Жаһандану жағдайында мұнайгаз өнеркәсібін кешенді дамытудың тиімділігі мен жолдары

МАЗМҮНЫ
КІРІСПЕ 3
1 ЭКОНОМИКА МЕН МҮНАЙГАЗ КЕШЕНІНЩ ӨЗАРА
БАЙЛАНЫСТА ДАМУЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСТАРЫ 5
1.1 МҮНАЙГАЗ ӨНЕРКӘСІБІНІҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ЖҮЙЕДЕГІ ОРНЫ 5

1.2 МҰНАЙ ГАЗ КЕШЕНІНІҢ ДАМУЫН БОЛЖАУДЫҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ МЕН
МАҢЫЗЫ 10

2 МҮНАЙГАЗ КЕШЕНШЩ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРШ
ҚҮРЫЛЫМДЫҚ. ҚАРҚЫНДЫҚ ЖАҒЫНАН ТАЛДАУ 18

2.1 ... ... ... ... ... ... ... ... 18
2.2 МҮНАЙГАЗ КЕШЕНІНІҢ САЛАЛЫҚ ҚҮРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЖАЛПЫ ОТЫН.ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ БАЛАНС КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ӘСЕРІ 29

3 ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДА МҰНАЙГАЗ ӨНЕРКӘСІБІН
КЕШЕНДІ ДАМЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ МЕН ЖОЛДАРЫ
3.1 МҮНАЙГАЗ САЛАСЫН КЛАСТЕРЛІК БАҒЫТТА ДАМЫТУДЫҢ
ТИІМДІЛІГІ 56
3.2 ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ . ГАЗ КОМПЛЕКСІНІҢ ДАМУ ЖОЛДАРЫ 65

ҚОРЫТЫНДЫ 75
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТГЕР ТІЗІМІ 77
Кіріспе

Қазақстанда мұнай-газ өнеркәсібі елдің экономикасын кризис жағдайын көтерлетін қозғаушы күш деген көз қарас тұрақталып отыр. Президенттің 2030 жылы ел эканомикасын дамыту жөніндегі Қазақстан халқына стратигиялық жолдауында да мұнай-газ салаларының дамуы ресурстарының эканомикалық өсуінің негізгі приоритеттерін жаткызған.
Мұнай-газдық сала экономиканың басқа да салаларын дамытуына себеп болды, яғни халықтың өмірлік деңгейінің өсуіне себептелді. Себебі мұнай-газдық өнеркәсібінің дамуы тек тікелей мұнай және газбен байланысты салаларының эканомикалық өсіміне ғана әсерін тигізіп қоймай, солмен бірге ұлттық энергетиканың, транспорттық машина құрлымының, химия және мұнай-химия, жеңіл өнеркәсіп, транспорттық байланыстар, жолдардың құрлымдары, сервис және басқа да салаларының дамуы үшін алғы шарттар тудырды. Көмірсутек қорына байланысты Қазақстан дамуының жаңа этапы дәл осы мұнай-газдық комплексінің дамуына байланысты болып келеді.
Өнеркәсіптік мамандандыру бойынша республиканың мұнай-газдық саласы өз алдына 4 негізгі салалық бөлімшелерге бөлінеді:мұнай өндіретін, мұнай өңдейтін, газ өндіруші және газ өңдейтін. Бұл салалық бөлімшелер өзара байланысқан және өндіру және өңдеу процесінде бір-бірін өзара толықтырушы болып келеді.
Әлемдегі запастың көлемі жағдайын біздің еліміз мұнай бойынша 12-ші орын (каспий шельфтерін есептемегенде), газ және конденсат бойынша - 15-ші, ал өңдіру деңгейі бойынша 23-ші орын алады. Қазақстан үлесіне барланған бекітілген әлемдік мұнайдың 1,5 пайыз тиесілі, бұлар 207 мұнай және газ кен орындарына 2,2 милиард тонна мұнай запастарын, 690 милион тонна конденсатын және 2 трилион метр куб газ запастарын өндіреді
Қолданылған әдебиеттер тізімі

1 Шаукенбаев Т.Щ. Экономика нефтяной промышленности
Казахстана // Издательство Казахстан. - Алма-Ата, 1974.
2 Шаукенбаев Т.Ш. О новой экономической реформе в
нефтсразведке. Алма-Ата, 1974.
3 О.Баймуратов и др. Долгосрочное прогнозирование развития
нсфтегазового комплекса Казахстана на основе компьютерного
моделирования. Экономика и статистика, № 2, 2004г.- С.61-68.
4 О.Баймуратов. Прикаспийский: проблемы освоения.
Казахстанская правда, 20 марта 1988.
5 О.Баймуратов, Егоров О.И. Структурные сдвиги в экономике Западного Казахстана на основе комплексного использования сырьсвых ресурсов. Прикаспийский регион. Проблсмы социально-экономического развития. Том 2, М.1998.
6 О.Баймуратов, Оразов Е.Т. 0 долгосрочном комплексном прогнозе // Экономика и статистика, № 2, 2000.- С.2-8.
7 Мамыров Н.К., Ихданов Ж.О.Государственное регулирование экономики в условиях рынка.- Алматы, Экономика, 1998.- 247с.
8 Туркебаев Э.А. Основы рыночной экономики. Алматы, Қазақстан даму институты, 1998.- 321с.
9 Днишев Ф.М. Научно-техническое развитие в условиях становлсния национальных производительных сил: стратегия и механизм. Алматы, Ғылым, 1996.
10 Днишев Ф.М. Развитие национальных производительных сил. В книге Рыночная экономика Казахстана: проблемы становления и развития. Под ред.Кенжегузина М.Б. Алматы, 2001. -384с.
11 Егоров О.И. Нефтегазовые рссурсы как фактор устойчивого развития экономики в условиях рынка // Институт экономики.-Алматы, 1999.- С.142.
12 Егоров О.И. и др. Нефтегазовый комплекс Казахстана:
проблсмы развития и эффективного функционирования.- Алматы,
2003.-53бс.
13 Егоров О.И. Перспективы развития нефтегазового комплекса
Казахстана // Нефть и газ, 2000, № 2.
14 Ихданов Ж. Государственное регулирование экономики в
условиях рынка. - Алматы, Экономика. -1998.- 247с.
15 Кошелсв Геолого-экономическая оценка минеральных
ресурсов. Учебное пособие, Алматы, 2004г.
16 Нурланова Н.К. Регионализация социально-экономичсских
преобразований-Рыночная экономика Казахстана: проблемы
становления и развития. Под ред.Кенжегузина М.Б.Алматы, 2001
388с.
17 Нурланова Н.К. Формирование и использование инвестиций
в экономике Казахстана: стратегия и механизм - Алматы, Ғылым,
1998.- 240с.
18 Окаев К.О. (в соавторстве). Предприниматсльство в
Республике Казахстан. Алматы, Экономика, 1999.
19 Сәтқалиева Т.С. Материалдық ресурстарды пайдалану
тиімділігін арттырудың үйымдастырушылық-экономикалық
аспектілсрі, ҚазЭУ хабаршысы, 2002, № 3,19-26 б.
20. Саткалиева Т.С. Стратегия развития минсрально-сырьевого комплекса Казахстана // Вестник КазЭУ, 2002, №4.-С.6-9.
21 Сатова Р.К. и др. Экономические показатели и
эффективность улавливания сернистых соединений из углей и
дымовых газов электростанций.//Вопросы рационального
природопользования в условиях формирования рыночных
отношений: Сб.научных трудов.- Алматы: КазГАУ, 1995. - С.94-109.
        
        Дипломдық жұмыс
ТАҚЫРЫБЫ: ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДА МҰНАЙГАЗ ӨНЕРКӘСІБІН
КЕШЕНДІ ДАМЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ МЕН ЖОЛДАРЫ
МАЗМҮНЫ
|КІРІСПЕ 3 |
|1 ... МЕН ... ... ӨЗАРА ... ... ... АСТАРЫ 5 ... ... ... ... ЖӘНЕ ОНЫҢ ... ... ОРНЫ |
|5 |
| ... МҰНАЙ ГАЗ КЕШЕНІНІҢ ДАМУЫН БОЛЖАУДЫҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ МЕН |
| ... ... |
| |
|2 ... ... НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРШ ... ... ... ТАЛДАУ 18 |
| ... 18 ... ... ... ... ЖӘНЕ ОНЫҢ ... ОТЫН-ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ |
|БАЛАНС КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ӘСЕРІ ... |
| |
|3 ... ... ... ... ... ... ... МЕН ... ... МҮНАЙГАЗ САЛАСЫН КЛАСТЕРЛІК БАҒЫТТА ДАМЫТУДЫҢ ... ... ... ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ – ГАЗ КОМПЛЕКСІНІҢ ДАМУ ... ... |
| ... ... ... ... ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... КРИЗИС
ЖАҒДАЙЫН КӨТЕРЛЕТІН ҚОЗҒАУШЫ КҮШ ДЕГЕН КӨЗ ... ... ... 2030 ЖЫЛЫ ЕЛ ... ... ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН
ХАЛҚЫНА СТРАТИГИЯЛЫҚ ... ДА ... ... ... ... ... ... ПРИОРИТЕТТЕРІН ЖАТКЫЗҒАН.
МҰНАЙ-ГАЗДЫҚ САЛА ЭКОНОМИКАНЫҢ ... ДА ... ... ... ЯҒНИ ХАЛЫҚТЫҢ ӨМІРЛІК ДЕҢГЕЙІНІҢ ӨСУІНЕ СЕБЕПТЕЛДІ.
СЕБЕБІ ... ... ... ТЕК ... ... ... ... САЛАЛАРЫНЫҢ ЭКАНОМИКАЛЫҚ ӨСІМІНЕ ҒАНА ... ... ... ... ... ... ТРАНСПОРТТЫҚ
МАШИНА ҚҰРЛЫМЫНЫҢ, ХИМИЯ ЖӘНЕ МҰНАЙ-ХИМИЯ, ... ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ДА
САЛАЛАРЫНЫҢ ДАМУЫ ҮШІН АЛҒЫ ... ... ... ҚОРЫНА
БАЙЛАНЫСТЫ ҚАЗАҚСТАН ДАМУЫНЫҢ ЖАҢА ... ДӘЛ ОСЫ ... ... ... ... ... ... БОЙЫНША РЕСПУБЛИКАНЫҢ МҰНАЙ-ГАЗДЫҚ
САЛАСЫ ӨЗ ... 4 ... ... БӨЛІМШЕЛЕРГЕ БӨЛІНЕДІ:МҰНАЙ
ӨНДІРЕТІН, МҰНАЙ ӨҢДЕЙТІН, ГАЗ ... ЖӘНЕ ГАЗ ... ... ... ... БАЙЛАНЫСҚАН ЖӘНЕ ... ЖӘНЕ ... ... ӨЗАРА ТОЛЫҚТЫРУШЫ БОЛЫП КЕЛЕДІ.
ӘЛЕМДЕГІ ЗАПАСТЫҢ КӨЛЕМІ ЖАҒДАЙЫН БІЗДІҢ ... ... ... ОРЫН (КАСПИЙ ШЕЛЬФТЕРІН ЕСЕПТЕМЕГЕНДЕ), ГАЗ ЖӘНЕ ... - 15-ШІ, АЛ ... ... ... 23-ШІ ОРЫН ... ... ... БЕКІТІЛГЕН ӘЛЕМДІК МҰНАЙДЫҢ 1,5 ... ... 207 ... ЖӘНЕ ГАЗ КЕН ... 2,2 ... ТОННА
МҰНАЙ ЗАПАСТАРЫН, 690 ... ... ... ЖӘНЕ 2 ТРИЛИОН
МЕТР КУБ ГАЗ ... ... ... ... САЛАСЫ РЕТІНДЕ МҰНАЙ ӨҢДІРУ
ҰЗАҚ БОЙЫНА ЕЛГЕ ДАМУДЫҢ ТҰРАҚТЫ СИПАТЫН, ІРІ ... ... ЕТІП ... ... ... ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ ҮШ БӨЛІМНЕН ТҰРАДЫ.
БІРІНШІ БӨЛІМДЕ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҮЗАҚ ... ДАМУ ... ... ДАМЫТУ МСН ОНЫ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ КОЗ ЖЕТЕРЛІК ... ... ... ... ФАКТОРЫ ҚАРАСТЫРЫЛҒАН. ЭКОНОМИКАНЫҢ
ШИКІЗАТ СЕКТОРЫНАН АЙТАРЛЫҚТАЙ ТАБЫСҚА ИЕ БОЛА ОТЫРЫП, МЕМЛСКСТ ПЕН ЖЕКЕ
МЕНШІК СЕКТОРЛАРЫНЫҢ ЭКОНОМИКАНЫҢ ЖАҢА САЛАЛАРЫН ... ... АЛ ... ... КЕДСЙ РССУРСТАРЫ БАР ЕЛДЕР, ТҮРАҚТЫ ОМІРШЕҢДІК
ШЕГІНДЕ БОЛА ТҮРА, ЭКОНОМИКАНЫҢ ЖАҢА СЕКТОРЛАРЫНЫҢ ДАМУЫ ҮШІН ТҮРАҚТЫ
ӘРЕКЕТТЕР МЕН ШАРАЛАР ҚОЛДАНАДЫ.
ЕКІНШІ ... ... ... – ГАЗ ... ... ТИГІЗЕТІН
ӘСЕРІНЕ ТАЛДАУ ЖАСАЛҒАН. ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА РЕСПУБЛИКАМЫЗДАҒЫ ЖАЛПЫ ӨНІМ
КӨЛЕМІНДЕГІ МҰНАЙ– ГАЗ ... ... ... ... ТУРАЛЫ
АЙТЫЛҒАН. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ МІНДЕТТЕРІНІҢ БІРІ - ТАБИҒИ
ГАЗҒА ДЕГСН ҚАЖЕТТІЛІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ. ҚАЙТА ӨҢДЕЛЕТІН МҮНАЙ САПАСЫ МЕН
МҮНАЙ ОНІМДЕРІН АЛУ ... ... ... ... ... ... ... БАҒЫТТА ДАМЫТУДЫН
ТИІМДІЛІГІ МЕН ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ – ГАЗ ... ДАМУ ... ... ... ӨНДЕУ САЛАЛАРЫ МҮНАЙГАЗДЫ ҚАЙТА ӨНДЕУ ЖӨНЕ
МҮНАЙХИМИЯСЫ ... ... ... ҮШІН ... БАҒЫТТАР
ҚАРАСТЫРЫЛҒАН.
1. ЭКОНОМИКА МЕН МҮНАЙГАЗ КЕШЕНІНЩ ӨЗАРА
БАЙЛАНЫСТА ДАМУЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСТАРЫ
1.1 МҮНАЙГАЗ ӨНЕРКӘСІБІНІН МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖҮЙЕДЕГІ ОРНЫ
БҮГІНГІ КҮНІ ... ... ӨМІР ... ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЙІН ҚАМТАМАСЫЗ
ЕТУДЕ ТИІМДІ ЭКОНОМИКАНЫ ҚҰРУ ЖӘНЕ ДЕ ... ... ... ... ... ІШІНДЕ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЛАЙЫҚТЫ ... ИЕ ... ... ... ... ... ОНЫ ... АСЫРУ ҮШІН ЕЛІМІЗДІҢ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК
НАРЫҚТА СҰРАНЫСҚА ИЕ БОЛЫП ОТЫРҒАН МИНЕРАЛДЫ-ШИКІЗАТ РЕСУРСТАРЫ, КӨПТЕГЕН
ДАМУШЫ ЕЛДЕРМСН ... ... ... ... ... ӘЛЕУЕТІ ЖӘНЕ ОҒАН ҚОСА ХАЛЫҚТЫҢ ЖАЛПЫ БІЛІМІНІҢ ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЙІ
МЕН БІЛІКТІ КАДРЛАР ... ... ОСЫ ... ... ЖӘНЕ ... ДАМУЫНЫҢ ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ СТРАТЕГИЯСЫ ШЕҢБЕРІНДЕ
ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ ОНЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТРАЕКТОРИЯСЫНА ШЫҒУЫНА ЖӘНЕ ... ... МЕН ... ... ... ... ... БЕЛГІЛІ.
ТҰРАҚТЫ ДАМУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖАҺАНДЫҚ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ БОЛЖАУЛАРМЕН БАЙЛАНЫСТЫ
КӨПТЕГЕН ЗЕРТТЕУЛЕРДЕ ОРТАЛЫҚ ... ... ... ТАБИҒИ. ОСЫҒАН ОРАЙ ҰЗАҚ
МЕРЗІМДІ БОЛАШАҚҚА ЭКОНОМИКАЛЫҚ ... ... ... МЕН ... ... ... БОС ЖӘНЕ ДЕРЕКСІЗ ЕМЕС. ӨСУ ШЕГІ ЖОНІНДЕГІ ОСЫ
КҮНГІ САЯСИ ПІКІР САЙЫС ОТКЕН ҒАСЫРДЫҢ 60-ШЫ ... ... ... ... БАТЫСТЫҢ ДАМЫҒАН ЕЛДСРІНДЕ РЕСУРСТЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ ... ... ... ... ... ... АУДАРЫЛДЫ. ДАМУШЫ
СЛДЕРДС "ЖАҺАНДЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨДІЛЕТСІЗДІК" ПЕН "БАТЫСТЫҢ РССУРСТЫҚ
ИМПЕРАЛИЗМІ" ФАКТІСІНЕ СЫНИ ... ... ... ТУРА ... АЛ ... ЕҢ ДАМЫҒАН ЕЛДЕРДЕ "АЛТЫН МИЛЛИАРД" ТҮЖЫРЫМДАМАСЫ ПӨРМЕНДІ ДАМЫДЫ,
ОҒАН ТСК ... ... САНЫ БІР ... ЖУЫҚ ... СЛДЕРДЕ "ТҮРАҚТЫ
ДАМУ" ЖЕТІСТІГІНІҢ НЕГІЗІ САЛЫНДЫ.
ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДА ОРКСНИЕТТІҢ ДАМУЫНЫҢ ЖАҢА ПАРАДИГМАСЫ РСТІНДЕ "ТҮРАҚТЫ
ДАМУ" ҮҒЫМЫ ... РСТ 1992 ЖЫЛЫ ... ... ... ОРТА МЕН ДАМУ ... БҮҮ ... ... БҮҮ-НЫҢ "АДАМ ӨЛУСТІН ДАМЫТУ ТУРАЛЫ" БАЯНДАМАСЫНДА
"ТҮРАҚТЫ ДАМУ" ҮҒЫМЫНЫҢ КЕЛЕСІДСЙ ТҮСІНДІРМЕСІ КСЛТІРІЛДІ; "БҮЛ ... ... ... ҒАНА ... СОНЫМЕН БІРГЕ ОНЫҢ НОТИЖСЛСРІН ӘДІЛ
ҮЛЕСТІРЕТІН, ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ БҮЗҒАННАН ГОРІ, ЕҢ ... ... ... ... КЕДСЙЛЕНДІРМЕЙ, ОЛАРДЫҢ МҮМКІНДІКТСРІН АРТТЫРА
ТҮСЕТІН ДАМУ" ТҮРАҚТЫ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ ДА ТЕЗ ... АДАМ ... ... ҒАЛАМШАРДА БИОЛОГИЯЛЫҚ ӨР ТҮРЛІЛІКТІ
САҚТАУ; ҚАЛПЫНА КЕЛМЕЙТІН РЕСУРСТАРДЫҢ САРҚЫЛМАУЫН БОЛДЫРМАУ; ҚҮНДЫЛЫҚ ЖӘНС
ТӘРТІПТЕМЕЛІК ... ТАНУ ... ... ... ... ... ЖОНЕ ӘЛСУМЕТТІК ДАМУ ӨРІ МОДСНИ МҮРАНЫҢ ТҮРЛІ ДЕҢГЕЙЛЕРІ
БОЛАТЫН АЙМАҚТАР ... ... ... ... СИЯҚТЫ
ПІКІРЛЕРДІ ҚАМТЫДЫ. [28] ОСЫҒАН СӘЙКСС ... ДАМУ ... ... ҮШ ... ... ... ... -ЭКОНОМИКАЛЫҚ,
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӨЛЕУМСТТІК, ОЛАР, БІЗДІҢ ПАЙЫМДАУЫМЫЗ БОЙЫНША, ТАБИГИ
ТҮРДЕ ... ... ... ... ... ТҮРАҚТЫ ДАМУЫ БОЙЫНША АТАЛМЫШ ДАМУ ТРАЕКТОРИЯСЫНА ШЫҒУ
ҮШІН ҚАНДАЙ ССБСПТСР МСН ... ЕҢ ... ... ТУРАЛЫ ӨЗІНІҢ
ТҮСІНІГІ БОЛАДЫ. ОСЫҒАН ОРАЙ, БІЗДІҢ КОЗҚАРАСЫМЫЗ БОЙЫНША, ... ... ... БАР. ... ҚОҒАМДЫҚ САНАДА БІЗ
ҮМТЫЛҒАН НАРЫҚ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ТҮРПАТЫ ... ... ... ... ... ... ... НАРЫҚ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ
ОТКСН КЕЗЕҢНІҢ АТАЛМЫШ ЭКОНОМИКАДАН САПАЛЫ АЙЫРМАШЫЛЫҒЫ БАР ЕКЕНІН ... ... СЛ ЖЕТЕ ... ... ... НАРЫҚ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ
БАРЛЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІНЕ ЖАҢА САПА БЕРІП, МОНІ МСН ... ... ... ... СЛІМІЗДІҢ ДАМУЫНДАҒЫ МАҚСАТТАРЫ МСН ОНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ
СТРАТЕГИЯСЫН АЙҚЫН СЕЗІНУІМЕН ... ... ... ҮЗАҚ ... ... ... ЖҮЙЕСІ ӨЗІРЛЕНДІ, ОЛ БАРЛЫҚ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ АГЕНТТЕРДІҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМСТІ ҮШІН ТЕК ... ЖӘНЕ ... ... ҚАНА ... ... ... ... МЕН МІНДЕТТЕРДІҢ
САБАҚТАСТЫҒЫН, ОЛАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ТІЗБЕКТІЛІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ... ... ДАМУ ... ШЫҒУ МЕН ОНЫ ... ЕТУ ... ... ЖӨНЕ БАСҚАРЫЛАТЫН БОЛУЫ ТИІС. ... ... ... МСН
ҮЛТТЫҚ ЖОСПАРЛАУДЫҢ РОЛІ ӘТЕ МАҢЫЗДЫ. ҮШІНШІДЕН, ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖЕТКІЛІКТІ
ТАБИҒИ-РЕСУРСТЫҚ ӨЛУЕТІ БАР.
ӨНДІРІС ПЕН ... ... ... ... ... ШАРУАШЫЛЫҚТЫҢ
ДАҒДАРЫСТАН ӨТКЕНДІГІН ЖӨНЕ СОҢҒЫ ... ... ... ОСІМДІ
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ СЕБЕПКСР БОЛЫП КСЛС ... ... ОСЫ ... ... ... ... ... КОРСЕТУ МЕН
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ДАМУ ... ... ... ФАКТОРЫНА АЙНАЛДЫ.
ЭКОНОМИКАМЫЗДЫ СЫРТҚЫ ҚОЛАЙСЫЗ ФАКТОРЛАРДАН САҚТАУ ҮШІН ДС ... ... ... ЖСДЕЛІРЕК ДАМЫТУ КЕРЕК. ЕЛБАСЫ АТАП КОРСЕТКЕНДЕЙ,
СЛІМІЗ КОМІРСУТЕГІ ... МСН ҚАРА ЖӨНЕ ... ... ДҮНИСЖҮЗІЛІК
РЫНОГЫНДА БСРІК ОРНЫҚТЫ ЖОНЕ СОНЫМЕН ҚАТАР РЕСПУБЛИКА ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ЖОҒАРЫ
ҚОСЫМША ҚҮНДЫ ... ... ... ... ДЕ ... ОРЫН ... ҮМТЫЛАТЫН БОЛАДЫ. ОСЫ ОРАЙДА МҮНАЙГАЗ ОНЕРКӘСІБІ СИЯҚТЫ ЭКОНОМИКАНЫҢ
КҮРЕТАМАРЫ САНАЛАТЫН САЛАНЫ КЕШЕНДІ ДАМЫТУ ... КҮН ... ... ... БҮЛ ... МАҢЫЗДЫЛЫҒЫН АЙҚЫНДАЙТЫН БІРНЕШС
ФАКТОРЛАРДЫ АТАП КОРСЕТУГЕ ... ... ... ... ... ҚАРҚЫНДЫ ЖӘНС ТИІМДІ ДАМУЫНЫҢ ШИКІЗАТТЫҚ НЕГІЗІН ... ... ... ЕТУ ... ... ... ҮШІНШІДЕН, РЕСПУБЛИКАМЫЗДЫҢ ЭКСПОРТТЫҚ ЖӨНС
ЖАЛПЫЭКОНОМИКАЛЫҚ ӘЛЕУСТІН АРТТЫРУ. ЕНДІ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ... АЛЫП ... ОНЫ ... ... СОЛ ... ЗАМАНА КӨШІНЕН
ҚАЛЫСПАУ МІНДЕТІ ДЕ ОСЫ МҮНАЙГАЗ САЛАСЫНЫҢ ЖАН-ЖАҚТЫ ӨРКЕНДЕУІНСІЗ МҮМКІН
ЕМЕС. ЕЛІМІЗДЕГІ ТАБИҒИ ... ... ... ... ... ... СОЗСІЗ. ШЫНЫНДА ДА, РССПУБЛИКАНЫҢ 80-85 ПАЙЫЗЫ ТАБИҒИ-РЕСУРСТЫҚ
ӘЛУСТКЕ ЖАТАДЫ. АЛДЫМЫЗДА ТҮРҒАН ... ... ... ИНДУСТРИЯЛЫҚ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ СТРАТСГИЯ ЖӨНС Т.Б.) ... ... ... ... ОРЫН АЛУЫ ... ... ... БҮЛ
САЛА МЕН ОНЫҢ ЕНІМДСРІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ "ОРГАНИЗМНІҢ" КҮРЕТАМЫРЫ ... ОНЫҢ ... ЖОНЕ ... ... ЖАСАП ТҮРУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ.
БАСҚАША АЙТҚАНДА БҮЛ САЛА ... ... ... ... САҚТАП ТҮРУДА ШЕШУШІ РЕЛ АТҚАРАТЫНДЫҚТАН
ДА ІШКІ ЖӨНС СЫРТҚЫ САЯСАТЫМЫЗДЫ ПӨРМЕНДІ ЖҮРГІЗУДІҢ ... ... ... ... ... ... ҒАСЫРДЫҢ 90-ШЫ ЖЫЛДАРЫНЫҢ БАСЫНДА
РЕСПУБЛИКАДАҒЫ МҰНАЙ МЕН ГАЗДЫҢ ДАЙЫНДАЛҒАН ҚОРЛАР КӨЛЕМІН ҰЛҒАЙТА ... КЕН ... ... ... ... СУ ... ИГЕРУ ЕСЕБІНЕН ҒАНА
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ МҮМКІН ЕКЕНІ АНЫҚ ... ... ... ... ОСЫ
АУМАҒЫНДА ЕКІ РЕТ ГЕОФИЗИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР ЖҮРГІЗІЛДІ. ТЕҢІЗ СУ ДЕҢГЕЙІНІҢ
ТҮСУІНЕ ... ОНЫҢ БЕТІ ... ... ... ... ДЕ ... ЖӘНЕ ЕГЖЕЙ-ТЕГЖЕЙ ГЕОФИЗИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТАР ОРЫНДАЛДЫ.
ТЕҢІЗДІҢ СУЫ ТАЯЗ ... ... ... ... ... ... ОСЫ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ ... ... ... ... ... ... ҚҰРМАНҒАЗЫ, ОҢТҮСТІК
ЖАМБАЙ ҚҰРЫЛЫМДАР ТОБЫНЫҢ КОНТУРЛАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ІРІ ҚҰРЫЛЫМДАР
БЕЛГІЛЕНДІ. ОЛАР ХХ ... 80-ШІ ... ... ... ... 2П ШАҒЫЛДЫРАТЫН БЕТ БОЙЫНША КАСПИЙ МАҢЫ ОЙПАҢЫНЫҢ
ЖИЫНТЫҚ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ КАРТАСЫНДА БІРІНШІ РЕТ ... 1993 ЖЫЛЫ ... CGG ... ... ... ЖЕТЕ ӘЗІРЛЕНДІ ЖӘНЕ АТЛАС
ТҮРІНДЕ ШЫҒАРЫЛДЫ. АТЛАСҚА ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБАДА АТАЛҒАН ҚҰРЫЛЫМДАРДЫҢ ... ... ... ... СОЛ ... ҚР ... МАҚҰЛДАДЫ, ОДАН КЕЙІН ОЛ ... ... ... ОНЫҢ ... ... ... ... НИЕТ БІЛДІРГЕН
«ҚАЗАҚСТАНКАСПИЙШЕЛЬФ» ААҚ-ҚА ДА БЕРІЛДІ. 1988-1989 ... ОСЫ ... ... ... ... ЖӘНЕ ... АУДАН КСРО-НЫҢ
СТРАТЕГИЯЛЫҚ РЕЗЕРВТЕРІНІҢ АЙМАҒЫНА ЖАТҚЫЗЫЛДЫ. 1992 ... ... ... ... ... БАСТАУ НИЕТІ ТУРАЛЫ БҮКІЛ ӘЛЕМГЕ
ЖАРИЯЛАДЫ. ОСЫ ЖЫЛДЫҢ ЕКІНШІ ЖАРТЫСЫНДА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МАМАНДАР ТОБЫ «КАСПИЙ
ТЕҢІЗІНІҢ ... ... ... ... ... ... СУ АЙДЫНЫНДАҒЫ МҰНАЙ-ГАЗ КЕН ... ... ... ЖӘНЕ ИГЕРУ ЖӨНІНДЕГІ БАҒДАРЛАМАНЫ ІСКЕ АСЫРУ ҮШІН ҚР
ҮКІМЕТІНІҢ 1993 ... 13 ... №97 ... ... ... ... ... 3 ЖЕЛТОҚСАНЫНДА ҚР ҮКІМЕТІ SHELL (ГОЛЛАНДИЯ), STATOIL
(НОРВЕГИЯ), MOBIL ... BP ... TOTAL ... AGIP ... ... ... ... МК, АЛ
КОНСОРЦИУМНЫҢ ДИРЕКТОРЫ Ж.Н.МАРАБАЕВ БОЛҒАН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНСОРЦИУМДЫ ҚҰРУ
ТУРАЛЫ ... ... ҚОЛ ... ... КЕМІНДЕ 100 ТЫС.
КМ2 АЛАҢЫНДАҒЫ СУ АЙДЫНЫНДА СЕЙСМИКАЛЫҚ, ЭКОЛОГИЯЛЫҚ, ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЖӘНЕ
БАСҚА ДА ... ... ... ... ... ... АЙМАҚТЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ ЗЕРТТЕЛДІ, ӨТЕ КӨП ... ОНЫҢ ... ... ... ... ЖӘНЕ БАСҚАЛАРЫ
АНЫҚТАЛДЫ, ОЛАРДЫҢ ҮЛКЕН БӨЛІГІ ІЗДЕУ БҰРҒЫЛАУДЫ ... ҮШІН ... ЖЫЛЫ ... ... ОКИОК КОНСОРЦИУМЫМЕН ӨНІМДІ БӨЛУ ТУРАЛЫ
КЕЛІСІМГЕ (ӨБК) ҚОЛ ... ЖӘНЕ 1999 ЖЫЛЫ ... ... ... 20 ... ... ... ҚАШАҒАНДАҒЫ №1 ҰҢҒЫМАДА МҰНАЙДЫҢ ... ... СОЛ ... ... ... ... БАР КАПСУЛАНЫ ҚОЛЫНДА
ҰСТАП ТҰРЫП, ҚАЗАҚСТАННЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВ: «БҮГІН ҚАЗАҚСТАН
ХАЛЫҚЫ ҮШІН ... КҮН. ... ... ... - БІЗДІҢ
ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗ, БОЛАШАҚТА ГҮЛДЕНУІМІЗ, ХАЛҚЫМЫЗДЫҢ ... ... ... КӨМЕК. ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ ҮМІТТЕРІ АҚТАЛДЫ» ДЕДІ.
ШЫҒЫС ҚАШАҒАННАН КЕЙІН БАТЫС ҚАШАҒАН, ҚАЛАМҚАС-ТЕҢІЗ, ... ... ... ... АЛ ... ... ... ЖӘНЕ ХВАЛЫНСКОЕ КЕН
ОРЫНДАРЫ АШЫЛДЫ. АШЫЛҒАН ҚАШАҒАН КЕН ОРНЫ ... ... ... 35%-КЕ
ӨСІРУГЕ МҮМКІНДІК БЕРДІ. ҚАШАҒАН КЕН ОРНЫНДА АЛҒАШҚЫ МҰНАЙ 2008 ЖЫЛЫ ШЫҒУЫ
КЕРЕК. ҚАЗІР ... ЖӘНЕ ... ... ... ДА КЕН ОРЫНДАРЫНДА
ДАЙЫНДЫҚ ЖӘНЕ БАРЛАУ ЖҰМЫСТАРЫ ... ... ... ГАЗ ... ... ... ҚАЖЕТТІЛІГІ МЕН МАҢЫЗЫ
2030 ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҮЗАҚ МЕРЗІМДІ ДАМУ СТРАТЕГНЯСЫНДА
МҮНАЙГАЗ САЛАСЫН ... МСН ОНЫ ... ... КОЗ ... ... ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ОСУІНІҢ НЕГІЗГІ ФАКТОРЫ БОЛАДЫ. ШИКІЗАТ РССУРСТАРЫНА БАЙ
КЕЙБІР ДАМУШЫ ЕЛДСР, ТҮРАҚТЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУҒА ҚОЛ ЖЕТКІЗС АЛМАҒАНДАРЫН
ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... ЕКЕНІН ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ТӨЖІРИБЕ КОРСЕТУДЕ. ЭКОНОМИКАНЫҢ
ШИКІЗАТ СЕКТОРЫНАН АЙТАРЛЫҚТАЙ ТАБЫСҚА ИЕ БОЛА ... ... ПЕН ... ... ... ЖАҢА ... ДАМЫТУГА ЫНТАЛЫЛЫҚТАРЫНЫҢ
ЖОҚТЫГЫ, АЛ ШАМАЛЫ НСМЕСЕ КЕДСЙ РССУРСТАРЫ БАР ... ... ... БОЛА ... ... ЖАҢА ... ДАМУЫ ҮШІН ТҮРАҚТЫ
ОРЕКЕТТСРГС ШАРАЛАР ҚОЛДАНАДЫ. ДЕГЕНМЕН, ҮЗАҚ МЕРЗІМДІ БОЛАШАҚТА ШИКІЗАТ
ҚОРЛАРЫ САРҚЫЛАДЫ, БҮЛ ... ... КСН ... ... КЕЙІН ТҮРАҚТЫ ДАМУ БАҒЫТЫНДА ЕЛЕУЛІ ПРОБЛЕМАЛАРДЫ ТУҒЫЗУЫ
МҮМКІН. ОСЫ ... КОЗ ... ... ... ДАМУ ... РЕСУРСТАРДЫ, ЕҢ АЛДЫМЕН МҮНАЙГАЗ РССУРСТАРЫН ... ... ... ... ... ҚАЛЫПТАСТЫ.
ҚАЗАҚСТАННЫҢ БҮГІНГІ ЭКОНОМИКАСЫНДАҒЫ КСЛЕСІ ... ... ... ... ... БАҒЫТТАЛУЫ; ЕЛДІҢ ІШІНДЕГІ
САЛААРАЛЫҚ ЖӨНЕ АЙМАҚАРАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ БІРІГУЛЕРДІҢ ОЛСІЗДІГІ; ... ... ... ... ЖӨНЕ ... ... КОСІПОРЫНДАРДЫҢ ЖАЛПЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ЖЭНЕ
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ АРТТА ... ... ... ЖӨНЕ ТОЖІРИБСЛІК-
КОНСТРУКТОРЛЫҚ ЖҮМЫСТАРҒА АРНАЛҒАН ШЫҒЫС ҮЛЕСІНІҢ ... ... ... ... ... ... МЕН ТАҒЫ ... БОЛМАУЫ. ОСЫ
ПРОБЛСМАЛАРҒА ОРАЙ, 2003 ЖЫЛҒЫ ... ... ... 2003-2006
ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ҚАЗАҚСТАННЫҢ ИНДУСТРИАЛДЫ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ ҮСЫНЫЛДЫ. ... ... ... ЖОНЕ ОНЫҢ ... ... ... ОТАНДЫҚ
КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ ҚОСЫЛГАН ҚҮНЫ ЖОҒАРЫ ... ... ... ... ... ... ҮЗАҚ ... ЖОСПАРДА ССРІЗИСТІК-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
ЭКОНОМИКАҒА КӨШУ ҮШІН ЖАҒДАЙЛАР ЖАСАЛУДА. БАҒДАРЛАМА МЕМЛЕКЕТТІҢ ҮЗАҚ
МЕРЗІМДІ ТҮРАҚТЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУҒА ... ... ... ... ... МІНДСТТЕРДІҢ ІШІНДЕ ӨҢДЕУШІ ӨНЕРКӨСІПТЕ ОРТАША ЖЫЛДЫҚ ОСУДІ
8,4 ПАЙЫЗДАН КСМ ЕМСС, ЕҢБЕК ӨНІМДІЛІГІН 2015 ЖЫЛЫ 2000 ... 3 ... КЕМ ЕМЕС ... ЖӘНЕ ... ... ... 2 ЕСЕ
ТӨМЕНДЕТУДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЕСЕПТСЛЕДІ.
ЭКОНОМИКАНЫ ТИІМДІ ДАМЫТУ ШАРТТАРЫНЫҢ БІРІ БОЛЫП ЖАНАР-ЖАҒАР ... ... ... КӨП ... АЛУ ... ... ... ҚАЙТА ОҢДЕУ АРҚЫЛЫ ҮТЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ ЕСЕПТСЛЕДІ. СОНДЫҚТАН ҚАЗІРГІ
УАҚЫТТА ХИМИЯ ОНЕРКӘСІБІ ҮШІН ЕЛІМІЗДІҢ ҚУАТ КӨЗІ ЖОНС ... ... ЕТУ ... МҮНАЙГАЗ ШИКІЗАТЫН КЕШСНДІ ҚАЙТА ӨҢДЕУДІҢ ЖАҢА
ТЕХНОЛОГИЯСЫН ӘЗІРЛСУ МАҢЫЗДЫ ... ... ... ... ШИКІЗАТ
БАЗАСЫН ЗЕРТТЕУДІҢ БҮЛ БАҒЫТЫН БАСЫМДЫ БАҒЫТТАРДЫҢ БІРІ РЕТІНДЕ ҚАРАУҒА
МҮМКІНДІК ... ... ... ... ЖӨНЕ ... ... ӨҢДЕУ, ЖОҒАРЫ
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ, ҒЫЛЫМДЫ ҚАЖЕТСІНЕТІН ӨНДІРІСТЕРДІ ПАЙДАЛАНУ ЖОҒАРЫ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ... МЕН ... ... ... ӘКЕЛУГС
ҚАБІЛЕТТІ.
"ШИКІЗАТТЫ КЕШЕНДІ ПАЙДАЛАНУ" ҮҒЫМЫ ҚАЗІРГІ КСЗДЕ БІР ... ОНЫ ТЕК ... ... ҒАНА ЕМСС, СОНЫМЕН БІРГЕ ҚОСА
ОНДІРІЛЕТІН ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРДЫ ДА ЖАТҚЫЗУҒА БОЛАДЫ. "ӨНЕРКӨСІПТЕ ... ... ... ... ... ... КЕШСНДІ
ПАЙДАЛАНУДЫҢ БІРЛЕСКСН ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ СҮЛБАСЫН ПРАКТИКАДА ЖҮЗЕГС ... ... ... ЗАТҚА АЙНАЛДЫРУҒА, ЕҢ АЛДЫМЕН, ОНДІРУГЕ, СОНДАЙ-АҚ
ТАСЫМАЛДАУҒА ӘРІ ... ... ... ... ... ... ... ОНІМНІҢ ТҮТЫНУ ТИІМДІЛІГІН МЕЙЛІНШС ӨСІРУ" ЕКЕНІН АТАЙДЫ.
БІЗДІҢ ... ... ... ... БҮЛ ... ДАМУ КОРСЕТКІШТСРІН ЖАҚСАРТУГА БАҒЫТТАЛҒАН БАСТАПҚЫ ШНКІЗАТ
ҚҮРАМЫНДА ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ҮДЕРІСТІҢ
БАРЛЫҚ САТЫЛАРЫНДАҒЫ ҚАЛДЫҚТАРДЫ МЕЙЛІНШЕ ТОЛЫҚ, ОРІ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ БОЛЫП
ТАБЫЛАДЫ. ШИКІЗАТТЫ ... ... ... ... ... АРТТЫРУДАҒЫ ШСШУШІ ... БІРІ ... ... ... ... ЖАТАДЫ. СОНЫМЕН БІРГЕ БҮЛ ПРОБЛЕМАНЫ ШЕШУ ЕРСКШЕ
КҮРДЕЛІ ЖОНЕ ... ДА ОНЫҢ ... ... ӨРІ ПРАКТИКАЛЫҚ
АСПЕКТІЛЕРІ БҮГІНГІ КҮНГЕ ДЕЙІН ӨЛІ ДЕ ... ... ... ... ... КСЛЕСІ СЕБСПТЕРМЕН
НСГІЗДЕЛГЕН: БІРІНШІДСН, ТҮТЫНЫЛАТЫН АТАЛМЫШ ... ... ӨСУІ ... ... ... ШИКІЗАТ РЕСУРСТАРЫНА БІРШАМА
ШЕКТЕУЛІ ҚОРЛАР КЕЗІНДЕ ЖҮРСДІ. СОНДЫҚТАН СЛІМІЗДІҢ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ОСКЕЛЕҢ
ҚАЖСТСІНУІН ... ҮШІН ОСЫ ... ... ... ЖОЛЫ ҚИЫН ЖӘНС САПАСЫ ТОМЕН ШИКІЗАТ КОЗДСРІН ... ... БҮЛ ОНЫҢ ... ... ТҮСУІНЕ ӘКЕЛЕДІ. ЕКІНШІДЕН, ҚАЗІРГІ
УАҚЫТТА БІЗДІҢ ЕЛІМІЗДЕ ТАБИҒАТ РССУРСТАРЫН ПАЙДАЛАНУДЫҢ ЫСЫРАПҚОРШЫЛДЫҚ
ДЕРЕКТСРІ ... ... ... АСА БАҒАЛЫ МҮНАЙХИМИЯ ШИКІЗАТЫМЕН
ЖҮРЕТІН ІЛЕСПЕ ГАЗДЫҢ ... ... ... ... ... НЕГІЗІНДЕ МҮНАЙГАЗ ШИКІЗАТЫ МЕН ІЛЕСПС ЭЛЕМЕНТТЕРДІҢ КЕШЕНДІ
ЖӘНЕ ҮТЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ ТӨСІЛІ ЕРЕКШЕ ... ИЕ ... ... ШЕТСЛДІК МҮНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ БІРЛЕСТІКТЕРІНІҢ КЕН
ОРЫНДАРЫНДА ШИКІЗАТТЫ АЛУ, ҚАЗБА, ... ... ... ... ... ... ЖАҒДАЙЛАРЫНА БАҚЫЛАУ ЖҮРГІЗУ ЖӨНС БАСҚА ДА
ІС-ӘРЕКЕТТЕРІ ... ... ... БҮЛ ... ... ... ӨЗ МІНДСТІН ШЕШС АЛАТЫН ЖӨНЕ ДЕ НАҚТЫ НӨТИЖЕЛЕРМЕН
КӨРІНЕТІН МҮНАЙГАЗ БИЗНЕС ... ... ... ... ... ... АТАП ... ОЛАРДЫҢ ҚАТАҢ БЭСЕКЕЛЕСТІК ОРТАДА ӨРЕКЕТ
ЕТУІ, БІР-БІРІМЕН БӨСЕКЕГЕ ТҮСУІ, ОЗ ДЕҢГЕЙІНДЕ СТРАТСГИЯЛАРЫН ... ... ... ... ... ... ... ЖҮЗІНЕН ШИКІЗАТ
ПСН МАТЕРИАЛДАРДЫ САТЫП АЛУ, КӨПТЕГЕН ЕЛДСРДС ОНДІРІСТЕР ҚҮРУ, ... ... ... ... ГЫЛЫМИ ИНСТИТУТТАР МЕН ТӘЖІРИБЕЛІК
КОНСТРУКТОРЛЫҚ ... ... ... ... ... ... ... БӨССКЕ ҚҮРААЛАТЫН ЖЕТЕКШІЛЕРМСН) СИЯҚТЫ ЖАҺАНДАНУ
САЯСАТЫН ЖҮРГІЗУДЕ.
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ОТЫН-ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КЕШЕННІҢ ДАМУЫНА НЕГІЗГІ СТРАТЕГИЯЛЫҚ
БАҒЫТ, БІЗДІҢ ПАЙЫМДАУЫМЫЗША, ... ... ... ҚҮРУ ... БҮЛ ... ... ... КЕШЕННІҢ ТҮРАҚТЫ ЖӨНЕ
ДИНАМИКАЛЫҚ ... ... ... ЕДІ, ЖӨНЕ ДЕ БҮЛ ... БАРЛЫҚ
РССУРСТАРЫ МЕН ӨЛЕУЕТІН ТОЛЫҚ ЖӨНЕ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ БАҒЫТЫНДА ... ЕДІ. ... ... ... ... ... ҚАБІЛСТІНЕ ТІКЕЛЕЙ БАЙЛАНЫСТЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНДА ӨНДІРУШІЛЕРДІҢ
БОСЕКСЛЕСТІК ДЕҢГСЙГЕ ЖЕТУІ БІРЛЕСТІКТЕРДІҢ ... ... ... ОДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚУАТТЫ
НЫҒАЙТУМЕН ҚАТАР КӨСІПКЕРЛІК ТӨУСКЕЛДІЛІКТІ ТОМЕНДЕТУ ҮШІН
БІРЛЕСТІКТЕР ОЗ ІС-ӨРЕКЕТТСРІН ІСКЕ АСЫРА БАСТАЙДЫ. ... ... ... ... ЭЛЕУМЕТТІК-САЯЕИ, ҒЫЛЫМИ-
ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ДЕ БАСҚА ОЗГЕРІСТСРДІҢ КЕДЕРГІЛЕРДІҢ ЕСКСРУІНЕ ТУРА
КЕЛЕДІ. ЕҢ МАҢЫЗДЫСЫ БОЛЫП, СЫРТҚЫ ТАЛАПТАР МЕН СТРАТЕГИЯЛЫҚ
МІНДЕТТЕРДІ ... ІШКІ ... ... ... ... ... ... МСРЗІМДІ КЕЗЕҢДЕРГЕ ЖАСАҒАН
СТРАТЕГИЯСЫ МАҢЫЗДЫ ҚҮЖАТ БОЛЫП ЕСЕПТЕЛЕДІ, ОЛ ОТКІЗУ
МЕХАНИЗМІНЕ, ... ... ... ЖӘНЕ ... ... КЕЗЕҢДІК ДАМУЫНА ЭСЕР ЕТЕДІ,
СОНДЫҚТАН ОНЫҢ ҚҮРЫЛУЫ МЫНА КЕЗСҢДЕРДЕН ОТУІ КЕРЕК:
- ӨТКІЗГЕН ІС-ШАРАЛАРДЫҢ НӘТИЖЕСІНЕН АЛЫНҒАН АҚПАРАТТАР
НЕГІЗІНДС ... ... АЛА ... ... ... ... ... ТҮРАҚТЫЛЫҒЫН, СҮРАНЫСТЫҢ
ИНТЕНСИВТІЛІГІ БОЙЫНША ... ... ... ТАҢДАУ
ЖӘНЕ НАРЫҚТЫҢ БСЛСЕНДІЛІГІН ТАЛДАУ;
АЛДЫН-АЛА ҚҮРАСТЫРУ КЕЗЕҢІНДС СЫРТҚЫ ОРТАНЫҢ ОР ТҮРЛЕРІНЕН АЛЫНҒАН ... ... ... ... ... ... ... ҚҮРАЙДЫ;
АЛҒЫ ШАРТТАР ЭТАБЫНДА ЭКОНОМИКАЛЫҚ КОРССТКІШТЕРДІҢ САНДЫҚ ТҮРЛЕРІН ЕСЕПТСУ
АРҚЫЛЫ БІРЛЕСТІКТІҢ ДСҢГЕЙІ АНЫҚТАЛАДЫ;
ҮЗАҚ МЕРЗІМДІ СТРАТЕГИЯНЫ АНЫҚТАУ. БҮЛ ... ... ... НЕГІЗІНДЕ АНЫҚТАЛҒАН АЙЫРМАШЫЛЫҚТАРДЫ ... ... ЖАҢА ... ... ... ТҮРЛСРІН
КЕҢСЙТУГЕ, БІРЛЕСКЕН КӨСІПОРЫНДАР ҚҮРУҒА, ШЫҒЫНДАРДЫ АЗАЙТУҒА ЖОНС
ОНДІРІСТІК ... ... ... ... ... ... ... ТИІМДІЛІКТІ БАҒАЛАУ ЖОБАЛАРЫНЫҢ АРАСЫНДАҒЫ
АЙЫРМАШЫЛЫҚТЫҢ ЕҢ ТИІМДІ НҮСҚАСЫН ТАҢДАП АЛУҒА СЕПТІГІН ... ... ... ... ... МАҚСАТТАРМЕН АНЫҚТАЛАДЫ
(БІРЛССТІК ОНІМДЕРІНІҢ НАРЫҚТАҒЫ ҮЛЕСІНІҢ АЗАЮЫ ЖӘНС ... ... ... ... ... ЖӨНЕ ... ... ПАЙДАЛАНУ, ТАБЫСТЫҢ ОСУІ ЖӘНЕ ТАҒЫ БАСҚАЛАР). СТРАТСГИЯНЫ ТАЛДАУ
ПРОЦЕСІ МАҚСАТТАРДЫ ТАҢДАУДЫ ЖОНС ОНЫҢ ӨР ТҮРЛІ ... ... ӘР ... ... ... САНАЛАТЫН СТРАТЕГИЯНЫҢ
ЖАСЫРЫН ТҮРДЕ БОЛУЫ. ЕГЕР СЫРТҚЫ ОРТА, ТЕХНОЛОГИЯ, БӨССКЕ ... ... ... ОНДА ... ... ЕЗ ... БІЛІМДЕРІН ҚОЛДАНА АЛАДЫ. БҮЛ ... ... ... ... ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛНКАСЫНДА ҒАНА ... ... ... ... ... ... ... ЖӘНЕ
АШЫҚ СТРАТЕГИЯ ТИІМДІ БОЛЫП ЕССПТЕЛЕДІ. МҮНЫ АМЕРИКАНДЫҚ ФИРМАЛАРДЫ
ТАЛДАУДАН АЛЫНГАН АҚПАРАТТАР ... ... ... СТРАТЕГИЯ
ҚАРЖЫЛЫҚ КОРСЕТКІШТЕРДІҢ ЖОҒАРЫ ЕКЕНІН КОРССТЕДІ. МЫСАЛЫ: «ҚАЗМҮНАЙГАЗ» ҮМК-
ДА ҮЗАҚ ... ... ... ... ... ... ЕСЕПКС АЛА ОТЫРЫП,
МҮНАЙ СЕКТОРЫНЫҢ БАСЫМДЫ ДАМУЫ КӨРСЕТІЛГЕН.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МҮНАЙ БІРЛЕСТІКТЕРІ ҮШІН БӘСЕКЕЛЕСТІК ФАКТОРЫ
ТЕК СЫРТҚЫ НАРЫҚТА ҒАНА ... ... ... ІРІ ... ЖӨНЕ ... ... СНДІ ҒАНА ... БАСТАДЫ. ІШКІ НАРЫҚТА ОНЫҢ РӨЛІ
СҮРАНЫСҚА ЖӨНЕ ӘСІРЕСЕ ОНЫҢ ... ... ОСЕ ... ... ... БОЛАШАҚТА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ЕУРОПА МЕН
АҚШ АРАСЫНДА ЖОҒАРЫ БЭСЕКЕЛЕСТІК МҮНАЙГАЗ ОНІМІ СЕКТОРЫНДА ПАЙДА НОРМАСЫНЫҢ
АЗАЮЫНА ЖОНС ... ... ... АЛЫП ... СОНДЫҚТАН МҮНАЙГАЗДЫ
ОНДЕУ САПАСЫН АРТТЫРУ ЖӨНЕ ОНЫҢ ... ... ... БҮЛ ... ... ... ӨСУ ... ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ. СОНЫМЕН
ҚАТАР, АТАЛМЫШ ӨНЕРКӘСІП ӨНІМІНІҢ ЖӨНЕ ОНЫҢ ... ... ... БІРІ БОЛЫП САНАЛАДЫ. БҮЛ ЖЕРДЕН БІРЛЕСТІКТЕРДІҢ
ҚАРЖЫ ЖӨНЕ ... ... ... ... ... 2010 ЖЫЛЫ ... ЖСТЕДІ ДСП БОЛЖАУҒА БОЛАДЫ.
СТРАТЕГИЯНЫ ҚҮРАСТЫРУ КЕЗІНДЕ МҮНАЙГАЗ ОНІМІНІҢ ІШКІ ... ЕСЕП ... ... ... ... БОЛЫП ЕСЕПТЕЛЕДІ.
ӨЙТКЕНІ, ЕЛДІҢ ІШКІ НАРЫҚТАҒЫ АТАЛМЫШ ... ... ... ... ... БАҒАҒА ЖЕТТІ, АЛ БЕНЗИННІҢ КӨТЕРМЕ БАҒАСЫ 1,5-1,7 ЕСЕ
КӨТЕРІЛДІ. БҮЛ ЖАҒЫМСЫЗ ЖАҒДАЙ СОЛ ... ... ... ДА ... ... ... КЕРІ ... ТИГІЗДІ. БҮЛ СТРАТСГИЯНЫҢ
ТҮРАҚТЫ ДАМУЫНА МҮНАЙГАЗ ОНІМДЕРІ САПАСЫНЫҢ ОСУІМСН ҚАТАР ОНЫҢ ӨНІМДСРІНІҢ
СЕКТОРЫНА БАҒА РЕФОРМАСЫН ЖӨНЕ КЕШЕНДІ САЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ... ... ... ... ОНІМДЕРІНІҢ КӨТЕРМЕ БАҒАСЫНЫҢ ЖОҒАРЫ БОЛУЫ КОТСРМЕ
САУДА ДЕҢГЕЙІНДЕГІ САЛЫҚ ТҮРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ. БҮЛ ... ... ... ... САЛЫҚ МИНИМАЛДЫ ЖОНЕ МҮНАЙГАЗ БИЗНЕСІНДЕ БӨЛШЕК САУДА
САТЫСЫНА ҚАРАЙ БОЛАДЫ. СОНДЫҚТАН ПЕРСПСКТИНТІ ДАМУДЫҢ ТҮРЛЕРІНІҢ БІРІ ... ... ... ... ... ҮЗАҚ ... КЕШСНДІ
САЛЫҚТЫҚ ЖӘНЕ БАГА РЕФОРМАСЫ МҮНАЙГАЗ ОНІМДЕРІ СЕКТОРЫНДА САЛЫҚТЫ АЗАЙТУҒА
ЖӘНЕ ІШКІ КОТЕРМЕ БАҒАСЫН 25-30 ПАЙЫЗҒА КЕМІТУІНЕ АЛЫП ... ... ... ОСУІ ЖОНЕ ... ... БАҒА ... ӨСУІ САТЫП
АЛУШЫЛАРДЫҢ ҚАБІЛЕТІНІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ... ... ... СТРАТЕГИЯНЫ
ТАЛДАУ КСЗІНДЕ ҚАРЖЫ ДИНАМИКАСЫНЫҢ ВАЛЮТАЛЫҚ ЖАҒДАЙДА АЗ ... ІШКІ ... ... ... ... ... БҮЛ ... ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАСЫНА ЖӨНЕ ҚАРЖЫ ЖАҒДАЙЫ
БОЙЫНША АҚПАРАТТАРДЫ АЛУҒА ӨСЕРІН ТИГІЗЕДІ. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП ПЕН ЕСЕП ... ... ... ... ҚИЫНШЫЛЫҚТАРДЫҢ БІРІ БОЛЫП САНАЛАДЫ.
ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ ПРОГРССТІҢ ФАКТОРЫ МҮНАЙГАЗ ... ... ... ... ... ҚАТАРЛЫ ЖӨНЕ ПРОГРЕССИВТІ ТЕХНОЛОГИЯЛАР НЕГІЗІНДЕ:
* ПАЙДАЛЫ ҚҮРАМДАС БОЛІКТЕР МОЛШЕРІН МЕЙЛІНШЕ КОП АЛУҒА;
* ОНДІРІЛСТІН МҮНАЙГАЗ ... ... ... МЕН БОСЕКЕГС
ҚАБІЛЕТТІЛІГІ;
ОНДІРІСТІҢ ... МЕН ... ... ҚОЛ ... ... МҮНАЙГАЗ БІРЛЕСТІКТСРІ ӨЗ СТРАТЕГИЯСЫН ТАРАТУ МАҚСАТЫНДА
ШЕТЕЛДІК АЛДЫҢҒЫ ҚАТАРЛЫ БІРЛЕСТІКТЕРМСН БОССКЕГС ТҮСЕ ... ... ... ... ... ... ... МОЛ ШИКІЗАТТАРМЕН,
БАЙ КЕН ОРЫНДАРЫМСН, СОНЫМЕН ҚАТАР ӨЗ СТРАТЕГИЯСЫНДА ... ... ... ... ... ... ... БІРЛССТІКТЕРІ ӨР ТҮРЛІ
ЖАҒДАЙЛАРҒА БАЙЛАНЫСТЫ ӨЗГЕРІСКЕ ҮШЫРАП ТҮРАДЫ. МҮНДАЙ ЖАҒДАЙДА МЕНЕДЖЕРЛЕР
ЖАҢА ТАЛАПТАРДЫ ҮСЫНЫП ТҮРУЫ ШАРТ. ІРІ ... ... ҮЗАҚ ... ІСКЕ ... ТҮРАҚТЫ ДАМУДЫҢ ЖАЛПЫ ПЕРСПЕКТИВТІ БИЗНЕСІНЕ ЖОНЕ
ЖАҢА ... МЕН ... ... СУБЪЕКТІЛСР ОРІПТЕСТСРІНЕ СҮЙЕНЕ
ОТЫРЫП ӨЗІНІҢ КОМПАНИЯСЫНЫҢ ЖЕТІСТІККС ЖЕТУІН КОЗДСЙДІ. БАСҚАРУДА БІРЫҢҒАЙ
СТРАТЕГИЯНЫҢ ЖЕТІСТІГІН ... ЖӨНЕ ... ... ... ... ... ... НОТИЖЕСІНІҢ КОНСОЛИДАЦИЯСЫНА
ТАЛАП ҚОЯДЫ, СОНЫМСН ... ... САЛУ ... ... ... ... МӨНІ ИКЕМДІ САЛЫҚ ЗАНДЫЛЫҒЫНА АТАЛМЫШ ӨНЕРКӨСІП
КОМПАНИЯСЫНЫҢ ... ... ... ПЕН ОРБІР ... ... ... КЕШЕНШЩ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРШ
ҚҮРЫЛЫМДЫҚ- ҚАРҚЫНДЫҚ ЖАҒЫНАН ТАЛДАУ
2.1. НЕФТЯНОЙ СЕКТОР РК: ... ... НА ... В ... МҰНАЙ ТАУЫП ӨНДІРЕ БАСТАҒАЛЫ ЖҮЗ ЖЫЛДАН ... ... ... ҚАРАШҰҢҒЫЛДАН БАСТАЛҒАНЫН, СОДАН
МАҢҒЫСТАУДАҒЫ ӨЗЕНГЕ ... ... ... БІР – АҚ ... ... ЕНДІ ... ... ОТЫРСАҚ, ҚАРАШҰҢҒЫЛДАН ҚАШАҒАНҒА ДЕЙІН
ҚАЗАҚ МҰНАЙЫ ЖҮРІП ... ЖОЛ, ОЛ ... ... МАҚАТ – ДОССОР –
ҚАРАТОН – ҚҰЛСАРЫ – ЖАЙЫҚ – ЕМБІ ... ... ... ... БЕРДІ,
АҚТАРЫЛА БЕРДІ, БАРЛАУ БҰРҒЫСЫ МАҢҒЫСТАУҒА БҰРЫЛЫП, МҚНДА ДА ӨЗЕН ... ... ... ... ... ... КАСПИЙ ДЕП АТАЛАТЫН МҰНАЙ ... ... ... АШЫЛДЫ. ОНЫҢ КҮКІРТІ МОЛ, ... ӨТЕ ... ... ҚОРЫ СОҢҒЫ
КЕЗДЕГІ БАРЛАУДЫҢ ҒАНА НӘТИЖЕСІНДЕ БҰРЫНҒЫ 1,7 ... ... 2,9 ... ... ... ӨСІП ... ҒАЖАП ЖАҢАЛЫҒЫ – ТЕҢІЗ ҚАЙРАҢЫНДА ЖАТҚАН МҰНАЙҒА БҰРҒЫ
САЛЫНУЫ БОЛДЫ. ҚАШАҒАН ... ... ... МОЛ ... ... ... 7 МИЛЛИАРД ТОННА ҚОРЫ БАР ДЕГЕН СӨЗ АЙТЫЛДЫ. ... ... ... БІР ... БІР ... ҚОР МӨЛШЕРІН
ДӘЛ АНЫҚТАУ МҮМКІН ЕМЕС. ... ОСЫ БІР ... ... ... ДА РАС. ... БӘРІ ... – АҚ ... БІРАЗ БӨЛІГІ
РАСТАЛСА ДА, ОНЫҢ БӘРІ МҰНАЙ ... – АҚ ... ГАЗ ... ... БҰЛ ... ... АЛ ОДАН ... БАТЫС ҚАШАҒАНДА 4800 МЕТР
ТЕРЕҢДІККЕ ДЕЙІН БҰРҒЫЛАҒАНДА ОНДА ДА ... – ГАЗ БАР ... ... МОЛ ... ... ... КАСПИЙ БАСЕЙНІНДЕ ОСЫ УАҚЫТҚА
ДЕЙІН ТАБЫЛҒАН, БАРЛАНҒАН, ... ... ... ҚОРЫ 13 – 15 МИЛЛИАРД
ТОННА.
КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ СОЛТҮСТІК ... – ЕҢ БАЙ, ... ... ... МЕН ... ЖЕР ... ЖАТАДЫ.
ЛОНДОНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ... ... ... ... ... ... БАРЛЫҚ ҚОРЫ 31
МИЛЛИАРД ТОННА МҰНАЙ ЖӘНЕ 10 ... ... МЕТР ГАЗ ... ... ... ... ... БІР ТОННАСЫ 20
ДОЛЛАРҒА ТҮСЕДІ. АЛ СОЛ ... ... ... ... – ҚҰНЫ 200 ... ... БАСҚА ДА МОЛ МҰНАЙЛЫ ГАЗДЫ ... БАР. ... ... ... АРАЛ ... АЙНАЛАСЫ МҰНЙ МЕН ... ... ... ... ШУ – ... ... ... АЛАКӨЛ
МАҢЫНДА КЕЗДЕСЕДІ.
АЛ ЕНДІ ГАЗДЫҢ ... ... ... МОЛ ҚОРЫ, ҚЫРУАР ... ...... ... ОНЫҢ ЖАЛПЫ ҚОРЫ 1,3
ТРИЛЛИОН ТЕКШЕ МЕТРГЕ ЖЕТЕДІ.
ҚАЗІРГІ ... ... ... ӨНІМ ... ... ... ҮЛКЕН ҮЛЕСІ 30 ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ҚАЛДЫҚ ҚОРЫ 2 ... ... ... ... БАТЫС БӨЛІГІНДЕ ТАБЫЛҒАН МҰНАЙ ҚОРЛАРЫН ... ОНЫҢ ... 6 ... ... ... ЕЛ АУМАҒЫНДА 70
МҰНАЙ КЕНІШІ ӘЛІ ИГЕРІЛУ ҮСТІНДЕ. АЛ ... ... ... ... ... РЕТІНДЕ ТАНЫЛҒАН ҚАШАҒАН ... ... ҚОРЫ 7 ... ... ... ... БАҒАНАСЫ БІРДЕН 13 МИЛЛИАРД БАРРЛЕЛЬГЕ ... ДА ... ... ІРІ ... ... ... ... КАСПИЙ ҚАЙРАҢЫНДАҒЫ ОСЫ КЕНІШТІ ҚАЗІРГІ ... ... ... ... ... АСЫРЫЛУДА. АДЖИП ӨТКЕН ЖЫЛДЫҢ
ҚАЗАН АЙЫНДА, ҮШ КЕЗЕҢНЕН ТҰРАТЫН, ... ... ... ... ЖАРИЯЛАҒАН БОЛАТЫН. БІРІНШІ ... КЕН ... ... ИГЕРУ ЖҰМЫСТАРЫ АТҚАРЫЛАТЫН БОЛСА, ЕКІНШІ ЖӘНЕ
ҮШІНШІ ... ... ... ... ЖҰМЫСТАРЫ ҚАМТЫЛИАҚ. СОҒАН
СӘЙКЕС ... ... ... ... 14 ҮЙМЕ АРАЛДАРЫН САЛУ
ЖОСПАРЛАНЫП ... ... ... ... ... АЛҚАШҚЫ ... ... ... ... ЖЕРДЕ БҰА АРАЛДАН ЖЕР ҚОЙНАУЫН
БАРЛАУ ЖҰМЫСТАРЫ ... ... ... ... ... ... АҚТОТЫ ЖӘНЕ ҚАЙРАН ТІЛЕМДЕРІН БАРЛАУ ... ... ... МҰНАЙ ӨНДІРУ ЖҰМЫСТАРЫНА ... ... ... ЖЫЛДАМДАТУ ҮШІН БОЛЖАУ ... ... ... ... ... ... ... ОСЫ ҰҢҒЫМАЛАР АРҚЫЛЫ
2007 ... ... ... ... ... ... АЛҒАШҚЫ МҰНАЙЫ ӨНДІРІЛЕ БАСТАМАҚ.
ҚАЗАҚСТАН ҮКІМЕТІ КАСПИЙДІҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ... ... ... МОЛ ҚОРЫН АНЫҚТАУ ҮШІН КЕШЕНДІ БАҒДАРЛАМА ... 1993 ... 13 ... ... ... КОМПАНИЯСЫН
ҚҰРДЫ. СОЛ ЖЫЛДЫҢ ... ОСЫ ... ... ... ... ... – СТАТОЙЛ» ОДАҒЫ, « БРИТИШ ГАЗ», «ШЕЛЬ»
КОМПАНИЯЛАРЫ КІРГЕН ... ... ... ОСЫ ... ... ... ... АТҚАРДЫ. ӘЛГІ
ШЕТЕЛДІКТЕРДІҢ АЛДЫНДА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МҰНАЙ БАРЛАУШЫЛАР ... ЖАН ... ... ... ... ДЕ БІР ... ... КОНСОРЦИУМ ШЕТЕЛДІК МҰНАЙ БАРЛАУШЫЛАРЫНЫҢ ...... АЛЫП ... ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛАЙ МОЛ
МҮМКІНДІКТІҢ АРҚАСЫНДА ҒАНА ... ... ... ... ... ... ӨҢІРІНДЕ МҰНАЙ МЕН ... ӨТЕ ... МОЛ ҚОРЫ ... ... ... ЖӘНЕ ДАУ ... ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ АРҚАСЫНДА ДӘЛЕЛДЕНІП ОТЫР. ТҰҢҒЫШ РЕТ КАСПИЙ
ТЕҢІЗІ ҚАЙРАҢЫНДАҒЫ ... ... ... ... СЫЗЫЛДЫ.
КОНСОРЦИУМНЫҢ КЕЛІСІМІНЕ СӘЙКЕС АЛҒАШ ИГЕРІЛЕТІН ... ... ... ... ... ... КОМПА-НИЯЛАРДЫҢ
ҮЛЕСІНЕ ТИЕТІН АЛАҢДАРДЫҢ АЛДАҒЫ АҒЫМДАҒЫ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ БЕКІТІЛДІ.
«КАСПИЙШЕЛЬФ» ТЫМ ... ... ... ... ... ... ... МҰНАЙЫМЫЗ ЖӨНІНЕН ... ... ... ХАБАРДАР.
ТЕҢІЗ ТҮБІНДЕГІ ҚАЗЫНАНЫ ИГЕРУ – БІРІНШІ РЕТ ... ... ... ... ... БҰЛ КҮРДЕЛІРЕК САЛА, ӘРІ БІЗДІҢ
БҰҒАН ... ... ДЕ ... ... ТЕҢІЗІНЕН МҰНАЙ
ӨНДІРУДІ БІЗДЕН БҰРЫН БАСТАҒАН ӘЗЕРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫ. СОҢҒЫ ... КӨЗ ... , ... ... ... 25 – 27 ... ТОННАНЫҢ
ШАМАСЫНДА. МАМАНДАРДЫҢ ЕСЕПТЕУІНШЕ, ЖАЛПЫ РЕСПУБЛИКА АЙМАҒЫНДАҒЫ
ИГЕРІЛМЕГЕН ... ҚОРЫ 2 ... ... ... ... ЖҮЗ ... ТАРИХЫ БАР МҰНАЙЫМЫЗ ОСЫ МӨЛШЕРДЕ. СОЛТҮСТІК
КАСПИЙДЕГІ, ЯҒНИ СУ ... ... ҚОРЫ 8 – 10 ... ... ... КӨРСЕТКІШІ ЕКІ БАСТАН. 2003 - 2004 ЖЫЛДАН ... ... ... ... ... 2012 -2014 ... СУ АСТЫ ... КӨРСЕТКІШІ 50 – 60 МИЛЛИОН ТОННАҒА ЖЕТУГЕ ТИІС ДЕГЕН ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ЕЛІМІЗДЕГІ ЖАЛПЫ МҰНАЙ ҚОРЫНЫҢ 9 ПАЙЫЗЫ, ӨНДІРІЛГЕН ШИКІЗАТТЫҢ 15
ПАЙЫЗЫ ҒАНА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ КОМПАНИЯЛАРДЫҢ ҮЛЕСІНЕ ТИЕДІ ЕКЕН. ОСЫ ... ... ... ... ОЛАЙ ... ӨЗІМІЗ АРМАНДАП ЖҮРГЕН
50 ЕЛДІҢ ҚАТАРЫНА ҚОСЫЛУҒА КӨП УАҚЫТ ҚАЖЕТ ПЕ ДЕП ... ... ... КӨМІРСУТЕГІ ҚОРЫ 5 МИЛЛИАРД ТОННАҒА ЖУЫҚТАЙДЫ. АЛ ГАЗ 3
ТРИЛЛИОН ТЕКШЕ МЕТР ... ... ... ... ... ... ШИКІЗАТ ҚОРЫ КІРІП ОТЫРҒАН ЖОҚ. БОЛЖАМ БОЙЫНША КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ
БІЗГЕ ТИЕСІЛІ БӨЛІГІНДЕ 17 ... ... ... БАР ... ... ... ... 2006 ЖЫЛЫ ЕЛІМІЗДЕ ЖАЛПЫ ӨНДІРІЛГЕН
МҰНАЙДЫҢ ҚОРЫ 62,4 ... ... ... ... ... ҮШТІКТІҢ
БАСЫНДА «ТЕҢІЗШЕВРОЙЛ» КОМПАНИЯСЫ ТҰР. БҰЛ КӘСІПОРЫН ЖЫЛЫНА 13,56 МЛН.
ТОННА МҰНАЙ ӨНДІРЕДІ. «ҚАРАШЫҒАНАҚ ... ... Б.В.» ... ... —10,32 МЛН. ТОННА, «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫНІКІ —
9,39 МЛН. ТОННА ШАМАСЫНДА ... ЕҢ ІРІ ... ... КОМПАНИЯСЫ—
«ҚАЗМҰНАЙГАЗ». ОНЫҢ ҚҰРАМЫНА 33 КӘСІПОРЫН КІРЕДІ). ЕКІНШІ ЖЕТЕКШІ ҮШТІКТІ
«СNРС-АҚТӨБЕМҰНАЙГАЗ» КОМПАНИЯСЫ ... (5,9 МЛН. ... ОДАН ... 5,6 МЛН. ... ... «ҚАРА АЛТЫН» ӨНДІРСЕ,
«ҚАРАЖАНБАСМҰНАЙ» АҚ-НЫҢ ӨНІМІ 2,2 МЛН. ТОННАҒА ЖЕТЕДІ. ... ОСЫ ... ... ... 47 МЛН. ... ... ӨНДІРІП КЕЛЕДІ. ЯҒНИ, ЖАЛПЫ
ЕЛІМІЗДЕ ӨНДІРІЛЕТІН КӨМІРСУТЕК ШИКІЗАТЫНЫҢ 76 ... ОСЫ ... ... ... ӨНДІРУДЕ ҚОМАҚТЫ ҮЛЕСІ БАР ТАҒЫ БІР КОМПАНИЯ, ОЛ —
«ПЕТРОҚАЗАҚСТАН». БҰЛ ... 2006 ЖЫЛЫ 6,8 МЛН. ... ... ... КӘСІПОРЫННЫҢ ИГЕРГЕН ШИКІЗАТЫ ЖАЛПЫ ЕЛ ӨНІМІНІҢ 11 ПАЙЫЗЫН ҚАМТИДЫ.
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ШЕТЕЛДІК ... ... ... ... БІР ... ... ... ӨНІМІНІҢ 80 ПАЙЫЗЫ ШЕТЕЛДІКТЕРГЕ ТИЕСІЛІ. КЕЛЕСІ ДЕРЕК ... ҒАНА 40 ... ИЕ, ... ... ДЕП ... ДӘЛ ... ҮШІН БІЗ БҰЛ ДӘЙЕКСІЗ БОЛЖАМДАРДЫҢ БІРЕУІНЕ ДЕ
СҮЙЕНБЕЙ, КӘСІПОРЫНДАРҒА ТИЕСІЛІ КЕН ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ӨНДІРІЛГЕН ... МЕН ... ... ... ҚАТАР АЛЫП ҚАРАСТЫРДЫҚ. АЛДЫМЕН «ТЕҢІЗШЕВРОЙЛ»
(АКЦИЯСЫНЫҢ 75 ПАЙЫЗЫНА АҚШ ... ... ... ... ... ... ӨНІМІ — 13,56 МЛН. ТОННА. КЕН ... ... ҚОРЫ 1,25 ... ... ДЕП ... ... ҰЛТТЫҚ
КОМПАНИЯСЫНЫҢ МҰНДАҒЫ ҮЛЕСІ 2, 67 МЛН. ТОННА, РЕСЕЙЛІК БІРЛЕСКЕН КӘСІПОРЫН
«ЛУКАРКО» 0,6 МЛН. ТОННА ... ӨНІМ ... ... ... Б.В.» КОМПАНИЯСЫНЫҢ ЖЫЛДЫҚ ... 10,32 МЛН. ... ... ... ҚОРЫ 1,2 ... ... ЕКЕНІ БЕЛГІЛІ. БҰЛ ЖОБАДА
ҰЛЫБРИТАНИЯ МЕН ИТАЛИЯ 3,3 МЛН. ТОННА, АКШ 2,1 МЛН. ... ... 1,5 ... ... ИЕЛІК ЕТЕДІ. «ҚАЗМҰНАЙГАЗ БАРЛАУ. ӨНДІРУ» АҚ ЖЫЛЫНА 9,39 МЛН.
ТОННА КӨМІРСУТЕГІН ... ... ... ТИІС ... ... ... ... 9 МЛН. ТОННА. ОСЫ КЕН ОРНЫНАН «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» 5,3 МЛН. ... ... ... ӨЗ ... СОҢҒЫ КЕЗДЕ БИРЖАЛАРҒА ОРНАЛАСТЫРУ АРҚЫЛЫ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ РЫНОКҚА ШЫҒЫП ЖҮР. СОНДЫҚТАН «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» АКЦИЯСЫНЫҢ ... ... ... ... ... «СNРС-АҚТӨБЕМҰНАЙГАЗ» (АКЦИЯСЫНЫҢ
100 ПАЙЫЗЫ ҚЫТАЙДЫҢ ИЕЛІГІНДЕ) КОМПАНИЯСЫНЫҢ ЖЫЛДЫҚ ... ...... ТОННА. КӘСІПОРЫНҒА ЖАҢАЖОЛ, ... ЖӘНЕ БІР КЕН ОРНЫ ... ... ҚОРЫ 111 МЛН. ... ... ... АҚ ... 5,6 МЛН. ТОННА МҰНАЙ ӨНДІРЕДІ. КӘСІПОРЫН
БАЛАНСЫНДА ... ... 36 КЕН ОРНЫ БАР ... ... ... ТЕК 15-І ... «МАҢҒЫСТАУМҰНАЙГАЗҒА» ҚАРАСТЫ КЕН ОРЫНДАРЫНДАҒЫ КӨМІРСУТЕК ҚОРЫ
960 МЛН. ТОННА БОЛАДЫ. 2006 ЖЫЛЫ ... ... ... «ПЕТРОҚАЗАҚСТАН»
КОМПАНИЯСЫ 6,8 МЛН. ТОННА ӨНІМ ӨНДІРГЕН. ОСЫ 2007 ЖЫЛДЫҢ 1 ... ... ... ТИЕСІЛІ МҰНАЙ ҚОРЫ 83,13 МЛН. ТОННАНЫ ҚҰРАДЫ.
«ПЕТРОҚАЗАҚСТАННЫҢ» ЕЛІМІЗДЕ «ПЕТРОҚАЗАҚСТАН ... ... ... ОЙЛ ... ... ... БӨЛІМШЕЛЕРІ БАР. ОСЫЛАРДЫ ҚОСА
АЛҒАНДА КОМПАНИЯ 2006 ЖЫЛЫ 6,8 МЛН. ... ... ... ... 10 ПАЙЫЗЫН ЕНШІЛЕГЕН. «ҚАРАЖАНБАСМҰНАЙГАЗ» АҚ ЖЫЛЫНА 2,2 МЛН. ТОННА
ӨНІМ ... ЕКІ ... ... ҚЫТАЙДЫ ӘР ЖЫЛЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІП ОТЫРАДЫ.
КЕН ОРНЫНДАҒЫ ШИКІЗАТ КӨЛЕМІ 46,6 МЛН. ТОННА ШАМАСЫНДА ДЕП ... ЖШС 2005 ЖЫЛЫ 1,3 МЛН. ... ӨНІМ ... ... ... ДА СОЛ МЕЖЕДЕН ТАБЫЛЫПТЫ. ӨЗДЕРІНЕ ТИЕСІЛІ КЕН ОРНЫНДА ИГЕРІЛМЕГЕН 36
МЛН. ТОННА ШИКІЗАТ БАР. ... ... ... ... ... МЕН ... ... КОМПАНИЯСЫ АКЦИЯЛАРЫНЫҢ 50
ПАЙЫЗЫ НЕГІЗІНДЕ ҚҰРЫЛҒ-АН. ҚАЗІР ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНДАҒЫ ҚҰМКӨЛ КЕН ОРНЫНЫҢ
СОЛТҮСТІК БӨЛІГІН ИГЕРЕДІ. ... ... ... 3,4 МЛН. ... ... ... ШИКІЗАТ ҚОРЫ 37 МЛН. ТОННА ДЕП БОЛЖАНЫП ОТЫР. КОМПАНИЯ 2003
ЖЫЛЫ 171 ... ... ... ... ІСКЕ ... ... БАТЫСҚА ЭКСПОРТТАЛАТЫН ЖОЛ 1200 ШАҚЫРЫМҒА ҚЫСҚАРЫПТЫ. БҰЛ ҚҰБЫР
ШИКІЗАТТЫ КАСПИЙ ҚҰБЫРЫ КОНСОРЦИУМЫ (КТК) ... ... ... ... — 1993 ЖЫЛЫ ҚҰРЫЛҒАН КОМПАНИЯ. АКЦИОНЕРЛЕРІ ... (50 ... МЕН ... ... ... (50 ... ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТОРҒАЙ, АҚШАБҰЛАҚ, НҰРАЛЫ, АҚСАЙ КЕН ОРЫНДАРЫНДА ЖҰМЫС
ІСТЕЙДІ. ҮШ КЕНІШТЕГІ МҮНАЙДЫҢ ҚОРЫ 52,6 МЛН. ТОННАҒА ЖЕТЕҒАБЫЛ. ... 9,5 МЛН. ... ... ... ... ... ... КАСПИЙ
ЖОБАСЫНДА ЖАҢАДАН АШЫЛҒАН ҚАШАҒАН КЕН ОРНЫН ДА БОЛЖАМДАРҒА ҚАРАҒАНДА ... ... ... БАР КӨРІНЕДІ. ЯҒНИ, БОЛАШАҚТА ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЕҢ ҮЛКЕН КЕН
ОРНЫ ОСЫ ҚАШАҒАН БОЛМАҚ. ҚР ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ҚАЗІР МҰНАЙ ӨНДІРУ ЖҰМЫСТАРЫ
ЖҮРІП ЖАТҚАН ЖОҚ. ТЕК ӘЗІРЛІК ЖҰМЫСТАРЫМЕН ҒАНА ... ... ... ... ... 2012 ЖЫЛЫ ... ҚАЗАҚСТАН КӨМІРСУТЕГІН ИГЕРУГЕ
ТҮРКИЯ, РУМЫНИЯ, МОЛДАВИЯ, ИНДИЯ, НОРВЕГИЯ, ИТАЛИЯ, ОҢТҮСТІК ... ... ТАҒЫ ... КӨПТЕГЕН ЕЛДЕР АТСАЛЫСЫП ЖАТЫР. ОСЫЛАРДЫҢ ІШІНДЕГІ ОЗЫҒЫ
— ҚЫТАЙ, АҚШ, ... ... ... ЖӘНЕ ИТАЛИЯ. ОЛАР ӨЗДЕРІН
ТРАНСҰЛТТЫҚ КОРПОРАЦИЯЛАР АРҚЫЛЫ ҰСЫНЫП ОТЫР. ӘР КЕН ... ӨЗ ... ... ЖЫЛЫ ... ... ... ... КӨЛЕМІН ПАЙЫЗҒА ШАҚҚАНДА
ҚЫТАЙ — 22,4, АҚШ — 21,8, ҚАЗАҚСТАН—15,3, ИНДОНЕЗИЯ— 9,6, БЕЛГІСІЗ ТҰЛҒАЛАР
(«ҚАЗМҰНАЙГАЗДЫҢ» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ... ... ... ... ... РЕСЕЙ —6,8, ҰЛЫБРИТАНИЯ —6,4, ИТАЛИЯ 5,8 ПАЙЫЗЫН ӨНДІРГЕН. КӨРІП
ОТЫРҒАНЫМЫЗДАЙ, БІЗДІҢ ҮЛЕСІМІЗ БАР ... 15 ... ЕНДІ ӘР КЕН ... ... ... ҚОРЫН ЕСЕПТЕП КӨРЕЙІК. КАСПИЙ ҚАЙРАҢЫН ҚОСПАҒАНДА
ЕЛІМІЗДЕ 5,8 ... ... ... ҚОРЫ БАР ... ... 1,638 ... (29%) АҚШ, 931 МЛН. ТОННАСЫНА (16%) ИНДОНЕЗИЯ, 785 МЛН ... ... 760 МЛН. ... (13%) ... 526 МЛН. ТОННАСЫНА (9%)
ҚАЗАҚСТАН, 370 МЛН. ТОННАСЫНА (6%) ФРАНЦИЯ, 246 МЛН. ТОННАСЫНА (4%) РЕСЕЙ,
223 МЛН. ТОННАСЫНА (4%) ... 166,6 МЛН. ... (3%) ... ... БҰЛ ... КӨШБАСЫНДА ТҰРҒАН ЕЛ — АҚШ. БЫЛАЙША АЙТҚАНДА, БІЗДІҢ
ЕЛДЕГІ МҰНАЙДЫҢ ҚОРЫ ОСЫ ... ... ... СӨЗ. ... ӨЗ ... ... ... ТҰР. МЕМЛЕКЕТТІК ӨНДІРІСІМІЗДІҢ
ҮЛЕСІНЕ 15, ШИКІЗАТ ҚОРЫНАН 9 ПАЙЫЗ ҒАНА ... ... ... КӨПТЕГЕН МҰНАЙ ҚҰБЫРЛАРЫ ... ... ... ... ... ... «ҚАЗАҚСТАН – 2030»
СТРАТЕГИЯСЫНДА КӨРСЕТІЛГЕНДЕЙ, ТЕК ... ... ... ... БІР КӨРШІГЕ ЖӘНЕ БІР ... ... ... ... ... ТАҢДАҒАН КЕЗДЕ ОЛАРДЫҢ ДАМУ ... ... ... ... ... ӨТІМ ... ... МЕН
ДАМУ БОЛАШАҒЫН ЕСКЕРУ ... ... ... НАРЫҒЫНЫҢ НЕГІЗГІ СИПАТЫ
|НАРЫҚТАР ... (-), ... (+), ... ... |
| |1995 ЖЫЛ |2000 ЖЫЛ |2005 ЖЫЛ |2010 ЖЫЛ ... БАТЫС ЕВРОПА |- 174 |- 167 |- 210 |- 280 ... ЖӘНЕ ... |- 53 |- 63 |- 74 |- 80 ... | | | | ... ... ... |- 274 |- 214 |- 234 |- 234 ... ... ... |- 420 |- 582 |- 748 |- 911 ... | | | | ... ... |+ 660 |+ 720 |+ 872 |+ 1053 ... ... |- 363 |- 341 |- 368 |- 431 ... ... ӨТІМ ... ... ҚЫТАЙ НАРЫҒЫ МЕН
ЖАЛПЫ ТЫНЫҚМҰХИТТЫҚ АЙМАҚ, СОНЫМЕН ... ... ... ... ҮШІН ЕҢ ... ... ... 1 ӘЛЕМДІК МҰНАЙ НАРЫҒЫНЫҢ НЕГІЗГІ СИПАТЫ ... (-), ... ... ... КЕЗДЕ ЭКСПОРТТЫҚ МҰНАЙ ҚҰБЫРЫНЫҢ ЖОҚТЫҒЫ БҰРЫНҒЫСЫНША
ЕЛДІҢ ... ... ... ... ТЕЖЕП ОТЫР ЖӘНЕ
ҚОСЫМША ВАЛЮТАЛЫҚ ТАБЫСТЫҢ АЛУ ... ... ... ... ШЕШІЛУІ МҰНАЙ ӨНДІРІСІНІҢ АРЫ ҚАРАЙ
ДАМУ ... ... ... ДА ... ЕСЕП ... ГАЗ ... ... ЖӘНЕ НАҚТЫ ... ДӘЛ ... ... ... ПОТЕНЦИАЛА ЖОҒАРЫ – ЖАҚЫН АРАДА ҚҰРЛЫҚТА ДА,
СОНЫМЕН БІРГЕ КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ ... ДЕ ЖАҢА КЕН ... ... БҰЛ ... ... 5 – 7 ОДАН КӨП ЕСЕГЕ ... ... ... 2050 ЖЫЛЫ ... ... ... ДЕҢГЕЙІ 1975 ЖЫЛҒЫ ... 4 ЕСЕ АСЫП ... ОСЫ ... ... МҰНАЙ АРҚЫЛЫ ӨЗІНІҢ БОЛАШАҒЫН
БАЙЛАНЫСТЫРАДЫ. ЖОСПАРЛАНҒАН ... ... ... 2003 ... ... 100 ... ... АЛ 10 – 15 ЖЫЛДАН КЕЙІН ... КӨП ... ... ... ТАҒЫ ДА ... ... БОЛЫП ОТЫР, ОЛ –
РЕСПУБЛИКАДАҒЫ МҰНАЙДЫҢ САПАСЫ ӘЛЕМДІК НАРЫҚҚА ... ЖӘНЕ ... ... БАР БАСҚА БӘСЕКЕЛЕСТЕРДІҢ ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЙІМЕН
СӘЙКЕС ... КЕН ... ... ҚҰРАМЫНДА ПАРАФИН МЕН
МЕРКАПТАННЫҢ ... ... ... ... БҰЛ ҚАЗАҚСТАН МҰНАЙЫН
ТАСЫМАЛДАУ ҮШІН ЖӘНЕ САҚТАУ ҮШІН ДЕ, ... ... ... ... ДЕ ... ... МҰНАЙ ӘДЕТТЕ ҰЛТТЫҚ МҰНАЙ ӨҢДЕУШІ ЗАВОДТАРҒА ӨҢДЕЛУ
ҮШІН ЖІБЕРІЛМЕЙ, ЭКСПОРТҚА ... ... ЖӘНЕ ГАЗ ... ... ӨНДІРУШІ ШЕТЕЛ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ҚҰБЫЛАРЫН ІСКЕ ҚОСУ ... ... ... МҰНА ... ... ... ӨСЕТІНІ
КӨРСЕТІЛГЕН. АЛ МҰНАЙ ЖӘНЕ ТАБИҒИ ГАЗДАН ӨҢДЕЛГЕН ... ... ... ... ... АЗ МӨЛШЕРДЕ ... ... ... ... ... ЗАВОДТАҒЫ ҚИЫН ЖАҒДАЙ ЭКСПОРТТЫҚ ТАСЫМАЛДЫҢ
СИПАТЫ МЕН ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ... МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ
КОНДЕНСАТЫНЫҢ ЖАЛПЫ ЭКСПОРТТЫҚ ТАСЫМАЛЫ, ОСЫ ... ... ... ЭКСПОРТЫНАН АСЫП ОТЫР ЖӘНЕ РЕСПУБЛИКА ... ... ... ЕТІП ... ... БАСТАП АЛЫНҒАН ЖЫЛДАРЫ МҰНАЙ ЖӘНЕ ... ОНЫҢ ... ... ... КӨП ... ... НЕГІЗДЕЛГЕН ҰЛТТЫҚ ТҰТЫНУДАҒЫ ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІК ТАУАРЛАР
БАСЫМ БОЛДЫ. ТҮРКІМЕНСТАН ЖӘНЕ ... ... ... ... ИМПОРТТАУҒА ТУРА КЕЛТІРДІ.
МҰНАЙ ГАЗ КЕШЕНІНІҢ ӨНІМІНІҢ ИМПОРТЫ МЕН ... ... ... ... ... ... ЖЕКЕ ... ҚУАТТАРДЫ
ЖАСАУ, ӘСІРЕСЕ, ТАБИҒИ ГАЗДЫҢ, КӨМІРСУТЕК ... ... ... ... ЖЕКЕ МАГИСТРАЛДЫ ҚҰРУ ... ... АЛЫС ... ... ТӨМЕНДЕТУ ҚАЖЕТ.
ОСЫЛАЙ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МҰНАЙ ГАЗ ... ТЕК ... ... КЕЛЕ ... ... ... ҚАРАМАСТАН
КРИЗИСТІК ҚҰБЫЛЫСТАРДЫҢ САЛДАРЫНАН ӘЛІ ... ... ... ... ... ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДЕРБЕСТІГІ МЕН
ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ КӨП ... ... ОСЫ ... ... ОСЫ ... ... ... ЭКОНОМИКАДА БАСТЫ ... ... ЖӘНЕ ... ... ҮКІМЕТІ ОСЫ САЛАНЫҢ
КЕҢЕЙТІЛГЕН ҚАЙТА ... ... ТЕЗ ... ... ... ... ... ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ЖАҢА ҚҰРЫЛЫМДАҒЫ МҰНАЙ
ӨНЕРКӘСІБІН ДАМЫТУДЫҢ ҮЛКЕН ... ... ... ... ... ... ТИІМДІЛІГІНІҢ ТАЛДАУЫ БІРЖАҚТЫ БОЛМАУЫ
КЕРЕК. ОНЫ « ҚАЗАҚСТАН – 2030 » ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... ГАЗ САЛАСЫНЫҢ ДАМУЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ... ЖЫЛЫ 17% 1999 ЖЫЛЫ 59 % - КЕ ... ... ... МӨЛШЕРІН
ҚЫСҚАРТУ АРҚЫЛЫ ... ОТЫР ЖӘНЕ ОЛ ... ... ... РЕСПУБЛИКАНЫҢ МҰНАЙ ӨНДЕУШІ ПОТЕНЦИЯЛЫНА ШЫНАЙЫ
КӨҢІЛ БӨЛУ ... ... ГАЗ ... ... ... СТРАТЕГИЯЛЫҚ
ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ ҮШ БАҒЫТТА КӨРСЕТЕДІ:
1. ... КЕН ... АРЫ ... ДАМЫТУ ( ӘСІРЕСЕ, ... ... ... ... ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫ МҰНАЙ ӨНДІРІСІ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУДЫ ДАМЫТУ.
МҰНАЙ ГАЗ ... ... ... ... КЕЛЕСІЛЕР
ЖАТАДЫ:
─ ЕЛДІ ӨЗІНІҢ ЭНЕРГОРЕСУРСТАРЫМЕН ТОЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
─ ҚЫЗМЕТ ЕТУШІ КЕН ... ... ... ... ІСКЕ ... ... ... МҰНАЙ ӨНІМІНІҢ ӨСІМІ
─ КАСПИЙ ... ... ... ... ... АРҚЫЛЫ МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗҒА ІЗДЕСТІРУ ... ... ... ... ТҰРАҚТЫ ҚАТАҢ ВАЛЮТАЛЫҚ
ТҮСІМДЕР
ТАБИҒИ БАЙЛЫҚТЫ ... ... ... ... ӨНДІРУДІҢ
ДАМУЫ, МҰНАЙ ГАЗДЫҢ ... ... ... ... ... МҰНАЙ ГАЗ КЕШЕНІ ДАМУЫНЫҢ ЖАЛПЫ ... ... ... ... ... САЛАЛЫҚ ҚҮРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЖАЛПЫ ОТЫН-ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ
БАЛАНС КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ӘСЕРІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТҮРАҚТЫ ДАМУ БАҒЫТЫНА ШЫҒУЫ ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ЖАҢАРТУҒА АЛЫП КЕЛЕТІН
ЕЛДІҢ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ҚҮРЫЛЫМДЫҚ ҚАЙТА ... ... ... ... ... ... БҮЛ ... ЕЛДІҢ ӨНЕРКӨСІП ӨЛЕУЕТІН АНЫҚТАЙТЫН
САЛАЛАР ҮШІН ОЗЕКТІ МӨСЕЛЕ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ЕҢ БІРІНШІ КЕЗЕКТЕ, БҮЛ МҮНАЙГАЗ
РЕСУРСТАРЫН ОНДІРУ МСН ... ... ... ... ... ... ГАЗДЫҢ БАРЛАНҒАН ҚОРЫ БОЙЫНША ҚАЗАҚСТАН ӘЛЕМНІҢ БАРЛЫҚ ... ОН ... ОРЫН ... (3-ШІ ... ЖӘНЕ ТОУЕЛСІЗ МЕМЛЕКЕТТЕР
ДОСТАСТЫҒЫ ЕЛДЕРІ АРАСЫНДА ТОРТІНШІ ОРЫНДА. ЕЛІМІЗ ТАБИҒИ ГАЗДЫҢ ... ... ОНЫҢ ... 3 ТРЛН.М3 КОЛЕМІНДЕ БАРЛАНҒАН ГАЗҒА ИЕ.
БҮРҒЫЛАУҒА ДАЙЫНДАЛҒАН ҚҮРЫЛЫМДЫҚ ЖАСАЛЫНЫМДАРДЫҢ ПЕРСПЕКТИВТІ РЕСУРСТАРЫ
667 ... М', ОНЫҢ 576 ... ... ... ... ... БОЛЖАМДЫҚ РЕСУРСТАРЫНЫҢ КӨЛЕМІ 6 ТРЛН.М-НЕН АРТЫҚ ҚҮРАЙДЫ. БҮГІН
ҚАЗАҚСТАНДА 100-ДЕН АСТАМ КЕН ОРЫНДАРЫ АШЫЛГАН.
КЕСТЕ ... ... ... ҚОРЛАРЫ, ТРЛН.ТЕКШЕ М.
|ЕЛДЕР |БАРЛАИҒАН ҚОРЛАР ... ... |145,7 |100 ... |48,2 |33 ... |23,0 |15,8 ... |8,5 |5,8 ... |6,0 |4,1 ... АРАВИЯСЫ |5,7 |4,0 ... |4,6 |3,2 ... |4,5 |3,1 ... |4,0 |2,8 ... |3,5 |2,4 ... |3,1 |2,2 ... |2,9 |2,0 ... |2,3 |1,6 ... |2,0 |1,4 ... |1,9 |1,3 ... |1,8 |1,3 ... |1,8 |1,3 ... |1,7 |1,2 ... |1,5 |1,0 ... |1,4 |0,9 ... |0,9 |0,6 ... - ... ОІІ £А8, 1998 ... [54] ... ... |
|КЕСТЕНІ ЖҮЙЕГЕ КЕЛТІРГЕН АВТОР ... 2 ... ... ... ... ... ... НЕГІЗІНСН КАСПИЙ ҚАЙРАҢЫ МҮНАЙГАЗ ОБЛЫСТАРЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК
МАҢҒЫСТАУ, ТОРҒАЙ, СОЛТҮСТІК ҮСТІРТ ЖӨНЕ ШУ-САРЫСУ ... ... ЖӨНЕ ... ... ҚОРЫ ... ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ (ҚҮМКӨЛ,
АҚШАБҮЛАҚ КЕН ОРЫНДАРЫ), ... ... ... КЕН ОРНЫ) ЖӘНЕ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ (ПРИДОРОЖНОЕ КЕН ОРНЫ) АУМАҒЫНАН ТАБЫЛҒАН.
ГАЗДЫҢ БАРЛАНГАН ... ... ... КӨЛЕМІ ҚАРАШЫҒАНАҚ
МҮНАЙГАЗКОНДСНСАТ КЕН ОРНЫНА - 1,3 ТРЛН.КУБ.М., ТЕҢІЗ МҮНАЙ КСН ОРНЫ ... ГАЗ, ... ... КЕН ОРНЫ - 130 ... ИМАШСВ
МҮНАЙГАЗКОНДЕНСАТ КЕН ОРНЫ — 130 МЛРД.КУБ.М, УРИХТАУ МҮНАЙГАЗКОНДЕНСАТ КЕН
ОРЫНДАРЫ 40 ... ... ... ... ... АРАЛАС ЕҢ ІРІ
БАРЛАНҒАН ҚОРЛАРЫ БАТЫС ... ... ... ... ... ... ЖӨНЕ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНДАҒЫ ҚҮМКОЛ, АҚШАБҮЛАҚ КЕН
ОРЫНДАРЫНДА ШОҒЫРЛАНҒАН.
ЕЛДІҢ ШИКІЗАТ БАЗАСЫНЫҢ ... ... ... ... КЕН ОРЫНДАРЫНЫҢ 50 ПАЙЫЗЫНА ДЕРЛІГІ ... ... БҮЛ ... КСН ... ... ... ӨНДІРУДІҢ
ҚҮЛДЫРАУ САТЫСЫНДА ТҮРУЫ;
МҮНАЙГАЗ РЕСУРСТАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ КӨЛЕМІ ЖЫНЫСТАРДЫҢ КҮРДЕЛІ КОЛЕКТОРЛЫҚ
СИПАТЫ БАР. КАСПИЙ ... ... ТҮЗ ... ... ТҮЗІЛІМДСРІМЕН
БАЙЛАНЫСТЫ, ҚҮРАМЫНДА КҮКІРТТІ ОТТЕГІ ЖӨНЕ КОМІРҚЫШҚЫЛ ГАЗЫНЫҢ КОП БОЛУЫМСН
СИПАТТАЛАДЫ;
ГАЗ КЕН ОРЫНДАРЫНЫҢ КОПШІЛІГІ ҮСАҚТАР СИПАТЫНА ... ... ... ГАЗДЫҢ ЖАЛПЫ ҚОРЫНЫҢ 1,5 ПАЙЫЗЫНАН АСПАЙДЫ. АЛДАГЫ КЕЗЕҢДЕ
ОНДІРІЛЕТІН БАРЛЫҚ ГАЗ ... ... ... ... ... ... ... КЕН ОРЫНДАРЫ БОЙЫНША СҮЙЫҚ ГАЗДЫ, ГАЗ ... ... ... ... КОЛЕМІ ЕКІ НҮСҚАДА БЕРІЛГЕН
(4 КССТЕ).
КЕСТЕ 4
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ КЕН ... ... ... ... |1 ... |2 ... |
| ... 3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ КЕН ... ... ... (1 – ... 4 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ... КЕН ... ... ... (2 – НҰСҚА)
КЕСТЕ МӘЛІМЕТТЕРІНЕ КОЗ ЖҮГІРТСЕК, ЕЛІМІЗДІҢ КЕН ОРЫНДАРЫНДА МҮНАЙ
ОНДІРУ ЖЫЛ ӨТКЕН ... АРТА ... ... КЕЗЕНДСГІ МҮНАЙГАЗДЫ ӨНДІРУДІҢ
ДЕҢГЕЙІ МЫНА ФАКТОРЛАРМЕН БАЙЛАНЫСТЫ БОЛАДЫ:
- ӨЛСМДІК ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ МҮНАЙГАЗДЫ ТҮТЫНУЫНЫҢ ӨСУІ; РЕСУРСТАРДЫ НАРЫҚҚА
ШЫГАРУ КӨЛЕМІ; ... ... ... ... КЕН ... ҚАШАҒАН ЕСЕБІНЕН БАРЛАНҒАН НАҚТЫ ҚОРЛАРДЫҢ КОЛЕМІ МЕН ОЛАРДЫ ОСІРУ
МҮМКІНДІГІ; КОМІРСУТЕК ШИКІЗАТЫНЫҢ ЭРТҮРЛІ ҚОРЫ БАР ... ... ... КЕН ОРЫНДАРЫН ИГЕРЕТІН ШСТСЛ ИНВССТОРЛАРЫНЫҢ ... ... ... ... ... ІРІ МҮНАЙГАЗ КЕН ОРНЫ
ҚАШАҒАНДЫ БАРЛАУ ЖЭНС ... ... ... ... ... КОМПАНИЯЛАРДЫҢ ДАЙЫНДЫҒЫ; МҮНАЙ ӨНІМДЕРІНЕ ДЕГЕН ХАЛЫҚ
СҮРАНЫСЫНЫҢ ӨСУІ; РЕСПУБЛИКАДАГЫ ЭКОНОМИКАНЫҢ ӨСУІ МЕН ... ... ӘРІ ... ... МЕН ... ПРОБЛЕМАЛАРДЫ ШЕШУ ҮШІН,
ЕЛДІҢ БЮДЖЕТІНЕ ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕРІН МЕМЛЕКЕТ ТАРАПЫНАН РЕТТЕУ ... ... ... ТОПТАРЫНА БАЙЛАНЫСТЫ МҮНАЙДЫ ТҮТЫНУ ... ... ... ... ОРТА |
| |1995 |2010 |2020 ... ... | | | ... %-БЕН ... |3 324 |4 468 |5 264 |1,9 ... ... | | | | ... ... ... |1 832 |2 159 |2 261 |0,8 ... ... | | | | ... ЖОНЕ ... |873 |1 025 |1 050 |0,7 ... ... |650 |779 |850 |1,1 ... ... ... |309 |354 |361 |0,6 ... ЖШІЕ |1 363 |2 135 |2 794 |2,9 ... ... ЕЛДЕР | | | | ... ... | | | | ... ... ... |275 |329 |390 |1,4 ... ... |97 |145 |180 |2,5 ... |164 |355 |506 |4,6 ... АЗИЯ ... |264 |471 |639 |3,6 ... АЗИЯ ... |99 |191 |277 |4,2 ... ... ЕЛДЕРІ |281 |424 |520 |2,5 ... ЖОНЕ ОРТА ... |183 |218 |281 |1,7 ... | | | | ... - ... ЖӘНЕ МИНЕРАЛДЫ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ МОЛІМЕТТЕРІ ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ... НАРЫҚТАҒЫ МҮНАЙДЫ ТҮТЫНУДЫҢ ... ... ... ... ... МӘЛІМЕТТЕРДЕН КОРІП ... ... ... ... ... ... ТОМЕНДЕУІ МЕН
ТОҚЫРАУЛАРЫНА ҚАРАМАСТАН, ОЛЕМДІК ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ МҮНАЙҒА ... ... ... ... ... ... ... ӨСЕ БЕРЕДІ. АЛ, ОЛАРДЫҢ
ОСУ ҚАРҚЫНЫ МЕН ЖАЛПЫ ... ҮЛЕС ... ... ... ... ЖЫЛЫ ОЛАРДЫҢ ҮЛЕСІНЕ 55,1 ПАЙЫЗ КЕЛСЕ, ОЛ 2010 ЖЫЛЫ 48,3 ПАЙЫЗ, ... ЖЫЛЫ 42,9 ... ... БҮЛ ТОПҚА АҚШ, КАНАДА ЖЭНЕ ЕУРОПА ЕЛДЕРІ
ЖАТАДЫ. ТЫНЫҚ МҮХИТ ЕЛДЕРІНІҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ БАЯУ ... ... ... ... ... 1995 ЖЫЛЫ 9,3 ... 2020 ЖЫЛЫ 6,9 ПАЙЫЗҒА
ДЕЙІН ТОМЕНДЕУІ МҮМКІН. ДАМУШЫ ЖОНЕ ... ... ... ... ... ... ОСІМІ КЕЛЕСІДЕЙ: ӨСУДІҢ
АСА ЖОҒАРЫ ЖЫЛДЫҚ ҚАРҚЫНЫ ҚЫТАЙДА 4,65 ПАЙЫЗ, ОҢТҮСТІК АЗИЯ ЕЛДЕРІНДЕ ... ... 3,6, ... МЕН ЛАТЫН АМЕРИКАСЫНДА 2,5 ПАЙЫЗ БОЛЫП КҮТІЛУДЕ.
ЖАЛПЫ ОҢ ТЕНДЕНЦИЯДАН ШЫҒА ОТЫРЫП, ІРІ ТРАНСҮЛТТЫҚ, ВЕРТИКАЛДЫ КІРІГУ
ҮРДІСІНДЕГІ КОМПАНИЯЛАР ... ... КЕН ... ... ... ... ... ЕЛІМІЗДЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУ ... ОЛ ... ... ... ... АЛЫП ... ЖӘНЕ БҮЛ
ҮРДІС ЖАЛҒАСА БСРУДЕ. ӨТКЕН ЖЫЛДАРҒА ҚАРАҒАНДА КӨМІРСУТЕКТІ ШИКІЗАТТЫ
ОНДІРУДІҢ ... ОСУІ ... ... ... ... ... МҮНАЙГАЗДЫ ӨНДІРУДЕГІ ҮЛЕСІ ЖҮЙЕЛІ ТҮРДЕ АРТУДА, ... ... ... ОСЫ ... ... ... ... КЕЗЕКТЕ
ШЕШУ КЕРЕКТІГІ ҮСЫНЫЛАДЫ:
РЕСПУБЛИКАНЫҢ ІШКІ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІН ... ... ... ... МҮНАЙ ОНДІРУ ДЕҢГЕЙІН КОТЕРУ ҮШІН, ОНЫҢ ОНДІРІСТІК
ЖӘНЕ ... ... ... АЛ ОНЫҢ БІР БОЛІГІ ЭКСПОРТҚА ШЫҒАРУ ... ... ... НЫҒАЙТУ;
МҮНАЙГАЗ КЕН ОРЫНДАРЫН ИГЕРУ ҮШІН ШЕТЕЛ КОМПАНИЯЛАРЫ МЕН ... ... ... ... ... ТЕҢ ЖӨНС ... ЖЕҢІЛДІКТЕР
КӨРСЕТІЛЕТІН ОТАНДЫҚ МҮНАЙГАЗ ОНДІРУШІ КӘСІПОРЫНДАРҒА ЖАҒДАЙ ЖАСАУ
МАҚСАТЫНДА, ... ... МЕН ... ... ... ЖАСАУДЫ ЖЕДЕЛДЕТУ;
ҚАЗАҚСТАН КОМПАНИЯЛАРЫНА 50 ПАЙЫЗ ҮЛЕС ... ШАРТ ... ... ... КСН ... ... ҮШІН БІРІККЕН
КӘСІПОРЫНДАР ҚҮРУ.
БҮГІНГІ ТАҢДА ЭКОНОМИКАНЫҢ ШИКІЗАТТЫҚ ... ... ... ... ДАМЫТУҒА БАҒЫТ ҮСТАНЫП ОТЫРҒАН КЕЗДЕ ЭКСПОРТТЫҚ ОЛЕУЕТТІ
ҚАЙТА ҚАРАСТЫРЫП, МҮНАЙ МСН ГАЗ ТӨРІЗДІ МАҢЫЗДЫ ... ... ... БАЙЛАНЫСТЫРУ ҚАЙ ТҮРҒЫДАН АЛСАҚ ТА ТИІМДІ ЕКЕНДІГІ ДАУСЫЗ. БҮЛ
РЕСУРС ТҮРЛЕРІН ЭКСПОРТТАУ МӘССЛЕСІН ШЕШУ ҮШІН ... ... ... МЕН ОЗ ЕЛІМІЗДЕ ӨНЕРКӨСІПТІК ОНДЕУДЕН ОТКІЗІЛЕТІН ОНІМ ... ... ... ... ... ОСЫНДАЙ ЖАҒДАЙДА ҒАНА ТАБИҒИ
ҚАЗБА БАЙЛЫҚТАРЫМЫЗДЫ ӨНДІРУ МЕН ОЛАРДЫ ТАБИҒИ ... ... ... ... ЕДІ.
МҮНАЙГАЗ ӨНЕРКОСІБІНІҢ ҚАЗІРГІ ДАМУ БАРЫСЫ АТАЛМЫШ САЛАНЫҢ БОЛАШАҚТАҒЫ
ДАМУ БОЛЖАМДАРЫМЕН БАЙЛАНЫСТА ... ... ... БҮЛ ... ... ... БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ ЖОНЕ АЛДАҒЫ ОНШАҚТЫ
ЖЫЛҒА ЕСЕПТСЛГСН БҮЛ КОРСЕТКІШТЕР МҮНАЙГАЗ РЕСУРСТАРЫНЫҢ ТАБИҒИ ... ... ... БОЛАТЫНДЫҒЫН СИПАТТАЙДЫ. БҮЛ ОЗГЕРІСТЕР,
НЕГІЗІНЕН АЛҒАНДА, ТАҒЫ ДА ... (ГАЗ ... ... ... ЖӘНЕ ... ГАЗ ОНДІРУДІ АСА ЖЕДЕЛДЕТУ ЕСЕБІНЕН
БОЛМАҚШЫ. АТАЛМЫШ КЕЗЕҢДЕ БҮЛАРДЫҢ БІРІНШІСІ 1,5 ЕСЕДСН, ЕКІНШІСІ - ... АЛ ... - 4,5 ... ... ӨНДІРІЛМЕКШІ
. БҮНДАЙ ҚАРҚЫНДЫ КӨРССТКІШТЕР ЖАЛПЫ ... ... ... ... ОСЕР ... СОЛ ... РЕСУРСТАРЫН ҚАЙ ЖАҒЫНАН ДА
ТИІМДІ ЕТІП ПАЙДАЛАНУ МӨСЕЛЕСІН ДОЙЕКТІ ШЕШІП ОТЫРУҒА ЖАҒДАЙ ... ... ... МҮНАЙГАЗ РЕСУРСТАРЫНЫҢ ТАБИҒИ КОЗДЕРІН ИГЕРУДІҢ 2015 ЖЫЛҒА
ДЕЙІНГІ ... ... ... |ОЛШЕМДІК |ЖЫЛДАР |2015 ЖЫЛ |
| ... | ... |
| | | ... |
| | | |2005 |
| | | ... ... |
| | |2005 |2010 |2015 | ... ... |61,9 |75-83 |93-101 |156,7 ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... ГАЗ ... |25,2 ... |226,6 |
| ... М. | | | | ... ГАЗ ... |915,2 |3340,0 |4110,0 |449,1 ... - ... ... ЖӘНЕ ... РЕСУРСТАР МИНИЕТРЛІГІНІҢ |
|МОЛІМЕТГЕРІ БОЙЫНША ЖҮЙЕГЕ КЕЛТІРІП ЕСЕПТЕГЕН АВТОР ... 5 ... ... РЕСУРСТАРЫНЫҢ ТАБИҒИ КОЗДЕРІН ИГЕРУДІҢ 2015
ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ БОЛЖАМДЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ
КЕСТЕДЕГІ, ӘСІРЕСЕ, МҮНАЙҒА ҚАТЫСТЫ КӨРСЕТКІШТЕР, 2015 ЖЫЛҒА ... ... ... ... ... БОЛА АЛАДЫ. ДЕЙ ТҮРГАНМЕН, ЕГЕР
ЭКСПОРТТЫҢ ҚҮРЫЛЫМЫН ОЗГЕРТУГЕ БАЙЛАНЫСТЫ ... ... ... ЕНДІ 5-6 ... ... МҮНАЙ ӨНДІРУДІ ІШКІ СҮРАНЫС ПЕН ... ... ... ... ... ... МАҚСАТЫНА
СӨЙКЕСТЕНДІРУГЕ МҮМКІНДІК ТУАР СДІ. БҮЛ КОЗДЕГЕН МАҚСАТТЫ ЖҮЗСГЕ ... ... ... ОРЫНДАРЫНЫҢ КӨПТЕП АШЫЛУЫНА, СЫРТҚЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
БАЙЛАНЫСТАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУҒА ЖӨНЕ ... ... ... ... ... ... ЖОЛ АШАР ЕДІ. ОСЫ МӨССЛСГС ҚАТЫСТЫ ... ... ... ДС, ... ... ... ... ТҮЖЫРЫМ ЖАСАУГА НЕГІЗ БОЛЫП ОТЫР. БҮЛ ТҮЖЫРЫМНЫҢ ДҮРЫСТЫГЫНА
ЕЛІМІЗДЕГІ МҮНАЙ МЕН ГАЗ ... ... КЕН ... ... ... ӨЗЕН, ЖЕТІБАЙ, ҚАРАШЫҒАНАҚ, ЖАҢАЖОЛ, УРИХТАУ, ҚҮМКОЛ ЖӨНЕ ... ... ... ТАЛДАУ НӘТИЖЕЛЕРІ ДЕ БІРДЕН-БІР ДӘЛЕЛ БОЛА
АЛАДЫ. ОСЫНДАЙ ҒЫЛЫМИ ТАЛДАУДЫ ҚАЗІРГІ ... ... ... ҮШ ... ШЫМКЕНТ) МҮНАЙ ОНДЕУ ЗАУЫТТАРЫНЫҢ ӨТКЕНІ МЕН БОЛАШАГЫН
СИПАТТАЙТЫН ... ... ... ... ... ... СӨЙТІП ОНЫҢ ӨНІМДСРІН ЭКЕПОРТТАУДЫҢ ТИІМДІЛІГІНЕ ... ... ... ... ... ... МӨЛШЕРІ БҮДАН 10-
ШАҚТЫ ЖЫЛДАН КЕЙІН ДЕ 18-20 МЛН.ТОННАДАН АСПАЙДЫ. ЕГЕР ӨЗ ... ... ҮЛЕС ... ЕҢ КЕМ ... 40 ПАЙЫЗҒА ЖЕТКІЗУ
КӨЗДЕЛЕТІН БОЛСА, ОНДА ЖЫЛДЫҚ ОНДІРІСТІК ҚУАТЫ 6-7 МЛН.Т БОЛАТЫН ӨЛІ ДЕ ... САЛУ ... ... ... ЖЫЛДАРДАҒЫ МҮНАЙГАЗДЫ ӨНДІРУ ДЕҢГСЙІ БІРІНШІ НҮСҚА БОЙЫНША
ОНСРКӨСІП ДАМУЫНЫҢ ОҢТАЙЛЫ ШАРТТАРЫНА ШЫҒА ОТЫРЫП, АНЫҚТАЛҒАН: ... ... ... ... ... КЕН ... МҮНАЙГАЗДЫ
ӨНДІРУДІ АРТТЫРУ, ЕКІНШІДЕН, ҚАШАҒАН КЕН ОРНЫНДАҒЫ МҮНАЙДЫҢ АЙТАРЛЫҚТАЙ
ҚОРЫНЫҢ БОЛУЫ. ИНВЕСТОРЛАР ОНЫ ЖЫЛДАМ ИГЕРУ ҮШІН ... ... ... ... АРҚАСЫНДА 2015 ЖЫЛЫ МҮНАЙДЫ ӨНДІРУ КӨЛЕМІ ... ... ... ... ОЛ 2000 ... ... 3,2 ЕСЕ ... НҮСҚАДА МҮНАЙГАЗДЫ ӨНДІРУ КӨЛСМІ 2006-2010 ЖЫЛДАРЫ ... ... АЗ ... ... ... ... ... ЖӨНЕ
БАСҚА ДА ПСРСПЕКТИНАЛЫҚ ҚҮРЫЛЫМДАРДА РЕСУРС ҚОРЫНЫҢ НАҚТЫ ... ОНЫҢ ... ... ... КЕН ... ... ЖӘНС
КЕН ОРНЫНАН ТҮТЫНУШЫҒА ДЕЙІН ҚҮБЫР КӨЛІГІН САЛУ МЕН ... ... ҮШІН КӨП ЖЫЛ ... ... ... МЕН ГАЗ ... ... ОБЛЫСТАР
БОЙЫНША ЕСЕПТІК МӨЛІМЕТТЕР 7 -КЕСТЕДЕ КОРСЕТІЛГЕН.
КЕСТЕ 7
2001-2015 ЖЫЛДАРЫ ҚАЗАҚСТАН РССПУБЛИКАСЫНЫҢ ОБЛЫСТАР БОЙЫНША МҮНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ
КОНДЕНСАТЫН ӨНДІРУ
МЛН.ТОННА
|ОБЛЫСТАР ... |1 ... |2 ... |
| ... 6 ... ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ГАЗ КОНДЕНСАТЫН ӨНДІРУ (1 НҰСҚА)
СУРЕТ 7 2001-2015 ЖЫЛДАРЫ ҚАЗАҚСТАН РССПУБЛИКАСЫНЫҢ ОБЛЫСТАР БОЙЫНША
МҮНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ ... ... (2 ... ... ОНЕРКӘСІБШДЕ, ЕҢ АЛДЫМЕН ПАВЛОДАР МҮНАЙ ХИМИЯ
ЗАУЫТЫН ШИКІЗАТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ... ... ... МЕН ... ... ЖАРАҚТАНДЫРУ ҮСЫНЫЛДЫ. МҮНАЙГАЗДЫ ӨҢДЕУ ... ... ... ... (МАКСИМАЛДЫ ЖӨНЕ МИНИМАЛДЫ МӨЛШЕРДЕ). ЕКІ НҮСҚАДА
ДА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКА ЖӨНЕ БЮДЖЕТТІК ... ... ... ЖОСПАРЫНДА КӨРСЕТІЛГЕН ҚАЙТА ӨҢДЕУДІҢ БІРДЕЙ КӨЛЕМІ
ҚАРАСТЫРЫЛАТЫН 2005 ... ... ... ҮШ ... ... ЗАУЫТТАРЫ
АЛЫНҒАН. АТЫРАУ МҮНАЙ ӨНДЕУ ЗАУЫТЫН ... ... ... ... ОТЫНДЫҚ КЕСТЕСІН ПАЙДАЛАНУДА 308 МЛН.ДОЛЛАР САЛЫМДЫ ТАЛАП ЕТЕТІН
ЗАУЫТ ҚУАТТЫЛЫҒЫН 4,5 МЛН.Т. ДЕЙІН ЖЕТКІЗУДІ ҚАРАСТЫРАДЫ.
ҚАЗІРГІ ... ... ... ... ... ... ... ШИКІЗАТҚА ДЕГЕН ҚАЖЕТТІЛІК РЕСЕЙДЕН АЛЫНЫП КЕЛЕТІН
ИМПОРТ ПЕН "ШЕВРОН" ЖӘНЕ "МОБИЛ" ... ... ... БҮЛ ... ҮШІН АЙТАРЛЫҚТАЙ ҚЫМБАТҚА ТҮСІП ОТЫР. ЕГЕР 1990 ЖЫЛЫ
ҚАЗАҚСТАНДА ЖАНАР-ЖАҒАР МАЙЛАРДЫҢ 610 МЫҢ. ТОННАСЫ ... ... ... ОҒАН ... ҚАЖЕТТІЛІК ЖЫЛЫНА 320-340 МЫҢ ТОННАНЫ ҚҮРАЙДЫ,
СОНЫМЕН БІРГЕ, ЖАНАР-ЖАГАР МАЙГА ДЕГЕН 1 ТОННАНЫҢ БАҒАСЫ 470-3000 ... ЕГЕР 1 ... ... БАҒАНЫ 700 ДОЛЛАР ДЕП АЛСАҚ, ОНДА
РЕСПУБЛИКА ТҮТЫНУШЫЛАРЫ ОНЫ САТЫП ... 238 ... ... ... ... ІШІНЕН РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТІНЕ ҚОСЫМША ҚҮН САЛЫҒЫ РЕТІНДЕ 33 МЛН.ДОЛЛАР
ШАМАСЫНДА ... ... ... АЛ ... БӨЛІГІ ОСЫ ӨНІМНІҢ ... ... ... ... ... 8
АТЫРАУ МҮНАЙ ӘНДЕУ ЗАУЫТЫНДА МҮНАЙДЫ ӨНДЕУ ЖӘНС МҮНАЙ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ
КӨЛЕМІ
МЫҢ.ТОННА
|КӨРСЕТКІШТЕР ... |
| |2000 |2005 |2010 |2015 ... ... ... ... |2200 |2005 |4500 |4500 ... |290,2 |1993,5 |1993,5 |1993,5 ... ... |756,7 |1433,7 |1433,7 |1433,7 ... |8,4 |246,6 |246,6 |246,6 ... |618,8 | | | ... | |74,25 |74,25 |74,25 ... | |195,3 |195,3 |195,3 ... | |18,45 |18,45 |18,45 ... ГАЗ |4,6 |172,8 |172,8 |172,8 ... ... ... |1678,7 |4134,6 |4134,6 |4134,6 ... ОТЫН |521,3 |365,4 |365,4 |365,4 ... ... | | | | ... - ... ЖӘНЕ ... РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ МӨЛІМЕТТЕРІ |
|БОЙЫГППА КЕСТЕНІ ЖҮЙЕГЕ КЕЛТІРГЕИ АВТОР ... 8 ... ... ... ... ... ... ЖӘНС МҮНАЙ ӨНІМДЕРІН
ӨНДІРУ КӨЛЕМІ
ҚАЙТА ЖАРАҚТАНДЫРЫЛҒАН АТЫРАУ МҮНАЙ ӨНДЕУ ... ... ... ҮШІН ... ҚҮБЫР САЛУ ТИІМДІ БОЛУ ТИІС. ОНЫҢ НЕГІЗГІ ... ... ... ... КЕН ... АЙМАҚТЫҢ ЖАҚЫН ОРНАЛАСУЫ;
- МАМАН-КАДРЛАРДЫҢ БОЛУЫ ЖӘНЕ ҚОСЫМША ЖҮМЫС ОРЫНДАРЫН АШУ;
- СУ ЖОНЕ ЭНЕРГЕТИКА РЕСУРСТАРЫНЫҢ БОЛУЫ ... ... ... ... ... ... ЕЛГЕ АЙНАЛЫП ОТЫР, ОСЫНЫҢ ЕСЕБІНЕН БЮДЖЕТКЕ ТҮССТІН ҚАРЖЫ
КӨЛЕМІ ... ... ... ... ... ... ҚАЙТА ЖАРАҚТАНДЫРУДАН
КЕЙІН, ӨНДЕУ БОЙЫНША ... ... ... ... БЕРЕТІН КЕШЕНГЕ
АЙНАЛДЫ (8-ШІ СУРЕТ). 2010 ЖЫЛДАН БАСТАП ... ... 7 ... ... ЖОСПАРЛАНУДА, ОЛАРДЫҢ ІШІНДЕ 1 МЛН.ТОННАСЫ МҮНАЙХИМИЯ ЗАУЫТЫ
ҮШІН ШИКІЗАТТЫ ӨНДІРУГЕ ЖҮМСАЛАДЫ. 2015 ЖЫЛЫ ... ... МЕН ... ... ... ЕСЕБІНЕН ҚАЙТА ӨҢДЕУ КӨЛЕМІ 1 МЛН.ТОННАҒА АРТАДЫ ДСП
БОЛЖАНУДА.
КЕСТЕ 9
ПАВЛОДАР МҮНАЙХИМИЯ ЗАУЫТЫНЫҢ МҮНАЙДЫ ... ЖӘНЕ ... ... ... ... |
| |2000 |2005 |2010 |20І5 |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... ... ӨНДЕУ КОЛЕМІ, БАРЛЫҒЫ |1127,6 |7100 |7000 |6000 ... |356,2 |1990 |1960 |1680 ... |32,1 |570 |560 |480 ... ... |358,4 |1850 |1820 |1560 ... |237,1 |430 |280 |240 ... ... | |280 |420 |360 ... ОТЫН | |990 |980 |840 ... | |70 |70 |60 ... ГАЗ |38,3 |210 |210 |180 ... ОНІМДЕРІ — БАРЛЫҒЫ |1022,1 |6600 |6510 |5580 ... ... |105,5 |500 |490 |420 ... ... | | | | ... ... ... ... КОЛЕМІ, БАРЛЫҒЫ |1127,6 |6900 |6800 |6000 ... |356,2 |1930 |1900 |1680 ... |32,1 |550 |540 |480 ... ОТЫНЫ |358,4 |1790 |1770 |1560 ... |237,1 |410 |270 |240 ... ... | |280 |410 |360 ... ОТЫН | |970 |950 |840 ... | |70 |70 |60 ... ГАЗ |38,3 |210 |200 |180 ... ... - БАРЛЫҒМ |1022,1 |6420 |6310 |5580 ... ... |105,5 |480 |490 |420 ... ... | | | | ...... ЖОНЕ МИНЕРАЛДЫ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ МӘЛІМЕТТСРІ |
|БОЙЫНША ... ... ... ... ... 9 ПАВЛОДАР МҮНАЙХИМИЯ ЗАУЫТЫНЫҢ МҮНАЙДЫ ӨҢДЕУ ЖӘНЕ МҮНАЙ ӨНІМДЕРІН
ӨНДІРУ КӨЛЕМІ (МИНИМАЛДЫ НҰСҚА)
СУРЕТ 10 ПАВЛОДАР МҮНАЙХИМИЯ ... ... ... ЖӘНЕ ... ӨНІМДЕРІН
ӨНДІРУ КӨЛЕМІ (МАКСИМАЛДЫ НҰСҚА)
АЛДАҒЫ ЖЫЛДАРЫ "ПЕТРОҚАЗАҚСТАН ОЙЛ ПРДАКТС (ШНОС)" ... САЛУ ... ... ... ОҢДЕУДІҢ ТЕРЕҢ ... ... ... ... ҚОНДЫРҒЫЛАРДЫ ҮСЫНЫП ОТЫР, ... ... ... ... СУ ... ... ... БОЙЫНША ГАЗ ФРАКЦИОНДЫҚ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫ. ӘРІ ... ... ... ... АЛ ОНЫҢ ... ... МАТЕРИАЛДАРЫН
ОНДІРУ БОЙЫНША ҚОНДЫРҒЫЛАР САЛУ ЖОСПАРЛАНУДА (9,10 КЕСТЕ).
КЕСТЕ 10
"ПСТРОҚАЗАҚСТАН ОЙЛ ... ... ... ... ЖӨНС МҮНАЙ ОНІМДЕРІН
ОНДІРУ КОЛЕМІ
МЫҢ.ТОННА
|РЕСУРСТАР ... |
| |2000 |2005 |2010 |2015 ... ... ... ӨҢДЕУ КОЛЕМІ, БАРЛЫҒЫ |3050,4 |5000 |6300 |7700 ... |619,4 |1500 |1575 |2232 ... |19,6 |300 |315 |385 ... ОТЫПЫ |856,3 |1800 |1800 |2463 ... |1293,0 |1500 |1800 |1309 ... | |60 |63 |77 ... ГАЗ |93,6 |300 |315 |462 ... ... - БАРЛЫҒЫ |2882,1 |5460 |5730 |6930 ... ОТЫН ЖӘНЕ ... |168,0 |540 |570 |770 ... ... ... ОҢДЕУ КОЛЕМІ, БАРЛЫҒЫ |3050,4 |5000 |6000 |6900 ... |619,4 |1250 |1500 |2000 ... |19,6 |250 |300 |345 ... ... |856,3 |1500 |1800 |2208 ... |1293,0 |1250 |1500 |1173 ... | |50 |60 |69 ... ГАЗ |93,6 |250 |300 |414 ... ... - БАРЛЫҒЫ |2882,1 |4550 |5460 |6210 ... ОТЫН ЖӘИЕ ... |168,0 |450 |540 |690 ... - ... ЖӘНЕ ... РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ МОЛІМЕТТСРІН |
|ЖҮЙЕГЕ КЕЛТІРГСН АВТОР ... 11 ... ОЙЛ ... ... ... ... ЖӨНС МҮНАЙ
ОНІМДЕРІН ОНДІРУ КОЛЕМІ (МИНИМАЛДЫ НҰСҚА)
СУРЕТ 12 "ПСТРОҚАЗАҚСТАН ОЙЛ ПРОДАКТС (ШНОС)" МҮНАЙ ӨҢДЕУ ЖӨНС МҮНАЙ
ОНІМДЕРІН ... ... ... ... ... ОҢЦСУ ЗАУЫТТАРЫНЫҢ МҮНАЙ ОНІМДЕРІНІҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ
ОЗІНІҢ САПАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ ... ... ... БӘСЕКЕГЕ
ҚАБІЛЕТТІ. БҮЛ ЕЛДЕРДІҢ НАРЫҚТАРЫ - ҚАЗАҚСТАН МҮНАЙ ӨҢЦЕУ ... ... ... ... ... ... ... ЖАНАР-ЖАҒАРМАЙ
МАТЕРИАЛДАРЫН ҚАМТУҒА МҮМКІНДІГІ БАР НАРЫҚТАР. ... ШЫҒА ... ... ... ШНОС ... МҮНАЙ ӨНІМДЕРІНІҢ НЕГІЗГІ ИМПОРТТАУШЫЛАРЫ
БОЛЫП ҚЫРҒЫЗСТАН ҚАЛА БЕРЕДІ, ОЛ ЕЛГЕ ... ... ... ЖӘНЕ МАЗУТ ЖЕТКІЗІЛІП ОТЫРАДЫ;
АТЫРАУ МҮНАЙ ӨҢДЕУ ЗАУЫТЫН ҚАЙТА ЖАРАҚТАНУДАН КСЙІН КӘСІПОРЫН ... ... ... ... АЛАДЫ: ЕУРОПА СТАНДАРТТАР САПАСЫНА
ЖАУАП БЕРЕТІН ЖАНАР МАЙ, ДИЗЕЛЬ ОТЫНЫ, МАЗУТ ЖӨНЕ КОКС, СОНЫМЕН БІРГЕ ... МАЙ ... ... ... ... ... КЕЙІНГІ МАЙЛАР
ОНДІРІЛЕДІ;
ПАВЛОДАР МҮНАЙ ХИМИЯ ЗАУЫТЫ ПАЙДАЛАНАТЫН ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ... ... ... ... ЗАМАНҒЫ КӘСІПОРЫН БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
ЗАУЫТТЫҢ ӨНІМІ АТЫРАУ МҮНАЙ ОҢЦСУ ЗАУЫТЫ МЕН ШНОС ... ... ... ... ... ЖӘНС РЕСЕЙ ӨНДІРІСІНІҢ БАЛАМА ӨНІМІМЕН БӘСЕКЕЛЕСЕ
АЛАДЫ. ПАВЛОДАР ЗАУЫТЫ ... ... ... ... ЕТКЕН
ЖАҒДАЙДА (ЖЫЛЫНА 6 МЛН.ТОННА), ОНДА ӨНДІРІЛГЕН МҮНАЙ ... ... ... ... ... МЕН СУАР ҚҚР-НА ЭКСПОРТҚА ШЫҒАРУҒА
МҮМКІНДІГІ БАР.
2015 ЖЫЛЫ МҮНАЙ ӨНІМДЕРІНЕ ДЕГЕН ... ... ҮШІН ... ... ОНДСУ КОЛСМІ 21,7 -20,9 МЛН.ТОННАГА
ЖЕТКІЗІЛУІ КЕРЕК, ЯҒНИ ҚАЗІР ЖҮМЫС ЖАСАП ЖАТҚАН ... ... ... ... КЕЙІН (АТЫРАУ МҮНАЙ ӨҚЦЕУ ЗАУЫТЫ 6 МЛН.ТОННА, ПАВЛОДАР
МҮНАЙХИМИЯ ЗАУЫТЫ 8 ... ... ... ... ЖҮМЫС
АТҚАРЫЛУЫ ТИІС. 2015 ЖЫЛДЫҢ СОҢЫНДА НСМЕСЕ 2016 ЖЫЛДЫҢ ... ... ... ... ... МЕН ... ... ДЕГЕН
ҚАЖЕТТІЛІКТЕРДІ ҚАНАҒАТТАНДЫРУ ҮШІН ЖАҢА ҚУАТТЫЛЫҚТАР ЕНГІЗІЛЕДІ. СЕБЕБІ,
МҮНАЙДЫ ӨНДЕУ САЛАСЫ ... КӨП ... ... ЖӨНЕ ... ... АЛ ҚОСЫМША ҚУАТТЫЛЫҚТАРДЫ ҚҮРУ ҮШІН ІРІ ИНВЕСТИЦИЯЛАРМЕН ҚАТАР ҮЗАҚ
УАҚЫТ ҚАЖЕТ БОЛАДЫ, СОЛ ... ДАМУ ... ... ... ... ҚОЮ АРТЫҚ БОЛМАЙДЫ. ОСЫ ... ... ... ... ... ... МҮНАЙДЫ ҚАЙТА ОҢДЕУ ЗАУЫТТАРЫН ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ОРНАЛАСТЫРУ
ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ... САЙ ... ОЛ ... АЛЫС ... ... ПЕН ... МҮНАЙХИМИЯ ЗАУЫТЫ МҮНАЙГАЗ КЕН ОРЫНДАРЫНАН АЛШАҚ
ОРНАЛАСҚАН, ОЛ ӨЗ ... ... ... МЕН ОНЫ ТАСЫМАЛДАУ
ШЫҒЫНДАРЫНЫҢ ӘСУІНЕ ОКЕЛІП СОҒАДЫ;
ЗАУЫТТАРДЫҢ ... ... ... ... ҮЙЫМДАСТЫРУДА
ҚИЫНДЫҚТАР ТУҒЫЗЫП ОТЫР, АЛ БҮЛ СОҢЫНДА ЕЛДІҢ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІН
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕ ... ... ... ... ТУЫНДАСА НЕМЕСЕ ОЛАРДЫҢ
БІРЕУІ ТОҚТАТЫЛСА ЖАНАР-ЖАҒАР МАЙ ... ... ... ... ... ТЕЗ ЖСТКІЗУ МҮМКІН ЕМЕС;
ҚАЗАҚСТАНДА ЖЫЛЫНА 6 МЛН.ТОННА ҚУАТТЫЛЫҒЫ БАР ЗАУЫТТЫ
САЛУ ТИІМДІ ЕМЕС, ... ... ... ОРНАЛАСПАҒАН
ЖӘНС БҮЛ КӨЛІКТІК ШЫҒЫНДАРДЫҢ ӨСУІНЕ ӘКЕЛІП ТІРЕЙДІ. ... ... ... ... ... ... КЕМШІЛІКТЕРДІ БОЛДЫРМАУ ҮШІН, АЗ ҚУАТТЫЛЫҒЫ БАР ЖАҢА
ЗАУЫТТАР САЛУ ТИІМДІ;
ЖАҢА МҮНАЙ ... ... ... ... ... ... ... МАҢҒЫСТАУ, АЛМАТЫ,
ҚОСТАНАЙ, АҚТӨБЕ ЖОНЕ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСТАРЫНДА ОРНАЛАСТЫРҒАН
ТИІМДІ. НАҚТЫ ... ... ... ... ... ... БЕЛГІЛЕУГЕ БОЛАДЫ. ЖОҒАРЫДА АЙТЫЛҒАН
ОБЛЫСТАРДА МҮНАЙГАЗ КЕН ОРЫНДАРЫН БАРЛАУ ЖҮМЫСТАРЫН ҚАЖЕТ
ЕТСТІН ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ АУДАНДАР ЖЕТЕРЛІК.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ МІНДЕТТЕРІНІҢ БІРІ - ... ... ... ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ. БҮЛ ҮШІН ... ... ... ... ОТЫРУДА КОЛІК ЖҮЙЕСІН ҚҮРУ ҚАЖЕТ. ГАЗ ӨНДІРУДІҢ
КӨКЕЙТЕСТІ ПРОБЛЕМАЛАРЫНЫҢ БІРІ ТАБИҒИ ГАЗДЫ ЖАҒУ БОЛЫП ... ЖЫЛ ... ОРТА ... 10,8 МЛРД.КУБ.М КОЛСМІ ӨНДІРІЛСЕ, ОНЫҢ 7,0 МЛР.КУБ.М.
НЕМЕСЕ 65 ПАЙЫЗЫ ҒАНА ТҮТЫНУҒА ПАЙДАЛАНАДЫ, АЛ 3,8 ... ... ... ... ... АРҚЫЛЫ ЖОЙЫЛЫП ОТЫРАДЫ.
ГАЗ ӨНДІРУДЕГІ БАСҚА КӨКЕЙТЕСТІ МІНДЕТ ГАЗДЫ ... ... ... ... ... ... ГАЗДЫҢ ҚҮРАМЫ НЕГІЗІНЕН
КҮКІРТТІҢ ҚОСЫНДЫЛАРЫ МЕН КҮКІРТ ҚЫШҚЫЛЫ БАР ... ... ... ... АЛУ ... ФРАКЦИЯЛАРДЫ БӨЛУ, КСПТІРУ МЕН ТАЗАЛАУ
ЖӨНІНДЕГІ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЦИКЛДЫҢ ОРЫНДАЛУЫН ТАЛАП ЕТЕДІ. ... ... ... ҚАЖЕТТІЛІГІ 5 МЛРД.КУБ.М КӨЛЕМДІ ҚҮРАЙДЫ. ЖЫЛДАН ЖЫЛГА БАЙҚАЛАТЫН
ТАПШЫЛЫҚ 2,7 МЛРД.КУБ.М КӨЛЕМІНДЕЙ ИМПОРТПСН ЖАБЫЛАДЫ. ОНЫҢ 1,3 ... 1,4 ... ... ... БҮГІНГІ ТАҢДА, ҚАЗАҚСТАН ЖЕР
ҚОЙНАУЫНАН 5,5 МЛРД.КУБ.М КӨЛЕМДЕ ГАЗ АЛА ОТЫРЫП, ОНЫ ШСТ ... ... ... ... АЛГАШҚЫ ЭНЕРГИЯ КОЗДЕРІНІҢ ОТЫН БАЛАНСЫНДАГЫ ТАБИҒИ ГАЗДЫҢ
11 ПАЙЫЗДЫҚ ҮЛЕСІ РЕСЕЙЛІК - 40 ... ... ... ... ... БҮЛ ... (АҚМОЛА ЖӘНЕ ҚАРАГАНДЫ ОБЛЫСТАРЫ), СОЛТҮСТІК
(ПАВЛОДАР ЖӨНЕ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСТАРЫ) ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ІРІ ГАЗ ... ... СОНДАЙ-АҚ ОСЫ
АЙМАҚТАРДА ТАС КӨМІР МЕН ЭЛЕКТР ... ... ... ... ... ... ТАБИГИ ГАЗДЫ ПАЙДАЛАНУДА ҚАЙТА
ОҢДСУДІҢ ЖЕТКІЛІКСІЗ ҚУАТТАРЫ, МАГИСТРАЛДЫҚ ГАЗ ... ... ... ГАЗ ... ТОРАПТАРЫНЫҢ ЖЕТКІЛІКСІЗ ТАРАМДАЛУЫ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН
БІРҚАТАР ФАКТОРЛАРМЕН ТЕЖЕЛІП ... ... ... ... ТАБИҒИ ГАЗДЫ КЕҢІНЕН ПАЙДАЛАНУЫНА БОГЕТ ... ... ... ОРТАША ЖӨНЕ ТӨМЕНГІ ҚЫСЫМДАҒЫ ГАЗ БӨЛУ ЖЕЛІЛЕРІ ГАЗ ЖҮЙЕСІН
ҚАЙТА ҚҮРЫЛЫМДАУ КЕЗІНДЕГІ ГАЗБЕН ЖАБДЫҚТАУДЫҢ ЖЕРГІЛІКТІ ... ... ... ... ГАЗ БӨЛУ ... ... ... ЖОНЕ ... МҮМКІНДІКТСРІ БАР ӘРТҮРЛІ
НЫСАНДАҒЫ КӨПТЕГЕН ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУШІ СУБЪЕКТІЛЕР АРАСЫНДА БӨЛШЕКТЕЛІП
КЕТТІ. ... ... ... ... ТҮПКІЛІКТІ ЖЕТКІЗІЛІМІНІҢ
НАРЫҚТА БӨСЕКЕСІЗ ЖӨНЕ АШЫҚ ЕМЕС ОРТАДА ҚАЛЫПТАСУЫНА ӘКЕЛДІ. ГАЗ ... ... ... ... ... ЖАҢАРТУДЫ
ТАЛАП ЕТЕДІ.
ГАЗДЫ ӨНДІРУ КӨЛЕМІН ОСІРУ ӨНЕРКӘСІПТІК ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ ҚАЖЕТТІЛІГІН ТОЛЫҚ
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ... ... ... ... ... ... ОНДІРУШІ КӨСІПОРЫНДАРДА ІСКЕ АСЫРУ ҚАЖЕТ. БҮЛ ТІКЕЛЕЙ ТҮТЫНУ
ҮШІН РЕСУРСТЫҢ ... ... ... МҮМКІНДІК БЕРЕДІ. ЕКІНШІДЕН, СЛДІҢ
ОҢТҮСТІК АЙМАҒЫНДА ПАЙДАЛАНУ ҮШІН ШИКІЗАТТЫ ДАЙЫНДАУ ... ... ... ... ... ЖАҢА ҚҮРЫЛЫСТЫ САЛУ ЖӨНІНДЕГІ
ЖҮМЫСТАРДЫҢ ... ... ІСКЕ ... ... ... ... ГАЗ
ҚҮБЫРЛАРЫНЫҢ ӨТКІЗУ ҚАБІЛЕТІН ЖОҒАРЫЛАТУ ЖЭНЕ ӨТКІЗУДІҢ ЖАҢА КОЗДЕРІН ІЗДЕУ
КЕРЕК. СОНЫМЕН, РЕСПУБЛИКАНЫҢ ТАБИҒИ ... ... ... ... ЕТУ ҮШІН ... ... ... ГАЗ ТҮТЫНУШЫЛАРЫН
МҮМКІНДІГІНШЕ ТОЛЫҚ ҚАМТИ ... ... ІШКІ ... ... ... ГАЗ ... ЖҮЙЕЛЕРІН ҚҮРУ ҚАЖЕТ. БҮЛ ҮШІН 90-
ЖЫЛДАРДЫҢ БАСЫНДА МҮНАЙГАЗ ... ... ... ... ОНДА
МАГИСТРАЛДЫ ГАЗ ҚҮБЫРЛАРЫ ЖСЛІСІ ҚҮРЫЛЫСЫНЫҢ БІРНЕШЕ ЖОБАСЫН ... ... ... ... ... ЖЕР ... ... — АЛМАТЫ-
ТАЛДЫҚОРҒАН" ЖӘНЕ "АҚСАЙ-КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ - ҚОСТАНАЙ -КӨКШЕТАУ - ... ГАЗ ... ... ... ГАЗ ... ЖЕЛІСІН
ДАМЫТУДЫҢ БІРІНШІ КЕЗСҢІН ҚҮРАЙДЫ. "АҚЫРТОБЕ ГАЗДЫ САҚТАУ ЖЕР АСТЫ ... ... ГАЗ ... ... ... ... ... АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНА ГАЗ ЖЕТКІЗУ КОЛЕМІН ҚЫСҚАРТУ ЖӨНС ... ... ... ҮШІН ... "АҚСАЙ-КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ - ҚОСТАНАЙ-КОКШЕТАУ-
АСТАНА" ГАЗ ҚҮБЫРЫ БАТЫС ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСТАРЫ ТҮРҒЫНДАРЫНЫҢ ЭНЕРГСТИКАЛЫҚ, ӨНЕРКОСІПТІК,
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖӨНЕ КОММУНАЛДЫ-ТҮРМЫСТЫҚ ... ... ... ЖӘНЕ ТҮРАҚТЫ ЖАБДЫҚТАУҒА АРНАЛҒАН. БҮЛ ГАЗ ҚҮБЫРЫ БАТЫСТАН ШЫГЫСҚА
ҚАРАЙ БАҒЫТТАЛЫП, РЕСПУБЛИКАНЫҢ СОЛТҮСТІК ... ... ОСЫ ... ... ... ... ЖӘНЕ ... МҮНАЙГАЗКОНДЕНСАТТЫ
КСН ОРЫНДАРЫ ҚҮРАЙДЫ. ГАЗ ҚҮБЫРЫНЫҢ ЖАЛПЫ ҮЗЫНДЫҒЫ - 1777 ... ... ... 12 ... ... ... ... ГАЗ ҚҮБЫРЫ РЕСПУБЛИКАНЫҢ ГАЗ ТАСЫМАЛДАУ ЖЕЛІСІН ДАМЫТУДЫҢ
СКІНШІ ... ... ОЛ ... ... ЖЕНЕ ... ... ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ АРНАЛҒАН. ОСЫ ГАЗ ҚҮБЫРЫН САЛУ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АПАТ ... ... МЕН ... ... ... БІР ... ГАЗБСН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ПРОБЛЕМАСЫН ШСШУГС, СОНЫМЕН
ҚАТАР ҚАЗАҚСТАННЫҢ ГАЗ ӨНДІРУШІ АЙМАҚТАРЫН ҚОСУҒА МҮМКІНДІК ... ... ... ... ЖӨНЕ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСТАРЫ АУМАҚТАРЫМЕН
ӨТЕДІ. ГАЗ ҚҮБЫРЫНЫҢ ШИКІЗАТ ... ... ... ... ... ... ОБЛЫСЫНЫҢ КЕН ОРЫНДАРЫ ЖӨНЕ СОЛТҮСТІК АРАЛ ... ГАЗ КЕН ... БОЛА ... ... ... ... ҮШІНШІ КЕЗЕҢІНДЕ "АСТАНА-ҚАРАГАНДЫ",
"АСТАНА-ПАВЛОДАР", "ПАВЛОДАР-СЕМЕЙ-ОСКЕМСН" МАГИСТРАЛДЫ ГАЗ ҚҮБЫРЛАРЫН САЛУ
КОЗДЕЛУДЕ.
ТӨРТІНШІ КЕЗЕНДЕ "ТАЛДЫҚОРҒАН - ОСКЕМЕН" ... ГАЗ ... ... ... ... ҚАТАР, ГАЗДЫҢ ЖАҢА ЖЕР АСТЫ ҚОЙМАСЫН (ГЖҚ) ... ... БҮЛ ... ... ... ... ЖАҚСАРТУҒА ЖӨНЕ ... ... ... ЕТУ ... ... ... ... ХАЛЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҒЫНДА ТАБИГИ ЖӨНЕ ЖАСАНДЫ ГАЗДАР ҚОЛДАНЫЛАДЫ.
ТАБИҒИ ГАЗДАР ҚҮРАМЫНА ЭДЕТТЕ 50 Г/КУБ.М. АУЫР ... БАР ... ... ... (92-98 ... ГАЗ КЕН ОРЫНДАРЫНЫҢ ТАБИҒИ
ГАЗДАРЫ, ... КЕН ... ... 37-72 ... МСТАН БАР ЖОЛАЙ
ГАЗДАРЫ (150Г/КУБ.М ЖОҒАРЫ АУЫР КОМІРТЕГІ), ... КОП ... ... ... МЕН АУЫР КӨМІРТЕГІ (50 ДЕН 150 Г/КУБ.М-ГЕ ... ... КСН ... ... ... ГАЗДАРЫ (99 ПАЙЫЗ МЕТАН)
ЖАТАДЫ. ТАБИҒИ ЖӘНЕ ІЛЕСПЕ ГАЗДАРЫ, СОНЫМЕН ... ... ... ... НЕГІЗІНЕН, КОМІРТЕГІ ДЕП АТАЛАТЫН, КӨМІР МЕН ... ... ОЛАР ... ... ГАЗҒА ҚАРАҒАНДА ЖОҒАРЫ ЖЫЛУ ҚАБІЛЕТІ ... УЛЫ ... ... АУЫР ... БОЛУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ КОМІРТЕГІ ГАЗДАРЫ ҚҮРҒАҚ
ЖӘНЕ МАЙЛЫ БОЛЫП БОЛІНЕДІ. ... 150 ... ... АУЫР ... ... МАЙЛЫҒА, АЛ 150Г/КУБ.М ТОМЕНДЕРІ ҚҮРҒАҚ ГАЗДАРҒА (ТАБИҒИ ГАЗДАРҒА)
ЖАТАДЫ. МҮНДАЙ БӨЛУ ... ... ... ЖӨНЕ ... ӘРІ ... ЕҢ ҮНЕМДІ ТӘСІЛІН АНЫҚТАУ ҮШІН ҚАЖЕТ. ҚАТТЫ ЖӨНЕ ... ... ... ... АЛЫНҒАН ГАЗДАР, ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ГАЗДАР
ЖАСАНДЫ ГАЗДАРҒА ЖАТАДЫ.
КҮРДСЛІ САЛЫМДАР КӨЛЕМІН НАҚТЫ ЖОСПАРЛАУ, ... АЛУ ЖӨНС ... ... ЖӘНЕ ... ... ТӨРТ ТОПҚА БОЛУГЕ БОЛАДЫ:
БІРІНШІ ТОПҚА, ЖЕР ҚОЙНАУЫНАН АЛЫНҒАН ГАЗДАР (ТАБИҒИ, ... ЖӨНЕ ... ... ... ... ... КОМПОНЕНТТЕР БАР, ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
ПРОЦЕСТІҢ ЖАНАМА ҚАЛДЫҚТАРЫ РЕТІНДЕ АЛЫНАТЫН ... ... ... ПЕШТІК, МҮНАЙДЫ ҚАЙТА ӨНДЕУ ГАЗДАРЫ, ТҮРЛІ-ТҮСТІ МЕТАЛЛУРГИЯ ... ... ... ... ... ӘЛУЕТТІ КӨЗДЕРІ, ШИКІЗАТТЫҢ, БАСҚА ТҮРЛЕРІНЕН АЛЫНАТЫН ГАЗДАР,
КӨМІР МЕН ... ЖСР АСТЫ ... ... ... ... ҚҮРАЙДЫ.
ОСЫ ГАЗ ... ... ... ... ... ... ... ОЛАРДЫ АЛУ ҮЛКЕН КАПИТАЛ САЛЫМДАРЫН ҚАЖЕТ
ЕТЕДІ;
- ТОРТІНШІ ТОП -ГАЗДАРДАН АЛЫНҒАН ГАЗДАР ... ... ... ... ... ... ... МҮНАЙ МСН
МҮНАЙ ӨНІМДЕРІН ТСРМИКАЛЫҚ ЖӨНЕ ТЕРМОКАТАЛИКТІК ҚАЙТА ӨНДЕУ
НЕГІЗІНДС АЛЫНҒАН ГАЗДАР. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОТЫН НСМЕСЕ
ХИМИЯ ШИКІЗАТЫ РЕТІНДЕ ОНЕРКӨСІПТІК ... ҮШІН ... ... БАРЛЫҚ ТҮРЛЕРІНЕ ИЕ. ҚОЛДА БАР ГАЗ РЕСУРСТАРЫН ПАЙДАЛАНУДЫҢ
ТИІМДІ НҮСҚАСЫН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ССЕПТЕУЛЕР ЖӘНЕ ... ПЕН ... ... ... ... ... ... РЕСПУБЛИКАНЫҢ КӨПТЕГСН
АЙМАҚТАРЫНДА ГАЗДАРДЫ ТҮТЫНУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІН ССЕПТЕУ, МЫСАЛЫ
МҮНАЙДЫ ҚАЙТА ... ... МЕН ... ... ... ӨНІМ ... ТАБИҒИ ЖӨНЕ ЖАҒЫЛҒАН ГАЗДАРДЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ... ... ... ... БОЛАТЫНЫН КОРСЕТЕДІ. БҮРҒЫЛАУ ҚҮБЫР АРҚЫЛЫ
ЖӘНЕ ҚЫСЫМ ТӨМЕНДЕГЕН КЕЗДЕ МҮНАЙҒА АРАЛАСА КӨТЕРІЛСТІН ... ... ... ... ... ... БОЛІНУІ ТРАПТА ЖҮРЕДІ. МІНЕ ОСЫ ... ЯҒНИ ... ... БӨЛІНУІ ЖҮРЕДІ. ГАЗДЫ БӨЛУДІҢ ТӨМЕНГІ
БӨЛІГІНЕН МҮНАЙ, ЖОҒАРЫ ЖАҒЫНАН ГАЗ ҚҮБЫРЫМЕН МҮНАЙ ... ГАЗЫ ... ... МЕН ... ... БОЛУЫНАН, ІЛЕСПЕ ГАЗДАР ЖАНУДЫҢ
ЖОҒАРЫ ЖЫЛУЫНА ИЕ БОЛАДЫ (ОРТАША 10300 ККАЛ/КУБ.М). ОЛАРДЫҢ ... ... ... МЕТАН ЖӨНЕ ПРОПАН (80 ПАЙЫЗҒА ДЕЙІН), 20-
26 ПАЙЫЗ БУТАН, ПЕНТАН ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ ... БАР. ... ГАЗ ... АЛУ КӨЗІ ... ... ... МҮНАЙ САПАСЫ МЕН ... ... АЛУ ... ... ... АЛЫНАТЫН ГАЗДАРҒА СУТЕГІ, МЕТАН, ЭТАН, ПРОПАН,
БУТАН, ЭТИЛЕН, ПРОПИЛЕН, БУТИЛСН ЖӨНЕ БАСҚА КӨМІРТЕГІЛЕРІ ЕНЕДІ. БІРАҚ ОСЫ
КОМПОНЕНТТЕР ... ... ... ... ... ... ... МІНДЕТТІ ТҮРДЕ БОЛАДЫ. МҮНАЙДЫ ... ... ... ... ҮЛКЕН КӨЛЕМІ БАР ЖӨНЕ КӨМІРСУТЕГІЛІК
ҚОСЫНДЫЛАРДЫ ПОЛИМЕРЛЕУ ... ОСЫ ... ... МОЛЕКУЛАЛЫ ҚӨСЫНДЫЛАР
(ПОЛИЭТИЛЕН, ПОЛИПРОПИЛЕН, ПОЛИВИНИЛ-ХЛОРИДІ, ПОЛИСТИРОЛ, ПОЛИОПРЕН,
ПОЛИХЛОРПРЕН, ПОЛИБУТАДИСН ЖӨНЕ БАСҚАЛАР) АЛУҒА ... ... ... ... ХИМИЯЛЫҚ ҚАЙТА ӨҢДЕУДІҢ СОҢҒЫ НЭТИЖЕСІ БОЛЫП
ҚҮРЫЛЫС, ӨНЕРКӘСІП ЖӨНЕ ҮЙ ... ... ... ... ... ... ЖЕДЕЛ ДАМЫТУ ҮШІН ҮЛКЕН РЕЗЕРВІ ТҮРЛІ-ТҮСТІ МЕТАЛЛУРГИЯ
ГАЗЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ШЫМКЕНТ ҚОРҒАСЫН ЗАУЫТЫ, РИДДЕР ЦИНК ... ... ... ҚОРҒАСЫН-МЫРЫШ КОМБИНАТТАРЫ ҚАЛДЫҚ ГАЗДАР
БАЗАСЫНДА ... ... ... ... ... ... ... ҚЫШҚЫЛЫН ӨНДІРУ АГЛОМЕРАЦИОНДЫҚ МАШИНАДА ТӨМЕННСН ... ... ... ... ... ... ... БОЛІНЕТІН ГАЗДАРДАН, АЛ
СІРКЕ ГАЗЫ АЛДЫҢҒЫ ҚАТАРЛЫ КЕЛІСІМ-ШАРТ ТӘСІЛІ БОЙЫНША СІРКЕ ҚЫШҚЫЛЫНА
АЙНАЛДЫРЫЛАДЫ.
ӘЛЕУСТТІ ОТЫН ... ... ... ... ... КЕЗІНДЕ
ПАЙДА БОЛАТЫН ПЕШ ГАЗЫ ... ... ... ЖАНУ ... ... ... ОЛАР АДАМ ... ЗИЯНДЫ ӨСЕР ЕТЕДІ. ОСЫНДАЙ ГАЗДАРДЫ
ЖЫЛУ РЕТІНДЕ ДЕ, ХИМИЯЛЫҚ ШИКІЗАТ РЕТІНДЕ ДЕ ... ... ... ... ... ... БІРІНШІ ЖАҒДАЙДА ТАЗАЛАУДЫҢ ҚАЖЕТІ ЖОҚ,
ЕКІНШІ ЖАГДАЙДА ТАЗАЛАУ МІНДЕТТІ. КҮЙДІРІЛГЕН ГАЗДАР ХАЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ
БІРҚАТАР ... ... ... БҮЛ - ... ОНСРКӨСІП ҮШІН
ШИКІЗАТ, КОММУНАЛДЫ-ТҮРМЫСТЫҚ МАҚСАТТА ОТЫН, АВТОКОЛІК ПСН АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ
МАШИНАЛАР ҮШІН ... ... ... ЖӘНЕ СУЫҚ ... ... ... АЛУДЫҢ НЕГІЗГІ ҮШ КӨЗІ БАР: 1) ГАЗ ОҢДЕУШІ ЗАУЫТТАРДА
МҮНАЙ, ІЛЕСПЕ ЖОНС ТАБИҒИ ... 2) ... ... ... ... ЖӨНЕ ТЕРМОКАТАЛИТИКАЛЫҚ ӨНДЕУ ГАЗДАРЫНАН; 3) ... ... КЕН ... ... ... ... ... БОЛАДЫ, БІРАҚ "КҮЙДІРІЛГЕН ГАЗДАР" ДЕП ПРОПАН, ПРОПИЛЕН,
ИЗО-БУТАН, ... ... АТАУ ... ОЛАР ГАЗ КҮЙІНСН ҚЫСЫМНЫҢ
АЗ ҒАНА ЖОҒАРЫЛАУЫНАН ЖӨНЕ ҚОРШАҒАН ОРТА ТЕМПЕРАТУРАСЫ ТОМЕНДЕГЕН ... ... ... ... ... ... ҮШІН ҮЛКЕН ҚЫСЫМ ЖӘНЕ ТӨМЕН
САЛҚЫНДАТЫЛҒАН ТЕМПЕРАТУРА ... ... ... ... МЕТАЛДЫ
БАЛҚЫТУДА ЖӨНЕ КЕСУДЕ, ТАМАҚ ДАЙЫНДАУДА, АУЫЛ ... ... ... ... ... ... КҮЙДІРІЛГСН ГАЗ ҚЫМБАТ
БАҒАЛЫ ЭТИЛ СПИРТІНІҢ, КАЛЬЦИЙ КАРБИДІНІҢ ЖӨНЕ ... ... ... ҮШІН ... БОЛСАҚ, СҮЙЫҚ МЕТАН ГАЗ ТҮРІНДЕГІДЕН
600 ЕСЕГЕ ТЫҒЫЗДЫРАҚ, АЛ ... ... ОНЫ ... ... ... ... СҮЙЫҚ МЕТАНДЫ ТАСЫМАЛДАУ ГАЗ ТҮРІНДЕГІГЕ ҚАРАҒАНДА ҮШ ЕСЕГЕ
ТИІМДІРСК (ТҮТЫНУШЫ ҚАБЫЛДАЙТЫН ОНІМІ БОЙЫНША) ЖӘНЕ ҮШ ... ... ... (ГАЗ ... ... ҚҮНЫ ... КҮЙДІРІЛГЕН ГАЗДЫ
КҮЙДІРГЕН ЖЕРДЕН ... ... ... ДАЙЫНДАЛҒАН ЦИСТЕРНАЛАРМЕН
ЖЕТКІЗУГЕ БОЛАДЫ. ОЛАРДЫҢ ТАСЫМАЛЫН АВТОМОБИЛЬ, ОЗЕН ЖӘНЕ ТЕМІР ... ІСКЕ ... ... ... ... МҰНАЙГАЗ ӨНЕРКӘСІБІН
КЕШЕНДІ ДАМЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ МЕН ЖОЛДАРЫ
3.1. МҮНАЙГАЗ ... ... ... ... ТИІМДІЛІГІ
СОҢГЫ ЖЫЛДАРЫ ОТАНДЫҚ ЖӘНЕ ШЕТЕЛДІК МАМАНДАР ... ... ... ЭКОНОМИКА МЕН ОЛАРДЫҢ СЫРТҚЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАРЫНЫҢ
КӨШ ... ... АЛ ... ЖОҚ АУМАҚТАР ЕКІНШІ ОРЫНГА
КЕТЕТІНДІГІ ЖӨНЕ ... ... БОЙЫ ... ... ... ... ... КОЗҚАРАС НЫҒАЯ ТҮСУДЕ.
ӘЛЕМДІК ... ... ... ... ... ІС-
ҚИМЫЛДЫҢ КОРНЕКТІ НЫСАНДАРЫНАН КЛАСТЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР АЙЫРМАШЫЛЫҒЫ ... ... ... ... ... ... ҮЗАҚ ... БІРЛЕСКСН
ШАРУАШЫЛЫҚ, ИННОИАЦИЯЛЫҚ ЖӨНЕ БАСҚА СТРАТЕГИЯСЫН АНЫҚТАЙТЫН
КОШ БАСШЫ - КӘСІПОРЫННЫҢ (БІР НЕМССЕ ... ... ... ... ... ... - ... ЖҮРГІЗЕТІН
НСГІЗГІ ШАМАСЫН АУМАҚТЫҚ ОҚШАУЛАНДЫРУ;
- СТРАТЕГИЯЛЫҚ ... ... ... ЖҮЙЕ ШСҢБЕРІНДЕГІ ОНЫҢ АУМАҚАРАЛЫҚ ЖӨНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
БАЙЛАНЫСТАРЫН ҚОСА ТҮРАҚТЫЛЫҒЫ;
КЛАСТСРЛІК ЖҮЙЕГЕ ОТАНДЫҚ ЖӘНЕ ШЕТЕЛДІК ҚАТЫНАСУШЫЛАРЫНЫҢ ОНЫҢ ЖАЛПЫ ... ІШКІ ... ... ... ... ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҮДЕРІСТЕР
БАҒДАРЛАМАЛАРЫ ШЕҢБЕРІНДС ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛДАРЫН ҮЗАҚ ... ... ... ... КОРПОРАТИВТІК ЖҮЙЕЛСРІНІҢ, БИЗНЕЕ -ҮДЕРІСТЕРДІ
БАҚЫЛАУДЫҢ, ... ... ... ... [67] ... ... "ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР ГЕНЕРАТОРЛАРЫ" ... ... ... ... ... ... ҮРДІСПЕН - ЯҒНИ
ДҮНИС ЖҮЗІЛІК ИННОВАЦИЯНЫ ҚҮРУМЕН СИПАТТАЛАДЫ. КЛАСТЕРЛЕРДІҢ КӨПШІЛІГІ
ДАМУДЫҢ БАС ... ... ... ... ... БАҒДАРЛАНАДЫ. СОНЫМЕН КЛАСТСРЛЕРДІҢ 30 ПАЙЫЗЫ ... ... ТАП ОСЫ ... ... ТАҒЫ ДА ... 30
ПАЙЫЗЫ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ТЕК "ПАЙДАЛАНУШЫЛАР" РЕТІНДЕ ... ... ... ЖАҢА ... ... ... ШАРУАШЫЛЫҚТЫҢ ТҮРЛІ СЕКТОРЛАРЫНДАҒЫ ... ... ... НӘТИЖЕСІНДЕ, БІРҚАТАР БАТЫС ЕУРОПАЛЫҚ ЕЛДЕРДІҢ
ШАРУАШЫЛЫҒЫН КЛАСТЕРЛЕУІНІҢ НЕГІЗГІ САЛАЛЫҚ БАҒЫТТАРЫ ... ... ... ... МСН ... ОСЫ ЗАМАНҒЫ ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ САЛАЛЫҚ
ҚҮРЫЛЫМЫНА ТАЛДАУ ЖАСАУ НЕГІЗІНДЕ, ЭКОНОМИКАНЫҢ ДАМУЫНДА БІРҚАТАР НЕГІЗГІ
БАҒЫТТАРЫН БОЛІП КОРСЕТКЕН ЖӨН, ОЛАР ... ... ... ... ... ИННОВАЦИЯЛЫҚ КЛАСТЕРЛІК ТОПТАРДЫҢ ҚҮРЫЛУЫ
МҮМКІН. АТАП АЙТҚАНДА, МҮНДАЙ ... ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ҚҮРАСТЫРУ ОНДІРІСІ;
МЕТАЛЛУРГИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯ САЛАСЫНДАҒЫ ӨНІМ ОНДІРУШІ ЖӘНЕ ӨҢЦСУШІ ӨНЕРКОСІП;
МҮНАЙ ӨНДСУ ЖӨНЕ МҮНАЙ ХИМИЯ;
АГРООНДІРІС;
МҮНАЙҒАЗ КЕШЕНІ;
БИОТЕХНОЛОГИЯ;
КОММУНИКАЦИЯЛАР ЖӨНЕ ... ... ... БІРГЕ ҚАЗАҚСТАН ШАРУАШЫЛЫҒЫНА ... ... ... ... ЖӨНЕ АУМАҚТЫҚ БАЙЛАНЫЛУЫНА ОЛАРДЫҢ ЖЕТІЛУІНІҢ
СЫРТҚЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ... ... ... ... ӘРІ ІРІ, ӘРІ ... ... ... ЖЕРГІЛІКТІ ОЗІНДІК ЕРЕКШЕЛІГІН ... ... ... СЕРИЯЛАРЫН ЖҮРГІЗУ ТАЛАП ЕТІЛЕДІ. СОНДАЙ-АҚ
ҚАЗАҚСТАНДА ШЕКАРА ЖАНЫНДАҒЫ АУМАҚТЫҚ ... ... ӨРІ ... ӨРІ ... ... ... ... ЖАҒДАЙЛАР ОРЫН
ТАПҚАН. АЙМАҚТЫҚ ДАМУДА ... ... ... ... ... ЖАТҚЫЗУҒА БОЛАДЫ: ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ, ҒЫЛЫМИ
ЖЭНЕ АҚПАРАТТЫҚ ИНФРАҚҮРЫЛЫМДАРДЫҢ ДАМУЫН; ... ... ... ... БИЗНССТІ
ПАЙДАЛАНУДАҒЫ ИКЕМДІЛІКТІ; АЙМАҚАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАРДЫҢ
ОРНЫҚТЫЛЫҒЫНЫҢ АРТУЫН; СЫРТҚЫ ... ... ... ... ЖӨНС ТАҒЫ
БАСҚАЛАРДЫ. ЕКІНШІ ЖАҒЫНАН, ҚАЗАҚСТАН РССПУБЛИКАСЫНДА ... ... ... ... ... ... ... ШАРУАШЫЛЫҚ
ҚҮРЫЛЫМДАРДЫҢ ЖЕКЕ ССКТОРЛАРЫНДАҒЫ БІРЛЕСКЕН БИЗНЕСТІ ... ... ... ЖАНЫНДАҒЫ АУМАҚТЫҚ КООПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚҮРЫЛЫМДАРДЫҢ ДАМУ
ДЕҢГЕЙІНІҢ НАШАРЛЫҒЫ, ОЛАР, ... ... ... ... ҮШІН ... ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ МАҚСАТЫМЕН ДЕРБЕС ОРЫНДАП ... ... ... ДАМУ БОЙЫНША ҮЖЫМДЫҚ ЖОСПАРЛЫҚ ... ... ... ... ... ... ... ҮЛКЕН ШЕГІ, ӨЙТКЕНІ КЛАСТСРЛЕРДІ ҚҮРУДАН НАҚТЫ ПАЙДА ТСК 5-7
ЖЫЛДАН КСЙІН КӨРІНЕДІ.
ЖОҒАРЫДА АТАЛҒАНДАРДЫҢ БАРЛЫҒЫ ... ЖОНЕ ... ... ... ... ... АУДАРУДЫ КҮШЕЙТУДІ ТАЛАП
ЕТЕДІ, ӨЙТКЕНІ КЛАСТЕРЛІК ҚҮРЫЛЫМДАРДЫ ... МЕН ... ... БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ОЙДАҒЫДАЙ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТЕК ҚАНА ... ... ... ... ... БОЛУЫ МҮМКІН. ДҮНИЕ ЖҮЗІЛІК ТӘЖІРИБЕ
КӨРСЕТКСНДЕЙ, ЖАЛПЫ АЙМАҚТЫҚ ДАМУДАН ТЫС ... ... ... ... ТИІМДІЛІГІ БОЛМАШЫ ҒАНА, КӨБІНЕСЕ МҮМКІН
ЕМЕС.
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ... ... ... ОРТАЛЫҚТАРЫ) НЕГІЗІН
ӨРЕКЕТТЕГІ НЕМЕСС ҚҮРЫЛЫП ЖАТҚАН КОРПОРАТИВТІК ҚҮРЫЛЫМДАР ҚҮРА ... ... ІСКЕ ... ... ... ... БОЛЫП ОРБІР
ҚАТЫСУШЫНЫҢ САУДА БАЛАНСЫН ЖАҚСАРТУ ЕСЕПТЕЛЕТІНІН БАСА ... ЖОН. ... ... АРТУЫ МЕН ИМПОРТТЫҢ ... ... ... ... ... ... ҚЫЗМЕТІНДЕ КЛАСТЕРЛЕРДІ ҚҮРУ
ҮЛТТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫ МАҚСАТҚА САЙ ИНТЕРНАЦИЯЛАНДЫРУГА, СОНДАЙ-АҚ АЙМАҚТЫҚ
ЭКОНОМИКАНЫ, ... ... ... ... ... ... ОНЫ
ҚАЗАҚСТАН ҮШІН КҮШТІ ЖӘНЕ ҮТЫМДЫ ШАРТТАРМСН ДҮНИЕ ЖҮЗІЛІК ШАРУАШЫЛЫҚҚА
БІРІГУГЕ МҮМКІНДІК БЕРЕДІ.
КЛАСТЕРДІҢ ... ... ... ... ... ... ЖЕТЕКШІ ІРІ КОМПАНИЯЛАР АРАСЫНДА, ӘДЕТТЕ БӘСЕКЕЛЕС ҚАТЫНАСТАР
САҚТАЛЫП ОТЫРАДЫ. ... ... ... ... ... ... ... ЯҒНИ КЛАСТЕР ҚҮРЫЛЫМЫНЫҢ ҮСТАНЫМЫНДА ФИРМАНЫҢ
БАРЛЫҚ ҮЛТТЫҚ ҚОҒАМДАСТЫҒЫНЫҢ ҚҮРЫЛЫМЫН КӨШІРІП ... ... БІР ... ОНДА ... ... КОСІПОРЫНДАРЫ ЖИНАЛҒАН ЖӨНС ... ... ... ... ... ҚҮРЫЛУ ҮРДІСІ
НЕГІЗІНДЕ САЛАЛАР, САТЫП АЛУШЫЛАР МЕН ТЕКТЕС САЛАЛАР АРАСЫНДА ТЕХНИКА ... ... ... АҚПАРАТ АЛМАСУ БОЛЫП ТҮРАДЫ. КЛАСТЕРЛЕР
АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА АЙЫРБАСҚЫ ӨСЕР ЕТЕТІН ... ... ... ... ... ... ... ЖСҢІЛ ЖЫЛЖУЫ МЕН ОЛАРДЫҢ
МҮДДЕЛЕРІНІҢ ҮЙЛЕСУІНЕ ӘСЕР ЕТЕТІН ... ... ... ЖСҢІЛДЕТЕТІН ФАКТОРЛАР БОЛЫП ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕ ЖЕКЕ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАР,
ҒЫЛЫМИ ... ... ... ПАЙДА БОЛАТЫН БАЙЛАНЫСТАР,
ГСОГРАФИЯЛЫҚ ЖАҚЫНДЫҚҚА НЕГІЗДЕЛГЕН БАЙЛАНЫСТАР, ... ... ... ... ҮЗАҚ ЖОНЕ ... ... СИЯҚТЫ
ТӨРТІП НОРМАЛАРЫ ЖАТАДЫ.
МАҢҒЫСТАУ МЕН БҮЗАШЫ, ТЕҢІЗ БЕН ҚАРАШЫҒАНАҚ ... ... ... ... ПЕРСПСКТИВАЛЫ АУДАНДАРЫНДАҒЫ ШИКІЗАТТЫҢ
ҮЛКЕН ҚОРЛАРЫ, ОЛАРДЫҢ ЖОҒАРЫ МҮНАЙГАЗДЫЛЫҒЫ ... ... ЖӨНС ... ... ... ... ... ӨҢДЕУ СЕКТОРЫН КЕҢЕЙТУ ЖОНІНДСГІ МӨСЕЛЕНЫ АЛҒА ... ... ... ДА, ... ... ... ... ЖҮЗСҒЕ АСЫРУ
ҮШІН БАРЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРЫ БОЛА ТҮРА, МҮНАЙ ЖӨНЕ ... ... ... ... ... ... ОЗ ҚУАТТАРЫН ... ... ... АЛМАУЫН БАСТАН КЕШІРУДЕ. СОНЫМЕН БІРГЕ БҮЛ ПРОБЛЕМА
МҮНАЙГАЗДЫ ... ... ... ЖАҢА ... ... ... ... МҮМКІН. МҮНДА ОСЫ БАҒЫТТА ЖҮМЫС ... ... ... ... ДА НАҚТЫ БОЛАДЫ. МҮНДАЙ КЕШЕНДСРДІ
МАҢҒЫСТАУДА, АТЫРАУ ... ... ... ЖӨНЕ ... ... ... ... ҚҮРУ БҮЛ АЙМАҚТЫҢ ЖЫЛУ, ... ... ... ... ҒАНА ШЕШІП БЕРМЕЙДІ, СОНЫМЕН БІРГЕ БҮКІЛ
РЕСПУБЛИКА ЭКОНОМИКАСЫН АЙТАРЛЫҚТАЙ ЖАҚСАРТАДЫ, БАСҚА ... ... ... ... ... ... ЖҮЗЕГЕ АСЫРАР ЕДІ.
ОНЫҢ КЕПІЛІ БОЛЫП ҚАЗАҚСТАНДА ӨНДІРІЛСТІН КОМІРСУТЕК РЕСУРСТАРЫНЫҢ ... ... ... ... ЯҒНИ ... ... ТАЛШЫҚТАРДЫ, ПЛАСТИФИКАТОРЛАРДЫ ЖОНЕ Т.Б. ҚОЛДАНУ ОРІСІ
СОНШАМА КЕҢ, ОЛАРДЫ ТАУАР ... ... ... ІС ЖҮЗІНДЕ
ӨНЕРКӘСІПТІҢ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАНЫҢ ӘЛСУМЕТТІК-ТҮРМЫСТЫҚ СЕКТОРЫНЫҢ БІР ДЕ ... ЖОҚ. ... ЖӘНЕ ... ӨСЕР ... БСРІКТІЛІГІ, ТҮРАҚТЫЛЫҒЫ,
БСРІЛГЕН ПАРАМЕТРЛСРІН (ҚАСИЕТТСРІН) ҮЗАҚ ... ... ... АРЗАНДЫҒЫ МЕН БІРШАМА ЖЕҢІЛДІГІ, ОЛАРДЫ АЛУ ҮШІН ҚАЖСТТІ
ШИКІЗАТТЫҢ ҚОЛ ... МСН ... - МІНЕ ... ... БҮЛАР СИНТЕТИКАЛЫҚ ТАЛШЫҚТАРҒА БАСҚА ... ... ... ... ... ... ... ҚОРЫТА
КЕЛІП, КЕЛЕСІДЕЙ ТҮЖЫРЫМДАМА БЕРУГЕ БОЛАДЫ: МҮНАЙГАЗДЫ ҚАЙТА ӨҢДЕЙТІН ЖӨНЕ
МҮНАЙХИМИЯЛЫҚ КЕШСНДСРДІҢ ЖОҒАРЫ КАПИТАЛ СИЫМДЫЛЫҒЫНА ... ... ... ... ... ИЕ ... ТИІС. ОНЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫНА, ӨСІРЕСЕ
ҚАЗАҚСТАН ҮШІН ... ... ІРІ КЕН ... АЛДА ... ... ... ІРІРСК КӨЛСМІНС ШЫГУЫ СЕБЕПШІ ... ... ... ҮШІН АЛДАҒЫ 5-7 ЖЫЛДАҒЫ НЕГІЗГІ ПРОБЛЕМАЛАРДЫҢ БІРІ ... ІСКЕ ... ... ... ДАМУ ... БОЛАТЫН ҚАЙТА ОҢДЕУДІҢ ОСЫ ЗАМАНҒЫ БАЗАСЫН ҚҮРУ ЕССПТЕЛІНСДІ, ОЛ
ҮШІН ШИКІЗАТ РЕСУРСТАРЫ ҚЫЗМЕТІН ЖАҢА МҮНАЙГАЗ КЕН ... ... ... ҮШІН ... ... РЕСУРСТАРДЫ, ЯҒНИ БЮДЖЕТТЕН ҚАРЖЫ БОЛУДІ, ҮЛТТЫҚ
КОМПАНИЯЛАР МЕН КОРПОРАЦИЯЛАР, БІРЛЕСКЕН КӨСІПОРЫНДАРДЫҢ ... ... ... ... ... ... ... ОНЕРКӨСІБІНЕ ЖЕКЕ КӨМІРСУТСКТЕРІН БӨЛУ ҮДЕРІСІНДЕ ЖОҒАРЫ САПАЛЫ
БАСТАПҚЫ ШИКІЗАТ ТҮРІНДЕ 300 МЫҢ ТОННАҒА ДЕЙІН ПОЛИЭТИЛЕН, СОНШАМА МОЛШЕРДЕ
ПОЛИПРОПИЛСН, 400 МЫҢ ... ЖУЫҚ ... ... ... ... ... ҚАТАРЛЫ ЕЛДЕРІНІҢ МҮНАЙ ... ... ҮШІН ... ... ТАБИҒИ ЖОНЕ ІЛЕСПЕ ГАЗДАРДЫҢ
АРТЫҚШЫЛЫҒЫН ӘЛДЕҚАШАН БАГАЛАДЫ. ... ... ... АВТОМОБИЛЬДЕРДІ
ШЫҒАРУДЫҢ ӨСУІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ЖЫЛДАН-ЖЫЛҒА ТАПШЫ БОЛЫП БАРА ЖАТҚАН ДЕРБЕС
КОМІРСУТСК БЕНЗИН ФРАКЦИЯЛАРЫН БӨЛУ ҮДЕРІСІНЕ ... ... ... ГАЗ ... КӨМІРСУТЕГІН ӨНДІРУ ТИІМДІЛІГІ ОЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ
ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ ЕСЕБІНЕН КҮРТ АРТАДЫ. ҮШІНШІДСН, ... ... ... ... ... ... ... ҮШІН ОНЫ БАСТАПҚЫ КОМІРСУТЕГІ
ШИКІЗАТЫМЕН ТҮРАҚТЫ ҚАМТАМАСЫЗ СТУ ... ... ... ГАЗ ... ... ӘНДЕУ САЛАЛАРЫНДА КЕҢ ТҮРДЕ ПАЙДАЛАНУ
НӨТИЖЕСІНДС ҚОЛ ЖЕТЕТІН ЖОҒАРЫ ТИІМДІЛІК, ХИМИЯЛЫҚ ... ҚҮРУ ... ... ... ТАҒЫ ДА БАСА ... ОСЫҒАН ОРАЙ СҢ ІРІ
ПРОБЛСМАЛАРДЫҢ БІРІ БОЛЫП АҒЫМДАҒЫ ... МЕН ... ... ... ... ЖАЙЫ ... ШЕШУДІҢ АУҚЫМЫ МЕН
ЖЫЛДАМДЫҒЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ТІКСЛЕЙ РЕСУРСТАРДЫ ОНДІРУ АУДАНДАРЫНДА ... ... ... ... ... ... МҮМКІН.
ТЕҢІЗ, ҚАРАШЫГАНАҚ, ЖАҢАЖОЛ КЕН ОРЫНДАРЫ ЖАНЫНДА МҮНАЙГАЗДЫ ҚАЙТА
ӘНДЕЙТІН КЕШЕНДЕРДІ ҚҮРУ БІРҚАТАР СЕБСПТЕР БОЙЫНША ... САЙ ... ... ... ... ... (КҮКІРТТІ СУТЕГІ,
МЕРКАПТАН) КОП БОЛАТЫН ШИКІЗАТТЫ ТАСЫМАЛДАУ ҚАЖЕТТІЛІГІ ... ... ... ... ... ... ФРАКЦИЯСЫН,
БЕНЗОЛДЫ ЖЕТКІЗУ), АТЫРАУ ХИМИЯ ЗАУЫТЫН (ҚУАТТАРДЫ ЭТАННЫҢ, ПРОПАННЫҢ
ФРАКЦИЯЛАРЫМЕН ... ... ... ... ... ... ... ТОЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ СТУ МҮМКІНДІГІ ПАЙДА БОЛАДЫ, БҮЛ ... ... ... ... ҒАНА ... ... ... ӨНДІРІСТІ
КҮШЕЙТУ ҮШІН НАҚТЫ АЛҒЫ ШАРТТАР ЖАСАЙДЫ. ҮШІНШІДЕН, ... ... ... ... ... ... БІРДЕЙ ҚАШЫҚТЫҚТАРЫНА ӨРІ
БАТЫС ЖӨНЕ ОҢТҮСТІК, ЕОНДАЙ-АҚ ... ... ... ... ... ГАЗ ӘЗІНІҢ ТҮТЫНУШЫЛАРЫН ТІКЕЛЕЙ БАТЫС ҚАЗАҚСТАНДА
ТАБАДЫ, СОНЫМЕН БІРГЕ ОНЫҢ ... ... ... ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ-
ТҮРМЫСТЫҚ ҚАЖЕТТІЛІККЕ БАҒЫТТАЛАДЫ. ... ... ... ... ... ... НӘТИЖЕСІ БОЛЫП, БІЗДІҢ
ПАЙЫМДАУМЫЗША, ІШКІ ЖӨНЕ СЫРТҚЫ НАРЫҚТАРДЫ ... ... ИЕ ... ... ОР ... ТҮРІНДСГІ ТАУАР ОНІМДЕРІН АЛУ БОЛУҒА ТИІС.
ПРОПАННЫҢ ФРАКЦИЯСЫ, СҢ ... ... ... ... ДЕГСН СҮРАНЫС ЖЫЛЫНА 9 ПАЙЫЗҒА АРТУДА. ПРОПИЛЕН ... ... ... ... 195-200 МЫҢ ... ҚҮРАЙДЫ. БОЛЖАМ ДЕРЕКТЕРІНС САЙ, БҮЛ
АЙМАҚТА ОҒАН ДСГЕН СҮРАНЫСТЫҢ ОРТАША ЖЫЛДЫҚ ... 3 ... АЛ, ... ... АЙМАҒЫ ЕЛДЕРІ ҮШІН СОНДАЙ КӨРСЕТКІШ 7
ПАЙЫЗҒА СӘЙКСС БОЛАДЫ.ТЫҒЫЗДЫҒЫ ЖОҒАРЫ ... ... ... ДҮНИЕ
ЖҮЗІЛІК ҚУАТТАР ЖЫЛЫНА 23-24 МЛН.ТОННА, ТЫҒЫЗДЫҒЫ ТӨМЕН СЫЗЫҚТЫ ПОЛИЭТИЛЕН
ЖЫЛЫНА 16 ... ... ОНЫҢ ... ... ... 21 -22 МЛН
.ТОННА ЖӨНЕ 13 МЛН.ТОННАНЫ ҚҮРАЙДЫ. ШАМАМЕН ӨТКЕН БСС ЖЫЛ ІШІНДЕ МҮНАЙХИМИЯ
ӨНІМДСРІНІҢ БАСТАПҚЫ ... БҮЛ ... ... ... ... ҮСЫНЫС АРАСЫНДА ҮЗІЛІС БОЛҒАНЫН КОРСЕТЕДІ, БҮЛ ОҒАН ДЕГЕН ЕУРОПА МЕН
АЗИЯ ЕЛДЕРІ ТАРАПЫНАН ... ... ... ... ... ... ... МСНШІКТІ ОНДІРІС ҚҮРҒАНЫН БІЛДІРЕДІ.
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ КӘМІРСУТЕК РЕСУРСТАРЫНАН БӨЛІНЕТІН ҚАРАПАЙЫМ КҮКІРТ
(ЖОБАЛАРҒА СӘЙКЕС ТҮЙІРШІКТЕЛГЕН НЕМЕСЕ ... ... ... ... ХИМИЯ,
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ, ТІКЕЛЕЙ МҮНАЙ ӨНЕРКОСІБІ КӘСІПОРЫНДАРЫ ҮШІН ӨТЕ ҚҮНДЫ
ШИКІЗАТ БОЛЫП ЕСЕПТСЛЕДІ. ЖЫЛ ... ... ... ... 30000
ТҮРЛІ ӨНІМ ШЫҒАРУДА ШАМАМСН 40 МИЛЛИОН ТОННА КҮКІРТ ПАЙДАЛАНАДЫ. ІС ЖҮЗІНДЕ
КҮНДЕЛІКТІ ... БІЗ ... КЕЗ ... ЗАТ ... ... ... СОНДЫҚТАН ДА ОЛ ЕҢ МАҢЫЗДЫ БІРДЕН-БІР ОНЕРКӨСІПТІК ХИМИЯЛЫҚ ... ... ... ТЫҢАЙТҚЫШ ОНДІРІСІНДЕ ЖӘНЕ ТАМАҚ ОНЕРКӘСІБІНДЕ ЕҢ БАСТЫ
ЗАТ САНАЛАДЫ. СОНДЫҚТАН ДА ... ... ... ... ... ... ӨСЕ ТҮСЕТІНДІГІН ССКЕРЕ ОТЫРЫП, ЖОҒАРЫ САПАЛЫ
БҮКІЛ ӨЛЕМДЕ ҚОСЫНДЫССЫЗ 100 ПАЙЫЗДЫҚ КҮКІРТ ӨНДІРУДЕ. ОЛ ... ... ... ... БАР ... ГАЗДАН АЛЫНАДЫ. КҮКІРТ САУДАСЫН
ЖЕДЕЛДЕТУ ... ... ... ... 50 МИЛЛИОН АҚШ ДОЛЛАРЫ
КОЛЕМІНДЕГІ ҚАРАЖАТҚА ТҮЙІРШЕКТЕЛГЕН ЖӨНЕ ҚАБЫРШАҚТАЛҒАН КҮКІРТ ... ... БҮЛ ... ЕРЕКШЕЛІГІ ОЛ ТІПТСН ШАҢСЫЗ, ОРІ ҚАРАЙ
ҮСАҚТАЛМАЙТЫН ҚАТТЫ ... ... ... ... ... ТАС КҮЙІНДЕГІ
КҮКІРТ ТАСЫМАЛДАУҒА ҚАУІПСІЗ ЖОНЕ ҚОРШАҒАН ... ... ... ... ЖЫЛЫНА 800000 ТОННА ТҮЙІРШІКТЕЛГЕН КҮКІРТ ОНІМІН ШЫҒАРАДЫ.
СҮЙЫҚ КҮКІРТ КЕНТАУ, ҚАРАТАУ ЖӘНЕ ЖАҢА-ЖАМБЫЛ ... ... ... ... ... ... КЕШЕНІНІҢ ... ... ... ... МЕН ... БЛОКТАРЫН САҚТАУ
ОРНЫ, СОНЫМЕН ... ОНЫ ... ... ... ... ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
ТҮРҒЫДАН АЛҒАНДА ТАБИҒАТҚА СШҚАНДАЙ ЗИЯН КЕЛТІРМЕЙДІ. ҚАЗІРГІ КҮКІРТ
КАНАДА, АҚШ, ... ... ... РЕССЙ, ГОЛЛАНДИЯ, ФРАНЦИЯ СЕКІЛДІ
КӨПТСГЕН ЕЛДЕРДЕ БЛОК ТҮРІНДЕ САҚТАЛАДЫ. ОСЫ СЛДЕРДІҢ БАРЛЫҒЫНДА ... ... ... ... ... ... БОЙЫ ЕШҚАНДАЙ ЕЛЕУЛІ
ОЗГЕРІССІЗ КҮЙІНДС ТҮРА БЕРСДІ. ТҮЙІРШСКТЕЛГЕН КҮКІРТ ТЕМІР ЖОЛ ... ... ... ... СОЛ ... ... ДҮНИЕ ЖҮЗІНІҢ ТҮКПІР-ТҮКПІРІНЕ
ЖОНЕЛТІЛСДІ. САПАСЫНЫҢ ЖОҒАРЫ БОЛУЫ ЖӨНЕ ... ҮШІН ... ... ... КҮКІРТ ӨНІМІН САТЫП АЛУҒА ҮСЫНЫМДАР ЖАСАУДА.
ПОЛИМЕРЛІК МАТЕРИАЛДАР, ЖОҒАРЫ ЁАПАЛЫ ОТЫН ТҮРЛЕРІ, ЖАҢА ... ЖӘНЕ ... АЛУ ... ... ... ... ... БҮРЫН БОЛМАҒАН СҮРАНЫСТЫ ТУҒЫЗУҒА, МҮНАЙГАЗ ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... СЕБСПШІ
БОЛДЫ. ЖУЫҚ УАҚЫТҚА ДЕЙІН ҚАНДАЙ ДА БОЛМАСЫН МЕМЛСКЕТТІҢ ЖЕР ... ... ... ОНЫ ... ... ... АЛУДЫҢ ПАЙДАЛЫ
БАБЫ ДЕП САНАЛДЫ. БАСТАПҚЫ РЕСУРСТАРДЫ (МҮНАЙ,ГАЗ, КОНДЕНСАТ) ҚАЙТА ОНДЕУ
БОЙЫНША ЖАҢА ... ... ... АРҚАСЫНДА ОЛ ОНІМНІҢ
ТИІМДІЛІГІ ЖОҒАРЫ ТҮРІНІҢ ЕРЕКШЕ КЕҢ ГАММАСЫН АЛУДЫҢ ... КӨЗІ ... ... ... ТОЛЫҚ КОРІНІСІНДЕ МҮНАЙГАЗ КЕШЕНІНІҢ ҚЫЗМЕТ ... ... ... ТӘСІЛДЕМЕЛЕРДІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ БАҒАЛАНУЫ БҮГІНГІ
КҮНІ ТҮБЕГЕЙЛІ ТҮЗЕТУДІ БАСЫНАН КЕШУДЕ. ШЫНЫНДА, СГЕР ӨНДІРІЛГСН ШИКІЗАТТЫҢ
МӘРТЕБЕСІ ... ... ОНДА ... ДАЙЫН ОНІМ АЛУ ҮШІН ОЛ ... ... ... ... ТЕК ОСЫ ... ... ҮНЕМДІ
ЖҮМСАУ ЖӨНЕ АЙТАРЛЫҚТАЙ КҮШТІ ОСЕР АЛУДЫҢ НАҚТЫ МҮМКІНДІГІ ЖӨНІНДЕ СӨЗ
ҚОЗҒАУҒА БОЛАДЫ. ... ОРАЙ ... ... ... ЕТУ ... ... КӨПТЕГЕН РЕСМИ ҚҮЖАТТАРДА БОЛАТЫН
ТЕЗИСТІ ССКЕ ТҮСІРУ АРТЫҚ БОЛМАЙДЫ. ЕГЕР ЕЛІМІЗ ЕГЕМЕНДІК ... ... ... ... ... ОТЫННЫҢ ІШКІ НАРЫҒЫН ЖАРТЫЛАЙ, АЛ МҮНАЙ
ӨНЕРКӘСІБІ ӨНІМДЕРІН ІС ЖҮЗІНДЕ ... ... ... ... ... ... ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ ҮМТЫЛАМЫЗ ДЕГЕН ТАБИҒИ
СҮРАҚ ТУЫНДАЙДЫ. ОТАНДЫҚ ҚАЙТА ӨНДСУ САЛАЛАРЫ МҮНАЙГАЗДЫ ... ... ... ... ... ӨЗ ... ЖЫЛ ... САЙЫН ЖОҒАЛТУДА,
ШИКІЗАТ РЕСУРСТАРЫНЫҢ ҮНЕМІ ЖЕТІСПЕУШІЛІГІНЕН ОЗ ӨНІМДЕРІН ... ... ... ... ІРІ ... КӘМІРСУТЕК РЕСУРСТАРЫН
ОҢТАЙЛЫ ПАЙДАЛАНУ САЛДАРЫНАН АЛЫНАТЫН ТИІМДІ НӨТИЖСЛЕР АЯСЫНДА ҚАЗАҚСТАН,
СОНДАЙ ... ... ... БОЛА ... ... ... ... МҮНАЙГАЗ ШИКІЗАТЫН ЛАЙДАЛАНАТЫН МЕМЛЕКЕТ РЕТІНДЕ ОЗІН КОРССТЕ
АЛМАУДА. ... ОНЫҢ ... ДАМУ ... ... ... ... ЖОНС ... ЖАҚЫН АРАДАҒЫ КЕЗЕҢ ІШІНДС ОЗІНІҢ ДАМУЫ ҮШІН ҚАЖЕТТІ
ТҮРТКІ АЛУҒА БАҒЫТТАЛУЫ ТИІС. ДАМЫҒАН ЕЛДЕРДІҢ ... ЕҢ ... ... ... ... ... ... ӘДІС
КСЙІН АУМАҚТЫҚ ДАМУДЫҢ ІРІ АУҚЫМДЫ МІНДЕТТЕРІН ШЕШУДЕ, ОНЫҢ ... ... ... ... ... ЖӨНЕ ... ... ТЕХНОЛОГИЯНЫ ДАМЫТУДА ... ЖӨНЕ КІШІ ... ... ... ... ... ШЕШУ ҮШІН ... БАСТАҒАНЫН
КӨРСЕТІП ОТЫР.
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАЗІРГІ ЭКОНОМИКАСЫ ЖОСПАРЛАУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН БАЛАНСТЫҢ
БҮЗЫЛУЫНЫҢ ... ... ... ... ... МЕН ... ... ЖӨНЕ ҚАЙТА ОҢДЕУ МЕН ӨТКІЗУ АРАСЫНДАҒЫ АЛШАҚТЫҚ РЕФОРМА ЖЫЛДАРЫ
АРТА ТҮСТІ. ҚОСЫЛҒАН ҚҮН АЙТАРЛЫҚТАЙ ДЭРЕЖЕДЕ ЖАСАЛЫНУҒА ... ... ... ... ... ... ДЕ ЖЕТКІЛІКТІ МОЛШЕРДЕ
ШЫҒАРА АЛАТЫНЫНА ҚАРАМАСТАН, ШИКІЗАТТЫ ЖАҚЫН ЖӨНЕ АЛЫС ... ... ... ... ... – ГАЗ ... ДАМУ ... БҮГІНДЕ «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» – ҚАЗАҚСТАН ... ... ӘСЕР ... ЕҢ ІРІ ... КОМПАНИЯСЫ. ЕҢ АЛДЫМЕН БІЗ МҰНАЙ ӨНДІРУ ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ... БАҒЫТЫНДА
ЖҰМЫС ІСТЕП ЖАТЫРМЫЗ. ТЕҢІЗДЕГІ ЖОБАЛАР ІСКЕ АСЫП ЖАТҚАНДЫҚТАН, КОМПАНИЯ
ТЕҢІЗ ҚАЙРАҢЫНДА ШИКІЗАТ ... ... ... ... КӨРСЕТУ
САЛАСЫН ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН ДАМЫТУҒА КҮШ САЛЫП ОТЫР.
ЕЛ ҮШІН СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҢЫЗЫ БАР ЖАҢА ... ... ... ... ... ... ЖҮЙЕСІН ДАМЫТЫП КЕЛЕДІ. «ҚАЗМҰНАЙГАЗДЫҢ» ҚАТЫСУЫМЕН
ЕЛІМІЗДЕ ... ... ... САЛУ ЖОБАСЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛЫП ЖАТЫР, БҰЛ
ЗАУЫТТАР НЕГІЗГІ ... ... ... ... КЕН ... ... ПАЙДАЛАНБАҚ.
ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ БАСҚА ДА ЖАПСАРЛАС САЛАЛАРЫ БІР МЕЗГІЛДЕ ҚАРЫШТАП
ДАМЫМАЙЫНША, МҰНАЙ-ГАЗ КЕШЕНІ ДЕ ДҰРЫС ... ОСЫ КҮНІ ... ... БАЙЛАНЫСТЫ БІЗДІҢ ТАПСЫРЫСТАРЫМЫЗДЫ 20-ҒА ЖУЫҚ
ОТАНДЫҚ ЗАУЫТ ... ... ... ... ... ... ... КӨРСЕТІП ОТЫР. «ҚАЗМҰНАЙГАЗ»-ДЫҢ ДАМУ ҚАРҚЫНЫ ЕЛІМІЗДІҢ МҰНАЙ-ГАЗ
САЛАСЫНА ҒАНА ЕМЕС, БҮКІЛ ... ... ... ... ... ... АЗАМАТЫН ЖҰМЫСПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІП ОТЫР.
СОНЫМЕН ҚАТАР БІЗ ҒЫЛЫМИ ЖОБАЛАРДЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРЫП, КЕНІШТЕРДІ ИГЕРУДІҢ,
МҰНАЙ ӨНДІРУДІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ... ... ... ... ... ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ «ҚАЗМҰНАЙГАЗДЫ» ЕЛІМІЗДІҢ МҰНАЙ-ГАЗ
КЕШЕНІНІҢ АЖЫРАМАС БӨЛШЕГІ, ЕЛДІҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫН ... ... ... ... ... ... ... ӨКІЛІ РЕТІНДЕ ҚАРАСТЫРАДЫ.
КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ... 120-ҒА ЖУЫҚ ... ... АРАСЫНДА КӨМІРСУТЕГІ ШИКІЗАТЫНЫҢ ҮЛКЕН ҚОРЫ ... ... ... ... БОЙЫНША, КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ
БӨЛІГІНІҢ КӨМІРСУТЕГІ ... 12-17 ... ... БОЛАДЫ.
СОЛТҮСТІК КАСПИЙ ЖОБАСЫНЫҢ АЯСЫНДАҒЫ АЛҒАШҚЫ БАРЛАУ БҰРҒЫЛАУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ
АЛҒАШҚЫ НӘТИЖЕЛЕРІ – ... ... ... ... ЗОР ... ЖАСАТЫП ОТЫР.
БҰЛ КЕНІШТЕГІ ЖҰМЫС ЖОСПАР БОЙЫНША ЖҮРІП ЖАТЫР. ӨТКЕН ЖЫЛЫ ОНДА НЕГІЗГІ
ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ... ... ОДАН СОҢ ... ... ЖҮРГІЗІЛІП,
АЛҒАШҚЫ ҰҢҒЫ ҚАЗЫЛДЫ. АЛЫНҒАН МӘЛІМЕТТЕР ЗЕРТТЕЛІП, БОЛАШАҚТА ... ... ... БІЗ ҚҰРЫЛЫМНЫҢ МҰНАЙ МЕН ГАЗ КӨП-АУ ДЕГЕН
ПЕРСПЕКТИВАЛЫ ТҰСТАРЫН ... ... ... МОДЕЛІН АНЫҚТАУМЕН
АЙНАЛЫСЫП, ЕКІНШІ БАРЛАУ ҰҢҒЫСЫН ОРНАТУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ... ... ЕКІ ... ... ... ЖӘНЕ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР
ЖҮРГІЗІЛМЕК. БҰЛ ... ... ... ... ОРЫНДЫ АНЫҚТАП,
ТЕРЕҢДІГІ 2500 МЕТР ... ... ... ...... ҮШІН ... ... ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫ-НОРМАЛЫ ӘДІСІМЕН
ЭЛЕКТРОБАРЛАУ ... ... ... ... ... ... ... МАҒЛҰМАТТАРЫН ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП ГЕОЛОГО-ФИЗИКАЛЫҚ САРАПТАУ
ЖӘНЕ ТОПТАУ ЖҰМЫСТАРЫ ЖҮРІП ЖАТЫР.
СОЛТҮСТІК КАСПИЙ ... ... ... ... ... ... МАУСЫМ АЙЫНЫҢ СОҢЫНДА ҚАШАҒАН КЕНІШІН ИГЕРУДІҢ ЖАҢА
ЖОБАСЫН ҰСЫНҒАН. ОСЫ ҚҰЖАТ ... КЕН ... ... ҚҰНЫ 136 ... ... ... ... ҚОСА, МҰНАЙ ӨНДІРУ МЕРЗІМІ 2010 ЖЫЛДЫҢ
ОРТАСЫНА ДЕЙІН ШЕГЕРІЛДІ. ҚАШАҒАН ЖОБАСЫН ... ... ... ДА ... ... ... ӨЗГЕРІСТЕРДІҢ КЕН ОРНЫНДАҒЫ ҚОРДЫҢ КӨЛЕМІНЕ
ЕШ ҚАТЫСЫ ЖОҚ. МЕРДІГЕРЛЕР ҰСЫНҒАН ӨЗГЕРІСТЕР ӘЛІ ҚАРАЛЫП ЖАТЫР.
– БҮГІНГІ КҮН ... АЛЫП ... ... ... ДА КЕН
ОРЫНДАРЫН, МӘСЕЛЕН, ҚАЗАҚСТАННЫҢ КАСПИЙДЕГІ МҰНАЙ-ГАЗ ЖОБАЛАРЫН (АТАШ, Н,
ЖАМБАЙ, ЖАМБЫЛ, АБАЙ, ... ... ... ... ... ... ... ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚАНШАЛЫҚ ТИІМДІ?
– ЖАМБАЙ ЖӘНЕ АТАШ УЧАСКЕЛЕРІНДЕ БАРЛАУ ЖҰМЫСТАРЫ ... ... ... -2005 ... АРАЛЫҒЫНДА ЖҮРГІЗІЛГЕН СЕЙСМОБАРЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ ... КӨП ... ... ... КЕН ОРЫНДАРЫ БАР ЕКЕНІН
АЙҒАҚТАДЫ. ОЛАРДЫҢ ... ЕҢ ...... «ЕДІЛ» ЖӘНЕ
«ҚАРАБҰЛАҚ». АЛДАҒЫ ЕКІ ЖЫЛДА ОСЫ ӨҢІРЛЕРДЕ ДАЙЫНДЫҚ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗІП,
АЛҒАШҚЫ БАРЛАУ ... ... ОЙДА БАР. ОСЫ ... АТАШ ... ҚҰРЫЛЫМЫН ЗЕРТТЕУ МАҚСАТЫНДА ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БАРЛАУ, БАРЛАУ ҰҢҒЫСЫН
ОРНАТУ, СЕЙСМОБАРЛАУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУ ЖОСПАРЛАНҒАН.
ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰК АҚ МЕН ҚР ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ЖӘНЕ Н. ... ЖЕР ҚОЙНАУЫН
ПАЙДАЛАНУ ҚҰҚЫҒЫН АЛУҒА ... ... ... ... ... БІР
МЕЗГІЛДЕ «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» КАСПИЙ МҰНАЙ ЖОБАСЫНЫҢ КОРЕЙ КОНСОРЦИУМЫМЕН «ЖАМБЫЛ»
ЖОБАСЫНЫҢ АЯСЫНДА ... ... ... ... ... ... ҚОСА, КОМПАНИЯ ДАРХАН УЧАСКЕСІНДЕ БІРЛЕСІП ЖҰМЫС ІСТЕУ ЖӨНІНДЕ
ҚЫТАЙ КАСПИЙ МҰНАЙ КОНСОРЦИУМЫМЕН; АБАЙ ... ... ... ... ... БОЙЫНША ҮНДІСТАНДЫҚ «ONGC VIDESH LIMITED»
КОМПАНИЯСЫМЕН КЕЛІССӨЗ ЖҮРГІЗУ ... КЕН ... ... ... ... 2005 ... ... АЙЫНДА
«ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰК АҚ МЕН «ЛУКОЙЛ» АҚ РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНДА «КАСПИЙ ... ЖШҚ ... ... ҚҰРУ ... ... ... ... БОЛАШАҚТАҒЫ ӨНІМДІ БӨЛІСУ КЕЛІСІМІНДЕ (ӨБК) БҰЛ  КОМПАНИЯ ҚОЙНАУДЫ
ИГЕРУШІ ... ИЕ ... ... УАҚЫТТА ҚАЗАҚСТАН МЕН РЕСЕЙ ЖАҒЫ
ХВАЛЫНСКОЕ КЕН ... ... ... ... ... ... ЖАТСА, «ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАД НИПИМОРНЕФТЬ» ЕНШІЛЕС КӘСІПОРНЫ ӨБК ТЭН
(ТЕХНИКАЛЫҚ, ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕ) ӘЗІРЛЕУ ҮСТІНДЕ. МҰНЫМЕН БІР МЕЗГІЛДЕ
«ҚАЗМҰНАЙГАЗ» БЕН ... ... ... КЕЛІСІМІНІҢ ШАРТТАРЫН
ПЫСЫҚТАП ЖАТЫР.  
ЖОҒАРЫДА АТАЛҒАН ПРОЦЕДУРАЛАРДЫҢ БӘРІ БІТКЕН СОҢ, СОНЫҢ ІШІНДЕ КЕН ОРНЫ
АШЫЛУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ... ... ... ... ... СОҢ
«КАСПИЙ МҰНАЙ-ГАЗ КОМПАНИЯСЫ» РФ  МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРЫНА РФ ҮКІМЕТІМЕН ӨБК
ШАРТТАРЫ БОЙЫНША КЕЛІССӨЗДЕРДІ ... ... ... ШЫҒАДЫ.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ҚҰРЫЛЫМЫН ИГЕРУДІ БІЗДІҢ КОМПАНИЯ «ЦЕНТР-КАСПНЕФТЕГАЗ» ... ААҚ МЕН ... ААҚ ... ... ... ... АСЫРЫП
ЖАТЫР. ЕКІ ЖАҚ АҚПАРАТ АЛМАСУ ЖӘНЕ ҚҰПИЯНЫ САҚТАУ КЕЛІСІМДЕРІНЕ,  ҚҰРЫЛЫМ
КОМІРСУТЕК РЕСУРСТАРЫН БІРЛЕСІП ИГЕРУ ... ... ... ... БҰЛ ... ... ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ КОНСОРЦИУМ ҚҰРЫЛҒАНҒА ДЕЙІНГІ
БІРЛЕСКЕН ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ШАРТТАРЫН БЕКІТІП БЕРДІ. СОҢҒЫ ҮШ ... ... ... ... ... ... ... УАҚЫТТА
«ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰК АҚ МЕН «ЦЕНТР-КАСПНЕФТЕГАЗ» АҚБ ... ... ... ... ... ... ... КЕЛІСУ ШАРАЛАРЫН
АЯҚТАДЫ.  ЖАҚЫН АРАДА ТЭН РЕСЕЙДІҢ МЕМЛЕКЕТТІК ... ... ... ... ҚҰРУ ... ... ІС-ӘРЕКЕТ
ТУРАЛЫ КЕЛІСІМ ӘЗІРЛЕНІП ЖАТЫР, СОДАН КЕЙІН ҒАНА ТАРАПТАР ӨНІМДІ ... ... ЖЕР ... ... ҚҰҚЫҒЫН ИЕЛЕНУ ТУРАЛЫ БАСТАМА КӨТЕРЕ
АЛАДЫ.
БҰЛ ЖОБАНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫ ... ЖЫЛЫ ... ... ... ... ... ЖАЛАСЫП, ТҮРКИЯДА МҰНАЙ ӨНІМДЕРІН ПАЙДАЛАНУДЫҢ
ҰЗАҚ МЕРЗІМДІК БОЛЖАМЫ ЖАСАЛДЫ.
ДӘЛ ҚАЗІРГІ ... ЖОБА ... ... ӘРІПТЕС ІЗДЕСТІРІП ЖАТЫРМЫЗ.
ЖОБАҒА ҚАТЫСУЫ МҮМКІН ДЕГЕН КОМПАНИЯЛАРМЕН КЕЛІССӨЗДЕР ... ... ... МЕН ... ... ... ... ТИІСТІ
КЕЛІСІМДЕРГЕ ҚОЛ ҚОЙЫЛҒАН СОҢ ҒАНА ЖАРИЯЛАНАТЫН БОЛАДЫ.
БІЗДІҢ КОМПАНИЯ ӘРЕКЕТТЕРІНІҢ ... ... БІРІ – ... ... КЕҢЕЙТУ. БІЗ ӨЗІМІЗ ЖИНАҚТАҒАН ТӘЖІРИБЕГЕ, ҚОЛДА БАР
КАПИТАЛҒА ЖӘНЕ ... ... ... ... ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯМЫЗҒА
СҮЙЕНЕ ОТЫРЫП АЛДЫМЫЗҒА ОСЫНДАЙ МІНДЕТ ... ... ... ... ТЫС ... ... ... ӘРЕКЕТ ЕТУГЕ ҚАУҚАРЛЫ. ҚАЗІРГІ КЕЗДЕ
БІЗ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БАРЛАУ МӘЛІМЕТТЕРІН АЛЫП, ОНЫ КЕЙІНІРЕК КӘДЕГЕ ЖАРАТУДЫҢ
ЖАЙЫН ... ... ... ... СОЛ ... МҰНАЙ-ГАЗ ЖОБАЛАРЫН
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ МӘСЕЛЕСІН АҚЫЛДАСУ ҮСТІНДЕМІЗ.
МҰНАЙ-ГАЗ САЛАСЫНДАҒЫ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ӘРІПТЕСТІК ТУРАЛЫ КЕЛІСІМ ... ... ... ... ... ... ОДАН ... ДЕГЕН ҚҰЛШЫНЫСЫН ПАШ ЕТЕДІ ЖӘНЕ ОНДА ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ЖӘНЕ ... ... БАЙЛАНЫСТЫ
УАҒДАЛАСТЫҚ БЕКІТІЛГЕН, СОНДАЙ-АҚ ОСЫ ҚҰЖАТ АЯСЫНДА ӘРММК-НЫҢ МҰНАЙ-ГАЗ
ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН ӨЗАРА ТИІМДІ МАҚСАТТАРҒА БІРЛЕСІП ПАЙДАЛАНУ ... ... ... ... СӘЙКЕС ЕКІ ЖАҚ ТРАНСКАСПИЙ ЖОБАСЫН БІРЛЕСІП
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫ ЖОСПАРЛАП ... ОНЫҢ ... ... ... ... ... ТЕРМИНАЛДАРЫ, ТАНКЕРЛЕР МЕН КЕМЕЛЕР, КАСПИЙДІҢ
ӘЗІРБАЙЖАН ЖАҒАЛАУЫНДАҒЫ МҰНАЙ ҚҰЮ ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ҚҰРЫЛЫМДАР КІРЕДІ. ТРАНСКАСПИЙ ЖҮЙЕСІ
– ЖОБАЛАНЫП ЖАТҚАН ҚАЗАҚСТАН КАСПИЙ ТАСЫМАЛДАУ ... ... ... ... ТРАНСКАСПИЙ ЖОБАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАҒЫ АЛҒА ЖЫЛЖУДЫҢ ДӘЛЕЛІ
РЕТІНДЕ ҚАРАСТЫРҒАН ЖӨН. ОНЫҢ НЕГІЗГІ ШАРТТАРЫ 2006 ЖЫЛЫ ... ... МЕН ... ... ҚОЛ ... ... ... КАСПИЙ ТЕҢІЗІ МЕН ӘЗІРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫ АРҚЫЛЫ
БАКУ–ТБИЛИСИ–ЖЕЙХАН ЖҮЙЕСІНІҢ КӨМЕГІМЕН ... ... ... ЖӘНЕ ... ТУРАЛЫ КЕЛІСІМДЕ БЕКІТІЛГЕН.
ЖОСПАР БОЙЫНША ҚАЗАҚСТАН ... ... ... ... КЕЗЕҢДЕ
ТӘУЛІГІНЕ 500 МЫҢ ТОННА (ЖЫЛЫНА 23 МИЛЛИОН ТОННА) ... ... ... ... ОЛ ... 750-ДЕН 1200 МЫҢ БАРРЕЛЬГЕ (ЖЫЛЫНА 35-
56 МИЛЛИОН ТОННА) ҰЛҒАЙТЫЛМАҚ. ҚКТЖ-НЫ 2011-2012 ЖЫЛДАРЫ ПАЙДАЛАНУҒА ... ... ... ЖҮЙЕСІНДЕГІ ТҰЖЫРЫМДАМАМЫЗ ЖЫЛЫНА 20 МИЛЛИОН
ТОННАҒА ... ... ... ТАСУ ... ӘЗІРЛЕНГЕН. СОДАН КЕЙІН
ҒАНА ТАСЫМАЛДАУДЫҢ ... ... ... ҚАРАСТЫРА АЛАМЫЗ.
КАСПИЙ ТЕҢІЗІ АРҚЫЛЫ ГАЗ ҚҰБЫРЫН САЛУ МӘСЕЛЕСІНЕ ... ... ... ... БҰЛ ... ДА ... ТЫС ... БІЗ ОНЫҢ
ҚАЖЕТТІЛІГІ МЕН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІН ЗЕРТТЕП ЖАТЫРМЫЗ. ТРАНСКАСПИЙ ГАЗ
ҚҰБЫРЫН САЛУ ... ... ... ... АЙТУ ӘЗІРГЕ ЕРТЕ.
АҚТАУ ПОРТЫН КЕҢЕЙТУ ЖОБАСЫ «ҚАЗМҰНАЙГАЗДЫҢ» ҚҰЗЫРЫНДАҒЫ МӘСЕЛЕ ... ... ... ҚР ... ЖӘНЕ ... ... ЖӘНЕ «АҚТАУ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТЕҢІЗ САУДА ПОРТЫ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ... ... ... ... ... ... МҰНДА ТЕҢІЗ ТЕРМИНАЛЫН САЛУ МӘСЕЛЕСІ ТАЛАЙ
РЕТ ҚОЗҒАЛДЫ. ҚКТЖ-НЫҢ АЯСЫНДА ... ... САЛУ – ... ... ... КАСПИЙ МҰНАЙЫНЫҢ САПАСЫН САҚТАЙ ОТЫРЫП, ... ... ... ... ... ТИІС.
ЖАҢА ҚҰРЫҚ ПОРТЫН САЛУ МӘСЕЛЕСІ ... ... ... ... ... ... ... ЖОСПАРДА ДА НАҚТЫ КӨРСЕТІЛГЕН. БҰЛ ЖОСПАРДА
МҰНАЙ ҚҰЮ ТЕРМИНАЛДАРЫ МЕН ... ҒАНА ... ... ... ... ОПЕРАЦИЯЛАРЫН ҚОЛДАУ БАЗАСЫН, КЕМЕ ЖӨНДЕУ ЖӘНЕ КЕМЕ ЖАСАУ ЗАУЫТЫН,
ТЕМІР ЖОЛ, ЭНЕРГИЯМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ НЫСАНДАРЫН ЖӘНЕ ... ДА ... ... ... ... ... ҚР ҮКІМЕТІНІҢ ТАПСЫРМАСЫМЕН «ТИІСТІ
ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ БАР ҚҰРЫҚ ... ... БАС ... ЖӘНЕ ҚҰРЫҚ ТЕҢІЗ
ПОРТЫН ДАМЫТУ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫН» ... ... ОНДА ... ПОРТЫ НЫСАНДАРЫНЫҢ
ТІЗБЕСІ, ОРНАЛАСАТЫН ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ... БЕРІЛЕДІ ЖӘНЕ
ЖҰМЫСШЫ КЕНТІН ДАМЫТУДЫҢ ЖАЙ-ЖАПСАРЫ ТӘПТІШТЕЛЕДІ. БҰЛ ... ... ... ... ... МҰНАЙ ҚҰБЫРЫНЫҢ ТОЛЫҚ ӨТКІЗГІШТІК МҮМКІНДІГІНЕ САЙ
ЕСЕПТЕЛІНЕДІ. БҰЛ ЖОБАНЫ ЖҮЗЕГЕ ... ... ҚЫЗУ ... ... ... ... ЖАҢА ПОРТ ПАЙДАЛАНУҒА БЕРІЛЕДІ ДЕГЕН
ҮМІТТЕМІЗ.
ҚАЗАҚСТАН МҰНАЙЫН ЭКСПОРТТАУДА ЕҢ ... ЗОР ... БІРІ ... ... АТАСУ–АЛАШАНЬКОУ – ҚАЗАҚСТАН–ҚЫТАЙ АЛЫП ... ... ... ТАРМАҒЫ. АЛҒАШҚЫ ТАРМАҒЫ – КЕҢҚИЯҚ–АТЫРАУ ҚҰБЫРЫ 2003 ЖЫЛЫ
САЛЫНДЫ. ҮШІНШІ ТАРМАҚ КЕҢҚИЯҚ КЕН ОРНЫНАН БАСТАУ ... ... ... ... ... ... БІЗ КАСПИЙ МАҢЫНДАҒЫ МҰНАЙ КЕНІШТЕРІН
БЕЛСЕНДІ ... КЕЛЕ ... ... ... ... ... ... ҚҰБЫРЫНЫҢ БАСТАПҚЫ ҚУАТЫ ЖЫЛЫНА 10 МИЛЛИОН ТОННА
МҰНАЙ ТАСЫМАЛДАУҒА ЖЕТЕДІ. ЖОСПАР ... ... ... ... ... 20 ... ... БОЛАТЫН КЕҢҚИЯҚ–ҚҰМКӨЛ–АТАСУ ҚҰБЫРЫ САЛЫНАДЫ,
АТАСУ–АЛАШАНЬКОУ ҚҰБЫРЫНЫҢ ӨТКІЗГІШТІК ҚАБІЛЕТІ ДЕ 20 МИЛЛИОН ТОННАҒА ДЕЙІН
АРТПАҚ.
РЕСЕЙ ЖАҒЫНАН ... ... ... (КТК) ... ... ТАСЫМАЛДАУ
КӨЛЕМІН АРТТЫРМАС БҰРЫН ЖОБА БОЙЫНША ҚАРЫЗДАРДЫ ҚАЙТА ҚҰРЫЛЫМДАУ МӘСЕЛЕСІН
ШЕШІП, ЕУРООБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫП АЛАЙЫҚ ... ... ... БҰЛ ... ... ... ... ІШІНДЕ «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ДА ҚОЛДАДЫ.
ҚАЗІРГІ КЕЗДЕ ЖОБАҒА ҚАТЫСУШЫЛАР ... ... ... ... ТАЛҚЫЛАП ЖАТЫР. МЕНІҢ ОЙЫМША, АКЦИОНЕРЛЕР ЖОБАНЫ КЕҢЕЙТУДІҢ ЕҢ ТИІМДІ
ДЕ ПАЙДАЛЫ ЖОЛЫН ТАУЫП, ОҒАН ЛАЙЫҚТЫ ЖАҒДАЙ ... ... ... ... ... ... АҚТАҒАНЫНА МҮДДЕЛІ.
ҚАЗАҚСТАН МҰНАЙЫН ТМД ЕЛДЕРІНІҢ МҰНАЙ ҚҰБЫРЛАРЫ АРҚЫЛЫ ҚАРА ТЕҢІЗ ... ... ... ... ... ... НАРЫҒЫНА
ШЫҒАРУДАҒЫ БАСТЫ МҰНАЙ ҚҰБЫРЛАРЫНЫҢ БІРІ – АТЫРАУ–САМАРА. 2006 ЖЫЛЫ ... ... ... 16 ... ... ШИКІЗАТ ЭКСПОРТТАЛДЫ.
ҚАЗІРГІ СӘТТЕ «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰК АҚ ... «АК ... ... ... ... ҚУАТЫН ЖЫЛЫНА 20 МИЛЛИОН ТОННАҒА ЖЕТКІЗІП,
КЕЙІНІРЕК ОНЫ 25 МИЛЛИОН ТОННАҒА ДЕЙІН ҰЛҒАЙТУ МӘСЕЛЕСІН ... ... ... ЖӘНЕ ... КЕН ... МҰНАЙДЫҢ ЖЕҢІЛ СОРТТАРЫН
МҰНАЙДЫҢ САПАСЫН САҚТАУ МАҚСАТЫНДА РЕТ-РЕТІМЕН ЖӨНЕЛТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЕСКЕРЕ
ОТЫРЫП ЖҰМЫС ІСТЕСЕ, ... ... ОСЫ ... ... ... ... ... БІЗ ҮШІН «АК «ТРАНСНЕФТЬ» ААҚ-НЫҢ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖЕҢІЛ СОРТТЫ
МҰНАЙЫН РЕТ-РЕТІМЕН ... ... МЕН ІС ... ... ҚАТЫСТЫ ҚАНДАЙ
БАҒЫТ ҰСТАНАТЫНЫ ӨТЕ МАҢЫЗДЫ БОЛЫП ТҰР.
ҚАЗАҚСТАН МҰНАЙЫН ИРАН ... ... ... ДЕ ... ... ... ... ЖҰМК (ЖАПОНИЯНЫҢ ҰЛТТЫҚ МҰНАЙ
КОМПАНИЯСЫ) ЖӘНЕ ... ... ... МҰНАЙ
ҚҰБЫРЫ ЖОБАСЫН АЛДЫН АЛА ЗЕРТТЕУ ЖҮРГІЗІЛІП ЖАТЫР. КЕЛІСІМГЕ ҚАТЫСУШЫЛАР
ЭНЕРГОРЕСУРСТАРДЫ ОСЫ ... ... ҒАНА ... ... ... МҰНАЙ
ӨҢДЕУ ЗАУЫТТАРЫНДА ӨҢДЕУДІҢ ЖАЙЫН ДА АҚЫЛДАСЫП ЖАТЫР.
ЗАУЫТТЫ ЖӨНДЕУДЕН ӨТКІЗУДІ БАСТАҒАН ... ... ... ОСЫНДАЙ МАҚСАТ
ТҰРДЫ. НӘТИЖЕСІНДЕ ЗАУЫТ БЕНЗИНДІ ЖӘНЕ ДИЗЕЛЬ ОТЫНЫН ... ЖАҢА ... ... ... ҚАЗІР ЕҢ ЗАМАНАУИ СТАНДАРТТАРҒА
ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛАПТАРҒА САЙ ӨНІМ ӨНДІРУ ҚОЛҒА АЛЫНЫП ЖАТЫР.
ЖАҢА ... САЛУ ... ... ЕҢ ... ... САЙ ӘЛЕМДІК
САПАДАҒЫ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУГЕ ЖАҒДАЙ ЖАСАЛДЫ. ҚАЗІРГІ СӘТТЕ ... ... ... ... 5 МИЛЛИОН ТОННАҒА ЖУЫҚ ШИКІЗАТ ӨҢДЕЙ АЛАДЫ. ЖАҚЫН
УАҚЫТТА ЭЛОУ-АВТ ҚҰРЫЛҒЫСЫНЫҢ ВАКУУМДЫҚ БЛОГЫН ... ... ... ... ... ... ҒАНА ... ӨЗІНІҢ ЕНШІЛЕС КӘСІПОРНЫ «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ... ... ... ... GROUP NV (TRG – THE ROMPETROL GROUP) МҰНАЙ
КОМПАНИЯСЫ АКЦИЯЛАРЫНЫҢ 75 ПАЙЫЗЫН САТЫП АЛУ ... ... ...... ... ... ... ЕҢ ІРІ 25 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
МҰНАЙ КОМПАНИЯЛАРЫНЫҢ ... БАС ... ... ... ЖӘНЕ ... КӨБІ ФРАНЦИЯДА, РУМЫНИЯДА, ИСПАНИЯДА ЖӘНЕ
ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС ЕУРОПАДА ОРНАЛАСҚАН. TRG ЕУРОПАЛЫҚ ... ... ... ДЕР КЕЗІНДЕ ЖЕТКІЗІП ОТЫРАДЫ. БҰЛ ТОП ШИКІЗАТТЫ ӨҢДЕУ
ЖӘНЕ САТУ САЛАСЫНДА ... ... ... ... ... ... ЖҮЗЕГЕ АСЫРАДЫ, СОНЫМЕН БІРГЕ МҰНАЙ ӨНЕРКӘСІБІНДЕ ӨЗГЕ ... ... ... ОНЫҢ ... ЕКІ ... ... ЗАУЫТЫ ЖӘНЕ
ЕУРОПАНЫҢ ОРТАЛЫҚ ЕЛДЕРІНДЕ ЖАНАРМАЙ ҚҰЮ ... ... ... ... ... ... ӨНЕРКӘСІБІ САЛАСЫНДАҒЫ ЕҢ ІРІ УАҒДАЛАСТЫҚ
ДЕП АТАУҒА БОЛАДЫ. ... ҰК АҚ ... ЕКІ ... ӨҢДЕУ
ЗАУЫТЫНЫҢ КҮШІМЕН ӨЗІНІҢ ӨҢДЕУ ҚУАТЫН ЕСЕЛЕП ... ... ... САТУ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТА АЛАДЫ. TRG АКЦИЯЛАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ БӨЛІГІН САТЫП
АЛҒАНЫМЫЗ БІЗГЕ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІМІЗДІ ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ... САТУҒА МҮМКІНДІК БЕРЕДІ,
СОНДАЙ-АҚ TRG БОЛАШАҚТА КЕҢ ҚАНАТ ... ... ... ҚОСА, ӨЗДЕРІҢІЗГЕ БЕЛГІЛІ, 2006 ЖЫЛЫ «ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ КОМПАНИЯСЫ
NAFTRANS TERMINALS АКЦИЯЛАРЫНЫҢ ... ... ... ... ОТЫРҒАН  
NAFTRANS CAPITAL PARTNERS КОМПАНИЯСЫНЫҢ БІРАЗ ҮЛЕСІН САТЫП АЛДЫ. NAFTRANS
TERMINALS – ГРУЗИЯДАҒЫ МҰНАЙ АКТИВТЕРІНІҢ БІРАЗЫНА, СОНЫҢ ІШІНДЕ ... ... ЖӘНЕ ... ЖӘНЕ ... ... ... АЙНАЛЫСАТЫН
PETROTRANS  КОМПАНИЯСЫНА ИЕЛІК ЕТЕТІН КОМПАНИЯ.
БҰЛ УАҒДАЛАСТЫҚҚА ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ... ... ҚАРА ... ... ... ... ЕТІП, ӨТЕ ТИІМТІ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ГЕОСАЯСИ
АЙМАҚТА ОРНАЛАСҚАН, ЖҮК ... ... ... ... ... ЕҢ
ТИІМДІ ЖОЛДАРЫН ҰСЫНА АЛАТЫН БАТУМИ ТЕҢІЗ ... ... ИЕ ... ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ТҮРАҚТЫ ДАМУ ПРОБЛЕМАСЫН ШСШУ БАЙЫПТЫ
ҚҮРЫЛЫМДЫҚ-ҮЙЫМДЫҚ ҚАЙТА ҚҮРУДЫ ... ... ... ОРТА МЕРЗІМДІ
БОЛАШАҚҚА РЕФОРМАЛАУДЫҢ НЕГІЗГІ ... ... ... ... ... ... ... ОНДІРІС ЦИКЛЫН ЖӘНЕ БІРЕГЕЙ ОТКІЗУ
ЖЕЛІСІН ҚАЛЫПТАСТЫРЫП ВЕРТИКАЛДЫ ЖОНЕ ГОРИЗОНТАЛДЫ ... ... ... ҚҮРУ ... ... КЕЗДЕ НЕГІЗГІ САЛАЛАРДА ЖАҢА
ҮЙЫМДЫҚ ... ... ... ҚАЖЕТТІЛІГІ БАЙҚАЛУДА, БҮЛ
ТАБИҒИ-РЕСУРСТЫҚ, ЕҢБЕК ЖӨНС МҮЛІК ӘЛЕУЕТІН, ҚАРЖЫ РЕСУРСТАРЫН ТИІМДІ
ПАЙДАЛАНУҒА, ... ... ... АРТТЫРУҒА МҮМКІНДІК БЕРЕДІ.
АЙМАҚТЫҚ САЛАЛЫҚ КЛАСТЕРЛЕР ... ... ... БІРЛЕСТІГІНІҢ
ҮСЫНҒАН НҮСҚАЛАРЫ ҚАЛЫПТАСҚАН ЖАҒДАЙДЫҢ ТАЛДАУ НОТИЖЕЛСРІ МЕН ... ... ОЛАР ... ... САЙ ... ... ... ОЛАРДЫ ҚҮРУ БҮЗЫЛҒАН ... ... ... ... ОРІ ... ... ... ЖАҢА ЖЕЛІСІН
ҚҮРУҒА МҮМКІНДІК БЕРЕДІ.
ӨНДІРІСТІК КЛАСТЕРЛІК ҮЙЫМДАСТЫРУ КЕЛЕСІДЕЙ ЖОСПАРЛАРДА МҮМКІНДІКТЕР
БЕРСДІ;
- СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРДА - БІРЛЕСІП ДАМУ ... ... ... ... ... ... ... ШИКІЗАТТЫ ҚОЛАЙЛЫ БАҒАЛАР БОЙЫНША
ҮЗДІКСІЗ ЖЕТКІЗУДІ ҚАМТАМАСЫЗ СТУДІ); ОНДІРІСТІК ҚУАТТАРДЫ ... ... ... ... ... ЖОНІНДЕГІ
МҮМКІНДІКТСРІ МЕН ӨНДІРІС ШЫҒЫНЫҢ ... ... ЖОЮ); ... ... ... БЭСЕКЕЛЕСТІКТІ АРТТЫРУ ЖОСПАРЫНДА - БАСҚАРУ ТИІМДІЛІГІН
АРТТЫРУДА (БИЗНЕСТІҢ БІРЕГЕЙ ... ... ... ... ҚҮРУ ... ... ШЫҒЫНДАРДЫ ТӨМЕНДЕТУ); ШИКІЗАТ
ӨНДІРІСІНЕН ТҮПКІЛІКТІ ОНІМДІ ӘТКІЗГЕНГЕ ДЕЙІН ҚОСЫЛҒАН ҚҮННЫҢ
БҮКІЛ ... ... ... ... ОНДІРІСТІҢ
ТИІМДІЛІК АУҚЫМЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДЕ.
- ҚАРЖЫ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖОСПАРДА - ... ... ... ... ... БЮДЖЕТ АУДАРЫМЫНЫҢ ТҮРАҚТЫ
ОСУІНЕ МҮМКІНДІК БСРЕДІ; БЮДЖЕТТІК ҚАРАЖАТ ПЕН САЛЫҚ ЖЕҢІЛДІКТЕРІН
ПАЙДАЛАНУҒА, СОНДАЙ-АҚ ... ... ... ... ... ... ... АТҚАРАТЫН КЛАСТЕР БІРЕГЕЙ
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ТІЗБЕККЕ КІРЕТІН КӘСІПОРЫННЫҢ ТҮТАС ТОБЫНЫҢ
ДАМУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ; КЛАСТЕРЛЕР МЕМЛЕКЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛАРҒА
КОМЕКТЕСУДЕ ... ... ... ... ... ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ҮШІН ТИІМДІ ОБЪЕКТІЛСР БОЛЫП
ЕССПТЕЛІНЕДІ.
ҚАЛЫПТАСАТЫН КЛАСТЕРЛЕР ҮШІН ИНФРАҚҮРЫЛЫМДЫ ДАМЫТУ САЛАСЫНДАҒЫ ОКІМЕТТІҢ
ӘРЕКЕТТЕРІНІҢ, ЕҢ АЛДЫМЕН, ҚАРЖЫ ПРЕФЕРЕНЦИЯСЫНДАҒЫ ... ... ... ... ... КӨСІПОРЫННЫҢ МАРКЕТИНГ
ҚЫЗМСТІНЕ ҚАТЫСУ, ИНІЗЕСТИЦИЯЛАРДЫ ТАРТУ БОЙЫНША БЕЛСЕНДІ САЯСАТТА ... МӘНІ БАР. ... ... ... ... ... ... МҮМКІН БОЛАТЫН ЕҢ ҮЛКСН БУЫНДАРЫН ОЗДСРІНДЕ ҮСТАЙТЫН КЛАСТЕРЛЕР
ПРИНЦИПТІ МАҢЫЗДЫ ЖӘНЕ ПАЙДАНЫҢ ЕЛЕУЛІ БОЛІГІН ... ... ... ... ... ... Т.Щ. ЭКОНОМИКА НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КАЗАХСТАНА // ИЗДАТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАН. - АЛМА-АТА, 1974.
2 ... Т.Ш. О ... ... ... ... ... 1974.
3 О.БАЙМУРАТОВ И ДР. ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
НСФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА ... НА ... ... ... И ... № 2, 2004Г.- ... О.БАЙМУРАТОВ. ПРИКАСПИЙСКИЙ: ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ.
КАЗАХСТАНСКАЯ ПРАВДА, 20 МАРТА 1988.
О.БАЙМУРАТОВ, ЕГОРОВ О.И. ... ... В ... ЗАПАДНОГО
КАЗАХСТАНА НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ... ... ... РЕГИОН. ПРОБЛСМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. ТОМ ... ... Е.Т. 0 ... КОМПЛЕКСНОМ ПРОГНОЗЕ // ЭКОНОМИКА
И СТАТИСТИКА, № 2, 2000.- С.2-8.
МАМЫРОВ Н.К., ИХДАНОВ Ж.О.ГОСУДАРСТВЕННОЕ ... ... ... ... АЛМАТЫ, ЭКОНОМИКА, 1998.- 247С.
ТУРКЕБАЕВ Э.А. ОСНОВЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН ДАМУ ... ... Ф.М. ... ... В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛСНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ: СТРАТЕГИЯ И МЕХАНИЗМ. АЛМАТЫ, ҒЫЛЫМ, ... Ф.М. ... ... ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ. В КНИГЕ ... ... ... СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ. ПОД РЕД.КЕНЖЕГУЗИНА
М.Б. АЛМАТЫ, 2001. -384С.
ЕГОРОВ О.И. НЕФТЕГАЗОВЫЕ РССУРСЫ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ... ... ... ... // ... ЭКОНОМИКИ.-АЛМАТЫ, 1999.- С.142.
12 ЕГОРОВ О.И. И ДР. НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС КАЗАХСТАНА:
ПРОБЛСМЫ РАЗВИТИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.- АЛМАТЫ,
2003.-53БС.
13 ЕГОРОВ О.И. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ... ... // ... И ГАЗ, 2000, № ... ... Ж. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ В
УСЛОВИЯХ РЫНКА. - АЛМАТЫ, ЭКОНОМИКА. -1998.- 247С.
15 КОШЕЛСВ ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МИНЕРАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ, АЛМАТЫ, ... ... Н.К. ... ... ЭКОНОМИКА КАЗАХСТАНА: ПРОБЛЕМЫ
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ. ПОД РЕД.КЕНЖЕГУЗИНА М.Б.АЛМАТЫ, 2001
388С.
17 НУРЛАНОВА Н.К. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ... ... ... ... И ... - ... ... 240С.
18 ОКАЕВ К.О. (В СОАВТОРСТВЕ). ПРЕДПРИНИМАТСЛЬСТВО В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН. АЛМАТЫ, ЭКОНОМИКА, 1999.
19 СӘТҚАЛИЕВА Т.С. МАТЕРИАЛДЫҚ РЕСУРСТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ
ТИІМДІЛІГІН ... ... ... ... 2002, № 3,19-26 ... ... Т.С. ... РАЗВИТИЯ МИНСРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА
КАЗАХСТАНА // ВЕСТНИК КАЗЭУ, 2002, №4.-С.6-9.
21 ... Р.К. И ДР. ... ... ... ... ... СОЕДИНЕНИЙ ИЗ УГЛЕЙ И
ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ.//ВОПРОСЫ РАЦИОНАЛЬНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ
ОТНОШЕНИЙ: ... ... ... ... 1995. - С.94-109.

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 61 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мұнайтранспорт кешенінің тиімді қызмет ету негіздері17 бет
2 деңгейлі алдын-ала су тастау қондырғысын автоматтандыру44 бет
Алмаз алаңының геологиялық құрылысы, мұнайгаздылығының болашағы және жобалау әдістері18 бет
Каспий теңізін қорғау12 бет
Мұнайгаз кешені кәсіпорындарындағы инновациялық қызмет9 бет
Мұнайгаз саласындағы басқару негізіндегі теориялық аспектілер80 бет
Мұнайгаз өндіретін комплексті дамыту30 бет
Норвегия5 бет
Норвегияға әлеуметтік – экономикалық жағдайы24 бет
Республикамызда мұнайгаз өндірісінің дамуы19 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь