Инвестиция , Бизнеске инвестиция тартуды жүзеге асыру және жетілдіру жолдары

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3
І бөлім. Инвестиция және оның теориялары
1.1 Инвестицияның мәні, қызметі , түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
1.2 Экономиканы мемлекеттік реттеудегі негізгі инвестициялық бағыттар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.3 Шетел инвестицияларын тартудың негізгі мәселелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

ІІ бөлім. Мемлекеттің инвестициялық тартымдылығын қамтамасыз ету жолдары
2.1 Қазақстан Республикасының инвестициялық қызметін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...12
2.2 Еліміздегі шетел инвесторларының қазіргі жағдайы және оның қызметтері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...14
ІІІ бөлім. Қазақстан Республикасында шетел инвестициясын тартудың болашағы
3.1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..16
3.2 Шетел инвестицияларын тартудың жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...29
Кіріспе

Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан Республикасы тәуелсіз сыртқы нарықтарға шығуға мүмкіндік алды. Бірақ, Қазақстанның сыртқы экономикалық қызметті жүргізуде жеткілікті тәжірибесі жоқ және сондықтан белгілі бір проблемалар туындайды. Қазақстан Республикасының үкіметінің маңызды проблемаларының бірі шетелдік инвестицияларды тиімді түрде тарту мен бөлу болып табылады. Ең алдымен инвестициялар бұл экономикалық маңызды фактор, оның көмегімен алдыңғы қатарлы технологиялар меңгеріледі, нарықтардың отандық тауарлармен толуы жүреді, экспорттық өнімнің бәсеке қабілеттілгі көтеріледі.
Қазақстан экономикасының қазіргі дамуында шетелдік инвестициялардың маңыздылығы сөзсіз. Қазақстан Республикасының тәуелсіз мемлекет ретінде құрылуынан бастап шетелдік инвестициялардың көлемі ек пінді өсуін байқаймыз. Әлемдік шаруашылық дамуының, қазіргі деңгейінде шетел инвестицияларының өсуі байқалады, оның қарқыны халықаралық сауда өсуінің қарқынынан асып түседі. Барлық елдер экономикалық даму дәрежесіне қарамастан экономикалық өсімге жету үшін шетел инветицияларын тартудың әдістері мен жолдарын жетілдірумен айналысады. Сауда ағымдарының, шетел инвестицияларының ағымдарының және технологияның айырбасының либерализациясы жағдайында компаниялардың нарықтағы күресі одан әрі агрессивті болып жатыр. Капиталдың болуы, инновациялық қызмет технологиялармен, квалификацияланған адам ресурстарымен қамтамасыз етілуі және тиімді ұйымдастырушылық және басқарушылық практикасы - осы факторлардың бәрі кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуде маңызды рол атқарады және сәйкес макроэкономикалық жағдайларда қабылдаушы елдердің экономикалық даму көрсеткіштерін жақсартуға көмектеседі. Бірақ, көптеген елдер инвестиция алғысы келетінін және оған деген бәсекенің жоғары деңгейде екендігін ескеру керек. Сондықтан да шетел инвестицияларын тартуды зерттеу осы таңда өзекті мәселелердің бірі деп айтуымызға әбден болады. “ Бизнеске инвестиция тартуды жүзеге асыру және жетілдіру жолдары ” тақырыбын таңдай отырып, курстық жұмысты жазуда келесі мақсат көзделді: шетел инвестициясы, оның ішінде тікелей инвестицияның Қазақстан экономикасындағы атқаратын орнын және мәнін анықтау.
Осы мақсатқа қол жеткізуде келесі мәселелерді шешу қажет:
• ұлттық экономиканың дамуындағы шетелдік инвестициялардың және олардың нысандарының рөлін анықтау;
• шетелдік тікелей инвестициялаудың себептерін және экономикалық тиімділігін талдау; шетелдік тікелей инвестицияларды тартудың механизімін қарастыру;
• Қазақстанға шетел инвестицияларын тартуды мемлекет тарапынан реттеуді зерттеу; Қазақстан Республикасына шетел инвестицияларын тартудың хал-ахуалының жағдайын сараптау;
• Қазақстан Республикасындағы шетел инвестициясының келіп түсуіне талдау жасау;
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Қазақстан Республикасының «Инвестициялық қорлар туралы заңы» // Егемен Қазақстан, 2004 жыл, 10-20 шілде.
2. Инвестициялық тартымдылықты әлеуметтік салаға жұмылдыру халықаралық
Саясат,2004жыл, №26, 75 б.
3. «Инвестицияонная стратегия Казахстана агрессивна в хорошем смысле »
2. Финансы и кредиты, 2004 год, №3, с.13-16
4. Гриффин Р., Ростей М. Международный бизнес. 4-е изд./пер. с англ. Под ред. А.Т. Медведева. – СПб: Питер, 2006.-1088с.
5.
6. «Жеке кәсіпкерлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңы // www. zakon.kz
7. Курмангалиев с.Ш., Сартбаев Е.С., Ашебекова Р.С. Итоги исслдеований. –Астана: ЗАО «РИВЦ», 2002г. – 68 с. серия «В помощь предпринимателю».
8. Курмангалиев С.Ш., Сартбаев Е.С., Ашебекова Р.С. Методические рекомендации. –Астана: ЗАО «РИВЦ», 2002г. – 68 с. серия «В помощь предпринимателю».
9. Кыдыралина Б.М. Организация малого предпринимательства в РК: макро-, мезо- и микроуровневые аспекты. – Караганды: Болашак-Баспа, 2001. – 166 с.
10. Лапуста М.Г., Поршнев А.Г. и др. Предпринимательство. М.: ИНФРА-М, 2001. - 448с.
11. Пелих А.С., Чумаков А.А. и др. Организация предпринимательской деятельности. Ростов-на-Дону, Издательский центр "МарТ", 2002. - 335с.
12."Қазақстан мұнайгаз кешеніне инвестициялық ресурстарды тартудан тиімділікті экономикалық бағалау” // Научный журнал Мин. Образования и науки “Ізденіс-Поиск”, 2004 год, №3, с.28.
13. "Инвестиционная деятельность в Казахстане: правовая основа и проблемы” // Вестник ВЭД, 2004год, №19, с. 10-12.
14. Малое предпринимательство: теория, мировой опыт и Казахстан/ Под. ред. Е.А. Жатканбаева. – Алматы: Қазақ университеті, 2001. – 188 с.
15. Менеджмент в малом бизнесе: Учебник. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 144 с.: ил.
16. Маркетинг и техника продаж. Методические пособие из серии «В помощь предпринимателю» - Астана, Министерство индустрии и торговли РК ЗАО «РИВЦ», 2002 г. – 44 стр.
17. Минестерство индустрии и торговли РК. “Республиканский информационно-выставочный центр по малому предпринимательству”. Путеводитель для предпринимателя. Астана – 2002г.
18. Предпринимательство в РК/ Окаев К.О., Смагулова Н.Т., Яковская О.А. Алматы: Экономика 2000. - 102с.
19. Предпринимательство: Учебник для вузов/ Под. ред. проф. В.Я. Горфинкеля. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 581 с.
20. Предпринимательство в Республике Казахстан. Сборник нормативных актов. – Алматы: ЮРИСТ, 2002. – 245 с.
21. Сихимбаева Д.Р. Экономика предприятия и предпринимательство: Учебное пособие. – Караганды: 2000.-128 с.
22. Сабден О.С., Токсанова А.Н. Управление малым предпринимательством: вопросы теории и практики. – Астана: Елорда, 2001. – 308 с.
23. Томилов В.В. Культура предпринимательства. СПб.: Питер, 2000.
24. Токсанова А.Н., Основы предпринимательской деятельности. – Астана, 2007. – 480с.
25. Хозяйствующие субъекты в РК: Сборник нормативных актов. –Алматы: «ЮРИСТ», 2002. – 131 с.
26. Земляков Д.Н., Макашев М.О. Франчайзинг. Интегрированные формы бизнеса: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003ж.-142б.
27. Лебедев И.В. Франчайзинг по-русский. Мифы и реальность [Текст]. – СПб.: Вектор, 2006ж.-160б. – (“Know how”)
29. “Кешендік кәсіпкерлік лицензия (франчайзинг) туралы” Қазақстан Республикасының Заңы // ҚР Парламентінің жаршысы – 2002ж.-№12, 117 құжат, 16-27б.
30. “Экономикамыздың дамуына инвесторлардың да үлесі бар: Елбасы жолдауына орай” // Ана тілі, 2005 жыл, ақпан, 7 б.
        
        Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
..........................................................3   
І бөлім. Инвестиция және оның теориялары
1.1 Инвестицияның ... ... , ... ... ... ... ... Шетел ... ... ... ... ... инвестициялық тартымдылығын қамтамасыз ету жолдары
1. Қазақстан ... ... ... Еліміздегі шетел инвесторларының қазіргі ... және ... ... бөлім. Қазақстан Республикасында шетел инвестициясын тартудың болашағы
3.1 ......................................16
3.2 ... ... ... ... жолдары
....................................22
Қорытынды ..................................................................
..................................................27
Қолданылған
әдебиеттер..................................................................
.............................29
Кіріспе
 
Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан Республикасы тәуелсіз сыртқы
нарықтарға ... ... ... ... ... ... қызметті жүргізуде жеткілікті тәжірибесі жоқ және
сондықтан ... бір ... ... ... ... ... ... бірі шетелдік инвестицияларды
тиімді түрде тарту мен бөлу ... ... Ең ... ... ... маңызды фактор, оның көмегімен ... ... ... ... отандық тауарлармен толуы
жүреді, экспорттық өнімнің ... ... ... ... ... ... ... инвестициялардың
маңыздылығы сөзсіз. Қазақстан Республикасының тәуелсіз мемлекет ретінде
құрылуынан бастап шетелдік инвестициялардың ... ек ... ... ... ... ... қазіргі деңгейінде ... өсуі ... оның ... халықаралық сауда
өсуінің ... асып ... ... ... ... ... ... экономикалық өсімге жету үшін ... ... ... мен ... жетілдірумен
айналысады. Сауда ағымдарының, шетел ... ... ... айырбасының либерализациясы жағдайында компаниялардың
нарықтағы күресі одан әрі ... ... ... ... болуы,
инновациялық қызмет ... ... ... қамтамасыз етілуі және тиімді ... ... ... - осы ... бәрі ... ... қамтамасыз етуде маңызды рол ... және ... ... ... елдердің экономикалық даму
көрсеткіштерін жақсартуға көмектеседі. ... ... ... ... ... және оған деген бәсекенің жоғары деңгейде
екендігін ... ... ... да ... ... тартуды
зерттеу осы таңда өзекті мәселелердің бірі деп ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру және жетілдіру жолдары ” ... ... ... жұмысты жазуда келесі мақсат көзделді: ... оның ... ... ... ... ... орнын және мәнін анықтау.
Осы мақсатқа қол жеткізуде келесі мәселелерді шешу қажет:
• ұлттық экономиканың дамуындағы ... ... және ... ... ... ... тікелей инвестициялаудың себептерін және ... ... ... ... инвестицияларды тартудың механизімін
қарастыру;
• Қазақстанға шетел инвестицияларын тартуды мемлекет тарапынан реттеуді
зерттеу; Қазақстан Республикасына ... ... ... ... ... ... ... Республикасындағы шетел инвестициясының келіп түсуіне талдау
жасау;
• шетел инвестицияларын тартудың негізгі мәселелерін қарастыру;
... ... ... ... жолдарын табу.
Курстық жұмыс кіріспеден, үш тараудан, қорытындыдан, қолданылған
әдебиеттер тізімінен тұрады. ... ... ... және ... халықаралық экономикалық қатынастардағы рөлін, даму тенденциаларын
және Қазақстандағы шетел ... ... ... ... ... ... қол жеткізілмек.
Екінші тарауда инвестицияның оның ішінде тікелей шетел инвестициясының
Қазақстан экономикасындағы орнын, көлемін, даму барысын, ... ... ... ... қатар республикадағы тікелей шетел
инвестициясын тартудағы және мемлекет тарапынан оларды реттеудегі
шараларды зерттеп талдау мақсаттары шешіледі.
Үшінші тарауда ... ... ... ... ... ... Республикасына шетел инвестициясын тартудағы негізгі
мәселелерді айқындау және оны ... ... ... ... ... бөлім. Инвестиция және оның теориялары
1. Инвестицияның мәні, қызметі.
Инвестициялар деп - өнеркәсіпке, құрылысқа, ауыл ... ... ... да ... ... субъектісіне мүліктей, заттай
сондай-ақ ақша қаражаты түрінде , яғни ... ... ... ... әрі қарай өркендетіп дамыту үшін жұмсалынатын шығындардың
жиынтығын айтады.
Инвестиция дегеніміз- бүгінгі күні ... бар ... ... және
басқа да заттарды, яғни капиталды қандай да бір ... ... ... сол ... ... , яғни ... уақытта пайыз түрінде немесе
басқадай үлкен кәсіпкерлікте табыс табу болып ... ... ... ... екі ... ... болып келеді. Оның
біріншісі – ... ал ...... ... ... ... өсудің негізі бола отырып, елдің ... ... ... Осы ... ... ... ... дамудың жоғарғы
және тұрақты қарқынын қалыптастырудың, ... ... ... ... ... ... ... факторы болып
саналады.
Нақтылық инвестиция дегеніміз – шаруашылық субъектісіндегі белгілі бір
материалдық, өндірістік қорлардың, яғни активтердің (жер, жабдық, құрылыс)
өсуіне , ... ... үшін ... салымдар болып табылады.
Қаржылық инвестиция дегеніміз – акционерлік қоғамдар немесе мемлекет
шығарған акцияларға , ... және ... ... ... депозиттеріне салынған салымдары болып табылады. 
Қаржылық инвестициялар иелену мерзіміне ... ... ... ... ... ... иелену мерзімі бір жылға дейін;
ә) ұзақ мерзімдік – иелену мерзімі бір жылдан артық;  
Инвестор – қор нарығында ... ... ... ... болып
табылады.
Ұлттық инвестор дегеніміз- Қазақстан ... ... ... Қазақстан Республикасының Заңды тұлғасы.
Инвестиция дегеніміз – ... табу және ... ... ... және ... да ... қаржы жұмсау болып табылады , яғни
қаржы үнемі жұмыс істеуге басқаша айтқанда, ... да бір ... ... ... іске ... тиіс. Инвестор өз алдына дербес екі топқа
бөлінеді:
- жеке инвесторлар (жеке адамдар).
- инстиуттандырылған ... ... , ... ... ... , тағы ... ... дегеніміз – халық шаруашылығының әр ... ... табу ... ұзақ ... ... ... саясаты.
Күрделі қаржыны тиімді пайдаланудың, оларды шешуші ... , ... ... ... ... ... ... көрсететін шаруашылық шешімдерінің жиынтығы. Егер ... ... ... ... ... ... келетін ұлттық табыстың
мөлшері өседі, өнім молаяды. Инвестициялық ... ... ... қорларды
өндіретін, өндейтін және ол өнімдерді пайдаланатын салалар арасында дұрыс
пайдалануды қамтамасыз етуі керек. Қазіргі кезде ... ... ... орындарын тұрғызудан гөрі оларды ... ... ... ... құруға бағытталып, одан әрі өндіріске жұмсалған
күрделі қаржының ара ... ... беру ... ... ... көшу ... инвестициялық саясат сұранысты қанағаттандыруға
бағытталуытиіс.
Тікелей инвестиция ... ... ... ... ел
территориясында өндірісті ұйымдастыруын айтады. Тікелей ... ... ... ... ... өз ... ... дегеніміз - тауар өндірісінің жұмыс күші ... ... ... ... ... ... алғашқы қорлануы процесінде
тікелей өндірушілер өндіріс құрал- жабдықтары ... ... ... ... ... ... жабдығынан айырылған жұмысшы ... ... ... ... ... ... Бұл процесс тауар
өндірісінің капиталистік өндіріске айналуын көрсетеді. 
Капиталды әлем елдерінде пайдаланудың негізгісі мыналар :
1. Инвестициялаушы елдегі капиталдың мол ... ... әр ... ... капиталға сұраныс пен
ұсыныс арасындағы тепе-теңдіктің бұзылуы;
3. Жергілікті рынокты монополизациялау мүмкіндігі;
4. Капитал экспортталатын елде арзан ... пен ... ... ... ... және ... инвестициялық ахуал;
Капиталды шетке шығару мына нысандарда жүргізіледі:
- өнеркәсіп, сауда т.б. ... ... ... ;
- ... ... ... ... акцияларды және басқа
да құнды қағаздарды алу үшін); 
Ішкі инвестициялық ресурстар өте тапшы бүгінгі экономикалық жағдайда
экономиканы тұрақтандыруға , ... ... және ... ... ... ... капиталын тартпайынша мүмкін емес.
Шетел инвесторы - шетелдік заңды тұлғалар, шетел азаматтары , ... , ... ... , ... ... ... мекені бар
Қазақстан Республикасының азаматтары , егер олар шаруашылық қызметін
жүргізу үшін ... ... ... тұрақты тұрғылықты мекені бар елде
тіркелген жағдайда.
Шетелдік инвестиция дегеніміз-қабылдаушы ... ... ... ... ... үшін ... мақсатты түрде ауысуы болып келеді.
Шетелдік инвестициялардың елдер мен ... ... ... ... ... ... ... айтарлықтай әсер етеді.
Шетелдік инвестицияларын тарту саясаты 1991 ... ... ... ... Шетел капиталын басқаратын Қазақстан эксимбанкі, сырттан
қарыз алу ... ... және ... жөніндегі комитет тәрізді
органдар құрылды. Сөйтіп Қазақстанда шетел капиталы үшін қолайлы ... ... ... ... бағыттарына тіршілікті қамтамасыз
ету салалары мен экспорт бағдарындағы өндірістер – мұнай-газ және ... ... ... ... ... ... коммуникация және де
Қазақстан дәнді дақылдар, жүн, мақта т.б. ірі ... болу ... ... ... ... саласында күш-қуат мұнай мен газ
өндіріп, экспорттқа шығаруды арттыруға сыртқы мұнай құбырлары мен ішкі ... ... ... ... ... ... ... 235 млрд. $-ға артып, 2.6
трлн $-ға дейін жетті. Шетелдік инвестицияларды тартудың ... ... ... . Олар ірі ... , ... және
жекеменшік банктердің облигациялық қарыздарын қаржыландырады. 
Қаржы емес активтерге жұмсалған инвестициялар  мынадай элементтерді:
негізгі капиталға ... ... ... ... ... толтыруға жұмсалған инвестицияларды , өндірілмеген және материалдық
емес активтерге жұмсалған ... ... да ... емес
активтерге жұмсалған инвестицияларды өзіне қосады.
2004 жылғы қаңтарда қаржылық емес ... ... ... ... ... ... қорларын толтыратын
инвестицияларсыз ) 57.6 млрд. теңгені құрады, оның 56.9 млрд ... ... ... ... ... ... ... негізгі капиталға инвестициялар  56.9 млрд. теңге
болды, бұл 2003 жылдың қаңтарымен ... 17.2% ... ... қаңтарда инвестицияның өсуі республиканың 12 өңірінде
байқалды. Ең көп өсу ... (4.8 есе), ... (2.2 есе), ... есе), Қостанай , Атырау, Қарағанды (1.4 есе) облыстары ... ... да ... ) ... Өсім ... ... Қазақстан ,
Ақмола, Қызылорда, Алматы облыстарында және Алматы қаласында да ... ... ... ... ... ... ... (45%), Батыс Қазақстан (44%), Солтүстік Қазақстан мен Маңғыстау
(6%)облыстары байқалды.
Мұнай өндіру және ... газ ... ... ... жалпы
көлемінен (61%) , жылжымайтын мүлікпен операция (12%), өңдеу ... ... және ... (4%)) ... салалар болып табылады.
Шетел инвестицияларының жалпы республикалық көлемінің ең көп ... ... және ... ... (33%) ... ... қызмет дегеніміз – шаруашылық жүргізуші субъектілер жүзеге
асыратын ... алу және ... ... ... ... қаражат
жұмсалымы. 
Негізгі капиталға жұмсалған инвестициялар – сатып алуға, құруға,
негізгі құралдарды қайта өндіруге және ... ... ... ... ... табылады. 
2002 жылы Қазақстан Республикасындағы инвестициялық қызметтің нәтижесі-
қаржылық емес активтерге жұмсалған 1307.2 млрд. ... ... ... ... 1100 ... теңге инвестициясы негізгі капиталға жұмсалған.
Қаржы емес ... ... ... ... ... ... жұмсалған инвестициялардың үлесі 84.2% құрады. Негізгі капиталға
жұмсалған инвестициялар көлемі 2001 ... ... 10.6 %-ға ... 2000 жылы – ... ; 1999 жылы – 33.0%ға ) өсті.
Негізгі капиталға жұмсалған ... ... ... ... – 47.0%, ... -27.9%, ... 23.9% , ... үлесі –
1.2% құрады.
Негізгі капиталға жұмсалған инвестициялардың түрлік құрылымына сәйкес
тұрғын емес ... мен ... ... шығындардың үлесі  45.0% құрады,
бұл 2001 жылғы көрсеткіштен 9.6пайыздық пунктке артық. Тұрғын үйлерге
салынған салымның ... 0.6 ... ... өсіп, 4.8% құрады.
Машиналарға, жабдыққа, құрал-сайманға, керек- жарақтарға кеткен
шығындардың үлесі 1.6 ... ... ... капиталға жұмасалған басқа шығындар 131 млрд. теңгені құрады, оның
89.1% геологиялық ... ... ... ... ... ... өнеркәсібінің үлесіне ғана
негізгі капиталға жұмсалған инвестициялар көлемінің 44.4%тиеді.
Көлік және байланыста ... ... ... ... ... салмағы құбырлармен айдауға (42.3%) әуе көлігіне (15.4%) және электр
байланысқа  (19.8%) келеді. 
Негізгі капиталға жұмсалған ... ... ауыл ... ... ... ... капиталға жұмсалған инвестициялардың көлемі де ... ... ... ... ... ... инвестициялардың  жалпы көлемінде үйлер мен
ғимараттарды күрделі жөндеуге кеткен шығындар үлесі ... ... ... 4.2 ... ... артық. Күрделі жөндеуге кеткен
шығындардың жалпы көлемінен үйлер мен ғимараттарға – 52.3%, ... ... ... шығындар 47.7%  құрады.
                                                                            
                                                     
1.2   Экономиканы мемлекеттік реттеудегі негізгі инвестициялық бағыттар.
Республиканың әлеуметтік – экономикалық ... ... ... ... көшу осы ... басты мәселелерін анықтауға себепші болды.
Олардың бірі болып инвестициялық қамсыздандыру мәселесі болып табылады.
Көшудің ... ... заң ... ... мен ... ... ... республиканың қаржылық ресурстарын пайдалану мен шетел
инвестицияларын тарту ... ... ... құру ... ... мемлекеттік инвестициялар ... ... ... ... заң ... негізі мен органдары
құрылды. Осы мәселе бойынша шаралардың біртұтас ... ... ... ... инвестициялары туралы ”Заң  (1991ж.);
“Инвестициялық жекешелендіру қорлары жөніндегі Ереже” (1993ж.) ... ... ... ... ... агенттігін құру туралы
” ҚР Президентінің Жарлығы (маусым 1992ж.); “Инвестициялар бойынша ... ... құру ... ” ҚР ... ... ... “ Қазақстан Республикасындағы инвестициялық қорлар туралы ... ... 1997ж.) және ... ... ... ... ... құжаттар елдегі инвестициялық процесті басқарудың негізін қалады; жұмыс
орындарын құру, ... ... , ... өнеркәсіптік және техникалық
потенциалын дамытудың өсу қарқыны мен әртараптандыру ... ... ... жүзеге асыру мен көптеген экономикалық мәселелерді
шешудегі органдардың дұрыс жүйесін , олардың функциялары мен ... ... ... ... ... ... жорамалы бойынша отандық
және шетел инвесторларының жеке капиталын салудың басым ... ... ... сай ... ... ... ... өңдеуші салаларының, машина жасаудың, құрылыс
материалдары өнеркәсібі мен мұнай, химия өнеркәсібінің  жаңа ... мен ... ... ... салымдары есебінен әлеуметтік ... ... ... ... ... ... асыру қарастырылады.
Мемлекеттік инвестицияларды басқару  4 жеке кезеңде жүзеге асырылуы қажет:
1. Жоспарлау;
2. Бағдарламалау;
3. Бюджетті дайындау;
4. Орындау;
Жоспарлау ... ...... ... орта мерзімді
бағдарламасы мен оны макроэкономикалық деңгейде, сондай-ақ ,әрбір секторға
қатысты алғанда да ... ... ... құру ... ... ... инвестицияларды жүзеге асыру бойынша ұсыныстарды таңдау мен ... ... ... ... ... Бұл үшін ... министрліктер
жобаларды қаржылық- экономикалық бағалаудың жалпы қабылданған ... ... ... ... мен ... ... қажет,
жуықтағы бірнеше жылға арналған инвестициялар бойынша ... ... ... басты мақсат- жоспарда ... ... ... ... ... Мемлекеттік инвестициялар
бағдарламасына (МИБ) инвестициялар бойынша ұсыныстарды ... ... ... ... сол бәсекелестік қағидаларына негізделуі
қажет. 
Қаражат бөлу жөніндегі шешімдер мынандай ... ... ... ... ... , макроэкономикалық жағдай;
- инвестициялар бойынша ұсыныстардың нақты аспектілері , соның ... ... ... ... ... беру мен сатып алуда талдау)
жүзеге асыру бюджеттік мекемелерінің міндеті болып табылса, инвестициялық
жобаларды ... жиі ... ... ... артық жұмсауда, мәселелерден
аулақ болу үшін сақтықтың қосымша шараларын қабылдау қажет.  
Қазақстанға ең алдымен, ... ... ... ... құру мен ... аталған функциялардың
(жоспарлау, бағдарламалау, бюджетті дайындау және оны ... ... ету ... ... ... қолдау.
Қазақстанда “Тікелей инвестицияларды мемлекеттік қолдау туралы” Заң (28
ақпан 1997 ж.)қабылданған. Онда ... ... ... асыру процесімен байланысты кәсіпкерлік қызмет деп көрсетілген. 
Тікелей инвестицияларды мемлекеттік ... ең ... ... ... ... қызметті қамтамасыз етудің заң шығарушы кепілдері;
- жеңілдіктер мен артықшылықтар жүйесін белгілеу ... сол ... ... мен ұйымдарға олардың қызметіне қолайлы жағдайлар жасау
мақсатымен жеңілдіктер мен артықшылықтар беруі).
- ... ... ... инвесторлар алдында көрсетуге
өкілетті,  бірыңғай мемлекеттік органның болуы.  
Заңда ... ... ... ... мақсаттары мен
міндеттері белгіленген.
Бұл қолдаудың мақсаты- экономиканың басым секторларында ... ... пен ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін ... ... ... болып табылады.
Мемлекеттік тікелей қолдаудың ортақ мақсатына жету үшін ... шешу ... жаңа ... , алдыңғы қатарлы техника мен ноу- хау енгізу;
- жоғары сапалы тауарлар мен ... ... ішкі ... ... ... тауар өндірушілерді мемлекеттік қолдау мен ынталандыру;
- экспортқа бейімделген және ... ... ... жетілдіру;
- ҚР- ның шикізат базасын ұтымды және кешенді пайдалану;
- менеджмент пен маркетигтің ... ... ... жаңа ... орындарын құру;
- жергілікті кадрларды үздіксіз оқытудың, ... ... ... ... ... өндірісті күшейтуді қамтамасыз ету;
- қоршаған табиғи ортаны жақсарту;
Басқару процесі үшін инвестициялық жобаларды жүзеге ... ... ... ... ... ие. Соның ішінде, жеңілдіктер жүйесі :
бекітілген инвесторлардың мүддесін қорғау ... ҚР- ның ... ... , ... ... ... мен оны бұзудың шарттары мен тәртібі
қарастырылған.
Тікелей инвестицияларды қолдауды жүзеге ... ... ... ... ... ... ... табылады. Ол  ҚР- на
тікелей ... ... ... ... ... ... асыру бойынша мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіру;
барлық келістіруші және ... ... ... ... ... ... іске ... бақылауды жүзеге асыру сияқты
функцияларды атқарады.
ІІ бөлім. Мемлекеттің инвестициялық тартымдылығын қамтамасыз ету жолдары
2.1.Қ.Р-ң инвестициялық қызметін жүзеге асыруы мен оның ... ... ... аса маңызды екі мәселеге ерекше көңіл бөлу керек:
біріншіден, халық ... ... ... ... әсер ете ... ... бұл өзгерістерді мемлекет тарапынан
реттеу қажет; 
екіншіден, өзгерістерді инвестициялық ... және ... ... ... ... ынталандырумен тығыз
байланыста қарастырмасақ өндірістің  әлеуметтік – экономикалық тиімділігін
арттыру мақсатында құрылымдық  реттеу мәселесін шешу ... ... ...
ақ , болашақтағы ғылыми негізделген құрылымдық өзгерістердің ... ... ... ... ... деңгейінде инвестициялық шешімдер
қабылдауға қатысты ... ... ... ... ... ... көрсеткіштер жүйесі
мен деңгейі  көбінесе мемлекеттің экономикалық саясатын жүзеге ... ... ... ... ... қол ... ... макроэкономикалық шараларға байланысты. Басқаша айтқанда , жалпы
мемлекеттік экономикалық саясат- макроэкономикалық ; салық  және ... ... ... ... негізгі  болып табылады.  
Макроэкономикалық салада оңтайландыру ісі ... ... ... да әсер ... . ... мұнда өзгерістерді жүзеге
асырудың маңызды тетігі- макроэкономикалық жағдайға ... ... ... ... ... ... тиімді жағдайын
анықтау – экономиканың ... ... жою және ... дамыту
мәселелерімен тығыз байланысты. 
       Мемлекеттің құрылымдық саясаты, ең ... ... ... ... қабылдап, жүзеге асыру арқылы, яғни 
құрылымдық және инвестициялық ... ... ... ... ... ... ... маңызды үш бағытта жүргізіледі:
- мемлекеттік бюджеттік қорларды пайдалану арқылы; 
- ішкі несие қорлары мен жеке заңды тұлғалардың өзіндік қаражаттарын тиімді
қолдануды ... ... ... ... мен ... пайдалану механизмі арқылы;  
Осы бағыттар ішінен басымдысын таңдап алу және ... ... ... ... ... ... ... мақсатында олардың үйлесімін
қамтамасыз  ету – мемлекеттің инвестициялық саясатының ... ... ... ... ... ... ... бекітетін
күрделі ұлттық бағдарламаларды іске асыру ... де ... ... ... ... қол ... ... мемлекеттің
құрылымдық- инвестициялық саясатының бағыттары мен көрсеткіштері сандық
жағынан ... ... ... ... анықталуы тиіс.
Ал бұл, өз кезегінде , мүдделер , ресурстық база , ... мен осы ... ... ... ... өзі де ... ,
аймақтар мен тұтастай халық  шаруашылығының орта және ұзақ мерзімдік даму
жоспарларында көрініс ... ... ... ... ... дамыған елдердің мемлекет қызметінде келесідей өзара байланыс анық
байқалады .
Экономиканы реттеу жөніндегі мемлекет шараларының өзара байланыстығы:
      Бұл ... ... ... түрінде көрсетуге болады. Онда оның
баланстық нәтижелерін анықтап, экономикалық – ... ... және ... бір ... ... болады. Оны қарапайым кесте
түрінде , бухгалтерлік қосарланған жазу әдісі арқылы толтыруға болады. 
Қазіргі ... ҚР ... ... ... менің ойымша келесідей
мәселелерді қамтуы тиіс:
- дайын өнім шығару арқылы экспорттық әлеуетті арттыратын ... ... ... ішкі нарық талаптарын қанағаттандыратын және импортты алмастыратын өнім
өндірісін кеңейту ;
- негізінен отандық ... ... ... шаруашылығы барлық  салаларының
өндірістік аппаратын жаңарту;
- халық қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған ... ... ету ;
- ... ... ... ... тездетуге бағытталған қаржы және
несие қорларын арттыру және ... ... ... ... рөлі және оның қызметтері
Шетел инвестицияларын тартудың тарту арналары мен нысандары бар.
Шетел капиталы 3 арна бойынша түседі:
- экспорттық ... ... және ... ресми көмек: қаржылық және техникалық;
- инвестициялар: тікелей және портфельдік.
Кредитор (несие беруші) – ... ... ... ... ... алу
шарты бар экспорттық ... . ... ... ... және ... жеткізіп беру мақсатымен, ал тауарлық ... ... ... ... беру ... ... ресми көмек мемлекетке өкімет аралық денгейде көрсетіледі. Мұнда
техникалық көмек дегенде - әр түрлі салаларда ... ... ... кенес
беру, жұмысты ұйымдастыру мен оқыту барысында қолданатын жабдық кіреді.
Инвестициялар республика экономикасы шетел ... ... ... ... 2 ... ... біріншісі, кәсіпкердің өзіне тәуекел ала ... ... ... капиталын салуы, ал екіншісі, фиктивті капиталға
акциялармен басқа да құнды ... ... ... салу.
   Қазіргі кезеңде тікелей инвестицияның басымдылық маңызы ... ... ... ... ... ... капитал тартудың
маңызына көңіл бөлді. Мысалы ол:”Біздің басты көңіл ... ... ... ... ... да мен өз ... Мемлекеттік
инвестициялық комитет құрдым және оған ... ... ... құқы туралы саясатты жүргізетін бірден бір мемлекеттік ұйым
мәртебесін ... ... ... ... ... ... ... алғызбайды, сонымен
бірге шетелден басқару және техникалық ... ... ... ... ... беру ... капитал ағынының келуінен де басым
түседі.
   Тікелей инвестиция әлемдік экономикаға және оның ... ... ... әсер ... ... ... және фирмалар тарапынан
оған мыналар ... -өзі үшін ... ... ... ... ету ... ... ел
нарығына шығатын басқыш ретінде қолдануы;
   -өзінің ... ... ... оның кейбір секторлары басқа елдерде
орналасуы мүмкін;
   -өз ... ... және кең ... халықаралық деңгейде
мемлекетаралық қатынастарға еңгізу.
   Қарапайым акцияның, немесе дауыстың 10 ... одан да көп ... ... болса, немесе кәсіпорынды басқарудың “тиімді дауысына” ие
болса онда ... ... деп ... ... үшін ... ... капиталдағы үлеспен байланысты. 
Тікелей инвестицияның  халықаралық қозғалысының көлемі жөнінде келесі
мәліметтер сипаттайды. 1997 ... 400,5 ... ... ... көп
бөлігі(233,1 млрд. долл )- өнеркәсібі дамыған елдер, 48,9 млрд. долл.-
дамушы ... ... ... 45,3 ... ... ... – Қытай үлесіне ) және
18,4 млрд. долларға жуығы- Орталық және Шығыс Еуропа (Ресейді қоса ) ... ... ... ... және оны іске ... ... ... “ (АҚШ, Еуропа Одағы және Жапония) шоғырланған . 
ІІІ бөлім. Қазақстан Республикасында шетел инвестициясын тартудың болашағы
3.1. Шетел инвестицияларын тартудың ... ... ... ... ... жағдайдың жақсаруына
қарамастан, инвестициялар бойынша ... ... ... және ... қоса алғанда, коммерциялық және экономикалық сұрақтар ... ... ... (олар қызығушылық бiлдiрiп, ... ... ... қабылдамаған мүмкiн инвесторлармен тiкелей
таныс) қазiргi күнге ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру үшiн сәйкесiнше жағдайлар жасалмаған
деп ... Олар ... ... ... ... индекстердi
дәлелге алады, мысалы, ЕБРР (Европалық қайта құру және даму ... ... ... қолайлы емес инвестициялық жағайлары бар елдер қатарына
жатады. Олар жемқорлық, ... жиі ... ... ... ... ... виза ... қиындықтар мен жергiлiктi
iскер серiктестерiнiң сенiмсiздiгi туралы ... Осы ... ... кен ... ... басқа өндiрiс және қызмет салаларына
инвестициялаудан шошытады.
Шетел инвесторларының қатты уайымы инвестициялық процестерге ... ... ... ... ... ... даулар т.б.). Жеке
мамандардың ойынша жемқорлықтың белгiлi бiр дәрежесiнен құтылу мүмкiн емес.
Бiрақ инвестициялық ... ... ... табу мен пара алу ... экономика мен қаржыны әлемдiк масштабта тұрақсыздандыра алатын ... ... жою ... ... ... ... ... қор (ХВҚ)
жүргiзуде.
Көптеген елдерде белгiлi бiр ... ... ... ... ... ... ... мыңдаған адамдар инвестициялық жобаны
жүзеге асырудың барлық кезеңдерінде пара күтiп ... ... ... және ... ... ... тiптi ... емес. Заңды
бизнес ... ... ... ... мүмкiн деңгейi негiзiнде
әрқалай. ХВҚ мәлiметтерi бойынша 2000 жылы әлемде пара мен ... ... $5 млрд ... ... ... ... зиян ... жұмыс iстемейдi және сондықтан барлық
паралар жоба құнына қосылады, бұның кесiрiнен оның ... ... ... 25-30% өседi. Бұл жағдайда елдiң сыртқы қаразы да өседi,
ал жобаны өткiзу мерзiмi жемқорлық ... 40%-ке ... ... ... жемқорлық туралы хаттама дайындалып жатыр, ол ... ... ... ... ... алуы ... ретiнде қаралады. ОЭСР-
де жемқорлықты болдырмау және онымен күресу туралы конвенция бойынша жұмыс
жүргiзiлiп жатыр. ... ... ... ... бар жұмысты артық
көреді. Сыртқы қарыз ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының заңында мұндай кепілдікті беру механизмі берілген. Бірінші
кезекте ол ... ... ... ... Кепілдік беретін
критершілерге қатысты айтатын болсақ, заңда олардың ... ... ... 15 %-тен кем ... ... ... ... болуы
және мемлекеттік бюджет; бюджеттік және бюджеттік емес қорлардың алдында
қарыздың болмауы. Ал қалғандары ... ... ... ... ... іріктеп алу мәселесінде бәсекенің тазалығы кепілденбеген.
ТШИ-ді тиімді пайдаланған кезде ол ... ... ... ... ... экономикасы үшін ... ... ... алуға мүмкіндік береді. Бірақ бұл кезде ... ... ... ыңғай табу ... ... ... ... ... өз міндеттемелерін ... ... ... тек 1995 жылдың екінші жартысында
отырған 21 мәміленің 7-і ... ... ... ... шетел тікелей ... ... ... ... ... жеңді бұл орта мерзімді ... ... ... ... ТШИ ... ... теріс
жақтарын объективті бағалау маңыздырақ, оларды есепке ала ... ... ... ... толық көлемде қолдануға болады. ТШИ
республиканың сыртқы ... ... деп ... ... қазіргі кезде ТШИ құрлымында ... және ... ... ... ... алған ссудалары,
несиелері мен қарыздары басым болып келеді, олар ... ... ... ... ... басқа формасы жалға беру мен
концессияны білдіреді, яғни сыртқы кәсіпкерлік құқық беру, ұзақ мерзімді
жалға беру ... ... ... ... ... Орны ... және орны толмайтын табиғат ресурстарын өңдеуге
құқық беру, мемлекеттің жеке меншік ... ... ... ... ... елдің заңдастырылған сәйкестіктеріне сай ... ... ... уақыттарды бекіту. Біріккен кәсіпорындарының
Қазақстандағы даму перспективаларын ... ... ол елге ... тартуды көздеу керек және ... ... ... ... ... жөн. Бірақ оны таңдаулар ... ... ... ... ... ... әлемдегі
экспортталатын капиталды қадағалау болып табылады. Қазақстан мен басқа ... ... ... әлсіз позицияларына байланысты шетелдік
капиталға баланста сұраныс пен ұсыныс жеткілікті жолдамда, тек ... ... яғни ... ... ... ... банк
несиелерімен және халықаралық ұйымдардың ресми несиелері мен жоюлы
кепілдіктерді ... ... ... ... ... ... ... капиталының түсімі 60-70% болса батыс елдерінің үкіметінің
ресми және кепілді несиелерін көрсететін болады, ... ... ... ... Бұл ... жағдайда Халықаралық валюта қорының өсуін
оның қысым тұтқасындағы өсуін жеке капиталдың түсіміне әсерін, экономикалық
саясаттағы бұл ... ... ... ... ... ... Қазақстанның капиталдар экспортында жалпылама мақсатта
елдермен байланыста, бірақ мұндай ... ... ... ... ... ... көрсетеді. Бірлескен және толық кәсіпорындарды
қалыптастыру формасымен ... пен ... ... ... ... қалыптастыру арқылы ерекшеленеді. Шетел
кәсіпкерлігінің капиталдарын ... ... ... ... ... ішкі нарықта монополиямен күрестің активті құралдары болып табылады.
Инвестициялық ресурстар көмегімен ұлттық өндірушілер күшінің ... ... ... ... инвестицияның парасаттылығы экспорт
диверсификациясымен салыстырулар бойынша шетелдік несиелермен қосымша жұмыс
орындарын пайдалану қабілеті.
Тек ... ... мен ... ... ... республикадағы шетел капиталының түсім формаларын оның ішінде
бірлескен және шетелдік банктерді қалыптастыру ... ... ... ... ... ... ... ұлттық банктерге тіркеп қояды. Әлемдік
тәжірибе инвестициялаудың басқа ... ... ... ... соңғы
он жылдықта «жаңа формадағы өнеркәсіп ... ... ... емес ... деп ... ерекше дамуды көрсетті. Оларға
лицензиялау, лизинг, франчайзинг, ... ... ... заводтары
жатады. Стратегиялық ынтымақтастықты жүзеге асыру барысында әрбір нақты
жағдай ... ... ... ... ... Қазіргі уақытта
батыстың инвесторлары қаншама тәуекелділікті қысқартса да ... ... ... үшін ... ... белгілі
артықшылығын ескеріп отырады. Акционерлік ... ... ... органдары компания істері шешімдері ... ... ... ... тек ... орын ауыстыруы деп
қарастыру дұрыс ... ... бас ... өз ... басқару
құрылымын, ноу-хауын және т.б. ... ... ... ... ... ... ... ішінара инвестицияны қабылдаушы
елден алады. Филиал ... ... ... ол өз ... мен ... ... есебінен өседі, бірақ пайданың бір бөлігін ... өз ... ... ... ... қиын ... және олар республиканың
төлем ... ... ... әсер етіп, сыртқы қаржыландыруды
алудың өте ... ... ... ... 10-12 % орта ... ... ... алуының уақытша шектеулері ... ... ... ... ... ... ... ерекшеліктеріне байланысты алдын-ала есептеу ... ... ... ... ... негізінен
республиканың шикізат өнеркәсібіне шоғырланған. Бұл салаларға капитал
сала ... олар 3-5 ... ... бастапқы шығындарды жабатын және
өндірістің одан әрі ... ... ... пайда бере бастайды
деп күтеді. Негізінен ... ... өз ... ... ... ... ... алады; мұнай, металлургиялық
өнеркәсіп өнімдері, түсті ... және т.б., яғни ... ... өнімдері. Сонымен 1998 жылдан бастап ... ... ... ... ... ... яғни шығарылатын өнімнің көлемінің номиналды өсімі ... ... дәл ... ... сай ... ... төлем балансының ағымдағы есебіне ... әсер ... ... ... ЖІӨ және ... көрсеткіштер
макроэкономикалық процестер тұрғысынан сипатталатын шетелдік капиталдарды
қадағалау керек болып ... ... ... ... көлемі
экономикада сыртқы берешектерді өтеу мүмкіндігімен және қосымша ұлттық
капитал салымдарын төлеу ... ... ... ... минималды
қажеттіліктен (төменгі шекара) мөлшерге дейін ұлттық қауіпсіздік деңгейінде
жүзеге асырылады (жоғарғы ... Егер ... алу ... ... ... қаржылық инвестиция көздерінің қатынастары бойынша
сәйкестіксіз арқылы құрылады. ... ... ... ... ... алу ... ... есептеу қажет, сондай-ақ елдің экспорттық
көлеміне сыртқы несиелер бағамы арасындағы қатынасты анықтау ... ... ... ... Минэкономикалық бағамы,
төрағалық міндеттемелер ұзақ ... ... ... және ... 12 және одан ... ... өтелу керек. Коммерциялық несиелер
бойынша Қазақстан Республикасының кепілдіктері ... ... ... ... деңгейінде 18-20 процент экспорттық тауарлар мен
қызметтерден беріліп ... ... ... алу ... ... мерзім бойынша өтемдер ЖІӨ-нің 35-40 проценті сыртқы қарыздың
шекті ... ... ... ... ... ... ... барысында шетелдік капиталдармен мен шетелдік басқару тәжиребесі
қолданылып жүр. Капиталды тартудың жаңа ... ... ... ... ... ... ... тәжиребедегі шарт жасасу
фирмамен басқару оның ішінде шетелдіктер басқару ... ... бір ... ... табыстау, шетелдік инвестордың елеулі
монополиялы ... ... ... ... ... белгілі формада
шетел капиталын тарту тек ағымдағы мінездемелер арқылы орындалады.
Қазақстанның ... ... ... ... – ел экономикасының
бір жақты дамуы ... ... ... ... ... ... ... өндіруші және қайта өндіруші шикізат салаларынан
кірісті алуға бағдарлануымыз қажет. Транзиттік ... ... ... ... секторының дамуы болып ... ... ... даму үшін ... ... ... ... нарықта
Қазақстанның позициясын нығайту үшін алдын ала ... шарт ... ... ... болуы мүмкін. Экономика ... ... ... бөлу ... ... ... қайта қарастыру болашақта саналы болып көрінеді, басқа салалардың
жеткілікті инвестицияланбауынан ... жеке ... ... көп болып кетуі «голландтық ауруға» шалдықтыруы мүмкін. Инвестициялық
саясаттың ұзақ мерзімді және ... ... ... әр түрлі
салаларының дамуында теңдікке жету болып табылады.
Ал стратегиялық проблемалар қайта құру және ... ... ... ... капитал құрылыстары және жабдықтарды сатып
алу кәсіпорынның жекелік ... ... ... ... ... жоққа
шығарды. Осындай көз қарастар тәжірибеде шарт жасау ... ... және ... жедел басқармасы өнімінде кәсіпорынның негізгі
қорларымен табиғи ресурстарды жеделдетуді ... ... ... ішкі артықшылығының маңызды факторы жұмыспен қамтамасыз етілуі
болып табылады. Мамандардың бағасы бойынша елде халықтың ... ... ... ... ... ... асып кетті, статистикалық есеп
берудің жетілдірілмегендігі жұмыссыздықтың нақты ... ... ... ... мамандардың жұмыссыздығын, ... ... ... ... ... ... және салық бойынша халықаралық орталық ... ... ... ... ... Қазақстанда
инвестициялық позицияны (бағытты) ұстанатынын немесе ... ... ... 46 ... 39-ы ... Бұл ... ... республикада орын алатын шетел инвестициясының сферасындағы
барлық ... ... ... Ірі ... ... басшыларының
пікірі бойынша Қазақстанда инвестициялық ... ... ... ... ары қарай шетел капиталының құйылуы үшін күрделі кедергілер мыналар
болуы мүмкін:
• бюрократиялық бөгет;
• қаржылық тәуекел;
• Қазақстанның салық және ... ... ... ... ... жеткілікті дамымауы;
• валюталық бақылау.
Инвестициядан пайда алу мүмкіндігіне ... ... ... ... ... құйылуына кедергі жасайтын
басым факторлар болып табылады. Инвесторларға тұрақты және сенімді саяси
талап етіледі.
Шетел инвестицияларын кеңейту үшін ... ... ... ... ... ... ету ... оларды реттеуді қарастыру
қажет және бірінші кезекте, табиғи ресурстармен ... ... ... ... тоқтату керек. Мұндай жағдайлар өкінішке
орай, шетел компанияларында бар, олар ... ... көп емес ... ... ... ... еңбекшілердің құқықтарына қысым көрсету
есебінен заңды емес баюға жетеді. Өндірісте шығындарды азайту ресурстарды
тиімді пайдалану ... ғана емес және де ... ... ... күзет талаптарын және жұмысшылардың еңбек шартын орындамаумен
жетеді. Шетел кәсіпорындарында қазақстандық жұмысшылардың ... ... ... ... органдардың жұмыспен қамтамасыз ету саясатын
құруда, осындай ... ... ... ... ... ... болып отыр.
Қазақстан трансұлттық корпорациялардағы ... ... ... туралы үкімет аралық келісімге ... ол ... ... ... әрекет етеді. Бұл келісім ... ... ... ... 1997 жылы 9 ... ... Қазіргі уақытқа дейін Қазақстанда бірігу бостандығы және
ұжымдық келіссөздер жүргізу құқығы, жұмыссыздықтан ... ... ... ... ету ... ... сақтау бөлігінде халықаралық
еңбек ұжымының негізін қалайтын конвенция бекітілмеген.
Республикада әлеуметтік серіктестік қалыптаспаған. Үкімет арасында,
кәсіподақтар ... ... ... ... және ... емес ... ... берушілер бірлестігі, өнеркәсіпшілер одағы және
кәсіпкерлер, Қазақстанның ... ... ... 2002 ... үшжақты келісімге қол қойылғанына Қазақстандағы ... мен ... ... әлеуметтік серіктестік дұрыс жолға
қойылмаған. ... ... ... ... ірі ... ... мына
кәсіпорындарды жатқызуға болады: «Испаткармет» ОК, «Феррохром» ... ... ... ... ... ... кен ... Акционерлік қоғамы, “Алматы темекі компаниясы” Акционерлік қоғамы
тағы да басқа ірі кәсіпорындар. Көп кәсіпорындар Қазақстан ... ... ... ұжымдық келіссөздерді жасаудан бас тартады.
Жергілікті кадрлерді қозғау мақсатында республикада «Шетке жұмыс күшін
шығаруды лицениялау» туралы заңы өз күшінде ... ... ... қазіргі
кезде республика үкіметі шетелдік инвестицияны тарту мақсатымен шетелдік
жұмыс күшін либерилизациялауды ... ... ... ... күшінің екі
сатылы тәжирибе етуі тұрғылықты халықтың шетелдік кәсіпорындарды жоғары
квалификацияланған ... ... ... ... ... ... ... отыр.
Осылайша мемлекет шетелдік капиталды тарту мақсатымен, оны ... сала ... ... ... ... ... ... істеуін, жұмыс тәртібі мен ... ... ... отырып, оның
төлемақысы, оқуы мен қосымша білім алуы ... ... ... көп ... ... ... ... тартудың жетілдіру жолдары
Қазіргі кезде Қазақстан экономикасына ... ... жаңа ... ашылып жатыр.
Бірінші, ең негізгі шетел ... ... ... ... ... алынбаған ғылыми техникалық ... ... ... ... ... кәсіпорындарында.
Екінші, Қазақстанның экспорттық ... ... ... импорт алмастырушы өндіріс ... ... ... , ... ... дәрі-дәрмектің, машина жасау
өнімдерінің, т.б. өндірісін дамыту.
Тортінші, транспортпен ... ... ... мен ... бай ... қорлары бар, еңбегі мол ... ... ... , ... және ... ) ... ... келуіне
ықпал ету.
Қазақстан экономикасының салыстырмалы қаржылылық тұрақтылығы,
сыртқы ... ... ... ... ... жағдайында
(үкіметтік несиелер мен кепілдерге ... ... ... көзінің ерекше ролін шетел тікелей ... ... ... инвестициялары халықаралық инвестициялық қызметтің
категориясы ... ... ... экономика резиденті болып
табылатын кәсіпорынның шаруашылық қызметіне ұзақ мерзімді ... ... ... ... ... басқарудың мемлекеттiк
механизмдерiн жетiлдiру келесi бағыттармен жүру керек.
1) Инвестициялар бойынша комитеттiң қаржымен ... ... ... ... ... ... ... татру
бағдарламасында Ирландиядағы 1950 жылы берi жұмыс iстейтiн ... ... ... ... өз ... үшiн, $26 млн
көлемдегi жылдық бюджетi бар ... ... ... және ... елдерi арасындағы реформа қарқыны бойынша 3 ... ... ... Польша ж/е Чехия) өз инвестицияларын қолдау
бойынша агенттiктерiн ... ... ... ... ... ... ... ITD Hungary жылдық бюджетi $5 млн,
PAIZ Poland жылдық бюджетi-$4,7 млн, GreenInvest-$2млн.
Қазақстанның ... ... ... ... ... ... кезiнде консалтинг қызметтердi кең көлемде көрсету
қажет. Өкiнiшке орай, бұл сала Қазақстанда толығымен ... ... ... Атап ... ... ... беру де ... қолында-«Бейкер и Мак-Кензер», “Уаит и Кейс” және т.б, аудит
және бухгалтерлiк консультация –«Прайс уотерхаус», ... ... ... ... ... ... ... бөлiмшемелерi мен шетелдiк
өкiлдiктерiн құру. Инвестициялар бойынша комитеттiң ... ... ең ... ... өте ... ... өндеушi, өнеркәсiптiк) құру керек. Оларға келесi
аймақтарды жатқызуға болады: Атырау, Маңғыстау, ... ... ... ... ... Алматы қаласы (өнеркәсiптiк).
Қазақстанның шетелдегi елшiлiктерiне ... ... ... ... ... көмек көрсету мiндетiн қою керек:
жарнамалық компаниялар конференция, семинар жүргiзу ... заңы ... ... ... ... органдарының шетел инвестициясын тарту
бойынша қызметi туралы мәлiмет жинау, мүмкiн инвесторлар iздеу және ... ... ... ... жж. ... бағдарламасында
инвестициялар бойынша комитеттiң шетелдiң ұқсас агенттiктерiнен
ынтымақтастығын инвестициялық ... және ... ... ... бiлу үшiн көбейту керек. ... ... ... ... әлемдiк банкпен МВФ МIGА, ПРООN, FIАS,
ЮНИДО ТАСИС, WАIPА және ... ... ... өзара
әрекеттестiгiн жалғастырмақшы. Мысалы Foreiди ... ... ... ... ... ... әлемдiк банктің және 12
донор-мемлекеттердiң елдерге тiкелей шетел инвестицияларын тарту
саласында техникалық көмек көрсету бойынша бiрлескен ... ... бұл ұйым ... ... ... ... шетел
инвестицияларын тарту жолындағы әкiмшiлiк тосқауылдарды ... ... ... ... ... шетелдiк
меншiкпен кәсiпорын құру кезiнде түрлi рұқсат пен лицензияларды
бағалау (Чехия), ... ... ... заңды қайта қарау (Литва)
және т.б.
Қытайда FIAS екi қызықты жобаны жүзеге ... ... ... инвестициясын тарту жүйесiн құру ... ... ... ... ... ... үшiн заңды және институционалды
негiздердi бағалау.
Бiздiң ойымызша, Қазақстан FIAS-тың тiкелей шетел инвестициясын тарту
саласында техникалық көмек көрсету бойынша ... мен ... ... ... ... шетел инвестициясын тартуды ... ... ... қажет.
Ол үшін:
- сыртқы экономикалық қызметтің жетілуін реттейтін жаңа ... ... ... ... шетел капиталының көлемдері мен оны қолдану туралы ... ... ... ету керек.
“Тікелей инвестицияларды мемлекеттік қолдау ... ... мен ... ... ... мен сәйкесінше оң
нәтижелерге жету үшін материалды базаны құру ... атап ... ... ... ... ... маманданатын
баспа органы жоқ. ... ... ... ... ... ... тудырады. Көптеген мемлекеттік
ведомстволар бұл ... ... ... ... ... ұлттық құпияларды жоюды ойламайды, мұндағы бастысы
экономикалық пайда, ... ... пен ... тиімді бөлу.
Республика үкіметі инвестиция тарту ... ... ... 2007 жылға дейін инвестиция тарту үшін өте ... ... ... тізімі ... ... ... мен ... ... ... да ... туралы ” кодекстің жобасында (салық кодексі) мәміле ... ... ... ... ... ... салық пен басқа
міндетті төлемдер ... ... ... шетел инвесторының
жағдайының нашарлауы ... ... ... кепіл береді. Жаңа
салық кодексі ... осы және ... да ... ... ... тарту үшін ынталандырушы ... ... ... ... ... ... ... және шетелдік
инвестициялық белсенділіктің күшеюі үшін ұсынылады:
- шетел фирмаларымен ... ... ... беру және ... мен оның ... асуына септігін тигізу;
- инвестицияларды өңдеу ... ... ... ... жұмысты халықаралық қаржылық ұйымдармен сауда-экономикалық
ынтымақтастық ... мен ... және ... елдердің
үкіметтерінің мақсаты қарыздары шегінде жалғастыру;
- негізгі капиталға инвестициялауға ... ... ... салық
салудан босату.
Қолайлы инвестициялық жағдай қалыптастыру үшін қажет:
а) шаруашылық және ... ... ... базасының
тұрақтылығын, тікелей инвестицияны ... және ... ... ... ... ... ету;
б) Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулыларын өңдеу және қабылдау:
- экономиканың ... ... мен ... ... тізімін
кеңейту және нақтылау туралы;
- тікелей ... үшін ... мен ... беру
тізімі, көлемі және ... ... ... ... ... ... ... потенциалды отандық және шетел инвесторларын ... ... ... ... ... ... дипломатиялық жолдары
бойынша таралуын қамтамассыз ету;
г) өзгеріп жатқан жағдайға байланысты “Шетел ... ... ... ... туралы”, “Сақтандыру туралы” заңдарға
қажет өзгертулер мен толықтырулар енгізу;
д) шетел ... ... мен оның ... ... ... ... қамтамассыз ету;
е) жоғары технология аймақтарын құруға кірісу.
Әрине, Қазақстан үкiметi үнемi әкiмшiлiк жүйенi, оның ... ... ... ... ету құқық қабiлеттiгiн жетiлдiру бойынша шаралар
қолданады. Бiрақ, бiздiң ... ... үшiн ең ... және ... ... ... үшiн ... заң жүйесiн құру болып отыр.
Бұл үшiн бiрнеше шараларды жүзеге асыру керек. Қазiр ... ... екi заң бар: 1994 ... 27 ... ... ... заң және 1997 жылдың. 28 ақпанындағы “тiкелей
инвестицияларды мемлекеттiк қодау ... заң. Бiз екi жеке ... ... шетелдiк инвестицияларды тарту туралы ортақ заң шығару
керек деп ойлаймыз.
Республикадағы визалық тәртiп те одан әрi ... мен ... ... ... 2004-2005 жылдары тарту бағдарламасында
айтылған шетелдiк фирмалар, компаниялар ... ... ... ... ... ... визаны енгiзу туралы ұсынысты қолдау
ақталады (басқару мүшелерi және директорлар кеңесiнiң мүшелерi, ... ... үшiн ... Республикасының сәйкес лицензия керек
шетелдiк жұмыс күшiнiң өкiлдерi инвесторлық визаны алуға кандидат ... Бұл ... ... ... ... бiрi ... ... негiзгi капиталға салған инвестицияларын дәлелдеуi бола
алады. Инвестициялар бойынша комитетпен мәмiлеге отырмаған ... ... ... және жеке ... ... ... жазбаша дәлелдейтiн куәлiктi көрсету керек.
Инвесторлық визаның ... ... және ... ... өтудiң
оңайлатылған тәртiбiне құқығы болады. Шетел капитал кезіне көз ... үшін ... және ... ... шешу ... Қазіргі экономикалық жағдайда шетел инвестицияларын тарту
мәселесі өте өткір болып ... ... ... ... ресурстарды қысқарту, қаржыландырудың шетел көздеріне көз
тігу.
Шетел әріптестерімен ынтымақтастық басқару, ... ... ... ... ... ... оң әсер береді. Шетел
капиталы қосымша және материалды және ақшалай қаражаттар ... ... ... ... ... қатынастарды дамытудың байсалды катализатор
болуы мүмкін.
Шетел капиталын ... ... ... ары ... ... күресуде елеулі маңызы бар. Бұл процестің маңызды сипаты
шетел ... ... ... құру ... елде монополияның
қалыптасқан диктатына қарсы тұра алатын, бәсекег е түсе алатын ... ... ... ... ... ретінде шетел
инвесторлары келісімдерді ... ... ... ... ... жою, ... салу ауыртпалығын жеңілдету
міндеттемесін қабылдауды ... Ал ... оң ... ... ... ... ірі нарықтық потенциял, ... ... ... байлығы, жақсы оқытылған және білімді жұмыс күшінің
арзандығы болып табылады. Қазақстанның экономикасы үшін стратегиялық маңызы
жоқ, ... ... тән және ... кәсіпкерліктің дамуы маңызды (жеңіл
және тамақ өнеркәсібі, тұрмыстық тахника шығару, ауыл ... ... ... ... ... және өсімдікті қорғау құралдары) Соңғы
кездері шетел кәсіпорындар 100% шетелдік капиталмен ... ... ... шығаратын кәсіпорындардың республика көлемінде көбеюі
кездейсоқтық емес. Шетелдік инвесторлар қазақстандағы шағын бизнеске қолдау
көрсетеді, ішінде ЕБРР, бүкіләлемдік ... ... ... ... ... ... ... таңдау мен тартуда тек қана
халықаралық қаржылық ұйымдарға ғана емес, бірақ ең алдымен ... ... ... ... асыра алатын өнеркәсібі дамыған
елдердің үкіметтік құрылымдарына бағыттау лазым.
Осыдан шыға келе интеграциялық процесті ... ... ... және ... ... ... қажет, шаруашылық субъектілердің
белгіленген ағымды және перспективті жоспардағы ... ... ... ... сала ... тарту процесті тұрақтандыру мен жеделдету талаптарының ең
бастылары мынадан тұжырымдалады:
- заңдардың тұрақтылығы қаржылық салықтың кедендік реттеудің ... ... ... салықтық жинақтарды, ... және ... ... ... ... күштерінің даму артықшылықты мақсатына жетуді
қамтамасыз ... ... және ... ... ... ... ... мәселелерді шешуде органдардың компетенциясының жоғары деңгейінде, ол
шетел инвестициясындағы әр түрлі министерство және ... ... ... ... ... ... жою.
Қорытынды
Әлемдік шаруашылық қызмет интеграциясының қазіргі ... ... ... ... ... оның ... ... өсімінің қарқынынан асып түседі. Шетелдер
экономикалық даму ... ... ... өсімге жету
үшін шетел инветицияларын ... ... мен ... ... ... сәйкес шетел инвестицияларының келуi шектелген
инвестициялық потенциалы бар, ... ... ... нарығына еркiн кiру
мүмкiндiгi жоқ елдерге өте қолайлы әсер етедi.
Қазіргі кезде ел макроэкономикалық көрсеткіштерінің ... ... ... экономикалық өсімге жету бойынша ... ... ... ... ... отыр. Экономикалық ... ... ... кең ... ... ... жинау
мен инвестициялаудағы екпін шетел ... ... қоса ... ... ... мүмкіндік береді. Бірінші кезекте бұл
экономикалық өсім ... оның ... ... ... ... нарықтардың отандық тауарлармен толуы
жүреді, экспорттық өнімнің ... ... ... ... ... тартудың перспективалы формалары
келесідей: портфельді инвестициялар (акция ... алу); ... ... кететін инвестициялар; кәсіпорынды басқаруға алған
фирмалардың инвестициялары; кәсіпорындарды өздері ... ... ... ... ... ... уақытта негізінде
екі канал арқылы тартылады: үкіметтік кепілдік берілетін халықаралық несие
және тікелей инвестициялар.
Қазақстан экономикасына инвестициялау ... ... ... ... ... одан ... ... Швейцария және Нидерланды. Салалық бөлiну
бойынша осы ... көп ... ... ... ... ... металлургияға салынады. Шетел инвесторларының қызығушылығын қара
металлургия, энергетикалық кешен, тамақ ... ... және кен ... ... ... тарту мен пайдалану тиімділігі көбінесе ... ... ... ... ... Қазақстанның Азиялық
аймақтағы стратегиялық ... бай кен ... ... ... ... сонымен қатар еңбек ресурстарының жоғары білім
деңгейі инвестициалық климоттың ерекшкліктеріне жатады
Қазақстанда инвестициялық ... ... ... ... бірақ ары қарай
шетел капиталының құйылуы үшін күрделі кедергілер мыналар ... ... ... ... ... ... ... салық және қаржылық режимдеріндегі жетіспеушілік;
• құқықтық инфрақұрылымның ... ... ... бақылау.
Қазақстан Республикасына шетел инвестициясын тартуды мемлекеттік
реттеу ... ... ... ... ... экономикалық қызметтің жетілуін реттейтін жаңа ... ... ... ... ... капиталының көлемдері мен оны ... ... ... ... ... ету ... ... жағдай жасау үшін, отандық және шетелдік
инвестициялық белсенділіктің ... үшін ... ... ... бірлескен жобаларға көмек беру және ... мен ... ... ... ... ... өңдеу өнеркәсібінің приоритетті салаларына тарту
бойынша жұмысты халықаралық ... ... ... ... мен ... және ... елдердің
үкіметтерінің мақсаты қарыздары шегінде жалғастыру;
• негізгі ... ... ... пайда бөлігін салық
салудан босату.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Қазақстан ... ... ... ... ... // ... 2004 жыл, 10-20 шілде.
2. Инвестициялық тартымдылықты әлеуметтік салаға жұмылдыру ... №26, 75 ... ... стратегия Казахстана агрессивна в хорошем смысле »
2. ... и ... 2004 год, №3, ... Гриффин Р., Ростей М. Международный бизнес. 4-е изд./пер. с англ. Под
ред. А.Т. Медведева. – СПб: Питер, 2006.-1088с. 
5.
6. ... ... ... Қазақстан Республикасы Заңы // www.
zakon.kz
7. Курмангалиев с.Ш., Сартбаев Е.С., Ашебекова Р.С. Итоги ... ЗАО ... 2002г. – 68 с. ... «В ... предпринимателю».
8. Курмангалиев С.Ш., Сартбаев Е.С., ... Р.С. ... ... ЗАО «РИВЦ», 2002г. – 68 с. серия «В помощь
предпринимателю».
9. ... Б.М. ... ... предпринимательства в РК: макро-,
мезо- и микроуровневые аспекты. – Караганды: Болашак-Баспа, 2001. – ... ... М.Г., ... А.Г. и др. ... М.: ... - 448с.
11. Пелих А.С., Чумаков А.А. и др. ... ... ... Издательский центр "МарТ", 2002. - 335с.
12."Қазақстан мұнайгаз кешеніне инвестициялық ... ... ... ... // ... журнал Мин. Образования и
науки “Ізденіс-Поиск”, 2004 год, №3, с.28.
13. ... ... в ... ... основа и проблемы”
// Вестник ВЭД, 2004год, №19, с. 10-12.
14. Малое предпринимательство: теория, мировой опыт и Казахстан/ Под. ... ...... ... ... 2001. – 188 ... ... в малом бизнесе: Учебник. – 2-е изд., перераб. И доп. – ... и ... 2002. – 144 с.: ... ... и ... ... ... пособие из серии «В помощь
предпринимателю» - Астана, Министерство индустрии и торговли РК ЗАО «РИВЦ»,
2002 г. – 44 ... ... ... и торговли РК. “Республиканский информационно-
выставочный центр по ... ... ... ... ...... Предпринимательство в РК/ Окаев К.О., Смагулова Н.Т., Яковская О.А.
Алматы: Экономика 2000. - 102с.
19. ... ... для ... Под. ред. проф. ... – М.: ... 2001. – 581 ... ... в ... ... Сборник нормативных актов.
– Алматы: ЮРИСТ, 2002. – 245 с.
21. Сихимбаева Д.Р. Экономика ... и ... ...... 2000.-128 с.
22. Сабден О.С., Токсанова А.Н. ... ... ... ... и ... – Астана: Елорда, 2001. – 308 с.
23. Томилов В.В. Культура предпринимательства. СПб.: Питер, 2000.
24. Токсанова А.Н., ... ... ......... Хозяйствующие субъекты в РК: Сборник нормативных ... ... 2002. – 131 ... ... Д.Н., Макашев М.О. Франчайзинг. Интегрированные формы бизнеса:
Учеб. пособие для ... – М.: ... ... ... И.В. ... ... Мифы и реальность [Текст]. – СПб.:
Вектор, 2006ж.-160б. – (“Know how”)
29. “Кешендік кәсіпкерлік лицензия ... ... ... Заңы // ҚР Парламентінің жаршысы – 2002ж.-№12, 117 құжат,
16-27б.
30. “Экономикамыздың дамуына инвесторлардың да ... бар: ... ... // Ана тілі, 2005 жыл, ақпан, 7 б.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 33 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Халықтың жинақтары инвестицияларды қаржыландыру және несиелендіру көздері ретінде4 бет
Стратегиялық жоспарлау бойынша дәрістер44 бет
Бизнес этикасының ерекшелігі5 бет
Франция мемлекеті7 бет
Шағын және орта бизнес субъектілеріне салық салудың шетелдік тәжірибесі11 бет
Шағын және орта бизнестің дамуы үшін салық әкімшілігін жүргізуді жеңілдету қажет6 бет
Шағын және орта бизнестегі салықтардың экономикалық мәні9 бет
Қазақстан экономикалық жүйесінің нарықтық қатынастарға өту кезеңі5 бет
Адамды айыпталушы ретінде жауапқа тартудың негіздері7 бет
Депозит – банкке қаржы тартудың ерекше көзі30 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь