Қылмыстарды тергеудегі іздеу тактикасының теориялық және қолданбалық мәселелері

МАЗМҰНЫ

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
I.тарау. Қылмыстылықпен күресу үдерісіндегі іздеудің ұйымдастырушылық тактикалық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.1 Қылмыстылықпен күресу үдерісінде іздеу шараларын жүзеге асырушы іздеу топтарының қызметі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.2 Қылмыстарды ашу мен тергеу барысында жүргізілетін іздеу.бөгеу шараларының кешені ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
II.тарау. Іздеу тактикасындағы ақпараттық.бағыттау шараларының ұйымдастыру ерекшіліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1 Іздеу.талдау, ақпараттық.бағыттау шараларының ерекшеліктері ... ..
2.2 Жедел.тергеу топтарының ұйымдастыру.басқарушылық мәселелері.
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Қосымша (лар) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Дипломдық жұмыс «Қылмыстарды тергеудегі іздеу тактикасының теориялық және қолданбалық мәселелеріне» арналады. Қылмыстарды ашу мен тергеу үдерісіндегі іздеу шараларының түрлері мен олардың жүзеге асырылуы және іздеу жұмысын жүзеге асырушы жедел-тергеу топтарының ұйымдастыру-басқарушылық ерекшеліктері кеңінен талданады.
Тақырыптың өзектілігі: Республикамызда тіркелген қылмыстардың жалпы көлемі азайғанымен, кейбір өңірлерде қылмыс саны толастар емес. Мемлекетіміздің бірқатар аймақтарында қылмыс санының өсуі белең алуда.
Бұны 2009-2010 жылдар аралығында елімізде тіркелген барлық қылмыстардың облыстарға бөлгендегі деңгейінен (1-кесте) [дурыстап жазу керек].
Кесте 1 - 2009-2010 жылдар аралығында елімізде тіркелген барлық қылмыстардың облыстарға бөлгендегі деңгейі.

қылмыстардың көбеюімен ерекшеленеді. Еліміздегі күрделі саяси, қоғамдық-экономикалық және бүкіл әлемдік қаржылық-эконоикалық дағдарысқа қатысты қалыптасқан өзгерістерде қылмысқа қарсы белсенді әрекет ету мәселесі алғашқы кезектегі мемлекеттік іс-шаралар тізімінеенді. Мемлекет азаматтардың жеке және мүліктік қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндетін қанағаттанарлық түрде атқаруға тырысатыны сөзсіз. Алайда, қоғам құқық қорғау органдарынан ойларынан шығатын статистикалық мәліметтерді емес, айқын іс-қимылдарды және солардың нәтижелерін күтуде. Бұндай сипаттағы бұрыннан туындаған талапты қолдану қылмыстардың кез келген түрімен кресу үдерісінде өзгерістер жасауға бағытталған материалды-қаржылық, ғылыми-әдістемелік және басқа да жағдайлар жасауға деген мақсат пен жүйелі көзқарас арқылы қамтамасыз етілуі қажет.
Қылмыстың құрылымдық ұйымдасуы мен қылмыстың кәсіптілігі, ауыр және аса ауыр қылмыстардың жылдан жылға өсуі қазіргі қоғам үшін қауіп төндіруде. Айқын жағдайларда жасалған қылмыстарды тек қана қылмыстық іс жүргізу заңнамасы реттейтін іс-қимылдар мен шаралар арқылы ашу және тергеу үдерісі күрделі болып қана қоймай, кейде оларды анықтау мүмкін бола бермейді.
Кейбір қылмыстар, өздерінің латенттілігіне байланысты, анықталмай қала береді. Ал көптеген қылмыстардың ашылмай қалуына негізгі себептердің бірі ретінде жасалған қылмыстардың іздерін, қылмыс жасауда сезіктілерді дер кезінде анықтамау немесе осы мақсаттағы шаралар кешенін уақытылы және тиімді жүзеге асырмау орын алады. Бұл аталған өзекті мәселе қылмыстарды тек ашу барысында ғана емес, сонымен қатар, тергеу үдерісінде жүзеге асырылатын іздеу жұмысының тиімділігіне қатысты қозғалып отыр. Осыған сәйкес, қылмыстарды ашу мен тергеу барысындағы іздеу жұмысын түбегейлі жетілдіруге бағытталған өзекті мәселелердің кешенін өндеу айрықша маңызға ие болмақ. [2.71.].
Қылмыспен күресудің тиімділігі көптеген факторларға, соның ішінде ғылыми-зерттеулердің маңыздылығын арттыруға, жедел-іздестіру қызметі теориясы мен криминалистика ғылымының қарқынды дамуына, олардың құқық қорғау органдарының тәжірибелік кызметіне жедел енгізілуіне қатысты болып келеді. Құқық қолдану тәжірибесі бұрыннан бері қылмыстарды ашу мен тергеудің ұйымдастырушылық, тактикалық, процессуалдық, соның ішінде іздеу құралдары мен әдіс-тәсілдерін жетілдіру бойынша кешендік ғылыми өндеулерді қажет етеді.
Қылмыспен күресуде тиімді нәтижелер алудың қажетті жағдайы құқық қорғау органдары қызметінің жоғарғы ғылыми және кәсіптік деңгейі, қылмыстарды ашу мен тергеудің ғылыми әдіс-тәсілдерін кеңінен жедел-тергеу тәжірибесіне енгізу болып табылады. Бұл жедел-тергеу тәжірибесін түбегейлі талдау, заң және басқа да ғылымдар кешенінің жетістіктерін қолдану негізінде
қылмыстарды ашу мен тергеу бойынша құқық қорғау органдары қызметінің
ғылыми негіздерін өңдеуді талап етеді.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Қазақстан Республикасы Бас Прокуратурасының мұрағаты.
2. *Самыгин Л.Д. Расследование преступлений как система деятельности. Москва, 1989.78б
3. *Воронин С.Е. Проблемно-поисковые следственные ситуаций 221б.
4. *Криминалистика. Заң ғылымдарының докторы, профессор Е.Ғ. Жәкішевтің жеке редакциясында шығарылған. Оқулық. –Алматы. 2007
19 б.
5* Каминский М.Г. Взаимодействие, отражение, информация // Теория криминалистической идентификации и дидактические вопросы специальной подготовки сотрудников аппаратов БХСС, Горький, 1982 г. 139-141
6* Бирюков Б.В., Тихомиров O.K. Принятие решений как предмет методологических и психологических исследований // Козелецкий Ю. Психологическая теория решений, Москва, 1979. 470 б
7* Шульц Д. Теория нечетких множеств и многозначная логика // Фи-лософские науки, №6, 1983.121б.

8.* Миньковский Г.М. Понятие предмета доказывания // Теория доказывания в советском уголовном процессе, М, 1973.139 б.
9.* Астана қаласы. Прокуратурасының мұрағаты
10.* Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника, Москва, 1997.
74 б.
11* Астана қаласының прокурорының мұрағаты
12* О понятии восприятия: Общая психология, Москва, 1970. 231-237 б.б.
13* Криминалистика, Москва, 1976.63б.
14* Математические модели обнаружения различия. В кн.: Психофизические исследования восприятия и памяти, Москва, 1981.44-53 б.
15* Руководство по расследованию убийств. / под. ред. С.И. Гусева. Москва, 1977.133 б.
16*

Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 21 желтоқсандағы «Ішкі істер органдары туралы» заңы. 2007 жылдың 15 қазанына берілген өзгертулермен.
5. Лузгин И.М. Расследование как процесс познания, Москва, 1969.
6. Юдин Э.Г. Методологическая природа системного подхода. Системные исследования. Ежегодник, Москва, 1973.
7. Готт B.C., Семенюк Э.П., Урсул А.Д. Категории современной науки, Москва, 1984.
8. Анохин М.Г. Политическая система: переходные процессы, Москва, 1996.
9. Системный анализ и структура управления // под ред. В.Г. Шорина. Москва, 1975.
10. Густов А.Г. Криминалистическое исследование преступлений необходимое условие успешной раскрываемости ос. оп-х прест-й // Укрепление законности в деятельности следователей в свете Конституции СССР, Москва, 1979.
11. Матусовский Г.А. Криминалистика в системе научных знании, Харьков, 1976.
12. Каминский М.Г. Взаимодействие, отражение, информация // Теория криминалистической идентификации и дидактические вопросы специальной подготовки сотрудников аппаратов БХСС, Горький, 1982.
13. Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности, Москва, 1978.
14. Психология. Словарь / Под ред. А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского. Москва, 1990.
15. Ваганов А.Г., Якубов Н.А. Процесс доказывания // Теория доказательтв. Москва, 1973.
16. Бахин В.П. Следственная практика: проблемы изучения и совершен-ствования: Дис... д.ю.н. Киев, 1991.
17. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 8. Москва, 1981.
18. Срезневский И.А. Материалы для словаря древнерусского языка, Том 15, 1958.
19. Ожегов С.И. Словарь русского языка, Москва, 1986.
20. Платонов К.К., Голубев Г.Г. Психология, Москва, 1977.
21. ВасильевВ.Л. Юридическая психология,Москва, 1991.
22. Леонтьев А.Н. Анализ деятельности // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология, № 2, 1983.
23. Словарь иностранных слов. Москва, 1954.
24. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений, Свердловск, 1975.
25. Драпкин Л.Я. Конфликтные ситуации и конфликтное взаимодействие //
Вопросы правовой психологии и судебной экспертизы, Свердловск, 1986.
26. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию, Свердловск, 1992.
27. Драпкиы Л.Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций, Свердловск, 1987.
28. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики, 2-том. Москва, 1978.
29. Попов В.И. Розыскная дея-ть в системе уг. процесса и крим-ки // Ученые тр. КазГУ. Т.8, Алма-Ата, 1967.
30. Попов В.И. Розыск в широком смысле. Ученые тр. КазГУ. Т. 10. Алма-Ата, 1970.
31. Попов В.И. Советская криминалистика и ее роль в претворении ленинского принципа неотвратимости наказания. Ученые тр. КазГУ- Т. 10. Алма-Ата, 1970.
32. Гребельский Д.В. О развитии и роли оперативных аппаратов органов внутренних дел,Вып. 35. Москва, 1973.
33. Ларин A.M. Расследование по уголовному делу. Планирование, ор-ганизация. Москва, 1970.
34. Ермеков М. Тергеу мен соттан жасырынып жүрген және хабар-ошарсыз кеткен азаматтарды іздестіруді ұйымдастыру және оның тактикасы, Хабаршы №1, Астана, 2001.
35. Мальцев Е.П. К вопросу о понятии и месте оперативно-розыскных мероприятий в системе криминалистики // Вопросы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, Ученые записки, № 187, Пермь, 1976.
36. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики, Волгоград, 1993.
37. Ясинский Г. Взаимодействие следователя МООП и органа дознания // Соц. закоиность №7. 1964.
38. Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 13 желтоқсанындағы Қылмыстық іс жүргізу кодексі.
39. Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 15 қыркүйегіндегі «Жедел-іздестіру қызметі туралы» заңы.
40. Картес И. Криминалистика социалистических стран. Москва, 1986.
41. Руководство для следователей /Под ред. Н.В. Жогина. 1-том. Москва, 1971.
42. Демидов И.Ф. Деятельность советской милиции по раскрытию и расследованию преступлений. Автореф. дис... канд. юрид. наук. Ростов, 1969.
43. Драпкин Л.Я. Первоначальные следственные действия в методике расследования преступлений и проблема повышения их эфф-ти // Вопросы методики расследования преступлений, Вып. 50, Свердловск, СЮИ, 1976.
44. Драпкин Л.Я. Ситуационный подход в криминалистике и проблема периодизации процесса расследования // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений, Свердловск, 1988.
45. Криминалистика Учебник под ред. Герасимова И.Ф., Драпкина Л.Я. Екатеринбург, 1994.
46. Криминалистика. 2-том. Под. ред. В.Г. Смагоринского. Волгоград, 1994.
47. Құсайынов Н.К. Іздестіру әрекеттерін ұйымдастырудағы мәселелер және қазіргі жағдайын талдау, Хабаршы №1, Астана, 2007.
48. Месарович М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровневых систем, Москва, 1973.
49. Миньковский Г.М. Понятие предмета доказывания // Теория доказывания в советском уголовном процессе, М, 1973.
50. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника, Москва, 1992.
51. Кедров Б.М. Классификация наук, Москва, 1983.
52. Воронин С.Э. Проблемно-поисковые следственные ситуации и установление истины в уголовном судопроизводстве, Барнаул, 2000.
53. Коновалов Е.Ф. Розыскная деятельность следователя, Москва, 1973.
54. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений, Минск, 1979.
55. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. Москва, 1997.
56. Левыкин И. Уварова В. Социально-психологическая ситуация // Политическое самообразование, №4, 1983..
57. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т.З. Москва, 1979.
58. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений, Москва, 1978.
59. Герасимов И.Ф. Основы теории следственных ситуации, Сверловск, 1987.
60. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике, Москва, 1988.
61. Селиванов Н.А Советская криминалистика: система понятий, Москва, 1982.
62. Колесниченко А.Ы. Научные и правовые основы расследованияя отдельных видов преступлений: Дис. ...д-ра юрид. наук. Харьков, 1967.
63. Драпкин Л.Я. Понятие и классификация следственных ситуаций // Следственные ситуации и раскрытие преступлений, Свердловск, 1975.
64. Гавло В.К. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений: Автореф. дис. ...д-раюрид. наук. Москва, 1988.
65. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуациология, Калининград, 1997.
66. Криминалистика // под. ред. А.А. Хмырова, В.Д. Зелинского. Краснодар, 1998.
67. Герасимов И.Ф. Пути повышения эффективности методики раскрытия и расследования преступлений (к проблеме алгоритмизации деятельности следователя) // Алгоритмы и организация решения следственных задач, Иркутск, 1982.
68. Герасимов И.Ф. Теоретические проблемы раскрытия преступлений: Дис. д-раюр. наук. Свердловск, 1975.
69. Долинин В.Н. Криминалистическая характеристика и особенности расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых в жилище: Дис. канд. юрид. наук. Свердловск, 1989.
70. Гавло В.К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования, Москва, 1973.
71. Образцов В.А., Танасевич В.Г. Понятие и криминалистическое значение следственных ситуации // Советское государство и право, № 8, 1979.
72. Драпкин Л.Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций, Дисс. д.ю.н. Сверловск, 1982.
73. Брылев В.И. Криминалистические аспекты концепций борьбы с наркобизнесом, Екатеринбург, 1998.
74. Лыос Р.Д., Райфа. Игры и решения, Москва, 1962.
75. Қарағанды қаласының ІІБ Орталық ПБ мұрағаты.
76. Астана қалалық Сотының мұрағаты.
77. Қостанай қаласы Прокуратурасының мұрағаты.
78. Қарағанды облысыпың ІІД Қарқаралы АІІБ мұрағаты.
79. Қызылорда қаласы Прокуратурасының мұрағаты.
80. Драпкип Л.Я. Особенности информационного поиска в процессе расследования и тактике следствия // Проблемы повышения предварительного следствия, Ленинград, 1976.
81. Шиканов В.И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики в условиях современного научного прогресса, Иркутск, 1978.
82. Закатов А.А. Криминадистическое учение о розыске,Волгоград, 1988.
83. Коновалов Е.Ф. Тактические операции и эффективность расследования, Сверловск, 1986.
84. Катин Е.К., Коновалов Е.Ф. Разработка и проведение тактических операции по розыску и задержанию преступника // перспективы развития криминалистики, Сверловск, 1991.
85. ҚР ІІМ 17.07.2007 жылғы №289қбпү «ҚР ІІМ Алқасының 2007 жылғы 12-шілдедегі №7 МА «2007 жылдың бірінші жарты жылдығындағы Ішкі істер органдарының жедел-қызметтік жұмысының қорытындылары және ҚР Мәжілісі мен Мәслихаттарына сайлауды дайындау және өткізу кезеңінде қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніидегі шаралар туралы» шешімін жариялау туралы» бұйрығы.
86. ҚР ІІМ 23.01.2007 жылғы №22қбпұ «2006 жылғы Ішкі істер органдарының жедел-қызметтік жұмысының қорытындылары және 2007 жылға арналған басым міндеттер туралы» ҚР ІІМ Алқасының 2007 жылғы 19-қаңтардағы №1 МА шешімін жариялау туралы» бұйрығы.
87. ҚР ІІМ 26.12.2007 жылғы №501қбпұ «Ішкі Істер Министрлігінің 2008 жылға арналған негізгі ұйымдастырушылық шараларының Жоспарын бекіту туралы» бұйрығы.
88. Драпкин Л.Я. Построение и проверка следственных версий: Дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 1972.
89. Ларин A.M. От следственной версии к истине, Москва, 1976.
90. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий, Москва, 1978.
91. ПещакЯ. Следственные версии, Москва, 1976.
92. Зелинский А.Ф. Ыекоторые теоретические вопросы индивидуального прогноза и следственных версии // В кн. Проблемы предварительного следствия, №2 шығарылым, Волгоград, 1973.
93. Васильев АН. Тактический прием - следственная версия. В кн.: Следственная тактика, Москва, 1976.
94. Криминалистика. Под ред. Р.С. Белкина, Г.Г. Зуйкова. Т.2. Москва, 1970.
95. Реховский Ф Ф. Версии на первоначальном этапе расследования. В сб.: проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений, Свердловск, 1988.
96. Никитин Е.П. Объяснение - функция науки, Москва, 1970.
97. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика и доказывание, Москва, 1969.
98. Драпкин Л.Я. Проблемы взаимодействия научных дисциплин криминалистического цикла в условия борьбы с организованной преступностью // Образователыіая политика МВД России: Проблемы и перспективы, Екатеринбург, 1998.
99. Литвинчук А.А. Роль следственных версий в раскрытии краж, совершаемых организованными группами воров-гастролеров//Актуальные проблемы борьбы с правонарушениями, Екатеринбург, 1992.

100. Мирский Д. Осмотр как следственное действие и как оперативно-розыскное мероприятие. Информационный бюллетень УВД Свердловского облисполкома, №1, 1968.
101. Сидоров В.Г. Начальный этап расследования: организация; взаимодействие; тактика, Москва, 1992.
102. Закатов А.А. О производстве начальных следственных действий. Актуальные вопросы следственной деятельности, Сверловск, 1990.
103. Александров Г.Н Некоторые вопросы теории криминалистической версии//Вопросы криминалистики, №3,1962.
104. Федоров ІО.Д. Осмотр места происшествия при обнаружении трупа с признаками насильственной смерти. Автореф. канд. дисс... М., ВШ МВД СССР, 1965.
105. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей, Москва, 1967.
106. Колдин В. Тактика следственного осмотра//Социалистическая за-конность, №11. 1972.
107. Лавров В.П., Сидоров В.Е. Расследование преступлений по «горячим» следам. Москва, 1989.
108. Быховский И.Е. Осмотр места происшествия, Москва, 1973.
109. Дулов А.В., Ыестеренко П.Д. Тактика следственных действий, Минск, 1971.
110. Криминалистика / Под ред. Н.П. Яблокова, В.Я. Колдина. Москва, 1990.
111. Криминалистика, Москва, 1980.
112. Шымкент қалалық Сотының мұрағаты.
113. Протопонов А.Н. Проблемы первоначального этапа расследования умышленных убийств в условиях болыного города: Дис. ...канд. юрид, наук. Москва, 1987.
114. Краткий словарь по соцологии, Москва, 1989.
115. Бутенко И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентами, Москва, 1989.
116. Васильев А.Н. Следственная тактика, Москва, 1976.
117. Подоляк Я.В. Личность и коллектив. Москва, 1989.
118. Дулов А.В. Судебная психология, Минск, 1970.
119. Катин Е.К. Ситуационные особенности розыскной деятельности сотрудников правоохранительыых органов // Актуальные проблемы следственной деятельности, Свердловск, 1994.
120. Теория доказательств в советском уголовном процессе, Москва, 1973.
121. Васильев А.Н. Советская криминалистика, Москва, 1970.
122. Бирюков Б.В., Тихомиров O.K. Принятие решений как предмет методологических и психологических исследований // Козелецкий Ю. Психологическая теория решений, Москва, 1979.
123. Шульц Д. Теория нечетких множеств и многозначная логика // Фи-лософские науки, №6, 1983.
124. Шымкент қаласы Прокуратурасының мұрағаты.
125. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника, Москва, 1997.
126. Астана қаласының ІІБ мұрағаты.
127. О понятии восприятия: Общая психология, Москва, 1970.
128. Криминалистика, Москва, 1976.
129. Математические модели обнаружения различия. В кн.: Психофизические исследования восприятия и памяти, Москва, 1981.
130. Руководство по расследованию убийств. / под. ред. С.И. Гусева. Москва, 1977.
131. Хлюпин Н.И. Задержание и его роль в расследовании преступлений. В кн.: Ленинский принцип неотвратимости наказания и задачи советской криминалистики, Свердловск, 1972.
132. Янушенко В.И. Тактика задержания подозреваемых, Минск, 1981.
133. Шымкент облысының ІІД мұрағаты.
134. ҚР ІІМ 2007 жылғы 6 науырызындағы № 99 «Ауыр қылмыстар жасаған жасырынып жүрген қарулы қылмыскерлерді іздестіру және ұстау жөніндегі ішкі істер органдары мен ішкі әскердің күштерімен және құралдарымен өзара іс-қимыл жасасу жөніндегі «Сиреиа» Үлгі жоспарын бекіту ғуралы» бұйрығы. ҚР ІІМ 05.12.07 жылғы № 459 бұйрығымен енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен.
135. ҚР ІІМ 05.12.2008 жылғы №457қбпұ «Шартты түрде «Тосқауыл» деп аталатын автокөлікті ұстаумен байланысты арнайы іздеу-бөгеу іс-шараларының үлгі жоспарын бекіту туралы» бұйрығы.
136. ҚР ІІМ 2009-2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспары. 2009 жылдың 1 қаңтарыпда қолданысқа енгізілген.
137. Советская криминалистика: Теоретические проблемы, Москва, 1978.
138. Эйсман А.А. Заключение эксперта в системе судебных доказательств: Дис. ...д-раюрид. наук. Москва, 1965.
139. Селиванов Н.А. Крим. характеристики преступлений и следственные ситуации // Соц. закошюсть. № 2. 1976ж.
140. Грановский Г.Л. Криминалистическая ситуационная экспертиза места происшествия: Реф. научных сообщений на теоретическом Семинаре криминалистических чтений, Москва, 1977. №16.
141. Бердичевский Ф.ІО. Взаимодействие органов следствия и дознания как организационная система // Советское государство и право, № 12, 1973.
142. Гавло В.К., Алешин В.В. Расследование преступлений, сопряженных с отчуждением жилья граждан, Барнаул, 1998.
143. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Парламент палаталарының бірлескен отырысында Қазақстан халқына Жолдауы «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру - мемлекеттік саясаттың басты мақсаты», Астана, 2008 жылғы 7 ақпан.
144. Карагодин В.Н., Никитина Е.В., Зашляпин Л.А. Расследование убийств, Екатеринбурғ, 1993.
145. Қарағанды облысының IIД мұрағаты.
146. Ищенко Е.П. Рекомендации по заполнению ориентировки для розыска преступника по следам обуви, Волгоград, 1985.
147. ҚР ІІМ 24.01.2008 жылғы №23 «ІІО-ның 2007 жылғы жедел-қызметтік жұмысының қорытындылары және 2008 жылға арналған басым міндеттер туралы» ҚР ІІМ Алқасының 2008 жылғы 21-қаңтардағы №1 МА шешімін жариялау туралы» бұйрығы.
148. Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 6 сәуірдегі N 310 «Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стратегиясын одан әрі іске асыру жөніндегі шаралар туралы» Жарлығы).
149. Қостанай қаласының IIД мұрағаты.
150. Кокурин Г.А. Организационные основы деятельности следственно-оперативных групп, Екатеринбург, 1996.
151. Андреева Г.М. Социальная психология, Москва, 1980.
152. Синиокий О.А. Виды следствснных и следственно-оперативных групп, Гос.право, № 1, 1997.
153. Герасун А. Бригадный метод расследования в советском уголовном процессе: Дис.к.ю.н. Свердловск, 1968.
154. Герасун А. Процессуальное оформление взаимодействия следователя с органами дознания // Соц. Законность, № 3, 1971.
155. Балашов А.Н. Процессуалыюе оформление взаимодействия следователя и органов дознания // Соц. законность, № 8, 1972.
156. Невмержитский Е. Как процессуально оформить взаимодействие следователя и органа дознания // Соц. законность, № 12, 1971.
157. Нагнойный Я. Еще раз о расследовании уг. дел группой следователей и органов дознания // Социальная законность, № 12, 1971.
158. Дубинский А.Я., Шосток ІО.И. Организация и деятельность СОГ, Киев, ВШМВДСССР, 1981.
159. Коновалов Е.Ф. Следственно-оперативная группа как форма взаимодействия при раскрытии преступлений и розыске скрывшихся преступников // Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений, Свердловск, 1984.
160. Сущенко В.Ы. Планирование и организация расследованя хищений социалистического имущества, совершаемых должностными лицами в крупных и особо крупных размерах: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. Киев, 1985.
161. Данов П.М. Организационные и криминалистические проблемы расследования по горячим следам: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 1982.
162. Гутерман М.Л. Организационные мероприятия следователя в процессе расследования преступлений: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. Москва, 1982.
163. Васильев В.Н. Психологические основы повышения эффективности труда следователей: Автореф. дис. ...д-ра юрид, наук Ленинград, 1983.
164. Зеленевский Я. Организация трудовых коллективов. Введение в теорию организации и управления, Москва, 1971.
165. Герасимов И.Ф. Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания при расследовании особо опасных преступлений: Дис. ...канд. юрид. наук. Свердловск, 1966.
166. Ратинов А.Р. Взаимодействие следователей прокуратуры с органом милиции при расследовании преступлений // Практика применения нового уголовно-процессуального законодательства, Москва, 1962.
167. Драпкин Л.Я. Понятие и классификация следственных ситуаций // Следственные ситуации и раскрытие преступлений, Свердловск, 1975.
168. Якубович. Н.Я. Предварительное расследование: методологические, уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы. Дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 1977.
169. Гапанович Н.Н., Мартинович И.И. Основы взаимодействия следователя и органов дознания при расследовании преступлений, Минск, 1983.
170. Осипов А. Ф. Вопросы соотношения уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятелыюсти, Свердловск, 1975.
171. Белозеров Ю.Н., Гуткин И.М. и др. Органы дознания и предварителыюго следствия системы МВД и их взаимодействия // Вопросы взаимодействия следователя с органами дознания, Москва, 1973.
172. Герасимов И.Ф. Теоретические проблемы раскрытия преступлений: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 1979.
173. Дружинин В.В., Конторов Д.С. Идея, алгоритм, решение, Москва, 1972.
174. Кремянский В.И Определение понятия системы и системного подхода, Москва, 1970.
175. Рапопорт B.C. Развитие организационных форм управления научно-техническим прогрессом в промышлешюсти, Москва, 1979.
176. Вишняков В.Г. Структура и штаты органов советского государственного управления, Москва, 1972.
177. Кавалериес А.К. Тактическое положение взаимодействия следственных и оперативных органов // Совершенствование уголовно процессуального законодательства, Рига, 1972.
178. Балашов А.Н. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании уголовных дел, Москва, 1979.
179. Лузгин И.М. Следственные версии и планирование расследования // Криминалистика, Москва, 1968.
180. Дубовицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования, Москва, 1972.
181. Олейник П.А.З Птициы А.П. Вопросы теории и практики розыска скрывшихся преступников // Криминалистика и судебная экспертиза, Вып.7, Киев, 1970.
182. Кузьмин B.C., Волков И.Н., Емельянов Ю.Н. Руководитель и коллектив: социально-психологичерский очерк, Ленинград, 1974.
183. Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание: конфликт! Новосибирск, 1989.
184. Шепаньский Я. Элементарные понятия социологии, Москва, 1969.
185. Ершов А.А. Социально-психологические аспекты конфликта // Социальноая психология и социальное планирование. Ленинград, 1973.
186. Ковалев А.Г. Коллектив и социально-психологические проблемы руководства, Москва, 1975.
187. Возгрин И.А. О структуре методик расследования отдельных видов преступлений // Вопросы теории и практики борьбы с преступностью, Ленинград, 1974.
188. Драпкин Л.Я. Структура и функции первоначальных следственных действий в методике расследования // Методика расследования (Общие положения), Москва, 1976.
189. Драпкин Л.Я. Тупиковые ситуации в процессе раскрытия и расследования преступлеиий: теоретические и практические аспекты их преодоления // Каминский A.M. Рефлексивный анализ и моделирование как средство преодоления тупиковых ситуаций, Ижевск, 1998.
190. Организационные структуры управления производством, Москва, 1975.
191. Мамиконов А.Г. Управление и информация. гл. 3. Москва, 1975.
192. Афанасьев В.Г. Человек в управлении обществом, Москва, 1977.
193. Семенов В.Е. К проблеме понимания и классификации групп в марксистской социальной психологии // Вестник ЛГУ, № 1, 1982.
194. Федоров Ю.Д. СОГ на месте происшествия (психологические аспекты), Ташкент, 1982.
        
        Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі
Академик Е.А. Бөкетов атындағы
Қарағанды ... ... К.К. ... тергеудегі іздеу тактикасының теориялық және қолданбалық мәселелері
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
050301 - ... - ... ... ... және ... министірлігі
Академик Е.А. Бөкетов атындағы
Қарағанды мемлекеттік университеті

кафедра меңгерушісінің
міндетін атқарушы
доцент
_______В.Е.Сухотерин
2011ж. ________
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы:
050301 - ... ... ... ... ... ... ... - 2015ж.
Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды Мемлекеттік Университетінің заң ... ... оқу ... ... К.К. ... атты ... жазылған дипломдық жұмысына
СЫН ПІКІР
К.К. Сакированың дипломдық жұмысының тақырыбы өзекті болып табылады. Соңғы жылдары, Республикамызда тіркелген қылмыстардың жалпы ... ... ... ... қылмыс саны толастар емес. Мемлекетіміздің бірқатар аймақтарында қылмыс санының өсуі белең алуда.
Дипломдық жұмыс қылмыстылықпен күресу барысындағы іздеу жұмысының ... және ... ... ... ... Қылмыстарды ашу мен тергеу үдерісіндегі іздеу шараларының түрлері мен ... ... ... және іздеу жұмысын жүзеге асырушы жедел-тергеу топтарының ұйымдастыру-басқарушылық ерекшеліктері ... ... ... ... ... және практикалық жағынан маңыздылығымен ерекшеленеді. Дипломдық жұмыстың зерттеудің негізгі мақсаты-жедел-іздестіру қызметі және криминалистикалық теориялармен салыстырмалы тұрғыда талдау арқылы қылмыстылықпен күресу ... ... ... жаңа ... ... сараптау, оған жаңаша пікір айту, баға беру. Бұл жас теория криминалистика және жедел-іздестіру ... ... ... Аталмыш кешенді теорияның құрылуы мен дамуы іздеу жұмысын жүзеге асыру барысында жедел-тергеу топтарын ұйымдастырудың маңызды аспектілеріне және ... ... ... ... ... ... ... құру қажеттілігін негіздейді де, қылмыстылықпен күресу үдерісінің жалпы ... ... ... криминалистикалық және жедел-іздестіру бағыттарын жетілдіру бойынша жаңа ғылыми негізделген теориялық ережелер мен әдістемелік ұсыныстарды қарқынды құру жолымен ғана жүзеге ... ... жету үшін К.К. ... дипломдық жұмысына мынадай міндеттер қойды:
- қылмыстылықпен күрестің жалпы жүйесіндегі іздеу ... оның ... ... ... орны мен маңызының өзекті мәселелеріне жалпы теориялық және әдістемелік талдау жүргізу;
- іздеу ... мәні мен ... ... және осы ... ... ашу мен ... ... тергеу бөлімдері және криминалды полиция аппараттары тәжірибесінің маңызды жүйелерінің бірі ретінде оның түсінігін кұрастыру;
- іздеу жұмысы мен іздестіру ... ... мен ... ... ... ... ... жеке түрлерінің қызметтік ерекшеліктерін анықтау және оның категориялық жүйесін кұру;
- қылмыстылықпен ... ... ... ... ... құру және ... үдерісіндегі ерекшеліктерді айқындау;
- жедел-тергеу топтарының мәні мен маңызын, олардың ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру-басқарушылық мәселелерін жетілдіруге бағытталған ұсыныстарды сараптау.
Жұмысты зерттеу барысында К.К. Сакирова практикадан көп ... ... ... ... ... ... ... іздеу жұмысының тиімді ұйымдастырылуы мен жүзеге асырылуын қарқынды жетілдіру жолына әсер етуші факторлар кешені қарастырылды. Сонымен ... ... ... органдары қызметінің дағды-қалыптарын айқындап көрсететін мәліметтер тереңінен зерттелді.
Дипломдық зерттеуде диалектика және тану теорияларының ... ... ... тапты. Жүйелі-құрылымдық және салыстырмалы, статистикалық талдау, жүйелі-қызметтік және ... ... ... ... санаттау әдістемесі қолданылды. Қылмыстардың жеке түрлерін ашу мен тергеу бойынша ... ... ... ... ... ... К.К. ... осы саладағы ғылыми еңбектерге түбегейлі талдау жүргізе отырып, іздеу топтарының жаңа да толық түсінігін ұсынады: Іздеу топтары ішкі істер ... ... ... және ... ашу мен ... ... іздеу қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында қатыстырылатын басқа тұлғаларды (жәбірленушілерді, куәларды және тағы басқаларды) қамтитын, қылмыстық іс бойынша анықталған ... ... ... құралатын арнайы ұйымдастырылған құрылымдар.
Жедел-тергеу топтарын құру мен іске қосу үдерісінде ... ... ... талданып, олардың неғұрлым тиімді ұйымдастыру-басқарушылық құрылымы ретінде бағдарламалы-мақсаттық басқарумен аралас түрде ұйымдастырылған түрі ұсынылды.
Автор бірінші бөлімде ... ... ... ... ... ... асырушы іздеу топтарының қызметіне тоқталған, қылмыстарды ашу мен тергеу барысында ... ... ... ... ... ... Екінші бөлімде іздеу-талдау, ақпараттық-бағыттау шараларының ерекшеліктері мен жедел-тергеу топтарының ұйымдастыру-басқарушылық мәселелерін қарстырып өткен.
К.К. Сакированың тақырыбына жазылған ... ... ... ... ... айта кететін болсам:
1. Қылмыстылықпен күресу үдерісінде жүргізілетін іздеу-бөгеу, және ақпараттық-бағыттаушы шараларының ... мен ... ... ... көңіл бөлген.
2. Жұмыста техникалық қателіктер кездеседі.
3. Автор ... ... ... ... ... мәселелерін шешу үшін өз ой-пікірін жеткілікті деңгейде білдірмеген.
К.К. ... ... ... ... кемшіліктер тек ұсыныстық сипатта берілген. Жалпы жұмыс объективті түрде, ... ... ... ... ... ... Кырмызының дипломдық жұмысына "өте жақсы" деген бағаға бағалаймын.
ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ... - ... ... - ... кодекс
ЖІҚ - Жедел-іздестіру қызметі
ҚІЖК - Қылмыстық іс жүргізу кодексі
ІІО - Ішкі ... ... - ... ішкі ... органдары
ҚАІІО - Қалалық, аудандық ішкі істер органдары
ІІМ - Ішкі істер министрлігі
ІІД - Ішкі істер ... - ... ішкі ... ... - Жол полициясының басқармасы
ЖПб - Жол полициясының ... - Ішкі ... ... - Қалалық Ішкі істер басқармасы
ЖІШ - Жедел-іздестіру шаралары
ААІЖ - ... ... ... - Жедел басқару орталығы
БжҒМ - Білім және ғылым министрлігі
ӘМ - Әділет министрлігі
ҚАЖК - Қылмыстық-атқару жүйесінің комитеті
ТБ - Тергеу бөлімі
КПБ - ... ... ... - ... полиция бөлімі
YenҚК - Yenлттық қауіпсіздік комитеті
ТҚБ - Техникалық қызмет басқармасы
КАЕ - Криминалды ақпарат есебі
МАЗМҰНЫ
Кіріспе...................................................................................................... ... ... ... ... ... ... тактикалық негіздері ...........................................................................................
1.1 Қылмыстылықпен күресу үдерісінде іздеу шараларын жүзеге ... ... ... ... Қылмыстарды ашу мен тергеу барысында жүргізілетін ... ... ... ... ... ... шараларының ұйымдастыру ерекшіліктері ........................................................................................................
2.1 Іздеу-талдау, ақпараттық-бағыттау шараларының ерекшеліктері......
2.2 Жедел-тергеу топтарының ұйымдастыру-басқарушылық мәселелері.
Қорытынды ...............................................................................................
Пайдаланылған ... ... ... (лар) ... жұмыс арналады. Қылмыстарды ашу мен тергеу үдерісіндегі іздеу шараларының түрлері мен олардың жүзеге асырылуы және ... ... ... ... ... топтарының ұйымдастыру-басқарушылық ерекшеліктері кеңінен талданады.
Тақырыптың өзектілігі: Республикамызда тіркелген қылмыстардың жалпы көлемі азайғанымен, кейбір ... ... саны ... ... ... ... аймақтарында қылмыс санының өсуі белең алуда.
Бұны 2009-2010 жылдар аралығында елімізде тіркелген барлық қылмыстардың облыстарға бөлгендегі деңгейінен (1-кесте) ... жазу ... 1 - ... ... ... ... тіркелген барлық қылмыстардың облыстарға бөлгендегі деңгейі.
Аумақ
2009 ж. I жар.
2010 ж. I жар.
Қылмыстар- дың саны
Халықты 10 мыңға ... ... ... ... 10 ... ... қылмыстылық деңгейі
Астана қ.
2104
69
2551
78
Ақмола обл.
3113
90
3617
104
Ақтөбе обл.
2779
87
3135
93
Алматы қ.
6602
101
9163
134
Алматы обл.
3745
47
4818
58
Атырау обл.
1832
78
1956
80
Шығыс Қазақстан обл.
8456
124
8398
123
Жамбыл обл.
2684
58
2958
62
Батыс Қазақстан обл.
2421
82
2669
89
Қарағанды
5088
79
6330
97
Қызылорда обл.
1689
58
1933
61
Қостанай ... ... ... Қазақстан обл.
4688
42
5658
49
Республика бойынша
59777
76
68053
85
Тіркелген қылмыстар санының өсуімен қоса, қылмыстың жасалу деңгейі жоғарылады, қылмыскерлердің қылмыстарды куәларсыз, із ... ... ... арта ... ... талдауына сүйенетін болсақ, олардың өсуі республикамыздың бірқатар аймақтарында қасақана және ... ... ... ... Еліміздегі күрделі саяси, қоғамдық-экономикалық және бүкіл әлемдік қаржылық-эконоикалық ... ... ... өзгерістерде қылмысқа қарсы белсенді әрекет ету мәселесі алғашқы кезектегі мемлекеттік ... ... ... ... жеке және мүліктік қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндетін ... ... ... ... ... ... ... құқық қорғау органдарынан ойларынан шығатын статистикалық мәліметтерді емес, айқын іс-қимылдарды және солардың нәтижелерін күтуде. Бұндай ... ... ... ... ... ... кез ... түрімен кресу үдерісінде өзгерістер жасауға бағытталған материалды-қаржылық, ғылыми-әдістемелік және басқа да жағдайлар жасауға деген мақсат пен ... ... ... қамтамасыз етілуі қажет.
Қылмыстың құрылымдық ұйымдасуы мен қылмыстың кәсіптілігі, ауыр және аса ауыр ... ... ... өсуі ... ... үшін ... төндіруде. Айқын жағдайларда жасалған қылмыстарды тек қана қылмыстық іс жүргізу заңнамасы реттейтін іс-қимылдар мен шаралар арқылы ашу және ... ... ... ... қана ... кейде оларды анықтау мүмкін бола бермейді.
Кейбір қылмыстар, өздерінің ... ... ... қала ... Ал ... ... ашылмай қалуына негізгі себептердің бірі ретінде жасалған қылмыстардың іздерін, қылмыс жасауда сезіктілерді дер кезінде анықтамау немесе осы мақсаттағы шаралар ... ... және ... ... ... орын ... Бұл ... өзекті мәселе қылмыстарды тек ашу барысында ғана емес, сонымен қатар, тергеу үдерісінде ... ... ... ... ... қатысты қозғалып отыр. Осыған сәйкес, қылмыстарды ашу мен тергеу барысындағы іздеу жұмысын түбегейлі жетілдіруге бағытталған ... ... ... ... ... ... ие болмақ. [2.71.].
Қылмыспен күресудің тиімділігі көптеген факторларға, соның ішінде ғылыми-зерттеулердің маңыздылығын арттыруға, жедел-іздестіру қызметі теориясы мен криминалистика ... ... ... ... құқық қорғау органдарының тәжірибелік кызметіне жедел енгізілуіне қатысты ... ... ... ... тәжірибесі бұрыннан бері қылмыстарды ашу мен тергеудің ... ... ... ... ... ... құралдары мен әдіс-тәсілдерін жетілдіру бойынша кешендік ғылыми өндеулерді қажет етеді.
Қылмыспен күресуде тиімді нәтижелер алудың қажетті жағдайы ... ... ... ... ... ғылыми және кәсіптік деңгейі, қылмыстарды ашу мен тергеудің ғылыми әдіс-тәсілдерін кеңінен жедел-тергеу тәжірибесіне енгізу болып табылады. Бұл жедел-тергеу тәжірибесін ... ... заң және ... да ... ... жетістіктерін қолдану негізінде
қылмыстарды ашу мен тергеу бойынша құқық қорғау ... ... ... ... өңдеуді талап етеді.
Соңғы он жылда іздеу қызметінің теориясы мен ... ... ... ... зерттеу жұмыстары жеткілікті дәрежеде зерттелді деп айта алмаймыз. Бұл көптеген өзекті мәселелердің аз зерттелгендігіне және іздеу қызметі ... ... ... ... ... дами алмауына әкеліп соқты. Бұл, ең алдымен, іздеу қызметі теориясының неғұрлым жалпы мәселелеріне, оның интеграциялық үдерісін заңды тұрғыда ... ... ... ойымызша, ғылыми білімдердің интеграциялық үдерісін дамыту қылмыстарды ашу мен тергеудің тиімділігін мақсатты түрде жоғарылатуға мүмкіндік ... ал осы ... ... ... ... ... ... жалпы және тиімді құрылымдарының нақты нысандарын анықтауға жол ашады. [3.221.].
Тергеу бөлімдері мен анықтау ... ... ... қатысушы басқа да ұйымдар мен тұлғалардың өзара іс-қимылының неғұрлым тиімді нысаны ретінде қарастырылатын жедел-тергеу топтары қызметінің ... ... ... да ... ... ... көрсетеді.
Зерттеудің мақсаты мен міндеттері. Дипломдық жұмыстың зерттеудің негізгі мақсаты жедел-іздестіру қызметі және криминалистикалық теориялармен салыстырмалы тұрғыда ... ... ... ... ... ... ... жаңа ғылыми негіздерін сараптау, оған жаңаша пікір айту, баға беру. Бұл жас ... ... және ... ... теорияларымен шектеседі. Аталмыш кешенді теорияның құрылуы мен дамуы іздеу жұмысын жүзеге асыру барысында жедел-тергеу топтарын ұйымдастырудың маңызды ... және ... ... ... өзекті мәселелеріне қатысты көзқарастар құру қажеттілігін негіздейді де, қылмыстылықпен күресу үдерісінің ... ... ... ... криминалистикалық және жедел-іздестіру бағыттарын жетілдіру бойынша жаңа ғылыми негізделген ... ... мен ... ... ... құру ... ғана ... асырылады.
Дипломдық жұмыста мынадай міндеттер қойылған:
- қылмыстылықпен күрестің жалпы жүйесіндегі іздеу жұмысына, оның аталмыш үдерісте алатын орны мен маңызының өзекті ... ... ... және ... ... ... ... мәні мен маңызын зерттеу және осы негізде қылмыстарды ашу мен тергеу бойынша тергеу бөлімдері және криминалды полиция аппараттары тәжірибесінің маңызды ... бірі ... оның ... ... ... мен ... ... ұқсастықтары мен айырмашылықтарын салыстырмалы тұрғыда анықтау;
- іздеу жұмысының жеке түрлерінің қызметтік ерекшеліктерін анықтау және оның категориялық жүйесін кұру;
- қылмыстылықпен күресу барысында ... ... ... құру және ... ... ерекшеліктерді айқындау;
- жедел-тергеу топтарының мәні мен маңызын, олардың қызметтік-мақсаттық тағайындалуын, іздеу жұмысын жүзеге асыру барысындағы ұйымдастыру-басқарушылық мәселелерін жетілдіруге бағытталған ... ... ... ... ... ... ... және оның қылмыстылықпен күресу барысындағы теориялық, құқықтық,
ұйымдастырушылық мәселелері. Қылмыстылықпен күресу бойынша құқық қорғау органдарының іздеу жұмысының тиімді ұйымдастырылуы мен жүзеге ... ... ... ... әсер ... ... ... қарастырылды. Сонымен қатар, құқық қорғау органдары қызметінің дағды-қалыптарын айқындап көрсететін мәліметтер тереңінен зерттелді.
Тәжірибелік маңызы. Қылмыстарды ашу мен тергеу үдерісіндегі іздеу ... ... ... ... нысандарының бірі ретінде жедел-тергеу топтарын құру мен іске қосудың теориялық және тәжірибелік мәселелерімен қатар, арнайы өнделген сауалнамалар ... ... ... ... пікірлері мен құқық қорғау органдарының тәжірибесінде көрініс тапқан зерттеу объектісіне қатысты қылмыстық ... ... және ... негізі. Дипломдық зерттеуде диалектика және тану теорияларының негізгі қағидалары қолданыс тапты. Жүйелі-құрылымдық және салыстырмалы, статистикалық талдау, ... және ... ... ... ... ... әдістемесі қолданылды. Қылмыстардың жеке түрлерін ашу мен тергеу бойынша жедел-тергеу топтарының жұмысы тәжірибе арқылы тексерілді.
Зерттеу барысында біз А.Н. ... Р.С. ... A. В. ... Ф.Ю. ... И.Е. ... А.Н. ... В.К. ...
И.Ф. Герасимовтың, Ф.В. Глазыринның, Л.Я. Драпкиннің, А.Я. ... ... А.А. ... Е.П. Ищенконың, B.Н. Карагодиннің, Е.Ф. Коноваловтың, Н. К. Құсайыновтың, В.П. Лавровтың, А.М. Лариннің, И.М. ... Қ.Б. ... В.А. ... Л.Д. ... Н.А. Селивановтың, В.И. Шикановтың, Ю.И. Шостоктың, Н.П. ... Н.Я. ... және ... ... ... заң ... ... қызметті ұйымдастыру мен тиімді басқару және зерттеу теориясы, сонымен қатар қазіргі ғылымның осы және басқа да салаларында танымал ... ... ... алынды.
Дипломды жұмыстың қалыпты-құқықтық негіздерін Қазақстан Республикасының Конституциясы, ... ... ... Қазақстан халқына жолдаулары, қазіргі заңнамалар, қылмыспен күресуді және заңдылықты, құқықтық тәртіпті нығайту сұрақтары бойынша Қазақстан Республикасының қалыпты-құқықтық актілері ... ... ... ... ... ... ... Қылмыстылықпен күресу үдерісінде іздеу шараларын жүзеге асырушы ... ... ... ... ... ... ... іс-қимылдарды, демек, қылмыстылықпен күресу барысында ұйымдастырушы-басқарушылық сипаттағы қиындықтарды жою тергеушілер мен ... ... ... және ... қызметін жүзеге асыру мен жетілдіруге, олардың тактика-психологиялық мүмкіндіктерін маңызды түрде арттыруға жағдайлар туғызады. Бұл, өз ... ... ... топтарымен қылмыстарды ашу мен тергеу үдерісінде қалыптасқан жағдайларды тиімді шешу нәтижелелерін және іздеу-бөгеу шараларының тиімділігін арттырады.
Іздеу топтары дегеніміз - ішкі ... ... ... ... және ... ашу мен ... ... іздеу жұмысының тиімділігін арттыру мақсатында қатыстырылатын басқа тұлғаларды (жәбірленушілерді, куәларды және т.б.) қамтитын, қылмыстық іс бойынша ... ... ... ... ... ... ... құрылымдар.
Біз Л.Д. Самыгиннің пікірін қостай отырып, іздеу-бөгеу шараларын ұйымдастыру мен ... ... ... - тек ... ғана емес, сонымен қатар, іздеу болжамдарын құрумен, іздеу кестелерімен, іздеу міндеттерін шешу тәсілдерімен, ... ... ... ... ... болжаумен және оларды анықтап, ұстаумен қамтамасыз етілетін ойлы қызмет деп түсінеміз.
Кейбір ғалымдардың пікірлеріне сүйенсек, нақты осы ... ... ... ... ... ғана ... мен ... қызметі теориясының жалғаспалы ынтымақтастығы мен өзара әрекеттестігіне жол ашады, себебі бұл ғылыми санат олардың ... ... ... Екі ... ... ... ... жағдайларының бір түрі ретінде , [4,19.]. және ... ... ... екі жеке ... ... мен өзара әрекеттесігіне объективті тұрғыдан әсер етеді, криминалистика ғылымын қылмыстарды ашу мен ... ... ... ... органдарының тергеу және жедел аппараттарымен іздеу қызметінің ұйымдастырылуы мен жүзеге ... ... ... ... ... ... ... іздеу-бөгеу жұмысының кез келген кезеңіндегі іздеу және басқа да сипаттағы ақпараттардың көлемімен анықталады. Аталмыш ақпараттардың ... ... ... ... ... ... ... оған жету нұсқаларын таңдауда, тергеуші мен жедел қызметкердің мүмкіндіктер кешенін ... ... ... іс-қимыл нұсқасын жүзеге
асыруда маңызыды.
Қылмыстырды ашу мен тергеу барысында тергеуші мен қызметкердің іздеу
қызметінде деп аталатын ... ... ... Ол ... ... тізбегімен мінезделеді, мысалы: уақыт пен ақпараттың аздығы, іздеу жағдайының белгісіздігі мен ... ... ... ... үшін жоғары жауаптылық. Ең алдымен, оларға келесілерді жатқызуга болады:
* әр түрлі объектілердің, демек, жедел көңіл бөлінетін ... ... ... бар екендігінің әр дәрежелі болжамдығы;
* іздеудегі объектілердің нақты сипаттамаларының жоқтығы;
* іздеудеғі объектілердің жоғалып кету мүмкіндігі;
* мақсатқа ... ... ... ... пайда болу мүмкіндігі.
Жедел-тергеу тәжірибесінің талдауына сәйкес, іздеу топтары іздеу-бөгеу шараларын жүзеге асырудың ... ... ... ... де, ... ақпаратты қылмыстарды ашу мен тергеу барысында жүзеге асырады.
Іздеу топтары тек процессуалды ақпаратты ғана ... ... ... ... ... ... мен ... алынған құпия хабарламалардағы, бақылау мәліметтеріндегі және тағы басқа ақпараттарды өңдейді және жүзеге асырады. ... ... ... ... ... ... (субъективті) үлгісімен қатар (жәбірленушінің, куәлардың, сезіктілердің, айыпталушылардың және тағы басқа тұлғалардың айғақтары), материалды-ақпараттық бекітілген үлгісін (оқиға болған жерді ... ... және ... да ... ... ... ... табылған іздер) өңдейді де, қылмыстарды ашу мен тергеу үдерісінде қолданады.
Олардың қызметі жедел көңіл бөлінетін ақпарат қайнар көздерін ... ... ... ... ... ... ... ақпарат жинап, қылмысқа қатысы бар деп сезіктелген жеке тұлғаларды анықтау мен ұстауға бағытталған іздеу-бөгеу шараларының кешенін жүзеге асыруды қамтиды және ... тек ... ... ғана ... құрылуы екіталай, сонымен қатар қылмыстылықпен күресу үдерісінде ... ... да ... жөн.
Қылмысты ашу мен тергеу үдерісінде қалыптасатын жағдайларды зерттеу мен бағалау тергеуші мен жедел қызметкердің ойлану қызметінің логикалық, эвристикалық және ... ... ... ... Бұл ... жеке іздеу шараларын немесе олардың кешенін, тергеу іс-қимылдарын және нақты міндеттерді шешуге арналған басқа да шараларды жүргізу үшін ... ... ... ... объектілер, демек, жедел көңіл бөлінетін ақпарат қайнар көздері туралы мәліметтерді жинау, ... және ... ... ... ... М. Г. ... ... сүйене отырып, ұйымдасқан қылмыстық топтарға тән криминалды жағдайлардың әр түрлі аспектілері қарастырылады немесе криминалды құрылымдардың қылмыстық
істі тергеуге ... ... ... ... ... ... ... іздеу-бөгеу шараларына белгісіздік элементтері тән. Олардың бірыңғай шешімдері болмағандықтан, ең ... ... оның әр ... ... және ... ... ... қызметіндегі жедел көңіл бөлінетін ақпарат қайнар көздерін іздеуде белгісіздіктің мінездемесі мен ерекшеліктерін зерттеу ұғынушылық көзқарастың мол ... ... ... себебі бұл қызметтің субъектісі нақты анықтау мүмкін емес жағдайларда ... ... де, қиын ... душар болады.
Ғұлама ғалымдар Б.В. Бирюков пен О.К. Тихомировтің пікірлері бойынша, бұл ... ... ... ... оның ... және ... ... байытады [6, 470.].
Белгісіздіктерді жою тәсілін таңдау жұмысы күрделі болып қана қоймай, шығармашылықты талап ететін үдеріс. ... ол ... ... ... ... және мағыналы ақпарат болмағанда жүзеге асырылады.
Д. Щульц ... ... осы ... назар аудару, әсіресе ғылыми зерттеудің жедел көңіл бөлінетін ақпарат қайнар ... ... ... ... - ... - психологиялық және
Логикалық тану әдістері мен тәсілдерін жалпылаудағы маңызының молдығын атап көрсеткен [7,121.].
Бірақ, бұл жерде белгісіздік факторларының әсерінен ... ... ... ... жоқ ... сай, бұл ... емес), керісінше, іздеу жағдайын тиімді шешу бойынша нақты шешімдер мен тәжірибелік іс-қимылдар кешенін ... ... оны ... ... мен ... ... ... пікірлер айтылуда.
Пайда болу нысандары мен мазмұны бойынша белгісіздік бірқалыпты жаратылыс ... ... ... ... және ... ... үдерісіндегі белгісіздіктің көлемді де жан-жақты аймағы бар екенін ұмытпаған жөн, сондықтан ... мен ... ... ... іс ... ... ... жоспарлау мен жүзеге асыру барысында оларды есепке алуы қажет.
Сөйтіп, іздеу-бөгеу қызметінің жүйесін құрушы факторлар ретінде бірнеше объектілерді ... ... ... ... ... ... қайнар көздері және қалыптасқан іздеу жағдайының мінездемесі. Мұны қылмыстық іс жүргізу заңдылықтарын назарға ұстай отырып, Г.М. Миньковскийдің: ... ... ... ... [8,139.].
Бұлардың қатарына төмендегі мәселелерді жатқызуга болады:
* қылмыстың жағдайы (қылмыстың жасалу уақыты, орны, тәсілі және
басқа да жағдайлары);
* айыпталушының қылмыс ... ... ... ... ниеті;
* жауаптылықтың дәрежесі мен сипатына әсер ететін және айыпталушының жеке тұлғасын мінездейтін жағдайлар;
* қылмыспен келтірілген зардаптың ... мен ... ... ... ... ... А. Образцов аталмыш мәселелерді түбегейлі талдауға алған [9,16.]. Оның пікірінше, бұл жағдайлардың жеткілікті де жоғары дәрежедегі түсініктер болып ... Осы ... ... ... ... олардың элементті-компоненттік құрамын анықтайды:
* қылмыскер;
* мақсаттар мен міндеттер;
* ниет;
* дәлелдеудің заты;
* қылмыстық мақсатқа жету құралдары (іс-қимылдар, ... ... ... ... ... және т.б.);
* қылмыстың механизмі мен салдары;
* жасалған іс-қимыл (қимылсыздық) пен салдардың арасындағы себептік байланыс.
Бұл тұжырымдармен келісуге болады, бірақ ол нақтылау мен ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру бойынша қызметіне тек криминалистикалық мінездеме ғана емес, қылмыстың қылмыстық-құқықтық, жедел-іздестіру ... ... ... ... ... жағдайлар да негіз бола алады.
Әрқилы жедел көңіл бөлінетін ақпараттың үлгісін өңдеу мен жүзеге асыру, біздіңше, іздеу жағдайының мазмұнына ... ... ... ... ... Бұл - , , , ... іздеу жүргізуде жедел көңіл бөлінетін ақпарат қайнар ... ... ... ... шығу ... немесе ұрланған мүлікті болжамды сатушының бейнесі). Мысалы, Астана қаласының дүкенінде жасалған қалта ұрлығын ашу ... ... ... ұялы ... мен ... ұрланған нақты уақыты мен жерін айта алмады. Бірақ, өзінің маңайында бір күдікті жасөспірім баланы жиі байқағанын түсіндірді. Өкінішке орай, ... оған ... ... оның бойы мен жасын шамалағанмен, нақты сыртқы пішіні мен киінген кимін ... ... ... құру да ... ... ... алайда, тікелей кездессе, танитынын айтты. Жүргізілген алғашқы іздеу қызметі оңтайлы нәтиже бермеген соң, ... үміт ... ... ... ... ... Жедел-тергеу тобының мүшелері мен қосымша қызметкерлер алып дүкенді қоршап, шығуға бағытталған адамдардың ішінен ... бойы мен жас ... ... ... тұлғаларды , оларды жәбірленушіге тануға ұсынып отырды. Жәбірленуші болса, дүкен ішінде жедел ... ... ... ... ... ... ... сезікті танылып, сыртқы қарауда қалтасынан ұрланган ұялы телефон табылды. Тергеу іс-қимылдарымен кінәсі дәлелденді. [10.].
Бұл нысанға қатысты, В.А. Образцов өзінің ... ... ... іздеу шаралары қылмыскердің болжамды пайда болар орындарында оның бейнесін ойша құрастырушының көмегімен жүзеге ... ... атап ... ... ашу мен ... ... іздеу-бөгеу шараларын жүргізудің негізін калаушы бағыты болып қылмыскердің ақпараттық үлгісі саналады. Сол уақытта, іздеу топтары іздеу жүргізудің басқа да ақпараттық ... ... ... нысан: Бұл нысан іздеу-бөгеу шараларын жүргізу барысында жедел көңіл бөлінетін ақпарат қайнар көздерін қолдану мүмкіндігі болмаған немесе аталғандардың жоқтығымен (жәбірленуші ... куә өліп ... ... және тағы ... себептермен) байланысты жағдайларда жүзеге асуы мүмкін: , . Сонымен қатар ұқсас немесе ... ... ... ... ... бойынша жәбірленушілер құқық қорғау органдарына арызданбайды) зерттеуге ерекше кәңіл бөлінген жөн. Мысалы, Астана ... ... ... ... ... жиі ... ... тонау қылмыстарын ашу үдерісінде жәбірленушілердің барлығы қылмыскердің кенеттен пайда болғанына байланысты, оның ешқандай белгілерін сипаттай алмады. Жедел-тергеу тобының ... ... ... ... қылмыстардың негұрлым жиі жасалу аумақтарында жәбірленушіні қолдану туралы шешім қабылдады. Жедел қызметкерлер аталған жұмысты бір жұма бойы кешкі сагат ... ... ... ... ... ... қымбат ұялы телефон мен бағалы әйел сөмкесі табылды, қолына бір бөтелке сыра әперіліп, жүріс-тұрысын мас күйдегі ... ... ... орын алды. Нәтижесінде, іздеу шаралары жоспарланған мерзімнің алтыншы күнінде сезікті ұсталды [12].
Іздеу топтары, ... сай, ... ашу ... ... ... ... іс ... құрылады. Тергеу тәжірибесіне жүргізілген талдауымызға сүйенсек, тергеу барысында сезіктінің сыртқы белгілері, қылмыстың жасалу тәсілі және ... ... ... ... да кейбір жағдайлары (сезіктіде іздердің қалып кетуі немесе жүріс-тұрыс белгілері) анықталғанда, нақты қылмысты ашу үшін іздеу топтары құрылуы мүмкін. ... ... ... ... ... іздеу үдерісін қиындататын шамаға жуық мінезде болуы мүмкіи. Жоғарыда көрсетілгендей, іздеу объектісінің тек толық анықталғанында ғана іздестіру үдерісі жүзеге асырылады. ... ... ... ... ... үшін ... іздеу режимі қолданылады.
Іздеу қызметінің ... ... ... ... ... және психологиялық операцияларды таңдау бойынша шешім қабылдауды қамтитын қабылдау үдерісі құрайды.
Психология ғылымында, қабылдау - қабылданушы (зерттелуші) объектіні зерттеуге және оның ... ... ... ... ... ретінде түсінік алады. Қабылдау үдерісі іздеу және тану іс-қимылдарына бөлінеді [12, ... ... мен ... өзара жақын мағыналас бірнеше термин кездеседі: тану, сұрап білу, табу, айырмашылығын табу және т.б. [13, 63.]. ... табу ... ... тәртіпте жүзеге асырылады:
* іздеу тобының жұмысын ұйымдастыру барысында нақты ... ... ... үдерісінде сакталған ақпаратты еске түсіру немесе, керісінше, жедел көңіл бөлінетін ақпарат қайнар көздерінің ойдағы бейнелерін құру;
* есіне ... ... ... ... мен заттарды біріктіру, салыстыру;
* іздеу объектілерін тану немесе танымау.
Іздеу топтарының ... ... ... ... ... негізгі міндеттері:
* белгілері бойынша іздеудегі қылмыскерлерге ұқсас тұлғаларды анықтау, ал оларды тапқан кезде, ... ... ... ... ... ... ... ұстау;
* денесінде немесе киімінде қылмыстың іздері бар ... ... ... ... ... мүмкін тұлғаларды әрқилы жүріс-тұрыс белгілері бойынша анықтау. [14, 44.].
Іздеу топтарының іздеу-бөгеу қызметін ұйымдастыру мен жүзеге асыру үдерісі өзінің ерекшеліктері мен ... ... ие. ... топ ... нақты қылмысқа қатысты тұлғаларды тек анықтап қана қоймай, сонымен қатар, сондай тұлғаларды ұстап, ішкі істер органдарына жеткізулері қажет.
Мұндай ... ... ... демек, күрделі жағдайларда тиімді бағыт алушы жоғары білікті, мамандандырылған ... ... ... ... ... жұмыстары төмендегідей аумақтарда жүзеге асырылуы мүмкін:
* қылмыстың болжамды жасалатын аумақтарында;
* қылмыскердің болжамды қозғалыс бағыттарында;
* қылмыскердің болжамды ... ... ... орны ... ... ... ауыл немесе кәсіпорын, ұйым, мекеме және олардың орналасу аумағы).
Сонымен қатар, қарастырушы жағдайлардағы іздеу топтарының қызмет ету аумақтары болып қалалар мен ... ... ... ... ... көлік аялдамалары, саябақтар және тағы да басқа жедел көңіл
бөлінетін объектілер табылуы мүмкін. Кейбір жағдайларда, ... ... ... ... ... кәсіпорындарда, мекемелерде, ұйымдарда және өзге де жерлерде іздеу-бөгеу шараларын жүргізуі мүмкін.
Әр бір қалыптасқан жағдайда, ... ... ... ... ... ... ... оның жасалу орны мен уақытына, сонымен қатар тергеудегі қылмыстық істің басқа да жағдайларының кешеніне тәуелді болып келеді.
Іздеу-бөгеу ... ... ... ... болжамды сезіктіні анықтау мен ұстау үшін іздеу топтарының бірнеше түрі құрылуы мүмкін. Бұл, ең ... жаңа ... ... ... ... және ... болжамды қозғалыс бағыттарына тәуелді.
Өздерінің құрамдары ... ... ... ... ... ... куәлармен, жәбірленушілермен және басқа да тұлғалармен біріккен ішкі ... ... ... ... ... ... ... ішкі істер органдарының қызметкерлері (қылмыскерді ұстау үшін , демек, жалған жәбірленушінің ... оған ... ... мен ... ... ... ... сәйкес келетін қызметкер ғана орындай алады).
Заң әдебиеттерінде, іздеу топтары қызметінің тиімділігін арттыру ... ... ... және ... да ... ... ... сонымен қатар, аталған тұлғалардың көмегі олардың сезіктіні жақсы есіне сақтап қалған немесе оны сыртқы белгілері бойынша тану ... бар ... ... ... ... әкелетіні көрініс алады [15,133.].
Жәбірленушілердің, куәлардың және басқа да тұлғалардың өмірі мен денсаулығына қатер төнетін жағдайларда, оларды іздеу топтарының ... ... ... ... ... ... іздеу топтары жұмысының үдерісінде келесі тәртіпті қатаң сақтаған жөн:
* ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру;
* қылмыскерге белгілері және жүріс-тұрысы бойынша ұқсас тұлғалардың, мүмкідігінше, барлығын анықтау;
* өзгелерге, топ мүшелеріне және, әсіресе ... ... ... ... зиян ... ... жою шараларын жүзеге асыру;
* қылмыскердің жаңа қылмыстар жасау мүмкіндігін жою.
Іздеу тобының іздеу-бөгеу ... ... ... төменде көрсетілген ұйымдастырушылық сипаттағы сұрақтарды шешіп алган жөн:
* іздеу топтарының саны мен ... ... ... топ ... ... ... ... белгіленген шараларға
қатысушы басқа да тұлғаларға тиісті міндеттерін түсіндіру;
* топ мүшелерін қылмыскердің белгілерімен және жүріс-тұрыс ... ... ... ... топ ... ... бағыттарға, аумақтарға, тұрғылықты жерлерге, кәсіпорындық және әкімшілік объектілерге бекіту;
* іздеудегі тұлғаның субъективті портреттерін, ... мен ... ... топ жұмысы үшін қажетті криминалистикалық, жедел және басқа да арнайы техникалық құралдарды дайындау;
* ... және оның ... ... тұлғалардың жағдайға сәйкес жасырыну мүмкіндіктерін қамтамасыз ету.
Осы аталған мәселелерді шешкеннен кейін ғана, іздеу тобы өз жұмысына кіріскені жөн.
Іздеу ... ... ... ... ... ... ... мәселе топ мүшелеріне деген өздерінің қызметтік қатыстылығын өзгелерден ... ... ... ... Ең ... - бұл өзінің ішкі істер органдарына қатыстылығын мұқият жасыру және өзін білдіріп қоймау.
Іздеу топтарының қарастырылу үстіндегі жұмысын ... және ... ... ... ... ... тез және ... ашылуына ықпал етеді.
Іздеу тобымен жүзеге асырылған іздеу-бөгеу шараларының нәтижелері мәлімдемемен құжатталады. Оны топ жетекшісі ... да, ... ... ... ... жұмыс үдерісін және алынған нәтижелерді, ал кейбір жағдайларда, үйымдастырушылық және тактикалық сипаттағы ұсыныстарын көрсетеді.
Сөйтіп, қылмыстарды ашу мен ... ... ... ... ... ішкі істер органдарының жедел қызметкерлері және қылмысты ашу мен тергеу бойынша іздеу-бөгеу жұмысының алдына қойылған мақсаттарына неғұрлым тиімді жету үшін ... ... да ... қамтитын, сонымен қатар қылмыстық іс бойынша қойылған бірқатар міндеттерді шешуге арналып арнайы үйымдастырылған кұрылымдар, демек, іздеу топтары жүзеге асырады.
Аталған ... ... ... ... ... ... ... шараларын жүзеге асыру үдерісінде көптеген күрделі қиындықтар туындайды. Дегенмен, іздеу қызметін жүзеге ... ... ... ... да тиімді іздеу болжамдарын құрылып, сапалы деңгейде іздеу кестелері қолданылады. ... ... ... ... ... ... ... міндеттерін тез де толық шешуге, демек, қылмыс жасауда сезіктілер мен кінәлілердің орналасу орнын неғұрлым жақын дәрежеде болжау мен анықтауға және ... ... ... ... ... ықпал ететін жағдаяттар кешені қалыптасады да, бұл арқылы көрсетілген ... ... ... ... іздеу қызметіне қатысушы тұлғалардың әрқайсының жеке қауіпсіздігін қажетті деңгейде қамтамасыз ету мәселесіне де көңіл бөлген жөн. Себебі бұл бағытта жүргізілетін ... ... ашу мен ... барысындағы іздеу қызметінің оңтайлы нәтижелер беріне маңызды түрде жол ашады.
Ал, қылмыстарды ашу мен тергеу барысындағы іздеу қызметінде ... ... ... кешенінің ғылыми-теориялық тұрғыда санатталуын және оларды үйымдастыру мен жүзеге асыру үдерісінде кездесетін тәжірибелік сипаттағы ерекшеліктерді жұмысымыздың алдағы тараушасында ... ... ашу мен ... ... ... ... ... кешені
Қылмыстарды ашуда және тергеуде жүзеге асырылатын іздеу қызметінде алатын орны маңызды болғандықтан, әр түрлі жедел көңіл бөлінетін ақпарат
бар. ... ... топ ... ... өздерінің қызметтік қатыстылығын өзгелерден құпияда ұстау қажеттілігімен түсіндіріледі. Бұл сұрақтар, өкінішке орай, ... ... ... ... құрайтын себептен, диссертацияда қарастырылмайды. Ең маңыздысы - бұл өзінің ішкі істер органдарына қатыстылығын мұқият жасыру және өзін білдіріп қоймау.
Іздеу ... ... ... жұмысын дұрыс және мұқият үйымдастыра білу, нәтижесінде, қылмыстың тез және толық ашылуына ықпал етеді.
Іздеу тобымен жүзеге асырылған іздеу-бөгеу шараларының ... ... ... Оны топ ... ... да, ... құжатта топтың барлық жұмыс үдерісін және алынған нәтижелерді, ал кейбір жағдайларда, үйымдастырушылық және тактикалық сипаттағы ұсыныстарын көрсетеді.
Сөйтіп, ... ашу мен ... ... ... ... кешенін ішкі істер органдарының жедел қызметкерлері және ... ашу мен ... ... ... жұмысының алдына қойылған мақсаттарына неғұрлым тиімді жету үшін қолданылатын, ... да ... ... сонымен қатар қылмыстық іс бойынша қойылған бірқатар ... ... ... ... үйымдастырылған кұрылымдар, демек, іздеу топтары жүзеге асырады.
Аталған қызметті аткару барысында іздеу топтарымен жүргізілетін іздеу-бөгеу шараларын жүзеге асыру үдерісінде көптеген күрделі ... ... ... ... ... жүзеге асырушы іздеу топтарымен айқын да тиімді іздеу болжамдарын құрылып, сапалы деңгейде іздеу кестелері қолданылады. ... ... ... ... ... ... ... міндеттерін тез де толық шешуге, демек, қылмыс жасауда сезіктілер мен ... ... ... ... ... ... болжау мен анықтауға және оларды неғұрлым қысқа мерзімде ұстауға ықпал ететін жағдаяттар кешені қалыптасады да, бұл арқылы көрсетілген қиындықтар шешіледі. ... ... ... ... ... тұлғалардың әрқайсының жеке қауіпсіздігін қажетті деңгейде қамтамасыз ету мәселесіне де көңіл бөлген жөн. Себебі бұл бағытта жүргізілетін жұмыс қылмыстарды ашу мен ... ... ... қызметінің оңтайлы нәтижелер беріне маңызды түрде жол ашады.
Ал, қылмыстарды ашу мен тергеу барысындағы іздеу қызметінде жүргізілетін іздеу-бөгеу шаралары ... ... ... ... және ... ... мен ... асыру үдерісінде кездесетін тәжірибелік сипаттағы ерекшеліктерді жұмысымыздың алдағы тараушасында зерттейміз.
3.2 Қылмыстарды ашу мен тергеу барысында жүргізілетін іздеу-бөгеу шараларынық кешені
Қылмыстарды ашуда және ... ... ... ... ... алатын орны маңызды болғандықтан, әр түрлі жедел көңіл бөлінетін ... ... ... ... сан қилы ... іс-шараларының кешенін үйымдастыру мен жүргізуге ерекше көңіл бөлінеді.
Торауылдың нақты анықтамасы көптеген әдебиеттерде кездеспесе де, бұл іздеу іс-қимылы, кейбір ... ... ... ... ... ... қарастыру талпыныстарында анық көрініс табады [130, 134-135 66.].
С. И. Ожеговтің ... көз ... оның ... ... ... жерден шабуыл жасау максатында жасырын орналасу ретінде анықтағанын байқауға болады [19, 189 б.].
Бұл іздеу шарасы тек анықтаулы жағдайларда және оны ... ... ... ... ғана ... ... пайымдауымызша, торауыл дегеніміз - қылмыскердің немесе басқа да тұлғаларды ұстау және қылмысты ашу мен тергеу мақсатында олардың болжамды пайда болар ... ... ... өзінің жүзеге асырылу жагдайларына байланысты, төмендегідей жерлерде ұйымдастырылуы мүмкін:
* қылмыс жасалған жерде;
* қылмыскердің болжамды ... ... және ... ... жасауы мүмкін жерлерде;
* қылмыстық жолмен табылған бағалы заттардың, мүліктер мен ... ... ... ... ... ... ... жерлерде;
* сезіктінің, оның туысқандарының, басқа байланыстарының және онымен қарым-қатынастағы басқа да тұлғалардың мекен-жайы бойынша (бұл іздестіру шараларына ... ... ... ... ... барысында жедел қызметкерлермен бірге тергеуші мынадай үйымдастыру шараларын жүзеге асыруга тиіс:
* торауылдың орналасу орны ... ... ... ... ... үйымдастыру бойынша жоспарды өңдеу;
* ұсталуға тиісті болжамды тұлға туралы мәлімет алу және оны талдау (тергеуші ... ... ... ... тұлғалар туралы, нақты қылмыс уақыты және басқа да жағдайлар жайлы толык ... ие ... ... торауыл арқылы қылмыскерлерді ұстау талпынысы көптеген қиындықтар туғызады);
* торауылға нақты қатысушы қызметкерлерге (топтарға) мақсаттары мен міндеттерін түсіндіру;
* ... ... ... ... іздеу приборлары) және арнайы техникалық құралдарды (байланыс, бақылау және т.б.) дайындау;
* топ мүшелерінің ... ... және ... ... ... ... ... зерттеудің топ мүшелері арасындағы міндеттерді бөлу жұмысындағы маңызы мол.
Бұндай жерлерді зерттеу мақсатында жедел аппараттардың мүмкіндіктерін, олардың құралдары мен ... ... ... жөн, себебі осындай
жолмен ғана тергеуішге кажетті тиімді ақпарат көлемі жасырын түрде алынады.
Негізгі міндет - торауылды жүзеге асырушы ... ... ... ... орналастыру уақыты мен тәсілін анықтап алу.
Дәл осы мәселеге байланысты, ,- деген Н. И. Хлюпиннің пікірін қуттамасқа болмас[131, 87 б.].
Торауыл жоспары ... ... ... ішкі ... ... ... мен ... есебі және қарапайым кесте ретінде кездесуі мүмкін.
Торауылдың ... мен ... ... және ... ... ... ... талдауға В. И. Янушенко мақсатына сай талпыныстар жасаған [132]. Оның пікірі бойынша, жоспардың жазбаша құрылуында төмендегідей ... ... ... ... ... асырылу орны;
* торауылды жүргізуші топтың құрамы;
* әрбір қатысушының орналасу ... ... ... ... ... ... жеке жүріс-тұріс белгілері;
* топ мүшелерінің өзара әрекеттестігін үйымдастыру;
* жеке ... ... ... ... ұстау тактикасы және ұсталғанды жеткізу тәсілдері;
* қаруландыру, киіндіру, жеке қорғаныс ... ... ... жағдай өзгерген кездердегі іс-қимыл жоспарларының нысандарын қарастыру;
* егер торауылмен ұсталуға тиіс тұлға анықталған және белгілі болса, ол ... ... ... және ... ... ... ұстау тактикасы мен ұсталғанды жеткізу тәсілдері айтарлақтай ... А. В. ... пен П. Д. ... ... ... ... [102, 165-174 ... арқылы анықталуы және ұсталуы тиіс белгісіз тұлға туралы мәліметті алу мен талдау ... ... ... ... мүмкін. Сол себептен, кез келген жағдайда, ізделуші тұлғаның ... ... ... ... және ... белгілері, заттары және т.б.) туралы қылмыстық іс материалдарын (жауап алу, ... және т. б.) ... ... ... ... жинау қажет.
Іздеудегі адамның субъективті портретін, фотороботын құрастыру барысында ұқсас қылмыстар үшін бұрын ... мен ... және ... ... бойынша ұқсайтын тұлғалардың фотосуреттері мен бейнетүсілімдерін қолдану қажет.
Торауылды ұйымдастыру барысында топ мүшелеріне олардың міндеттері мен мақсаттарын, сонымен қатар ... да ... ... ... ... та ... ... алатын орны өте маңызды болып табылады. Себебі,
оның негізгі мақсаты - ... ... топ ... ... ... бұл ... қатысушы басқа да тұлғалармен өзара әрекеттестіктің реттелген тәртібін түсіндіру.
Түсіндірілуі қажет мәселелердің ... ... ... болады:
* торауылдың орналасуы орнына келу тәсілдері;
* торауылдың орналасу орнының негізгі ерекшеліктері;
* топ мүшелері ... ... ... жеке ... ... ... ... тәсілдері (жеке тінту, қарау және т.б.);
* ұсталғанмен бірге қозғалыс бағыттары;
- жаңа жағдайлар туындағандағы негізгі жоспардың өзгеру нысандары.Зеттеуіміздің барысындағы жедел-тергеу тәжірибесін талдау ... ... ... ... криминалистикалық және басқа да арнайы техникалық құралдармен қамтамасыз етудің маңызы зор екенін айта кеткен жөн. ... ... ... табу мен ... ... ... перископтар, түнде көру приборлары), оқиға болған жерді қарау мен ... ... ... ... ... ... ... байланыс құралдарымен (радиотелефондар, портативті радиостанциялар және т.б.) және, әрине, ... ... ... етілуі қажет.
Торауылды жүзеге асыруды үйымдастыру оның мақсаттары, орындары, уақыты мен тергеудегі қылмыстық істің басқа да жағдайларына байланысты ... ... ... ... ... ... қайтып келуі мүмкін деген болжам болса, қылмысты ашу мақсатында, қылмыс жасалған жерде тосқауыл жүргізуді үйымдастырған жөн. Кейбір ... ... ... ... ... ... заттарын іздеуге, іздерді жоюға және басқа да психикалық әсермен қайтып ... ... ... ... ... ... жасаған орындарына эротикалық естеліктер үшін, мәйіт және оның бөлшектері табылған-табылмағандығын, оның қалай жасырылғанын көруге және тағы ... ... ... ... ... ... Қылмыстың болжамды жасалу аумақтары мен қылмыскердің болжамды пайда болу орындары тергеушідегі қылмыстық іс пен басқа да ... ... ... ... әлі ашылмаған қылмыстық істерді, криминалистика мен жедел-іздестіру қызметі теориясының қорытындыланған мәліметтерін) талдау арқылы анықталады.
Торауылды ... ... ... да, ... ... қылмыскердің өмір сүру бейнесін, жүріс-тұрысын, болжамды тәртібін анықтаған жағдайда ғана, оны ұстау тиімді жүзеге асып, зиян салдардың жолы ... ... ... уақыт жасырынът жүрген қылмыскер 31 желтоқсан күні Шымкент қаласында тұратын жалгыз туысқаны -- ... жаңа жыл ... ... келуі мүмкін деген болжам құрылып, іздеу тобының мүшелерімен осы болжам бойынша торауылды жүзеге ... ... ... ... өңделді. Бұл жерде қылмыскердің алдыңгы өмір
сүру бейнесі, жүріс-тұрысы мен болжамды тәртібі де анъщталып, ескерілді. Қылмыскер жеңіл ... ... ... ... ал пәтер небары үшінші қабатта болган соң, жедел топ пәтердің қылтимасы мен әрбір терезесінің ... ... ... екі ... ... ... шешесінің пәтеріне тақгртенгі сагат 6:00-де келді, іздеу тобы оның пәтерге кіруіне кедергі жасамай, пәтер ішінде ұстауды жоспарлады. Бірақ, ол есік ... ... ... ... ... ... бөлменің терезесінен секіріп кетті. Алайда, оны терезе астында ұзақ уақыт күтіп отырган жедел қызметкерлер [133].
Тергеу барысында ... ... ... ... заттардың жасырылған орны анықталған жағдайларда да, торауылды үйымдастыру қажеттілігі туындайды. Торауылдар тұрғылықты ... ... ... ... ашық аймақтарда және тағы басқа жерлерде жүргізілуі мүмкін. Қандай да бір жедел көңіл бөлінетін тұлға пайда болған ... ... ... оны ... ... асырады. Сезіктілерді (айыпталушыларды) іздестіру үшін олардың өздерінің, ... ... және ... да ... ... ... бойынша торауылдар үйымдастырылады.
Бұндай торауылдардың тактикалық аспектілеріне тоқталуды мақсат тұтпадық. Жедел-тергеу тәжірибесінің талдауына сай, қылмыстарды ашу мен тергеу мақсатында ... жиі ... ... ... жасалу орнында үйымдастырылады. Бұндай жағдайларда, полиция қызметкерлері қылмыскерді күтуге болатын ... ... ... оны қылмыс жасауда оқталған кезінде ұстайды. Бұндай торауылдарды үйымдастырудың ерекшелігі -полиция қызметкерлері қылмыскерлердің жеке тұлғасы, олардың саны, қару мен ... ... ... және тағы ... ... ешқандай ақпаратқа ие болмайды. Сондықтан да, осы әдісті қолдану ... ... ... ... ... ... болжамды жасалар жерінде торауылдарды үйымдастыру үсынылмайды. Бұл нысанды тек ... ... орын ... ... ғана ... болады.
Полиция қызметкерлері торауыл жүзеге асырылатын жерде жасырьш орналасып болған соң, криминалистикалық және жедел техниканы қолдану арқылы бақылауды жүзеге асырады. ... ... ... ... ... ... ... ерекше көңіл бөлген жөн, ал егер олар қылмыс жасауға талпынса - қылмыскерлерге білдірмей ... ... ... ... ... мүмкіндігінше, дыбыссыз ұстау қажет. Бұндай жағдайларда, қылмыскерлерді тактикалық және ... ... ... ... ... алу және ... көрсету мүмкіндігін бермеу үшін жылдам да шешімді ... ... ... ... ... жасалу орнына келіп, сезікті тұлға іздеу объектісіне жалпы белгілері бойынша ұқсас болса да, кейбір себептердің күшіне ... ... ... бар, ... ... - ... жас ... баланың немесе жалғыз жас әйелдің жоқтығы және т. б.), ... ... ... ... ... ... да кездеседі. Бұндай типтік тактикалық қатердің күрделі жағдайларында, іс-қимылдардың әр түрлі
нысандары көрініс табуы ... ... сан қилы ... ... ... ... Л. Я. Драпкиннің еңбектерінен көруге болады [27, 131-137 бб.].
Олардың ішіндегі көп таралгандары:
Бірінші нысан: Сезіктіні кез келген қорқынышсыз себеппен ұстау. Оның жеке ... ... оны ары ... тергеу және жедел жолмен тексеру мен өңдеу (жасалған ... ... оның ... ... жеке ... мен ... өмір сүру бейнесін тұрғылықты мекен-жайы, жанұясы, жұмыс орны ... ... оның ... соттылығы, қылмыстық жауаптылыққа тартылғандығы, тануға ұсынылғандығы туралы және баска да жедел көңіл бөлінетін мәліметтерді жинау).
Екінші нысан: ... ... ... оның ... ... ... орнатады, тұрғын және жұмыс мекен-жайларынан басқа да байланыстары бойынша жедел анықтау мен басқа да барлау шараларын ... ... ... ... ... жасырын, жедел-іздестіру шараларының кешеыін жүзеге асырады. Жедел-іздестіру, іздеу және басқа мәліметтер анықталып, олар талданған соң, неғұрлым қорытынды шешім қабылданады.
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... немесе мәлімдеме толтырылады. Бұл құжаттардың рәсімделу негіздері бойынша ерекшеліктері зерттеуіміздің алдыңғы кезеңдерінде талқыланған. Оларда мынадай мәліметтер ... ... ... ... мақсаты, топтың құрамы, оны ұйымдастыру уақытында қандай ... ... ... ... азаматтардың жеке тұлғалары анықталды, ашылмаған қылмыс бойынша тұлғалар ... ... ... қылмыскер қылмысқа оқталу үстінде ұсталды, жасырын бақылау орнатылды, басқа да шаралар қабылданды). Ton басшысы осы іздеу шарасын жалғастыру ... ... және ... ... (жарияланбағандығыы) корсетеді де, торауылды үйымдастыруды жетілдіру бойынша ұсыныстармен аяқтайды.
Қажеттілік туындағанда, торауыл кайталай ... ... ... ... ... операция ретінде де қарастырылуы мүмкін. атты іздеу-тактикалық операция ... ... ... ие болса да, өзінің қатаң құрылымымен және нақты бағдарласымен сипатталады.
Бұл тактикалъщ операция төмендегі іс-қимылдар багдарламасымен ... ... ... ... ... ... ... топ);
* ұсталғандарды алдын ала жеке тінту (тергеуші, жедел қызметкер);
* сезіктінің ұсталған орнын қарау, қажетті жағдайда зерттеу (тергеуші, жедел қызметкер);
* ... және ... ... ... және олардан жауап алу (тергеуші, жедел кызметкер);
* ұсталғандарды ішкі істер органдарына жеткізу (арнайы ... ... ... ... ... ... (тергеуші, жедел
кызметкер);
* сезіктілерден жауап алу (тергеуші);
* сезіктіні наркологиялық, сот-медициналық қараудан ... ... ... жағдайларда, салыстырмалы зерттеу жүргізу үшін үлгілер алу (түкірік, қан, шаш, тырнақ асты, т.б.) ... ... ... ... ... ... ... заттарын алу және оларды қарау (тергеуші);
* сезіктінің тұратын және ... ... орны ... ... ... (тергеуші, жедел қызметкер).
Соңғы жылдары, қылмыстық ортада оның үйымдастырылуының маңызды деңгейін, криминалды шеберлігі мен іскерлігін, қаруланғандығын және басқа да көптеген ... ... ... өзгерістер болып өтті. Криминалды құрылымдар аймақаралық, тіпті, халықаралық байланыстарға ие бола бастады.
Жекеленген іздеу шараларын жүргізгенде, сол аумақтағы, қаладағы, облыстағы, республикадағы ... ... бір ... ... әр ... факторлардың жиынтығы ескерілуі қажет. Бұндай факторлардың (элементтердің) катарына қоғамдық-экономикалық мінездемесін ... ... ... ... ... ... ... тұрғылықты халықтың демографиялық құрамы, жалпылай демалыс орындарының сипаттамасы), қылмыстың сипаттамасын (қызмет ету аумақтағы құрылымы мен динамикасы, қылмыстардың жасалу орны мен ... ... ... қылмыс жасаушы тұлғалардың жасы, жұмыс орны, соттылығы, ... ... ... және т.б.), ... пен ... ... ... сандық және сапалық құрамы, жасырын ақпарат алу қайнар көздерін бөлу, автокөлік, байланыс құралдары мен арнайы техникалық құралдар, тіркеу түрлері) жатқызуға ... ... ... ... ... ... ... күрделі жағдайларды тиімді шешу мақсатында, өзінің қолданысқа енгізілген ... ... ... іске ... үлгі жоспары - ауыр қылмыстар жасаған қарулы қылмыскерлерді іздеу және ұстау жөніндегі ... ... ... ... ... кешені.
жоспары үш нұсқаны көздейді:
* - қаланың немесе облыстың бір ... ... ... ... ... асырылатын операция. Қалалық, аудандық немесе желілік ішкі ... ... ... ол ... ... оның ... ... ол кейінге қалдырылмайтын жағдайларда, басшылыққа баяндай отырып, калалық, аудандық, желілік ішкі істер органдарының жедел ... ... ... ... ... операциясын өткізу барысында қылмыскерлер қоршау ауданынан облыстың басқа аудандарына орын ауыстырған жағдайда, облыстық көлеміндегі бірнеше аудандарды қоршау жөніндегі жүргізілетін ... ... ... Көліктегі ІІД-нің және ішкі әскерлер бөлімінің жеке құрамын қатыстыра отырып жүзеге асырылады. ІІД,
Көліктегі ІІД бастығының, ол ... ... оның ... ... ... ... құзіретті лауазымды тұлғаның, ал кейінге қалдырылмайтын жағдайларда, кейіннен басшылыққа баяндай отырып, ІІД, ... IIД ... ... ... ... ... ... - қылмыскерлер бір облыстың қоршау ауданынан басқа облыстың (екі немесе одан да көп) орын ауыстырған ... ... ... ... ... жөнінде жүзеге асырылатын операция. Қажет болған жағдайларда, екі немесе одан да көп ІІД-нің, Көліктегі ІІД-нің күштері мен ... ... ... криминалдық полиция қызметіне жетекшілік ететін ішкі істер вице-министрінің, ол болмаған жағдайда, оның қызметін атқарушының немесе алмастыруға құзіретті лауазымды тұлғаның нұсқауы ... ... ... ... ... ішкі ... органдарында, ІІД-де, Көліктегі ІІД-де аталған жоспардың негізінде өңірдің ерекшеліктері ескеріле отырып, және ... ... ... коршау мен тосқауыл орындарының шартты ерекшеліктері көрсетілген аумактың карта-сызбасы, сондай-ак, өзара хабар алмасу ... ... ... ... ның және ... ... және ... ішкі істер органдарының қызметтік телефон анықтамалығы қоса беріледі.
немесе жоспарын қолданысқа енгізу туралы нұсқау алынған жағдайда, ... ... ... ... кезекшісімен және ішкі істер органдарының кезекші бөлімімен жүзеге асырылатын алғашқы іс-әрекеттер төмендегідей нысанда үйымдастырылады:
қолда бар ... ... ... қылмыскерлерді іздеуге және ұстауға берілген барлык күштерді, соның ішінде жедел-іздеу топтарының, патрульдік-бекеттік қызметтердің, жол ... ... ... ... ... ... медициналық айықтырғыштар мен басқа да бөліністердің кезекші ... тез ... ... ... ... егер ... ... пайдаланып жүр деген деректер болса, онда көлік құралының маркасын, түсін, мемлекеттік нөмірін; ерекше белгілерін; колік қозғалысының бағытын көрсетеді);
* оқиға ... ... ... ... және қызметтік-іздестіру итімен бірге кинологтың шығуын қамтамасыз етеді;
* деген белгі бойынша жеке құрамды кетереді;
* күштер мен құралдардың есебіне сәйкес, ... пен ... ... ... ... енгізілгені туралы жоғары тұрған жедел кезекшіге баяндайды;
* жақын жердегі аудандық, қалалық және көліктік ішкі істер органдарына бағыттама ... ... ... ... ... ... жүрген қылмыскерлер туралы таксопарктердің жүргізушілеріне, қызметіне хабарлайды;
* операция үдерісі туралы ақпараттың үздіксіз жиналуын ... ... ... мен ... ... туралы жұмылдырылған жеке құрамды хабардар етеді;
- жол полиция баскармаларына (бөлімдеріне) бекеттер мен бағыттардыңорналасуын жеткізеді, күштер мен құралдарды орналастыру ... олар ... жеке ... ... бақылайды, жол полициясының арнайы жоспарын енгізу бойынша әрекет етеді.
Аталган ... ... ... ... үйымдастыру мен тиімді нәтижелер алу мақсатында операция басгиысы келесі іс-әрекеттерді жүзеге асырады:
* жедел топтардың басшылары мен мүшелеріне міндеттер қояды және ... ... ... ... бір ... ... иті бар кинологты пайдалана отырып, жедел-іздестіру және іздеу топтарының жұмысын ... ... ... ... өткізу ауданын қоршау бойынша топтардың шығуын үйымдастырады;
* жедел жағдайда баға ... ... ... оның ... ... құралдарын қосымша бөлуде іздеу және іздестіру топтарына көмек көрсетуді қамтамасыз ... ... ... ... ... ... мен нарядтарының арасындағы өзара әрекеттестікті үйымдастырады;
* операция аяқталғаннан ... ... ... қатысқан топтарды тұрақты орналасқан жерлеріне кайтаруды үйымдастырады;
* нарядтың операциядағы жүзеге асырған іс-қимылдарын және олардың ... ... ... үшін ... дайындайды, осы жоспарды жетілдіруге шаралар қабылдайды;
* қылмыскерлерді іздеуге және ұстауға бағытталған жұмыстың ... ... ... ... ... ... ... адамдарды қоғамдық орындарда, теміржол және автовокзалдарда, әуежайларда және тағы ... ... ... ... ... ... жасақшаларын қоюды ұйым д астырады;
* іздестіруде жүрген адамдар туралы мәліметтердің БАЖ-да, АІІЖ, бекіттерінде қойылуын бақылайды.
жоспарын қолданысқа ... ... ... ... ... ... жүргізу үдерісінде құрылатын жедел-іздестіру және іздеу топтары қылмыскерлердің жасырынған жерлерін анықтауға және оларды ұстауға бағытталған іздеу-іздестіру қызметін атқарады.
Бұл топтар ... ... ... ... ... ... ізіне түседі;
* іздеуде жүрген адамдардың болжамды жолдарын қоршайды;
* олардың байланыстарын, болуы мүмкін жерлерін анықтайды, осы жерлерде торауылдар үйымдастырады және жасырын ... ... ... ... ... адамдардың притондары мен жиналатын жерлерін, сондай-ақ, іздеуге жәрдемдесуі мүмкін жекелеген адамдарды тексеруді жүзеге асырады;
* қылмыскерлерді ... ... ... мен көмекші аппаратты
жұмылдырады;
* қылмыскерлер табылып, олардың пиғылдары, саны, қару-жарағы, ... ... ... ... жаңа ... және жедел көңіл бөлінетін басқа да ақпарат алынған жағдайда, операцияның басшысына баяндайды және жақын жердегі қоршау және іздестіру ... ... ... ... ... ... жеке ізге түсу арқылы қылмыскерлерді іздеуді жүзеге асырады;
* арнайы ... ... ... ... ... ... шаралар қабылдайды, ерекше жағдайларда, міндетті түрде қауіпсіздік шараларын ... ... ... ... 13-және 14-баптарының талаптарына сәйкес қылмыскерлерді жояды [4];
* жасалған қылмыстың жағдайын, қылмыскерлердің шынайы сауалнамалық деректері мен белгілерін ... ... ... дайындайды, оларды тез арада ішкі істер органдарының жедел кезекшісіне береді;
* ҚР ... БАЖ ... ... ... кесіп өтуіне бақылау қояды;
* ҚР ІІМ ТКД-нің автоматтандырылған деректер базасына белгі парақтарын қояды;
* теміржол ... ... ... АІІЖ және ... ... ... өту тұрғысынан БАЖ бойынша тексереді;
* қарсы ақпарат пен ... ... ... ... алу ... ... және криминалисттік тіркеулер бойынша тексеру жүргізеді;
* іздестіруде жүрген ... ... ... ... және ... мүмкін жерлерді, байланыстарын, белгілерін, жеке тұлғасының мінездемесін анықтау, фотосуретін алу мақсатында оның туыстарынан, таныстары мен өзге де байланыстарынаы ... ... ... ... адамдардың қозғалыс бағыттары, олардың туыстарының тұрғылықты жерлері анықталғаны ... ... ішкі ... ... ... хабарлайды.[134].
жоспарының қайбір нұсқасында да жедел штаб құрылып, оның жеке құрамы бекітіледі. Оны ішкі істер органдары бастығының ... ... ... ... ал ол ... ... ішкі ... органдары бастығының басқа орынбасарларының бірі баскарады. Сонымен қатар, жедел штаб басшысына бағынысты тергеу жөніндегі орынбасары, қызмет жөніндегі орынбасары және штаб ... ... ... ... ... ... сай, іздеу объектілері операция жүргізіліп жатқан ауданда ... ... ... одан қашып шығуға бар мүмкіндігін салады. Туындаған осындай күрделі іздеу жағдайларында, қылмыскерлердің болжамды орналасу ... мен ... кету ... және ... ... ... және тосқауыл тобы құрылады. Олардың негізгі қызметі - ... ... және оның ... тыс ... ... мен ... ... рұқсат режимі арқылы жүзеге асырады. Сонымен қатар, ... ... ... кенеттен қауіп төне бастаған жағдайларда, оларды тез арада көшіру кызметін атқарады.
Басып алу ... ... тобы ... операцияны жүргізу үдерісінде дайындық сипатындағы қажетті іс-шараларды жүзеге асыра отырып, оқиға болған немесе ... ... ... ... ... айналысады және жедел жағдайдың шиеленісуі немесе кез келген өзгерістері туралы жүйелі түрде штабқа баяндап отырады. Ал, қылмыскерлер тарапынан қарулы қарсылык ... ... ... ... ... жағдайларда, басып алу және ұстау тобы ІІД-нің АМБ-нен құрылып, операцияға қажетті әскери жабдықпен және ... ... ... ... ... ... ... аумағында жасырын бекіту жұмыстарына бағытталған, ішкі істер органдарының тергеу және жедел-криминалистикалык қызмет аппараттарымен бекіту тобы кұрылады. Бұл топ ... ... мен ... көрсетімдерін анықтау, алу және процессуалды бекіту қызметін атқарады. Осымен бірге, операция үдерісінде ішкі істер органдарының ... ... ... ... ... ... ... айналысады.
операциясын жүргізу барысында келіссөздер жүргізу тобының тағаайындалуына тоқталсақ, негізінен, олар іздеу обьектісінің жеке тұлғасын, жоспарларын, ... ... ... анықтау мақсатында ақпарат жинайды. Аталған ақпаратты жан-жақты талдау мен бағалау арқылы қылмыскерлердің болжамды іс-қимылдарының нұсқаларын жоспарлап, ... ... ... ... ... ... ... төмендетуге бағытталған шараларды жүзеге асырылады. Сонымен қатар, қылмыскерлерге қылмыстық пиғылдардан бас тартқызу мақсатында, олардың сана-сезімдеріне моральды-психологиялық ... ... ... ... ... ... ... жағдай күрделі түрде шиеленісуі мүмкін. Дәл осындай кенеттен қалыптасатын күрделі міндеттерді ... ... шешу ... қосымша күштер мен құралдарды қамтитын, резервтік топ құрылып, өз ... ... ... ... дайын отырады.
Жоғарыда аталған мақсаттарда, демек, қылмыстарды ашу, қылмыскерлерді іздеу мен басқа да міндеттерді шешу үшін заслондарүйымдастырылады.
Заслон дегеніміз - ең ... ... ашу, ... ... мен іздестіру, оларды ұстау, сонымен бірге, қылмыспен күресу бойынша басқа да міндеттерді шешу мақсатында автокөлік жолдарында, әуежайларда, ... ... ... және ... да ... қойылатын арнайы күзет орны.
Жедел-тергеу тәжірибесінде қызмет ету аумағының ұзындығына байланысты заслонның екі түрі ... ... ... ... ... ... ... ұстау мен басқа
да кейбір шараларды жүргізе отыра, ашық қызмет атқаруымен ерекшеленеді. Бірақ, тексеру тобының біраз бөлігі қарсылықты ... ... басу ... шешімді іс-қимылдар жасау үшін жасырын орналасатынын ұмытпаған жөн. Осы нысанда ... мен ... ... аңыздандырылуға ұшырайды.
Іздеу, іздестіру және жедел-іздестіру тәжірибелерінің қорытындылауы ... ... ... ... ... ... ... пен мұқиятсыздық саналады.
Заслондар қылмыскерлердің қолданулары мүмкін болжамды бағыттарды бөгейді. Қылмыстарды ашу мен тергеу барысында стационарлық түрі өте жиі ... ... ... ... күзет органдары (топтар) құрылады.
Заслонның құрамына ішкі істер органдарының жедел қызметкерлерімен қатар, қоғамдық қауіпсіздік полициясының офицерлік және сержанттық құрамы енеді.
Кейбір жағдайларда, ... ... ... шешу үшін (мысалы, аса қауіпті қылмыс жасаған тұлғаларды ... мен ... ... ... YenҚК-нің, ІІМ-нің ішкі әскерінің арнайы қызметтері мен бөлімдері қатыстырылуы мүмкін.
Уақытша сипаттағы заслондар ... ... ... ... ... немесе қылмысты ашу барысындағы туындаған жағдайларға негізделеді. Қылмыскердің ... мен ... ... бері ... уақытқа байланысты, уақытша заслондар ауыл, қала, облыс немесе республика көлемінде де үйымдастырыла береді. Бірақ, олармен бірге оған дейінгі құрылған ... ... ... ... ... ашу мен қылмыскерді іздестірудің табыстылығы іс-қимылдарды дұрыс бағыттаумен және ақпараттық қамтамасыз етумен ... ... ... қызметінің тиімді жетістіктеріне тек қызмет етуші ұжымның бірлігімен ғана жетуге болады.
Қугын немесе ізге түсу қылмыс жасалған ... бері ... ... ... ... жоқ ... ... бар болса ғана жүзеге асырылады. Іздеудің бағыты қылмыстық іс бойынша қолдағы ақпаратпен анықталады.
Бұндай жағдайларда, қылмыскердің қолдануы мүмкін жолдардың жағдайы мен ... ... оның ... ... ... ... бағыттарына ерекше көңіл бөлу қажет. Ізге түсу барысында қылмыскердің қозғалыс бағыты ... ... ... мен ... ... ... бөлінетін ақпарат қайнар көздері бойынша жергілікті орынды зерттеу арқылы нақтыланып отырады. Тактикалық қатер ... ... - ... қашу ... ... ... ... ешқай болжамды бағытты шектеуге болмайтын жағдайда, сонымен қатар, қылмыскерлер бірнеше бағыт алғанда, қуғын бойынша бірнеше топ құрылады, ... ... жиі ... ... иттері қолданылады. Қарастырылып отырған ізіне түсудің ізге ... ... - ... ... ... шара жүргізу мезетіне дейінгі маңызды уақыт аралығында. Қылмыскердің ізіне түсуде бұл ... ... ... ... іске ... - қалалық,
облыстық ішкі істер органдарының барлық қызметтері мен бөлімдерін бағыттау, ... ... ... қозғалыс бағытына қарсы және қысқа жолмен іздеу тобығі жіберу. Бұл іздеу шараларының неғұрлым аралас кешені, ... ... бұл ... ... түрлері өзара әрекеттесе береді - бул құғын, заслон, торауыл және басқалары.
Шартты түрде деп аталатын автокөлікті ұстаумен ... ... ... іс-шараларының жоспары қылмыс болған жерден көлік құралы ... ... ... ... ... және/немесе иелену, жол-көлік оқиғасы және басқа да қылмыстар туралы хабарлама ... ... ... автокөлікті ұстаумен байланысты шұғыл іздеу және жедел-іздестіру іс-шараларын жүзеге асыру жөніндегі ішкі ... ... ... ... ... ... және графикалық бөліктерден тұрады.
Мәтіндік бөлігі төмендегідей бөлімдерді қамтиды:
* жоспарының міндеттері және оны ... үшін ... ... негізгі өлшемдері;
* жоспарын енгізудің және тоқтатудың тәртібі мен шарттары;
* жоспарға ... ... ... ... ... мен ... ... ЖБО-ның ІІД, ҚАІЮ кезекші бөлімдерінің міндеттері, ЖБО, ІІД, ҚАІІО жедел кезекшілерінің және жоспары бойынша жұмылдырылған басқа да ... ... ... ету ... ... ... кезіндегі ІІО нарядтарының іс-әрекеттері. Жоспарға сәйкес іс-шараларды ... ... ... ... бөлімшелерін хабарландыру кестесі;
* көршілес ІІО-мен өзара іс-әрекеітесудің жоспарлы кестесі;
* көмекші үйымдарды ақпараттандыру кестесі (телерадиокомпаниялар, жедел жәрдем станциялары мен ... да ... ... , апаттық қызметтердің, күзет фирмаларының және радиоландырылған көлігі бар басқа үйымдардың, жанармай құю станцияларының, теміржол өткелдерінің кезекшілері);
- жоспарын жасау кезінде ... ... ... ірі ... ... ... 1:25000), қаланың
жоспарында (сызбасында) шартты белгілер полицияның бөгеу бекеттерінің орналасқан жерлерін, іздеу аймақтарын, іздеу және патрульдік ... ... ... ... ... жасалады. Қызмет көрсететін аумақтың ерекшеліктеріне байланысты картаға басқа да ... ... ... ... [135].
Іздеу-бөғеу шараларын қамтитын жоспары әрбір ІІД-де, ҚАІІБ-де және ... ... да ... ... сол ... ... ... орналасады, оны үйымдастыру мен жүзеге асыруды ІІО-ның ЖБО қамтамасыз етеді және жедел ақпарат алмасу мақсатында саптық бөлімшелердің кезекші бәлімдері мен ... ... ... ... ... ... бағыттап, олардың тиімді де уақытылы орындалуын қатаң қадағалайды.
жоспары ... ... ... ... жыл сайын қайта өңделіп отырылады. Қызмет көрсету аумағында ... ... ... ... ... және құрт ... байланысты, жол полициясы, криминалды полиция және қоғамдық қауіпсіздік қызметтері аталған жоспарға өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқылы. Бірақ, бұл әрекет ... штаб ... ... ... ... ... жоспарын жүзеге асыру барысында қамтылатын төмендегідей екі басты міндетті қарастырайық:
* бөгеу іс-шараларын ... ... ... ... іс-шараларын жүзеге асыру [12].
Белсенді іздеу іс-шаралары арызданушыға алғашқы сұрақтарды қоюдан ... ... тез ... және ... ... ... ... (сұрау жүргізу мерзімі 1-1,5 минуттан аспағаны жөн), іздеудегі автокөлікті жалпы көлік ағынынан тануға мүмкіндік пайда болады. Сонымен қатар, оқиға ... ... 20-30 ... ... ... куәгерлерден автокөліктің түсі, маркасы, мемлекеттік нөмірі және басқа да ерекше белгілері ... ... ... алу ... ... ... жоспарын жұзеге асыру барысындағы белсенді іздеу іс-шараларын жұргізу арқылы алынған алғашқы ақпараттың, алыну ... мен ... ... сәйкес ПД-терінің ЖБО-на жедел түрде хабарландырылуы операцияның алдағы жетістіктеріне кепіл болуы мүмкін.
жоспарын іске ... ... ... ... іс-шараларын жүргізу барысында алынған нәтижелерді талдай келе, бөгеу іс-шараларын жүзеге асыруға кіріседі, демек, жедел қызметтегі қызметкерлер полицияның бөгеу бекеттерін қою ... ... ... ... ... туралы ІІО-ның бөлімшелері мен көмекші үйымдарын хабардар етеді және жедел қызмет көрсету аймағының картасын ... ... ... ... өтуі ... жолдарын мақсатына бағытталған шараларды іске асырады. Сондай-ақ, операцияны жүргізу аймағындағы ең маңызды жолдарды, жергілікті учаскелерді, көпірлерді және ... шығу ... ... ... ... ... ... де, іздеу объектісі ұсталғанға дейін қызмет етеді.
Бірақ, ҚР заңнамасына сай, аталған бөгеу бекеттері күндізгі уақытта - 60 минуттан, ... ... - ... 06:00 ... - 40 ... аспауы керек, одан кейін қабылданған хабарландыру сызбасы бойынша операциясы деген ... ... ... ... ... оны жалғастыруға негіз болатын қосымша мәліметтер пайда болған жағдайда, операциясының уақыты көрсетілген уақыттан артық болуы ... бұл ... ЖБО ... қатысушыларға дереу ақпарат беруге міндетті. Ал, егер қалыпты уақыт аралығында ЖБО-дан қосымша ақпарат келіп түспесе, алғашқы ... ... ... ... ездігінен тоқтатылады. Операцияға қатысушылар тұрған бекеттерінен өздері кетеді де, бұл ... ... бас ... ... ... жедел кезекшісіне хабарлайды, одан әрі солардың нұсқауы бойынша әрекет етеді
[135].
Сонымен қатар, ... ... ... ... ІІД ... жедел кезекшісі іздеу объектісінің болжамды қозғалыс бағыты немесе орналасу орны бойынша жүйесімен жабдықталған арнайы ... ... ... Бұндай автопатрульдердің, сонымен қатар жылжымалы полиция пункттерінің және стационарлық полиция бекеттерінің ... ... ҚР ІІМ ... 2009-2011 жылдарға арналған стратегиялық мақсаттарының қатарына енді [136].
Үлкен қалаларда, туындаған күрделі іздеу жағдайын шешу мақсатында, ІІД ЖБО жедел кезекшісі аэромобиль ... (тік ... ... ... бұл ... ... ... үшін міндеттерді түрде ІІД басшылығының келісімі қажет. Болған оқиғаға немесе қылмысқа қатысты автокөліктер мен тұлғалар туралы анықталған мәлімет болған жағдайда, ... ... олар ... ... ... ҚР ІІМ ... қызмет Департаментінің криминалдық ақпарат есебінен (ТҚД КАЕ) талап етуі мүмкін. Оңтайлы ақпарат алынған жағдайда, оны ... ... ... ... ... ... аумағы (орман, саяжай, жазық дала, қалалық аудан) белгілі кезде, ... ... ... қолданылады. Полиция қызметкерлері жедел коңіл бөлінетін аумақты қоршап, бір-бірін көретін алыстықта сапқа тұрады. Содан ... сол ... ... ортаға қарай жинала бастайды. Аумақ шекаралары мен қылмыскердің пайда ... ... ... ... ... ... ... күзет топтары қолдалынады.
Қоршау - ете қауіпті шаралардың бір түрі, ... ... ... мен ... жағдайында. Сол себептен, қоршау шараларын жүзеге асыру үдерісінде жеке және ұжымдық қорғаныс шарттарының барлығын ... жөн (оқ ... ... каскалар, арнайы щиттер, бронетехника, тікұшақ, арнайы құралдар, қылмыскерді психологиялық қарусыздандыру әдістері және т.б.). Арнайы дайындалған мергендермен жасырын түрде ... ... ... ... де ... ... береді. Қоршауға қатысушы кызметкерлер жылдам өзгеруші жағдайға деген жоғары дайындықты білдіріп, бір-біріне әрқашан жәрдемдесе білуі қажет.
Сонымен, ... ... ... біз ... ... ... мен тіркеу, олардың құрамдас бөліктерін ескеру мен талдау және олар ... ... ... ... іздеу қызметінде тиімді бағдарламаларды құру мен жетілдіру үшін аса маңызды заңдылықтардың тізбегін анықтап, тануға мүмкіндік беретінін айқындадық.
Қалыптасқан ... ... ... ... ала жоспарланған іздеу-бөгеу шараларыныц кешенін жүргізудің қажеттілігі туындаған уақытта, бұл ... кез ... ... ... сәтті болжамдарды құрастыру, оларды тексеруді дұрыс үйымдастыру мен олардың реттілігі жедел көңіл ... ... ... көздерін іздеудің нақты бағытына, дәлелдемелік ақпарат алуға және ... ... ... ... мен ... бірден бір себеп болатындығын естен шығармау қажет.
Нақты іздеу жағдайында жүргізілетін ... ... ... ... ... ... ... келе, қылмыстарды ашу және тергеу барысындағы іздеу қызметінде тергеушімен және жедел қызметкермен жүзеге асырылатын іздеу-бөгеу шараларын үйымдастыру мен ... ... ... ... рөл ... айта ... жөн.
3.3 Іздеу-талдау, ақнараттық-бағыттау шараларынын ерекшеліктері
Кез келген қылмысты ашу мен тергеу бойынша қажетті ... ... ... ... қайнар көздерін анықтау барысындағы үйымдастырушылық қызметтегі әдістер пен тәсілдерді дұрыс таңдай білу жұмысы маңызды орынға ие. Бұл ... ... ... ... ... қылмыстарды тергеу мен ашуға тән жалпы белгілерді көрсететін әмбебап рефлекстікке ие іздеу жағдайы табылады. ... ... әр ... ... ... ... Ол іздеу жағдайындағы өзекті мәселелерге сәйкес мынадай кезеңдерге бөлінеді:
* талдаудың бірінші кезеңі іздеу жағдайларын құрайтын ішкі қарама-қарсылықтың, элементтердің және ... ... ... ... ... іздеу жағдайларының анықтамалық, қарама-қарсылық, жан-жақтылық түсініктерімен байланысты.
Сонымен қатар, біздің зерттеуіміздің объектісі болып отырған іздеу қызметіндегі іздеу-талдау және ақпаратты-бағыттаушы шараларды үйымдастыру да ... ... ... ... ... ... және оларды зерттеу барысында міндетті түрде көптеген жағдаяттар мен факторлар ескерілуі қажет.
Іздеу қызметінде көрсетілген шараларды үйымдастыру мен ... ... ... ... ... ... ... өңдеу, біздің ойымызша, қылмыстарды ашу мен тергеу үдерісінің жағдайлық мінездемесін ескере отыра қарастырылуы ... ... ... ... ... табиғат заңдылықтарды ғана емес, сонымен қатар, кейбір типтік және жекеленген объектілерді ... ... ... [62; 137; 138; 139; ... ашу мен тергеу барысында іздеу қызметін үйымдастыру үдерісінде жағдайлық факторлардың әр қилы өзекті мәселелері туындайды. Осыған сәйкес, келесі шаралардың ... ... ... ... қылмысты ашу мен тергеуге байланысты іздеу қызметін үйымдастыруды негіздейтін жағдайлық факторлардың барлығын алдын-ала талдау;
* ... ашу мен ... ... ... ... ... әсер ететін қарапайым жағдайлық факторлардың пайда болу себептерін анықтау, бағалау және талдау;
* тергеуші мен жедел қызметкердің қарамағындағы күштерді, ... ... мен ... ... ... ... әсер ететін қарапайым жағдайлық факторларды жеңу тәсілдерін анықтау.
Жағдайлық ... ... ... іздеу факторларының әр
сатысында оларға әсер етудің барлық мүмкіндіктерін қарастырған жөн. Ақпараттық, ... ... ... және ... бағалаудың бар-жоғына сәйкес, іздеу-талдау жұмысын үйымдастыру мақсатында тергеуші мен жедел қызметкердің өзара әрекеттестігінің анықталған ... ... ... ... мүмкін. Қылмысты тергеудің алғашқы кезеңінде, тәртіпке сай, реттелмеген үйымдастырушылық ... ... ... ... ... ... ... алғашқы кезеңіндегі ерекшеліктеріне Ф. Ю. Бердичевский жан-жақты назар аударған [141, 106 б.].
Л. Я. Драпкиннің ... ... ... ашу мен ... ... ... күрделі жағдайларда, тергеуші қылмыстық іске маңызы бар жағдайлар шеңберін анықтайды. Олардың бірі ... ... ... ... табылса, енді бірі қосымша факторлардың рөлін атқарады. Қысқасы, дәлелдеу затының құрылымында бұл жағдайлар өзекті кешен тобын құрайды. [27,49 ... ... ... ... ... ... ... бөлінетін ақпарат қайнар көздерінің іздерін іздеумен (іздеу жағдайымен) байланысты ... ... ... ... ... дәл ... осы қайнар көздердегі ақпаратты алумен және зерттеумен байланысты мәселелерді - тергеу жағдайын шешуге тиіс.
Осыған сәйкес, тергеу ... ... ... -- бұл ... мен ... ... анықтау. Іздеу жағдайлары мен оларды шешу үдерісі жедел көңіл бөлінетін ақпарат қайнар көздерін анықтауға, табуға әсер етеді, ... ... ... ... ... ... ... жеңілдейді.
Ғалым Е. К. Катин іздеу жағдайын шешу барысында тергеу жағдайының құрылымдық компоненттері ... рөл ... ... Оның ... ... ... жағдайлары мен факторларды тіркеу және олардың құрамдас бөліктерін ескеру іс-қимылдары іздеу қызметінде тиімді ... құру мен ... үшін аса ... ... ... анықтап, ұғынуға мүмкіндік береді. Нақты жағдайларды ескере отырып, алдын ала жоспарланған тергеу ... ... және ... ... ... ... қажеттілігі мен реттілігі, көбінесе, жедел көңіл бөлінетін ... ... ... ... ... ... немесе дәлелдемелік ақпарат алуға жол ашады. Қажетті ақпарат алу мақсатында тергеуші мен жедел қызметкер іздеу-талдау іс-қимылдарын жүзеге асырады [119,79 6.].
Қылмыстардың ... ... ашу мен ... әр ... ... ... әсерін тигізеді, қажеттілік туындаған жағдайларда, олар бұқаралық ақпарат құралдарына ... де ... ... В. К. ... мен В. В. ... ... құптарлық. Мемлекеттік және жеке бұқаралық ақпарат құралдары арқылы тұлғалардың анықталған немесе анықталмаған шеңберімен қабылдануына бағытталған нағыз немесе ... ... ... ... ... маңызды ақпаратты алуға болады [142, 48 б.].
Қылмыстарды ашу мен ... ... ... ... ... ... шығу және ... тергеуге қажетті ақпарат алу барысында халықтың полицияға деген ... ... рөл ... ... Бұл ... ... әрдайым қатаң қадағаланып тұруы тиіс.
Дәл сол себептен, Республикамыздың ІІМ полиция қызметкеріне халықтың сенімін және полицияның құзіреті мен беделін арттыруға бағытталған ... ... ... ... ... қамтамасыз ету мәселесін түбегейлі қарастырып, 2008 жылға жоспарланған басым ... ... ... ... қатар, ҚР Президенті өзінің 2008 жылғы Қазақстан халқына жолдауында құқық қорғау және сот жүйелері қазақстандықтардың құқықтарының әділ де ... ... ... ... тиіс ... атап өтсе [143], ҚР ІІМ ... ... жылдарға арналған статегиялық жоспарында халықтың полицияға деген сенімін арттыру ... ПМ ... ... ... ... мен міндеттерінің қатарына жатқызды [136].
Тергеудегі қылмыстық іс бойынша жедел көңіл бөлінетін ақпарат қайнар ... ... ... орналасу орны туралы, сонымен қатар, басқа да ақпарат алудың неғұрлым табысты тәсілі ретінде халыққа радио, ... ... ... ... ... ... болады. Фотосуреттерді, субъективті портреттерді, фотороботтарды немесе белгілері көрсетілген жеке заттарды қажетті тәртіпті сақтау арқылы баспаға ... ... ... ... ... ... көп көмегі тиуі мүмкін. Халықтан көмек сұрау әрқашан оларға белгілінің барлығын хабарлаудан немесе қылмысты тергеуге ұлес ... ... ... ... ... ... ... арқылы халыққа шығудың кез келген жағдайында келесі тәртіп сақталуы қажет:
* қажетсіз жаңалықтан қашу;
* хабарлама іскерлік, қысқа, ойлы және тәсілді болуы;
* ... ... ... ... мүмкіндігін жою;
* ақпарат тергеу аппараттарыиың қабілетсіздігі туралы ой тудырмауы;
* ақпарат алдын ала тергеу мен жедел-іздестіру қызметінің кәсіптік ... ... ... ... ... әлі ... анықталмаған тұлғалар туралы айыптаушы мәліметтер болмауы керек.
Халыққа радио, теледидар, газеттер ... шығу ... істі ... кез ... ... ... асуы ... тек тым ерте немесе тым кеш болмағаны дұрыс.
Сонымен қатар, анықталған уақыт өткен соң, ... ... ... ... мен ... ... естерінен шығып кететінін ескерген жөн.
Қажетінше, халыққа бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қайтадан шығу мүмкіндіктері ... ... ... ... ... мен мәліметтер нақтыланады. Хабарламада оқиға туралы білетін тұлғалардың телефон соғулары үшін ... ... ... В. Н. ... ,- ... ... [144, 67 ... халыққа шығу нысаны, көбінесе, берілетін ақпарат мінезі, сұрау маңызы, қолда бар ... ... ... тәуелді болып келеді.
Жедел-тергеу тәжірибесінің талдауына сәйкес, теледидар мен баспа бойынша ... тану және олар ... ... да ... ... бөлінетін ақпарат алу үшін төмендегілер маңызды:
* алынған, ұрланған, оз еркімен тапсырылған немесе ... ... ... және олардың толық белгілері;
* танылмаған мәйіттер, мәйіттердің бөлшектері (басы);
* қайтыс болғандардың киімдері, олардың белгілері;
- қылмыс жасауда сезікті ретінде ... ... ... ашу мен ... ... ... және ақпаратты-
бағыттаушы шараларды үйымдастыру мен жүзеге асыру үдерісіндегі халыққа шығудың тағы бір мақсаты - келешекте күә, жәбірленуші дәрежесіне ие болатын ... ... ... ... ... ... қылмыс жасауда сезікті тұлғалар туралы басқа да ақпарат алу. Бұл операцияның тиімділігі ... ... ... ... саны мен ... ... себебі адамдардың басым бөлігі нақты осы белгілерге көңіл аударады.
Барлық жағдайларда, құқық қорғау органдарының сұранысына жауап беруші ... ... пен ... ... ... ... ету ... кепіл берген жөн. Көптеген жағдайларда, материалдық қызығушылық факторын кең ... да ... ... ... ... ... ... сенімнің күннен күнге төмендеп жатқандығынан, осы тәсілді қолданып отырған дұрыс деп санаймыз. Мысалы, Саран қаласында шагын дүкеніне жасалган ... ... ашу ... ... ... қылмыскерлердің бірі оң аягынан аңсайтынын айтты. Іздеу тобының мүшелері қылмыскерді аталган айръщша ... ... ... ақпарат құралдары арқылы іздеуге және жедел көңіл бөлінетін кез келген ақпарат қайнар көздеріне құпиялыльщ пен ең азы бес мың теңге ... ... ... ... ... ... ҚІІБ ... әр түрлі сыпаттагы ақпараттар агыла түсті. Солардың ииінде, азаматгиа -дан оның ... ... ... белгісі бар еш жерде жұмыс істемейтін, маскүнемдік өмір сұру бейнесін жүргізетін азамат ... ... ... ... оның тек қана мүгедектік төлемақыга өмір сүретіні, ... ... ... ауладагы үстелде көп мөлшерде ішімдік пен басқа да тамақ түрлерімен көргені туралы ақпарат берді. Азаматша -мен ... ... ... ... сезіктінің, -га жаңалъщ болып табылатын жагдай, - бірнеше рет ... сыра ... ... ... ... ... ... сезікті ұсталып, оның қылмысқа қатыстылыгы дәлелденді [145].
Соңғы жылдары заттар, құрылымдар, ... ... ... ... мен басқа да заттардың сатылуы туралы әртүрлі жарнамалар орналасқан баспалар іздеу барысында ... ... ... ... мен әр түрлі жарнамалық хабарламалар да молынан таралған.
Жедел-тергеу тәжірибесінің ... ... ... ... ... газеттердегі жарнамалар арқылы да сатылуы мүмкін. Сондықтан, жүйелі түрде кішігірім жарнамаларды ... ... жөн. Бұл өте оңай ... шарасы бола тұра, айрықша қиындықтарсыз жүзеге асырылып, кейде жақсы нәтижелер береді. Қылмысты ашу мен тергеу мақсатында, ... ... ... заттарды (тарихи маңызды, көне, ерекше және тағы да басқа ... ... алу ... ... ... ... жөн. ... іздеу-талдау шарасы жедел көңіл бөлінетін ақпарат қайнар көздерін анықтауға, ал ... ... ... ... қатысы бар тұлғалар шеңберін анықтауға көп көмегін тигізуі мүмкін.
Кейбір неғұрлым үлкен қалаларда жарнамаларда ... ... ... ... ... бойынша ақпараттық мәлімет банктерін құрып, жиналған мәліметтерді жүйелі түрде талдап тұрған дұрыс. Мекен-жайлары ... ... ... ... әрдайым жүргізу қажет.
Жедел-тергеу тәжірибесінде, қылмысты ашу мен тергеу барысында тергеушілер мен іздеу қызметінің басқа да субъектілері барлық ... ... ... дайындайды, бағыттайды, сонымен қатар, келіп түскен бағытамаларды талдайды.
Бағыттамалар, тәртіпке сай, қылмыскерлерді ... ... ... ... ... ... ... барысында немесе оның аяқталу мезетінде толтырған дұрыс ... ... П. П. ... ... ... ... ... келесі максаттарда толтырылып багытталады:
* қылмыстың анықталған жағдайлары туралы ІІО-ның бөлімдеріне хабарлау;
* ұрланған тарихи маңызды, нөмірлі және басқа да іздестірудегі заттар мен ... ... ... ІІМ, ІІБ, ... ... ақпараттық орталықтарынан сәйкес қылмыстар, оларды жасауға бейім тұлғалар туралы, ... ... ... - ... жоғылып кеткен тұлғалар туралы, хабар-ошарсыз жоғалып кеткенде - танылмаған мәйіттер туралы ақпарат алу;
* қылмыс жасағаны үшін ... және ... ... тұлғалар туралы (олармен басқа аудандарда, қалаларда қылмыс жасалу күмәні бар кезде), сонымен қатар, ұсталған қылмыскерлерден ... және ... ... қарулар мен басқа да мүліктер туралы хабарлау;
* анықталған сезіктілер мен айыптаушыларды ұстау немесе оларды іздестіру;
* жеке қылмысты тергеу ... ... ... криминалистикалық және басқа да құқық қорғау бөлімдерімен өзара әрекеттесуді ... ... ... мәселелері ҚР ІІМ Алқасында әрдайым қатаң түрде қарастырылып отырады. 2008 жылға арналған басым міндеттерді нақтылау үдерісінде Алқа ... және Бас ... ... ... ... ... Бас ... Құқықтық статистика және арнайы есепке алу ... ... ... ... ... Орталық жедел ақпараттандыру және байланыс бекетіне шекарадан өту кезінде ... ... ... ... ... ... беру ... атап өтті [147].
ҚР ПМ 2009-2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында қылмысқа қарсы күрес және олардың алдын алу ... ... ... автоматтандырылған ақпараттық жүйелер мен басқа да қазіргі заманғы ақпараттық, криминалистикалық жүйелерді, инновациялық технологияларды пайдалану тәжірибесін кеңейту, соның ... ... ... және ... ... ... және оларды жаңарту мәселелерін ІІМ қызметінің стратегиялық бағыттарының, мақсаттары мен міндеттерінің қатарына жатқызды [136].
Сонымен қатар, Елбасымыз да қазіргі заманғы ... ... ... құқық қорғау органдарын нығайту және дамыту, олардың қызметін үйлестіруді жақсарту мәселелерін қолдау үстінде [148].
Қылмысты ашу ... ... ... ... да міндеттерді шешу мақсатында бағыттамалардың бірнеше түрі дайындалады. Олар, ең алдымен, радио, телефон, телетайп, пошта және фельд байланысы арқылы тарайды.
Бағыттамаларды ... мен ... ... маңызды талаптардың бірі ретінде олардың дайындалуы мен таратылуының ... мен ... ... ... Бұл ... ... қатаң орындап отырған жөн. Мысалы, Қостанай қаласының орталық ауданында орналасқан

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 87 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Әлеуметтік шиеленістер туралы түсінік3 бет
Парақорлық қылмыстар73 бет
Тінту жүргізу55 бет
"Адам өлтіруді және жеке адамға қарсы қылмыстарды тергеу" пәнінен СИЛЛАБУС71 бет
«ЭКОНОМИКА САЛАСЫНДАҒЫ ҰЙЫМДАСҚАН ҚЫЛМЫСТЫҚ ТОП ЖӘНЕ ҚОҒАМДАСТЫҚПЕН ЖАСАЛҒАН ҚЫЛМЫСТАРДЫ ТЕРГЕУ МЕН АШУ»70 бет
Іздеу алгоритмі14 бет
Іздеу есептерінің шешілімі6 бет
Іздеу есептерінің шешілімі. Іздеу: қайтару арқылы теріп алу4 бет
Іздеу есептерінің шешілімі. Іздеу: қайтару арқылы теріп алу жайлы8 бет
Іздеу есептерінің шешілімі. іздеу: қайтару арқылы теріп алу туралы ақпарат6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь