Мұнай газ өндіруші өнеркәсіп және оның Қазақстан Республикасының әлеуметтік экономикалық дамуындағы ролі

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1. ЭКОНОМИКА МЕН МҰНАЙ.ГАЗ КЕШЕНІНІҢ ӨЗАРА
БАЙЛАНЫСТА ДАМУЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСТАРЫ
1.1 МҰНАЙ.ГАЗ ӨНЕРКӘСІБІНІҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ЖҮЙЕДЕГІ ОРНЫ

1.2 МҰНАЙ.ГАЗ КЕШЕНІНІҢ ДАМУЫН БОЛЖАУДЫҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ МЕН
МАҢЫЗЫ

2. МҰНАЙ.ГАЗ КЕШЕНІНІҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІН
ҚҰРЫЛЫМДЫҚ. ҚАРҚЫНДЫҚ ЖАҒЫНАН ТАЛДАУ

2.1. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МҰНАЙ СЕКТОРЫ:
ЖАЛПЫ ЭКОНОМИКАҒА ӘСЕР ЕТУДІҢ КӨЛЕМІ

2.2 МҰНАЙ.ГАЗ КЕШЕНІНІҢ САЛАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЖАЛПЫ ОТЫН.ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ БАЛАНС КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ӘСЕРІ

3. ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДА МҰНАЙ.ГАЗ ӨНЕРКӘСІБІН
КЕШЕНДІ ДАМЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ МЕН ЖОЛДАРЫ

3.1 МҰНАЙ.ГАЗ САЛАСЫН КЛАСТЕРЛІК БАҒЫТТА ДАМЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

3.2 ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ . ГАЗ КОМПЛЕКСІНІҢ ДАМУ ЖОЛДАРЫ

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
Кіріспе

Экономиканы дамытуда және экономикалық өсуді қамтамасыз етуде мұнай газ кешенінің алатын рөлін айрықша атап өтуге болады. Қазақстанның мұнай газ өнеркәсібі елдің экономикасын дағдарыс жағдайынан шығаратын күш деген көзқарас тұрақталып отыр. Президенттің 2030 ел экономикасын дамыту жөніндегі Қазақстан халқына стратегиялық жолдауында да мұнай газ саласының дамуы республикамыздың экономикалық өсуінің негізгі приоритетіне жатқызған.
Мұнай-газ саласы экономиканың басқа да салаларын дамытуына себеп болды, яғни халықтың өмірлік деңгейінің өсуіне себеп болды. Себебі мұнай-газ өнеркәсібінің дамуы тек тікелей мұнай және газбен байланысты салаларының экономикалық өсіміне ғана әсерін тигізіп қоймай, сонымен бірге ұлттық энергетиканың, транспорттық машина құрылысының, химия және мұнай-химия, жеңіл өнеркәсіп, транспорттық байланыстар, жолдардың құрылымдары, сервис және басқа да салаларының дамуы үшін алғы шарттар тудырды. Көмірсутек қорына байланысты Қазақстан дамуының жаңа этапы дәл осы мұнай-газ комплексінің дамуына байланысты болып келеді.
Өнеркәсіптік мамандандыру бойынша республиканың мұнай-газ саласы өз алдына 4 негізгі салалық бөлімшелерге бөлінеді: мұнай өндіретін, мұнай өңдейтін, газ өндіруші және газ өңдейтін. Бұл салалық бөлімшелер өзара байланысқан және өндіру және өңдеу процесінде бір-бірін өзара толықтырушы болып келеді.
Әлемдегі запастың көлемі жағдайын біздің еліміз мұнай бойынша 12-ші орын (Каспий шельфтерін есептемегенде), газ және конденсат бойынша - 15-ші, ал өңдіру деңгейі бойынша 23-ші орын алады. Қазақстан үлесіне барланған бекітілген әлемдік мұнайдың 1,5 пайыз тиесілі, бұлар 207 мұнай және газ кен орындарына 2,2 милиард тонна мұнай запастарын, 690 милион тонна конденсатын және 2 трилион метр куб газ запастарын өндіреді.
Экономиканың старатегиялық маңызды саласы ретінде мұнай өндіру ұзақ бойына елге дамудың тұрақты сипатын, ірі валюталық түсімдері қамтамасыз етіп отыр. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Дағдарыс арқылы жаңару және даму» дағдарысқа қарсы бағдарлама ұсынды. Берілген бағдарламада ел басшысы дағдарысқа қарсы шаралардың негізгі үш бағытына аса назар аудартады. Оның сөзі бойынша басты міндет – елде болып жатқан экономикалық дағдарыс шарттарында Қазақстан халқына ауыртпалықтың түспеуі. Президенттің айтуы бойынша қазіргі дағдарыс Қазақстан үшін алғашқы емес. 90-ші жылдардың басында республикада өтпелі кезең дағдарысы болды. Жылына инфляцияның бірнеше мың пайызы, экономиканың 60%- ға күйреуі сол кездегі дағдарыстың негізгі сипаты болды. 90-ші жылдардың соңында пайда болған дағдарыс Қазақстан экономикасына үлкен соққы тигізді. Бұл кезеңде мұнай бағасы бір баррель үшін
Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Шаукенбаев Т.Щ. Экономика нефтяной промышленности
Казахстана // Издательство Казахстан. - Алма-Ата, 1974.
2. Шаукенбаев Т.Ш. О новой экономической реформе в
нефтсразведке. Алма-Ата, 1974.
3. О.Баймуратов и др. Долгосрочное прогнөз ирование развития
нсфтегазового комплекса Казахстана на основе компьютерного
моделирования. Экономика и статистика, № 2, 2004г.- С.61-68.
4. О.Баймуратов. Прикаспийский: проблемы освоения.
Казахстанская правда, 20 марта 1988.
5. О.Баймуратов, Егоров О.И. Структурные сдвиги в экономике Западного Казахстана на основе комплексного использования сырьсвых ресурсов. Прикаспийский регион. Проблсмы социально-экономического развития. Том 2, М.1998.
6. О.Баймуратов, Оразов Е.Т. 0 долгосрочном комплексном прогнөз е Экономика и статистика, № 2, 2000.- С.2-8.
7. Мамыров Н.К., Ихданов Ж.О.Государственное регулирование экономики в условиях рынка.- Алматы, Экономика, 1998.- 247с.
8. Туркебаев Э.А. Основы рыночной экономики. Алматы, Қазақстан даму институты, 1998.- 321с.
9. Днишев Ф.М. Научно-техническое развитие в условиях становлсния национальных производительных сил: стратегия и механизм. Алматы, Ғылым, 1996.
10. Днишев Ф.М. Развитие национальных производительных сил. В книге Рыночная экономика Казахстана: проблемы становления и развития. Под ред.Кенжегузина М.Б. Алматы, 2001. -384с.
11. Егоров О.И. Нефтегазовые рссурсы как фактор устойчивого развития экономики в условиях рынка // Институт экономики.-Алматы, 1999.- С.142.
12. Егоров О.И. и др. Нефтегазовый комплекс Казахстана:
проблсмы развития и эффективного функционирования.- Алматы,
2003.-53бс.
13. Егоров О.И. Перспективы развития нефтегазового комплекса
Казахстана // Нефть и газ, 2000, № 2.
14. Ихданов Ж. Государственное регулирование экономики в
условиях рынка. - Алматы, Экономика. -1998.- 247с.
15. Кошелсв Геолого-экономическая оценка минеральных
ресурсов. Учебное пособие, Алматы, 2004г.
16. Нурланова Н.К. Регионализация социально-экономичсских
преобразований-Рыночная экономика Казахстана: проблемы
становления и развития. Под ред.Кенжегузина М.Б.Алматы, 2001
388с.
17. Нурланова Н.К. Формирование и использование инвестиций
в экономике Казахстана: стратегия и механизм - Алматы, Ғылым,
1998.- 240с.
18. Окаев К.О. (в соавторстве). Предприниматсльство в
Республике Казахстан. Алматы, Экономика, 1999.
19. Сәтқалиева Т.С. Материалдық ресурстарды пайдалану
тиімділігін арттырудың үйымдастырушылық-экономикалық
аспектілсрі, ҚазЭУ хабаршысы, 2002, № 3,19-26 б.
20. Саткалиева Т.С. Стратегия развития минсрально-сырьевого комплекса Казахстана // Вестник КазЭУ, 2002, №4.-С.6-9.
21. Сатова Р.К. и др. Экономические показатели и
эффективность улавливания сернистых соединений из углей и
дымовых газов электростанций.//Вопросы рационального
природопользования в условиях формирования рыночных
отношений: Сб.научных трудов.- Алматы: КазГАУ, 1995. - С.94-109.
22. Сатова Р.К., Джубалисва З.У. Ресурсоэкономные технологии в угольной промышленности // Мировой опыт рынка и становление рыночной системы хозяйствования в Республике Казахстан: Тез.докл.науч.-практ. конф.ППС,асп.и соиск.КазГАУ // Министерство образования РК.- Алматы, 2006.- ч.І.- С.81.
23. Сейтказисва А.М. Финансовое обеспечение инвестиционных стратегий предприятий. Вестник КазЭУ, 2007, № 1.- С.26-30.
24. Тонкопий М.С. Экономика природопользования.
Алматы,1998г.
25. Упушев Е.М. Экология, природопользованис, экономика.
Алматы, Экономика, 2002 г.
26.О.А.Яновская, М.К.Мамырова, Г.Т.Шакуликова.
Макроэкономика и нефтебизнес: мультипликационный эффскт
инвсстиционной связи- Экономика, Алматы, 1999.
27. Встреча на высшем уровне "Планета земля". Программа
действий. Повестка дня на 21 век и др. Докумснты конференции в
Рио-де-Жанейро в популярном изложении, Женева, 1993.
28.Ольсевич Ю. Трансформация экономических систсм, Москва, 1992.
30. Ел Прсзидентінің Қазақстан халқына Жолдауы. "Қазақстан-2030", барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және ол-ауқатының артуы.// Егемен Қазақстан.-11 қазан 2007ж.
ЗІ.Қазақстан Республикасының индустриялдық-инновациялық бағдарламасы, Астана, 2004.
32. Қазақстан Республикасы Президентінің Дүниежүзілік экономикалық форумда (Давос) сөзі. Егемен Қазақстан, 04 қаңтар 2008ж.
        
        Дипломдық жұмыс
ТАҚЫРЫБЫ: «МҰНАЙ ГАЗ ӨНДІРУШІ ӨНЕРКӘСІП ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ӘЛЕУМЕТТІК ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫНДАҒЫ РОЛІ»
МАЗМҰНЫ
|КІРІСПЕ ... ... МЕН ... ... ... ... ... ТЕОРИЯЛЫҚ АСТАРЫ ... ... ... ... ЖӘНЕ ОНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ... ОРНЫ |
| ... ... КЕШЕНІНІҢ ДАМУЫН БОЛЖАУДЫҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ МЕН ... |
| ... ... КЕШЕНІНІҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІН ... ... ... ... |
| ... ... РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МҰНАЙ СЕКТОРЫ: ... ... ӘСЕР ... ... |
| ... КЕШЕНІНІҢ САЛАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЖАЛПЫ ОТЫН-ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ... ... ... |
| |
| 3. ... ... МҰНАЙ-ГАЗ ӨНЕРКӘСІБІН ... ... ... МЕН ... |
| ... МҰНАЙ-ГАЗ САЛАСЫН КЛАСТЕРЛІК БАҒЫТТА ДАМЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ |
| ... ... ... – ГАЗ ... ДАМУ ... |
| ... |
| ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДЕ МҰНАЙ
ГАЗ ... ... ... ... АТАП ... БОЛАДЫ. ҚАЗАҚСТАННЫҢ
МҰНАЙ ГАЗ ӨНЕРКӘСІБІ ЕЛДІҢ ... ... ... КҮШ ... ... ... ... ПРЕЗИДЕНТТІҢ 2030
ЕЛ ЭКОНОМИКАСЫН ДАМЫТУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН ... ... ДА ... ГАЗ ... ДАМУЫ РЕСПУБЛИКАМЫЗДЫҢ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУІНІҢ НЕГІЗГІ ПРИОРИТЕТІНЕ ЖАТҚЫЗҒАН.
МҰНАЙ-ГАЗ ... ... ... ДА ... ... ... ЯҒНИ ХАЛЫҚТЫҢ ӨМІРЛІК ДЕҢГЕЙІНІҢ ӨСУІНЕ ... ... ... ... ... ТЕК ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ӨСІМІНЕ ҒАНА ӘСЕРІН ТИГІЗІП
ҚОЙМАЙ, СОНЫМЕН БІРГЕ ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІП, ТРАНСПОРТТЫҚ
БАЙЛАНЫСТАР, ЖОЛДАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫМДАРЫ, СЕРВИС ЖӘНЕ БАСҚА ДА ... ҮШІН АЛҒЫ ... ... ... ... БАЙЛАНЫСТЫ
ҚАЗАҚСТАН ДАМУЫНЫҢ ЖАҢА ЭТАПЫ ДӘЛ ОСЫ ... ... ... ... ... ... ... РЕСПУБЛИКАНЫҢ МҰНАЙ-ГАЗ САЛАСЫ
ӨЗ АЛДЫНА 4 НЕГІЗГІ САЛАЛЫҚ ... ... ... ... ... ГАЗ ... ЖӘНЕ ГАЗ ӨҢДЕЙТІН. БҰЛ ... ... ... ЖӘНЕ ӨНДІРУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ ... ... ... ... ... ... ... КӨЛЕМІ ЖАҒДАЙЫН БІЗДІҢ ЕЛІМІЗ МҰНАЙ БОЙЫНША
12-ШІ ОРЫН ... ... ... ГАЗ ЖӘНЕ ... - 15-ШІ, АЛ ... ... БОЙЫНША 23-ШІ ОРЫН ... ... ... ... ... ... 1,5 ПАЙЫЗ
ТИЕСІЛІ, БҰЛАР 207 ... ЖӘНЕ ГАЗ КЕН ... 2,2 ... ... ... 690 МИЛИОН ТОННА КОНДЕНСАТЫН ЖӘНЕ 2 ... КУБ ГАЗ ... ... СТАРАТЕГИЯЛЫҚ МАҢЫЗДЫ САЛАСЫ РЕТІНДЕ ... ... ... ЕЛГЕ ... ... СИПАТЫН, ІРІ ... ... ЕТІП ... ... ... ... ... НАЗАРБАЕВ «ДАҒДАРЫС АРҚЫЛЫ ЖАҢАРУ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... ЕЛ БАСШЫСЫ ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ
ШАРАЛАРДЫҢ НЕГІЗГІ ҮШ ... АСА ... ... ОНЫҢ СӨЗІ ... ... – ЕЛДЕ ... ... ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАҒДАРЫС ШАРТТАРЫНДА ҚАЗАҚСТАН
ХАЛҚЫНА АУЫРТПАЛЫҚТЫҢ ТҮСПЕУІ. ПРЕЗИДЕНТТІҢ АЙТУЫ БОЙЫНША ... ... ҮШІН ... ... 90-ШІ ... БАСЫНДА РЕСПУБЛИКАДА ӨТПЕЛІ
КЕЗЕҢ ДАҒДАРЫСЫ БОЛДЫ. ЖЫЛЫНА ИНФЛЯЦИЯНЫҢ БІРНЕШЕ МЫҢ ПАЙЫЗЫ, ЭКОНОМИКАНЫҢ
60%- ҒА ... СОЛ ... ... ... ... ... ... СОҢЫНДА ПАЙДА БОЛҒАН ДАҒДАРЫС ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНА ҮЛКЕН СОҚҚЫ
ТИГІЗДІ. БҰЛ КЕЗЕҢДЕ ... ... БІР ... ҮШІН 9 ... ... ... -РЕСПУБЛИКА ЭКСПОРТЫНЫҢ НЕГІЗІ ЕКЕНІН ЕСЕПКЕ АЛА ОТЫРЫП,
ЕЛДЕГІ ... ... ... ... БОЛАДЫ. БҰЛ КЕЗЕНДЕ
ЕНБЕКАҚЫ ЖӘНЕ ЗЕЙНЕТАҚЫ ТӨЛЕУГЕ ҚАРЖЫ ЖЕТКЕН ЖОҚ.
БІРАҚ ҚАЗАҚСТАН ОНЫҢ БАРЛЫҒЫН ... ЕЛ ... ... ... ... ... ДАМУ ... АНЫҚТАЙТЫН, ҚАЗАҚСТАН-2030
СТРАТЕГИЯСЫ ҮЛКЕН РОЛЬ ОЙНАДЫ. ЖАҢА БАҒДАРЛАМАНЫ ... ... ... Н.Ә. НАЗАРБАЕВ БЫЛАЙ ДЕДІ: «ҚАЛЫПТАСҚАН ... ШЫҒУ ... ЖАҢА ... ... БОЛУ ҮШІН ... ... ... МҮМКІНДІКТЕР БАР.
ДАҒДАРЫСТАР ҚАЙТАЛАНА БЕРЕДІ, БІЗДІҢ ... ... ... ... ... ... ЖЕҢУ ҮШІН ОН ... ДОЛЛАРДАН АСТАМ
ҚАРЖЫ ЖҰМСАҒАН, ОЛ БҮКІЛ ӘЛЕМДІК ЖҰӨ-НІҢ 15% ... АЛ ... ... ЖОҚ. 2000 ЖЫЛЫ ... ... ... ... БАЙЛАНЫСТЫ
ЖИНАҚТАУДЫҢ МАҚСАТТЫ САЯСАТЫ ӨТКІЗІЛДІ. ҚАЗІРГІ КЕЗДЕ БЮДЖЕТКЕ ЖИНАУЛАР 20%
ҒА ТӨМЕНДЕГЕН, ЕЛДЕ ЕНБЕКАҚЫ ЖӘНЕ ЗЕЙНЕТАҚЫ ТӨЛЕУМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ПРОБЛЕМЕЛАР
ЖОҚ. ... ҚОР ҚҰРА ... ... БАСҚА ЕЛДЕРДЕН БІР ҚАДАМ АЛҒА
ЖЫЛЖЫП, ӘЛЕМДІК ДАҒДАРЫС ... ... ... ... ШАРАЛАР ЕЛ ЭКОНОМИКАСЫН ЖАЙ ТҰРАҚТАНДЫРУҒА БАҒЫТТАЛЫП ҒАНА ҚОЙМАЙ,
ӘЛЕМДІК ҚОҒАМДАСТЫҚТА ӨЗ ПОЗИЦИЯЛАРЫН ... ... ... ... ШЫҒУДЫ ҚАРАСТЫРАДЫ. ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІНІҢ АЙТУЫ ... ... ... ... ... ЕКІ ... 700 МИЛЛИАРД ТЕНГЕ
ЖҰМСАЛҒАН, БҰЛ ӨЗ АЛДЫНА ... ... ... ... ... БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ-ГАЗ КЕШЕНІ ЕЛГЕ ... ... БҰЛ ... ... ... ... БАРЛЫҚ
КӨЛЕМІНІҢ ЖАРТЫСЫН, ЖАЛПЫ ҰЛТТЫҚ ӨНІМНІҢ 30% , РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ 60%
ҚҰРАЙДЫ. СОНДЫҚТАН БҰЛ СФЕРАДА МЕМЛЕКЕТТІҢ ... ... ... ТАЛҚЫЛАУ
ЖӘНЕ ШИЕЛЕНІСТЕРДІҢ ОБЪЕКТІСІ БОЛАДЫ.
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС КІРІСПЕ, ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ ҮШ БӨЛІМНЕН ТҰРАДЫ.
БІРІНШІ БӨЛІМДЕ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫНДА ... ... ... МЕН ОНЫ ... ... КӨЗ ... БОЛАШАҚТАҒЫ ЕЛ
ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ӨСУІНІҢ НЕГІЗГІ ФАКТОРЫ ҚАРАСТЫРЫЛҒАН. ЭКОНОМИКАНЫҢ ШИКІЗАТ
СЕКТОРЫНАН АЙТАРЛЫҚТАЙ ... ИЕ БОЛА ... ... ПЕН ЖЕКЕ ... ... ЖАҢА ... ДАМЫТУҒА ЫНТАЛЫЛЫҚТАРЫНЫҢ
ЖОҚТЫҒЫ, АЛ ШАМАЛЫ НЕМЕСЕ КЕДЕЙ РЕСУРСТАРЫ БАР ЕЛДЕР, ... ... БОЛА ... ... ЖАҢА СЕКТОРЛАРЫНЫҢ ДАМУЫ ҮШІН ТҰРАҚТЫ
ӘРЕКЕТТЕР МЕН ШАРАЛАР ... ... ... ... – ГАЗ ... ЭКОНОМИКАҒА ТИГІЗЕТІН
ӘСЕРІНЕ ТАЛДАУ ЖАСАЛҒАН. ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА РЕСПУБЛИКАМЫЗДАҒЫ ЖАЛПЫ ӨНІМ
КӨЛЕМІНДЕГІ МҰНАЙ– ГАЗ ... ... ... ... ... ... РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ МІНДЕТТЕРІНІҢ БІРІ - ТАБИҒИ
ГАЗҒА ДЕГЕН ҚАЖЕТТІЛІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ. ҚАЙТА ӨҢДЕЛЕТІН МҰНАЙ ... ... ... АЛУ ... ... ... ... МҰНАЙ ГАЗ САЛАСЫН КЛАСТЕРЛІК БАҒЫТТА ДАМЫТУДЫН
ТИІМДІЛІГІ МЕН ҚАЗАҚСТАННЫҢ ... – ГАЗ ... ДАМУ ... ... ... ... ... МҰНАЙ ГАЗДЫ ҚАЙТА ӨҢДЕУ ЖӘНЕ
МҰНАЙ ХИМИЯСЫ БӘСЕКЕЛЕСТІККЕ ҚАБІЛЕТТІ БОЛУЫ ҮШІН ... ... ... МЕН ... ГАЗ ... ӨЗАРА БАЙЛАНЫСТА ДАМУЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ
АСТАРЫ
1.1 МҰНАЙ-ГАЗ ӨНЕРКӘСІБІНІҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ... ... ... ... ГАЗ КЕШЕНІНІҢ АЛАТЫН ... ... ... БОЛАДЫ. ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ ГАЗ ... ... ... ... ... КҮШ ... ... ОТЫР. ПРЕЗИДЕНТТІҢ 2030 ЕЛ ... ... ... ... ... ... ДА МҰНАЙ ГАЗ
САЛАСЫНЫҢ ДАМУЫ РЕСПУБЛИКАМЫЗДЫҢ ... ... ... ... ГАЗ ... ... ... САЛАЛАРДЫҢ ДАМУЫНА ӘСЕР
ЕТТІ, ЯҒНИ ... ... ... ... СЕБЕПШІ, СЕБЕБІ МҰНАЙ
ГАЗДЫҚ ӨНЕРКӘСІПТІҢ ДАМУЫ ТЕК ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ӨСІМІНЕ ӘСЕРІН ТИГІЗІП ҚАНА ... ДА ... ... АЛҒЫ ... ... ... ... ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МҰНАЙ ГАЗ КЕШЕНІНІҢ
ДАМУЫ, ... ГАЗ ... ... ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ ГАЗ
КЕШЕНІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ ... ... ... ... ГАЗ ... ... ... ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ТҰЗ
КӨЗІРІ. РАС ... ... ... ТІЗГІНІ ШЕТЕЛДІК
КОМПАНИЯЛАРДЫҢ ИЕЛІГІНДЕ БОЛҒАНЫМЕН, АТАЛМЫШ САЛАҒА ... ... ... ТАРТУ БІЗДІҢ ҮКІМЕТ ҮШІН БҮГІНГІ ... ... ... ... ... ... ... МАМЛЕКЕТТІК САЯСАТТЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ БҮГІНГІ
ТАҢДА ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕГЕ АЙНАЛЫП ОТЫР. БҰЛ ... ... ... ... ... РЕСУРТАРДЫ БІР ЖЕРГЕ ШОҒЫРЛАНДЫРУ ТҰРҒЫСЫНАН ҚАБЫЛДАУ
ҚАЖЕТ. ШЫНЫНДА ДА БҰЛ ... ... ... ... ТҰР. ... ... ... КЕЗДЕСІП ЖҮРГЕН ҚҰБЫЛЫС.
БІЗ БҰДАН ОН ЖЫЛҒЫ УАҚЫТҚА ҚАРАҒАНДА БІРАЗ АЛҒА ... ... ... ... ... КӨП ... ҮЙРЕНДІК. БІЗ ҚАЗІР
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТАНДАРТТАРҒА САЙ ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН ... ... ... ... ... ... ... ӨНІМ ӨНДІРУМЕН ОНЫ ТАСЫМАЛДАУДЫ
БІР РЕТКЕ КЕЛТІРІП ОТЫРАТЫН ЖЕТКІЛІКТІ ДӘРЕЖЕДЕГІ ... БАЗА ... ... ... ... ... ... ШОҒЫРЫ ПАЙДА
БОЛДЫ. БІЗ ЕНДІГІ ЖЕРДЕ ҚАЗАҚСТАНДА ЖҰМЫС ІСТЕП ЖАТҚАН ... ... ... ҚАҒЫСТЫРА АЛАТЫН ХӘЛГЕ ЖЕТТІК.
БҮГІНГІ КҮНІ ЕЛІМІЗ ХАЛҚЫНЫҢ ӨМІР СҮРУІНІҢ ЖОҒАРЫ ... ... ... ... ҚҰРУ ЖӘНЕ ДЕ ... БӘСЕКЕГЕ БАРЫНША ҚАБІЛЕТТІ
ЕЛУ ЕЛДІҢ ... ... ... ОРЫНГА ИЕ БОЛУЫ ЖОҒАРЫ ... ... ... ОНЫ ... АСЫРУ ҮШІН ЕЛІМІЗДІҢ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК
НАРЫҚТА СҰРАНЫСҚА ИЕ БОЛЫП ОТЫРҒАН МИНЕРАЛДЫ-ШИКІЗАТ РЕСУРСТАРЫ, КӨПТЕГЕН
ДАМУШЫ ... ... ... ... ... ... ӘЛЕУЕТІ ЖӘНЕ ОҒАН ҚОСА ХАЛЫҚТЫҢ ЖАЛПЫ БІЛІМІНІҢ ЖОҒАРЫ ... ... ... ... ЖЕТКІЛІКТІ. ОСЫ ФАКТОРЛАРДЫ ЕЛІМІЗДІҢ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУЫНЫҢ ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ ... ... ... ОНЫҢ ... ДАМУ ... ... ЖӘНЕ ... ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІН
ҚАМТАМАСЫЗ ... ... ... ... ДАМУ ... ... ЖӘНЕ ... БОЛЖАУЛАРМЕН БАЙЛАНЫСТЫ
КӨПТЕГЕН ЗЕРТТЕУЛЕРДЕ ОРТАЛЫҚ МӘСЕЛЕ БОЛУЫ ӘБДЕН ТАБИҒИ ПРОЦЕСС. ОСЫҒАН
ОРАЙ ҰЗАҚ ... ... ... ... ТҰРАҚТЫ ДАМУЫ МЕН
ШЕКТЕУЛЕРІН ҚАРАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ МҮЛДЕМ БОС ЖӘНЕ ... ... ӨСУ ... ОСЫ ... ... ПІКІР САЙЫС ӨТКЕН ҒАСЫРДЫҢ 60-ШІ ЖЫЛДАРЫНЫҢ
ОРТАСЫНДА БАСТАЛДЫ. БҰЛ ... ... ... ЕЛДЕРІНДЕ РЕСУРСТЫҚ
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫҢ НАШАРЛАУ МӨСЕЛЕЛЕРІНЕ ... ... ... ... ... ... ... ПЕН
"БАТЫСТЫҢ РЕСУРСТЫҚ ИМПЕРИАЛИЗМІ" ФАКТІСІНЕ СЫНИ КӨЗҚАРАСТЫҢ ... ... ... АЛ ОСЫ ... ЕҢ ... ЕЛДЕРДЕ "АЛТЫН МИЛЛИАРД"
ТҮЖЫРЫМДАМАСЫ ПӘРМЕНДІ ДАМЫДЫ, ОҒАН ТЕК ХАЛҚЫНЫҢ ... САНЫ БІР ... ... ... ... ... ЖЕТІСТІГІНІҢ НЕГІЗІ САЛЫНДЫ.
ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДА ӨРКЕНИЕТТІҢ ДАМУЫНЫҢ ЖАҢА ... ... ... ... ... РЕТ 1992 ЖЫЛЫ ... ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
КОНФЕРЕНЦИЯДА ҚОРШАҒАН ОРТА МЕН ДАМУ ... БҰҰ ... 1994 ... ... "АДАМ ӘЛЕУЕТІН ДАМЫТУ ТУРАЛЫ"
БАЯНДАМАСЫНДА "ТҰРАҚТЫ ДАМУ" ҰҒЫМЫНЫҢ КЕЛЕСІДЕЙ ... ... ТЕК ... ... ТУДЫРАТЫН ҒАНА ЕМЕС, СОНЫМЕН БІРГЕ ОНЫҢ
НӘТИЖЕЛЕРІН ӘДІЛ ҮЙЛЕСТІРЕТІН, ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ... ... ЕҢ ... ... ... ... КЕДЕЙЛЕНДІРМЕЙ, ОЛАРДЫҢ
МҮМКІНДІКТЕРІН АРТТЫРА ТҮСЕТІН ДАМУ" ТҰРАҚТЫ ДАМУ ... ... ДА ТЕЗ ... ... АДАМ ӨМІРІНІҢ САПАСЫ; ҒАЛАМШАРДА
БИОЛОГИЯЛЫҚ ӘР ... ... ... КЕЛМЕЙТІН РЕСУРСТАРДЫҢ
САРҚЫЛМАУЫН БОЛДЫРМАУ; ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БОЙЫНША ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ... ӘРІ ... ... ТҮРЛІ ДЕҢГЕЙЛЕРІ БОЛАТЫН АЙМАҚТАР АРАСЫНДА ЖАҺАНДЫҚ
ЫМЫРАЛАРДЫ ... ... ... ... ... ... ... ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ ШЕҢБЕРІНДЕ АЗДЫ-КӨПТІ ҮШ ДЕРБЕС БАҒЫТ БӨЛІНІП ШЫҒАДЫ
-ЭКОНОМИКАЛЫҚ, ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ... ... ... ... ТАБИҒИ ТҮРДЕ БІРТҰТАС БОЛЫП БІРІГУГЕ ТИІС.
ӘРБІР ЕЛДІҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫ БОЙЫНША АТАЛМЫШ ДАМУ ТРАЕКТОРИЯСЫНА ШЫҒУ
ҮШІН ҚАНДАЙ ... МЕН ... ЕҢ ... ... ... ... ... ОСЫҒАН ОРАЙ, БІЗДІҢ КӨЗҚАРАСЫМЫЗ БОЙЫНША, ЕЛІМІЗДІҢ
БІРСЫПЫРА ӘЛЕУМЕТТІК МҮМКІНДІКТЕРІ БАР. ... ... ... ... ... ... ... ӘЛЕУМЕТТІК БАҒДАРЛАНҒАН НАРЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҒЫ ... ... ... ... ... ... КЕЗЕҢНІҢ АТАЛМЫШ ЭКОНОМИКАДАН САПАЛЫ АЙЫРМАШЫЛЫҒЫ БАР ЕКЕНІН ІС
ЖҮЗІНДЕ БАРЛЫҚ ЕЛ ЖЕТЕ ... ... ... ... ... ЭЛЕМЕНТТЕРІНЕ ЖАҢА САПА БЕРІП, МӘНІ МЕН РОЛІНЕ ӘЛСУЛІ ... ... ... ... ... МЕН ОНЫ ... ... АЙҚЫН СЕЗІНУІМЕН ҮЗДІКСІЗ БАЙЛАНЫСТЫ. ... ҰЗАҚ ... ... ... ЖҮЙЕСІ ӘЗІРЛЕНДІ, ОЛ БАРЛЫҚ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ АГЕНТТЕРДІҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ ҮШІН ТЕК САНДЫҚ ЖӘНЕ ... ... ҚАНА ... ... ... ... МЕН МІНДЕТТЕРДІҢ
САБАҚТАСТЫҒЫН, ОЛАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ТІЗБЕКТІЛІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ.
ЕЛІМІЗДІҢ ... ДАМУ ... ШЫҒУ МЕН ОНЫ ... ЕТУ ... ... ЖӘНЕ ... БОЛУЫ ТИІС. МҰНДА МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ МЕН
ҰЛТТЫҚ ЖОСПАРЛАУДЫҢ РОЛІ ӨТЕ МАҢЫЗДЫ. ... ... ... ... ... ПЕН ЭКСПОРТҚА БАҒЫТТАЛҒАН ШИКІЗАТ РЕСУРСТАРЫ ҰЛТТЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚТЫҢ ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ЕТУГЕ СЕБЕПКЕР БОЛЫП КЕЛЕ ЖАТҚАНДЫҒЫН
ЕСКЕРСЕК, ОСЫ ӨСІМ ... ... ... ... КӨРСЕТУ МЕН ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ДАМУ ЖОЛЫНА ШЫҒАРУДЫҢ НЕГІЗГІ ФАКТОРЫНА
АЙНАЛДЫ. ЭКОНОМИКАМЫЗДЫ ... ... ... ... ҮШІН ... ... ... ӨНДІРІСТІ ЖЕДЕЛІРЕК ДАМЫТУ КЕРЕК. ЕЛБАСЫ АТАП
КӨРСЕТКЕНДЕЙ, ЕЛІМІЗ КӨМІРСУТЕГІ ШИКІЗАТЫ МЕН ҚАРА ЖӘНЕ ТҮСТІ МЕТАЛЛДАРДЫҢ
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ЖОҒАРЫ ҚОСЫМША ҚҮНДЫ ӨНІМДЕРМЕН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЕҢБЕКТІ БӨЛУДЕ
ДЕ ЛАЙЫҚТЫ ОРЫН АЛУЫ ҮШІН ҰМТЫЛАТЫН БОЛАДЫ. ОСЫ ОРАЙДА МҰНАЙ ГАЗ ... ... ... ... ... КЕШЕНДІ ДАМЫТУ МӘСЕЛЕСІНІҢ
КҮН ТӘРТІБІНЕ ҚОЙЫЛУЫ БЕКЕР ЕМЕС. БҰЛ ... ... ... ... АТАП ... БОЛАДЫ: БІРІНШІДСН, ... БАР ... ... ЖӘНЕ ТИІМДІ ДАМУЫНЫҢ ШИКІЗАТТЫҚ НЕГІЗІН
ЖАСАУ; ЕКІНШІДЕН, ... ... ЕТУ ... ... ... ... РЕСПУБЛИКАМЫЗДЫҢ ЭКСПОРТТЫҚ ЖӘНЕ
ЖАЛПЫЭКОНОМИКАЛЫҚ ӘЛЕУЕТІН АРТТЫРУ. ЕНДІ ... ... АЛЫП ... ОНЫ ... ... СОЛ ... ЗАМАНА КӨШІНЕН
ҚАЛЫСПАУ МІНДЕТІ ДЕ ОСЫ МҰНАЙ ГАЗ САЛАСЫНЫҢ ЖАН-ЖАҚТЫ ӨРКЕНДЕУІНСІЗ МҮМКІН
ЕМЕС. ЕЛІМІЗДЕГІ ТАБИҒИ ... ... ... ... ӨРКЕНДЕУІНЕ НЕГІЗ
БОЛАРЫ СӨЗСІЗ. ШЫНЫНДА ДА, РЕСПУБЛИКАНЫҢ 80-85 ПАЙЫЗЫ ... ... ... ... ... МАҢЫЗДЫ БАСЫМДЫЛЫҚТАРДЫҢ
(ҚАЗАҚСТАН-2030, ИНДУСТРИЯЛЫҚ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ СТРАТЕГИЯ ЖӘНЕ Т.Б.) ІШІНДЕ
МҰНАЙГАЗ САЛАСЫ АЛДЫҢҒЫ ҚАТАРДАН ОРЫН АЛУЫ ... ... ... ... МЕН ОНЫҢ ӨНІМДЕРІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ... ... ... ОНЫҢ ... ЖӘНЕ ... ҚЫЗМЕТ ЖАСАП ТҰРУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ.
БАСҚАША АЙТҚАНДА БҰЛ САЛА ... ... ... ... ... ... ШЕШУШІ РОЛ АТҚАРАТЫНДЫҚТАН
ДА ІШКІ ЖӘНЕ СЫРТҚЫ САЯСАТЫМЫЗДЫ ПӘРМЕНДІ ЖҮРГІЗУДІҢ ... ... ... ... ... ӨТКЕН ҒАСЫРДЫҢ 90-ШЫ ЖЫЛДАРЫНЫҢ БАСЫНДА
РЕСПУБЛИКАДАҒЫ МҰНАЙ МЕН ГАЗДЫҢ ДАЙЫНДАЛҒАН ҚОРЛАР ... ... ... КЕН ОРЫНДАРЫН АШУДЫ КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ СУ АЙДЫНЫН ИГЕРУ ... ... ... ... ... АНЫҚ БОЛДЫ. КЕҢЕС КЕЗЕҢІНДЕ ТЕҢІЗДІҢ ОСЫ
АУМАҒЫНДА ЕКІ РЕТ ... ... ... ... СУ ДЕҢГЕЙІНІҢ
ТҮСУІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ОНЫҢ БЕТІ ҚЫСҚАРҒАНДА, ... ... ... ДЕ ... ЖӘНЕ ... ... ЖҰМЫСТАР ОРЫНДАЛДЫ.
ТЕҢІЗДІҢ СУЫ ТАЯЗ ... ... ... ЖЕРҮСТІ ГЕОФИЗИКАЛЫҚ
ЗЕРТТЕУЛЕР ЖҮРГІЗІЛДІ. ОСЫ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ ... ... ... ... ... ... ҚҰРМАНҒАЗЫ, ОҢТҮСТІК
ЖАМБАЙ ҚҰРЫЛЫМДАР ТОБЫНЫҢ ... ... ... ІРІ ... ОЛАР ХХ ... 80-ШІ ... ... «ҚАЗГЕОФИЗИКА»
БІРЛЕСТІГІНДЕ САЛЫНҒАН ШАҒЫЛДЫРАТЫН БЕТ БОЙЫНША ... МАҢЫ ... ... ... ... РЕТ КӨРСЕТІЛДІ. 1993 ЖЫЛЫ ОСЫ
КАРТАЛАР CGG ФРАНЦУЗ ... ... ЖЕТЕ ... ЖӘНЕ ... ... АТЛАСҚА ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБАДА АТАЛҒАН ҚҰРЫЛЫМДАРДЫҢ ... ... ... ... СОЛ ... ҚР ... ... ОДАН КЕЙІН ОЛ ТАРАТЫЛЫП, ШЕТЕЛДІК МҰНАЙ
КОМПАНИЯЛАРЫНА, ОНЫҢ ... ... ... ... НИЕТ ... ... ДА БЕРІЛДІ. 1988-1989 ЖЫЛДАРЫ ОСЫ МАТЕРИАЛДАР
КСРО-НЫҢ ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ... РЕЗЕРВТЕРІНІҢ АЙМАҒЫНА ЖАТҚЫЗЫЛДЫ. 1992 ЖЫЛДЫҢ ... ... ... ... ... НИЕТІ ТУРАЛЫ БҮКІЛ ӘЛЕМГЕ
ЖАРИЯЛАДЫ. ОСЫ ЖЫЛДЫҢ ЕКІНШІ ... ... ... ТОБЫ ... ... БӨЛІГІН ИГЕРУДІҢ МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫН»
ӘЗІРЛЕДІ. КАСПИЙДІҢ СУ АЙДЫНЫНДАҒЫ МҰНАЙ-ГАЗ КЕН ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ІСКЕ ... ҮШІН ҚР
ҮКІМЕТІНІҢ 1993 ЖЫЛҒЫ 13 АҚПАНДАҒЫ № 97 ... ... ... ... ... 3 ... ҚР ҮКІМЕТІ SHELL (ГОЛЛАНДИЯ), ... MOBIL ... BP ... TOTAL ... AGIP ... ... ... «ҚАЗАҚСТАНКАСПИЙШЕЛЬФ» МК, АЛ
КОНСОРЦИУМНЫҢ ... ... ... ... КОНСОРЦИУМДЫ ҚҰРУ
ТУРАЛЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КЕЛІСІМГЕ ҚОЛ ... ... ... 100
МЫҢ.ШАРШЫ КМ АЛАҢЫНДАҒЫ СУ АЙДЫНЫНДА ... ... ЖӘНЕ ... ДА ... ЖҮРГІЗІЛДІ. СЕЙСМИКАЛЫҚ
ЖҰМЫСТАРМЕН КАСПИЙДІҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ СЕКТОРЫНЫҢ АЙМАҚТЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ ... КӨП ... ... ОНЫҢ ... ... ҚҰРМАНҒАЗЫ, ҚАЛАМҚАС-ТЕҢІЗ
ЖӘНЕ БАСҚАЛАРЫ АНЫҚТАЛДЫ, ОЛАРДЫҢ ҮЛКЕН БӨЛІГІ ІЗДЕУ БҰРҒЫЛАУДЫ ОРНАТУ ҮШІН
НАҚТЫЛАНДЫ. 1997 ЖЫЛЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҮКІМЕТІ ОКИОК КОНСОРЦИУМЫМЕН ӨНІМДІ ... ... (ӨБК) ҚОЛ ... ЖӘНЕ 1999 ЖЫЛЫ ІЗДЕУ БҰРҒЫЛАУ БАСТАЛДЫ. 20
ЖЫЛДЫҢ ШІЛДЕСІНДЕ ... ... ... №1 ҰҢҒЫМАДА МҰНАЙДЫҢ
ТАБЫЛҒАНЫ ТУРАЛЫ ЖАРИЯЛАДЫ. СОЛ КЕЗДЕ, ҰҢҒЫМАДАН ... ... ... ... ... ТҰРЫП, ҚАЗАҚСТАННЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВ:
«БҮГІН ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ ҮШІН БАҚЫТТЫ КҮН. ҚАШАҒАНДА МҰНАЙДЫҢ АШЫЛУЫ - БІЗДІҢ
ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗ, БОЛАШАҚТА ... ... ... ... ... ... ... ҮМІТТЕРІ АҚТАЛДЫ» ДЕДІ.
ШЫҒЫС ҚАШАҒАННАН КЕЙІН БАТЫС ҚАШАҒАН, ҚАЛАМҚАС-ТЕҢІЗ, ҚАЙРАҢ, АҚТОТЫ МЕН
ОҢТҮСТІК-БАТЫС ҚАШАҒАН, АЛ ... ... ... ЖӘНЕ ... КЕН
ОРЫНДАРЫ АШЫЛДЫ. АШЫЛҒАН ҚАШАҒАН КЕН ОРНЫ РЕСПУБЛИКАДАҒЫ МҰНАЙ ҚОРЫН 35%-КЕ
ӨСІРУГЕ МҮМКІНДІК БЕРДІ. ҚАШАҒАН КЕН ОРНЫНДА АЛҒАШҚЫ ... 2008 ЖЫЛЫ ... ... ... ЖӘНЕ КАСПИЙДІҢ БІРҚАТАР БАСҚА ДА КЕН ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... -ГАЗ ... ДАМУЫН БОЛЖАУДЫҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ МЕН МАҢЫЗЫ
2030 ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҰЗАҚ ... ДАМУ ... ... ... МЕН ОНЫ ... ... КӨЗ ЖЕТЕРЛІК БОЛАШАҚТАҒЫ
ЕЛ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ӨСУІНІҢ НЕГІЗГІ ... ... ... РЕСУРСТАРЫНА БАЙ
КЕЙБІР ДАМУШЫ ЕЛДЕР, ТҰРАҚТЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУҒА ҚОЛ ЖЕТКІЗЕ ... ... ... ТАУАР НАРЫҚТАРЫНДАҒЫ КОНЪЮНКТУРАСЫНЫҢ
ӨЗГЕРУІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ЕКЕНІН ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ТӘЖІРИБЕ КӨРСЕТУДЕ. ... ... ... ТАБЫСҚА ИЕ БОЛА ОТЫРЫП, МЕМЛЕКЕТ ПЕН ЖЕКЕ
МЕНШІК СЕКТОРЛАРЫНЫҢ ... ЖАҢА ... ... ... АЛ ... НЕМЕСЕ КЕДЕЙ РЕСУРСТАРЫ БАР ЕЛДЕР, ТҰРАҚТЫ ӨМІРШЕНДІК
ШЕГІНДЕ БОЛА ТҰРА, ... ЖАҢА ... ... ҮШІН ... ... ... ДЕГЕНМЕН, ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ БОЛАШАҚТА ШИКІЗАТ
ҚОРЛАРЫ ... БҰЛ ... ... КЕН ... ... КЕЙІН ТҰРАҚТЫ ДАМУ БАҒЫТЫНДА ЕЛЕУЛІ ПРОБЛЕМАЛАРДЫ ТУҒЫЗУЫ
МҮМКІН. ОСЫ ... КӨЗ ... ... ... ДАМУ ... ... ЕҢ АЛДЫМЕН МҰНАЙГАЗ РЕСУРСТАРЫН ТИІМДІ
ПАЙДАЛАНУМЕН БАЙЛАНЫСТЫ БОЛАТЫНДЫҒЫ ... ... ... ... ... ... ... АТАУҒА
БОЛАДЫ: ЭКОНОМИКАНЫҢ БІРЖАҚТЫ ШИКІЗАТТЫҚ БАҒЫТТАЛУЫ; ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ӨҢДЕУШІ
ӨНЕРКӘСІП ӨНІМДІЛІГІНІҢ ТӨМЕНДІГІ; ӨНДІРІСТІК ЖӘНЕ ... ... ... ЖАЛПЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ АРТТА ҚАЛУШЫЛЫҒЫ; ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ... ... ... ШЫҒЫС ҮЛЕСІНІҢ ТӨМЕНДІГІ, ҒЫЛЫМ МЕН
ӨНДІРІС АРАСЫНДАҒЫ ... ... МЕН ТАҒЫ ... ... ОСЫ
ПРОБЛЕМАЛАРҒА ОРАЙ, 2003 ЖЫЛҒЫ НАУРЫЗДА РЕСПУБЛИКА ҮКІМЕТІНІҢ 2003-2006
ЖЫЛДАРҒА ... ... ... ДАМУЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ ҰСЫНЫЛДЫ. БАҒДАРЛАМАНЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ ЭКОНОМИКАНЫ
ӘРТАРАПТАНДЫРУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ... ... ... ... ... ҚҰНЫ ЖОҒАРЫ БОЛАТЫН ӨНІМДЕРДІ ШЫҒАРУҒА БАҒЫТТАУДЫҢ
ЖОЛДАРЫН ӘЗІРЛЕУ, СОНДАЙ-АҚ ҰЗАҚ ... ... ... КӨШУ ҮШІН ... ... ... МЕМЛЕКЕТТІҢ ҰЗАҚ
МЕРЗІМДІ ТҰРАҚТЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУҒА БЕЛСЕНДІ АРАЛАСҚАН ... ... ... ... ... ... ӨНЕРКӘСІПТЕ ОРТАША ЖЫЛДЫҚ ӨСУДІ
8,4 ПАЙЫЗДАН КЕМ ... ... ... 2015 ЖЫЛЫ 2000 ЖЫЛМЕН
САЛЫСТЫРҒАНДА 3 ЕСЕДЕН КЕМ ЕМЕС ... ЖӘНЕ ... ... ... 2 ... ... ЕТУ ... ТИІМДІ ДАМЫТУ ШАРТТАРЫНЫҢ БІРІ БОЛЫП ЖАНАР-ЖАҒАР ... ... ... КӨП ... АЛУ ... МҰНАЙГАЗ ШИКІЗАТЫН
КЕШЕНДІ ҚАЙТА ӨҢДЕУ АРҚЫЛЫ ҰТЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ ЕСЕПТЕЛЕДІ. ... ... ... ... ҮШІН ... ҚУАТ КӨЗІ ЖӘНЕ ЖАРТЫЛАЙ ӨНІМДЕРМЕН
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ МАҚСАТЫМЕН МҰНАЙГАЗ ШИКІЗАТЫН КЕШЕНДІ ҚАЙТА ӨҢДЕУДІҢ ЖАҢА
ТЕХНОЛОГИЯСЫН ӘЗІРЛЕУ МАҢЫЗДЫ ПРОБЛЕМА ... ... ... ШИКІЗАТ
БАЗАСЫН ЗЕРТТЕУДІҢ БҰЛ БАҒЫТЫН БАСЫМДЫ БАҒЫТТАРДЫҢ БІРІ ... ... ... ... ГАЗ ... ТЕРЕҢ ЖӘНЕ КЕШЕНДІ ҚАЙТА ӨҢДЕУ,
ЖОҒАРЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ, ҒЫЛЫМДЫ ҚАЖЕТСІНЕТІН ӨНДІРІСТЕРДІ ПАЙДАЛАНУ ЖОҒАРЫ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ... МЕН ... ... АЗАЮЫНА ӘКЕЛУГЕ
ҚАБІЛЕТТІ.
"ШИКІЗАТТЫ КЕШЕНДІ ПАЙДАЛАНУ" ҮҒЫМЫ ҚАЗІРГІ КЕЗДЕ БІР ... ОНЫ ТЕК ... ... ҒАНА ... ... ... ҚОСА
ӨНДІРІЛЕТІН ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРДЫ ДА ЖАТҚЫЗУҒА БОЛАДЫ. "ӨНЕРКӘСІПТЕ ШИКІЗАТТЫ
КЕШЕНДІ ПАЙДАЛАНУ" ... ... ... "ШИКІЗАТТЫ КЕШЕНДІ
ПАЙДАЛАНУДЫҢ БІРЛЕСКЕН ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ СҮЛБАСЫН ПРАКТИКАДА ... ... ... ... ... АЙНАЛДЫРУҒА, ЕҢ АЛДЫМЕН, ӨНДІРУГЕ, СОНДАЙ-АҚ
ТАСЫМАЛДАУҒА ӘРІ МҮМКІНДІГІ БОЙЫНША ШИКІЗАТТЫ ҚАЙТА ... ... ... ... ... ТИІМДІЛІГІН МЕЙЛІНШЕ ӨСІРУ" ЕКЕНІН АТАЙДЫ.
БІЗДІҢ КӨЗҚАРАСЫМЫЗША, ШИКІЗАТТЫ КЕШЕНДІ ПАЙДАЛАНУ БҰЛ ... ДАМУ ... ... ... ... ШИКІЗАТ
ҚҰРАМЫНДА БОЛАТЫН НЕГІЗГІ ЖӘНЕ ІЛЕСПЕ КОМПОНЕНТТЕРДІ, ӨНДІРІСТІК ... ... ... ... ... ӘРІ ... ПАЙДАЛАНУ БОЛЫП
ТАБЫЛАДЫ. ШИКІЗАТТЫ КЕШЕНДІ ПАЙДАЛАНУ МҰНАЙ ГАЗ РЕСУРСТАРЫН ТИІМДІ
ПАЙДАЛАНУДЫ ... ... ... БІРІ ... ... ... ... ЖАТАДЫ. СОНЫМЕН БІРГЕ БҰЛ ПРОБЛЕМАНЫ ШЕШУ ... ЖОНЕ ... ДА ОНЫҢ ... ... ӘРІ ... БҮГІНГІ КҮНГЕ ДЕЙІН ӘЛІ ДЕ ШЕШІЛМЕГЕН.
МҰНАЙГАЗ РЕСУРСТАРЫН КЕШЕНДІ ПАЙДАЛАНУ ҚАЖЕТТІЛІГІ КСЛЕСІ СЕБСПТЕРМЕН
НЕГІЗДЕЛГЕН: ... ... ... ... КОЛЕМІНІҢ
ПРОГРЕССИВТІ ӨСУІ ҚАЛПЫНА ҚАЙТЫП ... ... ... ... ... КЕЗІНДЕ ЖҮРЕДІ. СОНДЫҚТАН ЕЛІМІЗДІҢ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ӨСКЕЛЕҢ
ҚАЖЕТЕСІНУІН ҚАНАҒАТТАНДЫРУ ҮШІН ОСЫ ... ... ... ЖОЛЫ ҚИЫН ЖӘНЕ ... ... ... ... ҚАТЫСТЫРУҒА ТУРА
КЕЛЕДІ, БҰЛ ОНЫҢ ӨНДІРІЛУІНІҢ ҚЫМБАТТАЙ ТҮСУІНЕ ӘКЕЛЕДІ. ЕКІНШІДЕН, ... ... ... ... ... ... ... БАЙҚАЛАДЫ. МҰНАЙ ӨНЕРКӘСІБІНДЕ АСА ... ... ... ... ... ГАЗДЫҢ АЛАУЛАП ЖАҒЫЛЫП, АТМОСФЕРАҒА ЖІБЕРІЛУДЕ.
АТАЛҒАН СЕБЕПТЕРДІҢ НЕГІЗІНДЕ МҰНАЙ ГАЗ ШИКІЗАТЫ МЕН ІЛЕСПЕ ЭЛЕМЕНТТЕРДІҢ
КЕШЕНДІ ЖӘНЕ ҰТЫМДЫ ... ... ... ... ИЕ ... ЗЕРТТЕУЛЕРДЕ ШЕТЕЛДІК МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ ... ... ... АЛУ, ҚАЗБА, МҰНАЙ ӨҢДЕУ, СЕРВИСТІК ҚЫЗМЕТ
КӨРСЕТУЛЕР, ТАСЫМАЛДАУ, ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚТАРДЫҢ ... ... ... БАСҚА ДА ІС-ӘРЕКЕТТЕРІ ЖӨНІНДЕ АҚПАРАТТАР ... ... ... ... БОЙЫНША ӨЗ МІНДЕТІН ШЕШЕ АЛАТЫН ЖӘНЕ ДЕ
НАҚТЫ НӘТИЖЕЛЕРМЕН КӨРІНЕТІН МҰНАЙ ГАЗ ... ... ... БҰЛАРДЫ
БІРЫҢҒАЙ МАҚСАТ БІРЛЕСТІРУІ ТИІС, АТАП АЙТҚАНДА ОЛАРДЫҢ ҚАТАҢ БӘСЕКЕЛЕСТІК
ОРТАДА ӘРЕКЕТ ЕТУІ, БІР-БІРІМЕН ... ... ӨЗ ... ... ... ... ... БІРЛЕСТІКТЕР ӘЛЕМДІК САТУ,
ДҮНИЕ ЖҮЗІНЕН ШИКІЗАТ ПЕН ... ... АЛУ, ... ЕЛДЕРДЕ
ӨНДІРІСТЕР ҚҰРУ, ШЕТЕЛДІК ИНВЕСТОРЛАР АРҚЫЛЫ БӘСЕКЕ ... ... МЕН ... ... ИНСТИТУТТАР ҚҰРУ, БАСҚА
БІРЛЕСТІКТЕРМЕН БІРІГУ (БҰЛ ... ... ... ... ... ... ... ЖҮРГІЗУДЕ.
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ОТЫН-ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КЕШЕННІҢ ДАМУЫНА НЕГІЗГІ СТРАТЕГИЯЛЫҚ
БАҒЫТ, БІЗДІҢ ... ... ГАЗ ... ... ҚҰРУ ... БҰЛ ... ОРТАЛЫҚ ОТЫН-ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КЕШЕННІҢ ТҰРАҚТЫ ЖӘНЕ
ДИНАМИКАЛЫҚ ... ... ... ЕДІ, ЖӘНЕ ДЕ БҰЛ ... ... МЕН ӘЛЕУЕТІН ТОЛЫҚ ЖӘНЕ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ БАҒЫТЫНДА ЖҰМЫСТАР
АТҚАРАР ЕДІ. ЕЛДІҢ ... ... ... ... ... ... БАЙЛАНЫСТЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНДА ӨНДІРУШІЛЕРДІҢ
БӘСЕКЕЛЕСТІК ДЕҢГЕЙГЕ ЖЕТУІ БІРЛЕСТІКТЕРДІҢ ПАЙДА ТҮСІРУ ЖОЛЫНДА
ӘРТҮРЛІ ӘДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ... ... ... ... ... ТӨМЕНДЕТУ ҮШІН
БІРЛЕСТІКТЕР ӨЗ ІС-ӘРЕКЕТТЕРІН ІСКЕ АСЫРА БАСТАЙДЫ. ШАРУАШЫЛЫҚТЫ
КЕШЕНДІ БАСҚАРУ КЕЗІНДЕ ... ... ... ЖӘНЕ ДЕ ... ... ... ... ТУРА
КЕЛЕДІ. ЕҢ МАҢЫЗДЫСЫ БОЛЫП, СЫРТҚЫ ТАЛАПТАР МЕН ... ... ІШКІ ... ... ... БІРЛЕСТІКТЕРДІҢ ҚЫСҚА, ОРТА, МЕРЗІМДІ КЕЗЕҢДЕРГЕ ЖАСАҒАН
СТРАТЕГИЯСЫ МАҢЫЗДЫ ҚҰЖАТ БОЛЫП ЕСЕПТЕЛЕДІ, ОЛ ӨТКІЗУ
МЕХАНИЗМІНЕ, ... ... ... ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРДІҢ КЕЗЕҢДІК ДАМУЫНА ӘСЕР
ЕТЕДІ, СОНДЫҚТАН ОНЫҢ ҚҰРЫЛУЫ МЫНА КЕЗЕҢДЕРДЕН ӨТУІ КЕРЕК:
- ӨТКІЗГЕН ІС-ШАРАЛАРДЫҢ НӘТИЖЕСІНЕН АЛЫНҒАН АҚПАРАТТАР
НЕГІЗІНДЕ ... ... АЛА ... ... ... ... АЙНАЛЫМНЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН,СҰРАНЫСТЫҢ ИНТЕНСИВТІЛІГІ БОЙЫНША
БАҒАЛАУ, НАРЫҚТЫҢ СЕГМЕНТТЕРІН ... ... ... ... ҚҰРАСТЫРУ КЕЗЕҢІНДЕ СЫРТҚЫ ОРТАНЫҢ ӘР ТҮРЛЕРІНЕН АЛЫНҒАН ЖӘНЕ
ІШКІ ТЕНДЕНЦИЯНЫҢ НЕГІЗІНДЕ ... ... ... ПАРАМЕТРЛЕР ҚҰРАЙДЫ;
АЛҒЫ ШАРТТАР КЕЗЕНІНДЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ САНДЫҚ ТҮРЛЕРІН ЕСЕПТЕУ
АРҚЫЛЫ БІРЛЕСТІКТІҢ ДЕҢГЕЙІ АНЫҚТАЛАДЫ;
ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ СТРАТЕГИЯНЫ ... БҰЛ ... ... ... ... ... ... ЖОЮ МҮМКІНШІЛІГІ
ТУЫНДАЙДЫ. ЖАҢА ӨНДІРІСТЕРДІ ДАМЫТУҒА, ІС-ӘРЕКЕТ ТҮРЛЕРІН ... ... ... ШЫҒЫНДАРДЫ АЗАЙТУҒА ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІК
ҚУАТТАРДЫ ӨСІРУГЕ МҮМКІНШІЛІК ЖОЛДАРЫ ҚАРАСТЫРЫЛАДЫ.
СТРАТЕГИЯЛАРДЫ ТАЛДАУ АРҚЫЛЫ ... ... ... ... ЕҢ ТИІМДІ НҰСҚАСЫН ТАҢДАП АЛУҒА СЕПТІГІН ... ... ... ... ... ... ... ӨНІМДЕРІНІҢ НАРЫҚТАҒЫ ҮЛЕСІНІҢ АЗАЮЫ ЖӘНЕ КӨБЕЮІ, ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ИГІЛІКТЕРІН
МАКСИМАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ, ТАБЫСТЫҢ ӨСУІ ЖӘНЕ ТАҒЫ БАСҚАЛАР). СТРАТЕГИЯНЫ ТАЛДАУ
ПРОЦЕСІ МАҚСАТТАРДЫ ТАҢДАУДЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ӘР ... ... ... ӘР ... ... ... САНАЛАТЫН СТРАТЕГИЯНЫҢ
ЖАСЫРЫН ТҮРДЕ БОЛУЫ. ЕГЕР СЫРТҚЫ ОРТА, ТЕХНОЛОГИЯ, БӘСЕКЕ ... ... ... ОНДА ... ... ӨЗ ... ... ҚОЛДАНА АЛАДЫ. БҰЛ ЖАҒДАЙДА СТРАТЕГИЯ ... ... ... ... ҒАНА ... ... ... ДИНАМИКАСЫНЫҢ ӨЗГЕРУІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ЖҮЙЕЛІК ЖӘНЕ
АШЫҚ СТРАТЕГИЯ ТИІМДІ БОЛЫП ЕСЕПТЕЛЕДІ. МҰНЫ АМЕРИКАНДЫҚ ... ... ... ... ... ТАЛДАНҒАН СТРАТЕГИЯ
ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ ЖОҒАРЫ ЕКЕНІН КӨРСЕТЕДІ. МЫСАЛЫ: «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҮМК-
ДА ҰЗАҚ ... ... ... ... ... ҚОРЫН ЕСЕПКЕ АЛА
ОТЫРЫП, МҰНАЙ ... ... ... ... РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МҰНАЙ БІРЛЕСТІКТЕРІ ҮШІН БӘСЕКЕЛЕСТІК
ФАКТОРЫ ТЕК СЫРТҚЫ ... ҒАНА ... ... ... ІРІ ... ... ... ӨЗ ДЕРІН СНДІ ҒАНА КӨРСЕТС БАСТАДЫ. ІШКІ НАРЫҚТА ОНЫҢ РӨЛІ
СҰРАНЫСҚА ЖӘНЕ ӘСІРЕСЕ ОНЫҢ БАҒАСЫНЫҢ ... ӨСЕ ... ... ... ... ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ЕУРОПА МЕН
АҚШ АРАСЫНДА ... ... ... ГАЗ ... ... ... ... ЖӘНЕ БАҒАНЫҢ ТҰРАҚТЫ БОЛУЫНА АЛЫП КЕЛЕДІ. СОНДЫҚТАН
МҰНАЙ ГАЗДЫ ӨНДЕУ ... ... ЖӘНЕ ОНЫҢ ... ... ... СЕКТОРДЫҢ ИНВЕСТИЦИЯСЫН АНЫҚТАЙДЫ, ПАЙДАНЫҢ ӨСУ МАССАСЫН ҚАМТАМАСЫЗ
ЕТЕДІ. СОНЫМЕН ҚАТАР, АТАЛМЫШ ӨНЕРКӘСІП ... ЖӘНЕ ОНЫҢ ... ... ... БІРІ ... САНАЛАДЫ. БҰЛ ЖЕРДЕН
БІРЛЕСТІКТЕРДІҢ ҚАРЖЫ ЖӘНЕ ... ... ... ӘЛЕМДІК БАҒАСЫ
2010 ЖЫЛЫ 30-35 ДОЛЛАРҒА ЖЕТЕДІ ДЕП БОЛЖАУҒА БОЛАДЫ.
СТРАТЕГИЯНЫ ҚҰРАСТЫРУ ... ... ГАЗ ... ІШКІ ... ЕСЕП ... ... ... АУДАРАРЛЫҚ БОЛЫП ЕСЕПТЕЛЕДІ.
ӨЙТКЕНІ, ЕЛДІҢ ІШКІ НАРЫҚТАҒЫ АТАЛМЫШ ӨНІМІНІҢ КӨТЕРМЕ ... ... ... БАҒАҒА ЖЕТТІ, АЛ БЕНЗИННІҢ КӨТЕРМЕ ... 1,5-1,7 ... БҰЛ ... ... СОЛ ... РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ
БАСҚА ДА ХАЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ САЛАЛАРЫНА КЕРІ ӘСЕРІН ТИГІЗДІ. БҰЛ ... ... ... ГАЗ ... ... ... ... ОНЫҢ
ӨНІМДЕРІНІҢ СЕКТОРЫНА БАҒА РЕФОРМАСЫН ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ЕЛДЕГІ МҰНАЙ ГАЗ ... ... ... ... ... ... ... САЛЫҚ ТҮРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ.
БҰЛ ЖАҒДАЙ ЕУРОПАДА КЕРІСІНШЕ КӨТЕРМЕ САУДАДАҒЫ САЛЫҚ МИНИМАЛДЫ ЖӘНЕ МҰНАЙ
ГАЗ БИЗНЕСІНДЕ БӨЛШЕК САУДА САТЫСЫНА ҚАРАЙ БОЛАДЫ. ... ... ... БІРІ ... ... ... ... ӘСЕРІ
ЕСЕПТЕЛІНЕДІ. ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ КЕШЕНДІ САЛЫҚТЫҚ ЖӘНЕ БАҒА РЕФОРМАСЫ МҰНАЙ
ГАЗ ... ... ... ... ЖӘНЕ ІШКІ ... ... ... КЕМІТУІНЕ АЛЫП КЕЛЕДІ. СОНЫМЕН ҚАТАР САЛЫҚТЫҢ ӨСУІ ЖӘНЕ БӨЛШЕК
СЕКТОРДА БАҒА ... ӨСУІ ... ... ҚАБІЛЕТІНІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ӨСУІНЕ СӘЙКЕС БОЛАДЫ. СТРАТЕГИЯНЫ ТАЛДАУ КЕЗІНДЕ ҚАРЖЫ ДИНАМИКАСЫНЫҢ
ВАЛЮТАЛЫҚ ЖАҒДАЙДА АЗ ... ... ІШКІ ... ИГІЛІКТЕРДІҢ
МҰНАЙ ГАЗ БІРЛЕСТІКТЕРІНЕ ӘСЕРІН ... БҰЛ ... ... ЖӘНЕ ... ... ... АҚПАРАТТАРДЫ АЛУҒА ӘСЕРІН
ТИГІЗЕДІ. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП ПЕН ЕСЕП ... ... ... ... ... БІРІ ... САНАЛАДЫ. ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ ПРОГРЕСТІҢ
ФАКТОРЫ МҰНАЙ ГАЗ ӨНЕРКӘСІБІНІҢ ... ӨЗ ... ... АЛДЫҢҒЫ
ҚАТАРЛЫ ЖӘНЕ ПРОГРЕССИВТІ ТЕХНОЛОГИЯЛАР НЕГІЗІНДЕ:
* ПАЙДАЛЫ ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕР МӨЛШЕРІН МЕЙЛІНШЕ КӨП ... ... ... ГАЗ ... ... САПАСЫ МЕН ... ... ... МЕН ҚАЛДЫҚТАРЫН ҚЫСҚАРТУҒА ҚОЛ ЖЕТКІЗУГЕ БОЛАДЫ.
РЕСПУБЛИКАНЫҢ МҰНАЙ ГАЗ БІРЛЕСТІКТЕРІ ӨЗ СТРАТЕГИЯСЫН ... ... ... ... ... БӘСЕКЕГЕ ТҮСЕ АЛАДЫ.
ӨЙТКЕНІ, МҰНАЙ ГАЗ ... ... ... ... ... ... БАЙ КЕН ... СОНЫМЕН ҚАТАР ӨЗ СТРАТЕГИЯСЫНДА
ШЕШІМДЕР МЕН БІЛІМДЕРІНЕ, ... ... ... ОТАНДЫҚ ЭНЕРГИЯ
БІРЛЕСТІКТЕРІ ӘР ТҮРЛІ ЖАҒДАЙЛАРҒА БАЙЛАНЫСТЫ ӨЗГЕРІСКЕ ҰШЫРАП ТҰРАДЫ.
МҰНДАЙ ... ... ЖАҢА ... ... ТҮРУЫ ШАРТ. ІРІ МҰНАЙ
БІРЛЕСТІКТЕРІ ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ МАҚСАТТАРДЫ ІСКЕ АСЫРУДА ТҰРАҚТЫ ДАМУДЫҢ ЖАЛПЫ
ПЕРСПЕКТИВТІ БИЗНЕСІНЕ ЖӘНЕ ЖАҢА ... МЕН ... ... ӘРІПТЕСТЕРІНЕ СҮЙЕНЕ ОТЫРЫП ӨЗІНІҢ КОМПАНИЯСЫНЫҢ ЖЕТІСТІККЕ
ЖЕТУІН КӨЗ ... ... ... ... ... ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ
БІРЛЕСТІКТІҢ НЕГІЗГІ ФАКТОРЛАРЫНА БАҒДАРЛАМА ЕНШІЛЕС КӨСІПОРЫНДАРДЫҢ
ҚАРЖЫЛЫҚ НӘТИЖЕСІНІҢ КОНСОЛИДАЦИЯСЫНА ТАЛАП ҚОЯДЫ, ... ... ... ... ... МҰНАЙ ГАЗ ӨНЕРКӘСІПТЕРІНІҢ ЕРЕКШЕ МӘНІ ИКЕМДІ ... ... ... ... ... ... ... ПЕН
ӘРБІР ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АЙҚЫНДАЙДЫ.
2. МҰНАЙ-ГАЗ КЕШЕНІНІҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІН ҚҰРЫЛЫМДЫҚ-ҚАРҚЫНДЫҚ ЖАҒЫНАН
ТАЛДАУ
2.1 ... ... ... СЕКТОРЫ: ЖАЛПЫ ЭКОНОМИКАҒА ӘСЕР ЕТУДІҢ
КӨЛЕМІ
ҚАЗАҚСТАН МҰНАЙ ТАУЫП ӨНДІРЕ БАСТАҒАЛЫ ЖҮЗ ... ... ... ... ... БАСТАЛҒАНЫН, СОДАН МАҢҒЫСТАУДАҒЫ
ӨЗЕНГЕ ЖАЛҒАСЫП, АҚЫРЫ ТЕҢІЗДЕН БІР – АҚ ... БІЗ ... ... ... ОТЫРСАҚ, ҚАРАШҰҢҒЫЛДАН ҚАШАҒАНҒА ... ... ... ... ЖОЛ, ОЛ ... ... МАҚАТ – ДОССОР – ҚАРАТОН – ... ... – ЕМБІ ... ... ... ... БЕРДІ, АҚТАРЫЛА БЕРДІ, БАРЛАУ
БҰРҒЫСЫ ... ... ... ДА ӨЗЕН МЕН ... ... ... АШЫЛДЫ.
АЛ БҮГІН КАСПИЙ ДЕП ... ... ... ЖАҒАЛАУЫНАН ТЕҢІЗ
КЕНІШІ АШЫЛДЫ. ОНЫҢ ... МОЛ, ... ӨТЕ ... МҰНАЙ ҚОРЫ СОҢҒЫ
КЕЗДЕГІ БАРЛАУДЫҢ ҒАНА НӘТИЖЕСІНДЕ ... 1,7 ... ... 2,9 ... ... ... ӨСІП ... ҒАЖАП ЖАҢАЛЫҒЫ – ТЕҢІЗ ҚАЙРАҢЫНДА ЖАТҚАН МҰНАЙҒА БҰРҒЫ
САЛЫНУЫ БОЛДЫ. ҚАШАҒАН ... ... ... МОЛ ... ... ... 7 ... ТОННА ҚОРЫ БАР ДЕГЕН СӨЗ АЙТЫЛДЫ. БҰЛ
ҒАЛАМАТ ... ... БІР ... БІР БҰРҒЫЛАУДАН ҚОР ... ... ... ... ... ОСЫ БІР ... ... ОЙДАН
АЛЫНБАҒАНЫ ДА РАС. ОСЫНЫҢ БӘРІ ... – АҚ ... ... ... ДА, ОНЫҢ БӘРІ ... БОЛМАЙ – АҚ БІРАЗЫ ГАЗ ... ... БҰЛ ... ... АЛ ОДАН ... БАТЫС ҚАШАҒАНДА 4800 МЕТР
ТЕРЕҢДІККЕ ДЕЙІН БҰРҒЫЛАҒАНДА ОНДА ДА ... – ГАЗ БАР ... ... МОЛ ... СОНЫМЕН БҮГІНДЕ КАСПИЙ БАСЕЙНІНДЕ ОСЫ ... ... ... ... ... МҰНАЙ ҚОРЫ 13 – 15 ... ... ... АЙМАҒЫ – ЕҢ БАЙ, ӨНІМДІДЕ ТИІМДІ БӨЛІГІ
РЕСЕЙ МЕН ... ЖЕР ... ... ... ... ... ... ДЕРЕКТЕРІ БОЙЫНША КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ ... ҚОРЫ ... ... ... ЖӘНЕ 10 ТРИЛЛИОН ТЕКШЕ МЕТР ГАЗ ... ... ... ... МҰНАЙДЫҢ БІР ТОННАСЫ ... ... АЛ СОЛ ... ... ӘЛЕМДІК САУДАДАҒЫ
БАҒАСЫ – ҚҰНЫ 200 ДОЛЛАРДАН АСАДЫ.
КАСПИЙДЕН БАСҚА ДА МОЛ ... ... ... БАР. ... ... ... АРАЛ ... АЙНАЛАСЫ МҰНЙ МЕН ГАЗ
ҚОРЫНА ТОЛЫ. ... ... ШУ – ... ... ... ... КЕЗДЕСЕДІ.
АЛ ЕНДІ ГАЗДЫҢ ТАЗА, ... ... МОЛ ... ... ... ҚАЗАҚСТАНДА – ҚАРАШЫҒАНАҚТА ЖИНАЛҒАН. ОНЫҢ ЖАЛПЫ ҚОРЫ ... ... ... ... УАҚЫТТА РЕСПУБЛИКАМЫЗДАҒЫ ЖАЛПЫ ӨНІМ ... ... ... ҮЛКЕН ҮЛЕСІ 30 ПАЙЫЗДЫ ҚҰРАП ... ... ... ЖӘНЕ ... ҚОРЫ 2 МЛРД. ... ... ... ... ... ... ... ҚОРЛАРЫН ҚОСА
ЕСЕПТЕГЕНДЕ ОНЫҢ КӨЛЕМІ 6 МИЛЛИАРД ТОННАДАН АСҚАН. ЕЛ ... ... ... ӘЛІ ... ... АЛ ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ӘЛЕМДІК
ЭКОНОМИКАДА ... ... ... ТАНЫЛҒАН ҚАШАҒАН КЕНІШІНДЕГІ
БОЛЖАМДЫ МҰНАЙ ҚОРЫ 7 ... ... ... ЕСКЕРСЕК,
КӨРСЕТКІШ БАҒАНАСЫ ... 13 ... ... ... ДА ... ... ІРІ МҰНАЙ ДЕРЖАВАЛАРЫНЫҢ ... ... ... ... ОСЫ КЕНІШТІ ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА
ИГЕРУГЕ ҚАТЫСТЫ ... ... ... ... ... ӨТКЕН ЖЫЛДЫҢ
ҚАЗАН АЙЫНДА, ҮШ КЕЗЕҢНЕН ТҰРАТЫН, ҚАШАҒАНДЫ ... ... ... ... БОЛАТЫН. БІРІНШІ КЕЗЕҢДЕ КЕН ОРНЫНЫҢ
СЫНАҚ ӨНДІРІСТІК ИГЕРУ ... ... ... ЕКІНШІ ЖӘНЕ
ҮШІНШІ КЕЗЕҢДЕРДЕ– КЕНІШТІ ИГЕРУДІҢ АУҚЫМДЫ ЖҰМЫСТАРЫ ҚАМТЫЛИАҚ. ... ... ... ... КЕНІШІНДЕ 14 ҮЙМЕ АРАЛДАРЫН САЛУ
ЖОСПАРЛАНЫП ... ... ... ТЕҢІЗІ ҚАЙРАҢЫНДА ... ... ... АЯҚТАЛДЫ. ЕНДІГІ ЖЕРДЕ БҰЛ АРАЛДАН ЖЕР ... ... ... ... ... ... АРАЛДАРДЫҢ
ҚҰРЫЛЫСЫ КӨРШІ АҚТОТЫ ЖӘНЕ ҚАЙРАН ТІЛЕМДЕРІН ... ... ... КЕЙІН МҰНАЙ ӨНДІРУ ЖҰМЫСТАРЫНА ... ... ... ЖЫЛДАМДАТУ ҮШІН БОЛЖАУ ҰҢҒЫМАЛАРЫ ... ... ... ... ... ... ОСЫ ... АРҚЫЛЫ
2007 ЖЫЛҒА ҚАРАЙ КАСПИЙ ... ... ... ... ... ... БАСТАМАҚ.
ҚАЗАҚСТАН ҮКІМЕТІ КАСПИЙДІҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ... ... ... МОЛ ... ... ҮШІН КЕШЕНДІ БАҒДАРЛАМА ... 1993 ... 13 ... ... «ҚАЗАҚСТАНКАСПИЙШЕЛЬФ» КОМПАНИЯСЫН
ҚҰРДЫ. СОЛ ... ... ОСЫ ... ... ҚҰРАМЫНА
«АДЖИП», «БРИТИШ ПЕТРОЛЕУМ – ... ... « ... ГАЗ», «ШЕЛЬ»
КОМПАНИЯЛАРЫ КІРГЕН ... ... ... ОСЫ ... ... ... ... АТҚАРДЫ. ӘЛГІ
ШЕТЕЛДІКТЕРДІҢ ... ... ... ... ... ЖАН ... ... БІЛДІ ДЕУДІҢ ДЕ БІР СЕБЕБІ ОСЫ.
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНСОРЦИУМ ШЕТЕЛДІК МҰНАЙ ... ...... АЛЫП КЕЛДІ. ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ... ... ... ҒАНА ... ... БАҒДАРЛАМАЛАР ЖҮЗЕГЕ
АСТЫ. СОЛТҮСТІК ... ... ... МЕН ... ӨТЕ ... МОЛ ҚОРЫ ... ... ТҰРҒЫДАН ЖӘНЕ ДАУ ТУҒЫЗБАЙТЫНДАЙ
НАҚТЫ ... ... ... ОТЫР. ТҰҢҒЫШ РЕТ ... ... ... ... ... КАРТАҒА СЫЗЫЛДЫ.
КОНСОРЦИУМНЫҢ КЕЛІСІМІНЕ СӘЙКЕС АЛҒАШ ИГЕРІЛЕТІН ... ... ... ... ИГЕРУ, ҚАТЫСУШЫ КОМПА-НИЯЛАРДЫҢ
ҮЛЕСІНЕ ТИЕТІН АЛАҢДАРДЫҢ ... ... ... ... БЕКІТІЛДІ.
«КАСПИЙШЕЛЬФ» ТЫМ ЖАСТЫҒЫНА ҚАРАМАЙ ҮЛКЕН ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ МОЙЫНҒА
ЖҮКТЕП ОТЫР. ҚҰРЛЫҚТАҒЫ ... ... ... ... ... ... ТҮБІНДЕГІ ҚАЗЫНАНЫ ИГЕРУ – БІРІНШІ РЕТ ҚОЛҒА АЛЫНҒАЛЫ ОТЫРҒАН
ШАРУА. ҚҰРЛЫҚТАҒЫДАЙ ЕМЕС, БҰЛ ... ... ӘРІ ... БҰҒАН
КЕЛГЕНДЕ ТӘЖІРИБЕМІЗ ДЕ ТАПШЫ. ... ... ... ӨНДІРУДІ
БІЗДЕН БҰРЫН БАСТАҒАН ӘЗЕРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫ. ... ... КӨЗ ... , ... ... ... 25 – 27 МИЛЛИОН ТОННАНЫҢ
ШАМАСЫНДА. МАМАНДАРДЫҢ ЕСЕПТЕУІНШЕ, ЖАЛПЫ ... ... ... ҚОРЫ 2 ... ТОННАДАН АСТАМ. ҚҰРЛЫҚТАҒЫ
МҰНАЙ, ЖҮЗ ЖЫЛДЫҚ ТАРИХЫ БАР ... ОСЫ ... ... ЯҒНИ СУ ... ... ҚОРЫ 8 – 10 ... ... ГАЗДЫҢ КӨРСЕТКІШІ ЕКІ БАСТАН. 2003 - 2004 ЖЫЛДАН БАСТАП ... ... ... ... 2012 -2014 ЖЫЛДАРДАҒЫ СУ АСТЫ МҰНАЙЫНЫҢ
ЖЫЛДЫҚ КӨРСЕТКІШІ 50 – 60 ... ... ... ТИІС ... БОЛЖАМ
ЖАСАЛЫП ОТЫР.
ҚР ЭНӨРГЕТИКА ЖӘНЕ ... ... ... ... ЕЛІМІЗДЕГІ ЖАЛПЫ МҰНАЙ ҚОРЫНЫҢ 9 ПАЙЫЗЫ, ӨНДІРІЛГЕН ШИКІЗАТТЫҢ 15
ПАЙЫЗЫ ҒАНА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ КОМПАНИЯЛАРДЫҢ ҮЛЕСІНЕ ТИЕДІ ЕКЕН. ОСЫ ... ... ... ... ОЛАЙ ... ... АРМАНДАП ЖҮРГЕН
50 ЕЛДІҢ ҚАТАРЫНА ҚОСЫЛУҒА КӨП ... ... ПЕ ДЕП ... ... ... КӨМІРСУТЕГІ ҚОРЫ 5 МИЛЛИАРД ТОННАҒА ЖУЫҚТАЙДЫ. АЛ ГАЗ ... ... МЕТР ... ... ... ... ... ТИЕСІЛІ
АЙМАҒЫНДАҒЫ ШИКІЗАТ ҚОРЫ КІРІП ОТЫРҒАН ЖОҚ. БОЛЖАМ БОЙЫНША КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ
БІЗГЕ ТИЕСІЛІ БӨЛІГІНДЕ 17 ... ... ... БАР ... ... ... ҚАРАҒАНДА, 2006 ЖЫЛЫ ЕЛІМІЗДЕ ЖАЛПЫ ӨНДІРІЛГЕН
МҰНАЙДЫҢ ҚОРЫ 62,4 ... ... ... ... ... ... «ТЕҢІЗШЕВРОЙЛ» КОМПАНИЯСЫ ТҰР. БҰЛ КӘСІПОРЫН ЖЫЛЫНА 13,56 МЛН.
ТОННА МҰНАЙ ... ... ... ... Б.В.» КОМПАНИЯСЫНЫҢ
ЖЫЛДЫҚ КӨРСЕТКІШІ —10,32 МЛН. ТОННА, «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰЛТТЫҚ ... ... МЛН. ... ... ... ЕҢ ІРІ МҰНАЙ ӨНДІРУШІ КОМПАНИЯСЫ—
«ҚАЗМҰНАЙГАЗ». ОНЫҢ ҚҰРАМЫНА 33 КӘСІПОРЫН КІРЕДІ). ЕКІНШІ ... ... ... ... (5,9 МЛН. ТОННА). ОДАН СОҢ
«МАҢҒЫСТАУМҰНАЙГАЗ» 5,6 МЛН. ТОННА ... ... ... ... ... ... 2,2 МЛН. ... ЖЕТЕДІ. БІЗДЕГІ ОСЫ БАСТЫ
АЛТЫ КӘСІПОРЫН ЖЫЛЫНА 47 МЛН. ТОННА ... ... ... ... ... ӨНДІРІЛЕТІН КӨМІРСУТЕК ШИКІЗАТЫНЫҢ 76 ПАЙЫЗЫН ОСЫ КӘСІПОРЫНДАР
БЕРІП ОТЫР. МҰНАЙ ӨНДІРУДЕ ҚОМАҚТЫ ... БАР ТАҒЫ БІР ... ОЛ ... БҰЛ ... 2006 ЖЫЛЫ 6,8 МЛН. ... МҰНАЙ ӨНДІРГЕН
ЕКЕН. КӘСІПОРЫННЫҢ ИГЕРГЕН ШИКІЗАТЫ ... ЕЛ ... 11 ... ... ... КОМПАНИЯЛАРДЫҢ НАҚТЫ ҮЛЕСІ ҚАНДАЙ? БІР ДЕРЕК БОЙЫНША
ЖАЛПЫ МҰНАЙ ӨНІМІНІҢ 80 ПАЙЫЗЫ ШЕТЕЛДІКТЕРГЕ ТИЕСІЛІ. ... ... ... ҒАНА 40 ... ИЕ, ... ТӨМЕН ДЕП КӨРСЕТЕДІ.
САРАПТАМАМЫЗ ДӘЛ ШЫҒУЫ ҮШІН БІЗ БҰЛ ДӘЙЕКСІЗ ... ... ... ... ... КЕН ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ӨНДІРІЛГЕН МҰНАЙ МЕН ӘЛІ
ИГЕРІЛМЕГЕН ... ... ... АЛЫП ... ... ... 75 ... АҚШ ИЕЛІК ЕТЕДІ) КОМПАНИЯСЫНАН БАСТАЙЫҚ. БҰЛ
КӘСІПОРЫННЫҢ ЖЫЛДЫҚ ӨНІМІ — 13,56 МЛН. ... КЕН ... ... ҚОРЫ 1,25 ... ... ДЕП БОЛЖАНАДЫ. «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰЛТТЫҚ
КОМПАНИЯСЫНЫҢ ... ... 2, 67 МЛН. ... ... ... ... 0,6 МЛН. ТОННА ШАМАСЫНДА ӨНІМ АЛАДЫ. ... ... Б.В.» ... ЖЫЛДЫҚ ӨНІМІ 10,32 МЛН. ТОННА БОЛСА,
ИГЕРІЛМЕГЕН ШИКІЗАТ ҚОРЫ 1,2 ... ... ... БЕЛГІЛІ. БҰЛ ЖОБАДА
ҰЛЫБРИТАНИЯ МЕН ИТАЛИЯ 3,3 МЛН. ... АКШ 2,1 МЛН. ... ... 1,5 ... ... ... ЕТЕДІ. «ҚАЗМҰНАЙГАЗ БАРЛАУ. ӨНДІРУ» АҚ ЖЫЛЫНА 9,39 МЛН.
ТОННА КӨМІРСУТЕГІН ИГЕРЕДІ. БОЛАШАҚТА АЛЫНУЫ ТИІС ШИКІЗАТ ҚОРЫНЫҢ ... ... 9 МЛН. ... ОСЫ КЕН ОРНЫНАН «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» 5,3 МЛН. ... ... ... ӨЗ ... ... КЕЗДЕ БИРЖАЛАРҒА ОРНАЛАСТЫРУ АРҚЫЛЫ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ РЫНОКҚА ШЫҒЫП ЖҮР. СОНДЫҚТАН «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» АКЦИЯСЫНЫҢ 43,23
ПАЙЫЗЫ ... ... ... ... «СNРС-АҚТӨБЕМҰНАЙГАЗ» (АКЦИЯСЫНЫҢ
100 ПАЙЫЗЫ ҚЫТАЙДЫҢ ИЕЛІГІНДЕ) КОМПАНИЯСЫНЫҢ ЖЫЛДЫҚ ӨНДІРІС КӨЛЕМІ — 5,9
МЛН. ... ... ... ... ЖӘНЕ БІР КЕН ОРНЫ ... ШИКІЗАТ ҚОРЫ 111 МЛН. ... ... ... АҚ ... 5,6 МЛН. ... ... ӨНДІРЕДІ. КӘСІПОРЫН
БАЛАНСЫНДА ЖАЛПЫ АЛҒАНДА 36 КЕН ОРНЫ БАР ЕКЕН. ҚАЗІР СОНЫҢ ТЕК 15-І ... ... ... КЕН ... КӨМІРСУТЕК ҚОРЫ
960 МЛН. ТОННА БОЛАДЫ. 2006 ЖЫЛЫ ҚЫТАЙЛЫҚТАР ИЕЛІК ЕТЕТІН «ПЕТРОҚАЗАҚСТАН»
КОМПАНИЯСЫ 6,8 МЛН. ... ӨНІМ ... ОСЫ 2007 ... 1 ... ... ... ТИЕСІЛІ МҰНАЙ ҚОРЫ 83,13 МЛН. ТОННАНЫ ҚҰРАДЫ.
«ПЕТРОҚАЗАҚСТАННЫҢ» ЕЛІМІЗДЕ ... ... ... ... ОЙЛ ... ... ... БӨЛІМШЕЛЕРІ БАР. ОСЫЛАРДЫ ҚОСА
АЛҒАНДА КОМПАНИЯ 2006 ЖЫЛЫ 6,8 МЛН. ТОННА ... ... ... 10 ... ... ... АҚ ... 2,2 МЛН. ТОННА
ӨНІМ АЛСА, ЕКІ МИЛЛИОН ТОННАСЫМЕН ҚЫТАЙДЫ ӘР ЖЫЛЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІП ... ... ... КӨЛЕМІ 46,6 МЛН. ТОННА ШАМАСЫНДА ДЕП ЕСЕПТЕЛІНЕДІ.
«ҚАЗАҚОЙЛ-АҚТӨБЕ» ЖШС 2005 ЖЫЛЫ 1,3 МЛН. ... ӨНІМ ... ... ... ДА СОЛ ... ТАБЫЛЫПТЫ. ӨЗДЕРІНЕ ТИЕСІЛІ КЕН ОРНЫНДА ИГЕРІЛМЕГЕН ... ... ... БАР. ... ... АЩИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ РЕСЕЙДІҢ
«ЛУКОЙЛ-ОВЕРСИЗІ» МЕН ҚЫТАЙДЫҢ «ПЕТРОҚАЗАҚСТАН» КОМПАНИЯСЫ АКЦИЯЛАРЫНЫҢ 50
ПАЙЫЗЫ НЕГІЗІНДЕ ҚҰРЫЛҒ-АН. ... ... ... ... КЕН ... ... ИГЕРЕДІ. ЖЫЛДЫҚ ӨНДІРІС КӨЛЕМІ 3,4 МЛН. ТОННА ШАМАСЫНДА.
ӘЛІ ... ... ҚОРЫ 37 МЛН. ... ДЕП ... ... ... ... 171 ШАҚЫРЫМДЫҚ ҚҰМКӨЛ-ЖОСАЛЫ ҚҰБЫР ЖЕЛІСІН ІСКЕ ҚОСҚАН. ... ... ... ЖОЛ 1200 ШАҚЫРЫМҒА ҚЫСҚАРЫПТЫ. БҰЛ ҚҰБЫР
ШИКІЗАТТЫ КАСПИЙ ҚҰБЫРЫ КОНСОРЦИУМЫ (КТК) ... ... ... ... — 1993 ЖЫЛЫ ... ... АКЦИОНЕРЛЕРІ —
«ПЕТРОҚАЗАҚСТАН» (50 ПАЙЫЗ) МЕН «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰЛТТЫҚ ... (50 ... ... ... АҚШАБҰЛАҚ, НҰРАЛЫ, АҚСАЙ КЕН ОРЫНДАРЫНДА ЖҰМЫС
ІСТЕЙДІ. ҮШ КЕНІШТЕГІ МҰНАЙ ДЫҢ ҚОРЫ 52,6 МЛН. ТОННАҒА ЖЕТЕҒАБЫЛ. КОМПАНИЯ
БИЫЛ 9,5 МЛН. ... ... ... ЖОСПАРЛАП ОТЫР. СОЛТҮСТІК КАСПИЙ
ЖОБАСЫНДА ЖАҢАДАН АШЫЛҒАН ҚАШАҒАН КЕН ОРНЫН ДА БОЛЖАМДАРҒА ҚАРАҒАНДА ... ... ... БАР ... ... ... ... ЕҢ ҮЛКЕН КЕН
ОРНЫ ОСЫ ... ... ҚР ... ЖӘНЕ ... ... ... ҚАРАҒАНДА, МҰНДА ҚАЗІР МҰНАЙ ӨНДІРУ ЖҰМЫСТАРЫ
ЖҮРІП ЖАТҚАН ЖОҚ. ТЕК ӘЗІРЛІК ЖҰМЫСТАРЫМЕН ҒАНА ... ... ... ... ... 2012 ЖЫЛЫ ШЫҒАДЫ. ҚАЗАҚСТАН ... ... ... ... ИНДИЯ, НОРВЕГИЯ, ИТАЛИЯ, ОҢТҮСТІК КОРЕЯ, ҚЫТАЙ,
РЕСЕЙ, ТАҒЫ БАСҚА КӨПТЕГЕН ЕЛДЕР АТСАЛЫСЫП ЖАТЫР. ОСЫЛАРДЫҢ ... ӨЗ ... ... АҚШ, ... РЕСЕЙ, ҰЛЫБРИТАНИЯ ЖӘНЕ ИТАЛИЯ. ОЛАР ӨЗДЕРІН
ТРАНСҰЛТТЫҚ ... ... ... ... ӘР КЕН ОРНЫНДА ӨЗ ... ... ЖЫЛЫ ... ... ... ... ... ПАЙЫЗҒА ШАҚҚАНДА
ҚЫТАЙ — 22,4, АҚШ — 21,8, ҚАЗАҚСТАН—15,3, ИНДОНЕЗИЯ— 9,6, БЕЛГІСІЗ ... ... ... ... ... ... ЕТУШІЛЕР)—
9,2, РЕСЕЙ —6,8, ҰЛЫБРИТАНИЯ —6,4, ИТАЛИЯ 5,8 ... ... ... ... ҮЛЕСІМІЗ БАР БОЛҒАНЫ 15 ПАЙЫЗ. ЕНДІ ӘР КЕН ... ... ... ... ... ... ... ҚАЙРАҢЫН ҚОСПАҒАНДА
ЕЛІМІЗДЕ 5,8 МЛРД. ТОННА КӨМІРСУТЕГІ ҚОРЫ БАР ... ... 1,638 ... (29%) АҚШ, 931 МЛН. ... (16%) ... 785 МЛН ТОННАСЫНА
(14%) ҰЛЫБРИТАНИЯ, 760 МЛН. ТОННАСЫНА (13%) ИТАЛИЯ, 526 МЛН. ТОННАСЫНА ... 370 МЛН. ... (6%) ... 246 МЛН. ... (4%) ... МЛН. ... (4%) ... 166,6 МЛН. ТОННАСЫНА (3%) ЖАПОНИЯ ИЕЛІК
ЕТЕДІ. БҰЛ ТІЗІМНІҢ ... ... ЕЛ — АҚШ. ... ... БІЗДІҢ
ЕЛДЕГІ МҰНАЙДЫҢ ҚОРЫ ОСЫ ЕЛДІҢ УЫСЫНДА ... СӨЗ. ... ӨЗ ... ... ... ТҰР. ... ... 15, ШИКІЗАТ ҚОРЫНАН 9 ПАЙЫЗ ҒАНА ҰЛТЫМЫЗДЫҢ ИГІЛІГІНЕ БҰЙЫРАДЫ.
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ... ... ... ... ... ... ... КӨЗДЕП ОТЫР. «ҚАЗАҚСТАН – ... ... ТЕК ... ... ... САНЫ
БІЗДІҢ БІР КӨРШІГЕ ЖӘНЕ БІР ТҰТЫНУ ... ... ... ... ... КЕЗДЕ ОЛАРДЫҢ ДАМУ ... ... ... ... ... ӨТІМ ... ЖАҒДАЙЫ МЕН
ДАМУ БОЛАШАҒЫН ЕСКЕРУ КЕРЕК.
КЕСТЕ 1
ӘЛЕМДІК МҰНАЙ НАРЫҒЫНЫҢ ... ... ... (-), ... (+), ... МЛН.Т. |
| |1995 ЖЫЛ |2000 ЖЫЛ |2005 ЖЫЛ |2010 ЖЫЛ ... ... ... |- 174 |- 167 |- 210 |- 280 ... ЖӘНЕ ... |- 53 |- 63 |- 74 |- 80 ... | | | | ... ... ... |- 274 |- 214 |- 234 |- 234 ... ... ... |- 420 |- 582 |- 748 |- 911 ... | | | | ... ... |+ 660 |+ 720 |+ 872 |+ 1053 ... ... |- 363 |- 341 |- 368 |- 431 ... 1 ... ӨТІМ НАРЫҚТЫҢ ІШІНДЕГІ ҚЫТАЙ НАРЫҒЫ ... ... ... ... ... ... ТЕҢІЗІНІҢ НАРЫҒЫНЫҢ
ҚАЗАҚСТАН ҮШІН ЕҢ ТИІМДІ БОЛУЫ ... 1 ... ... НАРЫҒЫНЫҢ НЕГІЗГІ СИПАТЫ (ИМПОРТ (-), ЭКСПОРТ
(+), ЖЫЛЫНА МЛН.Т.)
ҚАЗІРГІ ... ... ... ... ... БҰРЫНҒЫСЫНША
ЕЛДІҢ МҰНАЙ ӨНЕРКӘСІБІНЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАНЫ ТЕЖЕП ОТЫР ... ... ... АЛУ ... ... ... ПРОБЛЕМАЛАРЫНЫҢ ШЕШІЛУІ МҰНАЙ ӨНДІРІСІНІҢ АРЫ ... ... ... ... ДА ... ЕСЕП ... ГАЗ КЕШЕНІНІҢ
НАҚТЫ НӘТИЖЕСІН ЖӘНЕ НАҚТЫ ... ДӘЛ ... ... ... ПОТЕНЦИАЛЫ ЖОҒАРЫ – ЖАҚЫН АРАДА ... ... ... ... ... ... ДЕ ЖАҢА КЕН ... КҮТУДЕ, БҰЛ МҰНАЙ ӨНДІРУДІ 5 – 7 ОДАН КӨП ЕСЕГЕ ... ... ... 2050 ЖЫЛЫ ӘЛЕМДЕГІ ЭНЕРГИЯНЫҢ
ЖАЛПЫ ... ... 1975 ... ДЕҢГЕЙДЕН 4 ЕСЕ АСЫП ... ОСЫ ... ... ... ... ... ... ЖОСПАРЛАНҒАН НАҚТЫ МӘЛІМЕТТЕР БОЙЫНША 2003 ... ... 100 ... ... АЛ 10 – 15 ... ... 170
МЛН.Т. КӨП МҰНАЙ ӨНДІРЕДІ.
ОСЫЛАРҒА ҚАРАМАСТАН, ТАҒЫ ДА ПРИНЦИПТІ ЖАҒДАЙ ... ... ОЛ ... ... ... ... ... ТҰРАҚТЫ ЖӘНЕ ТІКЕЛЕЙ
ШЫҒУҒА МҮМКІНДІКТЕРІ БАР БАСҚА БӘСЕКЕЛЕСТЕРДІҢ ... ... ... КЕН ... ... ... ПАРАФИН МЕН
МЕРКАПТАННЫҢ ЖАЛПЫ МӨЛШЕРІ ЖОҒАРЫ, СОНДЫҚТАН БҰЛ ... ... ҮШІН ЖӘНЕ ... ҮШІН ДЕ, ... МҰНАЙ ӨНІМІН ӨНДІРУ
ҮШІН ДЕ ҚОЛАЙСЫЗДЫҚ ... ... ... ... ... ӨҢДЕУШІ ЗАВОДТАРҒА ӨҢДЕЛУ
ҮШІН ЖІБЕРІЛМЕЙ, ЭКСПОРТҚА ... ... ЖӘНЕ ГАЗ ... ШИКІЗАТТЫ ӨНДІРУШІ ШЕТЕЛ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... ІСКЕ ҚОСУ ... САУДА АЙНАЛАСЫНДАҒЫ МҰНА СЕКТОРЫНЫҢ ... ... ... АЛ ... ЖӘНЕ ... ... ӨҢДЕЛГЕН ӨНІМНІҢ ЭКСПОРТЫ
ЖАЛПЫ ЭКСПОРТ КӨЛЕМІНІҢ ІШІНДЕ АЗ ... ... ... ... ... ... ... ҚИЫН ЖАҒДАЙ ЭКСПОРТТЫҚ ... МЕН ... ... ОТЫР.
СОНДЫҚТАН НАТУРАЛДЫ ЖӘНЕ ҚҰНДЫҚ ТҮРІНДЕГІ МҰНАЙ ЖӘНЕ ... ... ... ... ОСЫ ... ... ... ЭКСПОРТЫНАН АСЫП ОТЫР ЖӘНЕ ... ... ... ... ЕТІП ... ВАЛЮТАНЫ БАСТАП АЛЫНҒАН ЖЫЛДАРЫ ... ЖӘНЕ ... ОНЫҢ ... ... ... КӨП ... ... НЕГІЗДЕЛГЕН ҰЛТТЫҚ ТҰТЫНУДАҒЫ ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІК ТАУАРЛАР
БАСЫМ БОЛДЫ. ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ТУРА ... ГАЗ КЕШЕНІНІҢ ӨНІМІНІҢ ... МЕН ... ... ... ... ... ... ЖЕКЕ ӨҢДЕУШІ ... ... ... ... ... ... ... ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ, ЖЕКЕ МАГИСТРАЛДЫ ҚҰРУ АРҚЫЛЫ ... АЛЫС ... ... ... ҚАЖЕТ.
ОСЫЛАЙ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МҰНАЙ ГАЗ КЕШЕНІ, ТЕК ... ... КЕЛЕ ... ... ... ... ҚҰБЫЛЫСТАРДЫҢ САЛДАРЫНАН ӘЛІ ШЫҚҚАН ЖОҚ.
СОНЫМЕН БІРГЕ ТӘУЕЛСІЗ ... ... ... МЕН
ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ КӨП ... ... ОСЫ ... ЖАҒДАЙЫНА
БАЙЛАНЫСТЫ, ОСЫ ... ... ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ... ОСЫ ... ... ... КАПИТАЛДЫҢ ТЕЗ АҒЫМЫН ... ... ... ... ... ЖАҢА ... МҰНАЙ
ӨНЕРКӘСІБІН ДАМЫТУДЫҢ ... ... ... ... ОСЫҒАН
БАЙЛАНЫСТЫ, МҰНАЙ ӨНДІРУ ТИІМДІЛІГІНІҢ ... ... ... ОНЫ « ҚАЗАҚСТАН – 2030 » ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ... ... ... КЕРЕК.
ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ ГАЗ САЛАСЫНЫҢ ... ЖӘНЕ ОНЫҢ ... ЖЫЛЫ 17% 1999 ЖЫЛЫ 59 % - КЕ ... ... ... МӨЛШЕРІН
ҚЫСҚАРТУ АРҚЫЛЫ ЖҮРІП ОТЫР ЖӘНЕ ОЛ ... ... ... ... ... ... ПОТЕНЦИЯЛЫНА ШЫНАЙЫ
КӨҢІЛ БӨЛУ КЕРЕК.
ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ ГАЗ КЕШЕНІН ... ... ... ҮШ ... ... ... КЕН ... АРЫ ҚАРАЙ ДАМЫТУ ( ... ... ... ҚҰБЫРЛАРЫН ТҰРҒЫЗУ.
3. ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫ МҰНАЙ ӨНДІРІСІ ЖӘНЕ ... ... ГАЗ ... ... ТАПСЫРМАЛАР ҚАТАРЫНА КЕЛЕСІЛЕР
ЖАТАДЫ:
─ ЕЛДІ ӨЗІНІҢ ... ... ... ... ... ... КЕН ... МҰНАЙ ӨНДІРУДІ ӨСІРУ,
ЖАҢАЛАРЫН ІСКЕ ҚОСУ
─ БІРІККЕН КӘСІПОРЫНДАРДАҒЫ ... ... ... КАСПИЙ ШЕЛЬФІНІҢ ҚАЗАҚСТАН БӨЛІГІНДЕ ... ... ... МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗҒА ІЗДЕСТІРУ ЖҰМЫСТАРЫН
ЖАСАУ
─ МҰНАЙ ... ... ... ҚАТАҢ ВАЛЮТАЛЫҚ
ТҮСІМДЕР.
ТАБИҒИ БАЙЛЫҚТЫ ... ... ... ... ... ... ГАЗДЫҢ МАШИНАҚҰРЫЛЫМДАРЫНЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ ... ... ... ГАЗ КЕШЕНІ ДАМУЫНЫҢ ЖАЛПЫ ... ... ... ... ... САЛАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЖАЛПЫ ОТЫН-
ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ БАЛАНС КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ӘСЕРІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ... ДАМУ ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ТҮБІМЕН ЖАҢАРТУҒА АЛЫП КЕЛЕТІН
ЕЛДІҢ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ҚАЙТА ҚҰРЫЛУЫНА СЕБЕП БОЛАТЫН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ
САЯСАТТАН ТӘУЕЛДІ БОЛАДЫ. БҰЛ ... ... ... ӘЛЕУЕТІН АНЫҚТАЙТЫН
САЛАЛАР ҮШІН ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ЕҢ ... ... БҰЛ ... ... ... МЕН ... ТІКЕЛЕЙ БАЙЛАНЫСТЫ БОЛЫП КЕЛЕТІН
САЛАЛАРҒА ҚАТЫСТЫ.
ТАБИҒИ ГАЗДЫҢ БАРЛАНҒАН ҚОРЫ БОЙЫНША ҚАЗАҚСТАН ӘЛЕМНІҢ ... ... ОН ... ОРЫН ... (3-ШІ ... ЖӘНЕ ... МЕМЛЕКЕТТЕР
ДОСТАСТЫҒЫ ЕЛДЕРІ АРАСЫНДА ТӨРТІНШІ ОРЫНДА. ЕЛІМІЗ ТАБИҒИ ГАЗДЫҢ ... ... ОНЫҢ ... 3 ... ... БАРЛАНҒАН ГАЗҒА ИЕ.
БҰРҒЫЛАУҒА ДАЙЫНДАЛҒАН ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ... ... ... ... М', ОНЫҢ 576 ... ... ... ОБЛЫСЫНДА ОРНАЛАСҚАН.
ГАЗДЫҢ БОЛЖАМДЫҚ РЕСУРСТАРЫНЫҢ КӨЛЕМІ 6 ТРЛН.М-НЕН АРТЫҚ ҚҰРАЙДЫ. ... ... ... КЕН ... ... ... ГАЗДЫҢ БАРЛАНҒАН ҚОРЛАРЫ, ТРЛН.ТЕКШЕ М.
|ЕЛДЕР ... ... ... ... |145,7 |100 ... |48,2 |33 ... |23,0 |15,8 ... |8,5 |5,8 ... |6,0 |4,1 ... ... |5,7 |4,0 ... |4,6 |3,2 ... |4,5 |3,1 ... |4,0 |2,8 ... |3,5 |2,4 ... |3,1 |2,2 ... |2,9 |2,0 ... |2,3 |1,6 ... |2,0 |1,4 ... |1,9 |1,3 ... |1,8 |1,3 ... |1,8 |1,3 ... |1,7 |1,2 ... |1,5 |1,0 ... |1,4 |0,9 ... |0,9 |0,6 ... 2 ... ... ... ... ... М.
ОЛАР НЕГІЗІНЕН КАСПИЙ ҚАЙРАҢЫ МҰНАЙГАЗ ОБЛЫСТАРЫНДАҒЫ ... ... ... ҮСТІРТ ЖӘНЕ ШУ-САРЫСУ ОБЛЫСТАРЫНДА ОРНАЛАСҚАН.
БОС ЖӘНЕ ІЛЕСПЕ ГАЗДЫҢ ҚОРЫ СОНДАЙ-АҚ ҚЫЗЫЛОРДА ... ... КЕН ... ... ... (АМАНГЕЛДІ КЕН ОРНЫ) ЖӘНЕ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ (ПРИДОРОЖНОЕ КЕН ... ... ... БАРЛАНҒАН БОСАЛҚЫ ҚОРЛАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ КӨЛЕМІ ҚАРАШЫҒАНАҚ МҰНАЙ
ГАЗКОНДЕНСАТ КЕН ... - 1,3 ... ... ... КЕН ОРНЫ ... ГАЗ, ЖАҢАЖОЛ МҰНАЙ ГАЗКОНДЕНСАТ КЕН ОРНЫ - 130 МЛР.КУБ.М,
ИМАШЕВ ... КЕН ОРНЫ — 130 ... ... МҰНАЙ
ГАЗКОНДЕНСАТ КЕН ОРЫНДАРЫ 40 МЛРД.КУБ.М ҮЛЕСТЕРІНЕ ТИЕДІ. ГАЗДЫҢ МҰНАЙ МЕН
АРАЛАС ЕҢ ІРІ БАРЛАНҒАН ҚОРЛАРЫ ... ... ... ЖАТҚАН ТЕҢІЗ,
ӨЗЕН, ЖЕТІБАЙ, ЖАҢАЖОЛ ЖӘНЕ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНДАҒЫ ҚҮМКОЛ, ... ... ... ... ... БАСТЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ:
ӨНДІРІЛІП ЖАТҚАН МҰНАЙГАЗ КЕН ОРЫНДАРЫНЫҢ 50 ПАЙЫЗЫНА ... ... ... БҰЛ РЕТТЕ КЕН ОРЫНДАРЫНЫҢ ЕДӘУІР БӨЛІГІ ӨНДІРУДІҢ
ҚҰЛДЫРАУ ... ... ... ... ... ЖЫНЫСТАРДЫҢ КҮРДЕЛІ КОЛЕКТОРЛЫҚ
СИПАТЫ БАР. КАСПИЙ ОЙПАТЫНЫҢ ... ТҰЗ ... ... ... ... КҮКІРТТІ ОТТЕГІ ЖӘНЕ КӨМІРҚЫШҚЫЛ ГАЗЫНЫҢ КӨП БОЛУЫМЕН
СИПАТТАЛАДЫ;
ГАЗ КЕН ОРЫНДАРЫНЫҢ КӨПШІЛІГІ ҰСАҚТАР СИПАТЫНА ... ... ... ... ... ... 1,5 ПАЙЫЗЫНАН АСПАЙДЫ. АЛДАҒЫ КЕЗЕҢДЕ
ӨНДІРІЛЕТІН БАРЛЫҚ ГАЗ КӨЛЕМІ МҰНАЙ ӨНДІРУШІ КОМПАНИЯЛАРДЫҢ ... ... ... КЕН ... БОЙЫНША СҰЙЫҚ ГАЗДЫ, ГАЗ КОНДЕНСАТЫН ЖӘНЕ
МҰНАЙ ӨНДІРУДІҢ БОЛЖАМДЫҚ КӨЛЕМІ ЕКІ НҰСҚАДА БЕРІЛГЕН.
(4 КССТЕ).
КЕСТЕ 3
ҚАЗАҚСТАН ... ... КЕН ... МҰНАЙ ОНДІРУ
БОЛЖАМЫ
(МЛН.ТОННА)
|КЕН ОРЫНДАРЫ |1 НҰСҚА |2 ... |
| |2005Ж. |2010Ж. |
| |1995 |2010 |2020 ... ... | | | ... %-БЕН ... |3 324 |4 468 |5 264 |1,9 ... ІШІНДЕ: | | | | ... ... ... |1 832 |2 159 |2 261 |0,8 ... ... | | | | ... ЖӘНЕ ... |873 |1 025 |1 050 |0,7 ... ... |650 |779 |850 |1,1 ... ... ... |309 |354 |361 |0,6 ... ЖӘНЕ |1 363 |2 135 |2 794 |2,9 ... ... ... | | | | ... ... | | | | ... ... ... |275 |329 |390 |1,4 ... ЕЛДЕРІ |97 |145 |180 |2,5 ... |164 |355 |506 |4,6 ... АЗИЯ ... |264 |471 |639 |3,6 ... АЗИЯ ... |99 |191 |277 |4,2 ... ... ... |281 |424 |520 |2,5 ... ЖӘНЕ ОРТА ... |183 |218 |281 |1,7 ... | | | | ... ... ... ДЫ ... ... ... 4
КЕСТЕДЕ КӨРСЕТІЛГЕН. КЕЛТІРІЛГЕН ... ... ... ... ... ... ... ӨНДІРІСТІҢ ТӨМЕНДЕУІ МЕН
ТОҚЫРАУЛАРЫНА ҚАРАМАСТАН, ӘЛЕМДІК ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ МҰНАЙҒА ДЕГЕН ҚАЖЕТТІЛІГІ
ӨСЕТІН БОЛАДЫ. ... ... ... ... ӨСЕ БЕРЕДІ. АЛ, ОЛАРДЫҢ
ӨСУ ҚАРҚЫНЫ МЕН ЖАЛПЫ ... ҮЛЕС ... ... ... ... ЖЫЛЫ ... ... 55,1 ПАЙЫЗ КЕЛСЕ, ОЛ 2010 ЖЫЛЫ 48,3 ... ... ЖЫЛЫ 42,9 ... ... БҰЛ ... АҚШ, КАНАДА ЖӘНЕ ЕУРОПА ЕЛДЕРІ
ЖАТАДЫ. ТЫНЫҚ МҮХИТ ... ... БАЯУ ... ... ... ТҮТЫНУДАҒЫ ҮЛЕСІ 1995 ЖЫЛЫ 9,3 ПАЙЫЗДАН 2020 ЖЫЛЫ 6,9 ПАЙЫЗҒА
ДЕЙІН ТӨМЕНДЕУІ ... ... ЖӘНЕ ... ... ӨТУШІ ЕЛДЕРДЕ МҰНАЙДЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ӨСІМІ КЕЛЕСІДЕЙ: ӨСУДІҢ
АСА ЖОҒАРЫ ЖЫЛДЫҚ ҚАРҚЫНЫ ҚЫТАЙДА 4,65 ... ... АЗИЯ ... ... ... 3,6, ... МЕН ... АМЕРИКАСЫНДА 2,5 ПАЙЫЗ БОЛЫП КҮТІЛУДЕ.
ЖАЛПЫ ОҢ ТЕНДЕНЦИЯДАН ШЫҒА ОТЫРЫП, ІРІ ТРАНСҰЛТТЫҚ, ВЕРТИКАЛДЫ КІРІГУ
ҮРДІСІНДЕГІ КОМПАНИЯЛАР ... ... ГАЗ КЕН ... ... ... ... ... ЕЛІМІЗДЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУ КӨРІНЕ
БАСТАДЫ, ОЛ МҰНАЙ ГАЗ ӨНІМДЕРІН ... ... АЛЫП ... ЖӘНЕ ... ЖАЛҒАСА БЕРУДЕ. ӨТКЕН ЖЫЛДАРҒА ҚАРАҒАНДА КӨМІРСУТЕКТІ ШИКІЗАТТЫ
ӨНДІРУДІҢ АЙТАРЛЫҚТАЙ ӨСУІ ... ... ... ... ... МҰНАЙГАЗДЫ ӨНДІРУДЕГІ ҮЛЕСІ ЖҮЙЕЛІ ТҮРДЕ ... ... ... ТӨМЕНДЕУДЕ. ОСЫ ОРАЙДА КЕЛЕСІ МӘСЕЛЕЛЕРДІ АЛДЫҢҒЫ
КЕЗЕКТЕ ШЕШУ КЕРЕКТІГІ ... ІШКІ ... ... ... ... ... ... МҰНАЙ ӨНДІРУ ДЕҢГЕЙІН КӨТЕРУ ҮШІН, ОНЫҢ ӨНДІРІСТІК ЖӘНЕ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӘЛУЕТІН ӨСІРУ, АЛ ОНЫҢ БІР ... ... ... МЕН ... ... ... ГАЗ КЕН ОРЫНДАРЫН ИГЕРУ ҮШІН ... ... МЕН ... ... ... ... ТЕҢ ЖӘНЕ ... ЖЕҢІЛДІКТЕР
КӨРСЕТІЛЕТІН ОТАНДЫҚ МҰНАЙГАЗ ӨНДІРУШІ КӘСІПОРЫНДАРҒА ... ... ... АКТІЛЕР МЕН БАСҚАДАЙ ҮКІМЕТ ҚҮЖАТТАРЫН ЖАСАУДЫ ЖЕДЕЛДЕТУ;
ҚАЗАҚСТАН ... 50 ... ҮЛЕС ... ШАРТ ... ... ... ГАЗ КЕН ОРНЫН ИГЕРУ ҮШІН БІРІККЕН
КӘСІПОРЫНДАР ҚҰРУ.
БҮГІНГІ ТАҢДА ЭКОНОМИКАНЫҢ ... ... ... ... ... ... ... ҰСТАНЫП ОТЫРҒАН КЕЗДЕ ЭКСПОРТТЫҚ ӘЛЕУЕТТІ
ҚАЙТА ҚАРАСТЫРЫП, МҰНАЙ МЕН ГАЗ ... ... ... ЕЛДЕГІ ІШКІ
СҰРАНЫСПЕН БАЙЛАНЫСТЫРУ ҚАЙ ТҰРҒЫДАН АЛСАҚ ТА ТИІМДІ ... ... ... ... ... ... ШЕШУ ҮШІН СЫРТҚА ШЫҒАРЫЛАТЫН ... МЕН ӨЗ ... ... ... ӨТКІЗІЛЕТІН ӨНІМ КӨЛЕМІНІҢ
АРАСАЛМАҒЫН ҒЫЛЫМИ ТҰРҒЫДАН НЕГІЗДЕУ ҚАЖЕТ. ОСЫНДАЙ ... ҒАНА ... ... ... МЕН ... ТАБИҒИ ЖАҒДАЙДА САҚТАУ МӘСЕЛЕСІ
ОҢТАЙЛЫ ШЕШІЛЕР ЕДІ.
МҰНАЙГАЗ ӨНЕРКӘСІБІНІҢ ҚАЗІРГІ ДАМУ БАРЫСЫ ... ... ... ... ... ... ТИІС. СЕБЕБІ БҰЛ БОЛЖАМДАР
ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ ТҮРҒЫДАН НЕГІЗДЕЛГЕН БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ ЖӘНЕ АЛДАҒЫ ... ... БҰЛ ... ... ГАЗ ... ТАБИҒИ КӨЗДЕРІН
ИГЕРУДЕ АЙТАРЛЫҚТАЙ ӨЗГЕРІСТЕР БОЛАТЫНДЫҒЫН СИПАТТАЙДЫ. БҰЛ ... ... ТАҒЫ ДА ... (ГАЗ ... ЕСЕПТЕГЕНДЕ), ТАБИҒИ ЖӘНЕ СҮЙЫТЫЛҒАН ГАЗ ... АСА ... ... АТАЛМЫШ КЕЗЕҢДЕ БҰЛАРДЫҢ БІРІНШІСІ 1,5 ЕСЕДЕН, ЕКІНШІСІ
- 2,2 ЕСЕДЕН, АЛ ... - 4,5 ... ... ... БҰНДАЙ ҚАРҚЫНДЫ КӨРСЕТКІШТЕР ЖАЛПЫ ... ... ... ... ӘСЕР ... СОЛ ... РЕСУРСТАРЫН ҚАЙ ЖАҒЫНАН ДА
ТИІМДІ ЕТІП ПАЙДАЛАНУ МӘСЕЛЕСІН ДӘЙЕКТІ ШЕШІП ... ... ... ДЕП
ЕСЕПТЕЙМІЗ.
КЕСТЕ 5
ҚАЗАҚСТАНДА МҰНАЙ ГАЗ РЕСУРСТАРЫНЫҢ ТАБИҒИ КӨЗ ДЕРІН ИГЕРУДІҢ ... ... ... ... ТҮРЛЕРІ |ӨЛШЕМДІК |ЖЫЛДАР |2015 ЖЫЛ |
| ... | ... |
| | | ... |
| | | |2005 |
| | | ... ПАЙЫЗБЕН |
| | |2005 |2010 |2015 | ... ... |61,9 |75-83 |93-101 |156,7 ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... ГАЗ ... |25,2 ... |226,6 |
| ... М. | | | | ... ГАЗ ... |915,2 |3340,0 |4110,0 |449,1 ... 5 ... ... ГАЗ ... ТАБИҒИ КӨЗДЕРІН ИГЕРУДІҢ
2015 ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ БОЛЖАМДЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ
КЕСТЕДЕГІ, ӘСІРЕСЕ, МҰНАЙҒА ҚАТЫСТЫ КӨРСЕТКІШТЕР, 2015 ЖЫЛҒА ДЕЙІН ДЕ
ЭКСПОРТТЫҚ ... ... ... БОЛА ... ДЕЙ ... ЕГЕР
ЭКСПОРТТЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫН ӨЗГЕРТУГЕ БАЙЛАНЫСТЫ ... ... ... ЕНДІ 5-6 ... ... ... ӨНДІРУДІ ІШКІ СҮРАНЫС ПЕН ... ... ... ... ... ... ... МҮМКІНДІК ТУАР ЕДІ. БҰЛ КӨЗДЕГЕН МАҚСАТТЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ
ЕЛІМІЗДЕ ҚОСЫМША ЖҮМЫС ОРЫНДАРЫНЫҢ КӨПТЕП ... ... ... ... АРТТЫРУҒА ЖӘНЕ ОСЫЛАРДЫҢ НӘТИЖЕСІНДЕ ХАЛЫҚТЫҢ ӘЛ-
АУҚАТЫН БАРЫНША КӨТЕРУГЕ ЖОЛ АШАР ЕДІ. ОСЫ ... ... ... ... ІЗДЕНІСТЕР ДЕ, БІЗДІҢ ЗЕРТТЕУЛЕРІМІЗДІҢ НӘТИЖЕСІ ДЕ
ОСЫНДАЙ ... ... ... ... ... БҰЛ ... ДҰРЫСТЫҒЫНА
ЕЛІМІЗДЕГІ МҰНАЙ МЕН ГАЗ ӨНДІРЕТІН НЕГІЗГІ КЕН ОРЫНДАРЫНЫҢ (ТЕҢІЗ, КАСПИЙ
ҚАЙРАҢЫ, ӨЗЕН, ... ... ... ... ... ЖӘНЕ Т.Б.)
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТКІШТЕРІН ТЕРЕҢ ... ... ДЕ ... ... ... ... ҒЫЛЫМИ ТАЛДАУДЫ ҚАЗІРГІ ЖҰМЫС ІСТЕП ... ҮШ ... ... ... ӨНДЕУ ЗАУЫТТАРЫНЫҢ ӨТКЕНІ МЕН ... ... ... ... ... МҰНАЙДЫ ... ... ОНЫҢ ... ... ТИІМДІЛІГІНЕ КӨЗ
ЖЕТКІЗІЛДІ. ДЕГЕНМЕН, ОЛАРДЫҢ ӨНДІРІСТІК ҚУАТЫНЫҢ ... ... ... ... ЖЫЛДАН КЕЙІН ДЕ 18-20 МЛН.ТОННАДАН АСПАЙДЫ. ЕГЕР ӨЗ ЕЛІМІЗДЕ
ӨҢДЕЛЕТІН ... ҮЛЕС ... ЕҢ КЕМ ... 40 ... ЖЕТКІЗУ
КӨЗДЕЛЕТІН БОЛСА, ОНДА ЖЫЛДЫҚ ӨНДІРІСТІК ҚУАТЫ 6-7 МЛН.Т БОЛАТЫН ӘЛІ ДЕ 2-3
ЗАУЫТ САЛУ КЕРЕК ЕКЕНДІГІ ТУЫНДАЙДЫ.
2006-2015 ЖЫЛДАРДАҒЫ ... ... ... ... ... ... БОЙЫНША
ОНЕРКӘСІП ДАМУЫНЫҢ ОҢТАЙЛЫ ШАРТТАРЫНА ШЫҒА ОТЫРЫП, АНЫҚТАЛҒАН: БІРІНШІДЕН,
ТЕҢІЗ, ҚАРАШЫҒАНАҚ, ЖАҢАЖОЛ, ҚҰМӨЛ, МАҢҒЫСТАУ КЕН ОРЫНДАРЫНДА МҰНАЙ ... ... ... ... КЕН ОРНЫНДАҒЫ МҰНАЙ ДЫҢ АЙТАРЛЫҚТАЙ
ҚОРЫНЫҢ БОЛУЫ. ИНВЕСТОРЛАР ОНЫ ЖЫЛДАМ ИГЕРУ ҮШІН ... ... ... СОНЫҢ АРҚАСЫНДА 2015 ЖЫЛЫ МҰНАЙДЫ ӨНДІРУ КӨЛЕМІ ОРТАША ... ... ... ОЛ 2000 ... ... 3,2 ЕСЕ ... НҮСҚАДА МҰНАЙ ГАЗДЫ ӨНДІРУ КӨЛЕМІ 2006-2010 ЖЫЛДАРЫ БІРІНШІ
НҰСҚАҒА ҚАРАҒАНДА, АЗ ... ... ... ҚАШАҒАН ҚҰРЫЛЫМЫНДА ЖӘНЕ
БАСҚА ДА ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАРДА ... ... ... ... ОНЫҢ ... ... ӨЗІНДЕ КЕН ОРНЫНДА ЖАБДЫҚТАУ ЖӘНЕ
КЕН ОРНЫНАН ТҰТЫНУШЫҒА ДЕЙІН ҚҰБЫР КӨЛІГІН САЛУ МЕН ҚАЖЕТТІ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫ
ҚҰРУ ҮШІН КӨП ЖЫЛ ... ... ... МЕН ГАЗ ... ӨНДІРУ ОБЛЫСТАР
БОЙЫНША ЕСЕПТІК МӘЛІМЕТТЕР 6 -КЕСТЕДЕ КӨРСЕТІЛГЕН.
КЕСТЕ 6
2001-2015 ЖЫЛДАРЫ ... ... ... ... ... ЖӘНЕ
ГАЗ КОНДЕНСАТЫН ӨНДІРУ
МЛН.ТОННА
|ОБЛЫСТАР |2000Ж.| |1 ... |2 ... |
| | |
| |2000 |2005 |2010 |2015 ... ... ... БАРЛЫҒЫ |2200 |2005 |4500 |4500 ... |290,2 |1993,5 |1993,5 |1993,5 ... ... |756,7 |1433,7 |1433,7 |1433,7 ... |8,4 |246,6 |246,6 |246,6 ... |618,8 | | | ... | |74,25 |74,25 |74,25 ... | |195,3 |195,3 |195,3 ... | |18,45 |18,45 |18,45 ... ГАЗ |4,6 |172,8 |172,8 |172,8 ... ... ... |1678,7 |4134,6 |4134,6 |4134,6 ... ОТЫН |521,3 |365,4 |365,4 |365,4 ... ... | | | | ... 8 ... ... ӨҢДЕУ ЗАУЫТЫНДА МҰНАЙДЫ ӨҢДЕУ ЖӘНЕ МҰНАЙ
ӨНІМДЕРІН ӨҢДІРУ КӨЛЕМІ
ҚАЙТА ЖАРАҚТАНДЫРЫЛҒАН АТЫРАУ МҰНАЙ ӨНДЕУ ... ... ... ҮШІН ... ... САЛУ ... БОЛУ ТИІС. ОНЫҢ НЕГІЗГІ АЛҒЫ
ШАРТТАРЫ ... ... ... КЕН ОРЫНДАРЫНА АЙМАҚТЫҢ ЖАҚЫН ОРНАЛАСУЫ;
- МАМАН-КАДРЛАРДЫҢ БОЛУЫ ЖӘНЕ ҚОСЫМША ЖҮМЫС ОРЫНДАРЫН ... СУ ЖӘНЕ ... ... ... ТАБЫЛАДЫ.
ҚАЗАҚСТАН ЖАНАР-ЖАҒАР МАЙЛАР БОЙЫНША ИМПОРТТАУШЫ ЕЛДЕН
ЭКСПОРТАУШЫ ЕЛГЕ АЙНАЛЫП ОТЫР, ... ... ... ТҮСЕТІН ҚАРЖЫ
КӨЛЕМІ ӨСТІ. ОСЫЛАЙША, АТЫРАУ МҰНАЙ ... ... ... ... ... ... ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ЖОҒАРЫ ӨНІМДІЛІК БЕРЕТІН ... (8-ШІ ... 2010 ... БАСТАП ЗАУЫТТА МҰНАЙ ДЫҢ 7 МЛН.ТОННАСЫН
ҚАЙТА ӨҢДЕУ ЖОСПАРЛАНУДА, ОЛАРДЫҢ ІШІНДЕ 1 МЛН.ТОННАСЫ МҰНАЙ ХИМИЯ ... ... ... ... 2015 ЖЫЛЫ ПОЛИМЕР МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ЖАНАР-
ЖАҒАР МАЙЛАРЫН ӨНДІРУ ЕСЕБІНЕН ҚАЙТА ӨҢДЕУ КӨЛЕМІ 1 МЛН.ТОННАҒА АРТАДЫ ДЕП
БОЛЖАНУДА.
КЕСТЕ 8
ПАВЛОДАР МҰНАЙХИМИЯ ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ... |
| |2000 |2005 |2010 |20І5 |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... ... ... ... ... |1127,6 |7100 |7000 |6000 ... |356,2 |1990 |1960 |1680 ... |32,1 |570 |560 |480 ... ... |358,4 |1850 |1820 |1560 ... |237,1 |430 |280 |240 ... ... | |280 |420 |360 ... ОТЫН | |990 |980 |840 ... | |70 |70 |60 ... ГАЗ |38,3 |210 |210 |180 ... ӨНІМДЕРІ — БАРЛЫҒЫ |1022,1 |6600 |6510 |5580 ... ... |105,5 |500 |490 |420 ... ... | | | | ... НҰСҚА ... ... ... ... |1127,6 |6900 |6800 |6000 ... |356,2 |1930 |1900 |1680 ... |32,1 |550 |540 |480 ... ... |358,4 |1790 |1770 |1560 ... |237,1 |410 |270 |240 ... БИТУМ | |280 |410 |360 ... ОТЫН | |970 |950 |840 ... | |70 |70 |60 ... ГАЗ |38,3 |210 |200 |180 ... ... - ... |1022,1 |6420 |6310 |5580 ... ... |105,5 |480 |490 |420 ... ... | | | | ... 9 ПАВЛОДАР МҰНАЙХИМИЯ ЗАУЫТЫНЫҢ МҰНАЙДЫ ӨҢДЕУ ЖӘНЕ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІН
ӨНДІРУ КӨЛЕМІ ... ... 10 ... МҰНАЙХИМИЯ ЗАУЫТЫНЫҢ МҰНАЙДЫ ӨҢДЕУ ЖӘНЕ МҰНАЙ
ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ КӨЛЕМІ (МАКСИМАЛДЫ ... ... ... ОЙЛ ... ... ... САЛУ ЖОЛЫМЕН ШИКІЗАТТЫ ҚАЙТА ОҢДЕУДІҢ ... ... ... ... ... ... ҰСЫНЫП ОТЫР, АТАП
АЙТҚАНДА КАТАЛИКТІК КРЕКИНГ, ВАКУУМДЫ СУ ... ... ... ... ГАЗ ФРАКЦИОНДЫҚ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫ. ӘРІ ... ... ... ... ҚОНДЫРҒЫЛАРЫН, АЛ ОНЫҢ ІШІНЕН ... ... ... ... САЛУ ЖОСПАРЛАНУДА (9,10 КЕСТЕ).
КЕСТЕ 9
"ПЕТРОҚАЗАҚСТАН ОЙЛ ПРОДАКТС (ШНОС)" МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЖӘНЕ ... ... ... ... |
| |2000 |2005 |2010 |2015 ... ... ... ӨҢДЕУ КӨЛЕМІ, БАРЛЫҒЫ |3050,4 |5000 |6300 |7700 ... |619,4 |1500 |1575 |2232 ... |19,6 |300 |315 |385 ... ... |856,3 |1800 |1800 |2463 ... |1293,0 |1500 |1800 |1309 ... | |60 |63 |77 ... ГАЗ |93,6 |300 |315 |462 ... ... - ... |2882,1 |5460 |5730 |6930 ... ОТЫН ЖӘНЕ ... |168,0 |540 |570 |770 ... ... ... ... ... ... |3050,4 |5000 |6000 |6900 ... |619,4 |1250 |1500 |2000 ... |19,6 |250 |300 |345 ... ... |856,3 |1500 |1800 |2208 ... |1293,0 |1250 |1500 |1173 ... | |50 |60 |69 ... ГАЗ |93,6 |250 |300 |414 ... ... - ... |2882,1 |4550 |5460 |6210 ... ОТЫН ЖӘНЕ ... |168,0 |450 |540 |690 ... 11 "ПЕТРОҚАЗАҚСТАН ОЙЛ ПРОДАКТС (ШНОС)" МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЖӘНЕ МҰНАЙ
ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ КӨЛЕМІ (МИНИМАЛДЫ НҰСҚА)
СУРЕТ 12 ... ОЙЛ ... ... ... ... ЖӘНЕ МҰНАЙ
ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ КӨЛЕМІ (МАКСИМАЛДЫ НҰСҚА)
ҚАЗАҚСТАН МҰНАЙ ... ... ... ... ... ... САПАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ ЖАҒЫНАН ... ... ... БҰЛ ... НАРЫҚТАРЫ - ҚАЗАҚСТАН МҰНАЙ ӨҢДЕУ
ЗАУЫТТАРЫ ҮШІН ДӘСТҮРЛІ ... ... ... ... ӨНДІРЕТІН
ЖАНАР-ЖАҒАРМАЙ МАТЕРИАЛДАРЫН ҚАМТУҒА МҮМКІНДІГІ БАР НАРЫҚТАР. ОСЫДАН ШЫҒА
ОТЫРЫП КЕЛЕСІ ... ... ШНОС ... ... ... ... ИМПОРТТАУШЫЛАРЫ
БОЛЫП ҚЫРҒЫЗСТАН ҚАЛА БЕРЕДІ, ОЛ ЕЛГЕ БЕНЗИН, КЕРОСИН, ДИЗЕЛЬ
ОТЫНЫ ЖӘНЕ МАЗУТ ЖЕТКІЗІЛІП ОТЫРАДЫ;
АТЫРАУ МҰНАЙ ... ... ... ... ... ... ... ӨЗІНДІК ӨНІМДЕРІН ЭКСПОРТТАЙ АЛАДЫ: ЕУРОПА СТАНДАРТТАР САПАСЫНА
ЖАУАП БЕРЕТІН ЖАНАР МАЙ, ДИЗЕЛЬ ОТЫНЫ, МАЗУТ ЖӘНЕ КОКС, СОНЫМЕН ... ... МАЙ ... ... ҚОНДЫРҒЫЛАР КЕШЕНІН ЕНГІЗГЕННЕН КЕЙІНГІ МАЙЛАР
ӨНДІРІЛЕДІ;
ПАВЛОДАР ... ... ... ... ... МЕН ... ... БОЙЫНША ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ КӘСІПОРЫН БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
ЗАУЫТТЫҢ ӨНІМІ АТЫРАУ МҰНАЙ ... ... МЕН ШНОС ... АСА САПАЛЫ БОЛЫП КЕЛЕДІ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ПАВЛОДАР ЗАУЫТЫ ШИКІЗАТТЫҢ ... ... ... ... ... 6 МЛН.ТОННА), ОНДА ӨНДІРІЛГЕН МҰНАЙ
ӨНІМДЕРІН АЛТАЙ ӨЛКЕСІНЕ, НОВОСІБІР ОБЛЫСЫНА, ҚЫРҒЫЗСТАН МЕН СУАР ... ... ... ... ЖЫЛЫ ... ӨНІМДЕРІНЕ ДЕГЕН ЭКОНОМИКАНЫҢ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІН
ҚАНАҒАТТАНДЫРУ ҮШІН ... ... ... ... 21,7 -20,9 ... ... ЯҒНИ ... ЖҰМЫС ЖАСАП ЖАТҚАН ЗАУЫТТАР ҚАЙТА ЖАРАҚТАНДЫРУ
МЕН КЕҢЕЙТІЛУДЕН КЕЙІН (АТЫРАУ МҰНАЙ ӨҢДЕУ ... 6 ... ... ... ... 8 ... ӨЗДЕРІНІҢ ТОЛЫҚ ҚУАТТЫЛЫҒЫНДА ... ... 2015 ... ... ... 2016 ЖЫЛДЫҢ БАСЫНДА ҮКІМЕТ
БОЛЖАМЫ БОЙЫНША МҰНАЙ ... ... МЕН ... ГАЗ ... ДЕГЕН
ҚАЖЕТТІЛІКТЕРДІ ҚАНАҒАТТАНДЫРУ ҮШІН ЖАҢА ҚУАТТЫЛЫҚТАР ЕНГІЗІЛЕДІ. СЕБЕБІ,
МҰНАЙДЫ ... ... ... КӨП ... ЕТЕТІН ЖӘНЕ ИНЕРЦИАЛЫ БОЛЫП
КЕЛЕДІ, АЛ ҚОСЫМША ... ҚҰРУ ҮШІН ІРІ ... ... ... ... БОЛАДЫ, СОЛ СЕБЕПТІ ДАМУ БАҒДАРЛАМАСЫНА ... ... ... ҚОЮ ... ... ОСЫ ЖЕРДЕ ТӨМЕНГІДЕЙ МАҢЫЗДЫ
ЖАҒДАЙЛАРДЫ ЕСЕПКЕ АЛҒАН ЖӨН:
РЕСПУБЛИКАДАҒЫ МҰНАЙДЫ ҚАЙТА ... ... ... ... ЗАМАНҒЫ ТАЛАПТАРҒА САЙ ЕМЕС. ОЛ БІР-БІРІНЕН АЛЫС ОРНАЛАСҚАН, АЛ
ШНОС ПЕН ПАВЛОДАР МҰНАЙ ... ... ... ГАЗ КЕН ... ... ОЛ ӨЗ ... ... ГАЗ ӨНІМДЕРІ МЕН ОНЫ ТАСЫМАЛДАУ
ШЫҒЫНДАРЫНЫҢ ӨСУІНЕ ӘКЕЛІП СОҒАДЫ;
ЗАУЫТТАРДЫҢ БЫТЫРАҢҚЫЛЫҒЫ ОЛАРДЫҢ ... ... ... ... ОТЫР, АЛ БҰЛ СОҢЫНДА ЕЛДІҢ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІН
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕ АЛМАЙДЫ, СЕБЕБІ, ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ТУЫНДАСА НЕМЕСЕ ... ... ... МАЙ ... ОЛАРДЫҢ АЛШАҚТЫҒЫНАН
ҚАЖЕТТІ АЙМАҚ КӨСІПОРЫНДАРЫНА ТЕЗ ЖЕТКІЗУ МҮМКІН ЕМЕС;
ҚАЗАҚСТАНДА ЖЫЛЫНА 6 МЛН.ТОННА ҚУАТТЫЛЫҒЫ БАР ... ... ... ... ... ... ... БҰЛ КӨЛІКТІК ШЫҒЫНДАРДЫҢ ӨСУІНЕ ӘКЕЛІП ТІРЕЙДІ. РЕСПУБЛИКА
ЖАҒДАЙЫНДА МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЗАУЫТТАРЫН ОРНАЛАСТЫРУДА ЖОҒАРЫДА
АЙТЫЛҒАН КЕМШІЛІКТЕРДІ БОЛДЫРМАУ ҮШІН, АЗ ҚУАТТЫЛЫҒЫ БАР ... САЛУ ... ... ... ЗАУЫТТАРЫ ТҮТЫНУШЫЛАРДЫҢ БІРДЕН-БІР
ШОҒЫРЛАНҒАН АЙМАҒЫ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН МАҢҒЫСТАУ, АЛМАТЫ,
ҚОСТАНАЙ, АҚТӨБЕ ЖОНЕ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСТАРЫНДА ОРНАЛАСТЫРҒАН
ТИІМДІ. НАҚТЫ ... ... ... ... КӨЗДЕРІН
АНЫҚТАГАННАН КЕЙІН БЕЛГІЛЕУГЕ БОЛАДЫ. ЖОҒАРЫДА АЙТЫЛҒАН
ОБЛЫСТАРДА МҰНАЙ ГАЗ КЕН ОРЫНДАРЫН БАРЛАУ ... ... ... ... ... ... МАҢЫЗДЫ МІНДЕТТЕРІНІҢ БІРІ - ТАБИҒИ ГАЗҒА
ДЕГЕН ҚАЖЕТТІЛІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ. БҰЛ ҮШІН ... ... ... ... ОТЫРУДА КӨЛІК ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ ҚАЖЕТ. ГАЗ ... ... БІРІ ... ... ЖАҒУ ... ТАБЫЛАДЫ. ЖЫЛ САЙЫН
ҒАЗДЫҢ ОРТА ЕСЕППЕН 10,8 МЛРД.КУБ.М КӨЛЕМІ ӨНДІРІЛСЕ, ОНЫҢ 7,0 ... 65 ... ҒАНА ... ... АЛ 3,8 ... ... 35
ПАЙЫЗЫ ФАКЕЛЬДЕРДЕ ЖАҒЫЛУ АРҚЫЛЫ ЖОЙЫЛЫП ОТЫРАДЫ.
ГАЗ ӨНДІРУДЕГІ БАСҚА ... ... ... ... ӨҢДЕУ ҚУАТТАРЫН
АРТТЫРУ ҚАЖЕТТІЛІГІМЕН БАЙЛАНЫСТЫ. ӨНДІРІЛЕТІН ... ... ... ... МЕН ... ... БАР ... БОЛЫП КЕЛЕДІ.
ТАУАРЛЫҚ ГАЗДЫ АЛУ СЕПАРАЦИЯ, ... ... ... МЕН ... ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЦИКЛДЫҢ ОРЫНДАЛУЫН ТАЛАП ЕТЕДІ. ЕЛДІҢ ... ... ... 5 ... ... ҚҰРАЙДЫ. ЖЫЛДАН ЖЫЛҒА ... 2,7 ... ... ... ЖАБЫЛАДЫ. ОНЫҢ 1,3 МЛРД.КУБ.М
РЕСЕЙДЕН, 1,4 МЛРД.КУБ.М ӨЗБЕКСТАННАН АЛЫНАДЫ. БҮГІНГІ ТАҢДА, ҚАЗАҚСТАН ЖЕР
ҚОЙНАУЫНАН 5,5 МЛРД.КУБ.М КӨЛЕМДЕ ГАЗ АЛА ... ОНЫ ШЕТ ... ... ... ... АЛҒАШҚЫ ЭНЕРГИЯ КӨЗДЕРІНІҢ ОТЫН БАЛАНСЫНДАГЫ ТАБИҒИ
ГАЗДЫҢ 11 ПАЙЫЗДЫҚ ҮЛЕСІ РЕСЕЙЛІК - 40 ... ... ... ... ... БҰЛ ОРТАЛЫҚ (АҚМОЛА ЖӘНЕ ҚАРАГАНДЫ ОБЛЫСТАРЫ),
СОЛТҮСТІК (ПАВЛОДАР ЖӘНЕ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСТАРЫ) ЖӘНЕ ШЫҒЫС ... ... ... ДАМЫҒАН ІРІ ГАЗ ҚҮБЫРЛАРЫНЫҢ ЖОҚТЫҒЫМЕН,
СОНДАЙ-АҚ ОСЫ АЙМАҚТАРДА ТАС КӨМІР МЕН ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ... ЖӘНЕ ... ... ... ТАБИҒИ ГАЗДЫ
ПАЙДАЛАНУДА ҚАЙТА ӨҢДЕУДІҢ ЖЕТКІЛІКСІЗ ҚУАТТАРЫ, МАГИСТРАЛДЫҚ ГАЗ ... МЕН ... ГАЗ ... ... ... ... ... БІРҚАТАР ФАКТОРЛАРМЕН ТЕЖЕЛІП ОТЫР, ОСЫЛАРДЫҢ БАРЛЫҒЫ РЕСПУБЛИКА
ТҰТЫНУШЫЛАРЫНЫҢ ТАБИҒИ ... ... ... ... ЖАСАУДА. СОНЫМЕН
ҚАТАР, ЖОҒАРЫ, ОРТАША ЖӘНЕ ТӨМЕНГІ ҚЫСЫМДАҒЫ ГАЗ БӨЛУ ЖЕЛІЛЕРІ ГАЗ ... ... ... ... ... ЖЕРГІЛІКТІ ЖҮЙЕСІН БІРЫҢҒАЙ
БАСҚАРУДЫҢ ЖОЙЫЛУЫМЕН СИПАТТАЛАДЫ. ГАЗ БӨЛУ ... ... ... ЖӘНЕ ... ... БАР ... КӨПТЕГЕН ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУШІ СУБЪЕКТІЛЕР АРАСЫНДА БӨЛШЕКТЕЛІП
КЕТТІ. ҚАЙТА ... ... ... ... ЖЕТКІЗІЛІМІНІҢ
НАРЫҚТА БӘСЕКЕСІЗ ЖӘНЕ АШЫҚ ЕМЕС ОРТАДА ҚАЛЫПТАСУЫНА ӘКЕЛДІ. ГАЗ ТАРАТУ
ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ... ... ... ... ЖАҢАРТУДЫ
ТАЛАП ЕТЕДІ.
ГАЗДЫ ӨНДІРУ КӨЛЕМІН ӨСІРУ ӨНЕРКӘСІПТІК ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ ҚАЖЕТТІЛІГІН
ТОЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН, БІЗДІҢ ПАЙЫМДАУЫМЫЗ ... ... ... ӨНДІРУШІ КӘСІПОРЫНДАРДА ІСКЕ АСЫРУ ҚАЖЕТ. БҰЛ ТІКЕЛЕЙ ТҰТЫНУ
ҮШІН ... ... ... ӨСІРУГЕ МҮМКІНДІК БЕРЕДІ. ЕКІНШІДЕН, ЕЛДІҢ
ОҢТҮСТІК АЙМАҒЫНДА ПАЙДАЛАНУ ҮШІН ... ... ... ... ... ... ... ЖАҢА ҚҰРЫЛЫСТЫ САЛУ ЖӨНІНДЕГІ
ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚАЖЕТТІ КӨЛЕМІН ІСКЕ ... ... ... ... ... ... ҚАБІЛЕТІН ЖОҒАРЫЛАТУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУДІҢ ЖАҢА КӨЗДЕРІН ІЗДЕУ
КЕРЕК. СОНЫМЕН, РЕСПУБЛИКАНЫҢ ... ... ... ... ... ЕТУ ҮШІН ... ... АЙМАҚТАРЫНДАҒЫ ГАЗ ТҰТЫНУШЫЛАРЫН
МҮМКІНДІГІНШЕ ... ... ... ... ІШКІ ... БІР-БІРІМЕН
БАЙЛАНЫСТЫРАТЫН КЕҢЕЙТІЛГЕН ГАЗ КӨЛІК ЖҮЙЕЛЕРІН ҚҰРУ ҚАЖЕТ. БҰЛ ҮШІН 90-
ЖЫЛДАРДЫҢ БАСЫНДА МҰНАЙ ГАЗ ... ... ... ҚАБЫЛДАНДЫ. ОНДА
МАГИСТРАЛДЫ ГАЗ ҚҰБЫРЛАРЫ ЖЕЛІСІ ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ БІРНЕШЕ ЖОБАСЫН КЕЗЕҢДЕП ІСКЕ
АСЫРУ ҚАРАСТЫРЫЛҒАН. ... ... ЖЕР ... ... — АЛМАТЫ-
ТАЛДЫҚОРҒАН" ЖӘНЕ "АҚСАЙ-КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ - ҚОСТАНАЙ -КӨКШЕТАУ - АСТАНА"
МАГИСТРАЛДЫ ГАЗ ... ... ... ГАЗ ... ... ... ... ҚҰРАЙДЫ. "АҚЫРТОБЕ ГАЗДЫ САҚТАУ ЖЕР АСТЫ ҚОЙМАСЫ
- АЛМАТЫ-ТАЛДЫҚОРҒАН" ГАЗ ... ... ... ... ... ... ... ГАЗ ЖЕТКІЗУ КӨЛЕМІН ҚЫСҚАРТУ ЖӘНЕ ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫН
ЖАРТЫЛАЙ ГАЗДАНДЫРУ ҮШІН ҚАЖЕТ. "АҚСАЙ-КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ - ... ГАЗ ... ... ... ... ҚОСТАНАЙ, АҚМОЛА ЖӘНЕ ЖАРТЫЛАЙ
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСТАРЫ ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ГАЗБЕН
ТИІМДІ ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫ ЖАБДЫҚТАУҒА АРНАЛҒАН. БҰЛ ГАЗ ҚҰБЫРЫ ... ... ... ... ... АЙМАҚТАРЫМЕН ӨТЕДІ. ОСЫ ГАЗ
ҚҮБЫРЫНЫҢ ШИКІЗАТТЫҚ БАЗАСЫН ҚАРАШЫҒАНАҚ ЖӘНЕ ЖАҢАЖОЛ МҰНАЙ ГАЗКОНДЕНСАТТЫ
КЕН ... ... ГАЗ ... ... ... - 1777 ШАҚЫРЫМ, ОЛ
ӨНІМДІЛІГІ ЖЫЛЫНА 12 МЛРД.КУБ.М ГАЗДЫ ... ... ГАЗ ... РЕСПУБЛИКАНЫҢ ГАЗ ТАСЫМАЛДАУ ЖЕЛІСІН ДАМЫТУДЫҢ
ЕКІНШІ КЕЗЕҢІН ҚҰРАЙДЫ, ОЛ ... ... ЖЕНЕ ... ... ... ЕТУГЕ АРНАЛҒАН. ОСЫ ГАЗ ҚҰБЫРЫН САЛУ ҚЫЗЫЛОРДА ... АПАТ ... ... МЕН ... ... ... БІР ... ГАЗБЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ПРОБЛЕМАСЫН ШЕШУГЕ, СОНЫМЕН
ҚАТАР ҚАЗАҚСТАННЫҢ ГАЗ ӨНДІРУШІ АЙМАҚТАРЫН ... ... ... ... ... ҚЫЗЫЛОРДА ЖӘНЕ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСТАРЫ ... ГАЗ ... ... ... ... ҚАРАШЫҒАНАҚ МҰНАЙ
ГАЗКОНДЕНСАТТЫҚ КЕН ОРНЫ, ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ КЕН ОРЫНДАРЫ ЖӘНЕ ... ... ... ГАЗ КЕН ... БОЛА АЛАДЫ.
ГАЗДЫ ТАСЫМАЛДАУ ЖЕЛІСІН ДАМЫТУДЫҢ ҮШІНШІ КЕЗЕҢІНДЕ "АСТАНА-ҚАРАГАНДЫ",
"АСТАНА-ПАВЛОДАР", "ПАВЛОДАР-СЕМЕЙ-ОСКЕМЕН" МАГИСТРАЛДЫ ГАЗ ... ... ... ... - ӨСКЕМЕН" МАГИСТРАЛДЫ ГАЗ ҚҰБЫРЫН САЛУ
КӨЗДЕЛІП ОТЫР. СОНЫМЕН ҚАТАР, ... ЖАҢА ЖЕР АСТЫ ... (ГЖҚ) ... ... БҰЛ ... ... МЕЗГІЛДІК БІРҚАЛЫПСЫЗДЫҒЫН
РЕТТЕУДІ ... ЖӘНЕ ... ... ГАЗБЕН
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ СЕНІМДІЛІГІН ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ЖАСАНДЫ ГАЗДАР ҚОЛДАНЫЛАДЫ.
ТАБИҒИ ГАЗДАР ҚҰРАМЫНА ЭДЕТТЕ 50 Г/КУБ.М. АУЫР ... БАР ... ... ... (92-98 ... ГАЗ КЕН ... ... МҰНАЙ ГАЗ КЕН ОРЫНДАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫНДА 37-72 ПАЙЫЗ МЫСТАН БАР ЖОЛАЙ
ГАЗДАРЫ (150Г/КУБ.М ЖОҒАРЫ АУЫР КОМІРТЕГІ), ҚҰРАМЫНДА КӨП ... ... ... МЕН АУЫР ... (50 ДЕН 150 Г/КУБ.М-ГЕ ДЕЙІН) ... КЕН ... ... ШАХТА ГАЗДАРЫ (99 ПАЙЫЗ ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ... МҰНАЙДЫҢ ҚАЙТА ӨНДЕЛГЕН
ГАЗДАРЫ, НЕГІЗІНЕН, КӨМІРТЕГІ ДЕП АТАЛАТЫН, КӨМІР МЕН ... ... ОЛАР ... ЫСТЫҚ ГАЗҒА ҚАРАҒАНДА ЖОҒАРЫ ЖЫЛУ ҚАБІЛЕТІ ЖӘНЕ
КӨМІРТЕГІНІҢ УЛЫ ҚЫШҚЫЛЫ ЖОҚ.
ҚҰРАМЫНДА АУЫР КӨМІРТЕГІНІҢ ... ... ... ... ... ... БОЛЫП БӨЛІНЕДІ. ҚҰРАМЫНДА 150 Г/КУБ.М АРТЫҚ АУЫР ... ... ... АЛ 150Г/КУБ.М ТӨМЕНДЕРІ ҚҰРҒАҚ ГАЗДАРҒА (ТАБИҒИ ГАЗДАРҒА)
ЖАТАДЫ. МҰНДАЙ БӨЛУ ... ... ... ЖӘНЕ ... ӘРІ ... ЕҢ ... ... АНЫҚТАУ ҮШІН ҚАЖЕТ. ҚАТТЫ ЖӘНЕ СҮЙЫҚ ОТЫНДЫ
ТЕРМОХИМИЯЛЫҚ ӨНДЕУ ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ӨНДІРІСТІК ПРОЦЕСТЕРДЕ АЛЫНҒАН ҚАЛДЫҚ ГАЗДАР
ЖАСАНДЫ ГАЗДАРҒА ЖАТАДЫ.
КҮРДЕЛІ САЛЫМДАР КӨЛЕМІН НАҚТЫ ЖОСПАРЛАУ, ... АЛУ ЖӘНЕ ... ... ЖӘНЕ ... ГАЗДАРДЫ ТӨРТ ТОПҚА БОЛУГЕ БОЛАДЫ:
БІРІНШІ ТОПҚА, ЖЕР ҚОЙНАУЫНАН АЛЫНҒАН ГАЗДАР ... ... ЖӘНЕ ... ... ҚҰРАМЫНДА ҚҰНДЫ ХИМИЯЛЫҚ КОМПОНЕНТТЕР БАР, ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
ПРОЦЕСТІҢ ЖАНАМА ҚАЛДЫҚТАРЫ РЕТІНДЕ ... ... ... ... ... ... ҚАЙТА ӨНДЕУ ГАЗДАРЫ, ТҮРЛІ-ТҮСТІ МЕТАЛЛУРГИЯ ЖӘНЕ
ХИМИЯЛЫҚ ӨНДІРІС ГАЗДАРЫ) ЖАТАДЫ;
ГАЗДЫ АЛУДЫҢ ӘЛУЕТТІ КӨЗДЕРІ, ШИКІЗАТТЫҢ, ... ... ... ... МЕН СЛАНЦТЫҚ ЖЕР АСТЫ ГАЗДАНДЫРУ ГАЗДАРЫ ҮШІНШІ ТОПТЫ ... ГАЗ ... ... ... ... ТАЛАП ЕТЕДІ. СЕБЕБІ ОЛАРДЫ АЛУ ҮЛКЕН КАПИТАЛ САЛЫМДАРЫН ҚАЖЕТ
ЕТЕДІ;
- ТӨРТІНШІ ТОП -ГАЗДАРДАН ... ... ... ... ... ... ГАЗДАРЫНАН, СОНЫМЕН БІРГЕ МҰНАЙ МЕН МҰНАЙ
ӨНІМДЕРІН ТЕРМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... ... ОТЫН НЕМЕСЕ
ХИМИЯ ШИКІЗАТЫ РЕТІНДЕ ӨНЕРКӘСІПТІК ПАЙДАЛАНУ ҮШІН ЖАРАМДЫ ... ... ... ИЕ. ҚОЛДА БАР ГАЗ РЕСУРСТАРЫН ПАЙДАЛАНУДЫҢ
ТИІМДІ НҰСҚАСЫН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕУЛЕР ЖӘНЕ ... ПЕН ... ... ... ... ... БОЛАДЫ. РЕСПУБЛИКАНЫҢ КӨПТЕГЕН
АЙМАҚТАРЫНДА ГАЗДАРДЫ ТҰТЫНУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІН ЕСЕПТЕУ, МЫСАЛЫ
МҰНАЙДЫ ҚАЙТА ӨҢДЕУ ГАЗДАРЫ МЕН ... ... ... ӨНІМ ... ... ЖӘНЕ ЖАҒЫЛҒАН ГАЗДАРДЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ЖАРТЫЛАЙ ХИМИЯЛЫҚ
МАҚСАТТАРҒА ТИІМДІ ... ... ... БҰРҒЫЛАУ ҚҰБЫР АРҚЫЛЫ
ЖӘНЕ ҚЫСЫМ ТӨМЕНДЕГЕН КЕЗДЕ МҰНАЙҒА АРАЛАСА КӨТЕРІЛСТІН ... ... ... ... ... ... ... ТРАПТА ЖҮРЕДІ. МІНЕ ОСЫ ЖЕРДЕ
СЕПАРАЦИЯ, ЯҒНИ ГАЗДЫҢ МҰНАЙДАН БӨЛІНУІ ЖҮРЕДІ. ... ... ... ... , ... ... ГАЗ ҚҰБЫРЫМЕН МҰНАЙ ... ... ... ... МЕН ... ... ... ІЛЕСПЕ ГАЗДАР
ЖАНУДЫҢ ЖОҒАРЫ ... ИЕ ... ... 10300 ККАЛ/КУБ.М). ОЛАРДЫҢ
ҚҰРАМЫНДАҒЫ ... ... ... ... ЖӘНЕ ... (80 ... 20-26 ПАЙЫЗ БУТАН, ПЕНТАН ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ КӨМІРСУТЕГІ БАР. ... ... ... АЛУ КӨЗІ ... ... ... ... САПАСЫ МЕН МҰНАЙ ... АЛУ ... ... ... АЛЫНАТЫН ГАЗДАРҒА СУТЕГІ, МЕТАН, ЭТАН, ПРОПАН,
БУТАН, ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ЕНЕДІ. БІРАҚ ОСЫ
КОМПОНЕНТТЕР ҚҰНДЫ ХИМИЯЛЫҚ ШИКІЗАТ РЕТІНДЕ МҰНАЙ ... ... ... ... ... ... ... АЛЫНАТЫН ГАЗДАРДА
АНЫҚТАЛМАҒАН КӨМІРТЕГІЛЕРДІҢ ҮЛКЕН КӨЛЕМІ БАР ЖӘНЕ ... ... ... ОСЫ ... ... ... ... ПОЛИПРОПИЛЕН, ПОЛИВИНИЛ-ХЛОРИДІ, ПОЛИСТИРОЛ, ... ... ЖӘНЕ ... АЛУҒА БОЛАДЫ. ЖОҒАРЫ МОЛЕКУЛАЛЫ
ҚОСЫНДЫЛАРДЫ (ПОЛИМЕРЛЕРДІ) ХИМИЯЛЫҚ ҚАЙТА ӨҢДЕУДІҢ СОҢҒЫ НӘТИЖЕСІ ... ... ЖӘНЕ ҮЙ ... ... ... ... ЖАТАДЫ.
ХИМИЯ ӨНЕРКӘСІБІН ЖЕДЕЛ ДАМЫТУ ҮШІН ҮЛКЕН РЕЗЕРВІ ТҮРЛІ-ТҮСТІ МЕТАЛЛУРГИЯ
ГАЗЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ШЫМКЕНТ ҚОРҒАСЫН ЗАУЫТЫ, ... ЦИНК ... ... ... ҚОРҒАСЫН-МЫРЫШ КОМБИНАТТАРЫ ҚАЛДЫҚ ГАЗДАР
БАЗАСЫНДА СІРКЕ-ҚЫШҚЫЛЫ ӨНДІРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРДЫ. МӘСЕЛЕН, ... ... ... ... ... ... МАШИНАДА ТӨМЕННЕН ЖОҒАРЫ
ҚАРАЙ ҮРЛЕУ АРҚЫЛЫ, ҚОРҒАСЫН КЕНДЕРІН ӨҢДЕУ КЕЗІНДЕ БӨЛІНЕТІН ГАЗДАРДАН, ... ГАЗЫ ... ... ... ... ... ... ҚЫШҚЫЛЫНА
АЙНАЛДЫРЫЛАДЫ.
ӘЛЕУЕТТІ ОТЫН БОЛЫП ЭЛЕКТРТЕРМИКАЛЫҚ ӘДІСПЕН ФОСФОРДЫ ӨНДІРУ КЕЗІНДЕ
ПАЙДА БОЛАТЫН ПЕШ ГАЗЫ ... ... ... ЖАНУ ... ... ... ОЛАР АДАМ АҒЗАСЫНА ЗИЯНДЫ ӘСЕР ЕТЕДІ. ОСЫНДАЙ ГАЗДАРДЫ
ЖЫЛУ РЕТІНДЕ ДЕ, ХИМИЯЛЫҚ ШИКІЗАТ РЕТІНДЕ ДЕ ... ... ... ... КӨРУГЕ БОЛАДЫ. БІРІНШІ ЖАҒДАЙДА ТАЗАЛАУДЫҢ ҚАЖЕТІ ЖОҚ,
ЕКІНШІ ЖАҒДАЙДА ТАЗАЛАУ МІНДЕТТІ. КҮЙДІРІЛГЕН ГАЗДАР ХАЛЫҚ ... ... ... ҚОЛДАНЫЛАДЫ. БҰЛ - ХИМИЯЛЫҚ ӨНЕРКӘСІП ҮШІН
ШИКІЗАТ, КОММУНАЛДЫ-ТҮРМЫСТЫҚ МАҚСАТТА ОТЫН, АВТОКӨЛІК ПЕН АУЫЛ ... ҮШІН ... ... ... ЖӘНЕ СУЫҚ ... ... ... АЛУДЫҢ НЕГІЗГІ ҮШ КӨЗІ БАР: 1) ГАЗ ... ... , ... ЖӘНЕ ... ... 2) ... ... ЗАУЫТТЫР МҰНАЙДЫ
ТЕРМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕРМОКАТАЛИТИКАЛЫҚ ... ... 3) ... ... КЕН ОРЫНДАРЫНДА ӨНДІРІЛЕТІН ГАЗДАР. БАРЛЫҚ
ГАЗДАРДЫ ... ... ... ... ... ДЕП ... ПРОПИЛЕН,
ИЗО-БУТАН, Н-БУТАН, Н-БУТИЛЕНДІ АТАУ ҚАБЫЛДАНҒАН. ОЛАР ГАЗ КҮЙІНЕН ҚЫСЫМНЫҢ
АЗ ҒАНА ... ЖӘНЕ ... ОРТА ... ... ... ... ӨТЕДІ. ҚАЛҒАН ГАЗДАРДЫ КҮЙДІРУ ҮШІН ҮЛКЕН ... ЖӘНЕ ... ... ҚАЖЕТ. КҮЙДІРІЛГЕН ГАЗДЫ ҚОЛДАНУ ... ЖӘНЕ ... ... ДАЙЫНДАУДА, АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДА ... ... ... ... САЛАЛАРЫНДА КҮЙДІРІЛГЕН ГАЗ ҚЫМБАТ
БАҒАЛЫ ЭТИЛ СПИРТІНІҢ, КАЛЬЦИЙ КАРБИДІНІҢ ЖӘНЕ ... ... ... ҮШІН ... ... СҮЙЫҚ МЕТАН ГАЗ ТҮРІНДЕГІДЕН
600 ЕСЕГЕ ТЫҒЫЗДЫРАҚ, АЛ МЕТАН ТАСУШЫДАН ОНЫ ... ... ... ... ... МЕТАНДЫ ТАСЫМАЛДАУ ГАЗ ТҮРІНДЕГІГЕ ҚАРАҒАНДА ҮШ ... ... ... ӨНІМІ БОЙЫНША) ЖӘНЕ ҮШ ЖАРЫМ ЕСЕГЕ ЖУЫҚ
АРЗАНЫРАҚ (ГАЗ ... ... ҚҰНЫ ... ... ... ЖЕРДЕН ТҰТЫНУШЫҒА ДЕЙІН АРНАЙЫ ДАЙЫНДАЛҒАН ... ... ... ... ... ӨЗЕН ЖӘНЕ ... ... ІСКЕ АСЫРУҒА БОЛАДЫ.
3. ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДА МҰНАЙ ГАЗ ӨНЕРКӘСІБІН КЕШЕНДІ ДАМЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ
МЕН ЖОЛДАРЫ
3.1 МҰНАЙ-ГАЗ САЛАСЫН КЛАСТЕРЛІК ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ШЕТЕЛДІК МАМАНДАР КЛАСТЕРЛЕР ҚАЛЫПТАСАТЫН
АЙМАҚТАРДА ... ... МЕН ... ... ... ... ... БОЛАТЫНДЫҒЫН, АЛ КЛАСТЕРЛЕРІ ЖОҚ ... ... ... ЖӘНЕ ... ... БОЙЫ ЕЛЕУЛІ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ДАҒДАРЫСТАРДЫ БАСТАН КЕШЕТІНДІКТЕРІ ... ... ... ... ... ҚОРЫТЫНДЫЛАЙ ОТЫРЫП, КООПЕРАЦИЯЛЫҚ-ШАРУАШЫЛЫҚ ӨЗ АРА ІС-
ҚИМЫЛДЫҢ КӨРНЕКТІ НЫСАНДАРЫНАН КЛАСТЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР АЙЫРМАШЫЛЫҒЫ КЕЛЕСІ ЖАЛПЫ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІМЕН СИПАТТАЛАДЫ:
- АЙМАҚТЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ... ҰЗАҚ ... ... ... ЖӘНЕ ... СТРАТЕГИЯСЫН АНЫҚТАЙТЫН
КОШ БАСШЫ - КӘСІПОРЫННЫҢ (БІР НЕМЕСЕ БІРНЕШЕ ЕЛДЕ) БОЛУЫ;
- КЛАСТЕРЛІК ЖҮЙЕГЕ ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ - ШАРУАШЫЛЫҚ ... ... ... ОҚШАУЛАНДЫРУ;
- СТРАТЕГИЯЛЫҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАРДЫҢ
КЛАСТЕРЛІК ЖҮЙЕ ШСҢБЕРІНДЕГІ ОНЫҢ АУМАҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ ... ҚОСА ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ОНЫҢ ЖАЛПЫ ҰЛТТЫҚ
ЖӘНЕ ІШКІ АЙМАҚТЫҚ ... ... ... ... ... ... ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛДАРЫН ҰЗАҚ МЕРЗІМДІК ... ... ... ... ЖҮЙЕЛСРІНІҢ, БИЗНЕЕ -ҮДЕРІСТЕРДІ
БАҚЫЛАУДЫҢ, ҰЖЫМДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ МОНИТОРИНГІНІҢ БОЛУЫ. САЛАЛЫҚ КЛАСТЕРЛЕРДІҢ
КӨПШІЛІГІ "ЖАҢА ... ... ... ... ... ... ... ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҮРДІСПЕН - ЯҒНИ ... ... ... ... ... КӨПШІЛІГІ ДАМУДЫҢ БАС
СТРАТЕГИЯСЫ РЕТІНДЕ "ҮСТЕМЕ" ИННОВАЦИЯҒА ... ... 30 ... ... ... ШОЛУЫНДА ТАП ОСЫ ТҮРГЕ
ЖАТҚЫЗЫЛАДЫ. ТАҒЫ ДА КЛАСТЕРЛЕРДІҢ 30 ПАЙЫЗЫ ЖАҢА ... ... ... ... ОЛАР ... ЖАСАЛАТЫН ЖАҢА
ТСХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНАДЫ.
ДҮНИЕ ЖҮЗІЛІК ШАРУАШЫЛЫҚТЫҢ ... ... ... ... ... НӘТИЖЕСІНДЕ, БІРҚАТАР БАТЫС ЕУРОПАЛЫҚ ЕЛДЕРДІҢ
ШАРУАШЫЛЫҒЫН КЛАСТЕРЛЕУІНІҢ НЕГІЗГІ САЛАЛЫҚ БАҒЫТТАРЫ БӨЛІП КӨРСЕТІЛЕДІ.
ДҮНИЕ ЖҮЗІЛІК ... МСН ... ОСЫ ... ... САЛАЛЫҚ
ҚҰРЫЛЫМЫНА ТАЛДАУ ЖАСАУ НЕГІЗІНДЕ, ЭКОНОМИКАНЫҢ ДАМУЫНДА БІРҚАТАР НЕГІЗГІ
БАҒЫТТАРЫН ... ... ЖӨН, ОЛАР ... ... ... ... ... ИННОВАЦИЯЛЫҚ КЛАСТЕРЛІК ТОПТАРДЫҢ ҚҰРЫЛУЫ
МҮМКІН. АТАП АЙТҚАНДА, МҮНДАЙ БАСЫМДЫЛЫҚТАРДЫҢ ... ... ... ЖОН:
МАШИНА ЖАСАУ ЖӘНЕ ҚҰРАСТЫРУ ӨНДІРІСІ;
МЕТАЛЛУРГИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯ САЛАСЫНДАҒЫ ӨНІМ ... ЖӘНЕ ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ҒАЗ ... ЖӘНЕ ... ... ... БІРГЕ ҚАЗАҚСТАН ШАРУАШЫЛЫҒЫНА КЛАСТЕРЛІК БАҒЫТТЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАРДЫҢ
НАҚТЫ САЛАЛЫҚ ЖӘНЕ АУМАҚТЫҚ ... ... ... ... БАЙЛАНЫСТАРЫН ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП ЕЛІМІЗДІҢ ӘРІ ІРІ, ӘРІ ОРТА ЖӘНЕ
ШАҒЫН КӘСІПОРЫНДАРЫНЫҢ ... ... ... ... АРНАУЛЫ
ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ ТҰТАС СЕРИЯЛАРЫН ЖҮРГІЗУ ТАЛАП ЕТІЛЕДІ. СОНДАЙ-АҚ ҚАЗАҚСТАНДА
ШЕКАРА ЖАНЫНДАҒЫ АУМАҚТЫҚ ... ... ӘРІ ... ... ... КЕЛТІРЕ АЛАТЫН БІРҚАТАР ЖАҒДАЙЛАР ОРЫН ... ... ... ... ... ... КЕЛЕСІЛЕРДІ ЖАТҚЫЗУҒА БОЛАДЫ: ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ, ҒЫЛЫМИ
ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДАРДЫҢ ДАМУЫН; БИЗНЕС
СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ КООПЕРАЦИЯЛАУҒА ДАЙЫНДЫҒЫН; ЖЕРГІЛІКТІ ... ... ... ... АРТУЫН; СЫРТҚЫ ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ЖАҒЫНАН, ҚАЗАҚСТАН РССПУБЛИКАСЫНДА КЛАСТЕРЛЕРДІҢ ДАМУЫН
ТОҚТАТАТЫН ФАКТОРЛАРҒА МЫНАЛАРДЫ ЖАТҚЫЗУҒА БОЛАДЫ: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ... ЖЕКЕ ... ... БИЗНЕСТІ БАСҚАРУ САПАСЫНЫҢ
ТӨМЕНДІГІ; ШЕКАРА ЖАНЫНДАҒЫ АУМАҚТЫҚ КООПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАРДЫҢ ДАМУ
ДЕҢГЕЙІНІҢ ... ... ... ... ... ... ҮШІН БАСЫМДЫЛЫҚТЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ МАҚСАТЫМЕН ДЕРБЕС ... ... ... ШАРУАШЫЛЫҚ ДАМУ БОЙЫНША ҰЖЫМДЫҚ ЖОСПАРЛЫҚ ПЕН
БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ШЕШІМДЕР ... ... ... ... ЖЕТКІЗУДІҢ ҮЛКЕН ШЕГІ, ӨЙТКЕНІ КЛАСТЕРЛЕРДІ ҚҰРУДАН НАҚТЫ ПАЙДА ТЕК ... ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
БАЙЛАНЫСТАРДЫ АЙМАҚТЫҚ БАСҚАРУ ЖҮЙЕЛЕРІНЕ КӨҢІЛ АУДАРУДЫ ... ... ... ... ҚҰРЫЛЫМДАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ МЕН АРНАЙЫ ЫНТАЛАНДЫРУ
ЖӨНІНДЕГІ БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ОЙДАҒЫДАЙ ЖҮЗЕГЕ ... ТЕК ҚАНА ... ... ... ... ... ... МҮМКІН. ДҮНИЕ ЖҮЗІЛІК ТӘЖІРИБЕ
КӨРСЕТКЕНДЕЙ, ЖАЛПЫ АЙМАҚТЫҚ ДАМУДАН ТЫС ... ... ... ... ... ... ҒАНА, КӨБІНЕСЕ МҮМКІН
ЕМЕС.
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЖАҒДАЙДА ... ... ... ... НЕМЕСЕ ҚҮРЫЛЫП ЖАТҚАН КОРПОРАТИВТІК ҚҰРЫЛЫМДАР ҚҰРА АЛАДЫ.
КЛАСТЕРЛІК ТӘСІЛДЕМЕНІ ІСКЕ АСЫРУДЫ БАҒАЛАУДЫҢ ... ... ... ... САУДА БАЛАНСЫН ЖАҚСАРТУ ЕСЕПТЕЛЕТІНІН БАСА АЙТҚАН ЖОН. МҰНДА
ЭКСПОРТТЫҢ ТҰРАҚТЫ АРТУЫ МЕН ... ... ... БОЛАТЫНЫ
ЕСЕПТЕЛГЕН. ЕЛІМІЗДІҢ СЫРТҚЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНДЕ КЛАСТЕРЛЕРДІ ... ... ... САЙ ... ... ... ӘСІРССЕ ШЕКАРА ЖАНЫНДАҒЫ АЙМАҚТАРДЫ КӨТЕРУ ЕСЕБІНЕН ОНЫ
ҚАЗАҚСТАН ҮШІН КҮШТІ ЖӘНЕ ... ... ... ЖҮЗІЛІК ШАРУАШЫЛЫҚҚА
БІРІГУГЕ МҮМКІНДІК БЕРЕДІ.
КЛАСТЕРДІҢ ОРТАЛЫҒЫ ... ... ... ҚУАТТЫ КОМПАНИЯЛАР
ЕСЕПТЕЛІНЕДІ. ЖЕТЕКШІ ІРІ КОМПАНИЯЛАР АРАСЫНДА, ӘДЕТТЕ БӘСЕКЕЛЕС ... ... ... ... ... ... ФИРМАЛАРДЫҢ
КӨПШІЛІГІНЕ ЖҮМЫС БЕРЕДІ, ЯҒНИ ... ... ... ... ... ... ҚҰРЫЛЫМЫН КӨШІРІП АЛАДЫ, БІРАҚ БІР ... ОНДА ... ... ... ЖИНАЛҒАН ЖӘНЕ ОЛАР
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БӘСЕКЕГЕ ... ... ... ҚҰРЫЛУ ҮРДІСІ
НЕГІЗІНДЕ САЛАЛАР, САТЫП АЛУШЫЛАР МЕН ТЕКТЕС САЛАЛАР АРАСЫНДА ТЕХНИКА ... ... ... ... ... ... ... КЛАСТЕРЛЕР
АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА АЙЫРБАСҚЫ ӘСЕР ЕТЕТІН ТЕТІКТЕР БОЛЫП ДЕҢГЕЙЛЕС ЖӘНЕ
ВЕРТИКАЛДЫ БАЙЛАНЫСҚАН ... ... ... ... МЕН ... ... ӘСЕР ЕТЕТІН ТАЛАПТАР ЕСЕПТЕЛІНЕДІ. АҚПАРАТТАРДЫҢ
ЖЫЛЖУЫН ЖЕҢІЛДЕТЕТІН ФАКТОРЛАР БОЛЫП ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕ ЖЕКЕ ... ... ... АССОЦИАЦИЯЛАРДА ПАЙДА БОЛАТЫН БАЙЛАНЫСТАР,
ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ЖАҚЫНДЫҚҚА НЕГІЗДЕЛГЕН БАЙЛАНЫСТАР, КЛАСТЕРЛЕРГЕ ... ... ... ҰЗАҚ ЖӘНЕ БАСҚА ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАР СИЯҚТЫ
ТӘРТІП НОРМАЛАРЫ ЖАТАДЫ.
МАҢҒЫСТАУ МЕН БОЗАШЫ, ... БЕН ... ... ... ... БІРҚАТАР ПЕРСПСКТИВАЛЫ АУДАНДАРЫНДАҒЫ ШИКІЗАТТЫҢ
ҮЛКЕН ҚОРЛАРЫ, ОЛАРДЫҢ ... ... ... ЖҮРГІЗІЛГЕН ГЕОЛОГИЯЛЫҚ
ІЗДЕСТІРУ ЖӘНЕ БАРЛАУ ЖҰМЫСТАРЫМЕН РАСТАЛУЫ, ... ... ... ... КЕҢЕЙТУ ЖӨНІНДЕГІ МӘСЕЛЕНЫ АЛҒА ҚОЮҒА МҮМКІНДІК
БЕРЕДІ. ШЫНЫНДА ДА, КӨМІРСУТЕГІН ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ МІНДЕТТЕРІН ... ... ... ЖАҒДАЙЛАРЫ БОЛА ТҮРА, МҰНАЙ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... ЗАУЫТТАР ӨЗ ҚУАТТАРЫН ... ... ... ... ... КЕШІРУДЕ. СОНЫМЕН БІРГЕ БҰЛ ПРОБЛЕМА
МҰНАЙ ГАЗДЫ ҚАЙТА ОҢДЕЙТІН БАҒЫТТАҒЫ ЖАҢА ӨНДІРІСТЕРДІ ҚҰРҒАН ... ... ... ... ОСЫ БАҒЫТТА ЖҮМЫС ІСТЕП ТҰРҒАН
КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ ... ... ДА ... ... ... КЕШЕНДЕРДІ
МАҢҒЫСТАУДА, АТЫРАУ (АТЫРАУ ҚАЛАСЫНЫҢ МАҢЫНДА) ЖӘНЕ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН (АҚСАЙ
ҚАЛАСЫНДА) ... ҚҰРУ БҰЛ ... ... ХИМИЯЛЫҚ ШИКІЗАТПЕН
ҚАЖЕТТІЛІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІ ҒАНА ШЕШІП БЕРМЕЙДІ, СОНЫМЕН БІРГЕ ... ... ... ЖАҚСАРТАДЫ, БАСҚА ЕЛДЕРМЕН ПАЙДАЛЫ
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ, ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ... ... ... ... ... ... БОЛЫП ҚАЗАҚСТАНДА ӨНДІРІЛСТІН КӨМІРСУТЕК РЕСУРСТАРЫНЫҢ САПАЛЫ
ҚҰРАМЫ ЕСЕПТЕЛІНЕДІ. КӨМІРСУТСК ӨНІМДЕРІН, ЯҒНИ ... ... ... ПЛАСТИФИКАТОРЛАРДЫ ЖӘНЕ Т.Б. ҚОЛДАНУ ӨРІСІ
СОНШАМА КЕҢ, ОЛАРДЫ ТАУАР ... ... ... ІС ... ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ТҰРМЫСТЫҚ СЕКТОРЫНЫҢ БІР ДЕ БІР
САЛАСЫ ЖОҚ. ТЕРМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ӘСЕР ЕТУГЕ БЕРІКТІЛІГІ, ... ... ... ҰЗАҚ ... ... ... ... МЕН БІРШАМА ЖЕҢІЛДІГІ, ОЛАРДЫ АЛУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ
ШИКІЗАТТЫҢ ҚОЛ ... МЕН ... - МІНЕ ... ... ... СИНТЕТИКАЛЫҚ ТАЛШЫҚТАРҒА БАСҚА МАТЕРИАЛДАРМЕН
ОЙДАҒЫДАЙ БӘСЕКЕГЕ ТҮСУГЕ МҮМКІНДІК БЕРЕДІ. ЖОҒАРЫДА ... ... ... ... БЕРУГЕ БОЛАДЫ: МҰНАЙ ГАЗДЫ ҚАЙТА ӨҢДЕЙТІН
ЖӘНЕ МҰНАЙ ХИМИЯЛЫҚ КЕШЕНДЕРДІҢ ЖОҒАРЫ КАПИТАЛ ... ... БҰЛ ... ... ... ИЕ БОЛУҒА ТИІС. ОНЫҢ ... ... ҮШІН ... ... ІРІ КЕН ... АЛДА ... ЖӘНЕ ӨНДІРУДІҢ ІРІРЕК КӨЛЕМІНЕ ШЫҒУЫ ... ... ... ... ҮШІН ... 5-7 ЖЫЛДАҒЫ НЕГІЗГІ ПРОБЛЕМАЛАРДЫҢ БІРІ
БОЛЫП, ОНЫҢ ІСКЕ АСУЫНЫҢ ТЕЗДІГІНЕН ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ ҚАРҚЫНЫНА
БАЙЛАНЫСТЫ БОЛАТЫН ҚАЙТА ... ОСЫ ... ... ҚҰРУ ... ... ... ... ҚЫЗМЕТІН ЖАҢА МҰНАЙ ГАЗ КЕН ОРЫНДАРЫ АТҚАРАДЫ. ОНЫ
ШЕШУ ҮШІН ... ... ... ЯҒНИ ... ... БОЛУДІ, ҰЛТТЫҚ
КОМПАНИЯЛАР МЕН КОРПОРАЦИЯЛАР, БІРЛЕСКЕН КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ ... ... ... ... ... ТАЛШЫҚТАР МЕН
МАТЕРИАЛДАР ӨНЕРКӨӘІБІНЕ ЖЕКЕ КӨМІРСУТЕКТЕРІН БӨЛУ ҮДЕРІСІНДЕ ЖОҒАРЫ САПАЛЫ
БАСТАПҚЫ ШИКІЗАТ ТҮРІНДЕ 300 МЫҢ ... ... ... ... МӨЛШЕРДЕ
ПОЛИПРОПИЛСН, 400 МЫҢ ТОННАҒА ЖУЫҚ БУТАН ЖІБЕРІЛУІ МҮМКІН.
ДҮНИЕ ЖҮЗІНІҢ АЛДЫҢҒЫ ... ... ... ... ... ... ҮШІН ШИКІЗАТ РЕТІНДЕ ТАБИҒИ ЖӘНЕ ІЛЕСПЕ ... ... ... ... ... ... АВТОМОБИЛЬДЕРДІ
ШЫҒАРУДЫҢ ӨСУІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ЖЫЛДАН-ЖЫЛҒА ТАПШЫ БОЛЫП БАРА ЖАТҚАН ДЕРБЕС
КӨМІРСУТСК БЕНЗИН ФРАКЦИЯЛАРЫН БӨЛУ ҮДЕРІСІНЕ ... ... ... ГАЗ ... КӨМІРСУТЕГІН ӨНДІРУ ТИІМДІЛІГІ ОЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ
ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ ЕСЕБІНЕН КҮРТ АРТАДЫ. ҮШІНШІДЕН, МҰНАЙ ӨНДЕУ ... ... ... МҰНАЙ ХИМИЯ САЛАСЫ ҮШІН ОНЫ ... ... ... ... ЕТУ ... ОРНАҒАНЫН БІЛДІРЕДІ.
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ГАЗ РЕСУРСТАРЫН ҚАЙТА ӨНДЕУ ... КЕҢ ... ... ҚОЛ ... ... ТИІМДІЛІК, ХИМИЯЛЫҚ ҚАЙТА ҚҰРУ ҮДЕРІСІНЕ
ТАРТУДЫҢ БАРЛЫҚ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫН ТАҒЫ ДА БАСА ... ... ОРАЙ ЕҢ ... БІРІ ... АҒЫМДАҒЫ ЖАҒДАЙЛАР МЕН ... ... ... ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ЖАЙЫ КОБІНЕСЕ ШЕШУДІҢ ... ... ... ... РЕСУРСТАРДЫ ӨНДІРУ АУДАНДАРЫНДА МҰНАЙ
ГАЗДЫ ҚАЙТА ӨНДЕЙТІН ӨНДІРІСТІҢ ҚАРҚЫНДЫ ДАМУЫ АТАЛУЫ МҮМКІН.
ТЕҢІЗ, ҚАРАШЫГАНАҚ, ЖАҢАЖОЛ КЕН ... ... ... ... ... ... ҚҰРУ ... СЕБЕПТЕР БОЙЫНША МАҚСАТҚА САЙ БОЛАДЫ.
БІРІНШІДЕН, ҚҰРАМЫНДА АГРЕССИВТІ КҮКІРТТІ ҚОСЫЛЫСТАР (КҮКІРТТІ ... КОП ... ... ТАСЫМАЛДАУ ҚАЖЕТТІЛІГІ БОЛМАЙДЫ.
ЕКІНШІДЕН, АҚТАУ ... ... ... (ЭТАННЫҢ ФРАКЦИЯСЫН,
БЕНЗОЛДЫ ЖЕТКІЗУ), АТЫРАУ ХИМИЯ ЗАУЫТЫН (ҚУАТТАРДЫ ... ... ... АЙМАҚТАҒЫ ЖҮМЫС ІСТЕП ТҰРҒАН ЗАУЫТТАРДЫ ... ... ... ЕТУ ... ПАЙДА БОЛАДЫ, БҰЛ ЖҮМЫС
ІСТЕП ТҰРҒАН ҚУАТТАРҒА ЖҮКТЕМЕ ҒАНА ... ... ... ... ҮШІН ... АЛҒЫ ... ЖАСАЙДЫ. ҮШІНШІДЕН, ДЕРБЕС КӨМІРСУТЕГІ,
ТАУАР ӨНІМДЕРІНІҢ АРТЫҒЫ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ ШАМАМЕН БІРДЕЙ ҚАШЫҚТЫҚТАРЫНА ... ЖӘНЕ ... ... ... БАҒЫТТАРДА ӨТКІЗІЛУІ МҮМКІН.
ТӨРТІНШІДЕН, ТАЗАРТЫЛҒАН ГАЗ ӨЗІНІҢ ТҰТЫНУШЫЛАРЫН ... ... ... ... ... ОНЫҢ ӘЖЕПТӘУІР КӨЛЕМІ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ-
ТҰРМЫСТЫҚ ҚАЖЕТТІЛІККЕ ... ... ... ... ... ... ... БАСТЫ НӘТИЖЕСІ ... ... ІШКІ ЖӘНЕ ... ... ... СҮРАНЫСҚА ИЕ БОЛАТЫН
ПОЛИМЕРЛІК БҮЙЫМДАРДЫҢ ӘР ТҮРЛІ ТҮРІНДЕГІ ТАУАР ӨНІМДЕРІН АЛУ БОЛУҒА ... ... ЕҢ ... ПОЛИПРОПИЛЕН ӨНДІРІСІНДЕ ПАЙДАЛАНЫЛАДЫ,
ОҒАН ДЕГЕН ... ... 9 ... АРТУДА. ПРОПИЛЕН ИМПОРТЫ БАТЫС ЕУРОПА
ЕЛДЕРІНЕ ЖЫЛЫНА 195-200 МЫҢ ТОННАНЫ ... ... ... САЙ, ... ОҒАН ... СҰРАНЫСТЫҢ ОРТАША ЖЫЛДЫҚ ҚАРҚЫНЫ 3 ... АЛ, ... ... ... ... ҮШІН СОНДАЙ КӨРСЕТКІШ 7
ПАЙЫЗҒА СӘЙКЕС БОЛАДЫ.ТЫҒЫЗДЫҒЫ ЖОҒАРЫ ПОЛИЭТИЛЕН ӨНДІРІСІ БОЙЫНША ... ... ... 23-24 ... ТЫҒЫЗДЫҒЫ ТӨМЕН СЫЗЫҚТЫ ПОЛИЭТИЛЕН
ЖЫЛЫНА 16 МЛН.ТОННАНЫ ҚҰРАЙДЫ. ОНЫҢ ТҰТЫНЫЛУЫ ... ... 21 -22 ... ЖӘНЕ 13 ... ҚҰРАЙДЫ. ШАМАМЕН ӨТКЕН БЕС ЖЫЛ ІШІНДЕ МҰНАЙ
ХИМИЯ ӨНІМДЕРІНІҢ БАСТАПҚЫ ШИКІЗАТТЫҢ БҰЛ ... ... ... ПЕН ... ... ҮЗІЛІС БОЛҒАНЫН КӨРСЕТЕДІ, БҰЛ ОҒАН ДЕГЕН
ЕУРОПА МЕН АЗИЯ ... ... ... ... ОЛАРДЫҢ ТҮПКІЛІКТІ
ТАУАР ӨНІМІН ШЫҒАРУ БОЙЫНША МЕНШІКТІ ... ... ... ... РЕСУРСТАРЫНАН БӨЛІНЕТІН ҚАРАПАЙЫМ КҮКІРТ
(ЖОБАЛАРҒА СӘЙКЕС ТҮЙІРШІКТЕЛГЕН НЕМЕСЕ ... ... ... ... ХИМИЯ,
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ, ТІКЕЛЕЙ МҰНАЙ ӨНЕРКӘСІБІ КӘСІПОРЫНДАРЫ ҮШІН ӨТЕ ... ... ... ЖЫЛ ... ДҮНИЕ ЖҮЗІНДЕГІ КӘСІПОРЫНДАР 30000
ТҮРЛІ ӨНІМ ШЫҒАРУДА ШАМАМЕН 40 МИЛЛИОН ... ... ... ІС ... ... БІЗ ... КЕЗ КЕЛГЕН ЗАТ КҮКІРТ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ
ШЫҒАРЫЛАДЫ. СОНДЫҚТАН ДА ОЛ ЕҢ ... ... ... ХИМИЯЛЫҚ ЗАТ
ДЕП АТАЛАДЫ. КҮКІРТ ТЫҢАЙТҚЫШ ӨНДІРІСІНДЕ ЖӘНЕ ТАМАҚ ӨНЕРКӘСІБІНДЕ ЕҢ БАСТЫ
ЗАТ ... ... ДА ... ... ... ... ... СҰАНЫСТЫҢ ӨСЕ ТҮСЕТІНДІГІН ЕКЕРЕ ОТЫРЫП, ЖОҒАРЫ САПАЛЫ ... ... 100 ... ... ... ОЛ ... ... ҚҰАМЫНДА
КҮКІРТТІ СУТЕГІ БАР ТАБИҒИ ГАЗДАН АЛЫНАДЫ. ... ... ... ... ... ... 50 МИЛЛИОН АҚШ ДОЛЛАРЫ КӨЕМІНДЕГІ
ҚАРАЖАТҚА ... ЖӘНЕ ... ... ... ... БҰЛ ҚОНДЫРҒЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ ОЛ ТІПТЕ ШАҢСЫЗ, ӘІ ... ... ... ... ... ... ҚАТТЫ ТАС КҮЙІНДЕГІ КҮКІРТ ТАСЫМАЛДАУҒА
ҚАУІПСІЗ ЖӘЕ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЗИЯНЫН КЕЛТІРМЕЙДІ. АТАЛМЫШ ... ... ... ... ... ӨІМІН ШЫҒАРАДЫ. СҮЙЫҚ КҮКІРТ КЕНТАУ,
ҚАРАТАУ ЖӘНЕ ЖАҢА-ЖАМБЫЛ ХИМИЯ ... ... ... ҚҮЙЫЛЫП,
ТІКЕЛЕЙ АГРОӨНЕРКӘІП КЕШЕНІНІҢ ҚҰЫЛЫМДЫҚ БӨЛІМШЕЛЕРІНЕ ЖЕТКІЗІЛЕІ. КҮКІРТ
ШАРУАШЫЛЫҒЫ МЕН КҮКІРТ БЛОКТАРЫН САҚТАУ ОРНЫ, ... ... ... ... ... ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТҰҒЫДАН АЛҒАНДА ТАБИҒАТҚА ЕҚАНДАЙ ЗИЯН
КЕЛТІРМЕЙДІ. ҚАЗІРГІ КҮКІРТ КАНАДА, АҚШ, ... ... ... ... ... ... КӨПТЕГН ЕЛДЕРДЕ БЛОК ТҮРІНДЕ САҚТАЛАДЫ. ОСЫ
ЕДЕРДІҢ БАРЛЫҒЫНДА ... ... ... ... ... ... БОЙЫ ... ЕЛЕУЛІ ӨЗГЕРІССІЗ ... ТҰРА ... ... ... ЖОЛ АРҚЫЛЫ ҚАРА ТЕҢІЗ ПОРТЫНА ЖЕТКІЗІЛІП, СОЛ
ЖЕРДЕ САТЫЛЫП, ... ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ҮШІН ӘЛЕМНІҢ КӨПТЕГЕН ЕЛДЕРІ ҚАЗАҚСТАННЫҢ КҮКІРТ ӨНІМІН
САТЫП ... ... ... МАТЕРИАЛДАР, ЖОҒАРЫ САПАЛЫ ОТЫН ТҮРЛЕРІ, ЖАҢА ХИМИЯЛЫҚ
ЗАТТАРДЫ ЖӘНЕ ... АЛУ ... ... ... ... ШИКІЗАТЫНА БҰРЫН БОЛМАҒАН СҰРАНЫСТЫ ТУҒЫЗУҒА, МҰНАЙ ГАЗ ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ДАМУЫНА СЕБЕПШІ
БОЛДЫ. ЖУЫҚ УАҚЫТҚА ДЕЙІН ҚАНДАЙ ДА БОЛМАСЫН ... ЖЕР ... ... ... ОНЫ ... ... ТАБЫС АЛУДЫҢ ПАЙДАЛЫ
БАБЫ ДЕП САНАЛДЫ. БАСТАПҚЫ РЕСУРСТАРДЫ (МҰНАЙ ,ГАЗ, КОНДЕНСАТ) ҚАЙТА ӨНДЕУ
БОЙЫНША ЖАҢА ... ... ... ... ОЛ ... ЖОҒАРЫ ТҮРІНІҢ ЕРЕКШЕ КЕҢ ГАММАСЫН АЛУДЫҢ БІРЕГЕЙ КӨЗІ МӘНІНЕ ИЕ
БОЛДЫ. СОНДЫҚТАН ... ... ... ГАЗ КЕШЕНІНІҢ ҚЫЗМЕТ ... ... ... ... ... БАҒАЛАНУЫ БҮГІНГІ
КҮНІ ТҮБЕГЕЙЛІ ТҮЗЕТУДІ БАСЫНАН КЕШУДЕ. ШЫНЫНДА, ЕГЕР ӨНДІРІЛГСН ШИКІЗАТТЫҢ
МӘРТЕБЕСІ БІРЕГЕЙ БОЛСА, ОНДА ... ... ӨНІМ АЛУ ҮШІН ОЛ ... ... ... ... ТЕК ОСЫ ЖАҒДАЙДА КӨМІРСУТЕКТІ ҮНЕМДІ
ЖҮМСАУ ЖӘНЕ АЙТАРЛЫҚТАЙ ... ӘСЕР ... ... ... ЖӨНІНДЕ СӨЗ
ҚОЗҒАУҒА БОЛАДЫ. ОСЫҒАН ОРАЙ ЕЛІМІЗДІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ... ЕТУ ... ... ... ... ҚҰЖАТТАРДА БОЛАТЫН
ТЕЗИСТІ ЕСКЕ ТҮСІРУ АРТЫҚ ... ЕГЕР ... ... ... ... БҮКІЛ КЕЗЕҢ ІШІНДЕ ОТЫННЫҢ ІШКІ ... ... АЛ ... ӨНІМДЕРІН ІС ЖҮЗІНДЕ ШЕТЕЛ ӨНДІРУШІЛЕРІ ТОЛЫҚ БАҚЫЛАСА, ... ... ... ... ... ... ... ТАБИҒИ
СҰРАҚ ТУЫНДАЙДЫ. ОТАНДЫҚ ҚАЙТА ӨНДЕУ САЛАЛАРЫ МҰНАЙ ГАЗДЫ ҚАЙТА ӨНДЕУ ЖӘНЕ
МҰНАЙ ХИМИЯСЫ БӘСЕКЕЛЕСТІК КҮРЕСТЕ ӨЗ ... ЖЫЛ ... ... ... ... ... ... ӨЗ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУДІ
ТҰРАҚТЫ ҚЫСҚАРТУДА.
ДҮНИЕ ... ... ІРІ ... ... РЕСУРСТАРЫН
ОҢТАЙЛЫ ПАЙДАЛАНУ САЛДАРЫНАН АЛЫНАТЫН ТИІМДІ НӘТИЖСЛЕР АЯСЫНДА ҚАЗАҚСТАН,
СОНДАЙ ҚУАТТЫ ШИКІЗАТ БАЗАСЫ БОЛА ... ... ... ЖОҒАРЫ
ДӘРЕЖЕСІМЕН МҰНАЙ ГАЗ ШИКІЗАТЫН ПАЙДАЛАНАТЫН МЕМЛЕКЕТ РЕТІНДЕ ӨЗІН ... ... ОНЫҢ ... ДАМУ ... ... МҰНАЙ ГАЗДЫ
ҚАЙТА ӨҢДЕУ ЖӘНЕ МҰНАЙ ХИМИЯ ... ... ... ... ӨЗІНІҢ ДАМУЫ ҮШІН
ҚАЖЕТТІ ТҮРТКІ АЛУҒА ... ... ... ... ... ... БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІК ПРОБЛЕМАСЫН ЗЕРТТСУДЕ ПАЙДАЛАНЫЛҒАН КЛАСТЕРЛІК
ӘДІС КЕЙІН АУМАҚТЫҚ ДАМУДЫҢ ІРІ АУҚЫМДЫ ... ... ОНЫҢ ... ДАМУ ... ... ... ЖӘНЕ ... ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯНЫ ... ... ЖӘНЕ ... ТИІМДІ ӨЗАРА ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ КӨКЕЙТЕСТІ МІНДЕТІН ШЕШУ ҮШІН ... ... ... ... ... ЖОСПАРЛАУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН БАЛАНСТЫҢ
БҮҰЫЛУЫНЫҢ ЖОҒАРҒЫ ДӘРЕЖЕСІМЕН СИПАТТАЛАДЫ. ШИКІЗАТ БАЗАСЫ МЕН ... ... ЖӘНЕ ... ... МЕН ӨТКІЗУ АРАСЫНДАҒЫ АЛШАҚТЫҚ РЕФОРМА ЖЫЛДАРЫ
АРТА ТҮСТІ. ҚОСЫЛҒАН ҚҮН АЙТАРЛЫҚТАЙ ДӘРЕЖЕДЕ ЖАСАЛЫНУҒА ТИІСТІ ... ... ... ... ӨЗДЕРІ ДЕ ЖЕТКІЛІКТІ МӨЛШЕРДЕ
ШЫҒАРА АЛАТЫНЫНА ҚАРАМАСТАН, ШИКІЗАТТЫ ЖАҚЫН ЖӘНЕ АЛЫС ... ... ... ... ... – ГАЗ ... ДАМУ ... «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» – ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНА ЕЛЕУЛІ ӘСЕР ЕТЕТІН
ЕЛІМІЗДЕГІ ЕҢ ІРІ МҰНАЙ-ГАЗ КОМПАНИЯСЫ. ЕҢ АЛДЫМЕН БІЗ МҰНАЙ ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ... БАҒЫТЫНДА
ЖҰМЫС ІСТЕП ЖАТЫРМЫЗ. ТЕҢІЗДЕГІ ЖОБАЛАР ІСКЕ АСЫП ЖАТҚАНДЫҚТАН, КОМПАНИЯ
ТЕҢІЗ ҚАЙРАҢЫНДА ... ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ДАМЫТУҒА КҮШ САЛЫП ОТЫР.
ЕЛ ҮШІН СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҢЫЗЫ БАР ЖАҢА МАРШРУТТАР ЖАСАЙ ОТЫРЫП, КӨМІРСУТЕГІН
КӨП БАҒЫТТА ТАРАТУ ... ... ... ... ... ... МҰНАЙ-ХИМИЯ ЗАУЫТЫН САЛУ ЖОБАСЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛЫП ЖАТЫР, БҰЛ
ЗАУЫТТАР НЕГІЗГІ ШИКІЗАТ РЕТІНДЕ БАТЫС ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КЕН ОРНЫНДА ӨНДІРІЛГЕН
ГАЗДЫ ... ... ... ДА ... ... БІР ... ... МҰНАЙ-ГАЗ КЕШЕНІ ДЕ ДҰРЫС ДАМЫМАЙДЫ. ОСЫ КҮНІ ... ... ... ... ТАПСЫРЫСТАРЫМЫЗДЫ 20-ҒА ЖУЫҚ
ОТАНДЫҚ ЗАУЫТ ОРЫНДАУДА, ... ... ... ... САЛАСЫНА ОСЫЛАЙША
ҚОЛДАУ КӨРСЕТІП ОТЫР. «ҚАЗМҰНАЙГАЗ»-ДЫҢ ДАМУ ҚАРҚЫНЫ ЕЛІМІЗДІҢ МҰНАЙ-ГАЗ
САЛАСЫНА ҒАНА ... ... ... ... ... ТИГІЗЕТІНІ
СӨЗСІЗ.
КОМПАНИЯ ҚАЗАҚСТАННЫҢ МЫҢДАҒАН АЗАМАТЫН ЖҰМЫСПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІП ОТЫР.
СОНЫМЕН ҚАТАР БІЗ ҒЫЛЫМИ ... ... ... ... ... ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫП КЕЛЕМІЗ.
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАЗІРГІ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ «ҚАЗМҰНАЙГАЗДЫ» ЕЛІМІЗДІҢ МҰНАЙ-
ГАЗ КЕШЕНІНІҢ АЖЫРАМАС БӨЛШЕГІ, ЕЛДІҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫН ... ... ... ... ... ... ІС-ӘРЕКЕТТІҢ
БЕЛСЕНДІ ӨКІЛІ РЕТІНДЕ ҚАРАСТЫРАДЫ.
КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ... 120-ҒА ЖУЫҚ ... ... ... ... ШИКІЗАТЫНЫҢ ҮЛКЕН ҚОРЫ БОЛУЫ  ӘБДЕН МҮМКІН.
МАМАНДАРДЫҢ БОЛЖАМЫ БОЙЫНША, КАСПИЙ ... ... ... РЕСУРСТАРЫ 12-17 МИЛЛИАРД ТОННА БОЛАДЫ.
СОЛТҮСТІК КАСПИЙ ЖОБАСЫНЫҢ АЯСЫНДАҒЫ АЛҒАШҚЫ БАРЛАУ БҰРҒЫЛАУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ
АЛҒАШҚЫ НӘТИЖЕЛЕРІ – КАСПИЙДІҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ... ... ЗОР ... ... ... ... ... ЖОСПАР БОЙЫНША ЖҮРІП ЖАТЫР. ӨТКЕН ЖЫЛЫ ОНДА ... ... ... ОДАН СОҢ ... ... ... ҰҢҒЫ ҚАЗЫЛДЫ. АЛЫНҒАН МӘЛІМЕТТЕР ... ... ... ... ... БІЗ ҚҰРЫЛЫМНЫҢ МҰНАЙ МЕН ГАЗ КӨП-АУ ... ... ... ... ГЕОЛОГИЯЛЫҚ МОДЕЛІН АНЫҚТАУМЕН
АЙНАЛЫСЫП, ЕКІНШІ БАРЛАУ ҰҢҒЫСЫН ОРНАТУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ... ... ЕКІ ... ... ГЕОФИЗИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ... ... БҰЛ ... ... ҰҢҒЫСЫН ОРНАЛАСТЫРАТЫН ОРЫНДЫ АНЫҚТАП,
ТЕРЕҢДІГІ 2500 МЕТР БОЛАТЫН ҰҢҒЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫН ...... ҮШІН ... ... ... ... ... АЯҚТАЛДЫ. ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА АЛЫНҒАН ... ... ... ... ОТЫРЫП ГЕОЛОГО-ФИЗИКАЛЫҚ САРАПТАУ
ЖӘНЕ ТОПТАУ ЖҰМЫСТАРЫ ЖҮРІП ЖАТЫР.
СОЛТҮСТІК КАСПИЙ ... ... ... ... КОМПАНИЯЛАР КОНСОРЦИУМЫ
БИЫЛҒЫ МАУСЫМ АЙЫНЫҢ СОҢЫНДА ҚАШАҒАН КЕНІШІН ... ЖАҢА ... ... ... ... КЕН ... ... ҚҰНЫ 136 МИЛЛИАРД ДОЛЛАРҒА ДЕЙІН
ҰЛҒАЙТЫЛДЫ. МҰНЫМЕН ҚОСА, МҰНАЙ ӨНДІРУ ... 2010 ... ... ... ҚАШАҒАН ЖОБАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ЖОСПАРЫ ДА БІРАЗ ... ... ... КЕН ОРНЫНДАҒЫ ҚОРДЫҢ КӨЛЕМІНЕ ЕШ ҚАТЫСЫ
ЖОҚ. МЕРДІГЕРЛЕР ҰСЫНҒАН ... ӘЛІ ... ... КҮН ... АЛЫП ... ... БАСҚА ДА КЕН ОРЫНДАРЫН,
МӘСЕЛЕН, ҚАЗАҚСТАННЫҢ КАСПИЙДЕГІ ... ... ... Н, ... АБАЙ, ИСАТАЙ, ДАРХАН, СӘТБАЕВ, СОНДАЙ-АҚ БІРЛЕСКЕН ... ... ... ... ... ТИІМДІ?
ЖАМБАЙ ЖӘНЕ АТАШ УЧАСКЕЛЕРІНДЕ БАРЛАУ ЖҰМЫСТАРЫ ЖҮРІП ЖАТЫР. ЖАМБАЙДА 2003
-2005 ЖЫЛДАР АРАЛЫҒЫНДА ЖҮРГІЗІЛГЕН СЕЙСМОБАРЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ БҰЛ АЙМАҚТА ... ... ... КЕН ... БАР ... ... ОЛАРДЫҢ
ІШІНДЕГІ ЕҢ ІРІЛЕРІ – «ҚОСАРНА», «ЕДІЛ» ЖӘНЕ «ҚАРАБҰЛАҚ». АЛДАҒЫ ЕКІ ЖЫЛДА
ОСЫ ӨҢІРЛЕРДЕ ДАЙЫНДЫҚ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗІП, АЛҒАШҚЫ БАРЛАУ ... ... БАР. ОСЫ ... АТАШ УЧАСКЕСІНДЕ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫН ЗЕРТТЕУ
МАҚСАТЫНДА ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БАРЛАУ, БАРЛАУ ... ... ... ... ... ... «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰК АҚ МЕН ҚР ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ МИНЕРАЛДЫ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ АРАСЫНДА ЖАМБЫЛ ЖӘНЕ Н. УЧАСКЕЛЕРІНДЕ ЖЕР ... ... ... ... ... ... ЖАТЫР. ОСЫМЕН БІР
МЕЗГІЛДЕ «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ... ... ... КОРЕЙ КОНСОРЦИУМЫМЕН «ЖАМБЫЛ»
ЖОБАСЫНЫҢ АЯСЫНДА БІРЛЕСІП ЖҰМЫС ІСТЕУДІҢ ЖАЙ-ЖАПСАРЫН ТАЛҚЫЛАП ЖАТЫР.
МҰНЫМЕН ҚОСА, КОМПАНИЯ ДАРХАН УЧАСКЕСІНДЕ БІРЛЕСІП ЖҰМЫС ІСТЕУ ... ... ... ... АБАЙ ... ... «СТАТОЙЛ»
КОМПАНИЯСЫМЕН; СӘТБАЕВ УЧАСКЕСІ БОЙЫНША ҮНДІСТАНДЫҚ «ONGC VIDESH LIMITED»
КОМПАНИЯСЫМЕН КЕЛІССӨЗ ЖҮРГІЗУ ҮСТІНДЕ.
ХВАЛЫНСКОЕ КЕН ОРНЫН ... ... ... 2005 ... ... ... ҰК АҚ МЕН ... АҚ РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНДА «КАСПИЙ МҰНАЙ-ГАЗ
КОМПАНИЯСЫ» ЖШҚ БІРЛЕСКЕН КӘСІПОРНЫН ҚҰРУ ТУРАЛЫ ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ҚОЛ
ҚОЙҒАН. ... ... ... ... (ӨБК) БҰЛ  ... ... РӨЛІНЕ ИЕ БОЛАДЫ. ҚАЗІРГІ ... ... МЕН ... ... КЕН ... ... ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ СЫЗБАСЫНЫҢ ЖОБАСЫН ӨЗАРА
КЕЛІСІП ЖАТСА, «ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАД НИПИМОРНЕФТЬ» ЕНШІЛЕС КӘСІПОРНЫ ӨБК ... ... ... ... ... ... БІР ... БЕН «ЛУКОЙЛДЫҢ» МАМАНДАРЫ ҚАТЫСУШЫЛАР КЕЛІСІМІНІҢ ШАРТТАРЫН
ПЫСЫҚТАП ЖАТЫР.  
ЖОҒАРЫДА АТАЛҒАН ПРОЦЕДУРАЛАРДЫҢ БӘРІ БІТКЕН СОҢ, ... ... КЕН ... ... ... ТӘУЕЛСІЗ АУДИТОРЛЫҚ ТЕКСЕРІСТЕН ӨТКІЗГЕН СОҢ
«КАСПИЙ МҰНАЙ-ГАЗ КОМПАНИЯСЫ» РФ  МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРЫНА РФ ҮКІМЕТІМЕН ӨБК
ШАРТТАРЫ ... ... ... ... ... ... ҚҰРЫЛЫМЫН ИГЕРУДІ БІЗДІҢ КОМПАНИЯ «ЦЕНТР-КАСПНЕФТЕГАЗ»
ЖШҚ-МЕН ... ААҚ МЕН ... ААҚ ... ... ... ... ЖАТЫР. ЕКІ ЖАҚ АҚПАРАТ АЛМАСУ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... ... ПРИНЦИПТЕРІ
ТУРАЛЫ КЕЛІСІМГЕ ҚОЛ ҚОЙҒАН. БҰЛ ҚҰЖАТТАР ... ... ... ... БІРЛЕСКЕН ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ШАРТТАРЫН БЕКІТІП
БЕРДІ. СОҢҒЫ ҮШ ЖЫЛДА ҚАЖЕТТІ КЕШЕНДІ ... ... ... ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰК АҚ МЕН «ЦЕНТР-КАСПНЕФТЕГАЗ»
АҚБ ӨНІМДІ БӨЛІСУ ШАРТЫ НЕГІЗІНДЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ... ... ... ШАРАЛАРЫН АЯҚТАДЫ.  ЖАҚЫН АРАДА ТЭН РЕСЕЙДІҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ОРГАНДАРЫНА САРАПТАМАҒА ... ... ... ҚҰРУ ... ІС-ӘРЕКЕТ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМ ӘЗІРЛЕНІП ЖАТЫР, СОДАН КЕЙІН ҒАНА
ТАРАПТАР ӨНІМДІ БӨЛІСУ ... ... ЖЕР ... ... ... ... БАСТАМА КӨТЕРЕ АЛАДЫ.
БҰЛ ЖОБАНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫ ӨТКЕН ЖЫЛЫ ҚОЛҒА АЛҒАНБЫЗ. АЙТАЛЫҚ, ... ... ... ТҮРКИЯДА МҰНАЙ ӨНІМДЕРІН ПАЙДАЛАНУДЫҢ
ҰЗАҚ МЕРЗІМДІК БОЛЖАМЫ ЖАСАЛДЫ.
ДӘЛ ҚАЗІРГІ ... ЖОБА ... ... ... ... ... ... МҮМКІН ДЕГЕН КОМПАНИЯЛАРМЕН КЕЛІССӨЗДЕР ЖҮРІП ЖАТЫР.
ЗАУЫТТЫҢ ҚУАТЫ МЕН ИНВЕСТИЦИЯ ... ... ... ... ҚОЛ ... СОҢ ҒАНА ЖАРИЯЛАНАТЫН БОЛАДЫ.
БІЗДІҢ КОМПАНИЯ ӘРЕКЕТТЕРІНІҢ БАСТЫ БАҒЫТТАРЫНЫҢ БІРІ – БИЗНЕСТІҢ
ГЕОГРАФИЯСЫН МЕЙЛІНШЕ ... БІЗ ... ... ТӘЖІРИБЕГЕ, ҚОЛДА БАР
КАПИТАЛҒА ЖӘНЕ МҰНАЙ-ГАЗ РЕСУРСТАРЫН ИГЕРУГЕ ҚАЖЕТТІ ӨЗ ЫҚ ТЕХНОЛОГИЯМЫЗҒА
СҮЙЕНЕ ОТЫРЫП АЛДЫМЫЗҒА ОСЫНДАЙ ... ... ... «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ЕЛ
АУМАҒЫНАН ТЫС ЖЕРДЕ ИНВЕСТОР РЕТІНДЕ ӘРЕКЕТ ЕТУГЕ ҚАУҚАРЛЫ. ҚАЗІРГІ КЕЗДЕ
БІЗ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ... ... ... ОНЫ ... ... ... ҚАРАСТЫРЫП ЖАТЫРМЫЗ. ТҮРКІМЕН ЖАҒЫМЕН СОЛ ЕЛДЕГІ МҰНАЙ-ГАЗ ... ... ... ... ... ... ... ӘРІПТЕСТІК ТУРАЛЫ КЕЛІСІМ ЕКІ ЖАҚТЫҢ
МҰНАЙ-ГАЗ САЛАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА ТИІМДІ ӘРІПТЕСТІКТІ ОДАН ӘРІ ... ... ПАШ ... ЖӘНЕ ОНДА ... ... ... ЖӘНЕ
ТРАНЗИТТЕУГЕ, МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ОСЫ ... ... ӘРММК-НЫҢ МҰНАЙ-ГАЗ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН
ӨЗАРА ТИІМДІ МАҚСАТТАРҒА БІРЛЕСІП ПАЙДАЛАНУ ... ... ... ... ... ... ЕКІ ЖАҚ ТРАНСКАСПИЙ ЖОБАСЫН
БІРЛЕСІП ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫ ЖОСПАРЛАП ОТЫР. ОНЫҢ ... ... ... ... ... ТЕРМИНАЛДАРЫ, ТАНКЕРЛЕР МЕН КЕМЕЛЕР, КАСПИЙДІҢ
ӘЗІРБАЙЖАН ЖАҒАЛАУЫНДАҒЫ МҰНАЙ ҚҰЮ ТЕРМИНАЛДАРЫ ЖӘНЕ БАКУ–ТБИЛИСИ–ЖЕЙХАН
ЖҮЙЕСІНЕ ... ... ... ... ... ... ... ЖОБАЛАНЫП ЖАТҚАН ҚАЗАҚСТАН КАСПИЙ ТАСЫМАЛДАУ ЖҮЙЕСІНІҢ (ҚКТЖ) ҚҰРАМДАС
БӨЛІГІ.
БҰЛ ҚҰЖАТТЫ ТРАНСКАСПИЙ ЖОБАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАҒЫ АЛҒА ... ... ... ЖӨН. ОНЫҢ ... ... 2006 ЖЫЛЫ ... АЙЫНДА
ҚАЗАҚСТАН МЕН ӘЗІРБАЙЖАН ПРЕЗИДЕНТТЕРІ ҚОЛ ... ... ... КАСПИЙ ТЕҢІЗІ МЕН ӘЗІРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫ АРҚЫЛЫ
БАКУ–ТБИЛИСИ–ЖЕЙХАН ... ... ... ... ... ЖӘНЕ КӨМЕКТЕСУ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМДЕ БЕКІТІЛГЕН.
ЖОСПАР БОЙЫНША ҚАЗАҚСТАН КАСПИЙ ... ... ... ... 500 МЫҢ ... ... 23 МИЛЛИОН ТОННА) МҰНАЙ ТАСЫМАЛДАУДЫ
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ. КЕЙІН ОЛ ТӘУЛІГІНЕ ... 1200 МЫҢ ... ... ... ... ТОННА) ҰЛҒАЙТЫЛМАҚ. ҚКТЖ-НЫ 2011-2012 ЖЫЛДАРЫ ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ
МЕЖЕЛЕНІП ОТЫР.
БІЗДІҢ ТРАНСКАСПИЙ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ТҰЖЫРЫМДАМАМЫЗ ЖЫЛЫНА 20 МИЛЛИОН ТОННАҒА
ДЕЙІН ... ... ТАСУ ... ... ... ... ҒАНА
ТАСЫМАЛДАУДЫҢ БАСҚА БАЛАМА ТҮРЛЕРІН ҚАРАСТЫРА АЛАМЫЗ.
КАСПИЙ ТЕҢІЗІ АРҚЫЛЫ ГАЗ ҚҰБЫРЫН САЛУ ... ... ... ... ... БҰЛ ... ДА НАЗАРДАН ТЫС ҚАЛДЫРМАЙМЫЗ. БІЗ ОНЫҢ
ҚАЖЕТТІЛІГІ МЕН ... ... ... ... ТРАНСКАСПИЙ ГАЗ
ҚҰБЫРЫН САЛУ ЖОБАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТУРАЛЫ АЙТУ ӘЗІРГЕ ЕРТЕ.
АҚТАУ ПОРТЫН КЕҢЕЙТУ ЖОБАСЫ «ҚАЗМҰНАЙГАЗДЫҢ» ҚҰЗЫРЫНДАҒЫ ... ... ... АСЫРУ ҚР КӨЛІК ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ МИНИСТРЛІГІНЕ ЖӘНЕ ... ... ... ... РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ... ... ... ... БОЛСАҚ, МҰНДА ТЕҢІЗ ТЕРМИНАЛЫН САЛУ МӘСЕЛЕСІ
ТАЛАЙ РЕТ ҚӨЗ ҒАЛДЫ. ҚКТЖ-НЫҢ ... ... ... САЛУ – ӨНДІРІСТІК
ҚАЖЕТТІЛІК. ПОРТТЫҢ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ КАСПИЙ МҰНАЙЫНЫҢ ... ... ... ... ... ... ... БЕРУІ ТИІС.
ЖАҢА ҚҰРЫҚ ПОРТЫН САЛУ МӘСЕЛЕСІ КАСПИЙ ... ... ... ... ТУРАЛЫ КЕШЕНДІ ЖОСПАРДА ДА НАҚТЫ КӨРСЕТІЛГЕН. БҰЛ ЖОСПАРДА
МҰНАЙ ҚҰЮ ... МЕН ... ҒАНА ... СОНЫМЕН БІРГЕ ТЕҢІЗДЕГІ
МҰНАЙ ОПЕРАЦИЯЛАРЫН ҚОЛДАУ БАЗАСЫН, КЕМЕ ЖӨНДЕУ ЖӘНЕ КЕМЕ ЖАСАУ ... ЖОЛ, ... ... ЕТУ ... ЖӘНЕ БАСҚА ДА НЫСАНДАРДЫ
САЛУ ҚАЖЕТТІГІ ... ... ... ҚР ҮКІМЕТІНІҢ ТАПСЫРМАСЫМЕН «ТИІСТІ
ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ БАР ... ... ... БАС ... ЖӘНЕ ... ... ... ТҰЖЫРЫМДАМАСЫН» ӘЗІРЛЕП ЖАТЫР. ОНДА ТЕҢІЗ ПОРТЫ НЫСАНДАРЫНЫҢ
ТІЗБЕСІ, ... ... ... ПОРТЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... ДАМЫТУДЫҢ ЖАЙ-ЖАПСАРЫ ТӘПТІШТЕЛЕДІ. БҰЛ ЖҰМЫС БИЫЛҒЫ ҚАРАША
АЙЫНДА ... ... ... ҚҰБЫРЫНЫҢ ТОЛЫҚ ӨТКІЗГІШТІК МҮМКІНДІГІНЕ САЙ
ЕСЕПТЕЛІНЕДІ. БҰЛ ЖОБАНЫ ЖҮЗЕГЕ ... ... ҚЫЗУ ... ... ... ... ЖАҢА ПОРТ ... БЕРІЛЕДІ ДЕГЕН
ҮМІТТЕМІЗ.
ҚАЗАҚСТАН МҰНАЙЫН ЭКСПОРТТАУДА ЕҢ БОЛАШАҒЫ ЗОР БАҒЫТТАРДЫҢ БІРІ – ҚЫТАЙ
БАҒЫТЫ. АТАСУ–АЛАШАНЬКОУ – ... АЛЫП ... ... ... ... ... ТАРМАҒЫ – КЕҢҚИЯҚ–АТЫРАУ ҚҰБЫРЫ 2003 ЖЫЛЫ САЛЫНДЫ.
ҮШІНШІ ТАРМАҚ КЕҢҚИЯҚ КЕН ... ... ... ... ... ДЕЙІН
ЖЕТЕДІ. СОНЫҢ АРҚАСЫНДА БІЗ КАСПИЙ МАҢЫНДАҒЫ МҰНАЙ ... ... КЕЛЕ ... ҚЫТАЙ НАРЫҒЫМЕН ЖАЛҒАЙ АЛАМЫЗ.
АТАСУ–АЛАШАНЬКОУ МҰНАЙ ҚҰБЫРЫНЫҢ БАСТАПҚЫ ҚУАТЫ ЖЫЛЫНА 10 ... ... ... ЖЕТЕДІ. ЖОСПАР БОЙЫНША, КЕЛЕСІ ... ... ... 20 ... ... ... КЕҢҚИЯҚ–ҚҰМКӨЛ–АТАСУ ҚҰБЫРЫ САЛЫНАДЫ,
АТАСУ–АЛАШАНЬКОУ ҚҰБЫРЫНЫҢ ӨТКІЗГІШТІК ҚАБІЛЕТІ ДЕ 20 МИЛЛИОН ТОННАҒА ДЕЙІН
АРТПАҚ.
РЕСЕЙ ЖАҒЫНАН КАСПИЙ ҚҰБЫР ... (КТК) ... ... ... ... ... ЖОБА БОЙЫНША ҚАРЫЗДАРДЫ ҚАЙТА ҚҰРЫЛЫМДАУ МӘСЕЛЕСІН
ШЕШІП, ЕУРООБЛИГАЦИЯЛАР ... ... ... ҰСЫНЫС ТҮСТІ. БҰЛ ҰСЫНЫСТЫ
ЖОБАҒА ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ БАРЛЫҒЫ, СОНЫҢ ІШІНДЕ «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ДА ... ... ... ҚАТЫСУШЫЛАР КТК-НЫҢ ӨТКІЗУ ҚУАТЫН КЕҢЕЙТУДІҢ ЖАЙЫН
ТАЛҚЫЛАП ЖАТЫР. МЕНІҢ ОЙЫМША, АКЦИОНЕРЛЕР ЖОБАНЫ КЕҢЕЙТУДІҢ ЕҢ ... ... ... ... ОҒАН ... ... ... АЛАДЫ, СЕБЕБІ, ОЛАРДЫҢ
БАРЛЫҒЫ ЖОБАНЫҢ ӨЗІН-ӨЗІ АҚТАҒАНЫНА ... ... ТМД ... ... ... ... ҚАРА ... БЕН
БАЛТЫҚ ТЕҢІЗІНІҢ ТЕРМИНАЛДАРЫНА, СОНДАЙ-АҚ ЕУРОПА ЕЛДЕРІНІҢ НАРЫҒЫНА
ШЫҒАРУДАҒЫ БАСТЫ ... ... БІРІ – ... 2006 ЖЫЛЫ ... ... ... 16 ... ТОННА ШИКІЗАТ ЭКСПОРТТАЛДЫ.
ҚАЗІРГІ СӘТТЕ «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰК АҚ ... «АК ... ... ... ... ... ... 20 МИЛЛИОН ТОННАҒА ЖЕТКІЗІП,
КЕЙІНІРЕК ОНЫ 25 МИЛЛИОН ТОННАҒА ДЕЙІН ҰЛҒАЙТУ ... ... ... ... ЖӘНЕ ... КЕН ... МҰНАЙДЫҢ ЖЕҢІЛ СОРТТАРЫН
МҰНАЙДЫҢ САПАСЫН САҚТАУ МАҚСАТЫНДА РЕТ-РЕТІМЕН ЖӘНЕЛТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЕСКЕРЕ
ОТЫРЫП ЖҰМЫС ІСТЕСЕ, ... ... ОСЫ ... ... КӨТЕРУГЕ БОЛАДЫ.
ОСЫ ТҰСТА БІЗ ҮШІН «АК «ТРАНСНЕФТЬ» ... ... ... СОРТТЫ
МҰНАЙЫН РЕТ-РЕТІМЕН ЖӘНЕЛТУДІҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ІС ЖҮЗІНЕ АСУЫНА ҚАТЫСТЫ ҚАНДАЙ
БАҒЫТ ҰСТАНАТЫНЫ ӨТЕ МАҢЫЗДЫ БОЛЫП ... ... ИРАН ... ... ... ДЕ ЖОҚҚА
ШЫҒАРЫЛМАЙДЫ. ОСЫҒАН БАЙЛАНЫСТЫ «ТОТАЛЬ», ЖҰМК (ЖАПОНИЯНЫҢ ҰЛТТЫҚ МҰНАЙ
КОМПАНИЯСЫ) ЖӘНЕ ... ... ... МҰНАЙ
ҚҰБЫРЫ ЖОБАСЫН АЛДЫН АЛА ЗЕРТТЕУ ЖҮРГІЗІЛІП ЖАТЫР. КЕЛІСІМГЕ ҚАТЫСУШЫЛАР
ЭНЕРГОРЕСУРСТАРДЫ ОСЫ БАҒЫТТА ... ҒАНА ... ... ... МҰНАЙ
ӨҢДЕУ ЗАУЫТТАРЫНДА ӨҢДЕУДІҢ ЖАЙЫН ДА АҚЫЛДАСЫП ЖАТЫР.
ЗАУЫТТЫ ... ... ... ... ... ... ... МАҚСАТ
ТҰРДЫ. НӘТИЖЕСІНДЕ ЗАУЫТ БЕНЗИНДІ ЖӘНЕ ДИЗЕЛЬ ОТЫНЫН ӨҢДЕЙТІН ЖАҢА ӨЗ ЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАРМЕН ... ... ЕҢ ... ... ... ... САЙ ӨНІМ ӨНДІРУ ҚОЛҒА АЛЫНЫП ЖАТЫР.
ЖАҢА ҚҰРЫЛҒЫЛАР САЛУ АРҚЫЛЫ ЕУРОПАНЫҢ ЕҢ ЖОҒАРЫ СТАНДАРТТАРЫНА САЙ ӘЛЕМДІК
САПАДАҒЫ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІН ... ... ... ... ... АТЫРАУ
МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЗАУЫТЫ ЖЫЛЫНА 5 МИЛЛИОН ТОННАҒА ЖУЫҚ ШИКІЗАТ ӨҢДЕЙ АЛАДЫ. ЖАҚЫН
УАҚЫТТА ЭЛОУ-АВТ ҚҰРЫЛҒЫСЫНЫҢ ВАКУУМДЫҚ БЛОГЫН ... ... ... ... ... ... ҒАНА «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ӨЗІНІҢ ЕНШІЛЕС КӘСІПОРНЫ «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» САУДА
ҮЙІ» АРҚЫЛЫ РУМЫНИЯНЫҢ ROMPETROL GROUP NV (TRG – THE ... GROUP) ... ... 75 ... ... АЛУ ... КЕЛІСІМ-ШАРТҚА ҚОЛ
ҚОЙДЫ.
TRG – ТАБЫСТЫЛЫҒЫ ЖӨНІНЕН ЕУРОПАЛЫҚ ОДАҚТАҒЫ ЕҢ ІРІ 25 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
МҰНАЙ ... ... БАС ... ... ... ЖӘНЕ АКТИВТЕРІНІҢ КӨБІ ФРАНЦИЯДА, РУМЫНИЯДА, ИСПАНИЯДА ЖӘНЕ
ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС ЕУРОПАДА ... TRG ... ... ... ТҰТЫНУШЫҒА ДЕР КЕЗІНДЕ ЖЕТКІЗІП ОТЫРАДЫ. БҰЛ ТОП ШИКІЗАТТЫ ӨҢДЕУ
ЖӘНЕ САТУ САЛАСЫНДА ... ... ... ... ... ӨНДІРУ
ОПЕРАЦИЯЛАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРАДЫ, СОНЫМЕН БІРГЕ МҰНАЙ ӨНЕРКӘСІБІНДЕ ӨЗГЕ ДЕ
ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІН ҰСЫНАДЫ. ОНЫҢ ... ЕКІ ... ... ... ... ... ЕЛДЕРІНДЕ ЖАНАРМАЙ ҚҰЮ СТАНСАЛАР ЖҮЙЕСІ БАР.
БҰЛ КЕЛІСІМДІ ... ... ... САЛАСЫНДАҒЫ ЕҢ ІРІ УАҒДАЛАСТЫҚ
ДЕП АТАУҒА БОЛАДЫ. «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰК АҚ ... ЕКІ ... ... ... ... ӨҢДЕУ ҚУАТЫН ЕСЕЛЕП АРТТЫРЫП, ЕУРОПА НАРЫҒЫНДАҒЫ
БӨЛШЕК САТУ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТА ... TRG ... ... БӨЛІГІН САТЫП
АЛҒАНЫМЫЗ БІЗГЕ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІМІЗДІ ЕУРОПАДА, СОНЫҢ ... ... ... ЖӘНЕ ... ... САТУҒА МҮМКІНДІК БЕРЕДІ,
СОНДАЙ-АҚ TRG БОЛАШАҚТА КЕҢ ... ... ... ... ... ӨЗДЕРІҢІЗГЕ БЕЛГІЛІ, 2006 ЖЫЛЫ «ҚАЗТРАНСОЙЛ» АҚ КОМПАНИЯСЫ
NAFTRANS TERMINALS ... ... ... ... ... ОТЫРҒАН  
NAFTRANS CAPITAL PARTNERS КОМПАНИЯСЫНЫҢ БІРАЗ ҮЛЕСІН САТЫП АЛДЫ. NAFTRANS
TERMINALS – ГРУЗИЯДАҒЫ МҰНАЙ АКТИВТЕРІНІҢ БІРАЗЫНА, ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ЖӘНЕ ... ӨНІМДЕРІН ТАСЫМАЛДАУМЕН АЙНАЛЫСАТЫН
PETROTRANS  КОМПАНИЯСЫНА ИЕЛІК ЕТЕТІН КОМПАНИЯ.
БҰЛ УАҒДАЛАСТЫҚҚА ҚОЛ ... ... ... ҚАРА ... АСА
ПАЙДАЛЫ АКТИВТЕРГЕ ИЕЛІК ЕТІП, ӨТЕ ... ... ЖӘНЕ ... ... ЖҮК ... ... ... НАРЫҚҚА ШЫҒАРУДЫҢ ЕҢ
ТИІМДІ ... ... ... БАТУМИ ТЕҢІЗ ... ... ИЕ ... ... ... ... ... НАЗАРБАЕВ «ДАҒДАРЫС АРҚЫЛЫ ЖАҢАРУ ЖӘНЕ ... ... ... ҰСЫНДЫ. БЕРІЛГЕН БАҒДАРЛАМАДА ЕЛ ... ... ... НЕГІЗГІ ҮШ БАҒЫТЫНА АСА НАЗАР АУДАРТАДЫ. ОНЫҢ СӨЗІ БОЙЫНША ... – ЕЛДЕ ... ... ... ... ШАРТТАРЫНДА ҚАЗАҚСТАН
ХАЛҚЫНА АУЫРТПАЛЫҚТЫҢ ТҮСПЕУІ. ПРЕЗИДЕНТТІҢ АЙТУЫ БОЙЫНША ҚАЗІРГІ ДАҒДАРЫС
ҚАЗАҚСТАН ҮШІН АЛҒАШҚЫ ... 90-ШІ ... ... ... ... ... БОЛДЫ. ЖЫЛЫНА ИНФЛЯЦИЯНЫҢ БІРНЕШЕ МЫҢ ПАЙЫЗЫ, ЭКОНОМИКАНЫҢ
60%- ҒА ... СОЛ ... ... ... ... ... 90-ШІ
ЖЫЛДАРДЫҢ СОҢЫНДА ПАЙДА БОЛҒАН ДАҒДАРЫС ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНА ҮЛКЕН ... БҰЛ ... ... ... БІР БАРРЕЛЬ ҮШІН 9 ДОЛЛАРҒА ... ... ... ... ... ... ЕСЕПКЕ АЛА ОТЫРЫП,
ЕЛДЕГІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КҮЙЗЕЛІС КӨЛЕМІН ЕЛЕСТЕТУГЕ ... БҰЛ ... ЖӘНЕ ... ... ҚАРЖЫ ЖЕТКЕН ЖОҚ.
БІРАҚ ҚАЗАҚСТАН ОНЫҢ БАРЛЫҒЫН ЖЕҢДІ. ЕЛ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ЖАНДАНАУЫНДА
2030 ... ... ... ДАМУ ... ... ... ... РОЛЬ ОЙНАДЫ.ЖАҢА БАҒДАРЛАМАНЫ ҰСЫНА ОТЫРЫП, ... ... ... ... ШЫҒУ ҮШІН ЖӘНЕ ЖАҢА ӨСУГЕ ДАЙЫН БОЛУ
ҮШІН БІЗДІҢ ҚОЛЫМЫЗДА ... ... БАР. ... ҚАЙТАЛАНА
БЕРЕДІ, БІЗДІҢ МАҚСАТЫМЫЗ-ОЛАРДЫ БАСҚАРА БІЛУ». ЕЛДІҢ ЖЕТЕКШІ ЭКОНОМИКАЛАРЫ
ДАҒДАРЫСТЫ ЖЕҢУ ҮШІН ОН ТРИЛЛИОН ... ... ... ... ОЛ ... ... 15% ... АЛ ЖАҒДАЙ ӘЛІ ӨЗГЕРГЕН ЖОҚ. 2000 ЖЫЛЫ
РЕСПУБЛИКАДА ҰЛТТЫҚ ... ... ... ... ... ... ... КЕЗДЕ БЮДЖЕТКЕ ЖИНАУЛАР 20% ҒА ТӨМЕНДЕГЕН, ЕЛДЕ
ЕНБЕКАҚЫ ЖӘНЕ ЗЕЙНЕТАҚЫ ТӨЛЕУМЕН ... ... ЖОҚ. ... ҚОР
ҚҰРА ОТЫРЫП, ҚАЗАҚСТАН БАСҚА ЕЛДЕРДЕН БІР ҚАДАМ АЛҒА ... ... ... ... ... ҚАРСЫ ШАРАЛАР ЕЛ
ЭКОНОМИКАСЫН ЖАЙ ТҰРАҚТАНДЫРУҒА БАҒЫТТАЛЫП ҒАНА ... ... ӨЗ ... САҚТАП, ДАМЫҒАН МЕМЛЕКЕТ РЕТІНДЕ ДАҒДАРЫСТАН
ШЫҒУДЫ ҚАРАСТЫРАДЫ. ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІНІҢ АЙТУЫ БОЙЫНША ... ... ... ... ЕКІ ТРИЛЛИОН 700 МИЛЛИАРД ТЕНГЕ ЖҰМСАЛҒАН, ... ... ... ... ... ... КҮШТІ СТИМУЛ БОЛЫП
ТАБЫЛАДЫ. ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ-ГАЗ КЕШЕНІ ЕЛГЕ ТРИЛЛИОНДАҒАН ҚАРЖЫ ... ... ... ... ... БАРЛЫҚ КӨЛЕМІНІҢ ЖАРТЫСЫН,
ЖАЛПЫ ҰЛТТЫҚ ӨНІМНІҢ 30% , ... ... 60% ... ... ... ... ... ШЕШІМІ КӨПТЕГЕН ТАЛҚЫЛАУ ЖӘНЕ ШИЕЛЕНІСТЕРДІҢ
ОБЪЕКТІСІ БОЛАДЫ. ЖАУЛАП АЛҒАН ... ... ... МҰНАЙ
БАҒАЛАРЫ ЖОҒАРЫ ҚАЛПЫНДА ҚАЛЫП ОТЫР ЖӘНЕ САЛА РЕНТАБЕЛЬДІЛІГІН 140 ПАЙЫЗҒА
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІП ... БҰЛ ... ... ЖЕТІ ЕСЕ ... БАТЫС
НАРЫҚТАРЫ ӨНДІРІСТІ ҚЫСҚАРТЫП, ӨЗ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІН ШЕКТЕСЕ ДЕ ... ... ... ... ЕН ... ... ... БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
САЯСАТКЕРЛЕРДІҢ БОЛЖАУЫ БОЙЫНША ШЫҒЫС БАҒЫТЫНДАҒЫ БОЛАШАҚ ӘРІПТЕСТІК РЕСЕЙ
МЕН ҚАЗАҚСТАН ҚЫТАЙДЫҢ ТҰТЫНАТЫН ... ТЕҢ ... ... ... КӨЗҚАРАС. РЕСПУБЛИКАНЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ӘРІПТЕСТЕРІНІҢ
БІРІ РЕСЕЙ МЕМЛЕКЕТІ. ЖАҚЫНДА КАЗМҰНАЙГАЗ ЖӘНЕ ГАЗПРОМНЕФТЬ КОМПАНИЯЛАРЫ
АРАСЫНДА ӨЗАРА ... ... ҚОЛ ... ... КОМПАНИЯЛАР
ҚАЗАҚСТАНДА, РЕСЕЙДЕ,ЕВРОПАДА БІРІККЕН ЖОБАЛАРДЫ ЖҮЗЕГЕ ... ... ... ... ... ... ЖӘНЕ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІН БІРІККЕН ТҮРДЕ
ӨНДІРІП, САТАДЫ. ГАЗПРОМ КОМПАНИЯСЫ КАСПИЙ ... ... ... ... ... ... ... ҚЫТАЙҒА РЕСЕЙ МҰНАЙЫН
ЖЕТКІЗУ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМГЕ ҚОЛ ҚОЙЫЛҒАН. БІРНЕШЕ ЖЫЛ ... ... ... ... КЕЛІСПЕГЕН. ҚЫТАЙ БАҒЫТЫНДАҒЫ БІРІККЕН ҚЫЗМЕТ ... ... ЖӘНЕ 2020 ... ... ҚЫТАЙҒА ЖАРТЫ МИЛЛИАРД ТОННА МҰНАЙ
ЭКСПОРТТАЛАДЫ. ГАЗПРОМ ЖАҚЫН АРАДА БІЗДІҢ ТЕРРИТОРИЯМЫЗ АРҚЫЛЫ ҚЫТАЙҒА ... 100 МЫҢ ... ... ... ЖОСПАРЛАП ОТЫР. РЕСЕЙЛІК ЖАҚ МҰНАЙ ГАЗ
КЕШЕНІНДЕ ... ... ... ... ... ... РЕСЕЙ ҚАЗАҚСТАНҒА ҮЛКЕН ИНВЕСТИЦИЯЛАРМЕН КЕЛМЕК. РЕСЕЙЛІК ДАМУ
БАНКІ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БІРНЕШЕ ЖОБАЛАРҒА ... ... ... ... ... ХИМИЯЛЫҚ КЕШЕН ҚҰРЫЛЫСЫН ... ... ... ... ГАЗ ... ... ЖЫЛУ ЭЛЕКТР СТАНЦИЯСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫН ЖОСПАРЛАП ОТЫР. «БАТЫС
ЕУРОПА – БАТЫС ... ... ... ... ... ... ... АЗИЯҒА ТРАНЗИТТІК КОРИДОР БОЛА АЛАДЫ.
ӘЛЕМДЕ КҮНІНЕ 84МЛН.БАРРЕЛЬ МҰНАЙ ТҰТЫНЫЛАДЫ, ... ... ЖӘНЕ ... ЕЛДЕРДЕГІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУГЕ БАЙЛАНЫСТЫ, ... ... ... ... ... ... БАСҚАРМАСЫ 2025
ЖЫЛЫ МҰНАЙҒА ДЕГЕН СҰРАНЫС ... 121 ... ... ... ... ... 20 ЖЫЛ ІШІНДЕ 50%-ҒА ӨСКЕН СҰРАНЫСТЫ ҚАНАҒАТТАНДЫРУ ... TOTAL ... ... ... ... ... АЙТҚАНДАЙ,
КҮНІНЕ 120 МЛН. БАРРЕЛЬ КӨЛЕМГЕ ЖЕТУ МҮМКІН ЕМЕС. БІРІНШІДЕН МҰНАЙ ЖОҚ ДЕП
ЕСЕПТЕУГЕ ... ... 10 ... ӘЛЕМ ... 24 ... ... АЛ ЖЫЛ ... ЖАҢА МҰНАЙДЫҢ ТЕК 10 МЛН. БАРРЕЛЬГЕ ЖУЫҚ КӨЛЕМІ
ТАБЫЛАДЫ. ЕКІНШІДЕН МҰНАЙҒА ҚОЛ ... ... ... ДА, ... ШЫҒЫНДАР
КӨП БОЛАДЫ. "БҮКІЛӘЛЕМДІК ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ШОЛУ" БАҒАЛАУЫ ... ... ... ҮШІН 17 ТЛРН ... ... ... ҮШІНШІДЕН БАҒАНЫҢ КӨТЕРІЛУІНСІЗ МҰНАЙДЫ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ
ЖОҚ. ӘЛЕМДІК МҰНАЙ ӨНДЕУШІ ҚУАТТЫЛЫҚТАР ЖӘНЕ РЕЗЕРВТІК ӨНДІРІС ЖОҚ. ... ... ... ... ... ... ИРАК, КУВЕЙТ,САУД АРАВИЯСЫ,
БІРІККЕН АРАБ ЭМИРАТТАРЫ ... ... ... БАТЫСТЫҢ
ТӘУЕЛДІЛІГІ ЖОҒАРЫЛАЙДЫ, АО ОЛАРДЫҢ МҰНАЙ ... ... ... ... ... ... ӨСЕДІ.
МҰНАЙ ДАҒДАРЫСЫНАН ШЫҒУДЫҢ ҮШ НЕГІЗГІ ЖОЛЫ БАР: ... ... ЯҒНИ ... ... ... ЖОЛЫ- ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЖӘНЕ
ЭНЕРГИЯНЫҢ ҰДАЙ ӨНДІРІЛЕТІН, ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕЙТІН СФЕРАҒА КӨШУ. ... ... КЕҢ ... ... ЖОЛ, ҚЫСҚАРЫП ЖАТҚАН МҰНАЙ ҚОРЫНЫҢ ҮЛЕСІН
ЖАУЛАП АЛУ. БҰЛ ТАРИХТАҒЫ ... ... ... ... ... ... ... ҚАУІПІ БОЛМАҒАН. ҚЫСҚАРЫП ЖАТҚАН МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗБЕН
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ СТРАТЕГИЯСЫ ӨЗГЕРТІЛУІ ... ЖӘНЕ ЖАҢА ... ... ... ... ... КӨМІРСУТЕК ҚОРЛАРЫН ҮНЕМДЕУГЕ ЖӘНЕ
ЭНЕРГИЯНЫ ҮНЕМДЕУГЕ БАҒЫТТАЛУЫ ... ... ... ... ... МҰНАЙ САЛАСЫНЫҢ ДАМУЫНА ҚАРЖЫ САЛУ ҚАЖЕТ. ... ... ӨСУ ... ... СОЛ КЕЗДЕ БІЗ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІНЕ ТАПШЫ БОЛАМЫЗ».
ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ МИНЕРАЛДЫ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІНЕ, ... ... ЖӘНЕ ... ДА ... ... ... БҰЛ ЖҰМЫСТЫ
ҚАРАСТЫРУ БОЙЫНША ТАПСЫРМА БЕРІЛДІ. ОДАН БАСҚА, ... ... ... ... ... ... АВИАЦИЯЛЫҚ КЕРОСИНДІ
ТАСЫМАЛДАУ ЖАҒДАЙЫН ШЕШУДІ ТАПСЫРДЫ. АНЫҚТАЛҒАНДАЙ ӘУЕЖАЙЛАРҒА БҰЛ ОТЫННЫҢ
300 МЫҢ ТОННАСЫ ... ... ... БАЙҚАЛДЫ. ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ
МИНЕРАЛДЫ РЕСУРСТАР МИНИСТРІ ... ... ... ... ... БІЗ ӨЗІМІЗДІ ТОЛЫҚТАЙ ЖОҒАРЫ ОКТАНДЫ ... ... ... ОТАНДЫҚ МҰНАЙ ӨҢДЕУШІ ЗАУЫТТАР МОДЕРНИЗАЦИЯДАН КЕЙІН ЖЫЛЫНА 17
МЛН.ТОННА МҰНАЙ ӨҢДЕЙ АЛАДЫ. ... ... ... ... ... ІРІ ... ... АСЫРЫЛАДЫ. ЭКОНОМИКАНЫҢ НАҚТЫ СЕКТОРЫН ҚОЛДАУҒА
БАҒЫТТАЛҒАН ... ... ... ... ... ӨНДІРІСІНЕ САЛЫҚТЫ
ТӨМЕНДЕТУ.
ҮКІМЕТ ІШКІ НАРЫҚТА ӨТКІЗІЛЕТІН ШИКІ ... ПҚӨС ... ... ... ҚАРАҒАНДА 2 ЕСЕ ТӨМЕН БЕКІТКЕН. ОСЫҒАН БАЙЛАНЫСТЫ БИЫЛҒЫ
ЖЫЛЫ РЕСПУБЛИКАДА ЖАНАР-ЖАҒАР МАЙҒА БАҒАЛАР ... ... ... ... ЕМЕС ... ҮШІН ДЕ САЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕРІН ЕНГІЗГЕН. 2009 ЖЫЛЫ
КОРПОРАТИВТІ ТАБЫС САЛЫҒЫ 30 ПАЙЫЗДАН 20 ПАЙЫЗҒА ... ЖЫЛЫ ... ... 2011 ЖЫЛЫ 15 ... ... ТӨМЕНДЕТІЛЕДІ.СОНЫМЕН ҚАТАР ТАУ-
КЕН КОМПАНИЯЛАРЫНА ПҚӨС ... ... ... ... ... ЕСЕПТЕУІ БОЙЫНША САЛЫҚТЫҚ САЛМАҚТЫ ЖЕҢІЛДЕТУ 2009 ЖЫЛЫ РЕСПУБЛИКА
КӘСІПОРЫНДАРЫНА 500 МИЛЛИАРД ТЕНГЕ КӨЛЕМІНДЕ ... ... ... ... ... ... ... ҚАРСЫ ТИІМДІЛІК ИНДЕКСІ БОЙЫНША ТМД ... ... ... ОРЫНҒА ИЕ БОЛЫП ОТЫР. БҰЛ ТУРАЛЫ «ФБК»- ҚАРЖЫЛЫҚ ЖӘНЕ
БУХГАЛТЕРЛІК КЕҢЕС КОМПАНИЯСЫНЫҢ ЭКСПЕРТТЕРІ МӘЛІМДЕДІ. НӘТИЖЕЛЕРДІ 8 ЕЛ ... ... АҚШ, ... ... ... ... ... САЛЫСТЫРҒАН. МЕМЛЕКЕТ ДАҒДАРЫСПЕН ҚАЛАЙ
КҮРЕСЕТІНІН ТҮСІНУ ҮШІН «ФБК» ... ... ... ... ... ... ЖҰӨ КӨЛЕМІ, СЫРТҚЫ САУДА
АЙНАЛЫМЫ, ИМПОРТ КӨЛЕМІ ЖӘНЕ ӨНЕРКӘСІПТІК ... ... ... ... ... ... САЛАДАН – ЖҰМЫССЫЗДЫҚ ДЕНГЕЙІ,
НАҚТЫ ЕНБЕКАҚЫ КӨЛЕМІНІҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ ... ... ... 2008 ... ШІЛДЕСІНЕН 2009 ЖЫЛДЫҢ ҚАНТАР АЙЫНА ДЕЙІН. 2008 ЖЫЛДЫҢ ЖАЗ АЙЛАРЫНДА
ДАҒДАРЫС ... ... ... ... ... ... ... ТИІМДІЛІК
ИНДЕКСІНІҢ РЕЙТИНГІ БОЙЫНША ... ... ... ТМД ... ... РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЕЛ ПРЕЗИДЕНТІ НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВТЫҢ ТАПСЫРМАСЫ
БОЙЫНША ШАРАЛАР ҚОЛДАНЫЛА ... ... ... ... ОҢ НӘТИЖЕЛЕР
ӘКЕЛЕ БАСТАДЫ. ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫ СЫРТҚЫ ФАКТОРЛАР ӘСЕРІНЕ ӨЗІН ... ... 2009 ... ... ... ... НАҚТЫ ЖҰӨ-НІҢ КҮРТ
ТҮСІП КЕТПЕУІН ҚАДАҒАЛАДЫ. МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР СОҢҒЫ ЕКІ АЙДА
ЖҰӨ-НІҢ ҚЫСҚАРУЫНЫҢ ... ... ... БҰЛ ... ... ... ... ӨСУГЕ ДАЙЫН ЕКЕНІН КӨРСЕТЕДІ.
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУ ПРОБЛЕМАСЫН ШЕШУ БАЙЫПТЫ
ҚҰРЫЛЫМДЫҚ-ҰЙЫМДЫҚ ... ... ... ... ЕТЕДІ. ОРТА МЕРЗІМДІ
БОЛАШАҚҚА РЕФОРМАЛАУДЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ ... ... ... ... ... ... ӨНДІРІС ЦИКЛЫН ЖӘНЕ ... ... ... ВЕРТИКАЛДЫ ЖОНЕ ГОРИЗОНТАЛДЫ БІРІКТІРІЛГСН АЙМАҚТЫҚ
ӨНДІРІСТІК КЕШЕНДЕРДІ ҚҰРУ ... ... ... ... ... ... ... ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ОБЪЕКТИВТІ ҚАЖЕТТІЛІГІ БАЙҚАЛУДА, БҰЛ
ТАБИҒИ-РЕСУРСТЫҚ, ЕҢБЕК ЖӘНЕ МҮЛІК ӘЛЕУЕТІН, ҚАРЖЫ ... ... ... ... ... ... ... БЕРЕДІ.
АЙМАҚТЫҚ САЛАЛЫҚ КЛАСТЕРЛЕР НЫСАНЫНДА ... ... ... ... ... ... ... НӘТИЖЕЛЕРІ МЕН ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ЕСЕПТЕРГЕ СҮЙЕНЕДІ, ОЛАР ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ МАҚСАТҚА САЙ ... ... ... ... ҚҰРУ ... ... ... ҚАЛПЫНА
КЕЛТІРУ ПРОБЛЕМАСЫН, ӘРІ КЛАСТЕРЛЕР ІШІНДЕ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫҢ ЖАҢА ЖЕЛІСІН
ҚҰРУҒА МҮМКІНДІК БЕРЕДІ.
ӨНДІРІСТІК КЛАСТЕРЛІК ҮЙЫМДАСТЫРУ ... ... ... СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРДА - БІРЛЕСІП ДАМУ МҮМКІНДІКТЕРІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ
ЖӘНЕ ШИКІЗАТ БАЗАСЫН ... ... ... ... ... ... ... ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІ); ӨНДІРІСТІК ... ... ... ... ... ... ЖӨНІНДЕГІ
МҮМКІНДІКТЕРІ МЕН ӨНДІРІС ... ... ... ЖОЮ); ... ... ... БӘСЕКЕЛЕСТІКТІ АРТТЫРУ ЖОСПАРЫНДА - БАСҚАРУ ТИІМДІЛІГІН
АРТТЫРУДА (БИЗНЕСТІҢ БІРЕГЕЙ СТРАТЕГИЯҒА БАҒЫНУЫ, БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН
ҚАЙТА ҚҰРУ ЕСЕБІНЕН ... ... ... ... ... ... ӨТКІЗГЕНГЕ ДЕЙІН ҚОСЫЛҒАН ҚҰННЫҢ
БҮКІЛ ТІЗБЕГІ БОЙЫНША ШЫҒЫНДАРДЫ ТӨМЕНДЕТУДЕ; ӨНДІРІСТІҢ
ТИІМДІЛІК АУҚЫМЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДЕ.
- ҚАРЖЫ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖОСПАРДА - КЛАСТЕРЛІК ТӘСІЛДЕМЕ
САЛЫСТЫРМАЛЫ ҚЫСҚА МЕРЗІМ ІШІНДЕ ... ... ... МҮМКІНДІК БЕРЕДІ; БЮДЖЕТТІК ҚАРАЖАТ ПЕН САЛЫҚ ЖЕҢІЛДІКТЕРІН
ПАЙДАЛАНУҒА, СОНДАЙ-АҚ БЮДЖЕТТІҢ КІРІС БӨЛІГІНІҢ ОРЫНДАЛУЫН
БАҚЫЛАУДЫ ЖЕҢІЛДЕТЕДІ; ЖЕМІСТІ ... ... ... БІРЕГЕЙ
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ТІЗБЕККЕ КІРЕТІН КӘСІПОРЫННЫҢ ТҰТАС ТОБЫНЫҢ
ДАМУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ... ... ... ... ... ТҮРЛІ НЫСАНДАРЫ, СОНДАЙ-АҚ АДРЕСТІ
БЮДЖЕТТІК ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ҮШІН ТИІМДІ ОБЪЕКТІЛЕР БОЛЫП
ЕССПТЕЛІНЕДІ.
ҚАЛЫПТАСАТЫН ... ҮШІН ... ... ... ӘРЕКЕТТЕРІНІҢ, ЕҢ АЛДЫМЕН, ҚАРЖЫ ПРЕФЕРЕНЦИЯСЫНДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ
САЛЫҚ ... ... ... ... ... ... ҚАТЫСУ, ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ ТАРТУ БОЙЫНША БЕЛСЕНДІ САЯСАТТА ... МӘНІ БАР. ... ... ... ... ... ҚҰН
ТІЗБЕГІНІҢ МҮМКІН БОЛАТЫН ЕҢ ҮЛКЕН БУЫНДАРЫН ӨЗ ДЕРІНДЕ ҰСТАЙТЫН КЛАСТЕРЛЕР
ПРИНЦИПТІ МАҢЫЗДЫ ЖӘНЕ ПАЙДАНЫҢ ЕЛЕУЛІ БӨЛІГІН АЙМАҚ ІШІНДЕ ... ... ... ... ЕЛГЕ ... ҚАРЖЫ ӘКЕЛЕДІ. БҰЛ
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОТАНДЫҚ ӨНЕРКӘСІПТІК ӨНІМІНІҢ БАРЛЫҚ КӨЛЕМІНІҢ ЖАРТЫСЫН, ЖАЛПЫ
ҰЛТТЫҚ ӨНІМНІҢ 30% , РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ 60% ... ... ... ... ... ШЕШІМІ КӨПТЕГЕН ТАЛҚЫЛАУ ЖӘНЕ ШИЕЛЕНІСТЕРДІҢ
ОБЪЕКТІСІ БОЛАДЫ. ЖАУЛАП АЛҒАН ... ... ... ... ... ҚАЛПЫНДА ҚАЛЫП ОТЫР ЖӘНЕ САЛА РЕНТАБЕЛЬДІЛІГІН 140 ПАЙЫЗҒА
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІП ОТЫР, БҰЛ ... ... ЖЕТІ ЕСЕ ... БАТЫС
НАРЫҚТАРЫ ӨНДІРІСТІ ҚЫСҚАРТЫП, ӨЗ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІН ШЕКТЕСЕ ДЕ ҚАЗАҚСТАН ҮШІН
МҰНАЙ ӨНІМДЕРІН ТҰТЫНУДЫҢ ЕН ПЕРСПЕКТИВТІ НАРЫҒЫ ... ... ... ... БОЙЫНША ШЫҒЫС БАҒЫТЫНДАҒЫ БОЛАШАҚ ӘРІПТЕСТІК РЕСЕЙ
МЕН ҚАЗАҚСТАН ҚЫТАЙДЫҢ ТҰТЫНАТЫН ЭНЕРГОРЕСУРСТАРЫНЫҢ ТЕҢ ... ... ... ... ... ... ... РЕСЕЙ МЕМЛЕКЕТІ. ЖАҚЫНДА КАЗМҰНАЙГАЗ ЖӘНЕ ГАЗПРОМНЕФТЬ КОМПАНИЯЛАРЫ
АРАСЫНДА ӨЗАРА ТҮСІНІСТІК МЕМОРАНДУМЫНА ҚОЛ ... ... ... ... ... ... ЖҮЗЕГЕ АСЫРУҒА КЕЛІСІП,
КЕН ОРЫНДАРЫН ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ... САТАДЫ. ГАЗПРОМ КОМПАНИЯСЫ КАСПИЙ ШЕЛЬФІН БЕЛСЕНДІ ... ... ... ... ... ... ... МҰНАЙЫН
ЖЕТКІЗУ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМГЕ ҚОЛ ҚОЙЫЛҒАН. БІРНЕШЕ ЖЫЛ БҰРЫН ҚАЗАҚСТАН РЕСЕЙЛІК
МҰНАЙ ТРАНЗИТІНЕ ... ... ... БІРІККЕН ҚЫЗМЕТ ҚАЗІРГІ
КЕЗДЕ ПЕРСПЕКТИВТІ ЖӘНЕ 2020 ЖЫЛҒА ҚАРАЙ ҚЫТАЙҒА ЖАРТЫ МИЛЛИАРД ТОННА ... ... ... ... БІЗДІҢ ТЕРРИТОРИЯМЫЗ АРҚЫЛЫ ҚЫТАЙҒА АЙ
САЙЫН 100 МЫҢ ... ... ... ... ... ... ЖАҚ МҰНАЙ ГАЗ
КЕШЕНІНДЕ РЕСЕЙЛІК-ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ӘРІПТЕСТІКТІҢ ҮЛКЕН БОЛАШАҒЫН КӨРІП ОТЫР.
БОЛАШАҚТА РЕСЕЙ ҚАЗАҚСТАНҒА ҮЛКЕН ... ... ... ... ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БІРНЕШЕ ЖОБАЛАРҒА ЖОСПАР ҚҰРЫП ... ... ... ... ... ... ... ӨҢДЕУШІ
ЗАУЫТТАРДЫ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАУДЫ, БЕЙНЕУ–БОЗОЙ–АКБУЛАК ГАЗ ... ... ЖЫЛУ ... ... ҚҰРЫЛЫСЫН ЖОСПАРЛАП ОТЫР. «БАТЫС
ЕУРОПА – БАТЫС ҚЫТАЙ» ... ... ... ... ... ... АЗИЯҒА ТРАНЗИТТІК КОРИДОР БОЛА АЛАДЫ.
ӘЛЕМДЕ КҮНІНЕ 84 ... ... ... ... ... ЖӘНЕ БАСҚА ЕЛДЕРДЕГІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУГЕ БАЙЛАНЫСТЫ, ӨСІП
ЖАТҚАН СҰРАНЫСҚА БАЙЛАНЫСТЫ АҚШ-ТЫҢ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ... ... ... ... ... ... ... 121 МЛН.БАРРЕЛЬ ҚҰРАЙДЫ ДЕГЕН ... ... 20 ЖЫЛ ... 50%-ҒА ӨСКЕН СҰРАНЫСТЫ ҚАНАҒАТТАНДЫРУ МҮМКІН
БОЛМАЙДЫ. TOTAL КОМПАНИЯСЫНЫҢ МҰНАЙ ӨНДІРУ ... ... ... 120 МЛН. ... ... ЖЕТУ ... ... БІРІНШІДЕН МҰНАЙ ЖОҚ ДЕП
ЕСЕПТЕУГЕ БОЛАДЫ, СОҢҒЫ 10 ... ӘЛЕМ ... 24 ... МҰНАЙ
ТҰТЫНҒАН, АЛ ЖЫЛ САЙЫН ЖАҢА МҰНАЙДЫҢ ТЕК 10 МЛН. ... ЖУЫҚ ... ... ... ҚОЛ ... ... ... ДА, ҚАРЖЫЛЫҚ ШЫҒЫНДАР
КӨП БОЛАДЫ. "БҮКІЛӘЛЕМДІК ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ... ... ... ... ... ҮШІН 17 ТЛРН ... ... ИНВЕСТИЦИЯ
ҚАЖЕТ. ҮШІНШІДЕН БАҒАНЫҢ КӨТЕРІЛУІНСІЗ МҰНАЙДЫ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ
ЖОҚ. ӘЛЕМДІК МҰНАЙ ӨНДЕУШІ ҚУАТТЫЛЫҚТАР ЖӘНЕ РЕЗЕРВТІК ӨНДІРІС ЖОҚ. ... ... ... ... ... ... ... КУВЕЙТ,САУД АРАВИЯСЫ,
БІРІККЕН АРАБ ... ... ... ӨНДІРУШІЛЕРІНЕН БАТЫСТЫҢ
ТӘУЕЛДІЛІГІ ЖОҒАРЫЛАЙДЫ, АО ОЛАРДЫҢ МҰНАЙ ... ... ... ... ... ... ӨСЕДІ.
МҰНАЙ ДАҒДАРЫСЫНАН ШЫҒУДЫҢ ҮШ НЕГІЗГІ ЖОЛЫ БАР: ... ... ЯҒНИ ... ... ... ЖОЛЫ- ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
ЖӘНЕ ЭНЕРГИЯНЫҢ ҰДАЙ ӨНДІРІЛЕТІН, ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕЙТІН СФЕРАҒА КӨШУ. ҮШІНШІ
ЖОЛЫ- ... КЕҢ ... ... ЖОЛ, ҚЫСҚАРЫП ЖАТҚАН МҰНАЙ ҚОРЫНЫҢ ҮЛЕСІН
ЖАУЛАП АЛУ. БҰЛ ТАРИХТАҒЫ АЙТАРЛЫҚТАЙ ... ... ... ... ... ... ... БОЛМАҒАН. ҚЫСҚАРЫП ЖАТҚАН МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗБЕН
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ СТРАТЕГИЯСЫ ӨЗГЕРТІЛУІ ... ЖӘНЕ ЖАҢА ... ... ... ... ... КӨМІРСУТЕК ҚОРЛАРЫН ҮНЕМДЕУГЕ ЖӘНЕ
ЭНЕРГИЯНЫ ҮНЕМДЕУГЕ БАҒЫТТАЛУЫ КЕРЕК. ПРЕМЬЕР-МИНИСТР К.МӘСІМОВТЫҢ АЙТУЫ
БОЙЫНША ЕЛДІҢ МҰНАЙ САЛАСЫНЫҢ ДАМУЫНА ... САЛУ ... ... ... ӨСУ КЕЗЕҢІ БОЛАДЫ, СОЛ КЕЗДЕ БІЗ МҰНАЙ ӨНІМДЕРІНЕ ТАПШЫ ... ЖӘНЕ ... ... МИНИСТРЛІГІНЕ, «САМРУК-КАЗЫНА» ҰЛТТЫҚ
ҚОРЫНА ЖӘНЕ БАСҚА ДА ВЕДОМСТВОЛАРҒА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДА БҰЛ ... ... ... ... ОДАН ... ... ... ЖӘНЕ
САЛЫҚ КОМИТЕТТЕРІНЕ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ӘУЕЖАЙЛАРҒА АВИАЦИЯЛЫҚ ... ... ... ... ... ӘУЕЖАЙЛАРҒА БҰЛ ОТЫННЫҢ
300 МЫҢ ТОННАСЫ ... ... ... ... ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ
МИНЕРАЛДЫ РЕСУРСТАР МИНИСТРІ САУАТ МЫҢБАЕВТЫҢ АЙТУЫ БОЙЫНША 2014-2015
ЖЫЛДАРЫ БІЗ ... ... ... ... ... ... ЕТЕ
АЛАМЫЗ. ОТАНДЫҚ МҰНАЙ ӨҢДЕУШІ ЗАУЫТТАР МОДЕРНИЗАЦИЯДАН КЕЙІН ... ... ... ... АЛАДЫ. СОНЫМЕН ҚАТАР МҰНАЙ-ХИМИЯЛЫҚ ӨНДІРІСТЕРДІ ҚҰРУ
БОЙЫНША ІРІ ЖОБАЛАР ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ. ЭКОНОМИКАНЫҢ НАҚТЫ СЕКТОРЫН ҚОЛДАУҒА
БАҒЫТТАЛҒАН МАҢЫЗДЫ ... ... ... ... ... ... ІШКІ ... ӨТКІЗІЛЕТІН ШИКІ МҰНАЙҒА ПҚӨС СТАВКАСЫН, ШЕТЕЛГЕ
САТЫЛАТЫН ... ... 2 ЕСЕ ... ... ОСЫҒАН БАЙЛАНЫСТЫ БИЫЛҒЫ
ЖЫЛЫ РЕСПУБЛИКАДА ЖАНАР-ЖАҒАР МАЙҒА БАҒАЛАР ТӨМЕНДЕУДЕ. ҚАЗАҚСТАН СОНЫМЕН
ҚАТАР ... ЕМЕС ... ҮШІН ДЕ ... ... ЕНГІЗГЕН.
ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ ТИІМДІЛІК ИНДЕКСІ БОЙЫНША ТМД ЕЛДЕРІ АРАСЫНДА ҚАЗАҚСТАН
ЖЕТЕКШІ ОРЫНҒА ИЕ БОЛЫП ОТЫР. БҰЛ ... ... ... ЖӘНЕ БУХГАЛТЕРЛІК
КЕҢЕС КОМПАНИЯСЫНЫҢ ЭКСПЕРТТЕРІ МӘЛІМДЕДІ. НӘТИЖЕЛЕРДІ 8 ЕЛ – ... АҚШ, ... ... УКРАИНАНЫҢ МАҢЫЗДЫ
МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ ... ... ... ... ҚАЛАЙ
КҮРЕСЕТІНІН ТҮСІНУ ҮШІН «ФБК» КОМПАНИЯСЫНЫҢ ... ... ... ИНФЛЯЦИЯ ДЕНГЕЙІ, ЖҰӨ КӨЛЕМІ, СЫРТҚЫ САУДА
АЙНАЛЫМЫ, ИМПОРТ КӨЛЕМІ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... ӘЛЕУМЕТТІК САЛАДАН – ЖҰМЫССЫЗДЫҚ ДЕНГЕЙІ,
НАҚТЫ ЕНБЕКАҚЫ КӨЛЕМІНІҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ ... ... ... 2008 ... ... 2009 ... ... АЙЫНА ДЕЙІН. 2008 ЖЫЛДЫҢ ЖАЗ АЙЛАРЫНДА
ДАҒДАРЫС ҮЛКЕН СОҚҚЫ ӘКЕЛДІ. ШІЛДЕ ... ... ... ... ... ... ЖЕТЕКШІ ЕЛДЕР ҮШТІГІНЕ ТМД ЕЛДЕРІ КІРДІ.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЕЛ ПРЕЗИДЕНТІ НҰРСҰЛТАН ... ... ... ҚОЛДАНЫЛА БАСТАДЫ. ҮКІМЕТ ҚАБЫЛДАҒАН ШЕШІМДЕР ОҢ НӘТИЖЕЛЕР
ӘКЕЛЕ БАСТАДЫ. ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫ СЫРТҚЫ ФАКТОРЛАР ӘСЕРІНЕ ӨЗІН ... ... 2009 ... ... КВАРТАЛЫНДА ҮКІМЕТ НАҚТЫ ЖҰӨ-НІҢ КҮРТ
ТҮСІП КЕТПЕУІН ҚАДАҒАЛАДЫ. МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР СОҢҒЫ ЕКІ ... ... ... КӨРСЕТІП ОТЫР. БҰЛ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАҒДАРЫСТАН
КЕЙІНГІ УАҚЫТТА ЖАҢАРҒАН ӨСУГЕ ДАЙЫН ЕКЕНІН КӨРСЕТЕДІ.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... Т.Щ. ... ... ... // ... ... - АЛМА-АТА, 1974.
2. ШАУКЕНБАЕВ Т.Ш. О НОВОЙ ... ... ... ... ... ... И ДР. ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРОГНӨЗ ИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
НСФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА КАЗАХСТАНА НА ... ... ... И СТАТИСТИКА, № 2, 2004Г.- С.61-68.
4. О.БАЙМУРАТОВ. ПРИКАСПИЙСКИЙ: ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ.
КАЗАХСТАНСКАЯ ПРАВДА, 20 МАРТА 1988.
5. О.БАЙМУРАТОВ, ... О.И. ... ... В ... ... НА ... КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬСВЫХ РЕСУРСОВ.
ПРИКАСПИЙСКИЙ РЕГИОН. ПРОБЛСМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ... ТОМ ... ... ... Е.Т. 0 ДОЛГОСРОЧНОМ КОМПЛЕКСНОМ ПРОГНӨЗ Е ЭКОНОМИКА
И СТАТИСТИКА, № 2, 2000.- С.2-8.
7. МАМЫРОВ Н.К., ... ... ... ... ... ... ... ЭКОНОМИКА, 1998.- 247С.
8. ТУРКЕБАЕВ Э.А. ОСНОВЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. ... ... ... 1998.- 321С.
9. ДНИШЕВ Ф.М. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛСНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ: ... И ... ... ... ... Ф.М. РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ. В ... ... ... ... ... И РАЗВИТИЯ. ПОД
РЕД.КЕНЖЕГУЗИНА М.Б. АЛМАТЫ, 2001. -384С.
11. ЕГОРОВ О.И. НЕФТЕГАЗОВЫЕ РССУРСЫ КАК ФАКТОР ... ... В ... ... // ... ... ... ЕГОРОВ О.И. И ДР. НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС КАЗАХСТАНА:
ПРОБЛСМЫ РАЗВИТИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.- АЛМАТЫ,
2003.-53БС.
13. ... О.И. ... ... НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
КАЗАХСТАНА // НЕФТЬ И ГАЗ, 2000, № 2.
14. ИХДАНОВ Ж. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ В
УСЛОВИЯХ РЫНКА. - ... ... -1998.- ... КОШЕЛСВ ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МИНЕРАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ, АЛМАТЫ, 2004Г.
16. НУРЛАНОВА Н.К. РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧССКИХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ-РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА КАЗАХСТАНА: ПРОБЛЕМЫ
СТАНОВЛЕНИЯ И ... ПОД ... ... ... ... Н.К. ... И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
В ЭКОНОМИКЕ КАЗАХСТАНА: СТРАТЕГИЯ И МЕХАНИЗМ - АЛМАТЫ, ҒЫЛЫМ,
1998.- 240С.
18. ОКАЕВ К.О. (В СОАВТОРСТВЕ). ПРЕДПРИНИМАТСЛЬСТВО ... ... ... ... ... ... Т.С. ... РЕСУРСТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ
ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ ... ... ... 2002, № 3,19-26 ... ... Т.С. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МИНСРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА
КАЗАХСТАНА // ВЕСТНИК КАЗЭУ, 2002, №4.-С.6-9.
21. ... Р.К. И ДР. ... ... ... ... СЕРНИСТЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ УГЛЕЙ И
ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ.//ВОПРОСЫ РАЦИОНАЛЬНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ
ОТНОШЕНИЙ: СБ.НАУЧНЫХ ТРУДОВ.- АЛМАТЫ: КАЗГАУ, 1995. - ... ... Р.К., ... З.У. ... ... В УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ // МИРОВОЙ ОПЫТ РЫНКА И СТАНОВЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ ... В ... ... ... ... // ... ОБРАЗОВАНИЯ РК.- АЛМАТЫ,
2006.- Ч.І.- С.81.
23. СЕЙТКАЗИСВА А.М. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ... ... ... КАЗЭУ, 2007, № 1.- С.26-30.
24. ТОНКОПИЙ М.С. ... ... ... Е.М. ... ... ... ... 2002 Г.
26.О.А.ЯНОВСКАЯ, М.К.МАМЫРОВА, Г.Т.ШАКУЛИКОВА.
МАКРОЭКОНОМИКА И НЕФТЕБИЗНЕС: МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ЭФФСКТ
ИНВССТИЦИОННОЙ СВЯЗИ- ЭКОНОМИКА, ... ... ... НА ... УРОВНЕ "ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ". ПРОГРАММА
ДЕЙСТВИЙ. ПОВЕСТКА ДНЯ НА 21 ВЕК И ДР. ДОКУМСНТЫ КОНФЕРЕНЦИИ В
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО В ... ... ... ... Ю. ... ... СИСТСМ, МОСКВА, 1992.
30. ЕЛ ПРСЗИДЕНТІНІҢ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫ. "ҚАЗАҚСТАН-2030", БАРЛЫҚ
ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ ... ... ЖӘНЕ ... ... ҚАЗАҚСТАН.-11 ҚАЗАН 2007Ж.
ЗІ.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНДУСТРИЯЛДЫҚ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ,
АСТАНА, 2004.
32. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ... ... ... ЕГЕМЕН ҚАЗАҚСТАН, 04 ҚАҢТАР 2008Ж.

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 70 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Сұйық мұнай газды пайдалану35 бет
Химиялық, мұнай химиялық, мұнай газ өндіретін кәсіпорын өнеркәсібіндегі өрттер мен жарылыстар6 бет
"Тұран Әлем Банкі" АҚ28 бет
"ҚАЗАТОМПРОМ" БІРЛЕСТІГІНІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ, ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ САЯСИ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ55 бет
. Қазақстанның әскери тарихы59 бет
17 ғасырдың музыкалық мәдениеті19 бет
1920-30 жылдарындағы Қазақстан әдебиеті мен өнері19 бет
«Циклон 5» өнеркәсіп роботы20 бет
Абайдың сыны 5 бет
Агро өнеркәсіп кешенінің қазіргі даму жолдарына жалпы сипаттама51 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь