ... «АДЖИП»,
«БРИТИШ ГЭС», «МОБИЛ», «ТОТАЛ» КОМПАНИЯЛАРЫНЫҢ КАПИТАЛ САЛЫМЫНЫҢ КӨЛЕМІ 28
МИЛЛИАРД ... ... ... БАЙЛАНЫСТЫ 1997 ЖЫЛЫ ҚАРАША ... ... ... ҚОЛ ҚОЙЫЛДЫ. ЖОСПАРЛАНҒАН БАРЛЫҚ КІРІС 800
МИЛЛИАРД ДОЛЛАРДЫ ҚҰРАДЫ. БҰНДАҒЫ 690 МИЛЛИАРД ... ... ... АЛ, ... 80 % ҚАЗАҚСТАНҒА ТИІСТІ.
1997 ЖЫЛДАРЫ РЕСПУБЛИКАМЫЗДА МҰНАЙ ӨНДІРЕТІН ... ... ЖЫЛЫ 12 ... ... ... ҚОРЫ ... ОЛ ... ЖЫЛЫНА ӨНДІРІЛГЕН МҰНАЙДЫҢ 46,3 % ҚҰРАЙДЫ. 1999 ЖЫЛЫ 10
МИЛЛИОН ТОННА МҰНАЙ ӨНДІРДІ. КӨПТЕГЕН ... ... ... ... «ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ» БОЛДЫ.
«ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ» 1998 ЖЫЛЫ 8,5 МИЛЛИОН ТОННА МҰНАЙ ... ... ... ... 32,6 % ... 2001 ... ҚОРЫТЫНДЫСЫ
БОЙЫНША БҰЛ КОМПАНИЯДАҒЫ МҰНАЙ ҚОРЫН ӨНДІРУ КӨЛЕМІ 31,6 % ... ... ... ... ... ... ИЕЛЕНДІ.
НЕГІЗГІ ЭКСПОРТ БАҒЫТТАРЫ АТЫРАУ - САМАРА ... ... ... ҚАЗІРГІ САЯСАТ ... ... ... ... ... ТАҢДА ЕЛІМІЗДЕГІ МҰНАЙ
ҚОРЛАРЫН ... 840 ... ДА КӨП ... ... ... ЖЫЛЫ 204 ... ЖОБА ІСКЕ ... СОНЫҢ ТЕҢ ЖАРТЫСЫ ДАМУ
ИНСТИТУТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАУЫМЕН ЖҮЗЕГЕ АСТЫ. БІЗДІҢ ... ... ... ... ЕЛДЕРДІҢ ҚАТАРЫНАН ЛАЙЫҚТЫ ОРЫН АЛУ. «ҚАРАЖАНБАСМҰНАЙ»
ЕЛІМІЗДЕГІ МҰНАЙ ӨНДІРЕТІН ІРІ КОМПАНИЯЛАРДЫҢ ҚАТАРЫНДА.
ҚОҒАМДА ... 1993 ЖЫЛЫ ... ... ... ... КӨШУ ТУРАЛЫ ЖАРЛЫҒЫНА СӘЙКЕС МАҢҒЫСТАУ АЙМАҚТЫК
МЕМЛЕКЕТТІК МЕНШІК КОМИТЕТІНІҢ ИНИЦИАТИВІ БОЙЫНША ТӘЖІРИБЕЛІ ЭКСПЕРИМЕНТТІК
МҰНАЙ-ГАЗ ӨНДІРУІН БАСҚАРАТЫН
«ҚАРАЖАНБАСНЕФТЬ» МЕМЛЕКЕТТІК ... ... ҚҰРУ ... ... ... ҚАЙТА ҚҰРУДА АКЦИЯНЫҢ АШЫҚ ТҮРІНДЕ ӨТУІ ТУРАЛЫ ... ... ... ... ... ААҚ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ БОЙЫНША 1995 ЖЫЛЫ 15 ... ... ... 23514 ... ... ... БҰЛ ... ПАЙДАНЫ КӨБЕЙТУ МАҚСАТЫНДА АШЫҚ
ТҮРІНДЕ ҚҰРЫЛЫП, ЗАҢДЫ ТҰЛҒА БОЛЫП ТАБЫЛДЫ. «ҚАРАЖАНБАС» ААҚ ... ЖӘНЕ ШЕТ ... ... ... АША ... ЖӘНЕ ... « ШЕТЕЛДІК ИНВЕСТИЦИЯ ТУРАЛЫ» ЗАҢЫНА СӘЙКЕС ... МЕН ... ... ... ... ҚОРЫ 2 161254 МЫҢ ... ... ... ... ОНЫҢ ІШІНДЕ ЖҰМЫСШЫЛАР АРАСЫНДА БӨЛІНГЕНІ 116416 АКЦИЯСЫ ... ... ... ... ... ЖӘНЕ № 715 197.5. ... МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТІНДЕ БЕКІТІЛУІ БОЙЫНША ... ААҚ ... ... ҚҰНЫ 1000 ... 2045035 ... ... ... БОЙЫНША БАЛЛАСТЫҢ КОРЫ: МҰНАЙ: ГЕОЛОГИЯЛЫК ... МЫҢ ... ... ГАЗ: ... МИЛЛИОН М КУБ. МҰНАЙ-
12724 МЫҢ ТОННА. «ҚАРАЖАНБАС» ААҚ МАҚСАТЫ ӨЗДЕРІНІҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ ҮШІН ... ... ... МЕН ... ДА ... ҮШІН ЗАҢҒА КАРСЫ КЕЛМЕЙ
ПАЙДА ТАБУ. «ҚАРАЖАНБАС» ААҚ ӨЗДЕРІНІҢ МАҚСАТТАРЫН ІСКЕ АСЫРУ ҮШІН МЫНАДАЙ
КЫЗМЕТТЕР ... ... :500 МЕТР ... МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗДЫ АЛУ
.МҰНАЙДЫ АЛУ, ... ... ... ШИКІЗАТЫН КАЙТА ӨҢДЕУ
МЕН ... ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ШЕТЕЛГЕ МҰНАЙ ШИКІЗАТЫН
ӨТКІЗУГЕ ЖӘНЕ ЭКСПОРТТАУҒА. ... ... МЕН ... ... ... ... ҮШІН ... ҚЫЗМЕТТЕР.
ДИРЕКТОРЛАР ҰЙЫМЫ - ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ ... ... ... ЖАЛПЫ БАСҚАРУШЫСЫ. ДИРЕКТОРЛАР ҰЙЫМЫ- КЕЛЕСІДЕЙ СҰРАҚТАРДЫ
ҚАРАСТЫРАДЫ:
1. ЖЫЛДЫҚ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... БАЙЛАНЫСТЫ ҚҰНДЫ КАҒАЗ
ЖӘНЕ
ОБЛИГАЦИЯ, ... ... ... ЖӘНЕ ... ... АКЦИЯНЫ ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ ШЕШІМ ҚАБЫЛДАЙДЫ.
«ҚАРАЖАНБАС» МҰНАЙ-ГАЗ КЕН ОРНЫ - БЕЛГІЛЕНГЕН АЙМАҚТА КЕН ... ... ... ... ... ... ... - ГИС
ЛАБОРАТОРИЯСЫ, ҰҢҒЫНЫ ЖӨНДЕУ ЖӘНЕ ЖЕР АСТЫ ЦЕХЫ, СҰЙЫҚТЫ ДАЙЫНДАУ БӨЛІМДЕРІ
ЖАТАДЫ. ... ... ... ... ... ... ... ЖОҒАРҒЫ ОРГАН -ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫС;
• ОРГАН БАСҚАРМАСЫ -ДИРЕКТОР КЕҢЕСІ;
• ОРЫНДАУШЫ ... ... ... -ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ.
ҚАРАЖАНБАС ... -ГАЗ КЕН ОРНЫ ... ... ... ... ... ... БИЫЛ КОМПАНИЯ 204 МИЛЛИОН
ТОННА МҰНАЙ ӨНДІРМЕК. ӨНДІРГЕН МҰНАЙДЫҢ 15 %- ТІ ... ... ... ЖІБЕРІЛІП ДАЛҒАНЫ АҚТАУ ПОРТЫ ... ... ОДАН ... ... ... ҚАРАЖАНБАСТА КҮНДЕЛІКТІ МҰНАЙ ӨНДІРУ 48 МЫҢ
БАРРЕЛЬДІ ҚҮРАЙДЫ. СОҢҒЫ ЕКІ ЖЫЛДЫҚТА ... ... ... МЫҢ ... ... ... ... ЖОСПАРЛАНУ ОТЫР. АЛ
ҚАРАЖАНБАСТАҒЫ 1997 ЖЫЛДАН БАСТАП ОСЫ КҮНГЕ ... ... ... МЛН ... ... ГАЗ ... ... МЕМЛЕКЕТТІК ҮЛЕСІ БАР 30 ДАН АСТАМ
БІРІККЕН КӘСІПОРЫНДАР ... ... ... КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ КӨПШІЛІК
БӨЛІГІ ӨЗ ҚЫЗМЕТІН МҰНАЙ, ГАЗ, КОНДЕНСАТ ӨНДІРІСІМЕН БАЙЛАНЫСТЫРАДЫ ... ... ... ... ... ... ҚЫСҚА МЕРЗІМДЕ (5-7 ЖЫЛЫ ІШІНДЕ ) ШЕТЕЛДІК
ИНВЕСТОРЛАРҒА ... ... ЖӘНЕ ... 50 ДЕН ... КЕН ... СОНЫМЕН БІРГЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТЕНДЕР ... 25 КЕН ... ... ... ... ... ПРОЦЕСІ
ЗАУЫТТАРДЫҢ ТҰРАҚТЫ ҚЫЗМЕТ ЕТУІН , ҚАРЫЗДАРДЫҢ ӨТЕЛУІН, ӨНДІРІСТІК ЖӘНЕ
ӘЛЕУЕТТІК БАҒЫТТАҒЫ БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ ЖҮЗЕГЕ АСУЫНА ... ... ... ... ... ӨТЕ ... АЛҒАШҚЫ КЕЗДЕ ҚОЛ ҚОЙЫЛҒАН МӘМІЛЕЛІК ҚҰЖАТТАРДА ЗАҢ
БҰЗУШЫЛЫҚТАР ПАЙДА ... БҰЛ ӨЗ ... ... ИНВЕСТОРЫ МЕН МЕМЛЕКЕТ
АРАСЫНДА ТУЫНДАЙТЫН ҚАЙШЫЛЫҚТАРДЫҢ ... ... ... ... НЕГАТИВТІ СӘТТЕРДІҢ БІРІ МЕМЛЕКЕТ АЛДЫНДА ЕСЕПТЕМЕНІҢ БОЛМАУЫ.
ЭКОНОМИКАНЫҢ МҰНАЙ СЕКТОРЫНА ТАРТЫЛЫП ... ... ... ... ӨНДІРУ ЖҰМЫСТАРЫ ЖӘНЕ МҰНАЙ ... ... ... ... ... ӨНЕРКӘСІП АЛДЫНДА ТҰРҒАН ПРОБЛЕМАЛАР
ЕШҚАНДАЙ ШЕШІМ ТАППАЙДЫ. АВТОМОБИЛЬДІ ЖӘНЕ АВИАЦИЯЛЫҚ ... ... ... ... МАЗУТҚА ТАПШЫЛЫҚ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІНІҢ
НАРЫҒЫНДА ... ... ... ... ... ... ... ЖАҒДАЙДАН ШЫҒУ ҮШІН ПАВЛОДАР ЖӘНЕ ШЫМКЕНТ ... ... ... ... ... ... ... КЕРЕК.
БҰЛ ЖОБАЛАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІНІҢ ӨНДІРІС ... ... ... РЕКОНСТРУКЦИЯСЫН АЯҚТАУМЕН, МАҢҒЫСТАУ, БОЗАШЫ,ТЕНІЗ
МҰНАЙЫНА БАҒЫТТАЛҒАН ЖАҢА ... ... ... ... ... ... ... МҮМКІНДІК БЕРЕДІ.ОТЫН
МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ КӨЛЕМІН ҰЛҒАЙТУҒА МҮМКІНДІК БЕРЕТІН БҰЛ МАСШТАБТЫ ЖОБАЛАРДЫ
ІСКЕ АСЫРУ ... ЕЛ ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ДАМЫТУДЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ ЖАСАЛҒАН, МҰНДА КОНТИНЕНТАЛЬДЫ ... КЕН ... ... ... ... ӨНДЕУДІҢ ОБЪЕКТІЛЕР
ҚҰРЫЛЫСЫ ҚАРАСТЫРЫЛҒАН.ШЕТЕЛ ИНВЕСТИЦИЯЛАРЫ ... ШИКІ ... ... ГАЗ ӨНДІРУ САЛАЛАРЫНЫҢ ОБЪЕКТІЛЕР ҚҰРЫЛЫСЫНА ... ... ... ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСТАРЫН САЛЫНАДЫ.МҰНАЙ ӨНДЕУ ОБЪЕКТІЛЕРІНЕ ШЕТЕЛ
ИНВЕСТИЦИЯЛАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ ТИІМДІЛІГІНІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІН ЗЕРТТЕЙ КЕЛЕ, ... ГАЗ ... ... ... ... ... ОТЫН ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ
КЕШЕННІҢ ТИІМДІЛІГІ ТУРАЛЫ АТАП ... ... ... ... ... ЖЫЛУ ... ... МҰНАЙ ӨНДЕУШІ ЗАУЫТТАРДЫҢ ЖҰМЫСЫНАН ТІКЕЛЕЙ ТӘУЕЛДІ ӘР
ТҮРЛІ ... ... ... ТАЛДАУҒА СӘЙКЕС,
РЕСПУБЛИКАДА ШЕТЕЛДІК КАПИТАЛДЫ ҚОЛДАНУ БАҒЫТТАРЫ ЕЛДІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЕНБЕК
БӨЛІНІСІНДЕГІ ... ... ... ... ЕЛ ... МЕН ... ... РЕТІНДЕ КӨРІНЕДІ, ЖӘНЕ ТҰТЫНУШЫ
СҰРАНЫСЫНА НЕГІЗДЕЛГЕН ... ... ... МЕН ... ... ... ҚҰРЫЛЫМЫ ШЕТЕЛДІК
ИНВЕСТОРЛАРДЫҢ ҚАЙ КАТЕГОРИЯСЫ ЕН АЛДЫМЕН, ... ... ... ЭКОНОМИКАСЫНА ТІКЕЛЕЙ САЛЫМДАРДЫ САЛУҒА ДАЙЫН ЕКЕНДІГІ ... ... ... ... ТҮРДЕ КӨРІНЕДІ:
• ҚАЗАҚСТАНҒА САЛЫМДАР САЛУДЫ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ТАБИҒИ РЕСУРСТАРҒА ЖӘНЕ ІШКІ
НАРЫҚҚА КІРУ ӘДІСІ РЕТІНДЕ ҚАРАСТЫРАТЫН ІРІ ... ... ... ... ... ГАЗ КЕШЕНІНДЕГІ ІРІ ШЕТЕЛ
ИНВЕСТОРЛАРЫН ... ... ... ... ГАЗ","ЭЛЬФ
АКИТЕН","ЭКССОН","МОБИЛ" ЖӘНЕ Т.Б.). ХИМИЯЛЫҚ ӨНЕРКӘСІПТЕ ("ПРОКТЕР
ЭНД ГЭМБЛ"), ... ... ... ... ... МОРРИС"),
ҚАРЖЫЛЫҚ БИЗНЕСТЕ ("АБН АМРО");
• ҚАЗАҚСТАНҒА ТАРТЫЛАТЫН ОРТАША ЖӘНЕ ҰСАҚ ... ... ... ... РЕНТАБЕЛЬДІЛІГІМЕН ЖӘНЕ ТЕЗ ... ... ... ... ... ... ОЛАР ЕН
АЛДЫМЕН САУДАДА, ҚҰРЫЛЫСТА, ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ СФЕРАСЫНДА БОЛАДЫ.
БІРАҚ АТАЛҒАН ИНВЕСТОРЛАР ... ... ... ... ... ... ҰЗАҚ САЛАЛАРҒА САЛМАЙДЫ.ҚАЗАҚСТАНДА
САЛЫНАТЫН САЛЫМДАРДЫҢ ЖАЛПЫ ... ... ... ... ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ КӨМІР, ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ, ... ТӘН, ... ... ЖАҒЫНАН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ
БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚАЖЕТТІЛІГІ ҚОРҚЫТАДЫ.ШИКІ ... ... ... ... ... ... ... ХИМИЯ
ӨНІМДЕРІНЕ БЕРІЛЕДІ, ОНЫ АЛУ ӘРБІР МҰНАЙ ӨНДЕУШІ ӨНДІРІС ҮШІН ПЕРСПЕКТИВТІ
БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ БІРІ , ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ... МАТЕРИАЛДАР, ПЛАСТМАССА, ПЛАСТИФИКАТОР,
ЕРІТКІШТЕР СИЯҚТЫ ... ... ... ӘСЕР ... ... ... ... САЛАЛАРДЫҢ БІРІНЕ ЖАТАДЫ, ОЛ БІРІНШІДЕН
ШЫҒАРЫЛАТЫН ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ... САЛУ, ЖАҢА ОБЪЕКТІЛЕРДІ ІСКЕ ҚОСУ
ҚАЖЕТТІЛІГІМЕН, АЛ ЕКІНШІДЕН ЖАҢА ... ... ... ... ҚОР СЫЙЫМДЫЛЫҒЫНЫҢ ӨСУІМЕН ШАРТТАЛАДЫ.
ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ ӨНДЕУШІ САЛАСЫ ҮШ ІРІ КӘСІПОРЫНМЕН КӨРСЕТІЛЕДІ:
"АТЫРАУ ... ... ... АҚ, ... ... ... ЗАУЫТЫ" ААҚ,
"PETROKAZAKHSTAN OIL PRODUCT" ААҚ ... ... ... ... ... ... 20 МЛН ... ДЕЙІН МҰНАЙ
ӨНДЕУГЕ ЖӘНЕ ЕЛДІН ОТЫНҒА ДЕГЕН СҰРАНЫСЫНЫҢ ІШКІ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІН ТОЛЫҚ
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ ... ... ... ТӘЖІРИБЕДЕ БҰЛ КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ
ӨНДІРІСТІК ПОТЕНЦИАЛЫ ОЛАРДЫҢ НОМИНАЛДЫ ҚУАТТЫЛЫҒЫНАН ТЕК 50% ҒА ҒАНА ІСКЕ
ҚОСЫЛҒАН.ҚАЗАҚСТАН КӨМІРСУТЕК ШИКІЗАТЫНЫҢ ... ... БҰЛ ... ... ... ... ... ТИГІЗУ КЕРЕК ЕДІ. БІРАҚ ӘЛЕМДІК
НАРЫҚТАҒЫ ЖОҒАРЫ БАҒАЛАРДЫҢ ӘСЕРІНЕН ӨНДІРІЛГЕН МҰНАЙДЫҢ КӨПШІЛІК БӨЛІГІ
ЭКСПОРТҚА ЖІБЕРІЛЕДІ.НӘТИЖЕСІНДЕ ... ... ... ... ҰЗАҚ
УАҚЫТ БОЙЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚУАТТЫЛЫҚТЫҢ ЖАРТЫСЫН ҒАНА ІСКЕ ... ... ... ... ... ... ... ОТЫННЫҢ ТАПШЫЛЫҒЫ
ӨСЕДІ, ОНЫҢ СЫРТТАН ӘКЕЛІНУІ ҰЛҒАЯДЫ, ӨНДЕУШІ ... ... ... ... ... ... ... ӨНДЕУ
ЗАУЫТТАРЫ ҚАЖЕТТІ КӨЛЕМДЕ ДИЗЕЛЬДІК ОТЫНДЫ, АВТОМОБИЛЬ, ... ... ... ... МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ІШКІ НАРЫҒЫ ӘРДАЙЫМ ТАПШЫЛЫҚТА
БОЛАДЫ. БҰЛ МӘСЕЛЕНІ ШЕШУ ҮШІН ... 2003 ... 1-ШІ ... ... ... ЖЕКЕ ... ӨНДІРІС ЖӘНЕ ... ... ... ЗАҢ ҚАБЫЛДАНДЫ, БҰЛ ЗАҢНЫҢ НЕГІЗГІ МАҚСАТЫ -
МҰНАЙ ... ... ... ... КҮШЕЙТУ. МЕНШІКТІ МҰНАЙ
ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ ДЕНГЕЙІ СҰРАНЫСТАН АЙТАРЛЫҚТАЙ АРТТА ... ... ... ИМПОРТЫНАН ЕЛДІҢ ЖОҒАРЫ ТӘУЕЛДІЛІГІ САҚТАЛАДЫ.ОСЫЛАЙША 2006
ЖЫЛЫ 490 МЫҢ ... ... ... ОНЫҢ ... ... ... 95% ЖУЫҒЫ
ЖОҒАРЫ ЕМЕС ОКТАНДЫҚ САНЫ БАР БЕНЗИН ... ... ... ... ... БҰЛ РЕСЕЙ (98%) ЖӘНЕ КӨП ЕМЕС КӨЛЕМДЕ ... ... ... ... ... ... ... КЕШЕНДІ ПАЙДАЛАНУ
БОЛАШАҒЫ
ӘЛЕМДІК ҚУАТ КӨЗДЕРІН ПАЙДАЛАНУДЫ ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ...... ... ... ТАПШЫЛЫҒЫН ХХІ - ІНШІ ҒАСЫРДЫҢ
БІРІНШІ ШИРЕГІНІҢ СОҢЫНА ... ... ... ДЕП ЖОРАМАЛДАЙДЫ.
ДӘЛ БҮГІНДЕ ЖЕР ҚОЙНАУЫНДАҒЫ МҰНАЙ ҚОРЫНЫҢ 75 – ТЕН ... ... ... 68 ... ... ... ... – 140,0 МИЛЛИАРД
ТОННА, СОҢҒЫСЫ – 149,5 ... ... ... ... ЖЫЛЫ ЖЕР ШАРЫНДА
3,3 МИЛЛИАРД ТОННА МҰНАЙ ӨНДІРІЛІП, 1999 ... ... - ... ТОННАҒА АРТТЫ. БОЛЖАМДАР БОЙЫНША БОЛАШАҚТА ЖЫЛДЫҚ ... ... ОҒАН ... ... ... ... БАЙЛАНЫСТЫ
ЖОҒАРЫЛАП, 2010 ЖЫЛҒА ... 4,0 ... ... АСЫП ... ... ... ... ГАЗ ҚОРЫНЫҢ АНЫҚТАЛМАҒАН ... 25 ... ... ... ... ... ... ОРНАЛАСҚАН ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ
ӨНІМ ӨНДІРУ ҚИЫН, ҚЫМБАТ, ... ... ... ... ЖЕР ... ... ... КӨЛЕМІ
ЕДӘУІР БОЛЫП КӨРІНГЕНІМЕН, ОНЫ ИГЕРУДЕГІ ӘЛЕМДЕГІ ЕҢ ...... ... КЕН ... ТЕК – 50 ... ҒАНА ЖЕР
БЕТІНЕ ШЫҒАРЫЛАДЫ. ( ҚАЗАҚСТАНДА 10 – 15 ... ... ... ... БАРЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТЕР ТҮГЕЛДЕЙ ОСЫНДАЙ ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІШКЕ
ЖЕТКЕННІҢ ӨЗІНДЕ, МҰНАЙДЫҢ ... ... ҚОРЫ – 70,0 ... ... ДА, ОНЫ ... ... - 4,0 МИЛЛИАРД ТОННАҒА БӨЛСЕҢІЗ,
ЖУЫҚТАҒЫ ЖИЫРМА ЖЫЛДЫҢ ІШІНДЕ ЖЕР ... ... ТҮБІ ... ... ӘБДЕН СЕНУГЕ БОЛАДЫ. АЛ ОНЫҢ САЛДАРЫ ... ... ... ... ӨМІРІНЕ ҚАНДАЙ ... ... АЛЫП ... ТАП ... БОЛЖАУДЫҢ ӨЗІ ҚИЯН.
МҰНАЙ ГАЗ ТАПШЫЛЫҒЫНЫҢ АУЫЛЫ АЛЫС ЕМЕС ... ЖЕТЕ ... ІРІ ... ...... ... ӨНДІРУДІ
БҰРЫННАН БЕЛГІЛІ КЕН ОРЫНДАРДА ЖАЛҒАСТЫРЫП, ЖАҢА МҰНАЙЛЫ АЙМАҚТАРДЫ
ІЗДЕУ, ... ... ӨЗГЕ ... ... ӨТЕ ... ... САЯСАТ, ТЕК ОНДА ӨЗГЕНІҢ ҰЛТТЫҚ
ҚАУІПСІЗДІГІ, ... ... ... ІСКЕ АСЫРУДЫҢ БІР ... – ОЛАР ... ЕСКІ ... КЕН ... ЖАНДАНДЫРУ, ҰҢҒЫЛАРДЫҢ ӨНІМ
БЕРУ ҚАБІЛЕТІН САҚТАУ, ТІПТІ АРТТЫРУ ҮШІН ... ЖАҢА ... ... КЕҢ ... ... ҚОЙЫП ... ...... ҚАБАТТАРЫНДА ФИЗИКАЛЫҚ, ХИМИЯЛЫҚ ... ӘСЕР ... ЖЕР ... ... МҮМКІНДІГІН ЖОҒАРЫЛАТУ.
МҰНАЙ ГАЗҒА ДЕГЕН ЕЛІМІЗДЕ ҚАЛЫПТАСҚАН ЕСКІ ... ... ... ... ... ... ... ҮШІН ҒЫЛЫМИ НЕГІЗДЕ ЖАСАЛЫНЫП, ... ... ... АУАДАЙ ҚАЖЕТ – АҚ. ... ... ... ... ТЕК 10 – 15 ... ҒАНА ... ОНЫҢ БЕРУ ... ТӨМЕНДЕУІНЕ, ТІПТІ ТОҚТАУЫНА
БАЙЛАНЫСТЫ ІСТЕН ... ... ... ТҰРҒАН 35 – 40 МЫҢДАЙ
МҰНАЙ ГАЗ ҰҢҒЫЛАРЫ БАР.
ЖАЛПЫ СҰЫҚ ... ... ... ГАЗ БАР КЕН ... ... ... ӨНІМ БЕРУ МҮМКІНШІЛІГІ КЕН ҚАБАТТАРЫНЫҢ ... ... ... 100 ... ... ТАРИХЫ БАР МҰНАЙ
САЛАСЫНДАҒЫ ЕҢ АЛҒАШҚЫ ҰҢҒЫДАН ... ... ... ... ТІКШЕ ӘДІСПЕН ЖҮРГІЗІЛІП, КЕН ҚАБАТТАРЫ ТҮЗУ СЫЗЫҚШАМЕН
ОНЫҢ ... ... АЗ ҒАНА ... ... ДА, СОҒАН ОРАЙ ... ... КӨП ... ... ӨНІМ БЕРУ ... БІЗДЕГІМЕН САЛЫСТЫРҒАНДА
4 – 5 ЕСЕ ЖОҒАРЛАТҚАН АҚШ, КАНАДА, ТАҒЫ ... ... ... ХХІ ... ... АТАНҒАН – ҰҢҒЫ БҰРҒЫЛАУДЫҢ ТАМЫРЛЫ,
КЕН ҚАБАТТАРЫНЫҢ ҰЗЫН ... ... ... ...... БАР ... ӨНДІРІСКЕ ЕНГІЗУ АРҚЫЛЫ ҚОЛ ... ... ЖҮЙЕ ... КЕН ... ... КӨЛЕМІ ҰҢҒЫНЫ ТІКШЕ
БҰРҒЫЛАУМЕН САЛЫСТЫРҒАНДА ЖҮЗДЕГЕН ЕСЕ ҰЛҒАЯДЫ, ... ӨНІМ ... КҮРТ ... ... ИГЕРУ АРҚЫЛЫ БАТЫСТЫҚ ... ... ... ... ДЕП ... ... ... ҚАЛҒАН ОНДАҒАН МЫҢ
ҰҢҒЫЛАРДЫ ЕКІНШІ РЕТ ... ... ... ... ... ... КӨЛЕМІНЕН БІРНЕШЕ ЕСЕ АРТЫҚ МҰНАЙ ӨНДІРУДЕ. СОНЫМЕН БІРГЕ
ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯНЫ ... ... КЕН ... ... ... ... ҚАДЫР – ҚАСИЕТІ ЖАЙЫНДА ... ... ... ... ... ... БАҒАЛАУҒА МҮМКІНДІК
ТУҒЫЗДЫ.
ӨКІНШКЕ ОРАЙ БҰРЫНҒЫ КЕҢЕС ... БҰЛ ... ... ЖЕТЕ МӘН БЕРІЛМЕДІ. ТЕК СОҢҒЫ ЖЫЛДАРЫ ҒАНА РЕСЕЙ ... ... ... ГАЗ КЕН ОРЫНДАРЫНА НЕГІЗГІ ҰҢҒЫДАН БӨЛІНІП
ШЫҒАТЫН ЭЖЕКЕЛЕГЕН ... ... ... ... ... ... БҰЛ ... ӘҢГІМЕ ... ... ... ... ... ... ... БОЛҒАНЫМЕН, СОНЫҢ ӨЗІНДЕ
ҮЛКЕН МҮМКІНШІЛІГІН ... ... ОНЫ ... РЕТ ... «УДМУРТМҰНАЙГАЗ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ КОМПАНИЯСЫ АЙТАРЛЫҚТАЙ
ТАБЫСТАРҒА ЖЕТТІ. БІР КЕН ... ... ... ... ЖӘНЕ
КӨЛБЕУ БҰРҒЫЛАНҒАН 75 ҰҢҒЫНЫҢ ... ... ... ... ... ... КӨРСЕТТІ: ТІКШЕ – 3,8 ТОННА, КӨЛБЕУ ... ... ... ... ... ... СОҢҒЫЛАРЫ
ТӘУЛІГІНЕ – 9,7 ... ... ... ... ТӘЖІРИБЕДЕ КӨРСЕТКЕНДЕЙ, МҰНАЙ ГАЗ ... ... ... ... ... БЕРЕШЕГІ ТІПТІ КӨЛБЕУ
ҰҢҒЫЛАРМЕН ... ... ЕСЕ ... ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ МҮМКІНШІЛІГІН СЕЗІНЕ БАСТАҒАН ... ... ҚУАТ ... ... ... ... ... МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫНДА БЫЛАЙ ДЕП ... ГАЗ ... ҰҢҒЫ ... ... ... ... КӨМІРСУТЕГІ ШИКІЗАТЫН ӨНДІРУДІ КҮШЕЙТУДЕГІ НЕГІЗГІ БАҒЫТ ДЕП
САНАЛАДЫ».
ЭКОНОМИКАСЫ ... ... ... ... ... ДЕ ЖАҢА ... МОЙЫН БҰРА БАСТАДЫ. ЖЕРГІЛІКТІ
МАМАНДАРДЫҢ ПІКІРІНШЕ, ОНЫ ... ... ... ... КЕН
ОРЫНДАРЫН ТҮГЕЛДЕЙ ДЕРЛІК ... ... ... БОЛАДЫ.
ҮКІМЕТТІҢ ШЕШІМІМЕН ЖАҢА ЖҮЙЕНІ ... ... ... ... ... – САБЫНШЫ – РОМАНИНСК, КИРМАҚЫ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ҚОҒАМЫНЫҢ ТЫНЫС ТІРШІЛІГІ БОЛЫП ТАНЫЛҒАН ... ... ... ... ... КЕҢ ҚАНАТ ... ... ... ... КӨЗДЕП, ЖАҢА ИДЕЯЛАР НЕГІЗІНДЕ
ЖАСАЛЫНҒАН, ОТАНДЫҚ ҒАЛЫМДАРЫМЫЗ ... ... ... ... ОНДА ЖИНАЛҒАН МҰНАЙ ТОЛЫҒЫМЕН ... ... ... ЖОЙЫЛАДЫ, НЕГІЗГІ ҰҢҒЫНЫ БҰРҒЫЛАУ ЖҰМЫСТАРЫ ... ... ... ... ... ... ДЕ, ТАҒЫ ДА
ТАРМАҚТЫ ОҚПАНДАР ЖҮРГІЗІЛЕДІ. ЖЕР ҚОЙНАУЫНДА МҰНАЙДЫҢ ... ... ... РЕТ ... БҰЛ ... ... ТЕХНОЛОГИЯДАН
БАСТЫ АЙЫРМАШЫЛЫҒЫ – ҰҢҒЫДА ... ЖИІ ... СЫНЫ ... ... ... ... ... СЫНА – УИПСТОК ҰҢҒЫ БҰРҒЫЛАУ
ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ЕҢ ӘЛСІЗ ... ... ... ... ... ... ... СОҢЫНАН ЖЕРО БЕТІНЕ ШЫҒАРУДЫ ... ... ... ... ... ЗОР, КӨП УАҚЫТ ЗАЯ КЕТЕДІ, СОНЫМЕН
БІРГЕ ОЛ ... ... ... ... ... ... ... КЕДЕРГІ КЕЛТІРЕДІ.
ТАУ – КЕН ӨНДІРІСІНДЕ БҰРЫНҒЫ ОДАҚ КӨЛЕМІНДЕ ГДР – ДА ... ... ... ... – ГАЗ САЛАСЫНДА ҰҢҒЫ ... ... ... ... ... ... ... ҚҰРАЛЫ,
ҚҰРЫЛЫСЫ ЖАҒЫНАН ШЕТЕЛДІКПЕН САЛЫСТЫРҒАНДА ҚАРАПАЙЫМ, АРЗАН, ... ... ЖӘНЕ ... ЖОҒАРЫ.
ЕЛІМІЗДЕ ҒАСЫР ТЕХНОЛОГИЯСЫН ОТАНДЫҚ ТЕХНИКАНЫ ПАЙДАЛАНЫП ІСКЕ
АСЫРУДАҒЫ НЕГІЗГІ ... ... БУЫН ... ... ... ІСКЕ ... ... ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ДАЙЫНДЫҚ
КЕРЕК. БҰНДАЙ ... ІСКЕ ... ... ... ... ГАЗ КЕН ОРЫНДАРЫН ҚАЛПЫНА ... ... ЖӨН ... ... ІСКЕ ... ... ЖАҢА ЖҮЙЕЛІ ТАМЫРЛЫ БҰРҒЫЛАУ
ЕЛІМІЗГЕ ... ЗОР ... ... ... ... САЛАДА ҚОРДАЛАНҒАН ТӨМЕНДЕГІДЕЙ ІРІ ... ... ... ... ІСТЕН ШЫҚҚАН «ЕСКІ» ҰҢҒЫЛАРДЫҢ БАСТАПҚЫ МҰНАЙ БЕРУ ҚАБІЛЛЕТІН
ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ;
– КЕН ... ӨНІМ БЕРУ ... ... ... 25 –
30 ПАЙЫЗҒА АРТТЫРУ;
– КЕН ... ... ... ... ШАҚҚАНДА ҰҢҒЫЛАРДЫҢ
САНЫН ЖЕР БЕТІНДЕГІ МҰНАЙ ... ... ... СӨЙТІП ҚОРШАҒАН
ОРТАҒА ЖЕР ҚОЙНАУЫНЫҢ ТИЕТІН ЗИАНДЫ ТӨМЕНДЕТУ.
ҒАСЫР ... ... ... ... ... ... ... АДАМЗАТ ӨМІРІНДЕ ҚУАТТЫҢ ЖАҢА КӨЗІНІҢ ПАЙДА БОЛУЫМЕН ПАРА – ПАР.
СОҢҒЫ ЖЫЛДАРЫ ... ... ... КЕН ... ... БАСЫМ БӨЛІГІ ШЕТЕЛДІК КОМПАНИЯЛАРДЫҢ МЕНШІГІНЕ ... ... ... » ... ҰҒЫМ ... ... ... САЛАНЫҢ ЕЛІМІЗДІҢ ЭКОНОМИКАСЫНДАҒЫ ОРНЫ ЕРЕКШЕ.
ПРЕЗИДЕНТ Н.НАЗАРБАЕВТЫҢ ... ... БЕС ... ЭКОНОМИКАНЫҢ ШИКІЗАТТЫҚ БАҒДАРЫН ... ... ... ... ДА ... ... «ҚАРА АЛТЫНДЫ» ... ... ... ... ... ... ЖАСАЛЫНЫП, ОНДА -
ӘЛЕМДЕГІ МҰНАЙҒА ДЕГЕН ... ПЕН ... АРА – ... ... ... ... ... ЖАҢА ҚУАТ КӨЗДЕРІНІҢ
ПАЙДА БОЛУЫ, ГЕОСАЯСИ ЖАҒДАЙ ЖӘНЕ ... ... ... ... ТҮРЛІ ДЕҢГЕЙДЕ ЖАСАЛЫНЫП КЕЛЕ ЖАТҚАН ... ... ... ОНДА ... ... ... – МҰНАЙДЫ БАРЫНША МОЛ
ӨНДІРУ ЖӘНЕ ... ... ... САТУ ҒАНА ... ӨТЕ ... БІРГЕ ЕЛІМІЗ ҮШІН ӨТЕ ТИІМСІЗ ЖОЛ. ЖАЛПЫ ... ... ... ... САТУ ... ҰСТАНҒАН МЕМЛЕКЕТТЕ
ШАРУАШЫЛЫҚТЫҢ ӨЗГЕ ... ... ... АЯҒЫ ... ... ... ОНДАЙ ЕЛДІҢ АЙТУЛЫ ... ... ЖӘНЕ ...... ӨСУІ ҚҰРДЫМҒА
КЕТЕТІНІН ӘЛЕМДІК ЭКОНОМИКАНЫҢ ДАМУ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ ... ... ... ... ... ӨЗГЕШЕЛІГІН, ГЕОГРАФИЯЛЫҚ
ОРНАЛАСУ ЖАҒДАЙЫН, ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ... МҰНАЙ САТУ АРҚЫЛЫ ... ... ... ЕЛДЕРІНІҢ ТӘЖІРИБЕСІН КӨЛДЕНЕҢ ТАРТЫП, «БІЗ ДЕ ... ... » - ДЕУ ... ... ... ... САНДАРҒА
ЖҮГІНЕЙІК : ЖЕРІМІЗДЕГІ МҰНАЙДЫҢ ДӘЛЕЛДЕНГЕН ҚОРЫ 2,2 ... ... 10 – 12 ... ... ӨЗІНДІК ҚҰНЫ (ТЕҢІЗ КЕН
ОРНЫН ҚОСПАҒАНДА) 1 ... (159 ... ҮШІН 5 – 7 АҚШ ... ... ... ... ... ҚОРЫНЫҢ КӨЗІ 95 – ... ... ... ҚҰНЫ 1 ... ... ... ... ТЕК АРАБ ЕЛДЕРІНІҢ АЛДАҒЫ 40 – 45 ЖЫЛ ... ... ... ... ... ЕТУГЕ МҮМКІНШІЛІГІ БАР.
МҰНАЙ ӨНДІРУДІҢ КӨЛЕМІН ҰЛҒАЙТУ ҮШІН ... ... ... ДАУСЫЗ. БІРАҚ ... ... ... ... ЖУЫҚ ... ... ... ҚАРЖЫНЫҢ ЕЛІМІЗГЕ ... ... ... ... - 1998 ... ... АЙЫНДА БҰҒАН
ДЕЙІНГІ МҰНАЙ ӨНДІРУГЕ ӨЗ ҚАРЖЫЛАРЫН ЖҰМСАП КЕЛГЕН ... ... ... ... АРТТЫРУ ЖӘНЕ ОНЫ ... ... ... ... РЕТ ... ... ... БІЛДІРДІ. СОНЫМЕН
БІЗ ... ... ... ... ... ... ӘЛДЕ ҚАЙДА ЖОҒАРЫ ЖАҢА ... ... ... ... ЖАҒДАЙДА ДӘЛӘЛДЕНГЕН МҰНАЙ ҚОРЫ ЖЕР ШАРЫНДАҒЫ ... 1,3 – 1,5 ... ҒАНА ... ... АЙМАҒЫ ҮЛКЕН
ИНВЕСТИЦИЯ ... ... ДЕП КҮТУ ... ЕКІНШІ СЕБЕП – 1998 ЖЫЛЫ
ТЫМ ... ... ... БАҒАСЫН БІР БАРРЕЛ ҮШІН 19 – 22 ... ... ... ҮШІН ... ... ... САУД АРАБИЯСЫ, КУБЕЙТ, ... ЖӘНЕ Т.Б. ... ... ... ЖЫЛЫ ОНЫ ... КӨЛЕМІН БҰРНАҒЫ ... 2,3 ... ... ... САУДАСЫНДАҒЫ ОСЫНДАЙ БАҒА
САЯСАТЫН ҚОЛДАҒАН АҚШ ОНЫ ... ... ЖЫЛЫ 5, ... 9, ... ПАЙЫЗҒА ШЕГЕРДІ. САРАПШЫЛАРДЫҢ ПІКІРІНШЕ, МҰНАЙ ... ... ... ... ... ДА ... ТАҒЫ ... ӘЛЕМДІК ЭКОНОМИКАНЫҢ ӨСУ ҮРДІСІ 1990 – 1997 ... ... 1999 – 2006 ... 1,9 ... ДЕЙІН ТӨМЕНДЕЙДІ ДЕП
КҮТІЛУДЕ, СОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ ӘЛЕМДЕГІ ... ... ... ... 9 – 10 ... ... ... АЗАЮЫ МҮМКІН ДЕГЕН ЖОРАМАЛ БАР.
СОНЫМЕН ҚАТАР ... ... ... ... ... ... МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ ҚУАТ ... ... ... АЛ ҒЫЛЫМИ – ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕҢГЕЙЛЕРІ ЖОҒАРЫ АҚШ, ... ... ... ... ... РЕТІНДЕ ҚУАТ КӨЗДЕРІНІҢ ЖАҢА
ТҮРЛЕРІН (ЖЕЛ, СУ, ЖЕРАСТЫ ҚЫЗУЫ) ИГЕРЕ БАСТАУЛАРЫНЫҢ ДА ... ... ... ОСЫ ... ... ... ... ОНДА
25– 30 ЖЫЛДАН КЕЙІН ӘЛЕМДЕГІ МҰНАЙ ӨНДІРУДІҢ КӨЛЕМІ ... ... ... ... ... ... ОНЫ ӨНДІРУ, ӨҢДЕУ,
ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТАБИҒАТЫ БАСҚА СИПАТТА БОЛАТЫН ШЫҒАР. ... ... ... ЖӘНЕ ТАЛДАУ ИНСТИТУТТАРЫНЫҢ ... ... ... КЕН ... БАРЛАУ, ИГЕРУ ... ... ... ... ... ЖҰМСАЛА ҚОЮЫ НЕҒАЙБЫЛ. АТАЛҒАН
ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ ... ... ... ... КЕН ОРНЫНЫҢ ТАҒДЫРЫНА
ӘСЕРІ БОЛУЫ МҮМКІН. ҮСТІМІЗДЕГІ ... ...... АЙЛАРЫНА
ҚАРАЙ БҰРҒЫЛАУ ЖҰМЫСЫ АЯҚТАЛАТЫН АЛҒАШҚЫ ҰҢҒЫ ... ... ... ... ОНДА ЖОБА ... ... АРЫ ... БАРЛАУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ БОЛАШАҒЫН ГЕОСАЯСАТ ... ... ... ... МҰНАЙЫНА ДЕГЕН СҰРАНЫС
БІРШАМА ӨСУІ МҮМКІН ДЕГЕН ЖОРАМАЛДАР ДА БАР. ... – 2010 ... ... ... МҰНАЙМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІП ОТЫРҒАН СОЛТҮСТІК
ТЕҢІЗДЕГІ МҰНАЙ ҚОРЫ ... ... ЕГЕР ОЛ ... ... ... АЛТЫНДЫ» ҚҰБЫР АРҚЫЛЫ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ ... ... ... ... ... ... ... БІЛДІРМЕКШІ.
ЕКІНШІ БАҒЫТ ЭКОНОМИКАСЫ ЖЫЛЫНА 900 МИЛЛИОН ТОННА ... ... ОНЫҢ 60 ... ... ... ... ... – АҚШ.
ЖҮРГІЗІП ОТЫРҒАН САЯСАТТЫНА СӘЙКЕС БҰЛ ... ... ... ... ... САНЫН КӨБЕЙТУ АРҚЫЛЫ АРАБ ... ... ... ... ... ТЕК ... БОЛҒАН КҮННІҢ
ӨЗІНДЕ АҚШ ЖЕРІМІЗДЕГІ МҰНАЙҒА МОЛ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚ ... ОТЫР ... ... ... ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРДІ ... ... ... ... ... ... 25 – 30 ... ҒАНА (
700 – 750 МИЛЛИОН ТОННА) ӨНДІРЕ ... ... ОНДА ... ҚОРЫМЫЗ АҚШ – ТЫҢ МҰНАЙҒА ДЕГЕН БІР ЖЫЛДЫҚ ҚАЖЕТІН ДЕ ... ... ... ТАҒЫ БІР ... ... ЕЛІ. ... ТАП ҚАЗІР ЖЫЛЫНА 14 МИЛЛИОН ТОННА, АЛ 2006 ... ... ... МҰНАЙ САТЫП АЛАДЫ ДЕГЕН ... БАР. ... ... ... ... ӨСУ ҮРДІСІМЕН ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... ... ҚУАТТЫҢ 75 ПАЙЫЗЫ КӨМІРДЕН ӨНДІРІЛІП, ... ... ... ... ... ... БАҒДАРЛАМА ҚАБЫЛДАП,
2010 ЖЫЛДАРЫ ҚАЖЕТТІ ҚУАТТЫҢ 50 ПАЙЫЗЫН ГАЗ ... ... ... ЖОБАСЫ » ... ...... ... САЛУ ... ... ӘЗІРГЕ БАС ТАРТТЫ, СЕБЕБІ АЛДЫН ... ... ЕСЕП – ... ... ... 3000 ... ҚҰБЫРДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМСІЗДІГІН ... ... ... БҰЛ ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУҒА ҚЫТАЙ ЕКІ ... ... ... МҮМКІН: БІРІНШІ ҚАЗАҚ ЖЕРІНЕ ЕНУДІҢ БІР
ТӘСІЛІ ... ... ... ... ... МҰНАЙДАН АСА
ҚЫМБАТ МЕТАЛДАРДЫ ( АЛТЫН, ВАННАДИЙ, Т.Б.) ... АЛУ ... ... ... ... ... ҚТЕРЛІ САЯСИ ОЙЫН ... ... ... ... ... МЕМЛЕКЕТ ҚАУІПСІЗДІГІНЕ, ЖЕРІМІЗДІҢ
БІРТҰТАСТЫҒЫНА ЖӘНЕ ҰЛТ ... ... ... ӘСЕРІН ТИГІЗУІ
МҮМКІН. АЛ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ... ... ... ОНДА БІЗГЕ
ШИКІЗАТ РЕТІНДЕ МҰНАЙ ЕМЕС, ... ... САТУ 5 – 10 ... ТИІМДІ.
БҮГІНДЕ ҚАЗАҚСТАН ЖЫЛЫНА 27 – 28 МИЛЛИОН ТОННА МҰНАЙ ӨНДІРІЛСЕ,
ОНЫҢ ІШКІ ... ЖАБУ ҮШІН ... ... ТЕК 20 – ... ҒАНА ... ДЕ, ҚАЛҒАНЫ ШИКІЗАТ РЕТІНДЕ СЫРТҚА САТЫЛАДЫ.
ОНЫҢ ІШІНДЕ ... ... ... ... ҚЫМБАТ БАҒАЛЫ МЕТАЛДАРДЫ
ЕСЕПКЕ АЛЫП ЖАТҚАН ЕШКІМ ЖОҚ. АЛ ЕНДІ ... ... ... ... ... ЖЫЛДЫҚ КӨЛЕМІ 280 МИЛЛИОН ТОННА ... ... ... ... ... БОЛАШАҚТА ҚЫТАЙҒА МҰНАЙ ЖЕТКІЗУ, ... ... 1 ... ТОННА МҰНАЙДАН АСПАЙТЫН ТЕМІР ... ... ҚАЛА ... ... ЕКІ МЕМЛЕКЕТТІ
ЖАЛҒАСТЫРАТЫН ТЕМІР ... ... ЕКІ ... ... ... ТАЯУ ... ШАҒЫН МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЗАВОДТАРЫН ... ... ... ... ... ... ... ДЕ БОЛАДЫ. ӨТКЕН ЖЫЛЫ МҰНАЙ ӨНДІРУДІҢ ... ... ... ЖЕТКІЗІП, ОНЫ ТҮГЕЛДЕЙ ӨЗДЕРІНЕ ӨҢДЕП, СЫРТҚА ... САТА ... ... МОЛ ... ҚОРЛАРЫНЫҢ
БОЛМАУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ЖУЫҚТАҒЫ ЕКІ – ҮШ ... ... ... ... ТӨМЕНДЕП, 2006 – 2007 ЖЫЛДАРДАН ... ... ... ... ... ... СЫРТТАН САТЫП АЛУҒА МӘЖБҮР
БОЛАДЫ.
АЙТЫЛҒАН ЖАҒДАЙЛАРДЫ ЕСКЕРІП, ЕГЕР ... ШЫН ... ... ... АСА ПАЙДАЛЫ ТАБЫС КӨЗІНЕ АЙНАЛДЫРУҒА
ЫНТАЛЫ ... ОНДА ... ... СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАНЫҢ ӨЗЕГІ
- ӨНДІРІЛЕТІН МҰНАЙДЫҢ БАСЫМ БӨЛІГІН ӨЗ ... ... ... ... ... ДАҒДАРЫСТАН ШЫҒУ ЖОЛДАРЫ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ НҰРСҰЛТАН ӘБІШҰЛЫ НАЗАРБАЕВ
«ДАҒДАРЫС АРҚЫЛЫ ЖАҢАРУ ЖӘНЕ ... ... ... БАҒДАРЛАМА ҰСЫНДЫ.
БЕРІЛГЕН БАҒДАРЛАМАДА ЕЛ БАСШЫСЫ ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ ... ... ... АСА НАЗАР АУДАРТАДЫ. ОНЫҢ СӨЗІ БОЙЫНША БАСТЫ МІНДЕТ – ЕЛДЕ БОЛЫП
ЖАТҚАН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАҒДАРЫС ... ... ... АУЫРТПАЛЫҚТЫҢ
ТҮСПЕУІ. ПРЕЗИДЕНТТІҢ АЙТУЫ БОЙЫНША ҚАЗІРГІ ДАҒДАРЫС ҚАЗАҚСТАН ҮШІН АЛҒАШҚЫ
ЕМЕС. 90-ШІ ... ... ... ... ... ДАҒДАРЫСЫ БОЛДЫ.
ЖЫЛЫНА ИНФЛЯЦИЯНЫҢ БІРНЕШЕ МЫҢ ПАЙЫЗЫ, ЭКОНОМИКАНЫҢ 60%- ҒА КҮЙРЕУІ СОЛ
КЕЗДЕГІ ДАҒДАРЫСТЫҢ ... ... ... 90-ШІ ... ... ... ... ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНА ҮЛКЕН СОҚҚЫ ТИГІЗДІ. БҰЛ КЕЗЕҢДЕ
МҰНАЙ БАҒАСЫ БІР ... ҮШІН 9 ... ... ҚЫСҚАРҒАН. МҰНАЙ -
РЕСПУБЛИКА ЭКСПОРТЫНЫҢ НЕГІЗІ ЕКЕНІН ЕСЕПКЕ АЛА ОТЫРЫП, ЕЛДЕГІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
КҮЙЗЕЛІС КӨЛЕМІН ЕЛЕСТЕТУГЕ ... БҰЛ ... ... ЖӘНЕ ЗЕЙНЕТАҚЫ
ТӨЛЕУГЕ ҚАРЖЫ ЖЕТКЕН ЖОҚ.
БІРАҚ ҚАЗАҚСТАН ОНЫҢ БАРЛЫҒЫН ЖЕҢДІ. ЕЛ ... ... ... ... ... ДАМУ ... АНЫҚТАЙТЫН, ҚАЗАҚСТАН-2030 СТРАТЕГИЯСЫ
ҮЛКЕН РОЛЬ ОЙНАДЫ. ЖАҢА БАҒДАРЛАМАНЫ ҰСЫНА ОТЫРЫП, ... ... ... ... ШЫҒУ ҮШІН ЖӘНЕ ЖАҢА ... ДАЙЫН БОЛУ ҮШІН БІЗДІҢ
ҚОЛЫМЫЗДА БАРЛЫҚ МҮМКІНДІКТЕР БАР. ДАҒДАРЫСТАР ҚАЙТАЛАНА ... ... ... ... ... ЖЕТЕКШІ ЭКОНОМИКАЛАРЫ ДАҒДАРЫСТЫ
ЖЕҢУ ҮШІН ОН ТРИЛЛИОН ДОЛЛАРДАН АСТАМ ҚАРЖЫ ЖҰМСАҒАН, ОЛ БҮКІЛ ӘЛЕМДІК ... 15% ... АЛ ... ӘЛІ ... ЖОҚ. 2000 ЖЫЛЫ ... ... ҚҰРЫЛУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ЖИНАҚТАУДЫҢ МАҚСАТТЫ САЯСАТЫ ӨТКІЗІЛДІ. ҚАЗІРГІ
КЕЗДЕ БЮДЖЕТКЕ ЖИНАУЛАР 20% ҒА ... ЕЛДЕ ... ЖӘНЕ ... БАЙЛАНЫСТЫ ПРОБЛЕМЕЛАР ЖОҚ. ҰЛТТЫҚ ҚОР ҚҰРА ОТЫРЫП, ҚАЗАҚСТАН
БАСҚА ЕЛДЕРДЕН БІР ҚАДАМ АЛҒА ... ... ... ЭКОНОМИКАСЫН
ТҰРАҚТАНДЫРДЫ. ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ ШАРАЛАР ЕЛ ЭКОНОМИКАСЫН ЖАЙ ... ҒАНА ... ... ... ӨЗ ПОЗИЦИЯЛАРЫН САҚТАП,
ДАМЫҒАН МЕМЛЕКЕТ РЕТІНДЕ ... ... ... ... ... ... ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ ШАРАЛАР МАҚСАТЫНДА ҚОСЫМША ЕКІ
ТРИЛЛИОН 700 МИЛЛИАРД ТЕНГЕ ЖҰМСАЛҒАН, БҰЛ ӨЗ АЛДЫНА ... ... ... ... СТИМУЛ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ-ГАЗ
КЕШЕНІ ЕЛГЕ ТРИЛЛИОНДАҒАН ҚАРЖЫ ... БҰЛ ... ... ... ... ... ... ЖАЛПЫ ҰЛТТЫҚ ӨНІМНІҢ 30%
, РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ 60% ҚҰРАЙДЫ. СОНДЫҚТАН БҰЛ ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ОБЪЕКТІСІ БОЛАДЫ. ЖАУЛАП
АЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ДАҒДАРЫСҚА ҚАРАМАСТАН, МҰНАЙ БАҒАЛАРЫ ЖОҒАРЫ ҚАЛПЫНДА ҚАЛЫП
ОТЫР ЖӘНЕ САЛА РЕНТАБЕЛЬДІЛІГІН 140 ... ... ЕТІП ... ... ... ЖЕТІ ЕСЕ КӨП. ЕГЕР БАТЫС НАРЫҚТАРЫ ӨНДІРІСТІ ҚЫСҚАРТЫП,
ӨЗ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІН ШЕКТЕСЕ ДЕ ҚАЗАҚСТАН ҮШІН ... ... ... ... ... ... ... ТАБЫЛАДЫ. САЯСАТКЕРЛЕРДІҢ БОЛЖАУЫ БОЙЫНША
ШЫҒЫС БАҒЫТЫНДАҒЫ БОЛАШАҚ ... ... МЕН ... ... ... ТЕҢ ... ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ ДЕГЕН КӨЗҚАРАС.
РЕСПУБЛИКАНЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ӘРІПТЕСТЕРІНІҢ БІРІ РЕСЕЙ МЕМЛЕКЕТІ. ... ЖӘНЕ ... ... АРАСЫНДА ӨЗАРА ТҮСІНІСТІК
МЕМОРАНДУМЫНА ҚОЛ ҚОЙЫЛҒАН. ... ... ... БІРІККЕН ЖОБАЛАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУҒА КЕЛІСІП, КЕН ОРЫНДАРЫН
БІРІККЕН ТҮРДЕ ИГЕРЕДІ ЖӘНЕ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІН БІРІККЕН ТҮРДЕ ӨНДІРІП, САТАДЫ.
ГАЗПРОМ ... ... ... ... ... ... БАСҚА БІЗДІҢ
РЕСПУБЛИКАМЫЗ АРҚЫЛЫ ҚЫТАЙҒА РЕСЕЙ МҰНАЙЫН ЖЕТКІЗУ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМГЕ ҚОЛ
ҚОЙЫЛҒАН. БІРНЕШЕ ЖЫЛ БҰРЫН ... ... ... ... ... ... ... ҚЫЗМЕТ ҚАЗІРГІ КЕЗДЕ ПЕРСПЕКТИВТІ ЖӘНЕ 2020
ЖЫЛҒА ҚАРАЙ ҚЫТАЙҒА ЖАРТЫ МИЛЛИАРД ТОННА МҰНАЙ ЭКСПОРТТАЛАДЫ. ... ... ... ... ... ... АЙ ... 100 МЫҢ ТОННА МҰНАЙ
ЖІБЕРУДІ ЖОСПАРЛАП ... ... ЖАҚ ... ГАЗ ... ... ... ҮЛКЕН БОЛАШАҒЫН КӨРІП ОТЫР. БОЛАШАҚТА РЕСЕЙ
ҚАЗАҚСТАНҒА ҮЛКЕН ИНВЕСТИЦИЯЛАРМЕН ... ... ДАМУ ... ... ... ... ... ОТЫР. ҚАЗАҚСТАН АТЫРАУДАҒЫ
МҰНАЙ ХИМИЯЛЫҚ КЕШЕН ҚҰРЫЛЫСЫН ... ... ... ... ГАЗ ҚҰБЫРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫН, БАЛҚАШ
ЖЫЛУ ЭЛЕКТР ... ... ... ОТЫР. «БАТЫС ЕУРОПА – БАТЫС
ҚЫТАЙ» АВТОЖОЛДЫҚ ТРАНЗИТТІК КОРИДОРДЫҢ РЕКОНСТРУКЦИЯСЫ ... ... ... ... ... БОЛА ... КҮНІНЕ 84МЛН.БАРРЕЛЬ МҰНАЙ ТҰТЫНЫЛАДЫ, ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ӨСІП
ЖАТҚАН СҰРАНЫСҚА БАЙЛАНЫСТЫ АҚШ-ТЫҢ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ АҚПАРАТ БАСҚАРМАСЫ 2025
ЖЫЛЫ МҰНАЙҒА ... ... ... 121 ... ... ... ... БІРАҚ 20 ЖЫЛ ІШІНДЕ 50%-ҒА ӨСКЕН СҰРАНЫСТЫ ҚАНАҒАТТАНДЫРУ МҮМКІН
БОЛМАЙДЫ. TOTAL КОМПАНИЯСЫНЫҢ МҰНАЙ ... ... ... ... 120 МЛН. ... ... ЖЕТУ ... ЕМЕС. БІРІНШІДЕН МҰНАЙ ЖОҚ ДЕП
ЕСЕПТЕУГЕ БОЛАДЫ, ... 10 ... ӘЛЕМ ... 24 ... ... АЛ ЖЫЛ ... ЖАҢА МҰНАЙДЫҢ ТЕК 10 МЛН. БАРРЕЛЬГЕ ЖУЫҚ КӨЛЕМІ
ТАБЫЛАДЫ. ... ... ҚОЛ ... ... ... ДА, ҚАРЖЫЛЫҚ ШЫҒЫНДАР
КӨП БОЛАДЫ. ... ... ... БАҒАЛАУЫ БОЙЫНША
ТҰТЫНУШЫЛАРҒА МҰНАЙДЫ ЖЕТКІЗУ ҮШІН 17 ТЛРН ... ... ... ... БАҒАНЫҢ КӨТЕРІЛУІНСІЗ МҰНАЙДЫ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ
ЖОҚ. ӘЛЕМДІК ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ЖОҚ. КЕЙІНГІ
20 ЖЫЛДА ПАРСЫ ... ... ... ИРАК, КУВЕЙТ,САУД АРАВИЯСЫ,
БІРІККЕН АРАБ ЭМИРАТТАРЫ ЕЛДЕРІНІҢ НЕГІЗГІ ... ... ... АО ОЛАРДЫҢ МҰНАЙ ӨНДІРІСНДЕГІ ҮЛЕСІ ... ... ... ... ... ... ... ҮШ НЕГІЗГІ ЖОЛЫ БАР: БІРІНШІСІ- «СҰРАНЫСТЫ
БОЛДЫРМАУ», ЯҒНИ ҰСЫНЫСТЫ ШЕКТЕУ. ЕКІНШІ ... ... ... ... ... ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕЙТІН СФЕРАҒА КӨШУ. ҮШІНШІ ЖОЛЫ-
ҚАЗІР КЕҢ ҚОЛДАНЫЛЫП ЖАТҚАН ЖОЛ, ҚЫСҚАРЫП ЖАТҚАН ... ... ... АЛУ. БҰЛ ... ... ... ... ЕШҚАШАН МҰНАЙ СИЯҚТЫ
РЕСУРСТЫҢ САРҚЫЛУ ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ГАЗБЕН
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ СТРАТЕГИЯСЫ ӨЗГЕРТІЛУІ ҚАЖЕТ ЖӘНЕ ЖАҢА ӘЛЕМДІК ... ... ... ... ... ҚОРЛАРЫН ҮНЕМДЕУГЕ ЖӘНЕ
ЭНЕРГИЯНЫ ҮНЕМДЕУГЕ БАҒЫТТАЛУЫ ... ... ... ... ... ... ... ДАМУЫНА ҚАРЖЫ САЛУ ҚАЖЕТ. «КҮЙЗЕЛІС ЦИКЛЫНАН
КЕЙІН ӨСУ КЕЗЕҢІ БОЛАДЫ, СОЛ КЕЗДЕ БІЗ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІНЕ ... ... ЖӘНЕ ... РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІНЕ, «САМРУК-КАЗЫНА» ҰЛТТЫҚ
ҚОРЫНА ЖӘНЕ БАСҚА ДА ... ... ... БҰЛ ... ... ... БЕРІЛДІ. ОДАН БАСҚА, ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНЕ ЖӘНЕ
САЛЫҚ КОМИТЕТТЕРІНЕ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ӘУЕЖАЙЛАРҒА ... ... ... ... ... АНЫҚТАЛҒАНДАЙ ӘУЕЖАЙЛАРҒА БҰЛ ОТЫННЫҢ
300 МЫҢ ТОННАСЫ СӘЙКЕС ТІРКЕЛМЕЙ ЖЕТКІЗІЛЕТІНДІГІ БАЙҚАЛДЫ. ЭНЕРГЕТИКА ... ... ... ... ... АЙТУЫ БОЙЫНША 2014-2015
ЖЫЛДАРЫ БІЗ ӨЗІМІЗДІ ТОЛЫҚТАЙ ЖОҒАРЫ ОКТАНДЫ БЕНЗИНМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ... ... ... ... ... ... ... ЖЫЛЫНА 17
МЛН.ТОННА МҰНАЙ ӨҢДЕЙ АЛАДЫ. СОНЫМЕН ҚАТАР МҰНАЙ-ХИМИЯЛЫҚ ... ... ІРІ ... ... АСЫРЫЛАДЫ. ЭКОНОМИКАНЫҢ НАҚТЫ СЕКТОРЫН ҚОЛДАУҒА
БАҒЫТТАЛҒАН МАҢЫЗДЫ ШАРАЛАРДЫҢ БІРІ- ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАР ӨНДІРІСІНЕ САЛЫҚТЫ
ТӨМЕНДЕТУ.
ҮКІМЕТ ІШКІ ... ... ШИКІ ... ПҚӨС СТАВКАСЫН, ШЕТЕЛГЕ
САТЫЛАТЫН МҰНАЙҒА ҚАРАҒАНДА 2 ЕСЕ ... ... ... БАЙЛАНЫСТЫ БИЫЛҒЫ
ЖЫЛЫ РЕСПУБЛИКАДА ЖАНАР-ЖАҒАР МАЙҒА БАҒАЛАР ТӨМЕНДЕУДЕ. ҚАЗАҚСТАН СОНЫМЕН
ҚАТАР ШИКІЗАТТЫҚ ЕМЕС СЕКТОР ҮШІН ДЕ ... ... ... 2009 ... ТАБЫС САЛЫҒЫ 30 ПАЙЫЗДАН 20 ПАЙЫЗҒА ДЕЙІН,2010 ЖЫЛЫ 17,5
ПАЙЫЗҒА ДЕЙІН, 2011 ЖЫЛЫ 15 ... ... ... ... ... ... ПҚӨС СТАВКАСЫН ТӨМЕНДЕТУ ТУРАЛЫ ШЕШІМ ... ... ... ... САЛМАҚТЫ ЖЕҢІЛДЕТУ 2009 ЖЫЛЫ РЕСПУБЛИКА
КӘСІПОРЫНДАРЫНА 500 МИЛЛИАРД ТЕНГЕ ... ... ... ... ... БАҒЫТТАУҒА МҮМКІНДІК БЕРЕДІ.
ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ ТИІМДІЛІК ... ... ТМД ... ... ЖЕТЕКШІ ОРЫНҒА ИЕ БОЛЫП ОТЫР. БҰЛ ... ... ... ... ... ... ЭКСПЕРТТЕРІ МӘЛІМДЕДІ. НӘТИЖЕЛЕРДІ 8 ЕЛ –
ҚАЗАҚСТАН, ... АҚШ, ... ... ... ... ... ... МЕМЛЕКЕТ ДАҒДАРЫСПЕН ҚАЛАЙ
КҮРЕСЕТІНІН ТҮСІНУ ҮШІН «ФБК» ... ... ... ... ... ... ЖҰӨ КӨЛЕМІ, СЫРТҚЫ САУДА
АЙНАЛЫМЫ, ИМПОРТ КӨЛЕМІ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... ӘЛЕУМЕТТІК САЛАДАН – ЖҰМЫССЫЗДЫҚ ДЕНГЕЙІ,
НАҚТЫ ЕНБЕКАҚЫ КӨЛЕМІНІҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ АЛЫНДЫ. УАҚЫТ КЕСІНДІСІ 2008 ... ... 2009 ... ҚАНТАР АЙЫНА ДЕЙІН. 2008 ЖЫЛДЫҢ ЖАЗ АЙЛАРЫНДА
ДАҒДАРЫС ... ... ... ... ... ... ҚАРСЫ ТИІМДІЛІК
ИНДЕКСІНІҢ РЕЙТИНГІ БОЙЫНША ЖЕТЕКШІ ЕЛДЕР ҮШТІГІНЕ ТМД ... ... ... ЕЛ ПРЕЗИДЕНТІ НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВТЫҢ ТАПСЫРМАСЫ
БОЙЫНША ШАРАЛАР ҚОЛДАНЫЛА БАСТАДЫ. ҮКІМЕТ ҚАБЫЛДАҒАН ШЕШІМДЕР ОҢ НӘТИЖЕЛЕР
ӘКЕЛЕ БАСТАДЫ. ... ... ... ... ӘСЕРІНЕ ӨЗІН ТҰРАҚТЫ
ЖАҒЫНАН КӨРСЕТТІ. 2009 ЖЫЛДЫҢ БІРІНШІ КВАРТАЛЫНДА ҮКІМЕТ НАҚТЫ ЖҰӨ-НІҢ ... ... ... ... ... СОҢҒЫ ЕКІ АЙДА
ЖҰӨ-НІҢ ҚЫСҚАРУЫНЫҢ БӘСЕҢДЕУІН КӨРСЕТІП ОТЫР. БҰЛ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАҒДАРЫСТАН
КЕЙІНГІ УАҚЫТТА ЖАҢАРҒАН ӨСУГЕ ... ... ... ... ... ЗОР. ... МҰНАЙ ГАЗ ӨНДІРУ КӨЛЕМІ ӘЛІ
ДЕ ҚАРҚЫНДЫ ӨСЕ ... ... ОРАЙ ... ... ... ҰЖЫМЫНА ДА ЖАУАПТЫ МІНДЕТТЕР ЖҮКТЕЛЕТІНІ СӨЗСІЗ. БІЗ ЕЛМЕН
ЖЕРДІҢ ... ... ... ... СОЛ ... МАҚСАТ ЖОЛЫНДА
КҮШ ЖІГЕРІМІЗДІ ЖҰМСАЙТЫН БОЛАМЫЗ.
МҰНАЙ МЕН ГАЗ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ БАСТЫ ... ... ОЛ ... ... ... ... - ГАЗ САЛАСЫН ДАМЫТУДЫҢ ЖАҢА БАҒЫТТАРЫН БЕЛГІЛЕДІК. ОЛ
НЕГІЗІНЕН ӘЛГІНДЕ АЙТЫП ӨТКЕНДЕЙ, КАСПИЙ ҚАЙРАНЫНЫҢ ИГЕРУІМЕН ТЫҒЫЗ ҰШТАСЫП
ОТЫР. БҮГІНГІ БАСТЫ МІНДЕТ – ... ... ... ... ... БҰЛ ... ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДА БІЗ ЕҢ АЛДЫМЕН ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯ,
ӘЛЕМДІК ТӘЖІРИБЕГЕ СҮЙЕНЕ ... ... ... – ОСЫ ... ... ... ГАЗ КЕШЕНІН ДАМЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ СТРАТЕГИЯЛЫҚ
ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ ҮШ ... ... ... КЕН ... АРЫ ... ... ( ... КАСПИЙ
ШЕЛЬФІ).
2. МҰНАЙ ҚҰБЫРЛАРЫН ТҰРҒЫЗУ.
3. ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫ МҰНАЙ ӨНДІРІСІ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУДЫ ДАМЫТУ.
МҰНАЙ ГАЗ ... ... ... ҚАТАРЫНА КЕЛЕСІЛЕР
ЖАТАДЫ:
─ ЕЛДІ ӨЗІНІҢ ЭНЕРГОРЕСУРСТАРЫМЕН ТОЛЫҚ ... ... ... ... КЕН ... МҰНАЙ ӨНДІРУДІ ӨСІРУ,
ЖАҢАЛАРЫН ІСКЕ ... ... ... ... ... ... КАСПИЙ ШЕЛЬФІНІҢ ҚАЗАҚСТАН БӨЛІГІНДЕ ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ЖҰМЫСТАРЫН
ЖАСАУ
─ МҰНАЙ ЭКСПОРТЫНАН КЕЛЕТІН ... ... ... БАЙЛЫҚТЫ ИГЕРУДІҢ КЕШЕНДІ ЖҮРІСІ, СӘЙКЕС ... ... ... МАШИНАҚҰРЫЛЫМДАРЫНЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ ЖӘНЕ
ТАПСЫРМАЛАРДЫ ОРЫНДАУ ... ГАЗ ... ... ... ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ТИІМДІЛІГІН КӨТЕРЕР ЕДІ.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ НҰРСҰЛТАН ӘБІШҰЛЫ ... ... ... ЖӘНЕ ... ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ БАҒДАРЛАМА ҰСЫНДЫ. БЕРІЛГЕН
БАҒДАРЛАМАДА ЕЛ БАСШЫСЫ ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ ШАРАЛАРДЫҢ ... ҮШ ... ... ... ОНЫҢ СӨЗІ ... ... МІНДЕТ – ЕЛДЕ БОЛЫП ЖАТҚАН
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАҒДАРЫС ШАРТТАРЫНДА ҚАЗАҚСТАН ... ... ... ... КЕШЕНІ ЕЛГЕ ТРИЛЛИОНДАҒАН ҚАРЖЫ ӘКЕЛЕДІ. ... ... ... ... ... ... ЖАРТЫСЫН, ЖАЛПЫ
ҰЛТТЫҚ ӨНІМНІҢ 30% , РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ 60% ҚҰРАЙДЫ. ... ... ... ... ... ... ТАЛҚЫЛАУ ЖӘНЕ ШИЕЛЕНІСТЕРДІҢ
ОБЪЕКТІСІ БОЛАДЫ. ЖАУЛАП АЛҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ ДАҒДАРЫСҚА ҚАРАМАСТАН, ... ... ... ... ОТЫР ЖӘНЕ САЛА ... 140 ПАЙЫЗҒА
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІП ОТЫР, БҰЛ НОРМАТИВТІ ШАМАДАН ЖЕТІ ЕСЕ КӨП. ЕГЕР ... ... ... ӨЗ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІН ШЕКТЕСЕ ДЕ ҚАЗАҚСТАН ҮШІН
МҰНАЙ ... ... ЕН ... ... ... ... ТАБЫЛАДЫ.
САЯСАТКЕРЛЕРДІҢ БОЛЖАУЫ БОЙЫНША ШЫҒЫС БАҒЫТЫНДАҒЫ БОЛАШАҚ ... ... ... ... ... ... ТЕҢ ЖАРТЫСЫМЕН
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ ДЕГЕН КӨЗҚАРАС. МҰНАЙ ДАҒДАРЫСЫНАН ШЫҒУДЫҢ ҮШ НЕГІЗГІ ЖОЛЫ
БАР:
• БІРІНШІСІ- «СҰРАНЫСТЫ БОЛДЫРМАУ», ЯҒНИ ... ... ... ЖОЛЫ- ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЖӘНЕ ЭНЕРГИЯНЫҢ ҰДАЙЫ ӨНДІРІЛЕТІН, ЭНЕРГИЯ
ҮНЕМДЕЙТІН СФЕРАҒА КӨШУ.
• ҮШІНШІ ЖОЛЫ- ҚАЗІР КЕҢ ҚОЛДАНЫЛЫП ЖАТҚАН ЖОЛ, ҚЫСҚАРЫП ЖАТҚАН ... ... ... ... ... ... ... БҰРЫН ЕШҚАШАН МҰНАЙ СИЯҚТЫ РЕСУРСТЫҢ
САРҚЫЛУ ҚАУІПІ БОЛМАҒАН. ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ЕТУ
СТРАТЕГИЯСЫ ӨЗГЕРТІЛУІ ҚАЖЕТ ЖӘНЕ ЖАҢА ӘЛЕМДІК ЭНЕРГЕТИКА ЭНЕРГИЯНЫҢ ҰДАЙЫ
ӨНДІРІЛЕТІН ... ... ... ... ЖӘНЕ ... БАҒЫТТАЛУЫ КЕРЕК. ПРЕМЬЕР-МИНИСТР К.МӘСІМОВТЫҢ АЙТУЫ ... ... ... ... ҚАРЖЫ САЛУ ҚАЖЕТ. «КҮЙЗЕЛІС ... ... ... ... СОЛ ... БІЗ ... ... ТАПШЫ БОЛАМЫЗ».
ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ ТИІМДІЛІК ИНДЕКСІ БОЙЫНША ТМД ... ... ... ... ИЕ ... ... БҰЛ ... «ФБК»- ҚАРЖЫЛЫҚ ЖӘНЕ БУХГАЛТЕРЛІК
КЕҢЕС КОМПАНИЯСЫНЫҢ ... ... ... 8 ЕЛ – ... АҚШ, ... ҰЛЫБРИТАНИЯ, УКРАИНАНЫҢ ... ... ... ... ... ... ... ҮШІН «ФБК» КОМПАНИЯСЫНЫҢ ЭКСПЕРТТЕРІ НАҚТЫ
КӨРСЕТКІШТЕРДІ ... ... ... ЖҰӨ ... ... САУДА
АЙНАЛЫМЫ, ИМПОРТ КӨЛЕМІ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... АЛЫНҒАН. ӘЛЕУМЕТТІК САЛАДАН – ЖҰМЫССЫЗДЫҚ ДЕНГЕЙІ,
НАҚТЫ ЕНБЕКАҚЫ КӨЛЕМІНІҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ АЛЫНДЫ. ... ... 2008 ... ... 2009 ЖЫЛДЫҢ ҚАНТАР АЙЫНА ДЕЙІН. 2008 ЖЫЛДЫҢ ЖАЗ ... ... ... ... ШІЛДЕ АЙЫНДА ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ ТИІМДІЛІК
ИНДЕКСІНІҢ РЕЙТИНГІ ... ... ... ... ТМД ЕЛДЕРІ КІРДІ.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЕЛ ПРЕЗИДЕНТІ ... ... ... ШАРАЛАР ҚОЛДАНЫЛА БАСТАДЫ. ҮКІМЕТ ҚАБЫЛДАҒАН ШЕШІМДЕР ОҢ НӘТИЖЕЛЕР
ӘКЕЛЕ БАСТАДЫ. ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫ ... ... ... ӨЗІН ... ... 2009 ... БІРІНШІ КВАРТАЛЫНДА ҮКІМЕТ НАҚТЫ ЖҰӨ-НІҢ КҮРТ
ТҮСІП КЕТПЕУІН ҚАДАҒАЛАДЫ. МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР ... ЕКІ ... ... ... ... ... БҰЛ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАҒДАРЫСТАН
КЕЙІНГІ УАҚЫТТА ЖАҢАРҒАН ӨСУГЕ ДАЙЫН ЕКЕНІН КӨРСЕТЕДІ.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1. ... Т.Щ. ... ... ... // ИЗДАТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАН. - АЛМА-АТА, 2004.
2. ... Т.Ш. О ... ... ... ... АЛМА-АТА, 2004.
3. О.БАЙМУРАТОВ И ДР. ... ... ... ... ... НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ. ЭКОНОМИКА И СТАТИСТИКА, № 2, 2004Г.- С.61-68.
4. О.БАЙМУРАТОВ. ПРИКАСПИЙСКИЙ: ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ.
КАЗАХСТАНСКАЯ ПРАВДА, 20 ... ... ... ЕГОРОВ О.И. СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ В ЭКОНОМИКЕ ЗАПАДНОГО
КАЗАХСТАНА НА ... ... ... ... ... ... ... СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. ТОМ 2,
М.1998.
6. О.БАЙМУРАТОВ, ОРАЗОВ Е.Т. 0 ... ... ... //
ЭКОНОМИКА И СТАТИСТИКА, № 2, 2000.- С.2-8.
7. МАМЫРОВ Н.К., ... ... ... ЭКОНОМИКИ В
УСЛОВИЯХ РЫНКА.- АЛМАТЫ, ЭКОНОМИКА, 1998.- 247С.
8. ... Э.А. ... ... ... АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН ДАМУ
ИНСТИТУТЫ, 1998.- 321С.
9. ... Ф.М. ... ... В ... ... ... СИЛ: ... И МЕХАНИЗМ. АЛМАТЫ, ҒЫЛЫМ,
1996.
10. ДНИШЕВ Ф.М. ... ... ... СИЛ. В ... ... ... ... СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ. ПОД
РЕД.КЕНЖЕГУЗИНА М.Б. АЛМАТЫ, 2001. -384С.
11. ЕГОРОВ О.И. ... ... КАК ... ... РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ РЫНКА // ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ.-АЛМАТЫ, 1999.- С.142.
12. ЕГОРОВ О.И. И ДР. ... ... ... ... И ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.- АЛМАТЫ,
2003.-53БС.
13. ЕГОРОВ О.И. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
КАЗАХСТАНА // ... И ГАЗ, 2006, № ... ... Ж. ... ... ЭКОНОМИКИ В
УСЛОВИЯХ РЫНКА. - АЛМАТЫ, ЭКОНОМИКА. -1998.- 247С.
15. КОШЕЛЕВ С. ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МИНЕРАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ. ... ... ... ... ... Н.К. ... ... ЭКОНОМИКА КАЗАХСТАНА: ПРОБЛЕМЫ
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ. ПОД РЕД.КЕНЖЕГУЗИНА ... ... ... Н.К. ... И ... ... ЭКОНОМИКЕ КАЗАХСТАНА: СТРАТЕГИЯ И МЕХАНИЗМ - АЛМАТЫ, ҒЫЛЫМ,
1998.- 240С.
18. ОКАЕВ К.О. (В ... ... ... ... ... ... ... СӘТҚАЛИЕВА Т.С. МАТЕРИАЛДЫҚ РЕСУРСТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ
ТИІМДІЛІГІН ... ... ... ... 2002, № 3,19-26 ... ... Т.С. ... РАЗВИТИЯ МИНСРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА
КАЗАХСТАНА // ВЕСТНИК КАЗЭУ, 2002, №4.-С.6-9.
21. САТОВА Р.К. И ДР. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ... ... ... ... СОЕДИНЕНИЙ ИЗ УГЛЕЙ И
ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ.//ВОПРОСЫ РАЦИОНАЛЬНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ... ... ... ... ... 1995. - С.94-109.
22. САТОВА Р.К., ДЖУБАЛИСВА З.У. РЕСУРСОЭКОНОМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ // МИРОВОЙ ОПЫТ ... И ... ... ... В ... ... ТЕЗ.ДОКЛ.НАУЧ.-ПРАКТ.
КОНФ.ППС,АСП.И СОИСК.КАЗГАУ // МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РК.- АЛМАТЫ,
2006.- Ч.І.- С.81.
23. ... А.М. ... ... ... СТРАТЕГИЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ. ВЕСТНИК КАЗЭУ, 2007, № 1.- ... ... М.С. ... ... УПУШЕВ Е.М. ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИС, ЭКОНОМИКА.
АЛМАТЫ, ЭКОНОМИКА, 2002 Г.
26.О.А.ЯНОВСКАЯ, М.К.МАМЫРОВА, Г.Т.ШАКУЛИКОВА.
МАКРОЭКОНОМИКА И НЕФТЕБИЗНЕС: ... ... ... ... ... ... ... НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ "ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ". ПРОГРАММА
ДЕЙСТВИЙ. ПОВЕСТКА ДНЯ НА 21 ВЕК И ДР. ДОКУМСНТЫ КОНФЕРЕНЦИИ В
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО В ПОПУЛЯРНОМ ИЗЛОЖЕНИИ, ЖЕНЕВА, ... Ю. ... ... ... МОСКВА, 1992.
30. ЕЛ ПРСЗИДЕНТІНІҢ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫ. "ҚАЗАҚСТАН-2030", БАРЛЫҚ
ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ ӨСІП-ӨРКЕНДЕУІ, ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӘНЕ ОЛ-АУҚАТЫНЫҢ ... ... ... ... ... ... БАҒДАРЛАМАСЫ,
АСТАНА, 2004.
32. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ЭКОНОМИКАЛЫҚ ФОРУМДА
(ДАВОС) СӨЗІ. ЕГЕМЕН ҚАЗАҚСТАН, 04 ҚАҢТАР 2008Ж.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 69 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Педагогикалық үрдісте жаңа техпологияларды тиімді пайдалану, білім беру жүйесінде шығармашылық пен ізденістерді іске асыру6 бет
Мұнай өнімдері5 бет
Алматы қаласының Қазақстан Республикасының аймақтық қаржы орталығы: жағдайы мен даму болашағын анықтау68 бет
Еліміздегі қаржы нарығының интеграциялануы және олардың даму болашағына сипаттама бере отырып олардың қазіргі кезеңдердегі тенденциялары мен ерекшеліктеріне сипаттама беру75 бет
Елдің болашағын салауатты өмірге тәрбиелеу8 бет
Экономикалық дамудың орта және ұзақ мерзімді болашағын анықтайтын маңызды жәйті еңбек ресурстарын пайдалану14 бет
12 жылдық білім беру жүйесінде «қазақ әдебиеті» пәнін оқыту мәселелері5 бет
«Абай жолы» романындағы тарихи шындық эволюциясы7 бет
«Болашақтың қуаты» - қоғамдық татулық пен саяси тұрақтылықта5 бет
«Олжабай батыр» жырының тарихи-фольклорлық сипаты3 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь