Қазақстандағы франчайзинг

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3
I.Франчайзинг: мәні мен мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
1.1 Франчайзингтің экономикадағы маңыздылығы және түрлері ... ... ... ...6
1.2 Франчайзинг даму ерекшеліктірі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..16
II.Франчайзингтің Қазақстан Республикасында пайда болуы және даму кезеңдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..18
2.1 Еліміздің экономикасындағы франчайзингтің орны ... ... ... ... ... ... ..18
2.2 ҚР.да франчайзингік бизнесті дамытудың жолдары мен кедергілері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .28
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
Кіріспе

«Біз шағын және орта бизнестің экономика құрылымындағы үлесін айтарлықтай ұлғайтып, оны орташа дамушы Еуропа елдерінің деңгейіне дейін жеткізуге тиіспіз.
Сонда барып бізге кезекті дағдарыстық циклдарға қарсы тұру оңай болады. Әрбір қазақстандық үшін жаңа істі игеру, жаңа бизнес ашу немесе өз қызмет саласын кеңейту мүмкіндіктері болуы тиіс»
Н.Ә. Назарбаев

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2010 жылғы «Жаңа онжылдық -– Жаңа экономикалық өрлеу- Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» Жолдауында елімізді жан-жақты жаңартудың жаңа кезеңіндегі басты басымдықтарының маңызды бағыттары ретінде қолымызда бар мүмкіндіктерді айқындау және пайдалану, сондай-ақ жаңа бәсекелестік артықшылықтар қалыптастыру арқылы Қазақстанды жаһандық экономикаға ойдағыдай кіріктіруге негізделген мемлекеттік саясат, экономиканың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін толымды стратегия әзірлеу және оны іске асыру, осы тұрғыда орта және шағын кәсіпкерліктің жаңа инновациялық сипатын құруды айқындады. Кәсіпкерліктің инновациялық нысандарының бірі – өндірісті дамытуға және филиалдар ашуға өз қаражатын салмай-ақ өркендеуге мүмкіндік беретін фирманың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін жаңалықтарды енгізуге бағытталған бизнесті ұйымдастырудың ерекше нысаны – франчайзинг.
Қазақстан экономикасының жандануына шағын және орта кәсіпкерліктің дамуы тікелей әсер етеді. Кәсіпорындардың нарықтағы тұрақтылығын шешу жолдарының, шағын кәсіпорындарды дамытудың тиімді әдістерінің бірі – франчайзинг болып табылады.
Франчайзинг – ұзақ мерзімді іскерлік қатынастардың нысаны, ол тәуекел дәрежесі төмен және тұрақты пайдалылық деңгейі бар кәсіпкерлікті ұйымдастырудың тиімділігі жоғары жолы. Франчайзинг жүйесін пайдалану тұтынушылардың сұранысын толығымен қанағаттандыруға және оның өзгерісіне жедел жауап қайтаруға мүмкіндік береді. Франчайзингтік қатынастар желі қатысушыларына бірқатар артықшылықтар ұсынуымен тартымды:
Біріншіден, жаңа кәсіпкерлерге – табысы тұрақты бизнестің көмегімен өзіндік кәсібін ұйымдастыруға мүмкіндік береді,
Екіншіден, танымал компаниялардың нарықтағы қызметін кеңейту және нығайту жолы,
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1 Лапуста М.Г. Предпринимательство: Учебное пособие – М.: ИНФРА –М, 2005
2 Ахметова К.А., Каменова М.Ж., Накипова Г.Н. Маркетинговая деятельность фирмы. – Астана; Фолиант, 2004
3 Муравьев А.И., Игнатьев А.М., Крутик А.Б. Предпринимательство: Учебник. – СПб.: Издательство «Лань», 2001. – 696 с.
4 Казыбайкызы А. Особенности и перспективы развития франчайзинга в Казахстане // Альпари, № 4 (72), 2012, стр.150.
5 Кисиков Б. Франчайзинг в Казахстане. - 2-ое изд. - Алматы: Игілік, 2011. - 292 с.
6 Казиева Р.К. О некоторых проблемах развития франчайзинга в Казахстане: взгляд со стороны академического и бизнес-образования // Сборник материалов Международного форума «Франчайзинг – тренд развития бизнеса, образования и инноваций». - Алматы, 2013. - С. 55- 62.
7 Григорьев, В.И. Правовой статус и деятельность индивидуального предпринимателя [Текст] / В.И. Григорьев, И.В. Григорьев.- Алматы: LEM, 2011.- 108 с.
8 Одинцов, А.А. Экономическая и информационная безопасность предпринимательства [Текст]: учебное пособие / А.А. Одинцов.- 2-е изд., испр. и доп.- Москва: Академия, 2008.- 336с.
9 Гомола, А.И. Бизнес - планирование [Текст]: учебное пособие / А.И. Гомола, П.А. Жанин.- 7-е изд.стер.- Москва: Академия, 2011.- 144с.
10Крутик, А.Б. Предпринимательство в сфере сервиса [Текст]: учебник / А.Б. Крутик, М.В. Решетова.- Москва: Академия, 2011.- 160с.
11 Крутик, А.Б. Теория и методика обучения предпринимательству [Текст]: учебное пособие / А.Б. Крутик, М.В. Решетова.- Москва: Академия, 2010.- 336с.
12 Колесникова Л.А. Предпринимательство и малый бизнес в современном государстве: управление развитием.–М.:Новый Логос, 2000.– 233с.
13 Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия [Текст] : учебное/ Й.А. Шумпетер; пер. с нем. В.С. Автономова.- Москва : Эксмо, 2007.- 864 c.
14 Лапуста М. Г., Старостин Ю. Л. Малое предпринимательство. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 336 с.
15 Окаев К.О., Смагулова Н.Т. и др. Предпринимательство в Республике Казахстан.– Алматы: Экономика, 2003. – 122 с.
16 Орехов А.М. Методы экономических исследований [Текст] : учебное : учеб. пособие/ А.М. Орехов.- М. : ИНФРА-М, 2006.- 392 c
17 Сейдахметов А.С. Предпринимательство [Текст]: учеб. пособие / А.С. Сейдахметов, К.Ж. Елшибекова.- Алматы: Экономика, 2010.- 304 с.
18 Экономика предприятия: Учебник / Л. Я. Аврашков, В. В., Адамчук, О. В. Антонова и др.; Под ред. проф. В. Я. Горфинкеля, проф. В. А. Швандара. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2004. – 742 с.
19 Идирисова Б.Ш., Ахметова А.М. Малый и средний бизнес Казахстана: перспективы развития // Альпари, №1, 2014. – С. 3-8
20 Основные факторы кредитного риска при кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса //Транзитная экономика».- 2003.- № 5 (38).-С. 64–68.
21 Финансово – кредитные рычаги для малого бизнеса в развитых странах мира //Банки Казахстана.- 2009. - № 1. – С. 22 –25.
22 Джакенов Ж.К. Факторы, влияющие на развитие малого и среднего бизнеса Казахстана // Саясат – Policy, №11, 2012. –С. 34-39.
Александрова М. Особенности маркетинговой стратегии продвижения нового товара силами малого предприятия // Технологии управления,-№2, 2004
23 Гемюнден Х.Г., Конрад Э.Д. Поведение предпринимателя при создании нового предприятия как важный фактор успеха // Малый и средний бизнес Казахстана, -№1, 2004
24 Каримова М.Д. Особенности развития франчайзинга в малом бизнесе Казахстана // Вестник КазНУ. Серия экономическая. № 4 (98), 2013. – стр. 154-159.
        
        ҚАЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
М.ДУЛАТОВ атындағы ҚОСТАНАЙ ИНЖЕНЕРЛІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ... ... ... ... ... ... ... ... пәні ... ... курс студенті, к/б
Экономика мамандығы
Жумабек Д.Ж
Кафедрада тіркелген ... ... ... лауазымы
Оқытушының қолы Т.А.Ә.
>______201___ж.
Қостанай 2015
Кіріспе...............................................................................3
I.Франчайзинг: мәні мен мазмұны..................................................6
1.1 Франчайзингтің экономикадағы маңыздылығы және түрлері...............6
1.2 Франчайзинг даму ерекшеліктірі..............................................16
II.Франчайзингтің Қазақстан Республикасында пайда ... және даму ... ... экономикасындағы франчайзингтің орны..........................18
2.2 ҚР-да франчайзингік бизнесті дамытудың жолдары мен кедергілері....................................................................................................23
Қорытынды.............................................................................................28
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі........................................................29
Кіріспе Н.Ә. НазарбаевЗерттеу ... ... ... ... Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2010 жылғы Жолдауында елімізді жан-жақты жаңартудың жаңа ... ... ... ... ... ... ... бар мүмкіндіктерді айқындау және пайдалану, сондай-ақ жаңа бәсекелестік артықшылықтар қалыптастыру арқылы Қазақстанды жаһандық экономикаға ойдағыдай кіріктіруге негізделген мемлекеттік саясат, экономиканың ... ... ... ететін толымды стратегия әзірлеу және оны іске асыру, осы ... орта және ... ... жаңа ... ... ... ... Кәсіпкерліктің инновациялық нысандарының бірі - өндірісті дамытуға және ... ... өз ... ... ... ... беретін фирманың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін жаңалықтарды енгізуге бағытталған бизнесті ұйымдастырудың ерекше нысаны - ... ... ... ... ... және орта ... ... тікелей әсер етеді. Кәсіпорындардың нарықтағы тұрақтылығын шешу жолдарының, шағын кәсіпорындарды дамытудың тиімді әдістерінің бірі - ... ... ... ... - ұзақ ... ... қатынастардың нысаны, ол тәуекел дәрежесі төмен және тұрақты пайдалылық деңгейі бар кәсіпкерлікті ұйымдастырудың тиімділігі жоғары жолы. Франчайзинг ... ... ... ... ... ... және оның өзгерісіне жедел жауап қайтаруға мүмкіндік береді. Франчайзингтік қатынастар желі қатысушыларына ... ... ... ... ... жаңа кәсіпкерлерге - табысы тұрақты бизнестің көмегімен өзіндік кәсібін ұйымдастыруға мүмкіндік ... ... ... ... ... қызметін кеңейту және нығайту жолы, Үшіншіден, мемлекеттің кәсіпкерлікті қолдаудағы тиімді тетігі болып табылады.Қазақстан Франчайзинг қауымдастығының мәліметтері бойынша, ... 120 ... жүйе және 1000 ... ... бар. ... ... дамуы, шағын және орта бизнестің ЖІӨ-гі үлесінің өсуі, алдыңғы қатарлы бизнес технологияларына сұраныстың артуы, салыстырмалы түрде франчайзинг тауашасының ... және тағы ... ... ... жуық ... бұл ... үлесі бірнеше есеге ұлғаяды деп болжам жасауға мүмкіндік береді. Бірақ, франчайзингтің дамуына кедергі болып отырған факторлар бар, ... ... ... ... ... ... мен преференциялардың болмауы, санаткерлік меншіктің толық қорғалмағандығы, кәсіпкерлердің қаржылық мүмкіндіктерінің жеткіліксіздігі, франчайзинг туралы ақпараттың аздығы, жылжымайтын мүлікке деген бағаның әлі де ... ... ... ... аталғандарға байланысты, кәсіпкерлік дамуының ерекше нысаны ретіндегі франчайзинг ... ... мен ... байланысты теориялық және практикалық аспектілерді зерттеу уақтылы және өзекті мәселелердің бірі болып табылады.Тақырыптың ғылыми зерттелу дәрежесі. Франчайзингтің көп ... ... мен ... ... оған ... қызығушылығын арттырады.Франчайзинг мәселесін зерттеген шетелдік авторлардың ішінен оның жан-жақты дамуына өз үлесін қосқандар: М. Мендельсон, Я. Мюррей, Дж. ... Б. ... Н.К. ... және ... ... және ... тәжірибелік аспектілері ТМД ғалымдары - В.В. Довгань, Д.Н. ... Д.Н. ... А.З. ... М.О. ... С.В. ... И.В. Рыкова, С.А .Силинг, Л.Б. Сульповар, А.В. ... және т.б. ... ... ... ... ... мен дамуының жекелеген аспектілерін отандық ғалымдар Ә.Ә. Әбішев, О.Б. Баймұратов, Ж.О. ... М.Б. ... және т.б. ... ... ... ... негізінде нарықта әрекет жасау мәселелері Ш.Р. Әбділманова, Н.В. Джангарашева, С.Р. Есімжанова, Ұ.М. ... К.К. ... С.Н. ... К.Ә. ... Ф.С. ... Н.Н. ... ... отандық ғалымдар еңбектерінде сипатталған.Зерттеудің мақсаты мен міндеттері. Зерттеудің мақсаты - ... ... және ... ... кешенді талдау арқылы оның Қазақстан Республикасындағы франчайзингтің алатын орнын және франчайзингтің дамуы жөніндегі ғылыми ... ... ... ... табылады. Осы мақсатқа жету үшін жұмыста келесі міндеттер анықталды және шешімін тапты: франчайзингтің теориялық әдістемелік мәселелерін талдау; Қазақстан Республикасындағы франчайзингтің ... болу және даму ... ... ... ... ... ... шағын кәсіпкерліктің даму жағдайын қарастыру; Қазақстан Республикасындағы франчайзингтік бизнесті дамыту және ... және ... ... ... ... бизнес: теориялық әдістемелік мәселелері, қазіргі жағдайы және дамыту жолдары зерттеу пәні болып табылады.Зерттеу объектісі ретінде Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... кәсіпорындары алынды.Курстық жұмыстың теориялық-әдістемелік негізі ретінде экономикалық теория, франчайзингке, маркетингке байланысты ... және ... ... еңбектері, Қазақстан Республикасының Заңдары, Президент Жарлықтары, Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулылары және франчайзингтік қатынастар мәселелеріне жөніндегі ... ... ... ... ... ... ... агенттігінің, сонымен қатар франчайзингтік кәсіпорындар мен Қазақстан Франчайзинг қауымдастығының мәліметтері және жүргізілген маркетингтік зерттеу ... ... база ... ... ... мәні мен ...
1.1 ... экономикадағы маңыздылығы және түрлері
Қазіргі таңда көптеген адамдардың арман-мұраттары франчайзингтің арқасында шынайылыққа айналуда. Франчайзинг XX ғасыр бизнесінде ... ... ... ... ... ... ... көзқарасты түбегейлі өзгертті. Ешқандай да экономикалық жаңа енгізілімдер, франчайзинг сияқты, бүкіл әлем экономикасына, оның ішінде экономикасы ... ... ... ... ... әсер бере ... жоқ. ... да франчайзинг XXI ғасырдың ұғымды, оңтайлы іскерлік модель үлгісі болмақ.
Бүгінгі франчайзинг - өздерінің арман-мақсаттарына берілген және оны іске ... ... ... ... ... ... ... құштарлы түрде бастаушы дербес тұлғаларға кең мүмкіншілік ... ... ... индустрия іспетті. Франчайзинг құбылыс ретінде өз істеріне берілген, жігерлі және талапты ... үшін ... ... ... ... ... ... жағдайы, оның интернацио-ландырылуы бизнестің біріккен формасының қалыптасуының ұйымдық-экономикалық негізін әзірлеу қажеттілігімен шартталынады. Ерекше қарастырсақ, бұл тенденция ... және ... ... төмендеу шартында, әр өндіруші тұтынушы назарын өздерінің өнімдеріне бағыттау арқылы ... ... ... тән сипат алуда.
Осындай себептерге байланысты бизнесті ұйымдастырудың франчайзингтік ... ... мен ... ... ... ... ... бағыт болып саналады. Мұндай қажеттілік елдегі кәсіпкерлік қызмет жағдайларымен байланысты.
сөзі ағылшын терминінен аударғанда ... да бір ... ... ... ... анықтау мағынасын білдіреді. Орта ғасырларда мұндай артықшылықтар-ды кез келген тұрпаттағы коммерциялық қызметке франшизаны беру жолы ... ... ... ... ... ... - құқық, ерекшелік) кәсіпкерлік, жалғасымды іскерлік ынтымақтастық формасындағы үрдісінде, ірі компания, жеке-дара кәсіпкерге ... ... ... өнімді өндіруге, тауарлар сауда-саттығына және осы компанияның сауда маркасымен ... бір ... ... ... шартпен анықталған бір мерзімге және белгілі бір шартта қызметтерді ұсынады.
терминінің ... ... ... француздың - жеңілдік, артықшылық, сонымен қатар салық пен жарналардан босату сөзінен пайда болған. Франчайзингтің қалыптасу және даму ... оның ... мен ... ... ... және отандық әдебиеттерде әр түрлі белгіленген. Франчайзингтің бастапқы пайда болу мекені - ... ол ... мен ... сату, сатылған күрделі тауарларға сервистік қызметтер көрсету қажеттілігіне байланысты дистрибьюторлық желіні құру, кеңейту және ... ... ... ... кеңінен таралды. Әйгілі , ,

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 31 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кешенді кәсіпкерлік лицензия (франчайзинг)23 бет
Кешенді кәсіпкерлік лицензия (франчайзинг) туралы ақпарат25 бет
Кешенді кәсіпкерлік лицензия (франчайзинг) шарты96 бет
Кәсіпкерлік бәсекелестік, франчайзинг жүйесі92 бет
КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУДА ФРАНЧАЙЗИНГТІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ58 бет
Лизинг, факторинг, франчайзинг негiзiнде шарттарды жасау және бұзу26 бет
Мұнай компанияларында франчайзингтік жүйенің дамуы60 бет
Постдағдарыстан кейінгі Қазақстан Республикасында франчайзингті жетілдіру жолдары5 бет
Сыртқы экономикалық мәмілелерді халықаралық-құқықтық реттеу: сатып алу-сату шарты, лизинг шарты және франчайзинг шарты67 бет
Франчайзинг14 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь