Жастар саясаты

Мазмұны

1. Кіріспе 2
2. Негізгі бөлім 6
2.1. Мемлекеттiк жастар саясатының мақсаттары, мiндеттерi және принциптері 6
2.2. Мемлекеттік жастар саясатының негізгі бағыттары 6
2.3. Мемлекеттік жастар саясатын қалыптастыру және іске асыру 11
2.4. Қазақстан Республикасында мемлекеттік жастар саясатын дамытуды пайымдау мен ағымдағы жағдайды талдау 15
2.5. Мемлекеттік жастар саясатын дамытудың негізгі қағидаттары 20
2.6. Бағыт «Жастардың құндылық.патриоттық бағдарларын қалыптастыру» 20
2.7. «Жас азаматтардың экономикалық, әлеуметтік, инновациялық және шығармашылық даму» бағыты. 22
2.8. Мемлекеттік жастар саясатын институционалды дамыту 23
2.9. Өтпелі кезеңдегі жастардың саяси.әлеуметтік және мәдени құндылықтарының өзгеру барысы 25
2.10. Қазақстандағы жастар саясатының қалыптасу ерекшеліктері мен әлеуметтік мәселенің көріну деңгейі 36
2.11. Жастарды жұмыспен қамту проблемаларын шешу жолдары мен механизмдері 45
3. Қорытынды 49
Қолданылған әдебиеттер тізімі 52
Жастар – келешегіміздің негізі ретінде өз білімімен, жасампаз еңбегімен және күш-жігерімен өз болашағын құрудың жаңа мүмкіндіктерін алу қажет. Ол ХХІ ғасырда Жаңа Қазақстанның - дамыған, бәсекеге қабілетті және әлемдегі сыйлы мемлекетті қалыптастыруды белсенді жалғастыруы қажет. Мемлекеттік жастар саясатының 2020 жылға арналған тұжырымдамасының (бұдан әрі – Тұжырымдама) миссиясы осында жатыр.
Тақырыптың өзектілігі:Жастар саясатын қалыптастыра отырып, мемлекет жастардың келешекте маңызды салмаққа ие болар халықтың бірден-бір белсенді тобы екендігін ескереді. Мұның өзі жастардың мемлекет құрылысындағы рөлі мен орнын жете бағаламауға жол бермеуді көздейді.
Қазақстан республикасының мемлекеттік жастар саясаты тұжырымдамасы -Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жастар саясаты тұжырымдамасы Жалпыға бірдей адам құқықтары Деклараңиясының өзекті идеялары мен қағидаларына, БҰҰ Бас Ассамблеясының "Жастар дамуының 2000 жылға дейінгі дүниежүзілік іс-қимыл бағдарламасының 50/81 қарарына", Сәби құқықтары туралы Конвенңияға, Қазақстан Республикасының Конституңиясына және ел Президентінің Қазақстан халқына арнаған "Қазақстан-2030. Барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы" атты Жолдауына сүйенеді.Мемлекеттік жастар саясатының қажеттігі жас өркеннің өмірге қадам басып, қоғамда өз құқығын иеленумен, оның алдында жауапкершілік арқалау сәтінде бетпе-бет келетін өмір мәресінің қиындықтарымен айқындалады.
Мемлекеттік жастар саясатының дәстүрлі әлеуметтік саясаттан айырмасы ол тек өтелу тетіктерін әзірлеумен ғана шектелмейді.Ол жастардың еңбек пен шығармашылық қуатын айқындайтын белсенді де жаңаша, өндірушілік аспектілерден тұрады.Бұл мемлекеттік жастар саясатын қоғамның стратегиялық ресурстарын дамытудағы бірден-бір маңызды бағыт ретінде қарастыруға мүмкіндік береді.Қоғамдық өзгерістердің күрделілігі жас азаматтардың әлеуметтік жағынан жан-жақты қалыптасуына, жас қауым тіршілігінің барлық қалтарысына әсерін тигізді.Дәстүрлі жастар мәселелерін шешудің мазмұны мен тәрбие тәсілдері жаңа тарихи жағдайларда мүлде өзге қырынан қарастырылуға тиіс болғандықтан түбегейлі өзгерді. Қазақстандық жас буын бойында отаншылдық, іскерлік, жауапкершілік қасиеттер қалыптастырмай, жастардың ізгілікті, рухани өркендеуіне, сондай-ақ өткен буынның әлеуметтік- мәдени тәжірибесін, элем өркениеті жетістіктерін игеруіне жол ашпай әлеуметтік ұстанымдағы экономикасы бар демократиялық қоғам құру мүмкін емес. Мұндай мақсаттарды жүзеге асыру жастарға, жалпы қоғамға қатысты саясатгы қалыптастыру мен жүзеге асыру ісіне жастардың өздерін белсенді түрде тартуды көздейді.Мемлекет жастарға, олардың материалдық деңгейі мен әлеуметтік жағдайына қарамастан, өмір жолын таңдау мен жеке жетістіктерге жету үшін мейлінше мол мүмкіндіктер ашуға тиіс.Сонда ғана жастар саясатының өзекті міндеті - жастардың тұлғалық қалыптасуын қамтамасыз етуі іске асатын болады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Аитов Н.А. Основы социологии. Алматы, 1997.
2. Алещенков С.В., Луков В.А. Государственная молодежная политика: мировой опыт, разработка и реализация. – М., 1991.
3. Аңдрущенко В.П., Горлач Н.И. Социология: наука об обществе.
Харьков, 1996.
4. Баркер Р. Словарь социальной работы. М., 1994.
5. Блашенкова О.Н., Ковальчук А.С. Труд молодёжи: права и обязанности. Пособие для организаторов тренинговых занятий. - М.: АНО Штаб, 2001. – 104.
6. Бондарь Ш. Социальная работа и молодежные организации: Конспект лекций. – М.: Институт молодежи, 1993.
7. Горбачев А., Омаргазин Р. Евразийская культура — как ее
понимает молодежь. Мысль. 1997. № 12.
8. Григорьев, Л.Г. Гуслякова, В.А. Ельчанинов. Социология. - М., 1994.
9. «Грядет ли светлое будущее?» /«Казахстанская правда», 1999, № 24.
10. Гуслякова Л.Г. Введение в теорию социальной работы. Барнаул, 1995.
11. Гуслякова Л.Г., Холостова Е.И. Основы теории социальной работы: учебное пособие. М., 1997.
12. Джаманбалаева Ш.Е. Особенности социализации подрастающего поколения//Казахстанское общество и социология: новые реалии и новые идеи/сборник материалов 1 конгресса социологов Казахстана.-А: Қазақ Университетi, 2002. –с.297-307.
13. Ешпанова Д. Д., Нысанбаев А. Н. Социальный портрет молодежи в современном Казахстане // Социологические исследования. - 2004. - N 12. - С. 86-95.
14. Зайнышев И.Г. Теоретико-методологические основы социальной работы // Социальная работа. М., 1992. Вып. 6
15. Западные молодежные субкультуры 80-х годов: Научно-аналитический обзор. – М.: ИНИОН АН СССР, 1990.
16. Интелектуальная культура специалиста. Новосибирск, 1993.
17. Калибеков Д. Современные проблемы молодежи. /«Вопросы экономики», 2000, № 8.
18. Кебина Н.А. Молодое поколение Казахстана: сегодня и завтра. //Социология молодежи. 2005, № 2.
19. Ковалева А.И., Луков В.А. Социология молодежи: Теоретические вопросы. – М.: Социум, 1999.
20. Колков В.В., Колков С.В., Шахина Н.А. Государственная молодежная политика и социальная работа с молодежью: Учебное посмобие. – М.: Социально-технический институт, 2000.
21. Концепция государственной социальной службы помощи населению: Семье и личности / Под ред. Л.С. Ржанициной. М., 1992.
22. Лукашева Е.А. Право, мораль, личность. М., 1986.
        
        Мазмұны
1. Кіріспе 2
2. Негізгі бөлім 6
2.1. Мемлекеттiк жастар саясатының мақсаттары, мiндеттерi және принциптері 6
2.2. Мемлекеттік жастар саясатының негізгі бағыттары 6
2.3. Мемлекеттік жастар ... ... және іске ... ... ... ... ... дамытуды пайымдау мен ағымдағы жағдайды талдау 15
2.5. Мемлекеттік жастар саясатын дамытудың негізгі қағидаттары 20
2.6. Бағыт 20
2.7. бағыты. 22
2.8. Мемлекеттік жастар саясатын институционалды дамыту 23
2.9. Өтпелі кезеңдегі ... ... және ... ... ... ... жастар саясатының қалыптасу ерекшеліктері мен әлеуметтік мәселенің көріну деңгейі 36
2.11. Жастарды жұмыспен қамту проблемаларын шешу жолдары мен механизмдері 45
3. Қорытынды 49
Қолданылған әдебиеттер тізімі 52
* Кіріспе
Жастар - ... ... ... өз ... ... ... және күш-жігерімен өз болашағын құрудың жаңа мүмкіндіктерін алу қажет. Ол ХХІ ғасырда Жаңа Қазақстанның - дамыған, бәсекеге қабілетті және ... ... ... ... ... жалғастыруы қажет. Мемлекеттік жастар саясатының 2020 жылға арналған тұжырымдамасының (бұдан әрі - ... ... ... ... ... өзектілігі: Жастар саясатын қалыптастыра отырып, мемлекет жастардың келешекте маңызды салмаққа ие ... ... ... ... тобы ... ... ... өзі жастардың мемлекет құрылысындағы рөлі мен орнын жете бағаламауға жол бермеуді көздейді.
Қазақстан республикасының ... ... ... тұжырымдамасы -Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жастар саясаты тұжырымдамасы Жалпыға бірдей адам ... ... ... ... мен ... БҰҰ Бас ... ... дамуының 2000 жылға дейінгі дүниежүзілік іс-қимыл бағдарламасының 50/81 ... Сәби ... ... ... ... Республикасының Конституңиясына және ел Президентінің Қазақстан халқына арнаған ... ... ... ... ... және ... ... атты Жолдауына сүйенеді. Мемлекеттік жастар саясатының қажеттігі жас өркеннің өмірге қадам басып, қоғамда өз құқығын иеленумен, оның алдында жауапкершілік ... ... ... ... өмір ... ... ... жастар саясатының дәстүрлі әлеуметтік саясаттан айырмасы ол тек өтелу тетіктерін ... ғана ... Ол ... ... пен шығармашылық қуатын айқындайтын белсенді де жаңаша, өндірушілік аспектілерден тұрады. Бұл мемлекеттік жастар саясатын ... ... ... ... бірден-бір маңызды бағыт ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. Қоғамдық өзгерістердің күрделілігі жас азаматтардың әлеуметтік жағынан жан-жақты ... жас ... ... ... ... ... ... Дәстүрлі жастар мәселелерін шешудің мазмұны мен тәрбие тәсілдері жаңа тарихи жағдайларда мүлде өзге қырынан қарастырылуға тиіс болғандықтан түбегейлі өзгерді. Қазақстандық жас буын ... ... ... ... қасиеттер қалыптастырмай, жастардың ізгілікті, рухани өркендеуіне, сондай-ақ өткен буынның әлеуметтік- мәдени тәжірибесін, элем өркениеті жетістіктерін игеруіне жол ашпай әлеуметтік ұстанымдағы ... бар ... ... құру ... ... Мұндай мақсаттарды жүзеге асыру жастарға, жалпы қоғамға қатысты саясатгы қалыптастыру мен жүзеге ... ... ... ... ... ... тартуды көздейді. Мемлекет жастарға, олардың материалдық деңгейі мен әлеуметтік жағдайына қарамастан, өмір ... ... мен жеке ... жету үшін ... мол ... ашуға тиіс. Сонда ғана жастар саясатының өзекті міндеті - жастардың ... ... ... етуі іске ... ... ... ... 2030 жылға дейінгі стратегиясының, Қазақстан Республикасы дамытудың 2020 жылға дейінгі стратегиялық жоспарының, үдемелі ... ... ... мемлекеттік бағдарламасының негізгі ережелеріне жауап береді және Мемлекет басшысының Қазақстан халқы ассамблеясының ХІХ сессиясында, ... ... ... ... ... берген тапсырмаларға сәйкес әзірленді.
Тақырыптың зерттелу ... ... ... ... ... тақырыбы шетелдік ғалымдар тарапынан мол зерттелген. Олардың аттарын тізіп ... ... көп ... кетеді. Ал, отандық ғалымдарымызға келетін болсақ, аталған тақырып бойынша ... ... ... ... ... ... ... мен диссертациялар көзге түсе қоймайды.
Әлеуметтік-саяси жұмыс жүргізудің теориялық және методологиялық мәселелері Гуслякова Л.Г., Холостова Е.И., Зайнышев И.Г., Саппс М., ... К., ... М.В. және т.б. ... еңбегінде егжей-тегжейлі қарастырылған. Отандық ғалымдарымыз Аитов Н.А., Джаманбалаева Ш.Е., Ешпанова Д. Д., ... А. Н., ... Д. және т.б. ... Қазақстан жастарының әлеуметтік-саяси бейнесі, олардың әлеуметтену жағдайы, жалпы проблемалары қарастырылған. Жастармен әлеуметтік жұмыс жүргізу мәселесін арнайы зерттеу нысанына айналдырған еңбектер ... қасы ... ... Сондықтан да осы тақырыптың дипломдық жұмыс объектісіне айналып отыруы кездейсоқтық емес әрі өте зәру болып табылады.
Тақырыптың мақсаты ... ... ... ... саясатының негізгі мақсаты - жастардың азаматтық, әлеуметтік дербес тұлғалық қалыптасуын жүзеге асыру үшін қажет құқықтық, экономикалық, ұйымдастырушылық ... ... мен ... Алға қойған мақсаттарды жүзеге асыру жастар саясатының мына ... ... ... ... Жастар бойында патриотизмді қалыптастыру, жастардың ізгілікті әрі рухани дамуы.
2. ... ... беру және ... ... ... жастар-дың әлеуметтік құқықтарын қамтамасыз ету.
3. Жастардың әлеуметтік-экономикалық қажеттіліктерін дербес жүзеге асыруына жағдай жасау.
4. Жастардың денесін шынықтырып, интел- лектуалдық ... ... ... ... ... игі ... ... мен ынталандыру.
6. Қазақстандық жастарды халықаралық мәдени, экономикалық, ғылыми және білім беру проңестеріне ... ... ... ... ... ... саясатын қалыптастыру мен іске асыру мәселесінде біртүтас көзқарас қалыптастыру төмендегі басты қағидалар мүддесіне орай іске асырылуы ... ... ... жас ... ... мен ... ... мен жаңашылдық;
тұрақты негіздегі мақсатты, нақты әрі тиімді іс-қимыл;
жалпыға ... - ... ... жынысына, үлтына, әлеуметтік жағдайына және діни ұстанымына қара- мастан жаппай қамту;
жас шамасы мен әлеуметтік әртектілік проблемалары ескерілетін сараланған көзқарас;
жастардың ... ... ... аз ... бөлігін, соның ішінде, мүгедек балаларды, денсаулығы дімкәс балаларды, жетім балаларды, көп балалы, жағдайы нашар отбасыларындағы балаларды тікелей қорғау және ... ... ... ... осы ... ... заңнамалық және атқарушы биліктің орталық және жергілікті органдары тарапынан ескеріліп, олардың қызметтерін бағалаудың бір ... ... ... принциптерді сақтау мемлекеттік жастар саясатында жүйелілікті қалыптастырып, біртүтас әрі нақты мағына береді және қажетті тарихи сабақтастықты қамтамасыз ... оның ... ... іске асыруда бірыңғай әдістемелік пен ұстаным жасауға мүмкіндік туғызады. Мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асырудың ... ... ... ... ... ... ... құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қамтамасыз ету;
білім, еңбек және жүмыспен қамту саласындағы кепілдіктермен қамтамасыз ету;
жастардың кәсіптік, ... және дене ... ... ... ... ... қолдау мен шыңдау;
жастарға әлеуметтік көмек көрсету мен қазіргі жағдайға бейімделу жүйесін қалыптастыру;
балалар мен жастар бірлестіктерін дамытуға жәрдемдесу.
Дипломдық ... ... ... және шетелдік ғалымдар еңбектері негізінде жастармен әлеуметтік-саяси жұмыс жүргізудің теориялық-методологиялық негіздері, олардың жалпы жай-күйі, жұмыспен қамтылу деңгейі, ... ... ... ... өзекті проблемалары мен оларды шешу жолдары жан-жақты қарастырылды. Атап айтқанда зерттеу жұмысында мынадай жаңалықтар бар:
- рухани өмірімізде пайда ... ой ... мен ... ... ... ... әлеуметтік жұмыс жүргізудің тарихи даму белестеріне алғаш рет кең көлемде талдау жасалған;
- совет кезеңіндегі әлеуметтік жұмыс жүргізудің сәтті ... ... ... баға ... ... ... теориялық және методологиялық мәселелері тиісінше молынан талданған;
- ... ... ... ... шолу ... ... бет-болмысы толықтай ой елегінен өткізіліп, соны пайымдаулар жасалған;
- жастармен әлеуметтік жұмыс жүргізудің технологиясы қарастырылып, шетелдік тәжірибелер тартылған, соны идеялар ... ... ... ... Дипломдық жұмыс Жастардың саяси мәселелерін, олардың саяси ... ... ... ... жүргізу жайын қазіргі заман талабына сай, жаңаша ... ... ... ... ... түседі. Зерттеу жұмысындағы деректер мен қорытындыларды әлеуметтік жұмыс жүргізу тарихы, мемлекеттік жастар ... ... ... ... ... осы ... жазылатын болашақ диссертациялық жұмыстарда пайдалануға болады.
Дипломдық жұмыстың құрылымы кіріспеден, негізгі бөлімнің 11 бөлімінен, қорытындыдан, сілтемелерден және ... ... ... ... ... ... Мемлекеттiк жастар саясатының мақсаттары, мiндеттерi және принциптері
1. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк жастар саясаты жастардың рухани, мәдени, бiлiм ... ... ... мен дене ... дамытуы үшiн әлеуметтiк-экономикалық, құқықтық, ұйымдастырушылық жағдайлар мен кепiлдіктер жасау, бүкiл қоғам мүддесi үшiн олардың шығармашылық әлеуетiн ашу мақсатында жүзеге ... 2. ... ... ... ... ... мiндеттерi: 1) жастардың құқықтары мен заңды ... ... 2) ... ... беру және ... ... ... 3) жастардың әлеуметтiк маңызды бастамаларын iске асыру болып табылады. 3. ... ... ... ... ... 1) ... әлеуметтiк-демографиялық топ ретiнде жастардың мүдделері мен қажеттілiктерiн тану; 2) Қазақстан Республикасының тарихи және ... ... ... 3) тән ... ... және ... 4) ... және рухани даму; 5) қазақстандық патриотизмді қалыптастыру; 6) ... ... 7) ... ... мен бостандықтарын iске асыру; 8) жастардың проблемаларын шешудегi ... пен ... 9) ... ... ... қалыптастыру мeн iскe acыруға жастардың тiкелей қатысуы принциптерiне негiзделедi.
+ Мемлекеттік жастар саясатының негізгі бағыттары
Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... ... 1) жастардың құқықтары мен бостандықтарын сақтауды қамтамасыз ету; 2) ... ... мен ... ... ... саласындағы кепілдіктерді қамтамасыз ету; 3) жастардың кәсіпкерлік ... ... 4) жас ... ... ... 5) жастардың тегін негізгі орта, жалпы орта білім алуына консультациялық құқығын іске асыру үшін ... ... ... ету; 6) ... ... және ... ... білім беру үшін жағдай жасауды қамтамасыз ету; 7) балалар үйлерiнің мүгедек және тәрбиеленушi жастарының ... мен ... ... ... қамтамасыз ету; 8) жастардың патриоттық және ... ... ... үшiн жағдай жасауды қамтамасыз ету; 9) ... ... ... мәдениет пен тiлдi дамыту үшін жағдай жасауды қамтамасыз ету; 10) ... ... ... ... ету, ... салауатты өмiр салтын қалыптастыру; 11) ... ... ... ... ... көмектi қамтамасыз ету; 12) жастардың мәдени бос уақыты мен ... үшiн ... ... ... ету; 13) талантты жастарды мемлекеттік қолдау; 14) ... ... ... ... жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың коммерциялық емес жастар ұйымдарымен ынтымақтастығы; 15) ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік құқықтары
Қазақстан Республикасында жастардың: 1) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттік ... ... ... ... ... ... 2) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттiк оқу орындарында тегiн ... ... ... орта ... ... ... мемлекеттік бiлiм беру тапсырысы негiзiнде техникалық және кәсіптік, орта ... ... ... бiлiм алуға; 3) жергiлiктi мемлекеттiк басқару органдарының шешiмi бойынша жеңiлдiкті жағдайларда мемлекеттiк спорттық-сауықтыру және ... ... ... 4) ... ... ... шешімi бойынша бiлiм беру ұйымдарының күндiзгi оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушiлер үшiн ... ... ... ... ... ... ... ескертпесі! 5) тармақша 2005.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі. 5) ... ... ... ... ... арасынан орта білімнен кейінгі және жоғары білім беру ұйымдарында ... ... беру ... ... ... үшін ... ... жол және автомобиль көлiгiнде (таксиден басқа) қысқы және жазғы каникулдар кезеңiнде ... ... 6) ... психологиялық, педагогикалық мәселелер, сондай-ақ отбасылық және жыныстық тәрбие мәселелерi бойынша консультациялар түрiнде әлеуметтiк қызмет көрсетулерді; мүгедектерді, әскери қызметтен ... ... ... бас ... ... орындарынан босатылған, арнаулы білім беру ұйымдарынан және ерекше режимде ұстайтын білім беру ұйымдарынан оралған адамдарды, нашақорлық, уытқұмарлық, ... ... ... өткен адамдарды, адамның иммунитет тапшылығы вирусын жұқтырған және ... ... ... оңалту жөніндегі қызмет көрсетулердi тұтынуға; 7) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттiк атаулы әлеуметтік көмек ... 8) бiлiм беру ... ... бiлiм ... ... ... үшін ... Республикасының заңдарындабелгiленген мөлшерде және тәртiппен ай сайынғы мемлекеттiк стипендия алуға; 9) оқитындардың жоғары оқу орындарында оқу ... ... ... ... белгiленген тәртiппен кәсiби бiлiм ақысын төлеу үшін және тамаққа, тұруға және оқу әдебиетiн сатып алуға жұмсалатын шығындарды iшiнара өтеуге білім беру ... ... ... құқықтары бар; 10) ауыл жастары арасынан шыққан азаматтар үшін техникалық және кәсіптік, орта ... ... және ... білім беретін кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына ауылдың ... ... ... ... бойынша оқуға түскен кезде Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын ... ... ... ... ... саяси құқықтары мен бостандықтары
Қазақстан Республикасының жастары Қазақстан Республикасының Конституциясында және басқа да заң актілерінде көзделген ... ... ... және ... ие ... еңбек және жұмыспен қамту саласындағы ... ... ... үй ... ... ... Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк жастар саясаты еңбек және жұмыспен қамту саласында: 1) ... ... ... ... ... 2) алып ... - ҚР ... № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 3) ... ... ... ... ... ... ... қызметiн ұйымдастырушылық жағынан қолдау; 4) ... ... ... ... заңдарына сәйкес жастардың еңбек бiрлестiктерiн құру және қызметiн ұйымдастыру, соның iшiнде оқу орындарының базасында құру және қызметін ұйымдастыру арқылы ... ... 2. ... ... жастарына: 1) жұмысқа орналасуға, кәсiби даярлануға, бiлiктiлiгiн арттыруға жәрдемдесуге; 2) ... ... ... ... капиталында мемлекеттің үлесi елу проценттен асатын ұйымдарда жұмыс орнын беруге жәрдемдесуге; 3) ... жас ... үшін ... оқу ... оқу, ... ... және ... өту бағдарламаларына, соның ішінде дистанциялық оқыту арқылы қол жеткiзуін қамтамасыз етуде ... ... ... 3. ... ... үй проблемаларын шешу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.Жастар жүзеге ... ... ... ... ... ... ... асыратын кәсіпкерлік қызметке байланысты қатынастар Қазақстан Республикасының заңдарымен және осы Заңмен реттеледi. 2. ... ... ... ... қызметiн әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қолдау жөнiндегі шаралар жүйесiн ... 3. ... ... ... ... қызметтi жүзеге асыратын және жастар саясаты саласындағы мемлекеттiк қолдауды пайдаланатын тұлғаларға: 1) ... ... ... кәсіпкерлiк қызметпен айналысатын жастар; 2) жастар ұйымдастырған шаруа немесе фермер ... 3) ... ... ... ... ... ... өздерiнің құрылтайшылары болып табылатын жастар құрайтын ұйымдар жатады. 4. Жастардың кәсiпкерлік қызметін ... ... 1) ... және ... орта ... ... ... жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын iске асыратын оқу орындарының оқу-өндiрiстік базасында жастардың ... ... ... ... Республикасының орталық және жергiлiктi атқарушы органдарының жәрдемдесуi; 2) жастар арасындағы ... ... ... ... ... ... қызметке тарту; 3) жастарға кәсiпкерлiк қызмет негiздерiн ... шарт ... оқу ... мен ... ... арасындағы ынтымақтастықты дамыту; 4) алып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 124-V ... ... ... ... ... ... он күн ... соң қолданысқа енгізіледі); 5) белгілi бiр жұмыстарды (қызмет көрсетулердi) орындауға келiсiмдер жасасу мақсатында мемлекеттiк органдардың осы ... ... ... ... ынтымақтастығы арқылы жүзеге асырылады. 5. Мемлекет жастардың өнеркәсiп пен ауыл шаруашылығының, ғылым мен ... ... пен ... бiлiм ... ... сақтаудың түрлi салаларында жұмыспен қамтылуын қамтамасыз етуге, сондай-ақ халыққа әлеуметтiк қызмет ... ... ... көтермелейдi.
Жас отбасыларды мемлекеттiк қолдау
1. Әлеуметтік-экономикалық проблемаларды шешуде материалдық және өзге де көмек көрсетуге, тиісті білім беру, медициналық, ... ... ... консультациялық және басқа да қызметтер, оның ішінде денсаулық сақтауды, балаларды тәрбиелеу мен ... ... ... қорғауды, бейімдеу мен оңалтуды қамтамасыз ету бойынша қызметтер көрсетуге бағытталған жас отбасыларды мемлекеттік қолдау Қазақстан Республикасы Мемлекеттік ... ... ... ... жүзеге асырылады. 2. Жас отбасыларын дамытуға ... ... ... ... ... қолдау: 1) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жас ... ... ... ... 2) оқу ... ... келiсiм бойынша білім алушылар болып табылатын жастар арасындағы ата-аналар үшiн оқу ... ... ... ... бiр ... ... толуы кезеңiне академиялық демалыс алуға құқық беру; 3) отбасылық өмiрдiң проблемалары, жас отбасылардың психологиялық-педагогикалық, ... және ... да ... бойынша консультация беру жүйесiн дамыту; 4) әлеуметтiк қызмет көрсетулер, әлеуметтік көмек ұсынатын ... емес ... ... ... 5) ... мен ... жазғы демалысы мен сауықтырылуын ұйымдастыру жүйесiн сақтау және дамыту; 6) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген ... жас ... ... оқу орындары мен орта білімнен кейінгі бiлiм беру ... оқу ... бiлiм беру ... жатақханасында бөлмелік үлгiдегi тұрғын үй-жай беру; 7) мемлекеттiк мектепке дейiнгi ұйымдардың ... ... ... ... ... Талантты жастарды мемлекеттiк қолдау
1. Қоғамның зияткерлiк және шығармашылық әлеуетiн ... және ... ... ... ғылыми, мәдени дәстүрлерiнiң сабақтастығын қамтамасыз ету мақсатында жастардың талантты және дарынды ... ... және ... ... ... үшiн ... ... жөнiндегі шаралар жүйесi жүзеге асырылады. 2. ... ... ... қолдауды Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдары көрсетедi және ол: 1) Қазақстан ... ... ... ... ... ... үшін сыйлықақылар, стипендиялар белгiлеу, білім беру гранттарын беру; 2) ... ... пен ... аса ... қайраткерлерiнiң шығармашылық шеберханаларын, мектептерi мен бiрлестiктерiн құруға жәрдемдесу; 3) орта ... ... ... спорт секциялары мен шығармашылық үйiрмелердiң қызметiн ұйымдастыру; 4) аса дарынды және талантты жастарды анықтау жөнiндегі ... құру және ... 5) ... ... ... анықтау және тарату мақсатында конкурстар, көрмелер, фестивальдар, байқаулар, концерттер, симпозиумдар, оқулар, конференциялар мен семинарлар ұйымдастыру және ... ... ... ... ... ұйымдастыру; 6) дарынды және талантты жастардың ... бiлiм беру және ... ... ... ... ... және тағылымдамадан өту бағдарламаларына конкурстық негiзде қол жеткiзуiн қамтамасыз ету; 7) ... ... ... үшiн жас ғалымдарға, мәдениет, өнер мен білім қайраткерлерiне жағдайлар ... жас ... ... нақты қолданысқа енгiзуге жәрдемдесу, сондай-ақ жастар арасынан шыққан зияткерлiк кадр ресурстарын сақтау және дамыту; 8) ... ... ... желiсiн дамыту, спортта дарынды жас спортшыларды қолдау, жастар арасында ... ... ... 9) ... ... қолдау көрсететін жеке және заңды тұлғаларды моральдық көтермелеу арқылы жүзеге асырылады. Жастардың халықаралық ынтымақтастығына ... ... ... ... ... ... жастар ынтымақтастығына: 1) ... ... ... ... ... ... және iске ... жастарды халықаралық бағдарламалар жүйесiне енгiзу; 2) жастардың халықаралық ынтымақтастығы саласында халықаралық жастар алмасуларының ұйымдастырушылары мен ... ... ... ... ... және әрiптестердi iрiктеуге көмек көрсету жолымен жәрдем көрсетедi. 2. ... ... ... ... Қазақстан Республикасының заңдары негiзiнде жүзеге асырылады.
+ Мемлекеттік жастар саясатын қалыптастыру және іске асыру
Мемлекеттiк ... ... ... қамтамасыз ету
1. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк жастар саясаты: 1) ... және ... ... ... 2) жеке және ... ... ... мүлiктiк жарналары; 3) Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым ... өзге де ... ... ... 2. Республикалық және жергiлiктi бюджеттерде мемлекеттiк жастар саясатын iске асыру үшiн жыл сайын қаражат көзделедi. ... ... ... ... Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттiк жастар саясатын iске ... үшін ... ... және ... ... есепке алына отырып айқындалады. 3. Мемлекеттiк жастар саясатын iске ... ... ... ... ... Республикасының заңдарындабелгiленген тәртiппен мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс нысанында ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыруға және iске ... ... ... ... Қазақстан Республикасында мемлекеттiк жастар саясатын қалыптастыруға және жүргiзуге қоғамдық жағынан маңызды бастамаларды iске асыру, ... және ... ... ... ... ... жастар ұйымдарының аталған органдармен өзара iс-қимыл жасауы арқылы, сондай-ақ Қазақстан ... ... ... салынбаған өзге де нысандарда қатысады. 2. Мемлекеттiк жастар саясатын iске асыру жөнiнде жастардың, жастар ұйымдарының ... ... ... ... мемлекеттiк органдар өз өкілеттіктерiне сәйкес және Қазақстан Республикасының заңдарында ... ... ... Егер ... ... ... үшiн ... қаражатының есебi, ақпарат жинау, құжаттардың жобаларын әзiрлеу ... ... ... ... ... ... көмектi жүзеге асырады және аталған ұсыныстарды енгiзген жастар мен ... ... ... өкілдерiмен консультациялар жүргiзедi. 3. ... ... ... ... мемлекеттiк жастар саясатын қалыптастыру және iске асыру саласында консультациялар мен iс-қимылдарды үйлестiру үшiн жастар ұйымдарын олардың келiсiмiмен ... ... ... ... ... іске ... жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру шеңберінде жастар ұйымдары ... ... ... ал олардың уәкiлеттi өкiлдерi мемлекеттiк жастар саясатын iске асыру жөнiндегi консультациялық-кеңесшi органдардың құрамына кiруге құқылы. 4. ... ... ... ... ... және iске ... тарту мақсатында уәкілеттi орган Қазақстан Республикасының жастар ұйымдарымен бiрлесе отырып, екi жылда кемiнде бiр рет жалпы республикалық Қазақстан жастары ... - ... ... жастары мен жастар ұйымдарының уәкiлеттi өкілдерiнің форумын шақырады. Жалпы республикалық ... ... ... ... ... ... нормалары уәкiлеттi орган мен Қазақстан Республикасы Үкiметінің жанындағы мемлекеттiк жастар саясатын iске ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн жалпы республикалық Қазақстан жастары форумы туралы ережеменбелгiленедi. 5. Жалпы ... ... ... ... өз ... ... ... үндеу қабылдай алады, Қазақстан Республикасының мемлекеттiк жастар саясатын ... және iске ... ... ... әзiрлей алады. Жастарға арналған әлеуметтiк қызметтер
1. Қазақстан ... ... ... қолдау мақсатында әлеуметтік қызметтер жұмыс атқарады. 2. Әлеуметтiк қызметтер жұмысының бағыттары: 1) ... ... ... ... жүзеге асыру және кәмелетке толмағандар мeн басқа да жастар өкiлдерiне консультациялар беру; 2) ... тәни ... ... ... ... ... ... адамдарға әлеуметтiк көмек; 3) жас ... ... ... 4) ... және оқу ... ... ... қорғау; 5) мiнез-құлқы девиантты кәмелетке толмағандарға, ... және ... ... ... ... ... ... көмек; 6) жастар арасындағы бас ... ... ... ... ... ... білім беру ұйымдарынан және ерекше режимде ұстайтын білім беру ұйымдарынан оралған адамдарды, нашақорлықтан, уытқұмарлықтан, маскүнемдiктен емдеуден өткен ... ... ... тапшылығы вирусын жұқтырған және ЖҚТБ-мен ауыратын адамдарды әлеуметтiк қалпына келтiру (оңалту); 7) ... ... ... ... ... бiлiм беру және ... даярлау, бос уақытын өткiзу, туризм және спорт ... ... iске ... ... ... ... хабардар ету; 8) жастардың тұрғылықты жерi бойынша бос уақытын мазмұнды ... ... ... ... жасөспiрiмдер мен жастардың аула клубтарын ашу мен ... және ... ... ... жөніндегi басқа да функциялар; 9) жастардың жұмысқа орналасуына және ... ... ... ... табылады. 3. Жастарға арналған әлеуметтiк қызметтер жұмыстарын қаржыландыру мемлекеттiк жастар саясатын iске асыру үшін көзделген ... ... ... ... ... Республикасының заңдарында тыйым салынбаған өзге де көздердiң есебiнен жүзеге асырылады. 4. Әлеуметтiк ... ... ... ... ... ... ... қаржыландырылатын қызметi шеңберiнде көрсететiн әлеуметтiк қызмет көpceтулеpi тегiн ұсынылады.Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар ... ... ... ету және ... ... Мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк жастар саясатын ақпараттық қамтамасыз ету, денсаулығын сақтауға, ... ... ... ... ... ... алуға, жұмысқа орналасуға, демалуға, әлеуметтiк оңалуға, жас отбасыларын қолдауға құқықтарын іске асыру мүмкiндiктерi туралы, жастар ұйымдарымен ынтымақтастық нысандары және ... ... ... ... ... ... басқа да құқықтарды iске асыру туралы жастарды хабардар ету жөнiндегi қызметтi жүзеге асырады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... құру арқылы жастарға ақпараттық қызмет көрсетудi кеңейту үшiн жағдайлар қамтамасыз етiледi, бұқаралық ақпарат құралдарының өкiлдерiмен ынтымақтастық жүзеге ... ... ... ... ... ұйымдарын мемлекеттік жастар саясатын іске асыру жөніндегі жоспарланатын және ... ... ... ... ... ... ... арқылы хабардар етуге мiндеттi. 2. Мемлекеттiк органдар өз құзыретiне сәйкес Қазақстан Peспубликасындағы мемлекеттік жастар саясатының ... ... ... ... ұйымдастырады. Көрсетілген зерттеулер ұзақ мерзiмдік негiзде жүзеге асырылады. 3. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты ... ... ... ... ... орган жыл сайын Қазақстан Республикасындағы жастардың жағдайы туралы баяндаманы әзiрлеп, ... ... ... табыс етедi және оны бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды. ... ... ... ... ... баяндаманы орталық және жергiлiктi мемлекеттiк органдар өз құзыретi шегiнде тиiстi шешiмдер қабылдау үшiн ... ... ... ... ... органдар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жастарға арналған әлеуметтік инфрақұрылым объектiлерiн құруды және оның жұмыс iстеуiн қамтамасыз ... 2. ... ... ... ... ... инфрақұрылым объектiлерiнiң арнаулы мақсатын өзгерту туралы, тарату туралы шешiмдердi қабылдау тәртiбi жастардың тiршiлiгiн, бiлiм алуы мен ... дене ... ... және ... ... дамуын қамтамасыз ету үшiн мұндай шешiмдердi қабылдаудың салдарын тиiстi мемлекеттiк органның немесе органдардың арнайы ... ... ... ... жөнiндегi iс-шараларды көздейдi. 3. Мемлекеттiк меншiк мүлкi болып табылатын, ... ... ... немесе оқшауландырылуы жастарға арналған әлеуметтiк инфрақұрылым объектiлерiнiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз етуге байланысты болатын мүлiк (соның ... жер ... ... ... ... ... аталған мақсаттарына ғана сәйкес пайдаланылуы мүмкiн. Егер ... ... ... ... ... ... арналған әлеуметтiк инфрақұрылым объектiлерiнiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету мақсатында пайдалану мүмкiн болмаса, оны өзге мақсаттарда пайдалану туралы ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтiк инфрақұрылым объектiсiнiң шығынын өтеуге бағытталған шараларды ... ала ... ... ... 4. Мемлекеттiк органдар Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген тәртiппен жастар ... ... ... және ... ... мақсаттарын жүзеге асыру үшiн қажеттi өзге де ... ... ... ... ... 5. ... арналған мемлекеттiң меншiгiндегi әлеуметтiк инфрақұрылым объектiлерiнiң жұмыс iстеу тәртiбi, оны ... және ... ... шаралары Қазақстан Республикасының заңдарымен айқындалады.
+ Қазақстан Республикасында мемлекеттік жастар саясатын дамытуды пайымдау мен ағымдағы ... ... ... ... талдау
Тәуелсіздіктің 20 жылдығында мемлекеттік жастар саясаты базалық қалыптасу кезеңінен өтті. Мемлекеттік жастар саясатының негізгі басымдылықтары 1999 жылғы 28 тамызда қабылданған №73 ... ... ... ... енгізілген.
2004 жылы заң қабылданып, жастар жеке әлеуметтік-демографиялық топ ретінде ... ... ... бір ... ... мен мемлекеттік кепілдіктер берілді.
Жастар саясатының , , салалық бағдарламалары, сонымен қатар іске ... ... ... саласындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғарыда аталған барлық ... ... ... ... жастар саясатын іске асырудың жаңа кезеңін бастауға негіз болды.
Соңғы 10 жылда санақ қорытындысы бойынша 14 пен 29 ... ... ... саны 919 153 ... өскен (1999 жылы - 3,78 млн. адам, 2012 жылы - 4,7 млн. ... ... ... ... ... ... білім болып табылады. Жалпы, білім деңгейі бойынша 718 мың ... ... ... ие (15,9%), 306 мың ... ... ... ... бар (6,8%), 728 мың жастардың білімі - арнайы орта (16,2%).
Елімізде , , және тағы ... ірі ... іске ... ... жұмыссыздығының деңгейі 2001 жылмен салыстырғанда 4 ... ... ТМД ... мен Еуропаның дәл сондай көрсеткіштерінен төмендеген. 2001 жылы жастар жұмыссыздығының деңгейі 4,6%-ды құрады.
Жастардың жоғары белсенділігі соңғы сайлау ... ... ... 11 жыл ... ... ... саны 7 есеге артты (2000 жылы - 150 жастар ұйымдары, 2011 году - 1043), ал ... ... ... 7 жыл ... 10 ... өскен.
Сонымен қатар, қазіргі уақытта қазақстандық жастардың әлеуметтік көңіл ... ... ... проблемаларды анықтауға мүмкіндік берді.
Әлемдік экономикалық дағдарыс, діни экстремизмнің таралуы жастардың өзекті шақырулар мен қоғамның әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси өміріндегі ... ... ... дайын емес екендігін көрсетті.
Жастардың білім саласындағы проблемалары едәуір шешілген, тек 4,4% мүлде шешілмегендігін ... ... ... ... ... ... 25,3% ... шешілсе, 6% сұрауға қатысқандар шешілмегендігін көрсетеді.
Жұмысқа орналасу және тұрғын үй проблемасын ... ... ... ... ... ... 20%-ы ... сұрақтарға нақты жауап бере алмады. Бұл аталған проблемалардың өзекті болып қалатындығын, сонымен қатар осы ... ... ... ... ... ... ... 20,6% мемлекет жас кәсіпкерлерге қолдау көрсетпейді деп белгілеген.
Жалпы алғанда, сұрауға қатысқандардың 18,5% өзінің материалдық жағдайын төмен бағаласа, 18,4% - ... ... ... тек 8,3%-ы ... жағдайын жоғары бағалаған.
Адамдардың мәдени деңгейінің құлдырауы (16%) тағы бір проблема болып табылады. ... ... ... ... қатарында: жастар ортасындағы есірткінің таралуы (15%), діни экстремизм мен терроризм қаупі ... ... ... жастар саны артқанымен болжамдық мәліметтерге сүйенсек жастардың саны 2015 жылы 4,52 млн. адамды, 2020 жылы 4,13 млн. адамды ... ... ... санының қысқаруы еңбек ресурстары проблемаларының туындауына, экономиканың әртүрлі саласында білікті кадрлардың ... ... ... ... ... тәуелділігі қаупін күшейтеді.
Мемлекеттік жастар саясатының 2020 жылға ... ... ... мен ... ... ... толыққанды, бәсекеге қабілетті және патриот жас қазақстандықты қалыптастыру болып табылады.
Тұжырымдама мақсатына қол жеткізу үшін міндеттерді үш бағытта шешу ...
* ... ;
* ... ;
* Бағыт .
Осы Тұжырымдама жастар саясатының жаңа үлгісін құру мен дамтыуға бағытталған заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу үшін ... бола ... ... ... ... мен іске ... ... нәтижелер
Мемлекеттік жастар саясатын одан әрі дамыту мынадай кезеңмен жүзеге асырылады:
1) 2012 жылдан 2015 жылға дейінгі кезең;
2) 2016 жылдан 2020 жылға ... ... ... ...
* ... ... Заңы ... орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың құзіреті мен өкілеттігі нақтыланады, олардың жауапкершілігі артады;
* ... ... ... ... жастар саясаты мәселелері жөніндегі консультатвиті-кеңесші органдардың тиімділігі жүйелендіріледі және артады;
* жастар саясаты ... ... ... және жергілікті атқарушы органдар қызметкерлерінің, жастар ұйымдары жетекшілерінің біліктілігі артады;
* ... ... ... ... және ... ... құрылады;
* республикалық сараптау-талдамалық құрылымы құрылады;
* экономиканың әртүрлі секторларының кәсіпорындарында жастар ұйымдары құрылады және жастар саясатының корпоративтік бағдарламалары ...
* , , , , , және өзге де ... ... өз ... табады;
* техникалық және кәсіби білім беретін оқу орындарының түлектерінің мәліметтер базасы, оның ... ... ... ... ... ... ... орналастыру үшін құрылады;
* азаматтық білімнің, азаматтық белсенділікті көтермелеудің жаңа әдістері енгізіледі ( курсы және тағы басқа);
* жастардың азаматтылық ... ... ... ... ... қоғамның барлық қабаттарын қамтитын жаңа азаматтық институттар құрылады;
* мемлекеттік жастар саясатын іске асыруға бизнес-қауымдастықыт тарту;
* жас кәсіпкерлерге ... ... ... ... іске ... жастар ортасында ғылымның мәртебесін көтеру және оларды ... ... ... ... үшін ... іске ... ...
* жастардың санасында еңбек құндылықтарын арттыру бойынша жобасын іске асыру басталады;
* жастар үшін спорттық және ... ... ... және оған қол ... ... ... жас ... бейнесін танымал ететін жобасы іске асырылады;
* ... ... ... ... әлеуметтік тапсырыс арқылы жастар ұйымдарын қаржыландыру енгізіледі;
* 2014 жылға ... ... ... ... мен жас аналар, отбасын жоспарлау мектептерінің желісі дамиды;
* салауатты өмір салтын жастар арасында танымал ету үшін жобасын іске ... ... ... жас ... ... ... орташа ұзақтығы 6 айдан 4 айға қысқартылады;
* ... ... ... ... ... ... ... жастар санынан жұмысқа орналасқандар үлесі 10%-ға артады;
* категориясы үшін тұрғын үй алуға, оның ішінде бағдарламасы аясында жағдай ... (2014 ... ... 3000 ... 2020 ... дейін).
Екінші кезеңде жастардың жастар саясатындағы қолданыстағы шаралармен қанағаттану деңгейі артатын болады, оның ішінде:
* жұмыспен қамту өкілетті органдарымен ... ... ... жастар санынан жұмысқа орналасқандар үлесі 20%-ға артады;
* ... ... ... ... ... ... 14%-ға дейін өседі;
* мемлекеттік қызметкер жастардың мемлекеттік қызметкерлердің ... ... ... 30%-ға ... оның ... ... саны да ... жастардың профилактикалық тексеруден (скринигтік зерттеулерден) өтуі деңгейі артады;
* дене тәрбиесі және спортпен айналысатын балалар мен жасөспірімдерді қамту өседі;
* ... ... ... және жастардың кәсіпкерлік белсенділігін арттыру, оның ішінде жеңілдік несиелер арқылы арттыру шаралары жалғасын ... ... беру ... ... мектеп оқушыларын кәсіби бағдарландыру жұмыстарын үйлестіретін қызметтер құрылады;
* жас кәсіпкерлерге қолдау көрсететін арнайы жобасы жалғасады;
* жастардың санасында ... ... ... ... ... іске асыру жалғасады;
* табысты жас қазақстандықтың бейнесін танымал ететін жобасы жалғасады;
* ... өмір ... ... ... ... ету үшін жобасын іске асыру жалғасатын болады;
* жастар ортасында ғылымның мәртебесін көтеру және оларды ... ... ... ... үшін ... іске асыру жалғасады;
* өңірлік сараптау-талдамалық құрылымы құрылады.
Мемлекеттік жастар саясатын іске асырудың негізгі қағидалары мен жалпы тәсілдері орталық және жергілікті атқарушы ... ... ... және ... қызметтерін бағалаудың критерилері болмақ. ... ... оң ... тәжірибені талдау нәтижесі Еуропа, ТМД, Америка, Жапония, Қытай, Индия және Турция елдерінде жастар саясатын іске асыру мен әзірлеудің әртүрлі тәсілдерінің бар ... ... ... ... ... саясатының басты мақсаты жастардың қоғамда шиеленіссіз ықпалдасуы мен өзін-өзі дамытуын ... ... ету ... ... мемлекеттік жастар саясатын жаңғырту барысында шетелдерде аса жетістікпен қолданылып жүрген тәсілдер мен амалдарды қолдану жөн ... ... ... жастардың шешім қабылдауға ықпал ету деңгейін арттыру мақсатында білім беру ... өзін өзі ... ... дамыту көрсетілген. Сонымен қатар олар қажетті әлеуметтік, мәдени, коммуникациялы, басқарушы дағдыларды алу мүмкіндігін де береді.
АҚШ-та жастар саясатының бағдарламалары мен ... іске ... ... ... үлгісінде жеке қайырымдылық ұйымдарын, коммерциялық секторларды тарту тетіктері белсенді енгізілген.
Жастар саясатын іске асырудың жапондық тәсілдерінің негізі мемлекеттік органдар мен ... ... ... ... ... іс ... мен араларындағы жауапкершілікті нақты бөлу.
Арнайы жастар орталықтарының, бюролары мен қызметтерінің жұмыс істеуін мемлекеттік тұрғыда қамтамасыз ету әдістері кең ... ие. ... ... ірі қалаларда ақпараттық және мәдени жастар орталықтары, Германияда жастар ақпараттық консультативтік бюросы қызмет етеді. Аталған орталықтар желілерге қосылған, қызмет ... ... ... ... ... және оны жаңарту желісі бар.
Португалия мен Испанияда жастарға әлеуметтік көмек көрсетудің қоғамдық-мемлекеттік қызметі ... ... ... ... мемлекеттік органдардың қызметін тұжырымдау мен шешім қабылдау кезеңінде үйлестірумен айналысатын арнайы құрылым қалыптасқан.
Ресейде жастар саясатын іске ... ... және ... ... ... ірі жобалар жүйесі арқылы жүргізіледі. Соңғы жылдары федералдық және өңірлік деңгейде жастар саясаты басқармасы ... ...
+ ... жастар саясатын дамытудың негізгі қағидаттары
Мемлекеттік жастар саясатын республикалық және өңірлік деңгейде ... ... ... үшін ... ... ... қажет:
* жастар саясатын әзірлеудің жинақтылығы мен жүзеге асырылуы, ресурстардың топтасу бағдары (барлық жауапты және мүдделі тараптарды тарту, ... ... ... ...
* ел дамуының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі міндетіне арналған жастар саясатына бағытталған әлеуметтік бағыт пен ... ... ... қажеттілігі;
* жастар саясаты саласындағы жабдықтаушы мен қызметті қолданушылар үшін ақпараттың ... мен ...
* ... ... ... ... мен белгілі топқа қызмет көрсету кезінде мақсатты топқа нақты сегментация беру;
* жауапты орындаушының кәсіптілігі мен ... ... тең ... ...
+ ... ... болашақ дамуына үлес қосуға қабілетті және жауапты, белсенді өмірлік көзқарасы бар жас адамды ... жүйе ... ... ... ... ... ... кешенді шараларды іске асыру Білім және ғылым, мәдениет және ақпарат, әділет, ішкі істер, қорғаныс, төтенше жағдай, еңбек және ... ... ... индустрия және жаңа технология, шетел тілдері, қоршаған ортаны қорғау, денсаулық сақтау, ауылшаруашылығы министрлігі, сондай-ақ, жергілікті атқарушы органдардың ... ... ... жүргізілетін болады.
Оларды жүзеге асырудың ішінде табысты жас қазақстандықтың бейнесін, патриоттылық құндылықтар, мемлекеттік ... мен ... ... насихаттайтын көлемді жобалар жүзеге асырылады.
Жастар саясатын жүзеге ... ... жас ... ... ... құндылықтар қалыптасады:
* Адалдық пен парасаттылық, ар-намыс пен тектілік;
* Қарапайымдылық, еңбексүйгіштік пен ... ... ... ... болу;
* Еңбекке құрмет;
* Дәстүрге адалдық, үлкенге құрмет, кішіге ізет;
* Достық, өзара көмек көрсету мен ... ... ... ... ... ... деген сүйіспешілік, оның өркендеуіне қызмет ету.
Осылайша жас қазақстандықтардың ... ... ... келесідей идеологемалармен анықталады:
* Адалдық адамдықтың белгісі;
* Қарапайымдылық адамның көркі, еңбек ерлікке жеткізер;
* ... ... ... Отан ... басталады, шаңырақ бірлік пен берекенің белгісі;
* Достық - басты ... ... ... жүк ... ... түбі ... Өзге елде ... болғанша, өз еліңде ұлтан бол.
Осы құндылықтарды насихаттау үшін жобасы әзірленетін болады.
Бұдан басқа, шетелде ... алып ... ... ... ... өкілдерінің іс-шарасына тарту арқылы патриоттылыққа тәрбиелеуге ерекше назар аударылатын болады.
Жастар арасында жетістік пен ... ... ... ... саты ... іске ... болады. Ол: еріктілік, мәслихаттардағы шешімдер қабылдау процесі мен мемлекеттік қызметке кіруге кең мүмкіндік болады.
Барлық ... ... ... ... сондай-ақ, мемлекеттік қызметке көбірек тарту мақсатында жобасы мен жастар парламентаризмі жетілдірілетін болады. Сонымен қоса, еліміздің білім ұйымдарында ... ... ... ... және т.б. ұйымдар дамитын болады.
Жастармен жұмыстың жеке блогы идеясы жастармен белсенді түрде жүзеге асырылатын болады.
... оқу ... ... ... ... және бұдан әрі гуманитарлық және педагогикалық оқу пәндері тізіміне енгізілетін болады.
Жастардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру шеңберінде, азаматтық тәрбие ... ... бірі ... және т.б ... ... ... ... ретінде жастар экотуризмі дамитын болады.
Неке және ... ... ... ... ... ... ... насихаттауға, ұрпақтар сабақтастығын сақтау мен үлкендерді құрметтеп, кішілерге қомқорлық көрсетуге бағытталған кең көлемді жобасы іске ... ... ... ... тәрбиесін дамыту үшін жалпыхалықтық жобасы әзірленіп, жүзеге асыру жоспарланады.
Мықты ақпараттық-талдамалық сүйемелдеу ұйымдастырылатын болады, оның ішінде, жастар ... ... ... ... ... ... жастар газеті, аналитикалық журнал, телебағдарлама, толықметражды көркем және документалды фильмдер, телесериалдар, жаңа ... мен ... ... ... ... ...
2017 жылы 28-Бүкіләлемдік Қысқы универсиада сынды оқиғаларға ... ... ... ... ... ... ...
+ бағыты.
2015 жылы жастардың әлеуметтік-қорғалатын ... ... ... ... ... өз ... құру мүмкіндігі мен еңбекпен қамтамасыз ету жүйесі дамитын болады. ... және ... ... ... ... ... іске асыру, жастар ортасында кәсіпкерлікті дамыту шаралары мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары аясында жүзеге асырылатын болады.
Қоғамдық жұмыстар жүйесін дамыту, ... үшін ... ... ... ... ... және , жастарды жұмыспен қамтуға ықпал етудің жастар орталықтарын және жастардың еңбек нарығында бейімделу орталықтарын құру жөніндегі әлеуметтік ... ... іске ... ... ...
Осы жобаларды жүзеге асыру барысында ұлттық компаниялар, әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар мен бизнес-қауымдастық өкілдері ... ... ... ... ... қоғамдық жұмысқа тарту жастар еңбек жасақтарын құру жолымен жүзеге асатын болады. Бұл ... ... ... ... ... ... жасағы, ауылды дамыту жасағы мен көгалдандыру, абаттандыру, құрылыс, жергілікті маңызы бар ... ... ... ... ... ... ... және кәсіптік білім беру мекемесінің түлектері үшін деректер базасы құрылатын болады, оның ішінде, сертификатталған, ... ... ... ... ... жасалып, жоспарлауға мүмкіндік береді.
Екінші кезеңде, жастарға консультациялық және тренингтік қызмет көрсететін еңбек нарығына арналған жастарды ... ... құру ...
... ... ... жастар көптеп қатысатын болады, экономиканың аграрлық, өнеркәсіптік, құрылыс ... ... ... ... ... қамтуға бағытталған әлеуметтік маңызы бар жобалар жүзеге асырылатын болады.
түсінігі нормативті бекітіліп, олар үшін минималды әлеуметтік ... ... ... ... және ... ... алуға ынталандырудың нақты шаралары жүзеге асып, индустрализация бағдарламасына қатысу жүзеге асырылады. Осы үшін жобасын жіберу ... ... ... ... ... ... дамыту, еңбек шиеленістерінің алдын-алу үшін жастар ұйымын құру және экономиканың түрлі кәсіпкерлік ... ... ... корпоративтік бағдарламасын қабылдау жоспарлануда. Одан басқа, түрлі мамандықтар бойынша Жалпыхалықтық сыйлығын шығару ... ... ... ... педагогикалық, әлеуметтік және аграрлық мамандықтарға тарту үшін ауылдық жерлерде жобасын жүзеге ... ... ... ... ... ауыл жастарына қала жастарындай тең мүмкіндік жасау мақсатында жобасын жүзеге асыру ... ... ... жастар өз кәсібін ашу үшін пайызсыз және кепілсіз қаржыландыруды бөлу тетіктері ... Осы ... ... ... болады.
Жастардың тұрғын-үй мәселесін шешу шаралары қарастырылатын болады. Жатақханалардың санын көбейту, бар жатақханаға күрделі жөндеу жүргізу, сондай-ақ, жекешелендіріліп кеткен ... ... ... ... отбасылар үшін (2012 жылдың 1 ... ... ... жас ... үшін (2013 жылдан бастап) АҚ желісі бойынша бойынша жалдамалы тұрғын үйді пайдалануға беру тетіктері құрылды.
Жеке қаржыландыруды ... ... ... мен семинарлар өткізу, оларды кейс-технологияны оқытуды қолдану арқылы жоспарлау, оның ішінде, нарық қорының негізі ... ... ... ... ... ... ... сәйкес, жас кәсіпкерлерді қолдау әлеуметтік жобасын жүзеге асыру көзделеді.
Ғылымның мәртебесін көтеру үшін ... ... ... ... ... үшін ... ... асыру жоспарланады. Осы жоба аясында Инновациялық идеялар ... ... ... ... ... ... мақсатында ұлттық конкурстар, ойындар, дарынды жастар арасында турнирлер, оның ішінде жыл сайынғы халықаралық ... мен ... ... ... құраманың қатысуын қамтамасыз ететін Дельфийлік ойындар өткізу жоспарланады.
Халықарлық тәжірибе негізінде ISIC халықаралық картасы үлгісінде идентификациялық картаны ... ... ... ... ... ... ... үшін жастарға арналған спорттық және демалыс инфрақұрылымдарының желісін ауылды жерлерде кеңейтіліп, оған қол жетімділікті ... ... ... 2014 ... ... ... денсаулық орталықтары, жас аналар, отбасын жоспарлау мектептері дамиды.
Одан басқа, жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттау үшін ... ... ... ...
+ Мемлекеттік жастар саясатын институционалды дамыту
Тұжырымдаманың сәтті жүзеге асуының шешуші факторларының бірі ... ... ... ... ... ... ... өкілетті орган құрылымының тиімділігінің жоғарылығы.
Жергілікті атқарушы орган жанындағы консультативтік-кеңесші қызметі туралы үлгілік ... ... ... оның ... үлес беру ... ... Республикасы Президенті жанындағы Жастар саясаты бойынша кеңесінің мәртебесі айтарлықтай өсетін болады.
Жастардың мемлекеттік ... ... ... қамтамасыз ету мақсатында жастар саясаты саласының консультативті кеңесші органдарының қызмет ету ... ... ... нормативтік құқықтық базалары әзірленеді.
Тұжырымдаманы жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... ... жаңартылатын болады.
Жастар саясатын ведомствааралық үйлестіруді, жастар саясатын талдау мен мониторингтеуді күшейтетін бірқатар заңға қарасты нормативтік құқықтық актілер қабылданатын болады. ... ... ... ... ... жүйесін құру бойынша шаралар берілетін болады. Осы үшін жастар саясаты саласында талдау әдісінің бірлігі, мониторингі, және ... ... ... болады. Осы қызметті сүйемелдеу үшін сарапшылық-талдамалық құрылымы құрылатын болады.
Мемлекеттік жоспарлауға бірегей қатынас енгізу, жастар саясаты саласында мемлекеттік ... ... ... үшін осы салада мемлекеттік органдар қызметін тиімді бағалау әдісі дайындалады.
Сонымен қатар, өңірлерде жастар саясатындағы қаржыландыру дифференциациясы деңгейін төмендетуге ... ... ... ... ... жоспарлануда. Әрбір өңірлік деңгейде жастар ұйымдарын қаржыландыру қарастырылады. Ол үшін жастар ұйымын қаржыландырудың жаңа үлгісі қарастырылатын болады.
Жұмыстың жеке ... ... ... ... ... ... және аудандық (қалалық) деңгейде жастар мен жастар ұйымдарына арналған ... ... ... ... ... жүйелендіру үшін олардың қызмет көрсету тізімдері, стандарттары және ресурстары бекітіледі.
Жастар үшін әлеуметтік қызметті жүйелендіру шаралары бойынша заңнамалық ... ... ... ... ... ету ... қаржыландыру, оларға қызмет көрсетудің тізімі мен стандарты қарастырылады.
Жастар ... ... ... кезеңдері мен жастар ұйымдарының кәсібилігін дамытуда жастар ұйымдарының қатысуы қамтамасыз ... ... ... ... және жергілікті атқарушы органдар мен жастар саясатының көкейтесті мәселелерімен айналысатын жастар ұйымдарының қызметкерлері үшін біліктілігін арттыру ... ... ... түрде өткізу жоспарлануда.
Одан басқа, өзара тиімділік қағидатын негізделген ... ... ... ... ... ... тарту қарастырылады.
+ Өтпелі кезеңдегі жастардың саяси-әлеуметтік және мәдени құндылықтарының өзгеру барысы
Қандай мемлекет болмасын өзінің даму барысында басынан ... ... ... ... ... Бұл тарихи даму заңдылығы және ол барлық елдер үшін ортақ аксиома. Трансформациялану процесі немесе өтпелі кезең қиындығы сол ... ... өтіп ... ... ... мен ... ... Міне, осындай құбылыс ұзақ жылдар бойы Кеңес Одағының құрамдас бөлігі болып келген Қазақстанды да ... ... ... ... ... ... ой ... бірінші кезекте азаматтардың материалдық жағдайы туралы көп айтылып, олардың ... ... шет ... бар. Шын ... ... да ... ... өзгерістер барысында өз қалпына қайта келуі қиын, әлсіз буын осы рухани сала болып табылады.
Міне, дәл ... ... ... ыдырағаннан кейін Қазақстан қоғамының, әсіресе жастар буынының дүниетанымы бірден өзгеріп шыға келді. Осындай жағдайда Қазақстан Республикасының қалыптасуында кеңестік дәуірдегі және одан ... ... ... ... ... ... ... таңда нарықтық экономикаға бейімделе бастаған тәуелсіз жаңа буын өкілдері өсіп жетілуде.
Өз кезегінде соңғы он төрт жылда Қазақстан Республикасының экономикалық, ... ... ... ... қоғамның, соның ішінде жастардың да дүниетанымына әсерін ... ... жас ... ... ... ... ... болуымен қатар қоғамның прогрессивті дамуына белгілі бір мөлшерде ықпал ететін әлеуметтік топ құру мақсатымен ... ... ... ... ... экономикалық және саяси жүйе жастардың құндылықтарын түбірінен өзгертті және де бұл өзгерістерге толыққанды оң баға беру әлі ... ... ... мемлекет, оның саяси және экономикалық институттарымен қоса жаңа буын өкілдері дүниеге келіп өздерінің ... ... ... мәдениетімен, салт-санасымен жаңа ағымда өсіп жетілуде деген үміт те жоқ ... ... ... ... жастары жайында қазіргі қоғамда бірқатар сұрақтардың туындауы заңды. Атап айтқанда Қазақстан жастарының қазіргі ... мен ... ... ... ... ... ... жастардың орны қандай? Жастардың патриоттық сана-сезімін қалай көтереміз? Болашақтың кепілі болатын жас буын өкілдерінің қазіргі қоғамдағы орны мен ролі ... ... ... ... осы және ... да ... дәл ... шешімін табуы керек.
Осындай еліміздің баянды болашағы үшін өмірлік маңызы бар сұрақтар жоғары ... ... ... ... ... ... зерттелініп, жастарды нарықтық заманда қорғай алатын біртұтас бағдарламалар мен құқықтық нормалар қабылдаудың қажеттігі туындайды.
Әрине, бұл ... осы ... ... ... тарапынан атқарылған істер аз емес. Айталық мемлекетімізде заң ... ... және тағы ... да ... ... бағдарламалар мен іс-шаралар жүзеге асырылуда.
Алайда, жастардың бүгінгі таңда қоғамымыздағы ең ірі әлеуметтік-демографиялық топ ... ... ... ... ... ... екендігін және де аталмыш проблеманың тиімді шешілуін қамтамасыз етуге ... ... ... ... топ ... ... ерекшеліктерге ие. Бұл ерекшеліктер ең алдымен қоғамның обьективті процестерінен туындап, болашақта жастар мәселесін қайшылыққа әкеп тіреуі мүмкін. Жастар - ... ... ... және ... салаларының толыққанды қалыптасуына және оның тұрақтылығына ықпал ететін негізгі әлеуметтік-демографиялық топ. Демократиялық даму жағдайында ... мен ... ... ... еркін түрде өрбиді. Бұл мәселе өз кезегінде жастар мен қоғамның бір-біріне өзара ... мен ... ... ... ... ... ... демократияның Қазақстандағы ертеңгі күні бүгінгі жастардың, ал олардың ертеңгі ... ... ... ... Алайда, өз бетімен жүріп үйренген жас сананы жүйелендіру оңай ... ... ... жылдам уақыт аралығында өзгерген бұрынғы идеология мен рухани ұстанымдар, бірегей дүниетаным, әлеуметтік мәдени өзгерістер тікелей және жанама ... ... ... бос ... ... ... ... Осындай рухани бос кеңістіктің орнын толтыру өтпелі кезеңде көптеген қиыншылықтарды да ала келгені шындық.
Оның үстіне мәселенің қиындығы белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... таңда кеңестік дәуірде өмір сүрген жастармен бүгінгі тәуелсіз Қазақстан жастары арасында рухани сабақтастық үзілген. Кеңестік жүйедегі қалыптасқан колликтивизмге ... ... ... бір ... ... кетіп, оның орнына , яғни индивидуализмге бет бұру біршама қиындықтар туғызды. ... ашық ... ... ... ... қоғамда саяси мәдениет кенжелеп ауылдық жерлердегі мәдениет ошақтары, кино клубтар талан таражға түсіп, ұстағанның қолында ... ... ... ... ... ... жұмыс істеуі қиынға соғып, тоқтағаны тоқтап, өндіріс ошақтарды қаржыландыру тежеліп, әркім өз ... ... бет ... бар. Бұл жай өз ... ... ... ... мен бос жүрген жастардың ішімдікке үйір болып, нашақорлыққа салыну тенденциясына әкеп соқты.
Әрине, осындай жағымсыз ішкі факторлардың өршіп ... ... ... ... ... отансүйгіштік туралы сөз қозғаудың өзі орынсыз еді. Өйткені, қиын-қыстау кезде патриоттық тәрбиеден гөрі, одан да экономикалық-саяси реформаларды іске қосу, ... ... ... ... ... болғаны рас.
Қазақстан жастарының саяси мәдениетін трансформациялау - қиын және ұзақ ... Оны ... ... ... ... ... ... - жастардың санасына ересек ұрпақ тәжірибесі негізінде қалыптасатын жаңашылдыққа тән дәстүрлі құндылықтар жүйесін құрумен түйіндес. Бұл процесті декретпен ... ... ... ... ... Оның өзіне тән заңды эволюциясы бар.
Бұл туралы отандық зерттеушілер де айтып жүр. Мысалы, Р.К.Қадыржановтың ... ... ... қоғамының саяси мәдениетін тоталитарлық және авторитарлық ауыспалы саяси мәдениет модельдері арасындағы аралық жағдайға жатқызуға болады.
Ал өз ... ... ... еңбегінде республика тұрғындарының саяси мәдениеті белсенді мәдениеттің ең төменгі деңгейімен сипатталатындығы көрсетілген. Бұл демокртияның когнитивтік ... баяу ... ... ... ... ... саяси институттар туралы білу, қалай ақпараттар алу туралы ... және т.б.) ... ... ... ... ... басқа да саяси қауымдастық сезімдерінің төмен көрсеткішінен ... ... ... ... тән ... мәдениет мемлекет тарапынан белгілі бір реттуді қажет етеді.
Жалпы ересектерге қарағанда жастар демократиялық дағдыларды тез қабылдауға қабілетті. ... ... ... ... ... алшақ, оның үстіне жастар өмірінің саналық кезеңі кеңес уақытынан кейін ... ... ... ... ... ... ... қарағанда жаңа құндылықты тез қабылдауға қабілетті, сондықтан да оның прогрессивті күші басым. Мұндай жағдайда мемлекет бүкіл қоғамды жаңғыртудың бас ... ... ... олардың саяси белсенділігі мен рухани жағдайын белгілеуі орынды. Алайда, мемлекеттік органдар тарапынан қабылданатын ... ... ... ... ... мемлекеттің ұзақ және мақсатты бағыттағы стратегиялық жолы болу үшін шын мәніндегі нақты мазмұнда толықтырылуы қажет.
Қазақстан үшін өтпелі ... ... ... ... оңды тұстары да болғанын жасыра алмаймыз. Айталық, терең әлеуметтік-экономикалық дағдарыс етжеңді, ертеңін бүгін ойлайтын жастар өрісінің құрылуына себепкер болды. Мұндай ... жас буын ... ... ... ... ... ... посткоммунистік буынның қалыптасуына алғы шарт болды. Осындай үрдістер аясында нарықтық қайта құру әсерінен жастардың ... ... ... ... ... ... айрықша, дербес және мықты жақтары қалыптаса бастады.
Мысал ретінде жастардың саяси санасы мен ... ... ... алып көрелік. Жалпы қазіргі таңда Қазақстан жастары арасында қандайда болмасын саяси идея, бағыт түрлері бойынша бірігуден гөрі ... ... ... ... ... ... ... жасауы, белгілі бір қоғамдық іс-әрекетке бой беруі олардың тікелей тілек-қалаулары мен саяси болмысына байланысты. Бұл ... ... ... ... принциптерінің бірі. Бірақ, мақсат пен әрекет ерекшеленуі мүмкін. Сондықтан бұл жағдай жастардың күнделікті өмір тіршілігіне сәйкес құрылған санасының қазіргі озық ... ... он төрт ... отан ... ауыз ... айтарлық саяси өзгерістерге толық болды. Бұл ең алдымен еліміздің саяси жүйесіндегі демократиялық үрдістер, атап айтқанда мемлекеттік ... мен ... ... үлгіде қайта жаңғыруы және сайлау науқандары десек қателеспейміз. Себебі, ... ... ... ғана ... ... ... әсер етуге бейім.
Өткен жылдарда жүргізілген социологиялық ... ... ... жас буын ... ... электорат (сайлаушы) ретінде өз басынан бірнеше маңызды кезеңдерді ... Бұл ... ... ... мен ... дамуына түрткі бола отырып, жалпы жастардың демократиялық саяси мәдениетінің қалыптасуын және олардың тәуелсіз қазақ мемлекеттігімен бірегейлену процесінің дамуын қамтамасыз ... ... ... ... сайлау науқандарына көз жүгіртер болсақ жастарымыздың белгілі бір ықпалды топқа айналуын көрсетеді. Яғни еліміздегі жас буын ... ... ... ... бір ... ... қолдай отырып, өз пікірлерінің әралуандығын да көрсете білді.
Алайда, бұл жастар арасында толыққанды ... ... ... ... ... ... сөз ... Себебі, осы уақытқа дейін ел ішінде орын алған саяси жағдайға селқостықпен қарайтындар қатары аз емес. Мысал ретінде сол ... ... ... ... ... ... көбі сайлауға қатысуға ынтасыз, ал қатысқан жағдайда өз сайлау құқын мақсатты түрде пайдалануға асықпайды. Бұл өз ... ... ... ... ... ... елеулі әсері бар өзара консенсус, яғни келісімпаздықтың орнауын тежейді. Ал ... ... ... ... түрлі саяси күштердің алдап-арбау объектісіне айналуы мүмкін. Мұндай жағдай жастардың саяси санасының ... ... ... ... Байқағанымыздай қазіргі жастарымыз саяси келісімпаздыққа итеретіндей өмір тәжірибесі мен саяси сауаттылығын жеткілікті дәрежеде жинақтаған жоқ.
Қалай десек те, ... ... ... ... ... ... саяси симпатиясы мен көзқарастар жүйесін қалыптастыра білді десек қателеспейміз. Мәселен, осы ... ... ... позициясына жасалған талдау, олардың өзін-өзі ұйымдастыруға талпыныс жасауын, сондай-ақ мемлекет ... ... ... ... ... беталысты айқындады.
Соңғы он бес жылдың ішінде кеңес дәуірінен кейінгі кеңістікте құрылған тәуелсіз мемлекеттердің құрылуы, бұрынғы тоталитарлық ... ... ... даму ... ... ... әр ... саяси-экономикалық процестердің даму мазмұны мен сипаты өзіндік менталитетіне, ерекшеліктеріне тән ішкі факторлармен анықталады. Мәселен, әрбір ... ... ... ... қатысуы немесе қатыспау туралы таңдау еркіндігі берілген жағдайда, демократиялық даму ... ол ... жеке ... ... ... ... Өйткені әр жас азамат өз таңдауын өзі анықтап, өз өмірінің қожайыны болмақ. Кейінгі ... ... ... ... ... өзгерістерде назарын аударуынан - ... жаңа ... жол ... байқау қыйын емес.
Жалпы алғанда, жастар проблемасын зерттеуші А.Шайкенов атап көрсеткендей, Қазақстан ... ... ... үш ... бастан кешіруде. Олар: азаматтық-құқықтық, материалдық-экономикалық және өнегелік-дүниетанымдық. Осының ішінде өтпелі кезеңдегі ауыртпалық және оның ұзақ уақытқа созылуы - ... ... ... ... ... тысқары қалу қаупі де жоқ емес.
Жастардың қоғамдық ұйымдар жұмысына қатысуы міндетті емес, сондықтан бұл жай комсомолдық ұйым сияқты өткен ... ... ... жастар ұйымын ерекшелейтін негізгі сипаттама. Егер біз жастардың өзін-өзі ұйымдастырудың ... ... ... жасауы туралы айтар болсақ, онда негізінен өзекті мәселелер жиынтығы жастар ұйымының бірнеше түрлерін және мақсатты бағыттарын болжауға мүмкіндік береді. Олар ... ... ... ... ... істейтін экологиялық, құқықтық, спорттық, экономикалық сипаттағы ұйымдар. Ұйымды құру және оны бастау оңай шаруа емес. Ол ... ... ... әрекет мүдделеріне ие болу, өзін-өзі тану және таныту, өз көзқарасы мен наным-сенімін жеткізе білу ... ... ... ... мемлекет жастарға еркін әрекет ету мүмкіндігін бере отырып, жастар қозғалысының ... ... ... ... ... реформалау процесіне мүмкіндігінше белсенді қатыстырудың қажетті компоненттерін құруға көмектеседі.
Жалпы, қалыптасқан пікірлер бойынша қазіргі ... ... ... қалыптастырып, қолдауға жасалынып жатқан шаралар, белсенді қадамдар, мемлекеттік органдар тарапынан жасалуы тиіс. Көптеген жастар ұйымдары мен ... ... ... ... жоқтығынан өз әрекеттерін кең көлемде жүзеге асыра алмай отырған жайы бар. Тек қаражаттың жоқтығы емес, сондай-ақ ... ... ... ... да ... етіп отыр. Мұндай жағдайда мемлекет, қаржы орталықтары мен арнайы қорлардың күшімен қоғамдық жастар ұйымдарының ... ... ... ... жастарды қоғамдық-саяси өмірге баулып, өсіп келе жатқан ұрпақтың патриоттық сезімінің дұрыс арнада қалыптасуына ... ... әр ... өз ... даму ... ... жағдайында, жастар ұйымдарының жергілікті жерлерде шағын масштабтағы бірлестіктер ретінде бой көтеруі тиімді секілді. Сөз жастардың мүмкіндігінше ... ... өмір ... ... жергілікті жастар ұйымдарын құруы туралы болып отыр. Сол себептен де жергілікті атқарушы органдар ... ... мен ... ... ... ... ... көрсету тиіс.
Сонымен, республика жастарының саясатқа деген қатынасына талдау жасай отырып, бәрінен бұрын қоғамдық саяси белсенділігі мен ... ... ... ... деңгейі жылдан-жылға төмендеп келе жатқанын көруге болады. Мысалы, зерттеулер нәтижесіне сүйенсек, жастардың үшке жуық ... ғана ... ... айналысады. Ал жас буын өкілдерінің бесінші бөлігі мүлдем саясатқа қызықпайды. Бұл санаттағы жастарға ауылдық жастарды жатқызуға болады.
Яғни, бұл ... ... ... ... жеке ... жеке ... сана мен өмір ... бейжай қарауына куә болады.
Дегенмен, жастардың негізгі бөлігінің саясатқа деген қызығушылық белгілерінің болмауы, мемлекетіміздегі жастар проблемасының, оның шешілу жолдарының жоқтығын білдірмейді. ... ... ... ... ... кейінгі уақытта күш алып ең өзекті даму бағыттарының біріне айналуда. Мемлекет саяси-экономикалық жетістіктерге жету жолында әлеуметтік-демографиялық топ ... ... ... ... ... ... көңіл аударуы заңдылық. Өйткені қай заманда болсын жастар қоғамның алдыға жылжуының тетігі ... ... ... ... ... ете алатын ықпалды күшке ие.
Бұл жерде еліміздегі саяси партиялардың ішіндегі жастар қанатының болашақта атқаратын істері баршылық. Айталық, ... ... ... ... ... ... ... дамуына ұсыныстар айтып, мемлекеттік органдардың қызметін бақылайтын патриоттар санын көбейтудің амалын қарастырғаны жөн. Дәл ... ... ... ... мен тұрақтылығын қамтамасыз ету ең маңызды құндылық болғандықтан отанымыздың шын мәніндегі патриотын тәрбиелеу ауадай қажетті саясат болғаны дұрыс.
Қазақстанның ... ... ... жағдайын талдау қажеттілігі екі маңызды жағдаймен түсіндіріледі. Біріншіден, жастар Қазақстанның еңбекке жарамды ... ... ... ... ... ең бастысы, олар елдің болашағы, жастардың қызметке тартылуы елдің болашақ дамуын айқындайды. Жастар қазіргі кезде ... ... ... және ... ... көп ... ... Сонымен бірге олар әлемде еңбек нарығындағы ең әлсіз топ болып ... ... ... ... ... ... ғылыми зерттеу еңбектерінде, бұқаралық ақпарат құралдарында, үкімет құжаттарында аз көңіл бөлінеді.
Осы жұмыста біз 16-29 жас аралығындағы жастардың еңбек нарығындағы ... ... ... ... отырмыз. Бұл жаста олар орта білімді бітіріп, кәсіптік білім алуға ұмтылады, бірқатары жұмыс іздейді, ... ... ... ... ... ... (18 жасқа дейінгі жастар) негізінен орта мектеп оқушылары мен кәсіптік ... ... ... Олар ... ... ... тартылмаған. Алайда халықтың көпшілік бөлігінің тұрмыс деңгейінің төмендеуіне байланысты жастардың осы санатының өмірлік позициясын едәуір ... ... ... ... ... ақша табуды мақсат тұтады. Олар жұмыссыздар қатарын толықтырып, еңбек нарығына кіреді.
Қазіргі кездегі жасөспірімдерді жұмысқа тарту жағдайлары алаңдаушылық туғызады. Бұл ең ... өз ... ... ... ... ... сатуға не экономикалың секторына жұмысқа жалданған жастарға қатысты. Бұл ретте олармен арнайы шарт жасалмағандықтан түрлі сылтаумен жасөспірімдердің еңбекақысын ... ... ... ... ... ... зиян ... оны өтемеу фактілері кездеседі. Сондықтан жастардың осы тобының жұмыспен ... ... ... ... ... ... онда қоғамның қылмыстық потенциалы ұлғайып кетеді деген қауіп бар.
18-24 жас аралығындағы жастарға студенттер мен негізгі ... ... ... жастар жатады. Олар да еңбек нарығына қосылып жатқан әлсіз топ ... ... ... ... ... және ... тәжірибелері аз, соның салдарынан бәсекеге қабілетсіз.
25-29 жастағылар негізінен кәсіби таңдау жасай алады, белгілі бір ... ... өмір ... бар. Олар ... нені ... ... көпшілігінің отбасы бар, ұсынылған жұмысқа жоғары талаптар қояды. Сондықтан да Қазақстанда тіркелген ... ... осы ... ... мол. Бұл ең ... ... жастардың еңбек нарығына жұмыс таңдау мүмкіндігінің молдығына байланысты жылдам бейімделгендігін көрсетеді.
Еңбек нарығындағы маңызды көрсеткіштерге жұмыссыздық деңгейі, ... ... ... мен ... ... пен ... ара ... жатады.
Біздің статистика көп жағдайда еңбек нарығындағы жсатардың жай-күйін толық көрсете алмайды. Өйткені жастар ересектерге қарағанда еңбек биржасында жиі ... өте ... ... тек ... ... ... ғана мүмкіндік береді. Жұмыспен қамту қызметтері еңбекке сұраныс пен жұмыс күші ұсынысының тек бір бөлігін ғана көрсете ... ... ... ... бар қыры ... ... ... көрсеткендей, жастардың 50% мемлекеттік кәсіпорындарда жұмыс істейді, 25%-ке жуығы әртүрлі салада. Кәсіпкерлікпен айналысушылардың ішінде жастардың үлес салмағы ... ... ... ... 2,5-3,0% ... және орта ... шұғылданады.
Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігінің деректері бойынша 2002 жылдың басында ... 29-ға ... ... жас азаматттардың саны 4 260 000 адамды, немесе халықтың жалпы санынан 28,7%-ды құрады. Салыстыру үшін айта ... 1999 жылы осы ... 3 787 700 ... ... ... жалпы санынан 25,7%-ды құраған. Жастар санының осындай күрт өсуі көптеген жылдар бойы ... (1 ... ... ... ... ... жастардың үлесі
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Жастар
%
24,7
24,7
25,0
25,4
25,7
26,9
28,7
Дерек көзі: Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігі, 2002ж.
Жастардың ауылдық жерден ағылуы проблемасы сақталып отыр. Статистика ... ... 2001 жылы ... ... ... ... жас ... саны өткен жылғы көрсеткіштен 2,5 есе асты. 2001 жылы ішкі қоныс аударуға қатысқан адамдардың жалпы санындағы ... ... ... ... Әдетте, ауыл жастарының қалаға көшуінің басты негізгі себебі оқу және жұмыс іздеу болып табылады.
Жастар урбанизация процестеріне қатысатын халықтың аса белсенді ... ... ... Қала ... құрылымындағы жастардың саны 2000 жылы 25,8%-ды құраса, 2001 жылы бұл ... ... ... ... Бұл ... ішкі ... осындай көрсеткіштеріне қарамастан, ауыл халқының құрылымында жастардың үлесі жоғары деңгейде қалып отыр. 2001 жылы ауыл ... саны ... ... ... ... жастардың ішкі көші-қоны масштабтары елеулі дәрежеде елдің экономикалық және әлеуметтік дамуына ықпал етеді. Жастарды жұмыспен қамтуға, ... ... ... ... үй ... шешуге бірқатар әлеуметтік-экономикалық сипаттағы проблемалардың өзектілігі артуда.
Отбасы құру проблемаларын көрсететін және жас отбасыларын әлеуметтік қолдаудың қажеттілігіне назар аудартатын неке-отбасы ... ... аса ... ... ... Статистикалық зерттеулердің нәтижелері бойынша, неке қиюдың негізгі жасы 19-дан 24-ке дейінгі жас аралығы ... ... 2000 жылы 25-29 жас ... өз ... ... 42414 ... ... 19 бен 24 жаста некеге тұрған ерлер мен әйелдердің саны 80453 адамды құрады. Сонымен қатар, неке қатынастарының ... ... ... ... осы үрдіс ерлерге қарағанда, әйелдерде көбірек байқалады (2 есеге). Бұл отбасы ... ... ... ... ... ... ... белгілі бір өзгеруі туралы айтады.
Сонымен бірге, тіркелген ... ... ... ... келеңсіз беталысы алаңдаушылық тудырады. Неке қию және ажырасу туралы статистика деректеріне сәйкес 1989 жылы 165 400 неке ... Ал 1999 жылы осы ... 64 001 ... ... /9/. Неке санының азаюы ажырасу санына да тікелей әсер етеді. Мәселен, 1999 жылы ... ... ... ... 1,9-ды ... 2000 жылы бұл ... 1,4-де дейін азайды. Бұл ретте, 2000 жылғы ажырасулардағы жастардың үлесі 28%-ды құрады.
Нәтижесінде халықтың туу деңгейі төмендеуі мүмкін, өйткені ажырасулардың ... саны ең ... ... ... ... Осы ... ... салдары отбасының орташа мөлшерінің қысқаруы және толық емес отбасылар санының өсуі болып табылады. Жағдай некеден тыс, толық емес ... ... ... ... ұдай ... ушығуда.
Осыған байланысты, жас отбасылық жұптардың арасында ажырасудың жоғары ... ... ... ... сипаттағы үш негізгі себептерді бөліп айту керек:
- жас отбасыларды ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етудің және еңбекке орналастырудың қиындықтары;
- тұрғын үйдің болмауы.
Практика көрсеткендей, дәл осы жас ... үшін ... қиын ... ... бүгінгі таңда отбасы ішілік қатынастардағы жанжалдың, олардың тұрақсыздығының бірінші себебі болып табылады. Тұтастай алғанда, атап өткеніміздей, Бұл жағдай ... туу ... ... және ... ... нашарлауына әкеліп соғады.
Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі жүргізген социологиялық сауалнаманың нәтижелері бойынша ... 25-ке ... жас ... топ ... ... ... ... (39,5%) және тұрғын үй болмау (12,7%) проблемаларына неғұрлым жиі кезігеді, ал 26-29 жастағы ... ... ... ... ету ... ... ... қояды. Осы проблема өз неке қатынастарын ресімдеген жас адамдар арасында аса үлкен көрсеткішке (57,9%) ие.
Қазіргі уақытта жастардың жалпы санынан ... ... ғана өз ... үйі бар. Жастардың 5%-ынан астамы өз меншігіндегі пәтерді ата-аналарының көмегі есебінен иеленіп отыр.
Жастар халықтың тұрғын үймен ең аз ... ... ... ... Бұл ең ... ... өз ... үй сатып алуға және үй салуға, жер ... ... ... үйді ... ... ... ... Бұл проблеманы шешу көбінесе жастардың кепілдікке берер ... ... ... ... мүлкінің болмауымен байланысты қиындап отыр.
Жоғарыда көрсетілген келеңсіз үрдістердің сақталуы, ... жас ... өмір ... қауіп төндіреді, ол өз кезегінде ажырасушылар санының тым елеулі өсуіне алып келуі мүмкін, ол нәтижесінде ... ... ... ие ... ... ... және қоғамдық қатынастар жүйесіндегі жастардың рөлі оның ... ... ... әлеуметтік-экономикалық жағдайлармен анықталады. Ондай жағдайлар жасау мемлекеттің ең маңызды міндеттерінің бірі болып табылады.
Жастардың дамуындағы неғұрлым көкейкесті ... ... ... еңбекпен қамтамасыз ету проблемасын және жас азаматтардың жұмысқа орналасуына көмек көрсету, сондай-ақ, қалыптасқан экономикалық қатынастар жүйесінде жастардың әлеуетін жүзеге асыру үшін ... ... атап ... болады.
Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігінің деректері бойынша 2002 жылдың 1 тоқсанында ... ... ... ... ... ... саны 169622 ... (жалпы жастар санының 40%-ы, немесе экономикалық белсенді жастар санының ... ... ... ... салалары бойынша жастардың жұмыспен қамтылу жағдайы 2002 жылы көрсеткіші мынадай бейнеде қалыптасты (2-кестені қараңыз). Экономикалық белсенді жастардың саны 2 241118 ... ... 15-29 жас ... жұмысссыздардың саны 545 496 адамды құрады. Жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейінің көрсеткіші 24,3%-ды құрады, ол ... ... ... екі есе (10,8%) ... Барлық жұмыссыздардың 75%-ға жуығы жастар болып көрсетілуі дерегі ерекше алаңдаушылық тудырады.
2 кесте. Экономика саласында еңбекпен қамтылған жастардың саны ... ... оның ... халықтың ішіндегі жастардың жасы
Барлық қамтылған халық, адам
15-24 жас 25-29 ... ... ... ... ... ... шаққанда
Адам
1.
Барлығы:
908519
14,19
787003
12,29
6402993
2.
Ауыл шаруашылығы, аңшылық және орман шаруашылығы
459552
19,64
275213
11,76
2339429
3.
өнеркәсіп
62503
8,08
88566
11,45
773546
4.
Тау-кен
14144
8,01
21339
12,12
176627
5.
Өңдеу
37091
8,54
51532
11,86
434571
6.
Электроэнергия, газ және су ... және ... ... күнделікті бұйымдар мен жеке пайдаланыстағы заттарды жөндеу
15178
17,14
116547
13,16
885498
9.
Қонақ үйлер мен мейрамханалар
15597
22,51
11971
17,28
692690
10.
Көлік және байланыс
30014
6,77
48087
10,84
443586
11.
Қаржылық ... ... ... ... ... және тұтынушыларға көмек беру
13040
120,67
10806
100,00
10806
13.
Мемлекеттік басқару
25450
8,79
47363
16,35
289652
14.
Білім беру
52932
8,93
72776
12,28
592414
15.
Коммуналдық, әлеуметтік және жеке қызмет көрсету
22519
11,31
27105
13,62
199052
Дерек көзі: ... ... ... ... ... ... қатал бәсекелестік жағдай жастардың алдына үнемі жұмыс іздеу проблемасын қояды. Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты ... ... ... ... ... 2002 ... 3 ... жұмыспен қамту мәселелері бойынша органдарға 63,6 мың жас адам ... ... ... ... ... бойынша 23,5 мың жас азамат жұмысқа орналастырылған. ... ... ... орналастырылған жастардың саны 6,7 мың құрады. Жастарды еңбекпен қамтудың ең тиімді жолдарының бірі ... және ... ... ... ... ... Бұл бағыттағы қызметтер жергілікті атқарушы органдардың көмегімен жүзеге асырылады. Еңбек және ... ... ... министрлігінің деректері бойынша 2002 жылдың 3 тоқсанында қоғамдық жұмыстарға 112,4 мың жұмыссыз қатысқан, олардың 8,5 мыңы жастар.
Әлеуметтік қорғаудың ... ... ... да бір мамандық алу мақсатында, жастарды кәсіптік даярлық курстарында оқыту, сондай-ақ қайта даярлау мен біліктілігін арттыру болып ... ... ... ... 605 мың адам оқу ... оның ... 4906 адам ... рет оқыса, 1160 адам қайта даярлықтан өтті, 273 адам ... ... ... және ... ... ... жас ... ішінен 3017 азамат жұмысқа орналасты, олардың 138-і өз ісін ашқан, 3096 адам оқу мен ... ... ... ... ... ... жастар арасындағы жұмыссыздықтың жоғары деңгейде екендігін аңғартады. Өндірістің қүлдырауына, кәсіпорынның экономикалық және қаржылық проблемаларына негізделген ... ... деп ... ... ... ... ішінара жұмыспен қамтылу еңбек нарығына теріс әсерін тигізеді.
Жастар жұмыс тәжірибесінің және арнайы дайындықтарының жоқтығынан, ... ... ... ... және ... ... бұл ең ... 16-дан 24-ке дейінгі жастағы жастарға қатысты болады. ... ... ... рет ... ... арасында айтарлықтай үлесті еңбек өтілі жоқ, оқу орындарының түлектері құрайтыны маңызды проблемаға айналып отыр.
Жұмыс іздеуде өтініш білдірген ... ... ... ... ... жұмыс істемегендердің саны 36,7 мың адамды құрайды. Бұрын жұмыс істемегендердің ішінде жоғары кәсіптік білімі ... - 15,9 мың ... орта ... ... барлар - 41,6 мың адамды, бастауыш кәсіптік білімі барлар - 27,4 мың ... ... орта ... барлар - 117,6 мың адамды құрайды.
Еңбек нарығындағы қазіргі ахуал жұмыс күшінің экономиканың нақты секторынан жасырын түріне көшуімен ... ... ... ... ... ... білімді қажет етпейді, ол өз кезегінде жастарға, оның болашақ дамуына, парасатты қалыптасуына, кәсіпшілігіне кері әсер етеді. Осы процесстер жас азаматтардың ... ... ... және ... ... қызметтердің өзгеруіне әкеліп соқтырады.
Осылайша, еңбек жолына түскен жастар халықтың аса еліктегіш санатына жатады, оны ерекше ... топ ... ... ... береді. Мемлекеттің белсенді араласуынсыз жұмыссыздық жағдайына түбегейлі өзгерістер енгізу мүмкіндігі аз болып ... өз ... ... іске ... ... ... ... жұмыспен қамту мәселелері, жүйелі қолдауды қалыптастыру және ... ... ... бейімделуіне, кәсіби жоғарылауға жағдай жасау сияқты мемлекеттік қолдаудың негізгі шараларынан жастар арасында кәсіпкерлік қызметті дамытуды ерекше атау керек.
+ ... ... ... ... ... мен ... мәселенің көріну деңгейі
Жастар саясаты мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарының бірі ретінде жастардың өсіп-өркендеуін, азаматтық қалыптасуын алғышарттайтын құқықтық, экономикалық және ұйымдастырушылық ... ... ... ... Бұл ... іске ... үшін мемлекетке ең алдымен концептуалдық, құқықтық-нормативтік негіз жасау шарт. Міне, осы міндетті іске асыру бүкіл мемлекеттік ... ... ... жүруіне септігін тигізеді. Бұл міндеттердің неғұрлым ойдағыдай шешілуі, жастар саясатының тиімділігін соғұрлым арттыратыны анық.
Жалпы Қазақстан ... ... ... әлеуметтік жұмыс жүргізу мәселесін қарастырмас бұрын, жалпы ... ... ... барысына талдау жасағанымыз жөн болады. Бұл жастар саясатының жалпы көрінісін, осы саладағы шешілмеген сұрақтар буынының сипаты мен көлемін ... ... ... көбінесе жастармен қарым-қатынасы басқа елдердегідей, жастар мәселесінің спецификалық шешімі қоғамның саяси-әлеуметтік құрылымдарымен ... ... ... да ... мемлекеттік жастар саясатының қалыптасу және іске асу ерекшеліктерін осы ... ... ... жасау арқылы көре аламыз.
1990 жылдарға дейін жастармен жұмыс істеудегі көптеген функцияларды комсомолдың атқарғаны белгілі. ... ... ... барысында комсомол саяси-әлеуметтік жүйенің барлық саласында өте жоғары тәжірибе жинақтағанын атап өтуіміз қажет. Жасөспірімдерді ... ... ... дене ... ... ... ... мен қайта даярлау жүйесі мүлтіксіз жұмыс істеді. Комсомолдың тарихи тәжірибесі мен ... ... оның ... ... орны мен ... айқындап, жалпы алғанда жастардың рухани дамуын қанағаттандырды деп айтсақ қателеспейміз. Студенттік құрылыс ... ... ... ... ... кластардың еңбек және демалыс лагерлерін; , , спорттық клубтарын; конкурстарын; қоғамдық мамандықтар факультеттерін; жас жазушылардың, композиторлардың, ... мен ... ... мәдениет, ғылым, техника, өндіріс және өзге де салаларда еңбек ететін жастарға ... ... ... ... ... ... ... жұмысы деп атауға толық негіз бар.
Жоғарыда көрсетілгендердің барлығы бір мақсатты - жас патриоттар буынын қалыптастыру, балалар мен ... ... ... және ... ... өз елінің тарихы мен мәдениетіне шынайы сезімін тәрбиелеуді көздегені рас. Мысалы, тек осы жастардың араласуымен ел ішінде жаңа қалалар, ... ... ... құрылды, тың игерілді. Сондықтан бүгінгі жастардың патриоттық тәрбиесіне комсомол тәжірибесінің берері мол деп ... ... ... ... орны мен маңызы туралы айтқанда, оның іс-әрекетінің біржақты болмағанын атап өтуіміз керек. Ол көбінесе мынадай факторлармен, яғни комсомолдың ... ... ... ... және ... ... жастарды демографиялық-әлеуметтік топ ретінде қатаң бақылауда ұстауымен ерекшеленді.
Сондықтан 1980 жылдардың аяғында комсомолда келесі қарама-қайшылықтар ... ... бас ұйым және ... ... ... ... ... бойынша келіспеушіліктің жиілеуі;
- Одақ мүшелерінің санының артуы, ұйымды басқару механизмдеріндегі олқылықтар;
- ұйымның ішкі ... ... ... өршуі;
ұйым жұмысындағы өз бетінше әрекет ету механизмдерінің болмауы.
Дегенмен, комсомолдың ... ... ... оның ... оңды ... ... ... Сондықтан да осыны мойындай отырып және де қазіргі Қазақстанның даму ерекшелігін ескере отырып, комсомол мен ... ... ... ... бағыттарын, түрлерін, әдіс-тәсілдерін, жұмыс істеу механизмін қайта құру қажет.
Бүгінгі таңда Елбасының қолдауымен ... ... ... ... ... ... ... жастар саясаты бағдарламасы қабылданып, үкіметте және жергілікті ... ... ... ... ісі ... ... ... істеуде. Мәселен, осындай бағытта бекітілген бағдарламасы жеті бағытты қамтыған:
* жастардың еркіндігі мен ... ... жас ... ... ... мен тәрбиесі;
* әлеуметтік-экономикалық қолдау мен қамтамасыз ету;
* жастардың денсаулығын қорғау;
* жастардың адамгершілік-мәдени және ... ... жас ... қолдау;
* жастар саясатының инфраструктурасын дамыту.
Бұл бағдарламаның мақсаты мемлекеттік жастар саясатын іске асыратын құқықтық, экономикалық, ұйымдастырушылық механизмдерін ... Осы ... ... ... және ... ... халықаралық ұйымдардың грандтарыннан бөлінуі тиіс.
Қазіргі таңда мемлекеттік грант пен кредиттің ... екі ... ... ... мен ... ... ең аз жалақының деңгейіне көтеру ұсынысы өте өзекті де ... ... ... отыр. Сонымен бірге жастар арасындағы кәсіпкерлікті дамытуда кредиттік және салықтық жеңілдіктер беру күн тәртібіндегі мәселе екені рас.
Соңғы уақыттағы қабылданған заң ... ... ... ... ... ... шешуге және олардың білім, медецина, еңбек нарығындағы қызығушылықтарын қорғауға ат салысады.
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ... . ... ... әр ... адам жастар қатарында болса, олардың қоғамда ықпалды топ ... ... қиын ... ... Қазақстан жастарының жалпы жай-күйі билік жанынан құрылған жастар ісі бойынша арнайы органдардың бақылауында болуы орынды. Қоғамның, ... ... ... өкімет органдарының назарын жастар проблемасына аударуының бірден бір айғағы - Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... саясаты департаментінің құрылуы болды.
Үкімет жанынан құрылған осы уәкілеттік органда қоғамымыздың көптеген әлеуметтік, бірінші кезекте ... мен ... ... мен ... қорғауға қатысты проблемаларды шешуде балалар, жастар және басқа да үкіметтік емес ұйымдарды тарту бойынша мақсатты жұмыстар жүргізілуде. Мұндай жұмыстың бетке ... ... ... болашағы үшін" республикалық жастар қозғалысының жемісті еңбегін көсетуге болады.
Жастардың патриоттық сезімін, өз еліне деген сүйіспеншілігін арттыруда олардың әлеуметтік ... ... ... зор. ... ... ... жастарды әлеуметтік қорғау мәселесі бойынша атқаратын жұмыстары баршылық. Жастар мен ... ... ... ... біріне - әлеуметтік саладағы әріптестік жатады. Қазіргі Қазақстан үшін жастар мәселесін шешуге бағытталған әлеуметтік қызметті құруда ... өз ... мен жеке ... ... ... ие екендігі айтпаса да белгілі.
Кезінде Қазақ ССР-де 1991 жылы 28 маусымда №722-XII заңы жұмыс істегені ... жас ... үй ... ... ... ұзақ ... ... несие алу, мемлекеттік болып табылатын барлық транспорт түрлеріне жүретін 50 пайыздық жеңілдіктер беру, жылына екі рет ... ... ... ... сәби әкелген жағдайда жас жанұяларға ұзақ мерзімді пайызсыз ... ... ... ... ... ... , , мәртебесімен жеңілдіктер жасау қарастырылған.
Оның үстіне, жұмыссыз жүрген жас азаматтарға: барлық мемлекеттік өндірістерге, өнеркәсіптерге, ұйымдарға жас азаматтарды ... ... ... ... мемлекеттік оқу орнын бітірушілерге, жас әскери қызметшілерге, үш жылдан астам еңбек ... ... ... орналасуға ұсыныс беру; жұмыс іздестіру кезінде қиыншылықтар көрген, сондай-ақ жұмыссыз ата-аналары немесе оларды ауыстыратын кісілері барлар, бас бостандығынан айырылғандар отыратын ... ... ... ... ... ... ... мигранттарға еңбекке орналасуда әлеуметтік қорғауды талап ететін ... ... ... жас ... ... ... және өзге де одақтас республикалардың оқу орындарында ... ... ... ақы төлеу үшін 10 жылға дейінгі мерзімде несие беру қарастырылған болатын.
Алайда, 1991 жылдан кейінгі уақытта бұл ... ... ... ... ... мен заңдың актілерге енбей, олардың осы бағыттағы әрекеттері тоқтатылды. Келесі кезекте тоқтатылған заңның көптеген әлеуметтік баптарына сәйкес келетін өзгертулер мен ... ... ... ... саясатының жаңа нормативтік-құқықтық базасын құруда жоспарланған іс-шараларға сәйкес жұмыс атқарылуда. Бұл бағыттағы маңызды қадам ... ... ... оның ... жастардың міндеттері мен құқықтарының негізі, қоғамдық қатынастардың барлық салаларындағы кепілдіктер бекітілген, Қазақстан Республикасының 1995 ... 30 ... жаңа ... ... атап ... ... ... жылы 28 тамызда Қазақстан Республикасы Президентінің № 73 жарлығымен, қазіргі күнде ... ... ... негізгі құжаты болып табылатын қабылданды. Концепция тәуелсіз ... ... ... жаңа ... мен ... ... берді. Қазақстанның мемлекеттік жастар саясатының басты мақсаты - жас ... ... мен ... ... үшін құқықтық, экономикалық және ұйымдастырушылық жағдайларды жасау және бекіту болды.
Жастар саясатының басты басымдылықтарын іске асыру үшін ... ... ... ... ... потратизмінде жастардың қоғами және рухани дамуын қамтамасыз ету.
* Жастардың еңбек, білім және денсаулығын сақтау саласында ... ... ... ... әлеуметтік - экономикалық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жағдайлар жасау.
* Жастардың рухани және материалдық дамуы үшін жағдайлар жасау.
* Жастар қоғамдағы ... ... және ... ... ... халықаралық мәдени, экономикалық, ғылыми және білім беру процесстеріне тарту.
Естеріңізде ... ... ... үшін ... қызмет 1980 жылдары құрыла бастаған. Бірақ республикамызда оның қарқындап даму шыңы 1990 жылдардың орта кезіне ғана келіп ... ... соң бұл ... тек 1990-шы жылдардың ортасынан бастап қолға алына бастады және де ... ... ... ... ... бастан кешіріп отырған жайы бар. Мәселен, егер 1995 жылы республикамыздың 12 облысында 31 әлеуметтік қызмет құрылымдық бөлімдері ... 1996 жылы олар 68-ге ... Осы ... ... ... ... әлеуметтік қызмет үшін жергілікті бюджет есебінен қажетті анықтамалық-ұйымдастыру және әдістемелік ... ... ... үшін арнайы мамандар даярлауға көмек көрсетіліп отырды. Бұл қызметтер облыстық орталықтарда ... ... ... ... ... биржасы, үйінен кетіп қалған балалар үшін баспана, медицина-психологиялық кеңес беру пунктер жүйесін құра білді.
Дегенмен, ақпараттандыру және құжаттамалық орталықтар, бас бостандығынан ... ... ... ... ... әлеуметтік реаблитация және реадаптация орталықтар, мүгедек балаларға арналған орталықтар жүйелі қызмет түрлеріне айнала алмады.
Қазіргі күнде әлеуметтік қызметтің одан әрі ... өз ... ... ... ... ... және жұмыс істеу тәртібін нақтылауды талап етеді. Әрине, көп нәрсе бюджеттік қаржыландыру мәселесіне келіп тіреледі. Осы орайда, Қазақстандағы жастардың әлеуметтік ... тек ішкі ... ... шектемей, халықаралық деңгейге көтерудің пайдасы мол болмақ.
Жастардың болашақта патриот азамат болып қалыптасуында маңызды орын алатын аспектілердің ... бір ... - ... ... ... ... қолдау механизмдері. Дәл қазіргі уақытта республикамыздың Әділет ... 157 ... ... ... ... бағыт-бағдарлары әртүрлі, соның ішінде экологиялық, ақпараттық, құқықтық қорғау, ... өмір ... ... ... болып бөлініп кете береді. Айталық, , , , , , , , , т.б. ... ... ... ... ... ... /10/. ... үстіне жастардың діни сана-сезімі де үлкен өзгерістерді ... ... ... ... ... діни бірлестіктердің саны 3 000 мыңға жетіп, ал діни конфессиялардың 40 - тан астам түрі тіркелген. Қазақстанда соңғы ... діни ... саны мен ... ... қара көз ... 500 ... жуығы басқа діннің өкіліне айналған. Бір алаңдататыны олардың арасында жастарымыздың саны көбейгендігі.
Десе де жастар ұйымдарының ... ... ... ... деңгейде қалып отыр. Сондықтан Қазақстан жастарының конгресі жалпы қазақстандық жастардың проблемаларын мемлекеттік деңгейге көтеруге ... алып ... Ал, ... міндеті Жастар конгресімен тығыз байланыста болып жастарды барынша кең көлемде саяси процестерде, ... бар ... іске ... ... ат ... ... туғызу болып отыр.
Демек, Қазақстан жастарының конгресі сияқты үйлестіруші органның болуы, елімізде жүргізіліп отырған жастар саясатының тиімділігін арттырудағы маңызды ... бар ... ... ... ... ... ... осындай жетістіктер мен бірге жастар қозғалысының құрылуы мен ... ... ... мен жастар бірлестігі арасындағы өзара тиімді әріптестік қатынасты ... ... ... ... ... кетуге тағы да болмайды.
Кеңес уақытынан кейін көптеген елдер мемлекеттік жастар саясатын іске асыруда ... пен ... ... қатынастарының нашар ұйымдастырылу салдарынан сергелдеңге түсіп, біршама күйзеліске ұшыраған жайы бар.
Сөз жоқ, бір жағынан соңғы жылдары ... ... ... ... іске асыру жұмыстарында жүйелі әдістерді ендіріліп, заман талаптарына сай ... ... ... ... ... ... деген көзқарастар мен осы процестерді басқару органдарының жиі қайта құрылуы тағы бар. Осы ... ... ... ... мемлекет тарапынан қарастырылатын шаралар жүйесі мен ұйымдастыру құрылымдарын орнықсыз ... беру ... ... ... міндеттерін белгіленген уақытта орындалуын тежейді, ал бұл өз кезегінде бағдарламалық принциптердің маңыздылығын төмендетеді деп анық атап ... ... ... ... саясаты аясындағы бағдарламалық әзірлемелер, ұйымдастыру шаралары жоғарғы билік өкілдерінің назарынан тыс қалатын кездер аз емес. Сол ... іске ... ... қоғамда, әсіресе жастар ортасында қажетті нәтижеге қол жеткізе алмайды. Сол үшін, ведомствоаралық және басқа да ... ... ... алып ... ... ... ісі бойынша қызмет атқаратын мемлекеттік құрылымның болғаны дұрыс сияқты. ... ... ... ... көптүрлілігі оларды қадағалап, қоян-қолтық жұмыс істейтін мемлекет үшін бірқатар қиындықтар туғызары анық. Егер қазіргі таңдағы жастар ... ... ... ... ... ... ... айтар болсақ, оған Мәдениет министрлігі, Ақпарат министрлігі, Білім және ғылым министрлігі, Ішкі істер министрлігі, Еңбек және ... ... ... және ... да ... ... онда ... ұйымдардың көп бөлігі жастар мәселесімен айналысатыны айқындалады. ... осы ... ... олардың жұмысының нақты нәтижесі туралы сөз қозғау артық сияқты.
Біздің пікірімізше, жоғарыда айтылған мекемелердің ... ... ... ... қаржының таратылуының дұрыс еместігі басты себеп болса керек. Қортындысында мұндай жағдай жастар мәселесінің, оларға бірінші кезекте отансүйгіштік ... ... ... ойдағыдай, түбірімен шешілуіне кедергі жасауда.
Сондықтан жастар ұйымдары туралы мәселелер қазіргі таңда тиімді шешімін табудың ... ... ... мен ... да билік коридорларында қалып қоюда.
Ең алдымен бұл жастардың өзінің жалпы тұтастығын ұғына алмауына ... ... ... ... барлық жастарды жинау мүмкін еместігі түсінікті, бірақ өздерінің мақсаттары мен тапсырмаларын ұғынған және соған ұйымдасқан түрде жетуге тырысатын белсенділер ... ... ... ... ... ой ... қайта құрылуы туралы емес. Комсомол басқа уақыт пен басқа жүйенің элементі болғаны аян. Сол себептен алғашқы ұйымдардың ... өмір ... ... ... ... ... ... жасаудың маңызы зор.
Айталық, Қазақстанда мемлекеттік жастар саясатын жүйелі түрде іске ... ... ... қабылданғаны белгілі. Бағдарламаның мақсаты мемлекеттік жастар саясатындағы құқықтық, экономикалық және ұйымдастырушылық механизмдерін ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру кешенді түрде қамтылған және үйлестірушілік тетіктердің ... іске ... Ол ... ... ... толыққанды жұмыс істеуі, сол жастардың белсенді араласуымен қарай ... ... ... ... ... ... түрде қолдануға бағытталған. Аталмыш бағдарламаны іс - шараларының жоспарында жастардың қоғамдық-патриоттық ұйымдарының еркін қазмет етуіне жағдайлар жасау ... ... ... жастардың рухани - патриоттық тәрбиесі мен денсаулығының жақсаруына жағдай жасауды көздейді. Аталмыш бағдарламаның қорытындысында жастардың азаматтық қалыптасуының қанағаттандыратын қажеттіліктері, ... ... ... ... ... ... ... жастар арасындағы қылмыс пен нашақорлықтың таралуына тосқауыл қою жолдарын қарастырады.
Дегенмен, Қазақстанда мемлекеттік жастар саясатын құқықтық ... ... ... жастар туралы мемлекеттік құжаттардың бастапқы редакцияларының қоғам мен заман ... сай ... ... ... кешргенін көру қиын емес.
Осындай үлгіде, біз жастар саясатының нормативті-құқықтық негізіне қатысты концептуалды регламентін, сондай - ақ мемлекет пен ... ... ... ... ... ... Жалпы Қазақстанда осы бағытта болашақ уақыт талабына сай келетін жастар саясатының концепциясына ... мен ... ... ... ... ... ... органдардың көңіл аударып, қолдау көрсетіп отыратын маңызды іс-шаралар қоғам тарапынан да, жастар тарапынан да ұсынылуда. ... ... ... ... ... ... ... отандық авторлардың ұжымдық деген жұмысында атап өтілді. Олардың аталмыш еңбегіндегі көрсетілген тұжырымдармен келісе отырып, мына бір сәттерді айта кетсек ... ... ... атап ... жастар саясаты елдің дамуындағы әлеуметтік-экономикалық даму стратегиясы мен жалпымемлекеттік саясаттың бір бөлігі болып табылады. Демек, жастар ... ... ... саясатының негізгі бағытттарының үздіксіз буыны ретінде жүргізілуі тиіс. Жастар саясаты ұжымдық ... мен ... ... ... ... арқылы туындауы тиіс. Мемлекеттік органдар жас адамның жеке мүдделерін қорғау мақсатында жауапты да, әділ шешім шығаруға, сондай-ақ жастардың білім, мамандық ... ... ... материалдық әл-ауқатының жоғарылауына жағдайлар жасауы керек. Осы сарынмен мемлекеттік органдар ... ... ... ... ... ... өмір сүруіне көмек көрсетуі тиіс.
Мемлекеттік жастар саясаты әлеуметтік ... ... тек ... ... ... болмауы керек. Ол жас ұрпақтың шығармашылық мүмкіндігіне сүйенетін белсенді инновациялық және өндірістік аспектіден тұруы керек. Өз ретінде бұл ... ... ... ... ... мемлекеттік жастар саясатын құруға мүмкіндік береді.
Жастар саясатын жүзеге асырудағы мемлекеттің негізгі ролі негізгі мақсаты нақты ... ... ... ... патриоттық рухты көтеруге негізделген жобаларын қаржыландыруда. Сонымен бірге, өз мәселелерін өздігінен шешуді көздейтін, жастар мүмкіндігін арттыратын ... ... іске ... ... бар ... және қаржылық-экономикалық механизмдерді құру да мемлекеттің мойнында болса керек. Бұл бағытта жалпы шаруашылықты жүргізу жағдайында экономикалық ортаның белгілі жеңілдіктерін алғашқы ... ... ... ... ... ... ортасында кәсіпкерлікті дамыту және көтермелеу тапсырмаларын шешу сияқты мәселелер бар.
Жастарды дамыту үшін ... ... ... өз ... жеке ... мен оның жеке бостандығына негізделген қоғамдық қатынастардың кезең-кезеңімен дамуын қамтамасыз ету талап етіледі. Бұл жастардың саяси, мәдени және әлеуметтік-экономикалық белсенділігін ... ... өмір ... өздігінен таңдауларына себеп болады.
Демек, жастар саясатының тиімділігі қоғамда ... ... мен ... ... ... сенімді айғақтап, оның ережелері мен принциптері төменнен шыққан бастамаға, яғни, жастар ортасынан шыққан бастамаларға сүйенуі керек. Ол болмаған жағдайда аталмыш ... тек ... ... ... ғана қалмақ.
Осының бәрінен мемлекеттік жастар саясатының билік пен жастар арасындағы ... ... ... әрі көп ... ... екендігін көреміз.
Жалпы ойды қорытындылай келгенде қазіргі жастар саясаты мен ондағы патриоттық тәрбие мәселсін шешуде мынадай ой-түйін айтуға болады:
1. ... ... ... ... ... ... өміріне кірген жасөспірімді азамат ретінде қалыптастыру үшін, оның болашақтағы мүмкіндіктерін кеңейту үшін не істеу керек? Мұндағы негізгі ой, ... ... және т.б. ... құбылыстардан құқықтық тұрғыда қорғай отырып әлеуметтендіру мен тәрбиеге қол жеткізу.
2. ... ... ... ... мен өсіп-өркендеуін қалай қамтамасыз ету керек? Бұл жерде Қазақстан қоғамы - жастардың өсіп-өркендеуінің ... ... ... екендігін ұмытпаған абзал.
Бұл сұрақтар белгілі бір дәрежеде ... ... ... жастар саясатының қоғамдық және құқықтық контекстінің қалыптасуын бейнелейді. Сондай - ақ осы салада мемлекет тарапынан тиісті шешім іздестіруді ...
1. ... ... ... ... ... базасында жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылы 28 тамызда №73 жарлығымен Қазақстан Республикасының мемлекеттік ... ... ... ... - нормативтік-құқықтық акт емес және 1991 жылғы одақтық заңға бұл ретте балама болып табылмайды. Бұл құжат дәл осы жағдайда ... ... ... ... тән ... ... ... тұрғыда концептуалды түрде көтеруі мүмкін емес.
2. Жастар туралы заңдар шығаратын мемлекеттік жастар саясатының негізгі ... ... ... ... ... Бұл бағытта негізгі тұжырым Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінде көрсетілген (жалпы бөлімі). Жастар мен олардың ұйымдарының құқықтық мәртебесінің негізі дәл ... ... ... ... ... жүруі ұсынылады. Сол кезде мемлекеттік жастар саясатының заңдылықтары мемлекеттің іс-әрекетінің негізі ретінде қалыптасады.
3. Республиканың жергілікті атқару органдары мемлекеттік ... ... ... ... ... жастарды патриоттық үлгіде тәрбиелеу ісінде жүйелі бағыт ... ... Ал дәл ... ... бұл маңызды процесс көбінесе мемлекеттік жастар саясатының орталық өкілетті органының бастамасымен ғана жүргізілуде.
Қазақстан үшін мемлекеттік жастар саясатының осы ... ... ... ... ... ... ... Жастарды жұмыспен қамту проблемаларын шешу жолдары мен механизмдері
Әлеуметтік саланың салалық органдары жастардың қалыптасуы мен ... ... ... ... қалыптастыруға белсенді ат салысуда. Заңда, мемлекеттік және қалалық жастар саясаты туралы бағдарламаларда жастар ... ... ... ... Алайда, жастар басқа әлеуметтік топтардан тек жасымен ғана ... ... ... ... көзқарасымен, ұрпақ жалғастырушы белсенді топ ретінде де ерекшеленеді. Әлеуметтік саланың дәстүрлі салаларыне жетекшілік ... ... ... өз ... ... ... ... етуге шарасыз. Сондықтан елімізде жастар ісімен айналысатын ... ... не ... ... ісі ... ... ... ашылып, еліміздегі жастарға қатысты мәселелерді бір орталықтан ... ... ... ... нұс үстіне нұр болар еді. Ел боламын ... кез ... ... жастарына жағдай жасайды. Халықтың осы күнгі жастарының тұрмыс деңгейіне, санасына, саяси бағдарына, ғылыми-біліктілік потенциалына қарап, елдің 10-15 жылдан ... ... көз ... ... ... болады. Сондықтан да бұл мәселеге келгенде ешқандай да енжарлыққа жол берілмеуі керек. ... ... ... ... шешуде олардың біліктілігін арттыру, кәсіптік училищелерде оқуын ұйымдастыру, жалпы шетелдерге жіберіп, сапалы білім алуына жағдай жасау өте ... ... ... ... Бұл ... ... ел ... үшін де қажет стратегиялық маңызды мәселе. Сондықтан да жастар мәселесін, олардың әлеуметтік жағдайы мен білім ... ... ... ... Н. ... ... ешуақыт тыс қалмай келеді.
Елімізде білімнің заңдылық және нормативтік құқықтық базасын жетілдіруде маңызды қадам ... 2004 ... 9 ... ... Республикасы "Білім туралы" Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Заң қабылданды. Онда ... беру ... ... ... ... ... ... барлық деңгейлерінде білім беру қызметін көрсетуге сыртқы бақылау және тиісті ... ... ... бақылау жүргізуге мүмкіндік беретін нормалар енгізілді.
2005-2010 жылдар аралығында ... ... ... беруді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасы Президенттің 2004 жылғы 11 қазанында №1459 Жарлығы және оны ... ... ... ... ... (1-ші кезең) арналған іс-шаралар жоспары Қазақстан Республикасы Үкіметі Қаулысымен ... жылы 12 ... ... және ... ... III ... Н. Ә. ... қатысуымен өтті. Онда министрлікке негізгі міндеттер қойылды.
Мемлекет Басшысының Қазақстан ... 19 ... ... бала-бақшалар жүйесін қалпына келтіру және толыққанды мектепке дейінгі білім беруді қалыптастыру бойынша тапсырма берілді. Жеті ай ішінде ... ... ... 4,0 мың ... 39 ... ... келтірді. Жалпы білім беретін мектеп базасында мектепке дейінгі мини-орталықтарды ұйымдастыру ережесін министрлік жасап шығарды. Бірқатар аймақтарда осындай орталықтар құру ... ... ... беру ... ... беру қызметінің жалпы халықты қамтуын, білім сапасын көтеру, мектептердің материалдық-техникалық базасын ... ... ... және ... ... ... ... дамытудың Мемлекеттік бағдарламасы бойынша жалпы орта білім берудің 2008 жылы 12 ... ... ... ... ... ... өзгертуін қажет етеді. 12 жылдық оқытуға көшуде ... ... ... ... және Прибалтика елдерінің тәжірибесі зерттелді. 12 жылдық ... ... әлем ... қолданылуы бойынша салыстырмалы сараптама жүргізілді. 2004-2005 оқу жылдарының басынан бастап, 12 ... ... ... ... экспериментіне 104 мектеп қатыстырылуда, оның 45 ауыл мектептері.
Тәжірибелі жұмыс кадрларының қажеттілігі кәсіптік ... ... ... орналасуынан көрнекті көрінеді. 2004 жылдың 1 қазанына ... ... ... 74,6% ... ... ... оқу мен ... 90,8% (өткен жылы 82%) колледждердің 78,7% (өткен жылы 68,8%) қамтылған. Колледж бітірушілерінің ... ... ең ... ... Павлодар, Маңғыстау, Қарағанды және Шығыс Қазақстан (83-86%), жалпы республикалық деңгейден Ақмола, ... ... ... ... жұмысшы кадрларды дайындаудың жоғары деңгейін қамтамасыз етудегі басты кедергі кәсіптік мектептердің, лицейлер мен колледждер құрал-жабдықтарының моральді және ... ... ... ... ... шешудің бір жолы - әлеуметтік әріптестермен қарым-қатынасты қалыпқа келтіру және жеке сектордан қаржы тарту. Білім берудің Мемлекеттік бағдарламасы ... ... ... ... ... ... ... 1 млрд. теңге қарастырылған. Білім алушылардың кәсіптік дайындығын тәуелсіз бағалауға 2005 жылы біліктілікті растау және беру жөніндегі ... ... ... ету мақсатында 2003-2015 жылдарда Қазақстан дамуының индустриалды-инновациялық Стратегиясын жүзеге асыру мақсатында жоғары оқу орындарында ғылыми-техникалық және инновациялық қызмет ... ... ... енгізу, ғылыми-инновациялық орталықтар, жаңа технопарктер мен технополистер ашу.
Жоғары білім беру саласында шектеулі ... ... ... жаңа классификаторға сәйкес бакалавр мен магистрлер дайындауға көштік. ... оқу ... ... ... және ... емес жоғары оқу орындарының экономикалық мамандары кредиттік жүйеге көшті. Жоғары оқу орындарында кредиттік жүйені ұйымдастыруға ... ... ... ... ... ... кредиттік жүйесі негіздері" басылымы жарық көрді.
Жоғары білімді мамандар дайындауға мемлекеттік тапсырыс берудің жаңа механизмі ... және ... ... ... ... ... беру гранты бойынша мамандарды дайындау құқына ие жоғары оқу орындары анықталды. Жоғары оқу ... ... ... ... ... ... ... және өткен жылдардағы бітірушілердің түсу емтихандары негізінде жүргізілді. Мемлекеттік білім беру гранты мен кредитін ... бір ... төрт ... бойынша: екеуі грантқа, екеуі кредитке жүргізілді. Бұл Мемлекеттік білім беру ... ... ... ... ... таңдауға мүмкіндік берді. Мемлекеттік білім беру грантын тағайындау нәтижелері 71-120 балл жинаған талапкерлер ... ... ... 2003 жылы 57,3%, 2004 жылы 79,5% дейін.
Президенттің тапсырмасына сәйкес, 2005 жылдан бастап, мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша мұғалімдерді даярлау 5000-ға ... ... ... ... тілі мен шет ... ... ... мұғалімдері, мектепке дейінгі сынып бойынша мамандар даярлау. Бұл гранттар алдымен 8 педагогикалық жоғары оқу орындарына беріледі.
Білім беруді дамыту ... ... әлем ... ... мен ... құрметтейтін, кемінде үш тілді меңгерген, мәдени тұлғаларды ... ... ... ... оқу жылдары республика облыстарында 26 мектептерде экспериментті жұмыс бойынша үш тілде білім беру жүргізілуде. Қазақ және орыс тілдерінде білім беретін ... 7 ... 770 ... ... (2005) бастап, 3000 қазақстандық азамат жыл сайын Ресей мен Шығыс Еуропа елдеріне білім алуға жіберілу жоспары бар. Осы ... 2005 жылы ... ... жоспарынан тиісті мөлшерде қаржы бөліну көзделуде. Министрлік көрсетілген бағдарлама бойынша осы механизммен білім алуға жіберілетін жоғары оқу орындары мен ... ... ... ... жіберу мен іріктеу жұмысын жасауда. Іріктеу мектеп бітірушілер, ... ... оқу ... студенттері арасында өткізіледі. Осыған байланысты сапалы үміткерлерді іріктеумен қамтамасыз етіу үшін ақппараттық-түсіндіру жұмыстарын ... ... оқу ... ... ісі ... ... ... мен координациялау мақсатында жастар ісі жөніндегі комитет басшыларының республикалық кеңесі құрылады. Жастар ісі ... ... - ... жастар саясатымен айналысады. Жаңа жылда Департаментке 2005-2007 жылдарға арналған жастар саясаты бағдарламасы жобасымен жұмыс жасау, "Қазақстан Республикасының мемлекеттік ... ... ... ... ... ... бойынша жастармен нақты тағы да басқа жұмыстар ... ... ... ... ... ... және ... дамытуды қамтамасыз етудің басым бағыттарын бірінші кезекке қойып отыр.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне Білім ... ... ... ... ... тапсырмаларды орындау мен "Білім туралы" жаңа Заңға дайындық бойынша жұмыстар атқару міндеті тұр. Белгіленген міндеттерді жүзеге асыру ... беру ... одан әрі ... және ... ... ... ... жағдайы мен дамуының тұрақтылығын арттырушы перспективті бағыттар қатарына жастарды еңбекке даярлауда жалпы білім беретін және кәсіптік даярлықтан өткізетін оқу орындарының ... ... ... ... қамтылуына қолдау көрсету жатады.
Жастарды жұмыспен қамту мынаны көздейді:
● жастар үшін жаңа жұмыс орындарын ашатын кәсіпорындар мен ... ... ... ... ... ... тұрақты жұмыс орындарын қалыптастыру;
● жасөспірімдер мен жастардың қайталама еңбек нарығын ұйымдастыру үшін мүмкіндіктер жасау;
● жастарды жұмыспен қамтуда (бірінші кезекте - ... ... мен ... ... ... жағдайдың ерекшелігін ескерсек, жасөспірімдерді жұмыспен қамтудың үш негізгі нысанын бөліп көрсетуге болады: маусымдық жұмыстар ... ... ... ... ... ... және ... кәсіпорындарға, ұйымдарға қызмет көрсету саласындағы еңбек. Сол сияқты соңғы жылдары қайта бас көтеріп, қанат жайып келе жатқан студенттердің құрылыс отрядтарының ... ... ... де ... оң ... игі ... тигізеді. Жастар мен жасөспірімдердің жұмыспен қамтылуын шешуде жастар арналған мамандандырылған жастардың еңбек биржаларын ашудың да маңызы зор. Сол ... ... ... жыл ... өтетін жәрмеңкесі де атап өтуге тұратын оңды іс. ... ... ... ... ең әлсіз топ. Жасөспірімдер мен жастарды жұмыспен қамтуды ұйымдастырудың болашағын белгілей отырып, мынадай жаңа формаларға қолдау ... ... ... жөн:
- жастар мен әйелдерді жұмыспен қамтуға болатын шағын өндірістер құру;
- жұмыс берушіні жұмысқа жастарды қабылдауын жүктейтін талаптары бар заң ... ... ... квоталанған жұмыс орындарын құру;
- жасөспірімдердің уақытша жұмыспен қамтылуын ұйымдастырудың тиімді және тұрақты механизмдерін ойластыру;
- жастар саясатын мен ... ... ... бөлінетін қаржыны бір сәттік көңіл көтеру акцияларына емес, тұрақты ... ... ... ... ... ... ... тиімді жобаларға бөлу.
* Қорытынды
Жалпы ойды қорытындылай келгенде қазіргі жастар саясаты мен ондағы патриоттық тәрбие мәселсін шешуде мынадай ... ... ...
1. ... ... бастан кешіріп отырған қоғам өміріне кірген жасөспірімді азамат ретінде қалыптастыру үшін, оның болашақтағы мүмкіндіктерін ... үшін не ... ... ... ... ой, ... қылмыстан және т.б. келеңсіз құбылыстардан құқықтық тұрғыда қорғай отырып әлеуметтендіру мен ... қол ...
2. ... ... ... дамыту мен өсіп-өркендеуін қалай қамтамасыз ету керек? Бұл жерде Қазақстан қоғамы - жастардың өсіп-өркендеуінің басты ... ... ... ұмытпаған абзал.
Алдағы уақытта жоғары оқу орындарындағы жастар ісі ... ... ... мен ... ... жастар ісі жөніндегі комитет басшыларының республикалық кеңесі құрылады. ... ісі ... ... - ... ... ... айналысады. 2005-2007 жылдарға арналған жастар саясаты бағдарламасы жобасымен жұмыс жасау, "Қазақстан Республикасының мемлекеттік жастар ... ... ... ... ... ... жастармен нақты тағы да басқа жұмыстар атқару аса маңызды ... бірі ... ... ... таңда Қазақстан жастарының 15 проценті ғана тұрғын үймен қамтамасыз етілген. ... 5 ... ... ... ... үйде ... ... түйіні жастарға тұрғын үй сатып алу немесе оны салып алуға несие беру тетіктерінің қалыптаспауында жатыр",- деді А.Хаматдинова.
"Жастар таңдауы" ұйымы жас ... ... ... беру ... қарастыруды ұсынады. Қазіргі тұрғын үй бағасы мен жоғары несие ставкасы жастардың басым бөлігіне ... ... беру ... қызметін тұтынуға мүмкіндік бермей отыр. Осы орайда А.Хаматдинова жас ... ... үй ... ... 40 ... дейінгі мерзімге 6-8 проценттік өсіммен несие беретін АҚШ-ты мысалға келтірді.
"Қазақстан ипотекалық компаниясы" ЖАҚ ... ... ... ... түсініктемесіне жүгінсек, елімізде қазір ипотекалық несие 15 жылға 13 проценттік үстеме сыйақымен беріледі. Оның айтуынша, Қазақстан ... ... ... ... 20 ... ... ... соның нәтижесінде несие ставкасын төмендетуге қадамдар жасауда. Демек, қазақстандық ... үшін де ... ... тұтынатын мерзім жақын, деді Н.Тоқабаев. Ол сондай-ақ, жастарды ... ... ... ету ... ... табу үшін ... ... жобасы жасалып, муниципалдық тұрғын үйлер салына бастайды дегенге сенім білдірді.
Сонымен, жастарды жұмыспен, тұрғын үймен қамту да ... ... ... ... ... ... жұмыспен қамту мәселесін шешуде олардың біліктілігін арттыру, кәсіптік училищелерде оқуын ұйымдастыру, жалпы ... ... ... ... алуына жағдай жасау өте маңызды міндет болып табылады. Бұл бәсекеге қабілетті ел ... үшін де ... ... ... мәселе. Сондықтан да жастар мәселесін, олардың әлеуметтік ... мен ... ... ... ... Елбасы Н. Назарбаевтың назарынан ешуақыт тыс қалмай келеді.
Бұл ретте жастардың ... ... ... ... ... ... және іс-шаралар жоспарын жасаған орынды. Онда мынадай негізгі бағыттар бойынша кезеңдік және үйлестіруші іс-әрекеттер көзделгені жөн:
1) Жастармен әлеуметтік жұмыс ... үшін ... ... ... экономикалық дамуы, еңбек және жұмыспен қамту саласында жағдайлар ... ... ... ... іске ... Білім және ғылым саласында жастардың құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз ету.
5) Жастар мен жастар саясатын ақпараттық қамтамасыз ету.
6) Жас ... ... мен ... ... өмір ... қалыптастыру.
8) Жастар қоғамдық бірлестіктерінің қызметі үшін жағдайлар жасау.
9) Халықаралық ... ... ... ... ... ... мен патриотизмін дамыту.
11) Мемлекеттік жастар саясатының нормативтік-құқықтық базасын дамыту.
Бағдалама республика жастарында мемлекеттің қоғамдық-саяси, әлеуметтік және ... ... ... және ... ... өз қабілетін іске асыруы және өзін-өзі дамыту үшін тиісті жағдайлар жасауға дағдыландыру арқылы ... ... ... жүзеге асыруға бағытталуы, ол оның нарық жағдайында ойдағыдай әлеуметтендірілуіне ықпал ететін болуы тиіс.
Қорыта ... ... ... ... ... іске ... үшін келесі мақсаттар бөлініп көрсетілді:
● жастар потратизмінде жастардың қоғами және рухани дамуын қамтамасыз ету;
... ... ... және ... ... саласында әлеуметтік құқықтарын қорғау;
● жастардың әлеуметтік - экономикалық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жағдайлар жасау;
● жастардың рухани және ... ... үшін ... ... жастар қоғамдағы инициативаларын ынталандыру және қолдау;
● Қазақстан жастарын халықаралық мәдени, экономикалық, ғылыми және білім беру процесстеріне тарту.
СІЛТЕМЕЛЕР
1. Kazakhstan today, 2005, ... Theories of social casework / Ed. R. and R.I I. Nee. Chicago, 1970.; Peine M. Modern social work theory. L., 1992.; Social work ... ... ... ... / Ed. F.J. Turner. N.Y. 1986.; Hearn G. ... in social work. Toronto, 1958.
3. ... ... и ... ... ... / Под ред. Дж. ... М. Киллелся. Нью-Йорк, 1976.; Goldstein E.G. Ego psychology and social work practice, N.Y., 1984.; Gilligan С. In a ... voice: ... theory and women's ... ... ... ... А.И. Коллекционеры и меценаты в России. М., 1989.; Бурышкин П.А. Москва купеческая. М., 1991.; ... А.И. ... ... России (конец XIX-1914 г.). М., 1992.
5. Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. М., 1925.; Бернер Г., Юнссон Л. ... ... ... М., 1991. 45. Леннеер-Аксельсон Б. Голоса мужчин, Барнаул, 1993. Ч. 1,2.; Юнг К. Психологические типы. М., 1924.
6. ... Ш., ... Т. ... и ... Социальный работник как профессия // Вестн. высш; шк. 1991, № 11. С. 47.
7. Калибеков Д. ... ... ... /, 2000, № 8.
8. ... Д. Д., ... А. Н. ... портрет молодежи в современном Казахстане // Социологические исследования. - 2004. - N 12. - С. 86-95.
9. /, 1999, № ... ... Н.А. ... ... ... ... и ... //Социология молодежи. 2005, № 2.
11. Концепция государственной социальной службы помощи населению: Семье и личности / Под ред. Л.С. Ржанициной. М., ... ... ... ... Н.А. Основы социологии. Алматы, 1997.
2. Алещенков С.В., ... В.А. ... ... политика: мировой опыт, разработка и реализация. - М., ... ... В.П., ... Н.И. ... ... об ... ... Баркер Р. Словарь социальной работы. М., 1994.
5. ... О.Н., ... А.С. Труд ... права и обязанности. Пособие для организаторов тренинговых занятий. - М.: АНО Штаб, 2001. - ... ... Ш. ... ... и молодежные организации: Конспект лекций. - М.: Институт молодежи, 1993.
7. Горбачев А., Омаргазин Р. Евразийская культура -- как ... ... ... 1997. № 12.
8. Григорьев, Л.Г. Гуслякова, В.А. Ельчанинов. Социология. - М., 1994.
9. /, 1999, № ... ... Л.Г. ... в ... ... работы. Барнаул, 1995.
11. Гуслякова Л.Г., Холостова Е.И. Основы теории социальной работы: учебное пособие. М., 1997.
12. Джаманбалаева Ш.Е. ... ... ... ... ... и ... новые реалии и новые идеи/сборник материалов 1 конгресса социологов Казахстана.-А: Қазақ Университетi, 2002. - с.297-307.
13. Ешпанова Д. Д., ... А. Н. ... ... молодежи в современном Казахстане // Социологические исследования. - 2004. - N 12. - С. 86-95.
14. Зайнышев И.Г. ... ... ... работы // Социальная работа. М., 1992. Вып. 6
15. Западные молодежные субкультуры 80-х ... ... ... - М.: ... АН ... 1990.
16. ... ... специалиста. Новосибирск, 1993.
17. Калибеков Д. Современные проблемы молодежи. /, 2000, № 8.
18. ... Н.А. ... ... ... сегодня и завтра. //Социология молодежи. 2005, № 2.
19. Ковалева А.И., Луков В.А. ... ... ... вопросы. - М.: Социум, 1999.
20. Колков В.В., Колков С.В., Шахина Н.А. Государственная молодежная политика и ... ... с ... ... ... - М.: ... ... 2000.
21. Концепция государственной социальной службы помощи населению: ... и ... / Под ред. Л.С. ... М., ... ... Е.А. ... ... личность. М., 1986.
23. Молодёжь планеты: глобальная ситуация в 90-х годах, тенденции и перспективы ... И.М. и др. - М.: Ин-т ... - ... 1999. - 324. с.
24. ... ... и ... ... программа Европейского Союза - новые возможности для молодых россиян. - М., 2002 г. - 88 с.
25. ... ... ... ... / Отв. ред. П.Д. ... М., ... ... социальной работы. М., 1997.
27. Руслан ЕРБОЛҰЛЫ. ... аты бар, заты жоқ заң неге ... // № 148 ... ... М., Уэллс К. Опыт социальной работы. Введение в профессию. М., 1994.
29. Социальные ресурсы и социальная политика / Под ред. Г.Г. ... В.Г. ... М., ... ... ... Учебник. /Под ред. Проф. В.Т. Лисовского. - СПб: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1996. 460 ... Г. ... ... ... ... № 8, 1999.
31. Социальная работа с молодёжью (Сборник нормативных правовых документов) /Департамент по молодёж. ... М-ва ... РФ; Гос. ... "Рос. ... ... ... политики". - М.,2003. - 308 с.
32. Социально-молодёжная работа: зарубежный ... ... ... / Гос. ком-т Рос. Федерации по делам молодёжи; Ин-т молодёжи; ... ... ... "Демократия и развитие". - М.,1997. - 288 с.
33. Социальная работа. / Под. ред. В.И. Курбатова. ... н./Д, 1999.
34. ... ... инновационные и компаративные исследования. М., 1998.
35. Теория и методология социальной работы: Учебное пособие / С.И.
36. Теория социальной ... / Под. ред. Е.И, ... М., ... ... и ... социальной работы: отечественный и зарубежный опыт. Т. 1,2. М.; Тула, 1993.
38. Теория и практика социальной работы: проблемы, прогнозы, технологии / Отв. ред. Е.И. ... М., ... ... Ж.Т. ... ... ... М., 1994.
40. Филипов Р.П. Социология образования. М. 1980.
41. Филипов Р.П. Школа и ... ... ... 1990.
42. Фирсов М.В. Теоретические основы социальной работы. М., 1997.
43. Фирсов М.В., ... Е.Г. ... ... ... М., 2000.
44. Фролов Н.В. Наука в стратегии ... М. ... ... В.Н. Философия социальной работы: вопросы преподавания // Социальная работа. М., 1992. Вып.5.
46. http://www.perspect.kz/
47. www.youth.kz
48. www.almaty.kz

Пән: Мемлекеттік басқару
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 64 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 600 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
1917-1920 жылдардағы қазақ жастар қозғалысының тарихы мен тағылымдары32 бет
1986 жылғы желтоқсан оқиғасына қазақ жастарының қатысуы және оның тарихи маңызы25 бет
«Астана: жас қала - жастар қаласы»42 бет
«Жастардың бойында ұлтаралық қатынас мәдениетін қалыптастыру»82 бет
«Мен жастарға сенемін» - ұлтжандылықтың ұраны10 бет
Іскер әйелдер мен жастарға иек артады98 бет
Алматы қаласы студенттері мен жастары үшін акпараттық Web-порталын құру46 бет
Ауыл жастарын адамгершілік- құқықтық тұрғыдан әлеуметтендіру155 бет
Ауыл жастарының қалаға әлеуметтік психологиялық бейімделуін зерттеу62 бет
Ауыл жастарының құқықтық әлеуметтенуі64 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь