Дербес компьютерде іс қағаздарын жүргізу

Мазмұны:

І Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

ІІ Негізгі бөлім

1.1. Іс.қағаздар туралы жалпы ақпарат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7

1.2. Дербес компьютерде іс.қағаздар құжаттарын жасауға, өндеуге арналған бағдарламалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..9

ІІІ Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13

Пайдаланған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15
І Кіріспе

Ақпараттарды құжатта сақтауға байланысты кез-келген басқарушылық қызмет және кез-келген басқарушылық шешім міндетті т үрде құжаттық нысанада тіркеледі.
Егер құжатты жасау әдетте құрылымдық бөлімшелердің басшылары мен мамандарының функциялары болып табылса, онда оларды рәсімдеу, тәртіп бойынша, хатшыға немесе басқарманың құжаттық қызмет ету (БҚА) қызметіне тапсы-рылады.
Бүгінде компьютер құжаттарды жасаудың және сараптау-дың негізгі құралы б.т.
Қызметтік құжаттарды рәсімдеу стандарттармен тәртіпке келтірілген жасалу тәсіліне тәуелсіз.
Барлық қызметтік құжаттар белгіленген реквизиттерді пай-далана отырып стандарттық үлгілердегі қағазда рәсімделеді.
Құжатты компьютерде жасау және рәсімдеу осы құжат әзірленген базадағы нысанды шақыра отырып басталады. Бұл сіздің ұйымда әзірленген, бірегейленірілген құжаттың белгіленген нысаны, ұйымның бланкасы немесе таза парақ болуы мүмкін.
Өзімізге мәлім, біздің елімізде қызметтік құжаттар үшін СХҰ (Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым) қабылдаған, атап айтқанда А нысаны (қағаз парақтарының көлемі) пайдала-нылады. Жиі қолданылатыны А4 және А5 нысандары.
Шетелдерде қағаздардың – Letter (8 ½*11 in, яғни 21. 59*27.94 см) және Legal ( ½*14 in, яғни 21. 59*35.56 см) нысан-дары кең тараған. Компьютерлік бағдарламада, оның ішінде бейтараптандырылған бағдарламада (орыс тілінде) «үндемеу бойынша» қондырғы ретінде отандық стандарттарға сәйкес келмейтін қағаздардың нысаны, жиегінің көлемі жиі беріледі. MS Word-та жұмысқа кірісерде қағаздың – А4 210*297 мм көлемін аонату қажет.
Қағаз нысанын орнатқаннан кейін құжаттардың жиегін айқындау қажет. Құжаттар жиегінің мынадай көлемін белгілеу ұсынылады:
• Сол жақ жиек – 35мм (3,5см)
• Оң жақ – кем дегенде 10мм (1см)
• Жоғарғы жақ – 20мм (2см)
А4 нысандағы құжаттар үшін төменгі жиек – кемі 20мм (2см)
А5 нысандағы құжаттар үшін (148x210мм) төменгі жиек әдетте кемі 15мм болып белгіленеді.
Бет параметрлерінің деректері құжаттардағы одан әрі жасалатын барлық жазбалар үшін бекітіледі.
MS Word үлгісіндегі мәтіндік редакторда жасалатын кез-келген жаңа құжат белгілі бір негізде – «шаблонда» орна-ластырылады. Шаблон үнемдеу бойынша құжаттарды рәсімдеу параметрлерінің кейбір жиынтықтарын қамтитын таза парақ болуы мүмкін.
Осы жерде және бұдан әрі қолданылатын «үнемдеу бойынша» термині көрсетілген параметрлер, егер пайдаланушы өзге параметрлерді тікелей тапсырмаса, жаңадан жасалатын барлық құжаттарда пайдаланылады.
Шаблондар сондай-ақ стандартты мәтінге, графикке, ерекше безендіруге және жалпы құжаттарда жиі кездесетін-дердің барлығына ие болуы мүмкін. Басқару жағдайларын қайталанды көрсететін шаблондардың жиынтығы құжаттарды әзірлеуге, оларды рәсімдеуге, бірегейлендіруге деген уақытты айтарлықтай қысқартуға, демек – құжаттарды қабылдауды жеңілдетуге мүмкіндік береді.
Ұйымдардың басым құжаттары, оның ішінде барлық шығыс құжаттары бланкада рәсімделеді. Сондықтан, шаблондарды жасауды ұйым бланкаларын жасай отырып бастыған орынды.
Қолданылып жүрген ГОСТ-қа сай бланк – бұл «онда құжаттың тұрақты ақпараты және ауыстыру үшін бөлінген орны көрсетілген қағаздың стандартты парағы». Әдетте бланк деген ұғым мекеме атауы – құжат авторлары көрсетілген
қағаздың таза парағын білдіреді. Қызметтік құжаттардың авторы – ұйымдар, құрылымдық бөлімшелер, лауазымдық тұлғалар болуы мүмкін.
Мекемелер, ұйымдар және фирмалар көп жағдайларда бланкаларда өздерінің эмблемаларын орналастырады. Егер ұйым эмблемасының графикалық файл түріндегі эталондық кескіні бар болса, ол эмблеманы бланкащда орналастыру үшін пайдаланылады. Болмаған жағдайда, эмблема сканерлен-діріледі, алынған кескін таңдалған орынға орналастырылады. Егер эмблема құжаттың жоғары жиегіне орналастырылса, ол бірінші беттің колонтитулына орналатырылады.
Принтерде бланканың кескінімен бірге басылған стандартты құжаттың қолдан жасаудан қорғалмағандығын есте ұстау керек. Мөр бедерінің бар болуы, сондай-ақ, стандартты офистік құралдарымен оңай жасалатындықтан, құжат түп-нұсақасына кепіл бола алмайды. Сондықтан, біршама маңызды құжаттар үшін эмблемелары бар, баспаханалық тәсілмен орындалған, бедерлендірілген, су таңбалары бар, көп түсті басылыммен бастырылған бланкалар пайдаланылады. Тәртіп бойынша мұндай бланкалар баспаханалық тәсілмен нөмір-ленеді. Біршама ең жауапты жағдайлар үшін құжат бланкасының кескіні құжатпен бірге басылуы және құжат шаблонына енгізілуі мүмкін. Қазіргі уақытта офистерде пайдаланатын стандартты лазерлік принтер (600dpi рұқсаты) ұйымның эмблемасы сияқты графикалық элементтерді қам-титын бланкаларды кескіндеу үшін айтарлықтай жақсы сапа береді.
Тіркеу нөмірі Lotus Notes DOS Open құжатты бастапқы сақтау кезінде автоматты түрде толтырылатын «тіркеу нөмірі» жиегі құжат шаблоныгның тиісті орнына орналастырылуы мүмкін.
Құжаттарды және іс жүргізудің тіркеудің көптеген авто-маттандырылған жүйелері ұйымдардың хат-хабарлары туралы деректер базасын өзіне қамтиды, мұндай жағдайда адресті енгізуді жеделдету және оны жазуда қатеге жол бермеу үшін «Адресат» реквизиті тиісті деректердің базаларын пайдалану арқылы толтырылады. Деректер базасында бір ұйымның бірнеше атауының пайда болуын болдырмау үшін деректер базасын кезең-кезеңде тексеріп отыруы және хат-хабарлар тізіміне толықтырулар енгізуге құқығы бар адамдардың тізімін шектеу ұсынылады. Әдетте бұл іспен кіріс хат-хабарларын тіркеуге жауапты және деректер базасын ұйымдастырудың принциптері туралы хабардар адам айналысады. Әсіресе, құжаттарды жаппай басып шығару (немесе факс/электрондық почтамеен автоматты түрде жіберу) кезінде адрес иесі туралы деректерді пайдалану тиімді, ал қажет болған жағдайларда – Құрметті, Қуанышбек Жақыпұлы! немесе Құрметті, Айман Әмірзалиқызы! деген қаратпа сөздер қосылады. Жаппай жіберуді құру MS Word Сервис менюінде Слияние командасы пайдаланылады. Әзірлік барысында көптеген құжаттар барлық мүдделі тараптармен келісуге жатады. Бұл – құжаттардың қолданып жүрген заңдарға және нормативтік актілерге сәйкестігін тексеру үшін жасалады, шын мәнінде жобаны бағалау болып табылады.
Жергілікті желілермен жарақталған қазіргі офистердің негізгі басымдықтарының бірі – құжаттарды келісуді жедел-дету және жеңілдету б.т. Ол құжаттың дәйекті бағытын белгілеу не белгіленген келісім тізбесіне сәйкес оны бір мезгілде барлық мүдделі адамдарға жіберу арқылы жүргізіледі. Егер дәйекті түрде жіберу белгіленсе, онда одан кейінгі әрбір рецензент оған дейін құжатты қараған қызметкердің ескерт-песін көреді. Түзетудің бір қызметкермен аяқталуы, келісуге берілген тізімде көрсетілген басқа қызметкерге құжатты автоматты түрде берумен жалғасады. Құжатқа түзетулер, қосымшалар және қысқартулар енгізу бастапқы мәтінді жоюға әкеліп соқпайды. Құжатта кім қандай тіркеу енгізгені тіркеледі. Әр қызметкердің енгізген түзетуі әр түспен белгіленеді. Құжатты барлық мүдделіадамдар қарағаннан кейін ол процеске енгізген атқарушыға автоматты түрде қайтарылады.
Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Ғ.Қ.Абдрашева «Инфоматика» Астана, 2007 жыл
2. Н.А.Аманжолва «Дербес компьютер» Астана, 2008 жыл
3. www.aikyn.kz
4. www.referattar.com
5. «Сөз» газеті, 2006 жыл, қаңтар №2
        
        Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Реферат
Тақырыбы:
«Дербес компьютерде іс қағаздарын жүргізу»
Орындаған:
Қабылдаған:
Мазмұны:
І
Кіріспе.....................................................................
.....................................3
ІІ Негізгі бөлім
1.1. ... ... ... Дербес компьютерде іс-қағаздар құжаттарын ... ... ... құжатта сақтауға байланысты кез-келген басқарушылық қызмет
және кез-келген басқарушылық ... ... т үрде ... ... ... ... ... құрылымдық бөлімшелердің басшылары мен
мамандарының функциялары болып табылса, онда ... ... ... хатшыға немесе басқарманың құжаттық қызмет ету (БҚА) қызметіне
тапсы-рылады.
Бүгінде компьютер ... ... және ... ... б.т.
Қызметтік құжаттарды рәсімдеу стандарттармен тәртіпке келтірілген
жасалу ... ... ... ... ... ... пай-далана отырып
стандарттық үлгілердегі қағазда рәсімделеді.
Құжатты компьютерде жасау және рәсімдеу осы ... ... ... шақыра отырып басталады. Бұл сіздің ... ... ... ... ... ұйымның бланкасы немесе таза
парақ болуы мүмкін.
Өзімізге ... ... ... ... ... үшін ... ... халықаралық ұйым) қабылдаған, атап айтқанда А нысаны
(қағаз парақтарының ... ... Жиі ... А4 және ... қағаздардың – Letter (8 ½*11 in, яғни 21. 59*27.94 см)
және Legal ( ½*14 in, яғни 21. 59*35.56 см) ... кең ... ... оның ... ... бағдарламада
(орыс тілінде) «үндемеу бойынша» қондырғы ретінде ... ... ... ... нысаны, жиегінің көлемі жиі беріледі. MS Word-
та жұмысқа кірісерде қағаздың – А4 210*297 мм ... ... ... ... ... ... құжаттардың жиегін айқындау қажет.
Құжаттар жиегінің мынадай көлемін белгілеу ұсынылады:
• Сол жақ жиек – 35мм ... Оң жақ – кем ... 10мм ... ... жақ – 20мм (2см)
А4 нысандағы құжаттар үшін төменгі жиек – кемі 20мм ... ... ... үшін ... ... жиек ... кемі 15мм
болып белгіленеді.
Бет параметрлерінің деректері құжаттардағы одан әрі жасалатын барлық
жазбалар үшін бекітіледі.
MS Word ... ... ... ... ... ... белгілі бір негізде – «шаблонда» орна-ластырылады. Шаблон үнемдеу
бойынша құжаттарды рәсімдеу ... ... ... ... ... ... ... жерде және бұдан әрі қолданылатын «үнемдеу бойынша» термині
көрсетілген ... егер ... өзге ... ... ... ... ... құжаттарда пайдаланылады.
Шаблондар сондай-ақ стандартты мәтінге, графикке, ерекше безендіруге
және жалпы құжаттарда жиі кездесетін-дердің барлығына ие ... ... ... ... ... ... жиынтығы құжаттарды
әзірлеуге, оларды рәсімдеуге, бірегейлендіруге деген уақытты ... ...... ... ... мүмкіндік береді.
Ұйымдардың басым ... оның ... ... ... ... рәсімделеді. Сондықтан, шаблондарды жасауды ұйым бланкаларын жасай
отырып бастыған орынды.
Қолданылып жүрген ГОСТ-қа сай бланк – бұл ... ... ... және ... үшін ... орны көрсетілген қағаздың стандартты
парағы». Әдетте ... ... ұғым ... атауы – ... ... таза ... ... ... ... ...
ұйымдар, құрылымдық бөлімшелер, лауазымдық тұлғалар болуы мүмкін.
Мекемелер, ұйымдар және фирмалар көп ... ... ... ... Егер ұйым эмблемасының графикалық
файл түріндегі эталондық ... бар ... ол ... ... үшін ... Болмаған жағдайда, эмблема сканерлен-
діріледі, алынған кескін таңдалған ... ... Егер ... ... ... ... ол бірінші беттің колонтитулына
орналатырылады.
Принтерде бланканың кескінімен бірге басылған ... ... ... ... есте ... керек. Мөр бедерінің бар болуы,
сондай-ақ, стандартты офистік құралдарымен оңай жасалатындықтан, құжат түп-
нұсақасына кепіл бола ... ... ... ... ... үшін
эмблемелары бар, баспаханалық тәсілмен орындалған, бедерлендірілген, су
таңбалары бар, көп ... ... ... ... пайдаланылады.
Тәртіп бойынша мұндай бланкалар баспаханалық тәсілмен нөмір-ленеді. Біршама
ең жауапты жағдайлар үшін құжат бланкасының кескіні құжатпен ... ... ... ... енгізілуі мүмкін. Қазіргі уақытта ... ... ... ... (600dpi ... ұйымның эмблемасы
сияқты графикалық элементтерді қам-титын бланкаларды кескіндеу ... ... сапа ... ... Lotus Notes DOS Open ... бастапқы сақтау кезінде
автоматты түрде толтырылатын «тіркеу нөмірі» жиегі құжат шаблоныгның тиісті
орнына орналастырылуы мүмкін.
Құжаттарды және іс ... ... ... ... ұйымдардың хат-хабарлары туралы ... ... ... ... ... адресті енгізуді жеделдету және оны ... жол ... үшін ... ... ... деректердің базаларын
пайдалану арқылы толтырылады. Деректер базасында бір ұйымның бірнеше
атауының ... ... ... үшін ... базасын кезең-кезеңде
тексеріп отыруы және хат-хабарлар ... ... ... ... ... тізімін шектеу ұсынылады. Әдетте бұл іспен ... ... ... және ... ... ... принциптері туралы
хабардар адам айналысады. Әсіресе, құжаттарды жаппай басып шығару (немесе
факс/электрондық почтамеен автоматты ... ... ... ... ... ... пайдалану тиімді, ал қажет болған жағдайларда – Құрметті,
Қуанышбек Жақыпұлы! ... ... ... ... ... қаратпа
сөздер қосылады. Жаппай жіберуді құру MS Word Сервис менюінде Слияние
командасы пайдаланылады. ... ... ... ... ... ... ... жатады. Бұл – құжаттардың ... ... ... ... ... ... ... үшін жасалады, шын мәнінде
жобаны бағалау болып табылады.
Жергілікті желілермен жарақталған ... ... ... бірі – ... ... ... және жеңілдету б.т.
Ол құжаттың дәйекті бағытын белгілеу не белгіленген ... ... оны бір ... ... ... адамдарға жіберу арқылы жүргізіледі.
Егер дәйекті түрде жіберу белгіленсе, онда одан кейінгі әрбір рецензент
оған ... ... ... ... ... көреді. Түзетудің бір
қызметкермен аяқталуы, келісуге берілген тізімде ... ... ... ... ... берумен жалғасады. Құжатқа түзетулер,
қосымшалар және қысқартулар енгізу бастапқы мәтінді ... ... ... кім ... ... ... тіркеледі. Әр қызметкердің енгізген
түзетуі әр түспен белгіленеді. ... ... ... ... ол ... ... атқарушыға автоматты түрде қайтарылады.
ІІ Негізгі бөлім
1.1. Іс-қағаздар туралы жалпы ақпарат
Қазақ тілінің ... тіл ... ... ... алғы ... - оның ... ... әр алуан саласында қызмет етуі және соған орай
іс қағаздарының ... ... Іс ... ресми құжаттардың тілі
бір жүйеге түспей, стильдік жағынан ... ... ... ... ... қазақ тілінде жүргізілмей қазақ ... ... ... қарымы өрісін кеңейте алмайды.
Іс қағаздары қоғам өмірінде үлкен қызмет ... Іс ... ... құқықтық, экономикалық маңызы өте зор. Мемлекет, республика,
қала кәсіпорын, ұйым мекеме ... ... іс ... ... ... көзі бола ... ... фактілерді, оқиғаларды, қоғам
өмірінің құбылыстарын дәлелдейтін айғақ қызметін де атқарады.
Іс қағаздар-басқару ... ... бір ... Ұйымдар мен
мекемелердің, кәсіпорындардың қызмет етуі ... ... ... ... ... ... ... іс қағаздарынан айқын көрінеді.
Сондықтан халық шаруашылығын басқаруды жетілдіру, оны ұйымдастыру ... онда ... ... ... ... ... негізделгеніне
тікелей байланысты. Іс қағаздарын жүргізу-басқару процесінің ... бірі ... ... ... арасындағы ақпарат алмасу хат,
жеделхат, телефонхат сияқты құжаттар арқылы іске асады. ... ... ... ... ... ереже, бұйрық сияқты құжаттар арқылы
жүргізіледі. Іс қағаздарын ... ... ... ... ... ... жүйесі.
Іс қағаздарын қазақша жүргізу-пән ретінде жоғары және орта ... оқу ... ... ... Бұл ... ... Іс қағаздарын қазақша жүргізудің мемлекеттік құндылығын, әлеуметтік
маңыздылығын, оның ... ... ... тіл ... ... алғы ... бірі екендігін ұғындыру.
• Іс қағаздарын жүргізудің дербес ғылым ... ... Іс ... жүргізудің тарих, саясаттану, архив ісі, тіл ... ... ... салаларымен байланысын көрсету.
• Мемлекетіміздің арқа сүйер болашақ ... ... іс ... ... ... мен толтыру әдістері, жазылу
стилі, қызметі, мақсаты сияқты білім негіздерімен ... ... ... ... ... ... ... өз септігін
тигізуін қамтамасыз ету.
• Іс ... ... ... қойылатын талаптар, олардың
безендірілуі, лексикасы сияқты ерекшеліктерімен таныстыру.
Қазақ ... іс ... ... ... ... ... ... әдеби тілдің дамып, жанрлық тармақталуымен, ... ... ... ... ... отырған. Қазақ ресми ... ... ... шолу жасай отырып, оның екі ... ... ... ... ... сонау көне дәуірден бері үзілмей ... хан ... және де ... ... ... ... Ресей мемлекетінің қол астына кіруімен байланысты қазақ тіліне
аударылып таратылған орыс ... ... ... ... ... Яғни, қазіргі қазақ ресми іс қағаздар тілі
жоқ жерден пайда бола салмаған, өзіндік тарихы бар құбылыс.
Бұрында қазақтар саны ... алыс ... ғана іс ... ... ... ... ... таңда республикада мемлекеттік органдар
іс қағаздарын ... ... ... бет бұрды. Бұл әрине әр мекемеде
әр түрлі дәрежеде атқарылып жатқан іс. Бұл ... ... ... ... ... ... белгілі. Осыған байланысты мәселелер ... Оның ... ... ана тілінде ... жаза ... Ал орыс ... ... ... орыс тіліндегі
ресми құжатты еркін жазып шығады. Бұның себебі, біріншіден, ... ... ... екіншіден орыс тілінде іс қағаздары ғасырлар бойы
уақыт тезінен өтіп ... ... қай ... да ... ... ... ... бұл дәстүрлі мектеп. Біз қазақ тіліндегі ... да ... ... ... керек. Екінше мәселе-қазақ
тілінде іс қағаздарын жүргізуге байланысты оқулықтар, оқу ... іс ... ... өте аз, ... тән десе де ... мәселе-жоғары оқу орындарында да, арнаулы оқу орындарында да іс
қағаздарын ... ... ... пән, ... курс оқу
бағдарламасына еңгізілмеген, сондықтан оқу орнын аяқтаған маман өндіріске я
мемлекеттік органға іс қағаздарын ... ... еш ... келеді.
Осыған орай жоғары және арнаулы оқу ... ... ... ұсынылып
отырған бұл еңбекте іс қағаздарын қалай дайындау керек, оның ... бар, ... ... нені ... алу ... деген мәселелер
сөз болды.
Құжат-латын тілінде, «куәлік», «дәлелдеу тәсілі» деген мағына береді.
Бүгінгі қолданыста оның ... үш ... ... қандайда бір фактіні не бір нәрсеге деген құқықты (мысалы, жол
жүруге ... ... іс ... жеке ... ... ... куәландыратын құжат (төлқұжат);
3. бір нәрсе туралы жазбаша куәлік (мысалы, ескі ... ... ... ... алу және ... шешім қабылдап
оны орындау сияқты белгілі бір дәрежедегі ақпараттық процесс ... ... ... ... үшін ... түрдегі жедел және ақиқат
мәліметтер керек болады. Құжатта ақпараттың осы талабына жауап беруі тиіс.
Дегенмен ... ... оның ... ғана емес, сонымен бірге оның
мәнді де басты мәселелерін көрсетумен бағаланады. Яғни, ақпараттың көптігі
оны ... ... ... оның маңызды, жедел орындауды қажет ететін
жақтарын айқындап, оны ... ... ... ... керек
етеді. Осы жұмыстың бәрін құжатты толтырушы атқаруы тиіс. Құжаттың сапасы
оның толықтығы, оралымдылығы және ... ғана ... ... ... ... және ... айқындалады.
Сондықтан құжаттар тікелей қатынас жасаумен тиімді ұштастырыла
жүргізілсе, техникалық ... ... ... ... мақсаттарға
жұмсалса, онда олар іс-әрекетін табысты болуына жағдай жасайды. ... ... ... қатар хабар-мәліметтің қайнар көзі және
таратушысы, заң ... ... істі ... ... де ... ... құралы ретінде құжаттар жоспарлауда, қаржыландыруда,
несие беруде, бухгалтерлік есептеу мен есеп ... ... ... ... ... жағынан қамтамасыз етуде т.б
қолданылады. Құжаттарда мемлекеттік ... ... олар ... ... және ... арасындағы, заңды және ... ... ... үшін ... етеді. Материалданған (құжат
түріндегі) заңды күші бар ... ... ... ... бойынша
әріптестерімен шаруашылық дауларын немесе халықтық ... ... ... қандай да бір фактінің негізгі дәлелі ретінде қызмет етеді.
Кәсіпорынның не ұйымның құжаттары белгілі бір ... ... ... ... қорының бөлігі болып табылады, сондықтан олар
мемлекеттік архивтерге тапсырылуы тиіс.
Құжат толтырудың біртұтас ережесі ... ... ... және ... ... ... ... мен құжаттарды
басқару комитеті белгіліейді. Мұндай соңғы ереже 1992 жылы 30 маусымда ҚР
Министрлер ... ... ... ... ... ұйымдық-
құқықтық нысандардағы кәсіпорындар, мекемелер мен ұйымдарда құжат толтыруды
басқару және құжат жүргізудің негізгі ережелері» деп ... №562 ... ... ... ... ... және ... айналымнан
басқарудың нормалары айқындалған.
1.2. Дербес компьютерде іс-қағаздар ... ... ... ... ... ... ... өндеу үшін бірнеше бағдарламалар
құрылған:
– Microsoft Office Word
– Microsoft Office Excell
– Microsoft Office Publisher
Бірақ оның ішіндегі ең ... ... ... ... ... ... Word ... табылады. Бұл бағдарламада құжаттарды
толығымен жасап шығару, өндеу, түзетулер ... жою және ... ... ... WORD - мәтіндік құжаттарды дайындауға, түзетуге және қағазға басып
шығаруға арналған Windows жүйесінің ... ... ... информацияларды өңдеу барсында жүзден аса операциялды орындай
алатын ең кең ... ... ... ... ... ... орындауға болатын кез ... бұл ... ... ... ... ... басқа ортада дайындалған
мәтіндік фрагменттер, кестелер, суреттер сияқты неше түрлі объектілерді
байланыстыра отырып осы ... ... ... Жалпы, Word редакторында
типография жұмысына керекті ... ... ... ... ... – макетін толық жасауға дейінгі барлық жұмыс орындалады. ... мен ... ... етіп , ... ... ... ... , стильдер , жазылып бірден орындалатын ішкі макропрограмалар
тілі , қарапайым графиктік бейнелерді салатын аспаптар және т. с. с. ... ... ... ... даму ... ... ... Пуск – Программы - Microsoft Office - Microsoft
Office Word, жұмыс үстелінде ... ... ... - ... Office Word, ашылған бума
ішінде Файл – Создать - ... Office ... ... ... мәтіндік редакторды
жүктейміз де керек мәтінді тереміз.
2. Іс-қағаздарды қазақ тілінде теру үшін біз ... яғни ... Office ... ... ... ... Ол үшін ... управления – Язык и региональные стандарты
командасын орындап ... ... ... ... ... де ... ... қазақ тілін тілдер мәзіріне қосып
алмыз да, оны есептер тақтасында «тілдер панелінде»
қазақ тілін таңдап аламыз.
3. Теріліп ... ... ... ... оны басып
шығарамыз. Ол үшін ... ... ... ...... және «ОК» ... ... немесе
стандарттық панелінде «печать» ... ... ... ... ... Содан соң бұл құжаттың алдағы уақыттың керек-керек
еместігіне қарай оны ... Файл – ... ... сол құжатты қандай атпен және қай
жерде сақтау керектігін қамтамасыз ... ... ... ... батырмасын шертеміз.
5. Мәтіндік редактордын шығамын Оң жақ үстінжегі ... ... ... Файл – ... ... Office Word ... ... құжаттардың шаблондары
сақталған. Мысалы, резюме, хаттар, есептер және т.б. Оларды іске қосу үшін
Файл – ... ... ... да оң жақ ... ... ... ... бөлімінде «на моем компьютере» батырмасын ... ... ... ... ... ... белгілі бір құжат ... ... ... қалауымызға қарай құжаттың түр-сипатын
анықтаймыз. ... соң ... ... ... даярлау үшін дербес компьютердегі тағы бір редактордың бірі
Microsoft Office Excell ... ... ... Microsoft Excel -
бұл құжаттарды тез арада таблица түрінде дайындауға арналған программа.
Ол ... ... ... ... ... үшін
қолданылады. Осы кестедегі мәліметтер негізінде ... ... ... ... ... ... программасын іске қосу үшін «Пуск» менюінің «программы» тобынан
«Microsoft Excel» таңдаңыз. Excel терезесі ашылады. Excel:
1- меню жолынан тұрады, яғни ... ... ... «Вид» және
т.б.
2- Стандартты аспаптар тақтасы
3- Форматтау аспаптар тақтасы
Excelде құжатымызды ... жаңа ... ашу, ... ... ... ... т.б операциялар үшін стандартная аспаптар тақтасы, ал құжатымызды
өндеуге және көрнекті қылдырып көрсету үшін форматирование ... ... ... меню ... қолданылады.
4- Формула жолында біріншісі- төртбұрышты көрсеткіш тұрған ұяшықтың
адресін көрсетеді. = белгісі бар жол ... жолы деп ... да ... ... ... ... яғни ... т.б мәндерді көрсетеді.
Егер ұяшықтағы ... қате ... ... осы жолға түртіп, қате
жөндеуге болады.
Одан төмен Excel жұмыс ... ... ... ... төменгі
жағында Excel жұмыс режимінің көрсеткіші орналасқан. Excel мәлімет енгізуді
күтетін сәтте, ол Дайын ... ... ... ... ... ... даярлауға Microsoft Office Publisher бағдарламасы біршама
көмегін тигізетіні мәлім. Бұл ... ... ... ... құжаттар
жасауға болдады. Оның ішінде шығыс туралы есеп, ... ... ... ... ... ... және т.б. ... кіргізілген. Ең алдымен құжаттар даярламас бұрын Правка – Личные
данные ... ... ... және ... ... мекеме туралы толық
ақпаратты енгізгеніңіз дұрыс. Ол сіз таңдаған ... ... ... ... тигізеді. Содан соң алдыңызда тұрған құжат нысанын
көрсетілген мәлімет негізінде толтыру ... Бұл ... ... ... жою, жабу ... Office ... ... тән жолмен
жүзеге асырылады.
ІІІ Қорытынды
Іс ... ... ... ... ... әр ... және ... үшін келісушілердің алдын-
ала жасалған тізіміне сәйкес бұл процесс автоматты түрде ... ... ... ... ... бухгалтерияға, заңгерге және келісім-
шарт үлгісіне тәуелді – басқа мүдделі бөлімшелерге түседі.
Автоматты жүйе құжаттың өтуіне ... егер ... ... бір
бөлімшеде бөгеліп қалған жағдайда ескертуді ... ... ... ... ... ... ... тізімін басшы бекітуі ... Бұл ... ... ... қана қоймайды, қателерді болдырмауға мүмкіндік
береді.
Басқару қызметінде орын алған стандартты емес ... ... ... құжатты жасауды талап ететін жағдайлар кездеседі. Компьютер
мұндай құжатты жасау кезінде дн көмектеседі.
Құжатты әзірлеудің бірінші кезеңі – ... ... ... ... ... ... ... заңдық
базаларын зерттеу екені мәлім. Құжаттарды ... бұл ... ... ... оңай қол жеткізбейтіндігіне және заң шығару
материалдарын іздеу жұмыстары бойынша көп ... ... ... жүргізу қажеттілігіне байланысты жиі назардан қалып отырды.
Қазіргі уақытта ... заң ... және ... қамтитын көптеген заң және құқықтық деректер банктерінің бар
болуы құжаттардың әзірлену сапасын айтарлықтай арттыруға ... ... ... ... ... ... – осы мәселе бойынша мұның
алдындағы құжаттарды, осыған ұқсас мәселелер ... ... ... зерттеу б.т. Құжаттарды іріктеу проблемасы көп жағдайда
әзірленіп жатқан ... ... ... ... және
толықтығын айқындайды. Тіркеудің кәртішкелік ... ... ... ... ... ... шектелетін және
жұмсалған айтарлықтай еңбек толық қайтарымын бермейтін. Тек ... ... ғана ... мен ... іздеу
арасында байланыс орнату арқылы тапсырылған мәселе бойынша барлық ... іс ... ... ал ... мәтіндерін толық сақтау жүйесі
кезінде – барлық қажетті ақпаратты экранға ... ... ... әзірлеудің үшінші кезеңі – ... ... ... ... б.т. Бұл ... ... алынған базаларымен қатар
ұйымда, мекемеде және фирмада әзірленген деректер ... ... ... ... түрінде ұсынылуы мүмкін:
Таблица ақпараттардың көрнекілігі мен қолайлылығы үшін жақсы нысан
б.т. ... ... ... сай таблица (польск. tablica, лат.
tabula – тақта, тізім) – ... бір ... ... ... сандық деректерді; мәлі-метті, тізімдемені білдіреді. Мәтіндік
сипаттағы ақпарат-тардағы ... ... MS ... ... ... сақтала отырып көшіріледі, ол құжатқа
енгізілген деректерді жаңартуға және ... ... ... ... безендірілуін қабылдауды жеңілдетеді.
Диаграмма (грек. diagramma – бейнелеу, сурет, сызба ) – көлемнің ара-
қатынасын ... ... ... ... кең ... ... (грек. histos, бұл жерде – бағана және ...грамма), яғни
бағаналы диаграмма. Гистограмма аралас тік ... ... ... ... ... бар таблицалардың негізінде оңай жасауға
болады. Таблица тікелей MS Word-да жасалуы мүмкін, егер ... ... ... есептеу және деректерді қайта есептеу ... MS Excel ... ... орай ... нұсқалардың ішінен
диаграммалардың кез-келген қолайлы түрін таңдап алуға болады.
Диаграмма, таблицалар, ... және ... да ... ... ... ... Бұл жаңа ... қосылған кезде
нөмірлеудің автоматты түрде өзгеруін және ... ... ... ... ... ... ... енгізуді жүзеге
асыруға мүмкіндік береді.
Мәтіндік редакторлар жазу машинкаларына қарағанда мәтінді рәсімдеу
үшін айтарлықтай мол ... ... Атап ... ... ... шегерімдерді жасауға, мәтін жолдары арасындағы ұлғайтылған
кеңістік-терді жоюға, жуан қаріптермен, курсивпен боліп, мәтінді жәй және
қосарланған сызықтармен ... ... ... көлемі мен үлгісін
өзгертуге, мәтіннің сыртқы үлгісін жақсартуға және ... ... ... ... ... бір құжатта түрлі гарнитуралардағы
қаріптердің көп санын пайдалану ... деп ... ол ... ... ... ... ... берілетін құжаттар ұйымның барлық
компьютерлерінде бірдей болып ... үшін ... орыс ... ... ... бөліп көрсету үшін мәтінде түрлі-түсті
безендіруді пайдалануға болады.
Мәтінді әзірлеу кезінде синонимдер, антонимдер, түсіндірме ... ... ... ... даярлаған кезде – ағылшын-орыс, орыс-ағылшын
немесе тиісінше неміс, франсуз тілдеріндегі сөздіктерді пайдалануға болады.
Олар таңдалған сөзді сөздіктің тиісті ... сол ... ... ... ... ең күрделі деген құжаттың өзін тез әрі сауатты
жасауға және оны әсем безендіруге мүмкіндік береді.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. ... ... ... ... Н.А.Аманжолва «Дербес компьютер»
Астана, 2008 жыл
3. www.aikyn.kz
4. www.referattar.com
5. «Сөз» газеті, 2006 жыл, қаңтар ...

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 12 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Іс қағаздарын жүргізу негіздері220 бет
Көне Түркі мәдениеті туралы8 бет
Түрік қағанаты (551–603 жж.)4 бет
OnliNet Network5 бет
«Ашық» архитектура принципі. IBM PC үйлесімді компьютерлері4 бет
Алгоритмдік тіл және программалау тілі18 бет
Ақпараттық жүйелер үлгілері3 бет
Жасанды интеллекттің ақпараттық технологиядағы орны3 бет
Информатика курсын оқыту9 бет
Информация, информатика49 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь